Ημερίδα για τις Πρωτοβουλίες και Δράσεις της Πολιτικής Ηγεσίας για τη Διευκόλυνση και την Απεμπλοκή των Επενδύσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερίδα για τις Πρωτοβουλίες και Δράσεις της Πολιτικής Ηγεσίας για τη Διευκόλυνση και την Απεμπλοκή των Επενδύσεων"

Transcript

1 Ημερίδα για τις Πρωτοβουλίες και Δράσεις της Πολιτικής Ηγεσίας για τη Διευκόλυνση και την Απεμπλοκή των Επενδύσεων «Συγκρότημα 21 Αιολικών Πάρκων ισχύος 579MW στην περιοχή της Ν. Εύβοιας και Γραμμή Διασύνδεσης με το Εθνικό Δίκτυο» Παρασκευή 24/6/2011 Divani Caravel, Αθήνα

2 Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης Η παπούζα ειζήγηζη αποηςπώνει ηην άποτη ηηρ RF Energy Α.Ε. Παπέσεηαι για ενημέπυζη και δεν μποπεί να εκληθθεί υρ πποζθοπά ή ππόζκληζη για ηην αγοπά ή πώληζη μεηοσών ή υρ σπημαηοοικονομικό επγαλείο. Οι ζςνηάκηερ ηηρ παπούζαρ δεν εγγςώνηαι εξαζθάλιζη μελλονηικών αποδόζευν. Οι πληποθοπίερ πος πεπιλαμβάνονηαι ζηην ειζήγηζη έσοςν αποκηηθεί από πηγέρ πος θευπούνηαι αξιόπιζηερ αλλά δεν είναι απαπαίηηηα επαπκείρ και η Εηαιπεία δεν μποπεί να εγγςηθεί ηην ακπίβεια ηοςρ. Οι απότειρ ή πληποθοπίερ πος αποηςπώνονηαι ζηην παπούζα ειζήγηζη ςπόκεινηαι ζε αλλαγέρ συπίρ ειδοποίηζη. Η RF Energy A.E. ή οι θςγαηπικέρ καθώρ και κάθε διεςθςνηήρ ή ςπάλληλορ αςηών δεν έσοςν καμία εςθύνη για κάθε άμεζη ή έμμεζη απώλεια, η οποία αποππέει από ηην σπήζη ηυν πληποθοπιών και ηυν ζηοισείυν ηηρ παπούζαρ ειζήγηζηρ και ηος πεπιεσομένος ηηρ καθόζον ο ζκοπόρ ηηρ είναι αςζηηπά ενημεπυηικόρ. Η παπούζα ειζήγηζη είναι πποφόν πνεςμαηικήρ επγαζίαρ ηυν ζηελεσών ηηρ RF Energy A.E. και δεν μποπεί να αναπαπασθεί, διανεμηθεί ή εκδοθεί από κανένα ππόζυπο για οποιοδήποηε λόγο συπίρ ηην έγγπαθη ζςναίνεζη ηηρ RF Energy A.E. Σε πεπίπηυζη μεηαβολήρ οποιονδήποηε ζηοισείυν ή πποβλέτευν πος αναθέπονηαι ζηην παπούζα ειζήγηζη, η RF Energy A.E. δεν θα πποβεί ζε καμία δημόζια ή καη ιδίαν ενημέπυζη. 2

3 Συνοπτική Παρουςίαςη Επενδυτικοφ Σχεδίου Η RF Energy αναπτφςςει ζνα ςυγκρότθμα αιολικϊν πάρκων ςτθν περιοχι τθσ Ν. Εφβοια, αποτελοφμενο από 21 αιολικά πάρκα με τα εξισ χαρακτθριςτικά: ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ 579 MW, περιοχι εγκατάςταςθσ με ιδιαίτερα υψθλό αιολικό δυναμικό, χρθςιμοποίθςθ καινοτόμου τεχνολογίασ (HVDC ςυνεχζσ ρεφμα) για τθ διαςφνδεςι του με το εκνικό δίκτυο ςτθν περιοχι τθσ Αττικισ, υπόγεια και υποκαλάςςια γραμμι μεταφοράσ τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ από τθν Εφβοια ςτθν Αττικι, εξαςφαλιςμζνο το νόμιμο δικαίωμα χριςθσ των κζςεων εγκατάςταςθσ μζςω μακροχρόνιασ μίςκωςθσ τουσ, εκτιμϊμενο ςυνολικό φψοσ επζνδυςθσ 984 εκ. (περίπου). 3

4 Διαςφνδεςη Βάθος Πυθμένα Απόσταση Έως 80m βάθος: 19,7% Μεταξύ m βάθος: 58,9% Πάνω από 100m βάθος: 21,4% ,15 2,05 4,55 6,25 8,25 13,5 37,8 41,8 46,7 48,8 55,2 60,5 64,5 67,7 Βάθος

5 Δυνατότητα Υλοποίηςησ τησ Επζνδυςησ Οι Φορείσ τθσ Επζνδυςθσ διακζτουν μεγάλθ οικονομικι επιφάνεια, ικανι να καλφψει εισ το ακζραιο τθν απαιτοφμενθ ίδια ςυμμετοχι. Η οικονομικι τουσ επιφάνεια πιςτοποιείται εγγράφωσ από τα Χρθματοπιςτωτικά Ιδρφματα του εξωτερικοφ και του εςωτερικοφ. Σα Χρθματοπιςτωτικά Ιδρφματα, ςε Εκνικό και Διεκνζσ Επίπεδο, αναγνωρίηουν τθν υψθλι πιςτολθπτικι ικανότθτα των Φορζων και τθσ Εταιρείασ, γεγονόσ που αποτυπϊνεται ςτισ άριςτεσ μεταξφ τουσ ςχζςεισ και ςτθν προκυμία τουσ να χρθματοδοτιςουν τα ζργα, που οι Φορείσ και θ Εταιρεία αναλαμβάνουν. Ζνασ εκ των βαςικϊν προμθκευτϊν του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ (Vestas) ζχει εκδθλϊςει εγγράφωσ το ενδιαφζρον του για ςυμμετοχι ςτθν Επζνδυςθ. Η RF ENERGY κατζχει τθν απαραίτθτθ τεχνογνωςία και εμπειρία για τθν υλοποίθςθ μιασ τζτοιου μεγζκουσ επζνδυςθσ, βαςιηόμενθ ςτθν άρτια κατάρτιςθ, εκπαίδευςθ και πολφχρονθ εμπειρία των ςτελεχϊν και ςυνεργατϊν τθσ. Ζχει εξαςφαλιςτεί θ ςυναίνεςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ, προχπόκεςθ απαραίτθτθ για τθν απρόςκοπτθ υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ. Βάςει των διατάξεων του Ν. 3851/2010 περί ΑΠΕ, αποφαςίςτθκε θ μθ ζνταξθ τθσ πλειονότθτασ των επενδφςεων ςτον Αναπτυξιακό Νόμο με ταυτόχρονθ επιλογι ενιςχυμζνθσ κατά 20% τιμισ πϊλθςθσ τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ για είκοςι χρόνια. 5

6 Προβλήματα & Καθυςτερήςεισ Για χρονικό διάςτθμα πλέον των 3 ετϊν, θ αξιολόγθςθ τθσ εκνικισ ςθμαςίασ επζνδυςθσ παρζμενε δζςμια τθσ γραφειοκρατίασ των αδειοδοτικϊν μθχανιςμϊν. Παρά τθν κωλυςιεργία ςτθν αδειοδοτικι ωρίμανςθ τθσ επζνδυςθσ, θ εταιρεία μασ ακολοφκθςε εισ το ακζραιο το πρόγραμμά τθσ, καταβάλλοντας πλέον των 3 εκατ. για τθ διατιρθςθ των δικαιωμάτων χριςθσ γθσ και για τοπογραφικζσ, ενεργειακζσ και περιβαλλοντικζσ μελζτεσ. Πζραν των ςθμαντικότατων εξόδων που πραγματοποιικθκαν από τθν εταιρεία μασ, οι απϊλειες για τη χϊρα μας, από τθν αναίτια κακυςτζρθςθ υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ, ςυνίςτανται: τθν απϊλεια ςθμαντικϊν ετιςιων φορολογικϊν εςόδων, τθν απϊλεια ετιςιων εςόδων για τουσ οικείουσ ΟΣΑ, τθν κακυςτζρθςθ δθμιουργίασ πολυάρικμϊν νζων κζςεων εργαςίασ, ςε μια περιοχι που μαςτίηεται ιδιαίτερα από τθν ανεργία και ςε μια χρονικι περίοδο πρωτόγνωρα δφςκολι για εφρεςθ εργαςίασ. θμαντικζσ παραλήψεις τέλος από εμπλεκόμενους φορείς μασ ανάγκαςαν να προςφφγουμε ςτο υμβοφλιο τθσ Επικρατείασ. 6

7 Συμβολή Πολιτείασ Κατόπιν των αλλεπάλλθλων και ατζρμονων, μζχρι πρότινοσ, προςπακειϊν απεμπλοκισ τθσ αδειοδότθςθσ του ζργου, το επενδυτικό ςχζδιο τθσ εταιρείασ μασ παρουςιάςτθκε ςτο Invest in Greece ενϊ ςτισ 12/10/2010 ακολοφκθςε θ παρουςίαςι του ςτον αντιπρόεδρο τθσ Ελλθνικισ Κυβζρνθςθσ και ςτα μζλθ τθσ «Επιτροπισ Μεγάλων Ζργων & Τποδομϊν». Η διορατικότθτα και οξυδζρκεια του Αντιπροζδρου τθσ Κυβερνιςεωσ, ςυνεπικουροφμενθ από τθν αποφαςιςτικότθτα και τον επαγγελματιςμό των μελϊν τθσ Επιτροπισ, ζδωςαν το απαιτοφμενο ζναυςμα για τθν αξιολόγθςθ τθσ επζνδυςισ μασ. Χάρθ ςτισ ςυντονιςμζνεσ ενζργειεσ του κ. Κακογιάννθ (φμβουλοσ Επενδφςεων & Ανάπτυξθσ, Γραφείο Αντιπροεδρίασ), ανατίκεται ςτθ ΡΑΕ και ςτο ΤΠΕΚΑ, και ςυγκεκριμζνα ςτον Αντιπρόεδρο τθσ ΡΑΕ κ. Ραχιϊτθ, και ςτον Δ/ντθ τθσ Τ.Α.Π.Ε. του ΤΠΕΚΑ κ. Χαβιαρόπουλου, να μελετιςουν επιςταμζνα το ζργο και να αξιολογιςουν τθ δυνατότθτα υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθ μασ. 7

8 Συμβολή Πολιτείασ Η ςυμβολι του κ. Χαβιαρόπουλου και του κ. Ραχιϊτθ αποδείχτθκε κακοριςτικισ ςθμαςίασ ςτθν απεμπλοκι τθσ όλθσ επζνδυςθσ. τισ 20/01/2011 διεξάγεται ςυνάντθςθ με το νζο Πρόεδρο τθσ ΡΑΕ κ. Βαςιλάκο, κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ παρουςιάςτθκαν οι προκζςεισ τθσ εταιρείασ μασ και το εφλογο των αιτθμάτων τθσ. Απόρροια όλων των παραπάνω, τθσ ενεργοφσ ςυμμετοχισ των φορζων τθσ Πολιτείασ αλλά και των επίμονων προςπακειϊν του Αντιπροζδρου τθσ ΡΑΕ, ιταν θ χοριγθςθ των πρϊτων Αδειϊν Παραγωγισ, ςυνολικισ ιςχφοσ 144 MW, μετά από τθν Ολομζλεια τθσ ΡΑΕ ςτισ 04/03/2011. Η εταιρεία μασ ςυνεχίηει απρόςκοπτα τθν αδειοδοτικι ωρίμανςθ των 144 MW ενϊ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα αναμζνεται να χορθγθκοφν και νζεσ Άδειεσ Παραγωγισ ιςχφοσ 150 MW. 8

9 Λ. Βουλιαγμένης 128, Γλυυάδα Τηλ.: Fax:

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε γεωζεξκηθώλ κνλάδωλ ειεθηξνπαξαγωγήο ζηελ Διιάδα

Αλάπηπμε γεωζεξκηθώλ κνλάδωλ ειεθηξνπαξαγωγήο ζηελ Διιάδα Αλάπηπμε γεωζεξκηθώλ κνλάδωλ ειεθηξνπαξαγωγήο ζηελ Διιάδα Ακινα, Νοζμβριοσ 2013 1 Θ ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Θ ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ (ΔΕΘΑΝ) ωσ 100% κυγατρικι εταιρεία τθσ ΔΕΘ Α.Ε. ζχει παραλάβει τθν ςκυτάλθ τθσ διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2. FRUITLOGISTICA Berlin,

Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2. FRUITLOGISTICA Berlin, Ειςαγωγικό ςθμείωμα Διευκφνοντοσ Συμβοφλου ςελ. 2 Συμμετοχι ΟΠΕ ςε διεκνείσ εκκζςεισ τροφίμων - ποτϊν: ISM Cologne, ςελ.3 FRUITLOGISTICA Berlin, ςελ.3 PRODEXPO Moscow, ςελ.4 BIOFACH Nuremberg, ςελ.5 GULFOOD

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα