ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία"

Transcript

1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ποιότητα Μονάδων Υγείας - Εφαρμογή του προτύπου ISO 9001: 2008 στη ΜΕΘ του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης και ανάλυση της στάσης των εργαζομένων στην εφαρμογή του ΣΔΠ της ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φεβρουάριος 2013

2 Αφ ιιερώσε ιις Στον Τάσο την Αναστασία και την Τασούλα ii

3 Ευχαρ ιισ ττ ίίες Ευχαριστώ θερμά την επιβλέπουσα καθηγήτριά μου Γκοτζαμάνη Αικατερίνη για την βοήθεια και τις συμβουλές που μου πρόσφερε και όλους τους καθηγητές του MBA του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τις γνώσεις και τις εμπειρίες που μοιράστηκαν μαζί μας. Ευχαριστώ τον Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων κ. Κουσουνάδη και τον Προϊστάμενο της ΜΕΘ κ. Χασιώτη του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης για την βοήθεια τους στην πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας. Ευχαριστώ επίσης τον Σκούτζο Βασίλη και τον Οικονόμου Νίκο για την πολύτιμη βοήθεια τους. Τέλος Ευχαριστώ τον σύζυγο μου που στάθηκε διακριτικά δίπλα μου όλο αυτό το διάστημα και υπήρξε υποστηρικτής της προσπάθειάς μου. iii

4 Περ ίίληψη Ο τομέας της Υγείας είναι ένας ιδιαίτερα απαιτητικός και ανταγωνιστικός τομέας. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία έτη υπήρξε αυξανόμενο ενδιαφέρον για ποιότητα και ασφάλεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Η πληθώρα των παρεχομένων υπηρεσιών απαιτεί συντονισμό και σωστή οργάνωση, ενώ οι απαιτήσεις τόσο από την πλευρά των ασθενών όσο και από την πλευρά των εργαζομένων συνεχώς αυξάνονται. Επόμενως, η υιοθέτηση συγκεκριμένων Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας στον χώρο της Υγείας κρίνεται επιτακτική. Το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008 περιγράφει ένα μοντέλο οργάνωσης που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως τομέα δραστηριοτήτων και μεγέθους. Στόχος του είναι η επιτυχής ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών, σε ένα απαιτητικό, ανταγωνιστικό και εξελισσόμενο περιβάλλον. Στην παρούσα μελέτη, στο πρώτο μέρος, πραγματοποιείται μια θεωρητική προσέγγιση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας και του Προτύπου Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001: 2008 στις Μονάδες Υγείας. Οι ορισμοί ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας,οι παράγοντες και τα χαρακτηριστικά που την καθορίζουν, όπως επίσης και η έννοια της διασφάλισης ποιότητας, το πρότυπο ISO 9001:2008 με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του στις Μονάδες Υγείας αναλύονται εκτενώς. Το δεύτερο μέρος αποτελεί προϊόν έρευνας. Αρχικά περιγράφεται η διαδικασία εφαρμογής του Πρότυπου Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ιδιωτικής Κλινικής στη Θεσσαλονίκη και αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που αποκόμισε ο Οργανισμός από την εφαρμογή του ΣΔΠ. Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια έρευνας της στάσης και των αντιλήψεων των εργαζομένων στην εφαρμογή του Πρότυπου με χρήση ερωτηματολόγιου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι θεωρούν πως μετά την εφαρμογή του ISO 9001:2008 βελτιώθηκε η αποτελεσματικότητα της εταιρίας όσον αφορά την παραγωγικότητα και την εξυπηρέτηση πελατών, η στάση τους μπορεί να θεωρηθεί θετική, η πλειονότητα αυτών θεωρεί ότι η εφαρμογή του προγράμματος ποιότητας έχει βελτιώσει την ''εικόνα'', τη φήμη και έχει αυξήσει την πελατεία της εταιρίας. iv

5 Ab sstt rrac tt The health sector is a highly demanding and competitive sector. It is a fact that in recent years there has been growing interest in quality and safety in health services. The variety of services requires coordination and proper and the requ organizing irements both from patients and employees are increasing. Next, the adoption of specific Quality Assurance Systems in the Health sector is imperative. The quality standard ISO 9001:2008 describes an organizing model that can be applied to all companies regardless of sector and size. Goal is a successful response to customer requirements in a demanding, competitive and evolving environment. In this study, in the first part, made a theoretical approach to quality health services and the Quality Assurance Standard ISO 9001: 2008 in the Health Units. The definitions of quality in health services, the factors and characteristics that determine, as well as the concept of quality assurance to ISO 9001:2008 with the advantages and disadvantages of the health units are analyzed extensively. In the second part,initially described the implementation process of quality assurance standards ISO 9001:2008 in an Intensive Care Unit of a Private Clinic in Thessaloniki and analyzes the advantages and disadvantages from the implementation of an ISO certification. Thereafter researches staff attitudes and perceptions about the quality programme using questionnaire. The results showed that employees believe that after the application of ISO 9001:2008 to improving the effectiveness of the company in terms of productivity and customer service, their attitude can be considered positive, the majority believes that the implementation of the quality program has improved the image, reputation and increased the company's clientele. v

6 Π ίίνακας Περ ιιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... ii Πίνακας Εικονογραφήσεων... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Κατάλογος Πινάκων... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Κατάλογος Διαγραμμάτων... viii Εισαγωγή... 1 Γενικά... 1 Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας ΜΕΡΟΣ Α... 8 Κεφάλαιο 1: ISO και Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας... 9 Ορισμός της ποιότητας στις υπηρεσίες και στον τομέα υγείας... 9 Τα Χαρακτηριστικά της Ποιότητας στον Τομέα Υγείας Προσδιορισμός Κρίσιμων Παραγόντων των Υπηρεσιών Υγείας Διασφάλιση Ποιότητας ISO και Διασφάλιση Ποιότητας Τα Πρότυπα ISO Το πρότυπο ISO 9001: Η Εφαρμογή του ISO στις Υπηρεσίες Υγείας Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του ISO 9001 στις Μονάδες Υγείας Ανθρώπινοι Πόροι και Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας ΜΕΡΟΣ Β Ερευνητικό Πλαίσιο Μεθοδολογία Ταυτότητα Έρευνας Δείγμα Έρευνας Εργαλείο Έρευνας Κεφάλαιο 2 Εφαρμογή του Πρότυπου Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης και ανάλυση της στάσης των εργαζομένων στην εφαρμογή του Σύντομο Ιστορικό του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης vi

7 Απόφαση Εισαγωγής του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Ορισμός Εκπροσώπου Ποιότητας και Σύσταση Επιτροπής Ποιότητας Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Προσωπικού Ανάλυση Παρούσας Κατάστασης Στόχοι Προγράμματος Ποιότητας Σχεδιασμός και Εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Εγχειρίδιο Διαδικασιών Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα/ Δυσκολίες Εφαρμογής του ΣΔΠ Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα / Δυσκολίες Εφαρμογής Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Επιθεωρήσεις Αξιολόγησης Μελλοντικοί Στόχοι Κεφάλαιο 4 Ανάλυση της στάσης των εργαζομένων στην εφαρμογή του ISO Ανάλυση και Ερμηνεία Ευρημάτων Συμπεράσματα και Προτάσεις Βιβλιογραφία Ξένη Βιβλιογραφία Ελληνική Βιβλιογραφία Πηγές από το Διαδίκτυο Προσάρτημα ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Προσάρτημα vii

8 Κατάλογος Διαγραμμάτων Διάγραμμα 1 : Φύλο Διάγραμμα 2 : Ηλικία Διάγραμμα 3 : Εκπαίδευση Διάγραμμα 4 : Οικογενειακή κατάσταση Διάγραμμα 5 : Η θέση εργασίας μου Διάγραμμα 6 : Τα έτη προϋπηρεσίας μου στην εταιρία Διάγραμμα 7 : Η εταιρία που εργάζομαι έχει προγράμματα που αναπτύσσουν την ''ευαισθητοποίηση στην ποιότητα'' στα μελή του προσωπικού της Διάγραμμα 8: Είμαι ευχαριστημένος με τα ''προγράμματα ποιότητας'' που εφαρμόζει η εταιρία Διάγραμμα 9 : Αύξηση παραγωγικότητας Διάγραμμα 10 : Βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών Διάγραμμα 11 : Μείωση κόστους Διάγραμμα 12 : Ανάπτυξη των δυνατοτήτων του προσωπικού Διάγραμμα 13 : Ανάπτυξη ''κουλτούρας ποιότητας'' Διάγραμμα 14 : Ενθάρρυνση ομαδικής εργασίας Διάγραμμα 15 : Η εταιρία που εργάζομαι προσφέρει εκπαίδευση στην ''ποιότητα'' Διάγραμμα 16 : Η εκπαίδευση βοήθα στην επιτυχία των προγραμμάτων ποιότητας Διάγραμμα 17 : Η Ανωτάτη Διοίκηση δείχνει έντονη υποστήριξη και δέσμευση στο πρόγραμμα ποιότητας Διάγραμμα 18 : Τα μεσαία στελέχη δείχνουν ισχυρή δέσμευση στα προγράμματα ποιότητας Διάγραμμα 19 : Συνήθως αρέσει στα μελή του προσωπικού να συμμετέχουν σε προγράμματα ποιότητας Διάγραμμα 20 : Οι εργαζόμενοι που έχουν καλές επιδόσεις στα προγράμματα ποιότητας λαμβάνουν αναγνώριση και ανταμείβονται Διάγραμμα 21 : Ενημέρωση /ευαισθητοποίηση σχετικά με το ISO Διάγραμμα 22 : Τεκμηρίωση και εφαρμογή του ISO Διάγραμμα 23 : Ικανότητες διοίκησης και επόπτευσης viii

9 Διάγραμμα 24 : Διοίκηση ολικής ποιότητας Διάγραμμα 25 : Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων Διάγραμμα 26 : Ηγετικές ικανότητες Διάγραμμα 27 : Ομαδική εργασία Διάγραμμα 28 : Ικανότητες διοίκησης Διάγραμμα 29 : Συστήματα ποιότητας Διάγραμμα 30 : Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας Διάγραμμα 31 : Παροχή υπηρεσιών υγείας Διάγραμμα 32 : Εξυπηρέτηση πελατών Διάγραμμα 33 : Πώλησης και προώθηση Διάγραμμα 34 : Έλεγχος κόστους Διάγραμμα 35 : Εκπαίδευση προσωπικού Διάγραμμα 36 : Διοίκηση προσωπικού Διάγραμμα 37: Επενδύσεις σε εξοπλισμό/μηχανήματα Διάγραμμα 38: Φήμη επιχείρησης Διάγραμμα 39: Ικανότητες διοίκησης Διάγραμμα 40: Συστήματα ποιότητας Διάγραμμα 41: Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας Διάγραμμα 42: Παροχή υπηρεσιών υγείας Διάγραμμα 43: Εξυπηρέτηση πελατών Διάγραμμα 44: Πώλησης και προώθηση Διάγραμμα 45: Έλεγχος κόστους Διάγραμμα 46: Εκπαίδευση προσωπικού Διάγραμμα 47: Διοίκηση προσωπικού Διάγραμμα 48: Επενδύσεις σε εξοπλισμό/μηχανήματα Διάγραμμα 49: Φήμη επιχείρησης Διάγραμμα 50: Είμαι διατεθειμένος να καταβάλω επιπλέον προσπάθεια για να βοηθήσω στην επιτυχία της εταιρίας Διάγραμμα 51: Επαινώ την εταιρία που εργάζομαι, ως έναν σπουδαίο οργανισμό, στους φίλους μου ix

10 Διάγραμμα 52: Θα δεχόμουν σχεδόν κάθε λογικό είδος ανάθεσης καθήκοντος για να εξακολουθήσω να εργάζομαι στην εταιρία Διάγραμμα 53: Οι άξιες μου είναι παρόμοιες με τις άξιες της εταιρίας που εργάζομαι. 63 Διάγραμμα 54: Είμαι περήφανος/η όταν λέω σε άλλους ότι εργάζομαι για την εταιρία Διάγραμμα 55: Η εταιρία που εργάζομαι με εμπνέει να εκτελώ τα καθήκοντα μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο Διάγραμμα 56: Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επέλεξα αυτήν την εταιρία για να εργαστώ Διάγραμμα 57: Με ενδιαφέρει πραγματικά το μέλλον της εταιρίας Διάγραμμα 58: Για μένα, η εταιρία που εργάζομαι είναι ο καλύτερος οργανισμός για να εργαστώ Διάγραμμα 59: Η εφαρμογή του ISO 9001 είναι χρήσιμη για την εταιρία Διάγραμμα 60: Θα προσπαθήσω όσο περισσότερο μπορώ για να βοηθήσω την εταιρία να παραμείνει στο ISO Διάγραμμα 61: Το πρόγραμμα ποιότητας ISO 9001 έχει βελτιώσει το ''πρότυπο διαχείρισης'' της εταιρίας που εργάζομαι Διάγραμμα 62: Το πρόγραμμα ποιότητας ISO 9001 έχει βελτιώσει την ''εικόνα'' την φήμη και έχει αυξήσει την πελατεία της εταιρίας που εργάζομαι Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1: Εγχειρίδιο διασφάλισης ποιότητας Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Πίνακας 2: Παράγοντες στάσης εργαζομένων Πίνακας 3: Παραγοντική ανάλυση (α) Πίνακας 4: Παραγοντική ανάλυση (β) Πίνακας 5: Παραγοντική ανάλυση (γ) Πίνακας 6: Παραγοντική ανάλυση (δ) Πίνακας 7: Παραγοντική ανάλυση (ε) Πίνακας 8: Παραγοντική ανάλυση (ζ) Πίνακας Π1: Φύλο x

11 Πίνακας Π2: Ηλικία Πίνακας Π3: Εκπαίδευση Πίνακας Π4: Οικογενειακή κατάσταση Πίνακας Π5: Η θέση εργασίας μου Πίνακας Π6: Τα έτη προϋπηρεσίας μου στην εταιρία Πίνακας Π7: Η εταιρία που εργάζομαι έχει προγράμματα που αναπτύσσουν την ''ευαισθητοποίηση στην ποιότητα'' στα μελή του προσωπικού της Πίνακας Π8: Είμαι ευχαριστημένος με τα ''προγράμματα ποιότητας'' που εφαρμόζει η εταιρία Πίνακας Π9: Αύξηση παραγωγικότητας Πίνακας Π10: Βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών Πίνακας Π11: Μείωση κόστους Πίνακας Π12: Ανάπτυξη των δυνατοτήτων του προσωπικού Πίνακας Π13: Ανάπτυξη ''κουλτούρας ποιότητας'' Πίνακας Π14: Ενθάρρυνση ομαδικής εργασίας Πίνακας Π15: Η εταιρία που εργάζομαι προσφέρει εκπαίδευση στην ''ποιότητα'' Πίνακας Π16: Η εκπαίδευση βοήθα στην επιτυχία των προγραμμάτων ποιότητας Πίνακας Π17: Η Ανωτάτη Διοίκηση δείχνει έντονη υποστήριξη και δέσμευση στο πρόγραμμα ποιότητας Πίνακας Π18: Τα μεσαία στελέχη δείχνουν ισχυρή δέσμευση στα προγράμματα ποιότητας Πίνακας Π19: Συνήθως αρέσει στα μελή του προσωπικού να συμμετέχουν σε προγράμματα ποιότητας Πίνακας Π20: Οι εργαζόμενοι που έχουν καλές επιδόσεις στα προγράμματα ποιότητας λαμβάνουν αναγνώριση και ανταμείβονται Πίνακας Π21: Ενημέρωση /ευαισθητοποίηση σχετικά με το ISO Πίνακας Π22: Τεκμηρίωση και εφαρμογή του ISO Πίνακας Π23: Ικανότητες διοίκησης και επόπτευσης Πίνακας Π24: Διοίκηση ολικής ποιότητας Πίνακας Π25: Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων Πίνακας Π26: Ηγετικές ικανότητες xi

12 Πίνακας Π27: Ομαδική εργασία Πίνακας Π28: Ικανότητα διοίκησης Πίνακας Π29: Συστήματα ποιότητας Πίνακας Π30: Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας Πίνακας Π31: Παροχή υπηρεσιών υγείας Πίνακας Π32: Εξυπηρέτηση πελατών Πίνακας Π33: Πώλησης και προώθηση Πίνακας Π34: Έλεγχος κόστους Πίνακας Π35: Εκπαίδευση προσωπικού Πίνακας Π36: Διοίκηση προσωπικού Πίνακας Π37: Επενδύσεις σε εξοπλισμό/μηχανήματα Πίνακας Π38: Φήμη επιχείρησης Πίνακας Π39: Ικανότητες διοίκησης Πίνακας Π40: Συστήματα ποιότητας Πίνακας Π41: Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας Πίνακας Π42: Παροχή υπηρεσιών υγείας Πίνακας Π43: Εξυπηρέτηση πελατών Πίνακας Π44: Πώλησης και προώθηση Πίνακας Π45: Έλεγχος κόστους Πίνακας Π46: Εκπαίδευση προσωπικού Πίνακας Π47: Διοίκηση προσωπικού Πίνακας Π48: Επενδύσεις σε εξοπλισμό/μηχανήματα Πίνακας Π49: Φήμη επιχείρησης Πίνακας Π50: Είμαι διατεθειμένος να καταβάλω επιπλέον προσπάθεια για να βοηθήσω στην επιτυχία της εταιρίας Πίνακας Π51: Επαινώ την εταιρία που εργάζομαι, ως έναν σπουδαίο οργανισμό, στους φίλους μου Πίνακας Π52: Θα δεχόμουν σχεδόν κάθε λογικό είδος ανάθεσης καθήκοντος για να εξακολουθήσω να εργάζομαι στην εταιρία Πίνακας Π53: Οι άξιες μου είναι παρόμοιες με τις άξιες της εταιρίας που εργάζομαι. 104 xii

13 Πίνακας Π54: Είμαι περήφανος/η όταν λέω σε άλλους ότι εργάζομαι για την εταιρία 105 Πίνακας Π55: Η εταιρία που εργάζομαι με εμπνέει να εκτελώ τα καθήκοντα μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο Πίνακας Π56: Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επέλεξα αυτήν την εταιρία για να εργαστώ Πίνακας Π57: Με ενδιαφέρει πραγματικά το μέλλον της εταιρίας Πίνακας Π58: Για μένα, η εταιρία που εργάζομαι είναι ο καλύτερος οργανισμός για να εργαστώ Πίνακας Π59: Η εφαρμογή του ISO 9001 είναι χρήσιμη για την εταιρία Πίνακας Π60: Θα προσπαθήσω όσο περισσότερο μπορώ για να βοηθήσω την εταιρία να παραμείνει στο ISO Πίνακας Π61: Το πρόγραμμα ποιότητας ISO 9001 έχει βελτιώσει το ''πρότυπο διαχείρισης'' της εταιρίας που εργάζομαι Πίνακας Π62: Το πρόγραμμα ποιότητας ISO 9001 έχει βελτιώσει την ''εικόνα'' την φήμη και έχει αυξήσει την πελατεία της εταιρίας που εργάζομαι Πίνακας Π63: Παραγοντική ανάλυση (α) Πίνακας Π64: Παραγοντική ανάλυση (β) Πίνακας Π65: Παραγοντική ανάλυση (γ) Πίνακας Π66: Παραγοντική ανάλυση (δ) Πίνακας Π67: Παραγοντική ανάλυση (ε) Πίνακας Π68: Παραγοντική ανάλυση (ζ) xiii

14 Ε ιισαγωγή Γενικά Αρχικά, η προσέγγιση γύρω από το θέμα της βελτίωσης της ιατρικής φροντίδας θεωρούνταν «ως κάτι το οποίο ήταν καλύτερο να μελετηθεί από ορισμένους ενθουσιώδεις μελετητές» (Fillingham, 2008), παρά ένα θέμα το οποίο θα ήταν όλοι σε θέση να μελετήσουν. Σήμερα το συγκεκριμένο θέμα είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και συγκεντρώνει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον εξαιτίας των μεγάλων αλλαγών που υπόκεινται τα τελευταία χρονιά οι οργανισμοί ιατρικής φροντίδας. Ο ραγδαίος ρυθμός ανάπτυξης στα συστήματα ιατρικής φροντίδας, οι αλλαγές στον χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας, οι νέες δομές και τεχνολογίες, οι ηθικές τάσεις, οι περιβαλλοντολογικοί παράγοντες και η επίδραση που έχει η αύξηση του κόστους, φέρνουν τους διευθυντές των υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας αντιμέτωπους με φοβερές προκλήσεις. Οι πελάτες απαιτούν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών σε λογικές και προσιτές τιμές. Επομένως, ο σκοπός των οργανισμών θα πρέπει να είναι: η βελτίωση της ποιότητας και η αύξηση της εμπιστοσύνης των ασθενών, των επαγγελματιών και των πελατών ως προς την ποιότητα, τις δομές, τις διαδικασίες, και τα αποτελέσματα. Οι διευθυντές ιατρικής φροντίδας θα πρέπει να βρουν νέους τρόπους να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις παραπάνω απαιτήσεις. Το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην αληθινή και την επιδιωκόμενη ιδανική ιατρική φροντίδα και τα ποιοτικά στάνταρ είναι γεγονός. Για να αντεπεξέλθουν οι οργανισμοί υγείας στις μεταβαλλόμενες κλινικές συνήθειες, πρέπει να πραγματοποιηθούν οργανωτικές και διαρθρωτικές αλλαγές και να εισέλθουν νέοι ρυθμιστικοί μηχανισμοί. Σε διάφορες χώρες είναι υποχρεωτική, με νομοθετική ρύθμιση, η εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών Υγείας. H αυξανόμενη σημασία του θέματος αυτού πρέπει να οδηγήσει σε πολυάριθμες δραστηριότητες και την επιτυχή πιστοποίηση του συστήματος υγείας (Peters et al., 2004; Doebert et al., 2005; Jansen Schmidt et al., 2001; Beholz et al., 2003, Staines, 2000). 1

15 Στην Ελλάδα η εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας δεν είναι υποχρεωτική, παρόλα αυτά υπάρχει αυξημένη ζήτηση και απαίτηση ποιοτικών υπηρεσιών υγείας από τους ασθενείς. Η απαίτηση αυτή γίνεται επιτακτική ιδιαίτερα στον εξαιρετικά ανταγωνιστικό κλάδο των Ιδιωτικών Κλινικών Υγείας. Η Διοίκηση Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης (ΙΔΘ) ακολουθώντας την τάση της αγοράς και το παράδειγμα της μητρικής εταιρίας, του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, αποφάσισε να εισάγει ένα εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να παρουσιάσει αρχικά το θεωρητικό πλαίσιο Ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και του Προτύπου Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 στις Μονάδες Υγείας. Στη συνέχεια ακολουθεί το ερευνητικό πλαίσιο στο οποίο θα περιγραφεί η διαδικασία εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης (ΙΔΘ) χρησιμοποιώντας το πρότυπο ISO 9001 και θα αναλυθεί η στάση των εργαζομένων στην εφαρμογή του με τη χρήση ερωτηματολόγιου που παρατίθεται στο παράρτημα 1. Δεδομένων των παραπάνω θέτουμε τα ακόλουθα ερωτήματα: Πως ορίζεται η ποιότητα στον τομέα υγείας, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ποιότητας και οι κρίσιμοι παράγοντες των υπηρεσιών υγείας; Πως ορίζεται η Διασφάλιση Ποιότητας, ποια τα πρότυπα της σειράς ISO 9000, πως εφαρμόζονται στις Μονάδες Υγείας και ποια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εφαρμογής τους; Ποια ήταν τα βήματα για την εφαρμογή του ISO 9001 στη ΜΕΘ του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, ποια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του τμήματος αλλά και ολοκλήρου του Οργανισμού από την εφαρμογή του ΣΔΠ; Ποια είναι η στάση και οι αντιλήψεις των εργαζομένων, της ΜΕΘ, στην εφαρμογή του ΣΔΠ; 2

16 Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Η ποιότητα στους οργανισμούς υγείας είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι η ποιότητα της περίθαλψης από τους κλινικούς γιατρούς εξαρτάται ουσιαστικά από την ικανότητα των τμημάτων όπου εργάζονται. Η σχέση γιατρού ασθενούς είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση των ασθενών, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης. Παράγοντες όπως η σωστή λειτουργία του ιατρικού εξοπλισμού και η εγκατάσταση πρωτοκόλλων διαχείρισης ασθενούς που οδηγούν σε μείωση της μεταβλητότητας διαχείρισης μεταξύ του προσωπικού. Κατά τα τελευταία έτη, υπήρξε αυξανόμενο ενδιαφέρον για ποιότητα και ασφάλεια στον Τομέα Υγείας. Πολλά νοσοκομεία έχουν εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) με χρήση της πιστοποίησης ISO 9001, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της περίθαλψης. Επιπλέον πολλές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί όσον αφορά την διαδικασία εφαρμογής της πιστοποίησης ISO και τα πλεονεκτήματα των οργανισμών Υγείας μετά την εφαρμογή του ΣΔΠ. Ο Matilde Rodríguez Cerrillo et al, (2012), παρουσίασαν μια μελέτη για την εφαρμογή του προγράμματος ποιότητας ISO σε ένα Νοσοκομείο προσανατολισμένο στην νοσηλεία στο σπίτι, (Hospital in the Home HIH) στη Μαδρίτη. Αυτά τα Νοσοκομεία είναι μια εναλλακτική λύση στις συμβατικές νοσηλείες που επιτρέπει στους ασθενείς με καταστάσεις που διαφορετικά θα απαιτούσαν ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, να αντιμετωπίζονται στο δικό τους σπίτι (Leff et al, 2005; Shepperd and Iliffe, 2005). ΟΙ περισσότερες από τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται είναι παρόμοιες με αυτές που πραγματοποιούνται στο νοσοκομείο. Ωστόσο, η περίθαλψη στο σπίτι του ασθενούς απαιτεί τη διαχείριση ορισμένων ειδικών υπηρεσιών (παροχή της θεραπείας οξυγόνου, τα ταξίδια του προσωπικού, κ.λπ.).τα πλεονεκτήματα μετά από δυο έτη εφαρμογής ήταν πολλά όπως, αύξηση ποιότητας φροντίδας και αύξηση ικανοποίησης των ασθενών, μηδενισμός στις βλάβες εξοπλισμού, βελτίωση απόδοσης προμηθευτών, καλύτερος σχεδιασμός της κατάρτισης του προσωπικού, αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων, καλύτερη εσωτερική επικοινωνία και αύξηση ομαδικού πνεύματος. 3

17 Ο Matthias Helbig et al, (2010), παρουσίασαν μια μελέτη για την εφαρμογή της διεθνούς πιστοποίησης ISO 9001:2000 σε μια ωτορινολαρυγγολογική κλινική (Goethe University Hospital ENT clinic) στην Φρανκφούρτη. Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν εκτιμήθηκαν και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ικανοποίηση των ασθενών και του προσωπικού, στις προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες των εσωτερικών ελέγχων, και τη συνεχή βελτίωση. Αλλά πλεονεκτήματα ήταν η ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα ποιότητας, ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων του προσωπικού και η αποτελεσματικότητα της κατάρτισης του προσωπικού. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αξιολόγηση του ΣΔΠ στα πλαίσια της καθημερινής ρουτίνας του νοσοκομείου. Λάθος ή ανεπιθύμητες ενέργειες εντοπίζονται, αναλύονται και αξιολογούνται, οι αιτίες μησυμμόρφωσης εντοπίζονται και προτείνονται διορθωτικές δράσεις. Αν οι διορθώσεις αυτές είναι αποτελεσματικές, τότε η ΩΡΛ κλινική μετά από τέσσερις εβδομάδες, τις προσθέτει στο εγχειρίδιο ποιότητας. Έτσι, είναι οι κρυφές ή νέες ρωγμές στο σύστημα εντοπίζονται νωρίς και τροποποιούνται αμέσως. Η μελέτη δείχνει ότι η εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας απαιτεί σημαντική προσπάθεια, αλλά το κέρδος των ασθενών καθώς και του προσωπικού από την καινοτομία είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ο θετικός αντίκτυπος που είχε η εφαρμογή του προγράμματος στην δομή και τη ροή εργασίας σε έναν τομέα της κλινικής, οδήγησε στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε όλες της πτέρυγες και τα τμήματα κλινικής. Ο Staines, (2000), παρουσίασε στη μελέτη του την εμπειρία της εφαρμογής ενός προγράμματος ποιότητας που οδήγησε σε πιστοποίηση ISO 9001 ένα Ελβετικό περιφερειακό Νοσοκομείο (Hopital de Zone de St Loup/Orbe, Pompaples, Switzerland). Περιγράφει τα κίνητρα του προγράμματος, τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και τα οφέλη της προσέγγισης. Επίσης, παρουσιάζει τους περιορισμούς, τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν, καθώς και το κόστος και τους πόρους που απαιτούνται. Αξίζει να αναφερθεί ότι όλες οι δραστηριότητες του νοσοκομείου ομαδοποιήθηκαν και ένα διάγραμμα σχεδιάστηκε για να δείξει τη δομή όλων των διαδικασιών. Οι διεργασίες χωρίστηκαν σε τρία κεφάλαια: 1) Διαχείριση 4

18 2) Φροντίδα (στο κέντρο) και 3) Δραστηριότητες υποστήριξης Για χρονικό διάστημα 12 μηνών το νοσοκομείο επικεντρώθηκε στην ανάλυση των διαδικασιών του. Ιδιαίτερα σημαντικά πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν εκτός από την βελτίωση της παρεχομένης φροντίδας και την ικανοποίηση ασθενών ήταν ότι η εφαρμογή της πιστοποίησης ISO οδήγησε σε ένα ευρέως διαδεδομένο αίσθημα υπερηφάνειας και έδωσε κίνητρα βελτίωσης στο προσωπικό. Ένα από τα μειονεκτήματα που αποκαλύφθηκαν ήταν η υπερβολική γραφική εργασία. Εν τούτοις σημειώνεται ότι τα νέα έγγραφα είναι πραγματικά χρήσιμα, και ότι η προηγούμενη περιττή γραφειοκρατία εγκαταλείπεται. Παρά τη σπουδαιότητα της δέσμευσης του προσωπικού σε κάθε προσπάθεια εφαρμογής προγραμμάτων ποιότητας, εξαιρετικά λίγοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τη μέτρηση και τη διαχείριση της στάσης του προσωπικού κατά τη διαδικασία εισαγωγής προγραμμάτων ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης ISO. Πάρα πολύ συχνά τόσο η διοίκηση και οι σύμβουλοι βιάζονται να ολοκληρώσουν το έργο τους και ενδέχεται να παραμελήσουν την αίσθηση και την στάση του προσωπικού. Σκοπός της μελέτης των Koo Hannah, (1998) and L.C. Koo, (1999), ήταν να ερευνήσουν τη στάση του προσωπικού κατά τη διάρκεια της εισαγωγής ενός προγράμματος ποιότητας με πιστοποίηση ISO. Η διαδικασία απόκτησης της πιστοποίησης ISO συνήθως διαρκεί ένα έτος και η στάση και η δέσμευση του προσωπικού αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόκτησης της πιστοποίησης ISO. Θεωρείται σκόπιμο η ερευνά να ξεκινήσει από τη στιγμή που ο οργανισμός αποφασίζει να εφαρμόσει την πιστοποίησης ISO και να λήγει μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού, για να αποτυπωθούν οι αλλαγές και οι διακυμάνσεις στην στάση του προσωπικού. Η έρευνα εφαρμόστηκε σε μια εταιρία επενδύσεων και ανάπτυξης δημόσιας ιδιοκτησίας. Εφαρμόστηκε ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολόγιου το οποίο διερευνά τα αναμενόμενα οφέλη από την πιστοποίηση ISO, τα πιθανά μειονεκτήματα, τις δυσκολίες στην εισαγωγή και τις προϋποθέσεις για επιτυχία. 5

19 Το ερωτηματολόγιο της έρευνας χρησιμοποιεί Κλίμακα Likert 5 σημείων και καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: Επίπεδο ευαισθητοποίησης της εταιρίας σε προγράμματα ποιότητας Αποτελεσματικότητα προγράμματος ποιότητας Οδηγοί Ποιότητας Ανάγκες κατάρτισης σε θέματα ποιότητας Παράγοντες επιτυχίας εταιριών Προτερήματα εταιρίας Διαφορά επιδόσεων εταιρίας Επίπεδο δέσμευσης προσωπικού στην εταιρία Στο τέλος της έρευνας, περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με την άποψη του προσωπικού για το πρότυπο ISO: A. Αν πιστεύουν ότι η υιοθέτηση του ISO 9001 είχε θετικά αποτελέσματα στον Οργανισμό. B. Αν είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν επιπλέων προσπάθεια ώστε ο Οργανισμός να διατηρήσει το πρότυπο ISO. C. Αν συμφωνούν ότι μέσω του ISO είχε βελτιωθεί το πρότυπο διαχείρισης Οργανισμού και D. Αν θεωρούν ότι το πρότυπο ISO είχε βελτιώσει την εικόνα και τη φήμη του Οργανισμού. Αποκαλύπτει ότι οι εργαζόμενοι πιστεύουν πως πιστοποίηση ISO βελτιώνει την απόδοση του Οργανισμού αλλά ότι η υποστήριξη και η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης είχε μειωθεί. Σημαντικές βελτιώσεις μετά την πιστοποίηση φάνηκαν να υπάρχουν, κατά την άποψη των εργαζόμενων, στην ικανότητα διαχείρισης, στα συστήματα ποιότητας, την εξυπηρέτηση, την εκπαίδευση των εργαζομένων, την επιχειρησιακή φήμη και τη διαχείριση προσωπικού. Παρά την σημασία της δέσμευσης του συνόλου του προσωπικού στα προγράμματα ποιότητας, σπάνια γίνεται διερεύνηση της στάσης του έναντι στην εφαρμογή του ISO. Ο Hvam et αl, (1997), θεωρούν ότι προϋπόθεση για επιτυχή υιοθέτηση 6

20 του προτύπου ISO είναι να εκτελεστεί αναδιοργάνωση εκ των προτέρων. Ο Yung, (1997), προτείνει τους ακόλουθους παράγοντες ως οδηγούς για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος διασφάλισης ποιότητας: Δέσμευση και συμμετοχή των ανώτατων διοικητικών στελεχών Ομαδική εργασία για την επίλυση των προβλημάτων Επισταμένη εκπαίδευση με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα ποιότητας Βελτίωση των τεχνικών ελέγχου και μεθόδων ποιότητας Συνεχή βελτίωση του προγράμματος Συμμετοχή του προσωπικού από όλα τα επίπεδα. Ο Grint, (1997), είπε ότι ένας από τα κρίσιμους θεμέλιους λίθους της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι η συμμετοχή και η δέσμευση του εργατικού δυναμικού από όλα τα επίπεδα. Μέσω μιας πρακτικής μελέτης του κύκλου ποιότητας στο Χονγκ Κονγκ, ο Koo, L.C., (1995), ανέφερε ότι η υποστήριξη και η δέσμευση των ανώτατων και των μεσαίων στελεχών διοίκησης, είναι οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας για την εφαρμογή ορθών πρακτικών ποιότητας. 7

21 ΜΕΡΟΣ Α 8

22 Κεφάλα ιιο 1 :: IISO κα ιι Πο ιιό ττη ττα παρεχόμενων υπηρεσ ιιών υγε ίίας Το αίτημα για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας είναι διαχρονικό και οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν μια ομάδα υπηρεσιών στις οποίες η ποιότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία γιατί αφορούν τη φροντίδα και τον σεβασμό του πολυτιμότερου αγαθού, της υγείας. Στο σύγχρονο περιβάλλον των υπηρεσιών υγείας ο περιορισμός του κόστους και η ποιότητα συναντώνται στην έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έστρεψε τους οργανισμούς στην αναζήτηση προτύπων και μοντέλων συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας, με σκοπό την πρόληψη των κίνδυνων και την βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος και των διαδικασιών στο τομέα παροχής υπηρεσιών Υγείας. Ορισμός της ποιότητας στις υπηρεσίες και στον τομέα υγείας Δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί με σαφήνεια η έννοια της ποιότητας εξαιτίας της υποκειμενικότητας της. Κατά καιρούς πολλοί μελετητές προσπάθησαν να ορίσουν την ποιότητα και έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί. Συγκεκριμένα οι πιο χαρακτηριστικοί ορισμοί ποιότητας, σύμφωνα με την σχετική βιβλιογραφία, που τυγχάνουν και της μεγαλύτερης δυνατής αποδοχής είναι οι εξής: "Η ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι οτιδήποτε ανταποκρίνεται ή και ξεπερνά τις προσδοκίες των καταναλωτών" (Evans & Lindsay, 1996). "Υψηλής ποιότητας υπηρεσία είναι η υπηρεσία η οποία παρέχει αποτελεσματική φροντίδα, ικανοποιεί τις ανάγκες του κάθε πελάτη και παρέχεται, δίκαια, αποτελεσματικά και ανθρώπινα" (Black, 1990). "Μια συνεχής προσπάθεια από όλα τα μέλη ενός οργανισμού για την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών. Στον τομέα παροχής υπηρεσιών Υγείας, ως πελάτες θεωρούνται οι ασθενείς και οι λοιποί εμπλεκόμενοι" (Laffel& Blumenthal, 1989). 9

23 Για τις Υπηρεσίες Υγείας ο προσδιορισμός της ποιότητας παρουσιάζει επίσης δυσκολίες. Οι ορισμοί της ποιότητας στον τομέα της Υγείας, επικεντρώνονται κυρίως στην αποτελεσματικότητα και στην συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι συχνότερα αναφερόμενοι ορισμοί για την ποιότητα στις υπηρεσίες Υγείας είναι: "Ποιότητα στην Υγεία είναι η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του ασθενή λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη και τις ζημίες που υπάρχουν σε μια διαδικασία περίθαλψης" (Donabedian, 1980). "Ποιότητα είναι το μέγιστο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για κάθε ασθενή, στη διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση, στην αποφυγή ιατρικών λαθών και την ευαισθητοποίηση και προσοχή στις ανάγκες του ασθενή και της οικογενείας του, με έναν τρόπο που ενσωματώνει το κόστος, όσο και την αποτελεσματικότητα και παράλληλα καταγράφει το σύνολο των αποτελεσμάτων" (Thompson, 1980). Αδιαμφισβήτητα οι παραπάνω μελετητές συνέβαλαν σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας, σήμερα όμως υπάρχει στροφή προς την συνεχή και συνολική βελτίωση τις ποιότητας. Σύμφωνα με τον Harvey "Η ποιότητα ορίζεται ως η αναζήτηση τρόπων συνεχούς βελτίωσης της φροντίδας υγείας" (Harvey, 1996). Επιπλέον η American Medical Association ορίζει την ποιότητα στη Υγείας ως " την ιατρική φροντίδα που συνεχώς και με συνέπεια συμβάλλει στην βελτίωση της διατήρησης της ποιότητας και ή/και της διάρκειας της ζωής". Τα χαρακτηριστικά αυτής της φροντίδας είναι: Προώθηση της υγείας και πρόληψη των ασθενειών Έγκαιρη παρέμβαση Ενημέρωση και συμμετοχή των ασθενών Προσοχή στην επιστημονική βάση της ιατρικής Αποτελεσματική χρήση των πόρων (American Medical Association, 2000). Συμπληρώνοντας την φιλοσοφία της συνεχόμενης και συνολικής φροντίδας η Joint Commission on Accreditattion of Healthcare Organizations (JCAHO, 2000), ορίζει την ποιότητα ως " το βαθμό στον οποίο οι υπηρεσίες υγείας αυξάνουν την πιθανότητα των 10

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (MBA - TQM) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μ.Β.Α. ΕΧΕCUTIVE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ EFQM ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Ναυτιλία ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΧΡΥΣΗ, ΑΜ 4873 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΘΕΜΑ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Σπουδάστρια: ΓΚΟΡΡΕΑ ΜΙΓΚΕΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Διερεύνηση του Βαθμού Ικανοποίησης στην Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά : Εμπειρικά Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ GRAND HOTEL, MITSIS CLUB HOTELS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΞΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Φ.Υ. ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 15189 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ: 7622 ΠΑΓΙΑΪ ΓΚΛΕΝΤΙΣΙΑΝΑ Α.Μ: 7910

Διαβάστε περισσότερα