ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία"

Transcript

1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ποιότητα Μονάδων Υγείας - Εφαρμογή του προτύπου ISO 9001: 2008 στη ΜΕΘ του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης και ανάλυση της στάσης των εργαζομένων στην εφαρμογή του ΣΔΠ της ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φεβρουάριος 2013

2 Αφ ιιερώσε ιις Στον Τάσο την Αναστασία και την Τασούλα ii

3 Ευχαρ ιισ ττ ίίες Ευχαριστώ θερμά την επιβλέπουσα καθηγήτριά μου Γκοτζαμάνη Αικατερίνη για την βοήθεια και τις συμβουλές που μου πρόσφερε και όλους τους καθηγητές του MBA του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τις γνώσεις και τις εμπειρίες που μοιράστηκαν μαζί μας. Ευχαριστώ τον Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων κ. Κουσουνάδη και τον Προϊστάμενο της ΜΕΘ κ. Χασιώτη του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης για την βοήθεια τους στην πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας. Ευχαριστώ επίσης τον Σκούτζο Βασίλη και τον Οικονόμου Νίκο για την πολύτιμη βοήθεια τους. Τέλος Ευχαριστώ τον σύζυγο μου που στάθηκε διακριτικά δίπλα μου όλο αυτό το διάστημα και υπήρξε υποστηρικτής της προσπάθειάς μου. iii

4 Περ ίίληψη Ο τομέας της Υγείας είναι ένας ιδιαίτερα απαιτητικός και ανταγωνιστικός τομέας. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία έτη υπήρξε αυξανόμενο ενδιαφέρον για ποιότητα και ασφάλεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Η πληθώρα των παρεχομένων υπηρεσιών απαιτεί συντονισμό και σωστή οργάνωση, ενώ οι απαιτήσεις τόσο από την πλευρά των ασθενών όσο και από την πλευρά των εργαζομένων συνεχώς αυξάνονται. Επόμενως, η υιοθέτηση συγκεκριμένων Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας στον χώρο της Υγείας κρίνεται επιτακτική. Το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008 περιγράφει ένα μοντέλο οργάνωσης που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως τομέα δραστηριοτήτων και μεγέθους. Στόχος του είναι η επιτυχής ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών, σε ένα απαιτητικό, ανταγωνιστικό και εξελισσόμενο περιβάλλον. Στην παρούσα μελέτη, στο πρώτο μέρος, πραγματοποιείται μια θεωρητική προσέγγιση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας και του Προτύπου Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001: 2008 στις Μονάδες Υγείας. Οι ορισμοί ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας,οι παράγοντες και τα χαρακτηριστικά που την καθορίζουν, όπως επίσης και η έννοια της διασφάλισης ποιότητας, το πρότυπο ISO 9001:2008 με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του στις Μονάδες Υγείας αναλύονται εκτενώς. Το δεύτερο μέρος αποτελεί προϊόν έρευνας. Αρχικά περιγράφεται η διαδικασία εφαρμογής του Πρότυπου Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ιδιωτικής Κλινικής στη Θεσσαλονίκη και αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που αποκόμισε ο Οργανισμός από την εφαρμογή του ΣΔΠ. Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια έρευνας της στάσης και των αντιλήψεων των εργαζομένων στην εφαρμογή του Πρότυπου με χρήση ερωτηματολόγιου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι θεωρούν πως μετά την εφαρμογή του ISO 9001:2008 βελτιώθηκε η αποτελεσματικότητα της εταιρίας όσον αφορά την παραγωγικότητα και την εξυπηρέτηση πελατών, η στάση τους μπορεί να θεωρηθεί θετική, η πλειονότητα αυτών θεωρεί ότι η εφαρμογή του προγράμματος ποιότητας έχει βελτιώσει την ''εικόνα'', τη φήμη και έχει αυξήσει την πελατεία της εταιρίας. iv

5 Ab sstt rrac tt The health sector is a highly demanding and competitive sector. It is a fact that in recent years there has been growing interest in quality and safety in health services. The variety of services requires coordination and proper and the requ organizing irements both from patients and employees are increasing. Next, the adoption of specific Quality Assurance Systems in the Health sector is imperative. The quality standard ISO 9001:2008 describes an organizing model that can be applied to all companies regardless of sector and size. Goal is a successful response to customer requirements in a demanding, competitive and evolving environment. In this study, in the first part, made a theoretical approach to quality health services and the Quality Assurance Standard ISO 9001: 2008 in the Health Units. The definitions of quality in health services, the factors and characteristics that determine, as well as the concept of quality assurance to ISO 9001:2008 with the advantages and disadvantages of the health units are analyzed extensively. In the second part,initially described the implementation process of quality assurance standards ISO 9001:2008 in an Intensive Care Unit of a Private Clinic in Thessaloniki and analyzes the advantages and disadvantages from the implementation of an ISO certification. Thereafter researches staff attitudes and perceptions about the quality programme using questionnaire. The results showed that employees believe that after the application of ISO 9001:2008 to improving the effectiveness of the company in terms of productivity and customer service, their attitude can be considered positive, the majority believes that the implementation of the quality program has improved the image, reputation and increased the company's clientele. v

6 Π ίίνακας Περ ιιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... ii Πίνακας Εικονογραφήσεων... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Κατάλογος Πινάκων... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Κατάλογος Διαγραμμάτων... viii Εισαγωγή... 1 Γενικά... 1 Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας ΜΕΡΟΣ Α... 8 Κεφάλαιο 1: ISO και Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας... 9 Ορισμός της ποιότητας στις υπηρεσίες και στον τομέα υγείας... 9 Τα Χαρακτηριστικά της Ποιότητας στον Τομέα Υγείας Προσδιορισμός Κρίσιμων Παραγόντων των Υπηρεσιών Υγείας Διασφάλιση Ποιότητας ISO και Διασφάλιση Ποιότητας Τα Πρότυπα ISO Το πρότυπο ISO 9001: Η Εφαρμογή του ISO στις Υπηρεσίες Υγείας Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του ISO 9001 στις Μονάδες Υγείας Ανθρώπινοι Πόροι και Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας ΜΕΡΟΣ Β Ερευνητικό Πλαίσιο Μεθοδολογία Ταυτότητα Έρευνας Δείγμα Έρευνας Εργαλείο Έρευνας Κεφάλαιο 2 Εφαρμογή του Πρότυπου Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης και ανάλυση της στάσης των εργαζομένων στην εφαρμογή του Σύντομο Ιστορικό του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης vi

7 Απόφαση Εισαγωγής του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Ορισμός Εκπροσώπου Ποιότητας και Σύσταση Επιτροπής Ποιότητας Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Προσωπικού Ανάλυση Παρούσας Κατάστασης Στόχοι Προγράμματος Ποιότητας Σχεδιασμός και Εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Εγχειρίδιο Διαδικασιών Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα/ Δυσκολίες Εφαρμογής του ΣΔΠ Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα / Δυσκολίες Εφαρμογής Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Επιθεωρήσεις Αξιολόγησης Μελλοντικοί Στόχοι Κεφάλαιο 4 Ανάλυση της στάσης των εργαζομένων στην εφαρμογή του ISO Ανάλυση και Ερμηνεία Ευρημάτων Συμπεράσματα και Προτάσεις Βιβλιογραφία Ξένη Βιβλιογραφία Ελληνική Βιβλιογραφία Πηγές από το Διαδίκτυο Προσάρτημα ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Προσάρτημα vii

8 Κατάλογος Διαγραμμάτων Διάγραμμα 1 : Φύλο Διάγραμμα 2 : Ηλικία Διάγραμμα 3 : Εκπαίδευση Διάγραμμα 4 : Οικογενειακή κατάσταση Διάγραμμα 5 : Η θέση εργασίας μου Διάγραμμα 6 : Τα έτη προϋπηρεσίας μου στην εταιρία Διάγραμμα 7 : Η εταιρία που εργάζομαι έχει προγράμματα που αναπτύσσουν την ''ευαισθητοποίηση στην ποιότητα'' στα μελή του προσωπικού της Διάγραμμα 8: Είμαι ευχαριστημένος με τα ''προγράμματα ποιότητας'' που εφαρμόζει η εταιρία Διάγραμμα 9 : Αύξηση παραγωγικότητας Διάγραμμα 10 : Βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών Διάγραμμα 11 : Μείωση κόστους Διάγραμμα 12 : Ανάπτυξη των δυνατοτήτων του προσωπικού Διάγραμμα 13 : Ανάπτυξη ''κουλτούρας ποιότητας'' Διάγραμμα 14 : Ενθάρρυνση ομαδικής εργασίας Διάγραμμα 15 : Η εταιρία που εργάζομαι προσφέρει εκπαίδευση στην ''ποιότητα'' Διάγραμμα 16 : Η εκπαίδευση βοήθα στην επιτυχία των προγραμμάτων ποιότητας Διάγραμμα 17 : Η Ανωτάτη Διοίκηση δείχνει έντονη υποστήριξη και δέσμευση στο πρόγραμμα ποιότητας Διάγραμμα 18 : Τα μεσαία στελέχη δείχνουν ισχυρή δέσμευση στα προγράμματα ποιότητας Διάγραμμα 19 : Συνήθως αρέσει στα μελή του προσωπικού να συμμετέχουν σε προγράμματα ποιότητας Διάγραμμα 20 : Οι εργαζόμενοι που έχουν καλές επιδόσεις στα προγράμματα ποιότητας λαμβάνουν αναγνώριση και ανταμείβονται Διάγραμμα 21 : Ενημέρωση /ευαισθητοποίηση σχετικά με το ISO Διάγραμμα 22 : Τεκμηρίωση και εφαρμογή του ISO Διάγραμμα 23 : Ικανότητες διοίκησης και επόπτευσης viii

9 Διάγραμμα 24 : Διοίκηση ολικής ποιότητας Διάγραμμα 25 : Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων Διάγραμμα 26 : Ηγετικές ικανότητες Διάγραμμα 27 : Ομαδική εργασία Διάγραμμα 28 : Ικανότητες διοίκησης Διάγραμμα 29 : Συστήματα ποιότητας Διάγραμμα 30 : Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας Διάγραμμα 31 : Παροχή υπηρεσιών υγείας Διάγραμμα 32 : Εξυπηρέτηση πελατών Διάγραμμα 33 : Πώλησης και προώθηση Διάγραμμα 34 : Έλεγχος κόστους Διάγραμμα 35 : Εκπαίδευση προσωπικού Διάγραμμα 36 : Διοίκηση προσωπικού Διάγραμμα 37: Επενδύσεις σε εξοπλισμό/μηχανήματα Διάγραμμα 38: Φήμη επιχείρησης Διάγραμμα 39: Ικανότητες διοίκησης Διάγραμμα 40: Συστήματα ποιότητας Διάγραμμα 41: Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας Διάγραμμα 42: Παροχή υπηρεσιών υγείας Διάγραμμα 43: Εξυπηρέτηση πελατών Διάγραμμα 44: Πώλησης και προώθηση Διάγραμμα 45: Έλεγχος κόστους Διάγραμμα 46: Εκπαίδευση προσωπικού Διάγραμμα 47: Διοίκηση προσωπικού Διάγραμμα 48: Επενδύσεις σε εξοπλισμό/μηχανήματα Διάγραμμα 49: Φήμη επιχείρησης Διάγραμμα 50: Είμαι διατεθειμένος να καταβάλω επιπλέον προσπάθεια για να βοηθήσω στην επιτυχία της εταιρίας Διάγραμμα 51: Επαινώ την εταιρία που εργάζομαι, ως έναν σπουδαίο οργανισμό, στους φίλους μου ix

10 Διάγραμμα 52: Θα δεχόμουν σχεδόν κάθε λογικό είδος ανάθεσης καθήκοντος για να εξακολουθήσω να εργάζομαι στην εταιρία Διάγραμμα 53: Οι άξιες μου είναι παρόμοιες με τις άξιες της εταιρίας που εργάζομαι. 63 Διάγραμμα 54: Είμαι περήφανος/η όταν λέω σε άλλους ότι εργάζομαι για την εταιρία Διάγραμμα 55: Η εταιρία που εργάζομαι με εμπνέει να εκτελώ τα καθήκοντα μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο Διάγραμμα 56: Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επέλεξα αυτήν την εταιρία για να εργαστώ Διάγραμμα 57: Με ενδιαφέρει πραγματικά το μέλλον της εταιρίας Διάγραμμα 58: Για μένα, η εταιρία που εργάζομαι είναι ο καλύτερος οργανισμός για να εργαστώ Διάγραμμα 59: Η εφαρμογή του ISO 9001 είναι χρήσιμη για την εταιρία Διάγραμμα 60: Θα προσπαθήσω όσο περισσότερο μπορώ για να βοηθήσω την εταιρία να παραμείνει στο ISO Διάγραμμα 61: Το πρόγραμμα ποιότητας ISO 9001 έχει βελτιώσει το ''πρότυπο διαχείρισης'' της εταιρίας που εργάζομαι Διάγραμμα 62: Το πρόγραμμα ποιότητας ISO 9001 έχει βελτιώσει την ''εικόνα'' την φήμη και έχει αυξήσει την πελατεία της εταιρίας που εργάζομαι Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1: Εγχειρίδιο διασφάλισης ποιότητας Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Πίνακας 2: Παράγοντες στάσης εργαζομένων Πίνακας 3: Παραγοντική ανάλυση (α) Πίνακας 4: Παραγοντική ανάλυση (β) Πίνακας 5: Παραγοντική ανάλυση (γ) Πίνακας 6: Παραγοντική ανάλυση (δ) Πίνακας 7: Παραγοντική ανάλυση (ε) Πίνακας 8: Παραγοντική ανάλυση (ζ) Πίνακας Π1: Φύλο x

11 Πίνακας Π2: Ηλικία Πίνακας Π3: Εκπαίδευση Πίνακας Π4: Οικογενειακή κατάσταση Πίνακας Π5: Η θέση εργασίας μου Πίνακας Π6: Τα έτη προϋπηρεσίας μου στην εταιρία Πίνακας Π7: Η εταιρία που εργάζομαι έχει προγράμματα που αναπτύσσουν την ''ευαισθητοποίηση στην ποιότητα'' στα μελή του προσωπικού της Πίνακας Π8: Είμαι ευχαριστημένος με τα ''προγράμματα ποιότητας'' που εφαρμόζει η εταιρία Πίνακας Π9: Αύξηση παραγωγικότητας Πίνακας Π10: Βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών Πίνακας Π11: Μείωση κόστους Πίνακας Π12: Ανάπτυξη των δυνατοτήτων του προσωπικού Πίνακας Π13: Ανάπτυξη ''κουλτούρας ποιότητας'' Πίνακας Π14: Ενθάρρυνση ομαδικής εργασίας Πίνακας Π15: Η εταιρία που εργάζομαι προσφέρει εκπαίδευση στην ''ποιότητα'' Πίνακας Π16: Η εκπαίδευση βοήθα στην επιτυχία των προγραμμάτων ποιότητας Πίνακας Π17: Η Ανωτάτη Διοίκηση δείχνει έντονη υποστήριξη και δέσμευση στο πρόγραμμα ποιότητας Πίνακας Π18: Τα μεσαία στελέχη δείχνουν ισχυρή δέσμευση στα προγράμματα ποιότητας Πίνακας Π19: Συνήθως αρέσει στα μελή του προσωπικού να συμμετέχουν σε προγράμματα ποιότητας Πίνακας Π20: Οι εργαζόμενοι που έχουν καλές επιδόσεις στα προγράμματα ποιότητας λαμβάνουν αναγνώριση και ανταμείβονται Πίνακας Π21: Ενημέρωση /ευαισθητοποίηση σχετικά με το ISO Πίνακας Π22: Τεκμηρίωση και εφαρμογή του ISO Πίνακας Π23: Ικανότητες διοίκησης και επόπτευσης Πίνακας Π24: Διοίκηση ολικής ποιότητας Πίνακας Π25: Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων Πίνακας Π26: Ηγετικές ικανότητες xi

12 Πίνακας Π27: Ομαδική εργασία Πίνακας Π28: Ικανότητα διοίκησης Πίνακας Π29: Συστήματα ποιότητας Πίνακας Π30: Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας Πίνακας Π31: Παροχή υπηρεσιών υγείας Πίνακας Π32: Εξυπηρέτηση πελατών Πίνακας Π33: Πώλησης και προώθηση Πίνακας Π34: Έλεγχος κόστους Πίνακας Π35: Εκπαίδευση προσωπικού Πίνακας Π36: Διοίκηση προσωπικού Πίνακας Π37: Επενδύσεις σε εξοπλισμό/μηχανήματα Πίνακας Π38: Φήμη επιχείρησης Πίνακας Π39: Ικανότητες διοίκησης Πίνακας Π40: Συστήματα ποιότητας Πίνακας Π41: Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας Πίνακας Π42: Παροχή υπηρεσιών υγείας Πίνακας Π43: Εξυπηρέτηση πελατών Πίνακας Π44: Πώλησης και προώθηση Πίνακας Π45: Έλεγχος κόστους Πίνακας Π46: Εκπαίδευση προσωπικού Πίνακας Π47: Διοίκηση προσωπικού Πίνακας Π48: Επενδύσεις σε εξοπλισμό/μηχανήματα Πίνακας Π49: Φήμη επιχείρησης Πίνακας Π50: Είμαι διατεθειμένος να καταβάλω επιπλέον προσπάθεια για να βοηθήσω στην επιτυχία της εταιρίας Πίνακας Π51: Επαινώ την εταιρία που εργάζομαι, ως έναν σπουδαίο οργανισμό, στους φίλους μου Πίνακας Π52: Θα δεχόμουν σχεδόν κάθε λογικό είδος ανάθεσης καθήκοντος για να εξακολουθήσω να εργάζομαι στην εταιρία Πίνακας Π53: Οι άξιες μου είναι παρόμοιες με τις άξιες της εταιρίας που εργάζομαι. 104 xii

13 Πίνακας Π54: Είμαι περήφανος/η όταν λέω σε άλλους ότι εργάζομαι για την εταιρία 105 Πίνακας Π55: Η εταιρία που εργάζομαι με εμπνέει να εκτελώ τα καθήκοντα μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο Πίνακας Π56: Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επέλεξα αυτήν την εταιρία για να εργαστώ Πίνακας Π57: Με ενδιαφέρει πραγματικά το μέλλον της εταιρίας Πίνακας Π58: Για μένα, η εταιρία που εργάζομαι είναι ο καλύτερος οργανισμός για να εργαστώ Πίνακας Π59: Η εφαρμογή του ISO 9001 είναι χρήσιμη για την εταιρία Πίνακας Π60: Θα προσπαθήσω όσο περισσότερο μπορώ για να βοηθήσω την εταιρία να παραμείνει στο ISO Πίνακας Π61: Το πρόγραμμα ποιότητας ISO 9001 έχει βελτιώσει το ''πρότυπο διαχείρισης'' της εταιρίας που εργάζομαι Πίνακας Π62: Το πρόγραμμα ποιότητας ISO 9001 έχει βελτιώσει την ''εικόνα'' την φήμη και έχει αυξήσει την πελατεία της εταιρίας που εργάζομαι Πίνακας Π63: Παραγοντική ανάλυση (α) Πίνακας Π64: Παραγοντική ανάλυση (β) Πίνακας Π65: Παραγοντική ανάλυση (γ) Πίνακας Π66: Παραγοντική ανάλυση (δ) Πίνακας Π67: Παραγοντική ανάλυση (ε) Πίνακας Π68: Παραγοντική ανάλυση (ζ) xiii

14 Ε ιισαγωγή Γενικά Αρχικά, η προσέγγιση γύρω από το θέμα της βελτίωσης της ιατρικής φροντίδας θεωρούνταν «ως κάτι το οποίο ήταν καλύτερο να μελετηθεί από ορισμένους ενθουσιώδεις μελετητές» (Fillingham, 2008), παρά ένα θέμα το οποίο θα ήταν όλοι σε θέση να μελετήσουν. Σήμερα το συγκεκριμένο θέμα είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και συγκεντρώνει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον εξαιτίας των μεγάλων αλλαγών που υπόκεινται τα τελευταία χρονιά οι οργανισμοί ιατρικής φροντίδας. Ο ραγδαίος ρυθμός ανάπτυξης στα συστήματα ιατρικής φροντίδας, οι αλλαγές στον χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας, οι νέες δομές και τεχνολογίες, οι ηθικές τάσεις, οι περιβαλλοντολογικοί παράγοντες και η επίδραση που έχει η αύξηση του κόστους, φέρνουν τους διευθυντές των υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας αντιμέτωπους με φοβερές προκλήσεις. Οι πελάτες απαιτούν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών σε λογικές και προσιτές τιμές. Επομένως, ο σκοπός των οργανισμών θα πρέπει να είναι: η βελτίωση της ποιότητας και η αύξηση της εμπιστοσύνης των ασθενών, των επαγγελματιών και των πελατών ως προς την ποιότητα, τις δομές, τις διαδικασίες, και τα αποτελέσματα. Οι διευθυντές ιατρικής φροντίδας θα πρέπει να βρουν νέους τρόπους να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις παραπάνω απαιτήσεις. Το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην αληθινή και την επιδιωκόμενη ιδανική ιατρική φροντίδα και τα ποιοτικά στάνταρ είναι γεγονός. Για να αντεπεξέλθουν οι οργανισμοί υγείας στις μεταβαλλόμενες κλινικές συνήθειες, πρέπει να πραγματοποιηθούν οργανωτικές και διαρθρωτικές αλλαγές και να εισέλθουν νέοι ρυθμιστικοί μηχανισμοί. Σε διάφορες χώρες είναι υποχρεωτική, με νομοθετική ρύθμιση, η εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών Υγείας. H αυξανόμενη σημασία του θέματος αυτού πρέπει να οδηγήσει σε πολυάριθμες δραστηριότητες και την επιτυχή πιστοποίηση του συστήματος υγείας (Peters et al., 2004; Doebert et al., 2005; Jansen Schmidt et al., 2001; Beholz et al., 2003, Staines, 2000). 1

15 Στην Ελλάδα η εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας δεν είναι υποχρεωτική, παρόλα αυτά υπάρχει αυξημένη ζήτηση και απαίτηση ποιοτικών υπηρεσιών υγείας από τους ασθενείς. Η απαίτηση αυτή γίνεται επιτακτική ιδιαίτερα στον εξαιρετικά ανταγωνιστικό κλάδο των Ιδιωτικών Κλινικών Υγείας. Η Διοίκηση Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης (ΙΔΘ) ακολουθώντας την τάση της αγοράς και το παράδειγμα της μητρικής εταιρίας, του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, αποφάσισε να εισάγει ένα εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να παρουσιάσει αρχικά το θεωρητικό πλαίσιο Ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και του Προτύπου Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 στις Μονάδες Υγείας. Στη συνέχεια ακολουθεί το ερευνητικό πλαίσιο στο οποίο θα περιγραφεί η διαδικασία εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης (ΙΔΘ) χρησιμοποιώντας το πρότυπο ISO 9001 και θα αναλυθεί η στάση των εργαζομένων στην εφαρμογή του με τη χρήση ερωτηματολόγιου που παρατίθεται στο παράρτημα 1. Δεδομένων των παραπάνω θέτουμε τα ακόλουθα ερωτήματα: Πως ορίζεται η ποιότητα στον τομέα υγείας, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ποιότητας και οι κρίσιμοι παράγοντες των υπηρεσιών υγείας; Πως ορίζεται η Διασφάλιση Ποιότητας, ποια τα πρότυπα της σειράς ISO 9000, πως εφαρμόζονται στις Μονάδες Υγείας και ποια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εφαρμογής τους; Ποια ήταν τα βήματα για την εφαρμογή του ISO 9001 στη ΜΕΘ του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, ποια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του τμήματος αλλά και ολοκλήρου του Οργανισμού από την εφαρμογή του ΣΔΠ; Ποια είναι η στάση και οι αντιλήψεις των εργαζομένων, της ΜΕΘ, στην εφαρμογή του ΣΔΠ; 2

16 Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Η ποιότητα στους οργανισμούς υγείας είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι η ποιότητα της περίθαλψης από τους κλινικούς γιατρούς εξαρτάται ουσιαστικά από την ικανότητα των τμημάτων όπου εργάζονται. Η σχέση γιατρού ασθενούς είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση των ασθενών, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης. Παράγοντες όπως η σωστή λειτουργία του ιατρικού εξοπλισμού και η εγκατάσταση πρωτοκόλλων διαχείρισης ασθενούς που οδηγούν σε μείωση της μεταβλητότητας διαχείρισης μεταξύ του προσωπικού. Κατά τα τελευταία έτη, υπήρξε αυξανόμενο ενδιαφέρον για ποιότητα και ασφάλεια στον Τομέα Υγείας. Πολλά νοσοκομεία έχουν εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) με χρήση της πιστοποίησης ISO 9001, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της περίθαλψης. Επιπλέον πολλές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί όσον αφορά την διαδικασία εφαρμογής της πιστοποίησης ISO και τα πλεονεκτήματα των οργανισμών Υγείας μετά την εφαρμογή του ΣΔΠ. Ο Matilde Rodríguez Cerrillo et al, (2012), παρουσίασαν μια μελέτη για την εφαρμογή του προγράμματος ποιότητας ISO σε ένα Νοσοκομείο προσανατολισμένο στην νοσηλεία στο σπίτι, (Hospital in the Home HIH) στη Μαδρίτη. Αυτά τα Νοσοκομεία είναι μια εναλλακτική λύση στις συμβατικές νοσηλείες που επιτρέπει στους ασθενείς με καταστάσεις που διαφορετικά θα απαιτούσαν ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, να αντιμετωπίζονται στο δικό τους σπίτι (Leff et al, 2005; Shepperd and Iliffe, 2005). ΟΙ περισσότερες από τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται είναι παρόμοιες με αυτές που πραγματοποιούνται στο νοσοκομείο. Ωστόσο, η περίθαλψη στο σπίτι του ασθενούς απαιτεί τη διαχείριση ορισμένων ειδικών υπηρεσιών (παροχή της θεραπείας οξυγόνου, τα ταξίδια του προσωπικού, κ.λπ.).τα πλεονεκτήματα μετά από δυο έτη εφαρμογής ήταν πολλά όπως, αύξηση ποιότητας φροντίδας και αύξηση ικανοποίησης των ασθενών, μηδενισμός στις βλάβες εξοπλισμού, βελτίωση απόδοσης προμηθευτών, καλύτερος σχεδιασμός της κατάρτισης του προσωπικού, αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων, καλύτερη εσωτερική επικοινωνία και αύξηση ομαδικού πνεύματος. 3

17 Ο Matthias Helbig et al, (2010), παρουσίασαν μια μελέτη για την εφαρμογή της διεθνούς πιστοποίησης ISO 9001:2000 σε μια ωτορινολαρυγγολογική κλινική (Goethe University Hospital ENT clinic) στην Φρανκφούρτη. Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν εκτιμήθηκαν και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ικανοποίηση των ασθενών και του προσωπικού, στις προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες των εσωτερικών ελέγχων, και τη συνεχή βελτίωση. Αλλά πλεονεκτήματα ήταν η ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα ποιότητας, ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων του προσωπικού και η αποτελεσματικότητα της κατάρτισης του προσωπικού. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αξιολόγηση του ΣΔΠ στα πλαίσια της καθημερινής ρουτίνας του νοσοκομείου. Λάθος ή ανεπιθύμητες ενέργειες εντοπίζονται, αναλύονται και αξιολογούνται, οι αιτίες μησυμμόρφωσης εντοπίζονται και προτείνονται διορθωτικές δράσεις. Αν οι διορθώσεις αυτές είναι αποτελεσματικές, τότε η ΩΡΛ κλινική μετά από τέσσερις εβδομάδες, τις προσθέτει στο εγχειρίδιο ποιότητας. Έτσι, είναι οι κρυφές ή νέες ρωγμές στο σύστημα εντοπίζονται νωρίς και τροποποιούνται αμέσως. Η μελέτη δείχνει ότι η εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας απαιτεί σημαντική προσπάθεια, αλλά το κέρδος των ασθενών καθώς και του προσωπικού από την καινοτομία είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ο θετικός αντίκτυπος που είχε η εφαρμογή του προγράμματος στην δομή και τη ροή εργασίας σε έναν τομέα της κλινικής, οδήγησε στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε όλες της πτέρυγες και τα τμήματα κλινικής. Ο Staines, (2000), παρουσίασε στη μελέτη του την εμπειρία της εφαρμογής ενός προγράμματος ποιότητας που οδήγησε σε πιστοποίηση ISO 9001 ένα Ελβετικό περιφερειακό Νοσοκομείο (Hopital de Zone de St Loup/Orbe, Pompaples, Switzerland). Περιγράφει τα κίνητρα του προγράμματος, τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και τα οφέλη της προσέγγισης. Επίσης, παρουσιάζει τους περιορισμούς, τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν, καθώς και το κόστος και τους πόρους που απαιτούνται. Αξίζει να αναφερθεί ότι όλες οι δραστηριότητες του νοσοκομείου ομαδοποιήθηκαν και ένα διάγραμμα σχεδιάστηκε για να δείξει τη δομή όλων των διαδικασιών. Οι διεργασίες χωρίστηκαν σε τρία κεφάλαια: 1) Διαχείριση 4

18 2) Φροντίδα (στο κέντρο) και 3) Δραστηριότητες υποστήριξης Για χρονικό διάστημα 12 μηνών το νοσοκομείο επικεντρώθηκε στην ανάλυση των διαδικασιών του. Ιδιαίτερα σημαντικά πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν εκτός από την βελτίωση της παρεχομένης φροντίδας και την ικανοποίηση ασθενών ήταν ότι η εφαρμογή της πιστοποίησης ISO οδήγησε σε ένα ευρέως διαδεδομένο αίσθημα υπερηφάνειας και έδωσε κίνητρα βελτίωσης στο προσωπικό. Ένα από τα μειονεκτήματα που αποκαλύφθηκαν ήταν η υπερβολική γραφική εργασία. Εν τούτοις σημειώνεται ότι τα νέα έγγραφα είναι πραγματικά χρήσιμα, και ότι η προηγούμενη περιττή γραφειοκρατία εγκαταλείπεται. Παρά τη σπουδαιότητα της δέσμευσης του προσωπικού σε κάθε προσπάθεια εφαρμογής προγραμμάτων ποιότητας, εξαιρετικά λίγοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τη μέτρηση και τη διαχείριση της στάσης του προσωπικού κατά τη διαδικασία εισαγωγής προγραμμάτων ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης ISO. Πάρα πολύ συχνά τόσο η διοίκηση και οι σύμβουλοι βιάζονται να ολοκληρώσουν το έργο τους και ενδέχεται να παραμελήσουν την αίσθηση και την στάση του προσωπικού. Σκοπός της μελέτης των Koo Hannah, (1998) and L.C. Koo, (1999), ήταν να ερευνήσουν τη στάση του προσωπικού κατά τη διάρκεια της εισαγωγής ενός προγράμματος ποιότητας με πιστοποίηση ISO. Η διαδικασία απόκτησης της πιστοποίησης ISO συνήθως διαρκεί ένα έτος και η στάση και η δέσμευση του προσωπικού αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόκτησης της πιστοποίησης ISO. Θεωρείται σκόπιμο η ερευνά να ξεκινήσει από τη στιγμή που ο οργανισμός αποφασίζει να εφαρμόσει την πιστοποίησης ISO και να λήγει μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού, για να αποτυπωθούν οι αλλαγές και οι διακυμάνσεις στην στάση του προσωπικού. Η έρευνα εφαρμόστηκε σε μια εταιρία επενδύσεων και ανάπτυξης δημόσιας ιδιοκτησίας. Εφαρμόστηκε ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολόγιου το οποίο διερευνά τα αναμενόμενα οφέλη από την πιστοποίηση ISO, τα πιθανά μειονεκτήματα, τις δυσκολίες στην εισαγωγή και τις προϋποθέσεις για επιτυχία. 5

19 Το ερωτηματολόγιο της έρευνας χρησιμοποιεί Κλίμακα Likert 5 σημείων και καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: Επίπεδο ευαισθητοποίησης της εταιρίας σε προγράμματα ποιότητας Αποτελεσματικότητα προγράμματος ποιότητας Οδηγοί Ποιότητας Ανάγκες κατάρτισης σε θέματα ποιότητας Παράγοντες επιτυχίας εταιριών Προτερήματα εταιρίας Διαφορά επιδόσεων εταιρίας Επίπεδο δέσμευσης προσωπικού στην εταιρία Στο τέλος της έρευνας, περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με την άποψη του προσωπικού για το πρότυπο ISO: A. Αν πιστεύουν ότι η υιοθέτηση του ISO 9001 είχε θετικά αποτελέσματα στον Οργανισμό. B. Αν είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν επιπλέων προσπάθεια ώστε ο Οργανισμός να διατηρήσει το πρότυπο ISO. C. Αν συμφωνούν ότι μέσω του ISO είχε βελτιωθεί το πρότυπο διαχείρισης Οργανισμού και D. Αν θεωρούν ότι το πρότυπο ISO είχε βελτιώσει την εικόνα και τη φήμη του Οργανισμού. Αποκαλύπτει ότι οι εργαζόμενοι πιστεύουν πως πιστοποίηση ISO βελτιώνει την απόδοση του Οργανισμού αλλά ότι η υποστήριξη και η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης είχε μειωθεί. Σημαντικές βελτιώσεις μετά την πιστοποίηση φάνηκαν να υπάρχουν, κατά την άποψη των εργαζόμενων, στην ικανότητα διαχείρισης, στα συστήματα ποιότητας, την εξυπηρέτηση, την εκπαίδευση των εργαζομένων, την επιχειρησιακή φήμη και τη διαχείριση προσωπικού. Παρά την σημασία της δέσμευσης του συνόλου του προσωπικού στα προγράμματα ποιότητας, σπάνια γίνεται διερεύνηση της στάσης του έναντι στην εφαρμογή του ISO. Ο Hvam et αl, (1997), θεωρούν ότι προϋπόθεση για επιτυχή υιοθέτηση 6

20 του προτύπου ISO είναι να εκτελεστεί αναδιοργάνωση εκ των προτέρων. Ο Yung, (1997), προτείνει τους ακόλουθους παράγοντες ως οδηγούς για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος διασφάλισης ποιότητας: Δέσμευση και συμμετοχή των ανώτατων διοικητικών στελεχών Ομαδική εργασία για την επίλυση των προβλημάτων Επισταμένη εκπαίδευση με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα ποιότητας Βελτίωση των τεχνικών ελέγχου και μεθόδων ποιότητας Συνεχή βελτίωση του προγράμματος Συμμετοχή του προσωπικού από όλα τα επίπεδα. Ο Grint, (1997), είπε ότι ένας από τα κρίσιμους θεμέλιους λίθους της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι η συμμετοχή και η δέσμευση του εργατικού δυναμικού από όλα τα επίπεδα. Μέσω μιας πρακτικής μελέτης του κύκλου ποιότητας στο Χονγκ Κονγκ, ο Koo, L.C., (1995), ανέφερε ότι η υποστήριξη και η δέσμευση των ανώτατων και των μεσαίων στελεχών διοίκησης, είναι οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας για την εφαρμογή ορθών πρακτικών ποιότητας. 7

21 ΜΕΡΟΣ Α 8

22 Κεφάλα ιιο 1 :: IISO κα ιι Πο ιιό ττη ττα παρεχόμενων υπηρεσ ιιών υγε ίίας Το αίτημα για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας είναι διαχρονικό και οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν μια ομάδα υπηρεσιών στις οποίες η ποιότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία γιατί αφορούν τη φροντίδα και τον σεβασμό του πολυτιμότερου αγαθού, της υγείας. Στο σύγχρονο περιβάλλον των υπηρεσιών υγείας ο περιορισμός του κόστους και η ποιότητα συναντώνται στην έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έστρεψε τους οργανισμούς στην αναζήτηση προτύπων και μοντέλων συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας, με σκοπό την πρόληψη των κίνδυνων και την βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος και των διαδικασιών στο τομέα παροχής υπηρεσιών Υγείας. Ορισμός της ποιότητας στις υπηρεσίες και στον τομέα υγείας Δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί με σαφήνεια η έννοια της ποιότητας εξαιτίας της υποκειμενικότητας της. Κατά καιρούς πολλοί μελετητές προσπάθησαν να ορίσουν την ποιότητα και έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί. Συγκεκριμένα οι πιο χαρακτηριστικοί ορισμοί ποιότητας, σύμφωνα με την σχετική βιβλιογραφία, που τυγχάνουν και της μεγαλύτερης δυνατής αποδοχής είναι οι εξής: "Η ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι οτιδήποτε ανταποκρίνεται ή και ξεπερνά τις προσδοκίες των καταναλωτών" (Evans & Lindsay, 1996). "Υψηλής ποιότητας υπηρεσία είναι η υπηρεσία η οποία παρέχει αποτελεσματική φροντίδα, ικανοποιεί τις ανάγκες του κάθε πελάτη και παρέχεται, δίκαια, αποτελεσματικά και ανθρώπινα" (Black, 1990). "Μια συνεχής προσπάθεια από όλα τα μέλη ενός οργανισμού για την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών. Στον τομέα παροχής υπηρεσιών Υγείας, ως πελάτες θεωρούνται οι ασθενείς και οι λοιποί εμπλεκόμενοι" (Laffel& Blumenthal, 1989). 9

23 Για τις Υπηρεσίες Υγείας ο προσδιορισμός της ποιότητας παρουσιάζει επίσης δυσκολίες. Οι ορισμοί της ποιότητας στον τομέα της Υγείας, επικεντρώνονται κυρίως στην αποτελεσματικότητα και στην συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι συχνότερα αναφερόμενοι ορισμοί για την ποιότητα στις υπηρεσίες Υγείας είναι: "Ποιότητα στην Υγεία είναι η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του ασθενή λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη και τις ζημίες που υπάρχουν σε μια διαδικασία περίθαλψης" (Donabedian, 1980). "Ποιότητα είναι το μέγιστο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για κάθε ασθενή, στη διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση, στην αποφυγή ιατρικών λαθών και την ευαισθητοποίηση και προσοχή στις ανάγκες του ασθενή και της οικογενείας του, με έναν τρόπο που ενσωματώνει το κόστος, όσο και την αποτελεσματικότητα και παράλληλα καταγράφει το σύνολο των αποτελεσμάτων" (Thompson, 1980). Αδιαμφισβήτητα οι παραπάνω μελετητές συνέβαλαν σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας, σήμερα όμως υπάρχει στροφή προς την συνεχή και συνολική βελτίωση τις ποιότητας. Σύμφωνα με τον Harvey "Η ποιότητα ορίζεται ως η αναζήτηση τρόπων συνεχούς βελτίωσης της φροντίδας υγείας" (Harvey, 1996). Επιπλέον η American Medical Association ορίζει την ποιότητα στη Υγείας ως " την ιατρική φροντίδα που συνεχώς και με συνέπεια συμβάλλει στην βελτίωση της διατήρησης της ποιότητας και ή/και της διάρκειας της ζωής". Τα χαρακτηριστικά αυτής της φροντίδας είναι: Προώθηση της υγείας και πρόληψη των ασθενειών Έγκαιρη παρέμβαση Ενημέρωση και συμμετοχή των ασθενών Προσοχή στην επιστημονική βάση της ιατρικής Αποτελεσματική χρήση των πόρων (American Medical Association, 2000). Συμπληρώνοντας την φιλοσοφία της συνεχόμενης και συνολικής φροντίδας η Joint Commission on Accreditattion of Healthcare Organizations (JCAHO, 2000), ορίζει την ποιότητα ως " το βαθμό στον οποίο οι υπηρεσίες υγείας αυξάνουν την πιθανότητα των 10

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr 1

www.tuvaustriahellas.gr 1 1 ΕΝ 15224 & ΟΙ 8 ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ISO 9001:2008 ΑΡΧΗ 1: Εστίαση στον πελάτη ΑΡΧΗ 2: Ισχυρή διοίκηση - ηγεσία ΑΡΧΗ 3: Ενεργής συμμετοχή εργαζομένων ΑΡΧΗ 4: «Διεργασιακή»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. τομέας των υπηρεσιών υγείας οδηγία CEN/TS 15224: 2005 1. ανθρωποκεντρική εστίαση (στο κάθε ασθενή χωριστά), 2. ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Το δυναμικό πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008 THΣ ΜΕΘ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ (Η εμπειρία μας) Ιωάννης Πνευματικός Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας ΔΠΘ

Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008 THΣ ΜΕΘ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ (Η εμπειρία μας) Ιωάννης Πνευματικός Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας ΔΠΘ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008 THΣ ΜΕΘ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ (Η εμπειρία μας) Ιωάννης Πνευματικός Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας ΔΠΘ Τι είναι το ISO? Διεθνής οργάνωση δημιουργίας και έκδοσης προτύπων για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Παρουσίαση: Βάσος Βασιλείου Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Εκπρόσωπος CYS στην Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176/SC 2

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αικατερίνη Καρούτα Σειρά: 8 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Οι επόμενες σελίδες αποτελούν την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική. Τα άρθρα της Διακήρυξης είναι τα κοινώς συμφωνηθέντα σε ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις

Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Μετάβαση στις νέες εκδόσεις Η προσέγγιση της TÜV AUSTRIA HELLAS Μαρία Αγαπητού Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διεύθυνσης Πιστοποίησης Συστημάτων και Προϊόντων Οκτώβριος 2014 Θα μπορούσαμε να συγχαρούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ANIMUS A.E. Πάρις Καλογεράκης Ιούνιος 2012

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ANIMUS A.E. Πάρις Καλογεράκης Ιούνιος 2012 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ANIMUS A.E Πάρις Καλογεράκης Ιούνιος 2012 Σύντομη Παρουσίαση ANIMUS Η

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

«Διεργαστηριακά σχήματα»

«Διεργαστηριακά σχήματα» Εργαστήριο Υγιεινής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πατρών «Διεργαστηριακά σχήματα» Κατερίνα Φράγκου, M.Sc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών Τηλ/fax 2610969876 email: fragou@med.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Συστήματα Πιστοποίησης & Διαπίστευσης Υπηρεσιών Υγείας

Διεθνή Συστήματα Πιστοποίησης & Διαπίστευσης Υπηρεσιών Υγείας Διεθνή Συστήματα Πιστοποίησης & Διαπίστευσης Υπηρεσιών Υγείας Δρ Παναγιώτα Ν.Τ. Λαζάρου Τμήμα Ποιότητας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ 21 Ιουνίου 2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο για τη συνολική εκτίµηση της ικανοποίησης από τη νοσηλεία

Ερωτηµατολόγιο για τη συνολική εκτίµηση της ικανοποίησης από τη νοσηλεία Ερωτηµατολόγιο για τη συνολική εκτίµηση της ικανοποίησης από τη νοσηλεία COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF SATISFACTION WITH CARE Τη σύνταξη του ερωτηµατολογίου έκαναν οι: A. Bredart D. Razavi Ν. Deelvuax Tην

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας- Προσδοκίες εργαζομένων από την εργασία τους σε καιρό κρίσης Αθήνα, 9/6/2011 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΗΜΗΤΡΑ ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα

Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Στρατηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής του ασθενή στην κατ οίκον φροντίδα Δρ Πέτρος Κολοβός Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Η Συμμετοχή στη Φροντίδα Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ) Σελ.: 2 / 8 Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Στοιχεία Κατόχου: ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Key Account Managers (ΚΑΜs) στην ανάπτυξη των φαρμακευτικών εταιρειών στα επόμενα χρόνια

Ο ρόλος των Key Account Managers (ΚΑΜs) στην ανάπτυξη των φαρμακευτικών εταιρειών στα επόμενα χρόνια Ο ρόλος των Key Account Managers (ΚΑΜs) στην ανάπτυξη των φαρμακευτικών εταιρειών στα επόμενα χρόνια Σάββατο 07 Μάρ 2009 Τα επόμενα χρόνια θα δούμε μεγάλες αλλαγές στις φαρμακευτικές εταιρείες. Παραδοσιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013 Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Οκτώβριος 2013 Γιατί να μετρήσουμε. Ελέγχω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Συνάντηση Εργασίας Αθήνα Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης Δημοσίων Οργανισμών (ΚΕΔΟ) Δομή μοντέλου ΚΕΔΟ Μοντέλο ΚΕΔΟ Διαφάνεια Act Plan Αναφορά αποτελεσμάτων Αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 4 Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24)

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24) ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: : ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24) ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ; Οι απόψεις σας για την πρόσφατη εισαγωγή του μέλους της οικογενείας σας στην

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Kλινικές Mελέτες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1Τι είναι οι κλινικές μελέτες είναι σημαντικές; > Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό σας για οποιαδήποτε και άλλη γιατί πληροφορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Το ζήτημα της αναβάθμισης της ποιότητας της ιδιωτικής εκπαίδευσης υπό

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Η Δ/νση Ποιότητας & Αποδοτικότητας του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στόχοι της παρουσίασης H παρουσίαση αυτή στοχεύει στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 14, Τεύχος 4 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015) _ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ_ Η «ποιότητα» αποτελεί μια ανθρώπινη αναζήτηση από τους αρχαίους χρόνους και είναι συνώνυμη με την αρετή, τη συνεχή

Διαβάστε περισσότερα