ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕ Ε ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΑΞΗ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΠΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΜΙΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην παρούσα εργασία γίνεται εν αρχή µια σύντοµη αναφορά στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων ανά την Ελλάδα και στη συνέχεια ειδικότερη αναφορά στις υπηρεσίες, τα στατιστικά δεδοµένα και τα προβλήµατα του υποκαταστήµατος στη Λαµία. Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας στα πλαίσια του ρόλου του σαν επαγγελµατικού φορέα των διπλωµατούχων Μηχανικών, µελετά και προωθεί θέµατα σχετικά µε το επάγγελµα του Μηχανικού στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα : ιεξάγει στατιστικές έρευνες σχετικά µε την απασχόληση, τους όρους, τις συνθήκες εργασίας και τις αµοιβές των Μηχανικών. Κωδικοποιεί τη νοµοθεσία για όλα τα θέµατα που αφορούν τους Μηχανικούς. Μελετά το θεσµικό πλαίσιο των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των Μηχανικών. Ασχολείται µε θέµατα αµοιβών των Μηχανικών, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και φορολογικά θέµατα. Στηρίζει τις εργοληπτικές ενώσεις και τα µελετητικά γραφεία των Μηχανικών. Παρέχει υποστήριξη σε Μηχανικούς που αντιµετωπίζουν ειδικά εργασιακά προβλήµατα (απολύσεις, µεταθέσεις, µετατάξεις κ.λ.π.) και για κάθε θέµα που µειώνει την προσωπικότητα και το κύρος του Μηχανικού.

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΜΕ Ε Το Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ Ε) ιδρύθηκε το 1934 µε τον κλάδο Κύριας Σύνταξης και αργότερα προστέθηκαν ο κλάδος υγείας (1963) και ο κλάδος ειδικού λογαριασµού πρόσθετων παροχών (1979). Το ΤΣΜΕ Ε στο οποίο ασφαλίζονται οι Μηχανικοί υποχρεωτικά από την ηµεροµηνία που γίνονται µέλη του ΤΕΕ, είναι Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου, εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η λειτουργία του καθορίζεται από ένα σύνολο γενικών και ειδικών διατάξεων που αφορούν τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Κ.Α.). Στην ασφάλιση του υπάγονται: Τα µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί κ.λπ.) καθώς και οι Εργολήπτες ηµοσίων Έργων (Α.Ν. 2326/40) εγγεγραµµένοι στο ΜΕΕΠ. Οι ελεύθερα απασχολούµενοι υποµηχανικοί των Σχολών του Ν /59 που τελούσαν υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π. ( Ν. 915/79 ). Οι έµµισθοι υποµηχανικοί του Ν. 1027/80 και Ν. 1028/80. Οι Εργολήπτες ηµοσίων Έργων απόφοιτοι των ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 1156/1997, 34/2002 και 442/2002 Απόφαση του.σ. του Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. Οι µόνιµοι υπάλληλοι του ΤΣΜΕ Ε και του ΤΕΕ. Ο ιευθυντής Ιατρός και ο Αναπληρωµατικός ιευθυντής ( επί θητεία ) του Κ.Υ.Τ. καθώς και οι µε έµµισθη εντολή ικηγόροι. Η ιοίκηση του είναι αιρετή (.Σ. τριετούς θητείας). Τα κεντρικά γραφεία του Ταµείου είναι στην Αθήνα και λειτουργούν πανελλαδικά 28 υποκαταστήµατα, συµπεριλαµβανοµένου και του υποκαταστήµατος Λαµίας για το οποίο θα γίνει εκτενέστερη αναφορά παρακάτω.

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: E.T.A.A. Η ασφαλιστική µεταρρύθµιση που θεσπίστηκε µε τον Νόµο 3655/08 αποτελεί την υλοποίηση ενός οράµατος πολλών γενεών και την µεγαλύτερη τοµή στον χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης των τελευταίων δεκαετιών. Βασικός στόχος είναι η δηµιουργία ενός νέου συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης σύγχρονου, ορθολογικού, κοινωνικά δίκαιου και ταυτόχρονα βιώσιµου. Ενός συστήµατος που βασίζεται στις αρχές του δηµόσιου, καθολικού, υποχρεωτικού και αναδιανεµητικού χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την υλοποίηση της διοικητικής µεταρρύθµισης όλοι οι ΦΚΑ που ασφάλιζαν τους «ελεύθερους» επαγγελµατίες της χώρας µας ΤΣΜΕ Ε- ΤΣΑΥ-ΤΑΜ.ΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΑΣ- ΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ενοποιήθηκαν διατηρώντας ταυτόχρονα την οικονοµική και λογιστική τους αυτοτέλεια. Η ενοποίηση αυτή που έγινε σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα και, ενώ υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις από τους Φορείς (εκκρεµούν ενστάσεις στο Συµβούλιο Επικρατείας), απαιτούσε το στήσιµο ενός νέου µεγάλου οργανισµού από την αρχή µε ταυτόχρονη συνέχιση των εργασιών από τους Τοµείς. Το έργο αυτό υπήρξε εξαιρετικά δύσκολο και επίπονο για όλους µε προφανή οφέλη αλλά και εντοπισµό ουσιαστικών δυσλειτουργιών που πρέπει να επιλυθούν σύντοµα. Αρκετοί στρατηγικοί στόχοι ετέθησαν από το Σ & τις ιοικούσες Επιτροπές του ΕΤΑΑ από την αρχή της λειτουργίας του µε βασικότερους τους εξής: 1. Την βελτίωση των παροχών υπηρεσιών προς τους ασφαλισµένους. Το Ταµείο βελτίωσε τον χρόνο απονοµής των συντάξεων µε απλούστευση διαδικασιών (πχ. Πληρωµή µέσω τραπεζών) και προτεραιότητα στον όγκο συντάξεων που είχε συσσωρευτεί (µε ενίσχυση προσωπικού αλλά και οµάδων εργασίας από τους Φορείς), συνέταξε σχέδια συµβάσεων µε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, γιατρούς, κλπ τα οποία βρίσκονται σε τελική φάση, ανέθεσε την εκπόνηση µελέτης για Ενιαίο Κανονισµό Παροχών Υγείας, ζήτησε την επικαιροποίηση αναλογιστικών µελετών, κλπ. 2. Την βελτίωση της οικονοµικής λειτουργίας και την καλύτερη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων µε βάση το νέο θεσµικό πλαίσιο περί επενδυτικής συµπεριφοράς των ΦΚΑ. Το νέο θεσµικό πλαίσιο εξασφαλίζει την σωστή διαχείριση αλλά λόγω της πολυπλοκότητας του καθώς και των ειδικών γνώσεων που απαιτεί καθιστά αναγκαία την πρόσληψη συµβούλου επενδύσεων. Στην κατεύθυνση αυτή έχει κινηθεί το Ταµείο αν και οι χρόνοι που απαιτούνται είναι σηµαντικοί. Ταυτόχρονα για πρώτη φορά έγινε ενιαία η

5 καταγραφή της ακίνητης περιουσίας των Τοµέων µε αφορµή την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων και εκπονήθηκαν µελέτες για την αξιοποίηση ακινήτων. Εγκαταστάθηκε ενιαίο λογιστήριο και συµφωνήθηκε ενιαίο λογιστικό σχέδιο, επισπεύτηκε το κλείσιµο ισολογισµών οι οποίοι καθυστερούσαν επί σειρά ετών, κλπ. 3. Την διαρκή προσπάθεια για εξορθολογισµό των δαπανών ειδικά στον χώρο της υγείας. Εγκρίθηκε Ενιαίος τύπος Συνταγολογίου Ενιαίου Βιβλιαρίου Υγείας & Ενιαίου Βιβλιαρίου Παρακλινικών Εξετάσεων, υπάρχει πρόβλεψη για ενίσχυση των ελεγκτών ιατρών και φαρµακοποιών ενώ έχουν σταλεί στο εποπτεύον Υπουργείο προτάσεις για σειρά µέτρων για την αντιµετώπιση της αύξησης των δαπανών υγείας. 4. Την χρήση νέων τεχνολογιών για την µείωση του φαινοµένου της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων. Όλοι οι Τοµείς µπήκαν στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ µε αποτέλεσµα την γρήγορη, ασφαλή και οικονοµική επικοινωνία, ολοκληρώθηκαν και είναι σε λειτουργία οι ιστότοποι Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης για ΤΣΜΕ Ε, ΤΣΑΥ, ΤΑΝ, ΤΑΣ, βελτιώθηκαν οι υποδοµές σε πληροφοριακά συστήµατα, εγκαταστάθηκε σύστηµα ενιαίου ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και εκπαιδεύθηκε το προσωπικό, κλπ. Όλα τα παραπάνω έγιναν µε την συνεχή και αµέριστη βοήθεια των ιοικουσών Επιτροπών των Τοµέων καθώς και των Φορέων τους και βεβαίως µε µεγάλη προσπάθεια από τους υπαλλήλους οι οποίοι πολλές φορές υπερέβαλαν εαυτούς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το Ταµείο λειτουργεί σήµερα µε το 70% των οργανικών θέσεων που προβλέπονται. Βεβαίως µένουν πολλά ακόµη να υλοποιηθούν. Ο νέος Οργανισµός του Ταµείου ο οποίος θα αντιµετωπίζει διαπιστωµένες δυσλειτουργίες οργάνωσης σε θέµατα διοικητικού, οικονοµικού, επιθεώρησης, πληροφορικής, κλπ είναι ένα από αυτά ο οποίος όµως απαιτεί χρόνο για να ολοκληρωθεί. Άλλα Ταµεία µε λιγότερες ιδιαιτερότητες (συγχώνευση και όχι ενοποίηση) χρειάσθηκαν χρόνια για την υλοποίηση του. Ο ενιαίος κανονισµός οικονοµικής και λογιστικής λειτουργίας έχει ήδη συνταχθεί από υπηρεσιακούς παράγοντες και βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο επεξεργασίας του ενώ ετοιµάζεται το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης σε συνεργασία µε τις ιοικούσες Επιτροπές.

6 Σήµερα όµως και µετά από έναν χρόνο από την Νοµοθετική αυτή ρύθµιση µπορούµε αβίαστα και αντικειµενικά να παραθέσουµε και τα πολλά αρνητικά αυτής της λεγόµενης µεταρρύθµισης που δηµιούργησε τεράστια προβλήµατα στο ταµείο τόσο στις συνθήκες λειτουργιάς όσο και στο επίπεδο της περιουσίας και των αποθεµατικών. Προβλήµατα νοµοθετικής ρύθµισης Κενά και ασάφειες έχουν δηµιουργήσει και δηµιουργούν προβλήµατα εφαρµογής. Συνεχής δηµιουργία ερωτηµάτων ερµηνείας των διατάξεων και εφαρµογής τους. Τα περισσότερα από αυτά οφείλονται στο κείµενο του νοµού που επιτρέπει περισσότερες της µιας ερµηνευτικές απόψεις αδυναµία των παραγόντων του υπουργείου να δώσουν απάντηση και απροθυµία να ρυθµίσουν νοµοθετικά τα επιστάµενα κενά και λάθη. Η νοµοθετική ρύθµιση για το ΕΤΑΑ έγινε ένα χρόνο µετά την τροποποίηση του οργανισµού του ΤΣΜΕ Ε, (νοµός 3518/2006) αλλά και µετά την τροποποίηση της νοµοθεσίας του ΤΣΜΕ Ε και ενώ ο οργανισµός δεν είχε αναπροσαρµοστεί στα δεδοµένα του τροποποιητικού Νοµού. Τα προβλήµατα ερµηνείας του περί ΤΣΜΕ Ε νόµου στον µεγαλύτερο βαθµό εκκρεµούσαν και δεν είχαν προωθηθεί οι προβλεπόµενες από τον νόµο αυτό κανονιστικές ρυθµίσεις. Προβλήµατα έλλειψης σχεδιασµού- προγραµµατισµού Έχει πλέον αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε συγκροτηµένος σχεδιασµός και προγραµµατισµός για την επιτυχή εφαρµογή του νέου συστήµατος ευκαιριακή αναζήτηση λύσεων. Η έλλειψη συγκροτηµένου σχεδίου εφαρµογής και ανάλογης προετοιµασίας αναδεικνύεται ακόµα και σήµερα και τα εκ του γεγονότος αυτού προβλήµατα εµφανίζονται συνεχώς. Αύξηση λειτουργικού κόστους Σηµαντικές πρόσθετες δαπάνες, αντί εξοικονόµησης. Ανάγκη για πρόσθετο ανθρώπινο δυναµικό (κεντρική υπηρεσία, υπηρεσίες τοµέων).

7 Αύξηση γραφειοκρατικού κόστους Η αύξηση της γραφειοκρατίας αποτελεί καθηµερινή πραγµατικότητα, µε σηµαντικές συνέπειες. Σε συνδυασµό µε τις νοµοθετικές ελλείψεις και τις λανθασµένες εφαρµογές και πρακτικές, καθώς και µε την επικρατούσα αβεβαιότητα στις υπηρεσίες περί του πρακτέου και των αρµοδιοτήτων το γραφειοκρατικό κόστος έχει ιδιαιτέρως αυξηθεί. Προβλήµατα από άµεση εφαρµογή Η έλλειψη µεταβατικής περιόδου, οι διαφορετικές πρακτικές των σηµερινών τοµέων-πρώην ταµείων και το διαφορετικό νοµοθετικό τους καθεστώς δηµιουργούν προβλήµατα (παράδειγµα η εκχώρηση αρµοδιοτήτων ) που επιτείνονται από την ασάφεια τον νοµοθετικών προβλέψεων και την αδυναµία των επιτελικών υπηρεσιών (υπουργείου).

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΣΜΕ Ε ΛΑΜΙΑΣ 3.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Το υποκατάστηµα του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. στη Λαµία εξυπηρετεί τους Νοµούς Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας και εν µέρει τον Νοµό Βοιωτίας. Μέχρι σήµερα έχει 1330 ασφαλιστικές καρτέλες, ενώ εξυπηρετεί και ασφαλισµένους των οποίων οι καρτέλες βρίσκονται σε άλλα υποκαταστήµατα, µε αποτέλεσµα ο αριθµός ασφαλισµένων που εξυπηρετούνται από το συγκεκριµένο υποκατάστηµα, να ξεπερνά τους Οι υπηρεσίες του ταµείου είναι: Ασφαλιστικές εισφορές. Ασφάλιση στους κλάδους κύριας σύνταξης, τον κλάδο υγείας και τον ειδικό λογαριασµό πρόσθετων παροχών, υπολογισµός εισφορών, χειρόγραφες καρτέλες ασφαλισµένων µε όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν τον κάθε ασφαλισµένο, αιτήσεις για βεβαιώσεις που σχετίζονται µε τις εισφορές, έκδοση βεβαιώσεων, αιτήσεις συνταξιοδότησης, διακανονισµοί. Κλάδος υγείας. Έκδοση βιβλιαρίων υγείας, πληρωµή νοσηλίων, έλεγχος βιβλιαρίων υγείας. Εγγυητικές επιστολές. Έκδοση εγγυητικών επιστολών, επιστροφές εγγυητικών, οφειλές από εγγυητικές επιστολές, οι οποίες απαιτούν µεγάλη προσοχή και έλεγχο γιατί σε µεγάλο ποσοστό αφορούν µεγάλα ποσά. Τα είδη των εγγυητικών επιστολών που εκδίδονται είναι: Εγγυητικές επιστολές συµµετοχής Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης Εγγυητικές επιστολές κρατήσεων (δεκάτων) Οι πιο πάνω εγγυητικές επιστολές αφορούν την συµµετοχή για την εκτέλεση έργων, την καλή εκτέλεση αυτών, την προµήθεια, την εκπόνηση µελετών για το ηµόσιο, τα Ν.Π..., Οργανισµούς κοινής ωφελείας και Ν.Π.Ι.. Οι εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές στο ΤΣΜΕ Ε Λαµίας για το 2009 ανέρχονται στις 3018 συνολικά. Από τις οποίες 2021 είναι συµµετοχής, 1821 για το νοµό Φθιώτιδας και 200 για τους νοµούς Ευρυτανίας και Φωκίδας και 992 καλής εκτέλεσης και κρατήσεων, 872 για το νοµό Φθιώτιδας και 120 για τους νοµούς Ευρυτανίας και Φωκίδας.

9 Όσον αφορά τον αριθµό των εγγυητικών επιστολών που εκδίδονται στο ταµείο, παρατηρείται αύξηση σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Το 2008 οι εγγυητικές ήταν συνολικά 2551, 1554 συµµετοχής και 997 διαρκείας. Οικονοµικά. ιάφορες πληρωµές, εισπράξεις από εγγυητικές επιστολές, πρόσθετες ασφάλειες, µειώσεις εγγυητικών επιστολών.

10 3.2 Προβλήµατα που αντιµετωπίζει το ΤΣΜΕ Ε Λαµίας. Το κυριότερο πρόβληµα του υποκαταστήµατος σχετίζεται µε την εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας, το οποίο προέκυψε καθώς κατά το έτος 2009 τρείς (3) εκ των τεσσάρων (4) µόνιµων υπαλλήλων της συνταξιοδοτήθηκαν. Στην παρούσα χρονική περίοδο το ΤΣΜΕ Ε Λαµίας λειτουργεί µε δύο υπαλλήλους, εκ των οποίων, η µεν µία είναι µόνιµη υπάλληλος και Προϊσταµένη της υπηρεσίας η δε δεύτερη είναι συµβασιούχος µε πρόγραµµα stage, η σύµβαση της οποίας λήγει το Μάρτιο του Ο φόρτος εργασίας είναι ιδιαίτερα µεγάλος και η διεκπεραίωση των καθηµερινών λειτουργιών, που έχουν αναφερθεί παραπάνω όπως η έκδοση εγγυητικών επιστολών, ο έλεγχος των νοσηλίων, οι διακανονισµοί εισφορών και η έκδοση βεβαιώσεων, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη λόγω της µη επαρκούς στελέχωσης της υπηρεσίας. Επιπλέον, πρέπει να επισηµανθεί ότι για την επικύρωση εγγυητικών επιστολών χρειάζεται υπογραφή δύο µόνιµων υπαλλήλων, οπότε αναγκάζεται η µοναδική µόνιµη υπάλληλος να ζητά τη συνδροµή µονίµου υπαλλήλου της Περιφέρειας, µε ότι αυτό συνεπάγεται σε θέµατα λειτουργίας, γραφειοκρατίας και κωλυσιεργία. Αποτέλεσµα των παραπάνω προβληµάτων, είναι η έντονη δυσαρέσκεια και διαµαρτυρία των ασφαλισµένων διότι δεν είναι πάντα δυνατή η διεκπεραίωση των υποθέσεων τους. Υπάρχουν εκκρεµότητες στην ενηµέρωση των καρτελών, το κλείσιµο λογιστικών βιβλίων, την πληρωµή νοσηλίων, των έλεγχο συνταγών φαρµακείων και φαρµάκων εξωτερικών ασθενών.

11 3.3 Λύσεις-προτάσεις για ανάταξη Στα πλαίσια αυτά, κρίνεται απαραίτητο να προσληφθούν άµεσα Υπάλληλοι, για την κατ ελάχιστο εύρυθµη λειτουργία του Γραφείου ΤΣΜΕ Ε στη Λαµία. Επίσης θα πρέπει διάφορες διαδικασίες και υπηρεσίες του ταµείου να ενταχθούν στη µηχανογράφηση για να διευκολυνθούν οι υπάλληλοι, να υπάρχει εξοικονόµηση χρόνου και να αποφευχθούν και λάθη που µπορεί να γίνουν σε διαφορετική περίπτωση. Εάν η σηµερινή κατάσταση συνεχισθεί, τότε είναι εύλογο ότι οι συνέπειες θα χειροτερέψουν και τα προβλήµατα θα καταλήξουν εκτός ελέγχου.

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ Ε. ΣΥΝΤΑΞΗ I. ΓΗΡΑΤΟΣοϋποθέσεις συνταξιοδότησης ως τις Ως τις , οι ασφαλισµένοι του ΤΣΜΕ Ε µπορούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος αν καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις : χρόνια ασφάλισης και ηλικία 65 ετών χρόνια ασφάλισης και ηλικία 60 ετών χρόνια ασφάλισης και ηλικία 58 ετών χρόνια ασφάλισης ανεξάρτητα ορίου ηλικίας Επισηµαίνουµε ότι : Όσοι ασφαλισµένοι του ΤΣΜΕ Ε πληρούν στις τις παραπάνω προϋποθέσεις, αλλά δεν έχουν υποβάλει µέχρι την ηµεροµηνία αυτή αίτηση συνταξιοδότησης, διατηρούν το δικαίωµα να συνταξιοδοτηθούν µετά την , χωρίς να θίγονται από τις νέες προϋποθέσεις που θα ισχύουν µετά την ηµεροµηνία αυτή. Για όσους ασφαλισµένους δεν συµπληρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ως τις , αυτές τροποποιούνται από και µάλιστα διαφοροποιούνται ανάλογα µε το φύλλο (άνδραςγυναίκα), καθώς και ανάλογα µε το αν ο ασφαλισµένος είναι µονοσυνταξιούχος ή διπλοσυνταξιούχος ( δηλαδή αν ο ασφαλισµένος θα πάρει σύνταξη µόνο από το ΤΣΜΕ Ε ή αν παράλληλα δικαιούται σύνταξης και από δεύτερο φορέα π.χ. ηµόσιο, ΟΤΕ, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.λ.π )

13 Αναλυτικότερα : Μονοσυνταξιούχοι Για όσους ασφαλισµένους θα συνταξιοδοτηθούν µόνο από το ΤΣΜΕ Ε, καθώς και για όσους θα πάρουν µεν σύνταξη και από τον άλλον φορέα αλλά θα προηγηθεί η συνταξιοδότηση από το ΤΣΜΕ Ε ( και θα ακολουθήσει η συνταξιοδότηση από το δεύτερο φορέα ) ισχύουν από οι παρακάτω προϋποθέσεις : 1. Χρόνος ασφάλισης 15 ετών και ηλικία 65 ετών ( ισχύει τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες ) 2. Χρόνος ασφάλισης 35 ετών και για µεν τις γυναίκες ηλικία 58 ετών, για δε τους άνδρες ηλικία που αναλύεται στον παρακάτω πίνακα ανάλογα µε το έτος συνταξιοδότησης. Έτος Συνταξιοδότησης Χρόνια Ασφάλισης Όριο Ηλικίας χρόνια 58 ½ ετών χρόνια 59 ετών χρόνια 59 ½ ετών 2001 & επόµενα 35 χρόνια 60 ετών Παράδειγµα : Άνδρας ασφαλισµένος του ΤΣΜΕ Ε που συµπληρώνει 35 χρόνια ασφάλισης το έτος 2000, πρέπει να είναι 59 ½ ετών για να δικαιωθεί συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. 1. Ειδικά για όσες γυναίκες έχουν ασφαλιστεί πριν την και συµπληρώνουν µετά την έτη ασφάλισης, ισχύει πλην των και και η παρακάτω προϋπόθεση, ανάλογα µε το έτος συνταξιοδότησης

14 Έτος Συνταξιοδότησης Χρόνια Ασφάλισης Όριο Ηλικίας ½ χρόνια 60 ετών χρόνια 60 ετών ½ χρόνια 60 ετών χρόνια 60 ετών ½ χρόνια 60 ετών χρόνια 60 ετών ½ χρόνια 60 ετών χρόνια 60 ετών ½ χρόνια 60 ετών 2007 & επόµενα 25 χρόνια 60 ετών 2. Ειδικά για τις γυναίκες που ασφαλίστηκαν µετά την εκτός των προϋποθέσεων 1 & 2 ισχύει και η παρακάτω προϋπόθεση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, ανάλογα µε το έτος συνταξιοδότησης Έτος Συνταξιοδότησης Χρόνια Ασφάλισης Όριο Ηλικίας χρόνια 58 ½ ετών χρόνια 59 ετών χρόνια 59 ½ ετών 2001 & επόµενα 25 χρόνια 60 ετών

15 3. Ειδικά για τους άνδρες εκτός των προϋποθέσεων 1 & 2 ισχύει και η παρακάτω προϋπόθεση ανάλογα µε το έτος συνταξιοδότησης Έτος Συνταξιοδότησης Χρόνια Ασφάλισης Όριο Ηλικίας χρόνια 58 ½ ετών χρόνια 59 ετών χρόνια 59 ½ ετών χρόνια 60 ετών χρόνια 60 ½ ετών χρόνια 61 ετών χρόνια 61 ½ ετών χρόνια 62 ετών χρόνια 62 ½ ετών χρόνια 63 ετών χρόνια 63 ½ ετών χρόνια 64 ετών χρόνια 64 ½ ετών 2011 & επόµενα 25 χρόνια 65 ετών

16 ιπλοσυνταξιούχοι Οι παράλληλα ασφαλισµένοι και σε άλλο, πλην του ΤΣΜΕ Ε, φορέα κύριας ασφάλισης ( ηµόσιο, ΙΚΑ, ΤΑΠΟΤΕ, ΤΕΒΕ κ.λ.π ) ορίζονται από το ΤΣΜΕ Ε ως "διπλοσυνταξιούχοι". Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισµένων του Ταµείου, ισχύουν τα παρακάτω όσον αφορά τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους λόγω γήρατος από το ΤΣΜΕ Ε. 1. Αν προηγηθεί η συνταξιοδότηση από το ΤΣΜΕ Ε και ακολουθήσει η συνταξιοδότηση από τον άλλο φορέα, ισχύουν για το ΤΣΜΕ Ε οι ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος µε αυτές των µονοσυνταξιούχων που δηµοσιεύτηκαν στο προηγούµενο τεύχος του Ε.. 2. Αν προηγηθεί η συνταξιοδότηση από τον άλλο φορέα κύριας ασφάλισης και ακολουθήσει η συνταξιοδότηση από το ΤΣΜΕ Ε τότε ισχύουν τα παρακάτω : 2.1. Όσοι διπλοσυνταξιούχοι συνταξιοδοτήθηκαν από τον άλλο φορέα ( π.χ. ηµόσιο ) πριν την και πριν από την ίδια ηµεροµηνία θεµελίωσαν και στο ΤΣΜΕ Ε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ίσχυαν τότε ( 15 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 65 ετών, 20 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 60 ετών, 25 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 58 ετών, 35 χρόνια ασφάλισης ανεξαρτήτως ηλικίας ), αλλά δεν άσκησαν το δικαίωµά τους για σύνταξη από το ΤΣΜΕ Ε µέχρι , διατηρούν το δικαίωµα να συνταξιοδοτηθούν από το ΤΣΜΕ Ε όποτε επιθυµούν µετά την χωρίς να θίγονται από τις νέες προϋποθέσεις Όσοι διπλοσυνταξιούχοι συνταξιοδοτήθηκαν µεν από άλλον φορέα πριν την αλλά µέχρι την ηµεροµηνία αυτή δεν θεµελίωσαν δικαίωµα συνταξιοδότησης σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου, καθώς και όσοι συνταξιοδοτούνται από τον άλλο φορέα µετά την , πρέπει α έχουν υπ' όψιν τους τα εξής, προκειµένου να συνταξιοδοτηθούν από το ΤΣΜΕ Ε :

17 Αν µέσα σε χρονικό διάστηµα έξι ( 6 ) µηνών από την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης του άλλου φορέα ( ηµόσιο, ΙΚΑ κ.λ.π. ) θεµελιώνεται δικαίωµα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και από το ΤΣΜΕ Ε ( αλλά σύµφωνα πλέον µε τις νέες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν στο Ταµείο µετά την ) τότε είναι δυνατή η συνταξιοδότηση από το ΤΣΜΕ Ε σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις αυτές, που σηµειώνουµε ότι είναι ίδιες µε αυτές των µονοσυνταξιούχων Αν το χρονικό διάστηµα από την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης από τον έναν φορέα µέχρι τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος από το δεύτερο φορέα ( ΤΣΜΕ Ε ) είναι µεγαλύτερο των έξι ( 6 ) µηνών, είναι απαραίτητη η συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του διπλοσυνταξιούχου Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 παραγρ. 2 του Ν. 3232/2004 παρέχεται στους ασφαλισµένους φορέων Ελευθέρων Επαγγελµατιών και Ανεξάρτητα Απασχολουµένων, τόσο στους µέχρι 31/12/1992 όσο και στους από 1/1/1993 και µετά, η δυνατότητα συνταξιοδότησης χωρίς όριο ηλικίας µε τη συµπλήρωση 37 ετών υποχρεωτικής ασφάλισης. Για τη συµπλήρωση των 37 ετών ασφάλισης συνυπολογίζονται: ο χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης, που πραγµατοποιήθηκε σε φορείς κύριας ασφάλισης αυτοαπασχολουµένων. Ο συνυπολογισµός του χρόνου αυτού γίνεται µε τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, όπως κάθε φορά ισχύουν. ο χρόνος πραγµατικής ασφάλισης από αυτοαπασχόληση σε χώρες στις οποίες έχουν εφαρµογή οι κοινοτικοί κανονισµοί και διµερείς συµβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, τις οποίες έχει συνάψει η χώρα µας και περιλαµβάνουν διατάξεις περί συνυπολογισµού χρόνου ασφάλισης. Για τη συµπλήρωση των 37 ετών ασφάλισης δεν συνυπολογίζονται : οποιοσδήποτε άλλος πραγµατικός χρόνος (π.χ. χρόνος που διανύθηκε µε την ιδιότητα του µισθωτού)

18 οποιοσδήποτε χρόνος που εξοµοιώνεται µε πραγµατικό (π.χ. χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, χρόνος προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης) χρόνος πλασµατικός (π.χ. χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας). Χρόνος έναρξης εφαρµογής της συγκεκριµένης διάταξης είναι η ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 3232/2004, ήτοι η Σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο του ίδιου Νόµου στην παράγραφο 6 αναφέρει : παρ. 6. Έµµισθοι ασφαλισµένοι του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.). Μετά τη συνταξιοδότησή τους από το ηµόσιο, Ν.Π... ή ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς ( ΕΚΟ), που προβλέπονται από το άρθρο 12 του Π.. 178/2000 (ΦΕΚ 165Α'), µπορούν να συνταξιοδοτηθούν και από το ανωτέρω Ταµείο µε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται στις περιπτώσεις όσων συνταξιοδοτούνται µόνο από το Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. Στις ανωτέρω περιπτώσεις το ποσό της σύνταξης καταβάλλεται µειωµένο κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) για κάθε έτος που λείπει από το επόµενο της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και µέχρι τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 915/79 η σύνταξη γήρατος αρχίζει την πρώτη του επόµενου µήνα εκείνου που ο ασφαλισµένος δήλωσε στην αρµόδια.τ.υ.ν. ότι έπαυσε να ασκεί το επάγγελµά του. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός τριµήνου από την παραπάνω ηµεροµηνία. Εάν υποβληθεί η αίτηση στο Ταµείο µετά την παρέλευση του τριµήνου, η σύνταξη χορηγείται ένα τρίµηνο πριν την αίτηση. Ενηµερώνουµε τους εργολάβους, οι οποίοι στελεχώνουν τα ΜΕΕΠ εταιριών, ότι ως ηµεροµηνία παύσης θεωρείται µεν η ηµεροµηνία της δήλωσης της παύσης επαγγέλµατος στην.τ.υ.ν. αλλά ως ηµεροµηνία καταβολής της σύνταξης λαµβάνεται η επόµενη ηµέρα αποχώρησης τους από την εταιρία, η οποία πραγµατοποιείται από την ηµεροµηνία της απόφασης προέγκρισης της επιτροπής ΜΕΕΠ.

19 II. ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Χορηγείται σύνταξη για τους µονοσυνταξιούχους ανεξάρτητα από ηλικία µε 5 χρόνια πραγµατικής ασφάλισης στο ΤΣΜΕ Ε και µε την προϋπόθεση διακοπής άσκησης επαγγέλµατος και ποσοστό αναπηρίας 67 % ή και µε λιγότερα χρόνια σε περίπτωση βίαιου συµβάντος στην άσκηση του επαγγέλµατος. Για τους διπλοσυνταξιούχους σύµφωνα µε το Ν. 2084/92 απαιτούνται 10 χρόνια πραγµατικής ασφάλισης στα οποία από και µέχρι τα 12 έτη προστίθεται κατ' έτος ένα εξάµηνο. Η σύνταξη αναπηρίας αρχίζει από την ηµεροµηνία που επήλθε η ανικανότητα, βάσει της γνωµάτευσης της αρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής. III. ΘΑΝΑΤΟΥ Απαιτείται 5ετής χρόνος ασφάλισης εκτός αν πρόκειται για βίαιο συµβάν στην άσκηση του επαγγέλµατος. Η σύνταξη χορηγείται στην χήρα και χήρο σύζυγο ( για µια τριετία, όταν ο θάνατος είναι µετά την Ν. 2676/99 άρθρο 62 Μετά από αίτηση του, της ενδιαφερόµενου / νης, επανεξετάζεται. Απαραίτητα δικαιολογητικά : 1. Αίτηση ενδιαφερόµενου 2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται : «Α. ότι δεν άλλαξε η οικογενειακή κατάσταση. Β. εάν εργάζεται. Γ. εάν παίρνει σύνταξη από Ι ΙΟ ΙΚΑΙΩΜΑ από άλλο Φορέα.» 3. Εκκαθαριστικό εφορίας του προηγούµενου έτους )

20 Στα άγαµα άρρενα και θήλεα παιδιά µέχρι το 20ο έτος της ηλικίας τους ή µέχρι το 25ο εάν σπουδάζουν ( Ν. 915/79 και Ν. 1902/90 ). Στις διαζευγµένες θυγατέρες, στους άπορους γονείς ( υπό προϋποθέσεις ) Στα άρρενα και θήλεα τέκνα, καθώς και σε αδελφούς ή αδελφές εφόσον είναι άποροι και ανίκανοι προς εργασία, µε τις ειδικότερες πάντα προϋποθέσεις της νοµοθεσίας του Ταµείου ( Ν. 915/79 άρθρο 23 και Ν. 1902/90, 1976/91 και 2084/92 ). Η σύνταξη λόγω θανάτου αρχίζει από της ηµεροµηνίας θανάτου του ασφαλισµένου ή συνταξιούχου εάν υποβληθεί η σχετική αίτηση εντός 3 µηνών, αλλιώς αρχίζει 3 µήνες πριν από την αίτηση. Παρατηρήσεις Α ) ΘΑΝΑΤΟΥ : Από 5/1/1999 για τριετία χορηγείται και πριν την λήξη της υποβάλλεται νέα αίτηση για συνέχιση ( Ν. 2676/99 ). Β ) ΘΑΝΑΤΟΣ γονέα µέχρι 31/12/1997 Παιδιά µέχρι το 20ο έτος της ηλικίας τους και µέχρι το 25ο έτος της ηλικίας τους αν σπουδάζουν. Γ ) ΘΑΝΑΤΟΣ γονέα µετά την 1/1/1998 Παιδιά µέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους και αν σπουδάζουν µέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους ( Ν. 2556/97 άρθρο 2ο ). Η σύνταξη για τον χήρο ή την χήρα αρχίζει από την 1η του εποµένου µηνός µετά τον θάνατο, για τα παιδιά, εάν υπάρχουν, από την ηµεροµηνία θανάτου του γονέα ( Ν. 2676/99 ).

21 ιαδοχική Ασφάλιση Βάσει της νοµοθεσίας περί διαδοχικής ασφάλισης αρµόδιος φορέας για την χορήγηση σύνταξης είναι ο τελευταίος φορέας ασφάλισης. Κατ' εξαίρεση στις περιπτώσεις που συνεχίζουν να είναι ασφαλισµένοι στο Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. λόγω ιδιότητας, έχουν την δυνατότητα να κάνουν εφαρµογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, αφού παραιτηθούν και από τους δυο φορείς την ίδια ηµεροµηνία ( Γνωµοδότηση 599/95 ολοµελείας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ). Π.χ. ασφαλισµένος στο Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. λόγω ιδιότητας και απασχολούµενος σαν µηχανικός στον Ο.Τ.Ε. ή στην.ε.η. κ.λ.π., πρέπει η ηµεροµηνία παραίτησης από τις ως άνω υπηρεσίες και η ηµεροµηνία παύσης επαγγέλµατος στην.τ.υ της νοµαρχίας και στο Τ.Ε.Ε. να είναι η ίδια. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3232/ άρθρο 1 παρ. 10 παρ. 10. Για κάθε διαδοχικά ασφαλιζόµενο πρόσωπο τηρείται ελτίο ιαδοχικής Ασφάλισης σε κύριους και επικουρικούς φορείς, µε εξαίρεση το ηµόσιο, το οποίο τηρεί πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών. Σε περίπτωση διακοπής της ασφάλισης λόγω αλλαγής ασφαλιστικού φορέα, ο ασφαλισµένος υποβάλλει αίτηση για σύνταξη ελτίου Ασφάλισης στον πρώτο οργανισµό, στον οποίον και γνωστοποιεί το νέο φορέα ασφάλισής του. Το καθ' ύλην αρµόδιο όργανο του ασφαλιστικού οργανισµού υποχρεούται µέσα σε δύο (2) µήνες από την υποβολή της αίτησης να συντάξει το παραπάνω ελτίο, το οποίο επέχει θέση απόφασης υποκείµενης σε όλα τα κατά το νόµο προβλεπόµενα ένδικα µέσα. Το δελτίο µε ευθύνη του ασφαλιστικού οργανισµού αποστέλλεται στο νέο οργανισµό ασφάλισης και στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί αυτό µέχρι τη συνταξιοδότησή του.

22 Η διαδικασία αυτή ακολουθείται σε κάθε περίπτωση αλλαγής ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωσης επιπλέον χρόνου ασφάλισης από προηγούµενο φορέα. Σε κάθε νέο φορέα αποστέλλεται το σύνολο των ελτίων των προηγουµένων φορέων. Ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να επιµελείται και ο ίδιος για την αποστολή του ελτίου του από τους ασφαλιστικούς οργανισµός και να τηρεί επικυρωµένο αντίγραφο. Κύριες Εξουσιοδοτικές ιατάξεις 1. Αύξηση συντάξεων µπορεί να γίνει µε Προεδρικό ιάταγµα ή Υπουργική Απόφαση ( Ν. 915/79 άρθρο 35 ) κατά εξουσιοδότηση του Νόµου. 2. Αύξηση εισφορών µπορεί να γίνει µε Προεδρικό ιάταγµα ή Υπουργική Απόφαση κατά εξουσιοδότηση του Νόµου. 3. Τυχόν οικονοµικές ενισχύσεις και επιδόµατα θέρους δίνονται µετά από σύµφωνη γνώµη του.σ. µε υπουργικές αποφάσεις. Μετά τη δηµοσίευση του Ν.3518/2006(ΦΕΚ272Α/ ) "Περί αναδιάρθρωσης των κλάδων του ΤΣΜΕ Ε" από την πρώτη του επόµενου µήνα της δηµοσίευσης του νόµου, αναδιαρθρώνονται οι κλάδοι του ΤΣΜΕ Ε ως εξής: 1. κλάδος κύριας σύνταξης 2. κλάδος επικουρικής ασφάλισης 3. κλάδος υγείας τεχνικών (Κ.Υ.Τ.) 4. κλάδος εφάπαξ παροχών 5. κλάδος ειδικών παροχών

23 Με το άρθρο 2 του Ν.3518/2006, καταργείται ο Ε.Λ.Π.Π. από 01/01/2007. Η πρόσθετη σύνταξη του Λογαριασµού αντικαθίσταται από την Ειδική Προσαύξηση, που βαρύνει τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΤΣΜΕ Ε και καταβάλλεται από αυτόν. Το άρθρο 3 του Ν.3518/2006 αναφέρει, ότι στην Ειδική Προσαύξηση υπάγονται: Υποχρεωτικά τα κάτωθι πρόσωπα: α) Οι µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένοι του ΤΣΜΕ Ε, β) Οι από 01/01/1993 και εφεξής ασφαλισµένοι του ΤΣΜΕ Ε, εφόσον έχουν συµπληρώσει δεκαετή ασφάλιση στο κλάδο κύριας σύνταξης και το 35ο έτος της ηλικίας τους, γ) οι τακτικοί υπάλληλοι του ΤΣΜΕ Ε, καθώς και οι υπάλληλοι του ΤΕΕ Προαιρετικά ύστερα από αίτησή τους: α) οι µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένοι του ΤΣΜΕ Ε, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ασφαλίζονται ή θα ασφαλισθούν µεταγενέστερα σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή στο ηµόσιο, β) οι από 01/01/1993 και εφεξής ασφαλισµένοι του ΤΣΜΕ Ε, εφόσον δεν έχουν συµπληρώσει δεκαετή ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης ή το 35ο έτος της ηλικίας τους. Πληροφορίες σχετικές µε την Ειδική Προσαύξηση στο , 132, 133.

24 Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν.3518/2006, στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ταµείου υπάγονται: Υποχρεωτικά: α) οι από 01/01/1993 και εφεξής ασφαλισµένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του ΤΣΜΕ Ε β) οι µέχρι 31/12/1992 µισθωτοί που είναι ασφαλισµένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του ΤΣΜΕ Ε, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο επικουρικό φορέα γ) οι µέχρι 31/12/1992 ελεύθεροι επαγγελµατίες που είναι ασφαλισµένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του ΤΣΜΕ Ε, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο επικουρικό φορέα και δεν έχουν συµπληρώσει το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους, κατά την έναρξη λειτουργίας του κλάδου. Προαιρετικά: Οι µέχρι 31/12/1992 ελεύθεροι επαγγελµατίες που είναι ασφαλισµένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του ΤΣΜΕ Ε, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο επικουρικό φορέα, οι οποίοι έχουν ηλικία άνω των πενήντα και έως πενήντα πέντε ετών κατά την έναρξη λειτουργίας του κλάδου. Πληροφορίες σχετικές µε τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης στο , 533, 534.

25 Κλάδος Εφάπαξ Παροχών Σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Ν.3518/2006 στην ασφάλιση του Κλάδου εφάπαξ παροχών υπάγονται υποχρεωτικά: α) οι µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένοι του ΤΣΜΕ Ε εφόσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα πρόνοιας για τη λήψη εφάπαξ βοηθήµατος µε εξαίρεση την ασφάλιση στο Ταµείο Πρόνοιας Εργοληπτών ηµοσίων Έργων β) οι από την 01/01/1993 ασφαλισµένοι στο ΤΣΜΕ Ε. Πληροφορίες σχετικές µε τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών στο , 510. Συνοπτικές διευκρινήσεις για το Νέο Νόµο 3518/2006 που αφορά την Το Ταµείο στα πλαίσια της προσπάθειάς του να ενηµερώσει τους ασφαλισµένους του για το περιεχόµενο του νέου νόµου 3518/2006 µε τον οποίο µετεβλήθη η δοµή των συνταξιοδοτικών κλάδων του ΤΣΜΕ Ε, προέβη σε συνοπτικές διευκρινίσεις για τα αντικείµενα του νόµου που οριστικά ερµηνεύονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του. Σήµερα παρουσιάζει το άρθρο 6, παράγραφος β του νόµου 3518/2006 και το άρθρο 15, παράγραφος 1 δ του νόµου 3518/2006, όπου προβλέπονται για την µεταφορά του χρόνου από τον τέως ΕΛΠΠ, για τους ασφαλισµένους έως 31/12/1992, µετά από αίτηση µέσα σε ένα χρόνο από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µπορούν µέχρι 21/12/2007, εάν δεν είναι ασφαλισµένοι σε άλλο επικουρικό φορέα, να ζητήσουν τη µεταφορά του χρόνου αυτού στον νέο επικουρικό κλάδο, εφόσον φυσικά είναι ασφαλισµένοι σε αυτόν, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Ν.3518/2006.

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 1.1 Εισαγωγή 10 1.2 Παλαιοί ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 11 1.2.1. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας 11 1.2.2. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης 12 1.2.3. Συνταξιοδότηση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Β TAX. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ».

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ Ε http://tyde-tpde.etaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΘΕΜΑ : «Επέκταση της ασφάλισης του ΤΑΞΥ στις περιοχές των Νοµών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάµου, Έβρου και στις νήσους Σύρο, Θήρα, Μύκονο, Πάρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 2011 παρατείνεται μέχρι 31.1.2012.

Σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 2011 παρατείνεται μέχρι 31.1.2012. Σας ενημερώνουμε ότι η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 2011 παρατείνεται μέχρι 31.1.2012. Με αφορμή ερωτήματα και προβλήματα,που έχουν προκύψει από την πρώτη προσπάθεια εφαρμογής της ελεγχόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 16-24 ΕΤΩΝ, ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011»

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 22 /11/2011 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΥΤΕΚΩ Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Τμήμα Μητρώου Τηλ.210-3606283 & 210-3623275 FAX: 210-3605545 Email:taapt.ag@tayteko.gr Site:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ 80000/οικ.19606/1472 Δ/ΝΣΗ ΚΥΡIΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92) ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου των εργαζομένων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.93 και μετά - Υπολογισμός ποσού σύνταξης μετά τη δημοσίευση του Ν. 3029/11.7.02».

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Αλλάζει πλήρως ο ασφαλιστικός «χάρτης» με τη δημιουργία τριών μόλις Ταμείων, που θα έχουν την ευθύνη χορήγησης τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της επικουρικής και του εφάπαξ. Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 2. Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας κοινής νόσου 4 3. Χρονικές Συντάξεις λόγω θανάτου ς προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα, ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ. Προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα, ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ. Προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. Αθήνα, ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα 210-3621304, 210-3804933 Προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. (Διεύθυνση)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 Άνδρες Γυναίκες: Στον νέο νόµο καθορίζεται µε µεταβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα 26/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α23/596/32. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα 26/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α23/596/32. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΠΑΓ/ΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ : ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=...

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=... Σελίδα 1 από 5 Ασφαλιστικές Εισφορές (τρέχουσες) - Ανακοίνωση Α & Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. κώδικας : 10110 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθιο, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2005. 1. Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν.

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 4ΙΙ74691Ω3-5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 22/12/10 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ11/16/125992 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων... 2 2. Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται... 4 3. Οι ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) ΤΜΗΜΑΤΑ A & Β ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. Ο Διευθυντής Συντάξεων και Ασφάλισης Ε.Τ.Α.Α Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε κ. Κων/νος Καραγιαννάκης θέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραφείο Υποδιοικητή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραφείο Υποδιοικητή Αθήνα, 17/01/2014 Αρ. πρωτ.: 3405/1354/010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραφείο Υποδιοικητή Φιλελλήνων 13-15,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ... 4 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

http://greekfirefighters.zago.gr

http://greekfirefighters.zago.gr http://greekfirefighters.zago.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ [Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.] Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010»

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι) του 2007 194(Ι) του 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος Προσφάτως ψηφίστηκε, δηµοσιεύτηκε και ετέθη σε ισχύ ο Νόµος 3865/2010 περί της µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286/29.12.00 τ.α') με θέμα «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

4. Δεν επιτρέπεται η παροχή του προγράμματος διευκόλυνσης σε οφειλέτες των οποίων οι συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Άρθρο 1 Ορισμός Πεδίο εφαρμογής 1. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται η δυνατότητα φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση (εφεξής οφειλέτες), τα οποία συγκεντρώνουν τις, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων (ΦΕΚ 153 Α /8.10.1984) Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο,

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο, 2012-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΟΡΙΑ_ειδικα ταµεια Αθήνα,. 11. 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προαιρετική Ασφάλιση..4 Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4 Νέοι Ασφαλισμένοι..7 Μακροχρόνια Άνεργοι..8 Ασφαλισμένοι ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικών Οργανισμών 10 Αυτασφάλιση..10 Αυτασφάλιση Απολυόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ Ε.Τ.Α.Α. (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) - Λειτουργία και διάρθρωση Ταμείου - Εγγραφή Νέου Μέλους ΤΕΕ στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Εγγραφή Εργοληπτών Δ.Ε. στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) - Τομείς ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. ΓΕΝΔΙΠΑΡ/216/796711 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ :Φ 80000/οικ. 22458/1664 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Oλου του οργανισμού κύρια ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Ονομα Ονομα Πατέρα Ονομα Μητέρας Ονομα Συζύγου 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Πόλη Συνοικία Οδός Αριθμός Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α -- 1341 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 71 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1132830/2276/Α'0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα