/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0"

Transcript

1 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0

2 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % ( 5

3 7 % 7 % 7 % # % 7 % % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < %. # 8 # 7 # % ) 7 7 % = > # # # 7 7! 7 7 # 7 % 8 7 %, 7 % < % # 7 % 7 # % 7 % < 7!., % 1 7 % %? % 1 8 9! # # # # # 7 % 7 % % 7 7 ;,, 0 #? ( # 7 # % : % = 8 7 % &

4 % % % # % % % # # ; % %. # # % % / # % % Α >66 #! # % %, % % # % % %.!., % ( %. % 1 % (! # # # # # % % / %, ;, 0 #? ( # # % 3 % < % Β

5 >% < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Χ >%>% = %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Χ >%5% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Χ >%&% Α %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Χ >%Β%? %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%> 5% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>5 5%>% 1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>5 5%>%>% 1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>5 5%>%5% 1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>5 5%5% < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>& 5%5%>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>& 5%5%5% < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>Β 5%&% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%> &%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>Ε &%>% 4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>Ε &%5%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>Ε &%&%, %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>Ε &%Β% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>Ε &%Β%>%? %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>Φ &%Β%>%>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>Φ &%Β%>%5%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>6 &%Β%>%&%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>6 &%Β%>%Β% < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>6 &%Β%>% % < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5 &%Β%5%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5 &% % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5> &% %>%? %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5> &% %>%>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5> &% %5%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5> &%Ε% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%55 &%Ε%>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%55 &%Ε%>%>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5& &%Ε%>%5% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5& Β% 4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Β Β%>% 4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Β

6 Β%5% 4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Β Β%5%>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Β Β%5%>%>% ) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Β Β%5%>%5%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5 Β%5%>%&% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Ε Β%5%>%Β% 1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Ε Β%5%>% % < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Ε Β%5%>%Ε% ( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Ε Β%5%5% ) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Ε Β%&%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Φ Β%&%>%? %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Φ Β%&%5% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Χ Β%&%5%>% Γ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&Ε Β%&%5%5% Η %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&Φ Β%&%&% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&Φ Β%&%Β%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&Χ Β%&% % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Β Β%&%Ε% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ΒΕ Β%&%Φ% 4 %%%%%%%%%%%%% & Β%&%Χ% < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Β Β%&%6% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Φ % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε %>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε %5%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε %5%>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε %5%5%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε %5%5%>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε %5%5%5%, %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε %&% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε> %Β% 4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε> %Β%>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε> %Β%5% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε> %Β%&% 4 %%%%%%%%%%%%%Ε5 %Β%Β% < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε5 Ε%? %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε& Ε%>%, %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε& Ε

7 Ε%5% < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε& Ε%&% < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε& Ε%Β% 1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ΕΒ Ε% %, %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ΕΒ Ε%Ε% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ΕΒ >% 5% &% Β%, % 4 Ε% Α Φ%. Χ% % 8 6% % 8 > % % 8 >>% % 8 >5% % 8 >&% % 8 Φ

8 3 3 2! Ι >66!>6Φ&ϑ>>!., >6 Κ #! # %. # % ( #! %? % % Λ < Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ 3 # # Λ Λ Λ Λ Λ Λ?! Λ Λ Λ 363 / % 1 ϑ, %, # % 4 % % Χ

9 % < % 0 % 4 % < % 4 % 4 % 4! % 0 # % % % 1 # % %? % 0 # % Α % % 0 # % 4 % 0 % % Μ % 6

10 373 1 % % %. % % # % 1 % % ϑ >% Ν ( % 5% Ν. % &% Ν ( % Β% Ν ( % % Ν 4 % Ε% Ν % Φ% Ν % Χ% Ν 2, % 6% Ν 2, % > % Ν 2, % >>% 2, #, % >5% Ν 2, % >&% 2, % 1 # %. 2, % ) >

11 % 3 # # # % >>

12 ! <., >6 Κ 5 % ( # 5 % > ϑ % !%!! !%!! Α! # # # # # # # % < ϑ Ο< ϑ # # % 1 % %Ο ϑ ΟΑ 1 # %Ο ( 34 >6ΧΕϑ56 % >6Φ % < ϑ Ο/ % % # % ( # # %Ο > +.1 <0 ( =<,/</0 5 Ε#,1/ ΑΓ (?<( >5

13 < % % 1 Π Ο Π Ο % % % % ( # % # % Θ %!>6Χ ϑ& 5 % % # > Κ 5 ϑ! # # >66 Φ >!., >6 Κ % Γ! % < #., 5 5 % Β Κ%., 5 % 5 Κϑ % & ( ) % ) & ( ( ( % # Θ % 5.!>6Φ6ϑ>> 5 >&

14 Α! % % Α! % % (! % < & ϑ Ο< # % %Ο %. % # # % % Α % Α # # % % Α! % Α % #! #,., %>Φ >6% % 6% & +.1 <0 ( =<,/</0 5 Ε#,1/ ΑΓ (?<( >Β

15 ! # %? % = % < % # %! % % >

16 # % % % 63 3 : # 4 % % 4 % % %. % # 6303 % Α % / % 3 % Α % Ε (! % % 6373 ; 5 # %(+ 5% < # % < #! %. % 4 % Α % Β,!>6Φ&ϑ>> Β Ν ΒΕ ΚΚ%,!>6Φ&ϑ>> Β> Κ & % Ε =,!>6Φ&ϑ>> 5!>6Φ&ϑ>> # % >Ε

17 %. % 1 % Φ %! %. %, % ! Α % % 1 > % 1! # # > % < # %. > % 1 % > % Ι > % # 6 % ΧΧ ΕΧ > &5 % 5 Ρ # > ΦΦΒ % 6Ε 6 Ε! % < # %. > % % ( % 6Χ & > ΒΦ % Α > 6Φ> % 6Ε Β # % 3 # # 6Ε Φ Ε # % < # ϑ Φ &%% % % >Φ

18 ! 6Ε 6 Ε 6Ε Β 6Ε Φ Ε > &5 > ΒΦ > ΒΦ > ΦΦΒ > 6Φ> > ΦΦΒ Α % 3 # % 1 %. % % # % < <!>666ϑ>556 Β % % % % 4 % 3 >! > # %!( % Α % % % 1 > % Ι > #! %!1 % ) % 3 > % 1 % < % >Χ

19 # % % 1 % % Α % % # # %. # # > Ρ # Φ Ρ % Χ #Φ Ρ % < % 5 6 ># %. # %. 5 Ε >5 &> % 6 # # % # # % % = # # % % < % >! %. Ε % >> Χ,!>6ΧΒϑ> 5 & Κ > 6,!>66Φϑ&5&!. ϑ. 5 Φϑ>Β & > <!>666ϑ>556 ΕϑΕ 5 >> <!>666ϑ>556 Β5ϑ56 > >6

20 Ε %. & % >5 Ε Σ & Ρ Τ >Χ % < % % >& % Ε % >Β! < # % % ( Β Κ 5 # # %! 5 Χ > Ε% # # 5 % # % 3 # % % ( > %. > % &#5 Ρ &# Ρ%. % #5 Ρ # > % 3 > # % % < # % ( % !!! % 9 9! <! % % >5 <!>666ϑ>556 Ε ϑφ >&,!5 >ϑ>55φ Χ % 5 Κ >Β,!5 >ϑ>55φ >> % Κ 5

21 % < % < % ( % % 63<3 ; 5 # %(+ 9 < # % < #! %. % 4 % Α % %, % 1 % >! % # % ( # % 63<3 3 1!! / % 5 # % >Ε &Φ % >Φ!) % (,!>6Φ&ϑ>> 5!>6Φ&ϑ>> % 63<303!!! % 9 9! < # % % > % >Ε,!>6ΧΒϑΒ Β # 5Β Κ >Φ.!>6ΧΦϑΒ 5 5>

22 = % Α % % Α %! =1=# % % %! 7 % (! % % <! ( % # ( % % 63=3 ; 5 % 5 ϑ. %. % >Χ Α % ( % Α % % < % % 63=3 3! Α % % >Χ =!>66>ϑΕ>Β 6ϑ > Φ,!>6Φ&ϑ>> 5Χ Κ > Φ % 55

23 63=3 3 3! + 5% % % >6 % < % % # 5 # # &Φ % % / # % 5 / # % >6,!>6Φ&ϑ>> 5!>6Φ&ϑ>> 5 =!>66>ϑΕ>Β Φ % >Β Κ 5&

24 % 73 3 : >>Ε 0 # 6Β # % 0! % ( % % 7303 :! % % ( % 1 #! %. % % %. % %. > # > % & % ! %! % % & % < % % < % < # % ( % % < % 5Β

25 % 5> #! % < % < % < % 3 %. # % % < % % % % % # % ( % & %! % 55 # % # % 1 % 5> % 55 3 Θ % 5

26 ( / % < % ( % < % % % ) & % %. %! = %! # % < # % % # %. % 1 %. % ( % % < % % & Θ # ( ) % ) Υ %! # % / % < # # Υ % 0 5Ε

27 % 3 Υ! % # % # % < %. 5>! >>%!. % ΕΒ Β5 % % < # % !! % 4 # % 6&!> % > #! %. % %! ( % +! ( (! ( % + ( ( % ΕΕ >5 Β 5 & & & > ΕΦ > Φ 5 & > 5 5. ϑ 5Φ

28 ( (! ( % + %! ( (! ( % +! + %) > > Β > > Β 5 6 Χ > > > > 4 % ) >66> 6 5 ϑ ΠΚ > % % Α, # >66 ;6> &>;>5 >66>! % Ε %, % %Ο % % 5% 4 % # % ( ϑ % + 5! 5! % 5 8 > 4(! 9 5 % 5 # 9 5! 5 3 ( >66 > > >66> Φ > %!3 >66> Φ > # >66 Φ >% = % # # % Μ # % Α 5Χ

29 # %. % < % < # % + % 3 Π! Ο % 3 Π! Ο % % 5& ϑ ΥΥΥΥΥ % ΠΥΥΥΥΥΟ % % % ) &Φ % ΒΧ % # # % 5> % 5 % 1! % # % % ( % ( % % % % 5& ς ϑ;;777% % ; ; ; ; ; % Ω 5 6 > Χ 56

30 %! ϑ Ξ Ψ Ξ Ψ ϑξ Ψ Ξ Ψ % 1 % % >Ε % 5& % < % % ϑ %! ( %!! >6Φ > & 5 Β Β 55 5 Β Ε 5> Φ5 ; % Ι % >6ΦΕ Χ 5 >66Β > > >66Β > > % ϑ5 & & Λ >6ΦΦ 6 5Β. % Α %. % % # % < Π Ο % &

31 %! ( %!! >6ΦΧ >> > >66Ε Φ >& >66Φ > 5Φ. % ϑ. # # # % < %. # %. %. %. %. % Ι % >6Φ6 Ε > >66Χ Φ >> >666 > 5> Β 3 Π Ο Π Ο%!. # # # % &>

32 %! ( %!! >6Φ6 6 5Χ >66> >> 5> >665 & Β! # > Ρ 01ϑ> 01ϑ5% = % >666 >> >Β % = % # %!< Π Ο Π Ο% < Π Ο! Π Ο! Π Ο% >6Χ > >Β >665 >5 >Χ >6Χ Ε >> > 5 Ε > >6 #& Ρ % > >5Β % >6Χ Ε 5& >66 &! >66 Ε >> Ε % ϑ % Α % Π Ο! Λ >6Χ Φ 6 >66 Ε > >66 >5 5> Ε # 01# # % &5

33 %! ( %!! % Α % / %! %! %! Λ >66Χ 5 >Β >66Χ Β 5> ϑ. Α ϑ&! >Ε&ΧΧ %. Α ϑβ! >5Φ %. Α ϑχ! Β5. Α ϑ6!. Α ϑ>! >Φ. Α ϑ>>! # &6 6. Α ϑ>5! &&

34 %! ( %!! >666 Ε >666 >> >> 01 6 Ρ 5 Ρ% ϑ 01ϑ 6 = >Χ% ϑ Μ 01 ϑ 01 & % > %Ε6Χϑ 01ϑ Β 1 % Φ%ΧΦ ϑ 01ϑ Χ &%Ε5 ϑ 01ϑ > >Β% ϑ 01ϑ >>, Ζ 5%Φ Βϑ 5 Ε & 5 >> 5Β 4. #. 01 6! Τ %. 01 ϑ01 &ϑ > %Ε6Χϑ # 01 Βϑ Φ%ΧΦΕϑ # 01 Χϑ &%Ε5 ϑ # 01 > ϑ Β% ϑ 01 >>ϑ 5%Φ Βϑ >6Χ5 >> >6 >66& Β >> >66Β Φ Β > >6Χ& Ε 6 >66Φ Ε 5Φ >66Φ > Ε 1 % = %. % >6Χ& >> >> >66Ε Ε > >66Ε > > 4 [ # %! Ι > % = ϑ 5 % % % 6Φ & % >6ΧΧ Χ > >66> & Ε! >66 >5 Φ >66 >5 >Χ >66> Β > >66> 6 Β > 6Χ 5 > 5Β &Β

35 %! ( %!! >665 6 Φ >66Φ Β 5Φ >66Φ > 55 >665 >> 5Φ >66& >5 & >66Β > 5 >66Β 6 5& >66 > Φ >66Ε Β & >66Ε Χ >& >666 >5 Β 5 5& 5 Φ 56. % 5 Β 5 > % 5 %. % 5 Ρ % % < # % 5 & & Φ 5 & Β > 5 &

36 %! ( %!! 5 & & ϑ %! % Μ % 3 Ε ># > Ε % # % 5 Β Ε > Β 5 Β 6 >Ε 5 5 Β > 56 5 Β >> > 5 Β 56 5 >> > 6 +. # >66 > >! # #! >66 Φ > >66> Φ > ϑ &Ε

37 !! > > > > >Ε +, ΒΒ &! & % Η >! >Ε %, %. ϑ!! Ε > +, >Β >!& #( , ( ) & % 1 >6! % 7 Χ Π Ο % Μ ϑ Π& # 5 # # Ο# ΠΦ ΡΟ# Π! Ο% ϑ ΧΦ!ΠΦ > Α Ο # >5 # >!Π Ο # Β!Π5 [ & [ [ Ο # & # 5!Π5 & Α Ο # >!Π >Ε & Ο # ΕΕ!Π1 Ξ Ψ# &Φ

38 Ξ # > Ψ# # ΛΛΛ# # #!>>ΧΕ Ο # # Β # &!5 # >Φ #!Π Ο #!ΠΛΟ #!Π Ο #!& % :, )! % %. 1, 5Β &6 Κ# ϑ 8! 5 8 %! + 4 5!% %(+ 5% % Ι % % % % ) 56 % 1 >Φ! % Χ Π Ο % Μ ϑ ΠΦ ΡΟ# Π Ξ Ψ Ο# Π Ο# Π # # # %Ο% ϑ Ε5!Π Φ Α Ο # Ε # >5 # > # Χ # &!Π # # # ] & Α Θ ] > Α %Ο # 5 # >!Π # Ο # # & # & # >!5 # &6 >>Ε# & # >Χ >&>#!ΠΛΟ % % ). % % % ) ΒΧ % &Φ! Π Ο % ϑ!5 # Β > 5Β # Β # &>5 # 55Φ 55Β! 5 Ε >5 &> 5 Φ # 5 # >!> Ν >Ε # >& Φ&6# >5> # >> # >! ; # > # Χ!5 # ΦΕ 66 # Ε # Β Ε # Β # ΒΧ &5># ΒΕ ΒΧ# ΒΒ # Β!5 # &Φ # &Ε 5&6# 5Β 1!>6Φ&ϑ>>Β6 &Χ

39 & # 56 5! 5 Ε >5 &> 5 Φ # >Φ &6# > # > # Χ Β Β# Ε 6 # Ε & # # & 6>Φ# 5 6 &% #!! %.! ϑ!!!!! )! %!!! )!!!! 5 &6 >>Ε 5 ΒΕ ΧΧΒ >5> >6 >&5 ΒΡ & 5 Χ Β Β Β5Ρ ΧΦ Ε5 5 5 >Ρ & > > ΦΕ 66 >Ρ Β 5 5 Χ ΒΡ # # % ( (.. % ) &Ε % < # %!/ # % %! % < Π # Ο%,!>66 ϑ> Φ> 5 Κ > ϑ & 8!!,!!5, 8!!! 5,!! 5 8! 8 % %(+! 8 5, % + 9 %! 9!% %3 Α 5 % &6

40 % 5 Α 5 # % / % ) % % 1 5 > Ρ %!! /!! %!!!! ( (( Ρ Ρ 56 Β5Ρ ΧΡ 5 Ρ Φ Ρ 5 Ρ 5 Ρ Ε Ρ 5 Ρ Χ Ρ >>Ρ Χ6Ρ > Ρ > Ρ &5Ρ ΕΧΡ > Ρ > Ρ Β 65Β % ϑ!!!! %!!!! ( (( Ρ ΦΡ Ρ > Ρ 5>Ρ ΕΡ 5 # >66 / % % 5Ε 5Φ 5Χ % # 0 # % % 56 Π Ο & Β

41 1! ( ( ! ) 5& % 1 5> % 8.! ϑ &> Β>

42 ! 5!!!!!! %!!!!!!! 5! ( (! ( &5 5 > Ρ && # Ρ Ε 6 > Ρ Β# Ρ &Φ > Ρ &# Ρ 5 Ρ 5 Ρ Ε Ρ 5#ΕΡ >& Φ&6 5 Ρ Χ Ρ 5#&Ρ &>5 &5Ρ ΕΧΡ 5# Ρ ΒΕ ΒΧ > Ρ 5# Ρ Ε > Ρ 5# Ρ Χ > Ρ 5# Ρ Β > 5Β > Ρ >#ΧΡ 55Φ 55Β Β5Ρ ΧΡ ># Ρ &Ε 5&6 ># Ρ #>Ρ 5 6 & #>Ρ ΒΧ &5> # Ρ & 6>Φ > Ρ > Ρ > Ρ > Ρ > Ρ # Ρ > # Ρ Β # Ρ Β # Ρ ΦΕ 66 # Ρ Χ > Ρ > Ρ > Ρ > Ρ # Ρ Ρ Ρ &Β &5 Π Ο && Π Ο Β5

43 ) ( (. ) &> % ϑ Φ Φ > 656 Β &Φ & 55 Χ 5 >Φ >& >5 Φ >> > > Ε Χ6Χ Β 5 5 Φ 5 Β> 6!6 Β &&& &Β Π Ο Β&

44 5> # 6 % 6 % ) + (! ) 5Ε % % ϑ Π Ο# Π!>> # & ΡΟ# Π Ο# Π Ο! 5 # Π! Ο# Π Ο# ΠΙ / Ο# Π. % Μ %Ο# Π1 % ( ; ; %Ο# Π Ο! 5 # ΠΑ %Ο# Π. % %Ο# Π 5 Φ Ο# Π Ο# Π #! # # %Ο# Π. %Ο# Π< Ο% 7 % ) ) (( 5 ) >Φ # >Ε. 5 / % 7 % ) ) (! 5 ) &. % 7 7 % ) ) (! % 5 ) &. % 7 % ) ) (! 5 ) 5 &&. % # % ϑ Π Ο# Π #! # # %Ο : ΒΒ

45 7 % ) ) (! 5 ) Β &>. % = & % 5! Π Ο Π. % %Ο 7 % ) ) ( ( (( 5 ) > &Β. % % 7 % ) ) (! 5 ) &. % & ) (( 5 ) 6 5Ε. % 1 ϑ Π Ο# Π Ο! 5 # ΠΑ %Ο! # Π #! # # %Ο & ( 0 ( 8 % 5 ) > &Β. % ϑ Π 5 Φ Ο% &Φ %. % ( % % 7363<3! ). ) > % %. ) % Β> Β

46 % Ε % < % > % Φ % & % 8 ) % ( (! (. ) >Χ %.! ϑ! > Ε & > 5ΒΒ Χ&Ρ >ΦΡ >5 5 5 ΒΒ ΧΧΕ &6 & Χ >6 >&5 & & Φ Χ > Ρ > Ρ > Ρ > Ρ > Ρ > Ρ 7363=3 %! %(+ 5 8! 5 9)! % ( ( (( ( 9)! % ( ( 5 2 ( ) 5 : ( 8 ) ( ( + ( 5 : % ( 8 ( ) % 0 ( ; %) < 5 & 5 % = % 4 % ΒΕ

47 # % 3 % 1! 1= % 3 % 1 % %,!>6Φ&ϑ>> Β> Κ & ϑ. 5! 5% 8 > 4(!! 8 5 %(+!% 5 9 % % 9 9 5% 8 3? & 0 Α3. % % 1 % Γ % 3! # % ( % Α % % ) # % %.! ϑ ΒΦ

48 ! ( ( % 0 % % % 0 % % > >!> Ρ! Ρ >!> Ρ >!> Ρ >!> Ρ >!> Ρ >!> Ρ > >!> Ρ! Ρ! Ρ >!> Ρ! Ρ! Ρ! Ρ > >Β!6&Ρ! Ρ! Ρ >Β!6&Ρ!&&Ρ!&&Ρ >!ΦΡ > >Β!6&Ρ! Ρ! Ρ >Β!6&Ρ!&&Ρ! Ρ >!ΦΡ > >&!ΧΦΡ! Ρ! Ρ >&!ΧΦΡ! Ρ! Ρ! Ρ > >&!ΧΦΡ! Ρ! Ρ! Ρ >!ΦΡ! Ρ! Ρ > >5!Χ Ρ! Ρ >5!Χ Ρ >5!Χ Ρ >!> Ρ >!> Ρ >!> Ρ > >!ΕΦΡ >!ΕΦΡ >!ΕΦΡ >!ΕΦΡ >!> Ρ >!> Ρ >!> Ρ > Χ! &Ρ! Ρ! Ρ 5!>&Ρ! Ρ! Ρ! Ρ > Φ!ΒΦΡ Φ!ΒΦΡ! Ρ! Ρ Ε!Β Ρ Ε!Β Ρ! Ρ > Φ!ΒΦΡ! Ρ Φ!ΒΦΡ Φ!ΒΦΡ! Ρ! Ρ! Ρ > Ε!Β Ρ! Ρ Β!5ΦΡ Β!5ΦΡ >!> Ρ >!> Ρ >!> Ρ > Β!5ΦΡ Β!5ΦΡ! Ρ Β!5ΦΡ >!ΦΡ! Ρ >!ΦΡ > &!5 Ρ! Ρ! Ρ &!5 Ρ >!> Ρ! Ρ >!> Ρ > 5!>&Ρ >!ΦΡ! Ρ 5!>&Ρ >!> Ρ! Ρ >!> Ρ

49 ! ( ( % 0 % % % 0 % % > >!ΦΡ >!ΦΡ >!ΦΡ >!ΦΡ >!ΦΡ >!ΦΡ >!ΦΡ > >!ΦΡ! Ρ! Ρ! Ρ! Ρ! Ρ! Ρ > >!ΦΡ! Ρ! Ρ! Ρ! Ρ! Ρ! Ρ >! Ρ >!> Ρ! Ρ! Ρ >!> Ρ! Ρ! Ρ >! Ρ! Ρ >>!Φ&Ρ >>!Φ&Ρ! Ρ! Ρ! Ρ >Β >&!6&Ρ >&!6&Ρ! Ρ >&!6&Ρ >!> Ρ! Ρ >!> Ρ >Β >>!Φ6Ρ! Ρ >>!Φ6Ρ >>!Φ6Ρ >!ΦΡ >!ΦΡ >!ΦΡ >5! Ρ! Ρ! Ρ! Ρ >!> Ρ >!> Ρ >!> Ρ Φ Φ!> Ρ Φ!> Ρ Φ!> Ρ Φ!> Ρ >!ΦΡ >!ΦΡ >!ΦΡ Φ Β! ΦΡ! Ρ Β! ΦΡ Β! ΦΡ! Ρ! Ρ! Ρ!> Ρ Β!Χ Ρ! Ρ!> Ρ >Β!6&Ρ! Ρ >Β!6&Ρ Β &!Φ Ρ! Ρ! Ρ &!Φ Ρ >!> Ρ! Ρ >!> Ρ & &!> Ρ &!> Ρ! Ρ! Ρ >!> Ρ! Ρ! Ρ 5 5!> Ρ 5!> Ρ 5!> Ρ! Ρ >!> Ρ >!> Ρ >!> Ρ 5 >! Ρ! Ρ! Ρ >! Ρ >!> Ρ! Ρ >!> Ρ

50 %! % < % # % (! 5 Β Β % % 1 % < % 3 % ) Θ ( % # % 1 % % = 2 > # 2! 5 Φ = # 5 Ε =! # %%%. %. %. / # % 3 = 4 %. = 2 > 4 %.! &Φ! % # %.! % #! # 5 % 2! % % ϑ &Ε < % &Φ. ς ϑ;; % % ; Υ7 ; 7 ; >; % Ω 5 6 > Χ

51 % 0 % % % 0 % % > > 6Χ # > Ε Ε # > >Ε >Β6 >#& %6& > Β 5 Φ Β#& #65 > 5 && 5# #65 > # > Β # >& ΕΕΕ >ΕΧ Ε#Β #65 5 6> 5 #6 ># 5 55 Χ # 5 Β Β 5&#Β ># > 6> 5 # > & # > Φ> Β # & 5Φ Ε Ε &#Χ #ΧΦ & 5 5Χ > #Χ #ΕΦ > 5Β 6 > >>#Ε %66 Φ >5 65Φ >>#Ε #6> Φ 6 # Ε >> Φ5Ε &#5 %Χ5 Ε ΧΕ& 5#Φ #ΧΧ >5 Ε & ΦΒ5 Χ#5 #6> >5 Χ5 & Φ #Χ # >5 ΧΕΒ Ε56 Χ#Χ #Φ6 > Ε>> Ε #6 %Ε > # > ΕΦΧ Φ65 #5 #5& Φ Φ ΦΕ5 > #Β #ΧΧ Φ 5 ΕΧ Χ#6 #ΦΦ Φ Β Ε> >># #6> &5> &56 >&#Β #Φ& Β > # &Φ5 >ΦΒ &Φ# #ΦΧ >Β &>6 55 >#Χ %6Φ >Β 5Χ6 6>5 5#5 ># >> & Ε 5 Χ Ε#Ε #6Φ >> &&6 Β5Χ Ε# #Χ5 >> 55& &> >#Χ #ΦΒ >> > 6& >>#Β #&5 >> 5>Β Ε& 5# # & Φ >6 > 6#Β #ΦΕ Φ & Ε6Φ >># #6 Φ & ΧΒ Β #Χ #Ε& Φ >66 6Φ& > #> #ΕΒ # ># 5 > 5 # ># > 555 # > > # > >>> &Ε6 5#> #Φ > >> & & Ε#& #Ε6 > >ΒΒ 6> Β#Φ # Β > >ΒΕ >ΕΒ >#6 %Φ6 > >> &>Ε Φ#5 # Χ > >Ε Β&Χ #Φ #Ε5

52 % 0 % % % 0 % % Β >>Φ Β> & # #&Φ Β Ε > Ε 5#> #>Χ Β 6 Φ Φ#Ε #Β& >& 6Φ Φ > #Φ #5Φ Β > ΕΦ &#5 ># Β >5 Φ55 #& # & Β Χ& 65> Χ#& #&Φ >& Χ Ε >#6 #&Χ Ε ΒΒ ΦΕ &#5 #ΧΧ Β # Β Β # > ΒΒ # > # > Β # >Β Β 5 5 Ε# #Φ& >Β ΒΒ ΦΦ 6#Ε #Ε6 ΒΒ Χ # 5 > # >& &Χ 5Β ># #>6 >& # >& &> ΧΧΕ #> # > > &Φ # > & # & 5Χ &6 5#Φ #& & 5Φ & Χ# #ΕΧ > 5Φ 5 # > 5Ε # > 5Χ Χ Β > # #65 > 5Ε >ΦΒ >&#6 #6 > 5 &&Φ 5# #ΒΧ > >Β ΕΒ6 &# #ΒΒ > Φ&5 >#Φ #Ε > 5 & >#Β #5& > >Φ # > Ε Ε # > 5& # Χ >& >5 &#Χ #ΧΦ 5 >Φ &ΕΧ ΦΕ#Ε ># >Β >6 ΒΕ5 Β# #Φ6 >Β >#6 #>Ε > & # & & ΒΧ> ΕΦ#> #6& & Φ ΧΒ ΒΦ#5 #6Ε > > # > > #

53 < # % %.! % < % # # # % % %! % 0 % : +9 %( % 1 %! ) ( %!!?. ) ΒΧ % > Β 5> < # # % 1 Β 2 #,! Π Ο Π< Ο% ( % %! ) (.. ) 5Ε % 1 >Ε Π Ο!Π Ο# Π Ο % Μ ϑ Π ΧΟ# Π Ο# Π # Ξ Ψ % 5 %Ο# Π ; 5 ΕΟ# Π # %Ο# Π % %Ο! 5 # Π>% # 5% Ο# Π< Ο# Π= Ο% % &

54 1. ) ΒΒ % 6 5 % >Χ Β Φ 5> & 6 7 % % = 2! ϑ Α! Β Π? ( Ο. Π(! 5 Ο Π Ο.. Π, Ο.. Π=!. Ο! % < % # %, %! 8 ( 5 # # % ) +, (! # +, >Φ & > & Ε? # %, %! 8 ( 5 Β

55 . % ) +, (! # +, >Φ 5 > 5 Β? % #! % %, %! 8 ( % ( %+ % 5. # % ) ( +, (! # +, >& Β &? % %, %! (! + ( 5 # # % % ) Χ +, (! # +, >Β 5 > > >> = % #! %, %! 8! ( 8 % ( 5

56 ) +, (! # +, >Β > Β 5 Β % % % 7 % 5 ) +, (! # +, >& > > 5 >5 # Θ % # %, % 0! 8 ( 5 ) +, (! # +, > > Ε # (# # # %, % 0! 8 ( 5 ) +, (! # +, Φ 5 Ε & Ε # (# # # %, % 0! 8! %+ % 5 Ε

57 . # % ) +, (! # +, 6 > Β > ( # % # % %, % 0! % 8 + ( (( 8 % ( # # % % ) +, (! # +, 6 > Β & >5 % % % Ε ) 5Β!56 ϑ Π % # % % % # % % % % %Ο! 5 # Π % %Ο# Π % 1 # Ο# Φ

58 Π. % # # %, %? % ϑ %Ο# Π 5 % < % % %Ο# Π ; % < %Ο# ΠΙ %Ο# Π %Ο# Π ; %. Ο! 5 # Π % 0 %Ο! 5 # Π1 % 4 % 3 % % % Α % Φ >6Φ _ _% < %. % ( %Ο# Π % % % _ _% %Ο# Π Ο# Π %Ο# Π > & % # % 1! % Ι %Ο# Χ

59 Π3 %Ο! 5 # Π # # % 4 %Ο# Π 5 & 5 %Ο# Π. %Ο# Π 5 %Ο# Π0 %. & %. % %Ο# Π. # %. % 5 %, % # % ) %Ο# Π3 Κ >5 %Ο# Π %Ο < % 5 % ( % % 6

60 & % 1 % &. # %. % Γ %., % % )., 5Χ Κ > % & # <303 3! # # #! # % % %!/ % # # # # % ) # % <30303!! 5 9! < % < % %! = % Α % Α Ε

61 % % % % % < % < %. %. % Α % # % <373 :! >>Ε! 6Β 0 # # % <373 3 % 5% % 5 ϑ >% # >66> Φ >% 1 % 5% % 1 % <37303! % +!% % <! % > %! # % % Ε>

62 % # % <37363 : +9 %( % 1 % / % / #,! # % % / % %, ; #, 0 # % < % # % / % / % Α % < % % / # % < % Ι # % % / % < # % Ε5

63 ( =3 3 %(+ 5 % 1!>6Φ&ϑ>>Β6,!>6Φ&ϑ>>,!>6Φ&ϑ>> 5!>6Φ&ϑ>>.!>6Φ6ϑ>> 5,!>6ΧΒϑΒ Β # 5Β Κ,!>6ΧΒϑ> 5.!>6ΧΦϑΒ 5 =!>66>ϑΕ>Β,!>66&ϑΦΕ,!>66Φϑ&5&!. ϑ. 5 Φϑ>Β & <!>666ϑ>556,!5 >ϑ>55φ Χ % 5 Κ =303 8Β 7.! 5 Φ Φ < 5 Φ Φ? = 5 Φ Φ Ε =1= 5 Φ Φ Ε.!4 5 Φ Χ 56 /! 1 # 5 Φ Χ 56 5 Χ =363 ς ϑ;;777% 5% ;=5 ; ;/ ) ΥΥΥΥ&ΦΒ% Λ Τ(/Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; % Λ Τ>Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ;1 ; ; Υ % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; ; ΥΥΥ6Ε% Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; ; ΥΥΥΕΧ % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777&% % ; ;) ;= ; Υ Υ ; ;? Υ ; % Ω 5 Φ Φ Β Ε&

64 ς ϑ;;777&% % ; ;. ;= ;) ;) ;? Υ ; % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; ; % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; ; % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; ;?0 Υ ;< ) ΥΥΥΥ>Ε5Χ% Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; ;?0 Υ ; 7 + ) ΥΥΥΥ>5 6 % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; 7;7 ; ; % % Λ Τ4<Υ66+=.5ΒΧ6=.6.Χ1+>5 Φ>(> &+ΦΕ&Ζ Τ Ζ Τ % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; ; ; % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; ; ; Υ ; Υ Υ % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% 7 % ; ; ; ; 3 77>; ##&&5Χ# % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% 7 % ; ; ; ; 3 77>; ##6Φ&ΒΦ# % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; ; ; ; ; % Ω 5 6 > Χ ς ϑ;; % % ; Υ7 ; 7 ; >; % Ω 5 6 > Χ =373!, 0 =3<3 %!,!>6Χ6ϑΦ5Φ!>6Φ&ϑ>> # +.1 <0 ( =<,/</0 5 Ε#,1/ ΑΓ (?<( Υ3..ΥΕ%> Υ %! Ε%> =3=3 Χ! 4 5 Φ Β 5 % ΕΒ

65 2, ϑ 5 Υ Υ #! 5 Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ #! 5 Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ # Υ Υ #! Υ 8 Υ Υ Τ Υ Υ Υ Υ # Υ Υ Υ Υ # Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 # Υ Υ # Υ Υ # Υ Υ Υ # Υ Υ Υ 8 Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ # Υ Υ # Υ Υ # Υ Υ Υ # Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 Ξ 9>66 > >9 Τ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 Ξ 9>66 > >9 Ξ Υ Υ Υ Υ Ξ 9>66 Φ >9Θ 2, ϑ 5!α 8 Ξ 9>66 > >9 9>66 Φ >9 ΞΤ Υ Υ Υ Υ Ξ 9>66> Φ >9Θ 2, ϑ 5!α 8 Ξ 9>66 > >9 9>66> Φ >9 Ξ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 Ξ 9>66 > >9 9>66> Φ >9 Ξ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! 5 Υ 8 Ξ 9>66 > >9 Υ Υ Θ Ε

66 2, ϑ 5!α 8 Ξ 9>66 > >9 Υ Υ Θ 2, 8ϑ 5!α 8 9>66 > >9 ΞΤ Τ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 9>66 > >9 ΞΤ Τ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 9>66 > >9 ΞΤ Τ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! 5 Υ 8 9>66 > >9 ΞΤ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 9>66 > >9 ΞΤ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Θ 2, 7ϑ 5! Υ Υ 8 Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ!9 9# 9 9# 9 9 Θ 2, ϑ 5 Υ Υ 8 Υ!9 9# 9 9# 9 9 Υ Θ 2, :ϑ 5 # Υ Υ 8 5# Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ!9 9# 9 9# 9 9 Θ 2, ϑ 5 Υ Υ 8 Υ!9 9# 9 9# 9 9 Υ Θ 2, ϑ 5 # Υ Υ 8 5# Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 7 Ξ Θ 2, ϑ 5 # Υ Υ 8 5# Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Υ Υ Υ 8 Ξ Θ 2, ϑ 5 # # Υ # # #!!! α > ;! ββ 9Ρ9 Υ Υ Υ Υ 8 Ξ Θ ΕΕ

67 2, ϑ 5! Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Ξ Υ Ξ Υ Ξ Υ Ξ Θ 2, ϑ 5 Υ # Υ # # # # Υ # Υ Υ Υ Υ 8 Υ Ξ > Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Θ! 2, ϑ 5!!! [ Υ α ; α > ;! 5 α Υ Υ #!!! Υ α ; α > ;! 5 α Υ Υ #!!! α ; α > ;! 5 α Υ #!!! α ; α > ;! 5 α Υ #!!! α ; α > ;! 5 α Υ #!!! Υ α ; α > ;! 5 α Υ Υ! 5 α# [ Υ [ Υ [ [ Υ [ Υ [ [ [ Υ [ Υ [ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Θ 2, 8ϑ 5! Υ Υ 8 Θ 2, ϑ 5 5 5!!! # > ββ 9Ρ9# 99 ββ 5 5!9!9 ββ Υ ββ 9 9# 99 Υ Υ # # Υ # Υ # # # # Υ # Υ Υ Υ Υ! Υ Υ Υ! Υ 5# Υ # # Υ # Υ # # # # Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ 5Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ # Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, 7ϑ 5! Υ # Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ # Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ # Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, :ϑ 5 Υ Υ Υ 8 Υ Τ 9 9Θ 2, ϑ 5! Υ # Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ # Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ Υ Υ Υ Υ 8 Υ Υ Τ 9 9Θ ΕΦ

68 2, ϑ 5! Υ # Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ # Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ Υ Υ 8 Υ Υ Τ 9 9Θ 2, ϑ 5! Υ # Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ Υ 8 Υ Τ 9 9Θ 2, ϑ 5 Υ Υ Υ 8 Υ Τ 9 9Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Υ! Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ 05 5 Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Τ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Τ > Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Ξ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Ξ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Ξ Υ Θ 2, 8ϑ 5! Υ! 5 Υ Υ 8 Ξ 05 5 Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 # Υ # Υ # Υ # Υ Υ Υ! Υ Υ Υ! Υ Υ Υ! Υ 8 Τ 5# Υ 5# Υ 5Θ 2, ϑ 5 α Υ Θ 2, ϑ 5 α Υ Θ 2, ϑ 5 # 1# # # # 1# # # Υ > ΞΤ % Ξ Θ 2, 7ϑ 5! Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Θ 2, :ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ Υ 8 Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Υ Θ ΕΧ

69 2, ϑ 5! Υ Υ Υ 8 Υ 9 Ρ9Θ 2, ϑ 5 Υ #! Υ Υ Υ 8 Υ 9 Ρ9 Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ #! Υ # Υ Υ Υ # Υ Υ Υ 8 Υ Υ Υ # Υ Υ Υ # Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ #! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ Υ #! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ Υ Υ # 5! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, 8ϑ 5 Υ Υ Υ #! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ #! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ #! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ #! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ Υ #! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ #! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, 7ϑ 5 Υ Υ Υ #! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ Ε6

70

71 ! #! # % %! #! & %!! %( )! ( % %! ( ( ( % ( % %! % % % # % % % % ( + %, %, ( ( %, %! ( ( (! (,. ) ( # / 0 % % % 1 2 %

72 %,3 % ( +! ( ( (, (! ( ( 4 # # ( % + /. # %. # % # %( 0 ( # # % 5 #,16 5 ) # 7 8# # 9 7 +: & # %! ( # % % %! %! % % % % & & & & & ( % & % % & 3 % : %!( % % & % %! %( # % ( % # %! ) # ) +: ; # 0 ( % ( ( ( ( # < # /! # # ) 2 8 # 8 %( %

73 & % & & % % & % = % % & # % & ( / # % % % # > % % # % # # 3 < ( > % ( ( # % ( ( % #! (? # & % & & #! ( % ( & ( + 9 # ; Α 2 / Β # 5 %, % ( & & + % & % & / ( % % & 4 % ( % % % & ( & ; # % % +

74 % # %, % ( +4,) % /,)!!! ( ( % %! Χ % % %! #! (! % %. # ( ( & %( 7 %( ( (! ( / / + % # ( % (! ( : # ( % 9 # 4! # ;! # = %( % # (! % % & +. ( %( ( ( /

75 % # # # 6 < ( 6 # /2 + %. 6 # ( ( & 6 & ( % % % # # 6 ( & # %! ( ( /, & ( % / #! 8 < % & ( & + % # Β! # # % % ( ( /2 % ( % % % 4 0 % 0 & % ( & # % ( # % %( % %( # % %! % & % % % & ( # % Χ & & % ( %( 4

76 ; 3 % 5 + ( / # % 4 % # ; ( # ( 2 # % # % Β # & # % : % ( ( + %( 3 6 % & & +& ;& +! ( %! % %! ( % 2 < %,! ( ( & % %! 6. 6 & (, % ( &. % % 6 # +2 Α /: 7 < ( / & /Β& 4 % 4 % % ( & & % # 3 ( 0 6 %! % (, ( ;

77 % ( # ( % 7 ( %! % % Β ( % % % % % % 3 ( % %( % %! 3 % % %,! ( ( 1 & % # & % %. % ( % % ( % % %(! % ( % : ( % %( %( ( ( 4: %(! % ( % %( % (! ( % % # 1 ( (, ( ( ( % % %! % % ( ( ( (! %( 2

78 %! % % 1 = 6 %( %( (. ( + ( ( %! 6 ( # ( ( % % % ( < % ( % ( % %( ( % % % Ε ( ( ( # 0( ( ( % 7 < ( ( ( % & % & %, 6 +/ ( Α! #! # ( %!( % # ( ( ( ( 7 % ( > % %! %! # % % + # / # ( % #

79 0 ( % ( ( ( ( # < # 8 # 8 %( % & % & & % % & % # % % % # > % % # % # > % ( ( # % ( ( % #! (? # & % & & # 4 # ( % 9 # ; 2 = %( % # (. ( %( ( ( % # # # 6 % % ( ( Β 8 8 Β

80 < % % # : # 5 & + % & % & / ( % % 0 % 0 & % ( & # % ( # % %( 3 % 5 + ( / # % 4 % # ; ( # ( 2 # % # % Β # & # % : % ( ( + %( 3 6 % & & +& ;& % ( & & % # 3 ( / ( % :

81 % % % % % 3 ( % %( % %! 3 % % %, 4 ( ( ( %! ( %( %( ( = 5 ),= % % Χ ) ) <,% +: 5 ) #! # <,% + & # ( 5 )% & ( ( (! # # (!!

82 )! <,% + & # ( # % % 5 )) & & #! & &!! +! &,! ( (! (! # % (! / ) & <,% +4 & 6 ( 5 ) ( ( ( #! Χ /2 # 5 )% (! & &!! /2 + 5 ). <,% # # /2 5 )/ / (! & (

83 & & & &! &! <,% # # /2 5 )3 #! 0 1 & # 2! 3 4 & & 5 6! 7 ( 8 1 &! & & 9.! ( ( 1( 4( 1! & & <,% /Β 5 )! : & ( (!!! 9 &! &! # 9 # & # +

84 # & + # 4: 5 )+& # # # & % %! # % % ( & /

85 + # / # ( % # 0 ( % ( ( ( ( 8 # 4 # ( % 9 # ; 2 = %( % # (. ( %( ( ( % # Β 8 8 # : 3 % % %, 4

86

87 ! # % & % &! % & #!! %!! # &! ( ) ( )

88 % & + +, % &, + % &!.!,... % /0 1 /2 33& / 01, + %4. 5 & 6

89 ! # % & (! ) % & (! %! +, / 0.! ) % 1 #) % 2 3 &! )) % # # % 4 3! # % +5 6 ) %& ! # % ) 3 &! % 9 : 88;;; 83 < 8= 8>????!#0 Α 5Β>Χ ))#&)#&)0 : 88;;; 8 Χ ))#&)#&)0! : 88;;; 8 Α 5 Χ ))#&)#&)0 0 : 88;;; 8 8 8? Χ ))#&)#&)0 : 88;;; 8 8???72 Χ ))#&)#&)0 2 : 88;;; 8 8???24 Χ ))#&)#&)0 # : 88;;;! ?? 8 8? 8 Χ ))#&)#&)0 4 : 88;;;! ? 8 Χ ))#&)#&)0 7 : 88;;; 8 8 Χ ))#&)#&)0 ) : 88;;; 8 8 Χ ))#&)#&)0

90 ) ))) & 7) %! ) 8 ) )7 % 27 1 & 0)) 8 +.! # % 0 +,1 & /. (! Β & 4 % 2 Β 1 4 % # 3 & & Ε ) )7 % 77 Β & 4 : 88;;; 8 8 Φ(?= 8Ε???? 2 4 Χ ))#&)#&)0 : 88;;; 8 8 Φ(?= 8=; Γ???? )7 Χ ))#&)#&)0! : 88;;; 8 ;8; 8 8 Α 5 9Ε?77Γ Γ # Β ))! Γ#2!Η 5 Η 5 Χ ))#&)#&)0 0 : 88;;; Χ ))#&)#&)0 : 88;;; 8 8 8? 8?? Χ ))#&)#&)0 2 : 88;;; ; Ι ϑ;; 8)!! 4 )) Χ ))#&)#&)0 # : 88;;; ; Ι ϑ;; 8) 7#!0# )) Χ ))#&)#&)0 4 ; 1 +Κ. ))#&)#&)

91 ! # % &# () ## +, &# () ##, % &, + %.! ) / 0 &, ( &5 6 7, 3 7 % &# () ## +, &# () ##, ! 4!// 3 &, 3 # 9 + ( ( &:, + ( 1 + ) ; &<, + ( / + ( ( 8!// + ( ( 8 #

92 != 3 # 2 > 8 8!= 5 &?, + ( ( +

93 ! # % #& ( ) ) # ) +,,.., /0 1 ) & #2! 0 3! 0 ) 4 ) 5 & 66% , , 0 0 ), ) : # 0 + : # :!

94 ! # # & 5 1;/ # )! %6! )!6!7 7 < )!69 6 <, ) = 1 5! 1 ) 0! :,

95 5 5, 5 1 #,) ) 0 ) 0 #>? += Α >66666Α >Α ) # ) 2, 5 %, 0, 1ΒΧ ), #13 #0 # Β,

96 !!6,! 9<!!,, !!! 6 Χ,! 97!! 5 Ε 0!<6 7!<!!!! 666! %! ΦΦ, <! ΦΦ,, 7ΦΦ, ΦΦ, %ΦΦ,! 777!! 6 <ΦΦ, )! 7 9 0,, 0!9 7! %6 0 7!, <%< Γ & 0 & 0 ) 0, 0 < 7! 0 <,!% 7

97 5 666 ) 5 0 ) ,, 0 %& ( Η(ΙΧ2= /1 / ΙΗ Η?44&=2 8.2?=1ϑ.8Η Η=ϑΧ?/1 2= / 1.2Β.2// ΧΚ(=18Χ Ι Η Η.Ι82 ϑ.?ιη Η + Η Η.Ι8=1:?Ι./ (Ι 1? 1ΧΙ& Η Η 8.8Η Η 8.?ΙΗ ΗΧΙ&==Η Η ϑ Ι??ΙΗ Η 8.. =Η Η 8 Η 8448=/+ =2= Η8 /?::Η Η 8 Η (::. 2 Η1?:Β?=.82=Η Η1?: 8=. Ι2= Η Η1?:Ι&4Η Χ? 6<%! 9 9<9! %! 9 << (!6 66% 6 69 /! Χ = 9 9

98 %& ( Η8//ΛΗ ΗΧϑ =8 Η Η 1.:/8.1Η Η(ΙΙΜ Η Η 8Ι8 Η Η 4 =184 ΜΙ Η Η Ι+148..Η Η Ι(=?4ΙΜ Η Η Ι(=ϑ.Η Η 8Ι. Ι1 ΜΙ 8ΙΗ Η 8Ι. Ι148Ι Η Η/ :8Ι Η Η/ :/8.1Η Η/ ϑ.8η Η:8Ι 8=/+ =2= Η Η:8Ι 48Ι Η Η:/8=. Ι8 ϑ.?ιη ΗΙ8Χ8.. ΙΗ Η184/2= 1/? 8/Η Η +Ν./2.Η. ==21:/8= ΗΧ2/&::1.+//=2= Η Η&::1.+//=2= 1:/8.1 Ι (Ι Χ2/Η Η:8Ι Ι2= Η Χ? ΗΧϑ =8 Η Η(ΙΙΜ Η Η184/2= 1/? 8/Η Η 8Ι8 Η ΗΧ /ϑ1=2= Η Η/ϑ.?ΙΗ ΧΙ?Η!!%! 6! 6!<

99 %& ( ΗΧΙ?8ΙΗ ΗΒϑ /ΧΙ?Η Η4 ΧΙ?Η Η184. ΧΙ?Η Η. Μ ΧΙ?8ΙΗ Η + ΧΙ?8Ι=8Η &.Ιϑ44 =. =21 8 8=?Ι =2= 8Ι?Β 4 28(Ι1(ΙΚ=2= Η. Η Η. Η ΗΒ =.Ι8/8=. ==Η Η 8Χ /. Η ΗΙ8 2??Β. Η Η. / 212?=Η Η. Η Η. / =Η Η. 8=. ==Η ΧΙ8= 8/8Ι41&.Ι&1.=2= Η & 8Η ΗΧ81.&Η Χ8 Η ΗΧ8 :/8.1Η Η:8==Β =.Ι8/Η ΗΧΙϑ 8Η ΗΧΙϑ?ΙΗ ΗΧΜ. 84=Η ΗΧΜ.:/8.1Η ΗΧΜ.&::/+ =2= Η Η 84= 4 2=/?::Η Η 84=:2ΙΗ Η14ΜΧΜ.1 84=Η <7!!% 96 %!6! %

100 1!!!, ) 7 7 <

101 1;/ 3 ) # Ο 5 Π 1;/ 3 ) # Ο 5 ) Π 1;/ )3 ) #Θ Π 1;/ 3 ) #Θ Π 1;/ 3 ) #Θ ) Π 1;/ 3 ) #Θ, Π 1;/ 3 ) #,, Π 1;/ 3 &,, 0 3,,, #Ρ!! Ρ Ρ! 6Ρ Ρ!<6Ρ Ρ!<!Ρ Ρ! Ρ, Ρ ΟΟΡΠ #, ) &,, 0 3,, #, # Θ, Ο, Ρ ΟΟΡ Π #, ) 1;/ ) #Θ,, Σ Ρ!!6ΡΠ ) #Θ,, Ρ ΟΟΡΠ 1;/ 03 Ο 5,, # Θ, Ο Π #, ) ) ) 1;/ 3 ) #Θ Ο Ο Ο, Π 1;/ 3 Ο 5 Ο 5 # Θ Ο Ο Ο, Π #,! ) ) ) 1;/ 3 ) #Θ Ο Ο Ο, Π 1;/ 3 Ο 5 # Ο 5 ) # Ο 5 Ο,, # Θ, Ο Ο 5! Ο Π #,! ) ) ) 1;/ 3 ) #Θ Ο Ο Ο Π 1;/ 3 Ο 5 Ο Ο Ο Ο 5 # Θ Ο Ο Ο, Π #,! ) ) ) )! 1;/ Γ3 ) #Θ Ο Ο Ο 0Ο ) Π 1;/ 3 ) #Θ :Π 1;/ 3 ) # Ο 5 :Π

102 1;/ 3 Ο 5 Ο Ο Ο 0Ο ) :Π #,! ) ) ) )! 1;/ 3 ) #Θ Ο Ο Ο 0Ο ) Π!6

103 ! # % & ( ) % & % & # % + #, % &! %. )! % / # % +! ) 0 5 % % 6 % 7 % +! % / )!.)2 % 8 & # ( %! #,449#4 #, % % : ( ; 3 % < # 2 = % ,04 0 ) % 6 %, > 08 %. &? % & # % 8! #! % 3 & &.# % Α Β 2ΧΧ;;;% % % Χ./Χ %

104

105 ! # % ( % &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ) # # ( # + +, # + + ( # ( #, (. #, / 0 1 # ( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1 # % # # &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2 % 3 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

106 ( 4 89 : 5 ; 599 : # # < # # < < &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& < &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& = # # 3 : > ( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2 % # ( 3 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&? # % # &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& = 3 + # % % # % % ( # % % ( # % % ( # % % # % % ( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0 ! # %!! & ( & # ! # %& &( )) +, &../ 01 2 3 & 4 ) ( & ( ) 32 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5& 2 &80 & % ) ) 5 : % ) ;7) & & ) 3& +%) ( & & & & 3 0 2 ) /)5 # ) )&0 & 7 ) ) 0& ( ;7 0 )

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092 # % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6, 6 8, 5 8 + ) + /092 +, + 3++4 1 9:0 :; 1 + ) + 4 09 # < INSPIRES: Investigating a reusable Sanitary Pad Intervention in a Rural Educational

Διαβάστε περισσότερα

1, 2,, Ε = = 2 ~ (0,1) = ( ) = Ε ( ) = 2 = ( ) ( ) ( ) ( ) Ω = { 1, 2, 3}, ( 1 ) =, ( 2 ) =, ( 3 ) = Ω = { 1, 2,, }, = 0 1 = 1 (0,1) 1 0 ~ (, ) = + + + (, ). = 1 (, ) Χ~Β(20, ¼) (, ) (, (1 )). [ 1/2,

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )!

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )! # % & ( % ) # ) + %( % % &% ( % # % & (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2 1, % (, 3 44,)%,, 4//5/64 ( % ( 3 % ( 7 8 % 3 % ) % % ), &% ( % 2% % % % 2% % % 2 3 1 % ), 2 % % ( % (, % 3 % ) % ) (, % % %2 % %2 %2

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο :

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο : Α Α Ο Ο Ο Ο Α Ο Α ΑΑ Ο Η Ο Ο Η ΑΗ Ο Α Ο Ο Ο Α Ο Ο Α Ο Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Ο Α Ο Ο Α : 38936 Ο : 2014 Ο Η Α Α Ο Α ι ι φ ή ή θ ήθ ι ή θ ι έ ι ι ό ύ ι βήθ ι ι ό ό ι ή θ ήθ ύ ι ώ ι ι ό ι ι ή θ έ ι ι θ ι ή ι ό

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Επααληπτικό Διαγώισμα Μαθηματικώ Γεικής Παιδείας Γ Λυκείου Θέμα A Α.α) Τι οομάζουμε συάρτηση και τι οομάζουμε πραγματική συάρτηση πραγματικής μεταβλητής; β) Τι λέγεται τιμή μιας συάρτησης f στο χ ; γ)

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ. «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ. «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλαύσαμεν εν τω μνησθήναι ημάς της Σιών». (Ψαλμ.136,1) ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25011 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1836 17 Αυγούστου 2011 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Eτήσια Έκθεση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού,

Διαβάστε περισσότερα

α + α+ α! (=+9 [1] ι «Analyze-Regression-Linear». «Dependent» ι η η η!ηη ι «Independent(s)» η!ηη. # ι ι ι!η " ι ιηη, ι!" ι ηιι. 1 SPSS ι η η ι ιηη ι η

α + α+ α! (=+9 [1] ι «Analyze-Regression-Linear». «Dependent» ι η η η!ηη ι «Independent(s)» η!ηη. # ι ι ι!η  ι ιηη, ι! ι ηιι. 1 SPSS ι η η ι ιηη ι η # η &, ε ε 007, ιη Pearson r "η η ι ι ι η ι!ι ι ι η ι η!ηη ι ι!ηη. η ι ιηη ι" η ι!"ι 0 ι η ( α ι ι α η 9 ( ι ι / + -predctor varable). * ι ι ι ι η ι ι ι!ηη η "ι ι ι ι!ηη η ι ι η η ι 'ι ι ι (η ) ι η ( "

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ. 1 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ.

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker,

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker, Η Η ύ σ φή ω Θ ώ η έ ης θ ω η ς ησ σ β έ! έ φ ς ής σ ής ς θ ή ή 2013 έσ ς ς Sigilda. Η Sigilda ς θ ή σ ς σ ϊ 2013 ς σ β θ ύ έ ς θ ς σ σ! σ σ Α έ σ σ σ ή φή έ ς 9Ο ς σ ές ς έ ς. θ β 2013, Alfred Steinecker,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner ί ο α «ι οι» 2009 208) ( 2006 48; (1999 25) ϋ» ία 2008 12) « α α ι ά ι ή ι οι ία Ό! ύ ι ο φέ ι ή ι οι ία 7% 38 % 55 % Τ Ά Ε ω Φω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ ΓΕΩΘΕΡΙ ΕΔΙ ΧΗΗΣ ΕΝΘΙΣ Η ΕΡΙΓΡΦΗ ΕΔΙ - Ση ή δω έχε επσεί πώ εωθεό πεδί ψηή θεσί ση χώ η δπσώθηε, πό εεηέ εσίε ΙΓΕ, ό σ όη ησί πσσε έ εωθεό πεδί χηή εθπί έχ βθ ω 200 πείπ σ πί δπέσ θί σχησί δχωίζ πό ψηή

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Ορθοκανονικό σύστημα αξόνων ονομάζεται ένα σύστημα από δύο κάθετους άξονες με κοινή αρχή στους οποίους οι μονάδες έχουν το ίδιο μήκος. Υπάρχουν περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~" Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~

21 0-8841618 Α Θ ~!'ljl~ Ι~,9~J ~i. ΠΡΟΣ: ΔΙΑ ιt.π~ 40 ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔIΟIΚΗΤιΚΟ ΑΘΗΝΑ, 18 Φεβρουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.:.94-ιa9 Ταχ. Δ/νση: Πρ. Σχολή Ευελπίδων τ.κ. 11362 ΔόfΗ'k'Ξ :~"t~':i~q ~~~f;~~~~ες: 21 0-8841618 Α Θ ~"!'ljl~"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

οδηγός εταιρικής ταυτότητας

οδηγός εταιρικής ταυτότητας πρόλογος στοιχεία λογοτύπου λογότυπο [ σχεδιασμός χρήση τοποθέτηση εταιρικά χρώματα χρήση σε μη εταιρικά χρώματα χρήση σε φωτογραφίες λάθος χρήση ] χρωματικός κώδικας [ παλέτα χρήση λάθος χρήση χρώμα και

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤΝ ΠΟΙΝ Ν έμένμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧΝΝμΝΠ Λ ΣΟ ΝΓ ΧΡΓΙΟ Ν

Π Ν ΓΙΧΣΙ ΟΤΝ ΠΟΙΝ Ν έμένμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧΝΝμΝΠ Λ ΣΟ ΝΓ ΧΡΓΙΟ Ν ΑΛ ΞΑ Ρ ΙΟΣ ΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΠΑΙ ΤΣΙΚΟΙ ΡΤΜΑ Θ ΑΛΟΙΚΗ ΧΟΛΗΣ ΧΟΛΟΓΙΑ Γ ΩΠΟΙΑ ΣΜΗΜΑΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΡΓΑ ΙΑ ΧΡΗ ΗΦΤΣΙΚΩΤΠΟΛ ΙΜΜΑΣΩΓΙΑΣΗΛΙΠΑ ΗΣΩ ΦΤΣΩ Π ΓΙΧΣΙ ΟΤ ΠΟΙ Μμ1γ4ήίί ΠΙ Λ ΠΧμΠ Λ ΣΟ Γ ΧΡΓΙΟ Κ Θ Γ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs)

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους 1 2 1 2 3 4 3 4 Άρα αυτό το γράφημα είναι επίπεδο Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. 2( x 1) 3(2 x) 5( x 3) 2. 4x 2( x 3) 6 2x 3. 2x 3(4 x) x 5( x 1)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. 2( x 1) 3(2 x) 5( x 3) 2. 4x 2( x 3) 6 2x 3. 2x 3(4 x) x 5( x 1) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. Να λυθούν οι παρακάτω εξισώσεις: 1. ( x 1) ( x) 5( x ). x ( x ) 6 x. x ( x) x 5( x 1) x 1 (1 x) x ( x) x x. 1 x 5. x 6 1 1 ( ) 1 1 6. x 1 x 7. 1 x

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO..Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα [α,β].και f(α).f(β)<0 Τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον χ 0

ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO..Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα [α,β].και f(α).f(β)<0 Τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον χ 0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO..Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα [α,β].και f(α).f(β)

Διαβάστε περισσότερα

IΛ *^Λ;5:Ι ΟΝΟΣ. Σ'ί ΟΑ. Φεεπ

IΛ *^Λ;5:Ι ΟΝΟΣ. Σ'ί ΟΑ. Φεεπ IΛ *Λ;5:Ι ΟΝΟΣ Σί ΟΑ Φεεπ Α ν θ ο ς και Α υ γ ο υ λ α ΠοίησιςΔΣθλω)ΑΟ\) Λ/ΙΒΗΙΨΊΊΟ ΑΟΗΗΤΑΖΐΑ λσμα Κλειδοκυμ; βαλον τευ ει τό βίά ιου μαΰ σχο τ ά ί ι ξα π λ ω νει στ γ Π α γ α ι νει 3 Ρ ι Η ι Ι» V */ 7

Διαβάστε περισσότερα

Νβίίη-13\ έ έν Σ \ έ έν1-2-3 α αν π Ν πα ΝθΝ έ έ,νγν έ έ έ,νβν έ έ α Ν α Ν ΝΥ έν έν έ) ΝE ΓΩΓ Φ Ν 2012 Νβίίη-13\ έ έν Σ \ έ έν1-2-3 α αν π Ν πα

Νβίίη-13\ έ έν Σ \ έ έν1-2-3 α αν π Ν πα ΝθΝ έ έ,νγν έ έ έ,νβν έ έ α Ν α Ν ΝΥ έν έν έ) ΝE ΓΩΓ Φ Ν 2012 Νβίίη-13\ έ έν Σ \ έ έν1-2-3 α αν π Ν πα βίίη-13\ Σ «\ 1-2-3 θ,γ ΦΩ Έ,β Υ ) E Γ ΓΩΓ Έ Φ 2012 βίίη-13\ Σ «\ 1-2-3 θ,γ Έ»,β Υ )» ΦΩ E «Θ κ Θ» 1,β,γ MIS 298330, MIS 298347, MIS 29849 κ Γ κ Γ Γ Γ Φ Ω,, Θ ηί,ά,,y Γ Γ,, Ω Φ,A Γ κ«,1,,υ, Copyrightc

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

6. Θεωρούµε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ (ΑΒ//Γ ). Φέρουµε τα ύψη του ΑΕ και ΒΖ. α) Ε=ΓΖ. β) ΑΖ=ΒΕ.

6. Θεωρούµε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ (ΑΒ//Γ ). Φέρουµε τα ύψη του ΑΕ και ΒΖ. α) Ε=ΓΖ. β) ΑΖ=ΒΕ. 1. Θεωρούµε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Στο µέσο της πλευράς ΑΒ φέρουµε κάθετη ευθεία που τέµνει την ΑΓ στο Ε. Από το Ε φέρουµε ευθεία παράλληλη στη βάση ΒΓ που τέµνει την ΑΒ στο Ζ. α) Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa FORTUMIN VUOSI 2012 Luomme arvoa 1ΑΚΖ ΘΚ Μ=ΛΛ= Γ )=ΚΛΖΝΖΦ Χ= ΑΛΘΧΚ=Φ ϑ9ηγϑλλα ΓϑΛΜΕΑΦ ΝΜΓΚΑ ΓϑΛΜΕ Θ Θ=ΚΛΑ ΓϑΛΜΕΑΦ ΛΓΑΕΑΦΛ9 9 Μ==Λ )ΓΦΚ=ϑΦΑΦ ΑΑΧ=ΛΓΑΕΑΦΛ9ϑ9Χ=ΦΦ=.ΓΟ=ϑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α )

A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) A λ υ τ ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Τ ρ ι γ ω ν α ) 1 Στις πλευρες ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ ισοπλευρου τριγωνου ΑΒΓ, παιρνουμε 3 Να δειχτει οτι α + 110 0α Ποτε ισχυει Συγκρινετε το ισον; τα τριγωνα με σημεια Δ, Ε, Ζ αντιστοιχα,

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α 1 1. α) Να γίνει γινόµενο το τριώνυµο λ -3λ+. β) Να βρεθεί το λ έτσι ώστε η εξίσωση λ(λχ-1)χ(3λ-)-λ i) να είναι αδύνατη ii) να είναι αόριστη iii) να έχει µία µόνο λύση

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /19-3- 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ 㥇厷 Ε 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

V CB V BE. Ορθό ρεύμα έγχυσης οπών. Συλλέκτης Collector. Εκπομπός Emitter. Ορθό ρεύμα έγχυσης ηλεκτρονίων. Ανάστροφο ρεύμα κόρου.

V CB V BE. Ορθό ρεύμα έγχυσης οπών. Συλλέκτης Collector. Εκπομπός Emitter. Ορθό ρεύμα έγχυσης ηλεκτρονίων. Ανάστροφο ρεύμα κόρου. ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ιπολικό Τρανζίστορ Επαφής Επα φής Ι VLS Technology and omputer Archtecture Lab ιπολικό ΤρανζίστορΓ. Επαφής Τσιατούχας 1 ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΧΑΙΡΕΤΙΣίνίΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ-ΔΕΛΙΒΑΝΗ 13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΟΝΟΡΑΣ ΣΚΟΥΤΕΡΗΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 19 1. ΙΣΤΟΡΪΑ ΤΟΥ ΣΜΑΛΤΟΥ 21

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΧΑΙΡΕΤΙΣίνίΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ-ΔΕΛΙΒΑΝΗ 13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΟΝΟΡΑΣ ΣΚΟΥΤΕΡΗΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 19 1. ΙΣΤΟΡΪΑ ΤΟΥ ΣΜΑΛΤΟΥ 21 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣίνίΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ-ΔΕΛΙΒΑΝΗ 13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΟΝΟΡΑΣ ΣΚΟΥΤΕΡΗΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 19 1. ΙΣΤΟΡΪΑ ΤΟΥ ΣΜΑΛΤΟΥ 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΜΑΛΤΟΥ (ΓΥΑΛΙΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Να σηµειώσετε το σωστό (Σ) ή το λάθος (Λ) στους παρακάτω ισχυρισµούς:. Αν ΑΒ + ΒΓ = ΑΓ, τότε τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.. Αν α = β, τότε

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα