ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υποδ/νση Τυποποίησης και Προδιαγραφών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τµήµα Προδιαγραφών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υποδ/νση Τυποποίησης και Προδιαγραφών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τµήµα Προδιαγραφών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 1 Ν A ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ν ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ A ΕΚ ΟΣΗ Υποδ/νση Τυποποίησης και Προδιαγραφών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Τµήµα Προδιαγραφών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ANTIKEIMENO: Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή (ΤΠ) καλύπτει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για προµήθεια κλειστών επιβατικών οχηµάτων, συµβατικών (µε βενζινοκινητήρα), αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τύπου sedan / saloon, πέντε (5) θέσεων, τεσσάρων πλευρικών θυρών, κυβισµού από 1300 cc έως και 1400 cc, για τις ανάγκες του Πολεµικού Ναυτικού (ΠΝ). 2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ α : Νοµοθεσία / ηµοσιεύσεις ΝΑΤΟ / Πρότυπα / Προδιαγραφές: 2.1 Κοινή Υπουργική Απόφαση 129/2534 (ΦΕΚ 108/Β/ ), «Καθορισµός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισµού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθµίσεις σχετικές µε τα Κρατικά Αυτοκίνητα». 2.2 Κοινή Υπουργική Απόφαση 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/ ), «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόµωσης», όπως τροποποιήθηκε από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/ ). 2.3 Νόµος 2696 (ΦΕΚ 57/Α/ ), «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε από τον Νόµο 3542 (ΦΕΚ 50/Α/ ). 2.4 Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Σεπτεµβρίου 2007 για την θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους, και των συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων που προορίζονται για τα οχήµατα αυτά, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2.5 Υπουργική Απόφαση 50292/3549/08 (ΦΕΚ 272/Β/ ), «Εφοδιασµός των οχηµάτων µε φορητούς πυροσβεστήρες». 2.6 ACodP-2, «NATO multilingual supply classification handbook». 2.7 ΕΝ β, «Lead-acid starter batteries General requirements and methods of test».

2 2 Ν A 2.8 ΕΝ ISO 9001:2008 GR γ, «Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας Απαιτήσεις». 2.9 FED-STD-595 β, «Colors used in Government procurement» Ν-2250Γ, ΚΕΦΝ (Αύγουστος 2010), «Οχήµατα Επιβατικά Πολιτικού Τύπου Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας». α Οι αναφορές εγγράφων σε όλο το κείµενο της ΤΠ γίνονται στις εκδόσεις της 2. β Εφαρµόζεται η ισχύουσα έκδοση. γ Στην έκδοση του 2008 συµπεριλαµβάνονται οι ισχύουσες διορθώσεις. 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 3.1 Γενικά: Τα οχήµατα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις κατανάλωσης καυσίµου και µάζας εκπεµπόµενου διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) των και 3.5.6, αντίστοιχα Τα οχήµατα είναι της ίδιας σειράς παραγωγής, καινούργια, σχεδιασµένα, κατασκευασµένα και συναρµολογηµένα κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τραυµατισµού των επιβατών και των λοιπών χρηστών του οδικού δικτύου. Έχουν επίσης κατασκευαστεί τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες, από την ηµεροµηνία παράδοσης στο ΠΝ Τα οχήµατα είναι κατηγορίας Μ 1 και τύπου αµαξώµατος ΑΑ, σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ, (sedan/saloon) και κατάλληλων διαστάσεων για την ασφαλή µεταφορά πέντε (5) ατόµων (συµπεριλαµβανοµένου του οδηγού) Τα οχήµατα διαθέτουν Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή, σύµφωνα µε το Άρθρο 18 και το Παράρτηµα ΙΧ της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ, ή/και Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου ΕΚ, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα οδηγία. Αντίγραφο πιστοποιητικού συµµόρφωσης ή πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, οχήµατος όµοιου µε τα προσφερόµενα, συµπεριλαµβανοµένου του κινητήρα, υποβάλλεται µε την Τεχνική Προσφορά Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται τα εργοστάσια κατασκευής (επωνυµίες διευθύνσεις) όλων των σταδίων κατασκευής των οχηµάτων, σύµφωνα µε την διαδικασία έγκρισης τύπου της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Επίσης δηλώνεται ο προσφερόµενος τύπος οχηµάτων και το έτος που αυτός κατασκευάστηκε για πρώτη φορά. εν γίνεται δεκτός τύπος, του οποίου η κατασκευή έχει σταµατήσει ή τελεί υπό κατάργηση σχετική βεβαίωση υποβάλλεται µε την Τεχνική Προσφορά. 3.2 Αµάξωµα: Το αµάξωµα είναι ενιαίο, ισχυρής κατασκευής, κλειστού τύπου, µε ενιαίους τους χώρους του διαµερίσµατος επιβατών και µε άριστη µόνωση ήχου και θερµότητας Στοιχεία του αµαξώµατος επιπλέον των απαιτούµενων από τις κανονιστικές πράξεις του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ, που ενισχύουν την παθητική ασφάλεια του οχήµατος, δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά και αξιολογούνται θετικά, σύµφωνα µε την Το αµάξωµα διαθέτει τέσσερις (4) πλευρικές θύρες για το διαµέρισµα επιβατών, µε ηλεκτροµαγνητικές κλειδαριές και ηλεκτρικά παράθυρα από κρύσταλλα ασφαλείας.

3 3 Ν A Ο χώρος των αποσκευών ευρίσκεται στο πίσω µέρος του οχήµατος και διαθέτει κάλυµµα, που κλειδώνει επίσης µε ηλεκτροµαγνητική κλειδαριά Το αλεξήνεµο είναι από κρύσταλλο ασφαλείας. 3.3 Βάρη, ωφέλιµο φορτίο, διαστάσεις: Ωφέλιµο φορτίο: 300 kg (βαθµολογούµενο κριτήριο). Ως ωφέλιµο φορτίο ορίζεται η µέγιστη τεχνικά αποδεκτή µάζα έµφορτου οχήµατος µείον την µάζα του οχήµατος έτοιµου προς λειτουργία, πού περιλαµβάνει υγρά, εργαλεία, εφεδρικό τροχό και οδηγό 75 kg Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή µάζα έµφορτου οχήµατος: 1400 kg Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται επίσης: Εξωτερικές διαστάσεις οχήµατος ιαστάσεις διαµερίσµατος επιβατών Όγκος χώρου αποσκευών σε λίτρα Μεταξόνιο Μετατρόχια Άλλα στοιχεία, κατά την κρίση του προµηθευτή (πχ. ελάχιστη απόσταση αξόνων από το έδαφος, διαστάσεις προβόλων, µέγιστο βάρος αξόνων). 3.4 Επιδόσεις κίνησης οχήµατος: Μέγιστη ταχύτητα οχήµατος: 150 km/h χωρίς ενδείξεις υπερθέρµανσης ή κακής απόδοσης / λειτουργίας του κινητήρα Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνεται, εκτός της µέγιστης ταχύτητας της 3.4.1, η επιτάχυνση km/h σε s. 3.5 Κινητήρας εσωτερικής καύσης: Τετράχρονος βενζινοκινητήρας µε σύστηµα ψεκασµού καυσίµου Καύσιµο: Αµόλυβδη ελάχιστου εργαστηριακού αριθµού οκτανίου (Research Octane Number, RON) Μέγιστη καθαρή ισχύς: 55 kw, υπολογισµένη σύµφωνα µε την σχετική κανονιστική πράξη του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ (βαθµολογούµενο κριτήριο). Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται, εκτός της µέγιστης καθαρής ισχύος, και οι αντίστοιχες στροφές ανά λεπτό του κινητήρα Μέγιστη καθαρή ροπή: 110 Nm, υπολογισµένη σύµφωνα µε την σχετική κανονιστική πράξη του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ (βαθµολογούµενο κριτήριο). Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται, εκτός της µέγιστης καθαρής ροπής, και οι αντίστοιχες στροφές ανά λεπτό του κινητήρα Κατανάλωση καυσίµου: 6,5 λίτρα/100km σε συνδυασµένο κύκλο, σύµφωνα µε την σχετική κανονιστική πράξη του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ και την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 129/2534. Οι ακριβείς τιµές κατανάλωσης καυσίµου σε αστικές συνθήκες, συνθήκες εκτός πόλεως και συνδυασµένο κύκλο δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά. Μικρή σχετικά κατανάλωση καυσίµου αξιολογείται θετικά και αποδεικνύεται µε αναγραφή της σχετικής κανονιστικής πράξης και των τιµών κατανάλωσης στο πιστοποιητικό της (βαθµολογούµενο κριτήριο) Μάζα εκπεµπόµενου CO 2 : 150 g/km, σύµφωνα µε την σχετική κανονιστική πράξη του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ και την ΚΥΑ 129/2534. Η ακριβής τιµή εκπεµπόµενου CO 2 δηλώνεται στην Τεχνική Προσφορά. Μικρή σχετικά τιµή αξιολογείται

4 4 Ν A θετικά και αποδεικνύεται µε αναγραφή της σχετικής κανονιστικής πράξης και της µάζας εκπεµπόµενου CO 2 στο πιστοποιητικό της (βαθµολογούµενο κριτήριο) Εκποµπές Ρύπων: Σύµφωνα µε την σχετική κανονιστική πράξη του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Η ικανοποίηση της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας αποδεικνύεται µε αναγραφή της σχετικής κανονιστικής πράξης και των εκποµπών ρύπων στο πιστοποιητικό της Η ικανοποίηση των πλέον αυστηρών ορίων ρύπων αξιολογείται θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο) Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται / υποβάλλονται επίσης: Κατασκευαστής και τύπος κινητήρα Αριθµός και διάταξη κυλίνδρων Ακριβής τιµή κυβισµού Λόγος συµπίεσης ιαγράµµατα ισχύος και ροπής στρέψης, συναρτήσει των στροφών λειτουργίας του κινητήρα Περιγραφή συστήµατος τροφοδοσίας καυσίµου Πληροφορίες µηχανισµού βαλβίδων Άλλα στοιχεία κατά την κρίση του προµηθευτή. 3.6 Χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµου: 45 λίτρα. 3.7 Σύστηµα µετάδοσης κίνησης: Στην Τεχνική Προσφορά περιγράφεται το σύστηµα µετάδοσης κίνησης, που επιτυγχάνει την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίµων και της εκποµπής ρύπων (βαθµολογούµενο κριτήριο). Η περιγραφή περιλαµβάνει: Τύπο συµπλέκτη (π.χ. συµπλέκτης ξηρού τύπου (dry-plate friction clutch), µετατροπέας ροπής (hydrodynamic torque converter)) Κιβώτιο ταχυτήτων: Αυτόµατο ή µηχανικό κιβώτιο πέντε (5) τουλάχιστον ταχυτήτων εµπροσθοπορείας και µίας (1) οπισθοπορείας. Οι σχέσεις µετάδοσης αναφέρονται στην περιγραφή. Είναι επίσης αποδεκτό σύστηµα συνεχούς µεταβαλλόµενης σχέσης µετάδοσης (continuously variable transmission). 3.8 Σύστηµα διεύθυνσης: Κάθε όχηµα έχει σύστηµα διεύθυνσης µε υποβοήθηση (power-assisted steering system), που εγγυάται την εύκολη και ασφαλή αλλαγή πορείας του οχήµατος, σύµφωνα µε την σχετική κανονιστική πράξη του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Το σύστηµα διεύθυνσης, συµπεριλαµβανοµένου του µηχανισµού (π.χ. οδοντωτή ράβδος µε οδοντωτό τροχό (rack and pinion)) και του τρόπου υποβοήθησης (π.χ. υδραυλικός, ηλεκτροµηχανικός), περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του (βαθµολογούµενο κριτήριο) Το τιµόνι είναι αριστερής διάταξης (δηλαδή η θέση οδήγησης είναι στα αριστερά), αυτόµατης επαναφοράς, ρυθµιζόµενο κατά τρόπο που επιτρέπει, σε συνδυασµό µε την ρύθµιση του καθίσµατος του οδηγού, άνετη οδήγηση, επαρκή απόσταση από τον οδηγό και επιθυµητή ανάπτυξη του αερόσακου σε περίπτωση ατυχήµατος Στην περιγραφή της αναφέρεται η ελάχιστη διάµετρος του κύκλου στροφής του οχήµατος, εντός του οποίου εγγράφονται οι προβολές στο επίπεδο του εδάφους όλων των σηµείων του οχήµατος, εξαιρουµένων των εξωτερικών κατόπτρων και των εµπροσθίων φανών δεικτών πορείας, όταν το όχηµα διαγράφει κυκλική τροχιά.

5 5 Ν A 3.9 Συστήµατα πέδησης και ευστάθειας: Το σύστηµα πέδησης ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της σχετικής κανονιστικής πράξης του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ και περιλαµβάνει πέδη πορείας και στάθµευσης Πέδη πορείας: ισκόφρενα στους εµπρόσθιους τροχούς και δισκόφρενα ή φρένα τυµπάνου στους οπίσθιους τροχούς Πέδη στάθµευσης (χειρόφρενο), που ενεργεί στους πίσω τροχούς Κάθε όχηµα έχει σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών (antilock braking system, ABS) Η ύπαρξη πρόσθετων συστηµάτων πέδησης και ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας αξιολογείται θετικά Τα συστήµατα πέδησης και ευστάθειας περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας τους (βαθµολογούµενο κριτήριο) Τροχοί: Οι ζάντες είναι κατασκευασµένες από χάλυβα υψηλής αντοχής ή αλουµίνιο Τα ελαστικά είναι καινούργια, κατασκευασµένα, εντός έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία παράδοσης των οχηµάτων στο ΠΝ, και φέρουν σήµα έγκρισης τύπου, σύµφωνα µε την σχετική κανονιστική πράξη του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ Τα ελαστικά είναι ακτινωτά (radial), χωρίς αεροθάλαµο (tubeless), κατάλληλα και για οδήγηση σε ασφαλτικό οδόστρωµα, όλες τις εποχές του έτους Ο τύπος του ελαστικού και της ζάντας, συµπεριλαµβανοµένου του κράµατος της , δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά Ανάρτηση: Είναι στιβαρής κατασκευής και επιτυγχάνει ασφάλεια οδήγησης και άνεση επιβατών για οδήγηση σε ασφαλτικά και µη οδοστρώµατα. Είναι ανεξάρτητη εµπρός. ιαθέτει αντιστρεπτική ράβδο τουλάχιστον εµπρός καθώς και τηλεσκοπικούς αποσβεστήρες κραδασµών σε κάθε τροχό. Περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά για την αξιολόγηση της αξιοπιστία της (βαθµολογούµενο κριτήριο) Ηλεκτρικό σύστηµα: Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται τα κύρια στοιχεία του ηλεκτρικού συστήµατος (συσσωρευτής, εναλλάκτης ρεύµατος, στοιχεία κατανάλωσης) µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και διευκολύνσεις/παροχές (π.χ. ρευµατοδότες) για την αξιολόγηση του συστήµατος (βαθµολογούµενο κριτήριο) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συσσωρευτή περιλαµβάνουν ονοµαστική τάση, ονοµαστική χωρητικότητα και ένταση ρεύµατος σε χαµηλές θερµοκρασίες, σύµφωνα µε το ΕΝ ή ισοδύναµο Ο εναλλάκτης ρεύµατος παρέχει ρεύµα σε όλα τα ηλεκτρικά στοιχεία κατανάλωσης, φορτίζει τον συσσωρευτή, παρέχει σταθερή τάση υπό όλες τις συνθήκες φορτίων και στροφών κινητήρα και έχει στιβαρή σχεδίαση, ανθεκτική σε εξωτερικές καταπονήσεις (ταλαντώσεις, υψηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος, µεταβολές θερµοκρασίας, σκόνη, υγρασία κ.α.) µε ελαχιστοποιηµένο βάρος, διαστάσεις και θόρυβο λειτουργίας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εναλλάκτη ρεύµατος περιλαµβάνουν τάση και µέγιστη ένταση ρεύµατος.

6 6 Ν A 3.13 Φωτισµός: Εξωτερικός φωτισµός: Περιλαµβάνει όλα τα φώτα (πορείας, διασταύρωσης, θέσης, τροχοπέδησης, δεικτών κατεύθυνσης, έκτακτης ανάγκης, πινακίδας αριθµού κυκλοφορίας) και αντανακλαστήρες, που προβλέπονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Επίσης περιλαµβάνει φώτα οπισθοπορείας, που λειτουργούν αυτόµατα κατά την τοποθέτηση της ταχύτητας οπισθοδρόµησης Εσωτερικός φωτισµός: Στο διαµέρισµα επιβατών του οχήµατος υπάρχει ένα (1) τουλάχιστον φωτιστικό. Φωτισµός υπάρχει επίσης στον χώρο των αποσκευών Όργανα ελέγχου εξοπλισµός: Κάθε όχηµα είναι εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης, που εξασφαλίζουν την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του κινητήρα και γενικά του οχήµατος. Κάθε όχηµα διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα όργανα/δείκτες: Στροφών κινητήρα Ταχύτητας οχήµατος Ποσότητας καυσίµου Θερµοκρασίας ψυκτικού µέσου κινητήρα Ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτή Πίεσης λιπαντικού κινητήρα Συστήµατος πέδησης ιανυθέντων χιλιοµέτρων Λειτουργίας δεικτών κατεύθυνσης, φώτων πορείας και σήµατος κινδύνου Η ύπαρξη πρόσθετων οργάνων/δεικτών (π.χ. λειτουργίας συστηµάτων και πληροφοριών ευστάθειας, πίεσης ελαστικών) αξιολογείται θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο). Με την Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται πλήρης κατάλογος των οργάνων/δεικτών, που διαθέτουν τα προσφερόµενα οχήµατα Κάθε όχηµα διαθέτει τουλάχιστον τον ακόλουθο εξοπλισµό: Προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας τριών σηµείων για τον οδηγό και όλους τους επιβάτες. Αερόσακους οδηγού και συνοδηγού. Η ύπαρξη πρόσθετων αερόσακων αξιολογείται θετικά. Στην Τεχνική Προσφορά δηλώνονται, εκτός των αερόσακων και των χαρακτηριστικών του αµαξώµατος 3.2.2, και όλα τα πρόσθετα συστήµατα παθητικής ασφάλειας (π.χ. σπαστή κολώνα τιµονιού) για την αξιολόγηση τους (βαθµολογούµενο κριτήριο) Σύστηµα κλιµατισµού ψύξης-θέρµανσης, που εξασφαλίζει άνετες συνθήκες για τον οδηγό και τους επιβάτες καθ όλη την διάρκεια του έτους και για εύρος θερµοκρασιών περιβάλλοντος τουλάχιστον από -5 ο C έως 40 ο C. Η συνολική παροχή αέρα και η ψυκτική απόδοση του συστήµατος κλιµατισµού δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά Ηχητικό όργανο (Κόρνα) Κάτοπτρα: σύµφωνα µε την σχετική κανονιστική πράξη του Παραρτήµατος IV της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Ηλεκτρική εσωτερική ρύθµιση, ηλεκτρική αναδίπλωση και θέρµανση των εξωτερικών κατόπτρων καθώς και αντιθαµβωτική ρύθµιση του εσωτερικού κατόπτρου αξιολογούνται θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο) Ηλεκτροκίνητους υαλοκαθαριστήρες µε σύστηµα πλύσης αλεξήνεµου, δύο (2) τουλάχιστον ταχυτήτων συνεχούς λειτουργίας και µίας (1) τουλάχιστον διακοπτόµενης ή αυτόµατα ρυθµιζόµενους µε αισθητήρα βροχής Σύστηµα αποθάµβωσης πίσω υαλοπίνακα.

7 7 Ν A ύο (2) αλεξήλια Ράδιο CD, ηχεία και κεραία Ακινητοποιητή (immobilizer) Καθίσµατα άνετα µε επένδυση υφάσµατος ή δερµατίνης, κατά προτίµηση σκούρας απόχρωσης. Η τελική επιλογή της επένδυσης γίνεται από το ΠΝ µε δειγµατολόγιο, που προσκοµίζει ο προµηθευτής πριν την υπογραφή της κατακύρωσης του διαγωνισµού προµήθειας. Τα µπροστινά καθίσµατα είναι ρυθµιζόµενα, τουλάχιστον ως προς την οριζόντια θέση (εµπρός/πίσω) και την κλίση της πλάτης. Οι ρυθµίσεις των καθισµάτων δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά Προστατευτικούς τάπητες, τόσο στο δάπεδο του θαλάµου επιβατών, όσο και στο χώρο αποσκευών Πρόσθετος εξοπλισµός (π.χ. αισθητήρες παρκαρίσµατος) αξιολογείται θετικά (βαθµολογούµενο κριτήριο). Με την Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται πλήρης κατάλογος του εξοπλισµού, που διαθέτουν τα προσφερόµενα οχήµατα Βαφή αντισκωριακή προστασία: Κάθε όχηµα διαθέτει αντισκωριακή προστασία, που περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά Η τελική βαφή (εσωτερική εξωτερική) είναι οµοιόµορφη και επιµεληµένη Το χρώµα κάθε οχήµατος είναι στιλπνό σκούρο µπλε RAL 5011 ή κατά FED- STD Οι προφυλακτήρες και οι εξωτερικοί καθρέπτες είναι µαύροι, εφόσον είναι κατασκευασµένοι από πλαστικό, ή βαµµένοι όπως στην Ρυµούλκηση: Κάθε όχηµα διαθέτει εµπρός κατάλληλο σύστηµα ρυµούλκησης του σε περίπτωση βλάβης Παρελκόµενα: Κάθε όχηµα είναι εφοδιασµένο µε τα ακόλουθα παρελκόµενα: Πλήρη εφεδρικό τροχό, τοποθετηµένο σε ειδική βάση, που εξασφαλίζει την εύκολη χρησιµοποίησή του, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη. Το ελαστικό και η ζάντα του εφεδρικού τροχού ικανοποιούν τα χαρακτηριστικά της Φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, τύπου 1, σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 50292/3549/08, µε την βάση στερέωσης στο εσωτερικό του οχήµατος. Ο πυροσβεστήρας είναι κατασκευασµένος και επισηµασµένος, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/2005) Κιβώτιο Α βοηθειών Τρίγωνο στάθµευσης Εργαλεία απαραίτητα για την αντικατάσταση τροχού (γρύλο, κλειδί αφαίρεσης τροχών, κλπ) µε την θήκη τους. Με την Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται κατάλογος των προαναφερθέντων εργαλείων Αντιολισθητικές αλυσίδες για τους κινητήριους τροχούς. 4 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΧVII της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις του Παραρτήµατος IV, κάθε όχηµα φέρει στερεωµένες σε σηµεία ορατά και ευπρόσιτα, επάνω σε εξαρτήµατα, που κανονικά δεν επιδέχονται αντικατάσταση κατά την διάρκεια χρήσης του οχήµατος, πινακίδες του κατασκευαστή του βασικού οχήµατος καθώς και των κατασκευαστών των άλλων σταδίων κατασκευής, στην

8 8 Ν A περίπτωση κατασκευής σε περισσότερα του ενός στάδια. Οι πινακίδες περιλαµβάνουν, µε ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες, στοιχεία όπως επωνυµία κατασκευαστή, αριθµό έγκρισης ΕΚ τύπου, στάδιο έγκρισης τύπου, αριθµό αναγνώρισης οχήµατος, µέγιστη αποδεκτή µάζα έµφορτου οχήµατος κ.α. 5 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ: 5.1 Τόπος παράδοσης: Κεντρικός Σταθµός Αυτοκινήτων Ναυτικού (ΚΣΑΝ) στο Βοτανικό, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη. 5.2 Χρόνος παράδοσης: Το µέγιστο έξι (6) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην διακήρυξη (βαθµολογούµενο κριτήριο). 6 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗ: 6.1 Κάθε όχηµα παραδίδεται συνοδευµένο από τα εγχειρίδια των έως και 6.1.3, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (αρχεία εγγεγραµµένα σε οπτικό δίσκο), καθώς και τo έγγραφο της 6.1.4: Εγχειρίδιο χρήσης/λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα Εγχειρίδιο συντήρησης παντός επιπέδου στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα Εικονογραφηµένο κατάλογο στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα όλων των επί µέρους ανταλλακτικών µε τις εµπορικές ονοµασίες τους, τους κωδικούς αριθµούς (part numbers) του κατασκευαστή και των υποκατασκευαστών / αληθινών κατασκευαστών, καθώς και οδηγίες για αναγνώριση των εξαρτηµάτων. Εφόσον υφίσταται, δίνεται και κωδικοποίηση των ανωτέρω ανταλλακτικών κατά ΝΑΤΟ (NSN) Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή, σύµφωνα µε το Άρθρο 18 και το Παράρτηµα ΙΧ της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ, ή/και Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου. 6.2 Ο προµηθευτής προσκοµίζει επίσης, κατά την παράδοση των οχηµάτων, αντίγραφο ανανεωµένου Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης Συστήµατος ιαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001, για όποιο από τα πιστοποιητικά της , που περιλαµβάνεται στην Τεχνική Προσφορά, λήγει πριν την παράδοση των οχηµάτων. 7 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: 7.1 Μακροσκοπικός έλεγχος: Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει την σήµανση της 4, την αρτιότητα και την επιµέλεια της κατασκευής, τη βαφή, τα όργανα, τα ελαστικά και γενικότερα τον εξοπλισµό κάθε οχήµατος καθώς και την πληρότητα και την καταλληλότητα των παρελκοµένων και την πληρότητα των εγχειριδίων και λοιπών εγγράφων της 6, και εξετάζει την συµφωνία τους µε την ΤΠ και την Τεχνική Προσφορά του προµηθευτή, συµπεριλαµβανοµένου του πιστοποιητικού της Λειτουργικές δοκιµές: Ο λειτουργικός έλεγχος πραγµατοποιείται µε την οδήγηση κάθε οχήµατος, έως 50 km, µε οδηγό του προµηθευτή και συνοδηγό του ΠΝ (ή εναλλακτικά το αντίστροφο), µε πλήρες φορτίο, για την εξέταση καλής λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισµού, των

9 9 Ν A συστηµάτων µετάδοσης κίνησης, διεύθυνσης, πέδησης, κλιµατισµού και γενικά όλου του εξοπλισµού του οχήµατος. Ελέγχονται επίσης τα σχετικά συστήµατα κάθε οχήµατος για την εξακρίβωση διαρροών Ο προµηθευτής ασφαλίζει κάθε όχηµα (σε ασφαλιστική εταιρεία) για την µεταφορά και την δοκιµή του µέχρι και την οριστική παραλαβή του από το ΠΝ Ο λειτουργικός έλεγχος της γίνεται µε ευθύνη και έξοδα του προµηθευτή. 8 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ: 8.1 Ο προµηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας κάθε οχήµατος για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (βαθµολογούµενο κριτήριο). 8.2 Ο προµηθευτής παρέχει, για κάθε όχηµα, εγγύηση αντισκωριακής προστασίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών καθώς και εγγύηση χρώµατος τριών (3) τουλάχιστον ετών από την ηµεροµηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (βαθµολογούµενο κριτήριο). 8.3 Κατά την διάρκεια των εγγυήσεων των 8.1 και 8.2, ο προµηθευτής, χωρίς την επιβάρυνση του ΠΝ, αντικαθιστά ή επισκευάζει εξαρτήµατα ή και ολόκληρο το όχηµα, για βλάβη ή φθορά, που δεν προέρχεται από εσφαλµένο χειρισµό του προσωπικού του ΠΝ ή από αντικανονική συντήρηση. 9 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: 9.1 Ο προµηθευτής παρέχει, χωρίς την επιβάρυνση του ΠΝ, εκπαίδευση, διάρκειας πέντε (5) τουλάχιστον ηµερών, σε προσωπικό του ΠΝ µε αντικείµενο τον χειρισµό, την λειτουργία και την συντήρηση (στα µηχανικά, υδραυλικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά µέρη) των προσφερόµενων οχηµάτων, σύµφωνα µε αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης, που υποβάλλεται µε την Τεχνική Προσφορά. 9.2 Η εκπαίδευση της 9.1 γίνεται σε κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο που ορίζει το ΠΝ, πριν ή αµέσως µετά την παράδοση των οχηµάτων. 10 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ: 10.1 Ο προµηθευτής εγγυάται την παροχή τεχνικής βοήθειας για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των οχηµάτων, καθώς και την πλήρη εφοδιαστική υποστήριξή τους σε ανταλλακτικά για το ίδιο διάστηµα (βαθµολογούµενο κριτήριο). Τα παραγγελλόµενα από το ΠΝ ανταλλακτικά παραδίδονται εντός το πολύ δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών Η πρώτη προληπτική συντήρηση κάθε οχήµατος γίνεται δωρεάν, ως προς την εργασία και τα υλικά, από τον προµηθευτή. 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: 11.1 Στην Τεχνική Προσφορά συµπεριλαµβάνονται: Συµπληρωµένο αναλυτικό φυλλάδιο µε τίτλο «Φύλλο Συµµόρφωσης προς την Τεχνική Προδιαγραφή της Υπηρεσίας», υπόδειγµα του οποίου δίνεται στην Προσθήκη Ι.

10 10 Ν A Αντίγραφα ισχυόντων Πιστοποιητικών Συµµόρφωσης Συστήµατος ιαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001, για τα δηλωθέντα στην εργοστάσια κατασκευής των οχηµάτων Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης Συστήµατος ιαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001 ενός εξουσιοδοτηµένου συνεργείου εντός της περιοχής, που ορίζεται στην Προσθήκη ΙΙ, για την τεχνική υποστήριξη των οχηµάτων, εφόσον διατίθεται (βαθµολογούµενο κριτήριο) Τα πιστοποιητικά των και έχουν εκδοθεί από φορέα διαπιστευµένο από το ΕΣΥ ή άλλο φορέα διαπίστευσης, που µετέχει σε Συµφωνία Αµοιβαίας Ισότιµης Αναγνώρισης µε το ΕΣΥ σχετικά µε την Πιστοποίηση Συστηµάτων ιαχείρισης της Ποιότητας Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) µε φωτογραφίες ή/και σχέδια και λεπτοµερείς τεχνικές περιγραφές των προς προµήθεια οχηµάτων. Τα φυλλάδια είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική Γλώσσα και δείχνουν την πλήρη κατασκευαστική συγκρότηση και διάταξη των οχηµάτων Κατάλογος (χωρίς τιµές) ειδικών εργαλείων (special tools), τα οποία λόγω της ιδιοκατασκευής τους είναι απαραίτητα για την εκτέλεση επισκευών από το ΠΝ Αναλυτικός κατάλογος των απαραίτητων, κατά την κρίση του προµηθευτή, ανταλλακτικών και αναλώσιµων για την προληπτική συντήρηση του συνόλου των παραδοθέντων οχηµάτων, για µία (1) τριετία ή για τα πρώτα km. Τα υλικά είναι κωδικοποιηµένα όπως στον κατάλογο της Πλήρης κατάλογος εξουσιοδοτηµένων συνεργείων στην Ελλάδα µε διευθύνσεις και αριθµούς τηλεφώνων, στον οποίο περιλαµβάνεται τουλάχιστον ένα (1) συνεργείο εντός της περιοχής, που ορίζεται στην Προσθήκη ΙΙ Τα έγγραφα των 3.1.4, 3.1.5, , , , και Αξιολόγηση οχήµατος σε συνθήκες λειτουργίας: Ο προµηθευτής, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την υποβολή της προσφοράς, διαθέτει ένα (1) όχηµα όµοιο µε το προσφερόµενο, στην Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων για τον έλεγχό του σε συνθήκες λειτουργίας (test drive), µε σκοπό την πληρέστερη αξιολόγησή του (βαθµολογούµενο κριτήριο) Το όχηµα της είναι ασφαλισµένο, από τον προµηθευτή, σε ασφαλιστική εταιρεία Κατά την διάρκεια της εν λόγω δοκιµής παρίσταται εκπρόσωπος του προµηθευτή Στην Οικονοµική Προσφορά συµπεριλαµβάνονται: Το συνολικό κόστος των ειδικών εργαλείων της Ιδιαίτερος τιµοκατάλογος ανταλλακτικών / αναλώσιµων υλικών της , µε τιµές ισχύουσες για τουλάχιστον 6 µήνες µετά την υπογραφή των πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 12.1 Τα βαθµολογούµενα κριτήρια των 3.3.1, 3.5.3, 3.5.4, , 3.5.6, 3.5.7, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.4, 3.11, , , , , , 5.2, 8.1, 8.2, 10.1, και επεξηγούνται στην Προσθήκη ΙΙΙ.

11 11 Ν A 12.2 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα ΤΠ νοείται ότι υλοποιείται σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές µεθόδους και τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας των οχηµάτων Η κλάση των επιβατικών οχηµάτων, κατά την κωδικοποίηση του ΝΑΤΟ και σύµφωνα µε το ACodP-2, είναι Λέξεις κλειδιά: επιβατικά οχήµατα, sedan, saloon. O Συντάκτης (1540Η) Α.Γ. Βαρηάς Υφηγητής ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ο Τµηµατάρχης (1540) Τµήµατος Προδιαγραφών ΜΠΥ Α βαθµ. Π. Πλέσσας ιπλωµ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ο ιευθυντής (1502) Υποδιεύθυνσης Τυποποίησης και Προδιαγραφών Ο ιευθυντής (1500) ιεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης MΠΥ Α βαθµ. Θ. Χατζηθωµάς ιπλωµ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αντιπλοίαρχος (Μ) A. Ζήσιµος ΠΝ Ο Υποδιοικητής (1100) Πλοίαρχος (Ο) Σ. Χριστόπουλος ΠΝ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Υποναύαρχος (Ο) Γ. Νιάνιας ΠΝ ιοικητής ΚΕΦΝ Συνηµµένα: Προσθήκη I, Προσθήκη ΙΙ, Προσθήκη ΙΙΙ (Σελίδες τέσσερεις (4))

12 12 Ν A ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (υπόδειγµα) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ (επιγραµµατικά) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 Αντικείµενο. Συµφωνώ. 2 Σχετικά Έγγραφα. Συµφωνώ (για τα σχετικά µε τα προσφερόµενα οχήµατα)....(βλέπε παρατήρηση Ι.2) Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης Συµφωνώ. Υποβάλλονται συνηµµένα. Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας Εργοστασίων Κατασκευής Οχηµάτων....(βλέπε παρατήρηση Ι.2) Κατασκευαστικές Μέθοδοι Οχηµάτων. Συµφωνώ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (σφραγίδα - υπογραφή) Ι.1 Το Φύλλο Συµµόρφωσης (ΦΣ) αποτελεί το κύριο µέρος της Τεχνικής Προσφοράς. Στο ΦΣ γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς όλες τις απαιτήσεις της ΤΠ, παράγραφο προς παράγραφο, αναφέρονται µε λεπτοµέρεια όλες οι συµφωνίες ή υπερκαλύψεις και συµπεριλαµβάνονται όλα τα ζητούµενα στοιχεία ή διευκρινίσεις. Ι.2 Ανάµεσα στην 2 και την 12.2 νοείται ότι αναγράφονται κατά σειρά όλες οι παράγραφοι / υποπαράγραφοι της παρούσης ΤΠ. Ι.3 Οι 12.3 και 12.4 δεν χρειάζονται συµπλήρωση. Ι.4 Οι συµπληρωθείσες στο παρόν «απαντήσεις παρατηρήσεις προσφέροντος» είναι ενδεικτικές. Ι.5 Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προµηθειών ηµοσίου (Π 118/07 ΦΕΚ 150/Α), όλοι οι όροι της ΤΠ είναι απαράβατοι και οποιαδήποτε µη συµµόρφωση µε αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

13 13 Ν A ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Η περιοχή του εξουσιοδοτηµένου συνεργείου, που αναφέρεται στις και της ΤΠ, σηµειώνεται µε Χ, σε ένα από τα ακόλουθα τετραγωνίδια: X Νοµός Αττικής. Νοµός Χανίων. Άλλη περιοχή:...

14 14 Ν A ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙΙ Παράγραφος ΤΠ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Περιγραφή κριτηρίου Συντελεστής βαρύτητας % Οδηγίες βαθµολόγησης ΟΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας οµάδας: 70%) Ωφέλιµο φορτίο 300 kg βαθµοί: Ωφέλιµο φορτίο = 300 kg Μέγιστη καθαρή ισχύς 55 kw Μέγιστη καθαρή ροπή 110 Nm Κατανάλωση καυσίµου 6,5 L / 100 km Εκποµπές CO g/km βαθµοί: Μέγιστη καθαρή ισχύς = 55 kw. 100 βαθµοί: Μέγιστη καθαρή ροπή = 110 Nm. 100 βαθµοί: Κατανάλωση καυσίµου = 6,5 L / 100 km. 100 βαθµοί: Εκποµπές CO 2 = 150 g/km Εκποµπές ρύπων. 6 Απορρίπτεται η µη δήλωση Σύστηµα µετάδοσης κίνησης Σύστηµα διεύθυνσης Συστήµατα πέδησης και ευστάθειας Ανάρτηση Ηλεκτρικό σύστηµα Πρόσθετα όργανα/δείκτες Συστήµατα παθητικής ασφάλειας Κάτοπτρα Πρόσθετος εξοπλισµός. 2 Απορρίπτεται η µη περιγραφή του συστήµατος. Απορρίπτεται η µη περιγραφή του συστήµατος. Απορρίπτεται η µη περιγραφή των συστηµάτων. Απορρίπτεται η µη περιγραφή του συστήµατος. Απορρίπτεται η µη περιγραφή του συστήµατος. 100 βαθµοί: Μη ύπαρξη πρόσθετων οργάνων/δεικτών. Απορρίπτεται η µη υποβολή πλήρους καταλόγου οργάνων/δεικτών. Απορρίπτεται η µη περιγραφή των συστηµάτων. >100 βαθµοί: Ηλεκτρική εσωτερική ρύθµιση ή/και ηλεκτρική αναδίπλωση ή/και θέρµανση εξωτερικών κατόπτρων ή/και αντιθαµβωτική ρύθµιση εσωτερικού κατόπτρου. 100 βαθµοί: Μη ύπαρξη πρόσθετου εξοπλισµού. Απορρίπτεται η µη υποβολή πλήρους καταλόγου εξοπλισµού Αποτελέσµατα δοκιµής οδήγησης. 3 Απορρίπτεται η µη διάθεση οχήµατος. ΟΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας οµάδας: 30%) 5.2 Χρόνος παράδοσης Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη βαθµοί: Μέγιστος επιτρεπόµενος χρόνος παράδοσης. 100 βαθµοί: Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ)

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ( ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ) TEXNIKH ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 401507 1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το όχηµα της προδιαγραφής προορίζεται για σχολική χρήση µεταφοράς νηπίων από παιδικό σταθµό της Αττικής µε µέσες ετήσιες διαδροµές 30.000Km

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & Σ.Μ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 19.04.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο : 2 Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6 Αγρίνιο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κροκιδά 2 20100, Κόρινθος Αγλαΐα Κεφάλου 2741360696 2741360755 a.kefalou@pekorinthias.gr

Κροκιδά 2 20100, Κόρινθος Αγλαΐα Κεφάλου 2741360696 2741360755 a.kefalou@pekorinthias.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. νση: Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ: Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (2012-2013) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξάνδρεια, 06/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 2 / 2015 Προμήθεια επιβατικού οχήματος Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τεχνικές Προδιαγραφές για την προµήθεια: Τυποποιηµένων Ασθενοφόρων Αυτοκινήτων (Ambulance) Πρoνοσοκοµειακής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 27/11/ 2013 Αρ. πρωτ.: OIK 67868/8956 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μάργαρη Ιωάννα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά.

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ. Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, ισχυρής κατασκευής και γενικά οι διαστάσεις του και τα κατασκευαστικά στοιχεία του να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 77/2013 Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο6/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο6/2015 1 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο6/2015 Για την «Προµήθεια έντεκα (11) επιβατικών οχηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γερανός αυτοκινούµενος υδραυλικός παντοειδούς εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 76 η Ιθάκη, σήμερα 21 Απριλίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6 Μ3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα