ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υποδ/νση Τυποποίησης και Προδιαγραφών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τµήµα Προδιαγραφών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υποδ/νση Τυποποίησης και Προδιαγραφών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τµήµα Προδιαγραφών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 1 Ν A ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ A ΕΚ ΟΣΗ Υποδ/νση Τυποποίησης και Προδιαγραφών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τµήµα Προδιαγραφών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ANTIKEIMENO: Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή (ΤΠ) καλύπτει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για προµήθεια κλειστών επιβατικών οχηµάτων, συµβατικών (µε βενζινοκινητήρα), αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τύπου sedan / saloon, πέντε (5) θέσεων, τεσσάρων πλευρικών θυρών, κυβισµού από 1300 cc έως και 1400 cc, για τις ανάγκες του Πολεµικού Ναυτικού (ΠΝ). 2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ α : Νοµοθεσία / ηµοσιεύσεις ΝΑΤΟ / Πρότυπα / Προδιαγραφές: 2.1 Κοινή Υπουργική Απόφαση 129/2534 (ΦΕΚ 108/Β/ ), «Καθορισµός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισµού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθµίσεις σχετικές µε τα Κρατικά Αυτοκίνητα». 2.2 Κοινή Υπουργική Απόφαση 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/ ), «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόµωσης», όπως τροποποιήθηκε από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/ ). 2.3 Νόµος 2696 (ΦΕΚ 57/Α/ ), «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε από τον Νόµο 3542 (ΦΕΚ 50/Α/ ). 2.4 Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Σεπτεµβρίου 2007 για την θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους, και των συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων που προορίζονται για τα οχήµατα αυτά, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2.5 Υπουργική Απόφαση 50292/3549/08 (ΦΕΚ 272/Β/ ), «Εφοδιασµός των οχηµάτων µε φορητούς πυροσβεστήρες». 2.6 ACodP-2, «NATO multilingual supply classification handbook». 2.7 ΕΝ β, «Lead-acid starter batteries General requirements and methods of test».

2 2 Ν A 2.8 ΕΝ ISO 9001:2008 GR γ, «Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας Απαιτήσεις». 2.9 FED-STD-595 β, «Colors used in Government procurement» Ν-2250Γ, ΚΕΦΝ (Αύγουστος 2010), «Οχήµατα Επιβατικά Πολιτικού Τύπου Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας». α Οι αναφορές εγγράφων σε όλο το κείµενο της ΤΠ γίνονται στις εκδόσεις της 2. β Εφαρµόζεται η ισχύουσα έκδοση. γ Στην έκδοση του 2008 συµπεριλαµβάνονται οι ισχύουσες διορθώσεις. 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 3.1 Γενικά: Τα οχήµατα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις κατανάλωσης καυσίµου και µάζας εκπεµπόµενου διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) των και 3.5.6, αντίστοιχα Τα οχήµατα είναι της ίδιας σειράς παραγωγής, καινούργια, σχεδιασµένα, κατασκευασµένα και συναρµολογηµένα κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυµατισµού των επιβατών και των λοιπών χρηστών του οδικού δικτύου. Έχουν επίσης κατασκευαστεί τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες, από την ηµεροµηνία παράδοσης στο ΠΝ Τα οχήµατα είναι κατηγορίας Μ 1 και τύπου αµαξώµατος ΑΑ, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ, (sedan/saloon) και κατάλληλων διαστάσεων για την ασφαλή µεταφορά πέντε (5) ατόµων (συµπεριλαµβανοµένου του οδηγού) Τα οχήµατα διαθέτουν Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή, σύµφωνα µε το Άρθρο 18 και το Παράρτηµα ΙΧ της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ, ή/και Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου ΕΚ, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα οδηγία. Αντίγραφο πιστοποιητικού συµµόρφωσης ή πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, οχήµατος όµοιου µε τα προσφερόµενα, συµπεριλαµβανοµένου του κινητήρα, υποβάλλεται µε την Τεχνική Προσφορά Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται τα εργοστάσια κατασκευής (επωνυµίες διευθύνσεις) όλων των σταδίων κατασκευής των οχηµάτων, σύµφωνα µε την διαδικασία έγκρισης τύπου της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Επίσης δηλώνεται ο προσφερόµενος τύπος οχηµάτων και το έτος που αυτός κατασκευάστηκε για πρώτη φορά. εν γίνεται δεκτός τύπος, του οποίου η κατασκευή έχει σταµατήσει ή τελεί υπό κατάργηση σχετική βεβαίωση υποβάλλεται µε την Τεχνική Προσφορά. 3.2 Αµάξωµα: Το αµάξωµα είναι ενιαίο, ισχυρής κατασκευής, κλειστού τύπου, µε ενιαίους τους χώρους του διαµερίσµατος επιβατών και µε άριστη µόνωση ήχου και θερµότητας Στοιχεία του αµαξώµατος επιπλέον των απαιτούµενων από τις κανονιστικές πράξεις του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ, που ενισχύουν την παθητική ασφάλεια του οχήµατος, δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά και αξιολογούνται θετικά, σύµφωνα µε την Το αµάξωµα διαθέτει τέσσερις (4) πλευρικές θύρες για το διαµέρισµα επιβατών, µε ηλεκτροµαγνητικές κλειδαριές και ηλεκτρικά παράθυρα από κρύσταλλα ασφαλείας.

3 3 Ν A Ο χώρος των αποσκευών ευρίσκεται στο πίσω µέρος του οχήµατος και διαθέτει κάλυµµα, που κλειδώνει επίσης µε ηλεκτροµαγνητική κλειδαριά Το αλεξήνεµο είναι από κρύσταλλο ασφαλείας. 3.3 Βάρη, ωφέλιµο φορτίο, διαστάσεις: Ωφέλιµο φορτίο: 300 kg (βαθµολογούµενο κριτήριο). Ως ωφέλιµο φορτίο ορίζεται η µέγιστη τεχνικά αποδεκτή µάζα έµφορτου οχήµατος µείον την µάζα του οχήµατος έτοιµου προς λειτουργία, πού περιλαµβάνει υγρά, εργαλεία, εφεδρικό τροχό και οδηγό 75 kg Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή µάζα έµφορτου οχήµατος: 1400 kg Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται επίσης: Εξωτερικές διαστάσεις οχήµατος ιαστάσεις διαµερίσµατος επιβατών Όγκος χώρου αποσκευών σε λίτρα Μεταξόνιο Μετατρόχια Άλλα στοιχεία, κατά την κρίση του προµηθευτή (πχ. ελάχιστη απόσταση αξόνων από το έδαφος, διαστάσεις προβόλων, µέγιστο βάρος αξόνων). 3.4 Επιδόσεις κίνησης οχήµατος: Μέγιστη ταχύτητα οχήµατος: 150 km/h χωρίς ενδείξεις υπερθέρµανσης ή κακής απόδοσης / λειτουργίας του κινητήρα Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνεται, εκτός της µέγιστης ταχύτητας της 3.4.1, η επιτάχυνση km/h σε s. 3.5 Κινητήρας εσωτερικής καύσης: Τετράχρονος βενζινοκινητήρας µε σύστηµα ψεκασµού καυσίµου Καύσιµο: Αµόλυβδη ελάχιστου εργαστηριακού αριθµού οκτανίου (Research Octane Number, RON) Μέγιστη καθαρή ισχύς: 55 kw, υπολογισµένη σύµφωνα µε την σχετική κανονιστική πράξη του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ (βαθµολογούµενο κριτήριο). Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται, εκτός της µέγιστης καθαρής ισχύος, και οι αντίστοιχες στροφές ανά λεπτό του κινητήρα Μέγιστη καθαρή ροπή: 110 Nm, υπολογισµένη σύµφωνα µε την σχετική κανονιστική πράξη του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ (βαθµολογούµενο κριτήριο). Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται, εκτός της µέγιστης καθαρής ροπής, και οι αντίστοιχες στροφές ανά λεπτό του κινητήρα Κατανάλωση καυσίµου: 6,5 λίτρα/100km σε συνδυασµένο κύκλο, σύµφωνα µε την σχετική κανονιστική πράξη του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ και την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 129/2534. Οι ακριβείς τιµές κατανάλωσης καυσίµου σε αστικές συνθήκες, συνθήκες εκτός πόλεως και συνδυασµένο κύκλο δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά. Μικρή σχετικά κατανάλωση καυσίµου αξιολογείται θετικά και αποδεικνύεται µε αναγραφή της σχετικής κανονιστικής πράξης και των τιµών κατανάλωσης στο πιστοποιητικό της (βαθµολογούµενο κριτήριο) Μάζα εκπεµπόµενου CO 2 : 150 g/km, σύµφωνα µε την σχετική κανονιστική πράξη του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ και την ΚΥΑ 129/2534. Η ακριβής τιµή εκπεµπόµενου CO 2 δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά. Μικρή σχετικά τιµή αξιολογείται

4 4 Ν A θετικά και αποδεικνύεται µε αναγραφή της σχετικής κανονιστικής πράξης και της µάζας εκπεµπόµενου CO 2 στο πιστοποιητικό της (βαθµολογούµενο κριτήριο) Εκποµπές Ρύπων: Σύµφωνα µε την σχετική κανονιστική πράξη του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Η ικανοποίηση της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας αποδεικνύεται µε αναγραφή της σχετικής κανονιστικής πράξης και των εκποµπών ρύπων στο πιστοποιητικό της Η ικανοποίηση των πλέον αυστηρών ορίων ρύπων αξιολογείται θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο) Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται / υποβάλλονται επίσης: Κατασκευαστής και τύπος κινητήρα Αριθµός και διάταξη κυλίνδρων Ακριβής τιµή κυβισµού Λόγος συµπίεσης ιαγράµµατα ισχύος και ροπής στρέψης, συναρτήσει των στροφών λειτουργίας του κινητήρα Περιγραφή συστήµατος τροφοδοσίας καυσίµου Πληροφορίες µηχανισµού βαλβίδων Άλλα στοιχεία κατά την κρίση του προµηθευτή. 3.6 Χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµου: 45 λίτρα. 3.7 Σύστηµα µετάδοσης κίνησης: Στην Τεχνική Προσφορά περιγράφεται το σύστηµα µετάδοσης κίνησης, που επιτυγχάνει την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίµων και της εκποµπής ρύπων (βαθµολογούµενο κριτήριο). Η περιγραφή περιλαµβάνει: Τύπο συµπλέκτη (π.χ. συµπλέκτης ξηρού τύπου (dry-plate friction clutch), µετατροπέας ροπής (hydrodynamic torque converter)) Κιβώτιο ταχυτήτων: Αυτόµατο ή µηχανικό κιβώτιο πέντε (5) τουλάχιστον ταχυτήτων εµπροσθοπορείας και µίας (1) οπισθοπορείας. Οι σχέσεις µετάδοσης αναφέρονται στην περιγραφή. Είναι επίσης αποδεκτό σύστηµα συνεχούς µεταβαλλόµενης σχέσης µετάδοσης (continuously variable transmission). 3.8 Σύστηµα διεύθυνσης: Κάθε όχηµα έχει σύστηµα διεύθυνσης µε υποβοήθηση (power-assisted steering system), που εγγυάται την εύκολη και ασφαλή αλλαγή πορείας του οχήµατος, σύµφωνα µε την σχετική κανονιστική πράξη του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Το σύστηµα διεύθυνσης, συµπεριλαµβανοµένου του µηχανισµού (π.χ. οδοντωτή ράβδος µε οδοντωτό τροχό (rack and pinion)) και του τρόπου υποβοήθησης (π.χ. υδραυλικός, ηλεκτροµηχανικός), περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του (βαθµολογούµενο κριτήριο) Το τιµόνι είναι αριστερής διάταξης (δηλαδή η θέση οδήγησης είναι στα αριστερά), αυτόµατης επαναφοράς, ρυθµιζόµενο κατά τρόπο που επιτρέπει, σε συνδυασµό µε την ρύθµιση του καθίσµατος του οδηγού, άνετη οδήγηση, επαρκή απόσταση από τον οδηγό και επιθυµητή ανάπτυξη του αερόσακου σε περίπτωση ατυχήµατος Στην περιγραφή της αναφέρεται η ελάχιστη διάµετρος του κύκλου στροφής του οχήµατος, εντός του οποίου εγγράφονται οι προβολές στο επίπεδο του εδάφους όλων των σηµείων του οχήµατος, εξαιρουµένων των εξωτερικών κατόπτρων και των εµπροσθίων φανών δεικτών πορείας, όταν το όχηµα διαγράφει κυκλική τροχιά.

5 5 Ν A 3.9 Συστήµατα πέδησης και ευστάθειας: Το σύστηµα πέδησης ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της σχετικής κανονιστικής πράξης του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ και περιλαµβάνει πέδη πορείας και στάθµευσης Πέδη πορείας: ισκόφρενα στους εµπρόσθιους τροχούς και δισκόφρενα ή φρένα τυµπάνου στους οπίσθιους τροχούς Πέδη στάθµευσης (χειρόφρενο), που ενεργεί στους πίσω τροχούς Κάθε όχηµα έχει σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών (antilock braking system, ABS) Η ύπαρξη πρόσθετων συστηµάτων πέδησης και ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας αξιολογείται θετικά Τα συστήµατα πέδησης και ευστάθειας περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας τους (βαθµολογούµενο κριτήριο) Τροχοί: Οι ζάντες είναι κατασκευασµένες από χάλυβα υψηλής αντοχής ή αλουµίνιο Τα ελαστικά είναι καινούργια, κατασκευασµένα, εντός έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία παράδοσης των οχηµάτων στο ΠΝ, και φέρουν σήµα έγκρισης τύπου, σύµφωνα µε την σχετική κανονιστική πράξη του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ Τα ελαστικά είναι ακτινωτά (radial), χωρίς αεροθάλαµο (tubeless), κατάλληλα και για οδήγηση σε ασφαλτικό οδόστρωµα, όλες τις εποχές του έτους Ο τύπος του ελαστικού και της ζάντας, συµπεριλαµβανοµένου του κράµατος της , δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά Ανάρτηση: Είναι στιβαρής κατασκευής και επιτυγχάνει ασφάλεια οδήγησης και άνεση επιβατών για οδήγηση σε ασφαλτικά και µη οδοστρώµατα. Είναι ανεξάρτητη εµπρός. ιαθέτει αντιστρεπτική ράβδο τουλάχιστον εµπρός καθώς και τηλεσκοπικούς αποσβεστήρες κραδασµών σε κάθε τροχό. Περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά για την αξιολόγηση της αξιοπιστία της (βαθµολογούµενο κριτήριο) Ηλεκτρικό σύστηµα: Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται τα κύρια στοιχεία του ηλεκτρικού συστήµατος (συσσωρευτής, εναλλάκτης ρεύµατος, στοιχεία κατανάλωσης) µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και διευκολύνσεις/παροχές (π.χ. ρευµατοδότες) για την αξιολόγηση του συστήµατος (βαθµολογούµενο κριτήριο) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συσσωρευτή περιλαµβάνουν ονοµαστική τάση, ονοµαστική χωρητικότητα και ένταση ρεύµατος σε χαµηλές θερµοκρασίες, σύµφωνα µε το ΕΝ ή ισοδύναµο Ο εναλλάκτης ρεύµατος παρέχει ρεύµα σε όλα τα ηλεκτρικά στοιχεία κατανάλωσης, φορτίζει τον συσσωρευτή, παρέχει σταθερή τάση υπό όλες τις συνθήκες φορτίων και στροφών κινητήρα και έχει στιβαρή σχεδίαση, ανθεκτική σε εξωτερικές καταπονήσεις (ταλαντώσεις, υψηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος, µεταβολές θερµοκρασίας, σκόνη, υγρασία κ.α.) µε ελαχιστοποιηµένο βάρος, διαστάσεις και θόρυβο λειτουργίας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εναλλάκτη ρεύµατος περιλαµβάνουν τάση και µέγιστη ένταση ρεύµατος.

6 6 Ν A 3.13 Φωτισµός: Εξωτερικός φωτισµός: Περιλαµβάνει όλα τα φώτα (πορείας, διασταύρωσης, θέσης, τροχοπέδησης, δεικτών κατεύθυνσης, έκτακτης ανάγκης, πινακίδας αριθµού κυκλοφορίας) και αντανακλαστήρες, που προβλέπονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Επίσης περιλαµβάνει φώτα οπισθοπορείας, που λειτουργούν αυτόµατα κατά την τοποθέτηση της ταχύτητας οπισθοδρόµησης Εσωτερικός φωτισµός: Στο διαµέρισµα επιβατών του οχήµατος υπάρχει ένα (1) τουλάχιστον φωτιστικό. Φωτισµός υπάρχει επίσης στον χώρο των αποσκευών Όργανα ελέγχου εξοπλισµός: Κάθε όχηµα είναι εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης, που εξασφαλίζουν την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του κινητήρα και γενικά του οχήµατος. Κάθε όχηµα διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα όργανα/δείκτες: Στροφών κινητήρα Ταχύτητας οχήµατος Ποσότητας καυσίµου Θερµοκρασίας ψυκτικού µέσου κινητήρα Ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτή Πίεσης λιπαντικού κινητήρα Συστήµατος πέδησης ιανυθέντων χιλιοµέτρων Λειτουργίας δεικτών κατεύθυνσης, φώτων πορείας και σήµατος κινδύνου Η ύπαρξη πρόσθετων οργάνων/δεικτών (π.χ. λειτουργίας συστηµάτων και πληροφοριών ευστάθειας, πίεσης ελαστικών) αξιολογείται θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο). Με την Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται πλήρης κατάλογος των οργάνων/δεικτών, που διαθέτουν τα προσφερόµενα οχήµατα Κάθε όχηµα διαθέτει τουλάχιστον τον ακόλουθο εξοπλισµό: Προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας τριών σηµείων για τον οδηγό και όλους τους επιβάτες. Αερόσακους οδηγού και συνοδηγού. Η ύπαρξη πρόσθετων αερόσακων αξιολογείται θετικά. Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται, εκτός των αερόσακων και των χαρακτηριστικών του αµαξώµατος 3.2.2, και όλα τα πρόσθετα συστήµατα παθητικής ασφάλειας (π.χ. σπαστή κολώνα τιµονιού) για την αξιολόγηση τους (βαθµολογούµενο κριτήριο) Σύστηµα κλιµατισµού ψύξης-θέρµανσης, που εξασφαλίζει άνετες συνθήκες για τον οδηγό και τους επιβάτες καθ όλη την διάρκεια του έτους και για εύρος θερµοκρασιών περιβάλλοντος τουλάχιστον από -5 ο C έως 40 ο C. Η συνολική παροχή αέρα και η ψυκτική απόδοση του συστήµατος κλιµατισµού δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά Ηχητικό όργανο (Κόρνα) Κάτοπτρα: σύµφωνα µε την σχετική κανονιστική πράξη του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Ηλεκτρική εσωτερική ρύθµιση, ηλεκτρική αναδίπλωση και θέρµανση των εξωτερικών κατόπτρων καθώς και αντιθαµβωτική ρύθµιση του εσωτερικού κατόπτρου αξιολογούνται θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο) Ηλεκτροκίνητους υαλοκαθαριστήρες µε σύστηµα πλύσης αλεξήνεµου, δύο (2) τουλάχιστον ταχυτήτων συνεχούς λειτουργίας και µίας (1) τουλάχιστον διακοπτόµενης ή αυτόµατα ρυθµιζόµενους µε αισθητήρα βροχής Σύστηµα αποθάµβωσης πίσω υαλοπίνακα.

7 7 Ν A ύο (2) αλεξήλια Ράδιο CD, ηχεία και κεραία Ακινητοποιητή (immobilizer) Καθίσµατα άνετα µε επένδυση υφάσµατος ή δερµατίνης, κατά προτίµηση σκούρας απόχρωσης. Η τελική επιλογή της επένδυσης γίνεται από το ΠΝ µε δειγµατολόγιο, που προσκοµίζει ο προµηθευτής πριν την υπογραφή της κατακύρωσης του διαγωνισµού προµήθειας. Τα µπροστινά καθίσµατα είναι ρυθµιζόµενα, τουλάχιστον ως προς την οριζόντια θέση (εµπρός/πίσω) και την κλίση της πλάτης. Οι ρυθµίσεις των καθισµάτων δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά Προστατευτικούς τάπητες, τόσο στο δάπεδο του θαλάµου επιβατών, όσο και στο χώρο αποσκευών Πρόσθετος εξοπλισµός (π.χ. αισθητήρες παρκαρίσµατος) αξιολογείται θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο). Με την Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται πλήρης κατάλογος του εξοπλισµού, που διαθέτουν τα προσφερόµενα οχήµατα Βαφή αντισκωριακή προστασία: Κάθε όχηµα διαθέτει αντισκωριακή προστασία, που περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά Η τελική βαφή (εσωτερική εξωτερική) είναι οµοιόµορφη και επιµεληµένη Το χρώµα κάθε οχήµατος είναι στιλπνό σκούρο µπλε RAL 5011 ή κατά FED- STD Οι προφυλακτήρες και οι εξωτερικοί καθρέπτες είναι µαύροι, εφόσον είναι κατασκευασµένοι από πλαστικό, ή βαµµένοι όπως στην Ρυµούλκηση: Κάθε όχηµα διαθέτει εµπρός κατάλληλο σύστηµα ρυµούλκησης του σε περίπτωση βλάβης Παρελκόµενα: Κάθε όχηµα είναι εφοδιασµένο µε τα ακόλουθα παρελκόµενα: Πλήρη εφεδρικό τροχό, τοποθετηµένο σε ειδική βάση, που εξασφαλίζει την εύκολη χρησιµοποίησή του, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη. Το ελαστικό και η ζάντα του εφεδρικού τροχού ικανοποιούν τα χαρακτηριστικά της Φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, τύπου 1, σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 50292/3549/08, µε την βάση στερέωσης στο εσωτερικό του οχήµατος. Ο πυροσβεστήρας είναι κατασκευασµένος και επισηµασµένος, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/2005) Κιβώτιο Α βοηθειών Τρίγωνο στάθµευσης Εργαλεία απαραίτητα για την αντικατάσταση τροχού (γρύλο, κλειδί αφαίρεσης τροχών, κλπ) µε την θήκη τους. Με την Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται κατάλογος των προαναφερθέντων εργαλείων Αντιολισθητικές αλυσίδες για τους κινητήριους τροχούς. 4 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΧVII της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις του Παραρτήµατος IV, κάθε όχηµα φέρει στερεωµένες σε σηµεία ορατά και ευπρόσιτα, επάνω σε εξαρτήµατα, που κανονικά δεν επιδέχονται αντικατάσταση κατά την διάρκεια χρήσης του οχήµατος, πινακίδες του κατασκευαστή του βασικού οχήµατος καθώς και των κατασκευαστών των άλλων σταδίων κατασκευής, στην

8 8 Ν A περίπτωση κατασκευής σε περισσότερα του ενός στάδια. Οι πινακίδες περιλαµβάνουν, µε ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες, στοιχεία όπως επωνυµία κατασκευαστή, αριθµό έγκρισης ΕΚ τύπου, στάδιο έγκρισης τύπου, αριθµό αναγνώρισης οχήµατος, µέγιστη αποδεκτή µάζα έµφορτου οχήµατος κ.α. 5 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ: 5.1 Τόπος παράδοσης: Κεντρικός Σταθµός Αυτοκινήτων Ναυτικού (ΚΣΑΝ) στο Βοτανικό, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη. 5.2 Χρόνος παράδοσης: Το µέγιστο έξι (6) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη (βαθµολογούµενο κριτήριο). 6 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗ: 6.1 Κάθε όχηµα παραδίδεται συνοδευµένο από τα εγχειρίδια των έως και 6.1.3, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (αρχεία εγγεγραµµένα σε οπτικό δίσκο), καθώς και τo έγγραφο της 6.1.4: Εγχειρίδιο χρήσης/λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα Εγχειρίδιο συντήρησης παντός επιπέδου στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα Εικονογραφηµένο κατάλογο στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα όλων των επί µέρους ανταλλακτικών µε τις εµπορικές ονοµασίες τους, τους κωδικούς αριθµούς (part numbers) του κατασκευαστή και των υποκατασκευαστών / αληθινών κατασκευαστών, καθώς και οδηγίες για αναγνώριση των εξαρτηµάτων. Εφόσον υφίσταται, δίνεται και κωδικοποίηση των ανωτέρω ανταλλακτικών κατά ΝΑΤΟ (NSN) Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή, σύµφωνα µε το Άρθρο 18 και το Παράρτηµα ΙΧ της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ, ή/και Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου. 6.2 Ο προµηθευτής προσκοµίζει επίσης, κατά την παράδοση των οχηµάτων, αντίγραφο ανανεωµένου Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης Συστήµατος ιαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001, για όποιο από τα πιστοποιητικά της , που περιλαµβάνεται στην Τεχνική Προσφορά, λήγει πριν την παράδοση των οχηµάτων. 7 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: 7.1 Μακροσκοπικός έλεγχος: Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει την σήµανση της 4, την αρτιότητα και την επιµέλεια της κατασκευής, τη βαφή, τα όργανα, τα ελαστικά και γενικότερα τον εξοπλισµό κάθε οχήµατος καθώς και την πληρότητα και την καταλληλότητα των παρελκοµένων και την πληρότητα των εγχειριδίων και λοιπών εγγράφων της 6, και εξετάζει την συµφωνία τους µε την ΤΠ και την Τεχνική Προσφορά του προµηθευτή, συµπεριλαµβανοµένου του πιστοποιητικού της Λειτουργικές δοκιµές: Ο λειτουργικός έλεγχος πραγµατοποιείται µε την οδήγηση κάθε οχήµατος, έως 50 km, µε οδηγό του προµηθευτή και συνοδηγό του ΠΝ (ή εναλλακτικά το αντίστροφο), µε πλήρες φορτίο, για την εξέταση καλής λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισµού, των

9 9 Ν A συστηµάτων µετάδοσης κίνησης, διεύθυνσης, πέδησης, κλιµατισµού και γενικά όλου του εξοπλισµού του οχήµατος. Ελέγχονται επίσης τα σχετικά συστήµατα κάθε οχήµατος για την εξακρίβωση διαρροών Ο προµηθευτής ασφαλίζει κάθε όχηµα (σε ασφαλιστική εταιρεία) για την µεταφορά και την δοκιµή του µέχρι και την οριστική παραλαβή του από το ΠΝ Ο λειτουργικός έλεγχος της γίνεται µε ευθύνη και έξοδα του προµηθευτή. 8 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ: 8.1 Ο προµηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας κάθε οχήµατος για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (βαθµολογούµενο κριτήριο). 8.2 Ο προµηθευτής παρέχει, για κάθε όχηµα, εγγύηση αντισκωριακής προστασίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών καθώς και εγγύηση χρώµατος τριών (3) τουλάχιστον ετών από την ηµεροµηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (βαθµολογούµενο κριτήριο). 8.3 Κατά την διάρκεια των εγγυήσεων των 8.1 και 8.2, ο προµηθευτής, χωρίς την επιβάρυνση του ΠΝ, αντικαθιστά ή επισκευάζει εξαρτήµατα ή και ολόκληρο το όχηµα, για βλάβη ή φθορά, που δεν προέρχεται από εσφαλµένο χειρισµό του προσωπικού του ΠΝ ή από αντικανονική συντήρηση. 9 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: 9.1 Ο προµηθευτής παρέχει, χωρίς την επιβάρυνση του ΠΝ, εκπαίδευση, διάρκειας πέντε (5) τουλάχιστον ηµερών, σε προσωπικό του ΠΝ µε αντικείµενο τον χειρισµό, την λειτουργία και την συντήρηση (στα µηχανικά, υδραυλικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά µέρη) των προσφερόµενων οχηµάτων, σύµφωνα µε αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης, που υποβάλλεται µε την Τεχνική Προσφορά. 9.2 Η εκπαίδευση της 9.1 γίνεται σε κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο που ορίζει το ΠΝ, πριν ή αµέσως µετά την παράδοση των οχηµάτων. 10 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ: 10.1 Ο προµηθευτής εγγυάται την παροχή τεχνικής βοήθειας για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των οχηµάτων, καθώς και την πλήρη εφοδιαστική υποστήριξή τους σε ανταλλακτικά για το ίδιο διάστηµα (βαθµολογούµενο κριτήριο). Τα παραγγελλόµενα από το ΠΝ ανταλλακτικά παραδίδονται εντός το πολύ δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών Η πρώτη προληπτική συντήρηση κάθε οχήµατος γίνεται δωρεάν, ως προς την εργασία και τα υλικά, από τον προµηθευτή. 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: 11.1 Στην Τεχνική Προσφορά συµπεριλαµβάνονται: Συµπληρωµένο αναλυτικό φυλλάδιο µε τίτλο «Φύλλο Συµµόρφωσης προς την Τεχνική Προδιαγραφή της Υπηρεσίας», υπόδειγµα του οποίου δίνεται στην Προσθήκη Ι.

10 10 Ν A Αντίγραφα ισχυόντων Πιστοποιητικών Συµµόρφωσης Συστήµατος ιαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001, για τα δηλωθέντα στην εργοστάσια κατασκευής των οχηµάτων Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης Συστήµατος ιαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001 ενός εξουσιοδοτηµένου συνεργείου εντός της περιοχής, που ορίζεται στην Προσθήκη ΙΙ, για την τεχνική υποστήριξη των οχηµάτων, εφόσον διατίθεται (βαθµολογούµενο κριτήριο) Τα πιστοποιητικά των και έχουν εκδοθεί από φορέα διαπιστευµένο από το ΕΣΥ ή άλλο φορέα διαπίστευσης, που µετέχει σε Συµφωνία Αµοιβαίας Ισότιµης Αναγνώρισης µε το ΕΣΥ σχετικά µε την Πιστοποίηση Συστηµάτων ιαχείρισης της Ποιότητας Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) µε φωτογραφίες ή/και σχέδια και λεπτοµερείς τεχνικές περιγραφές των προς προµήθεια οχηµάτων. Τα φυλλάδια είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική Γλώσσα και δείχνουν την πλήρη κατασκευαστική συγκρότηση και διάταξη των οχηµάτων Κατάλογος (χωρίς τιµές) ειδικών εργαλείων (special tools), τα οποία λόγω της ιδιοκατασκευής τους είναι απαραίτητα για την εκτέλεση επισκευών από το ΠΝ Αναλυτικός κατάλογος των απαραίτητων, κατά την κρίση του προµηθευτή, ανταλλακτικών και αναλώσιµων για την προληπτική συντήρηση του συνόλου των παραδοθέντων οχηµάτων, για µία (1) τριετία ή για τα πρώτα km. Τα υλικά είναι κωδικοποιηµένα όπως στον κατάλογο της Πλήρης κατάλογος εξουσιοδοτηµένων συνεργείων στην Ελλάδα µε διευθύνσεις και αριθµούς τηλεφώνων, στον οποίο περιλαµβάνεται τουλάχιστον ένα (1) συνεργείο εντός της περιοχής, που ορίζεται στην Προσθήκη ΙΙ Τα έγγραφα των 3.1.4, 3.1.5, , , , και Αξιολόγηση οχήµατος σε συνθήκες λειτουργίας: Ο προµηθευτής, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την υποβολή της προσφοράς, διαθέτει ένα (1) όχηµα όµοιο µε το προσφερόµενο, στην Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων για τον έλεγχό του σε συνθήκες λειτουργίας (test drive), µε σκοπό την πληρέστερη αξιολόγησή του (βαθµολογούµενο κριτήριο) Το όχηµα της είναι ασφαλισµένο, από τον προµηθευτή, σε ασφαλιστική εταιρεία Κατά την διάρκεια της εν λόγω δοκιµής παρίσταται εκπρόσωπος του προµηθευτή Στην Οικονοµική Προσφορά συµπεριλαµβάνονται: Το συνολικό κόστος των ειδικών εργαλείων της Ιδιαίτερος τιµοκατάλογος ανταλλακτικών / αναλώσιµων υλικών της , µε τιµές ισχύουσες για τουλάχιστον 6 µήνες µετά την υπογραφή των πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 12.1 Τα βαθµολογούµενα κριτήρια των 3.3.1, 3.5.3, 3.5.4, , 3.5.6, 3.5.7, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.4, 3.11, , , , , , 5.2, 8.1, 8.2, 10.1, και επεξηγούνται στην Προσθήκη ΙΙΙ.

11 11 Ν A 12.2 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα ΤΠ νοείται ότι υλοποιείται σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές µεθόδους και τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας των οχηµάτων Η κλάση των επιβατικών οχηµάτων, κατά την κωδικοποίηση του ΝΑΤΟ και σύµφωνα µε το ACodP-2, είναι Λέξεις κλειδιά: επιβατικά οχήµατα, sedan, saloon. O Συντάκτης (1540Η) Α.Γ. Βαρηάς Υφηγητής ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ο Τµηµατάρχης (1540) Τµήµατος Προδιαγραφών ΜΠΥ Α βαθµ. Π. Πλέσσας ιπλωµ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ο ιευθυντής (1502) Υποδιεύθυνσης Τυποποίησης και Προδιαγραφών Ο ιευθυντής (1500) ιεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης MΠΥ Α βαθµ. Θ. Χατζηθωµάς ιπλωµ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αντιπλοίαρχος (Μ) A. Ζήσιµος ΠΝ Ο Υποδιοικητής (1100) Πλοίαρχος (Ο) Σ. Χριστόπουλος ΠΝ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Υποναύαρχος (Ο) Γ. Νιάνιας ΠΝ ιοικητής ΚΕΦΝ Συνηµµένα: Προσθήκη I, Προσθήκη ΙΙ, Προσθήκη ΙΙΙ (Σελίδες τέσσερεις (4))

12 12 Ν A ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (υπόδειγµα) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ (επιγραµµατικά) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 Αντικείµενο. Συµφωνώ. 2 Σχετικά Έγγραφα. Συµφωνώ (για τα σχετικά µε τα προσφερόµενα οχήµατα)....(βλέπε παρατήρηση Ι.2) Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης Συµφωνώ. Υποβάλλονται συνηµµένα. Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας Εργοστασίων Κατασκευής Οχηµάτων....(βλέπε παρατήρηση Ι.2) Κατασκευαστικές Μέθοδοι Οχηµάτων. Συµφωνώ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (σφραγίδα - υπογραφή) Ι.1 Το Φύλλο Συµµόρφωσης (ΦΣ) αποτελεί το κύριο µέρος της Τεχνικής Προσφοράς. Στο ΦΣ γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς όλες τις απαιτήσεις της ΤΠ, παράγραφο προς παράγραφο, αναφέρονται µε λεπτοµέρεια όλες οι συµφωνίες ή υπερκαλύψεις και συµπεριλαµβάνονται όλα τα ζητούµενα στοιχεία ή διευκρινίσεις. Ι.2 Ανάµεσα στην 2 και την 12.2 νοείται ότι αναγράφονται κατά σειρά όλες οι παράγραφοι / υποπαράγραφοι της παρούσης ΤΠ. Ι.3 Οι 12.3 και 12.4 δεν χρειάζονται συµπλήρωση. Ι.4 Οι συµπληρωθείσες στο παρόν «απαντήσεις παρατηρήσεις προσφέροντος» είναι ενδεικτικές. Ι.5 Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προµηθειών ηµοσίου (Π 118/07 ΦΕΚ 150/Α), όλοι οι όροι της ΤΠ είναι απαράβατοι και οποιαδήποτε µη συµµόρφωση µε αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

13 13 Ν A ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Η περιοχή του εξουσιοδοτηµένου συνεργείου, που αναφέρεται στις και της ΤΠ, σηµειώνεται µε Χ, σε ένα από τα ακόλουθα τετραγωνίδια: X Νοµός Αττικής. Νοµός Χανίων. Άλλη περιοχή:...

14 14 Ν A ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙΙ Παράγραφος ΤΠ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Περιγραφή κριτηρίου Συντελεστής βαρύτητας % Οδηγίες βαθµολόγησης ΟΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας οµάδας: 70%) Ωφέλιµο φορτίο 300 kg βαθµοί: Ωφέλιµο φορτίο = 300 kg Μέγιστη καθαρή ισχύς 55 kw Μέγιστη καθαρή ροπή 110 Nm Κατανάλωση καυσίµου 6,5 L / 100 km Εκποµπές CO g/km βαθµοί: Μέγιστη καθαρή ισχύς = 55 kw. 100 βαθµοί: Μέγιστη καθαρή ροπή = 110 Nm. 100 βαθµοί: Κατανάλωση καυσίµου = 6,5 L / 100 km. 100 βαθµοί: Εκποµπές CO 2 = 150 g/km Εκποµπές ρύπων. 6 Απορρίπτεται η µη δήλωση Σύστηµα µετάδοσης κίνησης Σύστηµα διεύθυνσης Συστήµατα πέδησης και ευστάθειας Ανάρτηση Ηλεκτρικό σύστηµα Πρόσθετα όργανα/δείκτες Συστήµατα παθητικής ασφάλειας Κάτοπτρα Πρόσθετος εξοπλισµός. 2 Απορρίπτεται η µη περιγραφή του συστήµατος. Απορρίπτεται η µη περιγραφή του συστήµατος. Απορρίπτεται η µη περιγραφή των συστηµάτων. Απορρίπτεται η µη περιγραφή του συστήµατος. Απορρίπτεται η µη περιγραφή του συστήµατος. 100 βαθµοί: Μη ύπαρξη πρόσθετων οργάνων/δεικτών. Απορρίπτεται η µη υποβολή πλήρους καταλόγου οργάνων/δεικτών. Απορρίπτεται η µη περιγραφή των συστηµάτων. >100 βαθµοί: Ηλεκτρική εσωτερική ρύθµιση ή/και ηλεκτρική αναδίπλωση ή/και θέρµανση εξωτερικών κατόπτρων ή/και αντιθαµβωτική ρύθµιση εσωτερικού κατόπτρου. 100 βαθµοί: Μη ύπαρξη πρόσθετου εξοπλισµού. Απορρίπτεται η µη υποβολή πλήρους καταλόγου εξοπλισµού Αποτελέσµατα δοκιµής οδήγησης. 3 Απορρίπτεται η µη διάθεση οχήµατος. ΟΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας οµάδας: 30%) 5.2 Χρόνος παράδοσης Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη βαθµοί: Μέγιστος επιτρεπόµενος χρόνος παράδοσης. 100 βαθµοί: Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών.

15 8.2 Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας 5 έτη και χρώµατος 3 έτη Παροχή τεχνικής υποστήριξης 10 έτη ISO 9001 για την συντήρηση των οχηµάτων. 15 Ν A βαθµοί: Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας 5 ετών και χρώµατος 3 ετών. 100 βαθµοί: Παροχή τεχνικής υποστήριξης 10 ετών. 100 βαθµοί: Μη ύπαρξη ISO 9001 για την συντήρηση των οχηµάτων. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γενικές οδηγίες βαθµολόγησης: Τα κριτήρια του ανωτέρω πίνακα βαθµολογούνται µε τη «συγκριτική» µέθοδο, που σηµαίνει ότι βαθµολογείται µε τον µέγιστο βαθµό (που είναι ίσος ή µικρότερος του 110) η ευνοϊκότερη για το ΠΝ τεχνική προσφορά, ενώ οι υπόλοιπες προσφορές βαθµολογούνται συγκριτικά µε αυτήν, µε µικρότερους βαθµούς (που είναι ίσοι ή µεγαλύτεροι του 100).

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 27/11/ 2013 Αρ. πρωτ.: OIK 67868/8956 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μάργαρη Ιωάννα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 2 / 2015 Προμήθεια επιβατικού οχήματος Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

DUCATO NATURAL POWER

DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER Το όχημα έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί κανονικά με φυσικό αέριο, ενώ υπάρχει αυτόματο σύστημα εναλλαγής σε βενζίνη όταν το φυσικό αέριο πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia

09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia 09/2012 99000-SPLAS-012 multimedia ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ 24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛ.: 210 9988168 www.suzuki.gr 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Διαβάστε περισσότερα

99000-SWIFT-014 02/2015

99000-SWIFT-014 02/2015 99000-SWIFT-014 02/2015 5MT ΑΝΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,2 L 5MT GL+ GL+ Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού Ρύθμιση τιμονιού καθ ύψος Ρύθμιση τιμονιού τηλεσκοπική Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ STATION WAGON ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ STATION WAGON ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ STATION WAGON ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καλύψει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δικύκλων Ηράκλειο 25 / / 20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σκοπός Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή Περιγραφή S 411 HD Τεχνικά στοιχεία Μήκος 10.160 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.760 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο 4.985 mm Εμπρόσθιος πρόβολος 2.215 mm Οπίσθιος

Διαβάστε περισσότερα

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 417 HDH Τεχνικά στοιχεία Μήκος 14.050 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.860 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός 7.110 mm Μεταξόνιο πίσω 1.350 mm

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας μοντέλο B-Class: B 180 d

Το δικό σας μοντέλο B-Class: B 180 d Ενδεικτική απεικόνιση Ενδεικτική απεικόνιση Σύνοψη Βασική τιμή B 180 d Ειδικά μοντέλα & Πακέτα Χρώμα Μαύρο "night" Τροχός Ζάντες αλουμινίου[ 16"] 40.6 cm, 10 ακτινών Επένδυση Ύφασμα venlo μαύρο Διακοσμητικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 431 DT Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσ. ύψος διαδρόμου κάτω Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ)

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ) TEXNIKH ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 401507 1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το όχηµα της προδιαγραφής προορίζεται για σχολική χρήση µεταφοράς νηπίων από παιδικό σταθµό της Αττικής µε µέσες ετήσιες διαδροµές 30.000Km

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γερανός αυτοκινούµενος υδραυλικός παντοειδούς εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP Φτιαγμένο στα μέτρα της δουλειάς σας. Φτιαγμένο στα μέτρα της πόλης σας. Ο κατάλληλος σύμμαχος για τη δουλειά σας, το νέο Doblò Work Up είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά.

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ. Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, ισχυρής κατασκευής και γενικά οι διαστάσεις του και τα κατασκευαστικά στοιχεία του να

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα)

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα) Έργο : «Προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κλειστού τύπου κλούβα) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (4Χ4)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (4Χ4) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (4Χ4) 1. Γενική Περιγραφή και Προορισµός: Φορτηγό αυτοκίνητο (4χ4) µε γερανοβραχίονα που προορίζεται για µεταφορές στα εργοτάξια του ικτύου Μεταφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Αυτοκινήτων Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

RENAULT TWINGO MISS SIXTY ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ. drive the change

RENAULT TWINGO MISS SIXTY ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ. drive the change RENAULT TWINGO MISS SIXTY ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ drive the change ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ροζ μποεμ ΖΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ζαντες amperatrice 15" μαυρο nacre ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.2 16V Σύστημα μετάδοσης κίνησης/κιβώτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 57.380,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 57.380,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Τίτλος : ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 4Χ4 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 57.380,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5m3 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούριο, ισχυρής κατασκευής και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 1.1 Γενικά...3 1.2 Ανάλυση απαιτήσεων Προδιαγραφές...3 1.2.1 Διπλοκάμπινα...3 1.2.2 Μονοκάμπινο πυροσβεστικό...5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 77/2013 Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ: Κοραής Ιωάννης Τηλ : 2221079604 Fax : 2221079604 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας μοντέλο C-Class: C 180

Το δικό σας μοντέλο C-Class: C 180 Ενδεικτική απεικόνιση Ενδεικτική απεικόνιση Σύνοψη Βασική τιμή C 180 Ειδικά μοντέλα & Πακέτα Χρώμα Μεταλλικό ασημί "diamond" Τροχός Ζάντες αλουμινίου [17"] 43.2 cm, σχεδιασμός 5 διπλών ακτινών Επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

15. : (4) (10) 16. 225/45 R17 91 W 17.

15. : (4)  (10) 16. 225/45 R17 91 W 17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Θέµα: ΕΙ ΙΚΟ (Τεχνολογία Αυτοκινήτων)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια δύο λεωφορείων αστικού τύπου.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια δύο λεωφορείων αστικού τύπου. Αριθµός Απόφασης: 21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια δύο λεωφορείων αστικού τύπου. Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΑΡΟΥΦΙΔΗΣ Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΛ./FAX. 2310 628.008 ΚΙΝ.6944 677104 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

scudo ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ www.fiatprofessional.gr

scudo ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ www.fiatprofessional.gr scudo O εξοπλισμός των μοντέλων δύναται να αλλάξει λόγω ειδικών αναγκών της αγοράς ή εξαιτίας νομικών ζητημάτων. Tα στοιχεία του παρόντος καταλόγου δόθηκαν με ενδεικτικό τίτλο. H Fiat διατηρεί το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 510.450 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΙΕΘΝΗΣ ANOIKΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 510.450 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΙΕΘΝΗΣ ANOIKΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταµείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η-Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση : ΙΩΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών.

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου 21 Iουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ Α2/25040/3788 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

TOUAREG. ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ.

TOUAREG. ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ. TOUAREG. ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ. TO TOUAREG. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ. Έκδοση Κυβισμός, Lt Ιπποδύναμη, PS Κατανάλωση, lt/100 km Εκπομπές CO2, gr/km Κιβώτιο Ταχυτήτων, σχέσεις Λιανική Τιμή V6 TDI BlueMotion

Διαβάστε περισσότερα

Media Information. Νέα γκάμα Opel Astra: Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αύγουστος 2012. 5-θ. 4-θ sedan. Station Wagon. D-65423 Rüsselsheim

Media Information. Νέα γκάμα Opel Astra: Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αύγουστος 2012. 5-θ. 4-θ sedan. Station Wagon. D-65423 Rüsselsheim Media Information Αύγουστος 2012 Νέα γκάμα Opel Astra: Τεχνικά Χαρακτηριστικά 5-θ 4-θ sedan Station Wagon Adam Opel AG D-65423 Rüsselsheim media.opel.com Σελίδα 2 Νέα γκάμα Opel Astra: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Mazda6 MPS. e-mail: elma@mazda.gr web site: http://www.mazda.gr

Mazda6 MPS. e-mail: elma@mazda.gr web site: http://www.mazda.gr Η Mazda Motor Europe διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης των προδιαγραφών και του εξοπλισµού λόγω της εξελισσόµενης ανάπτυξης της παραγωγής. Τα χρώµατα και τα δείγµατα των διακοσµητικών του φυλλαδίου µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ. renault. clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. drive the change

ΝΕΟ. renault. clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. drive the change ΝΕΟ renault clio ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ drive the change ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CLIO & CLIO SPORT TOURER 1.2 16V 75 ENERGY TCe 90 ENERGY TCe 90 dci 75 ENERGY dci 90 dci 90 EDC ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ ΩΝ (περιπολικών οχημάτων)

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ ΩΝ (περιπολικών οχημάτων) Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ ΩΝ (περιπολικών οχημάτων) Σκοπός Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καλύψει τις βασικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας (ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ.) για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ambiance 1.6 105 hp 4X2. Laureate 1.6 105hp 4X2

Ambiance 1.6 105 hp 4X2. Laureate 1.6 105hp 4X2 DUSTER Ambiance 1.6 105 hp 4X2 Laureate 1.6 105hp 4X2 Ambiance 1.6 105 hp Laureate 1.6 105hp Ambiance 1.5 dci 110 hp Laureate 1.5 dci 110hp ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH 13.990 15.550 16.550 17.550 19.050

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Επιβατικού. Κωδικός Τύπου 4533421. Βασικός Εξοπλισµός Οχήµατος (1)

Προσφορά Επιβατικού. Κωδικός Τύπου 4533421. Βασικός Εξοπλισµός Οχήµατος (1) 1 Βασικός Εξοπλισµός Οχήµατος (1) Κωδικός 001U 0213 0240 0268 0294 0410 0440 04U5 050U 0584 0840 0916 0927 09U6 0B01 0B03 0B51 0B80 0B90 0C65 0E18 0E23 0I09 0I15 0I16 0I22 0I34 0I39 0I60 0J36 0J56 0J60

Διαβάστε περισσότερα

Seat 1500 (1963) Written by cordova

Seat 1500 (1963) Written by cordova Το 1965 η Seat παρουσίασε στην αγορά το Seat 1500 (δύο χρόνια πριν -1963- είχε παρουσιαστεί στην έκθεση αυτοκινήτου της Βαρκελώνης). Λόγω του μεγαλύτερου και ισχυρότερου κινητήρα, των χώρων που πρόσφερε

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Τεχνικά χαρακτηριστικά Προτεινόμενη τιμή μεταλλικού χρώματος Προτεινόμενη τιμή Παστέλ χρώματος ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 (g/km) Κατανάλωση ΕΕ 1999/100 Κυβισμός Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 1. Απαιτήσεις 1.1. Γενική περιγραφή 1.1.1. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα, του πλέον σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ DOBLO CARGO. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. www.fiatprofessional.gr

ΝΕΟ DOBLO CARGO. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. www.fiatprofessional.gr ΝΕΟ DOBLO CARGO. Ο εξοπλισμός των μοντέλων δύναται να αλλάξει λόγω ειδικών αναγκών της αγοράς ή εξαιτίας νομικών ζητημάτων. Τα στοιχεία του παρόντος καταλόγου δόθηκαν με ενδεικτικό τίτλο. Η Fia διατηρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 11322/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1224Β Αριθμ. 11322/09 (ΦΕΚ 1224 Β/22-6-2009) : Τροποποίηση της υπ αριθμ. 514170/Ειδ. υπ αριθμ. 64/ 26.4.1995 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ψαχνά, 10/06/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Β

Ψαχνά, 10/06/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIOIKHTIΚΩΝ & ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αβάντων 18 Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 31/2015 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΔΥΟ (02)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ηράκλειο 18 / 06 / 2015 Προµήθεια µπαταριών οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Mazda MPV. Τεχνικά Στοιχεία, Εξοπλισµοί και Χρώµατα

Mazda MPV. Τεχνικά Στοιχεία, Εξοπλισµοί και Χρώµατα Mazda MPV Τεχνικά Στοιχεία, Εξοπλισµοί και Χρώµατα Μηχανικά Χαρακτηριστικά. Κινητήρες: 2.3 l MZR Τετρακύλινδρος σε σειρά χωρητικότητας (βενζινοκι- 2260 κ.εκ, 16 βαλβίδων, DOHC, νητήρας) τοποθετηµένος µπροστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3772, 24/11/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3772, 24/11/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος 224(1) του 2002 5(1) του 2003 77(1) του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ Ο ταχογράφος είναι μια συσκευή η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες του 1ου και 2ου οδηγού και του οχήματος σε συνάρτηση με το χρόνο. 1ος οδηγός: 1. οδήγηση 2. άλλες εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 Ο ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 3 Ο ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Ο ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Αυτοκινήτων Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Opel Agila Τιµοκατάλογος MY13'5 2 Ιανουαρίου 2013

Opel Agila Τιµοκατάλογος MY13'5 2 Ιανουαρίου 2013 Opel Agila Τιµοκατάλογος MY13'5 2 Ιανουαρίου 2013 Οι τιµές που αναφέρονται στον παρόντα τιµοκατάλογο αποτελούν συνιστώµενες λιανικές τιµές. Εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του κάθε Διανοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC002465695 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 54/2014 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ 10/12/2014 Αρ.Πρωτ.:39562

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Φιλ.Λίτσα 29 κ Αγ.Γεωργίου Τ.Κ. 15234 Χαλάνδρι Πληρ.: Γ.Ανδρεδάκης Τηλ.: 213 2023961 Fax: 213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑ: 306671 CPV: 34350000-5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.430,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.018,90

Διαβάστε περισσότερα

1 / 2. Ο ιευθυντής. Θ. Ευγενίδης. Ακριβές αντίγραφο. Π. Μπακρατσάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015

1 / 2. Ο ιευθυντής. Θ. Ευγενίδης. Ακριβές αντίγραφο. Π. Μπακρατσάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 26201/931 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδική σχεδίαση. Οδήγηση μέσα στην πόλη, πιο απολαυστική από ποτέ.

Μοναδική σχεδίαση. Οδήγηση μέσα στην πόλη, πιο απολαυστική από ποτέ. www.toyota.gr Μοναδική σχεδίαση Νέα σχεδιαστική φιλοσοφία «J-Playful» που αναδεικνύει το χαρούμενο, «παιχνιδιάρικο» και νεανικό του χαρακτήρα. Εμβληματική σχεδίαση στην μπροστινή μάσκα με το χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι.

4.1 Περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 4.1 Περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι. Με τον τεχνικό έλεγχο διαπιστώνεται εάν τα οχήματα που κυκλοφορούν πληρούν τις διατάξεις με βάση τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6 Μ3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μονή ή ιπλή καμπίνα, που φιλοξενεί μέχρι και 4 επιβάτες.

Μονή ή ιπλή καμπίνα, που φιλοξενεί μέχρι και 4 επιβάτες. ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Μήκος Πλάτος Ύψος Ωφέλιμο φορτίο (με οδηγό) ΜΟΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ Μονή ή ιπλή καμπίνα, 1685 mm 1300 mm 540 mm 705 kg που φιλοξενεί μέχρι και 4 επιβάτες. ΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ 1082 mm 1300 mm 540

Διαβάστε περισσότερα

CABSTAR NISSAN. Internet address: w w w. n i s s a n. c o m. Ακολουθήστε μας σε : Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου :

CABSTAR NISSAN. Internet address: w w w. n i s s a n. c o m. Ακολουθήστε μας σε : Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου : NISSAN CABSTAR Internet address: w w w. n i s s a n. c o m Ακολουθήστε μας σε : Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου : Έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα του περιεχομένου αυτού του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

BASE FWD M/T ΕΚΔΟΣΗ. Συνδυασμένος κύκλος (λιτ./100χλμ) 5,5 Ρύποι CO2 (γραμ./χλμ) 154

BASE FWD M/T ΕΚΔΟΣΗ. Συνδυασμένος κύκλος (λιτ./100χλμ) 5,5 Ρύποι CO2 (γραμ./χλμ) 154 TIVOLI GA ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ BAE FWD TD FWD DLX FWD DLX FWD A/T DLX 2 TONE FWD DLX 2 TONE FWD A/T ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 17.900 18.900 20.200 21.800 21.800 23.400 ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΝΕΟΥ GOLF Ισχύει από 17/10/2012

ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΝΕΟΥ GOLF Ισχύει από 17/10/2012 ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ TIMKATAΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΝΕΟΥ GLF Ισχύει από 17/10/2012 ΚΩΔΙΚΟΣ MΟΝΤΕΛΟ CC / P / KW ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ & ΤΕΛΟΣ ΤΑΞ/ΣΗΣ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΑΠΟΣΥΡΣΗ C2 (g/km) ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014

Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Προτεινόμενος Τιμοκατάλογος Φεβρουάριος 2014 Τεχνικά χαρακτηριστικά Προτεινόμενη τιμή μεταλλικού χρώματος Προτεινόμενη τιμή Παστέλ χρώματος ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 (g/km) Κατανάλωση ΕΕ 1999/100 Κυβισμός Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΗ

ΝΕΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΗ ΝΕΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΕΙ ΤΟ ΣΤΥΛ ΤΗΣ VESPA ΜΕ ΤΗ ΣΠΟΡ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, Η VESPA SPRINT ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΝΕΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003026426 2015-09-08

15PROC003026426 2015-09-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 8-9- 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.οικ: 4175 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αλμυρού 14 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Περιμετρικός έλεγχος εξετάζουμε για: 1) την καλή κατάσταση των επιφανειών του αυτοκινήτου από τυχαία χτυπήματα (πχ. ένα χτύπημα σε μια επιφάνεια του οχήματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Opel Agila Τιμοκατάλογος MY12.5 1 Φεβρουαρίου 2012

Opel Agila Τιμοκατάλογος MY12.5 1 Φεβρουαρίου 2012 Opel Agila Τιμοκατάλογος MY12.5 1 Φεβρουαρίου 2012 Οι τιμές που αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο αποτελούν συνιστώμενες λιανικές τιμές. Εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του κάθε Διανομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΚΑΠΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΟΣΑΤΟΣ ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC - ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκές Οδηγίες/ Κανονισµοί 1. Οδηγία 2010/3 /31/ΕΕ της 19 ης Μαΐου 2010, που

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ σε πρέσα. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηράκλειο 14 /11 / 2012 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

13.350 900 300 12.150

13.350 900 300 12.150 ΜΟΝΤΕΛΟ/ΕΚΔΟΣΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ RENAULT ΔΩΡΕΑΝ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ NEO CLIO Βενζίνη 0.9 TCe Energy 90hp Ecoleader Stop&Start Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Κ.Α.ΦΟΡΕΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.skoda.gr https://media.skoda-auto.com USERNAME:primporter PASSWORD: skoda123

http://www.skoda.gr https://media.skoda-auto.com USERNAME:primporter PASSWORD: skoda123 Τιμοκατάλογος ογος 2014 http://www.skoda.gr https://media.skoda-auto.com USERNAME:primporter PASSWORD: skoda123 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩ Προτεινόμενη Τιμή Πώλησης ŠKODA Octavia G-TEC 5E32K5

Διαβάστε περισσότερα

1.2.1. Οι προδιαγραφές E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organi-zation Data Book).

1.2.1. Οι προδιαγραφές E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organi-zation Data Book). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Σκοπός Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις και τους ελέγχους που γίνονται κατά την παραλαβή ελαστικών επισώτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των δυνάµεων και του συντελεστή πεδήσεως ενός ελεγχόµενου οχήµατος. Οι µετρήσεις αυτές πραγµατοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια μηχανικού σαρώθρου ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ. χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών. Ηράκλειο 14-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Skoda OctaviaTour OctaviaGT 193hp

Skoda OctaviaTour OctaviaGT 193hp SIMPLY CLEVER Για περισσότερο από 100 χρόνια η Skoda κατασκευάζει αυτοκίνητα εφαρµόζοντας ή καθορίζοντας τα τελευταία επιτεύγµατα της τεχνολογίας. Η Octavia κατασκευάζεται σε ένα από τα πλέον σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ αριθ. οικ. 72048/9666/08/26.1.2009 «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4, ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1 ΤΝ

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4Χ4, ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 1 ΤΝ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: dd.deyar@gmail.com ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM

MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM MEET THE NEW VESPA GTS. DOYOUVESPA.COM 300 IE ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΕΚΛΕΠΤΥΣΜΕΝΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛ: Η VESPA GTS ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ. Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 300 cc, Ο ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟΣ ΣΤΗ ΓΚΑΜΑ VESPA, ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/2/204 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.406 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα