Δράςθ E.5: Δικτφωςθ με άλλα ζργα.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δράςθ E.5: Δικτφωςθ με άλλα ζργα."

Transcript

1 LIFE08 NAT/CY/ Δράςθ E.5: Δικτφωςθ με άλλα ζργα. Παραδοτζο: Ζκκεςθ για τθ διεξαγωγι τθσ διιμερθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ με τίτλο «υνάντθςθ Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων για τα Μικρο-Αποκζματα Φυτϊν» PLANT-NET CY Απρίλιοσ 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι - Σκοπόσ τθσ διιμερθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ Ρρϊτθ μζρα ςυνάντθςθσ εργαςίασ: Διεξαγωγι θμερίδασ παρουςιάςεισ και ςυηιτθςθ Ραρουςιάςεισ ομιλθτϊν Συηιτθςθ Δεφτερθ μζρα ςυνάντθςθσ εργαςίασ: Επίςκεψθ ςτο πεδίο Ραραρτιματα

3 1. Ειςαγωγι - κοπόσ τθσ διιμερθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ Το ζργο με τίτλο «Δθμιουργία Δικτφου Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν ςτθν Κφπρο για τθ Διατιρθςθ Ειδϊν και Οικοτόπων Ρροτεραιότθτασ», υλοποιείται ςτα πλαίςια του προγράμματοσ LIFE+08 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Το ζργο ςτοχεφει ςτθ μελζτθ, ανάδειξθ και διατιρθςθ τεςςάρων ενδθμικϊν φυτικϊν ειδϊν προτεραιότθτασ (*Arabis kennedyae, *Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis, *Centaurea akamantis και *Ophrys kotschyi) και δυο τφπων ενδθμικϊν οικοτόπων προτεραιότθτασ (9590 *Δάςθ με Cedrus brevifolia -Cedrocetum brevifoliae - και 9390 *Θαμνϊνεσ και δαςικζσ ςυςτάδεσ τθσ Quercus alnifolia) τθσ Κφπρου. Ο ςτόχοσ αυτόσ επιτυγχάνεται μζςα από τθν εγκατάςταςθ, παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ ενόσ δικτφου πζντε Μικρο-Aποκεμάτων Φυτϊν (ΜΑΦ), μζςα ςε περιοχζσ του Δικτφου Natura Το ζργο PLANT-NET CY, πζραν των ςτόχων του που αφοροφν ςτθ διατιρθςθ ςθμαντικϊν ειδϊν και οικοτόπων τθσ Κφπρου, επιδιϊκει να αποτελζςει τθν πλατφόρμα για τθ δικτφωςθ ανάμεςα ςε χϊρεσ, φορείσ και επιςτιμονεσ που ζχουν υιοκετιςει ι ςκοπεφουν να υιοκετιςουν τθν προςζγγιςθ των ΜΑΦ. Μζςα ςε αυτά τα πλαίςια, οι ςυντελεςτζσ του ζργου διοργάνωςαν διιμερθ ςυνάντθςθ εργαςίασ εμπειρογνωμόνων με επίκεντρο τθ διατιρθςθ ςπάνιων και απειλοφμενων φυτϊν, μζςα από τθν υιοκζτθςθ τθσ προςζγγιςθσ των ΜΑΦ. Ο ςχεδιαςμόσ τθσ διιμερθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ επικεντρϊκθκε ςε δφο άξονεσ: (1) Τθ διεξαγωγι θμερίδασ με ςκοπό τθν παρουςίαςθ και ςυηιτθςθ των εμπειριϊν από ζργα που υιοκζτθςαν τθν προςζγγιςθ των ΜΑΦ κακϊσ και ςτθν παρουςίαςθ των προοπτικϊν που υπάρχουν για τθν υιοκζτθςθ τθσ προςζγγιςθσ των ΜΑΦ από άλλα νζα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (π.χ. ουμανία, Μάλτα) και (2) Τθν πρακτικι επαφι των εμπειρογνωμόνων με κζματα που αφοροφν εργαςίεσ πεδίου (εφαρμογι και υλοποίθςθ τθσ προςζγγιςθσ των ΜΑΦ ςτθν πράξθ), με τθν επίςκεψθ ςτο δίκτυο ΜΑΦ που ζχει εγκαταςτακεί ςτθ Κφπρο. Θ θμερίδα πραγματοποιικθκε ςτισ 5 Απριλίου 2011, ςε αίκουςα του ξενοδοχείου Europa (Λευκωςία), και είχε τίτλο: «Συνάντθςθ Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων για τα Μικρο-Αποκζματα Φυτϊν». Θ διεξαγωγι τθσ θμερίδασ, πζρα από τουσ ςτόχουσ που παρουςιάςτθκαν πιο πάνω, αποςκοποφςε επίςθσ ςτθν παροχι ενθμζρωςθσ αναφορικά με διάφορεσ πτυχζσ τθσ εφαρμογισ τθσ προςζγγιςθσ των ΜΑΦ, ςτισ εξισ ομάδεσ-ςτόχουσ (target groups) εντόσ τθσ Κφπρου: εκπροςϊπουσ Κυβερνθτικϊν τμθμάτων αρμόδιων για κζματα διατιρθςθσ τθσ φφςθσ, περιβαλλοντικζσ μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ και εκπροςϊπουσ των κοινοτιτων που γειτνιάηουν με τα ΜΑΦ. Με βάςθ τθν πρόταςθ του ζργου, υπεφκυνοσ φορζασ υλοποίθςθσ αυτισ τθσ διιμερθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ ιταν το Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ (Υπουργείο Γεωργίασ, Φυςικϊν Ρόρων και Ρεριβάλλοντοσ), το οποίο ςε ςυνεργαςία με το Ρανεπιςτιμιο Frederick και τθν Ομάδα Διαχείριςθσ Ζργου, ςχεδίαςαν και υλοποίθςαν τθ ςυνάντθςθ. Για τθν υλοποίθςθσ τθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ, προςκλικθκαν 2

4 εκπρόςωποι από ζργα που ζχουν υιοκετιςει τθν προςζγγιςθ των ΜΑΦ (χρθματοδοτικθκαν μζςα ςτα πλαίςια του προγράμματοσ LIFE/LIFE+ ι μζςα από εκνικοφσ πόρουσ των χωρϊν τουσ όπωσ αυτά αναφζρονται ςτθν πρόταςθ): Δίκτυο των Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν ςτθν Βαλζνκια/Ιςπανία (LIFE93 NAT/E/011100, LIFE95 NAT/E/00856, LIFE99NAT/E/006417, LIFE03 NAT/E/0064), Δίκτυο των Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν ςτθ Μινόρκα/Ιςπανία (LIFE00 NAT/E/007355), Δίκτυο των Μικρο-αποκεμάτων Φυτϊν ςτο Καρςτ Ραρκ/Σλοβενία (LIFE02 NAT/SLO/008587), Ριλοτικό Δίκτυο των Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν ςτθν Κριτθ/Ελλάδα (LIFE04 NAT/GR/000104) και Διαχείριςθ Σθμαντικϊν Δαςικϊν Οικοτόπων ςτθ Λετονία (Χρθματοδοτοφμενο από τθν Σουθδικι Υπθρεςία Ρροςταςίασ του Ρεριβάλλοντοσ). Επιπλζον, ςτθν ςυνάντθςθ παρουςιάςτθκαν και αξιοποιικθκαν οι πλθροφορίεσ και οι εμπειρίεσ που προζκυψαν από τα δφο ζργα LIFE, τα οποία υλοποιικθκαν πρόςφατα ςτθν Κφπρο και επικεντρϊκθκαν ςτθ διατιρθςθ τθσ φφςθσ: Ειδικζσ Ρεριοχζσ Διατιρθςθσ (Οδθγία 92/43/ΕΟΚ) ςτθν Κφπρο (LIFE Τρίτεσ Χϊρεσ - Contract No. B4-0000/98/000) και Ρροςταςία και Διαχείριςθ των περιοχϊν ΦΥΣΘ 2000 ςτθν Κφπρο (LIFE04NAT/CY/000013). Για τθν υλοποίθςθ του πρϊτου ςκζλουσ τθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ, τόςο ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ Ζργου όςο και ο Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ Ζργου ιρκαν ςε επαφι με ςειρά εμπειρογνωμόνων που είχαν εμπλακεί ι εμπλζκονται ςε ζργα προςταςίασ ςπάνιων φυτϊν, μζςα από τθν υιοκζτθςθ των ΜΑΦ κακϊσ και με εμπειρογνϊμονεσ από νζεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε ι τρίτεσ χϊρεσ προσ τθν Ε.Ε. Μζςα από τισ επαφζσ των εκπροςωπϊν του ζργου, διευκετικθκε θ παρουςία ςτθ ςυνάντθςθ εργαςίασ (θμερίδα) των ζργων και δράςεων για κζματα διατιρθςθσ ςπάνιων και απειλοφμενων ειδϊν από επτά (7) Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (Κφπρο, Ιςπανία, Ελλάδα, Σλοβενία, Λετονία, Βουλγαρία και ουμανία). Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ζγιναν επαφζσ και με εμπειρογνϊμονεσ από τθ Μάλτα και τθν Τουρκία, αλλά παρά τθν αρχικι κετικι τουσ ςυγκατάκεςθ για ςυμμετοχι ςτθ ςυνάντθςθ, αυτό δεν επιτεφχκθκε, λόγω προςωπικϊν τουσ δυςκολιϊν. Για τθν υλοποίθςθ του δεφτερου ςκζλουσ τθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ, θ ομάδα του ζργου προγραμμάτιςε επίςκεψθ των ςυμμετεχόντων ςε τρία από τα ζξι ΜΑΦ του δικτφου που ζχουν εγκαταςτακεί για τουσ ςκοποφσ του ζργου. Με βάςθ τον πιο πάνω ςχεδιαςμό, το τελικό πρόγραμμα τθσ διιμερθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ διαμορφϊκθκε όπωσ αυτό παρουςιάηεται ςτο Ραράρτθμα 1 του παρόντοσ παραδοτζου. Για τθν καλφτερθ οργάνωςθ τθσ ςυνάντθςθσ, το Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ ετοίμαςε ςχετικι λίςτα προςκεκλθμζνων ςτουσ οποίουσ αποςτάλθκε θλεκτρονικά (ι ταχυδρομικά) πρόςκλθςθ και διλωςθ ςυμμετοχισ για τθ ςυνάντθςθ. 3

5 2. Πρϊτθ μζρα ςυνάντθςθσ εργαςίασ: Διεξαγωγι θμερίδασ παρουςιάςεισ και ςυηιτθςθ Στθν θμερίδα επετεφχκθ ικανοποιθτικι ςυμμετοχι του κοινοφ και των ενδιαφερομζνων ομάδων, με τον αρικμό των ςυμμετεχόντων να ξεπερνά τον αρχικό ςτόχο που τζκθκε ςτθν πρόταςθ (50 άτομα). Ραρευρζκθκαν εκπρόςωποι από διάφορα Κυβερνθτικά Τμιματα (π.χ. Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, Τμιμα Δαςϊν), περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ, εκπρόςωποι από ακαδθμαϊκά ιδρφματα, εκπρόςωποι από ερευνθτικά ιδρφματα, εκπρόςωποι άλλων ζργων LIFE+ που υλοποιοφνται ςτθ Κφπρο αυτι τθ ςτιγμι κακϊσ και εμπειρογνϊμονεσ από ζργα του εξωτερικοφ που ζχουν υιοκετιςει τθν προςζγγιςθ των ΜΑΦ (Ραράρτθμα 2 Κατάλογοσ με ςυμμετζχοντεσ). Εικόνεσ 1: Στιγμιότυπα με τουσ παρευριςκόμενουσ κατά τθ διάρκεια τθσ θμερίδασ. Θ ζναρξθ τθσ θμερίδασ ζγινε με τθν ανάγνωςθ του χαιρετιςμοφ του Διευκυντι του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ (κ. Κϊςτα Χατηθπαναγιϊτου) από τον Ανϊτερο Λειτουργό Ρεριβάλλοντοσ, Δρα Χαράλαμπο Χατηθπάκκο. Στθ ςυνζχεια διαβάςτθκε από τθ Γενικι Διευκφντρια του Υπουργείου Γεωργίασ, Φυςικϊν Ρόρων και Ρεριβάλλοντοσ, κα Αίγλθ Ραντελάκθ, χαιρετιςμόσ εκ μζρουσ του Υπουργοφ Γεωργίασ, Φυςικϊν Ρόρων και Ρεριβάλλοντοσ κ. Δθμιτρθ Θλιάδθ, κθρφςςοντασ ζτςι και 4

6 τθν ζναρξθ τθσ θμερίδασ (με βάςθ το πρόγραμμα που είχε καταρτιςτεί Ραράρτθμα 1). Εικόνα 2: Χαιρετιςμόσ από τθ Γενικι Διευκφντρια του Υπουργείου Γεωργίασ, Φυςικϊν Ρόρων και Ρεριβάλλοντοσ, κα Αίγλθ Ραντελάκθ. 5

7 2.1. Παρουςιάςεισ ομιλθτϊν Οι παρουςιάςεισ των ομιλθτϊν τθσ θμερίδασ, ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου (http://www.plantnet.org.cy/lang1/tourism_workshop.html), ενϊ μια ςφντομθ και περιλθπτικι παρουςίαςι τουσ γίνεται πιο κάτω: Παρουςίαςη με τίτλο «Θ δημιουργία του Δικτφου Natura 2000 ςτην Κφπρο και η ςυμβολή του προγράμματοσ LIFE», κα Δζςπω Ηαβροφ 1, Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ - Τμήμα Περιβάλλοντοσ Θ εκπρόςωποσ του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ ζκανε μια αναςκόπθςθ ςτθν εφαρμογι του Ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ LIFE ςτισ περιοχζσ του Δικτφου Natura 2000 ςτθν Κφπρο. Επεςιμανε ότι ο ςκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ δθμιουργία ενόσ δικτφου προςτατευόμενων περιοχϊν και ηωνϊν διατιρθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ 92/43/EE, εντόσ του ευρφτερου Δικτφου Natura 2000, ςτο νθςί. Ζμφαςθ δόκθκε ςτα δφο ζργα «Establishment of a Plant Micro-Reserve network in Cyprus for the conservation of priority species and habitats» και «Improving the conservation status of fauna species in Cyprus. Microhabitat restoration to landscape connectivity». Εικόνα 3: Θ λειτουργόσ περιβάλλοντοσ (Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ), κα Μαρίνα Ξενοφϊντοσ Παρουςίαςη με τίτλο «Plant Micro-Reserves: Setting up the Network», Δρ. Emilio Laguna, Microreserves de flora, Generalitat Valenciana Ο Δρ Emilio Laguna εξιγθςε τθ γενικι ζννοια του όρου «Μικρο-Απόκεμα Φυτϊν» (ΜΑΦ) αλλά και το μοντζλο τθσ Βαλζνκια, το οποίο εφαρμόηεται ςτθν ανατολικότερθ περιοχι τθσ Ιςπανίασ. Αναφζρκθκε ςτα χαρακτθριςτικά των «Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν» που ςυνιςτοφν το Δίκτυο των ΜΑΦ ςτθ Βαλζνκια από το 1992 και ςτθ ςχετικι νομοκεςία που ιςχφει ςτθν Ιςπανία. Θ αρχικι ιδζα, το 1992, ιταν ο οριςμόσ και θ διατιρθςθ 150 ΜΑΦ, μζςω του προγράμματοσ LIFE-Nature. Σιμερα, 1 Η παροσσίαση έγινε από την κα Μαρίνα Ξενουώντος (Λειτοσργός Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος), λόγω προσωπικού κωλύματος της κα Ζαβρού. 6

8 οι περιοχζσ με «Μικρο-Αποκζματα Φυτϊν», ςτθ Βαλζνκια, ανζρχονται ςτισ 289 και περιλαμβάνουν πλθκυςμοφσ περιςςότερων από 1500 taxa. Κλείνοντασ, ο Δρ Laguna επιςιμανε ότι τα ΜΑΦ τθσ Βαλζνκια ενζπνευςαν τθν εδραίωςθ νζων δραςτθριοτιτων και δικτφων όπωσ θ δθμιουργία Μικρο- Αποκεμάτων ςε άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ μζςω του προγράμματοσ LIFE. Εικόνα 4: Ο Δρ Emilio Laguna, ςτθν παρουςίαςθ τθσ προςζγγιςθσ των ΜΑΦ και ςτθν υλοποίθςθ ζργων που υιοκζτθςαν τθν προςζγγιςθ αυτι ςτθ Βαλζνκια (Ιςπανία) Παρουςίαςη με τίτλο «Plant Micro-Reserves: management of the network», Δρ Vicente Deltoro, Microreserves de flora, Generalitat Valenciana Εικόνα 5: Ο Δρ Vincente Deltoro παρουςιάηοντασ τθν υιοκζτθςθ τθσ προςζγγιςθσ των ΜΑΦ ςτθ Βαλζνκια. Ο Δρ Vicente Deltoro αναφζρκθκε ςτον τρόπο διαχείριςθσ των 289 ΜΑΦ που υπάρχουν ςτθ Βαλζνκια, τα οποία περιλαμβάνουν το 74% των ενδθμικϊν ειδϊν και το 53% των ειδϊν που κινδυνεφουν, από τθ χλωρίδα τθσ Βαλζνκια. Ριο ςυγκεκριμζνα, ανζλυςε το οικονομικό κόςτοσ και τον απαραίτθτο χρόνο που απαιτοφνται για τθν πραγματοποίθςθ ζξι δράςεων που ζγιναν για τθ διατιρθςθ μερικϊν από τα 370 ενδθμικά είδθ, εντόσ των Μικρο-Αποκεμάτων. Τζτοιεσ δράςεισ είναι θ επί τόπου και εκτόσ τόπου διατιρθςθ των πλθκυςμϊν των υπό μελζτθ ειδϊν αλλά και θ οριοκζτθςθ και ςιμανςθ των περιοχϊν ΜΑΦ, για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ. 7

9 Παρουςίαςη με τίτλο «Establishment of a Plant Micro-Reserve network in Cyprus for the conservation of priority species and habitats», Αναπλ. Καθ. Κώςτασ Καδήσ, Επιςτημονικόσ Υπεφθυνοσ Ζργου PLANT-NET CY, Πανεπιςτήμιο Frederick Ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ του ζργου αναφζρκθκε ςτο ζργο PLANT-NET CY, περιγράφοντασ εκτενϊσ τισ δράςεισ του ζργου και το πϊσ αυτζσ κα ςυμβάλουν ςτθν υλοποίθςθ των ςτόχων του ζργου. Επίςθσ, ζγινε αναφορά ςτα είδθ και οικοτόπουσ προτεραιότθτασ που επικεντρϊνεται το ζργο. Επιπλζον, παρουςιάςτθκε θ μεκοδολογία που χρθςιμοποιείται και οι δράςεισ που ολοκλθρϊκθκαν, είναι ςε εξζλιξθ ι πρόκειται να γίνουν ςτο πλαίςιο του ζργου. Σθμαντικι αναφορά ζγινε και ςτθν πρωτοβουλία που κα αναπτυχκεί μζςω του ζργου PLANT-NET CY για τθ δθμιουργία ενόσ Ευρωπαϊκοφ δικτφου Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν. Εικόνα 6: Ο Αναπλ. Κακ. Κϊςτασ Καδισ παρουςιάηει το ςε εξζλιξθ ζργο PLANT-NET CY Παρουςίαςη με τίτλο «Plant Micro-Reserves in Crete», Kαθ. Κώςτασ Θάνοσ, Επιςτημονικόσ Υπεφθυνοσ του Ζργου CretaPlant, Τμήμα Βιολογίασ, Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Ο Κακ. Θάνοσ παρουςίαςε το ζργο CretaPlant που υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ LIFE+ και αποςκοποφςε ςτθν εγκατάςταςθ ενόσ πιλοτικοφ δικτφου ΜΑΦ, για τθν προςταςία και διατιρθςθ ζξι ειδϊν και ενόσ οικοτόπου προτεραιότθτασ τθσ Δυτικισ Κριτθσ. Μζςα από τθν παρουςίαςι του ανζλυςε τισ δράςεισ του ζργου και αναφζρκθκε ςτισ απειλζσ και ςτθν ανάγκθ διατιρθςθσ των ειδϊν ςτόχων. Τζλοσ, τόνιςε τθν ανάγκθ για ςυμπερίλθψθ τθσ ζρευνασ ςτα Ευρωπαϊκά προγράμματα διατιρθςθσ ειδϊν και οικοτόπων (όπωσ είναι το LIFE+) παρουςιάηοντασ ςυγκεκριμζνα παραδείγματα από δφο από τα εφτά ΜΑΦ τθσ Κριτθσ. 8

10 Εικόνα 7: Ο Κακ. Κϊςτασ Θάνοσ ςτθν παρουςίαςθ του ζργου CretaPlant Παρουςίαςη με τίτλο «From scientific knowledge to social awareness: ten years of endangered flora management in Memora through the LIFE programme», Δρ Pepe Fraga i Arguimbau, LIFE BASSES, Consell Insular de Menorca Εικόνα 8: Ο Δρ Pepe Fraga i Arguimbau, ςτθν παρουςίαςθ τθσ εγκατάςταςθσ δικτφου ΜΑΦ ςτθ Μινόρκα (Ιςπανία). O Δρ Fraga μίλθςε για τα τρία ζργα που πραγματοποιικθκαν ςτο νθςί τθσ Μινόρκα ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ LIFE και LIFE+, από το 2000 μζχρι ςιμερα. Αναφζρκθκε ςτο ςκοπό και τισ δράςεισ του κάκε ζργου, που ςε κάκε περίπτωςθ ςτόχευε ςτθν εφαρμογι ςυγκεκριμζνων Ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν, αλλά και ςτθν προςταςία ςυγκεκριμζνων ειδϊν και των ενδιαιτθμάτων τουσ. Ολοκλθρϊνοντασ, τόνιςε ότι τα ζργα που ζγιναν ςτθ Μινόρκα, μζςα από το πρόγραμμα LIFE Nature αφξθςαν ςθμαντικά τθ γνϊςθ γφρω από τθν κατάςταςθ τθσ χλωρίδασ του νθςιοφ και ςυνετζλεςαν ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ και ανάμειξθ του κοινοφ ςτθ διατιρθςι τθσ. 9

11 Παρουςίαςη με τίτλο «Creation and Maintenance of Micro-Reserves in Slovenia» κα Bojana Lipej, Slovenia Θ κα Lipej με τθ ςειρά τθσ αναφζρκθκε ςτθν εδραίωςθ των ΜΑΦ ςτθ Σλοβενία μζςα από το πρόγραμμα LIFE Nature. Ο ςκοπόσ του ζργου ιταν θ διατιρθςθ τεςςάρων τφπων οικοτόπων και θ προςταςία ειδϊν χλωρίδασ και πανίδασ Ευρωπαϊκοφ ενδιαφζροντοσ. Ρροχϊρθςε ςε περιγραφι μερικϊν εκ των ειδϊν-ςτόχων και των δράςεων που ζγιναν ςε κάκε περίπτωςθ. Στο τζλοσ, ανζφερε τθν κατάςταςθ που υπάρχει ςτθν περιοχι δράςθσ και τθ ςτάςθ του κοινοφ πζντε χρόνια μετά το πζρασ του ζργου. Εικόνα 9: Θ κα Bojana Lipej, ςτθν παρουςίαςθ τθσ εγκατάςταςθσ δικτφου ΜΑΦ ςτθ Σλοβενία Παρουςίαςη με τίτλο «A Pilot Network of Small Protected Sites using Plant Micro-Reserve Model-background and progress» Assoc. Prof. Raina Nacheva, Project Manager of LIFE project BulPlantNet Εικόνα 10: Θ Αναπλ. Κακ. Raina Nacheva, ςτθν παρουςίαςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του δικτφου ΜΑΦ ςτθ Βουλγαρία. Θ Αναπλ. Κακ. Nacheva παρουςίαςε το ζργο BulPlantNet, το οποίο βρίςκεται ςε εξζλιξθ αυτι τθν περίοδο και επίςθσ χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+. Το BulPlantNet περιλαμβάνει 56 περιοχζσ Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν, ςτισ οποίεσ προςτατεφονται 299 είδθ φυτϊν. Ππωσ και οι άλλοι ομιλθτζσ, ςθμείωςε τον ςκοπό του ζργου, ζδωςε ζμφαςθ ςτισ ολοκλθρωμζνεσ, τρζχουςεσ και μελλοντικζσ δράςεισ και τζλοσ αναφζρκθκε ςτα αναμενόμενα αποτελζςματα του ζργου. 10

12 Παρουςίαςη με τίτλο «Micro-Reserves for Protection of Species and Habitats in Latvia» κοσ Marcis Saklaurs, Division of Species and Habitats Protection, Ministry of Environment and Regional Planning of Latvia Εικόνα 11: Ο κοσ Marcis Saklaurs, παρουςιάηοντασ τισ προοπτικζσ ενίςχυςθσ του δικτφου ΜΑΦ ςτθ Λετονία. Ο κ Saklaurs αρχικϊσ παρουςιάςε κάποια γενικά ςτοιχεία για το κακεςτϊσ εξάπλωςθσ και προςταςίασ των δαςϊν ςτθ Λετονία, κακϊσ επίςθσ και ςτοιχεία για τθν χλωρίδα τθσ. Στθ ςυνζχεια, παρουςίαςε το κακεςτϊσ που επικρατεί ςτθ Λετονία όςο αφορά τα Μικρο-Αποκζματα Φυτϊν και τθ ςχετικι νομοκεςία. Μίλθςε για τθν πρϊτθ περιοχι ΜΑΦ που εδραιϊκθκε ςτθ Λετονία το 2002, και αναφζρκθκε εκτενϊσ ςτον αρικμό των Μικρο-Αποκεμάτων ςτθ Λετονία, που ςιμερα φτάνουν τα 2062 και ςτθ βιοποικιλότθτα που τα χαρακτθρίηει Παρουςίαςη με τίτλο «Micro-Reserves for protected forest habitats-experience in Latvia» κα Sandra Ikauniece, Forest Ecologyst, State Forest Service, Latvia Θ κα Ikauniece μίλθςε για τθν προςταςία των δαςϊν ςτθ Λετονία και άλλεσ περιοχζσ προςταςίασ τθσ φφςθσ όπωσ οι περιοχζσ Natura 2000 και τα Μικρο-Αποκζματα. Ζδωςε ζμφαςθ ςε δαςικοφσ οικότοπουσ - κλειδιά, Ευρωπαϊκοφ ενδιαφζροντοσ και ςτα Μικρο-Αποκζματα, επιςθμαίνοντασ τα χαρακτθριςτικά τουσ και τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν. Εικόνα 12: Θ κα Sandra Ikauniece, ςτθν παρουςίαςθ του ζργου εγκατάςταςθσ δικτφου ΜΑΦ ςτθ Λετονία. 11

13 Παρουςίαςη με τίτλο «Plant conservation in Romania: from IPA (Important Plant Areas) to PMR (Plant Micro Reserves)» Δρ Paulina Anastasiu, Department of Botany, University of Bucharest Εικόνα 13: Θ Δρ Paulina Anastasiu, ςτθν παρουςίαςθ τθσ προοπτικισ υιοκζτθςθσ και εγκατάςταςθσ δικτφου ΜΑΦ ςτθ ουμανία. Θ Δρ Anastasiu μίλθςε για τισ 276 Important Plant Areas (IPA) που υπάρχουν ςτθ ουμανία. Τζτοιεσ περιοχζσ φιλοξενοφν πλθκϊρα ςπάνιων, ενδθμικϊν ι/και απειλοφμενων ειδϊν χλωρίδασ ι περιλαμβάνουν οικότοπουσ Κοινοτικοφ ενδιαφζροντοσ που απειλοφνται και γι αυτό θ εγκακίδρυςι τουσ ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν προςταςία και διατιρθςι τουσ. Ολοκλθρϊνοντασ, ςθμείωςε ότι θ πλθροφορία που υπάρχει για τισ περιοχζσ IPA ςυνζβαλε ςθμαντικά ςτθ δθμιουργία του Δικτφου Natura 2000 ςτθ ουμανία. 2.2 υηιτθςθ Με τθν ολοκλιρωςθ των παρουςιάςεων από τουσ ομιλθτζσ διεξιχκθ ςυηιτθςθ ςτρογγυλισ τραπζηθσ με κζμα: Prospect of linking the existing Plant Micro-reserves in Europe and creating a European Plant Micro-Reserves network. Συντονιςτικό ρόλο ςτθ ςυηιτθςθ αυτι, είχε ο Αναπλ. Κακ. Κϊςτασ Καδισ, Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ Ζργου PLANT-NET CY και ο Δρ Emilio Laguna, εμπνευςτισ τθσ προςζγγιςθσ των ΜΑΦ. Εικόνα 14: Ο Δρ Emilio Laguna και ο Αναπλ. Κακ. Κϊςτασ Καδισ. 12

14 Στθ ςυηιτθςθ αυτι, αφοφ ζγινε μια γενικι αναςκόπθςθ τθσ πορείασ υιοκζτθςθσ τθσ προςζγγιςθσ των ΜΑΦ ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο, ζγινε αναφορά ςτθ ςθμαςία: Δθμιουργίασ ενόσ δικτφου ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ των φορζων και των εμπειρογνωμόνων που υιοκζτθςαν τθν πρακτικι των ΜΑΦ. Κοινισ προβολισ των ζργων που υιοκζτθςαν τθν πρακτικι των ΜΑΦ ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο. Με ςθμείο αναφοράσ τα δυο πιο πάνω ςθμεία οι Δρ Κάδθσ και Dr Laguna, αναφζρκθκαν ςτθν ανάγκθ για τθ: Συγγραφι, ετοιμαςία και εκτφπωςθ ενόσ βιβλίου ςχετικό με τθν προςζγγιςθ των ΜΑΦ, κακϊσ και ςτθν παρουςίαςθ των επιςτθμονικϊν πλθροφοριϊν και βζλτιςτων πρακτικϊν για αποτελεςματικά μζτρα διατιρθςθσ και διαχείριςθσ που αναπτφχκθκαν ςτο πλαίςιο των ΜΑΦ ςε διάφορεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Θ εργαςία αυτι κα διεκπεραιωκεί μζςα από τθν υλοποίθςθ των δράςεων του ζργου PLANT-NET CY, αφοφ ζνα τζτοιο βιβλίο αποτελεί και παραδοτζο του ζργου. Δθμιουργία μιασ κοινισ ιςτοςελίδασ ι και ςελίδασ ςτο χϊρο κοινωνικισ δικτφωςθσ Facebook, όπου κα προβάλλονται τα ζργα που υιοκζτθςαν τθν προςζγγιςθ των ΜΑΦ και οι δράςεισ των ζργων αυτϊν. Δθμιουργία ενόσ επίςθμου «Δικτφου εμπειρογνωμόνων ςε κζματα Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν», με εκπροςϊπουσ από τισ χϊρεσ ι περιφζρειεσ που ζχουν υιοκετιςει τθν προςζγγιςθ των ΜΑΦ. Ρραγματοποίθςθ ςε τακτικι βάςθ, ςυναντιςεων με επίκεντρο τα ΜΑΦ ςτθν Ευρϊπθ (κάκε 2-3 χρόνια) Σφνταξθ και ζκδοςθ, ςε τακτικι βάςθ, ενθμερωτικϊν δελτίων (Newsletters). Εικόνα 15: Ομαδικι φωτογραφία με τουσ ομιλθτζσ τθσ θμερίδασ και λοιποφσ παρευριςκόμενουσ. 13

15 Οι ειςθγιςεισ αυτζσ ζτυχαν τθσ ευρείασ αποδοχισ, όλων των παρευριςκομζνων, οι οποίοι με τθ ςειρά τουσ, μζςα από εποικοδομθτικζσ παρεμβάςεισ και ςχόλια επεςιμαναν τθν ανάγκθ δικτφωςθσ των ζργων που υιοκζτθςαν τθν προςζγγιςθ των ΜΑΦ. Αρχικά, ςυμφωνικθκε θ ςυμμετοχι τουσ ςτθ ςυγγραφι του βιβλίου με τθν παραχϊρθςθ ςχετικϊν πλθροφοριϊν ι και ακόμθ (άμεςα) με τθν ςυγγραφι και ςφνταξθ ολόκλθρων κεφαλαίων του βιβλίου. Επίςθσ, ζνα άλλο πρϊτο βιμα που ςυμφωνικθκε να γίνει είναι θ δθμιουργία μια ςελίδασ ςε χϊρο κοινωνικισ δικτφωςθσ, όπου κα παρουςιάηονται τα διάφορα ζργα και οι πρακτικζσ που εφαρμόςτθκαν για τθν υλοποίθςθ τθσ προςζγγιςθσ των ΜΑΦ. Τζλοσ, αποφαςίςτθκε όπωσ ςυνταχκεί και αποςταλεί ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, επιςτολι όπου κα παρουςιάηονται οι ςκοποί/ςτόχοι τθσ δικτφωςθσ ςε Ρανευρωπαϊκό επίπεδο των ζργων που ζχουν υιοκετιςει τθν προςζγγιςθ των ΜΑΦ. Μζςα από τθν επιςτολι αυτι κα αναηθτθκοφν επίςθσ, οι δυνατότθτεσ για ςτιριξθ τθσ προςπάκειασ αυτισ από μζρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ςε διοικθτικό, νομικό και χρθματοδοτικό επίπεδο (Ραράρτθμα 3). 3. Δεφτερθ μζρα ςυνάντθςθσ εργαςίασ: Επίςκεψθ ςτο πεδίο Θ δεφτερθ μζρα τθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ, αποςκοποφςε ςτθν άμεςθ επαφι των ςυμμετεχόντων τθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ, με πρακτικζσ που εφαρμόηονται ςτο πεδίο, μζςα ςτο πλαίςιο υιοκζτθςθσ τθσ προςζγγιςθσ των ΜΑΦ ςτθν Κφπρο. Για τον ςκοπό αυτό, οργανϊκθκε επίςκεψθ ςε τρία από τα πζντε ΜΑΦ που ζχουν εγκαταςτακεί ςτο πλαίςιο του ζργου PLANT-NET CY. Οι επιςκζψεισ αυτζσ, εκτόσ από τθν παρουςίαςθ των ειδϊν ςτόχων ςε κάκε ΜΑΦ, αλλά και των δράςεων που υλοποιοφνται για τθν βελτίωςθ του κακεςτϊτοσ διατιρθςισ τουσ (Δράςεισ Γ, ζργου PLANT-NET CY), αποςκοποφςαν ςτο να παρουςιάςουν και ςειρά δράςεων ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ που ζχουν γίνει ςτισ κοινότθτεσ που γειτνιάηουν με τα ΜΑΦ. Οι δράςεισ αυτζσ αποςκοποφν ςτο να ενθμερϊςουν και να ευαιςκθτοποιιςουν οργανωμζνα ςφνολα, φορείσ και απλοφσ κατοίκουσ των περιοχϊν αυτϊν ςε κζματα προςταςίασ τθσ φφςθσ και ανάδειξθσ του χλωριδικοφ πλοφτου τθσ περιοχισ τουσ. 14

16 Εικόνεσ 16 & 17: Επίδειξθ του αυτόματου ςτακμοφ παρακολοφκθςθσ ςτο ΜΑΦ ςτθν περιοχι Μιτςερό (αριςτερά) και τθσ πινακίδασ για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ που τοποκετικθκε ςτο χωριό Μιτςερό (δεξιά). Εικόνεσ 18 & 19: Εξόρμθςθ ςε δφο ΜΑΦ, ςτθν περιοχι Κοιλάδα των Κζδρων-Κάμποσ (αριςτερά) και ςτο Μιτςερό (δεξιά). Εικόνεσ 20 & 21: Θ ομάδα παρατθρεί τον πλθκυςμό τθσ ορχιδζασ Ophrys kotschyi ςτο ΜΑΦ ςτθν περιοχι Μιτςερό (αριςτερά) και ομαδικι φωτογραφία ςτθν ίδια περιοχι (δεξιά). 15

17 4. Παραρτιματα Παράρτθμα 1: Σο πρόγραμμα τθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ Agenda Expert Workshop on Plant Micro-Reserves 1 st day - Tuesday (05/04/2011): Workshop Day 9:00- Registration 9:30 Mr. Costas Chadjipanayiotou Director of Department of Environment, Ministry of Agriculture, Welcoming Natural, Resources and Environment 9:35 Mrs Egly Pantelaki Permanent Secretary of the Ministry of Agriculture, Natural, Resources and Workshop opening Environment 9:45 Mrs Despo Zavrou Environment Officer, Department of Environment, Ministry of Agriculture, Natural, Resources and Environment The establishment of the Natura 2000 Network in Cyprus and the contribution of LIFE-funded projects Section 1: The concept of Plant Micro-Reserves; Examples from Mediterranean countries 10:00 10:15 Dr. Emilio Laguna Generalitat Valenciana Dr. Vicente Deltoro VAERSA (Generalitat Valenciana) Plant Micro-Reserves: setting up the network Plant Micro-Reserves: managing the network 16

18 10:30 Assoc. Prof. Costas Kadis Nature Conservation Unit, Frederick University Establishment of a Plant Micro-Reserve Network in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats 10:45 Prof. Costas Thanos Department of Botany, National and Kapodistrian University of Plant Micro-Reserves in Crete Athens Dr. Pere Fraga i Arguimbau From scientific knowledge to social 11:00 LIFE RENEIX, Consell Insular de awareness: ten years of endangered flora Menorca management in Menorca through the LIFE programme 11:15 Questions - Discussion 11:30 Coffee Break Section 2: Adopting the Plant Micro-Reserves approach in other European Countries 11:50 Mrs Bojana Lipej Creation and Maintenance of Micro- DOPPS - BirdLife Slovenia Reserves in Slovenia 12:05 Assoc. Prof. Rayna Nacheva A Pilot Network of Small Protected Sites Institute of Biodiversity and Ecosystem using the Plant Micro-reserve Model - Research, Bulgarian Academy of background and progress Sciences 12:20 Mr. Mārcis Saklaurs Division of Species and Habitats Protection, Ministry of Environment Plant Micro-Reserves in Latvia and Regional Planning of Latvia 12:35 Mrs Sandra Ikauniece Microreserves for protected forest State Forest Service of Latvia habitats experience in Latvia 12:50 Questions - Discussion 13:00 Lunch Section 3: Adopting the Plant Micro-Reserves approach in new EU member states 14:15 Dr. Joseph Buhagiar Department of Biology, University of Malta, Director of Argotti Botanical Gardens Conservation efforts for some rare and endangered species in the Maltese Islands 17

19 14:30 Dr. Paulina Anastasiu & Prof. Anca Plant conservation in Romania: from IPA Sarbu (Important Plant Areas) to PMR (Plant Department of Botany & Microbiology, Micro Reserves). University of Bucharest 14:45 Questions - Discussion 15:00 Coffee Break Prospect of linking the existing Plant Micro-reserves in Europe and creating a 15:15 European Plant Micro-Reserves network Round Table Discussion 16:15 End of workshop 18

20 Expert Workshop on Plant Micro-Reserves 2 nd day -Wednesday (06/04/2011): Field trip day Departure from the hotel 8:30 Visit at Plant Micro-Reserves (PMRs) which have been established through the LIFE project PLANT-NET CY 9:00 10:00 PMR 1 Mitsero Area (Targeted species: *Ophrys kotschyi) 10:05 10:30 Coffee at Mitsero village 12:30 13:00 PMR 2 Koilada Kedron-Kambos (Targeted habitat: 9390 *Scrub and low forest vegetation of Quercus alnifolia) PMR 3 Koilada Kedron-Kambos (Targeted habitat: 9590*Cedrus 13:00 13:45 brevifolia forests) (Cedrosetum brevifoliae and Targeted species: *Arabis Kennedyae) 14:30 Lunch at Kampos village 17:30 Arrival at the hotel 19

21 Παράρτθμα 2: Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν θμερίδα A/A Ονοματεπϊνυμο Οργανιςμόσ/Σμιμα 1 Anastasiu Paulina 2 Bancheva Svetlana 3 Buhagiar Joseph 4 Cardona Pons Eva Department of Botany&Microbiology, University of Bucharest, Romania Institute of Biodiversity &Ecosystem, Research, Bulgarian Academy of Sciences Argotti Botanical Gardens, University of Malta LIFE RENEIX, Consell Insular de Menorca, Spain 5 Deltoro Vicente Generalitat Valenciana, Spain 6 Fraga Pere LIFE RENEIX, Consell Insular de Menorca, Spain 7 Ikauniece Sandra State Forest Service, Latvia 8 Laguna Emilio Generalitat Valenciana, Spain 9 Lipej Bojana DOPS - Birdlife Slovenia 10 Nacheva Raina 11 Rezek Natasa 12 Saklaurs Mārcis 13 Θάνοσ Κϊςτασ 14 Gucel Salih 15 Gokyigit Ayse Institute of Biodiversity &Ecosystem, Research, Bulgarian Academy of Sciences Secondary School Gimnazija, Koper, Slovenia Ministry of Environment & Regional, Planning, Latvia Department of Biology, University of Athens, Greece Environmental Sciences Institute 20

22 A/A Ονοματεπϊνυμο Οργανιςμόσ/Σμιμα 16 Kaya Fatma 17 Kusetogluları Hasibe Environmental Sciences Institute 18 Symons Nicholas Terra Cypria 19 Yalinca Gulcan Natura 2000 Project 20 Ανδρζου Μάριοσ Frederick University 21 Αντωνίου Ανδρζασ Τμιμα Δαςϊν 22 Γιαςεμί Ειρινθ 23 Ερωτοκρίτου Ζλενα Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ 24 Ηαβροφ Δζςπω Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ 25 Θλιάδθσ Νικόλασ Frederick University 26 Καδισ Κϊςτασ Frederick University 27 Κουηάλθ Θρϊ ΑΚΤΘ Κζντρο Μελετϊν 28 Κουνναμάσ Κωνςταντίνοσ Frederick University 29 Κουρτελαρίδθσ Δθμιτρθσ Ινςτιτοφτο Γεωργικϊν Ερευνϊν 30 Κουταλιανόσ Αντϊνθσ Τμιμα Δαςϊν 31 Κουτςόφτα Ραναγιϊτα Terra Cypria 32 Κυριάκου Θωμάσ Τμιμα Δαςϊν 33 Κωνςταντίνου Κωνςταντίνοσ Frederick University 34 Λοϊηίδθσ Μιχάλθσ Isotech Ltd 35 Λουκά Βαςίλθσ Isotech Ltd 36 Λφρα Αντωνία Αναρριχθτικόσ Ορειβατικόσ Σφλλογοσ ΚΟΦΕΣ 37 Μαηαράκθ Σοφία Frederick University 21

23 A/A Ονοματεπϊνυμο Οργανιςμόσ/Σμιμα 38 Μακρυκϊςτα Ζρςθ ΟΙΚΟΣ 39 Νεάρχου Αντρζασ Τμιμα Δαςϊν 40 Νικολάου Χάρθσ Τμιμα Δαςϊν 41 Ξενοφϊντοσ Μαρίνα Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ 42 Ραπαδόπουλοσ Μθνάσ Τμιμα Δαςϊν 43 Ραπαναςταςίου Αντρζασ Ρεριβαλλοντικος Συνδεςμοσ Μιτςεροφ 44 Ραπαχριςτοφόρου Τάκθσ Τμιμα Δαςϊν 45 Σαββίδου Άννα Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ 46 Σεργίδθσ Λεφκιοσ Terra Cypria 47 Τηιρκαλλι Ζλλθ Frederick Research Center 48 Τςιάρτα Μυροφόρα 49 Τςιντίδθσ Τάκθσ Τμιμα Δαςϊν 50 Φάνου Κορίνα Frederick University 51 Χατηθπάκκοσ Χαράλαμποσ Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ 52 Χατηθςτερκϊτθσ Λευτζρθσ Υπουργείο Εςωτερικϊν 22

24 Παράρτθμα 3: Θ επιςτολι που ετοιμάςτθκε από το ζργο PLANT-NET CY, μετά από τθν ομόφωνθ απόφαςθ των εμπειρογνωμόνων που ςυμμετείχαν ςτθ θμερίδα. * Η Επιςτολή θα αναρτηθεί αφοφ ολοκληρωθοφν οι επαφέσ των εκπροςώπων του έργου με την ΕΕ. 23

PLANT-NET CY. Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας LIFE08 NAT/CY/000453

PLANT-NET CY. Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας LIFE08 NAT/CY/000453 PLANT-NET CY Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας LIFE08 NAT/CY/000453 Ιούνιος 2012 2 Plant-Net Cy Plant-Net Cy 3 Το έργο Το έργο με

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 NAT/CY/000453. Δράση Γ.3: Παρακολούθηση των Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών. Παραδοτέο: Βάση δεδομένων παρακολούθησης / Διαγραμματικά μοντέλα

LIFE08 NAT/CY/000453. Δράση Γ.3: Παρακολούθηση των Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών. Παραδοτέο: Βάση δεδομένων παρακολούθησης / Διαγραμματικά μοντέλα LIFE08 NAT/CY/000453 Δράση Γ.3: Παρακολούθηση των Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών Παραδοτέο: Βάση δεδομένων παρακολούθησης / Διαγραμματικά μοντέλα PLANT-NET CY Ιούνιος 2013 Το παρόν κείμενο ετοιμάστηκε από τη Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΗΜΕΗ ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΙΚΟ-ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΗΤΗΣ. Ζργο LIFE-CRETAPLANT

ΤΙΗΜΕΗ ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΙΚΟ-ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΗΤΗΣ. Ζργο LIFE-CRETAPLANT ΤΙΗΜΕΗ ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΙΚΟ-ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΗΤΗΣ Ζργο LIFE-CRETAPLANT Ριλοτικό Δίκτυο Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν ςτθ Δυτικι Κριτθ Μ. Ανδρζου 2010 A6: Learning from the experiences of other EU countries

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 NAT/CY/000453

LIFE08 NAT/CY/000453 LIFE08 NAT/CY/000453 Δράση Δ.1: Ενημερωτική εκστρατεία, διοργάνωση συναντήσεων εργασίας, σεμιναρίων και συνεδρίων, παραγωγή ενημερωτικού υλικού. Παραδοτέο: Έκθεση για την τελική εκδήλωση παρουσίασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

P L A N T - N E T C Y

P L A N T - N E T C Y P L A N T - N E T C Y Περιεχόμενα Εισαγωγή και στόχοι έργου 1 Μικρο-Αποθέματα Φυτών (ΜΑΦ) 1 Arabis kennedyae 2 Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis Centaurea akamantis 2 3 Ophrys kotschyi 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ- 2011

ΔΑΣΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ- 2011 ΔΑΣΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ- 2011 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΔΑΣΩΝ 2011 Νέες προσεγγίσεις σε θέματα προστασίας και διατήρησης του φυσικού πλούτου της Κύπρου ΔΡ ΝΙΚΟΛΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΔΑΣοΛοrοΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Ανκι Χαραλάμπουσ Διευκφντρια Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Παρασκευή, 21

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Frederick Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα 1036, Λευκωσία, Κύπρος. Τ.Θ. 24729, 1303 Λευκωσία, Κύπρος.

Πανεπιστήμιο Frederick Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα 1036, Λευκωσία, Κύπρος. Τ.Θ. 24729, 1303 Λευκωσία, Κύπρος. Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση Εργασίας: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Ημερομηνία γέννησης: 23 Ιανουαρίου 1987 Τόπος γέννησης: Λευκωσία, Κύπρος Ιθαγένεια: Κυπριακή Εθνικότητα: Ελληνική ΗΡΩ ΚΟΥΖΑΛΗ Μονάδα Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ

ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ Μζςα από το κάλεςμα τθσ Πανελλινιασ Eκελοντικισ Καμπάνιασ «Let s do it Greece 2014» για ςυμμετοχι και ςυνεργαςία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

LIFE - ΦΥΣΗ. Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας. Κλίμακα: 1:5000

LIFE - ΦΥΣΗ. Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας. Κλίμακα: 1:5000 ,,, LIFE+ /NAT/CY/ Χάρτης του Μικρο-αποθέματος του φυτού *Ophrys kotchyi Περιοχή Μιτσερού,, DEVELOPMΕNT PROGRAMME Οικότοποι Natura Γεωργικές Καλλιέργειες,, Ισοϋψείς γραμμές (ισοδιάσταση m) Όρια Μικροαποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ www.astegoi.weebly.com Τπεφθυνοσ καθηγητήσ : κ. Δημητριάδησ. Ονόματα ομάδασ : Γκαντοφνασ Δημήτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

13 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνική Βοτανική Εταιρεία 13 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Πρόγραμμα και Περιλήψεις Διοργάνωση Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Hellenic Botanical Society

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 NAT/CY/ Δράση Γ.5: Εμπλουτισμός των πληθυσμών των υπό μελέτη ειδών

LIFE08 NAT/CY/ Δράση Γ.5: Εμπλουτισμός των πληθυσμών των υπό μελέτη ειδών LIFE08 NAT/CY/000453 Δράση Γ.5: Εμπλουτισμός των πληθυσμών των υπό μελέτη ειδών Παραδοτέο: Έκθεση για τον Εμπλουτισμό των Πληθυσμών των Υπό Μελέτη Ειδών PLANT-NET CY Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα I. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΚΛΗΗ. Σίτλοσ: Συναλλακτικό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Λιψθσ Περιβαλλοντικϊν Αποφάςεων (Transactional Environmental Support System - TESS)

Η ΠΡΟΚΛΗΗ. Σίτλοσ: Συναλλακτικό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Λιψθσ Περιβαλλοντικϊν Αποφάςεων (Transactional Environmental Support System - TESS) ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ Σίτλοσ: Συναλλακτικό Σφςτθμα Υποςτιριξθσ Λιψθσ Περιβαλλοντικϊν Αποφάςεων (Transactional Environmental Support System - TESS) Χρηματοδοτικό εργαλείο: Συνεργατικό ερευνθτικό ζργο του 7 ου Προγράμματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ ΙΣΟΡΙΚΟ Στθν 8θ Συνάντθςθ των αρμοδίων Υπουργών των κρατών μελών τθσ Ανοικτισ Μερικισ Συμφωνίασ (ΑΜΣ) του Συμβουλίου τθσ Ευρώπθσ (ΣτΕ) για τθν Αντιμετώπιςθ Μεγάλων Καταςτροφών,

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προγραµµάτων που έχει εκπονήσει η MOm µε τη Συγχρηµατοδότηση Θεσµικών Πόρων

Κατάλογος Προγραµµάτων που έχει εκπονήσει η MOm µε τη Συγχρηµατοδότηση Θεσµικών Πόρων Κατάλογος Προγραµµάτων που έχει εκπονήσει η µε τη Συγχρηµατοδότηση Θεσµικών Πόρων ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/α: 1 Monitoring of the Mediterranean Monk Seal Population at the Northern Sporades Marine Park

Διαβάστε περισσότερα

Εκλαϊκευμένη Αναφορά

Εκλαϊκευμένη Αναφορά PLANT-NET CY www.plantnet.org.cy Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας LIFE08 NAT/CY/000453 Εκλαϊκευμένη Αναφορά Ιούνιος 2013 Το Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ.

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Δελτίο Τφπου Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Ανθςυχία προκαλοφν οι δείκτεσ ςτοματικισ υγείασ ςτον ελλθνικό πλθκυςμό. Η χϊρα μασ εξακολουκεί να εμφανίηει

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 Υπεφθυνη Εργαςτηρίου Εικαςτικών & Εφαρμοςμζνων Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Layman s Report June 2013 http://www.forestcities.gr Συμμαχία των Τοπικών Αρχών για την Πρόληψη των δασικών πυρκαγιών - LIFE08 ENV/GR/553 Local Authorities Alliance for

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 NAT/CY/000453

LIFE08 NAT/CY/000453 LIFE08 NAT/CY/000453 Έκθεση Προόδου Καλύπτει τις δράσεις του προγράμματος από 01/09/2010 μέχρι 31/07/2011 Ημερομηνία υποβολής της έκθεσης 01/09/2011 Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο», η οποία έχει ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα