Σιμοκατάλογοσ Προγραμμάτων WIND to ALL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σιμοκατάλογοσ Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100"

Transcript

1 Σιμοκατάλογοσ Προγραμμάτων WIND to ALL ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND to ALL-25 WIND to ALL-30 WIND to ALL-40 WIND to ALL-50 Μηνιαίο Πάγιο Ενςωματωμένη Χρήςη Λεπτά ομιλίασ προσ όλα τα εθνικά δίκτυα 200* SMS προσ όλα τα εθνικά δίκτυα Mobile Internet 100ΜΒ 300MB 500MB 1GB Χρεώςεισ μετά την κατανάλωςη τησ ενςωματωμένησ χρήςησ Κλήςεισ ομιλίασ προσ εθνικά δίκτυα έως 11/9/14 ( /δευτ) 0,0057 0,0057 0,0057 0,0057 Κλήςεισ ομιλίασ προσ εθνικά δίκτυα από 12/9/14 ( /δευτ) 0, , , ,00716 SMS προσ εθνικά δίκτυα έωσ 11/9/14 ( /SMS) 0,1423 0,1423 0,1423 0,1423 SMS προσ εθνικά δίκτυα από 12/9/14 ( /SMS) 0,16 0,16 0,16 0,16 Πλοήγηςη WEB/WAP ( /KB) 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 Πλοήγηςη WEB/WAP ( /ΜB) 0,1024 0,1024 0,1024 0,1024 Πλοήγηςη on portal WAP ( /είςοδο) Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Χρέωςη ανά δευτερόλεπτο με ελάχιςτη διάρκεια χρέωςησ 60 δευτερόλεπτα * Τα 200 λεπτά ςτο πρόγραμμα WIND to ALL-25, διατίθενται ωσ προςφορά για νέεσ ενεργοποιήςεισ. Σε περίπτωςη αλλαγήσ προγράμματοσ ςτο WIND to ALL-25, παρέχονται 150 λεπτά. Το μηνιαίο πάγιο χρεώνεται προκαταβολικά κάθε μήνα. Για την περίοδο από την ημερομηνία ενεργοποίηςησ τησ γραμμήσ έωσ την ημερομηνία έκδοςησ του πρώτου λογαριαςμού, αντιςτοιχεί αναλογικό μηνιαίο πάγιο. Η κατανάλωςη τησ ενςωματωμένησ χρήςησ ιςχύει για τη χρονική περίοδο του μήνα τιμολόγηςησ. Για την περίοδο από την ημερομηνία ενεργοποίηςησ τησ γραμμήσ έωσ την ημερομηνία έκδοςησ του πρώτου λογαριαςμού, η ενςωματωμένη χρήςη είναι αναλογική. Από 2/7/14 κατά τη διάρκεια προςωρινήσ φραγήσ λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων και εφόςον η φραγή διαρκεί ολόκληρη την περίοδο τιμολόγηςησ, δεν θα πραγματοποιείται χρέωςη μηνιαίου παγίου. Ο ςυνδρομητήσ για το διάςτημα τησ προςωρινήσ φραγήσ θα επιβαρύνεται με «τέλοσ διατήρηςησ ςύνδεςησ», ωσ ελάχιςτο αντίτιμο για την διατήρηςη τησ ςύνδεςήσ του ςτο δίκτυο. Το «τέλοσ διατήρηςησ ςύνδεςησ» για τισ ςυνδέςεισ ςτα προγράμματα WIND to ALL διαμορφώνεται ωσ εξήσ: WIND to ALL-25: 17,50, WIND to ALL-30: 21, WIND to ALL-40: 28, WIND to ALL-50: 35. Τα λεπτά ομιλίασ που περιλαμβάνονται ςτην ενςωματωμένη χρήςη των προγραμμάτων αφορούν ςε εθνικέσ κλήςεισ φωνήσ που πραγματοποιούνται εντόσ Ελλάδασ προσ εθνικά δίκτυα ςταθερήσ και κινητήσ τηλεφωνίασ και δεν ιςχύουν για: διεθνείσ κλήςεισ, κλήςεισ Roaming, κλήςεισ προσ τον Προςωπικό Τηλεφωνητή, κλήςεισ προσ το Τμήμα Εξυπηρέτηςησ Πελατών WIND (1260), κλήςεισ προσ την Υπηρεςία Καταλόγου και Άμεςησ Σύνδεςησ WIND και κλήςεισ προσ λοιπέσ υπηρεςίεσ. Στισ κλήςεισ που πραγματοποιούνται εντόσ των λεπτών ομιλίασ τησ ενςωματωμένησ χρήςησ εφαρμόζεται ο ελάχιςτοσ χρόνοσ χρέωςησ των 60''. Τα λεπτά ομιλίασ τησ ενςωματωμένησ χρήςησ που δεν καταναλώνονται εντόσ του μήνα τιμολόγηςησ δεν μεταφέρονται ςτον επόμενο. Τα SMS που περιλαμβάνονται ςτην ενςωματωμένη χρήςη αφορούν αποςτολή μηνυμάτων που πραγματοποιείται εντόσ Ελλάδοσ προσ κινητά ελληνικών δικτύων και δεν περιλαμβάνουν SMS προσ ξένα δίκτυα, προσ υπηρεςίεσ, καθώσ και SMS κατά τη διάρκεια του Roaming. Τα SMS τησ ενςωματωμένησ χρήςησ που δεν καταναλώνονται εντόσ του μήνα τιμολόγηςησ δεν μεταφέρονται ςτον επόμενο. Τα MBs/GBs που περιλαμβάνονται ςτην ενςωματωμένη χρήςη αφορούν ςε πλοήγηςη που γίνεται εντόσ Ελλάδασ μέςω WΕΒ και WAP Browsing εκτόσ του WIND Plus portal. Τα MBs/GBs τησ ενςωματωμένησ χρήςησ που δεν καταναλώνονται εντόσ του μήνα τιμολόγηςησ δε μεταφέρονται ςτον επόμενο.

2 ΔΙΕΘΝΕΙ ΚΛΗΕΙ Ζώνη 1 (Ευρώπη) Ζώνη 2 (Αμερική, Αυςτραλία, Νέα Ζηλανδία) Ζώνη 3 (Αςία) Ζώνη 4 (Αφρική) Ζώνη 5 (Νηςιά Ειρηνικού Ωκεανού) Ζώνη 6 (Inmarsat) Thuraya Globalstar Inmarsat Mini Inmarsat B Inmarsat M Iridium8817 GlobalStar-Inmars Inmarsat A Skyphone Iridium8816 Skyphone-Aircome 0,6171 /λεπτό 0,6904 /λεπτό 1,0854 /λεπτό 1,6331 /λεπτό 2,4807 /λεπτό 0,0338 /δευτερόλεπτο 0,0406 /δευτερόλεπτο 0,0451 /δευτερόλεπτο 0,0510 /δευτερόλεπτο 0,0563 /δευτερόλεπτο 0,0756 /δευτερόλεπτο 0,0865 /δευτερόλεπτο 0,1316 /δευτερόλεπτο 0,1466 /δευτερόλεπτο 0,1600 /δευτερόλεπτο 0,1615 /δευτερόλεπτο Για τισ Ζώνεσ 1-5, η χρέωςη κλήςεων είναι ανά λεπτό & για τη ζώνη 6 η χρέωςη είναι ανά δευτερόλεπτο με ελάχιςτο χρόνο χρέωςησ 45.

3 Σιμοκατάλογοσ Προγράμματοσ WIND To ALL-100 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND to ALL-100 Μηνιαίο Πάγιο 100 Ενςωματωμένη Χρήςη Λεπτά ομιλίασ προσ όλα τα εθνικά δίκτυα SMS προσ όλα τα εθνικά δίκτυα Mobile Internet 3GB Χρεώςεισ μετά την κατανάλωςη τησ ενςωματωμένησ χρήςησ Κλήςεισ ομιλίασ προσ εθνικά δίκτυα ( /δευτ) 0,0033 SMS προσ εθνικά δίκτυα ( /SMS) 0,1423 Πλοήγηςη WEB/WAP ( /KB) 0,0001 Πλοήγηςη WEB/WAP ( /ΜB) 0,1024 Πλοήγηςη on portal WAP ( /είςοδο) Δωρεάν Χρέωςη ανά δευτερόλεπτο με ελάχιςτη διάρκεια χρέωςησ 60 δευτερόλεπτα Το μηνιαίο πάγιο χρεώνεται προκαταβολικά κάθε μήνα. Για την περίοδο από την ημερομηνία ενεργοποίηςησ τησ γραμμήσ έωσ την ημερομηνία έκδοςησ του πρώτου λογαριαςμού, αντιςτοιχεί αναλογικό μηνιαίο πάγιο. Η κατανάλωςη τησ ενςωματωμένησ χρήςησ ιςχύει για τη χρονική περίοδο του μήνα τιμολόγηςησ. Για την περίοδο από την ημερομηνία ενεργοποίηςησ τησ γραμμήσ έωσ την ημερομηνία έκδοςησ του πρώτου λογαριαςμού, η ενςωματωμένη χρήςη είναι αναλογική. Από 2/7/14 κατά τη διάρκεια προςωρινήσ φραγήσ λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων και εφόςον η φραγή διαρκεί ολόκληρη την περίοδο τιμολόγηςησ, δεν θα πραγματοποιείται χρέωςη μηνιαίου παγίου. Ο ςυνδρομητήσ για το διάςτημα τησ προςωρινήσ φραγήσ θα επιβαρύνεται με «τέλοσ διατήρηςησ ςύνδεςησ», ωσ ελάχιςτο αντίτιμο για την διατήρηςη τησ ςύνδεςήσ του ςτο δίκτυο. Το «τέλοσ διατήρηςησ ςύνδεςησ» για τισ ςυνδέςεισ ςτο πρόγραμμα WIND to ALL-100 είναι 60. Τα λεπτά ομιλίασ που περιλαμβάνονται ςτην ενςωματωμένη χρήςη αφορούν ςε εθνικέσ κλήςεισ φωνήσ που πραγματοποιούνται εντόσ Ελλάδασ προσ εθνικά δίκτυα ςταθερήσ και κινητήσ τηλεφωνίασ και δεν ιςχύουν για: διεθνείσ κλήςεισ, κλήςεισ Roaming, κλήςεισ προσ τον Προςωπικό Τηλεφωνητή, κλήςεισ προσ το Τμήμα Εξυπηρέτηςησ Πελατών WIND (1260), κλήςεισ προσ την Υπηρεςία Καταλόγου και Άμεςησ Σύνδεςησ WIND και κλήςεισ προσ λοιπέσ υπηρεςίεσ. Στισ κλήςεισ που πραγματοποιούνται εντόσ των λεπτών ομιλίασ τησ ενςωματωμένησ χρήςησ εφαρμόζεται ο ελάχιςτοσ χρόνοσ χρέωςησ των 60''. Τα λεπτά ομιλίασ τησ ενςωματωμένησ χρήςησ που δεν καταναλώνονται εντόσ του μήνα τιμολόγηςησ δεν μεταφέρονται ςτον επόμενο. Τα SMS που περιλαμβάνονται ςτην ενςωματωμένη χρήςη αφορούν αποςτολή μηνυμάτων που πραγματοποιείται εντόσ Ελλάδοσ προσ κινητά ελληνικών δικτύων και δεν περιλαμβάνουν SMS προσ ξένα δίκτυα, προσ υπηρεςίεσ, καθώσ και SMS κατά τη διάρκεια του Roaming. Τα SMS τησ ενςωματωμένησ χρήςησ που δεν καταναλώνονται εντόσ του μήνα τιμολόγηςησ δεν μεταφέρονται ςτον επόμενο. Τα GBs που περιλαμβάνονται ςτην ενςωματωμένη χρήςη αφορούν ςε πλοήγηςη που γίνεται εντόσ Ελλάδασ μέςω WΕΒ και WAP Browsing εκτόσ του WIND Plus portal. Τα GBs τησ ενςωματωμένησ χρήςησ που δεν καταναλώνονται εντόσ του μήνα τιμολόγηςησ δε μεταφέρονται ςτον επόμενο.

4 ΔΙΕΘΝΕΙ ΚΛΗΕΙ προσ 38 επιλεγμένεσ χώρεσ: Αυςτραλία, Αυςτρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ηνωμένο Βαςίλειο, ΗΠΑ, Ινδία, Ιράν, Ιρλανδία, Ιςλανδία, Ιςπανία, Ιταλία, Καναδάσ, Κίνα, Κροατία, Κύπροσ, Λιθουανία, Μάλτα, Μεξικό, Ν. Αφρική, Νέα Ζηλανδία, Νιγηρία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Πόρτο Ρίκο, Ρουμανία, αν Μαρίνο, ινγκαπούρη, ουηδία, Σαώλάνδη, Σςεχία, Φινλανδία Η χρέωςη κλήςεων προσ τισ παραπάνω χώρεσ είναι ανά λεπτό, χωρίσ ελάχιςτη διάρκεια χρέωςησ. 0,20 /λεπτό ΔΙΕΘΝΕΙ ΚΛΗΕΙ προσ τισ υπόλοιπεσ χώρεσ εκτόσ των παραπάνω: Ζώνη 1 (Ευρώπη) 0,6171 /λεπτό Ζώνη 2 (Αμερική, Αυςτραλία, Νέα Ζηλανδία) 0,6904 /λεπτό Ζώνη 3 (Αςία) 1,0854 /λεπτό Ζώνη 4 (Αφρική) 1,6331 /λεπτό Ζώνη 5 (Νηςιά Ειρηνικού Ωκεανού) 2,4807 /λεπτό Ζώνη 6 (Inmarsat) Thuraya 0,0338 /δευτερόλεπτο Globalstar 0,0406 /δευτερόλεπτο Inmarsat Mini 0,0451 /δευτερόλεπτο Inmarsat B 0,0510 /δευτερόλεπτο Inmarsat M 0,0563 /δευτερόλεπτο Iridium8817 0,0756 /δευτερόλεπτο GlobalStar-Inmars 0,0865 /δευτερόλεπτο Inmarsat A 0,1316 /δευτερόλεπτο Skyphone 0,1466 /δευτερόλεπτο Iridium8816 0,1600 /δευτερόλεπτο Skyphone-Aircome 0,1615 /δευτερόλεπτο Για τισ Ζώνεσ 1-5, η χρέωςη κλήςεων είναι ανά λεπτό, ενώ για τη ζώνη 6 η χρέωςη είναι ανά δευτερόλεπτο με ελάχιςτο χρόνο χρέωςησ 45.

5 ΑΛΛΕ ΧΡΕΩΕΙ ΚΟΙΝΕ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ WIND to ALL Κλήςεισ βίντεο προσ εθνικά δίκτυα ( /δευτ) 0,0123 MMS προσ εθνικά δίκτυα ( /MMS) 0,4797 SMS προσ διεθνή δίκτυα ( /SMS) 0,2091 ΣΗΛΕΦΩΝΗΣΗ Προηγμένοσ Προςωπικόσ Σηλεφωνητήσ Ακρόαςη μηνύματοσ εντόσ Ελλάδοσ (κλήςη από κινητό WIND προσ 122) 0,30 ανά κλήςη Ακρόαςη μηνύματοσ κατά την Περιαγωγή χρέωςη ωσ εξερχόμενη κλήςη περιαγωγήσ προσ Ελλάδα Επαγγελματικόσ Σηλεφωνητήσ Μηνιαίο Πάγιο 3,60 Ακρόαςη μηνύματοσ εντόσ Ελλάδοσ (κλήςη από κινητό WIND προσ 122) Δωρεάν Ακρόαςη μηνύματοσ κατά την Περιαγωγή χρέωςη ωσ εξερχόμενη κλήςη περιαγωγήσ προσ Ελλάδα Όλεσ οι αναγραφόμενεσ τιμέσ περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%.

Τιμοκατάλογος WIND To All 55

Τιμοκατάλογος WIND To All 55 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Τιμοκατάλογος WIND To All 55 Μηνιαίο Πάγιο 55 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 400 SMS προς όλα

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY

Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND Double

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Ιούνιος 2014 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιµοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα

Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q 25 Ελλάδα Προοπτικές Απασχόλησης Η Έρευνα της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης κατά το Α Τρίμηνο του 25 πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων

Διαβάστε περισσότερα

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2008. Μία Έρευνα της Manpower

Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 2008. Μία Έρευνα της Manpower Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q3 28 Μία Έρευνα της Manpower Manpower - Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Περιεχόµενα Q3/8 Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Νικόλαος Θ. Μυλωνάς Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Α. Εισαγωγή Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός, αλλά και η οικονομική κρίση με τον περιορισμό της εσωτερικής κατανάλωσης, ωθεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες Υπηρεσία Πρόγραμμα Σταθερής & Internet ή/και Τηλεόρασης Διάρκεια Συμβολαίου (σε μήνες) Μηνιαίο Πάγιο Μηνιαίο Πάγιο με VDSL VDSL 3play Πρόγραμμα Χρόνου Ομιλίας της επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MASTER IN INFORMATION SYSTEMS (MIS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «INTERNET BANKING - ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 /11 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Κίνδυνος φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 HOTELS Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 2013 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Κυριάκος Εμμ. Ρερρές, Δρ. Οικονομολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής ΙΤΕΠ. 2. Αγνή Χριστίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση του Pascal Fontaine Μπορείτε να βρείτε αυτό το φυλλάδιο και άλλες σύντομες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ec.europa.eu/publications Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

Η διεθνής αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η διεθνής αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Tetris Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 20 ευρώ» ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής η «ΕΚΤ») διοργανώνει, από τις 5 Φεβρουαρίου 2015 στις 10.00 π.μ. μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580 Manual Turbo-X G580 Octacore Smartphone G580 Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΑ... 4 1.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ... 4 1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 1.3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 7 1.3.1 Προσοχή...

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ΕΣΩΤ. 1 V 10.10.08 07:15 Þ Μενού Πλήκτρα φορητού ακουστικού 1 Οθόνη στην κατάσταση αναμονής

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα MBA Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Ερευνητική Ομάδα Στυλιανός Στέφανος Ιωάννης Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΈΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ

ΜΕΛΈΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ 0 ΜΕΛΈΤΗ, ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕ.Μ.Ε.-Ε.Β.Ε.Α. ΜΕ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΚΑΙ ΤΑΣΟ ΠΑΤΩΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα