ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου"

Transcript

1 ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

2 Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική, η Πρώτη Ασφαλιστική, έχοντας συνεχή παρουσία στο χώρο των ασφαλίσεων στην Ελλάδα για περισσότερα από 120 χρόνια, αναλαμβάνει να καλύψει κάθε σας ανάγκη στην ασφάλιση αυτοκινήτου, ανταποκρινόμενη άμεσα και αποζημιώνοντας χωρίς καθυστερήσεις και χρονοβόρες διαδικασίες. Η Εθνική Ασφαλιστική καινοτομεί και: Πληρώνει η ίδια, ακόμη και αν υπόχρεη για καταβολή αποζημίωσης είναι άλλη ασφαλιστική εταιρία, στα πλαίσια του φιλικού διακανονισμού. Αποζημιώνει άμεσα, με γρήγορες και απλές διαδικασίες, σε προκαθορισμένο χρόνο. Αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες καταγραφής των συνθηκών του ατυχήματος με αντιπρόσωπό της στον τόπο του ατυχήματος. Καταβάλλει απευθείας στα συνεργαζόμενα συνεργεία το ποσό αποζημίωσης για την επισκευή του αυτοκινήτου σας (εφόσον βέβαια υπάρχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης από την Εθνική Ασφαλιστική), εξασφαλίζοντάς σας ότι δεν θα χρειαστεί να εκταμιεύσετε τα χρήματα αυτά σε περίπτωση ατυχήματος. Παρέχει εγγυημένης ποιότητας εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, με την πιστοποίηση του Αυστριακού φορέα πιστοποίησης TUV Austria. Η Εθνική Ασφαλιστική αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες αποζημίωσής σας σε περίπτωση ατυχήματος που θα σας προκαλέσει ανασφάλιστο όχημα. Η Εθνική Ασφαλιστική εγγυάται ότι στην ατυχή περίπτωση που θα προξενήσετε μέχρι και δύο ατυχήματα ανά έτος, τα ασφάλιστρά σας δεν θα αυξηθούν και εσείς θα συνεχίσετε να απολαμβάνετε όλα τα παραπάνω προνόμια. Η ασφάλειά σας... Προτεραιότητά μας!.. 1

3 Εθνική Φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος: Η Εθνική Ασφαλιστική φροντίζει πραγματικά για εσάς και το αυτοκίνητό σας. Με στόχο πάντα την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών για την εξυπηρέτησή σας, σας προσφέρουμε εντελώς δωρεάν το πρόγραμμα προνομίων και υπηρεσιών «ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ» παρέχοντάς σας την απαραίτητη βοήθεια στις δυσκολίες που προκύπτουν στην περίπτωση ενός τροχαίου ατυχήματος. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε στο και η Εθνική Φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος αναλαμβάνει την: 1. Ακριβή καταγραφή των συνθηκών του ατυχήματος και της προτεραιότητας των οδών από ειδικό συνεργάτη που έρχεται στον τόπο του ατυχήματος. 2. Φωτογράφηση των εμπλεκομένων στο ατύχημα οχημάτων και ακριβή περιγραφή αυτών (εργοστάσιο κατασκευής, μοντέλο, χρώμα, αριθμός κυκλοφορίας). 3. Σύνταξη πρόχειρου σχεδιαγράμματος του τόπου ατυχήματος και του σημείου που συνέβη. 4. Συλλογή στοιχείων αυτοπτών μαρτύρων. 5. Επιτόπια συμπλήρωση εντύπου «Δήλωσης Ατυχήματος», ώστε να μη χρειάζεται να επισκεφτείτε τα Υποκαταστήματα της Εταιρίας ή τον ασφαλιστή σας (εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις). Τα πάντα γίνονται εύκολα, γρήγορα και απλά ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση 2

4 ΟΡΙΣΜΟΙ Εταιρία - Ασφαλιστής Η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών (Α.Ε.Ε.Γ.Α.) «Η Εθνική», η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, Λ. Συγγρού , T.K , Αθήνα. Αυτοκίνητο Αυτοκίνητο είναι κάθε όχημα που κινείται επί του εδάφους και όχι σε σιδηροτροχιές, με τη βοήθεια μηχανικής ή ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τροχών. Ως όχημα θεωρείται και το ρυμουλκούμενο είτε είναι συνδεδεμένο με το κυρίως όχημα είτε όχι. Ασφαλιστική Σύμβαση Είναι η Σύμβαση με την οποία η Ασφαλιστική Εταιρία αναλαμβάνει έναντι ασφαλίστρου, την υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου Κινδύνου. Αυτή περιλαμβάνει την αίτηση ασφάλισης, το ασφαλιστήριο, τους γενικούς και ειδικούς όρους, καθώς επίσης και τις πρόσθετες πράξεις που εκδίδονται με βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, τροποποιήσεις. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Το έγγραφο που ορίζει, περιγράφει και κατοχυρώνει τα εξατομικευμένα στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης. Περίοδος Ασφάλισης Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης Είναι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ασφαλιστική σύμβαση έχει ισχύ και ο ασφαλιστής υποχρεούται να καταβάλει το συμφωνημένο τίμημα προς αποκατάσταση καλυπτόμενης ζημίας. Ασφαλιστικό Έτος Ανανέωση Συμβολαίου Είναι η συνεχής και αδιαίρετη δωδεκάμηνη περίοδος ασφάλισης, ανεξάρτητα εάν κατά την περίοδο αυτή εκδόθηκαν ένα ή περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ασφαλισμένο Όχημα Το όχημα τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και καλύπτεται από την ασφαλιστική σύμβαση. Ασφαλιζόμενος Συμβαλλόμενος Το Πρόσωπο που απειλείται από ασφαλιζόμενο κίνδυνο και υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη. Ο ασφαλισμένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον Λήπτη της ασφάλισης. Λήπτης της Ασφάλισης Το Πρόσωπο το οποίο, βάσει έννομου συμφέροντος, συνάπτει την ασφάλιση με την Εταιρία, για λογαριασμό δικό του ή τρίτου. Ο λήπτης της ασφάλισης βαρύνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ασφαλιστήριο, εκτός από εκείνες που από τη φύση τους βαρύνουν τον ασφαλισμένο. Ατύχημα ή Ζημία Ασφαλιστικό Γεγονός Κάθε τυχαίο, βίαιο ή απρόβλεπτο γεγονός που προκαλεί βλάβες ή φθορές στο ασφαλισμένο όχημα ή σε τρίτους και καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. Ασφαλισμένος Κίνδυνος Το ενδεχόμενο επέλευσης οποιουδήποτε γεγονότος που προκαλεί ζημία, το οποίο καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 3

5 Υποχρεωτικοί και Προαιρετικοί Κίνδυνοι Ως υποχρεωτικοί κίνδυνοι ορίζονται αυτοί των οποίων η κάλυψη επιβάλλεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. Η υποχρεωτική ασφάλιση περιλαμβάνει την έναντι τρίτων Αστική Ευθύνη, εξ αιτίας θανάτωσης ή σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα, στην οποία περιλαμβάνεται και η χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη. Προαιρετικοί Κίνδυνοι θεωρούνται όλοι οι υπόλοιποι, η κάλυψη των οποίων επαφίεται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας. Ασφάλιση σε Α Κίνδυνο Η παροχή κάλυψης σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου Κινδύνου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχούσα υπασφάλιση και μέχρι του ορίου του εκάστοτε ασφαλισμένου κεφαλαίου. Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Ασφαλισμένη Αξία Το χρηματικό κεφάλαιο μέχρι του οποίου η Εταιρία έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Το ποσό αυτό συμφωνείται κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης και αντιπροσωπεύει την πραγματική τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος. Ο ασφαλισμένος έχει την αποκλειστική ευθύνη ενημέρωσης της Εταιρίας σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή αυτής. Η εκάστοτε αναπροσαρμοσμένη αξία δεν δεσμεύει την Εταιρία ως προς το τελικό ποσό μέγιστης αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου, το οποίο θα προκύπτει βάσει αποτίμησης της τρέχουσας εμπορικής αξίας του οχήματος, κατά τη στιγμή του ασφαλιστικού γεγονότος. Tρέχουσα Πραγματική Εμπορική Αξία Το κόστος αντικατάστασης του οχήματος με άλλο ίδιας μάρκας και χαρακτηριστικών, όπως αυτά διαμορφώνονταν την ώρα του ατυχήματος. Φυσιολογική Φθορά Η συνήθης φθορά που προκαλείται σε ένα αντικείμενο από τη φυσιολογική του χρήση ή από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Υπασφάλιση Αναλογικός Όρος Είναι η ασφάλιση του αυτοκινήτου σε αξία μικρότερη της τρέχουσας πραγματικής εμπορικής αξίας του. Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου Κινδύνου, καταβάλλεται αποζημίωση βάσει του μαθηματικού τύπου: ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ = x ZHMIA ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ Υπερασφάλιση Είναι η ασφάλιση του αυτοκινήτου σε αξία μεγαλύτερη της τρέχουσας πραγματικής εμπορικής αξίας του. Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου Κινδύνου, καταβάλλεται αποζημίωση βάσει της τρέχουσας πραγματικής εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου. Αποζημίωση Είναι το ποσό που καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ή σε τρίτους, οι οποίοι υφίστανται ζημία, συνεπεία επέλευσης καλυπτομένου Κινδύνου, με σκοπό την ολική ή μερική αποκατάσταση αυτής. Απαλλαγή Αφαιρετέο Ποσό Είναι το χρηματικό ποσό με το οποίο συμμετέχει ο ασφαλισμένος σε κάθε ζημία, όπως αυτό ορίζεται και περιγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και αφαιρείται από το τελικό ποσό αποζημίωσης. Δικαιούχος Ασφαλίσματος Το πρόσωπο που δικαιούται να εισπράξει την αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημίας. 4

6 Ασφάλιστρα Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται από τον λήπτη της ασφάλισης, έναντι του οποίου εκδίδεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ισχύει η ασφαλιστική σύμβαση. Πραγματογνώμονας Εμπειρογνώμονας Διερευνητής Tα πρόσωπα, τα οποία κατ εντολή του Ασφαλιστή δύνανται να ελέγχουν την κατάσταση του ασφαλισμένου οχήματος πριν και μετά την επέλευση του ασφαλισμένου Κινδύνου και να διερευνούν τις συνθήκες επέλευσης του ασφαλιζόμενου Κινδύνου καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό στοιχείο ή γεγονός. Δικαίωμα Εναντίωσης Το δικαίωμα του ασφαλισμένου το οποίο απορρέει από το άρθρο 2 5 και το άρθρο 2 6 του Ν.2496/1997, σχετικά με την παρέκκλιση του εκδοθέντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου από τη σχετική πρόταση ασφάλισης. Η γνωστοποίηση της εναντίωσης πραγματοποιείται με επίδοση επί αποδείξει ή συστημένη επιστολή του ασφαλισμένου, εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση του συμβολαίου. 5

7 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/70, του Ν. 489/76, όπως εκάστοτε ισχύουν και του Ν.2496/97, όπου αυτός δεν έχει τροποποιηθεί από τον άνω Ν.489/76 ή άλλους ειδικούς νόμους, καθώς και τους κατωτέρω όρους. 1. ΓΕΝΙΚΑ Με την υπογραφή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την πληρωμή της πρώτης δόσης των ασφαλίστρων, ο ασφαλισμένος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως το σύνολο των όρων αυτού, ενώ αναιρείται κάθε προγενέστερη συμφωνία, μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Ο Ασφαλισμένος οφείλει σε κάθε περίπτωση να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί, με σκοπό την αντικειμενική και ορθή εκτίμηση του υπό ασφάλιση Κινδύνου και τη σύναψη του σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου. i. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το ασφάλιστρο, καθώς επίσης να τροποποιεί τις προϋποθέσεις ασφάλισης προαιρετικών κινδύνων κατά την εκάστοτε ανανέωση. ii. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής των κατώτατων υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες, από την ημερομηνία ισχύος των νέων ορίων. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει την έναντι τρίτων Αστική Ευθύνη εξ αιτίας θανάτωσης ή σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα. Στην κάλυψη αυτή περιλαμβάνεται και η χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη καθώς και η έναντι τρίτων Αστική Ευθύνη συνεπεία μετάδοσης πυρκαγιάς. Η ασφάλιση καλύπτει την Αστική Ευθύνη του κύριου, κατόχου, οδηγού ή προστηθέντος στην οδήγηση, κατέχοντος την κατά νόμο άδεια οδήγησης και υπευθύνου του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ: i. Οι ζημιές σε πράγματα που ανήκουν σε μέλη της οικογενείας του ασφαλισμένου, οδηγού ή κάθε άλλου προσώπου του οποίου η Αστική Ευθύνη καλύπτεται σύμφωνα με την α παράγραφο του άρθρου 6 Ν.489/76, ανεξάρτητα από δεσμό συγγένειας. ii. Οι ζημιές σε πράγματα που μεταφέρονται με το ίδιο αυτοκίνητο (άρθρο 6 παρ.2 Ν.489/76). iii. Η Αστική Ευθύνη των προσώπων που επελήφθησαν του αυτοκινήτου με κλοπή ή βία και αυτών που προκάλεσαν το ατύχημα εκ προθέσεως (άρθρο 6 παρ.1 Ν.489/1976), καθώς και η ευθύνη των προσώπων των οποίων η ευθύνη καλύπτεται με τη σύμβαση ασφάλισης, όταν το αυτοκίνητο πρόκειται να εκτεθεί σε ειδικούς κινδύνους αστικής ευθύνης ιδίως δε για την περίπτωση που το αυτοκίνητο πρόκειται να συμμετέχει σε αγωνίσματα που επάγονται ειδικούς κινδύνους, όπως αγώνες, διαγωνισμούς ταχύτητας, ακριβείας ή δεξιοτεχνίας, επίσημους ή ανεπίσημους (ειδική κάλυψη άρθρο 6 παρ. 4 Ν. 489/76). iv. Πρόσωπα τα οποία συγκατατέθηκαν να μεταφερθούν με το ζημιογόνο αυτοκίνητο, εφ` όσον ο ασφαλιστής αποδείξει ότι γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε από το νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα ή χρησιμοποιείται προς εκτέλεση εγκληματικής πράξης. v. Επίσης δεν καλύπτονται οι δαπάνες που προέρχονται από επιβολή προστίμων και εξαγορές ποινών ή δικαστικών εξόδων, από τις παραβάσεις νόμων ή διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. vi. Δεν αποζημιώνονται διότι δεν θεωρούνται «τρίτοι» ζημιωθέντες τα εξής πρόσωπα: Ο οδηγός του οχήματος που προξένησε τη ζημιά, Κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με τη σύμβαση ασφάλισης (π.χ. ο ιδιοκτήτης του οχήματος), 6

8 Το πρόσωπο που κατάρτισε με τον ασφαλιστή τη σύμβαση ασφάλισης του οχήματος (δηλαδή ο λήπτης της ασφάλισης/συμβαλλόμενος), Οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένο με την ασφαλιστική αυτή κάλυψη ή εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα. 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται επί του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Με τη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ανανεώνεται αυτοδίκαια η κάλυψη αστικής ευθύνης, εκτός εάν ένα εκ των δύο συμβαλλομένων μερών γνωστοποιήσει στο άλλο την εναντίωσή του ως προς την ανανέωση, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ασφαλιστής μπορεί να επικαλεσθεί τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του ζημιωθέντος τρίτου, μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από την εκ μέρους του γνωστοποίησης της ακύρωσης στο Κέντρο Πληροφοριών. Τυχόν καλύψεις προαιρετικών κινδύνων δεν ανανεώνονται αυτοδίκαια, παρά μόνο με την εκ νέου έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 4. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης ισχύει για τα όρια της Ελληνικής επικράτειας, για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου, καθώς και των λοιπών κρατών των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης δεσμεύονται να εφαρμόσουν το τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης Συμφωνίας, (Συμφωνία της Κρήτης 2002). Για τις υπόλοιπες χώρες, το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με Πιστοποιητικό Διεθνούς Ασφάλισης (Πράσινη Κάρτα), που ισχύει στις χώρες αυτές, σύμφωνα με το Τμήμα ΙΙ της ως άνω ενοποιημένης συμφωνίας, που εκδίδεται κατόπιν προηγούμενης έγγραφης αίτησης του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου, με την καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων. 5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗ i. Ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν στον Ασφαλιστή τα ακριβή στοιχεία του ασφαλισμένου οχήματος, καθώς και κάθε στοιχείο το οποίο έχει επίδραση στην εκτίμηση του κινδύνου, στην αποδοχή ή μη της ασφάλισης και στον υπολογισμό των ασφαλίστρων. ii. Αν για οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Ασφαλιστή δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του τα ανωτέρω στοιχεία, ο Ασφαλιστής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός αφότου έλαβε γνώση των στοιχείων αυτών ή των περιστατικών. iii. Η πρόταση του Ασφαλιστή για τροποποίηση σύμβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη της δεν γίνει δεκτή και αυτό αναφέρεται στο έγγραφο της πρότασης. iv. Σε περίπτωση παράβασης από αμέλεια της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παράγραφο (i) του άρθρου αυτού, ο Ασφαλιστής έχει τα δικαιώματα της παραγράφου (ii) του άρθρου αυτού και επιπλέον, αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν τροποποιηθεί, σύμφωνα με την παράγραφο (ii) του άρθρου αυτού, η ασφαλιστική σύμβαση ή πριν η καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, το ασφάλισμα μειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθοριστεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθοριστεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση με δικαίωμα αναγωγής του Ασφαλιστή για τη διαφορά του ποσού της αποζημίωσης. v. Σε περίπτωση παράβασης από δόλο της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παράγραφο (i) του άρθρου αυτού, ο Ασφαλιστής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση των στοιχείων αυτών. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρέωσής του προς καταβολή του ασφαλίσματος. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Ασφαλιστή. 7

9 vi. Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους του Ασφαλιστή στις περιπτώσεις των παραγράφων (ii) και (iv) του άρθρου αυτού επιφέρει αποτελέσματα μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα περιέλθει στον λήπτη της ασφάλισης ή μετά την πάροδο (1) μηνός από την λήψη της πρότασης τροποποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο (iii) του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση της παραγράφου (v) του άρθρου αυτού, η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. vii. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώσει στον Ασφαλιστή, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του κάθε μεταβολή των στοιχείων του ασφαλισμένου οχήματος, καθώς και κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου σε βαθμό που αν ο Ασφαλιστής το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει τη σύμβαση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους. Σε τέτοια περίπτωση ο Ασφαλιστής, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης εφαρμόζονται οι ανωτέρω παράγραφοι ii, iii, iv, v και vi του παρόντος άρθρου. viii. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει αμέσως και εγγράφως στον Ασφαλιστή κάθε μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας του ή της έδρας της επιχείρησής του. 6. ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ i. Tο ανώτατο όριο ευθύνης του Ασφαλιστή για κάθε ατύχημα, δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το αναγραφόμενο στο ασφαλιστήριο ποσό, για κάθε είδος κινδύνου που καλύπτεται με αυτό. Ειδικότερα επί Σωματικών Βλαβών, το αναγραφόμενο ποσό είναι ανά θύμα. Περισσότερες ζημιές από την ίδια αιτία λογίζονται ως ενιαίο ατύχημα. Επί Υλικών Ζημιών, όπου υπάρχουν πολλοί ζημιωθέντες και το σύνολο των απαιτήσεων υπερβαίνει το ασφάλισμα, τότε το δικαίωμα κάθε ζημιωθέντα κατά του Ασφαλιστή περιορίζεται συμμέτρως μέχρι συμπλήρωσης του ασφαλιστικού ποσού. Εάν η Εταιρία δεν γνώριζε την ύπαρξη ή το μέγεθος άλλων απαιτήσεων ή αν κατέβαλε κατόπιν δικαστικής απόφασης ή συμβιβαστικά ποσό ανώτερο του αναλογούντος, τότε υποχρεώνεται έναντι των άλλων ζημιωθέντων μόνο μέχρι συμπλήρωσης του ασφαλίσματος. Αν ο Ασφαλιστής υποχρεωθεί να πληρώσει δικαστικά ή εξώδικα πέραν του ασφαλίσματος έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του ασφαλισμένου. ii. Ο Ασφαλιστής ευθύνεται βάσει ενιαίου ασφαλίστρου και καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, έναντι τρίτων που ζημιώθηκαν από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων που έχουν τον τόπο της συνήθους στάθμευσής τους στην Ελλάδα, στα εδάφη των κρατών-μελών της Ε.Ε., περιλαμβανομένου και του χρονικού διαστήματος τυχόν παραμονής του οχήματος σε άλλα κράτη-μέλη κατά τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις υποχρεωτικές καλύψεις του κράτους του ατυχήματος ή την κάλυψη που προβλέπεται από το ασφαλιστήριο ή την Ελληνική νομοθεσία, όταν αυτή είναι υψηλότερη. 7. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ i. Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται με βάση τη χρήση, την πραγματική ισχύ, τον τύπο του αυτοκινήτου και τις λοιπές παραμέτρους, όπως ισχύουν κάθε φορά στα τιμολόγια της Εταιρίας. ii. Τα ασφάλιστρα υπολογίζονται και καταβάλλονται σε ετήσια βάση. Σε περίπτωση τμηματικών καταβολών επιβαρύνονται κατά ποσοστό που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Εταιρίας. iii. Η Εταιρία εφαρμόζει σύστημα υπολογισμού των ασφαλίστρων με εκπτώσεις ή επιβαρύνσεις αυτών, αναλόγως του αριθμού των προξενούμενων ζημιών σε κάθε ασφαλιστική περίοδο. Ο Ασφαλιστής έχει δημιουργήσει μια κλίμακα κατηγοριών ασφάλισης, την οποία δύναται οποτεδήποτε να τροποποιήσει και περιλαμβάνει μια βασική κατηγορία ασφάλισης, μια κατώτατη κατηγορία και μια ανώτατη κατηγορία. Βασική κατηγορία ασφάλισης ορίζεται η κατηγορία ασφάλισης ενός πρωτοκυκλοφορούντος ή πρωτοασφαλιζόμενου οχήματος. 8

10 iv. Μετά τη λήξη της ετήσιας ασφαλιστικής περιόδου, για κάθε ζημιά που συνέβη εντός αυτής με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, τα ασφάλιστρα θα προσαυξάνονται με το οριζόμενο κάθε φορά από τον Ασφαλιστή ποσοστό αύξησης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ζημιάς, τα ασφάλιστρα θα μειώνονται ανάλογα με το εκάστοτε ισχύον ποσοστό μείωσης. Η παραπάνω επιβάρυνση ή έκπτωση των ασφαλίστρων θα αποδίδεται στη λήξη κάθε ετήσιας ασφαλιστικής περιόδου και θα υπολογίζεται πάνω στα ασφάλιστρα της βασικής κατηγορίας ασφάλισης. Η παραπάνω αναπροσαρμογή ακολουθεί την ως άνω κλίμακα ασφάλισης όπως έχει προαναφερθεί και δημιουργεί έκπτωση ή επιβάρυνση ανάλογα με τον αριθμό ή μη των ζημιών της προηγούμενης ασφαλιστικής περιόδου στον ίδιο Ασφαλιστή ή σε άλλες Ασφαλιστικές Εταιρίες. v. Ο Ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα στη λήξη κάθε ετήσιας ασφαλιστικής περιόδου να αναπροσαρμόζει ελεύθερα τόσο τις ανωτέρω κατηγορίες ασφάλισης, όσο και το συντελεστή ποσοστών αύξησης ή μείωσης των ασφαλίστρων. vi. Η καταβολή χρημάτων χωρίς τη χορήγηση εγγράφων (αίτηση, σήμα, βεβαίωση) δε γεννά υποχρέωση για την έκδοση ασφαλιστηρίου, ούτε άλλη υποχρέωση, εκτός από την επιστροφή των χρημάτων αυτών. vii. Ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος οφείλουν να γνωστοποιούν στον Ασφαλιστή κάθε μεταβολή στοιχείων του ασφαλιστηρίου, ιδίως όταν αυτά επιδρούν στον καθορισμό των ασφαλίστρων. 8. ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΟΔΗΓΟΥ Κατά την ασφάλιση του οχήματος ζητείται από τον λήπτη της ασφάλισης να δηλώσει την ηλικία του συνήθους οδηγού αλλά και την ηλικία τυχόν δεύτερου συνήθους οδηγού. Ο λήπτης της ασφάλισης οφείλει επίσης να δηλώσει εάν το όχημα πρόκειται να οδηγείται από νέο οδηγό (με άδεια οδήγησης μικρότερη του έτους). Στις περιπτώσεις αυτές ο λήπτης της ασφάλισης καλείται να καταβάλει ειδικό επασφάλιστρο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Εταιρίας. Σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται από άτομο που εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω δύο κατηγορίες και αυτό δεν έχει δηλωθεί κατά τη σύναψη της ασφάλισης ή με πρόσθετη πράξη κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και ο οδηγός εμπλακεί σε ατύχημα με υπαιτιότητά του, ο μεν ασφαλιστής θα καταβάλλει την προβλεπόμενη αποζημίωση στον παθόντα τρίτο, ο δε ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει άμεσα ποσοστό διπλάσιο των ως άνω αναφερομένων επί των ετησίων ασφαλίστρων (ειδικό επασφάλιστρο). Επίσης, ο ασφαλιστής εκδίδει πρόσθετες πράξεις με τις οποίες χρεώνει επασφάλιστρο, από την ημερομηνία του ατυχήματος έως τη λήξη της ασφάλισης, όπως περιγράφηκε παραπάνω, το οποίο ο ασφαλισμένος καλείται να καταβάλει επίσης άμεσα. 9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή / ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑ- ΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ. Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος υποχρεούται: i. Να ειδοποιήσει, εγγράφως άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, και το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο γεγονός, τον Ασφαλιστή ή τον πλησιέστερο εκπρόσωπό του. ii. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, τις οποίες οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως μόλις πληροφορηθεί το ζημιογόνο γεγονός, να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια που θα έκανε για το συμφέρον του, με σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισμό της ζημιάς και σε κάθε πράξη, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, σαν να μην ήταν ασφαλισμένος. iii. Να διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες του Ασφαλιστή, για τη διαπίστωση του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών. iv. Να προωθεί μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, στον Ασφαλιστή κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά την επέλευση του κινδύνου, απ όπου και αν προέρχεται αυτό. 9

11 v. Να μην προβεί σε οποιασδήποτε μορφής ενέργεια προς τρίτους που θα σημαίνει αποδοχή ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτομένου κινδύνου χωρίς γραπτή συναίνεση του Ασφαλιστή. Ρητά αναφέρεται ότι σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αμέλησε αποδεδειγμένα να λάβει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα επέλευσης του ασφαλισμένου Κινδύνου ή επίτασης της ζημίας, δεν θα καταβάλλεται αποζημίωση, άλλως αυτή θα είναι μειωμένη κατά το μέτρο του πταίσματος του ασφαλισμένου. Ο Ασφαλιστής δικαιούται να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση του στο όνομα του ασφαλισμένου/λήπτη της ασφάλισης την απόκρουση ή το διακανονισμό της απαίτησης, ή να επιδιώξει στο όνομά του, αλλά και για δικό του όφελος την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τον ειδοποιήσει σχετικά. Έχει δε πλήρη ευχέρεια χειρισμού των υποθέσεων, όσον αφορά τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή το διακανονισμό οποιασδήποτε απαίτησης. Ο λήπτης της ασφάλισης οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια, που ο Ασφαλιστής θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτόν. Παρέχει δε την ειδική πληρεξουσιότητα να τον αντιπροσωπεύει, ενώπιον πάσης αρχής ή δικαστηρίων, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνεί σε αυτό και η Εταιρία. Η υπαίτια παράβαση από το λήπτη της ασφάλισης ή και τον ασφαλισμένο των ως άνω υποχρεώσεών τους, παρέχει στον Ασφαλιστή το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας του, και μέχρι ποσού κατά ατύχημα. 10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Οι εξαιρέσεις που αφορούν την υποχρεωτική ασφάλιση, αναφέρονται στην Ελληνική Νομοθεσία. Ο ασφαλιστής, προβάλλοντας τις εξαιρέσεις αυτές που αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους, οι οποίες ισχύουν αποκλειστικά στο πλαίσιο της σχέσης του με τον ασφαλισμένο, δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη έναντι των ζημιωθέντων τρίτων. Οι λοιπές εξαιρέσεις αναφέρονται και ισχύουν για τους προαιρετικούς κινδύνους, εκτός αντίθετης συμφωνίας. Δεν καλύπτονται με το ασφαλιστήριο και αποκλείονται από την ασφάλιση ζημιές που προξενήθηκαν: i. Από πρόθεση του ασφαλισμένου, του λήπτη της ασφάλισης ή/και του οδηγού του οχήματος ή των προστηθέντων υπ αυτών προσώπων στην οδήγηση του οχήματος. ii. Από οδηγό που δεν έχει την άδεια οδήγησης που προβλέπει ο νόμος για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί ή ειδική άδεια χειριστού μηχανήματος ή μηχανήματος έργου. iii. Κατά το χρόνο που ο οδηγός του αυτοκινήτου τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εφόσον η εν λόγω παράβαση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος. iv. Κατά το χρόνο που το όχημα χρησιμοποιείται για διαφορετική χρήση από αυτήν που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο και την άδεια κυκλοφορίας, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος. v. Όταν το ασφαλισμένο όχημα ρυμουλκεί άλλο όχημα, εκτός εάν αυτό προβλέπεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. vi. Στο ίδιο όχημα, όταν ο οδηγός κατέχει άδεια οδήγησης για διάστημα μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών ή/και ανήκει σε διαφορετική ηλικιακή ομάδα από αυτή που έχει δηλωθεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, όπως αυτές προσδιορίζονται και αναγράφονται σε σχετικό προσάρτημα των όρων ασφάλισης. vii. Όταν το ασφαλισμένο όχημα κινείται σε οδούς ή τοποθεσίες, στις οποίες απαγορεύεται από τις κατά τόπους αρμόδιες Αρχές η κυκλοφορία, όπως αεροδρόμια, στρατόπεδα, πεζόδρομοι κλπ. viii. Όταν το όχημα δεν έχει υποβληθεί στον απαραίτητο εκ του νόμου τεχνικό έλεγχο (έλεγχος ΚΣΕΟ) ή έχει υποστεί μεταβολές που δεν έχουν δηλωθεί τόσο στις αρμόδιες Αρχές όσο και στην Εταιρία ή έχει κριθεί ακατάλληλο προς κυκλοφορία. 10

12 ix. Από τη συμμετοχή του ασφαλισμένου οχήματος σε επιδείξεις, εορταστικές παρελάσεις, αγώνες, διαγωνισμούς ταχύτητας, ακρίβειας και δεξιοτεχνίας, επίσημους ή ανεπίσημους. x. Από, επιδρομές, εχθροπραξίες, πολεμικές επιχειρήσεις (είτε προ είτε μετά την κήρυξη του πολέμου), εμφύλιο πόλεμο, πραξικόπημα ή επανάσταση και επίταξη κάθε είδους. xi. Από τρομοκρατικές πράξεις, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις, απεργίες, στάσεις. xii. Άμεσα ή έμμεσα είτε αποκλειστικά είτε με συνδρομή και άλλων αιτίων από ιονίζουσες ακτινοβολίες, ή από ραδιενεργό μόλυνση από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή οποιοδήποτε πυρηνικό κατάλοιπο. Σαν καύση θεωρείται και η αυτοδύναμη εξέλιξη (PROCESS) πυρηνικής σχάσης. xiii. Από πλημμύρα, χαλάζι, τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό ή άλλη ακραία φυσική διαταραχή, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψή τους. xiv. Από πρόσωπα που έχουν επιληφθεί του οχήματος αυτογνωμόνως, με αξιόποινη πράξη, εκτός αντίθετης συμφωνίας. xv. Όταν το όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες πέραν του επιτρεπομένου ανωτάτου ορίου, εκ της αδείας κυκλοφορίας του ή των σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων αρχών. xvi. Στο μεταφερόμενο φορτίο, εκτός αντίθετης συμφωνίας. xvii. Όταν το όχημα χωρίς αριθμό κυκλοφορίας ασφαλίζεται μόνο για ατυχήματα μέσα σε συγκεκριμένο χώρο και το ατύχημα συμβεί εκτός του χώρου αυτού. xviii. Υπό ειδικού τύπου οχημάτων, εργαλείων ή μηχανημάτων που προέρχονται όχι από την μετακίνησή τους, αλλά από την λειτουργία τους ως εργαλείων, εκτός αντίθετης συμφωνίας. xix. Όταν οι προκληθείσες ζημίες οφείλονται σε ελάττωμα του κατασκευαστή ή σε πλημμελή συντήρηση του οχήματος. xx. Στα ελαστικά του οχήματος και μόνο. xxi. Επί ασφαλίσεως οχημάτων ψυγείων ή θερμοθαλάμων, ζημιές των ψυκτικών ή θερμαντικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων γενικά, σε οποιαδήποτε αιτία και εάν οφείλονται. xxii. Ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα όταν η γενεσιουργός αιτία οφείλεται σε ψυκτικά ή θερμαντικά μηχανήματα καθώς και λοιπές εγκαταστάσεις αυτών. 11. ΛΥΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ i. Τα μέρη που συμβάλλονται στην ασφαλιστική σύμβαση μπορούν να λύουν αυτήν οποτεδήποτε με έγγραφη συμφωνία. Η λύση της σύμβασης γνωστοποιείται με επιμέλεια του Ασφαλιστή στο Κέντρο Πληροφοριών και ισχύει έναντι τρίτων, μετά την πάροδο 16 ημερών από τη γνωστοποίηση αυτή. ii. Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος μπορούν να καταγγέλλουν την ασφαλιστική σύμβαση οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωση η οποία επιδίδεται στον Ασφαλιστή ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν διαμεσολαβητή, επί αποδείξει. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά την πάροδο 30 ημερών από την περιέλευση αυτής στον Ασφαλιστή. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται μαζί με τη γραπτή δήλωση / καταγγελία, να επιστρέψει το ειδικό σήμα και τη βεβαίωση ασφάλισης καθώς επίσης και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αδυναμία προσκόμισης των παραπάνω κατά τη στιγμή της καταγγελίας, δίνει το δικαίωμα στον Ασφαλιστή να αρνηθεί την ακύρωση του συμβολαίου πριν την επόμενη ανανέωση. iii. Ο Ασφαλιστής μπορεί, με γραπτή δήλωση, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση μόνο για παράβαση ουσιώδους όρου αυτής από το λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο, βαρυνόμενος με την απόδειξη της παράβασης. Με τη δήλωση της καταγγελίας, η οποία επιδίδεται στο λήπτη της ασφάλισης και τον ασφαλισμένο με συστημένη επιστολή ή επί αποδείξει, γνωστοποιείται ότι η μη συμμόρφωσή τους με τον παραβιασθέντα ουσιώδη όρο εντός 30 ημερών από την επίδοση της καταγγελίας, επιφέρει τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης. iv. Η καταγγελία επιδίδεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή διαμονής του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισμένου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαμονή θεωρείται και η τελευταία διεύθυνση που ο λήπτης της ασφάλισης και ο ασφαλισμένος δήλωσαν εγγράφως στον Ασφαλιστή. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνηση του λήπτη 11

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Περιεχόμενα σελ. Γενικοί όροι αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος και λοιπών, προαιρετικά καλυπτόμενων, ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΡΩΝ ERGO A.A.E.Z.: 19.12/1.9.2013 Συνεργαζόμενων Εταιριών: 100/1.5.2013 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αυτοκινήτου Περιλαμβάνονται το κυρίως σώμα του ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡεIA ΕΔΡΑ: ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ A.Φ.Μ.: 997955491 - Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ENTERPRISE HELLAS LTD Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 356 & ΗΠΕΙΡΟΥ 2, 153 41, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ: 211

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 ΟΡΙΣΜΟΙ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ EPIXEIRISI (40sel)_Layout 1 28/02/2014 1:23 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει.

Διαβάστε περισσότερα

Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE.

Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE. Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE. Η εμπιστοσύνη σας προς την Εταιρία μας και τους Συνεργάτες της μας τιμά ιδιαίτερα και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την προϋπόθεση ότι ο συμβαλλόμενος (ο οποίος είναι και Ασφαλιζόμενος, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά) έχει καταβάλλει τα οφειλόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Οι Γενικοί Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης μεταξύ των Ασφαλιστών και του Ασφαλιζομένου.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές Διατάξεις των καλύψεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 Οι όροι του παρόντος Ασφαλιστηρίου περιλαμβάνουν ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικές Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες) και ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME

ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME Έκδοση 08.2012 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME H ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Σκαφών

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Σκαφών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Σκαφών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Σκαφών 05.2008 1/37 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας

Διαβάστε περισσότερα