ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ"

Transcript

1 1 ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 0. ΔΙΑΓΩΓΗ Όκηινο ΔΛΤΑ Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή Πεξηπηώζεηο πνπ δελ ηζρύεη ν Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή Πεξηερόκελα Φάξηε Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή...9 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΠΔΛΑΣΩΝ Α1 Η Δηαηξεία Α1.1 Ννκηθή κνξθή Α1.2 Έδξα Α1.3 Σθνπόο Α1.4 Γηάξθεηα Α1.5 Άδεηεο Λεηηνπξγίαο ωο Ταρπδξνκηθήο Δηαηξείαο Α1.6 Οηθνλνκηθά Σηνηρεία Α1.7 Πηζηνπνίεζε Α1.8 Σπκκεηνρή ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνύο Α1.9 Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην Α1.10 Οξγαλωηηθή δνκή Α1.11 Μέγεζνο ηεο Δηαηξείαο Α2. Καζνιηθή Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία Α3. Γηαξθήο Δθζπγρξνληζκόο Α4. Απινύζηεπζε Γηνηθεηηθώλ Γηαδηθαζηώλ Α5. Δλεκέξωζε αξκνδίωλ Αξρώλ Α6. Πνηόηεηα Α7. Σαρπδξνκηθό Σηκνιόγην Α8. Σνκέαο Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ - Call Center Α9. πκπεξηθνξά Πξνζωπηθνύ Α10. Γηεπθόιπλζε αηόκωλ κε εηδηθέο αλάγθεο Α11. Γίθηπν Καηαζηεκάηωλ Α11.1 Ταρπδξνκηθά Καηαζηήκαηα Α11.2 Ταρπδξνκηθά Πξαθηνξεία Α12. Γξακκαηνθηβώηηα... 29

2 2 Α13. Γξακκαηνζπξίδεο Σαρπδξνκηθώλ Καηαζηεκάηωλ Α14. πληήξεζε ηαρπδξνκηθνύ δηθηύνπ Α15. Απνδεκηώζεηο ΔΛΣΑ Α15.1 Δπζύλε ΔΛΤΑ Α15.2 Απνδεκηώζεηο ΔΛΤΑ γηα ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο κε θαζεζηώο Eηδηθήο Άδεηαο Α15.3 Απνδεκηώζεηο ΔΛΤΑ γηα ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο κε θαζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο Α16. Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξώλ Α17. Με απνδεθηά ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα Α18. Απξνπιήξωηα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα Α19. Αλεπίδνηα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα Α20. Αδήηεηα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔ ΚΑΘΔΣΩ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΔΙΑ Β1. Αληηθείκελα Δπηζηνιηθνύ Σαρπδξνκείνπ Δζωηεξηθνύ Β1.1 Σπλήζε-Απιά (Φωξίο Δηδηθή Γηαρείξηζε) Ταρπδξ/θά Αληηθείκελα. 43 Β1.1.1 Καλνληθέο επηζηνιέο (Α' Πξνηεξαηόηεηαο) Β1.1.2 Οηθνλνκηθέο επηζηνιέο (Β' Πξνηεξαηόηεηαο) Β1.1.3 Οκαδηθέο Δπηζηνιέο Πιεξνθόξεζεο Β Ad Post Β PRESS POST Β1.1.4 Απαληεηηθή αιιεινγξαθία Β1.1.5 Αληηθείκελα γηα ρξήζε από ηπθινύο Β1.1.6 Δηδηθνί Σάθνη «Μ» Β1.1.7 Δθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά εθδνηώλ Β1.2. Δηδηθέο Γηαρεηξίζεηο Δζωηεξηθνύ Β1.2.1 Σπζηεκέλα Β1.2.2 Δπηζηνιέο Γειωκέλεο Αμίαο Β1.2.3 Δπηζηνιέο κε αληηθαηαβνιή Β1.2.4 Registered Premium Β1.2.5 Smart Post Β1.2.6 Αληηθείκελα Δπηζηνιηθνύ Ταρπδξνκείνπ Δζωηεξηθνύ Δηδηθήο Γηαρείξηζεο κε Απόδεημε Παξαιαβήο Β1.3 Πξνζεζκίεο Δπίδνζεο Αληηθεηκέλωλ Δηδηθήο Γηαρείξηζεο... 50

3 3 Β1.4 Καηεπείγνληα (Δπείγνπζα επίδνζε) Β1.5 Business Express Post Β1.6 Δηδηθέο Παξερόκελεο Υπεξεζίεο Β1.6.1 Service Post Β1.6.2 Υπεξεζία Αιιαγήο Γηεύζπλζεο Β2. Αληηθείκελα Δπηζηνιηθνύ Σαρπδξνκείνπ Δμωηεξηθνύ Β2.1 Σπλήζε (ρωξίο εηδηθή δηαρείξηζε) ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα Δμωηεξηθνύ -Απνζηνιή Β2.1.1 Α' Πξνηεξαηόηεηαο Β2.1.2 Β' Πξνηεξαηόηεηαο Β2.1.3 Γηεζλήο νκαδηθή απνζηνιή Β2.1.4 Γηεζλή Έλζεκα Απαληήζεωο (CR) Β2.1.5 Γηεζλήο Δκπνξηθή Απαληεηηθή Αιιεινγξαθία (IBRS/CCRI) Β2.1.6 Αληηθείκελα γηα ρξήζε από ηπθινύο Β2.2 Δηδηθέο Γηαρεηξίζεηο Αληηθεηκέλωλ Δπηζηνιηθνύ Ταρπδξνκείνπ Δμωηεξηθνύ Β2.2.1 Σπζηεκέλα Β2.2.2 Γειωκέλεο Αμίαο Β2.2.3 Σπζηεκέλα κε Αληηθαηαβνιή Β2.2.4 Καηεπείγνληα (Δπείγνπζα επίδνζε) Β2.2.5 Με Απόδεημε Παξαιαβήο Β2.3 Αληηθείκελα Δπηζηνιηθνύ Ταρπδξνκείνπ Δμωηεξηθνύ - Άθημε Β3. Τπεξεζία Γεκάηωλ & Logistics Β3.1 Γέκαηα Δζωηεξηθνύ Β3.1.1 Σπλήζε Β3.1.2 Ογθώδε Β3.1.3 Δύζξαπζηα Β3.1.4 Γειωκέλεο Αμίαο / Αζθαιηζκέλα Β3.1.5 Δπί Αληηθαηαβνιή Μεηξεηνίο Β3.1.6 Δπί Αληηθαηαβνιή Μηθηνύ Γηαθαλνληζκνύ Β3.1.8 Με Απόδεημε Παξαιαβήο Β3.1.9 Γέκαηα «Καη Οίθνλ» Β Οκαδηθή παξαιαβή από ηε δηεύζπλζε ηνπ απνζηνιέα Β Σπζθεπαζίεο Easy Parcel Post Β Γέκαηα Free Parcel Post Β Σηξαηηωηηθά Γέκαηα Β3.2 Γέκαηα Δμωηεξηθνύ - Απνζηνιή... 59

4 4 Β3.2.1 Σπλήζε Β3.3.2 Γέκαηα Δγγπεκέλεο Ηκεξνκελίαο Δπίδνζεο- EPG Β3.2.3 Δηδηθέο Γηαρεηξίζεηο Γεκάηωλ Δμωηεξηθνύ Β4 Γηαλνκή Σαρπδξνκηθώλ Αληηθεηκέλωλ Β4.1 Απιή αιιεινγξαθία Β4.2 Απιά Μηθξνδέκαηα Β4.3 Δπίδνζε ζε γξακκαηνζπξίδεο Β4.4 Έθδνζε εηδνπνηεηεξίνπ Β4.5 Δπίδνζε ζπζηεκέλεο αιιεινγξαθίαο Β4.6 Δπίδνζε Γεκάηωλ Δζωηεξηθνύ Β4.7 Δηζεξρόκελα Γέκαηα Δμωηεξηθνύ Δπίδνζε Β5. Τπεξεζία Φηινηειηζκνύ Β5.1 Σπιιεθηηθά αληηθείκελα ηέρλεο Β6. Δηδηθά Πξνϊόληα Τπεξεζίεο ΔΛΣΑ Β6.1 Πξνϊόληα κε πξνπιεξωκέλν ηαρπδξνκηθό ηέινο Β6.1.1 Φάθεινη κε πξνπιεξωκέλν ηέινο (prepaid) Α Πξνηεξαηόηεηαο Β6.1.2 Κάξηεο prepaid postcards ΔΛΤΑ Β6.2 Δπρεηήξηεο Κάξηεο ΔΛΤΑ Β6.3 Πξνϊόληα ζπζθεπαζίαο Β6.3.1 Φαξηνθηβώηηα ζπζθεπαζίαο Β6.3.2 Φάθεινη εμαζθάιηζεο εύζξαπζηωλ Β6.4 Δπνρηθά θαη δηάθνξα είδε Β6.5 CD s Ταρπδξνκηθνύ Κώδηθα Β7. Δπζύλε ηωλ ΔΛΣΑ γηα ηνπο Φαθέινπο prepaid Β8. Unaddressed Mail Β9. Δπζύλε ηωλ ΔΛΣΑ γηα ηα είδε πνπ δηαζέηνπλ (εκπνξεύκαηα, πιηθά θιπ.) ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΔΛΣΑ Γ1. Κίλεζε Κεθαιαίωλ Δζωηεξηθνύ Γ1.1 Ταρπδξνκηθέο Δπηηαγέο Δζωηεξηθνύ Γ1.1.1 Έθδνζε Πιεξωκή Ταρπδξνκηθώλ Δπηηαγώλ Δζωηεξηθνύ Γ1.1.2 Καηεγνξίεο Ταρπδξνκηθώλ Δπηηαγώλ Δζωηεξηθνύ Γ1.1.3 Γηθαηώκαηα Απνζηνιέα Παξαιήπηε Δπηηαγώλ Δζωηεξηθνύ Γ1.1.4 Δμόθιεζε Ταρπδξνκηθώλ Δπηηαγώλ Δζωηεξηθνύ... 71

5 5 Γ2. Κίλεζε Κεθαιαίωλ Δμωηεξηθνύ Γηεζλείο Πιεξωκέο Γ2.1 Ταρπδξνκηθέο Δπηηαγέο Δμωηεξηθνύ Γ2.2 Eurogiro Γ3. Δηζπξάμεηο - Πιεξωκέο Γ3.1 Ταρππιεξωκή ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔ ΚΑΘΔΣΩ ΓΔΝΙΚΗ ΑΓΔΙΑ Γ1 Express Mail Service (Δ.Μ.S.) Γ1.1 Δηζεξρόκελα ζηελ Διιάδα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα ηεο Υπεξεζίαο Δ.Μ.S Γ1.2 Δμεξρόκελα από ηελ Διιάδα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα ηεο Υπεξεζίαο Δ.Μ.S ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΟΤ ΓΙΑΘΔΣΟΤΝ ΣΑ ΔΛΣΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΡΙΣΩΝ Δ1. Τπεξεζίεο Σαρπκεηαθνξάο Αληηθεηκέλωλ Δ1.1 Δζωηεξηθνύ (Πόξηα - Πόξηα) Δ1.2 Δμωηεξηθνύ Δ1.2.1 Special Priority Mail (SPM) Δ1.3 Δπζύλε ΔΛΣΑ γηα ηηο ππεξεζίεο Σαρπκεηαθνξάο Αληηθεηκέλωλ Δ2. Υξεκαηννηθνλνκηθά Πξνϊόληα Δ2.1 Western Union Δ3. Πξνϊόληα θαη Τπεξεζίεο Ληαληθήο Σξαπεδηθήο Δ 3.1 Λνγαξηαζκνί Νένπ Ταρπδξνκηθνύ Τακηεπηεξίνπ(Ν.Τ.Τ.) Δ3.2 Πηζηωηηθέο Κάξηεο Νένπ Ταρπδξνκηθνύ Τακηεπηεξίνπ (Ν.Τ.Τ.) Δ3.2.1 Philatelic Visa Δ3.2.2 Ν.Τ.Τ. Visa Classic θαη Ν.Τ.Τ. Visa Gold Δ3.2.3 Καηαλαιωηηθά Πξνεγθεθξηκέλα θαη Σηεγαζηηθά Γάλεηα Ν.Τ.Τ Δ3.2.4 Λνηπά πξνϊόληα Δ4. Πξνϊόληα Τπεξεζίεο Σειεθωλίαο Δ5. Γηάθνξα πξνϊόληα ηξίηωλ Δ6. Δπζύλε ΔΛΣΑ... 80

6 6 0. ΔΙΑΓΩΓΗ 0.1 Όκηινο ΔΛΣΑ Σα Διιεληθά Σαρπδξνκεία (ΔΛΣΑ) απνηεινχλ ζήκεξα έλαλ Όκηιν Δπηρεηξήζεσλ, ν νπνίνο παξέρεη ζχγρξνλεο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο ζε πξνζηηέο ηηκέο ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ζηελ επηθξάηεηα. Σνλ Όκηιν ΔΛΣΑ ζπληζηνχλ ε Δηαηξία ΔΛΣΑ Α.Δ. θαη νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο: Σαρπκεηαθνξέο ΔΛΣΑ Α.Δ. θαη ΚΔΚ-ΔΛΣΑ Α.Δ. Σνλ Όκηιν ζπκπιεξψλνπλ δχν ζπγγελείο εηαηξείεο: Σ.Σ. - ΔΛΣΑ ΑΔΓΑΚ θαη Post Insurance Brokerage Α.Δ. 0.2 Υάξηεο Τπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή Η Δηαηξεία ΔΛΣΑ ΑΔ (εθεμήο ηα ΔΛΣΑ) ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο θαζηεξψλεη ην Xάξηε Τπνρξεψζεσλ Καηαλαισηή (Υ.Τ.Κ.) κε πξσηαξρηθφ ζηφρν ηε ξχζκηζε ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ην ζπλαιιαζζφκελν θνηλφ. Ο Υ.Τ.Κ./ΔΛΣΑ εθηφο απφ ηε βαζηθή θαη ππεχζπλε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε Δηαηξεία, θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηνπο ρξήζηεο, ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ε Δηαηξεία παξέρεη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηεο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηε δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ θαη απνδεκίσζεο πξνο απηνχο ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο εθ κέξνπο ηεο ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ θαη φξσλ. Σα ΔΛΣΑ εγγπψληαη ην απφξξεην ηεο αιιεινγξαθίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο θαη ησλ Νφκσλ ηνπ Κξάηνπο θαη παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε ηελ απαηηνχκελε θαηά πεξίπησζε ερεκχζεηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πειαηψλ ηνπο. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη νη ππνρξεψζεηο απηέο πνπ αθνξνχλ πξντφληα - ππεξεζίεο πνπ παξάγνπλ θαη πξνζθέξνπλ ηα ΔΛΣΑ, απνξξένπλ ηφζν απφ ηνπο Νφκνπο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, φζν θαη απφ ηηο Παγθφζκηεο Σαρπδξνκηθέο πκβάζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα Κξάηε - Μέιε ηεο Παγθφζκηαο Σαρπδξνκηθήο Έλσζεο, ηεο νπνίαο είλαη κέινο θαη ε Διιάδα.

7 7 Η ζπλερήο πξνζπάζεηα ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζην θνηλφ εληαηηθνπνηείηαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ, πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, κε ζηφρν ηνλ Δθζπγρξνληζκφ ηνπο, ψζηε θαη ζήκεξα θαη ζην κέιινλ λα είλαη εκθαλήο ε παξνπζία ηνπ Γεκνζίνπ Σαρπδξνκείνπ ζε θάζε γσληά ηεο Διιάδαο θαη ζε θάζε ηνκέα ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ ηφπνπ καο. Γηα ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο Υ.Τ.Κ. ιήθζεθαλ ππφςε: Η Οδεγία ΔΔ 2008/6/EC/ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 97/67/EΚ ζρεηηθά κε ηελ πιήξε πινπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θνηλνηηθψλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. Ο Ν.3738/2009 «Κχξσζε ησλ Πξάμεσλ ηνπ ΥΥΙΙΙ Παγθφζκηνπ Σαρπδξνκηθνχ πλεδξίνπ Βνπθνπξέζηη 2004» (ΦΔΚ 14/Α/ ). Ο N 4053/2012 «Ρχζκηζε ιεηηνπξγίαο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, ζεκάησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 44/Α/ ). Η Τπνπξγηθή Απφθαζε Αξηζκ /2275/ "Δπαλαθαζνξηζκφο ησλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο". (ΦΔΚ 42/Β/ ). Η Τπνπξγηθή Απφθαζε Αξηζκ. 9023/192/ «Παξάηαζε ηζρχνο ηεο ππ αξηζκ /2275/ (ΦΔΚ Β 42) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Δπαλαθαζνξηζκφο ησλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο». (ΦΔΚ 613/Β/ ). Η ΤΑ ΟΙΚ 7728/190/ «Οξηζκφο πεξηερνκέλνπ πνπ εκπίπηεη ζηελ Καζνιηθή Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία (Κ.Τ)» (ΦΔΚ 478/Β/ ). Η κε Α.Π. 686/064/ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ «Καλνληζκφο Γεληθψλ Αδεηψλ Παξνρήο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ» (ΦΔΚ 1700/Β / ). Η κε Α.Π.686/065/ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ «Καλνληζκφο Δηδηθψλ Αδεηψλ Παξνρήο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ» (ΦΔΚ 1876/Β / ). Η κε Α.Π.687/327/ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ «Καλνληζκφο πεξί δηαδηθαζηψλ επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ αλαθχνληαη κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, κεηαμχ απηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ, θαζψο θαη πεξί δηαδηθαζηψλ εμέηαζεο παξαπφλσλ ησλ ρξεζηψλ» (ΦΔΚ 1874/Β / ). Η κε Α.Π. 687/328/ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ «Κψδηθαο Γενληνινγίαο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ» (ΦΔΚ 1874/Β / ). Η κε Α.Π. 688/52/ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ «Καζνξηζκφο ησλ

8 8 πεξηπηψζεσλ πνπ επηβάιιεηαη θαη απνθνπήλ απνδεκίσζε γηα πιεκκειή παξνρή ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ» (ΦΔΚ 1412/Β / ). Η κε Α.Π. 710/019/ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ «Καζνξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ δηαλνκήο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, ησλ πηζαλψλ παξεθθιίζεσλ θαη πξνυπνζέζεσλ απηψλ, θαζψο θαη ζέζπηζεο εηδηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ θαη νίθνλ δηαλνκή ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ βάξνπο ην πνιχ είθνζη (20) ρηιηφγξακκσλ, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο.» (ΦΔΚ 1441/Β / ). 0.3 Πεξηπηώζεηο πνπ δελ ηζρύεη ν Υάξηεο Τπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή Ο παξψλ Υάξηεο Τπνρξεψζεσλ Καηαλαισηή ηεο Δηαηξείαο δε ηζρχεη ζηηο πεξηπηψζεηο: Σπρεξψλ θαη αλσηέξαο βίαο θαη ηδηαίηεξα ζε έθηαθηα γεγνλφηα ησλ νπνίσλ νη ζπλέπεηεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. Δγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ή ζηα κεηαθνξηθά κέζα, πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ απψιεηα, βιάβε, ή θαηαζηξνθή ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ εηδηθήο δηαρείξηζεο. Αδπλακίαο πξφζβαζεο νξγάλνπ ηεο Δηαηξείαο ζην αθίλεην πνπ νθείιεηαη ζηνλ πειάηε, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην. Με εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ πειάηε. Δλεξγεηψλ πνπ είλαη αληίζεηεο κε ηνπο λφκνπο ηνπ Κξάηνπο. Με πινπνίεζεο ηεο ππνρξέσζεο ησλ ΔΛΣΑ εμαηηίαο ππαηηηφηεηαο ηνπ πειάηε ή ηξίηνπ, ή επηζπκίαο ηνπ πειάηε. Απνδεδεηγκέλα αλππφζηαηνπ αηηήκαηνο. Με εθπιήξσζεο νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο ηνπ πειάηε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Υ.Τ.Κ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε ηήξεζε πξνζεζκηψλ εληφο ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη αίηεζε αλαδήηεζεο, ε πξνζθφκηζε απφδεημεο θαηάζεζεο, ε αιεζηλή δήισζε πεξηερνκέλνπ, ε ζπζθεπαζία αληηθεηκέλνπ ζχκθσλα κε ηε θχζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ απαγνξεχεηαη ε δηαθίλεζε απφ ηελ ειιεληθή ή ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ πξνθεηκέλνπ γηα ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Γηαθίλεζεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ (θαηάζεζεο, επίδνζεο θ.ιπ.) θαη εθηέιεζεο θάζε ελ γέλεη ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο, ζε ρψξν εμνπζίαο θαη

9 9 επζχλεο θάπνηνπ θνξέα (ζηξαηφο, δεκφζηεο ππεξεζίεο, κνλέο, επηρεηξήζεηο θ.ιπ.) φηαλ απηή γίλεηαη κέζσ ηξίησλ πξνζψπσλ, εμνπζηνδνηεκέλσλ εηδηθά πξνο ηνχην, είηε βάζεη δηαηάμεσλ λφκσλ, ή ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, ή επηζπκίαο ηνπ θνξέα. Απνζηνιψλ ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν εκπίπηεη ζε απαγφξεπζε δηαθίλεζεο ή θαηνρήο γηα ηνλ απνζηνιέα θαη/ή ηνλ παξαιήπηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο Γηεζλψλ πκβάζεσλ ή ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη απνζηνιψλ ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ έρεη θαηαζρεζεί ή θαηαζηξαθεί απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. 0.4 Πεξηερόκελα Υάξηε Τπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή Ο παξψλ Υάξηεο Τπνρξεψζεσλ Καηαλαισηή ρσξίδεηαη ζε 5 κέξε: ην πξψην κέξνο αλαθέξνληαη φιεο νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δηαηξείαο θαη παξέρνληαη αλαιπηηθά ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηελ Δηαηξεία γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζή ηνπ θαηαλαισηή θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ. ην δεχηεξν κέξνο πεξηγξάθνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ηα ΔΛΣΑ σο Δηαηξεία πνπ ιεηηνπξγεί κε εηδηθή άδεηα θαη σο Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο. ην ηξίην κέξνο πεξηιακβάλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ησλ ΔΛΣΑ. ην ηέηαξην κέξνο πεξηγξάθνληαη νη Τπεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηα ΔΛΣΑ σο Eηαηξεία πνπ ιεηηνπξγεί κε Γεληθή Άδεηα. ην πέκπην κέξνο παξέρεηαη πιεξνθφξεζε γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηξίησλ πνπ δηαηίζεληαη απφ ηα ΔΛΣΑ.

10 10 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΠΔΛΑΣΩΝ Α1 Η Δηαηξεία Α1.1 Ννκηθή κνξθή Η Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία ηδξχζεθε απφ ην έηνο 1828, ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηνπ Ισάλλε Καπνδίζηξηα. Η ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε ηεο έγηλε ζηηο αξρέο ηνπ 1900 θαη κέρξη ην 1949 ζπκβάδηδε κε ηελ Σειεγξαθηθή θαη Σειεθσληθή Τπεξεζία, ελψ απφ ηελ ιεηηνχξγεζε ζαλ Γεκφζηα Τπεξεζία ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ηφηε Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ. Απφ ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία κεηαηξέπεηαη ζε Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ, κε ηελ επσλπκία «Διιεληθά Σαρπδξνκεία» (ΔΛΣΑ), ελψ απφ ην 1996 ηα ΔΛΣΑ ιεηηνπξγνχλ σο Αλψλπκε Δηαηξεία. Η θνηλσληθή αλαγλψξηζε ησλ ΔΛΣΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επξείαο ηζηνξηθήο ηνπο δηαδξνκήο (175 ρξφληα) απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ξφινπ ηνπο θαη ηελ θαζηέξσζε ησλ λέσλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπο. Η Δηαηξεία είλαη εγγεγξακκέλε ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (ΓΔΜΗ) ηνπ Δκπνξηθνχ Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ κε αξηζκφ ΑΡ. Γ.Δ.Μ.Η.: Η Δηαηξεία έρεη Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) , κε αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (ΓΟΤ) ηελ ΦΑΔ Αζελψλ. Α1.2 Έδξα Η Έδξα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ νδφ Απειινχ ΑΘΗΝΑ ζην Γήκν Αζελαίσλ. Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο είλαη : Σει.: & Fax:

11 11 Α1.3 θνπόο χκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηνπ ζθνπφο ησλ ΔΛΣΑ είλαη: Η παξνρή θαζνιηθψλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ πξνο φινπο, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Η αλάπηπμε ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, επηζηνιηθνχ ηαρπδξνκείνπ, νκαδηθψλ επηζηνιψλ, δεκάησλ, απνζηνιψλ εηδηθήο δηαρείξηζεο, δηαθεκηζηηθνχ ηαρπδξνκείνπ, πβξηδηθνχ ηαρπδξνκείνπ, θαζψο θαη άιισλ ππεξεζηψλ, φπσο ηαρπκεηαθνξέο, ππεξεζίεο αληαιιαγήο θαη δηαρείξηζεο εγγξάθσλ, ππεξεζίεο εζσηεξηθήο δηαρείξηζεο αιιεινγξαθίαο νξγαληζκψλ, ππεξεζίεο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ δηεχζπλζεο, ππεξεζίεο ηαρπδξνκηθνχ θψδηθα, ππεξεζίεο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ ηαρπδξνκείνπ, ππεξεζίεο νινθιεξσκέλεο ηαρπδξνκηθήο εμππεξέηεζεο, ππεξεζίεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο λέεο ηειεπηθνηλσληαθέο ηερλνινγίεο κε ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηαρπδξνκείνπ, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηαρπδξνκηθέο επηηαγέο θαη πάζεο θχζεσο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο κε ηελ επξεία έλλνηα ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Η αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε θάζε είδνπο ηαρπδξνκηθήο θαη ηερλνινγηθήο ππνδνκήο. Η Δηαηξεία κπνξεί λα αλαιακβάλεη, κε ζχκβαζε, γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ ηελ πψιεζε πξνο ην θνηλφ, κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηεο, νκνιφγσλ, εληφθσλ γξακκαηίσλ θαη άιισλ, ελζψκαησλ ή άυισλ ηίηισλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηξαπεδψλ, ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ λα απνδέρεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Νένπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ θαη άιισλ πηζησηηθψλ ή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ θαηαζέζεηο ή αλαιήςεηο ρξεκάησλ, λα παξαιακβάλεη έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ θνηλνχ πξνο ηα ηδξχκαηα απηά γηα ζπλνκνιφγεζε ή εμππεξέηεζε δαλείσλ, λα ζπλδέεη ην δίθηπν ηεξκαηηθψλ Απηφκαησλ Σακεηαθψλ Μεραλψλ (ATM) κε αληίζηνηρα δηαηξαπεδηθά θαη άιια ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη γεληθά λα εθηειεί ηηο ππεξεζίεο πνπ ζπλνκνινγεί κε ην Γεκφζην ή ηα παξαπάλσ ηδξχκαηα. Η ζχζηαζε πξνζσπηθψλ ηαρπδξνκηθψλ ινγαξηαζκψλ ζην ζχζηεκα ηεο Σαρππιεξσκήο κε έληνθεο θαηαζέζεηο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, δηαθηλνχκελεο κε εηδηθέο εληνιέο γηα εηζπξάμεηο ή πιεξσκέο, θαζψο θαη ε

12 12 έθδνζε απφ ηελ Δηαηξεία, κφλε ηεο ή ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη ε δηάζεζή ηνπο ζηνπο θαηφρνπο ησλ πξνζσπηθψλ ηαρπδξνκηθψλ ινγαξηαζκψλ. Η είζπξαμε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θφξνπ ή ηέινπο κε ηνπο φξνπο ζχκβαζεο πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο Δηαηξείαο. Η πιεξσκή ησλ απνδνρψλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ χζηεξα απφ ππνγξαθή ζχκβαζεο ηεο Δηαηξείαο κε θάζε θνξέα. Η δηαβίβαζε ζηηο αξκφδηεο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηα ΝΠΓΓ, ηνπο ΟΣΑ, ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, αηηήζεσλ πνιηηψλ κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ε είζπξαμε ηνπ αληηηίκνπ ησλ θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελσλ αληίζηνηρσλ ηειψλ, ελζήκσλ, δηθαησκάησλ θαη παξαβφισλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ άιισλ θνξέσλ, θαζψο θαη ε παξάδνζε αδεηψλ βεβαηψζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ πνπ απνζηέιινληαη απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηνπο πνιίηεο κε παξάιιειε είζπξαμε ησλ πξνβιεπφκελσλ ηειψλ, ελζήκσλ θαη παξάβνισλ. Γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο ζπλάπηεηαη ζχκβαζε ηεο Δηαηξείαο κε ην Διιεληθφ Γεκφζην. Η δηάζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηξίησλ πξνο ην θνηλφ, κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηεο, φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη απνθιεηζηηθά: ππεξεζίεο θαη πξντφληα ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, ππεξεζίεο θαη πξντφληα δηαδηθηχνπ (internet), ππεξεζίεο θξάηεζεο θαη έθδνζεο εηζηηεξίσλ, ζπιιεθηηθά θαη άιια ζπλαθή πξντφληα. Η εθπφλεζε κειεηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ θαη ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηερλνγλσζίαο ζε ηξίηνπο ζηελ Διιάδα θαη ηελ αιινδαπή. Η επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ελ γέλεη δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κηζζσηψλ θαη κε, γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο ζηελ Δηαηξεία ή ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ε παξνρή ή δηάζεζε επηζηεκνληθνχ θαη εηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ ή άιινπ πξνζσπηθνχ πξνο ηξίηνπο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ε Δηαηξεία κπνξεί ελδεηθηηθά: Να αλαιακβάλεη θαη λα εθηειεί θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη ζπλαιιαγή, ζπλδεφκελε άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ ζθνπφ ηεο.

13 13 Να εγθαζηζηά πξνζσξηλά ηαρπδξνκεία, ηξνρνηαρπδξνκεία, νηθίζθνπο ηαρπδξνκηθήο ζπλαιιαγήο, γξακκαηνζπξίδεο, γξακκαηνθηβψηηα θαη ηαρπδξνκηθά εληππνθηβψηηα ζε δεκφζηνπο, δεκνηηθνχο ή θνηλνηηθνχο ρψξνπο γηα ηελ ηαρπδξνκηθή εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ. Να ρξεζηκνπνηεί θαη ππεξεζίεο ηξίησλ θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή ηεο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο. Να ηδξχεη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, ή λα κεηέρεη ζε ελψζεηο, εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο, πνπ έρνπλ ζθνπνχο ζπλαθείο κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. Να ζπλάπηεη θάζε είδνπο ζπκβάζεηο, λα ζπκπξάηηεη ή λα ζπλεξγάδεηαη κε εκεδαπά ή αιινδαπά θπζηθά πξφζσπα, ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα, κε ελψζεηο πξνζψπσλ, κε θξαηηθνχο θνξείο θαη κε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, κε θξάηε θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, θαζψο θαη κε δηαθξαηηθνχο θνξείο πνπ αθνξνχλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. Να ζπκκεηέρεη απ' επζείαο ή κέζσ ζπγαηξηθήο Δηαηξείαο ηεο ζε εηαηξείεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ελ γέλεη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. Να ηδξχεη, λα δηαρεηξίδεηαη ή λα ζπκκεηέρεη ζε εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ, ή ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ επξχηεξν ηνκέα δξάζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ. Να ηδξχεη ππεξεζίεο ή θέληξα ή εηαηξείεο κειεηψλ θαη παξνρήο εθπαίδεπζεο, επηκφξθσζεο θαη ηερλνγλσζίαο ζηνλ επξχηεξν ηνκέα δξάζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ. Να αλαιακβάλεη θάζε εκπνξηθή ή άιιε δξαζηεξηφηεηα θαη λα δηελεξγεί θάζε πιηθή πξάμε ή δηθαηνπξαμία, πνπ ζπλδέεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ην ζθνπφ ηεο Δηαηξείαο. Να ηδξχεη ή λα ζπκκεηέρεη ζε εηαηξείεο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ πξνψζεζε θαη πινπνίεζε επελδχζεσλ πςειήο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ηαρπδξνκηθψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ logistics.

14 14 Α1.4 Γηάξθεηα Η δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο έρεη αξρίζεη απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ( ) θαη ιήγεη ηελ 30ε Απξηιίνπ ηνπ έηνπο Η δηάξθεηα απηή κπνξεί λα παξαηαζεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο. Α1.5 Άδεηεο Λεηηνπξγίαο ωο Σαρπδξνκηθήο Δηαηξείαο. Με ην Νφκν 4053/2012 γηα ηε ξχζκηζε ιεηηνπξγίαο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο ηα ΔΛΣΑ νξίζζεθαλ σο Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο (εθεμήο) Φ.Π.Κ.Τ. θαη αλαηέζεθε ζ απηά ε θαζνιηθή ηαρπδξνκηθή ππεξεζία κέρξη Δπίζεο ε Δηαηξεία θαηέρεη: Γεληθή Άδεηα Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ κε αξηζκφ ηνπ Μεηξψνπ ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (Δ.Δ.Σ.Σ.) «Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο, πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν Γεληθήο Άδεηαο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ». Α1.6 Οηθνλνκηθά ηνηρεία Η Δηαηξεία δεκνζηεχεη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ηζνινγηζκφ θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά Γ.Λ.Π.) ζηελ ηζηνζειίδα ηεο (http://www.elta.gr/elgr/εηαηξία/νηθνλνκηθάζηνηρεία.aspx ). Α1.7 Πηζηνπνίεζε Σα ΔΛΣΑ έρνπλ ιάβεη ηηο εμήο πηζηνπνηήζεηο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο Γηεζλέο Πξφηππν ΔΝ ISO 9001:2008 κε αξηζκφ πηζηνπνίεζεο 1440/Γ απφ ηελ EUROCERT ην 2013 θαη αθνξά ζηελ παξνρή Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ απφ ηηο Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο ΔΛΣΑ Α.Δ.. Γηεζλέο Πξφηππν ΔΝ ISO 9001:2008 κε αξηζκφ πηζηνπνίεζεο PIR /A απφ ηνλ LLOYDS ην 2013 θαη αθνξά ζηε Γηαινγή Σαρπδξνκηθψλ Αληηθεηκέλσλ απφ ην Κέληξν Γηαινγήο Θεζζαινλίθεο. Γηεζλέο Πξφηππν ΔΝ ISO 9001:2008 κε αξηζκφ πηζηνπνίεζεο 1300/Γ/2012 απφ ηελ EUROCERT ην 2012 θαη αθνξά ζηε Γηαλνκή Σαρπδξνκηθψλ Αληηθεηκέλσλ απφ ηηο Μνλάδεο Γηαλνκήο ΑΘΗΝΑ - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΣΡΑ.

15 15 Δπίζεκε πηζηνπνίεζε εμαηξεηηθήο ιεηηνπξγίαο CERTIFICATE OF EXCELLENCE πνπ απνλεκήζεθε ζην Κέληξν Αεξνπνξηθνχ Σαρπδξνκείνπ (ΚΑΣ) απφ ηελ IPC ΣΟ 2012 θαη αθνξά ζην δηεζλέο ηαρπδξνκείν. Γηεζλέο Πξφηππν ΔΝ ISO 9001:2008 κε αξηζκφ πηζηνπνίεζεο PIR απφ ηε LLOYDS ην 2011 θαη αθνξά ζηε παξνρή Τπεξεζηψλ Τβξηδηθνχ Σαρπδξνκείνπ απφ ηα Κέληξα Γηαινγήο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο. Γηεζλέο Πξφηππν ΔΝ ISO 9001:2008. κε αξηζκφ πηζηνπνίεζεο απφ ηελ TUV AUSTRIA ην 2011 θαη αθνξά ζηε δηεθπεξαίσζε αλαδεηήζεσλαπνδεκηψζεσλ Σαρπδξνκηθψλ Αληηθεηκέλσλ, επίιπζε αηηεκάησλ-παξαπφλσλ πειαηψλ, παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηηο ππεξεζίεο ΔΛΣΑ θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο πειάηεο απφ ηελ Τπεξεζία Δμππεξέηεζεο πειαηψλ ΔΛΣΑ. Α1.8 πκκεηνρή ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνύο Universal Postal Union UPU (Παγθόζκηα Σαρπδξνκηθή Έλωζε - ΠΣΔ), εμεηδηθεπκέλν Όξγαλν ηνπ ΟΗΔ γηα ηα ηαρπδξνκηθά ζέκαηα - απνηεινχκελν απφ 192 ρψξεο κέιε ην νπνίν ζπληζηά ην θχξην forum γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηαρπδξνκηθφ ηνκέα θαη ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο παγθφζκηνπ ηαρπδξνκηθνχ δηθηχνπ, κε ηε δηαζθάιηζε ηεο παγθφζκηαο Σαρπδξνκηθήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο θαη ηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Η Έλσζε ζεζπίδεη θαλφλεο γηα ηελ αληαιιαγή ηνπ δηεζλνχο ηαρπδξνκείνπ (Παγθφζκηα Σαρπδξνκηθή χκβαζε, Καλνληζκνί Δπηζηνιηθνχ Σαρπδξνκείνπ θαη Γεκάησλ ) νη νπνίνη είλαη δεζκεπηηθνί γηα φιεο ηηο ρψξεο-κέιε ηεο. ην πιαίζην απηφ, ηα ΔΛΣΑ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζπλεξγάδνληαη κε φινπο ηνπο θαζνξηζκέλνπο ηαρπδξνκηθνχο θνξείο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο (ΦΠΚΤ - designated operators) ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο ΠΣΔ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ζε παγθφζκην επίπεδν ε παξνρή ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, απνηειψληαο κέξνο ηνπ εληαίνπ παγθφζκηνπ δηθηχνπ, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ φιεο νη αλαγλσξηζκέλεο απφ ηνλ ΟΗΔ ρψξεο. PostEurop (Association of European Public Postal Operators): Έλσζε 52 Δπξσπατθψλ Σαρπδξνκηθψλ Οξγαληζκψλ Φνξέσλ Παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, απνηειεί αλαγλσξηζκέλε Πεξηνξηζκέλε Έλσζε ηεο ΠΣΔ

16 16 (Παγθφζκηαο Σαρπδξνκηθήο Έλσζεο). Η απνζηνιή ηεο PostEurop είλαη ε ελίζρπζε θαη ε αλάπηπμε κηαο βηψζηκεο θαη αληαγσληζηηθήο Δπξσπατθήο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο πξνζβάζηκεο ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε κηαο ζχγρξνλεο θαη πξνζηηήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο. International Post Corporation (IPC): Γηεζλήο πλεξγαηηθή (Cooperative) Σαρπδξνκηθή Δηαηξεία, απνηεινχκελε απφ 24 Σαρπδξνκηθνχο Οξγαληζκνχο- κέιε ηεο Δπξψπεο, Βφξεηαο Ακεξηθήο θαη ηεο πεξηνρήο ηεο Αζίαο- Δηξεληθνχ, ηεο νπνίαο ζθνπφο είλαη ε παξνρή ηερληθψλ ιχζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζίαο θαη ε αλάπηπμε ιεηηνπξγηθψλ ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηα κέιε ηεο λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο πξνο φθεινο ησλ ρξεζηψλ. Euromed Postal Community EuroMed/PUMed (Δπξω-Μεζνγεηαθή Σαρπδξνκηθή Κνηλόηεηα): Σαρπδξνκηθή Έλσζε γηα ηε Μεζφγεην, απνηειεί Πεξηνξηζκέλε Έλσζε ηεο ΠΣΔ, πεξηιακβάλεη ρψξεο κέιε πνπ αλήθνπλ ζηελ PostEurop θαη ζηελ Arab Permanent Postal Commission (APPC). Η Απνζηνιή ηεο είλαη ε πξνάζπηζε θαη ε πξνψζεζε ησλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ ησλ ρσξψλ -κειψλ ηεο ζηελ Δπξσ-Μεζνγεηαθή δψλε θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο κέζσ ηεο αλάπηπμεο θνηλψλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Α1.9 Γηνηθεηηθό πκβνύιην Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) είλαη ην αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο Δηαηξείαο, δηακνξθψλεη ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ πνιηηηθή αλάπηπμεο ηεο Δηαηξείαο, κέζα ζην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο. Δίλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη γεληθά ζηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο Δηαηξείαο, πιελ ησλ ζεκάησλ πνπ αλάγνληαη ζηηο απνθιεηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο είλαη ελλεακειέο. Η ζεηεία ηνπ είλαη πεληαεηήο. ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλνληαη ν Πξφεδξνο ηνπ, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, πέληε κέιε νξηδφκελα απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη δχν αηξεηνί εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ

17 17 εθιέγνληαη κε άκεζε θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 1264/82. Α1.10 Οξγαλωηηθή δνκή Σα ΔΛΣΑ ζην πιαίζην ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπο έρνπλ αλαπηχμεη κηα επέιηθηε νξγαλσηηθή δνκή ησλ Τπεξεζηαθψλ Λεηηνπξγηψλ ηνπο κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο ζηνπο ρξήζηεο. Η νξγαλσηηθή δνκή ησλ ιεηηνπξγεί ζε ηξία επίπεδα: θεληξηθφ (Κεληξηθή Τπεξεζία) πεξηθεξεηαθφ (Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο) θαη ηνπηθφ ε θεληξηθφ επίπεδν νη Κεληξηθέο Γηεπζχλζεηο (πνπ απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα) απνηεινχλ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία θαη έρνπλ σο έξγν ηνπο ηε κειέηε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιήςε κέηξσλ αλάπηπμεο ησλ εξγαζηψλ ησλ ΔΛΣΑ, θαζψο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, νξγάλσζε, ζπληνληζκφ, θαζνδήγεζε θαη έιεγρν ησλ Τπεξεζηαθψλ Λεηηνπξγηψλ πεξηθεξεηαθνχ θαη ηνπηθνχ επηπέδνπ.

18 18 Οη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο θαη νη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δπηζηνιηθνχ Σαρπδξνκείνπ (πνπ απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα) απνηεινχλ ηηο Δπηρεηξεζηαθέο Λεηηνπξγίεο νη νπνίεο, ζηα πιαίζηα ελφο απνθεληξσκέλνπ ζπζηήκαηνο, έρνπλ σο έξγν ηνπο ην λα δηεπζχλνπλ, ζπληνλίδνπλ, παξαθνινπζνχλ θαη επνπηεχνπλ ηηο Μνλάδεο Γηθηχνπ Ληαληθήο θαη ηηο Δηδηθέο Μνλάδεο Παξαγσγήο αληίζηνηρα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην ρψξν ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο, γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφδνζε ζηε δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη, πάληνηε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο, ησλ θαλνληζκψλ πνπ ηζρχνπλ, ησλ νηθείσλ πξνγξακκάησλ, εληνιψλ θαη νδεγηψλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ θιηκαθίσλ πνπ ππέξθεηληαη απηψλ. ε ηνπηθφ επίπεδν ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ ηα Σαρπδξνκηθά Καηαζηήκαηα θαη ηα Σαρπδξνκηθά Πξαθηνξεία, ελψ ζε κεγάιεο πφιεηο ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ έξγνπ Δηδηθέο Μνλάδεο Παξαγσγήο, Κέληξα Γηαινγήο θαη Μνλάδεο Γηαλνκήο, κε εηδηθφ έξγν ηε δηαινγή θαη ηε δηαλνκή αληίζηνηρα. Σα Σαρπδξνκηθά Πξαθηνξεία δηεμάγνπλ ηαρπδξνκηθφ έξγν. Γηεπζχλνληαη απφ ηδηψηεο πνπ έρνπλ ηα πξνζφληα πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ- ΔΛΣΑ θαη επηβιέπνληαη απφ ηα Σαρπδξνκηθά Καηαζηήκαηα πνπ νξίδνληαη ζηελ απφθαζε ζχζηαζήο ηνπο ή θαζνξίδνληαη απφ ηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε ΔΛΣΑ.

19 19 Α1.11 Μέγεζνο ηεο Δηαηξείαο Σα Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ κεγέζνπο ηεο Δηαηξείαο θαηά ην έηνο 2013 είλαη: Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ : ζπλνιηθά Αξηζκφο Καηαζηεκάησλ : 727 Αξηζκφο Σαρπδξνκηθψλ Πξαθηνξείσλ : 726 Αξηζκφο Κνκβηθψλ Κέληξσλ Γηαινγήο: 11 Αξηζκφο γξακκαηνθηβσηίσλ πεξηζπιινγήο αιιεινγξαθίαο: πεξίπνπ Απηνθίλεηα Φνξηεγά: 640 Γίηθπθια:1928 Α2. Καζνιηθή Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία χκθσλα κε ηελ ΤΑ ΟΙΚ 7728/190/ «Οξηζκφο πεξηερνκέλνπ πνπ εκπίπηεη ζηελ Καζνιηθή Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία (Κ.Τ)» (ΦΔΚ 478/Β/ ) ε θαζνιηθή ηαρπδξνκηθή ππεξεζία πεξηιακβάλεη ηηο εμήο επί κέξνπο ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ θαη δηαζπλνξηαθνχ ηαρπδξνκείνπ: α) Σελ πεξηζπιινγή, κεηαθνξά, δηαινγή θαη δηαλνκή φισλ ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ βάξνπο έσο 2 ρηιηνγξάκκσλ, ζηα νπνία ελδεηθηηθά πεξηιακβάλνληαη πέξαλ ησλ αληηθεηκέλσλ αιιεινγξαθίαο θαη βηβιία, θαηάινγνη, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, θ.ιπ., θαζψο θαη ην δηαθεκηζηηθφ ηαρπδξνκείν κε δηεχζπλζε παξαιήπηε. β) ηελ πεξηζπιινγή, κεηαθνξά, δηαινγή θαη δηαλνκή ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ βάξνπο ην πνιχ είθνζη (20) ρηιηνγξάκκσλ. γ) ηηο ππεξεζίεο ησλ ζπζηεκέλσλ θαη ησλ απνζηνιψλ κε δεισκέλε αμία. Σα ΔΛΣΑ σο Φ.Π.Κ.Τ. παξέρνπλ ηελ Καζνιηθή Τπεξεζία, φπσο νξίδεηαη ζηνλ Νφκν 4053/2012 «Ρχζκηζε ιεηηνπξγίαο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, ζεκάησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 44/Α/ ) κε ζπγθεθξηκέλε πνηφηεηα ζε θάζε ρξήζηε, αλεμάξηεηα απφ ην ζεκείν ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο ζην νπνίν βξίζθεηαη, κφληκα θαη ζε πξνζηηή ηηκή. Ο Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο εμαζθαιίδεη έλα επαξθέο ζχλνιν ζεκείσλ πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα ηελ παξνρή ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο. Γηαζέηεη έλα ηνπιάρηζηνλ ζεκείν πξφζβαζεο πεξηζπιινγήο ηεο αιιεινγξαθίαο γηα θάζε θαηνίθνπο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη έλα ηνπιάρηζηνλ ζεκείν πξφζβαζεο ζε θάζε νηθηζκφ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο.

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ ΑΠΌ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΔ CONSUMER PROTECTION FROM BANKS ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΑΜΑΡΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Σν Ννκνζεηηθό Πιαίζην Λεηηνπξγίαο ηωλ Σνπξηζηηθώλ Γξαθείωλ ζηελ Διιάδα». Δπηβιέπωλ: Γξ. Γεκήηξεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010)

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα