Ηράκλειο 28 /3 /2014 ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηράκλειο 28 /3 /2014 ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σμύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΘ 1285 Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη Τηλέφωνο: , Τηλεομοιοτυπία (fax): Ηλ. Διεύθυνση ( ): Ηράκλειο 28 /3 /2014 ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία συνδιοργανώνει με την Αγγειοχειρουργική Κλινική του ΠΑΓΝΗ, Συμπόσιο με θέμα «Νεότερα Δεδομένα στην Αντιμετώπιση της Θρομβοεμβολικής Νόσου», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4 Απριλίου 2014 στο ξενοδοχείο Galaxy Hotel Iraklio, στο Ηράκλειο. Το Συμπόσιο τελεί υπό τις αιγίδες του Υπουργείου Υγείας, της 7 ης Υ.ΠΕ Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου και του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και πραγματοποιείται με σκοπό την εκπαίδευση των εμπλεκόμενων ιατρών και στόχο την περαιτέρω ενημέρωση τους σχετικά με τη διάγνωση, τις κλινικές εκδηλώσεις, τις πρόσφατες εξελίξεις και τις διαθέσιμες θεραπείες σχετικά με τη Θρομβοεμβολική Νόσο. Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμποσίου είναι προγραμματισμένη το Σάββατο 5 Απριλίου, 4ωρη ενημερωτική εκδήλωση κοινού η οποία περιλαμβάνει ενημερωτική ομιλία και δωρεάν εξέταση πολιτών. Η εξέταση (παρακλινικός έλεγχος) είναι αναγνωριστική και πραγματοποιείται από ιατρούς ειδικευμένους στις αγγειακές παθήσεις. Σας αποστέλλουμε το αναλυτικό Πρόγραμμα του Συμποσίου καθώς και περαιτέρω πληροφόρηση για τη δωρεάν εξέταση του κοινού για τη θρομβοεμβολική νόσο.

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Με ηε ζπλεξγαζία ηεο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ηνπ ΠΑ.Γ.Ν.Η :00-21:15 Ξελ. Galaxy Hotel Iraklio ΤΜΠΟΙΟ Νεόηεξα Γεδνκέλα ζηελ Αληηκεηώπηζε ηεο Φιεβηθήο Θξνκβνεκβνιηθήο Νόζνπ Η παξαθνινύζεζε ηνπ πκπνζίνπ είλαη δσξεάλ θαη επηηξέπεηαη κόλν ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Θα ρνξεγεζνύλ 4 κόξηα ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο θαη πηζηνπνηεηηθά παξαθνινύζεζεο. ΜΔ ΣΙ ΑΙΓΙΓΔ ΔΤΓΔΝΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ Διιεληθή Γεκνθξαηία Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 7 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Κξήηεο

3 04 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΠΟΙΟΤ Πξνζέιεπζε - Καθέο Έλαξμε πκπνζίνπ - Υαηξεηηζκνί Αγγειοσειποςπγόρ, Γ/νηήρ Αγγειοσειποςπγικήρ Κλινικήρ Γ.Ν.Α. «Κοπγιαλένειο - Μπενάκειο» Δ.Δ.Σ, Ππόεδπορ Δλληνικήρ Αγγειολογικήρ Δηαιπείαρ. Υαιθηαδάθεο Γεώξγηνο Χειποςπγόρ, Καθ/ηήρ Χειποςπγικήρ Παν/μίος Κπήηηρ, Γ/νηήρ Χειποςπγικήρ Κλινικήρ και Χειποςπγικήρ Κλινικήρ Θώπακορ - Αγγείων - Καπδιάρ, Πα.Γ.Ν Ηπακλείος. Μαξγησξήο Αλδξέαο Καθ/ηήρ Κλινικήρ Χημείαρ Παν/μίος Κπήηηρ, Γ/νηήρ Δπγαζηηπίος Κλινικήρ Χημείαρ - Βιοσημείαρ, Πα.Γ.Ν Ηπακλείος. Δθπξόζσπνο 7 εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Κξεηεο. Παζπάηεο Γξεγόξηνο Ππόεδπορ Ιαηπικού Σςλλόγος Ηπακλείος. 1 ν ηξνγγπιό Σξαπέδη Νεόηεξα Γεδνκέλα ζηελ Αληηκεηώπηζε ηεο Φιεβηθήο Θξνκβνεκβνιηθήο Νόζνπ. Πξνεδξείν: Αγγειοσειποςπγόρ, Γ/νηήρ Αγγειοσειποςπγικήρ Κλινικήρ Γ.Ν.Α. «Κοπγιαλένειο - Μπενάκειο» Δ.Δ.Σ, Ππόεδπορ Δλληνικήρ Αγγειολογικήρ Δηαιπείαρ. Ισάλλνπ Υξήζηνο Αγγειοσειποςπγόρ, Δπίκ. Καθ/ηήρ Αγγειοσειποςπγικήρ Παν/μίος Κπήηηρ Γ/νηήρ Αγγειοσειποςπγικήρ Κλινικήρ Πα.Γ.Ν. Ηπακλείος Δπηδεκηνινγία Φιεβηθήο Θξνκβνεκβνιηθήο Νόζνπ. Κώζηαο Θεόδσξνο Αγγειοσειποςπγόρ, Δπιμ. Α', Αγγειοσειποςπγική Κλινική, Πα.Γ.Ν. Ηπακλείος Κιηληθή Δηθόλα θαη Δπηπινθέο Φιεβηθήο Θξνκβνεκβνιηθήο Νόζνπ. Ισάλλνπ Υξήζηνο Αγγειοσειποςπγόρ, Δπίκ. Καθ/ηήρ Αγγειοσειποςπγικήρ Παν/μίος Κπήηηρ Γ/νηήρ Αγγειοσειποςπγικήρ Κλινικήρ Πα.Γ.Ν. Ηπακλείος Γηάγλσζε ηεο Φιεβηθήο Θξνκβνεκβνιηθήο Νόζνπ. Ληάζεο Νηθόιανο Ακηινολόγορ, Σμήναπσορ (Υ.Ι) ε.α., Γ/νηήρ «Δςπωιαηπικήρ Ψςσικού» Διδικόρ Γπαμμαηέαρ Δλληνικήρ Αγγειολογικήρ Δηαιπείαρ ύγρξνλε Θεξαπεία Φιεβηθήο Θξνκβνεκβνιηθήο Νόζνπ. Παπάο Θενθάλεο Αγγειοσειποςπγόρ, Δπιμ. Α', Αγγειοσειποςπγική Κλινική Γ.Ν.Α «Κοπγιαλένειο - Μπενάκειο» Δ.Δ.Σ., Ανηιππόεδπορ Δλληνικήρ Αγγειολογικήρ Δηαιπείαρ Δλδναγγεηαθή Θεξαπεία ζηελ Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νόζν. Σζέηεο Γεκήηξηνο Αναπλ. Καθ/ηήρ Γενικήρ Ακηινολογίαρ - Δπεμβαηικήρ Ακηινολογίαρ Παν/μίος Κπήηηρ Υπεύθςνορ Μονάδαρ Δπεμβαηικήρ Ακηινολογίαρ Πα.Γ.Ν Ηπακλείος Γηάιεηκκα

4 2 ν ηξνγγπιό Σξαπέδη Οη ΗΥΜΒ ζηελ Αληηκεηώπηζε ηεο Φιεβηθήο Θξνεκβνεκβνιηθήο Νόζνπ. Πξνεδξείν: Υαιθηαδάθεο Γεώξγηνο Χειποςπγόρ, Καθ/ηήρ Χειποςπγικήρ Παν/μίος Κπήηηρ, Γ/νηήρ Χειποςπγικήρ Κλινικήρ και Χειποςπγικήρ Κλινικήρ Θώπακορ - Αγγείων - Καπδιάρ Πα.Γ.Ν Ηπακλείος. Σζέηεο Γεκήηξηνο Αναπλ. Καθ/ηήρ Γενικήρ Ακηινολογίαρ - Δπεμβαηικήρ Ακηινολογίαρ Παν/μίος Κπήηηρ Υπεύθςνορ Μονάδαρ Δπεμβαηικήρ Ακηινολογίαρ Πα.Γ.Ν Ηπακλείος. Καηζακνύξεο Αζηέξηνο Αγγειοσειποςπγόρ, Καθ/ηήρ Αγγειοσειποςπγικήρ, Ιαηπική Σσολή, Α.Π.Θ. Α Πποπαιδεςηική Χειποςπγική Κλινική, Π.Γ.Ν. Θεζ/νίκηρ «ΑΧΔΠΑ» Θξνκβνπξνθύιαμε Αζζελώλ ζηε Γεληθή Υεηξνπξγηθή. Πεηξάθεο Ισάλλεο Χειποςπγόρ, Γ/νηήρ ΔΣΥ, Χειποςπγική Κλινική, Πα.Γ.Ν. Ηπακλείος Ππόεδπορ Δλληνικήρ Δηαιπείαρ Γηπιαηπικήρ Χειποςπγικήρ Θξνκβνπξνθύιαμε Αζζελώλ ζηελ Οξζνπαηδηθή Υεηξνπξγηθή. Αιπαληάθε Καιιηόπε Οπθοπαιδικόρ, Λέκηοπαρ Οπθοπαιδικήρ Παν/μίος Κπήηηρ, Οπθοπαιδική Κλινική Πα.Γ.Ν. Ηπακλείος Καξθίλνο θαη Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νόζνο. De Βree Eelco Χειποςπγόρ, Δπικ. Καθ/ηήρ Χειποςπγικήρ Παν/μίος Κπήηηρ Κλινική Χειποςπγικήρ - Ογκολογίαρ Πα.Γ.Ν. Ηπακλείος Η Αληηζξνκβσηηθή Αγσγή Γηαρξνληθά. Πνληίθνγινπ Υάξεο Αιμαηολόγορ, Λέκηοπαρ Αιμαηολογίαρ Παν/μίος Κπήηηρ Δπγαζηήπιο Αιμαηολογίαρ Πα.Γ.Ν. Ηπακλείος Υνξήγεζε ΗΥΜΒ ζηελ Αληηκεηώπηζε ΦΘΝ ζε Νεθξνπαζείο θαη Ηιηθησκέλνπο. Γθηώλεο Μηράιεο Αγγειοσειποςπγόρ, Δπιμ. Β', Αγγειοσειποςπγική Κλινική Πα.Γ.Ν. Ηπακλείος Πξόιεςε θαη Αληηκεηώπηζε ηεο ΦΘΝ θαηά ηελ Δγθπκνζύλε. Μαθξπγηαλλάθεο Αληώλεο Μαιεςηήπαρ - Γςναικολόγορ, Καθ/ηήρ Μαιεςηικήρ-Γςναικολογίαρ Ιαηπική Σσολή, Παν/μίος Κπήηηρ πκπεξάζκαηα πκπνζίνπ - ρόιηα. Αγγειοσειποςπγόρ, Γ/νηήρ Αγγειοσειποςπγικήρ Κλινικήρ Γ.Ν.Α. «Κοπγιαλένειο - Μπενάκειο» Δ.Δ.Σ, Ππόεδπορ Δλληνικήρ Αγγειολογικήρ Δηαιπείαρ. Ισάλλνπ Υξήζηνο Αγγειοσειποςπγόρ, Δπίκ. Καθ/ηήρ Αγγειοσειποςπγικήρ Παν/μίος Κπήηηρ Γ/νηήρ Αγγειοσειποςπγικήρ Κλινικήρ Πα.Γ.Ν. Ηπακλείος Λήμε πκπνζίνπ

5 Δθδήισζε Κνηλνύ :30-13:30 Ξελ. Galaxy Hotel Iraklio Πξνζέιεπζε θαη εγγξαθέο θνηλνύ Έλαξμε - Υαηξεηηζκνί Αγγειοσειποςπγόρ, Ππόεδπορ ΔΑΔ. πγγειάθε Γεζπνηλα Ανηιδήμαπσορ Κοινωνικήρ Πολιηικήρ - Ππόνοιαρ και Αλληλεγγύηρ. Δλεκεξσηηθή νκηιία: Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νόζνο. Οκηιεηέο, Αγγειοσειποςπγόρ, Ππόεδπορ Δ.Α.Δ Παπάο Θενθάλεο, Αγγειοσειποςπγόρ, Ανηιππόεδπορ Δ.Α.Δ Ισάλλνπ Υξήζηνο, Αγγειοσειποςπγόρ, Μέλορ Γ.Σ. Δ.Α.Δ 10:30-13:30 Γσξεάλ εμέηαζε γηα Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νόζν από ηαηξνύο εμεηδηθεπκέλνπο ζηηο θιεβηθέο θαη αγγεηαθέο παζήζεηο. Οι εκδηλώζειρ κοινού ζσεηικά με ηιρ αγγειακέρ και θλεβικέρ νόζοςρ αποηελούν μια ππωηοβοςλία ηηρ Δλληνικήρ Αγγειολογικήρ Δηαιπείαρ. Ππαγμαηοποιούνηαι εδώ και 4 σπόνια ζηιρ μεγαλύηεπερ πόλειρ ηηρ Δλλάδαρ με μεγάλη επιηςσία και ανηαπόκπιζη κοινού. Η εκδήλωζη πεπιλαμβάνει ενημεπωηική ομιλία και δωπεάν παπακλινικό έλεγσο για ηη Φλεβική Θπομβοεμβολική Νόζο. ΜΔ ΣΗΝ ΑΙΓΙΓΑ ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ Ο παπακλινικόρ έλεγσορ θα ππαγμαηοποιηθεί από ιαηπούρ εξειδικεςμένοςρ ζηιρ θλεβικέρ και αγγειακέρ παθήζειρ ζε ειδικά διαμοπθωμένα εξεηαζηήπια. Όζοι ενδιαθέπονηαι να ζςμμεηάζσοςν ππέπει απαπαίηηηα να δηλώζοςν ηη ζςμμεηοσή ηοςρ ζηη γπαμμαηεία και ζηο ηηλέθωνο (καθημεπινέρ εκηόρ Σ/Κ, 09:30 17:30, αζηική σπέωζη). Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηα παπαπάνω, ηοςρ διαθέζιμοςρ ηπόποςρ ζςμμεηοσήρ καθώρ και ηην ομαλόηεπη διεξαγωγή ηηρ εκδήλωζηρ μποπείηε να βπείηε ζηην ιζηοζελίδα ηηρ Δλληνικήρ Αγγειολογικήρ Δηαιπείαρ

6 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2014 ΞΔΝ. GALAXY HOTEL IRAKLIO ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΦΛΔΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΟΤ ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΣΚ ΣΗΛΔΦΩΝΟ ΚΙΝΗΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΟΙΚΙΑ ΠΟΛΗ 04 ΑΓΓΔΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η παπακολούθηζη/ζςμμεηοσή ζηο Σςμπόζιο είναι δσξεάλ και επιηπέπεηαι μόνο ζηοςρ επαγγελμαηίερ ςγείαρ. Όζοι ζύνεδποι ενδιαθέπονηαι να παπακολοςθήζοςν ηο Σςμπόζιο, παπακαλούνηαι όπωρ ζςμπληπώζοςν ηο έληππν ζπκκεηνρήο και ηο ζηείλοςν ζηο θαμ ηηρ γπαμμαηείαρ Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ επιζκεθθείηε ηην ιζηοζελίδα Δπιθςμώ να λαμβάνω ενημεπωηική αλληλογπαθία από ηην εηαιπεία επικοινωνίαρ και δημοζίων ζσέζεων Alpha Public Relations (A.P.R) ζσεηικά για πποζκλήζειρ ζε ζςνέδπια και επιζηημονικέρ εκδηλώζειρ ιαηπικών θεμάηων. ΔΝΣΤΠΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

7 ΠΔΡΙΟΣΔΡΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΜΠΟΙΟΤ ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ GALAXY HOTEL IRAKLIO Ακαδημίαρ 28, Αθήνα T: , F: Λ. Γημοκπαηίαρ 75, TK Ηπάκλειο, Κπήηη T: , F:

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών

6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών Ιατροί Νοςηλευτζσ Φυςικοθεραπευτζσ Διαιτολόγοι Βιολόγοι Επαγγελματίεσ Υγείασ 6 ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπούλωζηρ Σπαςμάηων & Δλκών 11-12 Αππιλίος 2013 Ίδπςμα Δςγενίδος, Πλανηηάπιο Αθήνα Ό,ηι νεόηεπο για ηην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ 2014

Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ 2014 Αγαπητοί συνάδελφοι, Το Τμήμα Αγγειοχειρουργικής της Α Προπαιδευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ διοργανώνει Διημερίδα με τίτλο «ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΧΕΠΑ 2014» σε συνεργασία με την Διεύθυνση της Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σμύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΘ 1285 Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ζα γίλνπλ δεθηέο εξγαζίεο κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν) κόλν ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια), ηελ

ζα γίλνπλ δεθηέο εξγαζίεο κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν) κόλν ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια), ηελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΗ (Π.Α.Γ.) Ι Αζήλα, 11 Οθηωβξίνπ 2011 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Π.Α.Γ. Ι ςνίζηαηαι ζηοςρ θοιηηηέρ/ηπιερ πος δήλωζαν

Διαβάστε περισσότερα

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών.

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών. ΒΗΗΟΓΡΑΦΗΗΚΟ ΖΜΔΗΗΩΜΑ ΟΝΟΜΑ Απμόδιορ Γευπγίος Γπίκορ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ηυάννος Αγάθος 184, Δλεςζίνα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 16/07/1984 ΣΖΛΔΦΩΝΟ (210) 5562939, 6977368211 E-MAIL armodr@yahoo.gr ΟΗΚ. ΚΑΣΑΣΑΖ Άγαμορ ΠΟΤΤΓΓΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013

KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013 KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013 Η δηνξγαλώηξηα εηαηξία AgendaSportAction ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία ABS ππό ηελ αηγίδα ηνπ Δήμοσ Κω παξνπζηάδνπλ ην ηνπξλνπά αθαδεκηώλ πνδνζθαίξνπ Kos Academy Tournament πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Ηράκλειο 18 /9 /2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣ. Ηράκλειο 18 /9 /2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σμύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΘ 1285 Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη

Διαβάστε περισσότερα

Α' Ανακοίνωση. Αθήνα 6-7 Μαρτίου 2015. Ξενοδοχείο Royal Olympic

Α' Ανακοίνωση. Αθήνα 6-7 Μαρτίου 2015. Ξενοδοχείο Royal Olympic ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α' Ανακοίνωση Αθήνα 6-7 Μαρτίου 2015 Ξενοδοχείο Royal Olympic Αίθουσα Kallirhoe Ι Αίθουσα Kallirhoe ΙΙ (e-posters) Αίθουσα Templar (ελεύθερες/προφορικές ανακοινώσεις, workshops)

Διαβάστε περισσότερα

πκκεηάζρεηε ζηα εξγαζηήξηα κε εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο όπσο:

πκκεηάζρεηε ζηα εξγαζηήξηα κε εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο όπσο: πκκεηάζρεηε ζηα εξγαζηήξηα κε εμαηξεηηθνύο νκηιεηέο όπσο: Joel Kramer Bruce Miller Andrew C. Papanicolaou γύξσ από ηελ πξόιεςε, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ηεο λόζνπ Alzheimer θαη ησλ άιισλ κνξθώλ Άνοιαρ Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Ι Σαχ Γ/νση : Σταδίου 29 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

22-23-24 ΔΙΑΚΛΙΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΜΑΪΟΣ 2015

22-23-24 ΔΙΑΚΛΙΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΜΑΪΟΣ 2015 2 ΔΙΑΚΛΙΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ «Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα στην ΣΚΠ Η Πολλαπλή Σκλήρυνση ως Νευρο-Ψυχιατρική νόσος» THE MET HOTEL Θεσσαλονίκη 22-23-24 ΜΑΪΟΣ 2015 Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΗΣ. Με την Αιγίδα των Υπουργείου Υγείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Κεντρικής Ένωσης Δ ήµων Ελλάδας (ΚΕΔ Ε) ΚΕΕΛΠΝΟ

ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΗΣ. Με την Αιγίδα των Υπουργείου Υγείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Κεντρικής Ένωσης Δ ήµων Ελλάδας (ΚΕΔ Ε) ΚΕΕΛΠΝΟ ς ει άσ οτ Πρ ς κέ γι ρη Χο ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 19 21 IOYNIOY 2015 Με την Αιγίδα των Υπουργείου Υγείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Κεντρικής Ένωσης Δ ήµων Ελλάδας (ΚΕΔ Ε) ΚΕΕΛΠΝΟ Με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ (Ε.Ο.ΘΑ.) www.eotha.gr info@eotha.gr ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ www.symvoli.gr/conference/thalassaemia2010 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CARDIO. athena. Εκθεσιακό & Χορηγικό Πακέτο. ιεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής. International Meeting on Cardiovascular Medicine

CARDIO. athena. Εκθεσιακό & Χορηγικό Πακέτο. ιεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής. International Meeting on Cardiovascular Medicine CARDIO athena 2014 4 5 Απριλίου 2014 April 4-5, 2014 Royal Olympic Hotel, Athens - Greece ιεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής International Meeting on Cardiovascular Medicine Συνεδριάσεις αφιερωµένες

Διαβάστε περισσότερα

Παξνρέο Κάξηαο Μetropolitan

Παξνρέο Κάξηαο Μetropolitan Παξνρέο Κάξηαο Μetropolitan Δφρεάν ηαηξηθέο επηζθέςεηο γηα θάζε θάηνρν, εηεζίσο ζε ηαηξνύο επηκειεηέο ηνπ Ννζνθνκείνπ καο. Οη επηζθέςεηο αθνξνύλ προγραμμαηιζμένες ιαηρικές κλινικές επιζκέυεις θαη γίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' αριθ. 7089/7.01.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού του Υ.Υ.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' αριθ. 7089/7.01.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού του Υ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7" ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Υ.Πε) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας Ταχυδρομική Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγικές Προτάσεις ΑΘΗΝΑ 06-08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015. Royal Olympic Ηotel Αίθ. Kallirhoe Hall. Επιστημονικός Φορέας Συνεδρίου. Οργάνωση - Γραμματεία Συνεδρίου

Χορηγικές Προτάσεις ΑΘΗΝΑ 06-08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015. Royal Olympic Ηotel Αίθ. Kallirhoe Hall. Επιστημονικός Φορέας Συνεδρίου. Οργάνωση - Γραμματεία Συνεδρίου ΑΘΗΝΑ 06-08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Royal Olympic Ηotel Αίθ. Kallirhoe Hall Χορηγικές Προτάσεις Επιστημονικός Φορέας Συνεδρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καισαρείας 6, ΤΚ 11527, Αμπελόκηποι www.angiology.gr info@angiology.gr

Διαβάστε περισσότερα

13 & 14.10.2012 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ για το. Θεσσαλονίκη Ηyatt Regency Hotel

13 & 14.10.2012 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ για το. Θεσσαλονίκη Ηyatt Regency Hotel ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ για το ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 13 & 14.10.2012 Θεσσαλονίκη Ηyatt Regency Hotel οργανωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΩΝ σε συνεργασία με το ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Π Α Θ Η Σ Ε Ω Ν Δ Ι Α Β Η Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Δ Ι Ο Υ. µε διεθνή συµµετοχή

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Π Α Θ Η Σ Ε Ω Ν Δ Ι Α Β Η Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Δ Ι Ο Υ. µε διεθνή συµµετοχή Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Π Α Θ Η Σ Ε Ω Ν Δ Ι Α Β Η Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Δ Ι Ο Υ Πανελλήνιο Συμπόσιο µε διεθνή συµµετοχή 21-23 Φεβρουαρίου 2013 Ξενοδοχείο «THE MET» Θεσσαλονίκη Διοργάνωση Εταιρία Μελέτης Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σας προσκαλούμε όλους, σας καλωσορίζουμε ξανά και σας ευχαριστούμε θερμά. Πρόεδροι: Σπύρος Α. Παπίρης Δημοσθένης Μπούρος Κωνσταντίνος Ζαρογουλίδης

Σας προσκαλούμε όλους, σας καλωσορίζουμε ξανά και σας ευχαριστούμε θερμά. Πρόεδροι: Σπύρος Α. Παπίρης Δημοσθένης Μπούρος Κωνσταντίνος Ζαρογουλίδης Μ ή ν υ µ α Π ρ ο έ δ ρ ω ν Α γ α π η τ ο ί Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι κ α ι Φ ί λ ο ι, Είναι τιμή μας να σας φιλοξενήσουμε για τρίτη φορά στο Σεμινάριο που διοργανώνουμε με θέμα «Τι νεότερο στα ιδιοπαθή και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ M.D., Ph.D. ΛΕΚΣΟΡΑ Δ.Π.Θ. ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ M.D., Ph.D. ΛΕΚΣΟΡΑ Δ.Π.Θ. ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ M.D., Ph.D. ΛΕΚΣΟΡΑ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ-ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Δ.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 2011 ΘΑ ΗΘΔΛΑ ΝΑ ΔΠΙΗΜΑΝΧ ΟΣΙ ΚΑΣΔΒΑΛΑ ΚΑΘΔ ΓΤΝΑΣΗ ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΚΔΝΣΡΧΗ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σώμαλη Διδάκτωρ Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών

Μαρία Σώμαλη Διδάκτωρ Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΟΥΣΛΕΧ ΖΑΔΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΒΟΣΒΟΤΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΟΣΒΟΤΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χαιρετισμός Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αντιφυματικός Εμβολιασμός Φυματίωση (Δήλωση κρουσμάτων)» Σχετ.:

ΘΕΜΑ: «Αντιφυματικός Εμβολιασμός Φυματίωση (Δήλωση κρουσμάτων)» Σχετ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ. Τσαλίκογλου Φ.Καλύβα Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 19 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Γραφείο Προέδρου Χολαργός, 30 Σεπτεμβρίου 2010 αριθ. πρωτ. 66500 Ως ο πίνακας αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο 2014-2015 Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα