Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας"

Transcript

1 Επεξεργάστηκε στις: Αριθμός προΐόντος: 126 Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος Απορρυπαντικό προϊόν καθαρισμού Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Κατηγορίες κινδύνου: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός: Οφθαλμ. Βλάβη 1 Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού/του δέρματος: Ευαισθ. Δέρμ. 1A Δηλώσεις επικινδυνότητας: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση Στοιχεία επισήμανσης Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Συστατικά που καθορίζουν τον κίνδυνο για καταγρφή Δευτεροταγές αλκανοσουλφονικό άλας νατρίου Αιθοξυλική τριδεκυλική αλκοόλη 2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη 1,2-βενζοϊσοθειαζολιν-3-όνη Προειδοποιητική λέξη: Εικονογράμματα: Κίνδυνος Δηλώσεις επικινδυνότητας H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Δηλώσεις προφύλαξης P280 P305+P351+P338 P310 P302+P352 P333+P Άλλοι κίνδυνοι κανένας, καμμία, κανένα/κανένας Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για ταμάτια/πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 3.2. Μείγματα

2 Επεξεργάστηκε στις: Αριθμός προΐόντος: 126 Σελίδα 2 από 9 Επικίνδυνα συστατικά υλικά Αριθ. CAS Ονομασία Αριθ. EK Αριθ. Ευρετηρίου Αριθ. REACH Ταξινόμηση GHS Δευτεροταγές αλκανοσουλφονικό άλας νατρίου Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H302 H315 H Αιθοξυλική τριδεκυλική αλκοόλη Βάρος 5 - < 10 % 1 - < 5 % Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H Αλκοόλες, C12-14, αιθοξυλιωμένα, θειικά, άλατα νατρίου Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 10), Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH ,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη 1,2-βενζοϊσοθειαζολιν-3-όνη Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317 H400 Κείμενο των φράσεων H και EUH: βλέπε τμήμα 16. Επισήµανση του περιεχοµένου σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 648/ % - < 15 % ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, < 5 % µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, αρωµατικές ουσίες, συντηρητικά (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone). Επιπλέον στοιχεία κανένας, καμμία, κανένα/κανένας 1 - < 5 % < 0.1 % < 0.1 % ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Γενικές υποδείξεις Σε περίπτωση αμφιβολίας, ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν, αναζητείστε ιατρική βοήθεια. Εισπνοή Εξασφαλίστε καθαρό αέρα. Επαφή δέρματος ξέπλυμα με άφθονο νερό. Επαφή στα μάτια Ξεπλύνετε αμέσως κάτω από νερό και με ανοιχτό βλέφαρο για 10 με 15 λεπτά και επισκεφτείτε έναν οφθαλμίατρο. Κατάποση Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και πιείτε άφθονο νερό. Μετά την κατάποση ξεβγάλτε τη στοματική κοιλότητα με άφθονο νερό (μόνο εφόσον το άτομο έχει τις αισθήσεις του) και καλέστε άμεσα ιατρική βοήθεια Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες μέχρι στιγμής άγνωστη συμπτωματολογία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν, αναζητείστε ιατρική βοήθεια Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

3 Επεξεργάστηκε στις: Αριθμός προΐόντος: 126 Σελίδα 3 από 9 θεραπεία σύμφωνα με τη συμπτωματολογία. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Σε περίπτωση εμφάνισης αλλεργίας, ιδιαίτερα στη ζώνη αναπνοής, καλέστε αμέσως γιατρό. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου αυτό είναι δυνατό). ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1. Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα Προσαρμογή των μέτρων πυρόσβεσης αναλόγως την περιοχή Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Μη εύφλεκτο Συστάσεις για τους πυροσβέστες Σε περίπτωση φωτιάς: Χρήση ανεξάρτητης συσκευής προστασίας της αναπνοής. Σμπληρωματικές υποδείξεις Χρήση εκνεφωτή για τον έλεγχο των αερίων/αναθυμιάσεων/εκνεφωμάτων. Φυλάξτε ξεχωριστά το μολυσμένο πυροσβεστικό νερό. Μην το αφήσετε να εισέλθει στα ανοιχτά ύδατα και στο αποχετευτικό. ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Τήρηση επαρκούς αερισμού. Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία. Χρησιμοποιήστε προσωπική προστατευτική ενδυμασία Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Μαζέψτε με συνδετικό μέσο για νερό (άμμος, διατομίτης, συνδετικό μέσο για οξέα, γενικό συνδετικό μέσο). Χειρισμός του συσσωρευμένου προϊόντος σύμφωνα με το κεφάλαιο διάθεσης απορριμμάτων Παραπομπή σε άλλα τμήματα Ασφαλής χρήση: βλέπε τμήμα 7 Ατομική προστασία: βλέπε τμήμα 8 Διάθεση: βλέπε τμήμα 13 ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Οδηγίες για την προστασία σε πυρκαγιές και εκρήξεις Το προϊόν δεν είναι: Καύσιμο. Το προϊόν δεν είναι: Εκρηκτικό. Επιπλέον στοιχεία Δεν είναι απαραίτητες ιδιαίτερες οδηγίες χειρισμού Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο. προφυλάξτε από θερμότητα και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό μέρος. Συνιστόμενη θερμοκρασία διατήρησης: σε θερμοκρασια δωματίου Οδηγίες για την αποθήκευση σε κοινόχρηστους χώρους Δεν είναι απαραίτητα ιδιαίτερα προληπτικά μέτρα. Επί πλέον πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: 15 C Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: 25 C

4 Επεξεργάστηκε στις: Αριθμός προΐόντος: 126 Σελίδα 4 από Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Προσέξτε τις οδηγίες χρήσεως στην επιγραφή. ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 8.1. Παράμετροι ελέγχου Σμπληρωματικές ποδείξεις Οριακές τιμές Οριακές τιμές έκθεσης:?e??p?????? d?a??s?µa st???e?a 8.2. Έλεγχοι έκθεσης Μέτρα υγιεινής Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί. Πλύντε τα χέρια και το πρόσωπο πριν το διάλειμμα ή το τέλος της εργασίας, ή καντε ένα ντους. Μην τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε. Προστασία των ματιών/του προσώπου Κατάλληλη προστασία ματιών: πονοκέφαλοι. Προστασία των χεριών Κατά την εργασία με χημικές ουσίες επιτρέπετε μόνο η χρήση προστατευτικών γαντιών τα οποία φέρουν το χαρακτηρισμό CE και τον τετραψήφιο κωδικό. Επιλέξτε προσεκτικά τα χημικά προστατευτικά γάντια σύμφωνα με τη συγκέντρωση και την ποσότητα των επικίνδυνων ουσιών και σύμφωνα με το χώρο χρήσης τους. Συμβουλή: Κατάλληλο υλικό: NBR (νιτριλικό καουτσούκ) Πάχος του υλικού του γαντιού: 0.4 mm Χρόνος διάσπασης (μέγιστος χρόνος φορέματος) 480 min Συνίσταται να ενημερωθείτε από των κατασκευαστή για την ανθεκτικότητα των προαναφερόμενων προστατευτικών γαντιών ειδικής χρήσεως. πρέπει να φορεθούν ελεγμένα προστατευτικά γάντια EN ISO 374 Προστασία του δέρµατος Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. Αναπνευστική προστασία Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Φυσική κατάσταση: Χρώμα: Οσμή: υγρό μπλέ χαρακτηριστικός Τιμή ph: Πληροφορίες για τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης Σημείο τήξεως: Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης: Σημείο ανάφλεξης: Αναφλεξιμότητα στερεά: αέρια:?e??p?????? d?a??s?µa st???e?a?e??p?????? d?a??s?µa st???e?a Μέθοδος

5 Επεξεργάστηκε στις: Αριθμός προΐόντος: 126 Σελίδα 5 από 9 Εκρηκτικές ιδιότητες Κατώτερο όριο έκρηξης: Ανώτερο όριο έκρηξης: Θερμοκρασία ανάφλεξης: Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης στερεά: αέρια: Θερμοκρασία αποσύνθεσης: Οξειδωτικές ιδιότητες Μη οξειδωτικό. Πίεση ατμών: Πίεση ατμών: Πυκνότητα: g/cm³ ASTM D 7777 Φαινόμενη πυκνότητα: Υδατοδιαλυτότητα: Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες Συντελεστής κατανομής: Δυναμικό ιξώδες: Κινηματικό ιξώδες: Χρόνος ροής: Πυκνστητα ατμών: Ταχύτητα εξάτμισης: 9.2. Άλλες πληροφορίες Ξηρό υπόλειμμα: κανένας, καμμία, κανένα/κανένας ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα ευκολοδιάλυτο mpa s Αντιδραστικότητα Εφόσον διασφαλίζεται ο ενδεδειγμένος τρόπος χειρισμού και αποθήκευσης, δεν σημειώνονται επικίνδυνες αντιδράσεις Χημική σταθερότητα Το προϊόν είναι χημικά σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης, χρήσης και θερμοκρασίας Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Εφόσον διασφαλίζεται ο ενδεδειγμένος τρόπος χειρισμού και αποθήκευσης, δεν σημειώνονται επικίνδυνες αντιδράσεις Συνθήκες προς αποφυγήν Επικίνδυνες συνθήκες: παγωνιά. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες Μη συμβατά υλικά Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Το άρθρο αυτό δεν καλύπτει επικίνδυνες ουσίες ή διεργασίες που προορίζεται να εκδοθούν κάτω από συνήθεις ή λογικώς προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης.

6 Επεξεργάστηκε στις: Αριθμός προΐόντος: 126 Σελίδα 6 από 9 ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Οξύα τοξικότητα Αριθ. CAS Ονομασία Οδός έκθεσης Δόση Είδος Πηγή Μέθοδος Δευτεροταγές αλκανοσουλφονικό άλας νατρίου από του στόματος Αιθοξυλική τριδεκυλική αλκοόλη από του στόματος μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη από του στόματος διά του δέρματος διά της εισπνοής ατμός διά της εισπνοής αεροζόλ LD50 >2000 ATE 500 ATE 100 ATE 300 ATE ATE 0.5 mg/l 0.05 mg/l Αρουραίος ,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη 1,2-βενζοϊσοθειαζολιν-3-όνη από του στόματος ATE 500 Ερεθιστική και διαβρωτική δράση Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. Ευαισθητοποιητική δράση Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. (2-μεθυλισοθειαζολ-3(2H)-όνη; 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη 1,2-βενζοϊσοθειαζολιν-3-όνη) Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος, τοξική για την αναπαραγωγή δράση Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - εφάπαξ έκθεση Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - επανειλημμένη έκθεση τοξικότητα αναρρόφησης Άλλα στοιχεια επί ελέγχων Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [CLP] το προϊόν δεν δοκιμάστηκε. ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες Τοξικότητα Το προϊόν δεν είναι: Οικοτοξική Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Το επιφανειοδραστικό που περιέχονται σε αυτό το μείγμα πληροί τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας τα οποία ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 648/2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά.

7 Επεξεργάστηκε στις: Αριθμός προΐόντος: 126 Σελίδα 7 από Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα για το μείγμα Κινητικότητα στο έδαφος Εάν το προϊόν εισέλθει στο έδαφος, είναι κινητικό και μπορεί να μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Οι ουσίες στο μίγμα δεν πληρούν τα κριτήρια ΑΒΤ/αΑαΒ βάσει REACH, Παράρτημα XIII. Άλλα στοιχεία Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [CLP] το προϊόν δεν δοκιμάστηκε. ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Επεξεργασία αποβλήτων Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον. Διάθεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αρμόδιων υπηρεσιών. Κωδικός αριθμός απορριμάτων, αχρησιμοποίητο προϊόν ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΡΩΝ; χωριστά συλλεγέντα μέρη, (εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 15 01); απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες; επικίνδυνα απόβλητα Κωδικός αριθμός απορριμάτων, απόριμμα υπολείματος προϊόντος ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ ΜΕΡΩΝ; χωριστά συλλεγέντα μέρη, (εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 15 01); απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες; επικίνδυνα απόβλητα Επεξεργασία ακάθαρτων αποβλήτων συσκευασιών και συνιστώμενα απορρυπαντικά νερό (με απορρυπαντικό). Οι συσκευασίες μπορούν να ανακυκλωθούν, μόνο αν είναι εντελώς άδειες. ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID) Αριθμός ΟΗΕ: Σύμφωνα με τις διατάξεις μεταφοράς το προϊόν αυτό δεν χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο. Θαλάσσια μεταφορά (IMDG) Αριθμός ΟΗΕ: Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά: Ομάδα συσκευασίας: Αεροπορική μεταφορά (ICAO-TI/IATA-DGR) Αριθμός ΟΗΕ: Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ: Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά: Ομάδα συσκευασίας: Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: όχι

8 Επεξεργάστηκε στις: Αριθμός προΐόντος: 126 Σελίδα 8 από Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL και τον κώδικα IBC ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις EE 2010/75/EE (VOC): 2004/42/EK (VOC): % (0.415 g/l) % (0.415 g/l) Συμπληρωματικές οδηγίες επί προδιαγραφών της ΕK Παρακαλώ προσέξτε: 850/2004/EC, 1107/2009/EC, 649/2012/EC. Εθνικοί κανονισμοί Περιορισμός απασχόλησης: Κατηγορία κινδύνου ύδατος (D): Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Προσέξτε τους περιορισμούς εργασίας σύμφωνα με το νομοσχέδιο για προστασία εργασίας ανηλίκων (94/33/ΕΚ). 2 - Επικίνδνα μόλνσης νερού Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για τις ουσίες σε αυτό το μίγμα. ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες Μετατροπές Αυτό το δελτίο ασφάλειας περιέχει αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση στις ενότητες: 1,2,3,4,8. Συντομογραφία και ακρώνυμα ADR: Accord europιen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road ) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service LC50: Lethal concentration, 50% LD50: Lethal dose, 50% Κατάταξη των μειγμάτων και χρησιμοποιημένη μέθοδο βαθμολόγησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP] Ταξινόμηση Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Διαδικασία ταξινόμησης Μέθοδος υπολογισμού Μέθοδος υπολογισμού Κείμενο των φράσεων H και EUH (Αριθμός και πλήρες κείμενο) H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H311 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα. H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής. H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

9 Επεξεργάστηκε στις: Αριθμός προΐόντος: 126 Σελίδα 9 από 9 EUH071 Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού. Άλλα στοιχεία?? p????f???e? s' a?t? t???t?p? asf??e?a? a?tap???????ta? sta µ?t?a asfa?e?a? t?? p?????t??,?p?? a?t?????? µ???? t???µe??µ???a e??µ???s?? t?? e?t?p??.?? p????f???e? sa? de????? s?µe?a a?af??????a t?? asfa???e???sµ? t?? p?????t?? p?? a?af??eta? st???d???e????se???a????a???a t?? ap????e?s?, epe?e??as?a, µetaf????a? d???es?.?? p????f???e? de??s???????a???a p?????ta. Se pe??pt?s? p??s???????????????? st? p?????? se pe??pt?s? epe?e??as?a? t?? p?????t??,?? p????f???e? a?t?? t???d????????s?? de? µp??????a µetafe??????ts? ap?? st???? p?????. Προσδιορισμένες χρήσεις Αριθ. Σύντομος τίτλος LCS SU PC PROC ERC AC TF Προδιαγραφή 1 Allzweckreiniger/ - 22, b 30-2 Unterhaltsreiniger/Grundre iniger LCS: Στάδια κύκλου ζωής PC: Κατηγορίες προϊόντων ERC: Κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον TF: Τεχνικές λειτουργίες SU: Τομέας χρήσης PROC: Κατηγορίες διαδικασίας AC: Κατηγορίες αντικειμένου (Τα δεδομένα των επικίνδυνων συστατικών υλικών παραλήφθηκαν κάθε φορά στην εκάστοτε ισχύουσα τελευταία στάθμη των αντίστοιχων φύλλων στοιχείων ασφαλείας των αρχικών παραγωγών.)

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 24.11.2017 Αριθμός προΐόντος: 69 Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 24.11.2017 Αριθμός προΐόντος: 69 Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

VITA AKZENT Plus POWDER FLUID

VITA AKZENT Plus POWDER FLUID Αριθμός προΐόντος: 278-CLP Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός καταχώρισης REACH: Αριθ. CAS: Αριθ. EK:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 31.03.2016 Αριθμός προΐόντος: 98 Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

VITA PM 9. ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

VITA PM 9. ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας Αριθμός προΐόντος: 026-CLP Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθ. CAS: 66402-68-4 Αριθ. EK: 266-340-9 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 03.02.2017 Αριθμός προΐόντος: 659 Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 24.03.2016 Αριθμός προΐόντος: 116 Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 10.01.2017 Αριθμός προΐόντος: 662 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 12.03.2018 Αριθμός προΐόντος: 827 Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 08.03.2018 Αριθμός προΐόντος: 83 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 19.07.2019 Αριθμός προΐόντος: 659 Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 09.10.2017 Αριθμός προΐόντος: 580 Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 24.03.2016 Αριθμός προΐόντος: 116 Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 25.05.2016 Αριθμός προΐόντος: 403 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 12.03.2018 Αριθμός προΐόντος: 827 Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

VITA PASTE OPAQUE LIQUID

VITA PASTE OPAQUE LIQUID Αριθμός προΐόντος: 010-CLP Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 15.01.2016 Αριθμός προΐόντος: 410 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 28.01.2016 Αριθμός προΐόντος: 467 Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 VITA TITANKERAMIK

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 VITA TITANKERAMIK Αριθμός προΐόντος: 101-CLP Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθ. CAS: 66402-68-4 Αριθ. EK: 266-340-9 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

VITA Artificial teeth

VITA Artificial teeth Αριθμός προΐόντος: 210-CLP Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία VITAPAN, VITA PHYSIODENS ; VITA

Διαβάστε περισσότερα

VITA CEREC LIQUID. ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

VITA CEREC LIQUID. ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας Αριθμός προΐόντος: 106-CLP Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 31.03.2016 Αριθμός προΐόντος: 173 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 13.04.2016 Αριθμός προΐόντος: 165 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 VITA VIONIC BASE Επεξεργάστηκε στις: Αριθμός προΐόντος: 315-CLP Σελίδα 1 από 6

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 VITA VIONIC BASE Επεξεργάστηκε στις: Αριθμός προΐόντος: 315-CLP Σελίδα 1 από 6 Επεξεργάστηκε στις: 23.02.2018 Αριθμός προΐόντος: 315-CLP Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 23.05.2016 Αριθμός προΐόντος: 78 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 06.03.2018 Αριθμός προΐόντος: 64 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

VITA CAD WAXX Blocs, Discs

VITA CAD WAXX Blocs, Discs Αριθμός προΐόντος: 177-CLP Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 08.03.2018 Αριθμός προΐόντος: 146 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 09.10.2017 Αριθμός προΐόντος: 589 Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

VITA INTERNO Fluid. ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

VITA INTERNO Fluid. ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας Αριθμός προΐόντος: 064-CLP Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθ. CAS: 57-55-6 Αριθ. EK: 200-338-0 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

VITA INTERNO. ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

VITA INTERNO. ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας Αριθμός προΐόντος: 063-CLP Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 31.03.2016 Αριθμός προΐόντος: 173 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

VITA CAD-Temp Blocs, Discs

VITA CAD-Temp Blocs, Discs Αριθμός προΐόντος: 185-CLP Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 12.05.2016 Αριθμός προΐόντος: 267 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

VITA TITANKERAMIK MARGIN

VITA TITANKERAMIK MARGIN Αριθμός προΐόντος: 099-CLP Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

VITA AKZENT Plus PASTE

VITA AKZENT Plus PASTE Αριθμός προΐόντος: 280-CLP Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 13.04.2016 Αριθμός προΐόντος: 165 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 24.03.2016 Αριθμός προΐόντος: 379 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 08.02.2017 Αριθμός προΐόντος: 661 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 29.03.2016 Αριθμός προΐόντος: 272 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 01.09.2017 Αριθμός προΐόντος: 87 Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 28.07.2016 Αριθμός προΐόντος: 241 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

VITA YZ T COLORING LIQUID

VITA YZ T COLORING LIQUID Αριθμός προΐόντος: 262-CLP Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

VITA ENAMIC Blocs, Disc

VITA ENAMIC Blocs, Disc Αριθμός προΐόντος: 270-CLP Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 24.03.2016 Αριθμός προΐόντος: 564 Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 VITA VM 11

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 VITA VM 11 Αριθμός προΐόντος: 103-CLP Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθ. CAS: 65997-18-4 Αριθ. EK: 266-047-6 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 12.05.2016 Αριθμός προΐόντος: 267 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 21.03.2016 Αριθμός προΐόντος: 206 Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 06.03.2018 Αριθμός προΐόντος: 124 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 VITA GLAZE LT

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 VITA GLAZE LT Αριθμός προΐόντος: 109-CLP Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 25.05.2016 Αριθμός προΐόντος: 386 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 791442;

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 05.06.2019 Αριθμός προΐόντος: 170 Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 28.01.2016 Αριθμός προΐόντος: 467 Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 28.07.2016 Αριθμός προΐόντος: 241 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 VITA VM 7

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 VITA VM 7 Αριθμός προΐόντος: 140-CLP Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθ. CAS: 66402-68-4 Αριθ. EK: 266-340-9 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925;

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 VITA CEREC POWDER

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 VITA CEREC POWDER Αριθμός προΐόντος: 107-CLP Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 06.03.2018 Αριθμός προΐόντος: 124 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 VITA VIONIC WAX Επεξεργάστηκε στις: Αριθμός προΐόντος: 316-CLP Σελίδα 1 από 6

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 VITA VIONIC WAX Επεξεργάστηκε στις: Αριθμός προΐόντος: 316-CLP Σελίδα 1 από 6 Επεξεργάστηκε στις: 26.02.2018 Αριθμός προΐόντος: 316-CLP Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 14.04.2016 Αριθμός προΐόντος: 188 Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 VITA Modisol Επεξεργάστηκε στις: Αριθμός προΐόντος: 088-CLP Σελίδα 1 από 6

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 VITA Modisol Επεξεργάστηκε στις: Αριθμός προΐόντος: 088-CLP Σελίδα 1 από 6 Επεξεργάστηκε στις: 09.02.2017 Αριθμός προΐόντος: 088-CLP Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 14.04.2016 Αριθμός προΐόντος: 34 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 12.05.2016 Αριθμός προΐόντος: 100 Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 VITA SUPRINITY PC

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 VITA SUPRINITY PC Αριθμός προΐόντος: 154-CLP Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθ. CAS: 65997-17-3 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 24.03.2016 Αριθμός προΐόντος: 379 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

VITA TITANKERAMIK Paste Bonder

VITA TITANKERAMIK Paste Bonder Αριθμός προΐόντος: 105-CLP Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 21.03.2016 Αριθμός προΐόντος: 206 Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προΐόντος: 1.002.7335 1.002.7336 1.005.8930 1.005.8931 1.005.8932 Eμπορικη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 21.04.2016 Αριθμός προΐόντος: 223 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 08.02.2017 Αριθμός προΐόντος: 658 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 13.04.2016 Αριθμός προΐόντος: 76 Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Ημερομηνία έκδοσης: 05.02.2015 Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προΐόντος: 1.007.0014 1.007.0015 1.007.0016

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 14.04.2016 Αριθμός προΐόντος: 188 Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 25.05.2016 Αριθμός προΐόντος: 380 Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 29.12.2015 Αριθμός προΐόντος: 344 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 VITA NP BOND PASTE

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 VITA NP BOND PASTE Αριθμός προΐόντος: 291-CLP Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 13.02.2018 Αριθμός προΐόντος: 345 Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 29.03.2016 Αριθμός προΐόντος: 32 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Αριθμός προΐόντος: 1076807 Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 14.04.2016 Αριθμός προΐόντος: 34 Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 31.03.2016 Αριθμός προΐόντος: 328 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Materialnr. 1024558 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 12.05.2016 Αριθμός προΐόντος: 100 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 28.04.2016 Αριθμός προΐόντος: 120 Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 01.09.2017 Αριθμός προΐόντος: 62 Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προΐόντος: 1.002.0560 Eμπορικη oνομασία Everest Sintering Sand 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 03.03.2015 Αριθμός προΐόντος: 335 Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Επεξεργάστηκε στις: 21.04.2016 Αριθμός προΐόντος: 223 Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα