ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ"

Transcript

1 1 ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 0. ΔΙΑΓΩΓΗ Όκηινο ΔΛΤΑ Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή Πεξηπηώζεηο πνπ δελ ηζρύεη ν Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή Πεξηερόκελα Φάξηε Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή...9 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΠΔΛΑΣΩΝ Α1 Η Δηαηξεία Α1.1 Ννκηθή κνξθή Α1.2 Έδξα Α1.3 Σθνπόο Α1.4 Γηάξθεηα Α1.5 Άδεηεο Λεηηνπξγίαο ωο Ταρπδξνκηθήο Δηαηξείαο Α1.6 Οηθνλνκηθά Σηνηρεία Α1.7 Πηζηνπνίεζε Α1.8 Σπκκεηνρή ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνύο Α1.9 Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην Α1.10 Οξγαλωηηθή δνκή Α1.11 Μέγεζνο ηεο Δηαηξείαο Α2. Καζνιηθή Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία Α3. Γηαξθήο Δθζπγρξνληζκόο Α4. Απινύζηεπζε Γηνηθεηηθώλ Γηαδηθαζηώλ Α5. Δλεκέξωζε αξκνδίωλ Αξρώλ Α6. Πνηόηεηα Α7. Σαρπδξνκηθό Σηκνιόγην Α8. Σνκέαο Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ - Call Center Α9. πκπεξηθνξά Πξνζωπηθνύ Α10. Γηεπθόιπλζε αηόκωλ κε εηδηθέο αλάγθεο Α11. Γίθηπν Καηαζηεκάηωλ Α11.1 Ταρπδξνκηθά Καηαζηήκαηα Α11.2 Ταρπδξνκηθά Πξαθηνξεία Α12. Γξακκαηνθηβώηηα... 29

2 2 Α13. Γξακκαηνζπξίδεο Σαρπδξνκηθώλ Καηαζηεκάηωλ Α14. πληήξεζε ηαρπδξνκηθνύ δηθηύνπ Α15. Απνδεκηώζεηο ΔΛΣΑ Α15.1 Δπζύλε ΔΛΤΑ Α15.2 Απνδεκηώζεηο ΔΛΤΑ γηα ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο κε θαζεζηώο Eηδηθήο Άδεηαο Α15.3 Απνδεκηώζεηο ΔΛΤΑ γηα ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο κε θαζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο Α16. Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γηαθνξώλ Α17. Με απνδεθηά ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα Α18. Απξνπιήξωηα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα Α19. Αλεπίδνηα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα Α20. Αδήηεηα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔ ΚΑΘΔΣΩ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΔΙΑ Β1. Αληηθείκελα Δπηζηνιηθνύ Σαρπδξνκείνπ Δζωηεξηθνύ Β1.1 Σπλήζε-Απιά (Φωξίο Δηδηθή Γηαρείξηζε) Ταρπδξ/θά Αληηθείκελα. 43 Β1.1.1 Καλνληθέο επηζηνιέο (Α' Πξνηεξαηόηεηαο) Β1.1.2 Οηθνλνκηθέο επηζηνιέο (Β' Πξνηεξαηόηεηαο) Β1.1.3 Οκαδηθέο Δπηζηνιέο Πιεξνθόξεζεο Β Ad Post Β PRESS POST Β1.1.4 Απαληεηηθή αιιεινγξαθία Β1.1.5 Αληηθείκελα γηα ρξήζε από ηπθινύο Β1.1.6 Δηδηθνί Σάθνη «Μ» Β1.1.7 Δθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά εθδνηώλ Β1.2. Δηδηθέο Γηαρεηξίζεηο Δζωηεξηθνύ Β1.2.1 Σπζηεκέλα Β1.2.2 Δπηζηνιέο Γειωκέλεο Αμίαο Β1.2.3 Δπηζηνιέο κε αληηθαηαβνιή Β1.2.4 Registered Premium Β1.2.5 Smart Post Β1.2.6 Αληηθείκελα Δπηζηνιηθνύ Ταρπδξνκείνπ Δζωηεξηθνύ Δηδηθήο Γηαρείξηζεο κε Απόδεημε Παξαιαβήο Β1.3 Πξνζεζκίεο Δπίδνζεο Αληηθεηκέλωλ Δηδηθήο Γηαρείξηζεο... 50

3 3 Β1.4 Καηεπείγνληα (Δπείγνπζα επίδνζε) Β1.5 Business Express Post Β1.6 Δηδηθέο Παξερόκελεο Υπεξεζίεο Β1.6.1 Service Post Β1.6.2 Υπεξεζία Αιιαγήο Γηεύζπλζεο Β2. Αληηθείκελα Δπηζηνιηθνύ Σαρπδξνκείνπ Δμωηεξηθνύ Β2.1 Σπλήζε (ρωξίο εηδηθή δηαρείξηζε) ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα Δμωηεξηθνύ -Απνζηνιή Β2.1.1 Α' Πξνηεξαηόηεηαο Β2.1.2 Β' Πξνηεξαηόηεηαο Β2.1.3 Γηεζλήο νκαδηθή απνζηνιή Β2.1.4 Γηεζλή Έλζεκα Απαληήζεωο (CR) Β2.1.5 Γηεζλήο Δκπνξηθή Απαληεηηθή Αιιεινγξαθία (IBRS/CCRI) Β2.1.6 Αληηθείκελα γηα ρξήζε από ηπθινύο Β2.2 Δηδηθέο Γηαρεηξίζεηο Αληηθεηκέλωλ Δπηζηνιηθνύ Ταρπδξνκείνπ Δμωηεξηθνύ Β2.2.1 Σπζηεκέλα Β2.2.2 Γειωκέλεο Αμίαο Β2.2.3 Σπζηεκέλα κε Αληηθαηαβνιή Β2.2.4 Καηεπείγνληα (Δπείγνπζα επίδνζε) Β2.2.5 Με Απόδεημε Παξαιαβήο Β2.3 Αληηθείκελα Δπηζηνιηθνύ Ταρπδξνκείνπ Δμωηεξηθνύ - Άθημε Β3. Τπεξεζία Γεκάηωλ & Logistics Β3.1 Γέκαηα Δζωηεξηθνύ Β3.1.1 Σπλήζε Β3.1.2 Ογθώδε Β3.1.3 Δύζξαπζηα Β3.1.4 Γειωκέλεο Αμίαο / Αζθαιηζκέλα Β3.1.5 Δπί Αληηθαηαβνιή Μεηξεηνίο Β3.1.6 Δπί Αληηθαηαβνιή Μηθηνύ Γηαθαλνληζκνύ Β3.1.8 Με Απόδεημε Παξαιαβήο Β3.1.9 Γέκαηα «Καη Οίθνλ» Β Οκαδηθή παξαιαβή από ηε δηεύζπλζε ηνπ απνζηνιέα Β Σπζθεπαζίεο Easy Parcel Post Β Γέκαηα Free Parcel Post Β Σηξαηηωηηθά Γέκαηα Β3.2 Γέκαηα Δμωηεξηθνύ - Απνζηνιή... 59

4 4 Β3.2.1 Σπλήζε Β3.3.2 Γέκαηα Δγγπεκέλεο Ηκεξνκελίαο Δπίδνζεο- EPG Β3.2.3 Δηδηθέο Γηαρεηξίζεηο Γεκάηωλ Δμωηεξηθνύ Β4 Γηαλνκή Σαρπδξνκηθώλ Αληηθεηκέλωλ Β4.1 Απιή αιιεινγξαθία Β4.2 Απιά Μηθξνδέκαηα Β4.3 Δπίδνζε ζε γξακκαηνζπξίδεο Β4.4 Έθδνζε εηδνπνηεηεξίνπ Β4.5 Δπίδνζε ζπζηεκέλεο αιιεινγξαθίαο Β4.6 Δπίδνζε Γεκάηωλ Δζωηεξηθνύ Β4.7 Δηζεξρόκελα Γέκαηα Δμωηεξηθνύ Δπίδνζε Β5. Τπεξεζία Φηινηειηζκνύ Β5.1 Σπιιεθηηθά αληηθείκελα ηέρλεο Β6. Δηδηθά Πξνϊόληα Τπεξεζίεο ΔΛΣΑ Β6.1 Πξνϊόληα κε πξνπιεξωκέλν ηαρπδξνκηθό ηέινο Β6.1.1 Φάθεινη κε πξνπιεξωκέλν ηέινο (prepaid) Α Πξνηεξαηόηεηαο Β6.1.2 Κάξηεο prepaid postcards ΔΛΤΑ Β6.2 Δπρεηήξηεο Κάξηεο ΔΛΤΑ Β6.3 Πξνϊόληα ζπζθεπαζίαο Β6.3.1 Φαξηνθηβώηηα ζπζθεπαζίαο Β6.3.2 Φάθεινη εμαζθάιηζεο εύζξαπζηωλ Β6.4 Δπνρηθά θαη δηάθνξα είδε Β6.5 CD s Ταρπδξνκηθνύ Κώδηθα Β7. Δπζύλε ηωλ ΔΛΣΑ γηα ηνπο Φαθέινπο prepaid Β8. Unaddressed Mail Β9. Δπζύλε ηωλ ΔΛΣΑ γηα ηα είδε πνπ δηαζέηνπλ (εκπνξεύκαηα, πιηθά θιπ.) ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΔΛΣΑ Γ1. Κίλεζε Κεθαιαίωλ Δζωηεξηθνύ Γ1.1 Ταρπδξνκηθέο Δπηηαγέο Δζωηεξηθνύ Γ1.1.1 Έθδνζε Πιεξωκή Ταρπδξνκηθώλ Δπηηαγώλ Δζωηεξηθνύ Γ1.1.2 Καηεγνξίεο Ταρπδξνκηθώλ Δπηηαγώλ Δζωηεξηθνύ Γ1.1.3 Γηθαηώκαηα Απνζηνιέα Παξαιήπηε Δπηηαγώλ Δζωηεξηθνύ Γ1.1.4 Δμόθιεζε Ταρπδξνκηθώλ Δπηηαγώλ Δζωηεξηθνύ... 71

5 5 Γ2. Κίλεζε Κεθαιαίωλ Δμωηεξηθνύ Γηεζλείο Πιεξωκέο Γ2.1 Ταρπδξνκηθέο Δπηηαγέο Δμωηεξηθνύ Γ2.2 Eurogiro Γ3. Δηζπξάμεηο - Πιεξωκέο Γ3.1 Ταρππιεξωκή ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔ ΚΑΘΔΣΩ ΓΔΝΙΚΗ ΑΓΔΙΑ Γ1 Express Mail Service (Δ.Μ.S.) Γ1.1 Δηζεξρόκελα ζηελ Διιάδα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα ηεο Υπεξεζίαο Δ.Μ.S Γ1.2 Δμεξρόκελα από ηελ Διιάδα ηαρπδξνκηθά αληηθείκελα ηεο Υπεξεζίαο Δ.Μ.S ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΟΤ ΓΙΑΘΔΣΟΤΝ ΣΑ ΔΛΣΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΡΙΣΩΝ Δ1. Τπεξεζίεο Σαρπκεηαθνξάο Αληηθεηκέλωλ Δ1.1 Δζωηεξηθνύ (Πόξηα - Πόξηα) Δ1.2 Δμωηεξηθνύ Δ1.2.1 Special Priority Mail (SPM) Δ1.3 Δπζύλε ΔΛΣΑ γηα ηηο ππεξεζίεο Σαρπκεηαθνξάο Αληηθεηκέλωλ Δ2. Υξεκαηννηθνλνκηθά Πξνϊόληα Δ2.1 Western Union Δ3. Πξνϊόληα θαη Τπεξεζίεο Ληαληθήο Σξαπεδηθήο Δ 3.1 Λνγαξηαζκνί Νένπ Ταρπδξνκηθνύ Τακηεπηεξίνπ(Ν.Τ.Τ.) Δ3.2 Πηζηωηηθέο Κάξηεο Νένπ Ταρπδξνκηθνύ Τακηεπηεξίνπ (Ν.Τ.Τ.) Δ3.2.1 Philatelic Visa Δ3.2.2 Ν.Τ.Τ. Visa Classic θαη Ν.Τ.Τ. Visa Gold Δ3.2.3 Καηαλαιωηηθά Πξνεγθεθξηκέλα θαη Σηεγαζηηθά Γάλεηα Ν.Τ.Τ Δ3.2.4 Λνηπά πξνϊόληα Δ4. Πξνϊόληα Τπεξεζίεο Σειεθωλίαο Δ5. Γηάθνξα πξνϊόληα ηξίηωλ Δ6. Δπζύλε ΔΛΣΑ... 80

6 6 0. ΔΙΑΓΩΓΗ 0.1 Όκηινο ΔΛΣΑ Σα Διιεληθά Σαρπδξνκεία (ΔΛΣΑ) απνηεινχλ ζήκεξα έλαλ Όκηιν Δπηρεηξήζεσλ, ν νπνίνο παξέρεη ζχγρξνλεο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο ζε πξνζηηέο ηηκέο ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ζηελ επηθξάηεηα. Σνλ Όκηιν ΔΛΣΑ ζπληζηνχλ ε Δηαηξία ΔΛΣΑ Α.Δ. θαη νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο: Σαρπκεηαθνξέο ΔΛΣΑ Α.Δ. θαη ΚΔΚ-ΔΛΣΑ Α.Δ. Σνλ Όκηιν ζπκπιεξψλνπλ δχν ζπγγελείο εηαηξείεο: Σ.Σ. - ΔΛΣΑ ΑΔΓΑΚ θαη Post Insurance Brokerage Α.Δ. 0.2 Υάξηεο Τπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή Η Δηαηξεία ΔΛΣΑ ΑΔ (εθεμήο ηα ΔΛΣΑ) ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο θαζηεξψλεη ην Xάξηε Τπνρξεψζεσλ Καηαλαισηή (Υ.Τ.Κ.) κε πξσηαξρηθφ ζηφρν ηε ξχζκηζε ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ην ζπλαιιαζζφκελν θνηλφ. Ο Υ.Τ.Κ./ΔΛΣΑ εθηφο απφ ηε βαζηθή θαη ππεχζπλε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε Δηαηξεία, θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηνπο ρξήζηεο, ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ε Δηαηξεία παξέρεη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηεο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηε δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ θαη απνδεκίσζεο πξνο απηνχο ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο εθ κέξνπο ηεο ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ θαη φξσλ. Σα ΔΛΣΑ εγγπψληαη ην απφξξεην ηεο αιιεινγξαθίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο θαη ησλ Νφκσλ ηνπ Κξάηνπο θαη παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε ηελ απαηηνχκελε θαηά πεξίπησζε ερεκχζεηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πειαηψλ ηνπο. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη νη ππνρξεψζεηο απηέο πνπ αθνξνχλ πξντφληα - ππεξεζίεο πνπ παξάγνπλ θαη πξνζθέξνπλ ηα ΔΛΣΑ, απνξξένπλ ηφζν απφ ηνπο Νφκνπο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, φζν θαη απφ ηηο Παγθφζκηεο Σαρπδξνκηθέο πκβάζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα Κξάηε - Μέιε ηεο Παγθφζκηαο Σαρπδξνκηθήο Έλσζεο, ηεο νπνίαο είλαη κέινο θαη ε Διιάδα.

7 7 Η ζπλερήο πξνζπάζεηα ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζην θνηλφ εληαηηθνπνηείηαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ, πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, κε ζηφρν ηνλ Δθζπγρξνληζκφ ηνπο, ψζηε θαη ζήκεξα θαη ζην κέιινλ λα είλαη εκθαλήο ε παξνπζία ηνπ Γεκνζίνπ Σαρπδξνκείνπ ζε θάζε γσληά ηεο Διιάδαο θαη ζε θάζε ηνκέα ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ ηφπνπ καο. Γηα ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο Υ.Τ.Κ. ιήθζεθαλ ππφςε: Η Οδεγία ΔΔ 2008/6/EC/ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 97/67/EΚ ζρεηηθά κε ηελ πιήξε πινπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θνηλνηηθψλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. Ο Ν.3738/2009 «Κχξσζε ησλ Πξάμεσλ ηνπ ΥΥΙΙΙ Παγθφζκηνπ Σαρπδξνκηθνχ πλεδξίνπ Βνπθνπξέζηη 2004» (ΦΔΚ 14/Α/ ). Ο N 4053/2012 «Ρχζκηζε ιεηηνπξγίαο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, ζεκάησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 44/Α/ ). Η Τπνπξγηθή Απφθαζε Αξηζκ /2275/ "Δπαλαθαζνξηζκφο ησλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο". (ΦΔΚ 42/Β/ ). Η Τπνπξγηθή Απφθαζε Αξηζκ. 9023/192/ «Παξάηαζε ηζρχνο ηεο ππ αξηζκ /2275/ (ΦΔΚ Β 42) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Δπαλαθαζνξηζκφο ησλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο». (ΦΔΚ 613/Β/ ). Η ΤΑ ΟΙΚ 7728/190/ «Οξηζκφο πεξηερνκέλνπ πνπ εκπίπηεη ζηελ Καζνιηθή Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία (Κ.Τ)» (ΦΔΚ 478/Β/ ). Η κε Α.Π. 686/064/ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ «Καλνληζκφο Γεληθψλ Αδεηψλ Παξνρήο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ» (ΦΔΚ 1700/Β / ). Η κε Α.Π.686/065/ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ «Καλνληζκφο Δηδηθψλ Αδεηψλ Παξνρήο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ» (ΦΔΚ 1876/Β / ). Η κε Α.Π.687/327/ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ «Καλνληζκφο πεξί δηαδηθαζηψλ επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ αλαθχνληαη κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, κεηαμχ απηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ, θαζψο θαη πεξί δηαδηθαζηψλ εμέηαζεο παξαπφλσλ ησλ ρξεζηψλ» (ΦΔΚ 1874/Β / ). Η κε Α.Π. 687/328/ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ «Κψδηθαο Γενληνινγίαο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ» (ΦΔΚ 1874/Β / ). Η κε Α.Π. 688/52/ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ «Καζνξηζκφο ησλ

8 8 πεξηπηψζεσλ πνπ επηβάιιεηαη θαη απνθνπήλ απνδεκίσζε γηα πιεκκειή παξνρή ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ» (ΦΔΚ 1412/Β / ). Η κε Α.Π. 710/019/ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ «Καζνξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ δηαλνκήο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, ησλ πηζαλψλ παξεθθιίζεσλ θαη πξνυπνζέζεσλ απηψλ, θαζψο θαη ζέζπηζεο εηδηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ θαη νίθνλ δηαλνκή ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ βάξνπο ην πνιχ είθνζη (20) ρηιηφγξακκσλ, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο.» (ΦΔΚ 1441/Β / ). 0.3 Πεξηπηώζεηο πνπ δελ ηζρύεη ν Υάξηεο Τπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή Ο παξψλ Υάξηεο Τπνρξεψζεσλ Καηαλαισηή ηεο Δηαηξείαο δε ηζρχεη ζηηο πεξηπηψζεηο: Σπρεξψλ θαη αλσηέξαο βίαο θαη ηδηαίηεξα ζε έθηαθηα γεγνλφηα ησλ νπνίσλ νη ζπλέπεηεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. Δγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ή ζηα κεηαθνξηθά κέζα, πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ απψιεηα, βιάβε, ή θαηαζηξνθή ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ εηδηθήο δηαρείξηζεο. Αδπλακίαο πξφζβαζεο νξγάλνπ ηεο Δηαηξείαο ζην αθίλεην πνπ νθείιεηαη ζηνλ πειάηε, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην. Με εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ πειάηε. Δλεξγεηψλ πνπ είλαη αληίζεηεο κε ηνπο λφκνπο ηνπ Κξάηνπο. Με πινπνίεζεο ηεο ππνρξέσζεο ησλ ΔΛΣΑ εμαηηίαο ππαηηηφηεηαο ηνπ πειάηε ή ηξίηνπ, ή επηζπκίαο ηνπ πειάηε. Απνδεδεηγκέλα αλππφζηαηνπ αηηήκαηνο. Με εθπιήξσζεο νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο ηνπ πειάηε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Υ.Τ.Κ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε ηήξεζε πξνζεζκηψλ εληφο ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη αίηεζε αλαδήηεζεο, ε πξνζθφκηζε απφδεημεο θαηάζεζεο, ε αιεζηλή δήισζε πεξηερνκέλνπ, ε ζπζθεπαζία αληηθεηκέλνπ ζχκθσλα κε ηε θχζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ απαγνξεχεηαη ε δηαθίλεζε απφ ηελ ειιεληθή ή ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ πξνθεηκέλνπ γηα ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Γηαθίλεζεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ (θαηάζεζεο, επίδνζεο θ.ιπ.) θαη εθηέιεζεο θάζε ελ γέλεη ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο, ζε ρψξν εμνπζίαο θαη

9 9 επζχλεο θάπνηνπ θνξέα (ζηξαηφο, δεκφζηεο ππεξεζίεο, κνλέο, επηρεηξήζεηο θ.ιπ.) φηαλ απηή γίλεηαη κέζσ ηξίησλ πξνζψπσλ, εμνπζηνδνηεκέλσλ εηδηθά πξνο ηνχην, είηε βάζεη δηαηάμεσλ λφκσλ, ή ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, ή επηζπκίαο ηνπ θνξέα. Απνζηνιψλ ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν εκπίπηεη ζε απαγφξεπζε δηαθίλεζεο ή θαηνρήο γηα ηνλ απνζηνιέα θαη/ή ηνλ παξαιήπηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο Γηεζλψλ πκβάζεσλ ή ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη απνζηνιψλ ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ έρεη θαηαζρεζεί ή θαηαζηξαθεί απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. 0.4 Πεξηερόκελα Υάξηε Τπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή Ο παξψλ Υάξηεο Τπνρξεψζεσλ Καηαλαισηή ρσξίδεηαη ζε 5 κέξε: ην πξψην κέξνο αλαθέξνληαη φιεο νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δηαηξείαο θαη παξέρνληαη αλαιπηηθά ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηελ Δηαηξεία γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζή ηνπ θαηαλαισηή θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ. ην δεχηεξν κέξνο πεξηγξάθνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ηα ΔΛΣΑ σο Δηαηξεία πνπ ιεηηνπξγεί κε εηδηθή άδεηα θαη σο Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο. ην ηξίην κέξνο πεξηιακβάλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ησλ ΔΛΣΑ. ην ηέηαξην κέξνο πεξηγξάθνληαη νη Τπεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηα ΔΛΣΑ σο Eηαηξεία πνπ ιεηηνπξγεί κε Γεληθή Άδεηα. ην πέκπην κέξνο παξέρεηαη πιεξνθφξεζε γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηξίησλ πνπ δηαηίζεληαη απφ ηα ΔΛΣΑ.

10 10 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΠΔΛΑΣΩΝ Α1 Η Δηαηξεία Α1.1 Ννκηθή κνξθή Η Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία ηδξχζεθε απφ ην έηνο 1828, ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηνπ Ισάλλε Καπνδίζηξηα. Η ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε ηεο έγηλε ζηηο αξρέο ηνπ 1900 θαη κέρξη ην 1949 ζπκβάδηδε κε ηελ Σειεγξαθηθή θαη Σειεθσληθή Τπεξεζία, ελψ απφ ηελ ιεηηνχξγεζε ζαλ Γεκφζηα Τπεξεζία ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ηφηε Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ. Απφ ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία κεηαηξέπεηαη ζε Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ, κε ηελ επσλπκία «Διιεληθά Σαρπδξνκεία» (ΔΛΣΑ), ελψ απφ ην 1996 ηα ΔΛΣΑ ιεηηνπξγνχλ σο Αλψλπκε Δηαηξεία. Η θνηλσληθή αλαγλψξηζε ησλ ΔΛΣΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επξείαο ηζηνξηθήο ηνπο δηαδξνκήο (175 ρξφληα) απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ξφινπ ηνπο θαη ηελ θαζηέξσζε ησλ λέσλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπο. Η Δηαηξεία είλαη εγγεγξακκέλε ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (ΓΔΜΗ) ηνπ Δκπνξηθνχ Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ κε αξηζκφ ΑΡ. Γ.Δ.Μ.Η.: Η Δηαηξεία έρεη Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) , κε αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (ΓΟΤ) ηελ ΦΑΔ Αζελψλ. Α1.2 Έδξα Η Έδξα ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ζηελ νδφ Απειινχ ΑΘΗΝΑ ζην Γήκν Αζελαίσλ. Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο είλαη : Σει.: & Fax:

11 11 Α1.3 θνπόο χκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηνπ ζθνπφο ησλ ΔΛΣΑ είλαη: Η παξνρή θαζνιηθψλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ πξνο φινπο, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Η αλάπηπμε ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, επηζηνιηθνχ ηαρπδξνκείνπ, νκαδηθψλ επηζηνιψλ, δεκάησλ, απνζηνιψλ εηδηθήο δηαρείξηζεο, δηαθεκηζηηθνχ ηαρπδξνκείνπ, πβξηδηθνχ ηαρπδξνκείνπ, θαζψο θαη άιισλ ππεξεζηψλ, φπσο ηαρπκεηαθνξέο, ππεξεζίεο αληαιιαγήο θαη δηαρείξηζεο εγγξάθσλ, ππεξεζίεο εζσηεξηθήο δηαρείξηζεο αιιεινγξαθίαο νξγαληζκψλ, ππεξεζίεο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ δηεχζπλζεο, ππεξεζίεο ηαρπδξνκηθνχ θψδηθα, ππεξεζίεο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ ηαρπδξνκείνπ, ππεξεζίεο νινθιεξσκέλεο ηαρπδξνκηθήο εμππεξέηεζεο, ππεξεζίεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο λέεο ηειεπηθνηλσληαθέο ηερλνινγίεο κε ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηαρπδξνκείνπ, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηαρπδξνκηθέο επηηαγέο θαη πάζεο θχζεσο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο κε ηελ επξεία έλλνηα ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Η αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε θάζε είδνπο ηαρπδξνκηθήο θαη ηερλνινγηθήο ππνδνκήο. Η Δηαηξεία κπνξεί λα αλαιακβάλεη, κε ζχκβαζε, γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ ηελ πψιεζε πξνο ην θνηλφ, κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηεο, νκνιφγσλ, εληφθσλ γξακκαηίσλ θαη άιισλ, ελζψκαησλ ή άυισλ ηίηισλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηξαπεδψλ, ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ λα απνδέρεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Νένπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ θαη άιισλ πηζησηηθψλ ή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ θαηαζέζεηο ή αλαιήςεηο ρξεκάησλ, λα παξαιακβάλεη έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ θνηλνχ πξνο ηα ηδξχκαηα απηά γηα ζπλνκνιφγεζε ή εμππεξέηεζε δαλείσλ, λα ζπλδέεη ην δίθηπν ηεξκαηηθψλ Απηφκαησλ Σακεηαθψλ Μεραλψλ (ATM) κε αληίζηνηρα δηαηξαπεδηθά θαη άιια ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη γεληθά λα εθηειεί ηηο ππεξεζίεο πνπ ζπλνκνινγεί κε ην Γεκφζην ή ηα παξαπάλσ ηδξχκαηα. Η ζχζηαζε πξνζσπηθψλ ηαρπδξνκηθψλ ινγαξηαζκψλ ζην ζχζηεκα ηεο Σαρππιεξσκήο κε έληνθεο θαηαζέζεηο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, δηαθηλνχκελεο κε εηδηθέο εληνιέο γηα εηζπξάμεηο ή πιεξσκέο, θαζψο θαη ε

12 12 έθδνζε απφ ηελ Δηαηξεία, κφλε ηεο ή ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη ε δηάζεζή ηνπο ζηνπο θαηφρνπο ησλ πξνζσπηθψλ ηαρπδξνκηθψλ ινγαξηαζκψλ. Η είζπξαμε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θφξνπ ή ηέινπο κε ηνπο φξνπο ζχκβαζεο πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο Δηαηξείαο. Η πιεξσκή ησλ απνδνρψλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ χζηεξα απφ ππνγξαθή ζχκβαζεο ηεο Δηαηξείαο κε θάζε θνξέα. Η δηαβίβαζε ζηηο αξκφδηεο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηα ΝΠΓΓ, ηνπο ΟΣΑ, ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, αηηήζεσλ πνιηηψλ κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ε είζπξαμε ηνπ αληηηίκνπ ησλ θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελσλ αληίζηνηρσλ ηειψλ, ελζήκσλ, δηθαησκάησλ θαη παξαβφισλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ άιισλ θνξέσλ, θαζψο θαη ε παξάδνζε αδεηψλ βεβαηψζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ πνπ απνζηέιινληαη απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηνπο πνιίηεο κε παξάιιειε είζπξαμε ησλ πξνβιεπφκελσλ ηειψλ, ελζήκσλ θαη παξάβνισλ. Γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο ζπλάπηεηαη ζχκβαζε ηεο Δηαηξείαο κε ην Διιεληθφ Γεκφζην. Η δηάζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηξίησλ πξνο ην θνηλφ, κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηεο, φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη απνθιεηζηηθά: ππεξεζίεο θαη πξντφληα ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, ππεξεζίεο θαη πξντφληα δηαδηθηχνπ (internet), ππεξεζίεο θξάηεζεο θαη έθδνζεο εηζηηεξίσλ, ζπιιεθηηθά θαη άιια ζπλαθή πξντφληα. Η εθπφλεζε κειεηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ θαη ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηερλνγλσζίαο ζε ηξίηνπο ζηελ Διιάδα θαη ηελ αιινδαπή. Η επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ελ γέλεη δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κηζζσηψλ θαη κε, γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο ζηελ Δηαηξεία ή ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ε παξνρή ή δηάζεζε επηζηεκνληθνχ θαη εηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ ή άιινπ πξνζσπηθνχ πξνο ηξίηνπο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ε Δηαηξεία κπνξεί ελδεηθηηθά: Να αλαιακβάλεη θαη λα εθηειεί θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη ζπλαιιαγή, ζπλδεφκελε άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ ζθνπφ ηεο.

13 13 Να εγθαζηζηά πξνζσξηλά ηαρπδξνκεία, ηξνρνηαρπδξνκεία, νηθίζθνπο ηαρπδξνκηθήο ζπλαιιαγήο, γξακκαηνζπξίδεο, γξακκαηνθηβψηηα θαη ηαρπδξνκηθά εληππνθηβψηηα ζε δεκφζηνπο, δεκνηηθνχο ή θνηλνηηθνχο ρψξνπο γηα ηελ ηαρπδξνκηθή εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ. Να ρξεζηκνπνηεί θαη ππεξεζίεο ηξίησλ θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή ηεο θαζνιηθήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο. Να ηδξχεη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο, ή λα κεηέρεη ζε ελψζεηο, εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο, πνπ έρνπλ ζθνπνχο ζπλαθείο κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. Να ζπλάπηεη θάζε είδνπο ζπκβάζεηο, λα ζπκπξάηηεη ή λα ζπλεξγάδεηαη κε εκεδαπά ή αιινδαπά θπζηθά πξφζσπα, ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα, κε ελψζεηο πξνζψπσλ, κε θξαηηθνχο θνξείο θαη κε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, κε θξάηε θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, θαζψο θαη κε δηαθξαηηθνχο θνξείο πνπ αθνξνχλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. Να ζπκκεηέρεη απ' επζείαο ή κέζσ ζπγαηξηθήο Δηαηξείαο ηεο ζε εηαηξείεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ελ γέλεη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. Να ηδξχεη, λα δηαρεηξίδεηαη ή λα ζπκκεηέρεη ζε εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ, ή ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ επξχηεξν ηνκέα δξάζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ. Να ηδξχεη ππεξεζίεο ή θέληξα ή εηαηξείεο κειεηψλ θαη παξνρήο εθπαίδεπζεο, επηκφξθσζεο θαη ηερλνγλσζίαο ζηνλ επξχηεξν ηνκέα δξάζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ. Να αλαιακβάλεη θάζε εκπνξηθή ή άιιε δξαζηεξηφηεηα θαη λα δηελεξγεί θάζε πιηθή πξάμε ή δηθαηνπξαμία, πνπ ζπλδέεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ην ζθνπφ ηεο Δηαηξείαο. Να ηδξχεη ή λα ζπκκεηέρεη ζε εηαηξείεο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ πξνψζεζε θαη πινπνίεζε επελδχζεσλ πςειήο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ηαρπδξνκηθψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ logistics.

14 14 Α1.4 Γηάξθεηα Η δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο έρεη αξρίζεη απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ( ) θαη ιήγεη ηελ 30ε Απξηιίνπ ηνπ έηνπο Η δηάξθεηα απηή κπνξεί λα παξαηαζεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο. Α1.5 Άδεηεο Λεηηνπξγίαο ωο Σαρπδξνκηθήο Δηαηξείαο. Με ην Νφκν 4053/2012 γηα ηε ξχζκηζε ιεηηνπξγίαο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο ηα ΔΛΣΑ νξίζζεθαλ σο Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο (εθεμήο) Φ.Π.Κ.Τ. θαη αλαηέζεθε ζ απηά ε θαζνιηθή ηαρπδξνκηθή ππεξεζία κέρξη Δπίζεο ε Δηαηξεία θαηέρεη: Γεληθή Άδεηα Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ κε αξηζκφ ηνπ Μεηξψνπ ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (Δ.Δ.Σ.Σ.) «Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο, πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν Γεληθήο Άδεηαο Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ». Α1.6 Οηθνλνκηθά ηνηρεία Η Δηαηξεία δεκνζηεχεη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ηζνινγηζκφ θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά Γ.Λ.Π.) ζηελ ηζηνζειίδα ηεο (http://www.elta.gr/elgr/εηαηξία/νηθνλνκηθάζηνηρεία.aspx ). Α1.7 Πηζηνπνίεζε Σα ΔΛΣΑ έρνπλ ιάβεη ηηο εμήο πηζηνπνηήζεηο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο Γηεζλέο Πξφηππν ΔΝ ISO 9001:2008 κε αξηζκφ πηζηνπνίεζεο 1440/Γ απφ ηελ EUROCERT ην 2013 θαη αθνξά ζηελ παξνρή Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ απφ ηηο Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο ΔΛΣΑ Α.Δ.. Γηεζλέο Πξφηππν ΔΝ ISO 9001:2008 κε αξηζκφ πηζηνπνίεζεο PIR /A απφ ηνλ LLOYDS ην 2013 θαη αθνξά ζηε Γηαινγή Σαρπδξνκηθψλ Αληηθεηκέλσλ απφ ην Κέληξν Γηαινγήο Θεζζαινλίθεο. Γηεζλέο Πξφηππν ΔΝ ISO 9001:2008 κε αξηζκφ πηζηνπνίεζεο 1300/Γ/2012 απφ ηελ EUROCERT ην 2012 θαη αθνξά ζηε Γηαλνκή Σαρπδξνκηθψλ Αληηθεηκέλσλ απφ ηηο Μνλάδεο Γηαλνκήο ΑΘΗΝΑ - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΣΡΑ.

15 15 Δπίζεκε πηζηνπνίεζε εμαηξεηηθήο ιεηηνπξγίαο CERTIFICATE OF EXCELLENCE πνπ απνλεκήζεθε ζην Κέληξν Αεξνπνξηθνχ Σαρπδξνκείνπ (ΚΑΣ) απφ ηελ IPC ΣΟ 2012 θαη αθνξά ζην δηεζλέο ηαρπδξνκείν. Γηεζλέο Πξφηππν ΔΝ ISO 9001:2008 κε αξηζκφ πηζηνπνίεζεο PIR απφ ηε LLOYDS ην 2011 θαη αθνξά ζηε παξνρή Τπεξεζηψλ Τβξηδηθνχ Σαρπδξνκείνπ απφ ηα Κέληξα Γηαινγήο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο. Γηεζλέο Πξφηππν ΔΝ ISO 9001:2008. κε αξηζκφ πηζηνπνίεζεο απφ ηελ TUV AUSTRIA ην 2011 θαη αθνξά ζηε δηεθπεξαίσζε αλαδεηήζεσλαπνδεκηψζεσλ Σαρπδξνκηθψλ Αληηθεηκέλσλ, επίιπζε αηηεκάησλ-παξαπφλσλ πειαηψλ, παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηηο ππεξεζίεο ΔΛΣΑ θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο πειάηεο απφ ηελ Τπεξεζία Δμππεξέηεζεο πειαηψλ ΔΛΣΑ. Α1.8 πκκεηνρή ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνύο Universal Postal Union UPU (Παγθόζκηα Σαρπδξνκηθή Έλωζε - ΠΣΔ), εμεηδηθεπκέλν Όξγαλν ηνπ ΟΗΔ γηα ηα ηαρπδξνκηθά ζέκαηα - απνηεινχκελν απφ 192 ρψξεο κέιε ην νπνίν ζπληζηά ην θχξην forum γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηαρπδξνκηθφ ηνκέα θαη ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο παγθφζκηνπ ηαρπδξνκηθνχ δηθηχνπ, κε ηε δηαζθάιηζε ηεο παγθφζκηαο Σαρπδξνκηθήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο θαη ηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Η Έλσζε ζεζπίδεη θαλφλεο γηα ηελ αληαιιαγή ηνπ δηεζλνχο ηαρπδξνκείνπ (Παγθφζκηα Σαρπδξνκηθή χκβαζε, Καλνληζκνί Δπηζηνιηθνχ Σαρπδξνκείνπ θαη Γεκάησλ ) νη νπνίνη είλαη δεζκεπηηθνί γηα φιεο ηηο ρψξεο-κέιε ηεο. ην πιαίζην απηφ, ηα ΔΛΣΑ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζπλεξγάδνληαη κε φινπο ηνπο θαζνξηζκέλνπο ηαρπδξνκηθνχο θνξείο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο (ΦΠΚΤ - designated operators) ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο ΠΣΔ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ζε παγθφζκην επίπεδν ε παξνρή ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, απνηειψληαο κέξνο ηνπ εληαίνπ παγθφζκηνπ δηθηχνπ, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ φιεο νη αλαγλσξηζκέλεο απφ ηνλ ΟΗΔ ρψξεο. PostEurop (Association of European Public Postal Operators): Έλσζε 52 Δπξσπατθψλ Σαρπδξνκηθψλ Οξγαληζκψλ Φνξέσλ Παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, απνηειεί αλαγλσξηζκέλε Πεξηνξηζκέλε Έλσζε ηεο ΠΣΔ

16 16 (Παγθφζκηαο Σαρπδξνκηθήο Έλσζεο). Η απνζηνιή ηεο PostEurop είλαη ε ελίζρπζε θαη ε αλάπηπμε κηαο βηψζηκεο θαη αληαγσληζηηθήο Δπξσπατθήο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο πξνζβάζηκεο ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε κηαο ζχγρξνλεο θαη πξνζηηήο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο. International Post Corporation (IPC): Γηεζλήο πλεξγαηηθή (Cooperative) Σαρπδξνκηθή Δηαηξεία, απνηεινχκελε απφ 24 Σαρπδξνκηθνχο Οξγαληζκνχο- κέιε ηεο Δπξψπεο, Βφξεηαο Ακεξηθήο θαη ηεο πεξηνρήο ηεο Αζίαο- Δηξεληθνχ, ηεο νπνίαο ζθνπφο είλαη ε παξνρή ηερληθψλ ιχζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζίαο θαη ε αλάπηπμε ιεηηνπξγηθψλ ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηα κέιε ηεο λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο πξνο φθεινο ησλ ρξεζηψλ. Euromed Postal Community EuroMed/PUMed (Δπξω-Μεζνγεηαθή Σαρπδξνκηθή Κνηλόηεηα): Σαρπδξνκηθή Έλσζε γηα ηε Μεζφγεην, απνηειεί Πεξηνξηζκέλε Έλσζε ηεο ΠΣΔ, πεξηιακβάλεη ρψξεο κέιε πνπ αλήθνπλ ζηελ PostEurop θαη ζηελ Arab Permanent Postal Commission (APPC). Η Απνζηνιή ηεο είλαη ε πξνάζπηζε θαη ε πξνψζεζε ησλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ ησλ ρσξψλ -κειψλ ηεο ζηελ Δπξσ-Μεζνγεηαθή δψλε θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο κέζσ ηεο αλάπηπμεο θνηλψλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Α1.9 Γηνηθεηηθό πκβνύιην Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) είλαη ην αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο Δηαηξείαο, δηακνξθψλεη ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ πνιηηηθή αλάπηπμεο ηεο Δηαηξείαο, κέζα ζην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο. Δίλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη γεληθά ζηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο Δηαηξείαο, πιελ ησλ ζεκάησλ πνπ αλάγνληαη ζηηο απνθιεηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο είλαη ελλεακειέο. Η ζεηεία ηνπ είλαη πεληαεηήο. ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλνληαη ν Πξφεδξνο ηνπ, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, πέληε κέιε νξηδφκελα απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη δχν αηξεηνί εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ

17 17 εθιέγνληαη κε άκεζε θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 1264/82. Α1.10 Οξγαλωηηθή δνκή Σα ΔΛΣΑ ζην πιαίζην ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπο έρνπλ αλαπηχμεη κηα επέιηθηε νξγαλσηηθή δνκή ησλ Τπεξεζηαθψλ Λεηηνπξγηψλ ηνπο κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο ζηνπο ρξήζηεο. Η νξγαλσηηθή δνκή ησλ ιεηηνπξγεί ζε ηξία επίπεδα: θεληξηθφ (Κεληξηθή Τπεξεζία) πεξηθεξεηαθφ (Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο) θαη ηνπηθφ ε θεληξηθφ επίπεδν νη Κεληξηθέο Γηεπζχλζεηο (πνπ απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα) απνηεινχλ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία θαη έρνπλ σο έξγν ηνπο ηε κειέηε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιήςε κέηξσλ αλάπηπμεο ησλ εξγαζηψλ ησλ ΔΛΣΑ, θαζψο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, νξγάλσζε, ζπληνληζκφ, θαζνδήγεζε θαη έιεγρν ησλ Τπεξεζηαθψλ Λεηηνπξγηψλ πεξηθεξεηαθνχ θαη ηνπηθνχ επηπέδνπ.

18 18 Οη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο θαη νη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δπηζηνιηθνχ Σαρπδξνκείνπ (πνπ απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα) απνηεινχλ ηηο Δπηρεηξεζηαθέο Λεηηνπξγίεο νη νπνίεο, ζηα πιαίζηα ελφο απνθεληξσκέλνπ ζπζηήκαηνο, έρνπλ σο έξγν ηνπο ην λα δηεπζχλνπλ, ζπληνλίδνπλ, παξαθνινπζνχλ θαη επνπηεχνπλ ηηο Μνλάδεο Γηθηχνπ Ληαληθήο θαη ηηο Δηδηθέο Μνλάδεο Παξαγσγήο αληίζηνηρα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην ρψξν ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο, γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφδνζε ζηε δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη, πάληνηε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο, ησλ θαλνληζκψλ πνπ ηζρχνπλ, ησλ νηθείσλ πξνγξακκάησλ, εληνιψλ θαη νδεγηψλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ θιηκαθίσλ πνπ ππέξθεηληαη απηψλ. ε ηνπηθφ επίπεδν ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ ηα Σαρπδξνκηθά Καηαζηήκαηα θαη ηα Σαρπδξνκηθά Πξαθηνξεία, ελψ ζε κεγάιεο πφιεηο ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ έξγνπ Δηδηθέο Μνλάδεο Παξαγσγήο, Κέληξα Γηαινγήο θαη Μνλάδεο Γηαλνκήο, κε εηδηθφ έξγν ηε δηαινγή θαη ηε δηαλνκή αληίζηνηρα. Σα Σαρπδξνκηθά Πξαθηνξεία δηεμάγνπλ ηαρπδξνκηθφ έξγν. Γηεπζχλνληαη απφ ηδηψηεο πνπ έρνπλ ηα πξνζφληα πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ- ΔΛΣΑ θαη επηβιέπνληαη απφ ηα Σαρπδξνκηθά Καηαζηήκαηα πνπ νξίδνληαη ζηελ απφθαζε ζχζηαζήο ηνπο ή θαζνξίδνληαη απφ ηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε ΔΛΣΑ.

19 19 Α1.11 Μέγεζνο ηεο Δηαηξείαο Σα Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ κεγέζνπο ηεο Δηαηξείαο θαηά ην έηνο 2013 είλαη: Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ : ζπλνιηθά Αξηζκφο Καηαζηεκάησλ : 727 Αξηζκφο Σαρπδξνκηθψλ Πξαθηνξείσλ : 726 Αξηζκφο Κνκβηθψλ Κέληξσλ Γηαινγήο: 11 Αξηζκφο γξακκαηνθηβσηίσλ πεξηζπιινγήο αιιεινγξαθίαο: πεξίπνπ Απηνθίλεηα Φνξηεγά: 640 Γίηθπθια:1928 Α2. Καζνιηθή Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία χκθσλα κε ηελ ΤΑ ΟΙΚ 7728/190/ «Οξηζκφο πεξηερνκέλνπ πνπ εκπίπηεη ζηελ Καζνιηθή Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία (Κ.Τ)» (ΦΔΚ 478/Β/ ) ε θαζνιηθή ηαρπδξνκηθή ππεξεζία πεξηιακβάλεη ηηο εμήο επί κέξνπο ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ θαη δηαζπλνξηαθνχ ηαρπδξνκείνπ: α) Σελ πεξηζπιινγή, κεηαθνξά, δηαινγή θαη δηαλνκή φισλ ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ βάξνπο έσο 2 ρηιηνγξάκκσλ, ζηα νπνία ελδεηθηηθά πεξηιακβάλνληαη πέξαλ ησλ αληηθεηκέλσλ αιιεινγξαθίαο θαη βηβιία, θαηάινγνη, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, θ.ιπ., θαζψο θαη ην δηαθεκηζηηθφ ηαρπδξνκείν κε δηεχζπλζε παξαιήπηε. β) ηελ πεξηζπιινγή, κεηαθνξά, δηαινγή θαη δηαλνκή ηαρπδξνκηθψλ δεκάησλ βάξνπο ην πνιχ είθνζη (20) ρηιηνγξάκκσλ. γ) ηηο ππεξεζίεο ησλ ζπζηεκέλσλ θαη ησλ απνζηνιψλ κε δεισκέλε αμία. Σα ΔΛΣΑ σο Φ.Π.Κ.Τ. παξέρνπλ ηελ Καζνιηθή Τπεξεζία, φπσο νξίδεηαη ζηνλ Νφκν 4053/2012 «Ρχζκηζε ιεηηνπξγίαο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, ζεκάησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 44/Α/ ) κε ζπγθεθξηκέλε πνηφηεηα ζε θάζε ρξήζηε, αλεμάξηεηα απφ ην ζεκείν ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο ζην νπνίν βξίζθεηαη, κφληκα θαη ζε πξνζηηή ηηκή. Ο Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο εμαζθαιίδεη έλα επαξθέο ζχλνιν ζεκείσλ πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ ζε φιε ηελ Δπηθξάηεηα γηα ηελ παξνρή ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο. Γηαζέηεη έλα ηνπιάρηζηνλ ζεκείν πξφζβαζεο πεξηζπιινγήο ηεο αιιεινγξαθίαο γηα θάζε θαηνίθνπο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη έλα ηνπιάρηζηνλ ζεκείν πξφζβαζεο ζε θάζε νηθηζκφ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο.

20 20 Η παξνπζία ησλ ΔΛΣΑ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα γίλεηαη κέζσ ησλ ζεκείσλ πξφζβαζεο θαη επαθήο πνπ είλαη ηα Σαρπδξνκηθά Καηαζηήκαηα, νη Δηδηθέο Μνλάδεο Παξαγσγήο (ελδεηθηηθά: Κέληξα Γηαινγήο θαη Μνλάδεο Γηαλνκήο), ηα Σαρπδξνκηθά Πξαθηνξεία, νη Αγξνηηθνί Γηαλνκείο, νη γξακκαηνζπξίδεο θαη ηα γξακκαηνθηβψηηα. Η πεξηζπιινγή θαη ε δηαλνκή ησλ ηαρπδξνκηθψλ αληηθεηκέλσλ, απφ ηα ζεκεία πξφζβαζεο γίλεηαη κηα θνξά ηελ εκέξα θαη πέληε θνξέο ηελ εβδνκάδα, εθηφο απφ νξηζκέλεο πεξηνρέο, εθεμήο θαινχκελεο εμαηξνχκελεο πεξηνρέο. Οη εμαηξνχκελεο πεξηνρέο απφ ηελ παξαπάλσ θαζεκεξηλή ηαρπδξνκηθή εμππεξέηεζε εμεηάδνληαη θαη θαζνξίδνληαη, φπνηε απηφ θξηζεί απαξαίηεην, απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 2 ηεο κε αξηζκφ 28977/811/ Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Ο Φνξέαο Παξνρήο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο εθδίδεη θαηάζηαζε ρσξηζηά γηα θάζε λνκφ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη νη εμαηξνχκελεο πεξηνρέο θαη ε ζπρλφηεηα εμππεξέηεζεο απηψλ. Η θαηάζηαζε απηή αλαξηάηαη ζε φια ηα Σαρπδξνκηθά Καηαζηήκαηα ηνπ Ννκνχ θαη θνηλνπνηείηαη ζηα Γεκνηηθά θαη Κνηλνηηθά Γηακεξίζκαηα απηνχ, θαζψο θαη ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (Δ.Δ.Σ.Σ.). Α3. Γηαξθήο Δθζπγρξνληζκόο ηφρνη ηνπ ηξαηεγηθνχ & Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ ησλ ΔΛΣΑ γηα ηελ πεξίνδν είλαη: 1. Η αλαδηνξγάλσζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ψζηε ηα ΔΛΣΑ λα κπνξέζνπλ λα ππνζηεξίμνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ επηηπρή δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζε λέεο αγνξέο 2. Η δηαθνξνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ πξντφλησλ θαη ε αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 3. Η αιιαγή, δηαθνξνπνίεζε θαη επέθηαζε ηνπ κίγκαηνο πσιήζεσλ, θαη 4. Η δηεξεχλεζε θαη δηεθδίθεζε λέσλ αγνξψλ Η ζπλερήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο παξαγσγηθήο αιπζίδαο, ε δηεχξπλζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, εζηηάδνληαο ζηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΠΡΟ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΠΡΟ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΠΡΟ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΑΥΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ Α.Ε. Πεξηερόκελα Πεξηερόκελα... 2 ΓΔΝΙΚΑ... 3 A ΥΑΡΑΚΣΖΡΙΣΙΚΑ ΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8 ΧΑΡΣΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ (Χ.Τ.Κ.) Περιεχόμενα Περιεχόμενα.... Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8... 8 5. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 560 ης σνεδρίαζης (8-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ Έθδνζε 1.4, Κέξθπξα 07/07/2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πξννίκην 1.1 Πεξί ηνπ θαλνληζκνχ 1.2 θνπφο 1.3 Γεκνζηφηεηα 2. Οξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα