Δράςθ E.5: Δικτφωςθ με άλλα ζργα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δράςθ E.5: Δικτφωςθ με άλλα ζργα."

Transcript

1 LIFE08 NAT/CY/ Δράςθ E.5: Δικτφωςθ με άλλα ζργα. Παραδοτζο: Ζκκεςθ για τθ διεξαγωγι τθσ διιμερθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ με τίτλο «υνάντθςθ Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων για τα Μικρο-Αποκζματα Φυτϊν» PLANT-NET CY Απρίλιοσ 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι - Σκοπόσ τθσ διιμερθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ Ρρϊτθ μζρα ςυνάντθςθσ εργαςίασ: Διεξαγωγι θμερίδασ παρουςιάςεισ και ςυηιτθςθ Ραρουςιάςεισ ομιλθτϊν Συηιτθςθ Δεφτερθ μζρα ςυνάντθςθσ εργαςίασ: Επίςκεψθ ςτο πεδίο Ραραρτιματα

3 1. Ειςαγωγι - κοπόσ τθσ διιμερθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ Το ζργο με τίτλο «Δθμιουργία Δικτφου Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν ςτθν Κφπρο για τθ Διατιρθςθ Ειδϊν και Οικοτόπων Ρροτεραιότθτασ», υλοποιείται ςτα πλαίςια του προγράμματοσ LIFE+08 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Το ζργο ςτοχεφει ςτθ μελζτθ, ανάδειξθ και διατιρθςθ τεςςάρων ενδθμικϊν φυτικϊν ειδϊν προτεραιότθτασ (*Arabis kennedyae, *Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis, *Centaurea akamantis και *Ophrys kotschyi) και δυο τφπων ενδθμικϊν οικοτόπων προτεραιότθτασ (9590 *Δάςθ με Cedrus brevifolia -Cedrocetum brevifoliae - και 9390 *Θαμνϊνεσ και δαςικζσ ςυςτάδεσ τθσ Quercus alnifolia) τθσ Κφπρου. Ο ςτόχοσ αυτόσ επιτυγχάνεται μζςα από τθν εγκατάςταςθ, παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ ενόσ δικτφου πζντε Μικρο-Aποκεμάτων Φυτϊν (ΜΑΦ), μζςα ςε περιοχζσ του Δικτφου Natura Το ζργο PLANT-NET CY, πζραν των ςτόχων του που αφοροφν ςτθ διατιρθςθ ςθμαντικϊν ειδϊν και οικοτόπων τθσ Κφπρου, επιδιϊκει να αποτελζςει τθν πλατφόρμα για τθ δικτφωςθ ανάμεςα ςε χϊρεσ, φορείσ και επιςτιμονεσ που ζχουν υιοκετιςει ι ςκοπεφουν να υιοκετιςουν τθν προςζγγιςθ των ΜΑΦ. Μζςα ςε αυτά τα πλαίςια, οι ςυντελεςτζσ του ζργου διοργάνωςαν διιμερθ ςυνάντθςθ εργαςίασ εμπειρογνωμόνων με επίκεντρο τθ διατιρθςθ ςπάνιων και απειλοφμενων φυτϊν, μζςα από τθν υιοκζτθςθ τθσ προςζγγιςθσ των ΜΑΦ. Ο ςχεδιαςμόσ τθσ διιμερθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ επικεντρϊκθκε ςε δφο άξονεσ: (1) Τθ διεξαγωγι θμερίδασ με ςκοπό τθν παρουςίαςθ και ςυηιτθςθ των εμπειριϊν από ζργα που υιοκζτθςαν τθν προςζγγιςθ των ΜΑΦ κακϊσ και ςτθν παρουςίαςθ των προοπτικϊν που υπάρχουν για τθν υιοκζτθςθ τθσ προςζγγιςθσ των ΜΑΦ από άλλα νζα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (π.χ. ουμανία, Μάλτα) και (2) Τθν πρακτικι επαφι των εμπειρογνωμόνων με κζματα που αφοροφν εργαςίεσ πεδίου (εφαρμογι και υλοποίθςθ τθσ προςζγγιςθσ των ΜΑΦ ςτθν πράξθ), με τθν επίςκεψθ ςτο δίκτυο ΜΑΦ που ζχει εγκαταςτακεί ςτθ Κφπρο. Θ θμερίδα πραγματοποιικθκε ςτισ 5 Απριλίου 2011, ςε αίκουςα του ξενοδοχείου Europa (Λευκωςία), και είχε τίτλο: «Συνάντθςθ Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων για τα Μικρο-Αποκζματα Φυτϊν». Θ διεξαγωγι τθσ θμερίδασ, πζρα από τουσ ςτόχουσ που παρουςιάςτθκαν πιο πάνω, αποςκοποφςε επίςθσ ςτθν παροχι ενθμζρωςθσ αναφορικά με διάφορεσ πτυχζσ τθσ εφαρμογισ τθσ προςζγγιςθσ των ΜΑΦ, ςτισ εξισ ομάδεσ-ςτόχουσ (target groups) εντόσ τθσ Κφπρου: εκπροςϊπουσ Κυβερνθτικϊν τμθμάτων αρμόδιων για κζματα διατιρθςθσ τθσ φφςθσ, περιβαλλοντικζσ μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ και εκπροςϊπουσ των κοινοτιτων που γειτνιάηουν με τα ΜΑΦ. Με βάςθ τθν πρόταςθ του ζργου, υπεφκυνοσ φορζασ υλοποίθςθσ αυτισ τθσ διιμερθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ ιταν το Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ (Υπουργείο Γεωργίασ, Φυςικϊν Ρόρων και Ρεριβάλλοντοσ), το οποίο ςε ςυνεργαςία με το Ρανεπιςτιμιο Frederick και τθν Ομάδα Διαχείριςθσ Ζργου, ςχεδίαςαν και υλοποίθςαν τθ ςυνάντθςθ. Για τθν υλοποίθςθσ τθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ, προςκλικθκαν 2

4 εκπρόςωποι από ζργα που ζχουν υιοκετιςει τθν προςζγγιςθ των ΜΑΦ (χρθματοδοτικθκαν μζςα ςτα πλαίςια του προγράμματοσ LIFE/LIFE+ ι μζςα από εκνικοφσ πόρουσ των χωρϊν τουσ όπωσ αυτά αναφζρονται ςτθν πρόταςθ): Δίκτυο των Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν ςτθν Βαλζνκια/Ιςπανία (LIFE93 NAT/E/011100, LIFE95 NAT/E/00856, LIFE99NAT/E/006417, LIFE03 NAT/E/0064), Δίκτυο των Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν ςτθ Μινόρκα/Ιςπανία (LIFE00 NAT/E/007355), Δίκτυο των Μικρο-αποκεμάτων Φυτϊν ςτο Καρςτ Ραρκ/Σλοβενία (LIFE02 NAT/SLO/008587), Ριλοτικό Δίκτυο των Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν ςτθν Κριτθ/Ελλάδα (LIFE04 NAT/GR/000104) και Διαχείριςθ Σθμαντικϊν Δαςικϊν Οικοτόπων ςτθ Λετονία (Χρθματοδοτοφμενο από τθν Σουθδικι Υπθρεςία Ρροςταςίασ του Ρεριβάλλοντοσ). Επιπλζον, ςτθν ςυνάντθςθ παρουςιάςτθκαν και αξιοποιικθκαν οι πλθροφορίεσ και οι εμπειρίεσ που προζκυψαν από τα δφο ζργα LIFE, τα οποία υλοποιικθκαν πρόςφατα ςτθν Κφπρο και επικεντρϊκθκαν ςτθ διατιρθςθ τθσ φφςθσ: Ειδικζσ Ρεριοχζσ Διατιρθςθσ (Οδθγία 92/43/ΕΟΚ) ςτθν Κφπρο (LIFE Τρίτεσ Χϊρεσ - Contract No. B4-0000/98/000) και Ρροςταςία και Διαχείριςθ των περιοχϊν ΦΥΣΘ 2000 ςτθν Κφπρο (LIFE04NAT/CY/000013). Για τθν υλοποίθςθ του πρϊτου ςκζλουσ τθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ, τόςο ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ Ζργου όςο και ο Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ Ζργου ιρκαν ςε επαφι με ςειρά εμπειρογνωμόνων που είχαν εμπλακεί ι εμπλζκονται ςε ζργα προςταςίασ ςπάνιων φυτϊν, μζςα από τθν υιοκζτθςθ των ΜΑΦ κακϊσ και με εμπειρογνϊμονεσ από νζεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε ι τρίτεσ χϊρεσ προσ τθν Ε.Ε. Μζςα από τισ επαφζσ των εκπροςωπϊν του ζργου, διευκετικθκε θ παρουςία ςτθ ςυνάντθςθ εργαςίασ (θμερίδα) των ζργων και δράςεων για κζματα διατιρθςθσ ςπάνιων και απειλοφμενων ειδϊν από επτά (7) Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (Κφπρο, Ιςπανία, Ελλάδα, Σλοβενία, Λετονία, Βουλγαρία και ουμανία). Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ζγιναν επαφζσ και με εμπειρογνϊμονεσ από τθ Μάλτα και τθν Τουρκία, αλλά παρά τθν αρχικι κετικι τουσ ςυγκατάκεςθ για ςυμμετοχι ςτθ ςυνάντθςθ, αυτό δεν επιτεφχκθκε, λόγω προςωπικϊν τουσ δυςκολιϊν. Για τθν υλοποίθςθ του δεφτερου ςκζλουσ τθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ, θ ομάδα του ζργου προγραμμάτιςε επίςκεψθ των ςυμμετεχόντων ςε τρία από τα ζξι ΜΑΦ του δικτφου που ζχουν εγκαταςτακεί για τουσ ςκοποφσ του ζργου. Με βάςθ τον πιο πάνω ςχεδιαςμό, το τελικό πρόγραμμα τθσ διιμερθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ διαμορφϊκθκε όπωσ αυτό παρουςιάηεται ςτο Ραράρτθμα 1 του παρόντοσ παραδοτζου. Για τθν καλφτερθ οργάνωςθ τθσ ςυνάντθςθσ, το Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ ετοίμαςε ςχετικι λίςτα προςκεκλθμζνων ςτουσ οποίουσ αποςτάλθκε θλεκτρονικά (ι ταχυδρομικά) πρόςκλθςθ και διλωςθ ςυμμετοχισ για τθ ςυνάντθςθ. 3

5 2. Πρϊτθ μζρα ςυνάντθςθσ εργαςίασ: Διεξαγωγι θμερίδασ παρουςιάςεισ και ςυηιτθςθ Στθν θμερίδα επετεφχκθ ικανοποιθτικι ςυμμετοχι του κοινοφ και των ενδιαφερομζνων ομάδων, με τον αρικμό των ςυμμετεχόντων να ξεπερνά τον αρχικό ςτόχο που τζκθκε ςτθν πρόταςθ (50 άτομα). Ραρευρζκθκαν εκπρόςωποι από διάφορα Κυβερνθτικά Τμιματα (π.χ. Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ, Τμιμα Δαςϊν), περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ, εκπρόςωποι από ακαδθμαϊκά ιδρφματα, εκπρόςωποι από ερευνθτικά ιδρφματα, εκπρόςωποι άλλων ζργων LIFE+ που υλοποιοφνται ςτθ Κφπρο αυτι τθ ςτιγμι κακϊσ και εμπειρογνϊμονεσ από ζργα του εξωτερικοφ που ζχουν υιοκετιςει τθν προςζγγιςθ των ΜΑΦ (Ραράρτθμα 2 Κατάλογοσ με ςυμμετζχοντεσ). Εικόνεσ 1: Στιγμιότυπα με τουσ παρευριςκόμενουσ κατά τθ διάρκεια τθσ θμερίδασ. Θ ζναρξθ τθσ θμερίδασ ζγινε με τθν ανάγνωςθ του χαιρετιςμοφ του Διευκυντι του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ (κ. Κϊςτα Χατηθπαναγιϊτου) από τον Ανϊτερο Λειτουργό Ρεριβάλλοντοσ, Δρα Χαράλαμπο Χατηθπάκκο. Στθ ςυνζχεια διαβάςτθκε από τθ Γενικι Διευκφντρια του Υπουργείου Γεωργίασ, Φυςικϊν Ρόρων και Ρεριβάλλοντοσ, κα Αίγλθ Ραντελάκθ, χαιρετιςμόσ εκ μζρουσ του Υπουργοφ Γεωργίασ, Φυςικϊν Ρόρων και Ρεριβάλλοντοσ κ. Δθμιτρθ Θλιάδθ, κθρφςςοντασ ζτςι και 4

6 τθν ζναρξθ τθσ θμερίδασ (με βάςθ το πρόγραμμα που είχε καταρτιςτεί Ραράρτθμα 1). Εικόνα 2: Χαιρετιςμόσ από τθ Γενικι Διευκφντρια του Υπουργείου Γεωργίασ, Φυςικϊν Ρόρων και Ρεριβάλλοντοσ, κα Αίγλθ Ραντελάκθ. 5

7 2.1. Παρουςιάςεισ ομιλθτϊν Οι παρουςιάςεισ των ομιλθτϊν τθσ θμερίδασ, ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου (http://www.plantnet.org.cy/lang1/tourism_workshop.html), ενϊ μια ςφντομθ και περιλθπτικι παρουςίαςι τουσ γίνεται πιο κάτω: Παρουςίαςη με τίτλο «Θ δημιουργία του Δικτφου Natura 2000 ςτην Κφπρο και η ςυμβολή του προγράμματοσ LIFE», κα Δζςπω Ηαβροφ 1, Λειτουργόσ Περιβάλλοντοσ - Τμήμα Περιβάλλοντοσ Θ εκπρόςωποσ του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ ζκανε μια αναςκόπθςθ ςτθν εφαρμογι του Ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ LIFE ςτισ περιοχζσ του Δικτφου Natura 2000 ςτθν Κφπρο. Επεςιμανε ότι ο ςκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ δθμιουργία ενόσ δικτφου προςτατευόμενων περιοχϊν και ηωνϊν διατιρθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ 92/43/EE, εντόσ του ευρφτερου Δικτφου Natura 2000, ςτο νθςί. Ζμφαςθ δόκθκε ςτα δφο ζργα «Establishment of a Plant Micro-Reserve network in Cyprus for the conservation of priority species and habitats» και «Improving the conservation status of fauna species in Cyprus. Microhabitat restoration to landscape connectivity». Εικόνα 3: Θ λειτουργόσ περιβάλλοντοσ (Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ), κα Μαρίνα Ξενοφϊντοσ Παρουςίαςη με τίτλο «Plant Micro-Reserves: Setting up the Network», Δρ. Emilio Laguna, Microreserves de flora, Generalitat Valenciana Ο Δρ Emilio Laguna εξιγθςε τθ γενικι ζννοια του όρου «Μικρο-Απόκεμα Φυτϊν» (ΜΑΦ) αλλά και το μοντζλο τθσ Βαλζνκια, το οποίο εφαρμόηεται ςτθν ανατολικότερθ περιοχι τθσ Ιςπανίασ. Αναφζρκθκε ςτα χαρακτθριςτικά των «Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν» που ςυνιςτοφν το Δίκτυο των ΜΑΦ ςτθ Βαλζνκια από το 1992 και ςτθ ςχετικι νομοκεςία που ιςχφει ςτθν Ιςπανία. Θ αρχικι ιδζα, το 1992, ιταν ο οριςμόσ και θ διατιρθςθ 150 ΜΑΦ, μζςω του προγράμματοσ LIFE-Nature. Σιμερα, 1 Η παροσσίαση έγινε από την κα Μαρίνα Ξενουώντος (Λειτοσργός Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος), λόγω προσωπικού κωλύματος της κα Ζαβρού. 6

8 οι περιοχζσ με «Μικρο-Αποκζματα Φυτϊν», ςτθ Βαλζνκια, ανζρχονται ςτισ 289 και περιλαμβάνουν πλθκυςμοφσ περιςςότερων από 1500 taxa. Κλείνοντασ, ο Δρ Laguna επιςιμανε ότι τα ΜΑΦ τθσ Βαλζνκια ενζπνευςαν τθν εδραίωςθ νζων δραςτθριοτιτων και δικτφων όπωσ θ δθμιουργία Μικρο- Αποκεμάτων ςε άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ μζςω του προγράμματοσ LIFE. Εικόνα 4: Ο Δρ Emilio Laguna, ςτθν παρουςίαςθ τθσ προςζγγιςθσ των ΜΑΦ και ςτθν υλοποίθςθ ζργων που υιοκζτθςαν τθν προςζγγιςθ αυτι ςτθ Βαλζνκια (Ιςπανία) Παρουςίαςη με τίτλο «Plant Micro-Reserves: management of the network», Δρ Vicente Deltoro, Microreserves de flora, Generalitat Valenciana Εικόνα 5: Ο Δρ Vincente Deltoro παρουςιάηοντασ τθν υιοκζτθςθ τθσ προςζγγιςθσ των ΜΑΦ ςτθ Βαλζνκια. Ο Δρ Vicente Deltoro αναφζρκθκε ςτον τρόπο διαχείριςθσ των 289 ΜΑΦ που υπάρχουν ςτθ Βαλζνκια, τα οποία περιλαμβάνουν το 74% των ενδθμικϊν ειδϊν και το 53% των ειδϊν που κινδυνεφουν, από τθ χλωρίδα τθσ Βαλζνκια. Ριο ςυγκεκριμζνα, ανζλυςε το οικονομικό κόςτοσ και τον απαραίτθτο χρόνο που απαιτοφνται για τθν πραγματοποίθςθ ζξι δράςεων που ζγιναν για τθ διατιρθςθ μερικϊν από τα 370 ενδθμικά είδθ, εντόσ των Μικρο-Αποκεμάτων. Τζτοιεσ δράςεισ είναι θ επί τόπου και εκτόσ τόπου διατιρθςθ των πλθκυςμϊν των υπό μελζτθ ειδϊν αλλά και θ οριοκζτθςθ και ςιμανςθ των περιοχϊν ΜΑΦ, για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ. 7

9 Παρουςίαςη με τίτλο «Establishment of a Plant Micro-Reserve network in Cyprus for the conservation of priority species and habitats», Αναπλ. Καθ. Κώςτασ Καδήσ, Επιςτημονικόσ Υπεφθυνοσ Ζργου PLANT-NET CY, Πανεπιςτήμιο Frederick Ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ του ζργου αναφζρκθκε ςτο ζργο PLANT-NET CY, περιγράφοντασ εκτενϊσ τισ δράςεισ του ζργου και το πϊσ αυτζσ κα ςυμβάλουν ςτθν υλοποίθςθ των ςτόχων του ζργου. Επίςθσ, ζγινε αναφορά ςτα είδθ και οικοτόπουσ προτεραιότθτασ που επικεντρϊνεται το ζργο. Επιπλζον, παρουςιάςτθκε θ μεκοδολογία που χρθςιμοποιείται και οι δράςεισ που ολοκλθρϊκθκαν, είναι ςε εξζλιξθ ι πρόκειται να γίνουν ςτο πλαίςιο του ζργου. Σθμαντικι αναφορά ζγινε και ςτθν πρωτοβουλία που κα αναπτυχκεί μζςω του ζργου PLANT-NET CY για τθ δθμιουργία ενόσ Ευρωπαϊκοφ δικτφου Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν. Εικόνα 6: Ο Αναπλ. Κακ. Κϊςτασ Καδισ παρουςιάηει το ςε εξζλιξθ ζργο PLANT-NET CY Παρουςίαςη με τίτλο «Plant Micro-Reserves in Crete», Kαθ. Κώςτασ Θάνοσ, Επιςτημονικόσ Υπεφθυνοσ του Ζργου CretaPlant, Τμήμα Βιολογίασ, Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Ο Κακ. Θάνοσ παρουςίαςε το ζργο CretaPlant που υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ LIFE+ και αποςκοποφςε ςτθν εγκατάςταςθ ενόσ πιλοτικοφ δικτφου ΜΑΦ, για τθν προςταςία και διατιρθςθ ζξι ειδϊν και ενόσ οικοτόπου προτεραιότθτασ τθσ Δυτικισ Κριτθσ. Μζςα από τθν παρουςίαςι του ανζλυςε τισ δράςεισ του ζργου και αναφζρκθκε ςτισ απειλζσ και ςτθν ανάγκθ διατιρθςθσ των ειδϊν ςτόχων. Τζλοσ, τόνιςε τθν ανάγκθ για ςυμπερίλθψθ τθσ ζρευνασ ςτα Ευρωπαϊκά προγράμματα διατιρθςθσ ειδϊν και οικοτόπων (όπωσ είναι το LIFE+) παρουςιάηοντασ ςυγκεκριμζνα παραδείγματα από δφο από τα εφτά ΜΑΦ τθσ Κριτθσ. 8

10 Εικόνα 7: Ο Κακ. Κϊςτασ Θάνοσ ςτθν παρουςίαςθ του ζργου CretaPlant Παρουςίαςη με τίτλο «From scientific knowledge to social awareness: ten years of endangered flora management in Memora through the LIFE programme», Δρ Pepe Fraga i Arguimbau, LIFE BASSES, Consell Insular de Menorca Εικόνα 8: Ο Δρ Pepe Fraga i Arguimbau, ςτθν παρουςίαςθ τθσ εγκατάςταςθσ δικτφου ΜΑΦ ςτθ Μινόρκα (Ιςπανία). O Δρ Fraga μίλθςε για τα τρία ζργα που πραγματοποιικθκαν ςτο νθςί τθσ Μινόρκα ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ LIFE και LIFE+, από το 2000 μζχρι ςιμερα. Αναφζρκθκε ςτο ςκοπό και τισ δράςεισ του κάκε ζργου, που ςε κάκε περίπτωςθ ςτόχευε ςτθν εφαρμογι ςυγκεκριμζνων Ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν, αλλά και ςτθν προςταςία ςυγκεκριμζνων ειδϊν και των ενδιαιτθμάτων τουσ. Ολοκλθρϊνοντασ, τόνιςε ότι τα ζργα που ζγιναν ςτθ Μινόρκα, μζςα από το πρόγραμμα LIFE Nature αφξθςαν ςθμαντικά τθ γνϊςθ γφρω από τθν κατάςταςθ τθσ χλωρίδασ του νθςιοφ και ςυνετζλεςαν ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ και ανάμειξθ του κοινοφ ςτθ διατιρθςι τθσ. 9

11 Παρουςίαςη με τίτλο «Creation and Maintenance of Micro-Reserves in Slovenia» κα Bojana Lipej, Slovenia Θ κα Lipej με τθ ςειρά τθσ αναφζρκθκε ςτθν εδραίωςθ των ΜΑΦ ςτθ Σλοβενία μζςα από το πρόγραμμα LIFE Nature. Ο ςκοπόσ του ζργου ιταν θ διατιρθςθ τεςςάρων τφπων οικοτόπων και θ προςταςία ειδϊν χλωρίδασ και πανίδασ Ευρωπαϊκοφ ενδιαφζροντοσ. Ρροχϊρθςε ςε περιγραφι μερικϊν εκ των ειδϊν-ςτόχων και των δράςεων που ζγιναν ςε κάκε περίπτωςθ. Στο τζλοσ, ανζφερε τθν κατάςταςθ που υπάρχει ςτθν περιοχι δράςθσ και τθ ςτάςθ του κοινοφ πζντε χρόνια μετά το πζρασ του ζργου. Εικόνα 9: Θ κα Bojana Lipej, ςτθν παρουςίαςθ τθσ εγκατάςταςθσ δικτφου ΜΑΦ ςτθ Σλοβενία Παρουςίαςη με τίτλο «A Pilot Network of Small Protected Sites using Plant Micro-Reserve Model-background and progress» Assoc. Prof. Raina Nacheva, Project Manager of LIFE project BulPlantNet Εικόνα 10: Θ Αναπλ. Κακ. Raina Nacheva, ςτθν παρουςίαςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του δικτφου ΜΑΦ ςτθ Βουλγαρία. Θ Αναπλ. Κακ. Nacheva παρουςίαςε το ζργο BulPlantNet, το οποίο βρίςκεται ςε εξζλιξθ αυτι τθν περίοδο και επίςθσ χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+. Το BulPlantNet περιλαμβάνει 56 περιοχζσ Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν, ςτισ οποίεσ προςτατεφονται 299 είδθ φυτϊν. Ππωσ και οι άλλοι ομιλθτζσ, ςθμείωςε τον ςκοπό του ζργου, ζδωςε ζμφαςθ ςτισ ολοκλθρωμζνεσ, τρζχουςεσ και μελλοντικζσ δράςεισ και τζλοσ αναφζρκθκε ςτα αναμενόμενα αποτελζςματα του ζργου. 10

12 Παρουςίαςη με τίτλο «Micro-Reserves for Protection of Species and Habitats in Latvia» κοσ Marcis Saklaurs, Division of Species and Habitats Protection, Ministry of Environment and Regional Planning of Latvia Εικόνα 11: Ο κοσ Marcis Saklaurs, παρουςιάηοντασ τισ προοπτικζσ ενίςχυςθσ του δικτφου ΜΑΦ ςτθ Λετονία. Ο κ Saklaurs αρχικϊσ παρουςιάςε κάποια γενικά ςτοιχεία για το κακεςτϊσ εξάπλωςθσ και προςταςίασ των δαςϊν ςτθ Λετονία, κακϊσ επίςθσ και ςτοιχεία για τθν χλωρίδα τθσ. Στθ ςυνζχεια, παρουςίαςε το κακεςτϊσ που επικρατεί ςτθ Λετονία όςο αφορά τα Μικρο-Αποκζματα Φυτϊν και τθ ςχετικι νομοκεςία. Μίλθςε για τθν πρϊτθ περιοχι ΜΑΦ που εδραιϊκθκε ςτθ Λετονία το 2002, και αναφζρκθκε εκτενϊσ ςτον αρικμό των Μικρο-Αποκεμάτων ςτθ Λετονία, που ςιμερα φτάνουν τα 2062 και ςτθ βιοποικιλότθτα που τα χαρακτθρίηει Παρουςίαςη με τίτλο «Micro-Reserves for protected forest habitats-experience in Latvia» κα Sandra Ikauniece, Forest Ecologyst, State Forest Service, Latvia Θ κα Ikauniece μίλθςε για τθν προςταςία των δαςϊν ςτθ Λετονία και άλλεσ περιοχζσ προςταςίασ τθσ φφςθσ όπωσ οι περιοχζσ Natura 2000 και τα Μικρο-Αποκζματα. Ζδωςε ζμφαςθ ςε δαςικοφσ οικότοπουσ - κλειδιά, Ευρωπαϊκοφ ενδιαφζροντοσ και ςτα Μικρο-Αποκζματα, επιςθμαίνοντασ τα χαρακτθριςτικά τουσ και τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν. Εικόνα 12: Θ κα Sandra Ikauniece, ςτθν παρουςίαςθ του ζργου εγκατάςταςθσ δικτφου ΜΑΦ ςτθ Λετονία. 11

13 Παρουςίαςη με τίτλο «Plant conservation in Romania: from IPA (Important Plant Areas) to PMR (Plant Micro Reserves)» Δρ Paulina Anastasiu, Department of Botany, University of Bucharest Εικόνα 13: Θ Δρ Paulina Anastasiu, ςτθν παρουςίαςθ τθσ προοπτικισ υιοκζτθςθσ και εγκατάςταςθσ δικτφου ΜΑΦ ςτθ ουμανία. Θ Δρ Anastasiu μίλθςε για τισ 276 Important Plant Areas (IPA) που υπάρχουν ςτθ ουμανία. Τζτοιεσ περιοχζσ φιλοξενοφν πλθκϊρα ςπάνιων, ενδθμικϊν ι/και απειλοφμενων ειδϊν χλωρίδασ ι περιλαμβάνουν οικότοπουσ Κοινοτικοφ ενδιαφζροντοσ που απειλοφνται και γι αυτό θ εγκακίδρυςι τουσ ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν προςταςία και διατιρθςι τουσ. Ολοκλθρϊνοντασ, ςθμείωςε ότι θ πλθροφορία που υπάρχει για τισ περιοχζσ IPA ςυνζβαλε ςθμαντικά ςτθ δθμιουργία του Δικτφου Natura 2000 ςτθ ουμανία. 2.2 υηιτθςθ Με τθν ολοκλιρωςθ των παρουςιάςεων από τουσ ομιλθτζσ διεξιχκθ ςυηιτθςθ ςτρογγυλισ τραπζηθσ με κζμα: Prospect of linking the existing Plant Micro-reserves in Europe and creating a European Plant Micro-Reserves network. Συντονιςτικό ρόλο ςτθ ςυηιτθςθ αυτι, είχε ο Αναπλ. Κακ. Κϊςτασ Καδισ, Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ Ζργου PLANT-NET CY και ο Δρ Emilio Laguna, εμπνευςτισ τθσ προςζγγιςθσ των ΜΑΦ. Εικόνα 14: Ο Δρ Emilio Laguna και ο Αναπλ. Κακ. Κϊςτασ Καδισ. 12

14 Στθ ςυηιτθςθ αυτι, αφοφ ζγινε μια γενικι αναςκόπθςθ τθσ πορείασ υιοκζτθςθσ τθσ προςζγγιςθσ των ΜΑΦ ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο, ζγινε αναφορά ςτθ ςθμαςία: Δθμιουργίασ ενόσ δικτφου ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ των φορζων και των εμπειρογνωμόνων που υιοκζτθςαν τθν πρακτικι των ΜΑΦ. Κοινισ προβολισ των ζργων που υιοκζτθςαν τθν πρακτικι των ΜΑΦ ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο. Με ςθμείο αναφοράσ τα δυο πιο πάνω ςθμεία οι Δρ Κάδθσ και Dr Laguna, αναφζρκθκαν ςτθν ανάγκθ για τθ: Συγγραφι, ετοιμαςία και εκτφπωςθ ενόσ βιβλίου ςχετικό με τθν προςζγγιςθ των ΜΑΦ, κακϊσ και ςτθν παρουςίαςθ των επιςτθμονικϊν πλθροφοριϊν και βζλτιςτων πρακτικϊν για αποτελεςματικά μζτρα διατιρθςθσ και διαχείριςθσ που αναπτφχκθκαν ςτο πλαίςιο των ΜΑΦ ςε διάφορεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Θ εργαςία αυτι κα διεκπεραιωκεί μζςα από τθν υλοποίθςθ των δράςεων του ζργου PLANT-NET CY, αφοφ ζνα τζτοιο βιβλίο αποτελεί και παραδοτζο του ζργου. Δθμιουργία μιασ κοινισ ιςτοςελίδασ ι και ςελίδασ ςτο χϊρο κοινωνικισ δικτφωςθσ Facebook, όπου κα προβάλλονται τα ζργα που υιοκζτθςαν τθν προςζγγιςθ των ΜΑΦ και οι δράςεισ των ζργων αυτϊν. Δθμιουργία ενόσ επίςθμου «Δικτφου εμπειρογνωμόνων ςε κζματα Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν», με εκπροςϊπουσ από τισ χϊρεσ ι περιφζρειεσ που ζχουν υιοκετιςει τθν προςζγγιςθ των ΜΑΦ. Ρραγματοποίθςθ ςε τακτικι βάςθ, ςυναντιςεων με επίκεντρο τα ΜΑΦ ςτθν Ευρϊπθ (κάκε 2-3 χρόνια) Σφνταξθ και ζκδοςθ, ςε τακτικι βάςθ, ενθμερωτικϊν δελτίων (Newsletters). Εικόνα 15: Ομαδικι φωτογραφία με τουσ ομιλθτζσ τθσ θμερίδασ και λοιποφσ παρευριςκόμενουσ. 13

15 Οι ειςθγιςεισ αυτζσ ζτυχαν τθσ ευρείασ αποδοχισ, όλων των παρευριςκομζνων, οι οποίοι με τθ ςειρά τουσ, μζςα από εποικοδομθτικζσ παρεμβάςεισ και ςχόλια επεςιμαναν τθν ανάγκθ δικτφωςθσ των ζργων που υιοκζτθςαν τθν προςζγγιςθ των ΜΑΦ. Αρχικά, ςυμφωνικθκε θ ςυμμετοχι τουσ ςτθ ςυγγραφι του βιβλίου με τθν παραχϊρθςθ ςχετικϊν πλθροφοριϊν ι και ακόμθ (άμεςα) με τθν ςυγγραφι και ςφνταξθ ολόκλθρων κεφαλαίων του βιβλίου. Επίςθσ, ζνα άλλο πρϊτο βιμα που ςυμφωνικθκε να γίνει είναι θ δθμιουργία μια ςελίδασ ςε χϊρο κοινωνικισ δικτφωςθσ, όπου κα παρουςιάηονται τα διάφορα ζργα και οι πρακτικζσ που εφαρμόςτθκαν για τθν υλοποίθςθ τθσ προςζγγιςθσ των ΜΑΦ. Τζλοσ, αποφαςίςτθκε όπωσ ςυνταχκεί και αποςταλεί ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, επιςτολι όπου κα παρουςιάηονται οι ςκοποί/ςτόχοι τθσ δικτφωςθσ ςε Ρανευρωπαϊκό επίπεδο των ζργων που ζχουν υιοκετιςει τθν προςζγγιςθ των ΜΑΦ. Μζςα από τθν επιςτολι αυτι κα αναηθτθκοφν επίςθσ, οι δυνατότθτεσ για ςτιριξθ τθσ προςπάκειασ αυτισ από μζρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ςε διοικθτικό, νομικό και χρθματοδοτικό επίπεδο (Ραράρτθμα 3). 3. Δεφτερθ μζρα ςυνάντθςθσ εργαςίασ: Επίςκεψθ ςτο πεδίο Θ δεφτερθ μζρα τθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ, αποςκοποφςε ςτθν άμεςθ επαφι των ςυμμετεχόντων τθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ, με πρακτικζσ που εφαρμόηονται ςτο πεδίο, μζςα ςτο πλαίςιο υιοκζτθςθσ τθσ προςζγγιςθσ των ΜΑΦ ςτθν Κφπρο. Για τον ςκοπό αυτό, οργανϊκθκε επίςκεψθ ςε τρία από τα πζντε ΜΑΦ που ζχουν εγκαταςτακεί ςτο πλαίςιο του ζργου PLANT-NET CY. Οι επιςκζψεισ αυτζσ, εκτόσ από τθν παρουςίαςθ των ειδϊν ςτόχων ςε κάκε ΜΑΦ, αλλά και των δράςεων που υλοποιοφνται για τθν βελτίωςθ του κακεςτϊτοσ διατιρθςισ τουσ (Δράςεισ Γ, ζργου PLANT-NET CY), αποςκοποφςαν ςτο να παρουςιάςουν και ςειρά δράςεων ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ που ζχουν γίνει ςτισ κοινότθτεσ που γειτνιάηουν με τα ΜΑΦ. Οι δράςεισ αυτζσ αποςκοποφν ςτο να ενθμερϊςουν και να ευαιςκθτοποιιςουν οργανωμζνα ςφνολα, φορείσ και απλοφσ κατοίκουσ των περιοχϊν αυτϊν ςε κζματα προςταςίασ τθσ φφςθσ και ανάδειξθσ του χλωριδικοφ πλοφτου τθσ περιοχισ τουσ. 14

16 Εικόνεσ 16 & 17: Επίδειξθ του αυτόματου ςτακμοφ παρακολοφκθςθσ ςτο ΜΑΦ ςτθν περιοχι Μιτςερό (αριςτερά) και τθσ πινακίδασ για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ που τοποκετικθκε ςτο χωριό Μιτςερό (δεξιά). Εικόνεσ 18 & 19: Εξόρμθςθ ςε δφο ΜΑΦ, ςτθν περιοχι Κοιλάδα των Κζδρων-Κάμποσ (αριςτερά) και ςτο Μιτςερό (δεξιά). Εικόνεσ 20 & 21: Θ ομάδα παρατθρεί τον πλθκυςμό τθσ ορχιδζασ Ophrys kotschyi ςτο ΜΑΦ ςτθν περιοχι Μιτςερό (αριςτερά) και ομαδικι φωτογραφία ςτθν ίδια περιοχι (δεξιά). 15

17 4. Παραρτιματα Παράρτθμα 1: Σο πρόγραμμα τθσ ςυνάντθςθσ εργαςίασ Agenda Expert Workshop on Plant Micro-Reserves 1 st day - Tuesday (05/04/2011): Workshop Day 9:00- Registration 9:30 Mr. Costas Chadjipanayiotou Director of Department of Environment, Ministry of Agriculture, Welcoming Natural, Resources and Environment 9:35 Mrs Egly Pantelaki Permanent Secretary of the Ministry of Agriculture, Natural, Resources and Workshop opening Environment 9:45 Mrs Despo Zavrou Environment Officer, Department of Environment, Ministry of Agriculture, Natural, Resources and Environment The establishment of the Natura 2000 Network in Cyprus and the contribution of LIFE-funded projects Section 1: The concept of Plant Micro-Reserves; Examples from Mediterranean countries 10:00 10:15 Dr. Emilio Laguna Generalitat Valenciana Dr. Vicente Deltoro VAERSA (Generalitat Valenciana) Plant Micro-Reserves: setting up the network Plant Micro-Reserves: managing the network 16

18 10:30 Assoc. Prof. Costas Kadis Nature Conservation Unit, Frederick University Establishment of a Plant Micro-Reserve Network in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats 10:45 Prof. Costas Thanos Department of Botany, National and Kapodistrian University of Plant Micro-Reserves in Crete Athens Dr. Pere Fraga i Arguimbau From scientific knowledge to social 11:00 LIFE RENEIX, Consell Insular de awareness: ten years of endangered flora Menorca management in Menorca through the LIFE programme 11:15 Questions - Discussion 11:30 Coffee Break Section 2: Adopting the Plant Micro-Reserves approach in other European Countries 11:50 Mrs Bojana Lipej Creation and Maintenance of Micro- DOPPS - BirdLife Slovenia Reserves in Slovenia 12:05 Assoc. Prof. Rayna Nacheva A Pilot Network of Small Protected Sites Institute of Biodiversity and Ecosystem using the Plant Micro-reserve Model - Research, Bulgarian Academy of background and progress Sciences 12:20 Mr. Mārcis Saklaurs Division of Species and Habitats Protection, Ministry of Environment Plant Micro-Reserves in Latvia and Regional Planning of Latvia 12:35 Mrs Sandra Ikauniece Microreserves for protected forest State Forest Service of Latvia habitats experience in Latvia 12:50 Questions - Discussion 13:00 Lunch Section 3: Adopting the Plant Micro-Reserves approach in new EU member states 14:15 Dr. Joseph Buhagiar Department of Biology, University of Malta, Director of Argotti Botanical Gardens Conservation efforts for some rare and endangered species in the Maltese Islands 17

19 14:30 Dr. Paulina Anastasiu & Prof. Anca Plant conservation in Romania: from IPA Sarbu (Important Plant Areas) to PMR (Plant Department of Botany & Microbiology, Micro Reserves). University of Bucharest 14:45 Questions - Discussion 15:00 Coffee Break Prospect of linking the existing Plant Micro-reserves in Europe and creating a 15:15 European Plant Micro-Reserves network Round Table Discussion 16:15 End of workshop 18

20 Expert Workshop on Plant Micro-Reserves 2 nd day -Wednesday (06/04/2011): Field trip day Departure from the hotel 8:30 Visit at Plant Micro-Reserves (PMRs) which have been established through the LIFE project PLANT-NET CY 9:00 10:00 PMR 1 Mitsero Area (Targeted species: *Ophrys kotschyi) 10:05 10:30 Coffee at Mitsero village 12:30 13:00 PMR 2 Koilada Kedron-Kambos (Targeted habitat: 9390 *Scrub and low forest vegetation of Quercus alnifolia) PMR 3 Koilada Kedron-Kambos (Targeted habitat: 9590*Cedrus 13:00 13:45 brevifolia forests) (Cedrosetum brevifoliae and Targeted species: *Arabis Kennedyae) 14:30 Lunch at Kampos village 17:30 Arrival at the hotel 19

21 Παράρτθμα 2: Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν θμερίδα A/A Ονοματεπϊνυμο Οργανιςμόσ/Σμιμα 1 Anastasiu Paulina 2 Bancheva Svetlana 3 Buhagiar Joseph 4 Cardona Pons Eva Department of Botany&Microbiology, University of Bucharest, Romania Institute of Biodiversity &Ecosystem, Research, Bulgarian Academy of Sciences Argotti Botanical Gardens, University of Malta LIFE RENEIX, Consell Insular de Menorca, Spain 5 Deltoro Vicente Generalitat Valenciana, Spain 6 Fraga Pere LIFE RENEIX, Consell Insular de Menorca, Spain 7 Ikauniece Sandra State Forest Service, Latvia 8 Laguna Emilio Generalitat Valenciana, Spain 9 Lipej Bojana DOPS - Birdlife Slovenia 10 Nacheva Raina 11 Rezek Natasa 12 Saklaurs Mārcis 13 Θάνοσ Κϊςτασ 14 Gucel Salih 15 Gokyigit Ayse Institute of Biodiversity &Ecosystem, Research, Bulgarian Academy of Sciences Secondary School Gimnazija, Koper, Slovenia Ministry of Environment & Regional, Planning, Latvia Department of Biology, University of Athens, Greece Environmental Sciences Institute 20

22 A/A Ονοματεπϊνυμο Οργανιςμόσ/Σμιμα 16 Kaya Fatma 17 Kusetogluları Hasibe Environmental Sciences Institute 18 Symons Nicholas Terra Cypria 19 Yalinca Gulcan Natura 2000 Project 20 Ανδρζου Μάριοσ Frederick University 21 Αντωνίου Ανδρζασ Τμιμα Δαςϊν 22 Γιαςεμί Ειρινθ 23 Ερωτοκρίτου Ζλενα Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ 24 Ηαβροφ Δζςπω Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ 25 Θλιάδθσ Νικόλασ Frederick University 26 Καδισ Κϊςτασ Frederick University 27 Κουηάλθ Θρϊ ΑΚΤΘ Κζντρο Μελετϊν 28 Κουνναμάσ Κωνςταντίνοσ Frederick University 29 Κουρτελαρίδθσ Δθμιτρθσ Ινςτιτοφτο Γεωργικϊν Ερευνϊν 30 Κουταλιανόσ Αντϊνθσ Τμιμα Δαςϊν 31 Κουτςόφτα Ραναγιϊτα Terra Cypria 32 Κυριάκου Θωμάσ Τμιμα Δαςϊν 33 Κωνςταντίνου Κωνςταντίνοσ Frederick University 34 Λοϊηίδθσ Μιχάλθσ Isotech Ltd 35 Λουκά Βαςίλθσ Isotech Ltd 36 Λφρα Αντωνία Αναρριχθτικόσ Ορειβατικόσ Σφλλογοσ ΚΟΦΕΣ 37 Μαηαράκθ Σοφία Frederick University 21

23 A/A Ονοματεπϊνυμο Οργανιςμόσ/Σμιμα 38 Μακρυκϊςτα Ζρςθ ΟΙΚΟΣ 39 Νεάρχου Αντρζασ Τμιμα Δαςϊν 40 Νικολάου Χάρθσ Τμιμα Δαςϊν 41 Ξενοφϊντοσ Μαρίνα Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ 42 Ραπαδόπουλοσ Μθνάσ Τμιμα Δαςϊν 43 Ραπαναςταςίου Αντρζασ Ρεριβαλλοντικος Συνδεςμοσ Μιτςεροφ 44 Ραπαχριςτοφόρου Τάκθσ Τμιμα Δαςϊν 45 Σαββίδου Άννα Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ 46 Σεργίδθσ Λεφκιοσ Terra Cypria 47 Τηιρκαλλι Ζλλθ Frederick Research Center 48 Τςιάρτα Μυροφόρα 49 Τςιντίδθσ Τάκθσ Τμιμα Δαςϊν 50 Φάνου Κορίνα Frederick University 51 Χατηθπάκκοσ Χαράλαμποσ Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ 52 Χατηθςτερκϊτθσ Λευτζρθσ Υπουργείο Εςωτερικϊν 22

24 Παράρτθμα 3: Θ επιςτολι που ετοιμάςτθκε από το ζργο PLANT-NET CY, μετά από τθν ομόφωνθ απόφαςθ των εμπειρογνωμόνων που ςυμμετείχαν ςτθ θμερίδα. * Η Επιςτολή θα αναρτηθεί αφοφ ολοκληρωθοφν οι επαφέσ των εκπροςώπων του έργου με την ΕΕ. 23

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικϊν πουλιϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ

Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικϊν πουλιϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικϊν πουλιϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ Ρροκαταρκτικι αναςκόπθςθ επιςτθμονικϊν δεδομζνων ςτθν προτεινόμενθ περιοχι

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΕΦΕΩΡΑΧ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΠΕΧΣΓΕΛΑΞΩΡ ΔΑΧΛΞΩΡ ΣΛΞΣΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΔΑΧΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ

ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΕΦΕΩΡΑΧ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΠΕΧΣΓΕΛΑΞΩΡ ΔΑΧΛΞΩΡ ΣΛΞΣΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΔΑΧΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΑΓΦΣΨΛΞΘΧ ΕΦΕΩΡΑΧ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΠΕΧΣΓΕΛΑΞΩΡ ΔΑΧΛΞΩΡ ΣΛΞΣΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ & ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΔΑΧΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΕΟΟΘΡΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΞΣΛΡΩΦΕΟΩΡ ΕΦΓΩΡ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΦΑΜΟΓΘΣ Μζκοδοι και Σχεδιαςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα

Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων για τισ Δράςεισ τθσ Ψθφιακισ Χτρατθγικισ ςτθν Ελλάδα ΕΚΡΛΞΣ ΠΕΨΧΣΒΛΣ ΥΣΟΩΨΕΧΡΕΛΣ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΨΣΠΕΑΧ ΘΟΕΞΨΦΛΞΩΡ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Σλοκλθρωμζνθ Πεκοδολογία & Υλθροφοριακό Χφςτθμα Υαραγωγισ Υρoβλζψεων

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Access Point Ελλθνικό ζργο EESSI Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1.839.850,00 (ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ) Διάρκεια: 24 μινεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΧΡΗΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ: ΧΕΔΙΑΜΟ ΙΣΟΣΟΠΩΝ ΜΕ ΒΑΗ ΓΝΩΙΑΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΧΡΗΣΟ Ε. ΚΑΣΑΝΟ

ΕΤΧΡΗΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ: ΧΕΔΙΑΜΟ ΙΣΟΣΟΠΩΝ ΜΕ ΒΑΗ ΓΝΩΙΑΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΧΡΗΣΟ Ε. ΚΑΣΑΝΟ ΕΤΧΡΗΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ: ΧΕΔΙΑΜΟ ΙΣΟΣΟΠΩΝ ΜΕ ΒΑΗ ΓΝΩΙΑΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΘ ΔΙΑΤΙΒΘ ΧΡΗΣΟ Ε. ΚΑΣΑΝΟ ΔΙΡΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα