Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2010 Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία: 15/3/2011 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 1 από 35

2 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΆ ΠΛΑΊΣΙΟ ΈΡΕΥΝΑΣ ΔΟΜΉ ΈΚΘΕΣΗΣ 5 2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑΣ ΠΡΟΣΔΟΚΏΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΌΤΗΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΣΥΛΛΟΓΉΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ 11 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΉΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉΣ ΑΝΆΛΥΣΗΣ ΆΞΟΝΑ Ταχύτητα στο χρόνο παράδοσης των συμφωνηθέντων Ποιότητα των συμφωνηθέντων Ποιότητα των οικονομικών στοιχείων Ποιότητα Τεχνικών ή Οικονομικών Εκθέσεων Ευκολία πρόσβασης στο κατάλληλο άτομο Κατανόηση των αναγκών σας Ανταπόκριση στα αιτήματά σας Ποιότητα συνεργασίας σας με το προσωπικό μας Παροχή βοήθειας κατά το στάδιο της υλοποίησης του έργου Αντιμετώπιση / διάθεση προσωπικού Επιτροπής Ερευνών Συγκεκριμένα γεγονότα που δυσαρέστησαν τους ερωτώμενους ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΉΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉΣ ΑΝΆΛΥΣΗΣ ΆΞΟΝΑ Γενική Αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΉΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉΣ ΑΝΆΛΥΣΗΣ ΆΞΟΝΑ Επίπεδο στελεχών Ποιότητα ενημέρωσης Τρόπος επικοινωνίας Δυσκολία στη συνεργασία ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΉΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉΣ ΑΝΆΛΥΣΗΣ ΆΞΟΝΑ Συνολική αξιολόγηση της εξυπηρέτησης ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΉΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉΣ ΑΝΆΛΥΣΗΣ ΆΞΟΝΑ Προτάσεις των ερωτώμενων ΣΎΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΕΛΑΤΏΝ Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 2 από 35

3 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΒΑΣΙΚΆ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΌΜΕΝΗ ΈΡΕΥΝΑ 29 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΈΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΑ 35 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 3 από 35

4 Πίνακες Πίνακας 1. Ταχύτητα στο χρόνο παράδοσης των συμφωνηθέντων 12 Πίνακας 2. Ποιότητα των συμφωνηθέντων 13 Πίνακας 3. Ποιότητα των οικονομικών στοιχείων 14 Πίνακας 4. Ποιότητα Τεχνικών ή Οικονομικών Εκθέσεων 15 Πίνακας 5. Ευκολία πρόσβασης στο κατάλληλο άτομο 15 Πίνακας 6. Κατανόηση των αναγκών σας 16 Πίνακας 7. Ανταπόκριση στα αιτήματά σας 17 Πίνακας 8. Ποιότητα συνεργασίας σας με το προσωπικό μας 17 Πίνακας 9. Παροχή βοήθειας κατά το στάδιο της υλοποίησης του έργου 18 Πίνακας 10. Αντιμετώπιση / διάθεση προσωπικού Επιτροπής Ερευνών 19 Πίνακας 11. Γεγονότα που δυσαρέστησαν τους ερωτώμενους 19 Πίνακας 12. Συνολική αξιολόγηση της εξυπηρέτησης 21 Πίνακας 13. Επίπεδο Στελεχών 22 Πίνακας 14. Ποιότητα Ενημέρωσης 23 Πίνακας 15. Τρόπος Επικοινωνίας 24 Πίνακας 16. Δυσκολία στη συνεργασία 25 Πίνακας 17. Συνολική αξιολόγηση της εξυπηρέτησης 26 Γραφήματα Γράφημα 1. Ταχύτητα στο χρόνο παράδοσης των συμφωνηθέντων 13 Γράφημα 2. Ποιότητα των συμφωνηθέντων 13 Γράφημα 3. Ποιότητα των οικονομικών στοιχείων 14 Γράφημα 4. Ποιότητα Τεχνικών ή Οικονομικών Εκθέσεων 15 Γράφημα 5. Ευκολία πρόσβασης στο κατάλληλο άτομο 15 Γράφημα 6. Κατανόηση των αναγκών σας 16 Γράφημα 7. Ανταπόκριση στα αιτήματά σας 17 Γράφημα 8. Ποιότητα συνεργασίας σας με το προσωπικό μας 17 Γράφημα 9. Παροχή βοήθειας κατά το στάδιο της υλοποίησης του έργου 18 Γράφημα 10. Αντιμετώπιση / διάθεση προσωπικού Επιτροπής Ερευνών 19 Γράφημα 11. Συνολική αξιολόγηση της εξυπηρέτησης 21 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 4 από 35

5 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας διερευνήθηκαν οι απόψεις των Φορέων Χρηματοδότησης (Πελατών) της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέσω της συμπλήρωσης δομημένου ερωτηματολογίου έρευνας ικανοποίησης των φορέων χρηματοδότησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Επιτροπής Ερευνών για το έτος Βασικός στόχος της έρευνας αποτελεί η διαπίστωση των αναγκαίων δράσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, σε άμεση συνάφεια με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των φορέων χρηματοδότησης. Η έρευνα διενεργήθηκε στο διάστημα Φεβρουάριος 2011 Μάρτιος Πλαίσιο Έρευνας Στο πλαίσιο λοιπόν της παρούσας έρευνας έγινε η διερεύνηση των απόψεων των στελεχών διαφόρων Φορέων Χρηματοδότησης, οι οποίοι αλληλεπιδρούν με τη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών στο πλαίσιο της διαχείρισης των διαφόρων χρηματοδοτούμενων έργων. Μέσα από τις απόψεις τους επιδιώκεται η αξιολόγηση των παρακάτω στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: 1. ο βαθμός ικανοποίησης των Φορέων Χρηματοδότησης αναφορικά με την ταχύτητα και την ποιότητα παράδοσης των παραδοτέων του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου των έργων, 2. ο βαθμός ικανοποίησής τους από την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με τα στελέχη και τους υπαλλήλους της Επιτροπής Ερευνών, καθώς και ο εντοπισμός συγκεκριμένων περιπτώσεων που αφορούν σε γεγονότα που τους δυσαρέστησαν, 3. η γενική αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Επιτροπής Ερευνών, 4. η διατύπωση συγκεκριμένων απόψεων αναφορικά με το επίπεδο των στελεχών της Επιτροπής Ερευνών, την ποιότητα της ενημέρωσης, τους τρόπους επικοινωνίας, καθώς και τις διαδικασίες που τους δημιουργούν προβλήματα, 5. γενικότερες προτάσεις βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της Επιτροπής Ερευνών. 1.3 Δομή Έκθεσης Η δομή της παρούσας έκθεσης είναι η ακόλουθη: Στο κεφάλαιο 2 με τίτλο «Μεθοδολογία Έρευνας» θα γίνει ανάλυση της μεθοδολογίας της έρευνας, με τον προσδιορισμό του σκοπού, των ερευνητικών ερωτημάτων και των αντικειμένων της έρευνας, περιγραφή της μεθοδολογίας και των εργαλείων συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων. Επιπροσθέτως, θα αναλυθούν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και η χρησιμότητα της παρούσας έρευνας. Τέλος, στο πλαίσιο αυτού του κεφαλαίου θα αναλυθεί η ακολουθούμενη ερευνητική διαδικασία, καθώς και το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων της έρευνας. Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 5 από 35

6 Στο κεφάλαιο 3 με τίτλο «Αποτελέσματα Έρευνας» θα αναλυθεί η διαδικασία ψηφιοποίησης και επεξεργασίας των δεδομένων για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, καθώς και η παρουσίαση των βασικών αποτελεσμάτων της έρευνας. Επίσης, στο πλαίσιο του κεφαλαίου αυτού θα γίνει ανάλυση των κυριότερων ευρημάτων της έρευνας. Στο κεφάλαιο 4 με τίτλο «Συμπεράσματα Έρευνας» θα αναλυθούν τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας, έτσι όπως αυτά προκύπτουν από τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων της έρευνας που έχουν συλλεγεί μέσω των ερωτηματολογίων. Τέλος, στο κεφάλαιο 5 θα παρουσιαστούν με τη μορφή παραρτημάτων το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας, η ενημερωτική επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών με την οποία διαβιβάστηκε το ερωτηματολόγιο στους Φορείς Χρηματοδότησης, καθώς επίσης και τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν μέχρι τις 14/3/2011. Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 6 από 35

7 2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 2.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε αναλυτικά στη μεθοδολογία της έρευνας, επικεντρώνοντας στα εξής σημεία: Προσδιορισμός του σκοπού της έρευνας. Διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων της έρευνας. Προσδιορισμός των αντικειμένων της έρευνας, τα οποία αποτελούν τα κριτήρια ελέγχου των υποθέσεων εργασίας και των ερευνητικών ερωτημάτων. Περιγραφή της ακολουθούμενης ερευνητικής μεθοδολογίας. Ανάλυση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και προσδιορισμός της χρησιμότητάς τους. Περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων με τη χρήση ερωτηματολογίου. Περιγραφή του δείγματος και της διαδικασίας επιλογής του. Περιγραφή του ερωτηματολογίου ως εργαλείο συλλογής δεδομένων. Περιγραφή της μεθόδου επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων των ερωτηματολογίων. 2.2 Σκοπός της έρευνας Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων των στελεχών διαφόρων Διαχειριστικών Αρχών και Φορέων Χρηματοδότησης, αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου διαφόρων έργων. Η παρούσα έρευνα ικανοποίησης πελατών διεξάγεται σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο της διαδικασίας καταγραφής και αξιοποίησης των απόψεων των φορέων χρηματοδότησης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν τη βάση για την υποστήριξη μιας συνεχούς διαδικασίας αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από τους διάφορους φορείς χρηματοδότησης, με στόχο τη συνεχή βελτίωση. Το δείγμα των ερωτώμενων αποτελείται από στελέχη των διαφόρων Φορέων Χρηματοδότησης με τους οποίους η Επιτροπή Ερευνών έχει πολύ συχνή αλληλεπίδραση στο πλαίσιο υλοποίησης και διαχείρισης διαφόρων έργων. 2.3 Ερωτήματα της Έρευνας. Οι άξονες στους οποίους στηριζόμαστε για τη διατύπωση των ερωτημάτων της έρευνας είναι οι ακόλουθοι: 1. Άξονας 1. Μέτρηση Ικανοποίησης Ο άξονας αυτός αφορά τη μέτρηση της ικανοποίησης των ερωτώμενων από την ταχύτητα και την ποιότητα παράδοσης των παραδοτέων του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου των έργων, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με τα στελέχη και τους υπαλλήλους της Επιτροπής Ερευνών. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο αυτού Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 7 από 35

8 του άξονα γίνεται προσπάθεια εντοπισμού ενδεχόμενων παραπόνων. Οι ερωτήσεις του άξονα αυτού είναι οι ακόλουθες: 1.1. Ταχύτητα στο χρόνο παράδοσης των συμφωνηθέντων 1.2. Ποιότητα των συμφωνηθέντων 1.3. Ποιότητα των οικονομικών στοιχείων 1.4. Ποιότητα Τεχνικών ή Οικονομικών Εκθέσεων 1.5. Ευκολία πρόσβασης στο κατάλληλο άτομο 1.6. Κατανόηση των αναγκών 1.7. Ανταπόκριση στα αιτήματά 1.8. Ποιότητα συνεργασίας σας με το προσωπικό μας 1.9. Παροχή βοήθειας κατά το στάδιο της υλοποίησης του έργου Αντιμετώπιση / διάθεση προσωπικού Επιτροπής Ερευνών Αναφέρετε συγκεκριμένα γεγονότα που σας δυσαρέστησαν, εάν υπάρχουν. 2. Άξονας 2. Αξιολόγηση Υπηρεσιών Στο πλαίσιο του άξονα αυτού γίνεται η γενική και συνολική αξιολόγηση των υπηρεσιών της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι ερωτήσεις του άξονα αυτού είναι οι ακόλουθες: 2.1. Αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 3. Άξονας 3. Σχολιασμός Υπηρεσιών. Στο πλαίσιο του άξονα αυτού γίνεται η διατύπωση συγκεκριμένων απόψεων αναφορικά με το επίπεδο των στελεχών της Επιτροπής Ερευνών, την ποιότητα της ενημέρωσης, την επικοινωνία, τις διαδικασίες που δημιουργούν προβλήματα. Οι ερωτήσεις του άξονα αυτού είναι οι ακόλουθες: 3.1. Σχολιάστε το επίπεδο των στελεχών μας Σχολιάστε την ποιότητα της ενημέρωσης που σας παρέχει ο Οργανισμός μας σε θέματα που αφορούν τη συνεργασία μας Σχολιάστε τον τρόπο επικοινωνίας Σχολιάστε οποιαδήποτε διαδικασία στη συνεργασία μας που σας δυσκολεύει. 4. Άξονας 4. Αξιολόγηση Εξυπηρέτησης. Στο πλαίσιο του άξονα αυτού γίνεται η διερεύνηση της εξυπηρέτησης από την Επιτροπή Ερευνών. Οι ερωτήσεις του άξονα αυτού είναι οι ακόλουθες: 4.1. Πως θα αξιολογούσατε την εξυπηρέτησή σας από τον Οργανισμό μας; 5. Άξονας 5. Προτάσεις Βελτίωσης Στο πλαίσιο του άξονα αυτού γίνεται η διερεύνηση των προτάσεων βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της Επιτροπής Ερευνών. Οι ερωτήσεις του άξονα αυτού είναι οι ακόλουθες: 5.1. Έχετε κάποιες προτάσεις να μας κάνετε; 2.4 Επιλογή μεθοδολογίας Η παρούσα έρευνα εκπονήθηκε στο πλαίσιο της ακόλουθης μεθοδολογίας: Οριστικοποίηση Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 8 από 35

9 Στο πλαίσιο αυτό έγινε η οριστικοποίηση του σκοπού, των επιμέρους στόχων και των ερωτημάτων της έρευνας. Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων Έρευνας. Ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων της Έρευνας θα χρησιμοποιηθεί το σχετικό ερωτηματολόγιο (Κτ0.02-Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη) που περιλαμβάνεται στα Έντυπα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σύνταξη συνοδευτικής επιστολής ερωτηματολογίου. Σύνταξη συνοδευτικής επιστολής για την αποστολή του ερωτηματολογίου προς τους φορείς χρηματοδότησης. Καθορισμός του δείγματος. Το δείγμα αποτελείται από στελέχη των Φορέων Χρηματοδότησης, τα οποία διαχειρίζονται έργα που υλοποιούνται στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αποστολή Ερωτηματολογίων. Αποστολή των ερωτηματολογίων και των συνοδευτικών επιστολών με κάθε διαθέσιμο μέσο (πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία, έντυπα ερωτηματολόγια διαθέσιμα στα γραφεία της ΕΕ, αποστολή μέσω , ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΕ). Συλλογή Ερωτηματολογίων. Η συλλογή των ερωτηματολογίων γίνεται με κάθε διαθέσιμο τρόπο (υποβολή εντύπου, αποστολή μέσω ή φαξ, τοποθέτηση στις ειδικές κούτες που διατίθενται στους χώρους της ΕΕ). Επεξεργασία του ερευνητικού υλικού. Η επεξεργασία του ερευνητικού υλικού αφορά την ψηφιοποίηση των δεδομένων με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS και την εφαρμογή στατιστικών αναλύσεων. Σύνταξη Έκθεσης Στο πλαίσιο αυτό γίνεται η σύνταξη της παρούσας έκθεσης για την παρουσίαση των ευρημάτων, των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων της έρευνας ικανοποίησης πελατών. Τα βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου διενέργειας της έρευνας είναι τα εξής: Η έρευνα ήταν τύπου επισκόπησης καθώς έχουν συλλεγεί δεδομένα σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο για να περιγράψουν τη φύση των υπαρχουσών συνθηκών. Λόγω των περιορισμών στο χρόνο και τα μέσα εκπόνησης της έρευνας, κρίθηκε σκόπιμη η χρησιμοποίηση ημι-δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο απαιτεί μικρό μετασχηματισμό ή περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων. Η ερευνητική προσέγγιση είναι αυτή της ποσοτικής έρευνας. Η εκπόνηση της έρευνας στηρίζεται στην αριθμητική χρήση μεταβλητών (ποσοτικοποίηση), μέσω χρησιμοποίησης δομημένου εργαλείου συλλογής ερευνητικού υλικού (ερωτηματολογίου), το οποίο συμπληρώνεται από τους ίδιους τους ερωτώμενους, που για τη διερεύνηση των απόψεών τους διεξάγεται η έρευνα. Τέλος, επιχειρήθηκε η διερεύνηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των απαντήσεων ελεύθερου κειμένου που διατύπωσαν οι ερωτώμενοι, καθώς και η κατηγοριοποίησή τους. Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 9 από 35

10 2.5 Προσδοκώμενα αποτελέσματα και χρησιμότητα έρευνας Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της έρευνας είναι: 1. η αξιολόγηση της ικανοποίησης των Φορέων Χρηματοδότησης αναφορικά με την ταχύτητα και την ποιότητα παράδοσης των παραδοτέων του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου των έργων, ο βαθμός ικανοποίησής τους από την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με τα στελέχη της Επιτροπής Ερευνών, καθώς και ο εντοπισμός συγκεκριμένων περιπτώσεων που αφορούν στην παράδοση μησυμμορφούμενων προϊόντων και υπηρεσιών εκ μέρους της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2. η γενική αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Επιτροπής Ερευνών από τα στελέχη των φορέων χρηματοδότησης, 3. η αξιολόγηση του επιπέδου των στελεχών της Επιτροπής Ερευνών, της ποιότητας της παρεχόμενης ενημέρωσης και της επικοινωνίας, 4. ο εντοπισμός των διαδικασιών που δημιουργούν προβλήματα, καθώς και 5. η συλλογή προτάσεων βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της Επιτροπής Ερευνών από τα στελέχη των φορέων χρηματοδότησης που αλληλεπιδρούν συχνά με το προσωπικό της. Η έρευνα έχει ιδιαίτερη σημασία για τους ακόλουθους: 1. Την Επιτροπή Ερευνών, η οποία μπορεί να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της έρευνας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της. 2. Τους αρμόδιους κρατικούς φορείς που σχεδιάζουν και αναθέτουν την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Περιφέρεια Ηπείρου, Υπουργείο Παιδείας, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, διάφορες Διαχειριστικές Αρχές, λοιποί φορείς). 3. Τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που χρηματοδοτούν μέσω της Επιτροπής Ερευνών την υλοποίηση διαφόρων εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών και ερευνητικών έργων. 4. Την ακαδημαϊκή κοινότητα που δραστηριοποιείται ερευνητικά στην υλοποίηση έργων μέσω της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 2.6 Ερευνητική διαδικασία Η διαδικασία συλλογής δεδομένων κατά τη διάρκεια της έρευνας ήταν η ακόλουθη: 1. Προετοιμασία και σχεδιασμός της έρευνας. Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής έγινε ο αναλυτικός προσδιορισμός των βασικών στοιχείων της έρευνας, στα οποία περιλαμβάνονται: Ο σκοπός, οι στόχοι και τα ερωτήματα της έρευνας. Η μεθοδολογία και η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων. Η αξιοποίηση του ερωτηματολογίου και η εξέταση της σαφήνειάς του ώστε να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενα προβλήματα και παρερμηνείες. 2. Επιλογή δείγματος Πρόκειται για τυχαία δειγματοληψία «βολική δειγματοληψία», δεδομένων των χρονικών και άλλων περιορισμών στη διενέργεια της έρευνας. Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 10 από 35

11 3. Συλλογή Δεδομένων Στο πλαίσιο της φάσης αυτής έγινε: Διανομή Αποστολή των ερωτηματολογίων στους ερωτώμενους. Συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους ερωτώμενους. Συλλογή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. 4. Επεξεργασία Δεδομένων Έρευνας Στο πλαίσιο αυτό γίνεται: η ανάπτυξη του περιβάλλοντος καταγραφής των δεδομένων των ερωτηματολογίων, μέσω του καθορισμού των μεταβλητών της έρευνας στο λογισμικό SPSS 12.0, η ψηφιοποίηση και η καταγραφή των απαντήσεων στο περιβάλλον των μεταβλητών του SPSS 12.0, η επεξεργασία των δεδομένων για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 2.7 Εργαλείο συλλογής δεδομένων Το βασικό εργαλείο συλλογής των δεδομένων της έρευνας είναι το ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει συνοδευτική επιστολή που παρουσιάζει το σκοπό της έρευνας και τον τρόπο αποστολής των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων στην Επιτροπή Ερευνών, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Το ερωτηματολόγιο δομείται σε δύο μέρη: Στο πρώτο μέρος, καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας, προκειμένου να είναι εφικτή η κατηγοριοποίηση των ερωτώμενων. Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, καταγράφονται οι απόψεις και αντιλήψεις των ερωτώμενων σχετικά με τα βασικά ερωτήματα της έρευνας. Οι απαντήσεις στο μέρος αυτό δίνονται: με βάση την πεντάβαθμη κλίμακα Likert (όπου οι απαντήσεις έχουν διαβάθμιση του τύπου: 1. Καθόλου,, 5. Πάρα Πολύ ή του τύπου: 1. Κάκιστες,, 5. Άριστες), προκειμένου να εκφράσουν το βαθμό θετικών ή αρνητικών απόψεών τους, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην αποτελεσματική επεξεργασία των δεδομένων που θα διενεργηθεί στη συνέχεια. Το μέρος αυτό έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο της έρευνας, δηλαδή τις αντιλήψεις των ερωτώμενων απέναντι στα εξεταζόμενα ζητήματα. με βάση ερωτήσεις ανοικτού τύπου, όπου οι ερωτώμενοι μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή τους για τις παρεχόμενες από την Επιτροπή Ερευνών υπηρεσίες. Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 11 από 35

12 3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 3.1 Εισαγωγή Με την ολοκλήρωση της συλλογής δεδομένων μέσω των ερωτηματολογίων είναι εφικτή η έναρξη της διαδικασίας επεξεργασίας των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτά. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα: την ανάπτυξη του περιβάλλοντος καταγραφής των δεδομένων των ερωτηματολογίων, μέσω του καθορισμού των μεταβλητών της έρευνας, την ψηφιοποίηση και την καταγραφή των απαντήσεων στο περιβάλλον των μεταβλητών με την αξιοποίηση του λογισμικού SPSS, την επεξεργασία των δεδομένων για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων της έρευνας: 1. Επεξεργασία Δεδομένων Έρευνας και Αποτελέσματα. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης. 2. Συζήτηση. Σύνοψη των βασικών αποτελεσμάτων και συζήτηση των κυριότερων ευρημάτων της έρευνας. 3.2 Αποτελέσματα Περιγραφικής Στατιστικής Ανάλυσης Άξονα 1 Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας θα γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια, αναφορικά με τον Άξονα 1 για το τρέχον έτος της έρευνας. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προηγούμενων ερευνών Ταχύτητα στο χρόνο παράδοσης των συμφωνηθέντων Στον πίνακα και το γράφημα που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία των απαντήσεων των ερωτώμενων για το τρέχον έτος, καθώς επίσης και τα στοιχεία που αφορούν τις αντίστοιχες έρευνες των προηγούμενων ετών. Κλίμακα Έτος Καθόλου Λίγο Μέτρια 0 20,0 0 25,0 Αρκετά 75,0 80,0 66,7 50,0 Πάρα Πολύ 25,0 0 33,3 25,0 Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 Πίνακας 1. Ταχύτητα στο χρόνο παράδοσης των συμφωνηθέντων Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 12 από 35

13 Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πάρα Πολύ Γράφημα 1. Ταχύτητα στο χρόνο παράδοσης των συμφωνηθέντων Τα παραπάνω αποτελέσματα δεν κρίνονται ότι διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με τα δεδομένα της προηγούμενης έρευνας, καθώς προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων εξακολουθούν να είναι αρκετά ικανοποιημένοι από την ταχύτητα παράδοσης των συμφωνηθέντων. Τα παραπάνω αποτελέσματα λοιπόν υποδηλώνουν την ύπαρξη περιθωρίων περαιτέρω βελτίωσης της ταχύτητας στο χρόνο παράδοσης των συμφωνηθέντων Ποιότητα των συμφωνηθέντων Στον πίνακα και το γράφημα που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία των απαντήσεων των ερωτώμενων για το τρέχον έτος, καθώς επίσης και τα στοιχεία που αφορούν τις έρευνες των προηγούμενων ετών. Κλίμακα Έτος Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά 25,0 80,0 33,3 50,0 Πάρα Πολύ 75,0 20,0 66,7 50,0 Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 Πίνακας 2. Ποιότητα των συμφωνηθέντων Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πάρα Πολύ Γράφημα 2. Ποιότητα των συμφωνηθέντων Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 13 από 35

14 Στο παραπάνω γράφημα διαπιστώνουμε μια σταθεροποιητική τάση της αύξησης της ικανοποίησης των ερωτώμενων ως προς την ποιότητα των συμφωνηθέντων Ποιότητα των οικονομικών στοιχείων Στον πίνακα και το γράφημα που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία των απαντήσεων των ερωτώμενων για το τρέχον έτος, καθώς επίσης και τα στοιχεία που αφορούν τις αντίστοιχες έρευνες των προηγούμενων ετών. Κλίμακα Έτος Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά 25,0 80,0 66,7 25,0 Πάρα Πολύ 75,0 0 16,7 50,0 Δεν απάντησαν 0 20,0 16,7 25,0 Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 Πίνακας 3. Ποιότητα των οικονομικών στοιχείων Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πάρα Πολύ Δεν απαντώ Γράφημα 3. Ποιότητα των οικονομικών στοιχείων Στο παραπάνω γράφημα διαπιστώνουμε μια σχετική αύξηση της ικανοποίησης των ερωτώμενων αναφορικά με την ποιότητα των οικονομικών στοιχείων. Ωστόσο παραμένει ένα σημαντικό ποσοστό ερωτώμενων οι οποίοι προτιμούν να μην απαντήσουν τη συγκεκριμένη ερώτηση, γεγονός που ενδεχομένως παραπέμπει σε αρνητική αξιολόγησή τους ως προς την συγκεκριμένη ερώτηση Ποιότητα Τεχνικών ή Οικονομικών Εκθέσεων Στον πίνακα και το γράφημα που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία των απαντήσεων των ερωτώμενων για το τρέχον έτος, καθώς επίσης και τα στοιχεία που αφορούν τις αντίστοιχες έρευνες των προηγούμενων ετών. Κλίμακα Έτος Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά 25,0 80,0 66,7 50,0 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 14 από 35

15 Πάρα Πολύ 75,0 0 16,7 50,0 Δεν απάντησαν 0 20,0 16,7 0 Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 Πίνακας 4. Ποιότητα Τεχνικών ή Οικονομικών Εκθέσεων Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πάρα Πολύ Δεν απαντώ Γράφημα 4. Ποιότητα Τεχνικών ή Οικονομικών Εκθέσεων Διαπιστώνουμε και στο παραπάνω γράφημα μια σχετική αύξηση της ικανοποίησης των ερωτώμενων αναφορικά με την ποιότητα των τεχνικών ή οικονομικών εκθέσεων Ευκολία πρόσβασης στο κατάλληλο άτομο Στον πίνακα και το γράφημα που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία των απαντήσεων των ερωτώμενων στην ερώτηση αυτή για το τρέχον έτος, καθώς επίσης και τα στοιχεία που αφορούν τις αντίστοιχες ερωτήσεις των προηγούμενων ετών. Κλίμακα Έτος Καθόλου Λίγο Μέτρια 0 20,0 0 0 Αρκετά 25,0 20,0 16,7 75,0 Πάρα Πολύ 75,0 60,0 83,3 25,0 Δεν απάντησαν Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 Πίνακας 5. Ευκολία πρόσβασης στο κατάλληλο άτομο Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πάρα Πολύ Γράφημα 5. Ευκολία πρόσβασης στο κατάλληλο άτομο Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 15 από 35

16 Διαπιστώνουμε και στο παραπάνω γράφημα μια σχετική οπισθοχώρηση της ικανοποίησης των ερωτώμενων αναφορικά με την ευκολία πρόσβασης στο κατάλληλο άτομο σε σχέση με τις αντίστοιχες έρευνες των προηγούμενων ετών. Ωστόσο, οι γνώμες εξακολουθούν να είναι αρκετά θετικές Κατανόηση των αναγκών σας Στον πίνακα και το γράφημα που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία των απαντήσεων των ερωτώμενων στην ερώτηση αυτή για το τρέχον έτος, καθώς επίσης και τα στοιχεία που αφορούν την αντίστοιχη ερώτηση στις έρευνες των προηγούμενων ετών. Κλίμακα Έτος Καθόλου Λίγο Μέτρια 0 20,0 0 0 Αρκετά 50,0 20,0 33,3 50,0 Πάρα Πολύ 50,0 60,0 66,7 50,0 Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 Πίνακας 6. Κατανόηση των αναγκών σας Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πάρα Πολύ Γράφημα 6. Κατανόηση των αναγκών σας Διαπιστώνουμε και στο παραπάνω γράφημα μια σχετική σταθεροποίηση σε αρκετά θετικές γνώμες, αναφορικά με την ικανοποίηση των ερωτώμενων αναφορικά τον βαθμό της κατανόησης των αναγκών των ερωτώμενων εκ μέρους της Επιτροπής Ερευνών σε σχέση με τις αντίστοιχες έρευνες των προηγούμενων ετών Ανταπόκριση στα αιτήματά σας Στον πίνακα και το γράφημα που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία των απαντήσεων των ερωτώμενων στην ερώτηση αυτή για το τρέχον έτος, καθώς επίσης και τα στοιχεία που αφορούν την αντίστοιχη ερώτηση στις έρευνες των προηγούμενων ετών. Κλίμακα Έτος Καθόλου Λίγο Μέτρια 0 20,0 0 0 Αρκετά 75,0 40,0 16,7 50,0 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 16 από 35

17 Πάρα Πολύ 25,0 40,0 83,3 50,0 Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 Πίνακας 7. Ανταπόκριση στα αιτήματά σας Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πάρα Πολύ Γράφημα 7. Ανταπόκριση στα αιτήματά σας Διαπιστώνουμε και στο παραπάνω γράφημα μια σχετική σταθεροποίηση της ικανοποίησης των ερωτώμενων ως προς την ανταπόκριση στα αιτήματά τους εκ μέρους της Επιτροπής Ερευνών σε σχέση με τις αντίστοιχες έρευνες των προηγούμενων ετών Ποιότητα συνεργασίας σας με το προσωπικό μας Στον πίνακα και το γράφημα που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία των απαντήσεων των ερωτώμενων στην ερώτηση αυτή για το τρέχον έτος, καθώς επίσης και τα στοιχεία που αφορούν την αντίστοιχη ερώτηση των ερευνών των προηγούμενων ετών. Κλίμακα Έτος Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά 25,0 20,0 16,7 50,0 Πάρα Πολύ 75,0 80,0 83,3 50,0 Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 Πίνακας 8. Ποιότητα συνεργασίας σας με το προσωπικό μας Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πάρα Πολύ Γράφημα 8. Ποιότητα συνεργασίας σας με το προσωπικό μας Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 17 από 35

18 Στο παραπάνω γράφημα διαπιστώνεται μια αξιοσημείωτη επιμονή των απαντήσεων στα ίδια θετικά επίπεδα ικανοποίησης ως προς την ποιότητα συνεργασίας με το προσωπικό, σε σχέση με τις αντίστοιχες έρευνες των προηγούμενων ετών Παροχή βοήθειας κατά το στάδιο της υλοποίησης του έργου Στον πίνακα και το γράφημα που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία των απαντήσεων των ερωτώμενων στην ερώτηση αυτή για το τρέχον έτος, καθώς επίσης και τα στοιχεία που αφορούν την αντίστοιχη ερώτηση των ερευνών των προηγούμενων ετών. Κλίμακα Έτος Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά 25,0 60,0 25,0 50,0 Πάρα Πολύ 75,0 40,0 75,0 50,0 Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 Πίνακας 9. Παροχή βοήθειας κατά το στάδιο της υλοποίησης του έργου Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πάρα Πολύ Γράφημα 9. Παροχή βοήθειας κατά το στάδιο της υλοποίησης του έργου Διαπιστώνουμε στο παραπάνω γράφημα μια σταθεροποίηση σε θετικά επίπεδα της ικανοποίησης αναφορικά με την παροχή βοήθειας κατά το στάδιο της υλοποίησης του έργου Αντιμετώπιση / διάθεση προσωπικού Επιτροπής Ερευνών Στον πίνακα και το γράφημα που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία των απαντήσεων των ερωτώμενων στην ερώτηση αυτή για το τρέχον έτος, καθώς επίσης και τα στοιχεία που αφορούν την αντίστοιχη ερώτηση των ερευνών που διενεργήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη. Κλίμακα Έτος Καθόλου Λίγο Μέτρια 0 20,0 0 0 Αρκετά 50,0 20,0 20,0 50,0 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 18 από 35

19 Πάρα Πολύ 50,0 60,0 80,0 25,0 Δεν απάντησαν ,0 Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 Πίνακας 10. Αντιμετώπιση / διάθεση προσωπικού Επιτροπής Ερευνών Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πάρα Πολύ Δεν απάντησαν Γράφημα 10. Αντιμετώπιση / διάθεση προσωπικού Επιτροπής Ερευνών Διαπιστώνεται μια σταθεροποίηση των θετικών απόψεων εκ μέρους των ερωτώμενων σχετικά με την αντιμετώπιση και διάθεση του προσωπικού της Επιτροπής Ερευνών. Επισημαίνεται ωστόσο η ύπαρξη ερωτώμενων που δεν απαντούν στην ερώτηση αυτή, γεγονός που πρέπει να μας οδηγήσει στην περαιτέρω διερεύνηση των λόγων, σε συνδυασμό με αντίστοιχη κατάσταση προηγούμενης ερώτησης (βλ. υποκεφάλαιο 3.2.3) Συγκεκριμένα γεγονότα που δυσαρέστησαν τους ερωτώμενους. Δεν αναφέρθηκαν γεγονότα που να δυσαρέστησαν τους ερωτώμενους. Σχετικός είναι ο πίνακας που ακολουθεί και αναφέρει αναλυτικά τις απαντήσεις που δόθηκαν στην αντίστοιχη ερώτηση, τόσο για το τρέχον έτος της έρευνας, όσο και κατά τη διενέργεια των προηγούμενων ερευνών. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τόσο της τρέχουσας έρευνας, όσο και των προηγούμενων ερευνών, κατηγοριοποιημένα ανάλογα με το είδος της απάντησης Κανένα Πρόβλημα 100,0 100,0 100,0 100,0 Υπάρχει Πρόβλημα Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 Πίνακας 11. Γεγονότα που δυσαρέστησαν τους ερωτώμενους Χαρακτηριστικές είναι οι ακόλουθες απαντήσεις στη σχετική ερώτηση του ερωτηματολογίου: Έρευνα 2010: N annying event t be reprted Δεν υπάρχουν τέτοια γεγονότα προς αναφορά Έρευνα 2009: Δεν υπάρχει καμιά καταγραφή παραπόνου στα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 19 από 35

20 Έρευνα 2008 Δεν υπάρχει καμιά καταγραφή παραπόνου στα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. «Δεν υπάρχουν γεγονότα δυσαρέσκειας, η συνεργασία ήταν πολύ καλή» Έρευνα 2007 Δεν υπάρχει καμιά καταγραφή παραπόνου στα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. «Δεν εντοπίστηκαν» «Κανένα» Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 20 από 35

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 24-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Ποσοτική Έρευνα. Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Ερωτηματολόγια & Συνεντεύξεις Ποσοτική Έρευνα Βασικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, κατά το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2014. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τις επιστημονικές έρευνες μπορούμε να τις διακρίνουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις ποσοτικές και τις ποιοτικές. Όπως καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Sampling Tools (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Του Σπουδαστή ΛΙΩΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Sampling Tools (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Του Σπουδαστή ΛΙΩΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Sampling Tools (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Του Σπουδαστή ΛΙΩΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Στην εργασία αυτή αναπτύσσονται βασικές έννοιες μιας δειγματοληπτικής έρευνας, αναλύονται οι διαδικασίες και οι τρόποι διεξαγωγής της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Οδηγίες Διεξαγωγής Έρευνας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Τα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ), λόγω της στενής τους συνεργασίας με την Πανεπιστημιακή κοινότητα, αποτελούν συχνά πεδία διεξαγωγής έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 MACROWEB Προβλήματα Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 Παραδείγματα Προβλημάτων. Πως ορίζεται η έννοια πρόβλημα; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος; Τι εννοούμε λέγοντας χώρο ενός προβλήματος;

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding.

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Ονοματεπώνυμο: ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. Δεκέμβριος 2014 BRAND ΚΑΙ BRANDING Kotler and Armstrong

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου στη διερεύνηση επιδημιών. Εργαλείο συλλογής πληροφορίας (απαντήσεων σε ερωτήσεις)

Ορισμός. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου στη διερεύνηση επιδημιών. Εργαλείο συλλογής πληροφορίας (απαντήσεων σε ερωτήσεις) Ορισμός Σχεδιασμός ερωτηματολογίου στη διερεύνηση επιδημιών Εργαλείο συλλογής πληροφορίας (απαντήσεων σε ερωτήσεις) Επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών ΚΕΕΛΠΝΟ ΕΣΔΥ, 2008 Σκοπός η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές

«Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές «Διαδανεισμός βιβλίων - παρουσίαση της τρέχουσας πραγματικότητας στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες» Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα Ομάδα Υλοποίησης Συλλογικού Καταλόγου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Επιτροπή γα την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια

Συμβουλευτική Επιτροπή γα την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΗ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός χάρτης για την Καλύτερη Εξυπηρέτηση του Καταναλωτή

Οδικός χάρτης για την Καλύτερη Εξυπηρέτηση του Καταναλωτή 4 απλά βήματα για να «μιλήσετε» με την επιχείρηση αποτελεσματικά Υποστήριξη και επικοινωνία: κλειδί της ικανοποίησης του Καταναλωτή Οδικός χάρτης για την Καλύτερη Εξυπηρέτηση του Καταναλωτή Σημείο εκκίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η επιστημονική έρευνα στηρίζεται αποκλειστικά στη συστηματική μελέτη της εμπειρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και ερευνητικά σχέδια

Επιστήμη και ερευνητικά σχέδια Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Βασικά στάδια ενός ερευνητικού σχεδίου Επιστήμη και ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 Περιεχόμενα Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Στόχος και στάδια διεξαγωγής της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας... 27 1.1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός - Δείγμα

Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός - Δείγμα Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός - Δείγμα Στατιστική είναι ο κλάδος των μαθηματικών που εμβαθύνει σε μεθόδους συλλογής δεδομένων, οργάνωσης, παρουσίασης των δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Eνότητα 1: Εισαγωγή. Θεωρία, Μέθοδοι και Δεδομένα (3/4) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 03 15.9.2014 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ- ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ- ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ- ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2005 Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"... 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ... 3 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα / / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ @ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦ: Τ/Φ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Προέδρου Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Προέδρου Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12 14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 Γραφείο Προέδρου Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Περισσότεροι

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης-Πολυχρόνης Κορφιάτης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ολίβια Κυριακίδου

Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης-Πολυχρόνης Κορφιάτης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ολίβια Κυριακίδου Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης-Πολυχρόνης Κορφιάτης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2014 Στόχοι Έρευνας Ο βαθμός χρήσης των συστημάτων διαχείρισης της απόδοσης στα ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr

ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (Γ ΤΡΙΜΗΝΟ ) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 1. Δεοντολογία και Επαγγελματισμός Σύνολο δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 5: Σχεδιασμός και Oργάνωση του Ερωτηματολογίου (1/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγή στο P.A.S.W. Υποχρεωτικό μάθημα 4 ου εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr

ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (A ΤΡΙΜΗΝΟ 2012) Σύνοψη: Από το πρώτο τρίµηνο του 2009 - και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΗΜΟΣ GREEK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PUBLIC OPINION ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 5 ΜΑΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PECODEA LTD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PECODEA LTD ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PECODEA LTD Intercollege Consultancy Unit Λεμεσός Έκδοση 1 Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ # ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΣΥΝΟΨΗ 1 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ «ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ" 2007 2013 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ «ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2007 2013 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Σύμβαση : Παροχής Υπηρεσιών για το έργο : «ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ" 2007 2013 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Βασιλειάδης Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς

Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς page...2 Ποια είναι η Global Link? Γιατί ONLINE έρευνα αγοράς? Αποτελέσματα έρευνας Global Sustain Stakeholders Engagement page...3

Διαβάστε περισσότερα