Ο Sebastiano Serlio στα μοναστήρια της Κρήτης (πίν )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Sebastiano Serlio στα μοναστήρια της Κρήτης (πίν. 85-90)"

Transcript

1 Ο Sebastiano Serlio στα μοναστήρια της Κρήτης (πίν ) Ιορδάνης ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δελτίον XAE 6 ( ), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Παναγιώτη Μιχελή ( ) Σελ ΑΘΗΝΑ 1972

2 Ο SEBASTIANO SERLIO ΣΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ * (ΠΙΝ ) 1) Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΤΩΝ ΤΖΑΓΚΑΡΟΛΩΝ Τό μεγάλο κρητικό μοναστήρι της 'Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων ' έχει προκαλέσει, μέχρι τώρα, σχεδόν μόνο τό ιστορικόν ενδιαφέρον. Ή σχετική έρευνα έχει περιστραφεί γύρω άπό δυο κυρίως θέματα : την 'ίδρυση της μονής στις τελευταίες δεκαετίες του «Βασιλείου της Κρήτης» t και τήν οικοδομική δραστηριότητα του ηγουμένου 'Ιερεμία Τζαγκαρόλου στο πρώτο τέταρτο του Που αιώνα 1. Τό αρχιτεκτονικό εξ άλλου ενδιαφέρον έχει * "Οταν φέτος τον Μάϊο είχα τήν ευτυχία να ανακαλύψω τήν εντυπωσιακή διείσδυδη τοϋ Serlio στην 'Αγία Τριάδα στο 'Ακρωτήρι και τήν φανερή επιρροή του ίδιου αρχιτέκτονα στο 'Αρκάδι, είχε κιόλας αρχίσει στην 'Αθήνα ή εκτύπωση τοϋ τελευταίου Δελτίου της Χ.Α.Ε. Δέν υπήρχε λοιπόν οϋτε διαθέσιμος χώρος άλλα ούτε και χρόνος για μια πιο ολοκληρωμένη μελέτη. "Ετσι τό κείμενο πού ακολουθεί έχει μάλλον τον χαρακτήρα μιας, όσο τό δυνατόν, σύντομης ανακοίνωσης, πού ελπίζω νά τήν συνοδεύσει αργότερα μια πιο λεπτομερειακή εργασία. Τά δύο σχέδια άπα τήν 'Αγία Τριάδα πού παρουσιάζω έδώ έγιναν μετά από τις έπί τόπου μετρήσεις μου. Τό πρώτο περιλαμβάνει τήν κάτοψη τοϋ κεντρικοΰ θολωτοΰ διαδρόμου, κλπ. τοϋ κτηρίου της δυτικής πλευράς τοϋ μοναστηρίου, στο ϋψος τοϋ α' ορόφου, ή τοϋ ισογείου (για το εσωτερικό της μονής). Τό δεύτερο παρουσιάζει σέ όψη τό ίδιο τό θύρωμα τής εισόδου της Μονής καί δέν επεκτείνεται σέ ϋψος πιο πάνω από κει απ" όπου αρχίζει ή νεώτερη (τέλη 19ου αιώνα) προσθήκη τοϋ πανύψηλου κωδωνοστασίου. 1. Βρίσκεται στο 'Ακρωτήρι τής Κρήτης, πού λέγονταν παλιότερα Μελέχα, κοντά στο αεροδρόμιο των Χανιών. Σέ βενετικά έγγραφα (αίτηση) πού έχει δημοσιεύσει ό Καθηγητής κ. Ν. Τωμαδάκης ονομάζεται (στά 1610) «monasterio di Santa Trinità de Murtaro...» Βλ. Ν. Τωμαδάκη, Ή 'Αγία Τριάς τών Μουρτάρων ή Τζαγκαρόλων καί οίίδρυταί αυτής, Ε.Ε.Β.Σ. τόμ. 35 (1966), σελ. 10. Στην περίοδο τής Τουρκοκρατίας φαίνεται πώς τό μοναστήρι ήταν γνωστό μόνο σαν «'Αγία Τριάδα τών Τζαγκαρόλων». 2. «...ή μονή τής 'Αγίας Τριάδος πρέπει νά έκτίσθη πολύ πρό τοϋ 1610, ουχί υπό τών Τζαγκαρόλων άλλ' ύπ' αγνώστου άλλως ιερομόναχου 'Ιωακείμ Σοφιανοϋ..» ενθ. άν., σελ Στά 1611 τό Reggimento τών Χανιών αποφάσισε μετά άπό σχετική αίτηση δύο ελλήνων «κρατικών επιτρόπων» τοϋ ίδιου Διαμερίσματος (territorio) τής Κρήτης νά αναθέσει στον μοναχό 'Ιερεμία Τζαγκαρόλο τήν αναδιοργάνωση τοϋ μοναστηρίου κατά τό κοινοβιακό σύστημα. Βλ. ενθ. άν., εγγραφον 3 καί σελ. 2. Τό «Χρονικό» τής Μονής, πού δημοσιεύθηκε στά 1932 άπό τόν ίδιο ερευνητή, καθώς κι' ενα «Σημείωμα» τής Μ. Λαύρας έχουν οδηγήσει τόν κ. Τωμαδάκη στο εντελώς αστήρικτο σέ μια παράλ-

3 234 ΙΟΡΔ. Ε. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ δυστυχώς περιορισθεί αποκλειστικά στην εκκλησία τοϋ Καθολικού. (Πίν. 85). Κι όμως αξίζει να προσέξουμε εντελώς ιδιαίτερα την είσοδο του μοναστηρίου και το μεγάλο διώροφο (ή τριώροφο εξωτερικά) κτήριο της δυτικής πλευράς του, στο όποιο περιλαμβάνεται και ή πρώτη. (Πίν. 88, 1). Όλόκληρο το αρχιτεκτονικό σύνολο το χαρακτηρίζει μια απόλυτα συμμετρική διάταξη. Σ' αυτήν εντάσσεται και ή μεγάλη αξονική και μοναδικά μνημειακή σκάλα πού οδηγεί τον επισκέπτη σ' ενα τετραγωνικό πλατύσκαλο μέ πέτρινους πάγκους δεξιά κι αριστερά για να τον περάσει κατόπιν μέσα από μια εντυπωσιακή πύλη στο εσωτερικό τοο μοναστηρίου. (Πίν. 88,2). Μολαταύτα, όπως δείχνει ή ξερή και τόσο σύντομη περικοπή του Gerola ', ή μεγαλόπρεπη πύλη της μονής αν εξαιρέσουμε τήν χρονολογημένη επιγραφή της 5 (Πίν. 89,1) ελάχιστα είχε προβληματίσει τον 'Ιταλό ερευνητή, πού τήν προσπέρασε γρήγορα-γρήγορα για να ασχοληθεί, όπως κι' άλλοι αργότερα", μέ τήν τρίκογχη εκκλησία της Αγίας Τριάδας '. Ή «...μάλλον λαθεμένη αρχιτεκτονικά...», για τον Gerola", πύλη (Πίν. 87), πού έχει ευτυχώς ξεφύγει τις τόσο συνηθισμένες στον τόπο μας «αξιοποιήσεις» ', εξακολουθεί και σήμερα να ορθώνει τό υψηλό της τόξο ανάμεσα σέ δυο ζευγάρια από κολόνες ιωνικού ρυθμού, οί όποιες παληλη αρχιτεκτονική ερευνά συμπέρασμα οτι «εκτιζον λοιπόν οί μοναχοί τής Μ. Λαύρας Μουρτάροι, ών εις ήτο ό Μελχισεδέκ, τήν Άγίαν Τριάδα εις 'Ακρωτήρι (Κάβον Μελέχαν). Τοοτο εξηγεί και τα ακατανόητα άλλως περί σχέσεων "Ορους και Άγ. Τριάδος έν τφ Χρονικφ της έν λόγω Μονής, όπερ θέλει μεταβάντα είς τό "Ορος τον Ίερεμίαν Τζαγκαρόλον διά να αντιγράψει τά σχέδια της Λαύρας». Βλ. ένθ. αν. σελ. 8 και Ε.Ε.Β.Σ., 1932, σελ Βλ. G. Gerola, Ι monumenti Veneti nell' Isola di Creta, Voi. Ili, Venezia 1917, σελ Βλ. 6νθ. άν., σελ Βλ. Κ. Λασσιθιωτάκη, Κυριαρχοϋντες τύποι χριστ. ναών στή Δυτ. Κρήτη (ανακοίνωση στο Α' Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο), Κρητ. Χρονικά, τόμ. ΙΕ-ΙΣΤ', σελ. 193 κ.έ. Σωστά πάντως συμπεραίνει ό συγγραφέας οτι επίδραση τής Άγιορίτικης αρχιτεκτονικής στην εκκλησία του Καθολικού διαπιστώνεται ((...μονάχα στην κάτοψη...» Βλ. ενθ. άν., σελ. 195 και σελ. 194, όπου (σχ. 21 και 22) κάτοψη και δύο τομές τής εκκλησίας. 7. Βλ. Gero la, Vol. II, Ven. 1908, σελ. 247 και 250, όπου (Fig. 308) σχέδιο κάτοψης τοΰ ΚαθολικοΟ. 8. Βλ. Gerola, Vol. Ili, Venezia, 1917, σελ Χωρίς βέβαια ν' αποφύγει τελικά και τόν απαραίτητο «εκσυγχρονισμό» της μέ δύο τεράστια και φοβερά άσχημα ηλεκτρικά φανάρια τοποθετημένα επάνω στό μνημείο. Δέν υπήρχε λοιπόν άλλος τρόπος ηλεκτροφωτισμού τής εισόδου τού μοναστηριού ;

4 Ο SEBASTIANO SERLIO ΣΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 235 τώντας επάνω στο ιδιαίτερο για τήν κάθε μιά τους βάθρο ι0, έρχονται νά ύποβαστάσουν τον πλούσιο θριγκό, αρκετά πιο κάτω άπο τήν γένεση του ημικυκλικού τόξου". Το τελευταίο θά το πλαισιώσουν τώρα άλλες, μικρότερου ΰψους, κορινθιακού ρυθμού κολόνες, επάνω από τις όποιες θά προστεθεί πάλι ό θριγκός καθώς κι ενα αέτωμα. Ένα τρίτο, πολύ μεγαλύτερο, αέτωμα θά υπερυψώσει στο μέσο τήν αρχιτεκτονική σύνθεση και θά στεγάσει μιά ορθογώνια πλάκα μέ τήν ελληνική της επιγραφή ' 2. Πτερύγια 13 μέ αχιβάδες και δέσμες ελίκων θά συνοδεύσουν δεξιά κι'αριστερά τό μεσαίο αέτωμα και θά ολοκληρώσουν τ ήν επίστεψη του μνημείου. Τέλος, επάλληλες μικρές πινακίδες ' ' καί όρθογωνικές ή ημικυκλικές κόγχες '' θά διατρυπήσουν ανάμεσα στις κολόνες τήν περίπου ΐσόδομη λαξευτή τοιχοποιία, πού αποτελεί καί τον σταθερό κάμπο της πύλης του μοναστηρίου " ;. 10. Τόσο οί κολόνες όσο καί τά βάθρα τους έχουν πραγματικά βαριές βάσεις (βλ στό σχέδιο). 11. Ό προσεκτικός παρατηρητής θά διακρίνει στό σχέδιο της όψης ότι τό πάνω από τό γείσο του πρώτου (του χαμηλότερου) θριγκοϋ τμήμα του τόξου είναι υπερυψωμένο ημικυκλικό κι όχι απλώς ημικυκλικό τόξο. 12.Ή επιγραφή αυτή. πού χρονολογεί καί τήν αποπεράτωση τοϋ μνημείου, λέει τά έξης : ΗΝ, ΚΑΙ ΗΝ, ΚΑΙ ΗΝ, ΚΑΙ ΗΝ, ΑΛΛ 1 ΕΝ ΗΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΕΣΤΑΙ ΦΩΣ, ΚΑΙ ΦΩΣ ΚΑΙ ΦΩΣ, ΑΛΛ'ΕΝ ΦΩΣ, ΕΙΣ ΘΕΟΣ ΟΝΤΩΣ ΑΧΛΔ (= 1634). Βλ. καί G e r ο 1 a ενθ. άν., Vol. IV, σελ Μετά τό 1634 δέν φαίνεται, καθώς πιστεύει ό κ. Τωμαδάκης, νά ζή πια ό 'Ιερεμίας Τζαγκαρόλος. Βλ. Ε.Ε.Β.Σ. τόμ. 35 (1966), σελ Έτσι αποδίδει τον γαλλικό όρο aileron ό καθηγητής κ. Χαρ. Μπούρας. Στα αγγλικά λέγεται Bracket ή scroll καί στά ιταλικά όπως θά δοϋμε καί πιο κάτω ονομάζεται voluta(-e). Πρόκειται πάντως για έλικόμορφα συνήθως διακοσμητικά στοιχεία, πού, όπως φαίνεται καί στό σχέδιο, μοιάζουν σάν νά υποβαστάζουν τό τριγωνικό αέτωμα ακουμπώντας επάνω στά δύο χαμηλότερα αετώματα. Νομίζω πώς ό όρος «πτερύγια» αποδίδει τήν σημασία τοϋ αρχιτεκτονικού αυτού στοιχείου καί ή χρήση του πρέπει συνεπώς νά γενικευθεί. Βλ. καί John Fleming-Hugh Honour Nikolaus Pevsner, The Penguin Dictionary of Architecture, ανατύπωση 1969, σελ Είναι εγχάρακτες άπό 4 σειρές διαδοχικών ημισφαιρικών εκβαθύνσεων, πού πρέπει νάχουν γίνει μέ τρυπάνι. 15. Έχουν όλες τό σχήμα πού φαίνεται στό σχέδιο καί διατομή όρθογωνική. Εξαίρεση αποτελεί ή πιο ψηλά τοποθετημένη μικρή κόγχη, πού έχει τήν μορφή κατά μήκος τομής ενός κυλίνδρου, ό όποιος καταλήγει στά δύο άκρα του σε ημισφαίρια. Μοιάζει δηλαδή σάν μιά κάψουλα κομένη στά δύο. 16. Τό οικοδομικό υλικό τόσο τής πύλης όσο καί τού τοίχου, όπου ακουμπάει ή μνημειακή όψη της, είναι ό συνηθισμένος στην Κρήτη πωρόλιθος, πλούσιος πάντως σέ οξείδια τού σιδήρου αν κρίνει κανένας άπό τό κοκκινωπό χρώμα πού έχουν πάρει μερικά αρχιτεκτονικά μέλη πού αποτελούν επένδυση τού εσωτερικού χονδρού τοίχου. (Βλ. τον τρόπο τής συναρμολόγησης τών κομματιών τής όψης αυτής στό αντίστοιχο σχέδιο). Τέλος υπάρχουν ακόμη στον τοίχο τά «τρυπόξυλα» τής αρχικής σκαλωσιάς μέ τήν σταθερή διάσταση τών 11,5 περ. έκ., δηλαδή τού 1)3 τού βενετσιάνικου ποδιού (34,67 έκ.).

5 236 ΙΟΡΔ. Ε. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Tò έντονα προσωπικό στοιχείο του κλασσικιστικοΰ μανιερισμού, πού χαρακτηρίζει τήν σύνθεση αύτη με τό παραφόρτωμά της «... διακόσμησης μιας μικρής σχετικά επιφάνειας τοίχου, δηλαδή μέ άλλες λέξεις ή επίπεδη αντίληψη του χώρου σέ μια τέχνη τριών διαστάσεων...», πού πέρα άπό κάθε ωφελιμιστική σκοπιμότητα «... αποξενώνει τον παρατηρητή άπό τό περιβάλλον του και τον βάζει σ' ενα ασυνήθιστο, τελετουργικό, αρμονικό πλαίσιο...»' 7, δέν ανήκει στο ενεργητικό κάποιου ίκανοϋ «murer» ή «inzegner» " της Κρήτης. Ή πύλη της Αγίας Τριάδας αποτελεί αυτούσια και ακέραιη μια θαυμάσια απόδοση στον πωρόλιθο της Κρητικής γής της Porta XV (Πίν. 86) του περίφημου Libro estraordinario, ενός πασίγνωστου και δημοφιλούς στην Ευρώπη του 16ου και 17ου αιώνα, θεωρητικού περισσότερο, αρχιτέκτονα και μεγάλου κήρυκα τοΰ ιταλικού μανιερισμού : του Sebastiano Serlio ". Ξεκινώντας σαν ζωγράφος («... et io qualle mi sia essercitai prima la 17. Βλ. Arnold Hauser, Mannerism, the crisis of the Renaissance and the origin of the modern art, Vol. I (text), London, 1965, σελ Στην Ελλάδα δέν είναι ευρύτερα γνωστή ή διαφορά Μανιερισμού και Μπαρόκ. "Ετσι δημιουργείται μιά αδικαιολόγητη σύγχυση ιδεών, ένώ έδώ και 40 περίπου χρόνια έχει οριστικά εγκαταλειφθεί ή κατάταξη τοϋ Wölfflin : 'Αναγέννηση Μπαρόκ. 'Υπάρχει ενα άλλο στυλ και μιά ολόκληρη κουλτούρα, πού περιλαμβάνει στα αριά της αρχιτέκτονες σαν τον Giulio Romano, τον Jacopo Sansovino, τόν Sebastiano Serlio, τόν Michele Sanmicheli, τον Andrea Palladio κλπ., καθώς καί τόν δικό μας, τόν ΕΙ Greco, πού θεωρείται μάλιστα και ό κορυφαίος τοϋ Μανιερισμού (στή ζωγραφική), όπως υποστήριζε πρώτος odvorjak, Kunstgeschichte als Geistesgeschichte, München, 1928, Πρβλ. M. Χ α τ ζ η δ ά κ η, Ό Θεοτοκόπουλος καί ή Κρητική ζωγραφική, Κρητ. Χρον. Δ', 1950, σ καί 396. Μολονότι δέν υπάρχει έδώ χώρος για νά επεκταθώ περισσότερο, σημειώνω πάντως, έκτος άπό τό αξιόλογο αυτό έργο τοϋ Hauser (μας είναι γνωστός Kt' άπό τήν μεταφρασμένη στά ελληνικά ((Κοινωνική ιστορία της Τέχνης» του, «Κάλβος», 1968), τήν σπουδαιότατη έκδοση της Accademia Nazionale dei Lincei : Manierismo, Barocco, Rococò, Concetti e termini, πού περιέχει τα πρακτικά ενός διεθνούς συνεδρίου, πού έγινε τόν 'Απρίλη τοϋ 1960 στή Ρώμη ακριβώς γι' αυτό τόν σκοπό (εκδόθηκε έκεΐ στά 1962). Βλ. ιδιαίτερα στό άρθρο τοΰ Georg Weise, 'Ιστορία τοϋ όρου Μανιερισμός (στά ιταλικά), σελ. 27 κ. έξ. 18. "Ενας έλληνας, ό Μανόλης Τζαγκαρόπουλος (Manoli Zangaropulo) μνημονεύεται στά τέλη τοΰ 16ου αίώνα νά δουλεύει στην Φορτέτσα τοΰ Ρεθέμνου μέ τήν Ιδιότητα τοϋ ((murer et inzegner». Βλ. G e r ο 1 a, Vol, I, parte seconda, σελ. 494, σημ. 3. "Ενας άλλος πάλι, ό Γιάννης Σκορδίλης, αναφέρεται στά 1583 σάν πρωτομάστορας (proto delle fabbriche) στην ίδια Φορτέτσα. Βλ. ενθ' αν., σελ Τέτοιοι «proti di murari» υπάρχουν στον 17ο αίώνα σ' όλες τίς μεγάλες κρητικές πόλεις καί είναι τά πιο αρμόδια πρόσωπα για τήν σύνταξη τών ((stime» τών συμβολαίων τής αγοροπωλησίας ακινήτων. 19. Βλ. στην επανέκδοση καί τών 7 βιβλίων τοΰ Serlio (άπό τήν Έκδοση τής Βενετίας τοΰ 1619) τής Gregg International Press, Farnborough, Hants, 1968.

6 Ο SEBASTIANO SERLIO ΣΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 237 pittura et la prospettiva...») 20 θάπεράσει ό Serlio στή Ρώμη στις σπουδές της αρχιτεκτονικής: «... a gli studij dell'architettura mi diedi, de'qualli son tanto acceso et tanto mi dilettano, che in tal fatiche mi godo...»! 2 Ό «...consumatissimo Baldassare Peruzzi...» 22 και ô «... divino Rafaello da Urbino...»' 23 θαναι οί δάσκαλοι του, ενώ το σύστημα της «opera rustica» του «... Giulio Romano, vero allievo del divin Rafaello...» 2 '' θα επηρεάσει άμεσα το αρχιτεκτονικό του υφός 23. Στα 1527, όταν τα στρατεύματα του Καρόλου Ε' θά λεηλατήσουν τήν αιώνια πόλη και θά σημάνει το οριστικό τέλος τής όψιμης 'Αναγέννησης και ή αρχή τοϋ Μανιερισμού θά καταφύγει και ό Serlio στον ιταλικό βορρά. Ή Βενετία, μια πόλη κτισμένη επάνω στο νερό, όπου κανένα σημείο δέν μπορεί να δώσει μια σταθερή καί μόνιμη προοπτική κι' οπού τα πάντα προβάλλονται πάνω σέ μια ευαίσθητη οθόνη, θα του προσφέρει (στα 1531) καταφύγιο και θά συντελέσει στην διαμόρφωση τής αρχιτεκτονικής του προσωπικότητας "'. Έκεϊ θά τυπώσει στα 1537 το πρώτο του δοκίμιο «...delle maniere de 'cinque ordini» («libro quattro»). Τρία χρόνια αργότερα ή αφιέρωση του επόμενου δοκιμίου «... delle Antichità...» («Libro terzo») στον Φραγκίσκο Α' τής Γαλλίας θά προκαλέσει τήν εγκατάσταση του στο Παρίσι (στα 65 του), δπου καί θα ονομασθεί «Architecte général des Bâtiments royaux de France» 2T. Τό λιγοστό αρχιτεκτονικό του έργο!8 καί κυρίως τα επόμενα βιβλία του Ιο καί 2ο (1545) κι ακόμη περισσότερο τό Libro estraordinario (Lyons, 1551) θ' αποδειχθούν στις επόμενες δεκαετίες 20. Βλ. ενθ' άν, στον πρόλογο τοϋ Libro Secondo (1545). 21. «...επεκτάθηκα στις σπουδές της αρχιτεκτονικής, στις όποιες τόσο (πολύ) προχώρησα καί (τόσο) πολύ μ" ευχαριστούν, ώστε παρ' όλο τον μόχθο νοιώθω μεγάλη ευχαρίστηση..«! Βλ. ενθ. άν. 22. Βλ. ενθ'άν. 23. Βλ. ενθ'άν. 24. Βλ. ενθ'άν. 25. Βλ. A n t h o n y B l u n t, Art and Architecture in France : Penguin books, 1953, σελ Βλ. στην συνοπτική αλλά αρκετά περιεκτική Storia dell' arte italiana τοϋ G. C. Argan, Firenze, 1968, τόμ. 3ος, σελ Βλ. Anthony Blunt, ενθ'άν., σελ Γι' αυτό, δηλαδή τόσο γιά εκείνο στην 'Ιταλία κυρίως στην Βενετία (Palazzi Zen) όσο καί στην Γαλλία (Fontainebleau, Παλάτι ή Hôtel τοϋ Καρδινάλιου τής Φερράρας Ippolito II d'esté, πού είναι γνωστό σαν «Grand Ferrare», μερικά Châteaux στην περιοχή τής Lyons) βλ. άναλυτικώτερα Adolfo Venturi, Storia dell' arte italiana XI, Architettura del Cinquecento, Parte I, Milano, 1938, σελ. 448 (Palazzi Zen), 448 (Soffitto della Libreria Marciana), 462 (Château d'ancy - le - Frane), 454 (Fontainebleau, «Grand Ferrare») καί A. Blunt, ενθ'άν., σελ. 45 κ.έ.

7 238 ΙΟΡΔ. Ε. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ιδίως το τελευταίο) όχι μόνο για τήν Γαλλία άλλα και για ολόκληρη τήν Ευρώπη «... a source of lasting inspiration to classicist minds...» 29 Ό Sebastiano θα παρουσιάσει στο έκτο αυτό βιβλίο του τις «... cinquanta porte, cioè trenta di opera rustica mista con diversi ordini e venti di opera più delicata, le quali possono servire a molti generi di edificij»,0. Στον πρόλογο του θα προσπαθήσει να εξηγήσει τις νέες ιδέες πού εισάγει με το επιχείρημα οτι ό κόσμος θέλει καινούργια πράγματα κι ακόμη ότι ή επιθυμία του πελάτη για επιγραφές, τρόπαια όπλων, οίκόσημα, ανάγλυφα και αγάλματα μπορεί να ικανοποιηθεί καλύτερα αν δεν εφαρμοσθούν οί κανόνες (τοΰ Βιτρούβιου). Και συμπληρώνει : «... αν εσείς οί αρχιτέκτονες, πού έχετε ανατραφεί μέ τις αρχές τοΰ Βιτρούβιου (στον όποιο πάντως έγώ χαρίζω τον μεγαλύτερο έπαινο, κι' άπό τον όποιο δεν σκοπεύω να ξεφύγω πολύ) βρήτε πώς εχω βγει εξιο άπό τον δρόμο μέ τα τόσα πολλά στολίδια, τις τόσες πολλές διακοσμητικές πλάκες (riquadrature), τα ανάγλυφα θέματα (cartocci), τα πτερύγια (volute) καί τα τόσα άλλα περιττά πράγματα (superflui) να λογαριάσετε τήν χώρα στην οποία βρίσκομαι καί να συμπληρώσετε σας παρακαλώ ο,τι έγώ εχω παραλείψει...»! 3i Ό συγγραφέας, τοϋ οποίου, όπως παρατηρεί ό Adolfo Venturi, «...tutta 29. Βλ. Nikolaus Pevsner, An Outline of European Architecture, Pelican, (ανατύπωση 1968), σελ 'Υπάρχει σέ χειρόγραφο (στό Μόναχο) καί ενα δγδοο βιβλίο τοϋ Serlio, πού αναφέρεται στην στρατιωτική αρχιτεκτονική. Βλ. διεξοδικά για τήν ζωή καί τα χειρόγραφα τοΰ Serlio W. Β. Dinsmoor, The litterary remains of Sebastiano Serlio, Art Bulletin XXIV, (1942), σελ. 55 κ.έ. Πάντως μερικές φορές, όπως σημειώνει ό Blunt για τα βιβλία αυτά τοΰ Serlio, «...άπό πολλούς αρχιτέκτονες χρησιμοποιήθηκαν, ας το πούμε έτσι, σαν ενα λεξικό. 'Αλλά μολονότι αντέγραφαν τίς συγκεκριμένες λέξεις δέν είχαν ιδέα πώς να τίς ταιριάξουν τήν μια δίπλα στην άλλη για νά σχηματίσουν μια φράση...» Βλ. Blunt, ενθ'άν., σελ Βλ. πρόλογο τοΰ έκτου βιβλίου. 31. Βλ. ενθ'άν. Τόσο μεγάλη ήταν καί για τους συγχρόνους του καί μάλιστα τους μεγάλους τής εποχής του ή επίδραση τοΰ Serlio, ώστε ό Καθηγητής James Ackerman συσχετίζει τό σχέδιο τής Porta Pia τής Ρώμης, πού είναι ενα πρωτότυπο έργο μιας τόσο μεγάλης ιδιοφυΐας σαν τον Μιχαήλ "Αγγελο, μέ τήν μεγάλη Porta XXX τοΰ έκτου βιβλίου τοΰ Serlio. Βλ. J. Ackerman: The Architecture of Michelangelo, Penguin, 1971, σελ Μια άλλη Porta, τήν τέταρτη (Porta IV), πού μοιάζει πολύ μέ τήν δική μας Porta XV (τόξο, διπλή σειρά άπό μεγάλες καί μικρές όλες ίωνικοΰ ρυθμοΰ κολόνες, κλπ.) έχει χρησιμοποιήσει ό γάλλος αρχιτέκτονας Pierre Lescot (Λοΰβρο, κτλ.) στό Château de Vallery καί δίνει τήν ευκαιρία στον Blunt νά παρατηρήσει πώς : «... ολόκληρη ή πόρτα κερματίζεται έτσι σέ κομμάτια πού είναι χαλαρά συνδεμένα μεταξύ τους, μ' ενα τρόπο πού είναι τελείως αντίθετος μέ τίς αρχές τής ώριμης 'Αναγέννησης...» Βλ. Blunt, 6νθ' αν., σελ. 47.

8 Ο SEBASTIANO SERLIO ΣΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 239 la vita del buono e del umile pedagogo fu di raccoglitore e di seminatore...» S! θα δώσει τέλος στον ϊδιο πρόλογο γενικές οδηγίες για τις διαστάσεις στην εφαρμογή τον σχεδίων του : «... il diligente architetto le troverà tutte minutamente facendo così, s' immaginerà di quanti piedi haverà da esser larga la porta...» M Ή πύλη όμως της 'Αγίας Τριάδας δείχνει πώς ό άγνωστος «diligente architetto», πού καθοδηγούσε το συνεργείο των πετροκόπων, δέν ακολούθησε τις γραπτές οδηγίες μέ τις όποιες συνοδεύει ό μεθοδικός Serlio το σχέδιο της Porta XV. Κρατώντας σχεδόν τις ί'διες πάνω-κάτω αναλογίες (βλ. τα δυο σχέδια) ", θά προχωρήσει σέ μια σμίκρυνση στο μισό περίπου των διαστάσεων τοϋ Serlio. Τό αποτέλεσμα είναι βέβαια ενα φανερό λάθος «απόλυτου μέτρου» ". Είναι αναμφισβήτητο πάντως ότι ή πύλη αυτή στο 'Ακρωτήρι Χανιών αποτελεί τήν πιο εντυπωσιακή μαρτυρία της διείσδυσης τοϋ Serlio στην Κρήτη καί έρχεται τώρα να προστεθεί στο πολύ λιγώτερο γνωστό θύρωμα της Santa Maria τοϋ Ρεθέμνου 36. των 32. Βλ. Adolfo Venturi, ενθ'άν., σελ Ό χαρακτηρισμός τοϋ Serlio σαν «...raccoglitore» άπό τον Venturi είναι όχι μόνον δικαιολογημένος άλλα, καθώς νομίζω, καί ό λιγώτερο διερευνημένος. 33. Στον ίδιο πρόλογο μιλάει ό Serlio γιά τα πόδια (piedi) καί τις 12 onde (= ούγγιές). Συνεπώς πρέπει σ' αυτήν τήν μετρική κλίμακα νά αναχθούν καί οί διαστάσεις του χωρίς ναχει σημασία αν πρόκειται γιά piede της Βενετίας ή της Ρώμης κοκ. (Ι piede = 12 onde). 34. Στό σχέδιο τής πύλης της Άγ. Τριάδας εχω σημειώσει δίπλα στις διαστάσεις εκείνες γιά τις όποιες κάνει λόγο ό Serlio (βλ. στό σχέδιο τής Porta XV, όπου οί ενδείξεις τών διαστάσεων είναι δικές μου) μια παρένθεση, ή οποία περιέχει τό διπλάσιο ακριβώς (σέ πόδια βενετσιάνικα βέβαια, άφοΰ εξακρίβωσα ότι στην πύλη τής Άγ. Τριάδας όλα είναι μετρημένα σέ piedi veneziani), τού τελικού ϋψους κάθε μέλους. "Ετσι μπορούμε νά αναχθούμε στα μεγέθη πού δίνει ό Serlio καί μας είναι συνεπώς εύκολη ή σύγκριση τών σχετικών αναλογιών. Σέ πλάτος π.χ. 10 Ρ. ό Serlio δίνει ϋψος τόξου 20 Ρ. (τό διπλάσιο ακριβώς) ένώ στην Άγ. Τριάδα θά έδιναν, (αν τήν έκτιζαν στό διπλάσιο πλάτος τήν πύλη), ϋψος 23 ποδιών, κοκ. 35. Παρουσιάζει δηλαδή τό μνημείο μιά αρχιτεκτονική διάρθρωση κι ενα πλούτο στοιχείων πού θά έπρεπε νά ανήκουν σέ μιά κατασκευή μεγαλυτέρων διαστάσεων. Τό λάθος αυτό φαίνεται καί στό σχέδιο αν συγκρίνουμε τήν σύνθεση μας μέ τον άνθρωπο πού ξεχωρίζει στό άνοιγμα τής πύλης. Όσους δέν κατάλαβαν ίσως τι σημαίνει λάθος απόλυτου μέτρου τους παραπέμπω στον Παν. Μ ι χ ε λ ή, Ή αρχιτεκτονική ώς Τέχνη, Αθήνα, 1951, σελ. 186 κ.έ. 36. Βλ. Ίορδ. Ε. Δημακόπουλου, "Ενα αναγεννησιακό θύρωμα τού Ρεθύμνου σέ σχέδιο τού Sebastiano Serlio, Κρ. Χρ., ΚΓ', σελ Θά έπρεπε νά τιτλοφορήσω αυτή τήν μελέτη : "Ενα μανιεριστικό θύρωμα... κλπ. Τό λάθος μου τό διόρθωσα στην αγγλική περίληψη πού έδωσα στα Άρχαιολ. Ανάλεκτα έξ Αθηνών, 1972, τεΰχ. Ι, σελ ).

9 240 ΙΟΡΔ. Ε. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ I Ι Β KO SETTIMO. «75 Tropo- ΕΙκ. 1. Sebastiano Serlio : «Libro settimo», σελ Σχέδια για τήν «Propositione quintadecima per fabricare in costa».

10 Ο SEBASTIANO SERLIO ΣΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 241 Μολαταύτα, τα παραδείγματα αυτά δέν φαίνεται ναναι και τα τελευταία. Γιατί θα διαπιστώσουμε ότι καί ή διάταξη του μεγάλου ευθύγραμμου κτηρίου της δυτικής πλευράς του μοναστηρίου καί της μνημειακής του σκάλας, πού προσαρμόζεται στο κατηφορικό φυσικό έδαφος δημιουργώντας ενα εξωτερικά τριώροφο (Πίν. 85 καί 88) καί εσωτερικά (από τήν αυλή του μοναστηρίου) διώροφο κτήριο, αντιστοιχεί σέ δυο ειδικές (καί μοναδικές) λύσεις πού προτείνει ό Serlio για τήν περίπτωση ενός αποτόμου φυσικού εδάφους. Καί οί δύο περιέχονται στο έβδομο βιβλίο του πού τυπώθηκε στην Φραγκφούρτη στα 1575, είκοσι χρόνια μετά τον θάνατο του αρχιτέκτονα (Γαλλία, 1554 ή 1555). Πρόκειται συγκεκριμένα για τήν «Decima propositione per fabricare in costa» («Δέκατη πρόταση για να κτίσει κανένας σέ πλαγιά») τής σελ. 160 (κείμενο) καί 161 (σχέδια) καθώς καί τήν «propositione quintadecima per fabricare in costa» (Είκ. 1) τής σελ. 174 (κείμενο) καί 175 (σχέδια) 3Τ. Όλόκληρη συνεπώς ή λύση του κτηρίου τής δυτικής πλευράς τοϋ μοναστηριού μέ τα δύο διαφορετικά του επίπεδα, μέσα κι' εξω άπα τήν μονή, τήν αξονική σκάλα, το θύρωμα τής εισόδου, τον κεντρικό θολωτό διάδρομο, τα πλάγια διαμερίσματα καί τους υπόγειους (για τήν εσωτερική αυλή) χώρους είμαι βέβαιος πώς, σαν γενική τουλάχιστον σύλληψη, περιέχεται στο έκτο καί έβδομο βιβλίο του Sebastiano καί πιθανώτατα χρησιμοποιήθηκε γι' αυτό τον σκοπό ή δεύτερη ολοκληρωμένη βενετσιάνικη έκδοση τοϋ Ό 'Ιερεμίας Τζαγκαρόλος, πού θα αναλάβει στα 1611 (μετά από σχετική απόφαση του «Reggimento» των Χανιών) τήν αναδιοργάνωση τοΰ μοναστηριού καί θα πάει σύμφωνα μέ τό δημοσιευμένο «Χρονικό» τής μονής στο "Αγιον "Ορος «...δια να λάβη εκείθεν σχέδια τής μελλούσης οικοδομής...» " ήταν πολύ πιθανόν όχι μόνο κάτοχος των 7 βιβλίων του Serlio αλλά καί καθοδηγητής καί επικεφαλής του συνεργείου των «murari», πού έκτιζαν τότε τό μοναστήρι ακολουθώντας ίσως καί σχέδια του, πού πάντοτε βασίζονταν σ' εκείνα τοϋ Serlio ". Άθωνίτικη εξάλλου επίδραση στην 'Αγία 37. Βλ. στην επανέκδοση τής Gregg international, Libro Settimo, σελ. 160, 161, 174 καί Βλ. Ε.Ε.Β.Σ., 1932, σελ Δέν είναι πραγματικά διόλου απίθανο. Καί ό Peter Murray διαπιστώνει σχετικά ότι «...τα ίδια αυτά βιβλία τοϋ Serlio δείχνουν μέ πολλή σαφήνεια πώς ένας ευγενής πού ήθελε να κτίσει μπορούσε να τό επιχειρήσει δίνοντας οδηγίες στον τεχνίτη του άπό το βιβλίο τοϋ Serlio καί νά ενεργήσει συνεπώς σαν να ήταν ό ίδιος αρχιτέκτονας..» Βλ. Peter M u r r a y, The Architecture of the Italian Renaissance», London, 1969, σελ Βέβαια τό συμπέρασμα αυτό τοϋ Murray ισχύει μόνον έφ' οσον υπάρχουν τά κατάλληλα συνεργεία για νά σκαλίσουν τά κυμάτια, νά αποδώσουν στην πέτρα τά κιονό- 16

11 242 ΙΟΡΔ. Ε. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Τριάδα μπορεί να φανεί μόνο στο τρίκογχο σχήμα καί τον μεγάλο νάρθηκα του Καθολικού. 'Αντίθετα έχουμε στο 'Ακρωτήρι τής Κρήτης μια αναμφισβήτητα μεγάλης σημασίας, χρονολογημένη μάλιστα (1634), περίπτωση μανιεριστικής αρχιτεκτονικής μεγάλης κλίμακας, πού περισσότερο ή λιγότερο προέρχεται κατευθείαν άπό τον Serlio. 2. Τό 'Αρκάδι. 'Αλλά και σ' ενα άλλο, ακόμη πιο ονομαστό κρητικό μοναστήρι, στο 'Αρκάδι, μπορούμε να εξετάσουμε τί ίσως κρύβεται πίσω άπό τήν μανιεριστική όψη (1587) τοϋ Καθολικού 10 (Πίν. 90,2), μιας συνηθισμένης δηλαδή στην Κρήτη δισυπόστατης σε κάτοψη εκκλησίας στεγασμένης μέ δύο παράλληλους θόλους. Ό άγνωστος «αρχιτέκτονας» τοϋ 'Αρκαδίου δέν ήταν βέβαια δυνατόν, δσο κι αν έψαχνε, να βρεϊ είτε στην ίδια τήν 'Ιταλία είτε στο βιβλίο ενός Ιταλού trattatista κάτι ακριβώς ανάλογο μ' αυτό πού χρειαζόταν : μια δίδυμη κλασσικιστική δψη που νά ανταποκρίνεται στην κάτοψη του. Έτσι, δέν είχε παρά νά σταχυολογήσει εδω κι έκεϊ ιδέες άπό οσα σχετικά βοηθήματα διέθετε τότε ή Ευρώπη και νά δημιουργήσει συνεπώς κάτι πιο προσωπικό άπό μια πιστή απομίμηση ένας δεδομένου σχεδίου. "Ενα τέτοιο λοιπόν σχέδιο πού πλησιάζει αυτή τήν σύνθεση περισσότερο άπό οποιοδήποτε άλλο τοϋ Serlio ή τοϋ Palladio " (οί όποιοι έχουν μια κράνα, τις βάσεις κλπ., πού σέ αντίθετη περίπτωση δέν θα μποροοσαν ασφαλώς νά διδαχθούν κάτι τέτοιο άπό τόν πελάτη τους. Τέτοια συνεργεία όμως στην Κρήτη υπήρχαν καί αρκετά καί ίκανά γι' αυτό τον σκοπό. Οί αλλοιώσεις βέβαια των κλασσικών μορφών δέν λείπουν συνήθως (πρβλ. τις βάσεις καί τα Ιωνικά κιονόκρανα). Έκτος άπό τήν αναμφισβήτητη επιρροή του Serlio είναι φανερή καί ή προσωπική συμβολή τοϋ «αρχιτέκτονα» στην δημιουργία τοϋ μνημειακού συνόλου τής δυτικής πτέρυγας του μοναστηρίου. Σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορεί νά θεωρηθεί ή προσθήκη τής σκάλας του κτηρίου, πού τόσο πολύ εντυπωσιάζει μέ τό μέγεθος, τήν μορφή καί τήν αξονική της διάταξη, ένώ στο σχέδιο τοϋ Serlio το ίδιο αυτό βασικό αρχιτεκτονικό στοιχείο δέν παίζει σημαντικό ρόλο. 40. Ή πρόσοψη τοδ Καθολικού τέλειωσε, σύμφωνα μέ τήν επιγραφή τοϋ κωδωνοστασίου, στα 1587 όταν ήταν ηγούμενος στο 'Αρκάδι ό Κλήμης Χορτάτζης. Βλ. Gèroi a 6νθ'άν., τόμ. Η, σελ Σωστά πάντως διαπιστώνει ό Gerola τήν ανάμιξη διαφόρων μορφολογικών στοιχείων στην σύνθεση αυτή (μολονότι βέβαια τα σχετικά μέ τό Μπαρόκ είναι σήμερα ξεπερασμένα). Βλ. επίσης στον Β' τόμο τού «'Οδηγού» τής Κρήτης τού Στέργιου Σπανάκη, (σελ ) σχέδια τοϋ αρχιτέκτονα Κ. Ζαχαράκη χωρίς δυστυχώς νά περιλαμβάνεται σ' αυτά καί ή πρόσοψη τοϋ μνημείου. Βλ. τέλος καί Τιμοθέου Βενέρη, Τό 'Αρκάδι δια τών αιώνων, 'Αθήναι, 1938, σελ Ό Palladio (Ι quattro libri dell'archittetura, 1570) είχε χρησιμοποιηθεί στα 1666 στην σύνθεση τής Κρήνης Priuli στό Ηράκλειο (κοντά στην Πύλη Δέρματα). Βλ. Ί ο ρ δ. Δ η μ α κ ό π ο υ λ ο υ, Μεγάλη βρύση, μια βενετσιάνικη Κρήνη τοϋ Ρεθύμνου, Κρ. Χρονικά, KB, σελ. 338 καί Πίν. ΠΖ'.

12 υ SEBASTIANO SERLIO ΣΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 243 αποδειγμένη πια διάδοση στην Κρήτη ϊδίως ό πρώτος) είναι ενα άπ' αυτά πού δίνει ό Sebastiano στο τέταρτο βιβλίο του (Βενετία 1537), εκείνο το ίδιο δηλαδή βιβλίο πού χρησιμοποιήθηκε και στην Santa Maria τοΰ τόσο κοντινού στο 'Αρκάδι Ρεθύμνου. Πρόκειται για τήν διαμόρφωση μιας όψης, πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως λέει ό Sebastiano, «...ogn' hora che Γ Architetto vorrà edificar un tempio sacro» 12 (Πίν. 90,1). Ό maestro του 'Αρκαδίου κρατάει λοιπόν ολόκληρη τήν διαδοχική σειρά των τεσσάρων βάθρων, όπου πατούν οί διπλές κορινθιακές κολόνες, και μετατρέπει σέ μεγάλη όρθογωνική κόγχη τήν μεσαία (και μοναδική) πόρτα του Serlio, άφοϋ ό ίδιος είχε σ' εκείνο ακριβώς το σημείο ενα πεσσό διαχωριστικού τόξου. Διαμορφώνει αντίθετα σέ πόρτες τα ακραία παράθυρα τοΰ ιταλού αρχιτέκτονα έτσι ώστε να πετύχει νάχει άπό μιά είσοδο σέ κάθε κλίτος, διατηρώντας όμως τους στρογγυλούς φεγγίτες. 'Ακολουθεί κατόπιν όλο τον πλούσιο θριγκό και τήν επόμενη στρώση τοΰ στηθαίου (attico) τού Serlio, πού θα τό πλαισιώσει στα άκρα του μέ πτερύγια (volute), όπως ακριβώς κάνει ό Serlio για το υπερυψωμένο αέτωμα της δίριχτης στέγης της βασιλικής του. Στή θέση τοΰ αετώματος θα τοποθετήσει ό maestro, στην ϊδια αυτή νοητή κορυφή τοΰ Sebastiano, ενα ψηλό κωδωνοστάσιο, πού δειλά θα τό συνοδεύσουν προς τα άκρα δυο μικροί οβελίσκοι (παραδείγματα τους στο ίδιο βιβλίο τοΰ Serlio, στην πύλη Άγ. Γεωργίου 1565 στο Ηράκλειο ", Πίν. 89,2). Πρέπει συνεπώς, καθώς πιστεύω, να προστεθεί και τό 'Αρκάδι στα δύο προηγούμενα παραδείγματα της Αγίας Τριάδας και τοΰ Ρεθέμνου για να φανεί ή αναμφισβήτητη δημοτικότητα ενός κορυφαίου τοΰ Μανιερισμού άπό τήν 'Αγγλία μέχρι τήν Κρήτη. Θα τολμούσα μάλιστα να πώ ότι ή αποδειγμένη πλέον επιρροή τοΰ Palladio και (κυρίως) τοΰ Serlio στην Κρητική αρχιτεκτονική τοΰ 16ου και Που αιώνα ένώ για τήν Ελλάδα αποτελεί ενα εντελώς καινούργιο και εξαιρετικά σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της αρχιτεκτονικής και γενικώτερα τής τέχνης αυτού τοΰ τόπου (πού μας ανοίγει νέους πνευματικούς ορίζοντες) δίνει ταυτόχρονα στην Ευρώπη ευρύτερα όρια πνευματικής και καλλιτεχνικής ακτινοβολίας. Τά όρια αυτά περιλαμβάνουν τώρα, 42. Βλ. στην επανέκδοση τής Gregg International, ένθ αν., «Libro quarto» φύλ. 175 ν. 43. Βλ. περιγραφή καί φωτογραφία της G e r ο 1 a, Vol. I, parte seconda, σελ. 383 και Fig Σήμερα δέν υπάρχει πια (βρίσκονταν εκεί όπου ή προτομή του Καζαντζάκη στην λεγόμενη πλατεία τών «Τριών Καμάρων»). Κατεδαφίστηκε στα 1917 άπό μιά...φιλοπρόοδη Δημοτική 'Αρχή. Βλ. Στέφ. Ξανθουδίδη. Χάνδαξ Ήράκλειον, ιστορικά σημειώματα, Επανέκδοση 1964 (μέ επιμέλεια Στυλ. Αλεξίου), σελ. 48.

13 244 ΙΟΡΔ. Ε. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ για έναν έπί πλέον λόγο, και τήν πατρίδα τοϋ Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, στην οποία ή μοίρα είχεν επιφυλάξει το μεγάλο προνόμιο δχι μόνο να υποταχθεί πολύ αργότερα στον κατώτερο πολιτιστικά κατακτητή άλλα και νά πάρει ενα ενεργό (σέ πολλούς τομείς) μέρος στην ανάπτυξη της παιδείας αυτής τής ηπείρου. Αθήνα, Μάϊος 1972 ΙΟΡΔΑΝΗΣ Ε. ΛΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

14 Ο SEBASTIANO SERLIO ΣΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 245 SUMMARY SERLIAN MANIFESTATIONS IN CRETAN MONASTERIES (PI ) 1. The monastery of the Holy Trinity, near Cane a. The long, three storied, western façade of the lovely setting of this Greek orthodox convent of Crete (near the airport of Canea) is separated into two equal parts by an axis of symmetry most emphasized by a magnificent staircase as well a brilliant mannerist arched portal, corresponding to an inner barrel-vaulted gallery. (Plates 85 and 88). The portal, erected in 1634, as a greek inscription over the central arch quite clearly indicates, is without any doubt an outstanding and exact replica of the Porta XV of Sebastiano Serlio's famous throughout all Europe «Libro estraordinario», first published in (Plates 86 and 87). On the other hand, a special architectural solution given by Serlio in his seventh book (Frankfurt, 1575) under the title of a «propositione quintadecima per fabricare in costa» may, probably, be traced from the same long enough building, which frames the almost rectangular perimeter of the Cretan monastery to the West. 2. The monastery of Arkâdi, near Rethymnon. The three bays elevation of a christian basilica given by Sebastiano in his fourth book on architecture (Venice, 1537) deeply inspired the unknown Cretan master when he erected in 1587 the main (i.e. the western) façade of the church of the wide known in Greece (after the Cretan revolution of 1866) great orthodox monastery of Arkâdi. The church was divided into two aisles and was covered by two parallel, pointed vaults. Serlio's «inventione», which should be used «... ogn' hora che Γ Architetto vorrà edificar un tempio sacro...», as Serlio explains, accompanied by some alternations (e. g. Sebastiano's side windows have been replaced by side doors, etc.) and some other additional elements, remained the base of the whole synthesis. (Plate 90). As it has hopefully been shown both examples of orthodox monasteries clearly testify the penetration of Serlio in the Cretan architecture of late 16th and early 17th centuries and both follow other earlier and equally significant discoveries of undoubted Palladian (Fontana Antonio Priuli at Irâklion) and Serlian (Portal of S. Maria at Rethymnon) manifestations in Crete (c f. Jordan Dimacopoulos : Mannerist portal at Rethymnon after a drawing by Sebastiano Serlio, in Athens Annals of Archaeology, V, fase. I, Athens, April 1972, p ). JORDAN E. DIMACOPOULOS

15 Ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΙΝ. 85 > ζ.< ο α r- α > J Η > '3 3 ο g G. r- > C er Ο g a ρ m? Ο

16 ΠΙΝ. 86 Ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Me^soEa Cotcmnci PicmaH e^ia. d^8 Lataiezza 1ÖR Sebastiano Serlio, «Libro estraordinario». Porta XV. (Ot ενδείξεις των διαστάσεων έχουν προστεθεί άπό τόν συγγραφέα, σύμφωνα μέ τό κείμενο του Serlio).

17 Ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΙΝ. 87 Cffi ftso to 'Αγία Τριάδα των Τζαγκαρόλων. Tò θύρωμα της κεντρικής εισόδου του μοναστηρίου. "Οψη και εγκάρσια τομή στο πλατύσκαλο. (Βλ. σημ. 34).

18 ΙΉΝ. 88 Ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1. 'Αγία Τριάδα των Τζαγκαρόλων. Ή μεγάλη σκάλα, το θύρωμα της εισόδου καθώς και τό νότιο τμήμα της δυτικής πλευράς του μοναστηρίου. LP 4 \=r~* l ì f=^ Ι r 2. 'Αγία Τριάδα των Τζαγκαρόλων. Κεντρική είσοδος. Κάτοψη τής σκάλας, τής πύλης, καθώς και του θολωτού διαδρόμου στο εσωτερικό του κτηρίου.

19 Ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΙΝ "Αγία Τριάδα των Τζαγκαρόλων. Λεπτομέρεια από τό θύρωμα της κεντρικής εισόδου. 2. 'Ηράκλειο. Ή πύλη του Άγ. Γεωργίου (1565). Φωτογραφία Gerola.

20 ΠΙΝ. 90 Ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1. Sebastiano Serlio, Libro quarto, φύλ Σχέδιο πρόσοψης ενός «tempio sacro». f U A.WBILJ 1, _ ' ""*** '~Ί il ', Si} ψμ Β ' - ' li li 1 <É& pfifii^"' fi -Sf 1 r-m Β W ι ; -.;..<^^^ihhi 2. 'Αρκάδι. Ή πρόσοψη τοΰ Καθολικού (1587).

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο Παλαιό Φρούριο Είναι χτισμένο σε μια δίκορφη φυσική τοποθεσία από τον 16ο αιώνα στην άλλοτε Βυζαντινή πόλη της Κέρκυρας. Το Παλιό φρούριο είναι ένα χαρακτηριστικό σύμβολο της παλιάς πόλης και οι δύο κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Τέσσερις πύλες Η Πύλη της Σπηλιάς η Πύλη του Αγ.Νικολάου Η Βασιλική πύλη Πύλη Ραϊμόνδα Η Πύλη της Σπηλιάς Η πύλη του Αγ.

ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Τέσσερις πύλες Η Πύλη της Σπηλιάς η Πύλη του Αγ.Νικολάου Η Βασιλική πύλη Πύλη Ραϊμόνδα Η Πύλη της Σπηλιάς Η πύλη του Αγ. ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Τέσσερις πύλες επέτρεπαν την επικοινωνία της πόλεως με τη θάλασσα και τα προάστια (είκ.120). Η Πύλη της Σπηλιάς στο ανατολικό άκρο του Νέου Φρουρίου και η Πύλη του Αγ.Νικολάου στο βόρειο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγί ες γία την παρα δοση καί παρουσί αση της α σκησης του εργαστηρί ου Αρχίτεκτονίκη Εσωτ. Χωρων: Χωροί Γραφεί ων & Φωτίσμο ς.

Οδηγί ες γία την παρα δοση καί παρουσί αση της α σκησης του εργαστηρί ου Αρχίτεκτονίκη Εσωτ. Χωρων: Χωροί Γραφεί ων & Φωτίσμο ς. Οδηγί ες γία την παρα δοση καί παρουσί αση της α σκησης του εργαστηρί ου Αρχίτεκτονίκη Εσωτ. Χωρων: Χωροί Γραφεί ων & Φωτίσμο ς. (αφορά στα τμήματα Γ3 & Γ5) Τα παρακάτω αφορούν στην παράδοση του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

2. τα ρωμαϊκά, που το λούκι έχει μετασχηματιστεί σε επίπεδο και έχει ενσωματωθεί στο καπάκι

2. τα ρωμαϊκά, που το λούκι έχει μετασχηματιστεί σε επίπεδο και έχει ενσωματωθεί στο καπάκι Οι αριθμοί αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά είναι σημαντικό να μελετήσουμε τον τρόπο που σημειώνονται οι αριθμοί που αποδίδουν στα σχέδια τις διαστάσεις του αντικειμένου. Οι γραμμές διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία Da Vinci «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» 2º ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Ερευνητική εργασία Da Vinci «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» 2º ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Ερευνητική εργασία Da Vinci «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» 2º ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Υπεύθυνοι μαθητές Τζούρι Άρτεμις Σίμος Νίκος Πέτσιος Αναστάσης Σακελλίων Γρηγόρης Υπεύθυνοι καθηγητές: Αδαμάρα Ζούλας

Διαβάστε περισσότερα

Masaccio, ο πρόωρα χαμένος ιδρυτής της Αναγέννησης

Masaccio, ο πρόωρα χαμένος ιδρυτής της Αναγέννησης Masaccio, ο πρόωρα χαμένος ιδρυτής της Αναγέννησης Εικόνα 1: Η πληρωμή του φόρου, παρεκκλήσιο Brancacci, Φλωρεντία Εικόνα 2: Η εκδίωξη από τον παράδεισο, παρεκκλήσιο Brancacci. Πριν και μετά την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής του νεοκλασικισμού 1. Το δομικό σύστημα που χρησιμοποιείται είναι αυτό της «δοκού επί στύλου», δηλ. κατακόρυφοι φέροντες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες

Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες Παρακαλούμε δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για την εύκολη πρόσβαση στο ξενοδοχείο Lato Boutique από το αεροδρόμιο και το λιμάνι της πόλης του Ηρακλείου, αλλά και αναλυτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ιστορία Κατασκευών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ιστορία Κατασκευών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ιστορία Κατασκευών Ενότητα 4.3: Αρχιτεκτονικές - οικοδομικές λεπτομέρειες αστικών κτιρίων 19 ου αιώνα στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Βογιατζόπουλος Σταμάτης Ιστορικό - Αρχαιολογικό Ιωαννίνων Ζ' Εξάμηνο Υπ.Καθ : Αν. Βλαχόπουλος, Μάθημα: Κρητομυκηναϊκή Θρησκεία Δεκέμβριος 2013 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη 1 Πρώτη Μελέτη Διαμερίσματος στο FINE. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη, στο FINE.

Μελέτη 1 Πρώτη Μελέτη Διαμερίσματος στο FINE. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη, στο FINE. Σκοπός Μελέτη 1 Πρώτη Μελέτη Διαμερίσματος στο FINE. Δημιουργία Νέας Μελέτης. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη, στο FINE. Διαδικασία wblock. Καθορισμός Κτιρίου. Σχεδίαση του δικτύου, μίας

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

να προσεγγίσετε μέσω της γέφυρας Ponte Vecchio.Η κοντινότερη στάση μετρό είναι η Lepanto linea A.

να προσεγγίσετε μέσω της γέφυρας Ponte Vecchio.Η κοντινότερη στάση μετρό είναι η Lepanto linea A. Το κέντρο της Ρώμης είναι ένα μεγάλο αρχαιολογικό πάρκο γεμάτο με καλά κρυμένα μυστικά αλλά και σημαντικά ιστορικά μνημεία. Το Κολοσσαίο Αυτό το επιβλητικό αμφιθέατρο της αρχαιότητας ήταν χωρητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ. Τεταρτημόρια

ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ. Τεταρτημόρια ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ Οι οίκοι είναι ένα από τα κυριότερα ερμηνευτικά μέσα που χρησιμοποιεί η αστρολογία. Μαζί με τους πλανήτες, τα ζώδια και τις όψεις αποτελούν τις βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Θεσπρωτικού. «Απογραφή Παραδοσιακών Σπιτιών στα Ιστορικά Λέλοβα και Μελέτη της Αρχιτεκτονικής τους»

Δημοτικό Σχολείο Θεσπρωτικού. «Απογραφή Παραδοσιακών Σπιτιών στα Ιστορικά Λέλοβα και Μελέτη της Αρχιτεκτονικής τους» Δημοτικό Σχολείο Θεσπρωτικού «Απογραφή Παραδοσιακών Σπιτιών στα Ιστορικά Λέλοβα και Μελέτη της Αρχιτεκτονικής τους» Γ και ΣΤ Τάξη 2007 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία είναι μια συνεργασία της Γ Τάξης και ΣΤ Τάξης του

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Τίρυνθας

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Τίρυνθας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ TMHMA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ TΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών.

Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών. 67 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Στα πλαίσια του μαθήματος: Τοπικής Ιστορίας Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών. Μια ματιά στο ΧΘΕΣ και στο ΣΗΜΕΡΑ. Θανάτη Φωτεινή Γ1 Σχολικό Έτος : 2012-2013 Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις Τοποθεσία χωριού : Το Όμοδος περιβάλλεται από 2 ψηλές βουνοκορφές Στην εργασία θα μελετηθούν οι διαφορετικές τυπολογίες που εμφανίζονται στο χωρίο, οι σχέσεις τους με το ιδιωτικό και το δημόσιο,ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις.

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις. Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311 Πολυτεχνική Σχολή Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Φαρζανέ Κοχαρή ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φανταστικά ταξίδια στο διάστημα

Φανταστικά ταξίδια στο διάστημα Φανταστικά ταξίδια στο διάστημα Ο Πότης Ράτος ζούσε στα 1880 μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του κάπου στην Ελλάδα. Λαχταρούσε να κάνει ένα ταξίδι στο χρόνο. Όχι στο παρελθόν, αλλά στο μέλλον. Και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Στο εν λόγω τεύχος παρουσιάζονται οι εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης σε τέσσερα παραρτήματα, ως εξής:

Στο εν λόγω τεύχος παρουσιάζονται οι εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης σε τέσσερα παραρτήματα, ως εξής: 3.4 Ειδικό τεχνικό τεύχος οδηγός με εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης Στο εν λόγω τεύχος παρουσιάζονται οι εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης σε τέσσερα παραρτήματα, ως εξής: Παράρτημα Ι. Α. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ιστορία Κατασκευών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ιστορία Κατασκευών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ιστορία Κατασκευών Ενότητα 3.3: Θολοδομικά Συστήματα Θολοδομικά συστήματα στο Βυζάντιο Δρ Σταματίνα Γ. Μαλικούτη Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ. Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου...

ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ. Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου... ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ Είμαι η ήμητρα Αλεβίζου, μαθήτρια του Βαρβακείου ΠΠ Γυμνασίου και θα σας παρουσιάσω το Ωδείο και το μικρό θέατρο της αρχαίας Επιδαύρου... Ας ξεκινήσουμε με το Ωδείο... Το ρωμαϊκό Ωδείο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο ρομαντισμός, που καταλαμβάνει τον επισκέπτη, μόλις φθάσει στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα.

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα. Η Μονή Γουβερνέτου Η Μονή Γουβερνέτου μοιάζει σαν κάστρο, με πύργους που χρησίμευαν για την προστασία από επιδρομείς. Ειδικά η εξωτερική όψη του μοναστηριού φανερώνει τις έντονες ενετικές επιδράσεις: μοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός

Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός Ο 19ος αι. είναι µια περίοδος σηµαντικών αλλαγών στον ελλαδικό χώρο - Ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830 - Μεταρρυθµίσεις της οθωµανικής αυτοκρατορίας (Τανζιµάτ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόλη έξω από τα Â Ë

Η Πόλη έξω από τα Â Ë Η Πόλη έξω από τα Â Ë Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να κάνει και να δει ο επισκέπτης της Πόλης της Ρόδου, τόσες πολλές οι επιλογές που σίγουρα δεν θα πλήξει. Μέρες ολόκληρες θα µπορούσε κανείς να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Η Τέχνη της Αναγέννησης: Ζωγραφική Γλυπτική - Αρχιτεκτονική. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Η Τέχνη της Αναγέννησης: Ζωγραφική Γλυπτική - Αρχιτεκτονική. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Η Τέχνη της Αναγέννησης: Ζωγραφική Γλυπτική - Αρχιτεκτονική Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Πρώιμη Αναγέννηση: Ο Δέκατος Πέμπτος Αιώνας (Quattrocento) MASACCIO Πρώιμη Αναγέννηση: Ο Δέκατος Πέμπτος Αιώνας (Quattrocento)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία. Μάθημα 3

Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία. Μάθημα 3 Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία Μάθημα 3 Τα αρχιτεκτονικά σύμβολα αποτελούν μια διεθνή, συγκεκριμένη και απλή γλώσσα. Είναι προορισμένα να γίνονται κατανοητά από τον καθένα, ακόμα και από μη ειδικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com 1 Η αφορμή συγγραφής της εργασίας Το παρακάτω πρόβλημα που τέθηκε στο Μεταπτυχιακό μάθημα «Θεωρία Αριθμών» το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο των Μαλίων

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο των Μαλίων Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο των Μαλίων Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο των Μαλίων Το ανάκτορο των Μαλίων βρίσκεται στην άκρη μιας μικρής αλλά εύφορης πεδιάδας, κοντά σε λιμάνι στο βόρειο τμήμα της κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Στρατηγικής σημασίας η θέση της Μάκρης / Κατοικήθηκε από την αρχαιότητα Οικισμός με διαρκή ανθρώπινη παρουσία από τα νεολιθικά χρόνια Ορατά στο κέντρο της σημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οικισμός Σκάρκος της Ίου

Ο Οικισμός Σκάρκος της Ίου Ο Οικισμός Σκάρκος της Ίου Εργασία στο μάθημα: Το Νησιωτικό Αιγαίο κατά την 3 η Χιλιετία π.χ. Παναγιώτης Καπλάνης Επιβλέπων Καθηγητής: Βλαχόπουλος Ανδρέας Εαρινό Εξάμηνο 2015 Η Θέση Η Ίος βρίσκεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΤΕΝΟΜΕΤΩΠΟ ΚΑΜΑΡΟΣΠΙΤΟ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Ή ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της διαδικασίας σχεδιασμού είναι η παρουσίαση της ανάλυσης της ιδέας σας 1. Έχετε εργαστεί στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ -

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ 1 ΑΡΧ-000 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 00 2 ΑΡΧ-001α ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 1 00,50, 0 3 ΑΡΧ-001β ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 2 00, 0 4 ΑΡΧ-001γ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΘΕΣΗ : ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ- ΧΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στον οικισμό του Ακρωτηρίου της Θήρας

Ακολούθησέ με... στον οικισμό του Ακρωτηρίου της Θήρας Ακολούθησέ με... στον οικισμό του Ακρωτηρίου της Θήρας Ακολούθησέ με... στον οικισμό του Ακρωτηρίου της Θήρας Ακρωτήρι Το Ακρωτήρι της Θήρας είναι ο σημαντικότερος προϊστορικός οικισμός των Κυκλάδων. Διατηρήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ``ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ``Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ``ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ``Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ``ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ``Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΛΥΜΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Παράδεισος» του Τιντορέττο

Ο «Παράδεισος» του Τιντορέττο Ο «Παράδεισος» του Τιντορέττο Το 2012 κατά την 20ή επέτειο του Μουσείου Thyssen-Bornemisza παρουσιάστηκε το πρόσφατα συντηρημένο τεράστιο έργο «Παράδεισος» του Τιντορέττο (164 x 492 cm). Οι μελέτες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ>> ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ>> ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri Μιχάλης Μακρή EFIAP Copyright: 2013 Michalis Makri Copyright: 2013 Michalis Makri Less is more Less but better Copyright: 2013 Michalis Makri Ο μινιμαλισμός ορίζεται ως η εξάλειψη όλων των στοιχείων που

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εξάμηνο. αποτύπωση. Εισαγωγικές έννοιες στην και τεκμηρίωση αντικειμένων

1 ο Εξάμηνο. αποτύπωση. Εισαγωγικές έννοιες στην και τεκμηρίωση αντικειμένων 1 ο Εξάμηνο 2015-2016 Εισαγωγικές έννοιες στην αποτύπωση και τεκμηρίωση αντικειμένων Μάθημα 2ο Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α. Κλίμακες σχεδίασης Οι Κλίμακες

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth.

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Μια εικονική εκδρομή με το Google Earth Αγαπητέ μαθητή, Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού Σκοπός του παιχνιδιού είναι να τοποθετήσει πρώτος ο παίκτης όλα τα πλακίδιά του στο τραπέζι.

Σκοπός του παιχνιδιού Σκοπός του παιχνιδιού είναι να τοποθετήσει πρώτος ο παίκτης όλα τα πλακίδιά του στο τραπέζι. Σκοπός του παιχνιδιού Σκοπός του παιχνιδιού είναι να τοποθετήσει πρώτος ο παίκτης όλα τα πλακίδιά του στο τραπέζι. Βασικοί Κανόνες Τα πλακίδια ανακατεύονται και τοποθετούνται με την όψη προς τα κάτω στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 -

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4.1 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ Όπως και τα υπόλοιπα, έτσι και το πρώην σχολείο του Αγίου Σώστη είναι ένα πέτρινο κτίριο µε κεραµοσκεπή και βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Tο κτίριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών.

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών. 1 από 10 Sudoku. Αν κάποιος ασχοληθεί με ένα λαό το σίγουρο είναι πως θα βρει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, χαρακτηριστικά του τρόπου σκέψης - και της στάσης ζωής γενικότερα - του λαού αυτού, και πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο.

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο. Ομιλία του προέδρου της ΕΣΜΑ, Ομοτ. Καθ. ΕΜΠ Χαράλαμπου Μπούρα στην παρουσίαση της απόδοσης του έργου αποκατάστασης του Ερεχθείου 1979-1987. Μουσείο Ακρόπολης, 10.04.2013. Η Αποκατάσταση του Ερεχθείου,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία παιγνίων Δημήτρης Χριστοφίδης Εκδοση 1η: Παρασκευή 3 Απριλίου 2015. Παραδείγματα Παράδειγμα 1. Δυο άτομα παίζουν μια παραλλαγή του σκακιού όπου σε κάθε βήμα ο κάθε παίκτης κάνει δύο κανονικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior)

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Να ξεκινάς πάντα απο το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται η ιστορία (coursebook), το λεξιλόγιο και η γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή. Γεωμετρικός Πυρήνας Προβολικοί Μετασχηματισμοί

Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή. Γεωμετρικός Πυρήνας Προβολικοί Μετασχηματισμοί Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή Γεωμετρικός Πυρήνας Προβολικοί Μετασχηματισμοί Προβολικοί Μετασχηματισμοί Γενικός Ορισμός Μετασχηματισμός των σημείων ενός σημειακού χώρου διάστασης n σε σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας

Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας Εργαστήριο 6 Μικρή Πολυκατοικία στο FINE Μέρος Α : Εισαγωγή & Ευθυγράμμιση των κατόψεων των ορόφων της Πολυκατοικίας. Εισαγωγή αρχιτεκτονικών σχεδίων σε μία μελέτη στο FINE. Διαδικασία wblock. Σκοπός Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑ CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR, HERAKLION PORT AUTHORITY The 17 th Roundtable with the Government of Greece EUROPE UNBOUND OVERCOMING STAGNATION: RE-IGNITING GREECE

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων.

LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων. 9 LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων. «Βλέπουμε με τα μάτια μας, αλλά κατανοούμε με τα μάτια της συλλογικότητας». 6 Ένα από τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ Κυρίες και Κύριοι, Είναι μοιραίο, όταν ακολουθείς ως ομιλητής τους συγκεκριμένους σπουδαίους προλαλήσαντες να πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού για την Αθήνα του 2 ου αιώνα μ.χ Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο Ελεύθερη πρόσβαση Ώρες λειτουργίας του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΊΝΤΣΙ 1452-1519 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΚΕΚΑΣ ΤΡΥΦΩΝ ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΊΝΤΣΙ 1452-1519 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΚΕΚΑΣ ΤΡΥΦΩΝ ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΊΝΤΣΙ 1452-1519 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΚΕΚΑΣ ΤΡΥΦΩΝ ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1 Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι ήταν Ιταλός αρχιτέκτονας, ζωγράφος, γλύπτης, μουσικός, εφευρέτης, μηχανικός, ανατόμος, γεωμέτρης

Διαβάστε περισσότερα

Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr

Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr Στα βαμβακοχώραφα της Κωπαΐδας (12 χλμ ΒΑ της Λιβαδειάς), υπάρχει ένας τόπος κατοικημένος από τα προϊστορικά χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. 20 ερωτήσεις και απαντήσεις. Πώς να συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου;

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. 20 ερωτήσεις και απαντήσεις. Πώς να συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου; Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας 20 ερωτήσεις και απαντήσεις Πώς να συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου; Μάιος 2010 Πώς να συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου; 20 ερωτήσεις και απαντήσεις Μια καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ Επωνυμία: ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΟΙΡΑ Είδος: ΚΤΙΡΙΟ Διεύθυνση & Τ.Κ: - Περιοχή: ΠΑΝΩ ΚΟΝΙΤΣΑ Οικ.Τετρ. / Κτημ/γιο: - Ο.Τ.Α. Καποδίστρια: ΚΟΝΙΤΣΑΣ (Δ.) Νομός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χρονολόγηση Αρχική Χρήση:

Διαβάστε περισσότερα

Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες

Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις και έχουν ζήσει συναρπαστικές περιπέτειες. Είναι αδύνατον

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α. Ιόνιος Ακαδημία, στρατώνες Grimani (17 ος 18 ος αιώνας) :

Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α. Ιόνιος Ακαδημία, στρατώνες Grimani (17 ος 18 ος αιώνας) : Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Η Ρ Ι Α Ανάκτορο Αγίων Μιχαήλ & Γεωργίου (1819 23) αρχιτέκτων G. Whitmore: To σπουδαιότερο μνημείο της Αγγλοκρατίας από τα πρώτα νεοκλασσικού ρυθμού έργα στην Ελλάδα. Κτισμένο από πέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός αρχιτεκτονικών σχεδίων

Σχεδιασμός αρχιτεκτονικών σχεδίων 4. Σχεδιασμός αρχιτεκτονικών σχεδίων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ Σαμίρ Μπαγιούκ Για να κάνουμε αντιληπτό ένα αντικείμενο στον χώρο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φωτογράφιση με πολλαπλές λήψεις από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις σεμιναρίου Σεξουαλικότητα & Εφηβεία

Εντυπώσεις σεμιναρίου Σεξουαλικότητα & Εφηβεία Εντυπώσεις σεμιναρίου Σεξουαλικότητα & Εφηβεία Καλύτερη πληροφόρηση Ένιωσα σίγουρη για τον εαυτό μου Πολλές απορίες που δεν είχα φανταστεί με σιγούρεψαν Η σημερινή ενημέρωση ήταν από τις καλύτερες που

Διαβάστε περισσότερα

Ψηλά Κτίρια. Πάμε ψηλά. Αλλά που πάμε; Γιάννης Κακουλλής 11 Ιουνίου 2016

Ψηλά Κτίρια. Πάμε ψηλά. Αλλά που πάμε; Γιάννης Κακουλλής 11 Ιουνίου 2016 Ψηλά Κτίρια Πάμε ψηλά Αλλά που πάμε; Γιάννης Κακουλλής 11 Ιουνίου 2016 1 Ψηλά Κτίρια Είναι εδώ 2 Ψηλά Κτίρια 3 Ψηλά Κτίρια 4 Ψηλά Κτίρια πόσο ψηλά; Μέχρι τώρα κτίζαμε κτίρια 6 8 ορόφων Τώρα κτίζουμε 18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 541 23 Πληροφορίες: Δρ Μαργαρίτα Βυζαντιάδου

Διαβάστε περισσότερα

3-10-2012 : ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΑΝΤΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΤΣΙΟΜΙΤΟΥ. Τάνγκραµ

3-10-2012 : ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΑΝΤΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΤΣΙΟΜΙΤΟΥ. Τάνγκραµ 3-10-2012 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ : ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΑΝΤΕΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΤΣΙΟΜΙΤΟΥ Τάνγκραµ Το τάνγκραµ είναι ένα παλιό κινέζικο παιχνίδι που χρονολογείται πριν το 18 ο αιώνα. Οι πρώτες δηµοσιεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα του Παιχνιδιού

Περιεχόμενα του Παιχνιδιού Ε υρώπη, 1347. Μεγάλη καταστροφή πρόκειται να χτυπήσει. Ο Μαύρος Θάνατος πλησιάζει την Ευρώπη και μέσα στα επόμενα 4-5 χρόνια ο πληθυσμός της θα μείνει μισός. Οι παίκτες αποικούν στις διάφορες περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ Μια πολύπαθη Ιστορία κουβαλάει στους πέτρινους τοίχους του το κατ εξοχήν σύμβολο της Θεσσαλονίκης. Ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης είναι ένας Πύργος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;»

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» πραγματοποιήθηκε τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 2014 σε πέντε σχολεία της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα