ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 244 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. εκφ νησε τον επικ δειο για την Έλλη Παππ (Γ Νεκροταφε ο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 244 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. εκφ νησε τον επικ δειο για την Έλλη Παππ (Γ Νεκροταφε ο"

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Άγγελος Δεληβορριάς (διευθυντ ς). Γρα ατε α: Ελ ζα Καβρ κη (υπε θυνη γρα ατε ας). Επιστη ονικ ς συνεργ της: Στα ρος Βλ ζος Δη οσιε σεις Δραστηρι τητες Ο Άγγελος Δεληβορρι ς κατ το τρ ηνο απ τον Μ ρτιο ως τον Μ ιο 2009 φιλοξεν θηκε στο Princeton University ως υπ τροφος του Program in Hellenic Studies, ασχολο ενος ε την ρευνα του αγαλ ατικο τ που της Αφροδ της Doria γραψε το κε ενο «Ο Γι ννης Τσαρο χης και η ση ασ α του ργου του» στον τ ο Γιάννης Τσαρούχης , που κυκλοφ ρησε ε αφορ την ο τιτλη κθεση (εκδ. Μουσε ο Μπεν κη, Αθ να 2009) 9-13 δη οσ ευσε το ρθρο «L Igea di Epidauro e la salute del pensiero archeologico», στο Mare Internum: archeologia e culture del Mediterraneo 1 (2009) συ ετε χε στον τ ο Για τον Χαράλα πο Μπούρα (κε. Μ. Κορρ ς, Σ. Μα αλο κος, Δ. Φιλιππ δης, Μ.Γ. Μπ ρης, Μ. Καρδα τση-αδ η, Cyril Mango, εκδ. Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη, Τι ής Ένεκεν 1, Αθ να 2009) 9-11 γραψε το ρθρο «Γαῖαν πα ήτειραν ἀείσο αι ἠϋθέ- ελον» για τον τ ο προς τι ν του ο τι ου καθηγητ Δ. Παντερ αλ (υπ κδοση) λησε στην τι ητικ εκδ λωση για τον Γι ργο Δεσπ νη (Κτ ριο οδο Πειραι ς, 13 Οκτωβρ ου 2009) παρουσ ασε το βιβλ ο Ο Μarc Chagall στην Ελλάδα ποιή ατα ( τφρ. Γ. Σουλι της, εκδ. Αρ ς, Αθ να 2009) (Μ γαρο Μουσικ ς Αθην ν, 26 Οκτωβρ ου 2009) παρουσ ασε το βιβλ ο Haris A. Kalligas, Monemvasia. A Byzantine City State (εκδ. Routledge, Taylor & Francis Group, London, New York 2010) (Αγγλικ Αρχαιολογικ Σχολ, 25 Νοε βρ ου 2009) παρουσ ασε το βιβλ ο του Γι ννη Παλαιοκρασσ, Για ένα νέο πρότυπο ζωής (εκδ. Λιβ νη, Αθ να 2009) (Κτ ριο οδο Πειραι ς, 7 Δεκε βρ ου 2009) παρουσ ασε το βιβλ ο Κωνσταντινούπολις (εισ.-σχ λ. Κ. Στα ατ πουλος, εκδ. Umberto Allemandi & C, Turin, London, Venice, New York 2009) (Μουσε ο Μπεν κη, 8 Δεκε βρ ου 2009) εκφ νησε τον επικ δειο για τον Γι ργο Παπαδη ητρ ου (Α Νεκροταφε ο Αθην ν, 23 Φεβρουαρ ου 2009) εκφ νησε τον επικ δειο για την Έλλη Παππ (Γ Νεκροταφε ο Ν καιας, 31 Οκτωβρ ου 2009). Ο επιστημονικ ς συνεργ της Στα ρος Βλ ζος μ λησε με θ μα «Εικονογραφικ παρ δοξα και ερμηνευτικ ζητ ματα: επιτ μβιο γαλμα ν ου απ τη Λακων α», στο διεθν ς συν δριο Κλασική Παράδοση και Νεωτερικά Στοιχεία στην Πλαστική της Ρωμαϊκής Ελλάδας, που διοργ νωσε το Αριστοτ λειο Πανεπιστ μιο Θεσσαλον κης (Θεσσαλον κη, 7-9 Μαΐου 2009) επιμελ θηκε, μαζ με τη Μυρτ Καο κη, την κθεση Η Προκολομβιανή Τέχνη στο Μουσείο Μπενάκη: Η Συλλο γή Γεωργίου Κ. Γόντικα (Μουσε ο Μπεν κη, 26 Ιουν ου - 30 Αυγο στου 2009) μ λησε με θ μα «Ευρ ματα κοροπλαστικ ς και μικροτεχν ας απ τις ν ες ρευνες στο σπαρτιατικ ιερ του Απ λλωνα Αμυκλα ου», σε επιστημονικ συν δριο στη μν μη της Ηο ς Ζερβουδ κη Κοροπλαστική και μικρο τεχνία στον αιγαιακό χώρο από τους γεωμετρικούς χρόνους έως και τη ρωμαϊκή περίοδο, που διοργ νωσε η Επιστημονικ Επιτροπ Στερ ωσης και Αναστ λωσης Μνημε ων Ακροπ λεως Λ νδου (Ρ δος, Νοεμβρ ου 2009) μ λησε με θ μα «Neues zum Heiligtum in Amyklai, Lakonien: Die Forschungen », στο Αρχαιολογικ Ινστιτο το του Πανεπιστημ ου του Göttingen (14 Δεκεμβρ ου 2009) δημοσ ευσε την ανακο νωση «The Amyklaion revisited: New Observations on a Laconian Sanctuary of Apollo» στα Πρακτικ του Διεθνο ς Συνεδρ ου ATHENS SPARTA: Contribution to the Research on the History and Archaeology of the two Cities, που διοργ νωσε το Ίδρυμα Α. Σ. Ων σης (New York 2009) δημοσ ευσε την ανακο νωση «Fragments of three male figures: about the representation of officials in Roman Greece», στα Πρακτικά του Xth International Colloquium on Provincial Roman με θ μα «Art Regional Sculpture Workshops: Techniques, Styles, Iconography»(Aix-en- Provence 2009) δ δαξε στο Ελληνικ Ανοικτ Πανεπιστ μιο τη θεματικ εν τητα «Δημ σιος και ιδιωτικ ς β ος στην Ελλ δα, Ι: Αρχαι τητα, Βυζ ντιο» δ δαξε στο Τμ μα Αρχειονομ ας και Βιβλιοθηκονομ ας του Ιον ου Πανεπιστημ ου τα μαθ ματα «Ιστορ α 244 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

2 ΧΡΟΝΙΚΑ Εικ. 1. Η 'νω επιφ'νεια του λ3φου της Αγ#ας Κυριακ ς (φωτ.: Σ. Βλ#ζος). Εικ. 2. Ερε#πια απ3 κατασκευ8ς της -στερης αρχαι3τητας (φωτ.: Σ. Βλ#ζος). Εικ Δοκιμαστικ8ς τοποθετ σεις αρχιτεκτονικxν μελxν του θρ3νου (φωτ.: Σ. Βλ#ζος). της Τ8χνης», «Επιμ8λεια ΜουσειακXν ΣυλλογXν Ι & ΙΙ», «Αρχαιολογ#α και αν'δειξη πολιτισμικο- αγαθο-», «Διο#κηση και οργ'νωση ΜουσειακXν οργανισμxν» και «Συγκριτικ Μουσειολογ#α» δ#δαξε, σε συνεργασ#α με τον καθηγητ Achim Lichtenberger, το μ'θημα «Römisches Griechenland» στο Ινστιτο-το Κλασικ ς Αρχαιολογ#ας του Πανεπιστημ#ου του Münster συμμετε#χε στην ερευνητικ ομ'δα του προγρ'μματος «Το Ιερ3 του Απ3λλωνα στις Αμ-κλες», που διεξ'γεται απ3 το 2005 σε συνεργασ#α με την Ε Εφορε#α ΠροϊστορικXν και ΚλασικXν Αρχαιοτ των στη Σπ'ρτη και υπ3 την εποπτε#α του καθηγητ Άγγελου Δεληβορρι', ως υπε-θυνος ανασκαφικxν εργασιxν, καταγραφ ς, ταξιν3μησης, μελ8της και 8ρευνας των ευρημ'των του μνημε#ου απ3 τις παλαι3τερες και τις ν8ες ανασκαφικ8ς διερευν σεις. 9, 2009 Ερευνητικ3 πρ3γραμμα ΑμυκλXν Στις ερευνητικ8ς εργασ#ες του 8τους 2009, π ραν μ8ρος ο καθηγητ ς Μαν3λης Κορρ8ς, οι αρχιτ8κτονες Μαρ#α Μαγν σαλη και Θεμιστοκλ ς Μπιλ ς, ο αρχαιολ3γος δρ Στα-ρος Βλ#ζος, οι φοιτ τριες Erna Müller και Sofia Nomicos (Πανεπιστ μιο Münster), Anna Finkbeiner και Katrin Müller (Πανεπιστ μιο Μον'χου), Costanze Graml (Πανεπιστ μιο Χαϊδελβ8ργης), καθxς και μια ομ'δα απ3 11 εργατοτεχν#τες. Πολ-τιμη ταν τ8λος, 3πως κ'θε χρ3νο, η συμπαρ'σταση της Ε Εφορε#ας ΠροϊστορικXν και ΚλασικXν Αρχαιοτ των και της Πνευματικ ς Εστ#ας Σπ'ρτης. Το 2009 πραγματοποι θηκαν οι εξ ς εργασ#ες: με στ3χο τον εντοπισμ3 πιθαν3ν λαξευμ'των απ3 την υποδοχ της θεμελ#ωσης του θρ3νου ολοκληρxθηκε συστηματικ ιχνηλασ#α της επιφ'νειας του λ3φου της Αγ#ας Κυριακ ς (εικ. 1). Λ3γω της ιδια#τερα ταραγμ8νης περιοχ ς και της απουσ#ας μεγ'λων επιχxσεων, η προβλεπ3μενη 8ρευνα ταν εξαιρετικ' προσεκτικ 245

3 προκειμ νου να επανεντοπιστο ν και να διερευνηθο ν οι παλαι τερες ανασκαφικ ς τομ ς των Χρ. Τσο ντα (1890) και E. Fiechter (1907). Βρ θηκαν ξι ακτ ριστες αβαθε ς λακκοειδε ς ταφ ς διαστ σεων περ. 1,75 x 0,55 μ., δ ο ακτ ριστες επ σης ταφικ ς κατασκευ ς διαστ σεων περ. 3,00 x 2,30 μ. με δ ο θαλ μους εκ στη, καθ ς και ξι κεν κυκλικ ορ γματα διαστ σεων περ. 1,20 x 0,60 μ., σε δ ο απ τα οπο α βρ θηκαν δ ο φολ δες οψιανο. Απ τις σ γχρονες επιχ σεις περισυλλ χθηκε να ακ ραιο αγγε ο πρωτοελλαδικ ς εποχ ς στο βορειοδυτικ τμ μα του λ φου συνεχ στηκε ανασκαφικ η διερε νηση των αποκαλυφθ ντων κατ την περσιν ρευνα ερειπ ων απ κατασκευ ς της στερης αρχαι τητας (εικ. 2). Αποκαλ φθηκαν χνη απ το χους (Τχ 2, 3, 4) μεταγεν στερων κατασκευ ν, καθ ς και δ ο ακτ ριστοι κιβωτι σχημοι τ φοι (Τ1 & 2) διαστ σεων 1,70 x 0,55 μ. Οι καλυπτ ριες πλ κες και τα τοιχ ματα του τ φου 1 αποτελο σαν τμ ματα αρχιτεκτονικ ν μελ ν του θρ νου του Απ λλωνα: προ κυψε για πρ τη φορ μια ακ ραιη δοκ δα και νας ογκ δης ορθοστ της του μνημε ου. Εντ ς του τ φου βρ θηκαν οστ απ οκτ σκελετο ς, για τα οπο α ζητ θηκε η μεταφορ σε εργαστ ριο της Αθ νας, με στ χο τη συγκ ντρωση ανθρωπολογικ ν και λλων πληροφορι ν. Απ τις επιχ σεις της περιοχ ς, που συναντ νται οι στερες κατασκευ ς με το σωζ μενο τμ μα του περιβ λου, προ ρχεται να χ λκινο ν μισμα του 6ου αι. μ.χ. ολοκληρ θηκε η συντ ρηση και συγκ λληση θραυσμ νων τμημ των απ π ντε αρχιτεκτονικ μ λη του θρ νου, συγκεντρωμ να στον αρχαιολογικ χ ρο. Η εργασ α πραγματοποι θηκε απ εξειδικευμ νους μαρμαροτεχν τες υπ την επ βλεψη του αρχιτ κτονα Θ. Μπιλ, σ μφωνα με τις διεθνε ς αρχ ς που δι πουν αντ στοιχα ργα, τ σο ως προς τα υλικ σο και ως προς τον τρ πο εργασ ας. Επιπλ ον, και με σκοπ τη β βαιη τα τιση του δι σπαρτου υλικο και τη συσχ τισ του με το σωζ μενο ερε πιο του θρ νου, οι αρχιτ κτονες Μ. Μαγν σαλη και Θ. Μπιλ ς ξεκ νησαν πρ γραμμα δοκιμαστικ ν τοποθετ σεων αρχιτεκτονικ ν μελ ν σε μερικ σ νολα του μνημε ου. Απ την εργασ α αυτ προ κυψαν ν α δεδομ να για τη μελ τη αναπαρ στασης του θρ νου. Τοποθετ θηκαν σε σ νολα λ θοι των βαθμ δων μιας κιονοστοιχ ας και του δαπ δου του πτερο (εικ. 3), καθ ς και εν ς το χου του μνημε ου με την ευθυντηρ α του. Επ σης πραγματοποι θηκε δοκιμαστικ τοποθ τηση συσχετιζ μενων μεταξ τους λ θων του κυκλικο βωμο (εικ. 4). Τ λος, κατασκευ- στηκε μακ τα της πλ γιας ψης των λ θων με τη μορφ λεοντοπ δαρου και τσι τα συγκεκριμ να αρχιτεκτονικ μ λη, που βρ σκονται στην αυλ του Μουσε ου Σπ ρτης, συσχετ στηκαν με τις βαθμ δες του θρ νου ολοκληρ θηκε το πρ γραμμα μεσων μ τρων προληπτικ ς συντ ρησης του γεωμετρικο περιβ λου. Οι επεμβ σεις αυτ ς ταν επιβεβλημ νες για την μεση προστασ α του ερειπ ου, το οπο ο ταν ευπαθ ς και εκτεθειμ νο στις περιβαλλοντικ ς συνθ κες της περιοχ ς λ γω της κατασκευ ς του και της θ σης του στο πραν ς του υψ ματος. Καθορ στηκε ο τρ πος εφαρμογ ς σ μφωνα με τις διεθνε ς και καθιερωμ νες αρχ ς που δι πουν τα αντ στοιχα αρχαιολογικ ργα συνεχ στηκε η ψηφιοπο ηση των αρχιτεκτονικ ν σχεδ ων, καθ ς και η τεκμηρ ωση, σχεδιαστικ αποτ πωση και φωτογρ φιση των ν ων ανασκαφικ ν τομ ν, των αρχιτεκτονικ ν μελ ν, πως και των ευρημ των που συγκεντρ θηκαν κατ τις φετιν ς εργασ ες. Επ σης, χρησιμοποι θηκε γεωδαιτικ ς σταθμ ς με τον οπο ο ιδρ θηκε πυκν δ κτυο σημε ων π νω στα αποκαλυφθ ντα ερε πια και εφαρμ στηκε στο πεδ ο ο κ νναβος των τετραγ νων απ τον καθηγητ Μ. Κορρ, σε συνεργασ α με τους αρχιτ κτονες Μ. Μαγν σαλη και Θ. Μπιλ, μελετ θηκαν διεξοδικ οι ασβεστολιθικο δ μοι απ το κολοσσικ β θρο του ξο νου του Απ λλωνα ( ψ. 13 μ.), οι οπο οι ε χαν χρησιμοποιηθε σε μεταγεν στερο οικοδ μημα. Κατ τις εργασ ες αυτ ς εντοπ στηκαν χ λκινες καρφ δες που συγκρατο σαν μεταλλικ ς πλ κες, οι οπο ες κοσμο σαν τις εξωτερικ ς επιφ νειες της κατασκευ ς. Σχεδι στηκαν σε μεγ λη κλ μακα οι λ θοι με αποτ λεσμα τη λεπτομερ στερη προσ γγιση της μορφ ς του διαλυμ νου β θρου του ξο νου συνεχ στηκε η σχεδιαστικ αποτ πωση, φωτογρ φιση και τεκμηρ ωση των εντοιχισμ νων στην εκκλησ α της Αγ ας Κυριακ ς αρχιτεκτονικ ν μελ ν, πως και των μελ ν που απ κεινται στην αποθ κη του Αρχαιολογικο Μουσε ου της Σπ ρτης. Πολλ απ τα περισσ τερα απ 60 θρα σματα που βρ σκονται στους το χους της Αγ ας Κυριακ ς, τα ε χε μετρ σει και τα ε χε εντ ξει στη μελ τη αναπαρ στασης του θρ νου ο πρ τος μελετητ ς Ε. Fiechter. Το υλικ αυτ, αντ να διαφυλαχθε, τεμαχ στηκε και εντ χθηκε το 1930 στο οικοδομικ υλικ των το χων της σ γχρονης εκκλησ ας της Αγ ας Κυριακ ς με σκοπ την εκ ν ου χ ραξη των ορ ων του αρχαιολογικο χ ρου για την προστασ α και την αν δειξ του, δημιουργ θηκε κτηματογραφικ ς π νακας. Παρ λλη- 246 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

4 λα, ολοκληρ θηκαν και οι διαδικασ ες για την αγορ των κτημ των, κτασης περ που 5 στρεμμ των, που συνορε ουν μεσα με τον αρχαιολογικ χ ρο προς τα ανατολικ με την ναρξη των φετιν ν ερευν ν, διαπιστ θηκε τι ε χε παραβιαστε η προσωριν περ φραξη του χ ρου και ε χαν βεβηλωθε οι το χοι της εκκλησ ας με συνθ ματα κ κκινου σπρ ι, τα οπο α τραυμ τισαν τα εντοιχισμ να αρχιτεκτονικ μ λη των μνημε ων. Ακολο θησε καθαρισμ ς των εξωτερικ ν επιφανει ν της εκκλησ ας, καθ ς και επισκευ και επ κταση της προσωριν ς περ φραξης, συμπεριλαμβανομ νων και των νεοαποκτηθεισ ν, το 2009, εκτ σεων που συνορε ουν προς βορρ στο πλα σιο της ρευνας με στ χο τον εντοπισμ επιπλ ον αρχιτεκτονικ ν μελ ν απ τα κτ σματα του ιερο συνεχ στηκε η επ σκεψη σε θ σεις των βυζαντιν ν και των μεταβυζαντιν ν μνημε ων της ευρ τερης περιοχ ς. Η εργασ α βρ σκεται σε εξ λιξη. Παρ λληλα, και σ μφωνα με την απ φαση του ΥΠΠΟ για τις εργασ ες, αφαιρ θηκαν τα επιχρ σματα απ τον ναΐσκο του Αγ ου Νικολ ου Αμυκλ ν και επανατοποθετ θηκαν εκ ν ου, αφ νοντας ορατ μ νο τα βεβαιωμ να αρχιτεκτονικ μ λη απ τα μνημε α του Ιερο. Εντοπ στηκαν και τεκμηρι θηκαν λ θοι απ τον θρ νο και απ τον περ βολο του ιερο και αποτυπ θηκαν οι εξωτερικ ς ψεις του ναΐσκου δημιουργ θηκε η ιστοσελ δα του ερευνητικο προγρ μματος Αμυκλ ν (htpp://amykles-research-project. wikidot.com/start), η οπο α περιλαμβ νει το σ νολο των πληροφορι ν που σχετ ζονται με τις νε τερες ρευνες. Ο σχεδιασμ ς και η διαμ ρφωση του ιστ τοπου οφε λεται στις Ρ α Γαϊτ νου, Γεωργ α Γκρ τσα και Λ ττα Μ ντη. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ, ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Προσωπικ Ειρήνη Παπαγεωργίου (υπε θυνη τ ατος), Αγγελικ Ζ βα. Εθελ ντρια: Αντων α Πανταζοπο λου (Ιανου ριος-ιο νιος 2009) Δωρε ς Ιουλ α Διονυσοπο λου: α) π λινα αγγε α: τριφυλλ στο η οινοχ η, 10ου αι. π.χ. τρεις ικ λλες κορινθιακ ς κοτ λες, 6ου αι. π.χ. δ ο ελαν γραφες λ κυθοι, π.χ. δ ο ερυθρ ορφα αρυβαλλοειδ ληκ θια, στερου 5ου - πρ ι ου 4ου αι. π.χ. δ ο ελα βαφε ς κ νθαροι, π.χ. δ ο ελα βαφε ς πυξ δες, π.χ. ελαν γραφο π α πυξ δας, π.χ. ελα βαφ ς λεκαν δα, π.χ. ικ λλο προχοΐδιο, 5ου(;) αι. π.χ. β) π λινα ειδ λια: δ ο τ ατα π λινων ειδωλ ων υδριαφ ρων, στερου 4ου αι. π.χ. π λινο ειδ λιο χο ρου, π.χ. γ) κοσ ατα: 17 π λινες ψ φοι σε σχ α καρπο δ) γυ λινα αγγε α: αγγε ο απ φυσητ γυαλ, πρ ι ου 1ου αι..χ. ε) χ λκινα αντικε ενα: χ λκινος δακτ λιος και δ ο τ ατα χ λκινων δακτυλ ων χ λκινη σπ τουλα, 5ου αι. π.χ. χ λκινος δ σκος στ) νο σ ατα: να αση νιο ν ισ α, 5ου(;) αι. π.χ. τ σσερα χ λκινα νο σ ατα, απ τα οπο α να του 5ου(;) αι. π.χ. και δ ο ρω αϊκ ν χρ νων χ λκινο εξ ρτη α π ρπης, ρω αϊκ ν χρ νων. Δη οσιε σεις Δραστηρι τητες Η Ειρ νη Παπαγεωργ ου συντ νισε και οργ νωσε την κθεση Από τη χώρα του χρυσό αλλου δέρατος: Θησαυροί της αρχαίας Κολχίδας (Κτ ριο οδο Κουμπ ρη, 21 Ιανουαρ ου - 6 Απριλ ου 2009). Επ σης, επι ελ θηκε τα κε ενα του ο τιτλου ελληνικο συνοδευτικο καταλ γου, διοργ νωσε σχετικ η ερ δα (Κτ ριο οδο Κουμπ ρη, 26 Ιανουαρ ου 2009) και αν λαβε ξεναγ σεις για το κοιν συν γραψε λ ατα για το Ν. Καλτσ ς A. Shapiro (επι.), Γυναικών Λατρείες. Τελετουργίες και καθη ερινότητα στην κλασική Αθήνα (κατ λογος κθεσης, Εθνικ Αρχαιολογικ Μουσε ο Αθην ν, Αθ να 2009) αρ αρ. 143 ασχολ θηκε ε τη ελ τη της χρυσ ς υκηναϊκ ς κ λικας, αρ. ευρ. 2108, απ τις συλλογ ς του Μουσε ου Μπεν κη, Μουσείο Μπενάκη 8 (2008) Η Αγγελικ Ζ βα ασχολ θηκε ε τη ελ τη της ελα βαφο ς πυξ δας ε επ χρυσο δι κοσ ο, αρ. ευρ , απ τις συλλογ ς του Μουσε ου Μπεν κη, η οπο α δη οσιε εται στο παρ ν τε χος Μουσείο Μπενά κη 9 (2009) οι Νικολ ττα Μ ντη και Δ ητρα Παπακωνσταντ νου (αντικε ενα προϊστορικ ν χρ νων), Παναγι τα Μαρα- 9,

5 ντ δου (κοροπλαστικ και αγγε α γεω ετρικ ν και αρχαϊκ ν χρ νων), Reinhard Senff (γλυπτικ ), Αναστ σιος Αντων ρας (γυ λινα αγγε α) και Παναγι της Τσ λεκας (νο σ ατα) αν λαβαν τη δη οσ ευση του συν λου της δωρε ς Γι ργου και Μ ρως Παναγι του (βλ. Μουσείο Μπε νάκη 4 [2004] ), η οπο α περιλα β νει αντικε ενα προερχ ενα απ την Κ προ η εθελ ντρια Αντων α Πανταζοπο λου αν λαβε ξεναγ σεις στην κθεση Από τη χώρα του χρυσό αλλου δέρα τος: Θησαυροί της αρχαίας Κολχίδας. ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Προσωπικ Αναστασία Δρανδάκη, Άννα Μπαλλιάν (υπε θυνες τ - ατος), Μ ρα Βερ κοκου Δωρε ς Χρυσο λα και Αικατερ νη Αποστ λου: συλλογ 27 εικ νων Απ στολος Αργυρι δης: χ λκινο βυζαντιν κλειδ Αικατερ νη, Κ ρεν και Ντο ιν κ Πετερ λλερ στη ν - η της ητ ρας τους Φωτειν ς Μπο κουρη-πετερ λλερ: εικ να ε τον Χριστ Παντοκρ τορα. Δη οσιε σεις Δραστηρι τητες Η Αναστασ α Δρανδ κη συν ταξε εισαγωγικ κε ενο και ενν α λ ατα για τον κατ λογο της κθεσης The Origins of El Greco: Icon Painting in Venetian Crete (Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation, New York 2009) συν ταξε δ ο λ ατα για τον κατ λογο της κθεσης Η Αρχιτεκτονική ως Εικόνα (Μουσε ο Βυζαντινο Πολιτισ ο, Θεσσαλον κη 2009), ο οπο ος περιλα β νει επ σης και τ σσερα λ ατα της Άννας Μπαλλι ν λησε στο Smithsonian Institution ε θ α «Between Byzantium and Venice: icon painting in Venetian Crete un til the age of El Greco» (Ν α Υ ρκη, 18 Νοε βρ ου 2009) λησε στους Φ λους του Μουσε ου Μπεν κη ε θ α «Ζωγραφίζοντας εικόνες στον καιρό της Αναγέννησης. Οι Κρητικοί ζωγράφοι και η Δύση τον 15ο και τον 16ο αιώνα» (Αθ να, 17 Δεκε βρ ου 2009) συ ετε χε στο 42ο Εαριν Διεθν ς Συ π σιο Βυζαντιν ν Σπουδ ν «Wonderful Things: Byzantium through its Art», ε θ α «From centre to periphery and beyond: the diffusion of models in Late Antique metalwork» (Λονδ νο, Μαρτ ου 2009). H Μ ρα Βερ κοκου συν ταξε τρ α λ ατα για τον κατ λογο της κθεσης Tra Bisanzio e Venezia. Torcello, l arte e la storia (Museo Diocesano di Venezia, Venezia 2009) δημοσ ευσε τη μελ τη της με τ τλο «Καὶ ἔγεινε φῶς. Δ ο εσοβυζαντιν πολυκ νδηλα του Μουσε ου Μπεν κη», Μουσείο Μπενάκη 8 (2008) ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ Προσωπικ Κάτε Συνοδινού (υπε θυνη τ ατος), Στ λλα Γκ κα, Γιο λα Ρ σκα, Σοφ α Χανδακ Πρακτικ σκηση πραγ ατοπο ησε τον Ιο λιο 2009 η Θεοδ ρα Βαφειαδ κη Κατ τη δι ρκεια του 2009 το προσωπικ του τ ατος ασχολ θηκε ε την καταγραφ, τη φωτογρ φιση και τη συσκευασ α της κληρονο ι ς Αγκ θας Φραγκισκ του, της οικοσκευ ς που αν κει στην κα Μαρ α Σπ ντσα απ την οικ α Μ. Σπ ντσα, των δωρε ν Α αλ ας Μεγαπ νου (Συλλογ Αναστ σιου Κανελλ πουλου), Αλ κου Π. Ζ ννα και Ιω ννας Θε ελ. Επ σης, προετο ασε κε ενα για την εκδοτικ εταιρε α ELIA και υλικ για την ΑΝΕΜΟΝ PRODUCTIONS. Όπως π ντα, εξυπηρ τησε ε ονω νους ελετητ ς στην πρ οδο της ρευν ς τους γ ρω απ αντικε ενα των ουσειακ ν συλλογ ν: κεντ ατα απ τις Κυκλ δες, πι π λες (δρ Kathrin Müller και Gérard Maizou), κεντ ατα και ενδυ ασ ες της Μικρ ς Ασ ας, πλα, κεντ ατα (Margaret Jane Suhn), κοσ ατα (ντοκυ αντ ρ EPT «Κοσ ατα στην Ελλ δα», επι. Μα ρη Κουτσο ρη). 248 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

6 Δωρε ς Κος και κα Γεωργ ου Γεωργ ου στη ν η της κ ρης τους Ευφροσ νης: σκυριαν κεντ ατα-πετσ τες, ε πολ χρω ες εταξωτ ς και χρυσ ς κλωστ ς, για τον στολισ του σπιτιο Λ να Γουργι τη, σε ανταπ δοση τι ητικ ς δι κρισης της ιδ ας και του Λαογραφικο Μουσε ου Λ ρισας απ το Μουσε ο Μπεν κη κατ τον εορτασ της Η ρας των Μουσε ων στις 17 Μαΐου 2009: επιτο χιο στα πωτ φασ α απ τον Τ ρναβο, εργαστ ριο Σαΐνη Αλ π νη, περ Δ σποινα Αλεξ. Γρυπ ρη: κ λυ α απ φασ α εταξωτ καπιτον διακοσ η νο ε ρο βοειδ σχ δια και κεντη νο το νο α «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟ» Έφη Δεληνικ λα: δι φορα εξαρτ ατα ελληνικ ν ενδυ- ασι ν (σιγκο νια, ποδι ς, κ λτσες) Αλ κος Π. Ζ ννας: τ α γυναικε ας αστικ ς ενδυ ασ ας ( πο στος), τ λος 19ου - αρχ ς 20ο αι. σαλ νι αστικ ς οικ ας (5 τε χια) που αν κε στην Αργ νη Γο του και προ ρχεται απ την οικ α του Μιχ λη Γο του στη Μυτιλ νη Ιω ννα Θε ελ : σαλ νι αστικ ς οικ ας (9 τε χια). Το σ νολο των επ πλων ε ναι ρυθ ο Louis XV, κατασκευασ νο γ ρω στο και αγορασ νο το 1945 απ την οικογ νεια Τριανταφυλλ δη απ την Πρεσβε α της Γαλλ ας στην Κωνσταντινο πολη Καλλιρρ η Θ. Θεοδωρακοπο λου: λιν κουβερτ ριο για κ λυ α τραπεζιο ε κεντητ ς παραστ σεις και επιγραφ «Έργον Σοφίας Θ. Θεοδωρακοπούλου», Αικατερ νη Καλαποθ κη: τ ατα αρχοντικ ς φορεσι ς απ τα Ιω ννινα Ν λλη Καρ γιωργα: νυφικ φ ρε α της διας, που ρ φτηκε το 1972 απ κουκουλ ρικο εταξωτ φασ α και φ ρει ζωγραφιστ δι κοσ ο και τα αρχικ της ζωγρ φου «Λ.Π.» Φαν Προφαντοπο λου-κανταρζ : γυναικε ο σιγκο νι απ τη Θ βα πουκ ισο απ την Ταν γρα χρυσ δακτυλ δι απ τη Σ ρνη της Μικρ ς Ασ ας Λ κειο των Ελλην δων-παρ ρτη α Β ροιας: κεφαλ δεσ ος απ αστικ ενδυ ασ α της Β ροιας Α αλ α Μεγαπ νου: συλλογ Αναστ σιου Κανελλ πουλου απ ελληνικ ς παραδοσιακ ς φορεσι ς και ενδυματολογικ εξαρτ ματα ποικ λης προ λευσης Ρωξ ννη Μπεβερ του: χ λκινο επιδαπ διο φωτιστικ ε γχρω α σφυρ λατα στοιχε α, γυ λινους ρ δακες και χ νδρες, που εταφ ρθηκε απ την Κωνσταντινο πολη, 1922 Ευλα π α Μωυσ γλου: αση νιο τ σι διακοσ η νο ε φυτικ οτ βα, ανθρ πινες και ζωικ ς ορφ ς ε τα αρχικ «ΝΚΦΑ» και χρονολογ α «1877» αση νια τα πακι ρα και πορτοφολ κι κρε αστ που στ λιζε τη φορεσι της Σ λλης Ικον ου ξι αξιλ ρια απ την Προ σα Βιθυν ας Θ τις Ξανθ κη: τ α πουκα σου απ τη Σκ ρο (σκο τα) εταξωτ σεντ νι ουγιωτ απ το Ρ θυ νο της Κρ της, κεντη νο το 1870 Λ να Σαββ δη: β ζο που κατασκευ στηκε στην κερα- ικ ον δα «Κερα εικ ς», του Αγορ ς Μεγ λη κασ λα ζωγραφιστ, 19ος αι. επισκοπικ ς θρ νος απ τη Χ ο ξυλ γλυπτη κασ λα απ την Τ νο καν τι απ το Τσαν κ-καλ, 19ος αι. Δη οσιε σεις Δραστηρι τητες Η Κ τε Συνοδινο λησε και συντ νισε τους ο ιλητ ς στην εκδ λωση προς τι ν του Λαογραφικο Ιστορικο Μουσε ου Λ ρισας και της προ δρου του Λ νας Γουργι τη, που πραγ ατοποι θηκε στο πλα σιο του εορτασ ο της Διε θνο ς Η ρας των Μουσε ων (Κτ ριο οδο Πειραι ς, 17 Μαΐου 2009) εκπροσ πησε το Μουσε ο Μπεν κη στην εκδ λωση «Εις ν ην της Οικογ νειας Κουλο ρα», στο Μ γαρο του Ιστορικο Αρχε ου Μουσε ο Ύδρας (12 Ιουλ ου 2009) πραγ ατοπο ησε ξεναγ σεις σε ο δες φοιτητ ν, σε σω ατε α ελληνικ ν και ξ νων ουσε ων, και σε επ ση- ους επισκ πτες του Μουσε ου Μπεν κη. ΤΜΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ Προσωπικ Φανή Μαρία Τσιγκάκου (υπε θυνη τ ατος), Δαν η Φιλ ππου, Πανωρα α Μπεν του. Επιστη ονικο συνεργ τες: Πολ να Κοσ αδ κη, Κωνσταντ νος Παπαχρ στου Δωρε ς Μαρ α Δ βη: ζωγραφικ ργα και αρχειακ υλικ του Δημ τρη Δ βη Δροσο λα Βασιλε ου-έλλιοτ: π ντε ργα του Σ. Βασιλε ου: Τα παιδιά του Παρνασσού, 1927 (υδατογραφ α) 9,

7 Το καφενείο, 1935 (υδατογραφ α) Η Ελευθερία, 1946 (ξυλογραφ α) Η Ταφή του Παλα ά, 1943 (ξυλογραφ α) Το καταφύγιο, 1942 (ξυλογραφ α) Βλ σης Κανι ρης: ργο του ιδ ου ε τ τλο Φιγούρα Άννα Κινδ νη: ζωγραφικ ργα Α αλ α Μεγαπ νου: 14 χ ρτες (Ελλ δα, Κ προς, Οθω ανικ αυτοκρατορ α) Γι ννης Μ ραλης: 84 σχ δια ε αρχιτεκτονικ θ ατα τσι εντ νια πλ κα για τη First National City Bank Θεσσαλον κης κερα ικ πλακ κι για το Αττικ Μετρ δ ο αρ ρινα πλακ κια για τη διακ σ ηση του Χ λτον 16 μ τρες χαρακτικ ν δ πλω α απ την Ανωτ τη Σχολ Καλ ν Τεχν ν, 1932 δ πλω α απ την Ετ σια Πανελλ νια Καλλιτεχνικ Έκθεση, 1940 δ πλω α απ την Πανηπειρωτικ Συνο οσπονδ α Ελλ δος, 1951 Τι ητικ Δ πλω α του Δ ου Αθηνα ων, 1984 τι ητικ πλακ τα απ το Υπουργε ο Τουριστικ ς Αν πτυξης, 2007 πλακ τα ανακ ρυξης του ζωγρ φου σε Επ τι ο Δη τη Α γινας, 2009 Γε ργιος Σχιν ς: τ σσερα ργα ( α εταξοτυπ α Εγγον πουλου, να λιν λεου, να σχ διο, α υδατογραφ αγκου ς) Φρειδερ κος Χ γερ: δ ο χαλκογραφ ες του Fr. Préaux, Άποψη του Θησείου και Άποψη της Ακρόπολης Μαρ α Χατζηθω : 10 εξ φυλλα δ σκων των M νου Χατζιδ κι, N κου Μα αγκ κη, Γι ννη Μαρκ πουλου, Μ μη Πλ σσα Δημ τρη Χριστοδο λου, Χρ στου Λεοντ, Γι ργου Κουρουπο Αργ ρη Κουν δη, Μ κη Θεοδωρ κη. Δη οσιε σεις Δραστηρι τητες Η Φαν -Μαρ α Τσιγκ κου συ ετε χε ε την ανακο νωση «Αντ νης Μπεν κης: Ο Εθνικ ς Ευεργ της, ο Άγνωστος Φιλ τεχνος» στο επιστη ονικ συν δριο Τέχνη και Εθνική Ευεργεσία που πραγ ατοποι θηκε στο Πανεπιστ ιο Ιωανν νων (Ιω ννινα, Νοε βρ ου 2008) επι ελ θηκε το ετ σιο η ερολ γιο του Μουσε ου ε θ α Παιδικές Εικόνες στο Μουσείο Μπενάκη (Αθ να 2009) διοργ νωσε την κθεση Η Ελληνική Ενδυ ασία, Έντυ πες Πηγές 16ου 20ού αιώνα (Πινακοθ κη Ε. Αβ ρωφ, Μ τσοβο, Μ ρτιος-μ ιος 2009) συν γραψε το κε ενο «Το Ελληνικ Τοπ ο ε τα τια των Ξ νων Ζωγρ φων-περιηγητ ν» για τον κατ λογο της κθεσης Νεοελληνική Τοπιογραφία, που διοργαν θηκε στο Ίδρυ α Εικαστικ ν Τεχν ν και Μουσικ ς Β. και Μ. Θεοχαρ κη (Αθ να, 11 Μαρτ ου - 31 Μαΐου 2009) διοργ νωσε την κθεση Γιάννης Μόραλης, Θέατρο Μουσική Ποίηση στον εκθεσιακ χ ρο της Alpha Bank στο Να πλιο (11 Ιουν ου - 29 Νοεμβρ ου 2009), και συν γραψε τα κε ενα και τα λ ατα του σχετικο καταλ γου πραγ ατοπο ησε την επιστη ονικ επεξεργασ α του αρχε ου αρχιτεκτονικ ν σχεδ ων του Γι ννη Μ ραλη (συνολικ 84 ργα, αρ. ευρ , 45161, 45209, ) συν χισε την επεξεργασ α κει νων και λη των για την υπ προετοι ασ α κδοση του σχολιασ νου καταλ γου Βρεταν ν Καλλιτεχν ν του Μουσε ου Μπεν κη (συνολικ λ ατα). Η Δαν η Φιλ ππου απ τον Σεπτ βριο του 2009 ασχολ θηκε ε την αποδελτ ωση και τη φωτογρ φιση των αρχιτεκτονικ ν σχεδ ων που δ ρισε ο Γι ννης Μ ραλης στο Μουσε ο ξεκ νησε την προετοι ασ α της κθεσης Ζιζή Μακρή, Κίνα 56. Χαρακτικά και σχέδια, καθ ς και του συνοδευτικο της καταλ γου. Η Πολ να Κοσ αδ κη ασχολ θηκε ε την οργ νωση της συλλογ ς νεοελληνικ ς τ χνης του 20ο αι να και την υπ προετοι ασ α νι η κθεσ της στις κτηριακ ς εγκαταστ σεις της Πινακοθ κης Ν. Χατζηκυρι κου-γκ κα, Κριεζ του 3. Στο πλα σιο αυτ ολοκληρ θηκε η δωρε προς το Μουσε ο ργων του Γι ργου Μαυροΐδη και της Ν κης Καραγ τση ολοκλ ρωσε, αζ ε τον Ευγ νιο Δ. Ματθι πουλο, το Χρονολόγιο εικαστικών τεχνών : η πρόσληψη της νεωτερικότητας στην Ελλάδα και επι ελ θηκε την εικονογρ φησ του για τη διαδραστικ εφαρ ογ που θα πραγ ατοποιηθε στο πλα σιο του ργου «Ο Ν κος Χατζηκυρι κος-γκ κας και η Γενι του 30» και εντ σσεται στο Γ ΚΠΣ Ε.Π. Κοινων α της Πληροφορ ας στο πλα σιο της συ ετοχ ς του Μουσε ου Μπεν κη στο τετραετ ς ερευνητικ πρ γρα α «Παρ σι - Αθ να, το διπλ ταξ δι», που ξεκ νησε στις αρχ ς του 2008 σε συνεργασ α ε το Τ α Νεοελληνικ ν Σπουδ ν της Γαλλικ ς Αρχαιολογικ ς Σχολ ς και το Ινστιτο το Μεσογειακ ν Σπουδ ν του Ρεθ νου, συ ετε χε στη διοργ νωση της Επιστη ονικ ς Η ερ δας ε τ τλο Διασταυρού ενα βλέ ατα: πνευ ατικές και καλλιτεχνικές ανταλλαγές ετα 250 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

8 ξύ Ελλάδας και Γαλλίας την περίοδο του Μεσοπολέ ου (Μουσε ο Μπεν κη, 3 Ιουν ου 2009), που παρουσ ασε τη ελ τη «Τα Cahiers d art : ια πρ τη προσ γγιση του ργου του Christian Zervos ως εκδ τη και ως κριτικο τ χνης» αν λαβε την επιστη ονικ επι λεια της κθεσης Ύ νος στη σκιά (Κτ ριο οδο Πειραι ς, Ιο νιος 2009). Ο Κωνσταντ νος Παπαχρ στου ασχολ θηκε ε την οργ νωση της συλλογ ς νεοελληνικ ς τ χνης του 20ο αι να και την υπ προετοι ασ α νι η κθεσ της στις κτηριακ ς εγκαταστ σεις της Πινακοθ κης Ν. Χατζηκυρι κου-γκ κα, Κριεζ του 3. Στο πλα σιο αυτ ολοκληρ θηκε η δωρε ργων και αρχειακο υλικο του ζωγρ φου Δη τρη Δ βη προς το Μουσε ο Μπεν κη, η καταγραφ της οπο ας ε ναι σε εξ λιξη, πως επ σης και της ζωγρ φου Άννας Κινδ νη, η καταγραφ της οπο ας χει περατωθε αν λαβε τον συντονισ των εκθ σεων Άννα Κινδύνη (Κτ ριο οδο Πειραι ς, Ιανου ριος-φεβρου ριος 2009), Γιώργος Ξένος Γεω ετρία εν ανα ονή (Κτ ριο οδο Πειραι ς, Ιο νιος-ιο λιος 2009), Νέες Μορφές 50 χρόνια ετά (Κτ ριο οδο Πειραι ς, Σεπτ βριος-νο βριος 2009) και Η Τέχνη στην Πρώτη Σελίδα 71 Καλλιτέχνες δη ιουργούν τα εξώφυλλα της Athens Voice (Κτ ριο οδο Πειραι ς, Οκτ βριος 2009) επι ελ θηκε την κδοση Άννα Κινδύνη , που κυκλοφ ρησε ε αφορ την ο τιτλη κθεση στο Μουσε ο Μπεν κη απ τις 22 Ιανουαρ ου ως τις 22 Φεβρουαρ ου ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ Προσωπικ Ιωάννα Προβίδη (υπε θυνη τ ατος), Ιω ννα Μωραΐτη, Ν κος Π. Παΐσιος. Εθελοντ ς: Μαρ α Βαλ ση, Ελε να Παπαθανασι δη Τον Σεπτ βριο του 2009 πραγ ατοποι θηκε η εταφορ, στο ανακαινισ νο κτ ριο της οδο Κριεζ του 3, του συν λου της δωρε ς Γκ κα και ξεκ νησαν εσα οι εργασ ες επαν κθεσης της Πινακοθ κης Γκ κα. Συνεχ στηκαν οι εργασ ες συντ ρησης των ργων τ χνης, εν παρ λληλα το T α Συντ ρησης του Μουσε ου ασχολ θηκε ε την αποκατ σταση της επ πλωσης του σπιτιο, του ατελι και της Πινακοθ κης, στε οι χ ροι των τρι ν ορ φων που χρησι οποιο σε ο καλλιτ χνης να επαν λθουν στην αρχικ τους ορφ. Συνεχ στηκε η αναζ τηση σε ιδιωτικ ς συλλογ ς και η φωτογρ φιση γνωστων ργων του Χατζηκυρι κου- Γκ κα, προκει νου να συ πληρωθε η καταγραφ του ζωγραφικο του ργου. Επ σης, ο Αλ κος Π. Ζ ννας συν χισε την ταξιν ηση του αρχε ου Γκ κα. Το προσωπικ της Πινακοθ κης συν βαλε, ε την παροχ φωτογραφικο και αρχειακο υλικο, στην κδοση Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας, απ τη σειρ λευκω των «Λ σχη Αθαν των» της εφη ερ δας Ελευθεροτυπία. ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Προσωπικ Μαρία Αργυριάδη (υπε θυνη τμ ματος), Δ σποινα Καρακομνηνο, Ν ρα Χατζοπο λου, Ευγεν α Μαλιαρ τη. Eθελ ντρια: Χαρ Ιωακε μογλου Το τος 2009 το προσωπικ του τμ ματος ασχολ θηκε με την καταγραφ, την αποδελτ ωση και τη φωτογρ φιση των σημαντικ τερων αντικειμ νων της συλλογ ς καθ ς και των ν ων δωρε ν, συνεχ ζοντας την προσπ θεια για τη δημιουργ α εν ς ολοκληρωμ νου παραρτ ματος που να αφορ το παιδ και τον κ σμο του. Δωρε ς Απ στολος Αργυρι δης: κο κλα με ενδυμασ α Σαρακατσ νας της Καλλι πης Κασδ νη και κο κλα με ενδυμασ α Βλ χας Αττικ ς, απ την Ελλ δα, δεκαετ α 1960 τ σσερις ξ λινες σβο ρες ελληνικ ς κατασκευ ς, ψιμος 20 ς αι. π λινος κουμπαρ ς-γουρουν κι που βρ θηκε στο σπ τι της Μελ νας Μερκο ρη, ελληνικ ς κατασκευ ς, 20 ς αι. ξ λινη σφεντ να με σκαλισμ νο πρ σωπο, απ την Αφρικ, α μισ 20ο αι. ξ λινη σφυρ χτρα για το κυν γι πουλι ν, απ το Τουρκμενιστ ν, αρχ ς 20ο αι. ενδεικτικ Γ τ ξης Δημοτικο απ την Αθ να, 1888 τσ γκινος τζ τζικας 9,

9 Επιτραπ ζιο παιχν δι Jeu de l oie. Γαλλ α, τ λη 19ου αι. Αθ να, Μουσε ο Μπεν κη - Τμ μα Παιχνιδι ν και Παιδικ ς Ηλικ ας, αρ. ευρ. ΤΠΠ κλακ-κλακ απ την Ιαπων α, δεκαετ α 1950 Αθαν σιος Δρ κος: χριστουγεννι τικα στολ δια και λαμπ κια της οικογ νει ς του, φωτογραφικ υλικ απ τις αρχ ς του 20ο αι. ως και τη δεκαετ α του 1970 σχολικ αντικε μενα του ιδ ου απ τη δεκαετ α του 1970, ταν ταν μαθητ ς στο Ζωγρ φειο Λ κειο της Κωνσταντινο πολης Ν κος Γερουλ νος: αρκο δα της γνωστ ς Γερμαν δας κατασκευ στριας Margarete Steiff, μ σα 20ο αι. Αλ κος Π. Ζ ννας: γ ψινο ομο ωμα κ κορα ελληνικ ς κατασκευ ς, β μισ 20ο αι. πτην μορφη π λινη σφυρ χτρα ελληνικ ς κατασκευ ς, δεκαετ α 1960 γ ψινο ομο ωμα σκαντζ χοιρου ευρωπαϊκ ς κατασκευ ς, β μισ 20ο αι. Ιω ννα Θεμελ : χριστουγεννι τικα στολ δια ευρωπαϊκ ς κατασκευ ς, α μισ 20ο αι. κο κλα character ιταλικ ς κατασκευ ς, κο κλα child ελληνικ ς κατασκευ ς και σκυλ κι συρ μενο αγγλικ ς κατασκευ ς, δεκαετ α 1950 Αργυρ Λ ρκα-καλαμπο ση: συλλογ απ προσωπικ αντικε μενα και παιχν δια της δωρ τριας, α μισ 20ο αι. Ξεχωρ ζουν τα ξ λινα πιπλα που φτιαξε για τη δωρ τρια η μητ ρα της την περ οδο της Κατοχ ς απ τα ξ λα που φερναν οι Γερμανο για τη σ μπα, ταν ε χαν επιτ ξει το σπ τι τους Μαρ α Καρακατσ νη: παιδικ κ ντημα με την αλφαβ τα και τους αριθμο ς, κεντημ νο απ τη γιαγι της δωρ τριας Μαρ α Σιδηροπο λου-χαρων δου, απ τη Γεωργ α, ψιμος 19ος αι. βρεφικ κλινοσκεπ σματα κεντημ να απ τη γιαγι της δωρ τριας Β σω Καρακατσ νη, Κωνσταντινο πολη, αρχ ς 20ο αι. βρεφικ ενδ ματα απ την Κωνσταντινο πολη, αρχ ς 20ο αι. Παναγι της Γ. Νικητ ας: παιχν δια απ την Ελλ δα και την Ευρ πη, α μισ 20ο αι. 252 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

10 Γι ργος Ξ δης: κο κλα-μωρ αμερικανικ ς κατασκευ ς, δεκαετ α 1950 τρεις αρκο δες, πιθαν τατα της γνωστ ς Γερμαν δας κατασκευ στριας Margarete Steiff, δεκαετ α 1950 παιδικ μ ξερ χειρ ς Betty Taplin αμερικανικ ς κατασκευ ς, δεκαετ α 1950 Γι ννης Πατ λης: π ντε κο κλες ethnic αφρικανικ ς κατασκευ ς, β μισ 20ο αι. κο κλα με ενδυμασ α Αμαλ ας ελληνικ ς κατασκευ ς, 20 ς αι. τρ α κεφ λια-μ σκες κουκλ ν χειροπο ητα σε κ δρο, φτιαγμ να απ τη μητ ρα του δωρητ, α μισ 20ο αι. 10 μολυβ νια στρατιωτ κια ρωσικ ς κατασκευ ς, τελευτα ες δεκαετ ες 20ο αι. Αθην Σαρλ : ξ λινο φορτηγ πιθαν τατα αγγλικ ς κατασκευ ς, δεκαετ α 1930 Μιχ λης Τσ γκαρης: υφασμ τινη κο κλα Amish αμερικανικ ς κατασκευ ς, α μισ 20ο αι. π πλωμα κο κλας αμερικανικ ς κατασκευ ς, α μισ 20ο αι. κο κλα Minnie κινεζικ ς κατασκευ ς, και υφασμ τινος λαγ ς ευρωπαϊκ ς κατασκευ ς, β μισ 20ο αι. Γι ργος Τσο ρος: π ντε π λινα μαστιχοκανατ κια με διαφαν ς γυ λωμα και πολ χρωμα διακοσμητικ στοιχε α απ τα Αρμ λια της Χ ου, α μισ 20ο αι. Λ να Φανουρ κη: κουρδιστ β ρκα απ χαλκ και ξ λο, κατασκευασμ νη στην Ελλ δα, β μισ 20ο αι. ξ λινο πολεμικ αεροπλ νο ελληνικ ς κατασκευ ς, β μισ 20ο αι. παιδικ ποδ λατο ελληνικ ς κατασκευ ς, δεκαετ α 1950 Βικτωρ α Φ ντη: ξ λινο κουκλ σπιτο, κατασκευασμ νο απ τον πατ ρα της το 1938 ως γεν θλιο δ ρο 38 χ ρτινες κο κλες με ενδυμασ ες, φιλοτεχνημ νες απ την δια και την αδερφ της, επιτραπ ζιο παιχν δι ντ μινο κατασκευασμ νο στην Ελλ δα, δεκαετ ας 1950 Αλεξ νδρα Laffon-Ψ λλου: μεγ λη συλλογ απ κο κλες με ενδυμασ ες παιχν δια επιτραπ ζια απ λο τον κ σμο που αν καν στην οικογ νεια της δωρ τριας και χρονολογο νται απ τις αρχ ς ως και τα τ λη του 20ο αι. Αγορ ς Επιτραπ ζιο παιχν δι Jeu de l oie απ την Ελ νη Μαρτ νου, το οπο ο εντ σσεται στην κατηγορ α των αγωνιστικ ν παιχνιδι ν (race games). Προ ρχεται απ τη Γαλλ α και χρονολογε ται στα τ λη του 19ου αι. Ιδια τερο ενδιαφ ρον παρουσι ζουν οι χρωμολιθογραφημ νες παραστ σεις του που απεικον ζουν Έλληνες αγωνιστ ς του 21 μεγ λη συλλογ παιχνιδι ν που βρ θηκαν στη Χ ο. Η συλλογ αποτελε ται απ ελληνικ και ευρωπαϊκ παιχν δια, ζωγραφι ς, αφ σες, χ ρτινες κατασκευ ς κ.., που χρονολογο νται απ τις αρχ ς ως τα τ λη του 20ο αι. Δημοσιε σεις Δραστηρι τητες Η Μαρ α Αργυρι δη μ λησε στο 7ο Συν δριο ΟΜΕΡ Ελλ δος με θ μα «Παιδικ Ηλικ α και Μ σα Μαζικ ς Επικοινων ας» και παραχ ρησε φωτογραφικ υλικ με σκοπ τη δημιουργ α διαφημιστικ ν αφισ ν για παιχν δια (Κτ ριο της οδο Πειραι ς και Ανωτ τη Σχολ Καλ ν Τεχν ν, 6-8 Νοεμβρ ου 2009) δημοσ ευσε ρθρο με τ τλο «Τα Παιχν δια» στην εφημε ρ δα LIFO (14 Δεκεμβρ ου 2009), στο πλα σιο του αφιε ρ ματος στη δεκαετ α του 1960 απ τον Διον ση Σαββ πουλο. Απ τα αρχε α του τμ ματος παραχωρ θηκε φωτογραφικ υλικ στη Μαρ α Βελι τη για το ρθρο της «Παραστ σεις και αναπαραστ σεις απ το κουκλοθ ατρο στην Ελλ δα ( )» στο ντυπο Επιστημονικές Επι μορφωτικές Διαλέξεις (εκδ. Τμ μα Θεατρικ ν Σπουδ ν Πανεπιστημ ου Πελοπονν σου, Να πλιο 2009). ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ Προσωπικ Βαλεντίνη Τσελίκα (υπε θυνη τ ατος), Ελευθερ α Γκο φα, Μαρ α Δη ητρι δου, Αλ κος Π. Ζ ννας, Ειρ νη Ζαφειρι δου-μα ρου, Β σω Κο πιλ κου. Εθελ ντριες: Ειρ νη Γ. Παπαϊω ννου, Ε η Παυλ φ, Κα τη Τσαλ κη, Αντιγ νη Στυλιανοπο λου, Μαρ α Ν νη Δωρε ς Δη τρης Αγραφι της: παρτιτο ρες του ργου του Ν. Σκαλκ τα Griechische Tanze (σε φωτοτυπ α) Βιβλιοθ κη Μουσε ου Μπεν κη: επιστολ Μαρι ττας Μιν του προς Αντ νη Μπεν κη, 1928 επιστολικ δελτ ριο, 1933 επτ φωτογραφ ες απ την επ σκεψη του βασιλι Πα λου στο Άγιον Όρος Δη τρης Δεπο ντης: αρχε ο Ι σονα Δεπο ντη Π τρος Δη ητρακ πουλος: συλλογ Οδυσσ α Δη ητρακ πουλου Μαρ α Δη ητρι δου: microfilm απ το Public Record 9,

11 Office και τη σειρ GFM 33/1088 Wiehl Papers Pierre Ennès: φωτοτυπ ες εγγρ φων, Αντ νης Κακαρ ς: αρχε ο Συλλ γου Εξορισθ ντων και Φυλακισθ ντων την περ οδο της δικτατορ ας αρχε ο της ναυτιλιακ ς εταιρε ας Seatrade Maritime Co. Αργ ρης Καρα τσος: δ ο φωτογραφ ες απ τα εγκα νια της Μπενακε ου Σηροτροφικ ς Σχολ ς, 1925 και να carte-postale της Αλεξ νδρειας Β σια Καρκαγι ννη-καρα πελι : συγχωροχ ρτι του Πατριαρχε ου Ιεροσολ ων, 1856 Κωνσταντ νος Κλ βας: ιδι χειρες ση ει σεις του ουσικο Γ.Α. Παπαϊω ννου Δη τρης Μακρ ς: αρχε ο πρ σβη Δη τρη Μακρ ( ) Α αλ α Μεγαπ νου: δ ο φωτογραφ ες εγ λου εγ θους απ την επ σκεψη του Κωνσταντ νου Καρα ανλ στην Α ερικ, 1961 και του Παναγι τη Κανελλ πουλου στην Ήπειρο Ασπασ α Μπουρ παχ κη: δ ο φωτογραφ ες απ την επ σκεψη του βασιλι Πα λου στη Σιβιταν δειο Σχολ, 1960 Νο ικ Υπηρεσ α Μουσε ου Μπεν κη: φωτογραφ α οικ ας αγν στων στοιχε ων Λευτ ρης Ξανθ πουλος: DVD της εκπο π ς απ τη σειρ «Παρασκ νιο» ε το αφι ρω α στον Κωνσταντ νο Καραθεοδωρ, σε σκηνοθεσ α του ιδ ου DVD του ντοκι αντ ρ Ο ουσουργός Αλέκος Ξένος Σοφ α Οικονο οπο λου: οικογενειακ αρχε ο Κ στα Δ α Γε ργιος-ιο λιος Παπαδ πουλος: τ σσερα cd και να DVD απ το Φεστιβ λ Γ.Α. Παπαϊω ννου στην Καβ λα Αλ ξανδρος Ρω νος: φωτογραφ α του Αντ νη Μπεν κη Κ στας Ση της: ρθρο του ιδ ου ε τ τλο «Να κ νου ε επιτ λους τα αυτον ητα» (εφ. Έθνος, ) Κλε τος Σιπητ νος: αρχε ο «Δη οκρατικ ς Ά υνας» Θεσσαλον κης Rosalind Stephens: λε κω α ε φωτογραφ ες του Tom Barnes ( ) Ζαχαρ ας Στουφ ς: δ ο σπαρ γ ατα απ πο η α του Ι. Χασαλε ρη, 1925 Κ στας Τσιρ πουλος: αρχε ο του περιοδικο Ευθύνη Ευτυχ α Φαρ κου: γγραφα απ τα ρωσικ αρχε α σχετικ ε τις ελληνορωσικ ς σχ σεις του 19ου αι. (φωτοτυπ α) Οικογ νεια Χειλ : πιστοποιητικ β πτισης του Κοσ Χειλ απ τη Σ ρνη της Μικρ ς Ασ ας, 1914 και φ λλο πορε ας του ιδ ου, Αγορ ς Αρχειακ υλικ Γ. Καζ σογλου: ξι επιστολ ς του Γ. Α. Παπαϊω ννου προς τον Γ. Καζ σογλου των ετ ν 1943, 1952, 1953 επιστολ του Γ. Καζ σογλου προς τον Γ. Α. Παπαϊω ννου, 1949 χειρ γραφη παρτιτο ρα του ργου του Γ.Α. Παπαϊω ννου ε τ τλο «Ψαρ βαρκα» σε πο ηση Γ. Δροσ νη, 1934 χειρ γραφο τραγο δι του Δη τρη Λεβ δη ε τ τλο «Κυπαρ σσι» και χειρ γραφο τραγο δι του Κ.Ι. Σφακιαν κη ε τ τλο «Ντο ρου-ντο ρου» δ ο ξυλογραφ ες του Γ. Φαρσακ δη. Ε πλουτισ ς Βιβλιοθ κης Κατ τη δι ρκεια του τους, το τ α ε πλουτ στηκε ε 352 βιβλ α, τα περισσ τερα απ τα οπο α προ ρχονται απ δωρε ς. Δραστηρι τητες Κατ τη δι ρκεια του 2009 το τ α δ χθηκε 155 ερευνητ ς, οι οπο οι συ βουλε τηκαν δι φορα αρχε α και εξυπηρετ θηκαν απ το προσωπικ ε την παροχ φωτοτυπι ν και φωτογραφι ν σω του ηλεκτρονικο ταχυδρο ε ου. Επ σης, στους χ ρους της Οικ ας Δ λτα οργαν θηκαν αθ ατα εκ θησης τουρκικ ς γλ σσας και οθω ανικ ς γραφ ς. Η Βαλεντ νη Τσελ κα συν ταξε λ ατα για τον κατ λογο της κθεσης Δελ φικές Εορτές ( ), φωτογραφίες από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, που παρουσι στηκε στο Palazzo Corradini, στη Ραβ ννα, τον Μ ιο 2009, στο πλα σιο του προγρ ατος Leonardo da Vinci παρουσ ασε το ργο του τ ατος σε η ερ δα που διοργαν θηκε απ το Πανεπιστ ιο της Μπολ νιας (Τ α Ιστορ ας και Μεθ δων για τη Διαχε ριση της Πολιτιστικ ς Κληρονο ι ς) (Ραβ ννα, Μ ιος 2009) συν χισε την καταλογογρ φηση του αρχε ου Γι ννη Δ λλα, το οπο ο το 2009 ε πλουτ στηκε ε ν ο υλικ ολοκλ ρωσε την ταξιν ηση και την καταλογογρ φηση του αρχε ου του συνθ τη Αλ κου Ξ νου ( ) πραγ ατοπο ησε συνοπτικ καταγραφ της συλλογ ς του Οδυσσ α Δη ητρακ πουλου, η οπο α περιλα β νει γ ρω στα βιβλ α καθ ς και αρχειακ υλικ. Η Μαρ α Δη ητρι δου ταξιν ησε το αρχε ο Αγγ λας Κοκκ λα συν χισε την ταξιν ηση του αρχε ου Ν κου Δ ου, 254 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

12 στο οπο ο το 2009 προστ θηκε ν ο υλικ ολοκλ ρωσε την επεξεργασ α του αρχειακο υλικο που θα δη οσιευθε στον α τ ο της κδοσης του Αρχείου Αγώνος συν ταξε τις λεζ ντες για την κθεση ε τ τλο Μνή η Καβάφη, εβδο ήντα πέντε χρόνια από το θάνατό του, η οπο α ταν προγρα ατισ νη να παρουσιαστε στην Αλεξ νδρεια τον Μ ρτιο 2009, αλλ αται θηκε. Ο Aλ κος Π. Z ννας ταξιν ησε τα αρχε α Αντ νη Κακαρ, Συλλ γου Φυλακισθ ντων και Εξορισθ ντων Αντιστασιακ ν και Ναυτιλιακ ς Εταιρε ας Seatrade αν λαβε την επικοινων α για την απ κτηση του αρχε ου Γ. Σηπιτ νου, ε αρτυρ ες σχετικ ε την αντ σταση κατ της δικτατορ ας στη Θεσσαλον κη επι ελ θηκε τον 9ο τ ο του αρχε ου Π. Σ. Δ λτα: Π. Σ. Δ λτα, Ίων Δραγού ης (επι. Aλ. Π. Z ννας, εκδ. Eρ ς, Aθ να 2009). Η Β σω Κο πιλ κου ολοκλ ρωσε τη εταγραφ αδη οσ ευτου χειρογρ φου, 208 σελ δων, απ το αρχε ο (Α.Ε. 832) «Νικηφ ρου»/ Δη τρη Δη ητρ ου, Καπετ νιου του ΕΛΑΣ ( ), την οπο α συ πλ ρωσε ε ιστορικ σχολιασ. Ση ειωτ ον τι το χειρ γραφο διατρ χει σοβαρ κ νδυνο σβησ ατος λ γω των ευτελ ν υλικ ν που χρησι οποι θηκαν για τη συγγραφ του συν χισε την επεξεργασ α του Αρχε ου Προφορικ ν Μαρτυρι ν ε πρ σθετες συνεντε ξεις στο πλα σιο συνεργασ ας ε το δρυ α ΕΔΙΑ ολοκλ ρωσε την α οιβα α ψηφιοπο ηση, απ το αρχε ο (Α.Ε. 893) Κ στα Παπακωνσταντ νου, των φ λλων παρ νο ου τ που που κυκλοφ ρησαν κατ την Κατοχ δη οσ ευσε το ρθρο «Η σ γκρουση ΕΛΑΣ-ΕΣ/ΕΟΒ στη Ν τια Πελοπ ννησο σα απ τις ανα ν σεις του Ναπολ οντα Παπαγιανν πουλου», στον συλλογικ τ ο Νότια Πελοπόννησος (Αθ να 2009) Το ρθρο ε χε παρουσιαστε παλαι τερα σε Συν δριο του Δικτ ου για τη μελ τη των Ε φυλ ων Πολ ων με θ μα Μνήμες των Εμφυλίων Πολέμων (Καστορι, 6-9 Ιουλ ου 2006) δη οσ ευσε τα λ ατα «Ε.Δ.Ε.Σ. - Εβδο αδια ο Όργανο του Εθνικο Δη οκρατικο Συνδ σ ου» και «Τελευτα ες Ειδ σεις απ τον Παγκ σ ιο Αγ να για την Λευτερι» στην Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου (εκδ. Ινστιτο το Νεοελληνικ ν Ερευν ν/ ΕΙΕ, Αθ να 2008). Η Ρεν τα Ζαφειρι δου-μα ρου ψηφιοπο ησε οκτ γγραφα απ το αρχε ο του Ελευθ ριου Βενιζ λου για το Μουσε ο Αλεξανδρο πολης ψηφιοπο ησε γγραφα για την κθεση Μνή η Καβά φη, εβδο ήντα πέντε χρόνια από το θάνατό του, η οπο α ταν προγρα ατισ νη να παρουσιαστε στην Αλεξ νδρεια της Αιγ πτου τον Μ ρτιο 2009, αλλ τελικ αται θηκε ψηφιοπο ησε υλικ απ την κθεση Αναδρο ή στην Κηφισιά (Οικ α Δ λτα, 18 Δεκεμβρ ου Μαρτ ου 2009) για το περιοδικ Κηφισιά ψηφιοπο ησε υλικ απ το αρχε ο Γ. Ρ τσου για χρ ση ερευνητ ν, καθ ς και για τις αν γκες της κθεσης Γιάν νης Ρίτσος, ο Διαχρονικός Έλληνας (Μουσε ο Κυκλαδικ ς Τ χνης, 20 Σεπτεμβρ ου - 10 Νοεμβρ ου 2009) ψηφιοπο ησε το αρχε ο Στα ρου Καλλ ργη για λογαριασ του Ιδρ ατος Καλλ ργη ψηφιοπο ησε υλικ απ το αρχε ο Μ τσης Χατζηλαζ ρου για τις εκδ σεις Μελ νι ψηφιοπο ησε υλικ απ το οικογενειακ αρχε ο Κ στα Δ α πραγ ατοπο ησε διορθ σεις στο ψηφιακ φωτογραφικ αρχε ο (εργασ α σε εξ λιξη). ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ Προσωπικ Φανή Κωνσταντίνου (σ βουλος τ ατος), Αλίκη Τσίρ γιαλου (υπε θυνη τ ατος), Αρχοντ α Αδα οπο λου, Ντ ση Γρ βα, Χρυσο λα Δεπ λλα, Γεωργ α Ι σιρ δου, Λεων δας Κουργιαντ κης, Μαρ α Μ ττα, Ελ νη Τσ κωνα, Όλγα Χαρδαλι. Εθελοντ ς: Ντ ρα Κατσικ κη, Π πη Κασωτ κη, Ρο λα Μιχαηλ δου, Βο λα Ανδρουλιδ κη, Ειρ νη Αποστ λου, Τζ να Πορφ ρη, Π τρος Πανταζ ς, Μυρτ Βουδο ρη, Κ λλια Κυριακ κου. Στο πλα σιο της πρακτικ ς τους σκησης εργ στηκαν οι φοιτητ ς Γι ννης Βασσ λος, Βαγγ λης Καβο δης, Τ νια Καλλι νη, Χαρ κλεια-βαρβ ρα Καπερναρ κου, Αικα- 9,

13 τερ νη Π τρου, Αναστασ α Σπηλιοπο λου. Δωρε ς Μ ριος Δαλ ζιος: φωτογραφικ αρχε ο Αχιλλ α Σα- αντζ, φωτογρ φου της σουλτανικ ς Αυλ ς, και του λογ ου ιστοριοδ φη Ευγεν ου Δαλεζ ου Αλ κος Π. Ζ ννας: τ σσερις φωτογραφικ ς ηχαν ς (Minolta Riva Zoom 70, Yashica AF-mini, Nikon TW2, Canon IXUS 80 IS) Γι ργος Καβαλλιερ κης: 12 φωτογραφ ες του ιδ ου Ευ γγελος Κατσ κης: τρεις φωτογραφικ ς ηχαν ς (Agfa Box 45 [κατασκευ ς ], Diaxette [κατασκευ ς 1953], Yashica Electro 35 GTN [κατασκευ ς 1975]) Ν λλη Κοκορ νου: δ ο φωτογραφικ πορτρα τα φιλοτεχνη να απ την Ελλην δα φωτογρ φο Nelly s, σα δεκαετ ας 1920 Ι κωβος Κολλ ρος: 54 στερεοσκοπικ ς φωτογραφ ες των εκδοτικ ν ο κων B.W. Kilburn, H.C. White Co., G.W. Wilson, και 152 επιστολικ δελτ ρια Αριστε δης Κο πας: ταυτ τητες και ετ λλια που αν καν στον Έλληνα φωτογρ φο Δη τρη Χαρισι δη Παναγι της Πρωτοψ λτης: φωτογραφικ πορτρα το που φιλοτ χνησε ο Αθηνα ος φωτογρ φος Π. Κ ντος, αρχ ς 20ο αι. Κυρι κος Ντελ πουλος: ξεν γλωσσα φωτογραφικ περιοδικ και κατ λογοι εκθ σεων, Γεωργ α Τατσιρ ου: 117 φωτογραφ ες των αρχ ν του 20ο αι. λε κω α ε 80 φωτογραφ ες απ το οικογενειακ της αρχε ο Μιχ λης Τσ γκαρης: τρεις φωτογραφ ες του Δη ητρ ου Κωνσταντ νου, 19ος αι. 18 φωτογραφικ πορτρα τα ελ ν της βασιλικ ς οικογ νειας απ τον Γε ργιο Μπο κα, αρχ ς 20ο αι. Marie-Louise Φ ρλα: φωτογραφ α απ την Α πρ ξη του χοροδρ ατος Ζιζέλ που παρουσι στηκε το 1957 στο θ ατρο Rex απ τη Σχολ της Ηρ ς Σισ νη Ανδρ ας Χαρα ς: δ ο γχρω ες φωτο ηχανικ ς απ ψεις των Κανν ν (σε κ δρα), 1928 Μαρ α Χουλ κη: 468 ασπρ αυρα αρνητικ, ργα της ιδ ας, ε θ α τα τ ατα Μαρ α Χωραφ : φωτογραφ α του Συριανο φωτογρ φου Ιω ννη Κ κκινου ε θ α την υπογραφ δωρητηρ ου της οικ ας Στα ρου Βαφειαδ κη στη ΧΑΝ, 14 Ιουλ ου Δη οσιε σεις Δραστηρι τητες Η Φαν Κωνσταντ νου λησε στην παρουσ αση του βιβλ ου του Άλκη Ξανθ κη Ιστορία της Ελληνικής Φωτογραφίας, (Στο του Βιβλ ου, 11 Φεβρουαρ ου 2009) λησε για το ργο της Ελλην δας φωτογρ φου Βο λας Παπαϊω ννου στο Φωτογραφικό Εικοσαή ερο που διοργ νωσε ο Δ ος Περιστερ ου (Πολιτιστικ -Συνεδριακ Κ ντρο Ν ου Δη αρχιακο Μεγ ρου Περιστερ ου, 15 Ιουν ου 2009). Η Αλ κη Τσ ργιαλου αν λαβε τον συντονισ της κδοσης: Κ. Μ. Σταματ πουλος, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ, Ἡ Πόλη έσα ἀπὸ τὸν φωτογραφικὸ φακὸ τοῦ Ἀχιλλέως Σα αντζῆ καὶ τοῦ Εὐγενίου Δαλεζίου (εκδ. Umberto Allemandi & C., Turin, London, Venice, New York 2009). Η Μαρ α Μ ττα λησε ε θ α «Οι προϋποθ σεις για τη δη ιουργ α αρχειακ ν φωτογραφι ν» στο εκπαιδευτικ σε ιν ριο του Μ να Φωτογραφ ας 2009 (Γαλλικ Ινστιτο το, 26 Οκτωβρ ου 2009) αν πτυξε το θ α «Ψηφιακ φωτογραφ α και προβλ - ατα διατ ρησης» στο εκπαιδευτικ σε ιν ριο του Μ να Φωτογραφ ας 2009 (Ελληνοα ερικανικ Ένωση, 2 Νοε βρ ου 2009). ΑΡΧΕΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Προσωπικ Μάρω Καρδα ίτση Αδά η (υπε θυνη τ ατος), Μαργαρ τα Σ κκα ( ως τον Ιο λιο 2009), Ευθυ α Δουρουδ (απ τον Σεπτ βριο 2009), Ελ νη Αρβαν τη, Αλεξ νδρα Καραγε ργου, Ναταλ α Μπο ρα, Πωλ να Μπορ σοβα. Εθελοντ ς: Μα ρη Β ργου, Άννα Γεωργι δου, Δη τρης Μαν κας, Δ φνη Παπαδοπο λου, Αριστ α Παπανικολ ου-κρ στενσεν, Κατερ να Χατζηκωσταντ νου. Στο πλα σιο της πρακτικ ς του σκησης εργ στηκε ο φοιτητ ς Π τρος Κα πουρ κης. 256 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

14 Συνεχ στηκε η τακτοπο ηση και ταξιν ηση του αρχειακο υλικο στους ν ους χ ρους του τ ατος, χωρ ς ως να δυσχερα νεται η εξυπηρ τηση των ερευνητ ν και η προαγωγ της επιστη ονικ ς ρευνας. Επ σης καταγρ φηκε και ταξινο θηκε το αρχε ο Ανδρ α Συ ε ν απ τις εθελ ντριες Δ φνη Παπαδοπο λου και Κατερ να Χατζηκωσταντ νου. Δωρε ς Μ ρω Καρδα τση-αδ η: βιβλ α, περιοδικ αρχιτεκτονικο ενδιαφ ροντος συ πληρω ατικ υλικ απ το αρχε ο Κο λη Παναγιωτ κου αντ γραφα σχεδ ων απ το αρχε ο Wulf Schaefer (Να πλιο), τα πρωτ τυπα των οπο ων φυλ σσονται στο Γερ ανικ Αρχαιολογικ Ινστιτο το ΕΛΙΑ: τ α αρχε ου του Αναστ σιου Μεταξ ε τη ορφ χρησιδανε ου (αποκ ατα εφη ερ δων , τρ α συ β λαια αγοραπωλησι ν) Φωτειν Ζι γα: αρχε ο Γεωργ ου Ν. Ζι γα Δη τρης Καλκο νος: συ πληρω ατικ υλικ απ το αρχε ο Νικ λαου Ζ χου (βιβλ α, φωτογραφ ες, δ πλω α, ργανα σχεδ ασης) Σωτ ρης Κουγ ας: σχ δια κατοικ ας οδ ν Καλισπ ρη και Καρυατ δων του αρχιτ κτονα Βασ λη Κουρε νου Εριφ λη Μαθιουδ κη: συ πληρω ατικ υλικ απ το αρχε ο της ιδ ας (21 ρολ ) Λ νος Μπεν κης: αρχε ο Βασ λειου Λα πρ δη Μ. Μ ληση και Κ. Ξανθ πουλος: αρχιτεκτονικ υλικ σχετικ ε νοσοκο ειακ ιδρ ατα Περικλ ς Τασσ πουλος: σπουδαστικ ς εργασ ες του ιδ ου στο ΕΜΠ, Σχολ Πολιτικ ν Μηχανικ ν (35 σχ δια) και ργανα σχεδ ασης. Επ σης, τη βιβλιοθ κη του τ ατος ε πλο τισαν ε βιβλ α και περιοδικ οι φορε ς: Βιβλιοθ κη της Βουλ ς των Ελλ νων, Ίδρυ α της Βουλ ς των Ελλ νων για τον Κοινοβουλευτισ και τη Δη οκρατ α, Σ νδεσ ος Συνεργατ ν και Φ λων Κωνσταντ νου Δοξι δη, και οι ιδι τες: Αλεξ νδρα Καραγε ργου, Γι ργος Κ κκινος, Αριστ α Παπανικολ ου-κρ στενσεν, Δη τρης Μαν κας, Ναταλ α Μπο ρα, Δη τρης Φατο ρος, Ν κος Χαρκιολ κης. Αγορ ς Χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου. Δη οσιε σεις Δραστηρι τητες Η Μ ρω Καρδα τση-αδ η: συν γραψε το βασικ κε ενο της ονογραφ ας Ο Αρ χιτέκτων Κλέων Κραντονέλλης, που εκδ θηκε ε αφορ την ο τιτλη κθεση (Κτ ριο οδο Πειραι ς, 17 Ιουν ου - 26 Ιουλ ου 2009) συν γραψε τα ρθρα «Το κτ ριο της Βουλ ς των Ελλ νων: διαχρονικ σ βολο και τοπ ση ο της πρωτε ουσας», «Ο Βασιλικ ς Κ πος στο π ρασ α των χρ νων» και «Η οικοδ ηση των Ανακτ ρων της Αθ νας» (σε συνεργασ α ε τον Αλ ξανδρο Παπαγεωργ ου-βενετ ) για τον συλλογικ τ ο Το Κτήριο της Βουλής των Ελλήνων ( κδ. Βουλ των Ελλ νων, Αθ να 2009) συν γραψε το κε ενο «Ο Εθνικ ς Κ πος της Αθ νας στο π ρασ α των χρ νων» (σε συνεργασ α ε τον Αλ ξανδρο Παπαγεωργ ου-βενετ ) για τον συλλογικ τ ο Στης Βουλής τα πέριξ: Το Μνη είο του Άγνωστου Στρατιώτη και ο Εθνικός Κήπος, που συν δευε την ο τιτλη κθεση (Εκθεσιακ ς Χ ρος του Ιδρ ατος της Βουλ ς των Ελλ νων, Αθ να 2009) παρουσ ασε το ργο του τ ατος στους Φ λους του Μουσε ου Μπεν κη (Κτ ριο οδο Πειραι ς, 15 Οκτωβρ ου 2009) συ ετε χε στο UrbanDig project ε την ο ιλ α «Τη ν η προσπαθ να περισ σω σαν σχατο δικα ω α του ε ναι ας: Το Ωδε ο Αθην ν και ο Γι ννης Δεσποτ πουλος Δι λογος ε το παρελθ ν και το λλον, σα απ τα Αρχε α Νεοελληνικ ς Αρχιτεκτονικ ς του Μουσε ου Μπεν κη» (Ωδε ο Αθην ν, 30 Νοεμβρ ου 2009) ξεν γησε στους χ ρους των Αρχε ων τους Φ λους του Μουσε ου Μπεν κη, τους Φ λους του Θεατρικο Μουσε ου, φοιτητ ς απ το Ολλανδικ Επιστη ονικ Ινστιτο το Αθην ν, φοιτητ ς του ΕΜΠ. H Ναταλ α Μπο ρα αν λαβε την επι λεια και τη διοργ νωση της κθεσης Ο Αρχιτέκτων Κλέων Κραντονέλλης (Κτ ριο οδο Πειραι ς, 17 Ιουν ου - 26 Ιουλ ου 2009). 9,

15 TMHMA ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Προσωπικ Άννα Μπαλλιάν (υπε θυνη τ ατος), Μ να Μωραΐτου Δωρε ς Βασ λειος Γιν πουλος: δ ο θυ ιατ απ το Μαρ κο Μα ρη Κουτσο ρη: δ ο αση νια βραχι λια απ το Ο ν, 20 ς αι. Δη οσιε σεις Δραστηρι τητες Η Άννα Μπαλλι ν συ ετε χε στο διεθν ς συν δριο Arts of the Mamluks στο School of Oriental and African Studies ε θ α «The Mosul tradition meets Mamluk metalwork: a Rasulid basin and a Jaziran candlestick» (Λονδ νο, Σεπτε βρ ου 2009) λησε ε θ α «Ισλα ικ εταλλοτεχν α: η εικονογραφ α της εξουσ ας, 13ος-14ος αι νας» σε διοργ νωση των Φ λων του Μουσε ου Μπεν κη (12 Νοε βρ ου 2009) συν γραψε ρθρο ε τ τλο «An early Jaziran pen case at the Benaki Museum», Journal of Dar al Athar al Islami yyah 29 (2009) 2-7. Η Μ να Μωραΐτου λησε στην παρουσ αση του βιβλ ου της Χρ σας Μελκ δη Τα Μουσουλ ανικά Μνη εία της Ξάνθης ( κδ. Τεχνικ Επι ελητ ριο Ελλ δος, Αθ να 2007) (Αθ να, 27 Ιανουαρ ου 2009) συν γραψε κε ενο ε τ τλο «Μια επιλογ ργων ισλα ικ ς τ χνης απ τον 10ο στον 14ο αι να - ορφ, περιεχ ενο και ση ασ α των επιγραφ ν» στο ενη ερωτικ δελτ ο των Φ λων του Μουσε ου Μπεν κη (1/2009) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Προσωπικ Πίτσα Τσάκωνα (υπε θυνη Βιβλιοθ κης), Γεωργ α Αγγ λου, Πανωρα α Γαϊτ νου, Ντ να Ευαγγελ ου, Σπ ρος Κωστο λας. Πραγ ατοπο ησαν την πρακτικ τους σκηση οι σπουδ στριες του Τ ατος Βιβλιοθηκονο ας των ΤΕΙ Αθην ν: Αθανασ α Τσια πο λα, Στ λλα Βαζα ου, Γεωργ α Πετρ κη, Ηρ Κορροβ ση, Σταυρο λα Λιναρδ, Ευανθ α Μπερ π ρη, Χαρ κλεια-βαρβ ρα Καπερναρ κου, Έλσα Παπαδοπο λου, Διαλεχτ Ζαζ νη, Γεωργ α Γιαντσ δη, Δ ητρα Π τρου Ε πλουτισ ς Ενη ρωση Το 2009 η Βιβλιοθ κη ε πλουτ στηκε ε ση αντικ τατες δωρε ς, αγορ ς και ανταλλαγ ς. Εκτ ς απ τα βιβλ α και περιοδικ, που καταχωρ στηκαν στο επ ση ο Βιβλίο Εισαγωγής (2.592 προ ρχονται απ δωρε ς, 372 απ αγορ ς και συνδρο ς, και 81 απ ανταλλαγ ς), ιδιαιτ ρως αξιοση ε ωτες ε ναι ορισ νες πολ εγ λες δωρε ς, οι οπο ες καταγρ φονται σε ξεχωριστ β ση, προκει νου να δη οσιευθο ν και να παρουσιαστο ν στο διαδ κτυο. Απ αυτ ς, η εγαλ τερη στα χρονικ της Βιβλιοθ κης δωρε ε ναι εκε νη που κατ θεσε η Αναστασ α Ρ σση, εκπληρ νοντας την επιθυ α του αε νηστου αδελφο της Αλ ξανδρου Αργυρ ου, ο οπο ος προσ φερε λη την προσωπικ του συλλογ (περισσ τεροι απ τ οι) στη Βιβλιοθ κη του Μουσε ου. Ο Αλ ξανδρος Αργυρ ου ( ), ψευδ νυ ο του Αλ ξανδρου Κου π, γενν θηκε στην Αλεξ νδρεια το Το 1927 ρθε στην Αθ να, που περ τωσε τις εγκ κλιες σπουδ ς του. Αποφοιτ ντας απ τη Σχολ Πολιτικ ν Μηχανικ ν του Εθνικο Μετσ βιου Πολυτεχνε ου, ασχολ θηκε ε στατικ ς και αντισεισ ικ ς ελ τες, χωρ ς ως να εγκαταλε ψει τα λογοτεχνικ του ενδιαφ ροντα. Ως κριτικ ς λογοτεχν ας ε φαν στηκε απ το 1947 ε συνεργασ ες σε πολλ περιοδικ και εφη ερ δες. Η ενασχ λησ του ε την κριτικ, ως αξιολογικ προσ γγιση των λογοτεχνικ ν ργων, και τη γρα ατολογ α, ως εξ ταση των λογοτεχνικ ν κει νων σα στην ιστορικ τους διαδρο, τον καθι ρωσε στα φιλολογικ πρ γ ατα. Με το ση αντικ και πλο σιο ργο του σφρ γισε τα νεοελληνικ γρ ατα. Η ογκωδ στερη και διεξοδικ τερη ιστορικ παρουσ αση της νε τερης ελληνικ ς λογοτεχν ας απ το 1918 ως το 1974, ξεδιπλ νεται στο οκτ το ο ργο του ε τ τλο Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας και στις σελ δες 258 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

16 ΧΡΟΝΙΚΑ Εικ. 1. Σ. Τσ#ρκας, Ο3Απρίλης3είναι3πιο3σκληρός, Ορ#ζοντες, Αλεξ'νδρεια 1947, και Μ. Καραγ'τσης, Το3μεγάλο3συναξάρι, Αετ3ς, Αθ να 1952, απ3 τη συλλογ Αλ8ξανδρου Αργυρ#ου που δωρ#στηκε στη Βιβλιοθ κη του Μουσε#ου Μπεν'κη. που το αποτελο-ν. Ακο-ραστος βιβλι3φιλος, συγκ8ντρωσε "ε "ερ'κι "ια "εγ'λη συλλογ βιβλ#ων και περιοδικxν λ3γου και τ8χνης, "ε σπ'νιες και πρxτες εκδ3σεις, τις οπο#ες γενναι3δωρα παραχxρησε στη Βιβλιοθ κη του Μουσε#ου, λ#γο πριν απ3 τον θ'νατ3 του τον Μ'ιο του 2009 (εικ. 1). Η 'λλη, επ#σης "εγ'λη δωρε' προ λθε απ3 την παλαι' φ#λη του Μουσε#ου Α"αλ#α Μεγαπ'νου, η οπο#α κατ8λειπε περ#που τ3"ους (βιβλ#α ιστορ#ας και τ8χνης, λευκx"ατα, "νη"ειακ8ς εκδ3σεις) απ3 την προσωπικ της συλλογ αλλ' και του πατ8ρα της Αναστ'σιου Κανελλ3πουλου (εικ. 2). Η Άννα Παπαδη"ητρ#ου παρ8δωσε 284 τ3"ους "ε τα Επ#ση"α Πρακτικ' της Βουλ ς των Ελλ νων, των ετxν , απ3 την προσωπικ συλλογ του συζ-γου της ΓεXργιου Παπαδη"ητρ#ου, "8λους της Διοικητικ ς Επιτροπ ς του Μουσε#ου απ3 το ως τον θ'9, 2009 νατ3 του το Απ3 τη Βιβλιοθ κη του Metropolitan Museum of Art και "ε τη βο θεια του Ιδρ-"ατος Ων'ση, κατατ8θηκαν σειρ8ς περιοδικxν απ3 τα διπλ' αντ#τυπα της συλλογ ς τους. Πρ3κειται για 122 τ3"ους των περιοδικxν Journal3of3Hellenic3Studies, Mitteilungen3DAI3 Rome, Archäologischen3Anzeiger, Jahrbuch3des3deutschen3 Archäologischen3Instituts. Ο διευθυντ ς του Μουσε#ου Μπεν'κη Άγγελος Δεληβορρι'ς ε"πλο-τισε και αυτ τη χρονι' τη Βιβλιοθ κη "ε ση"αντικ' βιβλ#α τ8χνης, ιστορ#ας και λογοτεχν#ας (περισσ3τεροι απ3 470 τ3"οι). Αντ#στοιχα ση"αντικ ταν και η δωρε' του Διον-ση Φωτ3πουλου "ε 660 τ3"ους, ο"οι3"ορφα βιβλιοδετη"8νους "ε δερ"'τινες σταχxσεις. Παρακ'τω, ση"ειxνονται αλφαβητικ' τα ον3"ατα 3λων των 'λλων δωρητxν αυτ ς της χρονι'ς, ιδιωτxν, ιδρυ"'των και επιστη"ονικxν φορ8ων: Ελευθερ#α Αθουσ'κη-Μαστορ'κη, Τασ#α Αλισανδρ'του, ΓιXργος 259

17 ΧΡΟΝΙΚΑ Εικ. 2. Άποψη της Β3ννης, απ3 το ταξιδιωτικ3 λε-κω"α Malerische Ansichten3des3Rheins,3der3Mosel,3des3Haardt3und3 Taunusgebürges (Heidelberg 1820), δωρε' Αμαλ#ας Μεγαπ'νου. Ανω"ερ#της, Αρχαιολογικ3 Μουσε#ο Καβ'λας, Ιω'ννης Αση"'κης, Ιω'ννης ΒαρβιτσιXτης, Μαρ#α Βασιλ'κη, Ν#κος Βασιλ'τος, ΚXστας Βρεττ'κος, Στα-ρος Γαλην3ς, Μαρ#νος Γερουλ'νος, Ειρ νη Γερουλ'νου, Ελευθερ#α Δ'βη, Μ'ρκος Δραγο-"ης, Αναστασ#α Δρανδ'κη, Εκδ3σεις Apeirotan, Ελληνικ Νο"ισ"ατικ Εταιρε#α, Εταιρε#α ΕυβοϊκXν ΜελετXν, Εταιρε#α Κοινωνικ ς Παρ8"βασης και Πολιτισ"ο- ΝΑ Μαγνησ#ας, Εταιρε#α Στ ριξης ΣπουδXν Προϊστορικ ς Θ ρας, Η εν Αθ ναις Αρχαιολογικ Εταιρε#α, Εφη"ερ#δα Τα3Νέα, Εφορε#α Παλαιοανθρωπολογ#ας, Σπηλαιολογ#ας Νοτ#ου Ελλ'δος, Ελ8νη Ζαχαρ#ουΜα"αλ#γκα, Ίδρυ"α Κωνσταντ#νος Γ. Καρα"ανλ ς, Ιω'ννα Θω"αΐδου-Γαλαν'κη, Λευτ8ρης Κακλα"'νης, ΓεXργιος Κα"ιναρ#δης, Ειρ νη Καουκ'κη, ΓιXργος Καρτ'λος, Κ8ντρο Μελ8της ΝεXτερης Κερα"εικ ς - Ίδρυ"α Οικ. Γ. Ψαροπο-λου, Κοινωφελ8ς Ίδρυ"α Ιω'ννη Σ. Λ'τση, Κο-λα Κουλου"π -Παπαπετροπο-λου, Μα#ρη Κουτσο ρη, Λ8να Κωνσταντ8λλου, Ουραν#α Λα"ψ#δου, Στα-ρος Μαδερ'κης, Ν#κος Μ'νος, Μ'γδα Μαρ#α, Μητρ3πολη Ξ'νθης και Περιθεωρ#ου, Metropolitan Museum of Art, Γι'ννης Μουγογι'ννης, Χαρ'λα"πος Μπο-ρας, Άννα Μπρεδ "α, Ευλα"π#α Μωυσ3γλου, Νο"ισ"ατικ3 Μουσε#ο, Ντ3ρα Πατρινο-, ΚXστας Πικρ3ς, Βασ#λειος Ρ3ζος, Αλ8ξανδρος Ρω"'νος, Βενετ#α Σκευοφ-λακα, Δη" τριος Σταθακ3πουλος, Χρ στος Σταυρ'κος, Στ8φανος Σ#νος, Στρατιωτικ Σχολ Ευελπ#δων, Σ-λλογος Αθηνα#ων, Σ-λλογος προς Δι'δοσιν των Γρα""'των, Μαρ#α Σωρο-, Τεχνολογικ3 Εκπαιδευτικ3 Ίδρυ"α Μεσολογγ#ου, Ιω'ννης Τσουκαλ'ς, Υπουργε#ο Πολιτισ"ο-, Αλ8κος Φλωρ'κης, Ιω'ννης Χριστοφ3ρου. Ανταλλαγ8ς Το Μουσε#ο ανταλλ'σσει σε τακτικ β'ση το περιοδικ3 του "ε περισσ3τερα απ3 70 "ουσε#α και ιδρ-"ατα. Επιπλ8ΜΟΥ ΣΕΙ Ο ΜΠ ΕΝΑΚ Η

18 ον, το 2009 η Βιβλιοθ κη πραγ ατοπο ησε ανταλλαγ ς και λλων εκδ σεων ε τους παρακ τω φορε ς: στην Ελλ δα: Ακαδη α Αθην ν, Ανωτ τη Σχολ Καλ ν Τεχν ν, Η εν Αθ ναις Αρχαιολογικ Εταιρε α, Βιβλιο θ κη της Βουλ ς, Βυζαντιν και Χριστιανικ Μουσε ο, Γαλλικ Αρχαιολογικ Σχολ, Δη σια Βιβλιοθ κη Λευκ δας, Εβραϊκ Μουσε ο της Ελλ δας, Εθνικ Πινακοθ κη, Εθνικ Αρχαιολογικ Μουσε ο, Εταιρε α Μακεδονικ ν Σπουδ ν, 10η Εφορε α Βυζαντιν ν Αρχαιοτ των, Ίδρυ α Παναγι τη και Έφης Μιχελ, Ινστιτο το Νεοελληνικ ν Ερευν ν/ειε, Κ ντρο Ελληνικ ς και Ρω αϊκ ς Αρχαι τητος/ειε, Πολιτιστικ Ίδρυ α Ο λου Πειραι ς, Finnish Institute at Athens στο εξωτερικ : Abegg-Stiftung Riggisberg, Biblioteca Università di Bologna, Georgian National Museum, Institute for Mediterranean Heritage, Musée National d Histoire et d Art-Luxembourg, The National Art Center-Tokyo, The State Hermitage Library. Εργασ ες Λειτουργ α Στην κεντρικ Βιβλιοθ κη του Μουσε ου συνεχ στηκαν οι τακτικ ς καθη εριν ς δραστηρι τητες, πως παραγγελ ες βιβλ ων στην Ελλ δα και το εξωτερικ, παραλαβ ς δωρε ν, αναν ωση συνδρο ν περιοδικ ν, παρακολο θηση βιβλιοδεσ ας και συντ ρηση σπασ νων σταχ σεων, εξυπηρ τηση των τ η των του Μουσε ου, αλλ και των εξωτερικ ν αναγνωστ ν και ερευνητ ν. Καταγρ φηκαν στο Βιβλίο Εισαγωγής λα τα καινο ρια βιβλ α και τα περιοδικ και προχ ρησαν η καταλογογρ φηση, η ταξιν ηση και η καταχ ριση των ργων στο ηλεκτρονικ πρ γρα α της Βιβλιοθ κης (6.220 εγγραφ ς). Στην καταχ ριση αυτ ν των εγγραφ ν πολ ση αντικ υπ ρξε η βο θεια της συναδ λφου Έλενας Το πο λογλου. Παρ λληλα, ξεκ νησε η καταγραφ των βιβλ ων της δωρε ς Αλ ξανδρου Αργυρ ου σε ειδικ β ση, στην οπο α το 2009 αν βηκαν περ που εγγραφ ς. Μ σα στο 2010 θα ολοκληρωθε η καταγραφ της δωρε ς, και ο κατ λογος λων των βιβλ ων και των περιοδικ ν θα ε ναι διαθ σι ος στο internet απ τις 25 Φεβρουαρ ου ως τις 12 Απριλ ου 2009 πραγ ατοποι θηκε στη Βιβλιοθ κη η ψηφιοπο ηση 39 χειρογρ φων. Τη φωτογρ φισ τους αν λαβε α ερικ νικη ο δα απ το Center for the Study of the Greek New Testament Manuscripts, απ το Dallas του Texas. Τα δικαι ατα της Βιβλιοθ κης επ του ψηφιοποιη νου υλικο χει κατοχυρ σει γραπτ συ φων α αν εσα Εικ. 3. Φ λλο απ περγα ην ευαγγελιστ ριο του 13ου αι., να απ τα τρ α παλ ψηστα χειρ γραφα που εντοπ στηκαν στη Βιβλιοθ κη. στον διευθυντ του Κ ντρου δρ Daniel Wallace και τη Βιβλιοθ κη. Όταν ολοκληρ θηκε η εργασ α, παραδ θηκε στο Μουσε ο Μπεν κη β ση ε εικ νες απ τα 39 χειρ γραφα, η οπο α ε ναι διαθ σι η στους ερευνητ ς, τ σο απ τη β ση δεδο νων του Μουσε ου, σο και απ τη β ση του Α ερικ νικου Κ ντρου (CSGNTM). Κατ τη φωτογρ φιση αποκαλ φθηκαν τρ α παλ ψηστα χειρ γραφα (εικ. 3) στο internet αν βηκε ο πρ χειρος κατ λογος λων των χειρογρ φων της Βιβλιοθ κης για την ενη ρωση των ερευνητ ν, εν παρ λληλα προχ ρησε απ τη Βενετ α Χατζοπο λου η τα τιση των εταβυζαντιν ν χειρογρ φων της συλλογ ς, η κδοση των οπο ων προβλ πεται να ολοκληρωθε στο τ λος του 2011 η Ρ α Γαϊτ νου δη ιο ργησε το wiki της Βιβλιοθ κης, στοχε οντας στην ενδυν ωση του πληροφοριακο της ρ λου και θ λοντας να εκ εταλλευτε τις πολλαπλ ς δυνατ τητες που προσφ ρουν οι ν ες Web 2.0 τεχνολογ ες (εικ. 4). Η ιστοσελ δα αυτ στ χο χει να εντοπ ζει και να 9,

19 Εικ. 4. Η πρ τη σελ δα απ την ιστοσελ δα (wiki) της Βιβλιοθ κης του Μουσε ου Μπεν κη. συγκεντρ νει επιλεγ νες διαδικτυακ ς πηγ ς για θ ατα που αφορο ν ουσειακ ς βιβλιοθ κες, στην Ελλ δα και το εξωτερικ, β σεις δεδο νων για ψηφιακ ς βιβλιοθ κες τ χνης, διεθνε ς οργανισ ο ς και φορε ς για την προ θηση και αν δειξη των υπηρεσι ν των βιβλιοθηκ ν τ χνης, πρ τυπα περιγραφ ς και τεκ ηρ ωσης της ουσειακ ς/ πολιτισ ικ ς πληροφορ ας, ενη ρωση για η ερ δες και συν δρια, αν πτυξη προγρα των και παρ θεση αρθρογραφ ας και βιβλιογραφ ας γ ρω απ βιβλιοθ κες τ χνης και βιβλιοθηκονο ικ θ ατα. Ο σχεδιασ ς και το στ σι ο της ιστοσελ δας αυτ ς, που ξεκ νησε τον Ιο λιο του 2009, χει δη ολοκληρωθε και το wiki πλ ον ε ναι επισκ ψι ο στο διαδ κτυο, σα απ τον γενικ ιστ της Βιβλιοθ κης του Μουσε ου Μπεν κη το προσωπικ του τ ατος βο θησε στην κδοση του καταλ γου Μουσείο Μπενάκη Οι εκδόσεις , καθ ς και στην οργ νωση της ο νυ ης κθεσης (Κτ ριο οδο Κου π ρη, Νο βριος 2009) ολοκληρ θηκε η καταγραφ της δωρε ς βιβλ ων του Φ λιππου Ηλιο, τα οπο α στεγ ζονται στο Βιβλιολογικ Εργαστ ρι «Φ λιππος Ηλιο» η Γεωργ α Αγγ λου συν βαλε στην καταγραφ των βιβλ ων του τ ατος Φωτογραφικ ν Αρχε ων (Ιανου ριος-μ ιος 2009) η Π τσα Τσ κωνα πραγ ατοπο ησε ρευνα για το υλικ που θα χρησι οποιηθε στα πολυ σα στην Πινακοθ κη Ν. Χατζηκυρι κου-γκ κα και συγκρ τησε κατ λογο βιβλ ων των Ελλ νων λογοτεχν ν τα οπο α θα εκτεθο ν επ σης στην Πινακοθ κη. Δραστηρι τητες Δη οσιε σεις Η Βιβλιοθ κη του Μουσε ου απασχολ θηκε με την οργ νωση του 3ου Συνεδρίου Βιβλιοθηκών Τέχνης ε θ α Ψηφιοποίηση και εφαρ ογή των νέων τεχνολογιών 262 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

20 στο χώρο των βιβλιοθηκών, των ουσείων και των αρχείων τέχνης (Κτ ριο οδο Πειραι ς, 5-6 Φεβρουαρ ου 2010). Τον Ιο λιο 2009 ξεκ νησαν οι σχετικ ς προετοι ασ ες και η ενη ρωση βιβλιοθηκ ν και λλων επιστη ονικ ν οργανισ ν. Δη ιουργ θηκε απ τη Ρ α Γαϊτ νου ειδικ ιστοσελ δα για το συν δριο, στην οπο α καταγρ φηκαν οι πληροφορ ες σχετικ ε τις αιτ σεις συ ετοχ ς και την υποβολ εισηγ σεων απ τους ενδιαφερ ενους και στ λθηκαν ε το ηλεκτρονικ ταχυδρο ε ο οι πρ τες ανακοιν σεις και προσκλ σεις. Προχ ρησαν οι εργασ ες για την παραλαβ αιτ σεων των συ ετεχ ντων, για την επεξεργασ α των εισηγ σεων που θα δη οσιευθο ν στα πρακτικ, καθ ς και για την παραγωγ αφ σας και προγρ ατος ε τη φροντ δα της Ντ ρας Πικι νη. Στις εκκλ σεις για οικονο ικ στ ριξη ανταποκρ θηκαν θετικ : το Σω ατε ο «Οι Φ λοι του Μουσε ου Μπεν κη», το Μεσογειακ Ινστιτο το Ερευν ν Παλαιογραφ ας, Βιβλιολογ ας και Ιστορ ας των Κει νων «Ο Αρ θας» και η Εταιρε α Υπηρεσι ν Τεκ ηρ ωσης Elidoc. Τον Σεπτ βριο του 2009 η υπε θυνη της Βιβλιοθ κης της Ελληνοα ερικανικ ς Ένωσης, Δ ητρα Δη ητροπο λου, πρ τεινε συνεργασ α για την οργ νωση εργαστηρ ου (Workshop) σε θ ατα ψηφιοπο ησης, το οπο ο θα γιν ταν παρ λληλα ε το Συν δριο. Τον Οκτ βριο του 2009 ξεκ νησε ο σχεδιασ ς του εργαστηρ ου, στο οπο ο ειδικο επιστ ονες προσφ ρθηκαν αφιλοκερδ ς να παρουσι σουν και να καταθ σουν τις γν σεις και τις ε πειρ ες τους. Παρ λληλα, αποφασ στηκε να οργανωθε στο πλα σιο του συνεδρ ου και κθεση βιβλ ου ε θ α Ταξιδιώτες στην Ελλάδα ( ) από τη συλλογή της Βιβλιο θήκης του Μουσείου Μπενάκη (Κτ ριο οδο Κου π ρη, 5-21 Φεβρουαρ ου 2010). Ξεκ νησε η επιλογ του υλικο απ την Π τσα Τσ κωνα και η συγγραφ των κει νων και των λεζαντ ν απ την δια ε τη βο θεια της Ρ ας Γαϊτ νου. Στις εταφρ σεις αποσπασ των σα απ τα βιβλ α βο θησαν η συν δελφος Έλενα Το πο λογλου, η εθελ ντρια Αντων α Πανταζοπο λου και ο εξωτερικ ς συνεργ της Olaf Seel. Τις γραφιστικ ς εφαρ ογ ς αν λαβε η Ντ ρα Πικι νη και τη φωτογρ φιση των ργων ο Λεων δας Κουργιαντ κης σπουδαστ ς απ το Τ α Βυζαντιν ς Φιλολογ ας του Πανεπιστη ου Αθην ν επισκ φθηκαν τη Βιβλιοθ κη και παρακολο θησαν σε ιν ρια γ ρω απ τη συλλογ των χειρογρ φων απ τον καθηγητ Αθαν σιο Μαρκ πουλο και την Π τσα Τσ κωνα (Μ ιος 2009) στο πλα σιο του προγρ ατος «Τ χνη και περιηγητ ς» που ετο ασε το Τ α Εκπαιδευτικ ν Προγρα των του Μουσε ου, τη Βιβλιοθ κη επισκ φθηκαν δι φορα σχολε α (δη οτικ, γυ ν σια, λ κεια) οι αθητ ς των οπο ων ξεναγ θηκαν απ την Π τσα Τσ κωνα (Οκτ βριος-δεκ βριος 2009) ερευνητ ς απ το Ίδρυ α Juma Al Majid Center for Culture and Heritage (Dubai) επισκ φθηκαν αζ ε τον Αγα νονα Τσελ κα τη Βιβλιοθ κη, ξεναγ θηκαν απ την Π τσα Τσ κωνα και πραγ ατοπο ησαν ρευνα για τα αραβικ χειρ γραφα της συλλογ ς (Δεκ βριος 2009) η Π τσα Τσ κωνα συν γραψε λ ατα για τον κατ λογο ε τ τλο Byzanz: Pracht und Alltag, για την ο τιτλη κθεση που διοργ νωσε το Ίδρυ α Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland στη Β ννη στις αρχ ς του Η Ρ α Γαϊτ νου δημοσ ευσε το ρθρο «Ontologies and Ontology-Based Applications» στον τ μο: M.A. Sicilia M.D. Lytras (επιμ.), Metadata and Semantics (New York 2009) π ρε ρος στην ημερ δα με τ τλο Νέες Τεχνολογίες (web 2.0) και Βιβλιοθήκες (Library 2.0), που οργ νωσε η Κυπριακ Ένωση Ελλ νων Βιβλιοθηκον μων και Επιστημ νων της Πληροφ ρησης (ΚΕΒΕΠ) με την παρουσ αση «Υπηρεσ ες κοινωνικ ς σελιδοσ ανσης, tagging και εικονικ περιβ λλοντα»(λευκωσ α, Ιο νιος 2009) π ρε ρος στο Συν δριο της IFLA Service Strategies for Libraries ε την ανακο νωση «Learning 2.0: a training project for the Greek Librarians and information professionals» (Αθ να, Αυγο στου 2009). Εκθ σεις Παραχωρ θηκε υλικ στο 7ο Λ κειο Λ ρισας για κθεση και εκδηλ σεις προς τι ν του Γι ννη Ρ τσου (Μ ρτιος 2009) παραχωρ θηκε θεατρικ υλικ απ το Αρχε ο του Γι ννη Ρ τσου για κθεση του Τ ατος Πολιτισ ο του Συνασπισ ο (Απρ λιος 2009) παραχωρ θηκαν βιβλ α σχετικ ε τον Καραγκι ζη για την κθεση Ύ νος στη Σκιά (Κτ ριο οδο Πειραι ς, Μ ιος 2009) στο πλα σιο της 6ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου (Θεσσαλον κη, Μαΐου 2009), η Βιβλιοθ κη διοργ νωσε κθεση ε θ α τους Βαλκανικο ς Πολ ους. Την επιλογ του υλικο (βιβλ α και φωτογραφ ες), τη σ νταξη των κει νων και του υπο νη ατισ ο των εκθε των, 9,

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ει α αειχώρος χ ώρ ο ς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken,

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken, 12. 6. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 147/29 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Ιουν ου 1999 για µ τρα προστασ α σον αφορ τη µ λυνση απ διοξ νε προϊ ντων ζωικ προ λευση που προορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ L 188/35 Ο ΗΓΙΑ 98/41/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 18η Ιουν ου 1998 σχετικ µε την καταγραφ των ατ µων που ταξιδε ουν µε επιβατηγ πλο α που εκτελο ν δροµολ για προ απ λιµ νε των κρατ ν µελ ν τη Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. Θέμα (Αλφαβητικά) Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις Α.Π.Δ., υποβολή Προθεσμία καταβολής εισφορών Με το Γ99/1/118/15.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό τεύχος Αφιέρωμα

Ειδικό τεύχος Αφιέρωμα Κείμενα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Ανάπτυξης Ειδικό τεύχος Αφιέρωμα Πολεοδομία, Χωροταξία, Περιφερειακή Ανάπτυξη: Σύγχρονες Τάσεις, Νέοι Επιστήμονες 2016 24 Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Μια μέ ρα ο Χρι στος βρέ θηκέ μέ τους φι λους του στο πα ρκο, την Κυριακη το μέσημέ ρι. Αποφα σισαν να παι ξουν σκυταλοδρομι α. Καθώς έ τρέχαν η ρθέ έ να σκυλα κι και η θέλέ να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα