ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Α. ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθμός Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, Συμβαλλόμενος, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ., Είδος Επιχείρησης, Έδρα Επιχείρησης, Ασφαλιζόμενοι, Δικαιούχοι, Διάρκεια ισχύος Ασφαλιστηρίου σελ. 2 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Πίνακας Παροχών και Ασφαλίστρων, Τρόπος Καταβολής Ασφαλίστρων σελ. 3-4 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Δικαιώματα Συμβαλλομένου, Συνέπειες Άσκησης Δικαιώματος Εναντίωσης ή Υπαναχώρησης, Εφαρμοστέο Δίκαιο και Αρμοδιότητα Δικαστηρίων σελ. 5 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Εξαιρέσεις Παρεκκλίσεις σελ. 6 ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Ειδικοί όροι σελ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ σελ ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ) Προσάρτημα 1 (Ασφάλεια Ζωής) σελ Προσάρτημα 3 (Ασφάλεια Θανάτου και Διαρκούς Ανικανότητας από Ατύχημα) σελ Προσάρτημα 5Α (Επίδομα Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ατύχημα ή Ασθένεια) σελ Προσάρτημα 7Α (Ασφάλεια Ιατροφαρμακευτικών Εξόδων Θεραπείας Ατυχήματος Εντός ή και Εκτός Νοσοκομείου) σελ Β. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου αυτού από τον Συμβαλλόμενο, υπογράφεται απ αυτόν σχετική απόδειξη

2 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Ο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ : ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΑΕ» ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 57 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ : Οι άποροι Σαντορίνης, οι οποίοι θα γνωστοποιηθούν γραπτώς στην Εταιρία από την «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ : Το δικαίωμα ορισμού δικαιούχου του κάθε ασφαλιζομένου ανήκει στον καθένα απ αυτούς και ασκείται κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 10 (Ορισμός και Αντικατάσταση Δικαιούχου) των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Η ισχύς του παρόντος Ασφαλιστηρίου αρχίζει την 1η Μαρτίου 2013 και είναι αόριστης διάρκειας. Η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. (στο παρόν καλούμενη «Η ΕΤΑΙΡΙΑ»), με βάση την από 13/12/2013 επιστολή με την οποία ζητήθηκε η έκδοση του παρόντος Ασφαλιστηρίου, και με την προϋπόθεση της προκαταβολής των ασφαλίστρων, όπως στο παρόν Ασφαλιστήριο προβλέπεται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει τους ασφαλιζομένους κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου, σε σχέση με τους αναγραφόμενους στον παρακάτω Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων κινδύνους, με τις αντιστοίχως αναγραφόμενες σε αυτόν παροχές, σύμφωνα με τους παρακάτω Όρους. Το περιεχόμενο της ανωτέρω αίτησης για ασφάλιση (μαζί με το περιεχόμενο των εντύπων «ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ» ή / και «ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» που τυχόν έχει ζητηθεί η υποβολή τους από τα ενδιαφερόμενα για ασφάλιση άτομα) αποτελεί τη βάση μεν του Ασφαλιστηρίου όσον αφορά τις δηλώσεις που περιέχονται σ αυτό, τμήμα δε του Ασφαλιστηρίου όσον αφορά το υπόλοιπό του, κατά το μέρος που δεν τροποποιείται από το Ασφαλιστήριο. Η παρούσα σύμβαση ασφάλισης διέπεται επί πλέον και από τους παρακάτω ενσωματωμένους Γενικούς Όρους και τους Όρους Καλύψεων (Προσαρτήματα). ΑΠΟΡΟΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.DOC/βσ Σελίδα 2 από 25

3 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η Εταιρία θα καλύψει τους ασφαλιζόμενους με τις οριζόμενες στον παρακάτω Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων παροχές και για τα οριζόμενα σε αυτόν ποσά, σύμφωνα με τους ενσωματωμένους στο παρόν Γενικούς Όρους και τους Όρους Καλύψεων. 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Παροχές Ασφαλιζόμενα Ποσά ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1) 100,00.- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3) Θάνατος από ατύχημα ,00.- Σε συνδυασμό με την Ασφάλεια Ζωής ,00.- Διαρκής ολική ανικανότητα ,00.- Διαρκής μερική ανικανότητα (%) των ,00.- ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5Α) Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας για κάθε ασφαλιζόμενο: Εντός Ελλάδας, ποσό ,00.- Εκτός Ελλάδας ή σε Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης, ποσό 100,00.- Ανώτατος αριθμός ημερών καταβολής επιδόματος Αν ο ασφαλιζόμενος επανεισαχθεί στο νοσοκομείο εντός περιόδου ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας εξόδου του για την ίδια αιτία, ή επιπλοκή αυτής, τότε η νοσηλεία θεωρείται ως συνέχεια της προηγούμενης και αντιμετωπίζεται ενιαία. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ Ή ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 7Α) ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ Το ανώτατο ποσό αναγνωριζομένων και καταβαλλομένων από την Εταιρία εξόδων ορίζεται για κάθε ασφαλιζόμενο και για κάθε περίπτωση ατυχήματος σε ,00.- Καταβολή αποζημίωσης για τα ανωτέρω έξοδα Η Εταιρία καταβάλλει από το σύνολο των πραγματοποιηθέντων και αναγνωριζομένων εξόδων αποζημίωση ίση με το % ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ανώτατο όριο ,00.- ΑΠΟΡΟΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.DOC/βσ Σελίδα 3 από 25

4 2. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 2.1. Το πληρωτέο κατά τ ανωτέρω καθαρό ασφάλιστρο υπολογίζεται σε ετήσια βάση και προκαταβάλλεται την πρώτη (1η) ημέρα του έτους, ημερομηνία η οποία ονομάζεται «ημερομηνία οφειλής ασφαλίστρου» Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής και επαναπροσδιορισμού των ως άνω καθαρών ασφαλίστρων κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 16 (Ασφάλιστρα και Χρόνος Πληρωμής αυτών) των Γενικών Όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου και τυχόν ειδικότερη ρύθμιση στα Προσαρτήματα Τα παραπάνω καθαρά ασφάλιστρα επιβαρύνονται με τις νόμιμες επιβαρύνσεις: α) Φόρο Ασφαλίστρων (10% για όλες τις Παροχές εκτός της Παροχής «Ασφάλεια Ζωής») και β) υποχρεωτική τακτική Εισφορά υπέρ του «Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής» Οι ασφαλιστικές καλύψεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου για τον κάθε ασφαλιζόμενο και για οποιοδήποτε από τα τυχόν εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας του, δεν αρχίζουν πριν την εξόφληση ολόκληρου του ετησίου ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης αυτού (αν τούτο καταβάλλεται σε δόσεις), που αφορά σε όλα τα ανωτέρω πρόσωπα. Επίσης οι ασφαλιστικές καλύψεις δεν αρχίζουν αν η κατάσταση της υγείας καθώς και οι υπόλοιπες συνθήκες που επηρεάζουν την ασφαλισιμότητα των ανωτέρω προσώπων έχουν μεταβληθεί μέχρι την ένταξη στο παρόν Ασφαλιστήριο και την εξόφληση του ασφαλίστρου, σε σχέση με τα δηλωθέντα στην αίτηση για ασφάλιση. ΑΠΟΡΟΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.DOC/βσ Σελίδα 4 από 25

5 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Για τα αναφερόμενα παρακάτω στη σελίδα 6 καθώς και για κάθε άλλη διάταξη του περιεχομένου του Ασφαλιστηρίου που ενδεχομένως θα μπορούσε να θεωρηθεί παρέκκλισή του από την αίτηση για ασφάλιση, ο Συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα εναντίωσης με έγγραφη δήλωση που στέλνεται αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή προς τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου. Στο Ασφαλιστήριο επισυνάπτεται έντυπο «υπόδειγμα της δήλωσης εναντίωσης». Γίνεται αναφορά ότι παραδόθηκαν στον Συμβαλλόμενο: α) οι μεν προβλεπόμενες από το Νόμο (άρθρο 4, παρ.3, περ.δ του Ν.Δ. 400/ 70, όπως τούτο τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 252/ 96 και τον Ν. 2496/97) πληροφορίες, με έντυπο κατά την υποβολή της αίτησης για ασφάλιση, β) οι Γενικοί και Ειδικοί ασφαλιστικοί Όροι κατά την παράδοση του Ασφαλιστηρίου στον Συμβαλλόμενο, ενσωματωμένοι σ αυτό. Η μη παράδοση οποιουδήποτε από αυτά δίνει στον Συμβαλλόμενο δικαίωμα εναντίωσης στο Ασφαλιστήριο, που ασκείται με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και με βάση το ίδιο υπόδειγμα, μέσα σε προθεσμία δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Εκτός από τα παραπάνω δικαιώματα εναντίωσης, ο Συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει, χωρίς κανένα λόγο, από το Ασφαλιστήριο, μέσα σε προθεσμία δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με έγγραφη δήλωση που στέλνεται αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή προς τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. 3. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Ή ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα εναντίωσης ή υπαναχώρησης, το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται εξ υπαρχής, αμέσως και αυτόματα από την παράδοση στο ταχυδρομείο της προαναφερομένης συστημένης επιστολής, και θεωρείται σαν να μην έχει ποτέ εκδοθεί. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις θα παρακρατούνται από την Εταιρία τα τυχόν έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Εταιρία για την εξέταση της υγείας των ασφαλιζομένων, εκτός αν στην περίπτωση της εναντίωσης, αυτή οφείλεται σε σοβαρό λόγο από υπαιτιότητα της Εταιρίας. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή και μετά από αυτή και μέχρι την περιέλευση στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας έχει καταβληθεί ασφάλισμα βάσει του Ασφαλιστηρίου για επελθόντα ασφαλιστικό κίνδυνο. 4. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Σε κάθε διαφορά από το Ασφαλιστήριο μεταξύ της Εταιρίας και οποιουδήποτε ο οποίος προβάλλει αξιώσεις απ αυτό, θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο, αποκλειστικά δε κατά τόπο αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. ΑΠΟΡΟΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.DOC/βσ Σελίδα 5 από 25

6 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ : Οι εξαιρέσεις από την κάλυψη του Ασφαλιστηρίου κατά είδος κάλυψης προβλέπονται για το : Προσάρτημα 1 (Ασφάλεια Ζωής), στο Άρθρο 19 (Εξαιρέσεις) των Γενικών Όρων και στο Άρθρο 3 (Εξαιρέσεις) του Προσαρτήματος. Προσάρτημα 3 (Ασφάλεια Θανάτου και Διαρκούς Ανικανότητας από Ατύχημα), στο Άρθρο 19 (Εξαιρέσεις) των Γενικών Όρων και στο Άρθρο 4 (Εξαιρέσεις) του Προσαρτήματος. Προσάρτημα 5Α (Επίδομα Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ατύχημα ή Ασθένεια), στο Άρθρο 19 (Εξαιρέσεις) των Γενικών Όρων και στο Άρθρο 5 (Εξαιρέσεις) του Προσαρτήματος Προσάρτημα 7Α (Ασφάλεια Ιατροφαρμακευτικών Δαπανών Θεραπείας Ατυχήματος Εντός ή Εκτός Νοσοκομείου), στο Άρθρο 19 (Εξαιρέσεις) των Γενικών Όρων και στο Άρθρο 8 (Εξαιρέσεις) του Προσαρτήματος. Διευκρινίζεται ότι αν η δηλωθείσα στη «ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» (που τυχόν έχει ζητηθεί η υποβολή της από τα ενδιαφερόμενα για ασφάλιση άτομα) πάθηση ή σωματική βλάβη ή θεραπευτική αγωγή περιλαμβάνεται μεταξύ των αναφερομένων ονομαστικά στο παρόν Ασφαλιστήριο περιπτώσεων εξαιρέσεων δεν καλύπτεται μονίμως από αυτό. ΑΠΟΡΟΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.DOC/βσ Σελίδα 6 από 25

7 ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Οι ασφαλιζόμενοι δεν συμμετέχουν στο κόστος της ασφάλισής τους και ισχύουν όσα ορίζονται στο Άρθρο 7 των Γενικών Όρων. ΑΡΘΡΟ 2. ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Η ασφαλιστική κάλυψη που παρέχει η Εταιρία στους ασφαλιζόμενους και στα τυχόν εξαρτώμενα πρόσωπα ισχύει εντός και εκτός Ελλάδας, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους Όρους Καλύψεων (Προσαρτήματα) ή στις Συμπληρωματικές Καλύψεις, οπότε στην περίπτωση αυτή για το συγκεκριμένο Προσάρτημα ή για τη συγκεκριμένη Συμπληρωματική Κάλυψη θα ισχύει η διαφορετική ρύθμιση που προβλέπεται εκεί. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από το Ασφαλιστήριο, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων και όλων των Γενικών Όρων, των Όρων Καλύψεων και των Ειδικών Όρων που το διέπουν και ενσωματώνονται σ αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου για την «Ασφαλιστική Σύμβαση» κ.λ.π. καθώς και οι διατάξεις της λοιπής Νομοθεσίας. Σε πίστωση των παραπάνω, εκδίδεται το παρόν σήμερα, η ισχύς του οποίου αρχίζει από την 1η Μαρτίου 2014 και είναι αόριστης διάρκειας. Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014 Για τον Συμβαλλόμενο Για την Εταιρία Κατ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΡΟΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.DOC/βσ Σελίδα 7 από 25

8 Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Στα επόμενα, για συντομία, αποκαλούνται: 1. «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής), η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 2. «ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ» (Λήπτης της ασφάλισης), το νομικό πρόσωπο που συνομολογεί με την Εταιρία την παρούσα σύμβαση ασφάλισης. 3. «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ», Οι άποροι Σαντορίνης, οι οποίοι θα γνωστοποιηθούν γραπτώς στην Εταιρία από την «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης 4. «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ», το πρόσωπο που ορίζεται από τον ασφαλιζόμενο για να λάβει το ασφάλισμα που προβλέπεται αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζόμενου. 5. «ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ», το ποσό που κατά περίπτωση είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η Εταιρία. 6. «ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ», η ημέρα κάθε ημερολογιακού έτους που συμπίπτει με την ημέρα έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου. 7. «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ», το χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών που αρχίζει από την κάθε επέτειο του Ασφαλιστηρίου και λήγει την προηγούμενη ημέρα της επόμενης επετείου, πρώτο δε ασφαλιστικό έτος το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που αρχίζει από την ημέρα έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου και λήγει την προηγούμενη ημέρα της πρώτης επετείου. 8. «ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ», η παρούσα σύμβαση ασφάλισης. 9. «ΑΤΥΧΗΜΑ», κατά την έννοια του Ασφαλιστηρίου, νοείται κάθε περιστατικό (συμβάν) που οφείλεται σε αιτία εξωτερική, βίαιη, αιφνίδια και ξένη προς την πρόθεση του ασφαλιζόμενου και προκαλεί σ αυτόν, σαν αποκλειστική αιτία και ανεξάρτητα από κάθε άλλη, σωματική βλάβη. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το Ασφαλιστήριο καλύπτει τους ασφαλιζόμενους για τους κινδύνους που ορίζονται στους Όρους Καλύψεων (Προσαρτήματα). ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Το Ασφαλιστήριο το οποίο φέρει την υπογραφή των νομίμων οργάνων της Εταιρίας και περιέχει τα Εξατομικευμένα Στοιχεία της Σύμβασης, μαζί με την αίτηση για την έκδοσή του (κατά το μέρος της που δεν τροποποιείται από το Ασφαλιστήριο), τους Γενικούς Όρους και τους Όρους Καλύψεων (Προσαρτήματα), το περιεχόμενο των εντύπων «ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ» ή / και «ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» που τυχόν έχει ζητηθεί η υποβολή τους από τα ενδιαφερόμενα για ασφάλιση άτομα και τις τυχόν Πρόσθετες Πράξεις που θα εκδοθούν από την Εταιρία, αποτελεί το μεταξύ των μερών έγγραφο που αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης, το περιεχόμενο της ασφαλιστικής σύμβασης, γενικά, περιλαμβανομένων και της έκτασης και των όρων της ασφαλιστικής κάλυψης κάθε ασφαλιζόμενου, μπορεί εκάστοτε να τροποποιείται μόνο με σχετική πρόταση του Συμβαλλομένου υπό τον όρο ότι η Εταιρία θα αποδεχθεί αυτήν, με την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης, η δε τροποποίηση αυτή θα ισχύει χωρίς άλλο και έναντι των ασφαλιζομένων. Τέτοιες όμως τροποποιήσεις δεν είναι δυνατόν να αφορούν δικαιώματα που απορρέουν από ασφαλιστικές περιπτώσεις που έχουν ήδη επέλθει. ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 5.1. Η Εταιρία δεσμεύεται μόνο με έγγραφα που φέρουν υπογραφή των εξουσιοδοτημένων οργάνων της. Διευκρινίζεται ότι πρόσωπα που διαμεσολαβούν στην ασφάλιση και συνεργάζονται παραγωγικά με την Εταιρία στερούνται του δικαιώματος εκπροσώπησης αυτής, εκτός από το δικαίωμα είσπραξης των ασφαλίστρων ασφαλιστηρίων παραγωγής τους για όσους από τους πελάτες τους παίρνουν κάθε φορά σχετική οδηγία από την Εταιρία. Έγγραφα που υπογράφονται από πρόσωπα που διαμεσολαβούν για τη σύναψη της ασφάλισης ή τη διατήρησή της σε ισχύ δε δεσμεύουν την Εταιρία Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από τους όρους και τις συμφωνίες που περιέχονται στο Ασφαλιστήριο ή τις τυχόν Πρόσθετες Πράξεις επ αυτού. ΑΠΟΡΟΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.DOC/βσ Σελίδα 8 από 25

9 ΑΡΘΡΟ 6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 4 του Τρίτου Μέρους των Εξατομικευμένων Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου, υπό τον τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ». ΑΡΘΡΟ 7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ολα τα πρόσωπα που γνωστοποιούνται από την «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης ή την ημερομηνία της επετείου του ασφαλιστηρίου είναι δυνατό να ασφαλισθούν κατά την ημέρα αυτή. ΑΡΘΡΟ 8. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ Η ασφάλιση κάθε ασφαλιζόμενου προσώπου τερματίζεται : 1. Στο τέλος του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου το πρόσωπο συμπληρώνει το ογδοηκοστό (80ο) έτος της ηλικίας του. 2. Σε κάθε περίπτωση, με την ακύρωση του Ασφαλιστηρίου αυτού. ΑΡΘΡΟ 9. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η Εταιρία θα χορηγεί στο Συμβαλλόμενο ένα ενημερωτικό έντυπο για να παραδοθεί σε κάθε ασφαλιζόμενο στο οποίο αναγράφονται συνοπτικά οι αναγκαίες πληροφορίες για την ασφάλισή του. ΑΡΘΡΟ 10. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Κύριος δικαιούχος : 1. Ο κάθε ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα ορισμού κύριων δικαιούχων στους οποίους περιέρχεται το ασφάλισμα σε περίπτωση θανάτου του καθώς και υποκατάστατους δικαιούχους. 2. Στην περίπτωση που αναφέρονται περισσότεροι του ενός κύριοι δικαιούχοι και δεν ορίζονται ποσοστά διανομής του ασφαλίσματος, η διανομή γίνεται σε ίσα μερίδια. 3. Κύριος δικαιούχος χάνει τα δικαιώματά του αν πεθάνει ταυτόχρονα ή πριν από τον ασφαλιζόμενο, οπότε αυτά μεταβιβάζονται στους υπόλοιπους κυρίους δικαιούχους Υποκατάστατος δικαιούχος : 1. Αν κατά τον θάνατο του ασφαλιζόμενου δεν επιζεί κανένας κύριος δικαιούχος, τη θέση τους παίρνουν οι υποκατάστατοι δικαιούχοι. 2. Αν έχουν ορισθεί σαν δικαιούχοι οι νόμιμοι κληρονόμοι του ασφαλιζόμενου, το ασφάλισμα καταβάλλεται σ αυτούς που θα καλούνταν στην κληρονομιά του, σύμφωνα με τους κανόνες της «εξ αδιαθέτου διαδοχής», ανεξάρτητα από το αν γίνουν πράγματι ή όχι κληρονόμοι (π.χ. λόγω αποποίησης ή λόγω διαδοχής εκ διαθήκης). Αν όμως δεν είχε ποτέ ορισθεί δικαιούχος ή ο ορισθείς (κύριος ή υποκατάστατος) δικαιούχος αποποιήθηκε το ασφάλισμα ή δεν ζει κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλιζόμενου, το ασφάλισμα περιέρχεται στην κληρονομιαία περιουσία του ασφαλιζόμενου Ορισμός και Αλλαγή δικαιούχου : Όσο ζει ο ασφαλιζόμενος μπορεί να ορίσει (αν δεν είχε ορίσει από την αρχή) ή να αντικαταστήσει τον οποτεδήποτε ορισθέντα δικαιούχο με γραπτή δήλωσή του, επί ειδικού εντύπου χορηγούμενου από την Εταιρία. Το έντυπο αυτό φυλάσσεται από το Συμβαλλόμενο με ευθύνη του και παραδίδεται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Η αλλαγή δικαιούχου συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση κάθε προηγούμενου ορισμού δικαιούχου Έκπτωση δικαιούχου : Αν ο δικαιούχος προκαλέσει με πρόθεση το θάνατο του ασφαλιζόμενου ή αποπειραθεί να τον θανατώσει με οποιονδήποτε τρόπο, εκπίπτει από το δικαίωμά του και η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση προς καταβολή ασφαλίσματος. ΑΡΘΡΟ 11. ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η Εταιρία θα τηρεί αρχείο από το οποίο θα προκύπτουν σε οποιαδήποτε στιγμή τα ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα των ασφαλιζομένων, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός του φορολογικού μητρώου ΑΠΟΡΟΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.DOC/βσ Σελίδα 9 από 25

10 τους (Α.Φ.Μ.), η διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), η ημερομηνία γέννησής τους (ημέρα, μήνας, έτος), το επάγγελμα, το ποσό ασφάλειας που ισχύει για τον καθένα, η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισής του, καθώς και η ημερομηνία από την οποία ισχύει κάθε αύξηση ή μείωση του ποσού κάθε παροχής που προβλέπεται από το Ασφαλιστήριο. ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Κατά τη σύναψη της ασφάλισης αλλά και καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της, ο Συμβαλλόμενος υποχρεούται να παρέχει στην Εταιρία όλα τα αναγκαία στοιχεία για την τήρηση του αναφερομένου στο ανωτέρω Άρθρο 11 (Αρχείο Τηρούμενο από την Εταιρία) αρχείου, όπως αναλυτική κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα, την ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας, έτος), το επάγγελμα, τον μισθό (αν απαιτείται από το πρόγραμμα ασφάλισης) των ασφαλιζομένων και κάθε αλλαγή στη σύνθεση της ασφαλιζόμενης ομάδας Κατά την σύναψη της ασφάλισης αλλά και καθ όλη την διάρκεια ισχύος αυτής, ο Συμβαλλόμενος υποχρεούται να παρέχει στην Εταιρία και κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για να εκτιμήσει η Εταιρία τον κίνδυνο που αναλαμβάνει, όπως όλες αυτές οι πληροφορίες ζητούνται στην αίτηση για ασφάλιση Ο Συμβαλλόμενος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια όλων των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών που παρέχει κατά τις ανωτέρω παραγράφους στην Εταιρία. Η Εταιρία θα αποδέχεται όλα τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες ως ακριβείς, ενώ ουδεμία ευθύνη θα φέρει και ουδεμία υποχρέωση θα έχει για την επιβεβαίωση αυτών και την εξακρίβωση της αλήθειας Ο Συμβαλλόμενος υποχρεούται να παραδίδει σε κάθε Ασφαλιζόμενο, κατά την ένταξή του στο παρόν Ομαδικό Ασφαλιστήριο, το ενημερωτικό έντυπο του ανωτέρω Άρθρου 9 καθώς και το έντυπο «ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ», τα οποία έχουν χορηγηθεί από την Εταιρία Ο Συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους ασφαλιζόμενους για κάθε τροποποίηση των όρων του Ασφαλιστηρίου καθώς και για όλες τις περιπτώσεις εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων Ειδικά στην περίπτωση θανάτου του ασφαλιζόμενου, ο Συμβαλλόμενος υποχρεούται να αποστείλει στην Εταιρία, το πρωτότυπο έντυπο Ορισμού Δικαιούχων που τυχόν είχε υποβάλει ο ασφαλιζόμενος, όπως ισχύει κατά το χρόνο του θανάτου του Αποκλειστικά για την ασφάλιση κινδύνων από ατύχημα, για τις υποχρεώσεις του Συμβαλλόμενου κατά την περιγραφή, την επίταση και την πραγματοποίηση του κινδύνου καθώς και για τα δικαιώματα της Εταιρίας στις αντίστοιχες περιπτώσεις, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας περί ασφαλιστικής σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Κατά τη σύναψη της ασφάλισης : 1. Σε περίπτωση που η υποβολή του εντύπου «ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» εκ μέρους του κάθε ασφαλιζόμενου απαιτείται ρητώς από τους όρους του παρόντος κατά τη σύναψη της ασφάλισης, ο ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να περιγράψει με ειλικρίνεια στην Εταιρία την κατάσταση της υγείας του, το επάγγελμα του και γενικά να δηλώσει όλα τα περιστατικά που είναι απαραίτητα για να εκτιμήσει η Εταιρία τον κίνδυνο που αναλαμβάνει, όπως όλες αυτές οι πληροφορίες ζητούνται στο έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ». 2. Αν ο ασφαλιζόμενος από δόλο κάνει ψευδή δήλωση ή αποσιωπήσει σχετικά με οποιοδήποτε από τα παραπάνω πληροφοριακά στοιχεία, η Εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει την ασφάλισή του μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της ψευδούς δήλωσης ή αποσιώπησης. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας (τερματισμός της ασφάλισης του ασφαλιζόμενου) επέρχονται αμέσως από την πραγματοποίησή της. Αν όμως η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας ή πριν περιέλθει η ψευδής δήλωση ή η αποσιώπηση σε γνώση της Εταιρίας, αυτή απαλλάσσεται της υποχρέωσής της για καταβολή του ασφαλίσματος. ΑΠΟΡΟΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.DOC/βσ Σελίδα 10 από 25

11 13.2. Για την καταβολή ασφαλίσματος: 1. Για την καταβολή οποιουδήποτε ασφαλίσματος ο ασφαλιζόμενος ή ο δικαιούχος, κατά περίπτωση, υποχρεούται να καταθέσει εντός ενός (1) μηνός από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου γραπτή αναγγελία στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Επίσης, υποχρεούται να δώσει στην Εταιρία όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που κατέχει ή που μπορεί να αποκτήσει, ως μόνος νομιμοποιούμενος που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου που θα του ζητήσει η Εταιρία για την απόδειξη των προϋποθέσεων του δικαιώματός του, απόδειξη που συμφωνείται ότι τον βαρύνει κατά την αξίωση ασφαλίσματος. 2. Η Εταιρία έχει δικαίωμα να εξετάζει τον ασφαλιζόμενο με έξοδά της και με γιατρό που η ίδια ορίζει. 3. Πριν υποβληθούν όλα τα απαραίτητα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, ή δεν ολοκληρωθούν από την Εταιρία όλες οι ενέργειες που έχουν σχέση με το περιστατικό, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε πληρωμή ασφαλίσματος. 4. Ενέργειες της Εταιρίας που αποβλέπουν στην εξακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού ή των συνεπειών του, δεν μπορούν ποτέ να θεωρηθούν αναγνώριση υποχρέωσής της για καταβολή ασφαλίσματος. 5. Η Εταιρία, μετά την υποβολή των απαιτουμένων δικαιολογητικών και την πάροδο ευλόγου χρόνου για τον έλεγχό τους, καταβάλλει το ασφάλισμα με την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής της. Κάθε καταβολή της Εταιρίας οποιασδήποτε φύσης που σχετίζεται με το ασφάλισμα γίνεται στα κεντρικά γραφεία της (άρσιμη οφειλή) ή μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής υπηρεσίας ή και με άλλο τρόπο που θα συμφωνηθεί. Παράλειψη οποιουδήποτε των ανωτέρω προσώπων να εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις, συνεπάγεται τις συνέπειες που προβλέπονται από το Νόμο. Η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσης προς καταβολή ασφαλίσματος αν η επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης οφείλεται σε δόλο Για την ασφάλιση κινδύνων από ατύχημα: Αποκλειστικά για την ασφάλιση κινδύνων από ατύχημα, για τις υποχρεώσεις του ασφαλιζόμενου κατά την περιγραφή, την επίταση και την πραγματοποίηση του κινδύνου, για τις υποχρεώσεις του δικαιούχου καθώς και για τα δικαιώματα της Εταιρίας στις αντίστοιχες περιπτώσεις, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας περί ασφαλιστικής σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 14. ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΙΚΙΑΣ: Αν, σε περίπτωση πληρωμής ασφαλίσματος, αποδειχθεί ότι η δηλωθείσα από τον Συμβαλλόμενο ή τον ασφαλιζόμενο ηλικία ήταν από δόλο ανακριβής, η Εταιρία, εφόσον το γεγονός περιήλθε σε γνώση της μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, απαλλάσσεται από την υποχρέωση προς καταβολή του ασφαλίσματος Αν όμως η ανακριβής δήλωση της ηλικίας οποιουδήποτε ασφαλιζόμενου δεν οφείλεται σε δόλο, τότε ως ασφάλιστρο υπολογίζεται εκείνο που αντιστοιχούσε (μεγαλύτερο ή μικρότερο), κατά την έναρξη της ασφάλισής του, σύμφωνα με το τιμολόγιο (Πίνακας Ασφαλίστρων) της Εταιρίας στην πραγματική ηλικία του και υπολογίζεται η θετική ή αρνητική αναδρομική διαφορά. ΑΡΘΡΟ 15. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Η Εταιρία καταβάλλει τις παροχές είτε απ ευθείας στους ασφαλιζόμενους, είτε, κατόπιν γραπτού αιτήματος του Συμβαλλομένου, μέσω αυτού ο οποίος έχει το δικαίωμα να τις εισπράττει και να συμβιβάζεται επ αυτών. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατό να αμφισβητηθεί από τον ασφαλιζόμενο το κύρος της εξόφλησης οποιασδήποτε παροχής που έγινε με οποιουσδήποτε όρους μέσω του Συμβαλλομένου. ΑΠΟΡΟΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.DOC/βσ Σελίδα 11 από 25

12 ΑΡΘΡΟ 16. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΥΤΩΝ Τα ασφάλιστρα για τις καλύψεις που παρέχονται από το Ασφαλιστήριο, προκαταβάλλονται κατά τις οριζόμενες στο Άρθρο 2 (Τρόπος Καταβολής Ασφαλίστρων) του Δεύτερου Μέρους των Εξατομικευμένων Στοιχείων «ημερομηνίες οφειλής ασφαλίστρων» Ο προσδιορισμός του ύψους των ασφαλίστρων, που αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων, γίνεται από την Εταιρία με βάση τους παρακάτω παράγοντες: i. Το ασφαλιζόμενο ποσό ii. Το πλήθος ασφαλιζομένων iii. Την ηλικία των ασφαλιζομένων iv. το οικονομικό αποτέλεσμα δηλαδή τη σχέση μεταξύ ασφαλίστρων και των εξόδων του ασφαλιστηρίου (αποζημιώσεις, έξοδα διαχείρισης κλπ) v. το ύψος των νοσηλίων, τις τιμές των φαρμάκων, τις τιμές των υλικών που απαιτούνται για τη θεραπεία και τη νοσηλεία, τις αμοιβές των ιατρών και γενικότερα το κόστος νοσηλείας καθώς και το κόστος των επιστημονικών μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας που εφαρμόζονται και της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται από τα νοσοκομεία vi. την αναλογιστική τεχνική που εφαρμόζεται για την τιμολόγηση του συνόλου των παροχών του παρόντος Ασφαλιστηρίου και τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτει η Εταιρία τόσο από την ίδια εμπειρία της όσο και από την εμπειρία Ελληνικών και διεθνών οργανισμών (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κλπ.) Η Εταιρία δύναται να επαναπροσδιορίζει τα ασφάλιστρα για τις καλύψεις που παρέχονται από το Ασφαλιστήριο, όταν μεταβάλλεται οποιοσδήποτε από τους παραπάνω παράγοντες είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με οποιονδήποτε από τους λοιπούς. Τα νέα ασφάλιστρα θα ισχύουν από την αμέσως επόμενη επέτειο και μέχρι τον τυχόν νέο επαναπροσδιορισμό τους με βάση τα παραπάνω Η πληρωμή των ασφαλίστρων γίνεται από το Συμβαλλόμενο στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας έναντι απόδειξης ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει η Εταιρία οπότε ημερομηνία εξόφλησης των ασφαλίστρων θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης ή και με άλλο τρόπο που θα συμφωνηθεί Μετά την εξόφληση του πρώτου ασφαλίστρου ή εφόσον έχει συμφωνηθεί η καταβολή του σε δόσεις, της πρώτης δόσης του ασφαλίστρου, παρέχεται «προθεσμία χάριτος» τριάντα (30) ημερών για την πληρωμή κάθε επόμενου ασφαλίστρου ή καθεμιάς από τις επόμενες δόσεις χωρίς καμία επιβάρυνση. Αν τα ασφάλιστρα δεν καταβληθούν μέσα σ αυτή την προθεσμία, η ασφάλιση παύει να ισχύει, εφόσον τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία Εφόσον αλλάξει ο αριθμός των ασφαλιζόμενων ή και τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει το καθαρό μέσο ετήσιο ασφάλιστρο, η Εταιρία δύναται να προβεί σε έκτακτο υπολογισμό του πληρωτέου ασφαλίστρου του οποίου η ημερομηνία οφειλής θα είναι η αναγραφόμενη στο αντίστοιχο έγγραφο με το οποίο θα γνωστοποιεί στον Συμβαλλόμενο την οφειλή. ΑΡΘΡΟ 17. ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ - ΦΟΡΟΙ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Κάθε φόρος ή τέλος που έχει σχέση με το Ασφαλιστήριο και τις βάσει αυτού δοσοληψίες (όπως φόροι, τέλη ή άλλα δικαιώματα υπέρ τρίτων και λοιπά), βαρύνουν τον Συμβαλλόμενο ή τον Ασφαλιζόμενο ή τον Δικαιούχο ανάλογα με την περίπτωση, ανεξάρτητα αν επιβάλλονται με διατάξεις που θεσπίσθηκαν πριν ή μετά από την έκδοση του Ασφαλιστηρίου. Σε περιπτώσεις δαπανών παροχής υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης στα Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος αναλογεί στο ασφάλισμα που καταβάλλεται από την Εταιρία, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο την Εταιρία, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανωτέρω φόρος δεν υπερβαίνει το ποσοστό του 13%. ΑΡΘΡΟ 18. ΕΚΧΩΡΗΣΗ Τα από το παρόν δικαιώματα του ασφαλιζόμενου εκχωρούνται ελεύθερα κατόπιν επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης από την οποία αυτά απορρέουν. ΑΠΟΡΟΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.DOC/βσ Σελίδα 12 από 25

13 ΑΡΘΡΟ 19. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει κινδύνους που η επέλευσή τους : Α) έχει άμεση αιτία διάπραξη εκ μέρους του ασφαλιζόμενου ποινικά τιμωρούμενης πράξης, εκτός αν αυτή είναι πταίσμα. Β) οφείλεται ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα, σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες αιτίες: 1) Πολεμικά γεγονότα, πολιτική ή στρατιωτική στάση, επανάσταση, συμμετοχή σε διαδηλώσεις και ταραχές γενικά, καθώς και κάθε μορφής τρομοκρατική ενέργεια. 2) Συμμετοχή του ασφαλιζόμενου στις ένοπλες δυνάμεις ή στα σώματα ασφαλείας οποιασδήποτε χώρας ή οργανισμού. 3) Απόπειρα αυτοκτονίας του ασφαλιζόμενου και τις επιπλοκές της, ανεξάρτητα από τη διανοητική του κατάσταση. ΑΡΘΡΟ 20. ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αμφισβήτηση του κύρους της ασφάλισης από την Εταιρία για λόγο που οφείλεται στον Συμβαλλόμενο ή τον ασφαλιζόμενο δεν επιτρέπεται, εκτός από την περίπτωση καταγγελίας από την Εταιρία σύμφωνα με το Νόμο «περί ασφαλιστικής σύμβασης» κλπ. λόγω παράβασης από δόλο υποχρεώσεών τους προς περιγραφή του κινδύνου. ΑΡΘΡΟ 21. ΤΟ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Αν η Εταιρία δεν εφαρμόσει οποιοδήποτε όρο του Ασφαλιστηρίου ή δεν επιμείνει στην αυστηρή εφαρμογή οποιουδήποτε όρου αυτού, κατά οποιοδήποτε χρόνο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί σαν παραίτηση της Εταιρίας από το σχετικό όρο ή ως τροποποίηση αυτού, ούτε ότι ο όρος αυτός δεν θα εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο και υπό οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες. ΑΡΘΡΟ 22. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται στις εξής περιπτώσεις: 1. Μη καταβολή των ασφαλίστρων εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο Άρθρο 16 (Ασφάλιστρα και Χρόνος Πληρωμής αυτών) του παρόντος, μετά από καταγγελία της Εταιρίας σύμφωνα με την κατά νόμο διαδικασία. 2. Μετά από καταγγελία είτε της Εταιρίας είτε του Συμβαλλομένου που θα γνωστοποιείται εγγράφως προ τριάντα ημερών στο άλλο μέρος χωρίς να απαιτείται επίκληση οποιουδήποτε λόγου. 3. Μετά από καταγγελία της Εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο «περί ασφαλιστικής σύμβασης» λόγω παράβασης από δόλο των υποχρεώσεων του Συμβαλλόμενου ή των Ασφαλιζόμενων που αφορά στην περιγραφή του κινδύνου. ΑΡΘΡΟ 23. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Σε περίπτωση ομαδικού ατυχήματος, δηλαδή όταν από το ίδιο και το αυτό ατύχημα υποστούν σωματικές βλάβες ή/και αποβιώσουν περισσότεροι των τριών (3) ασφαλιζομένων με το παρόν Ασφαλιστήριο, το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας προς καταβολή αποζημιώσεων ασφαλίσματος εξαιτίας του ομαδικού αυτού ατυχήματος δυνάμει όλων των ασφαλιστικών καλύψεων και προσαρτημάτων προς όλους τους ασφαλιζομένους που υπέστησαν σωματικές βλάβες και προς τους δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου ασφαλιζομένου, δεν δύναται να υπερβεί το ποσό που αναγράφεται στο Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων. ΑΠΟΡΟΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.DOC/βσ Σελίδα 13 από 25

14 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η Εταιρία καλύπτει σύμφωνα με τους όρους του Προσαρτήματος αυτού, πρόσθετα προς κάθε άλλη καλυπτόμενη παροχή, και τον κίνδυνο θανάτου του ασφαλιζομένου που επήλθε κατά τη διάρκεια ισχύος του Προσαρτήματος. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζομένου, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος του Προσαρτήματος αυτού και κατά την διάρκεια της εργασιακής του σύμβασης με τον Συμβαλλόμενο, η Εταιρία θα καταβάλει στο δικαιούχο το ασφαλιζόμενο ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου. ΑΡΘΡΟ 2. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ H Εταιρία καλύπτει και τον κίνδυνο θανάτου του ασφαλιζομένου που επήλθε μετά τον τερματισμό της εργασιακής του σύμβασης με το Συμβαλλόμενο, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις : α. ο ασφαλιζόμενος εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας κατέστη μόνιμα και ολικά ανίκανος για άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος ή εκτέλεση οποιασδήποτε βιοποριστικής εργασίας κατά τη διάρκεια της εργασιακής του σύμβασης με το Συμβαλλόμενο και της κάλυψής του με το Προσάρτημα και πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνει το προβλεπόμενο στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου έτος της ηλικίας του. β. η εργασιακή του σύμβαση τερματίσθηκε λόγω της ανικανότητάς αυτής. γ. εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Διευθυντή του αρμόδιου Υποκαταστήματος του Κύριου Ασφαλιστικού του Φορέα για την οριστικοποίηση και το βαθμό (ποσοστό) της ανικανότητάς του, ο ασφαλιζόμενος γνωστοποιήσει γραπτώς και υποβάλει στην Εταιρία πλήρη αποδεικτικά στοιχεία κατά την κρίση της για την επέλευση της ανικανότητας αυτής και του τερματισμού της εργασιακής του σχέσης με το Συμβαλλόμενο. δ. η ανικανότητα αυτή εξακολούθησε να υφίσταται μετά τον τερματισμό της εργασιακής του σύμβασης και συνεχώς μέχρι το θάνατό του. ε. ο θάνατός του επήλθε εντός ενός έτους από τον τερματισμό της εργασιακής του σύμβασης. Εφόσον συντρέχουν όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η Εταιρία θα καταβάλει στο δικαιούχο το ασφαλιζόμενο ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου. ΑΡΘΡΟ 3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζόμενου, κατά τα οριζόμενα στο παραπάνω Άρθρο 2, δεν καταβάλλεται ασφάλισμα αν δεν συντρέξουν όλες οι αναφερόμενες στο ως άνω Άρθρο 2 προϋποθέσεις. ΑΡΘΡΟ 4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 4.1. Για τον προσδιορισμό των ασφαλίστρων του παρόντος Προσαρτήματος, η Εταιρία θα υπολογίζει, για το σύνολο των ασφαλιζομένων με το Προσάρτημα αυτό, ένα κατά μέσο όρο ποσοστό ασφαλίστρου Ασφάλειας Ζωής ανά χίλια (1.000) ΕΥΡΩ ασφαλιζομένου ποσού, βάσει των στοιχείων (ηλικίας, φύλου, συντελεστού ασφαλίστρου) των αναγραφόμενων στον Πίνακα Ασφαλίστρων Ασφάλειας Ζωής (Πρόσκαιρη Ασφάλεια Θανάτου) που διαθέτει η Εταιρία, σε συνδυασμό με το συνολικά ασφαλιζόμενο ποσό Ασφάλειας Ζωής όλων των ασφαλιζομένων. 4.2.Το αρχικό ποσοστό ασφαλίστρου αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου και ισχύει μέχρι το τέλος του πρώτου ασφαλιστικού έτους. 4.3.Στην αρχή κάθε ασφαλιστικού έτους εκτός του πρώτου, το ποσοστό ασφαλίστρου θα υπολογίζεται ξανά σύμφωνα με τα στοιχεία των ασφαλιζομένων με το Προσάρτημα αυτό κατά το χρόνο αυτό (ηλικία, φύλο, συντελεστής ασφαλίστρου, ασφαλιζόμενο ποσό) και θα ισχύει μέχρι το τέλος του ασφαλιστικού έτους αυτού. ΑΠΟΡΟΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.DOC/βσ Σελίδα 14 από 25

15 4.4.Η κάλυψη του Άρθρου 2 (Επέκταση Ευεργετήματος Λόγω Θανάτου) παρέχεται κατ εξαίρεση, δηλαδή παρά το γεγονός ότι κατά το χρόνο της έναρξής της ο ασφαλιζόμενος δεν είναι δεκτικός ασφάλισης δεδομένου ότι δεν εργάζεται και χωρίς επιπλέον ασφάλιστρο πέραν εκείνου που καταβλήθηκε μέχρι τον τερματισμό της εργασιακής του σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 5. ΕΞΑΓΟΡΑ Για την από το παρόν Προσάρτημα καλυπτόμενη Ασφάλεια Ζωής (Πρόσκαιρη Ασφάλεια Θανάτου) δεν προβλέπεται δικαίωμα εξαγοράς. ΑΠΟΡΟΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.DOC/βσ Σελίδα 15 από 25

16 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η Εταιρία καλύπτει σύμφωνα με τους όρους του Προσαρτήματος αυτού, πρόσθετα προς κάθε άλλη καλυπτόμενη παροχή και τους κινδύνους Θανάτου, Διαρκούς Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας του κάθε ασφαλιζόμενου που οφείλονται, αποκλειστικά και μόνο και ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία, σε ατύχημα που επήλθε κατά τη διάρκεια ισχύος του Προσαρτήματος. Σε περίπτωση επέλευσης των ως άνω κινδύνων η Εταιρία καταβάλλει το ασφαλιζόμενο ποσό ή ποσοστό επί του ασφαλιζόμενου ποσού κατά τα παρακάτω οριζόμενα. ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Για την εφαρμογή των όρων του Προσαρτήματος : «Απώλεια» θεωρείται η ολοκληρωτική και αθεράπευτη απώλεια της ικανότητας να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του ένα όργανο ή μέλος του σώματος που γίνεται έτσι άχρηστο για πάντα. ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Α. Θάνατος και Διαρκής Ολική Ανικανότητα: 1. Αν από ατύχημα, κατά τη διάρκεια ισχύος του Προσαρτήματος αυτού, προκληθεί Θάνατος ή Διαρκής Ολική Ανικανότητα του ασφαλιζόμενου, η Εταιρία θα καταβάλει το ασφαλιζόμενο ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου. 2. Οι περιπτώσεις που συνιστούν Διαρκή Ολική Ανικανότητα είναι περιοριστικά οι παρακάτω: α) Η ολική απώλεια της όρασης των δύο οφθαλμών ή της λειτουργίας των δύο βραχιόνων, ή των δύο χεριών, ή των δύο κνημών, ή των δύο ποδιών, ή ενός βραχίονα και μιας κνήμης, ή ενός ποδιού και ενός χεριού, ή ενός χεριού και μιας κνήμης, ή ενός βραχίονα και ενός ποδιού. β) Η ανίατη τραυματική ή μετατραυματική πάθηση του εγκεφάλου που κάνει τον ασφαλιζόμενο ανίκανο για κάθε εργασία. γ) Η ολική και διαρκής παράλυση. Β. Διαρκής Μερική Ανικανότητα: 1. Σε περίπτωση Διαρκούς Μερικής Ανικανότητας, η Εταιρία καταβάλλει ποσοστό επί του ασφαλιζόμενου ποσού που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου και καθορίζεται ανάλογα με τον βαθμό της ανικανότητας. 2. Οι περιπτώσεις που συνιστούν Διαρκή Μερική Ανικανότητα είναι περιοριστικά οι παρακάτω και αντίστοιχα το ποσοστό επί του ασφαλιζομένου ποσού που αναλογεί σε κάθε περίπτωση: ΔΕΞΙΟΥ ΑΡΙΣΤ. Ολική απώλεια του βραχίονα ή του χεριού % 50% Ολική απώλεια της κίνησης του ώμου % 20% Ολική απώλεια της κίνησης του αγκώνα ή του καρπού % 15% Ολική απώλεια της κίνησης του αντίχειρα και του δείκτη. 35% 25% Ολική απώλεια του αντίχειρα... 20% 15% Ολική απώλεια του δείκτη. 15% 10% Ολική απώλεια του μέσου ή του παράμεσου.. 8% 7% Ολική απώλεια του μικρού δακτύλου.. 7% 6% Ολική απώλεια των δύο εκ των τελευταίων αυτών δακτύλων (μέσο, παράμεσο ή μικρό)... 15% 12% Μερικός ακρωτηριασμός του ποδιού συμπεριλαμβανομένων όλων των δακτύλων... 30% Ολική απώλεια της κνήμης ή του ποδιού... 50% Ολική απώλεια της κίνησης του ισχίου... 30% Ολική απώλεια της κίνησης του γόνατου.. 20% Βράχυνση του ποδιού κατά 5 τουλάχιστον εκατοστά του μέτρου.. 15% ΑΠΟΡΟΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.DOC/βσ Σελίδα 16 από 25

17 Ολική απώλεια της όρασης του ενός ματιού ή ελάττωση στο μισό της όρασης και των δύο ματιών.. 25% Ολική και ανίατη απώλεια ακοής του ενός αυτιού. 10% Ολική και ανίατη απώλεια ακοής και των δύο αυτιών. 40% Κάταγμα όχι πωρωμένο του κάτω σαγονιού. 25% Αγκύλωση τμήματος της σπονδυλικής στήλης με παραμόρφωση. 30% Κάταγμα πλευρών με παραμόρφωση του θώρακα και με οργανικές ανωμαλίες... 10% 3. Σε περίπτωση αποκοπής τμήματος (και όχι ολόκληρου) δακτύλου χεριού, καταβάλλεται μέρος του ποσού που προβλέπεται για την ολική απώλεια, κατά τα παραπάνω, ανάλογα με το σημείο αποκοπής του δακτύλου. 4. Αν ο ασφαλιζόμενος είναι αριστερόχειρας τα παραπάνω ποσοστά για τις διάφορες αναπηρίες του δεξιού και του αριστερού χεριού αντιστρέφονται. 5. Σε περίπτωση ανατομικής ή λειτουργικής απώλειας περισσότερων οργάνων ή μελών που δεν προκαλούν Διαρκή Ολική Ανικανότητα, η αποζημίωση θα υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των ποσοστών που αντιστοιχούν σε κάθε βλάβη. 6. Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος που συνεπάγεται Διαρκή Μερική Ανικανότητα, η οποία δεν αναφέρεται ειδικά στον παραπάνω πίνακα, το ποσό της αποζημίωσης συνίσταται σε ποσοστό του πλήρους ποσού που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου, ίσο προς το ποσοστό κατά το οποίο μειώθηκε ισόβια η γενική, δηλαδή προς οποιαδήποτε εργασία, ικανότητα του παθόντος. Για τον προσδιορισμό δε του τελευταίου αυτού ποσοστού λαμβάνονται υπόψη γενικά κριτήρια και όχι οι ειδικοί όροι υπό τους οποίους τελούσε ο ασφαλιζόμενος κατά την άσκηση της εργασίας του πριν από το ατύχημα. Πάντως, σε καμία περίπτωση το εν λόγω ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί το προβλεπόμενο στον προαναφερόμενο πίνακα ποσοστό για Διαρκή Μερική Ανικανότητα αντίστοιχης σοβαρότητας και βαρύτητας. Γ. Περιπτώσεις αποζημιώσεων που συντρέχουν: Αν από ατύχημα τυχόν υπάρξει, με βάση το Προσάρτημα αυτό, περίπτωση συρροής αξιώσεων αποζημίωσης για Διαρκή Ανικανότητα (Ολική ή Μερική) και Θάνατο, η Εταιρία υποχρεούται να πληρώσει τη μία απ αυτές, τη μεγαλύτερη. Αν μετά την καταβολή ασφαλίσματος λόγω Διαρκούς Ανικανότητας, αλλά πάντως μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους από την ημέρα του ατυχήματος, επέλθει θάνατος συνεπεία αυτού, η Εταιρία θα καταβάλει την τυχόν διαφορά μεταξύ του ποσού που προβλέπεται για την περίπτωση του θανάτου και εκείνου που καταβλήθηκε λόγω Διαρκούς Ανικανότητας. ΑΡΘΡΟ 4. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 1. Δεν καλύπτονται κίνδυνοι θανάτου ή ανικανότητας : α) που επέρχονται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την ημέρα που συνέβη το ατύχημα. β) που η επέλευσή τους οφείλεται ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα, σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες αιτίες: 1) Αεροπορικά ατυχήματα, εκτός αν το ατύχημα συμβεί όταν ο ασφαλιζόμενος ταξιδεύει ως επιβάτης ή πλήρωμα αεροσκάφους αεροπορικής εταιρίας που λειτουργεί νόμιμα και εκτελεί τακτικές γραμμές εναέριων συγκοινωνιών ή γραμμές charters. 2) Συμμετοχή του ασφαλιζομένου σε επαγγελματικούς ή ερασιτεχνικούς αγώνες ή προπονήσεις πυγμαχίας ή πάλης 3) Κατάδυση, αλεξιπτωτισμό, αιωροπτερισμό, ανεμοπτερισμό και πτήση με αερόστατο. 4) Συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας με μηχανικά μέσα. 5) Επιδράσεις ατομικής, πυρηνικής ενέργειας ή χημικής μόλυνσης. 6) Συνέπειες αναθυμιάσεων φαρμάκου δηλητηρίου ή αερίου. 7) Κάθε φύσης ασθένειες ή παθήσεις καθώς και οι επιπλοκές και τα επακόλουθά τους ακόμα και αν όλα αυτά είναι συνέπειες έκθεσης σε σκληρές ή ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. 8) Περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται από την εργατική νομοθεσία σαν εργατικά ατυχήματα, για τις οποίες όμως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος. 9) Διανοητικές, νευροφυτικές διαταραχές και ψυχιατρικές παθήσεις ή ασθένειες. 10) Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών. ΑΠΟΡΟΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.DOC/βσ Σελίδα 17 από 25

18 11) Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμό του ασφαλιζομένου, ανεξάρτητα από τη διανοητική του κατάσταση. 12) Προγενέστερη της ασφάλισης αναπηρία ή σωματική βλάβη καθώς και τα επακόλουθα και τις επιπλοκές της. 2. Αν οι συνέπειες ατυχήματος καθίστανται σοβαρότερες λόγω προγενέστερης της ασφάλισης αναπηρίας ή σωματικής βλάβης, τότε η αποζημίωση υπολογίζεται λαμβανομένης υπόψη της βλάβης που επήλθε άμεσα από το ατύχημα και όχι της μεγαλύτερης βλάβης που επήλθε έμμεσα από την προϋπάρχουσα κατάσταση. ΑΠΟΡΟΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.DOC/βσ Σελίδα 18 από 25

19 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5Α ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Για την εφαρμογή των όρων του παρόντος Προσαρτήματος θεωρούνται: α) «Θεραπεία», η με όλα τα σύγχρονα μέσα προσπάθεια ίασης ασθενών και η αποκατάσταση της σωματικής τους βλάβης με χειρουργική ή συντηρητική μέθοδο, η οποία είναι τεκμηριωμένη και ιατρικά επιβεβλημένη να γίνει εντός νοσοκομείου. β) «Ιατρός», κάθε φυσικό πρόσωπο που κατέχει τα νόμιμα προσόντα και ασκεί ειδικότητα αναγνωρισμένη από τους ιατρικούς συλλόγους της Ελλάδας. γ) «Νοσηλεία», το αναγκαίο και απαραίτητο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα ιατρικά δεδομένα, που απαιτείται να παραμείνει ο ασφαλιζόμενος εντός Νοσοκομείου προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία για τη συγκεκριμένη αιτία για την οποία έγινε η εισαγωγή, η οποία (θεραπεία) δεν μπορεί να χορηγηθεί εκτός Νοσοκομείου. Νοσηλεία δεν θεωρείται η παραμονή του ασφαλιζόμενου εντός του Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα πέραν του ιατρικώς απαραίτητου ή για να υποβληθεί μόνο σε διαγνωστικές εξετάσεις. Για να θεωρηθεί νοσηλεία θα πρέπει ο ασφαλιζόμενος να παραμείνει εντός του νοσοκομείου για τουλάχιστον μία νύχτα. Η ημέρα εξόδου από το νοσοκομείο δεν υπολογίζεται ως ημέρα νοσηλείας. Αν ο ασφαλιζόμενος επανεισαχθεί στο νοσοκομείο εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται σχετικά με το θέμα αυτό, στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων, από την ημερομηνία τελευταίας εξόδου του για την ίδια αιτία, ή επιπλοκή αυτής, τότε η νοσηλεία θεωρείται ως συνέχεια της προηγούμενης και αντιμετωπίζεται σαν ενιαία νοσηλεία. γ) «Νοσοκομείο», κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα (δημόσιο ή ιδιωτικό) με νόμιμη άδεια λειτουργίας για περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυματιών, που διαθέτει πλήρη νοσοκομειακό εξοπλισμό και μόνιμο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό. Στην έννοια «νοσοκομείο» δεν περιλαμβάνονται σανατόρια, φυσιοθεραπευτήρια, αναρρωτήρια, οίκοι ευγηρίας ή παρόμοια ιδρύματα, κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα ή χώρος στον οποίο ασκείται μη επιστημονικά αποδεκτή ιατρική, καθώς και ιδρύματα για την αποθεραπεία αλκοολικών και τοξικομανών. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η Εταιρία καλύπτει σύμφωνα με τους όρους του Προσαρτήματος αυτού, ανεξάρτητα από άλλες παροχές τον ασφαλιζόμενο και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς του - εφόσον συμπεριλαμβάνονται στην ασφάλιση- για νοσηλεία τους εντός νοσοκομείου εξ αιτίας ατυχήματος ή ασθενείας καταβάλλοντας το ημερήσιο επίδομα νοσηλείας που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου. Η καταβολή του επιδόματος γίνεται εφόσον η ασφάλιση των καλυπτομένων με το Προσάρτημα αυτό προσώπων είναι σε ισχύ κατά την εκδήλωση της ασθένειας ή την επέλευση του ατυχήματος. ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 3.1.Το ποσό και ο ανώτατος αριθμός ημερών καταβολής του ημερήσιου επιδόματος νοσηλείας ορίζονται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου. 3.2.Το ημερήσιο επίδομα νοσηλείας καταβάλλεται για κάθε νοσηλεία που θα πραγματοποιήσει το καλυπτόμενο πρόσωπο σε νοσοκομείο, εξ αιτίας ατυχήματος ή ασθενείας και μέχρι του ανώτατου αριθμού ημερών που αναφέρεται σχετικά με το θέμα αυτό, στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου, ανεξάρτητα από τα πραγματοποιηθέντα έξοδα νοσηλείας, ακόμα και αν το καλυπτόμενο πρόσωπο αποζημιωθεί για τα έξοδα αυτά από άλλη πηγή. 3.3.Προϋπόθεση για την καταβολή του ημερήσιου επιδόματος νοσηλείας είναι η προσκόμιση του Εξιτηρίου Γνωμάτευσης ή της Βεβαίωσης του Νοσοκομείου στο όνομα του ασφαλιζομένου ή του εξαρτώμενου μέλους - εφόσον το τελευταίο καλύπτεται ως εξαρτώμενο μέλος, στο οποίο θα αναγράφεται η αιτία και ο αριθμός των ημερών νοσηλείας του. ΑΠΟΡΟΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.DOC/βσ Σελίδα 19 από 25

20 3.4.Εφόσον παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη εκτός Ελλάδας, σε περίπτωση νοσηλείας ή επέλευσης οποιουδήποτε καλυπτομένου κινδύνου στο εξωτερικό, το καλυπτόμενο πρόσωπο οφείλει να επικυρώσει όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά έγγραφα, πριν την υποβολή τους στην Εταιρία, στην πλησιέστερη Ελληνική Προξενική Αρχή και να τα μεταφράσει νόμιμα στην ελληνική γλώσσα. Αν δεν υπάρχει ελληνικό προξενείο, η επικύρωση πρέπει να γίνεται από την τοπική αρχή του ξένου κράτους που έχει την σχετική εξουσιοδότηση. Η Εταιρία καταβάλλει το ασφάλισμα σε εθνικό νόμισμα το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με την επίσημη τιμή πώλησης της Τράπεζας της Ελλάδας για το αντίστοιχο νόμισμα, κατά την ημερομηνία που φέρει η απόδειξη είσπραξης, ή σε συνάλλαγμα αν οι εκάστοτε ισχύουσες Νομοθετικές Διατάξεις το επιτρέπουν. ΑΡΘΡΟ 4. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Επιπλέον καλύπτεται η νοσηλεία για τις ακόλουθες περιπτώσεις υπό προϋποθέσεις: 4.1. Προγενέστερες ασθένειες ή ατυχήματα: Το Προσάρτημα καλύπτει τον ασφαλιζόμενο σε περίπτωση νοσηλείας που η πραγματοποίηση της οφείλεται ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα σε ασθένεια ή ατύχημα καθώς και τα επακόλουθα και τις επιπλοκές τους που είναι προγενέστερα της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της ασφάλισης του. Όσον αφορά τα εξαρτώμενα μέλη οικογενείας του ασφαλιζομένου, εφ όσον αυτά συμπεριλαμβάνονται στην ασφάλιση, καλύπτονται για προγενέστερες της ασφάλισης ασθένειες ή ατυχήματα, μετά την παρέλευση δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχών μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης τους. Αν όμως έχει συμφωνηθεί, για συγκεκριμένη ασθένεια ή ατύχημα, ειδική εξαίρεση με διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης, τότε η συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία αφορά η εξαίρεση, δεν καλύπτεται ακόμη και μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών. Διευκρινίζεται ότι, ως προγενέστερη ασθένεια ορίζεται η ασθένεια η οποία, ανεξάρτητα του γεγονότος ότι δεν ήταν γνωστή στον ασφαλιζόμενο κατά το χρόνο αίτησής του προς ασφάλιση, αυτή προϋπήρχε της ασφάλισης σύμφωνα με ιατρικά κριτήρια Περιπτώσεις συγγενών παθήσεων: Το Προσάρτημα καλύπτει τον ασφαλιζόμενο σε περίπτωση νοσηλείας που η πραγματοποίηση της οφείλεται σε συγγενείς παθήσεις καθώς και τις επιπλοκές αυτών. Όσον αφορά τα εξαρτώμενα μέλη οικογενείας του ασφαλιζομένου, εφ όσον αυτά συμπεριλαμβάνονται στην ασφάλιση, καλύπτονται οι συγγενείς παθήσεις αποκλειστικά και μόνον του αναπνευστικού, πεπτικού, γεννητικού και ουροποιητικού συστήματος, εκτός της κυστικής ίνωσης, των πολυκυστικών νεφρών και της οικογενούς πολυποδίασης, μετά την παρέλευση δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχών μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν ήταν γνωστές στον ασφαλιζόμενο κατά το χρόνο της αίτησης προς ασφάλιση. ΑΡΘΡΟ 5. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Δεν καλύπτεται με το παρόν Προσάρτημα νοσηλεία για : 1) Ασθένεια ή ατύχημα που η επέλευσή τους οφείλεται ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες αιτίες: α) Διανοητικές, νευροφυτικές διαταραχές και ψυχιατρικές παθήσεις ή ασθένειες, απώλεια συνείδησης. β) Ιδιοπαθή επιληψία και επιληπτικές κρίσεις που συνοδεύονται από ή μη απώλεια συνείδησης. γ) Τονικούς και τονικοκλονικούς σπασμούς εξαιρουμένων των πυρετικών σπασμών. δ) Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών. 2) Συγγενείς παθήσεις, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο παραπάνω Άρθρο 4. 3) Ηθελημένη διακοπή κύησης. 4) Προληπτική ιατρική που διενεργείται για παρακολούθηση της γενικής κατάστασης της υγείας και όχι κατόπιν έγγραφης γνωμάτευσης για συγκεκριμένη υπάρχουσα ένδειξη (δηλαδή δεν καλύπτεται το CHECK-UP). 5) Επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής και γενικά επεμβάσεις που πραγματοποιούνται από πλαστικούς ή αισθητικούς χειρουργούς, εκτός αν οι επεμβάσεις αυτές είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση των συνεπειών ατυχήματος και πραγματοποιούνται εντός ενός (1) έτους από την ημέρα του ατυχήματος ή κακοηθών νεοπλασιών οι περιπτώσεις των οποίων καλύπτονται σύμφωνα με τους όρους του Προσαρτήματος αυτού. ΑΠΟΡΟΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.DOC/βσ Σελίδα 20 από 25

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ 4 1.

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 3 FL 292

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 3 FL 292 FL 292 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ(292) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Στα επόµενα, για συντοµία, αποκαλούνται: «Εταιρία» (Ασφαλιστής): Η «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύμφωνα με: Την ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία. Τους παρόντες Γενικούς Όρους Ασφάλισης Ζωής. Τους Ειδικούς Όρους

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO F A M I L Y L I F E - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (091)

AKYPO F A M I L Y L I F E - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (091) F A M I L Y L I F E - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (091) 2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1ο: ΕΞΑΓΟΡΑ Το ασφαλιστήριο μπορεί να εξαγορασθεί : α. όταν πρόκειται για συμβόλαια διάρκειας πληρωμής ασφαλίστρων μέχρι και δέκα (10) χρόνων, μετά την πληρωμή

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει αναφερθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής.. Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τα ασφαλιστικά προγράμματα MICRO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504052 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά έτος για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ :

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ : Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ιδιότητα του οφειλέτη ή εγγυητή στεγαστικού δανείου επί της ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Οµαδικές Ασφαλίσεις Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Α. Βασικά στοιχεία υποψηφίου πελάτη: Επωνυµία (επιχείρησης / συλλόγου / ένωσης κ.λ.π) ραστηριότητα επιχείρησης Ονοµατεπώνυµο & θέση αρµοδίου ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ3Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα και με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ (Τravel Assistance Basic) ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Κάλυψη κόστους χωρίς περιορισµό όταν η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Νέες καλύψεις ατυχημάτων

Θέμα: Νέες καλύψεις ατυχημάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο :307 Αθήνα,13 Ιουλίου.2012 Θέμα: Νέες καλύψεις ατυχημάτων Η εταιρία δημιούργησε νέες καλύψεις για: Θάνατο από ατύχημα (ΘΑ - κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε: την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία, τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια, τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Η INTERAMERICAN με μια ματιά Από το 2001 ανήκει στον Ολλανδικό Όμιλο Achmea Το πιο δημοφιλές Brand στην ελληνική ασφαλιστική αγορά Το Brand με την υψηλότερη αναγνωρισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής :

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής : Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα Ασφαλίζονται ομάδες προσώπων με ελάχιστο αριθμό ασφαλιζομένων δέκα (10) άτομα. Για ασφάλιση ομάδας πάνω από πενήντα (50) άτομα, ειδικά για το πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Σεπτέμβριος 2013 Σεπτέμβριος 2013 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας συγχαίρουμε για την επιλογή σας να ενταχθείτε στη μεγάλη οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Moneymarket Ανώνυμη Εταιρεία Μεσίτες Ασφαλίσεων Αγ Δημητρίου 4 105 54 Αθήνα Τηλ.: 210 32 45 000 - Fax: 211 800 72 42 E-mail: info@insurancemarket.gr AΦΜ: 998940997 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60189/01/Β/06/89

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Αποσαφήνισης Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης

Σημεία Αποσαφήνισης Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι συντελούν στην αύξηση των ασφαλίστρων των προγραμμάτων υγείας; Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι συντελούν στην αύξηση των ασφαλίστρων των προγραμμάτων υγείας; Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: d ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Email: Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2014 1 ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Αθήνα, 11.2.2015 Αριθ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/1749 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Εγκύκλιος Υπηρεσιακή. ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Εγκύκλιος Υπηρεσιακή. ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Αθήνα, 13 Ιουνίου 2007 Αριθ. :119 ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών Η εταιρία αξιολογώντας την ανάγκη κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι ΚΩΔ. ΚΑΛ. 218/01/01/0708 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & E x t r a ( Α 3 5 )

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & E x t r a ( Α 3 5 ) Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ M E D I h o s p i t a l S m a r t & E x t r a ( Α 3 5 ) FH Smart & Extra Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣHΣ Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και όσα αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική σύμβαση και υπάρχουν έννομες σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Ιούλιος 2016 Σεπτέμβριος 2013 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας συγχαίρουμε για την επιλογή σας να ενταχθείτε στη μεγάλη οικογένεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΡΘΡΟ 3. ΑΡΘΡΟ 4. ΑΡΘΡΟ 5. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΡΘΡΟ 7. ΑΡΘΡΟ 8. ΑΡΘΡΟ 9. ΑΡΘΡΟ 10. ΑΡΘΡΟ 11. ΑΡΘΡΟ 12. ΑΡΘΡΟ 13. ΑΡΘΡΟ 14. ΑΡΘΡΟ 15.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

FLY WAY. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΟΡΙΣΜΟΙ

FLY WAY. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΟΡΙΣΜΟΙ FLY WAY ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΘΟΡΑ Η σταδιακή επιδείνωση (χειροτέρευση) της κατάστασης ενός αντικειμένου, που οφείλεται στη φθορά από την κανονική χρήση του με την πάροδο του χρόνου. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Τo Ασφαλιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business ... Το περιβάλλον σήμερα Η σημερινή πραγματικότητα στην Υγεία... Αυξημένος χρόνος αναμονής για ραντεβού με ιατρούς Αναμονή

Διαβάστε περισσότερα

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η Αίτηση Ασφάλισης, οι σχετικές έγγραφες δηλώσεις του Συµβαλλόµενου και του Ασφαλιζόµενου, οι τυχόν Ιατρικές Εξετάσεις και το Ασφαλιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά. Καλύψεις. Διευκρινίσεις. Ασφαλίσεις Προσώπων

Χαρακτηριστικά. Καλύψεις. Διευκρινίσεις. Ασφαλίσεις Προσώπων Ασφαλίσεις Προσώπων Το πρόγραμμα New ΥΓΕΙΑ Maximum είναι ένα νέο πρωτοποριακό πλήρες Νοσοκομειακό Πρόγραμμα. Στόχος του είναι να προσφέρει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο την οικονομική στήριξη σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Οι Γενικοί Όροι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης μεταξύ της Εταιρίας και του Ασφαλισμένου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ME "CYBER KNIFE"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ME CYBER KNIFE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ME "CYBER KNIFE" Στ.σήμερα την.. του έτους 20 μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Προϊόν Ασφάλισης Υγείας

ΘΕΜΑ: Νέο Προϊόν Ασφάλισης Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 52282 Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι «Σύνταξης Αυτονομίας»

Όροι «Σύνταξης Αυτονομίας» Ασφάλιση Ζωής (Προστασία Μηνιαίου Εισοδήματος) με «Σύνταξη Αυτονομίας» Κωδικός Όρων 145/01/01/0313 Η παρούσα ασφάλιση υπόκειται στoυς Ορισμούς και Γεvικoύς Όρους τoυ Ασφαλιστηρίου Συμβoλαίoυ Ζωής, εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα