8 η. ρόλο στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8 η. ρόλο στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση"

Transcript

1 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, ΑΘΝΑ Τηλ.: , Fax: website: kafkas-publications.com ΙΔΙΟΚΤΤΣ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΥΚΑΣ EΚΔΟΤΣ...λίας Καυκάς, Δερματολόγος ΔΙΕΥΘΥΝΣ & ΔΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:... Μαριάννα Δεληγιαννάκη ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΔΙΑΦΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΜΑΤΟΣ:... Νατάσσα Παπαθανασίου ΔΙΑΦΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΜΑ:...Μαρία Μηττά, Αναστάσιος Σέντρης, Έλενα Λαγανά, Χριστίνα Βάτσα, Κλαίλια Ρόκα ΔΙΕΥΘΥΝTHΣ ΣΥΝΤΑΞΣ:... λίας Καυκάς ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΣ:... Βάσω Χαλιώτη ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΣ:...Νίκος Τζουρμέτης ΣYNTAKTIKH EΠΙΤΡΟΠ ΠPOEΔPOΣ KATΣAMΠAΣ A... Kαθηγητής Δερματoλoγίας Πανεπιστημίoυ Aθηνών MEΛH AμαξOπOυλOς K...Eπιμελ. A, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη ANTΩNIOY X... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών AYΓEPINOY Γ... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών Bακaλη-MατθαiOυ Γ... Eπίκ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης ΒΕΡΡOΣ Κ... Δερματoλόγoς-Αφρoδισιoλόγoς, Tρίπoλη ΓEΩPΓAΛA Σ... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών ΓΟΥΛΕΣ Δ.... Ρευματολόγος, Αθήνα ΓOυργιωτOυ K... Δερματoλόγoς, Αθήνα ZAPAΦΩNITHΣ Γ.... Δερματoλόγoς, Aθήνα Iωαννιδησ Δ... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης ΚΑΛΟΓΕΡΟΜΤΡΟΣ Δ... Aν. Kαθηγ. Αλλεργιολογίας - Δερματολογίας, Νοσ."Αττικόν", Αθήνα Kαπετησ E... Eπίκ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης KαρακατσαNησ Γ...Eπιμελ. A, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη ΚΑΤΣΑΡOY-KATΣΑΡ Α... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών KOντOχριστOπOυλOσ Γ... Aν. Δ/ντής, B Δερματoλoγικό Tμήμα, Noσ. A. Συγγρός ΚOΥΜΑΝΤΑΚ-ΜΑΘΙOΥΔΑΚ Ε... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών KOυσιδOυ Θ...Eπιμελ. A, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη ΚOυσΚΟΥΚΣ Κ.... Kαθηγ. Δερματoλoγίας Δημοκρίτειου Παν/μίoυ KΡΥΓΚΕΡ-ΚΡΑΣΑΓΑΚ ΣΑΜΠΙΝΕ ΕΛΚΕ... Επίκ. Καθηγ. Παν/μίoυ Κρήτης KΩΣTAKHΣ Π... Aν. Δ/ντής, Γ Δερματoλoγικό Tμήμα Noσ. A. Συγγρός ΛΑΣΚΑΡΣ Χ. Γ....Αν. Καθηγητής Στοματολογίας Ιατρικής Σχολής, Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Λονδίνου Λεφακη-MαντεκOυ I... Aν. Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη MHNAΣ A... Ομότ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης MOYΛOΠOYΛOY-KAPAKITΣOY K... Eπίκ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας MOυρελλOυ-TσατσOυ O... Διευθύντρια, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη MΠAΣΙOYKAΣ K... Αν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Iωαννίνων ΜΠΡΑΖΙΩΤΣ Α... Aν. Δ/ντής ΔΘΚΑ Νοσ. «Υγεία» NAOYM X... Aν. Δ/ντής Δερματoλoγικής Kλινικής Noσ. O Eυαγγελισμός NOυτσησ K... Aν. Δ/ντής Δερματoλoγικής Kλινικής Noσ. O Eυαγγελισμός Ξενιδησ E... Eπιμελ. A, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη ΠαναγιωτιδOυ-ΔεβλιωτOυ Δ... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης ΠANAΓIΩTOΠOYΛOΣ A... Αν. Δ/ντής, Γ Δερματoλoγικό Tμήμα Noσ. A. Συγγρός ΠαπαγαρυφαλλOυ I... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης ΠαπαριζOσ B... Eπιμελ. A, Πανεπιστημιακή Kλινική Noσ. A. Συγγρός ΠETPIΔHΣ A... Δ/ντής, Γ Δερματoλoγικό Tμήμα Noσ. A. Συγγρός ΠΙΤΣΙΛΛOΣ Χ... Δερματoλόγoς, Λεμεσός, Κύπρoς ΠOτOυριδOυ E... Eπιμελ. A, B Δερματoλoγικό Tμήμα Noσ. A. Συγγρός PHΓOΠOYΛOΣ Δ... Αν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών ΣΠHΛIOΠOYΛOΣ Θ... Eπιμελ. A, Δερματoλoγική Kλινική Παν/μίoυ Πατρών ΣTAYPIANEAΣ N... Kαθηγητής Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών ΣTAYPOΠOYΛOΣ Π.Γ... Eπίκ. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Aθηνών Σωτηριαδησ Δ... Aν. Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης TOΣKA-Χαϊδα Ανδρονικη... Kαθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Κρήτης XαΪδεμενOσ Γ... Aν. Δ/ντής, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη XατζηστυλιανOσ M...Eπιμελ. A, Noσ. Aφροδ. & Δερματικών Nόσων, Θεσ/νίκη XρυσOμαλλησ Φ... Καθηγ. Δερματoλoγίας Παν/μίoυ Θεσ/νίκης OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO DERMA To INFO DERMA δέχεται για δημoσίευση: Aνασκoπήσεις δερματoλoγικών ή ιατρικών θεμάτων, στις oπoίες τoνίζoνται ιδιαίτερα oι σύγχρoνες απόψεις. Eπίκαιρα δερματoλoγικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της Δερματoλoγίας. Eνδιαφέρoυσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρoν. Aναφoρά σε συνέδρια, επιστημoνικές εκδηλώσεις πoυ έγιναν, με παρoυσίαση των απoτελεσμάτων των εργασιών τoυς και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρoνες θεραπευτικές πρoσεγγίσεις. Kλινικoεργαστηριακά ή επιδημιoλoγικά θέματα. Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Δερματoλoγία. Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημoνικών ιατρικών εταιρειών. Eιδικά άρθρα. Παρoυσίαση σύγχρoνης τεχνoλoγίας στη Δερματoλoγία. Eνημέρωση για τεχνικά θέματα πoυ αφoρoύν στoν τεχνικό εξoπλισμό τoυ δερματoλoγικoύ ιατρείoυ και των δερματoλoγικών κλινικών. Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκoλα δερματoλoγικά θέματα. Eπιστoλές πρoς τη Σύνταξη. Aνασκόπηση τoυ διεθνoύς Iατρικoύ Tύπoυ. Δερματoλoγικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Δερματoλoγία και Πληρoφoρική. Δερματoλoγία και Iστoρία. Bιβλιoπαρoυσιάσεις, βιβλιoκρισίες. Eρωτήσεις αυτoελέγχoυ δερματoλoγικών γνώσεων. Aφιερώματα σε συναδέλφoυς πoυ απεβίωσαν. Nέα ιατρoφαρμακευτικά πρoϊόντα. Aγγελίες με ιατρικό περιεχόμενo. Πρoαναγγελίες επιστημoνικών εκδηλώσεων. Eπίσης, τo INFO DERMA δέχεται για δημoσίευση εργασίες πoυ είναι σύντoμες μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών πoυ έχoυν δημoσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιoδικά. Οδηγίες για τη σύνταξη εργασιών για δημοσίευση στο INFO DERMA Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή: α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy) β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση με την ένδειξη «Για την εφημερίδα INFO DERMA». Το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής στοιχεία: α) Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των συγγραφέων: ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, ), β) Κείμενο, γ) Βιβλιογραφία, δ) Πίνακες - Σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), ε) Υπότιτλοι των εικόνων. Προσοχή: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, διαφάνειες και CD ή δισκέτες δεν επιστρέφονται. O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς και για την εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου. Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω διεύθυνση: Προς INFO DERMA: Εκδόσεις Καυκάς, Μεσογείων 215, Αθήνα Τηλ.: , Fax: ή με στην ηλεκτρονική διεύθυνση 8 η Δερματολογική μερίδα Στις 8 Μαΐου 2008, στην Αίγλη Ζαππείου πραγματοποιήθηκε η 8η Δερματολογική ημερίδα με θέμα «η Δερματολογία συναντά τις άλλες ειδικότητες». Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται μέρος των περιλήψεων των εργασιών που παρουσιάστηκαν. 8 ΜαΪΟΥ ΑΙΓΛ ΖΑΠΠΕΙΟΥ Ακμή και ορμονικές διαταραχές Εργαστηριακός έλεγχος Γρηγόρης Καλτσάς Ενδοκρινολόγος ΣΕΛΙΔΑ 3 Β ΜΕΡΟΣ Ακμή και ορμονικές διαταραχές Ακμή στην ενήλικο γυναίκα Tα ανδρογόνα εξασκούν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση των σμηγματογόνων αδένων γεγονός που εξηγεί και την αιτιολογική συσχέτιση εμφάνισης της ακμής με τη περιεφηβική αύξηση των επιπέδων ανδρογόνων στον ορό. Αν και τα ανδρογόνα δεν αποτελούν τη μοναδική αιτία ανάπτυξης ακμής, πολυπαραγοντιακή νόσος με γενετικές και περιβαλλοντολογικές επιδράσεις, πρέπει πάντοτε να αποκλείεται διαταραχή έκκρισής τους σε ασθενείς με ακμή ή άλλα σημεία ενδεικτικά υπερανδρογοναιμίας (υπερτρίχωση, ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία, τροποποίηση στα δευτερογενή χαρακτηριστικά θήλεως). Ακμή επίσης μπορεί να εμφανιστεί παρουσία φυσιολογικών επιπέδων ανδρογόνων (ιδιοπαθής ακμή) ενώ αυξημένα επίπεδα ανδρογόνων δε συνοδεύονται πάντοτε από εμφάνιση ακμής, στοιχείο που υποδηλώνει την ιδιαίτερη ευαισθησία του σμηγματογόνου θυλάκου κάθε ατόμου στα ανδρογόνα. Υπό την έννοια αυτή η ακμή είναι είτε υπερανδρογονική είτε ιδιοπαθής. Μετρίως αυξημένα επίπεδα ανδρογόνων (έως και δύο φορές) συνοδεύονται από α- νάπτυξη ακμής. Καταστάσεις επομένως που συνοδεύονται από υπερανδρογοναιμία θα πρέπει να αποκλείονται σε εμφάνιση ακμής ιδιαίτερα σε θήλεα άτομα (υπερπαραγωγή από ωοθήκη είτε τα επινεφρίδια). Ακμή τέλος μπορεί να συνοδεύει τη λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων και παθήσεων όπως η μεγαλακρία, η υπερπρολακτιναιμία, υ- περκορτιζολαιμία και καταστάσεις ινσουλινοαντίστασης. Χριστίνα Αντωνίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολογίας Παν/μίου Αθηνών φλεγμονή μολυσμένο σμήγμα σμηγματογόνος αδένας τριχοσμηγματογόνος θύλακας ακμή είθισται να θεωρείται πάθηση της ε- φηβείας. Όμως τελευταίες επιδημιολογικές μελέτες αναφέρουν ότι σημαντικός αριθμός γυναικών ηλικίας άνω των 25 ετών παρουσιάζουν ακμή. αιτιολογία της ενηλίκου ακμής δεν έχει διευκρινιστεί. Έχουν ενοχοποιηθεί διάφοροι παράγοντες όπως καλλυντικά, φάρμακα, στρες και ορμονικές διαταραχές. Aπό ενήλικο ακμή πρέπει να ελέγχονται για ορμονική διαταραχή ιδιαίτερα εάν παρουσιάζουν δασυτριχισμό και αναφέρουν και διαταραχές εμμήνου ρύσης. θεραπεία της ενηλίκου ακμής περιλαμβάνει τοπική αγωγή με τοπικά ρετινοειδή και υπεροξείδιο του βενζολίου και συστηματική αγωγή με τετρακυκλίνες, αντισυλληπτικά και σε επίμονες περιπτώσεις ισοτρετινοΐνη.

2 8 η μερίδα Ορμονική θεραπεία ακμής Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών Ευανθία Διαμάντη-Κανδαράκη Αναπλ. Καθηγήτρια Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ύπαρξη ενδοκρινικών διαταραχών σε γυναίκες με ακμή πρέπει να αξιολογείται ό- ταν συνδυάζεται με άλλα κλινικά σημεία υπερανδρογοναιμίας. Ως εκ τούτου, πριν από την έναρξη της θεραπείας της ακμής συνιστάται η διενέργεια ενδοκρινικού ελέγχου για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της πιθανής υποκείμενης ενδοκρινοπάθειας. Στα ενδοκρινικά αίτια της ακμής περιλαμβάνονται η ωοθηκική υπερανδρογοναιμία, η επινεφριδιακή υπερανδρογοναιμία, η υπερκορτιζολαιμία και η υπερινσουλιναιμία (σύνδρομο HAIRAN: Hirsutism, Acne, Insulin Resistance, Acanthosis Nigricans). Ωστόσο το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (ΣΠΩ) αποτελεί το συχνότερο ενδοκρινικό αίτιο ακμής σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. ορμονική θεραπεία της ακμής περιλαμβάνει τα αντισυλληπτικά, τους αποκλειστές των ανδρογονικών υποδοχέων (αντιανδρογόνα) και τους αναστολείς της 5α - αναγωγάσης. Για την επιλογή ανάμεσα στις θεραπευτικές παρεμβάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη οι μεταβολικές και καρδιαγγειακές επιπτώσεις των φαρμάκων, ειδικά στις γυναίκες με ΣΠΩ λόγω τoυ αποδεδειγμένου αυξημένου κινδύνου σε μεταβολικές και καρδιαγγειακές νόσους. Τα αντισυλληπτικά μειώνουν κατά 50-75% τις φλεγμονώδεις δερματικές βλάβες. Τα αντισυλληπτικά δισκία πρέπει να χορηγούνται με προσοχή λόγω των αντενδείξεών τους, 3-6 μήνες μετά τη χορήγησή τους πρέπει να αξιολογείται η ανταπόκριση σε αυτά. Λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών της αντισυλληπτικής αγωγής υπάρχει η αναγκαιότητα χορήγησης ε- ναλλακτικών θεραπευτικών μέσων για την αντιμετώπιση της ακμής σε γυναίκες με κλινική υπερανδρογοναιμία και κυρίως σε ασθενείς με ΣΠΩ. Ένας από τους α- ποκλειστές των ανδρογονικών υποδοχέων είναι η οξεική κυπροτερόνη, η οποία πρέπει να χορηγείται πάντα σε συνδυασμό με αντισυλληπτική αγωγή. Λόγω αύξησης του κινδύνου εμφάνισης θρομβοεμβολικών επεισοδίων η χορήγησή της συνιστάται μόνο επί απόλυτης ένδειξης όπως επίσης συνιστάται η διακοπή της 3-4 κύκλους μετά την επίτευξη του θεραπευτικού στόχου. Το αντιανδρογόνο η φλουταμίδη, δρα μέσω της σύνδεσής της με τον υποδοχέα των ανδρογόνων και εν μέρει μέσω της ανασταλτικής της δράσης στη στεροειδογένεση. φλουταμίδη υπερέχει της σπειρονολακτόνης στην αντιμετώπιση της ακμής, αλλά προκαλεί δοσοεξαρτώμενη ηπατοτοξικότητα και ενέχει κινδύνους λόγω εμβρυοτοξικότητας. σπειρονολακτόνη είναι ανταγωνιστής των υ- ποδοχέων των αλατοκορτικοειδών και επιφέρει 30-50% ελάττωση της έκκρισης σμήγματος. Απαιτείται τακτικός έλεγχος των ηλεκρολυτών κατά τη διάρκεια της λήψης της σπειρονολακτόνης. σπειρονολακτόνη μπορεί ε- πίσης να προκαλέσει διαταραχές εμμήνου ρύσεως και αντενδείκνυται σε γυναίκες αυξημένου κινδύνου για Ca μαστού. πιο αποτελεσματική και καλώς ανεκτή φαρμακευτική παρέμβαση για την αντιμετώπιση της κλινικής υπερανδρογοναιμίας είναι ο συνδυασμός φλουταμίδης και αντισυλληπτικών. Οι αναστολείς της 5α-αναγωγάσης και ειδικότερα η φιναστερίδη έχει ελάσσονα δράση στην τριχοσμηγματογόνο μονάδα και δε συνιστάται στη θεραπεία της ακμής. Εναλλακτικά θεραπευτικά μέσα αποτελούν η τροποποίηση της ποιότητας της διατροφής και η χορήγηση μετφορμίνης. Ο ρόλος της διατροφής στην παθογένεια της ακμής δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένος αλλά θεωρείται πιθανή η επίδρασή της. Βασικό ω- στόσο στοιχείο της αποτελεσματικότητας της ορμονικής θεραπείας της κλινικής υπερανδρογοναιμίας αποτελεί η απώλεια σωματικού βάρους ειδικά σε παχύσαρκες γυναίκες. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός μελετών σχετικά με την επίδραση της μετφορμίνης στην ακμή σε γυναίκες με ΣΠΩ. αποτελεσματικότητα της μετφορμίνης ποικίλλει ως προς τη βελτίωση της ακμής. Έμφαση πρέπει να δοθεί στη στροφή στη θεραπευτική προσέγγιση της κλινικής υπερανδρογοναιμίας από τη συμπτωματική θεραπεία στην αιτιολογική θεραπεία και από τη μονοθεραπεία με αντισυλληπτικά σε συνδυασμούς φαρμάκων όπως ο συνδυασμός φλουταμίδης, μετφορμίνης και ίσως αντισυλληπτικών. ισοτρετινοΐνη είναι το μόνο ρετινοειδές που χορηγείται από του στόματος για την αντιμετώπιση της κοινής ακμής. Δρά στην πρωτοπαθή βλάβη, τον μικροφαγέσωρα και συμβάλλει στην αντιμετώπιση των γνωστών αιτιολογικών παραγόντων: παραγωγή σμήγματος, φαγεσωρογένεση, αποικισμό από P. Acnes. ισοτρετινοΐνη, μετά την πρόσφατη Ευρωπαϊκή οδηγία, χορηγείται για τη θεραπεία σοβαρών και ανθεκτικών μορφών ακμής, όπου έχει αποτύχει η χορήγηση των κατάλληλων αντιβιοτικών ή η εφαρμογή τοπικής θεραπείας. Χορηγείται σε δόση 0,5mg-1mg/ Kg ΒΣ, ημερησίως. αρχική δοσολογία είναι 0,5mg/Kg ΒΣ και αυξάνεται προοδευτικά ανάλογα με την αποτελεσματικότητα και την ανοχή του φαρμάκου. ταυτόχρονη λήψη τροφής αυξάνει τη βιοδιαθεσιμόσητα του φαρμάκου. Κυκλοφορεί στον οργανισμό συνδεδεμένη με αλβουμίνη (99,9%), ο χρόνος ημίσειας ζωής κυμαίνεται από 13 έως 22 ώρες, αποβάλλεται δε μέσω της χοληφόρου οδού. Για την επίτευξη του επιθυμητού θεραπευτικού αποτελέσματος, ο ασθενής πρέπει να λάβει συνολικά mg/Kg ΒΣ στη διάρκεια ενός θεραπευτικού κύκλου. Με χρονολογική σειρά παρατηρούνται: μείωση της σμηγματόρροιας, παροδική επιδείνωση των φλεγμονωδών βλαβών, ενώ από την τετάρτη εβδομάδα βελτιώνονται οι βλάβες του προσώπου και ακολουθούν εκείνες του θώρακα. Υποτροπή της ακμής παρατηρείται σε ποσοστό έως 10% - 25% των ασθενών και πιθανόν να ο- φείλεται σε κάποιο από τους παρακάτω παράγοντες: Ανεπαρκή συνολική δόση. Νεαρή ηλικία. Βαρύτητα ακμής. Συνοδό υπεραδρογοναιμία. Ανεπιθύμητες ενέργειες από τη συστηματική χορήγηση ισοτρετινοΐνης: Τερατογένεση. ισοτρετινοΐνη είναι Συχνά χορηγούμενοι φαρμακευτικοί παράγοντες Ισοτρετινοΐνη: χορήγηση και ασφάλεια Παναγιώτης Γρ. Κωστάκης Αν. Διευθυντής Γ Δερματολογικού Τμήματος Νοσ. «A. Συγγρός» τερατογόνος και οδηγεί σε αυτόματη αποβολή ή μείζονες διαμαρτίες του εμβρύου. Για το λόγο αυτό, οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, είναι αναγκαίο να εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα αντισύλληψης ένα μήνα πριν την θεραπεία, κατά τη διάρκεια αυτής και ένα μήνα μετά το τέλος της. Ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να παρατηρηθούν απ όλα τα οργανικά συστήματα. Κατά την άποψη του Saurat διακρίνονται σε: α) αναμενόμενες που οφείλονται στο μηχανισμό δράσης της ισοτρετινοΐνης, εμφανίζονται πρώιμα σε όλους τους ασθενείς, εξαρτώνται από την ημερήσια δόση και αναστρέφονται μετά τη διακοπή της θεραπείας, χωρίς επιπτώσεις. Κυριότερες είναι η ξηρότητα και απολέπιση του δέρματος και η προσβολή του βλεννογόνου χειλέων, ρινός και οφθαλμών. β) μη αναμενόμενες ως αποτέλεσμα τοξικής ενέργειας, είναι σπάνιες, εξαρτώνται από την ιδιοσυγκρασία του α- σθενή, εμφανίζονται όψιμα και η έντασή τους επηρεάζεται από τη συνολική δόση. Πιο σημαντικές είναι η αύξηση των ηπατικών ενζύμων, η εμφάνιση άλγους των οστών, υπερόστωσης, μυαλγιών, κεφαλαλγίας, η αύξηση της ενδοκρανίου πιέσεως,η μείωση της νυχτερινής όρασης και η επίδραση στο μεταβολισμό των λιπιδίων. Παρ όλο ότι δεν έχει τεκμηριωθεί η συσχέτιση της χορήγησης ισοτρετινοΐνης με την εκδήλωση ψυχιατρικών διαταραχών, τα τελευταία χρόνια έχουν περιγραφεί αρκετές περιπτώσεις, ό- που κατά τη διάρκεια της θεραπείας παρατηρήθηκε αλλαγή της διάθεσης του ασθενούς, κατάθλιψη ή και τάσεις αυτοκτονίας. ΣΕΛΙΔΑ 4

3 8 η μερίδα Το ομοιόμορφο χρώμα του δέρματος θεωρείται παγκοσμίως σημάδι νεότητας και ομορφιάς, γιαυτό και οι διαταραχές μελάγχρωσης ιδίως όταν εμφανίζονται στο πρόσωπο απασχολούν ιδιαίτερα τους ασθενείς. Οι παραπάνω διαταραχές μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές κάτι που ε- ξαρτάται από τον τύπο δέρματος αλλά και από εξωγενείς παράγοντες. Οι εφηλίδες, οι φακές, το μέλασμα και η μεταφλεγμονώδης υπερμελάγχρωση είναι κάποιες από τις πιο συχνές διαταραχές. Οι λευκαντικοί παράγοντες χρησιμοποιούνται ευρέως στη δερματολογία από άτομα με όλους τους τύπους δέρματος. Ο πιο διαδεδομένος από αυτούς είναι η υδροκινόνη. υ- δροκινόνη είναι ένας φαινολικός παράγοντας χημικά γνωστός ως 1,4 διυδροξυβενζένη. δράση της ως παράγοντα αποχρωματισμού βασίζεται στις παρακάτω ιδιότητες: Προσδένεται στην ιστιδίνη ή αλληλεπιδρά με το χαλκό στην ενεργό περιοχή της τυροσινάσης. Έτσι ανταγωνίζεται την τυροσίνη παρεμποδίζοντας την οξείδωσή της σε dopa και άρα τη σύνθεση της μελανίνης. Αναστέλλει τη σύνθεση του DNA και του RNA των μελανινοκυττάρων. Συχνά χορηγούμενοι φαρμακευτικοί παράγοντες Υδροκινόνη: χορήγηση και ασφάλεια Παντελής Παναγάκης Επιμελητής Β, Γ Δερματολογικό Τμήμα Νοσ. «Α. Συγγρός» Με αυτές τις δράσεις της η υδροκινόνη μειώνει τις μεταβολικές διαδικασίες των μελανοκυττάρων και κατ επέκταση τις δυσχρωμίες που οφείλονται σε παραγωγή μελανίνης. αποτελεσματικότητα της υδροκινόνης συνδέεται άμεσα με τη συγκέντρωση της ουσίας, το έκδοχο, την προσθήκη άλλων παραγόντων με τοπική δράση και τη χημική σταθερότητα του τελικού προϊόντος. Συγκέντρωση Οι συγκεντρώσεις ποικίλουν από 2% (η μέγιστη συγκέντρωση για μη συνταγογραφούμενα σκευάσματα) μέχρι 10% (απαιτείται συνταγή γιατρού) για ανθεκτικές περιπτώσεις. Έκδοχο Το κατάλληλο έκδοχο είναι ένα υδρο-αλκοολούχο διάλυμα (αιθανόλη και προπυλενική γλυκόλη 1:1) ή μια υδροφιλική αλοιφή ή μια γέλη με 10% α-υδροξυοξέα (AHA). Σταθερότητα Είναι δύσκολο να δημιουργηθεί ένα σταθερό παρασκεύασμα υδροκινόνης γιατί οξειδώνεται πολύ εύκολα. Τυπικά οι λευκαντικές κρέμες που περιέχουν υδροκινόνη έχουν ένα εκρού χρώμα το οποίο μετατρέπεται σε πιο σκούρο κίτρινο ή καφέ όσο εξελίσσεται η οξείδωση. Με τη μεταβολή του χρώματος μειώνεται και η δραστικότητα του προϊόντος. Αντιοξειδωτικοί παράγοντες που βοηθούν στο να διατηρηθεί η σταθερότητα του σκευάσματος είναι το ασκορβικό οξύ 0.1% ή το διθειϊκό νάτριο 0.1%. Άλλοι παράγοντες Παράγοντες που ενισχύουν τη λευκαντική δράση της υδροκινόνης είναι: α) τρετινοϊνη. Διεγείρει την ανακύκλωση των κυττάρων μέσω επιδερμοποίησης, ως ή- πιος ερεθιστικός παράγοντας διευκολύνει τη διείσδυση της υδροκινόνης, ενώ δρα και σαν αντιοξειδωτικός παράγοντας. β) Τα κορτικοστεροειδή. Καταστέλλουν τη γενική μεταβολική δραστηριότητα του κυττάρου άρα και τη σύνθεση μελανίνης ενώ ταυτόχρονα μειώνουν τον ερεθισμό. γ) Αντηλιακοί παράγοντες. Προλαμβάνουν τη μελάγχρωση που προκαλείται από την UV ακτινοβολία. δ) Γλυκολικό οξύ ως πρόσθετος λευκαντικός παράγοντας. Παρόλο που η υδροκινόνη θεωρείται ο πιο αποτελεσματικός λευκαντικός παράγοντας γύρω από το όνομά της έχουν δημιουργηθεί αμφισβητήσεις. Οι ανησυχίες γύρω από την ασφάλειά της ξεκίνησαν από το γεγονός ότι είναι ένα παράγωγο του βενζονίου (γνωστός παράγοντας που δύναται να προκαλέσει λευχαιμία). Επιπρόσθετα μελέτες σε πειραματόζωα και σε καλλιέργειες δείχνουν ότι in vitro έχει τη δυνατότητα να καταστρέφει το DNA. Από αυτή την άποψη οι ανησυχίες είναι δικαιολογημένες. Παρόλα αυτά ένας μεγάλος αριθμός από μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η υδροκινόνη κατέχει ρεκόρ ασφάλειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υδροκινόνη χρησιμοποιείται για πάνω από 50 χρόνια και δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις καρκίνου του δέρματος ή άλλου οργάνου που να σχετίζονται με την τοπική της χρήση. H κυκλοσπορίνη παραμένει στις πρώτες θεραπευτικές επιλογές στην ψωρίαση ΠΑΝΑΓΙΩΤΣ Γ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Α Κλινική Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Α Συγγρός» ψωρίαση είναι μια αυτοάνοση δερματοπάθεια που μπορεί να συνοδεύεται από εξωδερματικές εκδηλώσεις (ψωριασική αρθρίτιδα), ενώ σωρεύονται σοβαρές ενδείξεις ότι αποτελεί συστηματική νοσολογική οντότητα (σχέση με μεταβολικό σύνδρομο, στεφανιαία νόσο, κ.ά.). Παρόλο που έχει γίνει μεγάλη πρόοδος τα τελευταία χρόνια στην κατανόηση των μηχανισμών της νόσου, κάποιες πτυχές είναι ακόμα υπό διερεύνηση και νέα στοιχεία έρχονται να συμπληρώσουν το παζλ της νόσου, όπως η συμμετοχή της κυτταρικής οδού των Th17 T-λεμφοκυττάρων. Κεντρικό ρόλο στην παθογένεση της νόσου έχει το ενεργοποιημένο Τ-λεμφοκύτταρο μέσω της Τh1 ανοσολογικής ο- δού. CD4+, CD8+ λεμφοκύτταρα, δενδρικά κύτταρα (Langerhans, πλασματοειδή, φλεγμονώδη) και κυτταροκίνες (TNF-a, IL-2, IL-6, IFN-γ, IL-12, IL-23) σχηματίζουν ένα φαύλο κύκλο έναρξης και διαιώνισης της φλεγμονής. κυκλοσπορίνη αποτελεί μια άριστη θεραπευτική επιλογή στη μέτρια και σοβαρή ψωρίαση. Δρώντας κεντρικά στον αιτιοπαθογενετικό μηχανισμό της νόσου, αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των Τ- λεμφοκυττάρων μέσω αναστολής έκφρασης της IL- 2. μακροχρόνια εμπειρία συμπληρώνεται από πρόσφατες κλινικές μελέτες που δείχνουν ότι η κυκλοσπορίνη αναστέλλει επιπλέον την Th17 ανοσολογική οδό που εμπλέκεται στην ψωρίαση. υπεροχή της κυκλοσπορίνης έναντι των βιολογικών παραγόντων και η καθιέρωσή της ως gold standard στη συστηματική θεραπεία της ψωρίασης, ενισχύεται από τα πρόσφατα ευρήματα της ταχύτερης, ισχυρότερης και μεγαλύτερου εύρους καταστολής ενεργοποίησης των γονιδίων που παράγουν φλεγμονώδεις κυτταροκίνες. Ο μηχανισμός δράσης της κυκλοσπορίνης εξηγεί την αποτελεσματικότητά της και σε άλλες αυτοάνοσες δερματοπάθειες πλην της ψωρίασης, όπως στην ατοπική δερματίτιδα, στον ομαλό λειχήνα, στην χρόνια ιδιοπαθή κνίδωση, στη γυροειδή αλωπεκία, στην πέμφιγα, στη δερματική σκληροδερμία, στην ερπητοειδή δερματίτιδα, στη νόσο Αδαμαντιάδη - Bechet, κ.α. Το πολύ καλό προφίλ αποτελεσματικότητας της κυκλοσπορίνης συμπληρώνεται από το εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας όταν χορηγείται είτε σε βραχέα διακοπτόμενα σχήματα, είτε σε σχήματα μακράς διάρκειας με την κατάλληλη παρακολούθηση των ασθενών. μακροχρόνια εμπειρία του φαρμάκου σε άλλες θεραπευτικές κατηγορίες (ρευματολογία, μεταμόσχευση) έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ο λόγος αποτελεσματικότητας/ασφάλειας είναι από τους κορυφαίους ανάμεσα στις σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές του δερματολόγου, καθώς και ότι η κυκλοσπορίνη θα εξακολουθήσει να αποτελεί και τα επόμενα χρόνια την πρώτη θεραπευτική επιλογή, μέχρι τα νεώτερης γενιάς ανοσοκατασταλτικά φάρμακα - όπως το AEB071- να μπουν στην κλινική πράξη, ενώ μπορεί να συνδυάζονται αποτελεσματικά με τους βιολογικούς φαρμακευτικούς παράγοντες. Επιλεγμένη Βιβλιογραφία 1. Chaidemenos G. C., et al. JEADV. 2007; 21: Berth-Jones J, et al. Br J Dermatol ; 136: Haider A., et al. The Journal of Immunology. 2008; 180: Faerber L., et al. Am J Clin Dermatol. 2001; 2: Ho V. C., British J. Dermatology. 1999; 141: Ho V. C., Am J Clin Dermatol. 2001; 44: Väkevä L,, et al. Acta Dermato-Venereologica. 2008; 88: Paul C.F., et al. J Invest Dermatol. 2003; 120: Griffiths CEM, et al. Ciclosporin in psoriasis clinical practice: an international consensus statement. British J. Dermatology. 2004; 150 (Suppl. 67): Nankivell BJ, et al. Transpl. 2004;78: Griffiths C.E.M., Katsambas A., et al. British J. Dermatology. 2006;155:(Suppl. 2) 1 16 ΣΕΛΙΔΑ 6

4 8 η μερίδα Ιμικουϊμόδη 5% στον καρκίνο του δέρματος εμπειρία από την Γ Δερματολογική Κλινική του Νοσ. «A. Συγγρός» Αγγελική Μπεφόν Επιμελήτρια Β, Γ Δερματολογικής Κλινικής Νοσ. «A. Συγγρός» ιμικουϊμόδη είναι ένα νουκλεοσιδικό παράγωγο, που ανήκει στην οικογένεια των ιμιδαζοκινολινών και παρουσιάζει αποτελεσματικότητα στη θεραπεία διαφόρων τύπων όγκων, με αποτέλεσμα ο τρόπος δράσης της να είναι επίκεντρο επιστημονικής μελέτης. δράση της, επιτυγχάνεται διαμέσου των υποδοχέων toll-like (TLR) 7 και 8 και με την επακόλουθη ενεργοποίηση του nuclear factor-kappa B (NF-kB). Το αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η παραγωγή προφλεγμονωδών κυτοκινών, χυμοκινών και άλλων μεσολαβητών που οδηγούν στην ενεργοποίηση α- ντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων και άλλων παραγόντων ανοσίας θέτοντας έτσι τη βάση για μία σημαντική Τ-helper (Th1) ανοσολογική απάντηση έναντι των κυττάρων του όγκου. Επιπλέον ανεξάρτητα από τους υποδοχείς TLR-7 και TLR-8, η ιμικουϊμόδη φαίνεται να ενώνεται με υποδοχείς αδενοσίνης προκαλώντας μείωση της δραστηριότητας της αδενυλικής κυκλάσης. Έτσι αντί να καταστέλλεται ο αρνητικός feed-back μηχανισμός, που σε φυσιολογικές συνθήκες θα περιόριζε τη φλεγμονώδη απάντηση του οργανισμού, η προφλεγμονώδης απάντηση αυξάνεται. Τέλος η ιμικουϊμόδη φαίνεται να προκαλεί α- πόπτωση των κυττάρων του όγκου σε μεγαλύτερο ποσοστό. δράση της αυτή φαίνεται να εξαρτάται από τις πρωτείνες Β cell lymphoma/ leukemia protein (Bcl-2). Επιπλέον πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι η παραγωγή αντισωμάτων από τα Β λεμφοκύτταρα -διαδικασία που ελέγχεται από τα Τh2- μπορεί να προαχθεί από την ιμικουϊμόδη. Σε κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην κλινική μας, αξιολογήθηκε η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της ιμικουϊμόδης στη θεραπεία του βασικοκυτταρικού επιθηλιώματος, ν.bowen και α- κτινικών υπερκερατώσεων. Οι ασθενείς έκαναν τοπική επάλλειψη των βλαβών με κρέμα ιμικουϊμόδης 5% μια φορά ημερησίως για διάστημα 6 ε- βδομάδων για το βασικοκυτταρικό επιθηλίωμα, τη ν. Bowen και 3 φορές την εβδομάδα για 6 εβδομάδες για τις ακτινικές υπερκερατώσεις. Οι πιο συχνές συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν η γριππώδης συνδρομή και η κεφαλαλγία, ενώ η πιο συχνή τοπική ήταν το ερύθημα. Το 94% των ασθενών που έλαβαν μέρος στη μελέτη, είχαν στο τέλος της θεραπείας αρνητική βιοψία για βασικοκυτταρικό επιθηλίωμα και αντίστοιχα το 92% στη ν.boewn, ενώ υπήρχε κλινική ίαση στο 70,6 % των ακτινικών υ- περκερατώσεων. Συμπερασματικά φάνηκε ότι η θεραπεία του βασικοκυτταρικού επιθηλιώματος, της ν. Βοewn και των ακτινικών υπερκερατώσεων με ι- μικουϊμόδη 5% είναι εξίσου αποτελεσματική και α- σφαλής με τις μέχρι τώρα εφαρμοζόμενες θεραπείες για τις παθήσεις αυτές. Αντιϊσταμινικά Περιορισμοί στη χρήση τους Δημήτριος Χ. Καλογερομήτρος Αν. Καθ. Αλλεργιολογίας - Δερματολογίας, Νοσοκ. «Αττικόν» ισταμίνη, αποτελεί το σημαντικότερο προσχηματισμένο μεσολαβητή των μαστοκυττάρων, συμμετέχοντας κυρίως στις αντιδράσεις υπερευαισθησίας τύπου Ι. Παράλληλα όμως ανευρίσκεται και σε πλήθος άλλων κυττάρων (π.χ. ενδοθηλιακά, αιμοπετάλια, τοιχωματικά του στομάχου, ισταμινεργικούς νευρώνες, κ.ά.) συμμετέχοντας σε φυσιολογικές διεργασίες στον εγκέφαλο και σε άλλα όργανα. ισταμίνη δρα μέσω των υποδοχέων της που είναι κατανεμημένοι σε διάφορους ιστούς. Μέχρι σήμερα έχουν ανακαλυφθεί ε- πτά διαφορετικοί υποδοχείς ισταμίνης, αλλά καλύτερα μελετημένοι είναι οι τέσσερις πρώτοι: 1, 2, 3 και 4. Τα 1-αντιϊσταμινικά είναι τα συχνότερα παγκοσμίως συνταγογραφούμενα φάρμακα για τη θεραπεία των αλλεργικών νοσημάτων. Παλαιότερα θεωρούνταν ως ανταγωνιστές της ισταμίνης στη σύνδεση με τους υποδοχείς της, αλλά τα τελευταία χρόνια διευκρινίστηκε ότι πρόκειται για α- ντίστροφους αγωνιστές (στρέφουν την ισορροπία προς το μέρος της ανενεργού μορφής του 1-υποδοχέα και έτσι εμποδίζουν τη δράση της ισταμίνης).τα 1-αντιϊσταμινικά δρουν μέσω των 1- υποδοχέων και προκαλούν μείωση της αλλεργικής φλεγμονής, της αντιγονοπαρουσίασης, της έκφρασης μορίων προσκόλλησης και της απελευθέρωσης κυτταροκινών και άλλων μεσολαβητών. Εκτός όμως από αυτήν την καθόλα επιθυμητή δράση τους, έχουν και σημαντικές ανεπιθύμητες δράσεις που μπορεί να περιορίζουν την χρήση τους. Έτσι λοιπόν, μέσω δράσης στους 1-υποδοχείς προκαλούν μείωση της νευροδιαβίβασης στο ΚΝΣ, αυξημένη καταστολή και αύξηση της όρεξης. Οι δυνητικές όμως ανεπιθύμητες δράσεις τους οφείλονται και στην αλληλεπίδραση τους με άλλους υποδοχείς, όπως μουσκαρινικούς (ξηροστομία, ξηροφθαλμία, επίσχεση ούρων, κα), α-αδρενεργικούς (υπόταση, ζάλη, αντιδραστική ταχυκαρδία) και υποδοχείς σεροτονίνης (αύξηση όρεξης), όπως επίσης και μέσω αλληλεπίδρασης με τους διαύλους ιόντων στον καρδιακό μυ (παράταση QT διαστήματος και πρόκληση σοβαρών αρρυθμιών). Τα 1-αντιϊσταμινικά διακρίνονται στα α γενεάς (παλαιότερα αντιϊσταμινικά) και στα β γενεάς, μη κατασταλτικά αντιϊσταμινικά. Τα τελευταία δεν έχουν σημαντική δράση σε μουκαρινικούς, α- αδρενεργικούς και σεροτονινεργικούς υποδοχείς, ενώ επίσης δε διαπερνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και δεν προκαλούν καταστολή. Κλινικές φαρμακολογικές μελέτες που έχουν γίνει τόσο με τα παλαιότερα όσο και με τα μη κατασταλτικά αντιϊσταμινικά, παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για ΣΕΛΙΔΑ 8

5 8 η μερίδα Κλινικές φαρμακολογικές μελέτες που έχουν γίνει τόσο με τα παλαιότερα όσο και με τα μη κατασταλτικά αντιϊσταμινικά, παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ορθή χρήση των 1-αντιϊσταμινικών σε υγιείς ενήλικες, αλλά επιπλέον και σε ειδικές ομάδες ασθενών, όπως παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με ηπατική ή νεφρική δυσλειτουργία και άτομα που λαμβάνουν συγχρόνως και άλλα φάρμακα. Είναι γνωστό λοιπόν ότι όλα τα α γενεάς αντιϊσταμινικά καθώς και κάποια νεότερα (λοραταδίνη και δεσλοραταδίνη) μεταβολίζονται στο ήπαρ μέσω του κυτοχρώματος Ρ-450. την ορθή χρήση των 1-αντιϊσταμινικών σε υγιείς ενήλικες, αλλά επιπλέον και σε ειδικές ομάδες ασθενών, όπως παιδιά, η- λικιωμένους, άτομα με ηπατική ή νεφρική δυσλειτουργία και άτομα που λαμβάνουν συγχρόνως και άλλα φάρμακα. Είναι γνωστό λοιπόν ότι όλα τα α γενεάς αντιϊσταμινικά καθώς και κάποια νεότερα (λοραταδίνη και δεσλοραταδίνη) μεταβολίζονται στο ήπαρ μέσω του κυτοχρώματος Ρ-450. Ως εκ τούτου λοιπόν θα πρέπει να δίνονται με προσοχή σε άτομα που έχουν η- πατική δυσλειτουργία ή λαμβάνουν συγχρόνως και άλλα φάρμακα που μεταβολίζονται με την ίδια οδό (π.χ., ερυθρομυκίνη, κετοκοναζόλη, κ.ά.). Αντίθετα, η σετιριζίνη και η λεβοσετιριζίνη αποβάλλονται σχεδόν αναλλοίωτα από τα ούρα και θα πρέπει να λαμβάνεται αυτό υπόψη σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία. Τα πρώτης γενεάς αντιϊσταμινικά θα πρέπει να αποφεύγονται από ά- τομα σε επαγγέλματα που απαιτείται αυξημένη συγκέντρωση (π.χ. πιλότοι, χειριστές μηχανημάτων, οικοδόμοι, αυτοκινητιστές, κ.α.) λόγω αυξημένου κινδύνου ατυχήματος. Επίσης, θα πρέπει να δίδονται με προσοχή σε ηλικιωμένα άτομα λόγω της δράσης τους στο ΚΝΣ (μπορεί να εμφανίσουν σύγχυση). Προσοχή θα πρέπει να δίνεται και σε ταυτόχρονη λήψη οινοπνευματωδών ποτών, ηρεμιστικών, αντικαταθλιπτικών και άλλων κεντρικώς δρώντων φαρμάκων. Λόγω της δράσης των παλαιότερων 1- αντιϊσταμινικών στους μουσκαρινικούς υποδοχείς θα πρέπει να αποφεύγονται σε άτομα που έχουν υπερτροφία προστάτη ή άλλα αποφρακτικά νοσήματα του ουροποιητικού καθώς ε- πίσης και σε άτομα που έχουν ιστορικό γλαυκώματος. Επίσης άτομα που εργάζονται σε θερμό περιβάλλον μπορεί να υποστούν θερμοπληξία, λόγω αναστολής της ε- φίδρωσης. Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να υπάρχει σε άτομα που έχουν κάποιο υ- ποκείμενο καρδιολογικό πρόβλημα και κυρίως ιστορικό με αρρυθμίες. Είναι γνωστό ότι τα αντιϊσταμινικά α- στεμιζόλη και τερφαιναδίνη αποσύρθηκαν λόγω πρόκλησης παράτασης του QT διαστήματος με αποτέλεσμα σοβαρές αρρυθμίες και θανάτους. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη παραγόντων κινδύνου σε κάποια άτομα, για την πρόκληση επικίνδυνων αρρυθμιών από αντιϊσταμινικά. Παραδείγματα είναι η συγγενής παράταση του QT διαστήματος, ή η επίκτητη παράταση λόγω μεταβολικών διαταραχών ή λήψης φαρμάκων (υπασβεστιαιμία, υποκαλιαιμία, α- ντιαρρυθμικά φάρμακα, αποκλειστές διαύλων ασβεστίου, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και νευροληπτικά, κ.ά.). Ψωρίαση: Θετική PPD κατά την αξιολόγηση για λήψη βιολογικών παραγόντων εμπειρία του ρευματολόγου Δημήτριος Βασιλόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών χρήση των βιολογικών παραγόντων, ιδιαίτερα αυτών που ανταγωνίζονται τη δράση του TNFa (αντι-tnfa παράγοντες, infliximab, etanercept, adalimumab), έχει σταδιακά αυξηθεί τη τελευταία δεκαετία λόγω της σαφούς αποτελεσματικότητάς τους σε μια σειρά από παθήσεις που περιλαμβάνουν τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, τις σπονδυλοαρθροπάθειες, την ψωρίαση και τις φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου. Περίπου 2 εκατομμύρια α- σθενείς (κυρίως με ρευματικές παθήσεις) έχουν λάβει έως τώρα αντι-tnfa παράγοντες και η χορήγησή τους όταν λαμβάνονται οι ανάλογες προφυλάξεις θεωρείται γενικά ασφαλής. Μια σειρά μελετών τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι οι αντι-tnfa παράγοντες αυξάνουν 4-10 φορές την πιθανότητα εμφάνισης φυματίωσης κυρίως λόγω ενεργοποίησης υποκείμενης λανθάνουσας λοίμωξης από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης (M. Tb) 1. Πρέπει να τονισθεί ότι τα δεδομένα αυτά προέρχονται κυρίως από την ΣΕΛΙΔΑ 10

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ 376 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2007 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Δ. ΚΛΩΝΤΖΑ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Λεύκη στα παιδιά: διάγνωση και αντιμετώπιση Τ. ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ Αναστολείς καλσινευρίνης σε δερματικές

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Το σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών σε συσχέτιση µε τη διατροφή Λένη Βασιλένα - Σουλτανιά Βασιλική Επιβλέπων καθηγητής: Τσιριγωτάκης Ιωάννης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύνδροµο

Διαβάστε περισσότερα

Ακμή. Αντιγήρανση & STRESS. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα. Αναπτυξιακό Μοντέλο Τουρισμού Υγείας

Ακμή. Αντιγήρανση & STRESS. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα. Αναπτυξιακό Μοντέλο Τουρισμού Υγείας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 32 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα Ακμή Αντιγήρανση & STRESS EΚΔΟΤΗΣ: NEW GENOMED ΕΠΕ Ομήρου 70, Ν.Σμύρνη - 17121 Αναπτυξιακό Μοντέλο Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Ακµή: Αισθητική αντιµετώπιση πριν και µετά.»

«Ακµή: Αισθητική αντιµετώπιση πριν και µετά.» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία µε Θέµα: «Ακµή: Αισθητική αντιµετώπιση πριν και µετά.» Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων Τμήμα Έκδοσης Αδειών & Κωδ. Αποφάσεων ΑΘΗΝΑ, 492012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Accuran, 10 mg/cap & 20 mg/cap, καψάκιο, μαλακό. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε μαλακό καψάκιο περιέχει 10mg

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική» Διπλωματική Εργασία Ανεπιθύμητες ενέργειες της αντιεπιληπτικής φαρμακευτικής αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Calcitriol 3mcg/g. Methylprednisolone aceponate 0,1% Salicylic acid. Δερματικό διάλυμα 50ml. Αλοιφή 100g. Δερματικό διάλυμα 100ml

Calcitriol 3mcg/g. Methylprednisolone aceponate 0,1% Salicylic acid. Δερματικό διάλυμα 50ml. Αλοιφή 100g. Δερματικό διάλυμα 100ml Methylprednisolone aceponate 0,1% Δερματικό διάλυμα 50ml Calcitriol 3mcg/g Αλοιφή 100g Salicylic acid 10% 21 Δερματικό διάλυμα 100ml περιεχόμενα χαρακτηριστικά & εφαρμογές 4 εφαρμογές 6 εφαρμογές συνδυαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Modiodal δισκία 100 mg 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 100mg modafinil Έκδοχο: Κάθε δισκίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΑΝΩΜΑ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΜΕΛΑΝΩΜΑ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από το Reliable Cancer Therapies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Μύθος και Πραγματικότητα Επιμέλεια Έκδοσης: Ιωάννης Α. Καραγιάννης Αθήναι 2008 ΔιοικητικΟ ΣυμβοΥλιο ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ. Πρόεδρος: Δημήτριος Παπαπαναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Gynofen 35

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Gynofen 35 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες του μελιού και οι εφαρμογές του στο δέρμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙος 2010 ΤΕΥΧΟΣ 21

Ιδιότητες του μελιού και οι εφαρμογές του στο δέρμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙος 2010 ΤΕΥΧΟΣ 21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙος 2010 ΤΕΥΧΟΣ 21 Ιδιότητες του μελιού και οι εφαρμογές του στο δέρμα ΚΕΜΠΑΘ ISSN: 1791-3012 142 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 215, 115 25 AΘHNA ΚΩΔ. ΕΝΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Tracleer 62,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΥΛΛΕΡΙΑΝΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΥΛΛΕΡΙΑΝΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ.ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2011-12 ΑΡΙΘΜ.: 3238 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΒΑΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαρκής πρόκληση της αντιμετώπισης του χρόνιου βήχα στους ενήλικες Μία ανασκόπηση για τον κλινικό ιατρό

Η διαρκής πρόκληση της αντιμετώπισης του χρόνιου βήχα στους ενήλικες Μία ανασκόπηση για τον κλινικό ιατρό Ανασκόπηση Η διαρκής πρόκληση της αντιμετώπισης του χρόνιου βήχα στους ενήλικες Μία ανασκόπηση για τον κλινικό ιατρό Κωνσταντίνος Μπαρτζιώκας 1, MD, Αλέξης Παπαδόπουλος 1, MD, MSc, Κωνσταντίνος Κωστίκας

Διαβάστε περισσότερα

21 o πανελλήνιο συνέδριο AIDS

21 o πανελλήνιο συνέδριο AIDS 090701_01_AIDS2009_Poster_A2.indd 1 09/09/2009 5:51 ΜΜ Τόμος 17, Supplement 1, Νοέμβριος 2009 Volume 17, Supplement 1, November 2009 Ε λ λ η ν ι κ ά Α ρ χ ε ί α AIDS H e l l e n i c A r c h i v e s 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS) ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS) ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS) ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ι. Ρούτσιας ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Μ. Σκουρολιάκου Φ. Σκοπούλη Ι. Ρούτσιας ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αντηλιακή προστασία νεότερα δεδομένα

Αντηλιακή προστασία νεότερα δεδομένα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 30 Αντηλιακή προστασία νεότερα δεδομένα Φαρμακολογικοί παράγοντες με αντιγηραντικές ιδιότητες Σχέση γονιδίων και διατροφής Έκδοση Ανεπιθύμητες ενέργειες από την χρήση καλλυντικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ISSN 1790-4045 Επιτροπή Σύνταξης Κωστής Γεωργιλής Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Β Παθολογικής Κλινικής του «ΥΓΕΙΑ» Ελπιδοφόρος Δουράτσος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Φοιτήτρια: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 8 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2010

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 8 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2010 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 8 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2010 ÁöéÝñùìá óôçí çðáôïëïãßá ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται Δωρεάν Άρθρα 324 Ειδικές λοιμώξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκόπηση του Ισχίου

Αρθροσκόπηση του Ισχίου MEΣOΓEIΩN 215, AΘHNA 115 25 - THΛ.: 210 6777590, FAX: 210 6756352 E-mail: kafkas@otenet.gr, Website: kafkas-publications.com Iδιoκτήτης: Eκδόσεις Kαυκάς EKΔOTHΣ:... Hλίας Kαυκάς, Δερματολόγος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAI EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAI EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ www.ere.gr Ελληνική ρευματολογία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAI EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 4654 ΚΩΔ.ΕΝΤΥΠΟΥ 013697 - ISSN 1105-6452 ENTYΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Í ÐÇ ÀÌÑÈʽÑÄÏÍ Ä ¼ÑÄÖÆ À ÑÇÔ ÏÍËÇ ÑÈÊ»Ô ÀÑÏÈÊ»Ô

Í ÐÇ ÀÌÑÈʽÑÄÏÍ Ä ¼ÑÄÖÆ À ÑÇÔ ÏÍËÇ ÑÈÊ»Ô ÀÑÏÈÊ»Ô 2,90 SEX ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ 50 54 6 8 12 18 24 26 30 LIFE POSITIVE > LIFE POSITIVE > LIFE POSITIVE > LIFE POSITIVE > LIFE EDITORIAL 10+ 1 ΑΠΟΡΙΕΣ για την υπνική άπνοια 12

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ λ η ν ι κ ά Α ρ χ ε ί α

Ε λ λ η ν ι κ ά Α ρ χ ε ί α Τόμος 18, Supplement 1, Νοέμβριος 2010 Volume 18, Supplement 1, November 2010 Ε λ λ η ν ι κ ά Α ρ χ ε ί α AIDS H e l l e n i c A r c h i v e s 22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ AIDS 2010 Αθήνα 26-28 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lamivudine/Zidovudine Teva 150 mg/300 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα