Hotel Factsheet Version 14.3 (Ελλθνικά) RODOS PALLADIUM Leisure & Wellness Hotel Factsheet 2014 (ver 14.3)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Hotel Factsheet 2014. Version 14.3 (Ελλθνικά) RODOS PALLADIUM Leisure & Wellness Hotel Factsheet 2014 (ver 14.3)"

Transcript

1 Hotel Factsheet 2014 Version 14.3 (Ελλθνικά)

2 Το Rodos Palladium Leisure & Wellness, το πλέον βραβευμένο ξενοδοχείο πολυτελείας του νησιού, συνδυάζει αρμονικά την διακριτική πολυτέλεια και την αυθεντική ποιότητα. Φημίζεται για το εξαιρετικό service, τα κομψά εστιατόρια με εκλεκτή Ελληνική και Μεσογειακή κουζίνα, τα ατμοσφαιρικά bars και τη μεγάλη τροπική πισίνα. Οι εντυπωσιακοί συνεδριακοί χώροι και υποδομές κάνουν το ξενοδοχείο ιδανικό όχι μόνο για διακοπές, αλλά επίσης και για τη διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων. Τοποθεσία Κτιςμζνο ςε μία ζκταςθ 30 ςτρεμμάτων, το Rodos Palladium απολαμβάνει μια προνομιακι τοποκεςία, ακριβϊσ πάνω ςτθν βραβευμζνθ με Γαλάηια Σθμαία παραλία τθσ Καλλικζασ. Το ξενοδοχείο βρίςκεται ςε μικρι απόςταςθ τόςο από τθν πόλθ τθσ όδου με τθ μεγαλοπρεπι Μεςαιωνικι τθσ Ρόλθ και τα ιςτορικά αξιοκζατα, όςο και από τα ςθμαντικότερα ςθμεία φυςικοφ κάλλουσ και τα παραδοςιακά χωριά τθσ μαγευτικισ Ανατολικισ Ακτισ του νθςιοφ. Αποςτάςεισ: Ρόλθ όδου: 8 χλμ Διεκνζσ αεροδρόμιο: 15 χλμ Γιπεδο golf Αφάντου (18 οπζσ): 8 χλμ Λίνδοσ: 42 χλμ Με μια ματιά: Ράνω ςτθν παραλία Μπλζ Σθμαία 377 δωμάτια και suites 2 εςτιατόρια & 3 bars Κζντρο ευεξίασ και Spa Μεγάλεσ τροπικζσ πιςίνεσ Ξεχωριςτι εξωτερικι πιςίνα για παιδιά Εςωτερικι κερμαινόμενθ πιςίνα Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ Δωρεάν Internet μζςω Wi-Fi ςτο ςαλόνι, τα Superior δωμάτια και τισ suites

3 Διαμονή Το Rodos Palladium αποτελείται από ζνα 6-όροφο κεντρικό κτίριο, τρία παρακείμενα 4-όροφα κτίρια με κζα κάλαςςα, ζνα 3- όροφο κτίριο με δωμάτια για οικογζνειεσ ςε κοντινι απόςταςθ από τθν παραλία, και ζνα ξεχωριςτό ιςόγειο κτίριο, επίςθσ με δωμάτια για οικογζνειεσ, ςε απόςταςθ αναπνοισ από τθν παραλία. Τα διακριτικισ πολυτζλειασ δωμάτια είναι ευρφχωρα και διακζτουν όλεσ τισ ςφγχρονεσ ανζςεισ: Κλιματιςτικό με κερμοςτάτθ, τθλεόραςθ με δορυφορικά κανάλια & τθλεχειριςτιριο, CD/DVD player, ςφνδεςθ ςτο internet με Wi-Fi (δωρεάν ςτο ςαλόνι, τα superior δωμάτια και τισ suites), γραφείο, τθλζφωνο, ψυγείο, και δωρεάν κυρίδα πολφτιμων αντικειμζνων. Το μαρμάρινο μπάνιο διακζτει τθλζφωνο, ςτεγνωτιρα μαλλιϊν και μεγεκυντικό κακρζπτθ για make-up. Στα ςυςτιματα αςφαλείασ των δωματίων περιλαμβάνονται κλειδαριζσ με μαγνθτικζσ κάρτεσ-κλειδιά, ανιχνευτζσ καπνοφ, ςφςτθμα πυρόςβεςθσ (sprinklers), πυραςφαλείσ πόρτεσ, κυρίδεσ αςφαλείασ πολφτιμων αντικειμζνων με κωδικό, κακϊσ και ςφςτθμα για επείγουςεσ τθλεφωνικζσ κλιςεισ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΤΠΟΙ ΔΩΜΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΝ: Κλιματιςμό με ατομικό κερμοςτάτθ Τθλεόραςθ με δορυφορικά κανάλια CD/DVD Player (επιλογι από μουςικά CDs και ταινίεσ DVD διακζςιμθ από τθ βιβλιοκικθ του ξενοδοχείου) Γραφείο Τθλζφωνο Σφνδεςθ Internet μζςω Wi-Fi (Δωρεάν ςτα Superior δωμάτια και τισ suites) Θυρίδα αςφαλείασ (χωρίσ χρζωςθ) Ψυγείο (Mini Bar αν επικυμοφν οι πελάτεσ ) Στεγνωτιρα μαλλιϊν / κακρζπτθσ μακιγιαη Ενιςχυμζνα μζτρα αςφαλείασ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΣΙΟ ΜΕ ΘΕΑ ΒΟΤΝΟ (27m 2 /2-3 άτομα) Tα δωμάτια αυτά διακζτουν μεγάλο μπαλκόνι (8-10m 2 ) με κζα το βουνό, δφο μονά κρεβάτια, ζνα άνετο καναπζ-κρεβάτι, ενϊ ςτο πάτωμα υπάρχει μοκζτα. ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΣΙΟ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΑ (27m 2 /2-3 άτομα) Tα δωμάτια αυτά διακζτουν ζνα μεγάλο μπαλκόνι με κζα ςτο απζραντο μπλζ τθσ κάλαςςασ, δφο μονά κρεβάτια, ζνα άνετο καναπζκρεβάτι, ενϊ ςτο πάτωμα υπάρχει μοκζτα. SUPERIOR ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΣΙΟ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΑ (30m 2 /2-3 άτομα) Αυτά τα ευρφχωρα δωμάτια βρίςκονται αποκλειςτικά ςτο κεντρικό κτίριο, και διακζτουν μικρζσ λεπτομζρειεσ που κάνουν τθ διαφορά: Δωρεάν πρόςβαςθ ςτο Internet μζςω Wi-Fi, τθλεόραςθ LCD, εξοπλιςμό για καφζ και τςάι, μπουρνοφηια και παντόφλεσ μπάνιου, απογευματινό φρεςκάριςμα του δωματίου. Κατά τθν άφιξθ: Μπουκάλι τοπικό κραςί, μπουκάλι νερό, καλάκι με φροφτα. JUNIOR SUITE ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΑ (44m 2 /2-3 άτομα) Κομψά επιπλωμζνεσ suites με ξεχωριςτό κακιςτικό που διακζτουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτο Internet μζςω Wi-Fi, τθλεόραςθ LCD, mini Hi-Fi, εξοπλιςμό για καφζ και τςάι, και άλλεσ ανζςεισ που κάνουν τθν διαφορά. Κατά τθν άφιξθ: Μπουκάλι τοπικόσ αφρϊδθσ οίνοσ, μπουκάλι νερό, πιατζλα με φροφτα. SUITES ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΑ (75m 2 /2-3 άτομα) Εκλεπτυςμζνεσ και πολυτελϊσ διακοςμθμζνεσ suites με προκάλαμο, κακιςτικό, κυρίωσ υπνοδωμάτιο, και 2 μπάνια. Οι παροχζσ περιλαμβάνουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτο Internet μζςω Wi-Fi, τθλεόραςθ LCD, mini Hi-Fi, εξοπλιςμό για καφζ και τςάι, και άλλεσ ανζςεισ που εξαςφαλίηουν μια αξζχαςτθ παραμονι. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΩΜΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΑ (35m 2 /2-3 άτομα) Τοποκετθμζνα κοντά ςτθν παραλία, τα δωμάτια αυτά διακζτουν μπαλκόνι ι βεράντα (8-10m 2 ) και κζα ςτθ κάλαςςα, ι πλάγια κζα ςτθ κάλαςςα. Επίςθσ περιλαμβάνουν εξοπλιςμό για καφζ και τςάι. Είναι ιδανικά για ηευγάρια, ι οικογζνειεσ που αναηθτοφν τθ διακριτικι απομόνωςθ και τθν απόλυτθ θςυχία για διακοπζσ χαλάρωςθσ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ SUPERIOR ΔΩΜΑΣΙΑ ΜΠΡΟΣΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ (40m 2 /2-4 άτομα) βρίςκονται πάνω ςτθν κάλαςςα με βεράντα 8-10 m 2 για χαλαρωτικζσ αποδράςεισ με κζα τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου πελάγουσ και μοναδικζσ εμπειρίεσ τθσ ανατολισ του θλίου. Η ευρυχωρία του ενιαίου χϊρου και οι ηεςτζσ αποχρϊςεισ τθσ διακόςμθςθσ εγγυϊνται ςτιγμζσ χαλάρωςθσ.

4 Εστιατόρια & Bars ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΣΙΑΣΟΡΙΟ SYMPOSIUM Αυτό το κομψό εςτιατόριο με τισ άνετεσ βεράντεσ προςφζρει πλοφςιο πρωινό Αμερικανικοφ τφπου ςε μπουφζ, και δείπνο με επιλογζσ κυρίων πιάτων αλλά και μπουφζ με τοπικζσ και Μεςογειακζσ γεφςεισ. Οι φιλοξενοφμενοι προτρζπονται να δοκιμάςουν τουσ γαςτρονομικοφσ κθςαυροφσ τθσ Ελλθνικισ γισ και του Αιγαίου πελάγουσ μζςα από τισ εμπνευςμζνεσ δθμιουργίεσ του ςεφ και τθσ ομάδασ του. Η κζα ςτθ κάλαςςα και τουσ φοίνικεσ των κιπων, το ρομαντικό φεγγαρόφωτο, και οι επιδείξεισ των μαγείρων μεταμορφϊνουν κάκε δείπνο ςε μια αλθκινά αξζχαςτθ εμπειρία. ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ A LA CARTE ΕΣΙΑΣΟΡΙΟ THALASSA Το εςτιατόριο Thalassa αποτελεί τον ιδανικό χϊρο για όςουσ αγαποφν τθν εκλεπτυςμζνθ κουηίνα. Μια γευςτικι περιπλάνθςθ με ςαγθνευτικά Μεςογειακά πιάτα, απολαυςτικά φρζςκα καλαςςινά και ςκανδαλιςτικά γλυκά ςε ζνα κομψό περιβάλλον δίπλα ςτθ κάλαςςα όπου οι προκλθτικζσ γεφςεισ και τα εντυπωςιακά αρϊματα χρθςιμοποιοφνται δθμιουργικά για να ενιςχφςουν τθν ρομαντικι ατμόςφαιρα. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΕΙΩΗ: Παρακαλοφμε ςημειώςτε ότι κατά τη διάρκεια του δείπνου ςε όλα τα εςτιατόρια οι κφριοι παρακαλοφνται να φοροφν μακρφ παντελόνι. BAR ΠΑΡΑΛΙΑ POSEIDON Για όςουσ προτιμοφν να χαλαρϊςουν ςτθ παραλία και να απολαφςουν τθν υπζροχθ κζα του Αιγαίου, το Poseidon Beach Bar ςερβίρει ποτά και ελαφρά snacks. Το απόγευμα και το βράδυ προςφζρει θρεμία, χαλάρωςθ και ρομαντικι μουςικι. PIANO LOUNGE BAR MYTHOS Οι αναπαυτικοί καναπζδεσ, ο κομψά διακοςμθμζνοσ χϊροσ, οι ρομαντικζσ βεράντεσ με κζα ςτθ γαλινια κάλαςςα και τισ πιςίνεσ, και οι μελωδίεσ από το πιάνο δθμιουργοφν τον ιδανικό χϊρο για να απολαφςετε το αγαπθμζνο ςασ cocktail. BAR ΠΙΙΝΑ OASIS Ράνω ς ζνα νθςί ςτθ μζςθ τθσ πιςίνασ, το Oasis Pool Bar προςφζρει δροςιςτικά ποτά, ολόφρεςκουσ χυμοφσ, αλλά και snacks κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ.

5 Αναψυχή ΚΕΝΣΡΟ ΕΤΕΞΙΑ & SPA Ειδικά εκπαιδευμζνεσ spa therapists ςυμβουλεφουν τουσ φιλοξενοφμενουσ και προςφζρουν μια επιλογι των φθμιςμζνων κεραπειϊν τθσ Thalgo για ομορφιά, χαλάρωςθ ι ευεξία. FITNESS CENTRE Ζνα πλιρωσ εξοπλιςμζνο γυμναςτιριο και μία εςωτερικι κερμαινόμενθ πιςίνα με Jacuzzi είναι δωρεάν διακζςιμα ςτουσ φιλοξενοφμενουσ. Με χρζωςθ προςφζρονται ςάουνα, steam bath και μαςςάη. Μια ομάδα γυμναςτϊν διοργανϊνει ςε κακθμερινι βάςθ ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ ςπορ. ΠΟΡ Δφο φωτιηόμενα γιπεδα τζνισ (με τάπθτα quick και ςυνκετικό γραςίδι), γιπεδο basket (κανονικϊν διαςτάςεων), mini golf, πινγκ πονγκ, beach-volley, boccia. Μία ομάδα animators οργανϊνει ςε κακθμερινι βάςθ aerobics, aqua-aerobics και δραςτθριότθτεσ αναψυχισ. Το γιπεδο γκολφ 18 οπϊν ςτα Αφάντου βρίςκεται ςε απόςταςθ μόλισ 8 χλμ. από το ξενοδοχείο. ΠΙΙΝΕ Εντυπωςιακι πιςίνα, ςχεδιαςμζνθ ςε ςχιμα τροπικοφ νθςιοφ. Ξεχωριςτι παιδικι πιςίνα. Εςωτερικι πιςίνα και Jacuzzi. Πλεσ οι πιςίνεσ διακζτουν γλυκό νερό. Οι ξαπλϊςτρεσ, οι ομπρζλεσ και οι πετςζτεσ ςτθν πιςίνα και τθν παραλία παρζχονται δωρεάν. ΠΑΡΑΛΙΑ Μία βραβευμζνθ με Γαλάηια Σθμαία παραλία, με μικρά βότςαλα και άμμο, ςασ περιμζνει ακριβϊσ κάτω από το δωμάτιο ςασ. Νοιϊςτε τθν πολυτζλεια τθσ ξεκοφραςθσ με ολόδροςα ποτά που κα ςασ ςερβίρουμε κάτω από τθ ςκιά τθσ ομπρζλασ ςασ. ΔΙΑΚΕΔΑΗ Σε κακθμερινι βάςθ υπάρχει διαςκζδαςθ με ηωντανι μουςικι: Κλαςςικζσ μελωδίεσ ςτο πιάνο, Jazz & Latin βραδιζσ, μουςικά ςυγκροτιματα, shows και ςυχνζσ κεματικζσ βραδιζσ με μπουηοφκι και παραδοςιακοφσ χοροφσ. Ταυτόχρονα, υπάρχει ιςυχοσ χϊροσ για bridge. ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ Το ξενοδοχείο διακζτει mini market, χρυςοχοείο, κατάςτθμα δϊρων & δερμάτινων ειδϊν, μία boutique Benetton, κακϊσ και ιδιόκτθτο γραφείο ενοικιάςεωσ αυτοκινιτων. Συνέδρια & Εκδηλώσεις

6 Η υποδομι του Rodos Palladium για ςυνζδρια και δεξιϊςεισ είναι αναγνωριςμζνθ ωσ μία από τισ καλφτερεσ ςτο νθςί τθσ όδου. Με τθν Academia, μία εντυπωςιακι, ςτρογγυλι αίκουςα με πολυελαίουσ από κρφςταλλα murano, ςαν τον κφριο χϊρο πολλαπλϊν χριςεων, και τρεισ αίκουςεσ ςυναντιςεων με διάφορεσ χωρθτικότθτεσ, το ξενοδοχείο μπορεί να φιλοξενιςει ςυνολικά 750 ςυνζδρουσ ςε ποικίλεσ μορφζσ εκδθλϊςεων. Επιπλζον το ξενοδοχείο προςφζρει ειδικά πακζτα για γάμουσ, επετείουσ, και ρομαντικζσ αποδράςεισ. 0 Άλλες Υπηρεσίες Γραφείο Εξυπθρζτθςθσ Ρελατϊν Δωρεάν ξαπλϊςτρεσ και ομπρζλεσ ςτθν παραλία και ςτθν πιςίνα Δωρεάν πετςζτεσ για τθν παραλία και τθν πιςίνα Ρλυντιριο ροφχων και ςτεγνοκακαριςτιριο Room Service (07:00 23:00) Σφνδεςθ ςτο Internet μζςω Wi-Fi (δωρεάν ςτο ςαλόνι, τα Superior δωμάτια και τισ suites) Κομμωτιριο, Mini market, κοςμθματοπωλείο, κατάςτθμα δϊρων & δερμάτινων ειδϊν, boutique Benetton Γραφείο Ενοικίαςθσ Αυτοκινιτων Υπθρεςίεσ γραμματείασ Δωρεάν parking Συνάλλαγμα Ιατρόσ κατόπιν τθλεφωνικοφ ραντεβοφ (όλο το 24ϊρο) Δωμάτια & κοινόχρθςτεσ τουαλζτεσ για άτομα με κινθτικά προβλιματα Συλλογζσ CD και DVD Rodos Palladium Leisure & Wellness Γενικόσ Διευκυντισ: κ. Μπάμπθσ Γαρεφαλάκθσ όδοσ, Ελλάδα Ε: T: E: F: W:

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ : 5 Αςτζρων Ρολυτελείασ, μζλοσ The Great Hotels of The World

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ : 5 Αςτζρων Ρολυτελείασ, μζλοσ The Great Hotels of The World ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΕΝΣΤΠΟ ΕΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ : 2002 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ : 5 Αςτζρων Ρολυτελείασ, μζλοσ The Great Hotels of The World ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Ροςειδϊνοσ 48, 203 00 Λουτράκι ΣΗΛΕΦΩΝΟ : +30 27440 60300 (τθλ. κζντρο) ΚΡΑΣΗΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

luxury hotels resorts suites villas

luxury hotels resorts suites villas 2015 EXCLUSIVE GUIDES luxury hotels resorts suites villas Σε συνεργασία με τις κάρτες τησ Τράπεζας Πειραιώς 001 ΣΚΙΑΘΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ The Skiathos Palace Hotel 20% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ THE SKIATHOS PALACE

Διαβάστε περισσότερα

FAMILY EXCLUSIVE. 120.000 τ.μ. αξεπέραστης απόλαυσης! Δ Ω Δ Ε Κ Α Ν Η Σ Α ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ! ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΠΑ:

FAMILY EXCLUSIVE. 120.000 τ.μ. αξεπέραστης απόλαυσης! Δ Ω Δ Ε Κ Α Ν Η Σ Α ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ! ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΠΑ: FAMILY EXCLUSIVE R E S O R T Δ Ω Δ Ε Κ Α Ν Η Σ Α 120.000 τ.μ. αξεπέραστης απόλαυσης! ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ! ΔΙΑΚΡΙΣΗ HOLIDAYCHECK 2014 / Στην Κατηγορία ΣΠΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ TRIPADVISOR 2014 / Πιστοποιητικό διάκρισης

Διαβάστε περισσότερα

55 χρόνια. Χαμόγελο στα ταξίδια σας!

55 χρόνια. Χαμόγελο στα ταξίδια σας! 55 χρόνια Χαμόγελο στα ταξίδια σας! Η Ελλάδα είναι μεγάλη, συναρπαστική, γεμάτη εκπλήξεις. Και δεν υπάρχει κανένας που να τη γνωρίζει καλύτερα, από τον Παυσανία. Γιατί εδώ και 55 χρόνια, ο Παυσανίας γυρίζει

Διαβάστε περισσότερα

FAMILY EXCLUSIVE. Η νέα διάσταση στην ξενοδοχειακή πολυτέλεια! Κ Ρ Η Τ Η SPA & ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΕΞΙΑΣ:

FAMILY EXCLUSIVE. Η νέα διάσταση στην ξενοδοχειακή πολυτέλεια! Κ Ρ Η Τ Η SPA & ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΕΞΙΑΣ: FAMILY EXCLUSIVE R E S O R T Κ Ρ Η Τ Η Η νέα διάσταση στην ξενοδοχειακή πολυτέλεια! για τους μικρούς μας φίλους! Mini Club για τους μικρούς μας φίλους, παιδότοπος, 2 πισίνες για παιδιά αλλά και πληθώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΑΤΟ IRIDA SKIATHOS PALACE 4* SUP BEACH HOTEL AEGEAN VIEW HOTEL ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ. Τιμή κατ άτομο με πρωινό ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ

ΤΟΜΑΤΟ IRIDA SKIATHOS PALACE 4* SUP BEACH HOTEL AEGEAN VIEW HOTEL ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ. Τιμή κατ άτομο με πρωινό ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ ΤΟΜΑΤΟ BEACH HOTEL ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ Τιμή κατ άτομο με πρωινό 3 νύχτες 5 νύχτες 1-31/5 από 16/9 1-15/7 & 1-15/9 16/7-31/8 Δίκλινο standard 70 87 102 259 Δίκλινο superior 85 102 117 283 Μονόκλινο standard

Διαβάστε περισσότερα

με σύγχρονη αντίληψη σε παραδοσιακό περιβάλλον! Kids Club (αποκλειστικά για το πρόγραμμα του γραφείου) All Inclusive παροχές (10:00-24:00)

με σύγχρονη αντίληψη σε παραδοσιακό περιβάλλον! Kids Club (αποκλειστικά για το πρόγραμμα του γραφείου) All Inclusive παροχές (10:00-24:00) ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ με σύγχρονη αντίληψη σε παραδοσιακό περιβάλλον! ATHOS PALACE 4* Το συγκρότημα Athos Palace Hotel, μέλος του G Hotels Group, είναι ένα πολυτελές και φιλικό ξενοδοχείο με εκπληκτική θέα

Διαβάστε περισσότερα

Premium All Inclusive 5 H H H H H

Premium All Inclusive 5 H H H H H ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Το Συγκρότημα Platamon Palace Beach Hotel & Spa εκτείνεται σε 60.000 τ.μ. πάνω στη θάλασσα του Πλαταμώνα, με αμμουδερές παραλίες και καταγάλανα νερά, κοντά στους πρόποδες του Ολύμπου και στο

Διαβάστε περισσότερα

SANTORINI IMAGE ANDROMEDA VILLAS MALTEZANA BEACH H H H H H H H H. H H H Sup

SANTORINI IMAGE ANDROMEDA VILLAS MALTEZANA BEACH H H H H H H H H. H H H Sup H H H H ANDROMEDA VILLAS ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ H H H H SANTORINI IMAGE ΜΕΣΣΑΡΙΑ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Στο γραφικό Ημεροβίγλι πάνω απ την Καλντέρα, βρίσκεται το πολυτελές συγκρότημα Andromeda Villas (Α

Διαβάστε περισσότερα

ARION. Στη Σάμο, το νησί του μαθηματικού και φιλοσόφου Πυθαγόρα με την πλούσια H H H H H H H H ΠΥΡΓΟΙ ΘΕΡΜΗΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ.

ARION. Στη Σάμο, το νησί του μαθηματικού και φιλοσόφου Πυθαγόρα με την πλούσια H H H H H H H H ΠΥΡΓΟΙ ΘΕΡΜΗΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ. H H H H LESVOS INN ΠΥΡΓΟΙ ΘΕΡΜΗΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ Χτισμένο με άρτια αισθητική το LESVOS INN βρίσκεται σε μια από τις όμορφες περιοχές της Το LESVOS INN είναι ένα resort, διακοσμημένο με μάρμαρα, Μυτιλήνης, στους

Διαβάστε περισσότερα

FAMILY ΝΕΟ SUMMER CLUB. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Celebrate Life...

FAMILY ΝΕΟ SUMMER CLUB. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Celebrate Life... ΝΕΟ FAMILY SUMMER CLUB ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Celebrate Life... PREMIUM ALL INCLUSIVE Πλούσιο πρωινό μπουφέ Αμερικανικού τύπου(07:30-10:30), Μεσημεριανό* μπουφέ (12:30-14:30) και Βραδυνό μπουφέ** (19:00-21:30) με

Διαβάστε περισσότερα

μαγευτική θέα με φόντο το Ιόνιο ALL INCLUSIVE Τιμή κατ άτομο με ALL INCLUSIVE

μαγευτική θέα με φόντο το Ιόνιο ALL INCLUSIVE Τιμή κατ άτομο με ALL INCLUSIVE μαγευτική θέα με φόντο το Ιόνιο ROSA BELLA SUITE HOTEL & SPA 4* ΕΡΜΟΝΕΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ Σε μοναδική τοποθεσία, στον πανέμορφο όρμο στις Έρμονες, βρίσκεται το ξενοδοχείο Rosa Bella Corfu Suites με πανοραμική θέα

Διαβάστε περισσότερα

FAMILY. .ένα με την Θάλασσα! EXCLUSIVE Κ Υ Κ Λ Α Δ Ε Σ. Πρόγραμμα Πλήρους Διατροφής με Ποτά. για τους μικρούς μας φίλους!

FAMILY. .ένα με την Θάλασσα! EXCLUSIVE Κ Υ Κ Λ Α Δ Ε Σ. Πρόγραμμα Πλήρους Διατροφής με Ποτά. για τους μικρούς μας φίλους! FAMILY EXCLUSIVE R E S O R T Κ Υ Κ Λ Α Δ Ε Σ.ένα με την Θάλασσα! Πρόγραμμα Πλήρους Διατροφής με Ποτά Πλούσιοι μπουφέδες, με εναλλαγές γεύων, ΠΡΩΙ - ΜΕΣΗΜΕΡΙ - ΒΡΑΔΥ στο Κεντρικό Εστιατόριο. Καφέ γαλλικός,

Διαβάστε περισσότερα

8σας Καλωσορίζουμε. Family SummerClubs!! στα

8σας Καλωσορίζουμε. Family SummerClubs!! στα 8σας Καλωσορίζουμε στα Family SummerClubs!! Τα πετυχημένα FAMILY SUMMER CLUBS που τόσο αγαπήσατε, έγιναν 8 αυτό το Καλοκαίρι! Τα αγαπήσατε, τα καθιερώσατε, σας ετοιμάσαμε ακόμα περισσότερα. Οκτώ FAMILY

Διαβάστε περισσότερα

FAMILY Ν Ε Ο SUMMER CLUB. Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ Celebrate Life...

FAMILY Ν Ε Ο SUMMER CLUB. Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ Celebrate Life... Ν Ε Ο FAMILY SUMMER CLUB Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ Celebrate Life... PREMIUM ALL INCLUSIVE Πλούσιο πρωινό µπουφέ Αµερικανικού τύπου(07:30-10:30), Μεσηµεριανό* µπουφέ (12:30-14:30) και Βραδυνό µπουφέ** (19:00-21:30)

Διαβάστε περισσότερα

luxury hotels resorts suites villas

luxury hotels resorts suites villas exclusive guides luxury hotels resorts suites villas ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 4 Σε συνεργασία με τίσ πίστωτικεσ κάρτες τησ Τράπεζας ΠειραίωΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ 06 The Skiathos Palace Hotel 08 Entechnos Living Villas

Διαβάστε περισσότερα

New Νέο προϊόν ή νέα συνεργασία για το Καλοκαίρι 2014

New Νέο προϊόν ή νέα συνεργασία για το Καλοκαίρι 2014 Περιεχόμενα Επιλεγμένες Προτάσεις 4 6 8 10 11 12 14 15 16 17 Ionian Beach Hotel, Λακόπετρα Αχαίας Oasis Hotel, Καλό Νερό Κυπαρισσίας Siagas Beach Hotel, Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας Golden Coast, Παραλία Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE

ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE H H H H H De luxe ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE ΣΚΑΦΙΔΙΑ - ΗΛΕΙΑ Η ALDEMAR φέτος ανανεώνεται και μας εκπλήσσει... Το πολυτελές ΟLΥΜΡΙΑΝ VILLAGE και το ολοκαίνουργιο ROYAL OLYMPIAN, χτισμένα σε μια έκταση 900

Διαβάστε περισσότερα

LA MARQUISE 5* DELUXE

LA MARQUISE 5* DELUXE 1 Εξασφαλίστε τις καλοκαιρινές σας διακοπές - και όχι μόνο* 4ος χρόνος επιτυχίας! έ γ κ α ι ρ α - σε προνομιακές τιμές! Φέτος έχετε, για πρώτη φορά, συγκεντρωμένους τους κυριότερους καλοκαιρινούς προορισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή κατ άτομο με πρωινό 5 νύχτες 7 νύχτες ALDEMAR ROYAL OLYMPIAN

Τιμή κατ άτομο με πρωινό 5 νύχτες 7 νύχτες ALDEMAR ROYAL OLYMPIAN 136 ALDEMAR ROYAL OLYMPIAN Τιμή κατ άτομο με πρωινό ROYAL OLYMPIAN 29/5-15/6 16/6-27/7 & 25/8-7/9 28/7-24/8 29/5-15/6 16/6-27/7 & 25/8-7/9 28/7-24/8 Δίκλινο ΚΚ θέα θάλασσα 395 450 585 550 625 815 Δίκλινο

Διαβάστε περισσότερα

M α γ ι κ έ ς γ ι ο ρ τ έ ς, ρ ε β ε γ ι ό ν μ ε λ ά μ ψ η σ τ ο α γ α π η μ έ ν ο σ α ς π ι α CLUB PALMARIVA 4* ΕΡΕΤΡΙΑ

M α γ ι κ έ ς γ ι ο ρ τ έ ς, ρ ε β ε γ ι ό ν μ ε λ ά μ ψ η σ τ ο α γ α π η μ έ ν ο σ α ς π ι α CLUB PALMARIVA 4* ΕΡΕΤΡΙΑ M α γ ι κ έ ς γ ι ο ρ τ έ ς, ρ ε β ε γ ι ό ν μ ε λ ά μ ψ η σ τ ο α γ α π η μ έ ν ο σ α ς π ι α CLUB PALMARIVA 4* ΕΡΕΤΡΙΑ * Διασκέδαση.Καλό φαγητό.πλούσια εορταστικά Ρεβεγιόν Πλήρης διατροφή (πρωί, μεσημέρι,

Διαβάστε περισσότερα

Τα φετινά Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά PORTO RIO HOTEL & CASINO 4*

Τα φετινά Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά PORTO RIO HOTEL & CASINO 4* Τα φετινά Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά PORTO RIO HOTEL & CASINO 4* * Σε ένα περιβάλλον απόλυτης φινέτσας και υψηλής ποιότητας. * Πολυτελείς χώροι, πρόσφατα διακοσμημένοι, κατάλληλο για να γιορτάσουμε μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ThinkSummer. Διακοπές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

ThinkSummer. Διακοπές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ThinkSummer 2014 Διακοπές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη Camvillia Resort & Spa 5* από 259 Θέα Θάλασσα Deluxe Room με μοιραζόμενη πισίνα Junior Suite Sea view ( Βουνάρια, Μεσσηνία ) Το μοναδικό boutique ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι 2013 ΖΑΚΥΝΘΟΣ. Belussi Beach Hotel 3*

Καλοκαίρι 2013 ΖΑΚΥΝΘΟΣ. Belussi Beach Hotel 3* www.vrakastravel.gr, sales@vrakastravel.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΕΚ ΡΟΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΠΟΥΛΜΑΝ-ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7,185.31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ THΛ.2117201025 211 7201044, FAX 211 7201018 Καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

διακοπεσ all inclusive all inclusive Διακοπές αεροπορικώς 3 έως 8 ημέρες ΡΟΔΟ Ι ΚΡΗΤΗ Ι ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ διακοπεσ FAMILY μονο απο μονο απο μονο απο

διακοπεσ all inclusive all inclusive Διακοπές αεροπορικώς 3 έως 8 ημέρες ΡΟΔΟ Ι ΚΡΗΤΗ Ι ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ διακοπεσ FAMILY μονο απο μονο απο μονο απο Διακοπές αεροπορικώς 3 έως 8 ημέρες ΡΟΔΟ Ι ΚΡΗΤΗ Ι ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ μονο 115 απο STEPS IN GREEK paradise διακοπεσ all inclusive μονο απο 30 το άτομο διακοπεσ FAMILY all inclusive μονο απο 90 το δωμάτιο FAMILY

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΕΛΛΑΔΑ με δικό σας μέσο. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ εκδρομές. Naxos Palace ΝΑΞΟΣ. Ionian Beach ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ. Siagas Beach Hotel ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

Περιεχόμενα. ΕΛΛΑΔΑ με δικό σας μέσο. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ εκδρομές. Naxos Palace ΝΑΞΟΣ. Ionian Beach ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ. Siagas Beach Hotel ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ Περιεχόμενα ΕΛΛΑΔΑ 4 Ionian Beach ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ 8 Naxos Palace ΝΑΞΟΣ 4 Siagas Beach Hotel ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 8 Naxos Holidays ΝΑΞΟΣ 5 Oasis Hotel ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑΣ 9 Leda Village Resort ΠΗΛΙΟ 5 Nautica Bay

Διαβάστε περισσότερα

PARGA MARGARONA ACROSS HOTEL 4* BEACH RESORT 4* ROYAL HOTEL 3* SUP ΠΑΡΓΑ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ. Τιµή κατ άτοµο µε πρωινό ΠΑΡΑΛΙΑ AΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΒΟΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑ

PARGA MARGARONA ACROSS HOTEL 4* BEACH RESORT 4* ROYAL HOTEL 3* SUP ΠΑΡΓΑ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ. Τιµή κατ άτοµο µε πρωινό ΠΑΡΑΛΙΑ AΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΒΟΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑ PARGA BEACH RESORT 4* ΠΑΡΓΑ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 1/6-5/7 & 31/8-13/9 Τιµή κατ άτοµο µε πρωινό 6-26/7 27/7-7/8 1/6-5/7 & 31/8-13/9 6-26/7 27/7-7/8 ίκλινο Deluxe 378 434 465 525 600 645 ίκλινο Suite 559 625 689 779

Διαβάστε περισσότερα

FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ FLY & DRIVE ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δωδεκάνησα Ρόδος Κως Κάρπαθος Κυκλάδες Σαντορίνη Πάρος Νάξος Σίφνος Μήλος Σύρος Σέριφος Μύκονος Άνδρος Κρήτη Χανιά Ρέθυµνο Ηράκλειο Λασίθι 4 14 17 19 25 26 27

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - Σπέτσες. στο αγαπημένο AKS PORTO HELI 4* Sup. Επίδαυρος - Ναύπλιο - Ερμιόνη

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - Σπέτσες. στο αγαπημένο AKS PORTO HELI 4* Sup. Επίδαυρος - Ναύπλιο - Ερμιόνη AKS PORTO HELI ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - Σπέτσες στο αγαπημένο AKS PORTO HELI 4* Sup. Επίδαυρος - Ναύπλιο - Ερμιόνη την πανέμορφη παραλία του Πόρτο Χελίου, το AKS PORTO HELI (Α διακ. κατ.) σας περιμένει για να ζήσετε

Διαβάστε περισσότερα