/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0"

Transcript

1 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0

2 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % ( 5

3 7 % 7 % 7 % # % 7 % % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < %. # 8 # 7 # % ) 7 7 % = > # # # 7 7! 7 7 # 7 % 8 7 %, 7 % < % # 7 % 7 # % 7 % < 7!., % 1 7 % %? % 1 8 9! # # # # # 7 % 7 % % 7 7 ;,, 0 #? ( # 7 # % : % = 8 7 % &

4 % % % # % % % # # ; % %. # # % % / # % % Α >66 #! # % %, % % # % % %.!., % ( %. % 1 % (! # # # # # % % / %, ;, 0 #? ( # # % 3 % < % Β

5 >% < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Χ >%>% = %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Χ >%5% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Χ >%&% Α %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Χ >%Β%? %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%> 5% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>5 5%>% 1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>5 5%>%>% 1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>5 5%>%5% 1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>5 5%5% < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>& 5%5%>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>& 5%5%5% < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>Β 5%&% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%> &%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>Ε &%>% 4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>Ε &%5%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>Ε &%&%, %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>Ε &%Β% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>Ε &%Β%>%? %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>Φ &%Β%>%>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>Φ &%Β%>%5%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>6 &%Β%>%&%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>6 &%Β%>%Β% < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>6 &%Β%>% % < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5 &%Β%5%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5 &% % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5> &% %>%? %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5> &% %>%>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5> &% %5%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5> &%Ε% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%55 &%Ε%>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%55 &%Ε%>%>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5& &%Ε%>%5% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5& Β% 4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Β Β%>% 4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Β

6 Β%5% 4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Β Β%5%>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Β Β%5%>%>% ) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Β Β%5%>%5%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5 Β%5%>%&% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Ε Β%5%>%Β% 1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Ε Β%5%>% % < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Ε Β%5%>%Ε% ( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Ε Β%5%5% ) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Ε Β%&%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Φ Β%&%>%? %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Φ Β%&%5% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Χ Β%&%5%>% Γ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&Ε Β%&%5%5% Η %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&Φ Β%&%&% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&Φ Β%&%Β%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&Χ Β%&% % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Β Β%&%Ε% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ΒΕ Β%&%Φ% 4 %%%%%%%%%%%%% & Β%&%Χ% < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Β Β%&%6% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Φ % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε %>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε %5%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε %5%>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε %5%5%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε %5%5%>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε %5%5%5%, %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε %&% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε> %Β% 4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε> %Β%>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε> %Β%5% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε> %Β%&% 4 %%%%%%%%%%%%%Ε5 %Β%Β% < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε5 Ε%? %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε& Ε%>%, %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε& Ε

7 Ε%5% < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε& Ε%&% < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε& Ε%Β% 1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ΕΒ Ε% %, %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ΕΒ Ε%Ε% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ΕΒ >% 5% &% Β%, % 4 Ε% Α Φ%. Χ% % 8 6% % 8 > % % 8 >>% % 8 >5% % 8 >&% % 8 Φ

8 3 3 2! Ι >66!>6Φ&ϑ>>!., >6 Κ #! # %. # % ( #! %? % % Λ < Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ 3 # # Λ Λ Λ Λ Λ Λ?! Λ Λ Λ 363 / % 1 ϑ, %, # % 4 % % Χ

9 % < % 0 % 4 % < % 4 % 4 % 4! % 0 # % % % 1 # % %? % 0 # % Α % % 0 # % 4 % 0 % % Μ % 6

10 373 1 % % %. % % # % 1 % % ϑ >% Ν ( % 5% Ν. % &% Ν ( % Β% Ν ( % % Ν 4 % Ε% Ν % Φ% Ν % Χ% Ν 2, % 6% Ν 2, % > % Ν 2, % >>% 2, #, % >5% Ν 2, % >&% 2, % 1 # %. 2, % ) >

11 % 3 # # # % >>

12 ! <., >6 Κ 5 % ( # 5 % > ϑ % !%!! !%!! Α! # # # # # # # % < ϑ Ο< ϑ # # % 1 % %Ο ϑ ΟΑ 1 # %Ο ( 34 >6ΧΕϑ56 % >6Φ % < ϑ Ο/ % % # % ( # # %Ο > +.1 <0 ( =<,/</0 5 Ε#,1/ ΑΓ (?<( >5

13 < % % 1 Π Ο Π Ο % % % % ( # % # % Θ %!>6Χ ϑ& 5 % % # > Κ 5 ϑ! # # >66 Φ >!., >6 Κ % Γ! % < #., 5 5 % Β Κ%., 5 % 5 Κϑ % & ( ) % ) & ( ( ( % # Θ % 5.!>6Φ6ϑ>> 5 >&

14 Α! % % Α! % % (! % < & ϑ Ο< # % %Ο %. % # # % % Α % Α # # % % Α! % Α % #! #,., %>Φ >6% % 6% & +.1 <0 ( =<,/</0 5 Ε#,1/ ΑΓ (?<( >Β

15 ! # %? % = % < % # %! % % >

16 # % % % 63 3 : # 4 % % 4 % % %. % # 6303 % Α % / % 3 % Α % Ε (! % % 6373 ; 5 # %(+ 5% < # % < #! %. % 4 % Α % Β,!>6Φ&ϑ>> Β Ν ΒΕ ΚΚ%,!>6Φ&ϑ>> Β> Κ & % Ε =,!>6Φ&ϑ>> 5!>6Φ&ϑ>> # % >Ε

17 %. % 1 % Φ %! %. %, % ! Α % % 1 > % 1! # # > % < # %. > % 1 % > % Ι > % # 6 % ΧΧ ΕΧ > &5 % 5 Ρ # > ΦΦΒ % 6Ε 6 Ε! % < # %. > % % ( % 6Χ & > ΒΦ % Α > 6Φ> % 6Ε Β # % 3 # # 6Ε Φ Ε # % < # ϑ Φ &%% % % >Φ

18 ! 6Ε 6 Ε 6Ε Β 6Ε Φ Ε > &5 > ΒΦ > ΒΦ > ΦΦΒ > 6Φ> > ΦΦΒ Α % 3 # % 1 %. % % # % < <!>666ϑ>556 Β % % % % 4 % 3 >! > # %!( % Α % % % 1 > % Ι > #! %!1 % ) % 3 > % 1 % < % >Χ

19 # % % 1 % % Α % % # # %. # # > Ρ # Φ Ρ % Χ #Φ Ρ % < % 5 6 ># %. # %. 5 Ε >5 &> % 6 # # % # # % % = # # % % < % >! %. Ε % >> Χ,!>6ΧΒϑ> 5 & Κ > 6,!>66Φϑ&5&!. ϑ. 5 Φϑ>Β & > <!>666ϑ>556 ΕϑΕ 5 >> <!>666ϑ>556 Β5ϑ56 > >6

20 Ε %. & % >5 Ε Σ & Ρ Τ >Χ % < % % >& % Ε % >Β! < # % % ( Β Κ 5 # # %! 5 Χ > Ε% # # 5 % # % 3 # % % ( > %. > % &#5 Ρ &# Ρ%. % #5 Ρ # > % 3 > # % % < # % ( % !!! % 9 9! <! % % >5 <!>666ϑ>556 Ε ϑφ >&,!5 >ϑ>55φ Χ % 5 Κ >Β,!5 >ϑ>55φ >> % Κ 5

21 % < % < % ( % % 63<3 ; 5 # %(+ 9 < # % < #! %. % 4 % Α % %, % 1 % >! % # % ( # % 63<3 3 1!! / % 5 # % >Ε &Φ % >Φ!) % (,!>6Φ&ϑ>> 5!>6Φ&ϑ>> % 63<303!!! % 9 9! < # % % > % >Ε,!>6ΧΒϑΒ Β # 5Β Κ >Φ.!>6ΧΦϑΒ 5 5>

22 = % Α % % Α %! =1=# % % %! 7 % (! % % <! ( % # ( % % 63=3 ; 5 % 5 ϑ. %. % >Χ Α % ( % Α % % < % % 63=3 3! Α % % >Χ =!>66>ϑΕ>Β 6ϑ > Φ,!>6Φ&ϑ>> 5Χ Κ > Φ % 55

23 63=3 3 3! + 5% % % >6 % < % % # 5 # # &Φ % % / # % 5 / # % >6,!>6Φ&ϑ>> 5!>6Φ&ϑ>> 5 =!>66>ϑΕ>Β Φ % >Β Κ 5&

24 % 73 3 : >>Ε 0 # 6Β # % 0! % ( % % 7303 :! % % ( % 1 #! %. % % %. % %. > # > % & % ! %! % % & % < % % < % < # % ( % % < % 5Β

25 % 5> #! % < % < % < % 3 %. # % % < % % % % % # % ( % & %! % 55 # % # % 1 % 5> % 55 3 Θ % 5

26 ( / % < % ( % < % % % ) & % %. %! = %! # % < # % % # %. % 1 %. % ( % % < % % & Θ # ( ) % ) Υ %! # % / % < # # Υ % 0 5Ε

27 % 3 Υ! % # % # % < %. 5>! >>%!. % ΕΒ Β5 % % < # % !! % 4 # % 6&!> % > #! %. % %! ( % +! ( (! ( % + ( ( % ΕΕ >5 Β 5 & & & > ΕΦ > Φ 5 & > 5 5. ϑ 5Φ

28 ( (! ( % + %! ( (! ( % +! + %) > > Β > > Β 5 6 Χ > > > > 4 % ) >66> 6 5 ϑ ΠΚ > % % Α, # >66 ;6> &>;>5 >66>! % Ε %, % %Ο % % 5% 4 % # % ( ϑ % + 5! 5! % 5 8 > 4(! 9 5 % 5 # 9 5! 5 3 ( >66 > > >66> Φ > %!3 >66> Φ > # >66 Φ >% = % # # % Μ # % Α 5Χ

29 # %. % < % < # % + % 3 Π! Ο % 3 Π! Ο % % 5& ϑ ΥΥΥΥΥ % ΠΥΥΥΥΥΟ % % % ) &Φ % ΒΧ % # # % 5> % 5 % 1! % # % % ( % ( % % % % 5& ς ϑ;;777% % ; ; ; ; ; % Ω 5 6 > Χ 56

30 %! ϑ Ξ Ψ Ξ Ψ ϑξ Ψ Ξ Ψ % 1 % % >Ε % 5& % < % % ϑ %! ( %!! >6Φ > & 5 Β Β 55 5 Β Ε 5> Φ5 ; % Ι % >6ΦΕ Χ 5 >66Β > > >66Β > > % ϑ5 & & Λ >6ΦΦ 6 5Β. % Α %. % % # % < Π Ο % &

31 %! ( %!! >6ΦΧ >> > >66Ε Φ >& >66Φ > 5Φ. % ϑ. # # # % < %. # %. %. %. %. % Ι % >6Φ6 Ε > >66Χ Φ >> >666 > 5> Β 3 Π Ο Π Ο%!. # # # % &>

32 %! ( %!! >6Φ6 6 5Χ >66> >> 5> >665 & Β! # > Ρ 01ϑ> 01ϑ5% = % >666 >> >Β % = % # %!< Π Ο Π Ο% < Π Ο! Π Ο! Π Ο% >6Χ > >Β >665 >5 >Χ >6Χ Ε >> > 5 Ε > >6 #& Ρ % > >5Β % >6Χ Ε 5& >66 &! >66 Ε >> Ε % ϑ % Α % Π Ο! Λ >6Χ Φ 6 >66 Ε > >66 >5 5> Ε # 01# # % &5

33 %! ( %!! % Α % / %! %! %! Λ >66Χ 5 >Β >66Χ Β 5> ϑ. Α ϑ&! >Ε&ΧΧ %. Α ϑβ! >5Φ %. Α ϑχ! Β5. Α ϑ6!. Α ϑ>! >Φ. Α ϑ>>! # &6 6. Α ϑ>5! &&

34 %! ( %!! >666 Ε >666 >> >> 01 6 Ρ 5 Ρ% ϑ 01ϑ 6 = >Χ% ϑ Μ 01 ϑ 01 & % > %Ε6Χϑ 01ϑ Β 1 % Φ%ΧΦ ϑ 01ϑ Χ &%Ε5 ϑ 01ϑ > >Β% ϑ 01ϑ >>, Ζ 5%Φ Βϑ 5 Ε & 5 >> 5Β 4. #. 01 6! Τ %. 01 ϑ01 &ϑ > %Ε6Χϑ # 01 Βϑ Φ%ΧΦΕϑ # 01 Χϑ &%Ε5 ϑ # 01 > ϑ Β% ϑ 01 >>ϑ 5%Φ Βϑ >6Χ5 >> >6 >66& Β >> >66Β Φ Β > >6Χ& Ε 6 >66Φ Ε 5Φ >66Φ > Ε 1 % = %. % >6Χ& >> >> >66Ε Ε > >66Ε > > 4 [ # %! Ι > % = ϑ 5 % % % 6Φ & % >6ΧΧ Χ > >66> & Ε! >66 >5 Φ >66 >5 >Χ >66> Β > >66> 6 Β > 6Χ 5 > 5Β &Β

35 %! ( %!! >665 6 Φ >66Φ Β 5Φ >66Φ > 55 >665 >> 5Φ >66& >5 & >66Β > 5 >66Β 6 5& >66 > Φ >66Ε Β & >66Ε Χ >& >666 >5 Β 5 5& 5 Φ 56. % 5 Β 5 > % 5 %. % 5 Ρ % % < # % 5 & & Φ 5 & Β > 5 &

36 %! ( %!! 5 & & ϑ %! % Μ % 3 Ε ># > Ε % # % 5 Β Ε > Β 5 Β 6 >Ε 5 5 Β > 56 5 Β >> > 5 Β 56 5 >> > 6 +. # >66 > >! # #! >66 Φ > >66> Φ > ϑ &Ε

37 !! > > > > >Ε +, ΒΒ &! & % Η >! >Ε %, %. ϑ!! Ε > +, >Β >!& #( , ( ) & % 1 >6! % 7 Χ Π Ο % Μ ϑ Π& # 5 # # Ο# ΠΦ ΡΟ# Π! Ο% ϑ ΧΦ!ΠΦ > Α Ο # >5 # >!Π Ο # Β!Π5 [ & [ [ Ο # & # 5!Π5 & Α Ο # >!Π >Ε & Ο # ΕΕ!Π1 Ξ Ψ# &Φ

38 Ξ # > Ψ# # ΛΛΛ# # #!>>ΧΕ Ο # # Β # &!5 # >Φ #!Π Ο #!ΠΛΟ #!Π Ο #!& % :, )! % %. 1, 5Β &6 Κ# ϑ 8! 5 8 %! + 4 5!% %(+ 5% % Ι % % % % ) 56 % 1 >Φ! % Χ Π Ο % Μ ϑ ΠΦ ΡΟ# Π Ξ Ψ Ο# Π Ο# Π # # # %Ο% ϑ Ε5!Π Φ Α Ο # Ε # >5 # > # Χ # &!Π # # # ] & Α Θ ] > Α %Ο # 5 # >!Π # Ο # # & # & # >!5 # &6 >>Ε# & # >Χ >&>#!ΠΛΟ % % ). % % % ) ΒΧ % &Φ! Π Ο % ϑ!5 # Β > 5Β # Β # &>5 # 55Φ 55Β! 5 Ε >5 &> 5 Φ # 5 # >!> Ν >Ε # >& Φ&6# >5> # >> # >! ; # > # Χ!5 # ΦΕ 66 # Ε # Β Ε # Β # ΒΧ &5># ΒΕ ΒΧ# ΒΒ # Β!5 # &Φ # &Ε 5&6# 5Β 1!>6Φ&ϑ>>Β6 &Χ

39 & # 56 5! 5 Ε >5 &> 5 Φ # >Φ &6# > # > # Χ Β Β# Ε 6 # Ε & # # & 6>Φ# 5 6 &% #!! %.! ϑ!!!!! )! %!!! )!!!! 5 &6 >>Ε 5 ΒΕ ΧΧΒ >5> >6 >&5 ΒΡ & 5 Χ Β Β Β5Ρ ΧΦ Ε5 5 5 >Ρ & > > ΦΕ 66 >Ρ Β 5 5 Χ ΒΡ # # % ( (.. % ) &Ε % < # %!/ # % %! % < Π # Ο%,!>66 ϑ> Φ> 5 Κ > ϑ & 8!!,!!5, 8!!! 5,!! 5 8! 8 % %(+! 8 5, % + 9 %! 9!% %3 Α 5 % &6

40 % 5 Α 5 # % / % ) % % 1 5 > Ρ %!! /!! %!!!! ( (( Ρ Ρ 56 Β5Ρ ΧΡ 5 Ρ Φ Ρ 5 Ρ 5 Ρ Ε Ρ 5 Ρ Χ Ρ >>Ρ Χ6Ρ > Ρ > Ρ &5Ρ ΕΧΡ > Ρ > Ρ Β 65Β % ϑ!!!! %!!!! ( (( Ρ ΦΡ Ρ > Ρ 5>Ρ ΕΡ 5 # >66 / % % 5Ε 5Φ 5Χ % # 0 # % % 56 Π Ο & Β

41 1! ( ( ! ) 5& % 1 5> % 8.! ϑ &> Β>

42 ! 5!!!!!! %!!!!!!! 5! ( (! ( &5 5 > Ρ && # Ρ Ε 6 > Ρ Β# Ρ &Φ > Ρ &# Ρ 5 Ρ 5 Ρ Ε Ρ 5#ΕΡ >& Φ&6 5 Ρ Χ Ρ 5#&Ρ &>5 &5Ρ ΕΧΡ 5# Ρ ΒΕ ΒΧ > Ρ 5# Ρ Ε > Ρ 5# Ρ Χ > Ρ 5# Ρ Β > 5Β > Ρ >#ΧΡ 55Φ 55Β Β5Ρ ΧΡ ># Ρ &Ε 5&6 ># Ρ #>Ρ 5 6 & #>Ρ ΒΧ &5> # Ρ & 6>Φ > Ρ > Ρ > Ρ > Ρ > Ρ # Ρ > # Ρ Β # Ρ Β # Ρ ΦΕ 66 # Ρ Χ > Ρ > Ρ > Ρ > Ρ # Ρ Ρ Ρ &Β &5 Π Ο && Π Ο Β5

43 ) ( (. ) &> % ϑ Φ Φ > 656 Β &Φ & 55 Χ 5 >Φ >& >5 Φ >> > > Ε Χ6Χ Β 5 5 Φ 5 Β> 6!6 Β &&& &Β Π Ο Β&

44 5> # 6 % 6 % ) + (! ) 5Ε % % ϑ Π Ο# Π!>> # & ΡΟ# Π Ο# Π Ο! 5 # Π! Ο# Π Ο# ΠΙ / Ο# Π. % Μ %Ο# Π1 % ( ; ; %Ο# Π Ο! 5 # ΠΑ %Ο# Π. % %Ο# Π 5 Φ Ο# Π Ο# Π #! # # %Ο# Π. %Ο# Π< Ο% 7 % ) ) (( 5 ) >Φ # >Ε. 5 / % 7 % ) ) (! 5 ) &. % 7 7 % ) ) (! % 5 ) &. % 7 % ) ) (! 5 ) 5 &&. % # % ϑ Π Ο# Π #! # # %Ο : ΒΒ

45 7 % ) ) (! 5 ) Β &>. % = & % 5! Π Ο Π. % %Ο 7 % ) ) ( ( (( 5 ) > &Β. % % 7 % ) ) (! 5 ) &. % & ) (( 5 ) 6 5Ε. % 1 ϑ Π Ο# Π Ο! 5 # ΠΑ %Ο! # Π #! # # %Ο & ( 0 ( 8 % 5 ) > &Β. % ϑ Π 5 Φ Ο% &Φ %. % ( % % 7363<3! ). ) > % %. ) % Β> Β

46 % Ε % < % > % Φ % & % 8 ) % ( (! (. ) >Χ %.! ϑ! > Ε & > 5ΒΒ Χ&Ρ >ΦΡ >5 5 5 ΒΒ ΧΧΕ &6 & Χ >6 >&5 & & Φ Χ > Ρ > Ρ > Ρ > Ρ > Ρ > Ρ 7363=3 %! %(+ 5 8! 5 9)! % ( ( (( ( 9)! % ( ( 5 2 ( ) 5 : ( 8 ) ( ( + ( 5 : % ( 8 ( ) % 0 ( ; %) < 5 & 5 % = % 4 % ΒΕ

47 # % 3 % 1! 1= % 3 % 1 % %,!>6Φ&ϑ>> Β> Κ & ϑ. 5! 5% 8 > 4(!! 8 5 %(+!% 5 9 % % 9 9 5% 8 3? & 0 Α3. % % 1 % Γ % 3! # % ( % Α % % ) # % %.! ϑ ΒΦ

48 ! ( ( % 0 % % % 0 % % > >!> Ρ! Ρ >!> Ρ >!> Ρ >!> Ρ >!> Ρ >!> Ρ > >!> Ρ! Ρ! Ρ >!> Ρ! Ρ! Ρ! Ρ > >Β!6&Ρ! Ρ! Ρ >Β!6&Ρ!&&Ρ!&&Ρ >!ΦΡ > >Β!6&Ρ! Ρ! Ρ >Β!6&Ρ!&&Ρ! Ρ >!ΦΡ > >&!ΧΦΡ! Ρ! Ρ >&!ΧΦΡ! Ρ! Ρ! Ρ > >&!ΧΦΡ! Ρ! Ρ! Ρ >!ΦΡ! Ρ! Ρ > >5!Χ Ρ! Ρ >5!Χ Ρ >5!Χ Ρ >!> Ρ >!> Ρ >!> Ρ > >!ΕΦΡ >!ΕΦΡ >!ΕΦΡ >!ΕΦΡ >!> Ρ >!> Ρ >!> Ρ > Χ! &Ρ! Ρ! Ρ 5!>&Ρ! Ρ! Ρ! Ρ > Φ!ΒΦΡ Φ!ΒΦΡ! Ρ! Ρ Ε!Β Ρ Ε!Β Ρ! Ρ > Φ!ΒΦΡ! Ρ Φ!ΒΦΡ Φ!ΒΦΡ! Ρ! Ρ! Ρ > Ε!Β Ρ! Ρ Β!5ΦΡ Β!5ΦΡ >!> Ρ >!> Ρ >!> Ρ > Β!5ΦΡ Β!5ΦΡ! Ρ Β!5ΦΡ >!ΦΡ! Ρ >!ΦΡ > &!5 Ρ! Ρ! Ρ &!5 Ρ >!> Ρ! Ρ >!> Ρ > 5!>&Ρ >!ΦΡ! Ρ 5!>&Ρ >!> Ρ! Ρ >!> Ρ

49 ! ( ( % 0 % % % 0 % % > >!ΦΡ >!ΦΡ >!ΦΡ >!ΦΡ >!ΦΡ >!ΦΡ >!ΦΡ > >!ΦΡ! Ρ! Ρ! Ρ! Ρ! Ρ! Ρ > >!ΦΡ! Ρ! Ρ! Ρ! Ρ! Ρ! Ρ >! Ρ >!> Ρ! Ρ! Ρ >!> Ρ! Ρ! Ρ >! Ρ! Ρ >>!Φ&Ρ >>!Φ&Ρ! Ρ! Ρ! Ρ >Β >&!6&Ρ >&!6&Ρ! Ρ >&!6&Ρ >!> Ρ! Ρ >!> Ρ >Β >>!Φ6Ρ! Ρ >>!Φ6Ρ >>!Φ6Ρ >!ΦΡ >!ΦΡ >!ΦΡ >5! Ρ! Ρ! Ρ! Ρ >!> Ρ >!> Ρ >!> Ρ Φ Φ!> Ρ Φ!> Ρ Φ!> Ρ Φ!> Ρ >!ΦΡ >!ΦΡ >!ΦΡ Φ Β! ΦΡ! Ρ Β! ΦΡ Β! ΦΡ! Ρ! Ρ! Ρ!> Ρ Β!Χ Ρ! Ρ!> Ρ >Β!6&Ρ! Ρ >Β!6&Ρ Β &!Φ Ρ! Ρ! Ρ &!Φ Ρ >!> Ρ! Ρ >!> Ρ & &!> Ρ &!> Ρ! Ρ! Ρ >!> Ρ! Ρ! Ρ 5 5!> Ρ 5!> Ρ 5!> Ρ! Ρ >!> Ρ >!> Ρ >!> Ρ 5 >! Ρ! Ρ! Ρ >! Ρ >!> Ρ! Ρ >!> Ρ

50 %! % < % # % (! 5 Β Β % % 1 % < % 3 % ) Θ ( % # % 1 % % = 2 > # 2! 5 Φ = # 5 Ε =! # %%%. %. %. / # % 3 = 4 %. = 2 > 4 %.! &Φ! % # %.! % #! # 5 % 2! % % ϑ &Ε < % &Φ. ς ϑ;; % % ; Υ7 ; 7 ; >; % Ω 5 6 > Χ

51 % 0 % % % 0 % % > > 6Χ # > Ε Ε # > >Ε >Β6 >#& %6& > Β 5 Φ Β#& #65 > 5 && 5# #65 > # > Β # >& ΕΕΕ >ΕΧ Ε#Β #65 5 6> 5 #6 ># 5 55 Χ # 5 Β Β 5&#Β ># > 6> 5 # > & # > Φ> Β # & 5Φ Ε Ε &#Χ #ΧΦ & 5 5Χ > #Χ #ΕΦ > 5Β 6 > >>#Ε %66 Φ >5 65Φ >>#Ε #6> Φ 6 # Ε >> Φ5Ε &#5 %Χ5 Ε ΧΕ& 5#Φ #ΧΧ >5 Ε & ΦΒ5 Χ#5 #6> >5 Χ5 & Φ #Χ # >5 ΧΕΒ Ε56 Χ#Χ #Φ6 > Ε>> Ε #6 %Ε > # > ΕΦΧ Φ65 #5 #5& Φ Φ ΦΕ5 > #Β #ΧΧ Φ 5 ΕΧ Χ#6 #ΦΦ Φ Β Ε> >># #6> &5> &56 >&#Β #Φ& Β > # &Φ5 >ΦΒ &Φ# #ΦΧ >Β &>6 55 >#Χ %6Φ >Β 5Χ6 6>5 5#5 ># >> & Ε 5 Χ Ε#Ε #6Φ >> &&6 Β5Χ Ε# #Χ5 >> 55& &> >#Χ #ΦΒ >> > 6& >>#Β #&5 >> 5>Β Ε& 5# # & Φ >6 > 6#Β #ΦΕ Φ & Ε6Φ >># #6 Φ & ΧΒ Β #Χ #Ε& Φ >66 6Φ& > #> #ΕΒ # ># 5 > 5 # ># > 555 # > > # > >>> &Ε6 5#> #Φ > >> & & Ε#& #Ε6 > >ΒΒ 6> Β#Φ # Β > >ΒΕ >ΕΒ >#6 %Φ6 > >> &>Ε Φ#5 # Χ > >Ε Β&Χ #Φ #Ε5

52 % 0 % % % 0 % % Β >>Φ Β> & # #&Φ Β Ε > Ε 5#> #>Χ Β 6 Φ Φ#Ε #Β& >& 6Φ Φ > #Φ #5Φ Β > ΕΦ &#5 ># Β >5 Φ55 #& # & Β Χ& 65> Χ#& #&Φ >& Χ Ε >#6 #&Χ Ε ΒΒ ΦΕ &#5 #ΧΧ Β # Β Β # > ΒΒ # > # > Β # >Β Β 5 5 Ε# #Φ& >Β ΒΒ ΦΦ 6#Ε #Ε6 ΒΒ Χ # 5 > # >& &Χ 5Β ># #>6 >& # >& &> ΧΧΕ #> # > > &Φ # > & # & 5Χ &6 5#Φ #& & 5Φ & Χ# #ΕΧ > 5Φ 5 # > 5Ε # > 5Χ Χ Β > # #65 > 5Ε >ΦΒ >&#6 #6 > 5 &&Φ 5# #ΒΧ > >Β ΕΒ6 &# #ΒΒ > Φ&5 >#Φ #Ε > 5 & >#Β #5& > >Φ # > Ε Ε # > 5& # Χ >& >5 &#Χ #ΧΦ 5 >Φ &ΕΧ ΦΕ#Ε ># >Β >6 ΒΕ5 Β# #Φ6 >Β >#6 #>Ε > & # & & ΒΧ> ΕΦ#> #6& & Φ ΧΒ ΒΦ#5 #6Ε > > # > > #

53 < # % %.! % < % # # # % % %! % 0 % : +9 %( % 1 %! ) ( %!!?. ) ΒΧ % > Β 5> < # # % 1 Β 2 #,! Π Ο Π< Ο% ( % %! ) (.. ) 5Ε % 1 >Ε Π Ο!Π Ο# Π Ο % Μ ϑ Π ΧΟ# Π Ο# Π # Ξ Ψ % 5 %Ο# Π ; 5 ΕΟ# Π # %Ο# Π % %Ο! 5 # Π>% # 5% Ο# Π< Ο# Π= Ο% % &

54 1. ) ΒΒ % 6 5 % >Χ Β Φ 5> & 6 7 % % = 2! ϑ Α! Β Π? ( Ο. Π(! 5 Ο Π Ο.. Π, Ο.. Π=!. Ο! % < % # %, %! 8 ( 5 # # % ) +, (! # +, >Φ & > & Ε? # %, %! 8 ( 5 Β

55 . % ) +, (! # +, >Φ 5 > 5 Β? % #! % %, %! 8 ( % ( %+ % 5. # % ) ( +, (! # +, >& Β &? % %, %! (! + ( 5 # # % % ) Χ +, (! # +, >Β 5 > > >> = % #! %, %! 8! ( 8 % ( 5

56 ) +, (! # +, >Β > Β 5 Β % % % 7 % 5 ) +, (! # +, >& > > 5 >5 # Θ % # %, % 0! 8 ( 5 ) +, (! # +, > > Ε # (# # # %, % 0! 8 ( 5 ) +, (! # +, Φ 5 Ε & Ε # (# # # %, % 0! 8! %+ % 5 Ε

57 . # % ) +, (! # +, 6 > Β > ( # % # % %, % 0! % 8 + ( (( 8 % ( # # % % ) +, (! # +, 6 > Β & >5 % % % Ε ) 5Β!56 ϑ Π % # % % % # % % % % %Ο! 5 # Π % %Ο# Π % 1 # Ο# Φ

58 Π. % # # %, %? % ϑ %Ο# Π 5 % < % % %Ο# Π ; % < %Ο# ΠΙ %Ο# Π %Ο# Π ; %. Ο! 5 # Π % 0 %Ο! 5 # Π1 % 4 % 3 % % % Α % Φ >6Φ _ _% < %. % ( %Ο# Π % % % _ _% %Ο# Π Ο# Π %Ο# Π > & % # % 1! % Ι %Ο# Χ

59 Π3 %Ο! 5 # Π # # % 4 %Ο# Π 5 & 5 %Ο# Π. %Ο# Π 5 %Ο# Π0 %. & %. % %Ο# Π. # %. % 5 %, % # % ) %Ο# Π3 Κ >5 %Ο# Π %Ο < % 5 % ( % % 6

60 & % 1 % &. # %. % Γ %., % % )., 5Χ Κ > % & # <303 3! # # #! # % % %!/ % # # # # % ) # % <30303!! 5 9! < % < % %! = % Α % Α Ε

61 % % % % % < % < %. %. % Α % # % <373 :! >>Ε! 6Β 0 # # % <373 3 % 5% % 5 ϑ >% # >66> Φ >% 1 % 5% % 1 % <37303! % +!% % <! % > %! # % % Ε>

62 % # % <37363 : +9 %( % 1 % / % / #,! # % % / % %, ; #, 0 # % < % # % / % / % Α % < % % / # % < % Ι # % % / % < # % Ε5

63 ( =3 3 %(+ 5 % 1!>6Φ&ϑ>>Β6,!>6Φ&ϑ>>,!>6Φ&ϑ>> 5!>6Φ&ϑ>>.!>6Φ6ϑ>> 5,!>6ΧΒϑΒ Β # 5Β Κ,!>6ΧΒϑ> 5.!>6ΧΦϑΒ 5 =!>66>ϑΕ>Β,!>66&ϑΦΕ,!>66Φϑ&5&!. ϑ. 5 Φϑ>Β & <!>666ϑ>556,!5 >ϑ>55φ Χ % 5 Κ =303 8Β 7.! 5 Φ Φ < 5 Φ Φ? = 5 Φ Φ Ε =1= 5 Φ Φ Ε.!4 5 Φ Χ 56 /! 1 # 5 Φ Χ 56 5 Χ =363 ς ϑ;;777% 5% ;=5 ; ;/ ) ΥΥΥΥ&ΦΒ% Λ Τ(/Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; % Λ Τ>Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ;1 ; ; Υ % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; ; ΥΥΥ6Ε% Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; ; ΥΥΥΕΧ % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777&% % ; ;) ;= ; Υ Υ ; ;? Υ ; % Ω 5 Φ Φ Β Ε&

64 ς ϑ;;777&% % ; ;. ;= ;) ;) ;? Υ ; % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; ; % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; ; % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; ;?0 Υ ;< ) ΥΥΥΥ>Ε5Χ% Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; ;?0 Υ ; 7 + ) ΥΥΥΥ>5 6 % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; 7;7 ; ; % % Λ Τ4<Υ66+=.5ΒΧ6=.6.Χ1+>5 Φ>(> &+ΦΕ&Ζ Τ Ζ Τ % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; ; ; % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; ; ; Υ ; Υ Υ % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% 7 % ; ; ; ; 3 77>; ##&&5Χ# % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% 7 % ; ; ; ; 3 77>; ##6Φ&ΒΦ# % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; ; ; ; ; % Ω 5 6 > Χ ς ϑ;; % % ; Υ7 ; 7 ; >; % Ω 5 6 > Χ =373!, 0 =3<3 %!,!>6Χ6ϑΦ5Φ!>6Φ&ϑ>> # +.1 <0 ( =<,/</0 5 Ε#,1/ ΑΓ (?<( Υ3..ΥΕ%> Υ %! Ε%> =3=3 Χ! 4 5 Φ Β 5 % ΕΒ

65 2, ϑ 5 Υ Υ #! 5 Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ #! 5 Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ # Υ Υ #! Υ 8 Υ Υ Τ Υ Υ Υ Υ # Υ Υ Υ Υ # Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 # Υ Υ # Υ Υ # Υ Υ Υ # Υ Υ Υ 8 Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ # Υ Υ # Υ Υ # Υ Υ Υ # Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 Ξ 9>66 > >9 Τ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 Ξ 9>66 > >9 Ξ Υ Υ Υ Υ Ξ 9>66 Φ >9Θ 2, ϑ 5!α 8 Ξ 9>66 > >9 9>66 Φ >9 ΞΤ Υ Υ Υ Υ Ξ 9>66> Φ >9Θ 2, ϑ 5!α 8 Ξ 9>66 > >9 9>66> Φ >9 Ξ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 Ξ 9>66 > >9 9>66> Φ >9 Ξ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! 5 Υ 8 Ξ 9>66 > >9 Υ Υ Θ Ε

66 2, ϑ 5!α 8 Ξ 9>66 > >9 Υ Υ Θ 2, 8ϑ 5!α 8 9>66 > >9 ΞΤ Τ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 9>66 > >9 ΞΤ Τ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 9>66 > >9 ΞΤ Τ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! 5 Υ 8 9>66 > >9 ΞΤ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 9>66 > >9 ΞΤ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Θ 2, 7ϑ 5! Υ Υ 8 Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ!9 9# 9 9# 9 9 Θ 2, ϑ 5 Υ Υ 8 Υ!9 9# 9 9# 9 9 Υ Θ 2, :ϑ 5 # Υ Υ 8 5# Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ!9 9# 9 9# 9 9 Θ 2, ϑ 5 Υ Υ 8 Υ!9 9# 9 9# 9 9 Υ Θ 2, ϑ 5 # Υ Υ 8 5# Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 7 Ξ Θ 2, ϑ 5 # Υ Υ 8 5# Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Υ Υ Υ 8 Ξ Θ 2, ϑ 5 # # Υ # # #!!! α > ;! ββ 9Ρ9 Υ Υ Υ Υ 8 Ξ Θ ΕΕ

67 2, ϑ 5! Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Ξ Υ Ξ Υ Ξ Υ Ξ Θ 2, ϑ 5 Υ # Υ # # # # Υ # Υ Υ Υ Υ 8 Υ Ξ > Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Θ! 2, ϑ 5!!! [ Υ α ; α > ;! 5 α Υ Υ #!!! Υ α ; α > ;! 5 α Υ Υ #!!! α ; α > ;! 5 α Υ #!!! α ; α > ;! 5 α Υ #!!! α ; α > ;! 5 α Υ #!!! Υ α ; α > ;! 5 α Υ Υ! 5 α# [ Υ [ Υ [ [ Υ [ Υ [ [ [ Υ [ Υ [ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Θ 2, 8ϑ 5! Υ Υ 8 Θ 2, ϑ 5 5 5!!! # > ββ 9Ρ9# 99 ββ 5 5!9!9 ββ Υ ββ 9 9# 99 Υ Υ # # Υ # Υ # # # # Υ # Υ Υ Υ Υ! Υ Υ Υ! Υ 5# Υ # # Υ # Υ # # # # Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ 5Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ # Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, 7ϑ 5! Υ # Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ # Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ # Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, :ϑ 5 Υ Υ Υ 8 Υ Τ 9 9Θ 2, ϑ 5! Υ # Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ # Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ Υ Υ Υ Υ 8 Υ Υ Τ 9 9Θ ΕΦ

68 2, ϑ 5! Υ # Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ # Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ Υ Υ 8 Υ Υ Τ 9 9Θ 2, ϑ 5! Υ # Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ Υ 8 Υ Τ 9 9Θ 2, ϑ 5 Υ Υ Υ 8 Υ Τ 9 9Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Υ! Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ 05 5 Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Τ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Τ > Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Ξ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Ξ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Ξ Υ Θ 2, 8ϑ 5! Υ! 5 Υ Υ 8 Ξ 05 5 Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 # Υ # Υ # Υ # Υ Υ Υ! Υ Υ Υ! Υ Υ Υ! Υ 8 Τ 5# Υ 5# Υ 5Θ 2, ϑ 5 α Υ Θ 2, ϑ 5 α Υ Θ 2, ϑ 5 # 1# # # # 1# # # Υ > ΞΤ % Ξ Θ 2, 7ϑ 5! Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Θ 2, :ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ Υ 8 Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Υ Θ ΕΧ

69 2, ϑ 5! Υ Υ Υ 8 Υ 9 Ρ9Θ 2, ϑ 5 Υ #! Υ Υ Υ 8 Υ 9 Ρ9 Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ #! Υ # Υ Υ Υ # Υ Υ Υ 8 Υ Υ Υ # Υ Υ Υ # Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ #! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ Υ #! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ Υ Υ # 5! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, 8ϑ 5 Υ Υ Υ #! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ #! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ #! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ #! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ Υ #! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ #! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, 7ϑ 5 Υ Υ Υ #! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ Ε6

70

71 ! #! # % %! #! & %!! %( )! ( % %! ( ( ( % ( % %! % % % # % % % % ( + %, %, ( ( %, %! ( ( (! (,. ) ( # / 0 % % % 1 2 %

72 %,3 % ( +! ( ( (, (! ( ( 4 # # ( % + /. # %. # % # %( 0 ( # # % 5 #,16 5 ) # 7 8# # 9 7 +: & # %! ( # % % %! %! % % % % & & & & & ( % & % % & 3 % : %!( % % & % %! %( # % ( % # %! ) # ) +: ; # 0 ( % ( ( ( ( # < # /! # # ) 2 8 # 8 %( %

73 & % & & % % & % = % % & # % & ( / # % % % # > % % # % # # 3 < ( > % ( ( # % ( ( % #! (? # & % & & #! ( % ( & ( + 9 # ; Α 2 / Β # 5 %, % ( & & + % & % & / ( % % & 4 % ( % % % & ( & ; # % % +

74 % # %, % ( +4,) % /,)!!! ( ( % %! Χ % % %! #! (! % %. # ( ( & %( 7 %( ( (! ( / / + % # ( % (! ( : # ( % 9 # 4! # ;! # = %( % # (! % % & +. ( %( ( ( /

75 % # # # 6 < ( 6 # /2 + %. 6 # ( ( & 6 & ( % % % # # 6 ( & # %! ( ( /, & ( % / #! 8 < % & ( & + % # Β! # # % % ( ( /2 % ( % % % 4 0 % 0 & % ( & # % ( # % %( % %( # % %! % & % % % & ( # % Χ & & % ( %( 4

76 ; 3 % 5 + ( / # % 4 % # ; ( # ( 2 # % # % Β # & # % : % ( ( + %( 3 6 % & & +& ;& +! ( %! % %! ( % 2 < %,! ( ( & % %! 6. 6 & (, % ( &. % % 6 # +2 Α /: 7 < ( / & /Β& 4 % 4 % % ( & & % # 3 ( 0 6 %! % (, ( ;

77 % ( # ( % 7 ( %! % % Β ( % % % % % % 3 ( % %( % %! 3 % % %,! ( ( 1 & % # & % %. % ( % % ( % % %(! % ( % : ( % %( %( ( ( 4: %(! % ( % %( % (! ( % % # 1 ( (, ( ( ( % % %! % % ( ( ( (! %( 2

78 %! % % 1 = 6 %( %( (. ( + ( ( %! 6 ( # ( ( % % % ( < % ( % ( % %( ( % % % Ε ( ( ( # 0( ( ( % 7 < ( ( ( % & % & %, 6 +/ ( Α! #! # ( %!( % # ( ( ( ( 7 % ( > % %! %! # % % + # / # ( % #

79 0 ( % ( ( ( ( # < # 8 # 8 %( % & % & & % % & % # % % % # > % % # % # > % ( ( # % ( ( % #! (? # & % & & # 4 # ( % 9 # ; 2 = %( % # (. ( %( ( ( % # # # 6 % % ( ( Β 8 8 Β

80 < % % # : # 5 & + % & % & / ( % % 0 % 0 & % ( & # % ( # % %( 3 % 5 + ( / # % 4 % # ; ( # ( 2 # % # % Β # & # % : % ( ( + %( 3 6 % & & +& ;& % ( & & % # 3 ( / ( % :

81 % % % % % 3 ( % %( % %! 3 % % %, 4 ( ( ( %! ( %( %( ( = 5 ),= % % Χ ) ) <,% +: 5 ) #! # <,% + & # ( 5 )% & ( ( (! # # (!!

82 )! <,% + & # ( # % % 5 )) & & #! & &!! +! &,! ( (! (! # % (! / ) & <,% +4 & 6 ( 5 ) ( ( ( #! Χ /2 # 5 )% (! & &!! /2 + 5 ). <,% # # /2 5 )/ / (! & (

83 & & & &! &! <,% # # /2 5 )3 #! 0 1 & # 2! 3 4 & & 5 6! 7 ( 8 1 &! & & 9.! ( ( 1( 4( 1! & & <,% /Β 5 )! : & ( (!!! 9 &! &! # 9 # & # +

84 # & + # 4: 5 )+& # # # & % %! # % % ( & /

85 + # / # ( % # 0 ( % ( ( ( ( 8 # 4 # ( % 9 # ; 2 = %( % # (. ( %( ( ( % # Β 8 8 # : 3 % % %, 4

86

87 ! # % & % &! % & #!! %!! # &! ( ) ( )

88 % & + +, % &, + % &!.!,... % /0 1 /2 33& / 01, + %4. 5 & 6

89 ! # % & (! ) % & (! %! +, / 0.! ) % 1 #) % 2 3 &! )) % # # % 4 3! # % +5 6 ) %& ! # % ) 3 &! % 9 : 88;;; 83 < 8= 8>????!#0 Α 5Β>Χ ))#&)#&)0 : 88;;; 8 Χ ))#&)#&)0! : 88;;; 8 Α 5 Χ ))#&)#&)0 0 : 88;;; 8 8 8? Χ ))#&)#&)0 : 88;;; 8 8???72 Χ ))#&)#&)0 2 : 88;;; 8 8???24 Χ ))#&)#&)0 # : 88;;;! ?? 8 8? 8 Χ ))#&)#&)0 4 : 88;;;! ? 8 Χ ))#&)#&)0 7 : 88;;; 8 8 Χ ))#&)#&)0 ) : 88;;; 8 8 Χ ))#&)#&)0

90 ) ))) & 7) %! ) 8 ) )7 % 27 1 & 0)) 8 +.! # % 0 +,1 & /. (! Β & 4 % 2 Β 1 4 % # 3 & & Ε ) )7 % 77 Β & 4 : 88;;; 8 8 Φ(?= 8Ε???? 2 4 Χ ))#&)#&)0 : 88;;; 8 8 Φ(?= 8=; Γ???? )7 Χ ))#&)#&)0! : 88;;; 8 ;8; 8 8 Α 5 9Ε?77Γ Γ # Β ))! Γ#2!Η 5 Η 5 Χ ))#&)#&)0 0 : 88;;; Χ ))#&)#&)0 : 88;;; 8 8 8? 8?? Χ ))#&)#&)0 2 : 88;;; ; Ι ϑ;; 8)!! 4 )) Χ ))#&)#&)0 # : 88;;; ; Ι ϑ;; 8) 7#!0# )) Χ ))#&)#&)0 4 ; 1 +Κ. ))#&)#&)

91 ! # % &# () ## +, &# () ##, % &, + %.! ) / 0 &, ( &5 6 7, 3 7 % &# () ## +, &# () ##, ! 4!// 3 &, 3 # 9 + ( ( &:, + ( 1 + ) ; &<, + ( / + ( ( 8!// + ( ( 8 #

92 != 3 # 2 > 8 8!= 5 &?, + ( ( +

93 ! # % #& ( ) ) # ) +,,.., /0 1 ) & #2! 0 3! 0 ) 4 ) 5 & 66% , , 0 0 ), ) : # 0 + : # :!

94 ! # # & 5 1;/ # )! %6! )!6!7 7 < )!69 6 <, ) = 1 5! 1 ) 0! :,

95 5 5, 5 1 #,) ) 0 ) 0 #>? += Α >66666Α >Α ) # ) 2, 5 %, 0, 1ΒΧ ), #13 #0 # Β,

96 !!6,! 9<!!,, !!! 6 Χ,! 97!! 5 Ε 0!<6 7!<!!!! 666! %! ΦΦ, <! ΦΦ,, 7ΦΦ, ΦΦ, %ΦΦ,! 777!! 6 <ΦΦ, )! 7 9 0,, 0!9 7! %6 0 7!, <%< Γ & 0 & 0 ) 0, 0 < 7! 0 <,!% 7

97 5 666 ) 5 0 ) ,, 0 %& ( Η(ΙΧ2= /1 / ΙΗ Η?44&=2 8.2?=1ϑ.8Η Η=ϑΧ?/1 2= / 1.2Β.2// ΧΚ(=18Χ Ι Η Η.Ι82 ϑ.?ιη Η + Η Η.Ι8=1:?Ι./ (Ι 1? 1ΧΙ& Η Η 8.8Η Η 8.?ΙΗ ΗΧΙ&==Η Η ϑ Ι??ΙΗ Η 8.. =Η Η 8 Η 8448=/+ =2= Η8 /?::Η Η 8 Η (::. 2 Η1?:Β?=.82=Η Η1?: 8=. Ι2= Η Η1?:Ι&4Η Χ? 6<%! 9 9<9! %! 9 << (!6 66% 6 69 /! Χ = 9 9

98 %& ( Η8//ΛΗ ΗΧϑ =8 Η Η 1.:/8.1Η Η(ΙΙΜ Η Η 8Ι8 Η Η 4 =184 ΜΙ Η Η Ι+148..Η Η Ι(=?4ΙΜ Η Η Ι(=ϑ.Η Η 8Ι. Ι1 ΜΙ 8ΙΗ Η 8Ι. Ι148Ι Η Η/ :8Ι Η Η/ :/8.1Η Η/ ϑ.8η Η:8Ι 8=/+ =2= Η Η:8Ι 48Ι Η Η:/8=. Ι8 ϑ.?ιη ΗΙ8Χ8.. ΙΗ Η184/2= 1/? 8/Η Η +Ν./2.Η. ==21:/8= ΗΧ2/&::1.+//=2= Η Η&::1.+//=2= 1:/8.1 Ι (Ι Χ2/Η Η:8Ι Ι2= Η Χ? ΗΧϑ =8 Η Η(ΙΙΜ Η Η184/2= 1/? 8/Η Η 8Ι8 Η ΗΧ /ϑ1=2= Η Η/ϑ.?ΙΗ ΧΙ?Η!!%! 6! 6!<

99 %& ( ΗΧΙ?8ΙΗ ΗΒϑ /ΧΙ?Η Η4 ΧΙ?Η Η184. ΧΙ?Η Η. Μ ΧΙ?8ΙΗ Η + ΧΙ?8Ι=8Η &.Ιϑ44 =. =21 8 8=?Ι =2= 8Ι?Β 4 28(Ι1(ΙΚ=2= Η. Η Η. Η ΗΒ =.Ι8/8=. ==Η Η 8Χ /. Η ΗΙ8 2??Β. Η Η. / 212?=Η Η. Η Η. / =Η Η. 8=. ==Η ΧΙ8= 8/8Ι41&.Ι&1.=2= Η & 8Η ΗΧ81.&Η Χ8 Η ΗΧ8 :/8.1Η Η:8==Β =.Ι8/Η ΗΧΙϑ 8Η ΗΧΙϑ?ΙΗ ΗΧΜ. 84=Η ΗΧΜ.:/8.1Η ΗΧΜ.&::/+ =2= Η Η 84= 4 2=/?::Η Η 84=:2ΙΗ Η14ΜΧΜ.1 84=Η <7!!% 96 %!6! %

100 1!!!, ) 7 7 <

101 1;/ 3 ) # Ο 5 Π 1;/ 3 ) # Ο 5 ) Π 1;/ )3 ) #Θ Π 1;/ 3 ) #Θ Π 1;/ 3 ) #Θ ) Π 1;/ 3 ) #Θ, Π 1;/ 3 ) #,, Π 1;/ 3 &,, 0 3,,, #Ρ!! Ρ Ρ! 6Ρ Ρ!<6Ρ Ρ!<!Ρ Ρ! Ρ, Ρ ΟΟΡΠ #, ) &,, 0 3,, #, # Θ, Ο, Ρ ΟΟΡ Π #, ) 1;/ ) #Θ,, Σ Ρ!!6ΡΠ ) #Θ,, Ρ ΟΟΡΠ 1;/ 03 Ο 5,, # Θ, Ο Π #, ) ) ) 1;/ 3 ) #Θ Ο Ο Ο, Π 1;/ 3 Ο 5 Ο 5 # Θ Ο Ο Ο, Π #,! ) ) ) 1;/ 3 ) #Θ Ο Ο Ο, Π 1;/ 3 Ο 5 # Ο 5 ) # Ο 5 Ο,, # Θ, Ο Ο 5! Ο Π #,! ) ) ) 1;/ 3 ) #Θ Ο Ο Ο Π 1;/ 3 Ο 5 Ο Ο Ο Ο 5 # Θ Ο Ο Ο, Π #,! ) ) ) )! 1;/ Γ3 ) #Θ Ο Ο Ο 0Ο ) Π 1;/ 3 ) #Θ :Π 1;/ 3 ) # Ο 5 :Π

102 1;/ 3 Ο 5 Ο Ο Ο 0Ο ) :Π #,! ) ) ) )! 1;/ 3 ) #Θ Ο Ο Ο 0Ο ) Π!6

103 ! # % & ( ) % & % & # % + #, % &! %. )! % / # % +! ) 0 5 % % 6 % 7 % +! % / )!.)2 % 8 & # ( %! #,449#4 #, % % : ( ; 3 % < # 2 = % ,04 0 ) % 6 %, > 08 %. &? % & # % 8! #! % 3 & &.# % Α Β 2ΧΧ;;;% % % Χ./Χ %

104

105 ! # % ( % &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ) # # ( # + +, # + + ( # ( #, (. #, / 0 1 # ( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1 # % # # &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2 % 3 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

106 ( 4 89 : 5 ; 599 : # # < # # < < &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& < &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& = # # 3 : > ( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2 % # ( 3 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&? # % # &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& = 3 + # % % # % % ( # % % ( # % % ( # % % # % % ( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L )

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L ) Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L. 288-1) Guillaume Nicolas To cite this version: Guillaume Nicolas. Des données anatomiques

Διαβάστε περισσότερα

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 /

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / ! # # %& ) & +,& & %. / 01 23345 1/ 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / / ; / 212

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

Reaction behavior of iron- and coppercomplexes with tripodal ligands

Reaction behavior of iron- and coppercomplexes with tripodal ligands Justus-Liebig-Universität Giessen Institut für Anorganische und Analytische Chemie Reaction behavior of iron- and coppercomplexes with tripodal ligands Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & # & ( # ) +

!! # % & # & ( # ) + !! # % & #& ( # ) + ! # %&! # #%#, %.# /,0#1 ( ) (+!!!,!!.!!!/! 0 1!2 ! + 3(4 (54 (!26 7( ( 2! 2!2(!8 (!! 9 :;! 4!? 1!!6# (=!! 6 Α( (!!?. 4 Β!Β ΧΧ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0 ! # %!! & ( & # ! # %& &( )) +, &../ 01 2 3 & 4 ) ( & ( ) 32 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5& 2 &80 & % ) ) 5 : % ) ;7) & & ) 3& +%) ( & & & & 3 0 2 ) /)5 # ) )&0 & 7 ) ) 0& ( ;7 0 )

Διαβάστε περισσότερα

1, 2,, Ε = = 2 ~ (0,1) = ( ) = Ε ( ) = 2 = ( ) ( ) ( ) ( ) Ω = { 1, 2, 3}, ( 1 ) =, ( 2 ) =, ( 3 ) = Ω = { 1, 2,, }, = 0 1 = 1 (0,1) 1 0 ~ (, ) = + + + (, ). = 1 (, ) Χ~Β(20, ¼) (, ) (, (1 )). [ 1/2,

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )!

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )! ! # % & ( ) + ! # % & ( ) & + #, +.! # + / 0 / 1! 2 # ( # 1 3 4 3 #!! ( # 5 6 ( 78 ( # 6 4 6 5 1! /! #! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # 78 78 0 ## : + 5 ; )! 0 / )!! < # / ).

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)!

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)! ! # % #& () # ++, ! # %&! & (%!) +!, (.!&/ # ( %.0! 0 %&!0 0% 1(&! &!. 2,,/ 3 4 5 6, 7/,8, 8/9 7,, 2/! 5 78 (.!&&/ 9.& +!(1 & : / # ( %.! %& &)! 7; (.!&&&/ # 0 (!#%0. ( 8,? 4 7> 8 7 %

Διαβάστε περισσότερα

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092 # % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6, 6 8, 5 8 + ) + /092 +, + 3++4 1 9:0 :; 1 + ) + 4 09 # < INSPIRES: Investigating a reusable Sanitary Pad Intervention in a Rural Educational

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 /

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 / !! #!! % & ( ) +, &. / + 0 0 0 1 2 3 0 1 0 4 5 44 6 & 0 5 7. + 8 3 0 + 4 0 5 9 + : + 0 8 0 ; 7 0 0 + + 0 0 < 0 0 4 0 6 0 / 0 < 0 / & 4... & 4 4... = > 5...? < 4.........Α # 6 1 4... 3 # Β 5... Χ... Χ Β

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 +

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + !! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + 2 ( 1 3 4 3 + 3 ) ( & + % + + 3 5675+ 859 + +! & # % +, + + % %., + + / 0 7+ ) 5+ 8+ % :+ % 9+ %; (

Διαβάστε περισσότερα

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6 # % ( + (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# 2 + + 3 + 4 5 # 6 5 7 + 8 # # 6 (! 9 # ( 6 & 0 6 ) 1 5 + # 6 2 # # + 6 # # 6 # + # # + 6 + # #! 5 # # 6 & # : # # : 6 0 ) 5 + 6 1 # # 2 + # + # # 4 + # 6

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## /

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 5 6 # 7 7 7 # 5 8 5 6 # 7 7 7!! 6 ! # % & ()% ) +,,. / 0. &! # 1 1 2 0 / % / 0!! 1 3 4 3 53 5 6 ) !! # # % & %

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 !! # %#!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 ! # % & ( ( & )& +, & ( #. / #0 0 0 1 2 3 4 & 5 6 3 2 0 0 6 0 0 1 3 0 ( & 7 4 1 8 0 / 4 1 #& +99:% ;+ 0 /? 0 >? 0 2 0 2 0 ( 1? ( 1 / > 1 ( & 0 2 0 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

#4 5 ) 7 9!! : 3 ;# #! 3 % )# : #+ #! 4!, ϑ :, + 3!! Χ, # ΚΛ Χ ; Ν : : + ) Χ : %! + Χ :,! + Χ, Ο 3,, + #! : ) 2! : + ( 4! Θ!! 4 ) /#! %!

#4 5 ) 7 9!! : 3 ;# #! 3 % )# : #+ #! 4!, ϑ :, + 3!! Χ, # ΚΛ Χ ; Ν : : + ) Χ : %! + Χ :,! + Χ, Ο 3,, + #! : ) 2! : + ( 4! Θ!! 4 ) /#! %! ! ## %& !! # % (! )! +,, / 0 %,2!, # 3 % # #4 5 ) 7 9!! : 3 ;# #! 3 % ;# # )!, =>=?!# +! ) %, #, + Β ; Χ 4 Ε >ΓΗΙ =>?Η! )# : #+ #! 4!, ϑ :, + 3!! Χ, # ΚΛ Χ ; Ν : : + 4 %, % #, Ε # ) Χ :, #, %#! 4 # :+

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ι

Α Π Ι έ Ά θ ύ ι ι Α ά ή ι ι ή ι ί ι ιά ι ό. ί ι ι ή ι Αι ί, ί -4-2016 Σ πυ χ ίω υ ί π, π υ υ π π υέ ί 2 3 ι ά ι έθ ι ή ι ί ώ ι ύ η ά Ι ω ω ω ω ω Ι ώ ώ ώ ώ ώ ώ Α Π Χ Α Χ. χ. ω. Πηγέ: ώ Α, ά ά. ί Α Π 2000 2007

Διαβάστε περισσότερα

8 ) / 9! # % & ( ) + )! # 2. / / # % 0 &. # 1& / %. 3 % +45 # % ) 6 + : 9 ;< = > +? = < + Α ; Γ Δ ΓΧ Η ; < Β Χ Δ Ε Φ 9 < Ε & : Γ Ι Ι & Χ : < Η Χ ϑ. Γ = Φ = ; Γ Ν Ι Μ Κ Λ Γ< Γ Χ Λ =

Διαβάστε περισσότερα

BHMA 1+ ΛΥΣΕΙΣ. Υλικό / Κόψε ένα κοµµάτι που δέχεται διπλή επίθεση: Β

BHMA 1+ ΛΥΣΕΙΣ. Υλικό / Κόψε ένα κοµµάτι που δέχεται διπλή επίθεση: Β BHMA 1+ ΛΥΣΕΙΣ Υλικό / Κόψε ένα κοµµάτι που δέχεται διπλή επίθεση: A 1) 1. Ιεxδ5 2) 1. Ιδ5xζ6 (1. Αβ2xζ6 γ6xδ5) 1.... η7xζ6 2. Αβ2xζ6 3) 1. Βζ3xβ7 4) 1. Ιε4xδ6 (1. Πδ1xδ6 ζ5xε4) 5) 1. Ιε4xζ6+ (1. Αβ2xζ6

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )!

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )! # % & ( % ) # ) + %( % % &% ( % # % & (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2 1, % (, 3 44,)%,, 4//5/64 ( % ( 3 % ( 7 8 % 3 % ) % % ), &% ( % 2% % % % 2% % % 2 3 1 % ), 2 % % ( % (, % 3 % ) % ) (, % % %2 % %2 %2

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο :

Ο Ο Ο Ω Ω Ω Α Ο Α Α. : Ο : Α Α Ο Ο Ο Ο Α Ο Α ΑΑ Ο Η Ο Ο Η ΑΗ Ο Α Ο Ο Ο Α Ο Ο Α Ο Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Ο Α Ο Ο Α : 38936 Ο : 2014 Ο Η Α Α Ο Α ι ι φ ή ή θ ήθ ι ή θ ι έ ι ι ό ύ ι βήθ ι ι ό ό ι ή θ ήθ ύ ι ώ ι ι ό ι ι ή θ έ ι ι θ ι ή ι ό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 0 Σεπτεμβρίου 06 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 0, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ. Κωδ. : 8 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

+ ) 1 2! 3 % !

+ ) 1 2! 3 % ! # % & (!! + + ) 1 2! 3 % + 5 1 2! !! #! % ( ) +,! %. # # # ) /0! 1 2 3 # 4 0 ) 5 # # & 4 & 6 #% 0 ## 7 8 & #+! #9 # : & 1 5 + ; < + 4 ) 3 4 Α Β 3# # < 4 Α Β 3 < 4 Α Β 39 + =>! ) 5# + 9# + & Α 9+9Β 9 Χ

Διαβάστε περισσότερα

Βήµα 1 - Λύσεις ασκήσεων

Βήµα 1 - Λύσεις ασκήσεων Βήµα 1 - Λύσεις ασκήσεων Σκακιέρα / Ονόµασε τα τετράγωνα: Α 1) ζ3 α8 γ6 2) η8 ε7 γ3 3) η4 δ5 γ2 4) γ5 θ5 β2 5) ε3 δ6 β7 6) δ4 ζ5 γ2 7) ζ6 β1 δ5 8) δ8 η4 ε6 9) η5 β4 γ6 10) ζ4 ε6 β7 11) γ3 θ5 ε2 12) ζ7

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #.

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ. «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ. «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλαύσαμεν εν τω μνησθήναι ημάς της Σιών». (Ψαλμ.136,1) ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Επααληπτικό Διαγώισμα Μαθηματικώ Γεικής Παιδείας Γ Λυκείου Θέμα A Α.α) Τι οομάζουμε συάρτηση και τι οομάζουμε πραγματική συάρτηση πραγματικής μεταβλητής; β) Τι λέγεται τιμή μιας συάρτησης f στο χ ; γ)

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % () % & % ) # +) % & #,. # / () % 0 ) %1 # 1 2,.0

! # % & % () % & % ) # +) % & #,. # / () % 0 ) %1 # 1 2,.0 ! # % & % () % & % ) # +) % & #,. # / () % 0 ) %1 # 1 2,.0 2 # 2 ) % #! (& 3454 ! #! # % &! ())( #! #! ! # # # # # # %% & () + #, + + % + + +. #, / +,. 0 % + # 1 # # 2 324 5 6 # # # 6 34 5 + + + 1., 7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

! # % ) + +, #./ )

! # % ) + +, #./ ) ! # % & ( ) + +, #./0. 1 + 2 + 2 5 2 3 40. ) 6 1+ + + 7 ! # % (% ) + # #, %. / 0 # 1 2, 3 4 5 6 3 7 00 5 8, 6 8 3 9 0: 5.;, 6 #! #, 8, 3 04 5 6 < ; = >!? >, 3? 5! # % & ( Α! 1 6, 3 7 2 Α0 : 6 Β Χ Α :,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ο, Αθή α, η. 03, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.mopocp.gov.gr Α Ω 14SYMV001948085 2014-03-27 Αθή α, 06-03-2014 Α ιθ. ω.: /1312 Α «Α Α Α Α Α Ω Α Α Ω. : / 1312 /06-03 - 2014 Α Α : 11.765,20

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) / 201 202 Γ Π ΓΓ- Γ ΨΦ Γ Π ΘΞ Γ Ζ Π (Π) ΓΖΦ 1549 260 108 700 22 151 2186 523 928 333 12 204 1098 28 35 41 13 769 209 42 11 15 12 43 1168 51 765 27 18 56 Π ΠΓ Γ Φ Ψ Γ ΒΓΖ Π Χ Ζ / ΠΠ Γ ΠΠΓ - ΒΓ Β 639 242

Διαβάστε περισσότερα

# %#& ( ) ( +,(./ # (01/, # # 2! /# ) 3(#1 (#(4/,( /## )!,( /0( # 5667

# %#& ( ) ( +,(./ # (01/, # # 2! /# ) 3(#1 (#(4/,( /## )!,( /0( # 5667 ! # %#& ( )( +,(./ # (01/, # # 2!/# ) 3(#1 (#(4/,(/## )!,(/0( # 5667 !! # %!& & (%) # +!,% % %%% ). /0!,10 2,&3 4!)0 5 6 0 0 2 7 0 8133 9 3% & : 2 0 %6 ; 20 < 8 = >#60 %2%2%8%#%!7 9!%!,0 2+ 8 = %%% %%%%%?

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

α + α+ α! (=+9 [1] ι «Analyze-Regression-Linear». «Dependent» ι η η η!ηη ι «Independent(s)» η!ηη. # ι ι ι!η " ι ιηη, ι!" ι ηιι. 1 SPSS ι η η ι ιηη ι η

α + α+ α! (=+9 [1] ι «Analyze-Regression-Linear». «Dependent» ι η η η!ηη ι «Independent(s)» η!ηη. # ι ι ι!η  ι ιηη, ι! ι ηιι. 1 SPSS ι η η ι ιηη ι η # η &, ε ε 007, ιη Pearson r "η η ι ι ι η ι!ι ι ι η ι η!ηη ι ι!ηη. η ι ιηη ι" η ι!"ι 0 ι η ( α ι ι α η 9 ( ι ι / + -predctor varable). * ι ι ι ι η ι ι ι!ηη η "ι ι ι ι!ηη η ι ι η η ι 'ι ι ι (η ) ι η ( "

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 21ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 21ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 303905-908 Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ. 1 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ.

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΩΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑ 1 Θεωρούμε το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και έστω ένα σημείο της πλευράς ΑΓ. Κατασκευάζουμε το παραλληλόγραμμο ΒΓΕ και έστω Ζ η τομή της Ε με την ΑB. Ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker,

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker, Η Η ύ σ φή ω Θ ώ η έ ης θ ω η ς ησ σ β έ! έ φ ς ής σ ής ς θ ή ή 2013 έσ ς ς Sigilda. Η Sigilda ς θ ή σ ς σ ϊ 2013 ς σ β θ ύ έ ς θ ς σ σ! σ σ Α έ σ σ σ ή φή έ ς 9Ο ς σ ές ς έ ς. θ β 2013, Alfred Steinecker,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25011 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1836 17 Αυγούστου 2011 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Eτήσια Έκθεση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού,

Διαβάστε περισσότερα

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner ί ο α «ι οι» 2009 208) ( 2006 48; (1999 25) ϋ» ία 2008 12) « α α ι ά ι ή ι οι ία Ό! ύ ι ο φέ ι ή ι οι ία 7% 38 % 55 % Τ Ά Ε ω Φω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ ΓΕΩΘΕΡΙ ΕΔΙ ΧΗΗΣ ΕΝΘΙΣ Η ΕΡΙΓΡΦΗ ΕΔΙ - Ση ή δω έχε επσεί πώ εωθεό πεδί ψηή θεσί ση χώ η δπσώθηε, πό εεηέ εσίε ΙΓΕ, ό σ όη ησί πσσε έ εωθεό πεδί χηή εθπί έχ βθ ω 200 πείπ σ πί δπέσ θί σχησί δχωίζ πό ψηή

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

1. Υποθέστε ότι οι µέγιστοι συνδυασµοί ποσοτήτων του Χ και του Ψ που είναι δυνατόν να παραχθούν, δίνονται από τη σχέση Ψ= 100-2Χ.

1. Υποθέστε ότι οι µέγιστοι συνδυασµοί ποσοτήτων του Χ και του Ψ που είναι δυνατόν να παραχθούν, δίνονται από τη σχέση Ψ= 100-2Χ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Να λυθούν οι παρακάτω ασκήσεις: 1. Υποθέστε ότι οι µέγιστοι συνδυασµοί ποσοτήτων του Χ και του Ψ που είναι δυνατόν να παραχθούν, δίνονται από τη

Διαβάστε περισσότερα