1. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ ΟΡΟΦΗ ΣΤΠΟΤ ΠΑΝΕΛ LED. ΔΙΑΣΑΕΩΝ 30Χ120 cm

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ ΟΡΟΦΗ ΣΤΠΟΤ ΠΑΝΕΛ LED. ΔΙΑΣΑΕΩΝ 30Χ120 cm"

Transcript

1 Διαβοφλευςθ επί των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια Φωτιςτικών LED και υςτήματοσ παρακολοφθηςησ και διαχείριςησ ενζργειασ, ςτο πλαίςιο του ζργου : «ENERGY MONITORING AND CONTROL SYSTEM» INTERREG IV Περίοδοσ δημόςιασ διαβοφλευςησ από Σρίτη 10/03/2015 ζωσ Σρίτη 17/03/2015. Οι παρατθριςεισ κα γίνονται δεκτζσ ςτα του Γραφείου Προμθκειϊν του Νοςοκομείου: & και μζχρι και τθν Σρίτθ 17/03/2015 και ϊρα 14:00 μ.μ. 1. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ ΟΡΟΦΗ ΣΤΠΟΤ ΠΑΝΕΛ LED ΔΙΑΣΑΕΩΝ 30Χ120 cm Φωτιςτικό LED οροφισ τφπου πάνελ (πυρινεσ φωτιςμοφ LED ςε πλακζτα), εςωτερικοφ χϊρου, διαςτάςεων περίπου 30Χ120 cm, πλιρεσ, για ςφνδεςθ ςτα δίκτυα θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Μζγιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 45W (υνολικά του φωτιςτικοφ ςϊματοσ) Σο εφροσ τάςθσ ειςόδου να κυμαίνεται από 100V AC ζωσ 260V AC με ςυχνότθτα 50/60Hz. Ελάχιςτθ απόδοςθ των LEDs του φωτιςτικοφ ςϊματοσ ίςθ με 5.000lm. Σο CRI είναι >80. Σο CCT να είναι Κ Η διάρκεια ηωισ να είναι τουλάχιςτον ϊρεσ. Σο ςϊμα του φωτιςτικοφ να είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο μζταλλο υψθλισ αντοχισ, ι ατςάλι γαλβανιςμζνο εν κερμϊ ι ανοδιωμζνο περίβλθμα αλουμινίου, το οποίο να φζρει ειδικι θλεκτροςτατικι βαφι λευκοφ χρϊματοσ. Σο εξωτερικό κάλυμμα (Lens) να είναι καταςκευαςμζνο από OPAL ακρυλικό υλικό (PMMA), φζροντασ ειδικι προςταςία UV για αντίςταςθ ςτθ γιρανςθ. Σο φωτιςτικό να καλφπτεται από 5 χρόνια εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Οι δίοδοι LED που χρθςιμοποιεί ο λαμπτιρασ να φζρουν βεβαίωςθ εργαςτθρίου κατά το πρότυπο LM80. Σο φωτιςτικό να φζρει όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ RoHS και CE (κατά EMC 2004/108/ΕC και LVD 2006/95/EC). Ο καταςκευαςτισ να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008. Ο ςυμμετζχων ςτον διαγωνιςμό να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008, ςτο οποίο κα φζρει το όνομα ι τον διακριτικό τίτλο του ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό για αντικείμενο ςχετικό με τον διαγωνιςμό. Σο φωτιςτικό κα είναι πλιρεσ για εγκατάςταςθ ςε δίκτυο 230 V. Σιμι τεμαχίου με ΦΠΑ 290,00

2 2. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ ΨΕΤΔΟΡΟΦΗ ΣΤΠΟΤ ΠΑΝΕΛ LED ΔΙΑΣΑΕΩΝ 30Χ120 cm Φωτιςτικό LED ψευδοροφισ τφπου πάνελ (πυρινεσ φωτιςμοφ LED ςε πλακζτα), εςωτερικοφ χϊρου, διαςτάςεων περίπου 30Χ120 cm, πλιρεσ, για ςφνδεςθ ςτα δίκτυα θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Μζγιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 45W (υνολικά του φωτιςτικοφ ςϊματοσ) Σο εφροσ τάςθσ ειςόδου να κυμαίνεται από 100V AC ζωσ 260V AC με ςυχνότθτα 50/60Hz. Ελάχιςτθ απόδοςθ των LEDs του φωτιςτικοφ ςϊματοσ ίςθ με 5.000lm. Σο CRI να είναι >80. Σο CCT να είναι Κ Η διάρκεια ηωισ να είναι τουλάχιςτον ϊρεσ. Σο ςϊμα του φωτιςτικοφ να είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο μζταλλο υψθλισ αντοχισ, ι ατςάλι γαλβανιςμζνο εν κερμϊ ι ανοδιωμζνο περίβλθμα αλουμινίου, το οποίο να φζρει ειδικι θλεκτροςτατικι βαφι λευκοφ χρϊματοσ. Σο εξωτερικό κάλυμμα (Lens) να είναι καταςκευαςμζνο από OPAL ακρυλικό υλικό (PMMA), φζροντασ ειδικι προςταςία UV για αντίςταςθ ςτθ γιρανςθ. Σο φωτιςτικό να καλφπτεται από 5 χρόνια εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Οι δίοδοι LED που χρθςιμοποιεί ο λαμπτιρασ να φζρουν βεβαίωςθ εργαςτθρίου κατά το πρότυπο LM80. Σο φωτιςτικό να φζρει όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ RoHS και CE (κατά EMC 2004/108/ΕC και LVD 2006/95/EC). Ο καταςκευαςτισ να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008. Ο ςυμμετζχων ςτον διαγωνιςμό να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008, ςτο οποίο κα φζρει το όνομα ι τον διακριτικό τίτλο του ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό για αντικείμενο ςχετικό με τον διαγωνιςμό. Σο φωτιςτικό κα είναι πλιρεσ για εγκατάςταςθ ςε δίκτυο 230 V. Σιμι τεμαχίου με ΦΠΑ 280,00 3. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ ΨΕΤΔΟΡΟΦΗ ΣΤΠΟΤ ΠΑΝΕΛ LED ΔΙΑΣΑΕΩΝ 60Χ60 cm Φωτιςτικό LED ψευδοροφισ τφπου πάνελ (πυρινεσ φωτιςμοφ LED ςε πλακζτα), εςωτερικοφ χϊρου, διαςτάςεων περίπου 60Χ60 cm, πλιρεσ, για ςφνδεςθ ςτα δίκτυα θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Μζγιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 45W (υνολικά του φωτιςτικοφ ςϊματοσ) Σο εφροσ τάςθσ ειςόδου να κυμαίνεται από 100V AC ζωσ 260V AC με ςυχνότθτα 50/60Hz. Ελάχιςτθ απόδοςθ των LEDs του φωτιςτικοφ ςϊματοσ ίςθ με 5.000lm. Σο CRI να είναι >80. Σο CCT να είναι Κ Η διάρκεια ηωισ να είναι τουλάχιςτον ϊρεσ. Σο ςϊμα του φωτιςτικοφ να είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο μζταλλο υψθλισ αντοχισ, ι ατςάλι γαλβανιςμζνο εν κερμϊ ι ανοδιωμζνο περίβλθμα αλουμινίου, το οποίο να φζρει ειδικι θλεκτροςτατικι βαφι λευκοφ χρϊματοσ.

3 Σο εξωτερικό κάλυμμα (Lens) να είναι καταςκευαςμζνο από OPAL ακρυλικό υλικό (PMMA), φζροντασ ειδικι προςταςία UV για αντίςταςθ ςτθ γιρανςθ. Σο φωτιςτικό να καλφπτεται από 5 χρόνια εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Οι δίοδοι LED που χρθςιμοποιεί ο λαμπτιρασ να φζρουν βεβαίωςθ εργαςτθρίου κατά το πρότυπο LM80. Σο φωτιςτικό να φζρει όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ RoHS και CE (κατά EMC 2004/108/ΕC και LVD 2006/95/EC). Ο καταςκευαςτισ να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008. Ο ςυμμετζχων ςτον διαγωνιςμό να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008, ςτο οποίο κα φζρει το όνομα ι τον διακριτικό τίτλο του ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό για αντικείμενο ςχετικό με τον διαγωνιςμό. Σο φωτιςτικό κα είναι πλιρεσ για εγκατάςταςθ ςε δίκτυο 230 V. Σιμι τεμαχίου με ΦΠΑ 280,00 4. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΛΑΜΠΣΗΡΑ ΣΤΠΟΤ LED T8 G13 60cm Λαμπτήρασ LED TUBE T8, μήκουσ 60cm για αντικατάςταςθ λαμπτιρα φκοριςμοφ L 60 cm.. Μζγιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ φωτιςτικοφ ςϊματοσ (λαμπτήρα LED TUBE ςυνολικά), 10 W Σο εφροσ τάςθσ ειςόδου να κυμαίνεται από 100V AC ζωσ 260V AC με ςυχνότθτα 50/60Hz. Ελάχιςτθ απόδοςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ (λαμπτήρα LED TUBE ςυνολικά), ίςθ με 900 lm. Σο CRI να είναι >80. Σο CCT να είναι Κ Σο ςϊμα του λαμπτιρα να αποτελείται από κράμα αλουμινίου υψθλισ κερμικισ αγωγιμότθτασ. Ο τφποσ βάςθσ ςτιριξθσ του λαμπτιρα να είναι τφπου G13. Σο πλαςτικό κάλυμμα του λαμπτιρα να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ αντοχισ γαλακτοφχο πολυκαρβουνικό υλικό. Η διάμετροσ του λαμπτιρα να είναι Φ26mm. Η γωνία απόδοςθσ φωτεινισ δζςμθσ να είναι τουλάχιςτον 150. Η διάρκεια ηωισ των LED να είναι > ϊρεσ. Ο λαμπτιρασ να καλφπτεται από 3 χρόνια εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Οι δίοδοι LED που χρθςιμοποιεί ο λαμπτιρασ φζρουν να βεβαίωςθ εργαςτθρίου κατά το πρότυπο LM80. Ο λαμπτιρασ να φζρει όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ RoHS και CE (κατά EMC 2004/108/ΕC και LVD 2006/95/EC). Ο καταςκευαςτισ να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008. Ο ςυμμετζχων ςτον διαγωνιςμό να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008, ςτο οποίο κα φζρει το όνομα ι τον διακριτικό τίτλο του ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό για αντικείμενο ςχετικό με τον διαγωνιςμό. Ο λαμπτιρασ κα είναι πλιρθσ για εγκατάςταςθ ςε δίκτυο 230 V. Σιμι τεμαχίου με ΦΠΑ 45,00 5. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΛΑΜΠΣΗΡΑ ΣΤΠΟΤ LED T8 G13 120cm Μζγιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ φωτιςτικοφ ςϊματοσ (λαμπτήρα LED TUBE ςυνολικά), 21 W. Σο εφροσ τάςθσ ειςόδου να κυμαίνεται από 100V AC ζωσ 260V AC με ςυχνότθτα 50/60Hz. Ελάχιςτθ απόδοςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ (λαμπτήρα LED TUBE ςυνολικά), ίςθ με 1900lm.

4 Σο CRI είναι >80. Σο CCT είναι Κ Σο ςϊμα του λαμπτιρα να αποτελείται από κράμα αλουμινίου υψθλισ κερμικισ αγωγιμότθτασ. Ο τφποσ βάςθσ ςτιριξθσ του λαμπτιρα είναι τφπου G13. Σο πλαςτικό κάλυμμα του λαμπτιρα να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ αντοχισ γαλακτοφχο πολυκαρβουνικό υλικό. Η διάμετροσ του λαμπτιρα να είναι Φ26mm. Η γωνία απόδοςθσ φωτεινισ δζςμθσ να είναι τουλάχιςτον 150. Η διάρκεια ηωισ των LED να είναι > ϊρεσ. Ο λαμπτιρασ να καλφπτεται από 3 χρόνια εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Οι δίοδοι LED που χρθςιμοποιεί ο λαμπτιρασ να φζρουν βεβαίωςθ εργαςτθρίου κατά το πρότυπο LM80. Ο λαμπτιρασ να φζρει όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ RoHS και CE (κατά EMC 2004/108/ΕC και LVD 2006/95/EC). Ο καταςκευαςτισ να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008. Ο ςυμμετζχων ςτον διαγωνιςμό να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008, ςτο οποίο κα φζρει το όνομα ι τον διακριτικό τίτλο του ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό για αντικείμενο ςχετικό με τον διαγωνιςμό Ο λαμπτιρασ κα είναι πλιρθσ για εγκατάςταςθ ςε δίκτυο 230 V. Σιμι τεμαχίου με ΦΠΑ 55,00 6. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΛΑΜΠΣΗΡΑ ΣΤΠΟΤ LED T8 G13 150cm Λαμπτήρασ LED TUBE T8, μήκουσ 150cm, για αντικατάςταςθ λαμπτιρα φκοριςμοφ L 150 cm. Μζγιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ φωτιςτικοφ ςϊματοσ (λαμπτήρα LED TUBE ςυνολικά), 25 W. Σο εφροσ τάςθσ ειςόδου να κυμαίνεται από 100V AC ζωσ 260V AC με ςυχνότθτα 50/60Hz. Ελάχιςτθ απόδοςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ (λαμπτήρα LED TUBE ςυνολικά), ίςθ με 2300 lm. Σο CRI να είναι >80. Σο CCT να είναι Κ Σο ςϊμα του λαμπτιρα να αποτελείται από κράμα αλουμινίου υψθλισ κερμικισ αγωγιμότθτασ. Ο τφποσ βάςθσ ςτιριξθσ του λαμπτιρα να είναι τφπου G13. Σο πλαςτικό κάλυμμα του λαμπτιρα να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ αντοχισ γαλακτοφχο πολυκαρβουνικό υλικό. Η διάμετροσ του λαμπτιρα να είναι Φ26mm. Η γωνία απόδοςθσ φωτεινισ δζςμθσ να είναι τουλάχιςτον 150. Η διάρκεια ηωισ των LED να είναι > ϊρεσ. Ο λαμπτιρασ να καλφπτεται από 3 χρόνια εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Οι δίοδοι LED που χρθςιμοποιεί ο λαμπτιρασ να φζρουν βεβαίωςθ εργαςτθρίου κατά το πρότυπο LM80. Ο λαμπτιρασ να φζρει όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ RoHS και CE (κατά EMC 2004/108/ΕC και LVD 2006/95/EC). Ο καταςκευαςτισ να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008. Ο ςυμμετζχων ςτον διαγωνιςμό να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008, ςτο οποίο κα φζρει το όνομα ι τον διακριτικό τίτλο του ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό για αντικείμενο ςχετικό με τον διαγωνιςμό Ο λαμπτιρασ κα είναι πλιρθσ για εγκατάςταςθ ςε δίκτυο 230 V. Σιμι τεμαχίου με ΦΠΑ 65,00

5 7. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ ΟΡΟΦΗ ΜΕ ΛΑΜΠΣΗΡΑ ΣΤΠΟΤ LED T8 G13 120cm Φωτιςτικό ςϊμα οροφισ, διαςτάςεων περίπου 30Χ120 cm, ςτεγαςμζνων χϊρων με δφο λαμπτήρεσ LED TUBE T8, μήκουσ 120cm, με κάλυμμα από methacrylate διαφανζσ πριςματικό αντικαμβωτικό. Σο ςϊμα του φωτιςτικοφ να είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο μζταλλο υψθλισ αντοχισ, ι ατςάλι γαλβανιςμζνο εν κερμϊ ι ανοδιωμζνο περίβλθμα αλουμινίου, το οποίο να φζρει ειδικι θλεκτροςτατικι βαφι λευκοφ χρϊματοσ, με ατςάλινα ελατιρια για τθν προςαρμογι του καλφμματοσ ςτο ςϊμα του φωτιςτικοφ, προςταςίασ ΙP 40. Πλιρεσ, για ςφνδεςθ ςτα δίκτυα θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Ο καταςκευαςτισ να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008. Ο ςυμμετζχων ςτον διαγωνιςμό να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008, ςτο οποίο κα φζρει το όνομα ι τον διακριτικό τίτλο του ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό για αντικείμενο ςχετικό με τον διαγωνιςμό Ειδικότερα για τον λαμπτιρα LED TUBE T8 Λαμπτήρασ LED TUBE T8, μήκουσ 120cm. Μζγιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ φωτιςτικοφ ςϊματοσ (λαμπτήρα LED TUBE ςυνολικά), 20 W. Σο εφροσ τάςθσ ειςόδου να κυμαίνεται από 100V AC ζωσ 260V AC με ςυχνότθτα 50/60Hz. Ελάχιςτθ απόδοςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ (λαμπτήρα LED TUBE ςυνολικά), ίςθ με 1900lm. Σο CRI είναι >80. Σο CCT είναι Κ Σο ςϊμα του λαμπτιρα να αποτελείται από κράμα αλουμινίου υψθλισ κερμικισ αγωγιμότθτασ. Ο τφποσ βάςθσ ςτιριξθσ του λαμπτιρα είναι τφπου G13. Σο πλαςτικό κάλυμμα του λαμπτιρα να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ αντοχισ γαλακτοφχο πολυκαρβουνικό υλικό. Η διάμετροσ του λαμπτιρα να είναι Φ26mm. Η γωνία απόδοςθσ φωτεινισ δζςμθσ να είναι τουλάχιςτον 150. Η διάρκεια ηωισ των LED να είναι > ϊρεσ. Ο λαμπτιρασ να καλφπτεται από 3 χρόνια εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Οι δίοδοι LED που χρθςιμοποιεί ο λαμπτιρασ να φζρουν βεβαίωςθ εργαςτθρίου κατά το πρότυπο LM80. Ο λαμπτιρασ να φζρει όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ RoHS και CE (κατά EMC 2004/108/ΕC και LVD 2006/95/EC). Ο καταςκευαςτισ να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008. Ο λαμπτιρασ κα είναι πλιρθσ για εγκατάςταςθ ςε δίκτυο 230 V. Σιμι τεμαχίου με ΦΠΑ 150,00 8. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

6 ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ ΨΕΤΔΟΡΟΦΗ ΜΕ ΛΑΜΠΣΗΡΑ ΣΤΠΟΤ LED T8 G13 120cm Φωτιςτικό ςϊμα ψευδοροφισ, διαςτάςεων 30Χ120 cm, ςτεγαςμζνων χϊρων με δφο λαμπτήρεσ LED TUBE T8, μήκουσ 120cm, με κάλυμμα από methacrylate διαφανζσ πριςματικό αντικαμβωτικό. Σο ςϊμα του φωτιςτικοφ να είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο μζταλλο υψθλισ αντοχισ, ι ατςάλι γαλβανιςμζνο εν κερμϊ ι ανοδιωμζνο περίβλθμα αλουμινίου, το οποίο να φζρει ειδικι θλεκτροςτατικι βαφι λευκοφ χρϊματοσ, με ατςάλινα ελατιρια για τθν προςαρμογι του καλφμματοσ ςτο ςϊμα του φωτιςτικοφ, προςταςίασ ΙP 40. Πλιρεσ, για ςφνδεςθ ςτα δίκτυα θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Ο καταςκευαςτισ να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008. Ο ςυμμετζχων ςτον διαγωνιςμό να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008, ςτο οποίο κα φζρει το όνομα ι τον διακριτικό τίτλο του ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό για αντικείμενο ςχετικό με τον διαγωνιςμό Ειδικότερα για τον λαμπτιρα LED TUBE T8 Λαμπτήρασ LED TUBE T8, μήκουσ 120cm. Μζγιςτθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ φωτιςτικοφ ςϊματοσ (λαμπτήρα LED TUBE ςυνολικά), 20 W. Σο εφροσ τάςθσ ειςόδου να κυμαίνεται από 100V AC ζωσ 260V AC με ςυχνότθτα 50/60Hz. Ελάχιςτθ απόδοςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ (λαμπτήρα LED TUBE ςυνολικά), ίςθ με 1900lm. Σο CRI είναι >80. Σο CCT είναι Κ Σο ςϊμα του λαμπτιρα να αποτελείται από κράμα αλουμινίου υψθλισ κερμικισ αγωγιμότθτασ. Ο τφποσ βάςθσ ςτιριξθσ του λαμπτιρα είναι τφπου G13. Σο πλαςτικό κάλυμμα του λαμπτιρα να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ αντοχισ γαλακτοφχο πολυκαρβουνικό υλικό. Η διάμετροσ του λαμπτιρα να είναι Φ26mm. Η γωνία απόδοςθσ φωτεινισ δζςμθσ να είναι τουλάχιςτον 150. Η διάρκεια ηωισ των LED να είναι > ϊρεσ. Ο λαμπτιρασ να καλφπτεται από 3 χρόνια εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Οι δίοδοι LED που χρθςιμοποιεί ο λαμπτιρασ να φζρουν βεβαίωςθ εργαςτθρίου κατά το πρότυπο LM80. Ο λαμπτιρασ να φζρει όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ RoHS και CE (κατά EMC 2004/108/ΕC και LVD 2006/95/EC). Ο καταςκευαςτισ να φζρει πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008. Ο λαμπτιρασ κα είναι πλιρθσ για εγκατάςταςθ ςε δίκτυο 230 V. Σιμι τεμαχίου με ΦΠΑ 140,00 9. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

7 ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Θα εγθαηαζηαζνύλ ζην θηίξην ηεο Δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζην θηίξην ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, κε αζύξκαηεο ζπζθεπέο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ θαη ην αληίζηνηρν ινγηζκηθό εθαξκνγώλ, ώζηε λα επηηπγράλεηαη νξζή ρξήζε ησλ ζπζθεπώλ πνπ θαηαλαιώλνπλ ξεύκα, ζπκβάιινληαο ζηελ εμνηθνλόκεζε θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ελέξγεηαο ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Καζηνξηάο θαη ζηε κείσζε ηεο εθπνκπήο CΟ2 ζην πεξηβάιινλ. Τα ζπζηήκαηα παξαθνινύζεζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, ζα είλαη πιήξε θαη ζε ιεηηνπξγία θαη ζα εγθαηαζηαζνύλ, πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ led, ώζηε λα ππάξρεη θαηαγξαθή θαη ζύγθξηζε ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. Εξοπλιζμόρ & Λογιζμικό Εθαπμογών ηος ςζηήμαηορ Παπακολούθηζηρ και Διασείπιζηρ Ενέπγειαρ Θα πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο θσηεηλόηεηαο θαη παξνπζίαο κε αηζζεηήξεο θίλεζεο θαη θσηεηλόηεηαο ησλ θπθισκάησλ θσηηζκνύ θαη κε αζύξκαηεο ζπζθεπέο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ησλ θπθισκάησλ ηζρύνο, όπσο Η/Υ, ςύθηεο λεξνύ θαη θσηνηππηθά. Θα ππάξρνπλ κεηαγσγνί δηαζύλδεζεο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξνθεηκέλνπ λα ελνπνηεζνύλ ηα απνκαθξπζκέλα δίθηπα κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηύνπ Ethernet κε θνξκό νπηηθώλ ηλώλ, ώζηε ην ζπλνιηθό ζύζηεκα λα δηαρεηξίδεηαη θεληξηθά από ην ινγηζκηθό. Τν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα απνηειείηαη από ηα αθόινπζα: 1. Αζύξκαηεο ζπζθεπέο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ κε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ελζσκαησκέλν chip. Θα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ 16A θαη ηνπιάρηζηνλ 3,6ΚWh. Πξόθεηηαη γηα εμάξηεκα πνπ ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε αζθάιεηεο ειεθηξνινγηθνύ πίλαθα ή ζε ηξνθνδνζίεο νη νπνίεο δελ θαηαιήγνπλ ζε πξίδα ζνύθν. 2. Μεηαηξνπείο νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξνθεηκέλνπ λα ελνπνηεζνύλ ηα απνκαθξπζκέλα δίθηπα κέζσ ηνπ Ethernet δηθηύνπ, ώζηε ην ζπλνιηθό ζύζηεκα λα δηαρεηξίδεηαη θεληξηθά από ην ινγηζκηθό. Επίζεο, ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ απνκαθξπζκέλα από ην δίθηπν κέηξεζεο θαη ειέγρνπ (π.ρ. εγθαηάζηαζε δηθηύνπ ζην ηζόγεην θαη ινγηζκηθό ζηνλ όξνθν ή ζε άιιν θηίξην ή ζε άιιε γεσγξαθηθή πεξηνρή). 3. Αζύξκαηνη δηαθόπηεο πνπ ειέγρνπλ έλα εμάξηεκα ή/θαη κία νκάδα εμαξηεκάησλ, πνπ νξίδεηαη από ην ινγηζκηθό θαη κε ηνλ ηξόπν απηό ειέγρεηαη ρεηξνθίλεηα ην άλνηγκα/θιείζηκν ηεο ηξνθνδνζίαο ηεο νκάδαο απηήο. 4. Αζύξκαηνο αηζζεηήξαο θίλεζεο θαη θσηεηλόηεηαο, ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζεί ηηο ζπλζήθεο ζε ρώξνπο. 5. Αζύξκαηνο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζεί ηηο ζπλζήθεο ζε ρώξνπο. Επίζεο, ζα πξνζθέξεη ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηηο επηθξαηνύζεο ζεξκνθξαζίεο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ θηηξίνπ πξνζθέξνληαο έηζη ζηνηρεία γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθώλ. 6. To ινγηζκηθό, ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε όισλ ησλ ζπζθεπώλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ινγηζκηθό ζα πξέπεη λα έρεη ηηο εμήο ειάρηζηεο δπλαηόηεηεο: 1. Παξαθνινύζεζε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηεο, θόζηνο θαη εθπνκπέο CO2 ζε επίπεδν ζπζθεπώλ, νκάδα ζπζθεπώλ, ρώξσλ, νξόθσλ θηηξίσλ θιπ.

8 2. Έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ είηε ζηηγκηαία είηε πξνγξακκαηηζκέλα. 3. Παξαθνινύζεζε Θεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο θάζε ρώξνπ θαη δπλαηόηεηα ειέγρνπ π.ρ. θιηκαηηζηηθώλ. 4. Παξαθνινύζεζε θίλεζεο θαη θσηεηλόηεηαο, κε απώηεξν ζθνπό λα κεησζεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο όηαλ δελ απαηηείηαη. 5. Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο πνιιαπιώλ δηθηύσλ (θηίξηα, νξόθνπο θιπ.) 6. Δηαζύλδεζε κεηξεηώλ ηύπνπ Modbus, θιπ. 7. Φξνλνπξνγξακκαηηζκόο γηα ην άλνηγκα θάπνησλ ζπζθεπώλ 8. Παξνπζίαζε ελεξγεηαθώλ δεηθηώλ θαηαλάισζεο ζε ηζηνζειίδεο Σην ζύλνιν ηνπ, ηνπ ην εγθαηεζηεκέλν ζύζηεκα νθείιεη : 1. λα είλαη θηιηθό πξνο ηνλ ρξήζηε, ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ είλαη ηόζν ιεηηνπξγηθή θαη εύθνιε πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη από ηνλ πιένλ απιό ρξήζηε Η/Υ θαη ε παξακεηξνπνίεζε λα κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε ειάρηζηεο ώξεο, 2. λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δώζεη ηελ εηθόλα θαηαλάισζεο αθόκε θαη ζε επίπεδν πξίδαο ή ζέζεο εξγαζίαο. Τα ζηνηρεία απηά νπζηαζηηθά ζα πξέπεη απαληνύλ ζην πσο, πνπ θαη γηαηί θαηαλαιώλεηαη ε ελέξγεηα θαη λα βνεζνύλ ζεκαληηθά ζην λα απνθαζηζηεί ε ζηξαηεγηθή θαη ε πνιηηηθή δηαρείξηζεο. 3. λα έρεη εύθνιε επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ κε επηπιένλ αζύξκαηνπο κεηξεηέο, ε κεηαθνξά ησλ ελεξγεηαθώλ δεδνκέλσλ λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξα αζθαιή ηξόπν (AES 128 bit encryption) θαη ηα δεδνκέλα απηά λα κελ παξεκβάιινληαη κε ηα ππόινηπα δηθηπαθά δεδνκέλα. Κάζε ζπζθεπή πνπ ηνπνζεηείηαη ζην ζύζηεκα λα δηαζέηεη κνλαδηθή ηαπηόηεηα, ε νπνία λα επηθνηλσλεί κε ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ. Καηά ζπλέπεηα, ε ζπζθεπή απηή ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κόλν κε ην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν κε απηή ηελ άδεηα ρξήζεο. Τν ζύζηεκα ζε δηθηπαθή εγθαηάζηαζε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κέζα από Virtual Lan θαη κέζα από tunneling πξσηόθνιια (SSH), ώζηε λα απνθεπρζεί ην broadcast θαηά ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ από ηηο ζπζθεπέο πξνο ην ινγηζκηθό (~25kb/ώξα), 4. ην ζύζηεκα λα ρξεζηκνπνηεί αλνηρηά πξόηππα θαη πξσηόθνιια ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ, κέζσ ελζσκαησκέλνπ Web Server ηνπ ινγηζκηθνύ. Τν ζύζηεκα λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα νινθιεξσζεί κέζσ ησλ πιένλ δεκνθηιώλ κεζόδσλ (όπσο πρ. XML, Web Services θηι), κε νπνηνδήπνηε άιιν ζύγρξνλν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ή εξγαιεία data mining θαη business intelligence. Θα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ν παξαθάησ εμνπιηζκόο, ζύκθσλα κε ηελ πξάμε έληαμεο ηνπ έξγνπ: Τόπνο Κηίξην Δηνίθεζεο Κηίξην Ννζνθνκείνπ

9 Είδνο ύζηημα Παπακολούθηζηρ και Διασείπιζηρ Ενέπγειαρ 2.1. Έμππλνη αζύξκαηνη κεηξεηέο ελέξγεηαο Μεηαγσγείο δηαζύλδεζεο LAN/WAN Αηζζεηήξεο θίλεζεο θαη θσηεηλόηεηαο Αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο Δηαθόπηεο ειέγρνπ Λνγηζκηθό Παξαθνινύζεζεο θαη Δηαρείξηζεο Ελέξγεηαο 1 1 ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ α/α Πεπιγπαθή Πποδιαγπαθών Απαίηηζη Απάνηηζη Παπαπομπή ΜΕΣΡΗΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΥΟΤ 1. Καηαζθεπαζηήο / κνληέιν 2. Οη κεηξεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζνύλ ηε ζηηγκηαία θαηαλάισζε (ζε Watt) ειεθηξηθήο ηζρύνο ηνπ εμνπιηζκό πνπ ζα παξαθνινπζείηαη πνπ ζα νξίζεη ν θνξέαο 3. Οη κεηξεηέο πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. 4. Ο θάζε κεηξεηήο ζα πξέπεη λα έρεη δπλαηόηεηα ππνζηήξημεο ηνπιάρηζηνλ 16Αmp θαη ηνπιάρηζηνλ 3,6ΚW 5. Η επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ κεηξεηώλ ζα πξέπεη λα είλαη αζύξκαηε ρακειήο ηζρύνο 6. Δπλαηόηεηα ρξνλνπξνγξακκαηηζκνύ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεηξεηώλ 7. Σε πεξίπησζε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηεο κεηξεηή, λα ζπλερηζηεί απξόζθνπηα ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Να πεξηγξαθεί ν ηξόπνο πνπ επηηπγράλεηαη 8. Δπλαηόηεηα κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ηεο θαη από ηεο κεηξεηέο κέζσ δηθηύσλ LAN/WAN NAI

10 9. Αζύξκαηνο πνκπόο κε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε ην ινγηζκηθό ηνπ ζπζηήκαηνο. 10. Αζύξκαηνο δηαθόπηεο πνπ ειέγρεη έλα κεηξεηή ή/θαη κία νκάδα εμαξηεκάησλ. 11. Ύπαξμε Gateway γηα ηελ ελνπνίεζε απνκαθξπζκέλσλ δηθηύσλ κέζσ Ethernet θαη εμαζθάιηζε δπλαηόηεηαο θεληξηθήο δηαρείξηζεο 12. Οη κεηξεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηόηεηα λα ειέγρνληαη από ην ινγηζκηθό παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ. α/α Πεπιγπαθή Πποδιαγπαθών Απαίηηζη Απάνηηζη Παπαπομπή ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 13. Τν ινγηζκηθό ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηα αθόινπζα ηνπιάρηζηνλ ιεηηνπξγηθά: Windows XP Windows Vista Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows 7 Windows ηξέρνληα 14. Θα πξέπεη λα είλαη θηιηθό πξνο ηνλ ρξήζηε, ε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ είλαη ηόζν ιεηηνπξγηθή θαη εύθνιε πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη από ηνλ πιένλ απιό ρξήζηε Η/Υ θαη ε παξακεηξνπνίεζε λα κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε ειάρηζηεο ώξεο 15. Δπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλεο πξόζβαζεο κέζσ ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ 16. Δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο (άλνηγκα θιείζηκν) 17. Δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο πνιιαπιώλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ 18. Δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο ηξηθαζηθώλ θεληξηθώλ κεηξεηώλ θηηξίσλ θαη ππνκεηξεηώλ NAI

11 19. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα έληαμεο αηζζεηήξσλ αλίρλεπζεο θίλεζεο. 20. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα έληαμεο αηζζεηήξσλ θσηεηλόηεηαο. 21. Δπλαηόηεηα έληαμεο αηζζεηήξσλ ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο 22. Δπλαηόηεηα ηνπ ινγηζκηθνύ λα παξαθνινπζεί Θεξκνθξαζία θαη ζρεηηθή πγξαζία ρώξνπ θαη δπλαηόηεηα ειέγρνπ θιηκαηηζηηθώλ θιπ βάζεη θιηκαηηθώλ απαηηήζεσλ. 23. Δπλαηόηεηα ηνπ ινγηζκηθνύ λα παξαθνινπζεί ηελ θίλεζε πιεζπζκνύ κε απώηεξν ζθνπό λα κεησζεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο όηαλ δελ απαηηείηαη. 24. Δπλαηόηεηα επέθηαζεο ηνπ δηθηύνπ κε επηπιένλ αζύξκαηνπο κεηξεηέο, κεηαθνξά ησλ ελεξγεηαθώλ δεδνκέλσλ λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξα αζθαιή ηξόπν (AES 128 bit encryption) θαη ηα δεδνκέλα απηά λα κελ παξεκβάιινληαη κε ηα ππόινηπα δηθηπαθά δεδνκέλα. Κάζε ζπζθεπή πνπ ηνπνζεηείηαη ζην ζύζηεκα λα δηαζέηεη κνλαδηθό MAC address, ην νπνίν λα επηθνηλσλεί κε ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνύ. Καηά ζπλέπεηα, ε ζπζθεπή απηή ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κόλν κε ην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν κε απηή ηελ άδεηα ρξήζεο. Τν ζύζηεκα ζε δηθηπαθή εγθαηάζηαζε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κέζα από Virtual LAN θαη κέζα από tunneling πξσηόθνιια (SSH), ώζηε λα απνθεπρζεί ην broadcast θαηά ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ από ηηο ζπζθεπέο πξνο ην ινγηζκηθό (~25kb/ώξα). 25. Δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο πνιιαπιώλ δηθηύσλ (θηίξηα, νξόθνπο θιπ.)

12 26. Δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηεί αλνηρηά πξόηππα θαη πξσηόθνιια ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ, κέζσ ελζσκαησκέλνπ Web Server ηνπ ινγηζκηθνύ. Τν ζύζηεκα λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα νινθιεξσζεί κέζσ ησλ πιένλ δεκνθηιώλ κεζόδσλ (όπσο πρ. XML, Web Services θηι), κε νπνηνδήπνηε άιιν ζύγρξνλν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ή εξγαιεία data mining θαη business intelligence. 27. Δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο όηαλ θάπνηα ειεθηξηθή ζπζθεπή βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο θαη λα θιείλεη απηόκαηα ηε ζπζθεπή 28. Να πεξηγξαθεί ν ηξόπνο πνπ κπνξεί λα επαλαθέξεη ζε ιεηηνπξγία ηνπο κεηξεηέο ρσξίο ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ. 29. Δπλαηόηεηα απ επζείαο ειέγρνπ ησλ ζπζθεπώλ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ 30. Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ νη εμήο δπλαηόηεηεο: Οξηζκόο είδνπο εμνπιηζκό πνπ ζα ειέγρεηαη (θσηηζκόο, ζέζε εξγαζίαο, θιηκαηηζηηθή κνλάδα θιπ) Έληαμε ηνπ εμνπιηζκνύ ζε ζπγθεθξηκέλν θηίξην, όξνθν, ρώξν θιπ) 31. Δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο κέζσ Web 32. Δπλαηόηεηα ειέγρνπ κέζσ Web 33. Δπλαηόηεηα ειέγρνπ κέζσ Smart Phone 34. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα απεηθόληζεο - νπηηθήο εηδνπνίεζεο ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα ζπζθεπή βγεη εθηόο ειέγρνπ ή εθηόο πξνδηαγξαθώλ ιεηηνπξγίαο.

13 35. Δπλαηόηεηα πεξηνξηζκνύ ειέγρνπ θξίζηκσλ ειεθηξηθώλ. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα λα εμαηξνύληαη νη θξίζηκεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο από ηε δπλαηόηεηα λα ειέγρνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 36. Δπλαηόηεηα εηζαγσγήο δηαθόξσλ ηηκνινγηαθώλ ρξεώζεσλ θαη παξόρσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 37. Δπλαηόηεηα λα εηζάγεηαη θηιηθή νλνκαζία από ηνλ ρξήζηε γηα θάζε είδνπο εμνπιηζκνύ 38. Τν ινγηζκηθό ζα πξέπεη λα έρεη επηινγή γιώζζαο (Ειιεληθά, Αγγιηθά ππνρξεσηηθά) 39. Δπλαηόηεηα απηόκαηεο δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ αζθαιείαο (backup) ησλ ξπζκίζεσλ θαη κεηξήζεσλ. Επίζεο λα ππάξρεη δπλαηόηεηα ιήςεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο ρεηξνθίλεηα. 40. Δπλαηόηεηα άκεζεο αλάθηεζεο δεδνκέλσλ από αληίγξαθα αζθαιείαο 41. Δπλαηόηεηα πξνβνιήο θόζηνπο θαηαλάισζεο ζε επξώ ή/θαη άιιν λόκηζκα. 42. Δπλαηόηεηα πξνβνιήο ηζηνξηθώλ αλαθνξώλ γηα ηελ θαηαλάισζε, θόζηνο, εθπνκπή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζε ζπζθεπέο ή νκάδεο ζπζθεπώλ πνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη. Δπλαηόηεηα πξνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ απηώλ ζε βάζνο ρξόλνπ πνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη, αλά ώξα, εκέξα, εβδνκάδα, κήλα, έηε. 43. Δπλαηόηεηα πξνβνιήο εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (ζε θηιά/kwh). 44. Δπλαηόηεηα πξνβνιήο δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο, θόζηνπο θαη εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 45. Δπλαηόηεηα εμαγσγήο δεδνκέλσλ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία

14 46. Αζθάιεηα δεδνκέλσλ κέζσ θξππηνγξάθεζεο. Να πεξηγξαθεί. 47. Δπλαηόηεηα εύθνιεο πξνζζήθεο ζπζθεπήο ρσξίο αιιαγή ζηελ αξρηθή δνκή ηεο εγθαηάζηαζεο. Να πεξηγξαθεί. 48. Τν ζύζηεκα πξέπεη λα απαηηεί ειάρηζην bandwidth θαηά ηελ δηθηπαθή ηνπ εγθαηάζηαζε θαη λα κελ παξεκβάιιεηαη κε άιια δίθηπα δεδνκέλσλ. Να πεξηγξαθεί ν ηξόπνο. 49. Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο, ελδέρεηαη λα δεηεζεί από ηνλ ππνςήθην αλάδνρν παξνπζίαζε ηεο ιύζεο ζε πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία. Τηκή ζπζηεκάησλ παξαθνινύζεζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, κε αζύξκαηεο ζπζθεπέο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ θαη ην αληίζηνηρν ινγηζκηθό εθαξκνγώλ, εγθαηεζηεκέλα ζε ιεηηνπξγία, ,00 κε ΦΠΑ. Η Επιτροπι φνταξθσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν: 1. Σουμπίδθσ Γεϊργιοσ 2. ταυριανοφ Ιωάννα 3. Ράμμοσ Δθμιτριοσ

15 .

16

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Τν Entersoft Retail απνηειεί ηελ πην νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα αιπζίδεο ιηαληθήο θαη franchising θαη είλαη πιήξσο ελνπνηεκέλν κε ERP, CRM θαη E-Commerce. Entersoft Retail Οινθιεξσκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ULTRA Energy Savers. Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ. www.atticaenergy.com. Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων

ULTRA Energy Savers. Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ. www.atticaenergy.com. Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων ULTRA Energy Savers Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων Βλαχάκη 5, 115 25 Ν. Ψυχικό, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 6753 757 Fax: 210 6753 756 info@atticaenergy.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ Σν Ννζνθνκείν επηζπκεί λα ηξνθνδνηείηαη κε νμπγόλν γηα ηαηξηθή ρξήζε από κνλάδα παξαγσγήο νμπγόλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ΓΠΜΣ Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γίθηπα Υπνινγηζηώλ Καζεγεηήο: Α.Α. Οηθνλνκίδεο University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα