1.3. Ως Δημόσιες Αρχές (ΔΑ) ορίζονται τα κυβερνητικά όργανα, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι εποπτευόμενοι φορείς (άρθρο 1, παρ. 9).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.3. Ως Δημόσιες Αρχές (ΔΑ) ορίζονται τα κυβερνητικά όργανα, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι εποπτευόμενοι φορείς (άρθρο 1, παρ. 9)."

Transcript

1 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1. Από τις ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 3882/2010 για τη δημιουργία Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ), με τον οποίο ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωστή ως «Οδηγία INSPIRE» (από τα αρχικά της φράσης «Infrastructure for Spatial Information in Europe - Ευρωπαϊκή Υποδομή Χωρικών Πληροφοριών») η οποία εστιάζει στον τομέα του περιβάλλοντος και απαιτεί τη συμμόρφωση των Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών των κρατών-μελών με τις διατάξεις της, σε θεσμικό και τεχνικό επίπεδο Ο Ν.3882/2010 θεσπίζει επιπλέον της Οδηγίας Inspire συμπληρωματικές διατάξεις για τη δημιουργία της ΕΥΓΕΠ με επίκεντρο τη θέσπιση γενικών αρχών, κανόνων, μέτρων και διαδικασιών σε διοικητικό, νομικό και τεχνολογικό επίπεδο για την συντονισμένη οργάνωση ενιαίων πρακτικών διαχείρισης, διάθεσης και κοινοχρησίας γεωχωρικών δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των Δημοσίων Αρχών, που αφορούν όλους τους τομείς και όχι μόνο αυτόν του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο ο Ν.3882/2010 ως προς την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών είναι σε συνέργεια με τον Ν. 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ως Δημόσιες Αρχές (ΔΑ) ορίζονται τα κυβερνητικά όργανα, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι εποπτευόμενοι φορείς (άρθρο 1, παρ. 9) Ως γεωχωρικά δεδομένα ορίζονται οποιαδήποτε δεδομένα, σε ψηφιακή ή αναλογική μορφή, αφορούν άμεσα ή έμμεσα σε συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία ή/και μπορούν να έχουν γεωγραφική απεικόνιση, να έχουν δηλαδή γεωγραφική αναφορά στο χώρο. Στα γεωχωρικά δεδομένα περιλαμβάνονται αρχεία GIS, χαρτογραφικά υπόβαθρα, σχέδια και χάρτες (π.χ. με τις χαράξεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά έργων μεταφορών, ζώνες απαλλοτριώσεων) καθώς και στατιστικά και περιγραφικά στοιχεία με γεωγραφική-χωρική αναφορά (π.χ. στοιχεία κυκλοφοριακών φόρτων, περιβαλλοντικές μετρήσεις, μητρώο οδικού εξοπλισμού, απογραφή πληθυσμού και κτιρίων κλπ,) 1.5. Ως μεταδεδομένα ορίζονται οι πληροφορίες που συνοδεύουν υποχρεωτικά και περιγράφουν τα ίδια τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων, για παράδειγμα την ημερομηνία παραγωγής/ενημέρωσής τους, τα στοιχεία επαφής της δημόσιας αρχής, την κλίμακα, την πρωτογενή πηγή κτλ Ένα «σύνολο γεωχωρικών δεδομένων» (dataset) αφορά ομοειδή δεδομένα που καταγράφονται ή παράγονται στο ίδιο χωροχρονικό πλαίσιο, για τον ίδιο σκοπό και με ίδιες προδιαγραφές Αν υπάρχουν ομοειδή σύνολα τότε δημιουργείται ένα «υπερσύνολο γεωχωρικών δεδομένων» (dataset series) Ως υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων ορίζονται οι διαδικτυακές εφαρμογές πληροφορικής μέσω των οποίων παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης, εξεύρεσης, απεικόνισης, φόρτωσης, μετασχηματισμού και επίκλησης γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων, κυρίως μέσω του Ίντερνετ. Αν μια ΔΑ δε δύναται να αναπτύξει εφαρμογή διάθεσης των παραπάνω υπηρεσιών στο Ίντερνετ, θα πρέπει να παρέχει τα σχετικά δεδομένα στον ΟΚΧΕ ώστε να φροντίσει για τη διάθεσή τους μέσω της «εθνικής γεωπύλης» (http://geodata.gov.gr) Βασική αρχή του Νόμου 3882/2010 είναι ότι τα γεωχωρικά δεδομένα που οι Δημόσιες Αρχές (ΔΑ) προμηθεύονται ή/και παράγουν αποτελούν δημόσια περιουσία και πρέπει να είναι διαθέσιμα μεταξύ τους αλλά και στους πολίτες. Δηλαδή, τα γεωχωρικά δεδομένα, τα σύνολά τους, τα μεταδεδομένα και οι σχετικές υπηρεσίες των ΔΑ διαμοιράζονται μεταξύ όλων των ΔΑ χωρίς χρέωση και με άδεια χρήσης, χωρίς περιοριστικούς όρους. Τέλη μπορούν να επιβληθούν μόνο για την κάλυψη του κόστους αναπαραγωγής- 1/22

2 αποστολής. Η υποχρέωση κοινοχρησίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (ΔΑ κρατών-μελών και οργανισμοί της ΕΕ) αφορά αποκλειστικά στον τομέα Περιβάλλοντος. Τα μεταδεδομένα καθώς και oι υπηρεσίες εξεύρεσης και απεικόνισης γεωχωρικών δεδομένων των ΔΑ διατίθενται σε όλους χωρίς χρέωση και με κατάλληλη άδεια 1.9. Περιορισμοί στην πρόσβαση μπορεί να προκύψουν σε σύνολα και υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων που επηρεάζουν ζητήματα εθνικής άμυνας, δημόσιας ασφάλειας, προσωπικών δεδομένων και εμπιστευτικότητας. Από το τελευταίο ζήτημα περιορισμού πρόσβασης εξαιρείται η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά στοιχεία. Όσα γεωχωρικά δεδομένα έχουν ήδη προμηθευτεί με άδειες που περιορίζουν την κοινοχρησία τους, δεν περιλαμβάνονται στις προβλέψεις του Νόμου Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε ΔΑ η οποία προβαίνει σε προκήρυξη, ανάθεση και παραλαβή μελέτης, προμήθειας ή υπηρεσίας, που εμπεριέχει μερικώς ή ολικώς γεωχωρικά δεδομένα, οφείλει να ενσωματώνει πλήρως στις προδιαγραφές τους κανόνες κοινοχρησίας και τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας του Ν.3882/2010 και, εν γένει, της οδηγίας INSPIRE Επίσης, κάθε ΔΑ υποχρεούται να ενημερώσει το Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ) στο οποίο ανήκει, για την πρόθεση του να προμηθευτεί γεωχωρικά δεδομένα αλλά προηγουμένως να εξετάζει τη διαθεσιμότητά τους από άλλες ΔΑ. Π.χ. η προμήθεια δορυφορικών εικόνων από μία ΔΑ πρέπει πλέον να γίνεται μόνο αν δεν διατίθενται από άλλη ΔΑ και με τρόπο που να εξασφαλίζει την ελεύθερη χρήση τους από οποιαδήποτε άλλη ΔΑ Όταν μία ΔΑ προμηθεύεται γεωχωρικά δεδομένα, θα πρέπει να εξασφαλίσει την προμήθειά τους με άδεια χρήσης που επιτρέπει (α) την κοινοχρησία χωρίς τέλη και περιορισμούς μεταξύ δημοσίων αρχών, (β) τη δωρεάν διάθεσή τους προς τους πολίτες, σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται από το Νόμο στα άρθρα 27 και Για κάθε σύνολο γεωχωρικών δεδομένων, καθορίζεται μόνο μια ΔΑ ως «κύριός» του, δηλαδή υπεύθυνη για όλο τον κύκλο ζωής, την ποιότητα και τη διάθεση του συνόλου. Αν μια ΔΑ δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της, η ΕΘΕΓ δύναται να ορίζει άλλη δημόσια αρχή ως «κύριο» (άρθρο 21) Τα γεωχωρικά δεδομένα των ΔΑ και τα σύνολα τους θα πρέπει να διατίθενται σε τρίτους (όχι ΔΑ) με κατάλληλες άδειες χρήσης που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τόσο την με τέλη όσο και την χωρίς τέλη διάθεσή τους, ανάλογα με το σκοπό Οι άδειες χρήσης και το περιεχόμενό τους, καθώς και το πλαίσιο καθορισμού των τελών, θα καθορισθούν από την «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας» με ενιαίο και εναρμονισμένο τρόπο για όλες τις Δημόσιες Αρχές Στο πλαίσιο του Νόμου συστάθηκε (και έχει συνεδριάσει 2 φορές μέχρι σήμερα), η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας, (ΕΘΕΓ) η οποία είναι υπεύθυνη να καθορίσει την «Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας» και το «Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών». Η πρώτη θα προσδιορίσει τους κανόνες και τις διαδικασίες, ενώ το δεύτερο θα προδιαγράψει τα τεχνικά και τεχνολογικά πρότυπα οργάνωσης και διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών. Μέχρι την έγκριση από την ΕΘΕΓ της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και του «Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών», εφαρμόζονται οι εκτελεστικές διατάξεις της Οδηγίας INSPIRE Σύμφωνα με την Απόφαση 2/03/ της ΕΘΕΓ, ως de facto κοινά υπόβαθρα ορίζονται τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων τα οποία ήδη έχουν παραχθεί και βρίσκονται στην κατοχή συγκεκριμένων ΔΑ και για τα οποία προκύπτει συστηματική και επαναλαμβανόμενη ανάγκη χρήσης από άλλους δημόσιους φορείς ως θεματικά υπόβαθρα για το έργο τους. 2/22

3 1.17. Η ΕΟΑΕ, ως «εποπτευόμενος φορέας», υπάγεται στις διατάξεις του Ν.3882/2010 και ως εκ τούτου αποκτά δικαιώματα πρόσβασης σε γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες άλλων Δημόσιων Αρχών και αναλόγως υποχρεούται να διαθέτει τα γεωχωρικά της δεδομένα σε άλλες Δημόσιες Αρχές Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου, μέχρι τώρα, η ΕΟΑΕ: (α) συμμετέχει στο 7μελές Κομβικό Σημείο Επαφής 1 (ΚΟΣΕ1) των ΓΓΔΕ/ΓΓΣΔΕ του ΥΠΥΜΕΔΙ (ΥΑ ΑΔΑ: 4ΑΛΡ1-0, 12/01/2011) με ορισμένους από τον Τομεάρχη ΠΠΕΧ (επιστολή με αριθμ. πρωτ. Α351310/ ) τους αντιπροσώπους Όλγα Μαυρίδου (Τμημ. GIS) με αναπληρωτή τον Βασίλη Φούρκα (Τμημ. ), (β) συμμετέχει στην ΕΥΓΕΠ μέσω της υποβολής του αρχικού καταλόγου (έκδοση 3.0, ) των γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων που διαθέτει, καθώς και κατάλογο των σχετικών υπηρεσιών, εφαρμογών και εξοπλισμού, με επίκεντρο την υποδομή των Τμημάτων «GIS» και «Παρατηρητήριο» που βασίζεται αμιγώς σε συστήματα Γεωπληροφορικής (GIS), (γ) είναι ο «κύριος» και υπεύθυνος φορέας για τη διάθεση του de facto συνόλου γεωχωρικών δεδομένων «Εγνατία Οδός και Κάθετοι Άξονες» Στις διατάξεις του Ν.3882 υπάγονται τα έργα της ΕΟΑΕ που εμπεριέχουν προμήθεια, εργασίες και παραδοτέα γεωπληροφορικής και γεωχωρικών δεδομένων, με κομβικής σημασίας τα έργα που εμπεριέχουν GIS και χαρτογραφικά υπόβαθρα/διαγράμματα Στις προκηρύξεις και στις παραλαβές των έργων που περιλαμβάνουν γεωχωρικά δεδομένα θα πρέπει να γίνεται παραπομπή στην υποχρέωση τήρησης των διατάξεων του Ν.3882/2010 και των προδιαγραφών που διαμορφώνει η Ευρωπαϊκή οδηγία INSPIRE Γενικότερη και κύρια συνέπεια της υπαγωγής της ΕΟΑΕ στο Ν.3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ (Inspire) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» είναι η διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων που διαχειρίζεται. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2.1. Σε αυτό το πλαίσιο, ορίστηκε Ομάδα Εργασίας, σύμφωνα με την [Z10/023.8/ΒΦ/625/ικ/ ] Απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Γ. Τσιτουρίδη, με στόχο τη διαμόρφωση κατάλληλης πρότασης για την Πολιτική Διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων/μεταδεδομένων της ΕΟΑΕ Συνολικός Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας ορίστηκε ο Α. Μαραβάς και το αντικείμενο των εργασιών για τη διαμόρφωση πρότασης Πολιτικής Διάθεσης περιελάμβανε (α) την αναλυτική καταγραφή και διαβάθμιση των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων, (β) την περιγραφή των απαραίτητων διαδικασιών, και (γ) τον καθορισμό των συνόλων που θα ενταχθούν στην ΕΥΓΕΠ, των αδειών χρήσης και της αντίστοιχης τιμολόγησης Σύμφωνα με την σχετική Απόφαση το αντικείμενο εργασιών διαχωρίστηκε σε δύο διακριτά θεματικά πεδία: το πεδίο Α με τα συγκοινωνιακά, περιβαλλοντικά και χωροταξικά γεωχωρικά δεδομένα του Τομέα ΛΕΣ, με υπεύθυνο το Β. Φούρκα, και 3/22

4 το πεδίο Β με τα παραδοτέα των μελετών, των μητρώων των έργων και των παραδοτέων οδικής ασφάλειας του Τομέα Έργων, καθώς και με το σύνολο «Εγνατία Οδός και Κάθετοι Άξονες», με υπεύθυνη την Ο. Μαυρίδου. Εκτός της διαμόρφωσης της Πολιτικής Διάθεσης των δύο παραπάνω θεματικών πεδίων η Ομάδα Εργασίας όφειλε να διαμορφώσει άμεσα την άδεια χρήσης για το σύνολο «Εγνατία Οδός και Κάθετοι Άξονες» διότι αποτελεί «de fact κοινό υπόβαθρο» της ΕΥΓΕΠ. 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Α Καταγράφηκαν αναλυτικά 57 σύνολα συγκοινωνιακών, περιβαλλοντικών και χωροταξικών-πολεοδομικών γεωχωρικών δεδομένων του Τομέα ΛΕΣ, εκ των οποίων τα 19 διαβαθμίστηκαν ως «μη διαθέσιμα» προς τρίτους λόγω περιορισμών που προκύπτουν από συμβάσεις προγενέστερες του Ν.3882/2010, αλλά και για λόγους αρμοδιότητας και ενημερότητας, ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και προστασίας ευαίσθητων προσωπικών/εταιρικών δεδομένων Τα 19 «μη διαθέσιμα» σύνολα του Πεδίου Α είναι: 1. Τα δεδομένα RMMS καταγραφής κατάστασης/ελέγχου και στοιχειώδους συντήρησης Εγνατίας Οδού και Καθέτων Αξόνων Α25 & Α Τα δεδομένα που εμπεριέχουν οι Φάκελοι Ασφάλειας & Υγείας κατασκευασμένων έργων. 3. Τα δεδομένα διελεύσεων και εισπράξεων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. 4. Τα δεδομένα κτιριακών εγκαταστάσεων. 5. Τα δεδομένα Η/Μ εγκαταστάσεων. 6. Τα δεδομένα Οδικών Συμβάντων. 7. Το Μητρώο Κατολισθήσεων. 8. Τα δεδομένα Παρακολούθησης Γεωτεχνικών Οργάνων. 9. Οι φωτογραφίες επιθεωρημένων γεφυρών. 10. Τα δεδομένα των αναφορών επιθεώρησης και αξιολόγησης επιθεωρημένων γεφυρών. 11. Τα δεδομένα (γενικά, τεχνικά και γεωμετρικά) των γεφυρών. 12. Τα δεδομένα από τις καταγραφές ενόργανης παρακολούθησης των γεφυρών. 13. Το δεδομένα του Μητρώου Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης (π.χ. σχέδια διάταξης και μελέτες εφαρμογής). Σύνολα 14. Το οδικό δίκτυο στη Ζώνη Επιρροής IV (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). 15. Τοπογραφικά διαγράμματα (ΕΛΣΤΑΤ, απογραφή 2001) για 48 οικισμούς σε ζώνη 2km εκατέρωθεν του άξονα της Εγνατίας Οδού, καθώς και των καθέτων αξόνων, με τα περιγράμματα των οικοδομικών τετραγώνων, των αξόνων (δρόμοι) και των κτιρίων, με την κωδικοποιημένη αρίθμησή τους. 4/22

5 16. Ψηφιακό ανάγλυφο Περιφερειών Ελλάδας (DEM & Hillshade, TERRA ΕΠΕ & ΑΠΘ, 2004). 17. Δορυφορικές εικόνες SPOT (IGD Group Α.Ε.) λήψης 1995 και 1998 σε ζώνη 30 χλμ εκατέρωθεν της Εγνατίας Οδού). 18. Δορυφορικές εικόνες IKONOS (Space Consulting Α.Ε) λήψης σε ζώνη 1 km εκατέρωθεν του κατασκευασμένου άξονα της Εγνατίας Οδού. 19. Αυτοκινητόδρομοι Ελλάδας («Οδικοί Άξονες Ανάπτυξης», ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008) Τυχόν αίτημα για τα παραπάνω σύνολα δεδομένων, από άλλη Δημόσια Αρχή ή από μελετητή για λογαριασμό της ΕΟΑΕ, θα εξετάζεται κατά περίπτωση από τη Διευθύνουσα Επιτροπή της ΕΟΑΕ, μετά από εισήγηση του συντονιστή της Ομάδας Εργασίας Τα 16 «προς διάθεση» σύνολα του Πεδίου Α, είναι: 1. Κυκλοφοριακά δεδομένα Εγνατίας Οδού. 2. Δεδομένα Οδικού Εξοπλισμού: Μητρώο Οδού RMMS (εκτός των δεδομένων καταγραφής κατάστασης/ελέγχου οδού). 3. Δεδομένα θέσης Διατάξεων Εκτροπής Κυκλοφορίας (ΔΕΚ). 4. Δεδομένα οδικής ασφάλειας Εγνατίας Οδού. 5. Δεδομένα βροχομετρικών σταθμών. Σύνολα δεδομένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων 6. Δεδομένα παρακολούθησης και χαρτογράφησης Οδικού κυκλοφοριακού θορύβου. 7. Δεδομένα παρακολούθησης επιπέδων αέριων ρύπων. 8. Δεδομένα παρακολούθησης ρύπανσης υδάτων. 9. Δεδομένα καταγραφής συλλεγόμενων απορριμμάτων. 10. Δεδομένα θέσης Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης. Σύνολα δεδομένων 11. Στοιχεία κίνησης άλλων μέσων μεταφοράς στη Ζώνη Επιρροής IV (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). 12. Στοιχεία αποστάσεων και χρονοαποστάσεων στη Ζώνη Επιρροής IV (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). 13. Στοιχεία μετακινήσεων 1993 και 2006 στη Ζώνη Επιρροής IV (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). 14. Στοιχεία οδικής διασυνοριακής κινητικότητας (έρευνα Π-Π 2009, στοιχεία μεθοριακών σταθμών και ΕΛΣΤΑΤ). 15. Σημεία και στοιχεία δυναμικότητας τόπων ειδικού ενδιαφέροντος (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί τρένων, ΒΙΠΕ-ΒΙΟΠΑ κλπ, αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακοί οικισμοί, παραθεριστικές περιοχές, τόποι φυσικού 5/22

6 κάλους, τόποι πολιτιστικών εκδηλώσεων) στη Ζώνη Επιρροής IV (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). 16. Χωροταξικές μεταβολές πέριξ 17 κόμβων της Εγνατίας Οδού. 17. Υψομετρικές ζώνες Δημοτικών Διαμερισμάτων (κατάταξη πεδινών-ημιορεινών-ορεινών περιοχών ΔΔ), στη Ζώνη Επιρροής IV (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). 18. Χρήσεις γης και ύψος κτιρίων στην παρόδια ζώνη 200μ της Εγνατίας Οδού από Α/Κ Κ1 έως Α/Κ Κ4 (2008). 19. Στοιχεία για δείκτες χωρικών επιδράσεων (ΑΕΠ, ΑΠΑ, δηλωθέν εισόδημα, απασχόληση, ανεργία, επιχειρηματικότητα, εισαγωγές-εξαγωγές, τουρισμός, οικοδομική δραστηριότητα, κατοχή οχημάτων, πληθυσμός, πολυκεντρικότητα, κυκλοφορία-κινητικότητα-δικτύωση, οδική ασφάλεια, αποκοπή οικισμών και φυσικών περιοχών, εγγύτητα σε προστατευόμενες περιοχές). 20. Στοιχεία ερευνών Π-Π (2009) για τις εμπορευματικές μετακινήσεις στην Εγνατία Οδό. 21. Σημεία αρχής χιλιομέτρησης (0 χλμ.) των πόλεων στη Ζώνη Επιρροής IV (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). 22. Σημεία οικισμών στη Ζώνη Επιρροής IV (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). 23. Πολύγωνα οικισμών στη Ζώνη Επιρροής IV (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). 24. Λειτουργικές Αστικές Περιοχές (FUAs) με βάση την απογραφή 2001 για τις καθημερινές μετακινήσεις για εργασίας (commuting) στη Ζώνη Επιρροής IV (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). 25. Δημοτικά Διαμερίσματα στη Ζώνη Επιρροής IV (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), με πληθυσμούς απογραφής 1991, 2001, Καλλικρατικοί Δήμοι Ελλάδας, με απογραφές πληθυσμού Καποδιστριακοί Δήμοι Ελλάδας (2003) με νέο κωδικό ΕΛΣΤΑΤ. 28. Νομοί Ελλάδας, με νέο κωδικό ΕΛΣΤΑΤ και με απογραφές πληθυσμού Περιφέρειες Ελλάδας, με απογραφές πληθυσμού Διοικητικά όρια χωρικών ενοτήτων NUTS, LAU (Eurostat: GISCO, , ΕΛΣΤΑΤ, 2009). [ενημερώνεται και διατίθεται δωρεάν από τoν ιστότοπο της Eurostat] 31. Υγρότοποι Νήσων Ελλάδας (ΟΚΧΕ, 2012). [διατίθεται δωρεάν από τoν ιστότοπο του ΟΚΧΕ] 32. Σιδηροδρομικό δίκτυο Ελλάδας (ΟΚΧΕ, 2010). [διατίθεται δωρεάν από τoν ιστότοπο του ΟΚΧΕ] 33. Προστατευόμενες περιοχές NATURA (ΕΕΑ, ΕΙΟΝΕΤ, 2010). [διατίθεται δωρεάν από τoν ιστότοπο του ΕΕΑ] 6/22

7 34. Corine Landcover (ΕΕΑ, 2010) [διατίθεται δωρεάν από τoν ιστότοπο του ΕΕΑ] 35. Βάση δεδομένων LUCAS 2009: Land Use / Cover Area Frame Survey (Eurostat, 2011) [διατίθεται δωρεάν από τoν ιστότοπο της Eurostat] 36. Βάση δεδομένων GISCO, Eurostat, 2010: μεταφορικά δίκτυα, υποδομές, διοικητικές ενότητες, χρήσεις και μορφολογία γης, υδάτινες επιφάνειες, προστατευόμενες περιοχές, DEM κ.α. [ενημερώνεται και διατίθεται δωρεάν από τoν ιστότοπο της Eurostat] 37. ESPON (2013) Urban Morphological Zones (classifications : UMZ, FUA, FOCI. LUZ) [διατίθεται δωρεάν από τoν ιστότοπο του ΕSPON] 38. Trans-European Transport Networks (TENs-T) & Pan-European Corridors (DG-TREN: TEN-TEA, 2013) [διατίθεται δωρεάν από τoν ιστότοπο του TEN-TEA] Ειδικότερα ως προς τα παραπάνω σύνολα που μπορούν να διατίθενται διαπιστώθηκαν τα παρακάτω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Τα κυκλοφοριακά δεδομένα περιλαμβάνουν τα στοιχεία (εφόσον είναι διαθέσιμα) για τα παρακάτω χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό και τα λοιπά τμήματα αρμοδιότητας της ΕΟΑΕ: - Κυκλοφοριακός Φόρτος, - Σύνθεση της Κυκλοφορίας, - Χρόνος διαδρομής, - Διανυθέντα Οχηματοχιλιόμετρα, - Επίπεδο Εξυπηρέτησης Επίσης, περιλαμβάνουν τα στοιχεία (εφόσον είναι διαθέσιμα) για τα παρακάτω χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας σε ορισμένα τμήματα του εναλλακτικού/συμπληρωματικού δικτύου της Εγνατίας Οδού: - Κυκλοφοριακός Φόρτος, - Σύνθεση της Κυκλοφορίας. Τα κυκλοφοριακά δεδομένα σε αναλυτική μορφή διατίθενται σύμφωνα με τους περιορισμούς χρήσης και την τιμολογιακή πολιτική που έχει θεσπίσει η ΕΟΑΕ από το 2007, σύμφωνα με την ΛΔ-ΕΟΑΕ- ΛΕΣ-220 (2 η εκδ ). Τα συγκεντρωτικά στοιχεία κυκλοφορίας σε επεξεργασμένη μορφή (π.χ. ετήσια μέση ημερήσια κυκλοφορία σε αρχεία.pdf/.xls/.doc) διατίθενται σε όλους από τον ιστότοπο του (δελτία αποτελεσμάτων αντίστοιχων συγκοινωνιακών δεικτών, εκθέσεις, άρθρα, παρουσιάσεις, χάρτες κλπ) Τα δεδομένα οδικού εξοπλισμού του Μητρώου Οδού RMMS θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη συνόλων οδικού δικτύου, τόσο για την ΕΟΑΕ όσο και για την Βάση Δεδομένων Οδικού Δικτύου της ΔΜΕΟ/ΓΓΔΕ, και εν γένει για τα δίκτυα μεταφορών της ΕΥΓΕΠ και της Οδηγίας Inspire. Τα δεδομένα καταγράφουν τα πάγια στοιχεία εξοπλισμού (items) της Εγνατίας Οδού και Καθέτων Αξόνων Α25 &: Α29 με βάση τη θέση (ΧΘ), τον αριθμό/πλήθος καθώς και τα περιγραφικά δεδομένα (attributes) των παγίων. 7/22

8 Τα δεδομένα RMMS διατίθενται μόνο σε Δημόσιες Αρχές με άδεια χρήσης, κατόπιν αίτησης, σε ψηφιακή μορφή (αρχεία πινάκων τύπου.xls, αρχεία βίντεο τύπου *.sxml, αρχεία χαρτών τύπου shapefiles GIS &.pdf) Tα δεδομένα θέσης Διατάξεων Εκτροπής Κυκλοφορίας (ΔΕΚ), αφορούν στα δεδομένα θέσης (συντεταγμένες και γεωμετρικά/τεχνικά χαρακτηριστικά) των ΔΕΚ, σύνολο που μπορεί να είναι αρκετά χρήσιμο για τη Δημόσια Διοίκηση σε σχέση με την ασφαλή λειτουργία του δικτύου μεταφορών. Τα δεδομένα ΔΕΚ διατίθενται μόνο σε Δημόσιες Αρχές με άδεια χρήσης, κατόπιν αίτησης, σε ψηφιακή μορφή (αρχεία πινάκων τύπου.xls,.doc,.pdf, αρχεία χαρτών τύπου shapefiles (ArcGIS) &.pdf) Τα δεδομένα οδικής ασφάλειας αφορούν στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού και περιλαμβάνουν τα επεξεργασμένα στοιχεία και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των δεικτών οδικής ασφάλειας που παρακολουθεί η ΕΟΑΕ για την εκτίμηση της διαχρονικής εξέλιξης των ατυχημάτων στον αυτοκινητόδρομο. Οι δείκτες που υπολογίζονται και παρακολουθούνται ανά τμήμα της Εγνατίας Οδού είναι (ενδεικτικά) οι παρακάτω: (i) δείκτης «θανατηφόρων ατυχημάτων ανά 1 δισ. (10^9) οχηματοχιλιόμετρα» (ii) δείκτης «ατυχημάτων ανά 1 δισ. (10^9) οχηματοχιλιόμετρα» Τα δεδομένα του συνόλου προκύπτουν (α) από την επεξεργασία πρωτογενών (μη-διαθέσιμων προς τρίτους) στοιχείων από την καθημερινή καταγραφή οδικών συμβάντων από τις Ομάδες Άμεσης Επέμβασης και τα Κέντρα Ελέγχου Κυκλοφορίας, στο πλαίσιο των γενικότερων αρμοδιοτήτων Λειτουργίας και Συντήρησης της Εγνατίας Οδού, και (β) από την ετήσια προμήθεια πρωτογενών στατιστικών στοιχείων οδικής ασφάλειας από ΕΛ-ΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή). Τα συγκεντρωτικά/επεξεργασμένα στοιχεία των δεδομένων οδικής ασφάλειας διατίθενται σε όλους από τον ιστότοπο του μέσω των ψηφιακών αρχείων των ετήσιων αποτελεσμάτων του σχετικού δείκτη. Τα δεδομένα οδικής ασφάλειας σε αναλυτικότερη μορφή διατίθενται, εφόσον είναι εφικτό, μόνο σε Δημόσιες Αρχές με άδεια χρήσης, κατόπιν αίτησης, σε ψηφιακή μορφή (αρχεία πινάκων τύπου.xls,.doc,.pdf) Τα δεδομένα βροχομετρικών σταθμών προκύπτουν από την καταγραφή δεδομένων των αυτόματων βροχογράφων που είναι εγκατεστημένοι σε διάφορες θέσεις της Εγνατίας Οδού. Τα αρχεία συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Ομάδα Παρακολούθησης Γεωτεχνικών Έργων της ΕΟΑΕ ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αποτελούν σημαντικά μετεωρολογικά-περιβαλλοντικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά και υπάγονται άμεσα στην Οδηγία Inspire. Τα δεδομένα βροχομετρικών σταθμών διατίθενται μόνο σε Δημόσιες Αρχές με άδεια χρήσης, κατόπιν αίτησης, σε ψηφιακή μορφή (αρχεία πινάκων τύπου.xls &.pdf) Tα δεδομένα περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτελούν σημαντικά περιβαλλοντικά σύνολα που παράγονται από μετρήσεις και αναλύσεις, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων και όρων που πρέπει να εφαρμόζει η ΕΟΑΕ, και υπάγονται άμεσα στην Οδηγία Inspire. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφορούν σε τέσσερα θεματικά σύνολα: (α) δεδομένα παρακολούθησης και χαρτογράφησης οδικού κυκλοφοριακού θορύβου, 8/22

9 (β) δεδομένα παρακολούθησης επιπέδων αέριων ρύπων, (γ) δεδομένα παρακολουθησης ρύπανσης υδάτων, και (δ) δεδομένα καταγραφής συλλεγόμενων απορριμμάτων. Τα δεδομένα των παραπάνω συνόλων δεδομένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων καταχωρούνται στη Βάση Δεδομένων ENV.COM του Τμήματος Περιβάλλοντος του Τομέα ΛΕΣ και περιλαμβάνουν πρωτογενείς μετρήσεις (raw data), επεξεργασμένες καταγραφές και αποτελέσματα αναλύσεων μέσω ειδικών λογισμικών. Τα αρχεία των συνόλων είναι τύπου.xls,.doc,.pdf, κλπ. Τα δεδομένα παρακολούθησης και χαρτογράφησης οδικού κυκλοφοριακού θορύβου περιλαμβάνουν χάρτες με τη μορφή αρχείων GIS ή/και CAD (.dwg). Τα τέσσερα (4) σύνολα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων διατίθενται από το Ίντερνετ σε αρχεία.pdf από: (α) τον ιστότοπο της ΕΟΑΕ και από τον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ, με τη μορφή των εκθέσεων των τελικών παραδοτέων αντίστοιχων μελετών που ανατίθενται από τον Τομέα ΛΕΣ, που, και (β) από τον ιστότοπο του με τη μορφή δελτίων αποτελεσμάτων των αντίστοιχων δεικτών που παρακολουθούνται σε ετήσια βάση. Δεδομένα περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε άλλη μορφή αρχείων και ανάλυσης διατίθενται μόνο σε Δημόσιες Αρχές με άδεια χρήσης, κατόπιν αίτησης, σε ψηφιακή μορφή (αρχεία πινάκων τύπου.xls,.doc, εικόνες.jpeg, αρχεία shapefiles GIS). Στα δεδομένα περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιλαμβάνονται οι θέσεις των Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης (ΜΕΡ) που αφορούν μόνο στις συντεταγμένες των σημείων εγκατάστασης, και όχι στα σχέδια γενικής διάταξης και στις μελέτες εφαρμογής. Τα δεδομένα των θέσεων ΜΕΡ διατίθενται μόνο σε Δημόσιες Αρχές με άδεια χρήσης, κατόπιν αίτησης, σε ψηφιακή μορφή (αρχεία πινάκων τύπου.xls, χάρτες σε εικόνες.jpeg ή pdf, αρχεία shapefile GIS) Τα σύνολα δεδομένων του, παρέχονται ήδη με τη μορφή δελτίων αποτελεσμάτων, εκθέσεων, πινάκων και χαρτών από τον ιστότοπο του (http://observatory.egnatia.gr) ή/και μέσω , σε αρχεία.pdf. Σε περίπτωση αιτημάτων για την παροχή των δεδομένων σε άλλη μορφή αρχείων και ανάλυσης από αυτή που δίνεται μέσω του ιστότοπου (π.χ. αρχεία πινάκων τύπου.xls/.doc..mdb, εικόνες.jpeg, αρχεία geodatabases & shapefiles GIS), τα δεδομένα διατίθενται με την συμπλήρωση και υπογραφή ειδικού εντύπου διάθεσης-παραλαβής στο οποίο αναγράφονται οι όροι χρήσης και ανταποδοτικότητας, σύμφωνα με την από εγκριτική απόφαση (υπ. αριθμ. Ζ10/023.8/ΖΠ/90/ΒΦ) του Γεν. Διευθυντή της ΕΟΑΕ. 4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Β Βάση της αναλυτικής καταγραφής των δεδομένων του Τομέα Έργων καθώς και των πρακτικών διάθεσης, σε συνδυασμό με τις επιταγές του Νόμου η πολιτική διάθεσης διαμορφώνεται ως εξής : 4.1 Για τις μελέτες, η εφαρμογή του Νόμου 3882/2010 επιτάσσει τον έλεγχο και την έγκριση της ψηφιακής υποβολής, επειδή όμως στην εταιρία, ελέγχεται μέχρι σήμερα μόνο η έντυπη υποβολή και όχι η ψηφιακή, στην πολιτική διάθεσης θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός των υποβολών βάση της ημερομηνίας ισχύος του 9/22

10 Ν.3882/2010, συνεπώς όσες έχουν ημερομηνία υποβολής πριν την 22/9/2010 η διάθεση τους θα αφορά το εγκεκριμένο έντυπο αντίγραφο, ενώ όσες έχουν ημερομηνία υποβολής μετά την 22/9/2010 η διάθεση τους θα αφορά το ψηφιακό αντίγραφο που θα προκύπτει κατόπιν σάρωσης του έντυπου εγκεκριμένου αντιγράφου. Τα αρχεία εικόνας που θα προκύψουν θα συνοδεύονται από μία λίστα περιεχομένων των αρχείων καθώς και του διαβιβαστικού της υποβολής. Η λίστα και το διαβιβαστικό θα αποτελούν τα μεταδεδομένα της μελέτης που θα διατίθεται. 4.2 Για τις υποβολές των μητρώων των έργων των αναδόχων κατασκευής, έχει διαπιστωθεί ότι δεν αποτυπώνουν την κατάσταση «ως κατασκευάσθει» και συνεπώς δε θα συμπεριληφθούν στην πολιτική διάθεσης. 4.3 Για τα έργα οδικής ασφάλειας η διάθεση των παραδοτέων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση και αξιολόγηση τους. 4.4 Οι στρατιωτικές πληροφορίες όπως οι αγωγοί καυσίμων και οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονται διαβαθμισμένες και δεν εντάσσονται στην πολιτική διάθεσης της εταιρίας. 5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ & ΚΑΘΕΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ» 5.1 Το σύνολο «Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες» που περιλαμβάνεται στον κατάλογο «de facto κοινών υποβάθρων» της ΕΥΓΕΠ εντάσσεται στην πολιτική διάθεσης, καθώς η ΕΟΑΕ είναι «κύριος» του συνόλου αυτού. Στο Παράρτημα Β που ακολουθεί παρατίθεται η Άδεια Χρήσης που συνοδεύει τη διάθεσή του Ο συνοπτικός Πίνακας των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων της ΕΟΑΕ που εμπίπτουν στην παρούσα πολιτική διάθεσης παρατίθεται στο Παράρτημα Α. 6.2 Η Άδεια Χρήσης για το de facto σύνολο «Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες» παρατίθεται στο Παράρτημα Β. 6.3 Το γενικό πρότυπο «Άδεια Χρήσης» για όλα τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων (Πεδία Α και Β) παρατίθεται στο Παράρτημα Γ. 6.4 Κάθε αίτημα που γίνεται προς την ΕΟΑΕ για την παροχή γεωχωρικών δεδομένων πρέπει να στέλνεται από τον αιτούντα με (ή φαξ). Αφού πρωτοκολληθεί το αίτημα, το υπεύθυνο για τα αιτούμενα δεδομένα στέλεχος /Τμήμα/Διεύθυνση συγκεντρώνει και παρέχει τα σχετικά αρχεία δεδομένων και μεταδεδομένων, συνοδεία των αντίστοιχων Αδειών Χρήσης καθώς και του Εντύπου Διάθεσης-Παραλαβής Δεδομένων. 6.5 Το πρότυπο «Έντυπο Διάθεσης-Παραλαβής Δεδομένων» που χρησιμοποιείται από το Παρατηρητήριο και πρέπει να υπογράφεται τόσο από τον πάροχο όσο και από τον παραλήπτη των δεδομένων, παρατίθεται στο Παράρτημα Δ. 6.6 Οι αναλυτικοί κατάλογοι και τα μεταδεδομένα των συνόλων γεωχωρικών δεδομένων της EOAE τηρούνται και ενημερώνονται από τα αρμόδια μέλη και τους συντονιστές της Ομάδας Εργασίας σε αρχεία τα οποία θα πρέπει να είναι προσβάσιμα για ανάγνωση μέσω του εταιρικού Ίντρανετ. Αναλόγως, θα ενημερώνεται και θα αποστέλλεται από τον ορισμένο εκπρόσωπο της ΕΟΑΕ στο ΚΟΣΕ της ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ ο κατάλογος συμμετοχής της ΕΟΑΕ στην ΕΥΓΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3882/ Οι ορισμένοι ως εκπρόσωποι της ΕΟΑΕ στο ΚΟΣΕ της ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ έχουν την ευθύνη ενημέρωσης και προσαρμογής της ΕΟΑΕ, επομένως και της πολιτικής διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων της, στις διατάξεις και τις προδιαγραφές που τίθενται από την εφαρμογή του Ν.3882/2010 και της Οδηγίας INSPIRE. 10/22

11 6.8 Η ενημέρωση ή/και αναθεώρηση της πολιτικής διάθεσης γίνεται από τους υπεύθυνους των δύο Πεδίων και εγκρίνεται από τη Διοίκηση της ΕΟΑΕ, σύμφωνα με τις προτάσεις των αρμοδίων για κάθε σύνολο στελεχών/τμημάτων/διευθύνσεων και αναλόγως των εφαρμοστικών διατάξεων και προδιαγραφών που τίθενται από την Οδηγία INSPIRE και τον Ν.3882/2010 για την ΕΥΓΕΠ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΩΝ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Σύνολο Αρμόδιος Περιορισμοί διάθεσης-χρήσης ΠΕΔΙΟ Α 1. Κυκλοφοριακά δεδομένα Εγνατίας Οδού. - Τμήμα Κυκλοφορίας, 2. Δεδομένα Οδικού Εξοπλισμού: Μητρώο Οδού RMMS (εκτός των δεδομένων καταγραφής κατάστασης/ελέγχου οδού). 3. Δεδομένα θέσης Διατάξεων Εκτροπής Κυκλοφορίας (ΔΕΚ). (Β. Βίσκος) - Τμήμα Εποπτείας & Συστημάτων Ανοικτής Οδοποιίας, Τομέας ΛΕΣ (Γ. Μπαντέλας) - Τμήμα Εποπτείας & Συστημάτων Ανοικτής Οδοποιίας, Τομέας ΛΕΣ (Γ. Μπαντέλας) 4. Δεδομένα οδικής ασφάλειας Εγνατίας Οδού. - Τμήμα Οδικής Ασφάλειας, (Αθ. Τσαντσάνογλου) 5. Δεδομένα βροχομετρικών σταθμών. - Τμήμα Ελέγχου & Συντήρησης Κατασκευών, Σύνολα δεδομένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων 6. Δεδομένα παρακολούθησης και χαρτογράφησης Οδικού κυκλοφοριακού θορύβου. (Μ. Χαραλαμπάκης) - Τμήμα Περιβάλλοντος, (Θ. Βαλκούμα) Σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική διάθεσης (ΛΔ-ΕΟΑΕ- ΛΕΣ-220 (2η εκδ ) Mόνο σε Δημόσιες Αρχές με άδεια Mόνο σε Δημόσιες Αρχές με άδεια Mόνο σε Δημόσιες Αρχές με άδεια Mόνο σε Δημόσιες Αρχές με άδεια Mόνο σε Δημόσιες Αρχές με άδεια Διάθεση από το Ίντερνετ δεικτών - - δεικτών - δεικτών - Εκθέσεις στον ιστότοπο της ΕΟΑΕ και του ΥΠΕΚΑ. 11/22

12 Σύνολο Αρμόδιος Περιορισμοί διάθεσης-χρήσης 7. Δεδομένα παρακολούθησης επιπέδων αέριων ρύπων. - Τμήμα Περιβάλλοντος, (Θ. Βαλκούμα) 8. Δεδομένα παρακολούθησης ρύπανσης υδάτων. - Τμήμα Περιβάλλοντος, 9. Δεδομένα καταγραφής συλλεγόμενων απορριμμάτων. (Θ. Βαλκούμα) - Τμήμα Περιβάλλοντος, (Θ. Βαλκούμα) 10. Δεδομένα θέσης Μονάδων Ελέγχου Ρύπανσης. - Τμήμα Περιβάλλοντος, Σύνολα δεδομένων 11. Στοιχεία κίνησης άλλων μέσων μεταφοράς στη Ζώνη Επιρροής IV (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). 12. Στοιχεία αποστάσεων και χρονοαποστάσεων στη Ζώνη Επιρροής IV (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). (Θ. Βαλκούμα) Mόνο σε Δημόσιες Αρχές με άδεια Mόνο σε Δημόσιες Αρχές με άδεια Mόνο σε Δημόσιες Αρχές με άδεια Mόνο σε Δημόσιες Αρχές με άδεια Διατίθενται δωρεάν με άδεια χρήσης σε Δημόσιες Αρχές και τρίτους, μόνο για μηκερδοσκοπικούς και μη-εμπορικούς σκοπούς. Συμπλήρωση και υπογραφή ειδικού εντύπου διάθεσηςπαραλαβής. Διάθεση από το Ίντερνετ δεικτών - Εκθέσεις στον ιστότοπο της ΕΟΑΕ και του ΥΠΕΚΑ. δεικτών - Εκθέσεις στον ιστότοπο της ΕΟΑΕ και του ΥΠΕΚΑ. - Εκθέσεις στον ιστότοπο της ΕΟΑΕ και του ΥΠΕΚΑ Στοιχεία μετακινήσεων 1993 και 2006 στη Ζώνη Επιρροής IV (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). 14. Στοιχεία οδικής διασυνοριακής κινητικότητας (έρευνα Π-Π 2009, στοιχεία μεθοριακών σταθμών και ΕΛΣΤΑΤ). 12/22

13 Σύνολο Αρμόδιος Περιορισμοί διάθεσης-χρήσης 15. Σημεία και στοιχεία δυναμικότητας τόπων ειδικού ενδιαφέροντος (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί τρένων, ΒΙΠΕ-ΒΙΟΠΑ κλπ, αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακοί οικισμοί, παραθεριστικές περιοχές, τόποι φυσικού κάλους, τόποι πολιτιστικών εκδηλώσεων) στη Ζώνη Επιρροής IV (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). 16. Χωροταξικές μεταβολές πέριξ 17 κόμβων της Εγνατίας Οδού. Διάθεση από το Ίντερνετ 17. Υψομετρικές ζώνες Δημοτικών Διαμερισμάτων (κατάταξη πεδινών-ημιορεινών-ορεινών περιοχών ΔΔ), στη Ζώνη Επιρροής IV (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). 18. Χρήσεις γης και ύψος κτιρίων στην παρόδια ζώνη 200μ της Εγνατίας Οδού από Α/Κ Κ1 έως Α/Κ Κ4 (2008). 19. Στοιχεία για δείκτες χωρικών επιδράσεων (ΑΕΠ, ΑΠΑ, δηλωθέν εισόδημα, απασχόληση, ανεργία, επιχειρηματικότητα, εισαγωγές-εξαγωγές, τουρισμός, οικοδομική δραστηριότητα, κατοχή οχημάτων, πληθυσμός, πολυκεντρικότητα, κυκλοφορίακινητικότητα-δικτύωση, οδική ασφάλεια, αποκοπή οικισμών και φυσικών περιοχών, εγγύτητα σε προστατευόμενες περιοχές). 20. Στοιχεία ερευνών Π-Π (2009) για τις εμπορευματικές μετακινήσεις στην Εγνατία Οδό Σημεία αρχής χιλιομέτρησης (0 χλμ.) των πόλεων στη Ζώνη Επιρροής IV (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). 22. Σημεία οικισμών στη Ζώνη Επιρροής IV (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). 23. Πολύγωνα οικισμών στη Ζώνη Επιρροής IV (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) Λειτουργικές Αστικές Περιοχές (FUAs) με βάση την 13/22

14 Σύνολο Αρμόδιος Περιορισμοί διάθεσης-χρήσης απογραφή 2001 για τις καθημερινές μετακινήσεις για εργασίας (commuting) στη Ζώνη Επιρροής IV (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). 25. Δημοτικά Διαμερίσματα στη Ζώνη Επιρροής IV (Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), με πληθυσμούς απογραφής 1991, 2001, Διάθεση από το Ίντερνετ 26. Καλλικρατικοί Δήμοι Ελλάδας, με απογραφές πληθυσμού Καποδιστριακοί Δήμοι Ελλάδας (2003) με νέο κωδικό ΕΛΣΤΑΤ. 28. Νομοί Ελλάδας, με νέο κωδικό ΕΛΣΤΑΤ και με απογραφές πληθυσμού Περιφέρειες Ελλάδας, με απογραφές πληθυσμού Διοικητικά όρια χωρικών ενοτήτων NUTS, LAU (Eurostat: GISCO, , ΕΛΣΤΑΤ, 2009). 31. Υγρότοποι Νήσων Ελλάδας (ΟΚΧΕ, 2012). 32. Σιδηροδρομικό δίκτυο Ελλάδας (ΟΚΧΕ, 2010). 33. Προστατευόμενες περιοχές NATURA (ΕΕΑ, ΕΙΟΝΕΤ, 2010). 34. Corine Landcover (ΕΕΑ, 2010) Δεν υπάρχουν περιορισμοί διάθεσης και χρήσης Δεν υπάρχουν περιορισμοί διάθεσης και χρήσης Δεν υπάρχουν περιορισμοί διάθεσης και χρήσης Δεν υπάρχουν περιορισμοί διάθεσης και χρήσης Δεν υπάρχουν περιορισμοί διάθεσης και χρήσης Ενημερώνεται και διατίθεται δωρεάν από τoν ιστότοπο της Eurostat Διατίθεται δωρεάν από τoν ιστότοπο του ΟΚΧΕ Διατίθεται δωρεάν από τoν ιστότοπο του ΟΚΧΕ Διατίθεται δωρεάν από τoν ιστότοπο του ΕΕΑ Διατίθεται δωρεάν από τoν ιστότοπο του 14/22

15 Σύνολο Αρμόδιος Περιορισμοί διάθεσης-χρήσης 35. Βάση δεδομένων LUCAS 2009: Land Use / Cover Area Frame Survey (Eurostat, 2011) 36. Βάση δεδομένων GISCO, Eurostat, 2010 (μεταφορικά δίκτυα, υποδομές, διοικητικές ενότητες, χρήσεις και μορφολογία γης, υδάτινες επιφάνειες, προστατευόμενες περιοχές, DEM κ.α.) 37. ESPON (2013) Urban Morphological Zones (classifications : UMZ, FUA, FOCI. LUZ) 38. Trans-European Transport Networks (TENs-T) & Pan-European Corridors (DG-TREN: TEN-TEA, 2013) ΠΕΔΙΟ Β 39. Μελέτες έργων ΕΟΑΕ Διεύθυνση Μελετών, Τομέας Έργων 40. Εγνατία Οδός και Κάθετοι άξονες [de facto κοινό υπόβαθρο» της ΕΥΓΕΠ] (Μ. Κατσαβέλη) Τμ. GIS, Τομέας Έργων (Ο. Μαυρίδου) Δεν υπάρχουν περιορισμοί διάθεσης και χρήσης Δεν υπάρχουν περιορισμοί διάθεσης και χρήσης Δεν υπάρχουν περιορισμοί διάθεσης και χρήσης - Τα επεξεργασμένα από το Παρατηρητήριο δεδομένα GIS διατίθενται δωρεάν με άδεια χρήσης σε Δημόσιες Αρχές και τρίτους, μόνο για μηκερδοσκοπικούς και μη-εμπορικούς σκοπούς. Συμπλήρωση και υπογραφή ειδικού εντύπου διάθεσηςπαραλαβής. - Για τα πρωτογενή δεδομένα εικόνων (.png/.pdf) της ΕC-DG TREN δεν υπάρχουν περιορισμοί διάθεσης και χρήσης Mόνο σε Δημόσιες Αρχές με άδεια - Μελέτες πριν την 22/9/2010: διάθεση σε έντυπη μορφή - Μελέτες μετά την 22/9/2010: διάθεση σε ψηφιακή μορφή, κατόπιν σάρωσης του έντυπου ελεγμένου αντιγράφου. Mόνο σε Δημόσιες Αρχές με άδεια Διάθεση από το Ίντερνετ ΕΕΑ Διατίθεται δωρεάν από τoν ιστότοπο της Eurostat] Διατίθεται δωρεάν από τoν ιστότοπο της Eurostat] Διατίθεται δωρεάν από τoν ιστότοπο του ΕSPON Σχετικά αρχεία εικόνων και πληροφορίες διατίθεται δωρεάν από τoν ιστότοπο του TEN-TEA (DG- TREN) /22

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ & ΚΑΘΕΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ» 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Α. O Όρος σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο «Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες», σημαίνει ψηφιακό διανυσματικό αρχείο (Shapefile Format), το οποίο έχει εξαχθεί από την τελευταία ενημερωμένη έκδοση της Βάσης Δεδομένων της ΕΟΑΕ και περιλαμβάνει: 1. Άξονα Εγνατίας Οδού 2. Κάθετοι άξονες αρμοδιότητας της "Εγνατία Οδός ΑΕ" 3. Ανισόπεδοι Κόμβοι Εγνατίας Οδού 4. Ανισόπεδοι Κόμβοι Καθέτων Αξόνων αρμοδιότητας της "Εγνατία Οδός ΑΕ" Κάθε στοιχείο (feature) του παραπάνω συνόλου συνοδεύεται από τα παρακάτω περιγραφικά χαρακτηριστικά : 1. Όνομα Β. Ο όρος χρήση, αναφέρεται στο σύνολο των χωρικών δεδομένων με τίτλο : «Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες», και σημαίνει την αντιγραφή τμήματος ή του συνόλου των ψηφιακών δεδομένων από την ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων σύμφωνα με τους όρους, όπως αυτά αναλύονται παρακάτω. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η εταιρεία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) χορηγεί με την παρούσα στη «ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ» την άδεια να χρησιμοποιεί και να επαναχρησιμοποιεί για την επιτέλεση της δημόσια αποστολής της, το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο: «Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3882/2010 και της Κοινοτικής Οδηγίας INSPIRE (2007/2/ΕΚ) προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η περαιτέρω χρήση και αξιοποίησή τους. Η χρήση των δεδομένων από τον εκάστοτε Παραλήπτη συνιστά πλήρη αποδοχή των ακόλουθων όρων χρήσης που ορίζονται με την παρούσα άδεια. Η ΕΟΑΕ που είναι ο κύριος των δεδομένων, είναι και ο μόνος αρμόδιος φορέας που διαθέτει στις δημόσιες αρχές για την επιτέλεση των αποστολών τους, κατόπιν αιτήσεων, το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο «Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες». Η «ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ» που χρησιμοποιεί το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο «Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες» αποδέχεται ότι τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. η οποία δικαιούται να ελέγξει την τελική χρήση τους από τον παραλήπτη. Η «ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ» αποδέχεται ότι τα δεδομένα του Οδικού Δικτύου της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων αρμοδιότητας της παρέχονται με το παρόν, αποκλειστικά προκειμένου να επιτελεί τη δημόσιά της αποστολή. Η «ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ» που χρησιμοποιεί το σύνολο των χωρικών δεδομένων με τίτλο «Εγνατία Οδός και Κάθετοι Άξονες» αποδέχεται ρητά τους όρους της παρούσας. 3. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ που χρησιμοποιεί το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο : «Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες» υποχρεούται : 16/22

17 1) Να αναφέρει, σε κάθε χρήση του συνόλου στο οποίο πρόκειται να προβεί για την επιτέλεση της δημόσιας αποστολής της ως κύριο των γεωχωρικών δεδομένων την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.» (τμήμα GIS, έτος/ μήνας ) την ονομασία του συνόλου των γεωχωρικών δεδομένων («Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες» ) σύμφωνα με την παρούσα άδεια Β. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ που χρησιμοποιεί το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο: «Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες» έχει δικαίωμα : 1) Να εγκαθιστά και να χρησιμοποιεί τα ψηφιακά δεδομένα ( με τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις) σε σταθμούς εργασίας. 2) Να συμπληρώνει, επεξεργάζεται, ή να απεικονίζει και στο Διαδίκτυο τμήμα των ψηφιακών δεδομένων ή το σύνολο τους με τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις, για την επιτέλεση της Δημόσιας αποστολής της. 3) Να μη χρησιμοποιήσει και τροποποιήσει τα αυθεντικά δεδομένα/αρχεία ή πιστά αντίτυπα των αυθεντικών δεδομένων/αρχείων για άλλους σκοπούς, μελέτες και εργασίες. 4) Να διασφαλίζει ότι δεν παραπλανεί άλλους χρήστες των παρεχόμενων δεδομένων ούτε δημιουργεί σύγχυση σε σχέση με τα ίδια τα δεδομένα ή την πηγή τους, 5) Να διασφαλίζει ότι η χρήση των δεδομένων δεν παραβιάζει τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ρήτρες εμπιστευτικότητας ή οποιαδήποτε άλλη σχετική ρύθμιση. Γ. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ που χρησιμοποιεί το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο: «Εγνατία Οδός και κάθετοι άξονες» δεν έχει δικαίωμα : 1) Να πραγματοποιεί εμπορικές χρήσεις των δεδομένων 2) Να αδειοδοτεί τα διανυσματικά αρχεία περαιτέρω 3) Να τα μεταβιβάζει ή να τα διαθέτει σε τρίτους (Δημόσιες αρχές, άλλοι) Τα δεδομένα παρέχονται χωρίς κόστος από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την δημόσια αποστολή της Δημόσιας Αρχής. Η παρούσα άδεια δεν καλύπτει τη χρήση : Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενυπάρχουν στα παρεχόμενα δεδομένα Σημάτων ή άλλης διανοητικής ιδιοκτησίας Δεδομένα επί των οποίων υπάρχουν δικαιώματα Τρίτων τα οποία ο πάροχος δεν έχει το δικαίωμα να αδειοδοτήσει Δεδομένα που για λόγους εμπιστευτικότητας, δημόσιας ασφάλειας ή άλλους εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3882/2010 Τα ανωτέρω συνιστούν ουσιώδεις όρους της παρούσης άδειας και η παράβαση τους προκαλεί την άμεση ανάκληση της. 17/22

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΟΛΑ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Α. O Όρος σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο «...», σημαίνει ψηφιακό [τύπος-μορφή] αρχείο (...), το οποίο έχει εξαχθεί από... της ΕΟΑΕ και περιλαμβάνει: Κάθε στοιχείο (...) του παραπάνω συνόλου συνοδεύεται από τα παρακάτω περιγραφικά χαρακτηριστικά (μεταδεδομένα) : Β. Ο όρος χρήση, αναφέρεται στο σύνολο των... δεδομένων με τίτλο: «...», και σημαίνει την αντιγραφή τμήματος ή του συνόλου των ψηφιακών δεδομένων από την ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων σύμφωνα με τους όρους, όπως αυτά αναλύονται παρακάτω. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η εταιρεία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) χορηγεί με την παρούσα στη «ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ» την άδεια να χρησιμοποιεί και να επαναχρησιμοποιεί για την επιτέλεση της δημόσια αποστολής της, το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο: «...» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3882/2010 και της Κοινοτικής Οδηγίας INSPIRE (2007/2/ΕΚ) προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η περαιτέρω χρήση και αξιοποίησή τους. Η χρήση των δεδομένων από τον εκάστοτε Παραλήπτη συνιστά πλήρη αποδοχή των ακόλουθων όρων χρήσης που ορίζονται με την παρούσα άδεια. {σσ. ΜΟΝΟ σε περίπτωση αποκλειστικότητας των δεδομένων}: Η ΕΟΑΕ που είναι ο κύριος των δεδομένων, είναι και ο μόνος αρμόδιος φορέας που διαθέτει στις Δημόσιες Αρχές για την επιτέλεση των αποστολών τους, κατόπιν αιτήσεων, το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο «...». Η «ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ» που χρησιμοποιεί το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο «...» αποδέχεται ότι τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. η οποία δικαιούται να ελέγξει την τελική χρήση τους από τον παραλήπτη. Η «ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ» που χρησιμοποιεί το σύνολο των δεδομένων με τίτλο «...» αποδέχεται ρητά τους όρους της παρούσας. 18/22

19 3. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ που χρησιμοποιεί το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο : «...» υποχρεούται : 1) Να αναφέρει, σε κάθε χρήση του συνόλου στο οποίο πρόκειται να προβεί για την επιτέλεση της δημόσιας αποστολής της ως πηγή των γεωχωρικών δεδομένων την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.» (Αρμόδιο Τμήμα, έτος/ μήνας) σύμφωνα με την παρούσα άδεια 2) Να ενημερώσει την ΕΟΑΕ για τα αποτελέσματα των έργων στις οποίες χρησιμοποιούνται τα παραπάνω δεδομένα [ή/και να διαθέσει τα σχετικά αρχεία]. 3) Τα δεδομένα που παρέχονται χωρίς κόστος από την ΕΟΑΕ θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στο πλαίσιο εκπόνησης των εργασιών από τον παραλήπτη για... (αν απαιτείται) Β. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ που χρησιμοποιεί το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο: «...» έχει δικαίωμα : 1) Να εγκαθιστά και να χρησιμοποιεί τα ψηφιακά δεδομένα ( με τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις) σε σταθμούς εργασίας. 2) Να συμπληρώνει, επεξεργάζεται, ή να απεικονίζει και στο Διαδίκτυο τμήμα των ψηφιακών δεδομένων ή το σύνολο τους με τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις, για την επιτέλεση της Δημόσιας αποστολής της. 3) Να μη χρησιμοποιήσει και τροποποιήσει τα αυθεντικά δεδομένα/αρχεία ή πιστά αντίτυπα των αυθεντικών δεδομένων/αρχείων για άλλους σκοπούς, μελέτες και εργασίες. 4) Να διασφαλίζει ότι δεν παραπλανεί άλλους χρήστες των παρεχόμενων δεδομένων ούτε δημιουργεί σύγχυση σε σχέση με τα ίδια τα δεδομένα ή την πηγή τους, 5) Να διασφαλίζει ότι η χρήση των δεδομένων δεν παραβιάζει τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ρήτρες εμπιστευτικότητας ή οποιαδήποτε άλλη σχετική ρύθμιση. Γ. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ που χρησιμοποιεί το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων με τίτλο: «...» δεν έχει δικαίωμα : 1) Να πραγματοποιεί εμπορικές χρήσεις των δεδομένων. 2) Να αδειοδοτεί τα αρχεία περαιτέρω. 3) Να τα μεταβιβάζει ή να τα διαθέτει σε τρίτους (Δημόσιες αρχές, άλλοι). Δ. Τα δεδομένα παρέχονται χωρίς κόστος από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την δημόσια αποστολή της Δημόσιας Αρχής. Ε. Η παρούσα άδεια δεν καλύπτει τη χρήση : Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενυπάρχουν στα παρεχόμενα δεδομένα Σημάτων ή άλλης διανοητικής ιδιοκτησίας Δεδομένα επί των οποίων υπάρχουν δικαιώματα Τρίτων τα οποία ο πάροχος δεν έχει το δικαίωμα να αδειοδοτήσει Δεδομένα που για λόγους εμπιστευτικότητας, δημόσιας ασφάλειας ή άλλους εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3882/2010 Τα ανωτέρω συνιστούν ουσιώδεις όρους της παρούσης άδειας και η παράβαση τους προκαλεί την άμεση ανάκληση της. 19/22

20 20/22

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 3882/2010 ΦΕΚ 166 Α) Κωνσταντίνος Α. Νέδας, Ph.D. Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ Εκπρόσωπος στην Επιτροπή INSPIRE της Ε.Ε. ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ Τεράστια δυσκολία πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος και οι Αρμοδιότητες των ΚΟΣΕ

Ο Ρόλος και οι Αρμοδιότητες των ΚΟΣΕ Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ο Ρόλος και οι Αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV08: ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV08: ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το πλήθος και το ποσοστό των προστατευόμενων περιοχών (Φύση 2000, Ramsar, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους) των οποίων το κέντρο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA08: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο υπολογισμός των δεικτών οδικής ασφάλειας αφορά στην παρακολούθηση των συνθηκών ασφαλείας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού. Ο υπολογισμός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

B. Φούρκας. Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

B. Φούρκας. Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υποδομή χωρικών δεδομένων 2. Οδικό δίκτυο: καταγραφή και επεξεργασία i. πρωτογενή & δευτερογενή δεδομένα ii. εργασίες και μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 2015 http://observatory.egnatia.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 2015 http://observatory.egnatia.gr παρατηρητήριο εγνατίας οδού ] ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 2015 http://observatory.egnatia.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ένα εργαλείο στην υπηρεσία της ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 2014 http://observatory.egnatia.gr. παρατηρητήριο εγνατίας οδού

[ ] ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 2014 http://observatory.egnatia.gr. παρατηρητήριο εγνατίας οδού ] παρατηρητήριο εγνατίας οδού ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 2014 http://observatory.egnatia.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2 Ένα εργαλείο στην υπηρεσία της ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση µελέτης εικτών Προσπελασιµότητας για τους Τόπους Ειδικού Ενδιαφέροντος Κωδ. Αναφοράς 5403» ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 1 3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ 11-13, Σεπτ. 2008 73η Δ.Ε.Θ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Η επίδραση των οδικών αξόνων στην

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S 106-186267. Προκήρυξη σύμβασης.

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S 106-186267. Προκήρυξη σύμβασης. 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:186267-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών για κατασκευαστικά έργα 2014/S

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 Ο παρών Κανονισμός εμπεριέχει τους κανόνες και τις αρχές σύστασης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Μάρτιος 2013 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού προσφέρει γενικότερες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (Ε.Μ.Η.Κ.), δηλαδή τον μέσο ημερήσιο αριθμό οχημάτων που κινήθηκαν μεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... ΑΔΑ: Β41446Ψ8Β7-ΝΑΓ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... 5 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια η διάθεση γεωχωρικών δεδομένων

Προμήθεια η διάθεση γεωχωρικών δεδομένων Συχνές ερωτήσεις για την διάρθρωση και λειτουργία του ΚΟΣΕ Προμήθεια η διάθεση γεωχωρικών δεδομένων 1. Πώς μπορώ να βρω γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης ; Γεωχωρικά δεδομένα και

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Σαραφίδης Δημήτριος Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός sarafid@topo.auth.gr WikiMapia.org Google Maps / Google Earth Bing Maps / Virtual Earth ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ openstreetma

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων επί του άξονα και ειδικότερα τα ακόλουθα: α) προέλευση-προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού :

«Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : «Εγνατία Οδός Α.Ε. : ημιουργούμε το αύριο» Τ.Ε.Κ.Μ., Θεσ/νίκη 7 Οκτωβρίου 2013 «Αυτοκινητόδρομος Εγνατίας Οδού : Από την Κατασκευή στη Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Πολ. Μηχανικός, MSCE, MA Economics /ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-2 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 984

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-2 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 984 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-2 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 984 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

3 η Έκθεση Χωρικών Επιδράσεων

3 η Έκθεση Χωρικών Επιδράσεων 3 η Έκθεση Χωρικών Επιδράσεων Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2015 1 Η 3η Έκθεση Χωρικών Επιδράσεων αφορά στη συνθετική ανάλυση και παρουσίαση των επιδράσεων συνολικά του συστήματος Εγνατία Οδός και Κάθετοι Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟΔΟΥ και δημιουργία βάσης Περιβαλλοντικών-χωρικών δεδομένων (GIS) που υλοποιήθηκε στα πλαίσια Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος και στα πλαίσια του εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την μεταβολή των αξιών γης στην άμεση ζώνη επιρροής του άξονα και σε επιλεγμένα σημεία. Ως έτος βάσης για την εκτίμηση των μεταβολών αξιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 28/04/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ 45940/350 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Κ-Β Ε. Κατσάμπαλος Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Μέλος ΔΣ «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογραφία»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ASPROFOS ENGINEERING S.A.

ASPROFOS ENGINEERING S.A. ASPROFOS ENGINEERING S.A. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Γιώτη Ευαγγελία 1 - Χουρμουζιάδης Δημήτρης 2 1 Γεωγράφος Ειδικός Γεωπληροφορικής, MSc 2 Δασολόγος

Διαβάστε περισσότερα

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την , ημέρα , μεταξύ Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA05: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA05: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 4 ο σεμινάριο 2 Ιουνίου 2015 Ύλη Γνωριμία με τα GIS μοντέλα δεδομένων και τύπους αρχείων Κανονικοποίηση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΖΩΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ V...42 1.2. ΖΩΝΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ...47 1.2. ΖΩΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (TEN - TINA)...51 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ... 57

1.1. ΖΩΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ V...42 1.2. ΖΩΝΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ...47 1.2. ΖΩΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (TEN - TINA)...51 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ... 57 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ...10 ii. ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ...11 ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 13 EXECUTIVE SUMMARY... 29 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ... 42 1.1. ΖΩΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ V...42

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368129-2013:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Τοπογραφικές υπηρεσίες 2013/S 212-368129 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ

Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Δεκέμβριος 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Internet: http://www.egnatia.gr http://observatory.egnatia.gr. Εγνατία Οδός Α.Ε. 2005 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ

Internet: http://www.egnatia.gr http://observatory.egnatia.gr. Εγνατία Οδός Α.Ε. 2005 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα Έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα των δεικτών χωρικών επιδράσεων που επεξεργάζεται το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., καθώς και στα δεδομένα της συνολικής Έκθεσης «Κατάσταση Περιφερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων του

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια:Σοφία Μακέδου Email:s.makedou@thessaloniki.gr Τηλ. : 2310 877948 Φαξ : 2310 877950

Αρμόδια:Σοφία Μακέδου Email:s.makedou@thessaloniki.gr Τηλ. : 2310 877948 Φαξ : 2310 877950 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 04/09/2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2950/74535 Βασ. Γεωργίου Α 1 Τ.Κ. 546 40 Αρ.εγκυκλίου 57 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρμόδια:Σοφία Μακέδου Email:s.makedou@thessaloniki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. και οδική ασφάλεια

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. και οδική ασφάλεια «Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» Αμφιθέατρο Βεργίνα του ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη, 01.12.2014 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. και οδική ασφάλεια Μαρία Ατζέμη ιευθύντρια έργων οδικής ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.»

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.» ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Καλουδιώτης Δημήτριος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΧΑ Α.Ε. Λευτέρης Λυκουρόπουλος Δ/ντης Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά Mobile Fleet Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, οχημάτων παντός τύπου (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ). τόσο

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ4691Ω3-8ΦΦ. ΘΕΜΑ: Καταγραφή ασφαλιστικού βίου- Ψηφιοποίηση ασφαλιστικού φακέλου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 21/5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ4691Ω3-8ΦΦ. ΘΕΜΑ: Καταγραφή ασφαλιστικού βίου- Ψηφιοποίηση ασφαλιστικού φακέλου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 21/5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 21/5/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ13/2/734146 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Υ.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΓΕΝΙΚΑ Το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου συμπληρώνεται και υποβάλλεται μετά τη σύναψη της νομικής δέσμευσης, δηλαδή μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Ορισμοί: Αυτοκινητόδρομοι/Φορείς Διαχείρισης Διοδίων: Νοούνται oι κάτωθι οδικοί άξονες και αντίστοιχα οι φορείς διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/01/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.Δ17α/03/1/ΦΝ393 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπράγγελοι 25/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : 524 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Πληροφορίες: κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΛΣΤΑΤ να παρέχεται στους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο.Ε. Γεώργιος Σακκάς Χρήστος Λαμπρόπουλος Ιωάννης Μισαηλίδης Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ΥΠΕΣ Mάρτιος 2013 Η Πολιτική μας Η συρρίκνωση κατά 60% της κρατικής χρηματοδότησης για τους ΟΤΑ τα τελευταία χρόνια, καθώς και η ανάγκη για τη στήριξη, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Κασσανδριανού Ρηγίνα Τηλέφωνο / Φαξ: 2424022864 Αριθμός Απόφασης : 44 / 2014 Θέμα: Χωροθέτηση τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014)

ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014) ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014) Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση στους ενδιαφερόμενους τοπογραφικών στοιχείων (ψηφιακής και αναλογικής μορφής). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002929478 2015-07-23

15PROC002929478 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως: 23-07-205 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Αριθ. Πρωτ. 273 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αθλητικό Πολύκεντρο Άγιος Ελευθέριος ΤΑΧ. ΚΩΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

1.Το Ν. 2286/95: Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

1.Το Ν. 2286/95: Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑ ΦΟΡ.& ΤΕΛ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 5 η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς & Κολωνού 2 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα