/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0"

Transcript

1 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0

2 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % ( 5

3 7 % 7 % 7 % # % 7 % % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < %. # 8 # 7 # % ) 7 7 % = > # # # 7 7! 7 7 # 7 % 8 7 %, 7 % < % # 7 % 7 # % 7 % < 7!., % 1 7 % %? % 1 8 9! # # # # # 7 % 7 % % 7 7 ;,, 0 #? ( # 7 # % : % = 8 7 % &

4 % % % # % % % # # ; % %. # # % % / # % % Α >66 #! # % %, % % # % % %.!., % ( %. % 1 % (! # # # # # % % / %, ;, 0 #? ( # # % 3 % < % Β

5 >% < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Χ >%>% = %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Χ >%5% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Χ >%&% Α %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Χ >%Β%? %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%> 5% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>5 5%>% 1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>5 5%>%>% 1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>5 5%>%5% 1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>5 5%5% < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>& 5%5%>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>& 5%5%5% < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>Β 5%&% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%> &%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>Ε &%>% 4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>Ε &%5%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>Ε &%&%, %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>Ε &%Β% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>Ε &%Β%>%? %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>Φ &%Β%>%>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>Φ &%Β%>%5%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>6 &%Β%>%&%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>6 &%Β%>%Β% < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>6 &%Β%>% % < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5 &%Β%5%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5 &% % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5> &% %>%? %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5> &% %>%>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5> &% %5%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5> &%Ε% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%55 &%Ε%>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%55 &%Ε%>%>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5& &%Ε%>%5% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5& Β% 4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Β Β%>% 4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Β

6 Β%5% 4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Β Β%5%>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Β Β%5%>%>% ) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Β Β%5%>%5%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5 Β%5%>%&% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Ε Β%5%>%Β% 1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Ε Β%5%>% % < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Ε Β%5%>%Ε% ( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Ε Β%5%5% ) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Ε Β%&%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Φ Β%&%>%? %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Φ Β%&%5% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5Χ Β%&%5%>% Γ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&Ε Β%&%5%5% Η %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&Φ Β%&%&% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&Φ Β%&%Β%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&Χ Β%&% % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Β Β%&%Ε% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ΒΕ Β%&%Φ% 4 %%%%%%%%%%%%% & Β%&%Χ% < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Β Β%&%6% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Φ % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε %>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε %5%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε %5%>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε %5%5%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε %5%5%>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε %5%5%5%, %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε %&% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε> %Β% 4 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε> %Β%>% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε> %Β%5% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε> %Β%&% 4 %%%%%%%%%%%%%Ε5 %Β%Β% < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε5 Ε%? %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε& Ε%>%, %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε& Ε

7 Ε%5% < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε& Ε%&% < %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Ε& Ε%Β% 1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ΕΒ Ε% %, %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ΕΒ Ε%Ε% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ΕΒ >% 5% &% Β%, % 4 Ε% Α Φ%. Χ% % 8 6% % 8 > % % 8 >>% % 8 >5% % 8 >&% % 8 Φ

8 3 3 2! Ι >66!>6Φ&ϑ>>!., >6 Κ #! # %. # % ( #! %? % % Λ < Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ 3 # # Λ Λ Λ Λ Λ Λ?! Λ Λ Λ 363 / % 1 ϑ, %, # % 4 % % Χ

9 % < % 0 % 4 % < % 4 % 4 % 4! % 0 # % % % 1 # % %? % 0 # % Α % % 0 # % 4 % 0 % % Μ % 6

10 373 1 % % %. % % # % 1 % % ϑ >% Ν ( % 5% Ν. % &% Ν ( % Β% Ν ( % % Ν 4 % Ε% Ν % Φ% Ν % Χ% Ν 2, % 6% Ν 2, % > % Ν 2, % >>% 2, #, % >5% Ν 2, % >&% 2, % 1 # %. 2, % ) >

11 % 3 # # # % >>

12 ! <., >6 Κ 5 % ( # 5 % > ϑ % !%!! !%!! Α! # # # # # # # % < ϑ Ο< ϑ # # % 1 % %Ο ϑ ΟΑ 1 # %Ο ( 34 >6ΧΕϑ56 % >6Φ % < ϑ Ο/ % % # % ( # # %Ο > +.1 <0 ( =<,/</0 5 Ε#,1/ ΑΓ (?<( >5

13 < % % 1 Π Ο Π Ο % % % % ( # % # % Θ %!>6Χ ϑ& 5 % % # > Κ 5 ϑ! # # >66 Φ >!., >6 Κ % Γ! % < #., 5 5 % Β Κ%., 5 % 5 Κϑ % & ( ) % ) & ( ( ( % # Θ % 5.!>6Φ6ϑ>> 5 >&

14 Α! % % Α! % % (! % < & ϑ Ο< # % %Ο %. % # # % % Α % Α # # % % Α! % Α % #! #,., %>Φ >6% % 6% & +.1 <0 ( =<,/</0 5 Ε#,1/ ΑΓ (?<( >Β

15 ! # %? % = % < % # %! % % >

16 # % % % 63 3 : # 4 % % 4 % % %. % # 6303 % Α % / % 3 % Α % Ε (! % % 6373 ; 5 # %(+ 5% < # % < #! %. % 4 % Α % Β,!>6Φ&ϑ>> Β Ν ΒΕ ΚΚ%,!>6Φ&ϑ>> Β> Κ & % Ε =,!>6Φ&ϑ>> 5!>6Φ&ϑ>> # % >Ε

17 %. % 1 % Φ %! %. %, % ! Α % % 1 > % 1! # # > % < # %. > % 1 % > % Ι > % # 6 % ΧΧ ΕΧ > &5 % 5 Ρ # > ΦΦΒ % 6Ε 6 Ε! % < # %. > % % ( % 6Χ & > ΒΦ % Α > 6Φ> % 6Ε Β # % 3 # # 6Ε Φ Ε # % < # ϑ Φ &%% % % >Φ

18 ! 6Ε 6 Ε 6Ε Β 6Ε Φ Ε > &5 > ΒΦ > ΒΦ > ΦΦΒ > 6Φ> > ΦΦΒ Α % 3 # % 1 %. % % # % < <!>666ϑ>556 Β % % % % 4 % 3 >! > # %!( % Α % % % 1 > % Ι > #! %!1 % ) % 3 > % 1 % < % >Χ

19 # % % 1 % % Α % % # # %. # # > Ρ # Φ Ρ % Χ #Φ Ρ % < % 5 6 ># %. # %. 5 Ε >5 &> % 6 # # % # # % % = # # % % < % >! %. Ε % >> Χ,!>6ΧΒϑ> 5 & Κ > 6,!>66Φϑ&5&!. ϑ. 5 Φϑ>Β & > <!>666ϑ>556 ΕϑΕ 5 >> <!>666ϑ>556 Β5ϑ56 > >6

20 Ε %. & % >5 Ε Σ & Ρ Τ >Χ % < % % >& % Ε % >Β! < # % % ( Β Κ 5 # # %! 5 Χ > Ε% # # 5 % # % 3 # % % ( > %. > % &#5 Ρ &# Ρ%. % #5 Ρ # > % 3 > # % % < # % ( % !!! % 9 9! <! % % >5 <!>666ϑ>556 Ε ϑφ >&,!5 >ϑ>55φ Χ % 5 Κ >Β,!5 >ϑ>55φ >> % Κ 5

21 % < % < % ( % % 63<3 ; 5 # %(+ 9 < # % < #! %. % 4 % Α % %, % 1 % >! % # % ( # % 63<3 3 1!! / % 5 # % >Ε &Φ % >Φ!) % (,!>6Φ&ϑ>> 5!>6Φ&ϑ>> % 63<303!!! % 9 9! < # % % > % >Ε,!>6ΧΒϑΒ Β # 5Β Κ >Φ.!>6ΧΦϑΒ 5 5>

22 = % Α % % Α %! =1=# % % %! 7 % (! % % <! ( % # ( % % 63=3 ; 5 % 5 ϑ. %. % >Χ Α % ( % Α % % < % % 63=3 3! Α % % >Χ =!>66>ϑΕ>Β 6ϑ > Φ,!>6Φ&ϑ>> 5Χ Κ > Φ % 55

23 63=3 3 3! + 5% % % >6 % < % % # 5 # # &Φ % % / # % 5 / # % >6,!>6Φ&ϑ>> 5!>6Φ&ϑ>> 5 =!>66>ϑΕ>Β Φ % >Β Κ 5&

24 % 73 3 : >>Ε 0 # 6Β # % 0! % ( % % 7303 :! % % ( % 1 #! %. % % %. % %. > # > % & % ! %! % % & % < % % < % < # % ( % % < % 5Β

25 % 5> #! % < % < % < % 3 %. # % % < % % % % % # % ( % & %! % 55 # % # % 1 % 5> % 55 3 Θ % 5

26 ( / % < % ( % < % % % ) & % %. %! = %! # % < # % % # %. % 1 %. % ( % % < % % & Θ # ( ) % ) Υ %! # % / % < # # Υ % 0 5Ε

27 % 3 Υ! % # % # % < %. 5>! >>%!. % ΕΒ Β5 % % < # % !! % 4 # % 6&!> % > #! %. % %! ( % +! ( (! ( % + ( ( % ΕΕ >5 Β 5 & & & > ΕΦ > Φ 5 & > 5 5. ϑ 5Φ

28 ( (! ( % + %! ( (! ( % +! + %) > > Β > > Β 5 6 Χ > > > > 4 % ) >66> 6 5 ϑ ΠΚ > % % Α, # >66 ;6> &>;>5 >66>! % Ε %, % %Ο % % 5% 4 % # % ( ϑ % + 5! 5! % 5 8 > 4(! 9 5 % 5 # 9 5! 5 3 ( >66 > > >66> Φ > %!3 >66> Φ > # >66 Φ >% = % # # % Μ # % Α 5Χ

29 # %. % < % < # % + % 3 Π! Ο % 3 Π! Ο % % 5& ϑ ΥΥΥΥΥ % ΠΥΥΥΥΥΟ % % % ) &Φ % ΒΧ % # # % 5> % 5 % 1! % # % % ( % ( % % % % 5& ς ϑ;;777% % ; ; ; ; ; % Ω 5 6 > Χ 56

30 %! ϑ Ξ Ψ Ξ Ψ ϑξ Ψ Ξ Ψ % 1 % % >Ε % 5& % < % % ϑ %! ( %!! >6Φ > & 5 Β Β 55 5 Β Ε 5> Φ5 ; % Ι % >6ΦΕ Χ 5 >66Β > > >66Β > > % ϑ5 & & Λ >6ΦΦ 6 5Β. % Α %. % % # % < Π Ο % &

31 %! ( %!! >6ΦΧ >> > >66Ε Φ >& >66Φ > 5Φ. % ϑ. # # # % < %. # %. %. %. %. % Ι % >6Φ6 Ε > >66Χ Φ >> >666 > 5> Β 3 Π Ο Π Ο%!. # # # % &>

32 %! ( %!! >6Φ6 6 5Χ >66> >> 5> >665 & Β! # > Ρ 01ϑ> 01ϑ5% = % >666 >> >Β % = % # %!< Π Ο Π Ο% < Π Ο! Π Ο! Π Ο% >6Χ > >Β >665 >5 >Χ >6Χ Ε >> > 5 Ε > >6 #& Ρ % > >5Β % >6Χ Ε 5& >66 &! >66 Ε >> Ε % ϑ % Α % Π Ο! Λ >6Χ Φ 6 >66 Ε > >66 >5 5> Ε # 01# # % &5

33 %! ( %!! % Α % / %! %! %! Λ >66Χ 5 >Β >66Χ Β 5> ϑ. Α ϑ&! >Ε&ΧΧ %. Α ϑβ! >5Φ %. Α ϑχ! Β5. Α ϑ6!. Α ϑ>! >Φ. Α ϑ>>! # &6 6. Α ϑ>5! &&

34 %! ( %!! >666 Ε >666 >> >> 01 6 Ρ 5 Ρ% ϑ 01ϑ 6 = >Χ% ϑ Μ 01 ϑ 01 & % > %Ε6Χϑ 01ϑ Β 1 % Φ%ΧΦ ϑ 01ϑ Χ &%Ε5 ϑ 01ϑ > >Β% ϑ 01ϑ >>, Ζ 5%Φ Βϑ 5 Ε & 5 >> 5Β 4. #. 01 6! Τ %. 01 ϑ01 &ϑ > %Ε6Χϑ # 01 Βϑ Φ%ΧΦΕϑ # 01 Χϑ &%Ε5 ϑ # 01 > ϑ Β% ϑ 01 >>ϑ 5%Φ Βϑ >6Χ5 >> >6 >66& Β >> >66Β Φ Β > >6Χ& Ε 6 >66Φ Ε 5Φ >66Φ > Ε 1 % = %. % >6Χ& >> >> >66Ε Ε > >66Ε > > 4 [ # %! Ι > % = ϑ 5 % % % 6Φ & % >6ΧΧ Χ > >66> & Ε! >66 >5 Φ >66 >5 >Χ >66> Β > >66> 6 Β > 6Χ 5 > 5Β &Β

35 %! ( %!! >665 6 Φ >66Φ Β 5Φ >66Φ > 55 >665 >> 5Φ >66& >5 & >66Β > 5 >66Β 6 5& >66 > Φ >66Ε Β & >66Ε Χ >& >666 >5 Β 5 5& 5 Φ 56. % 5 Β 5 > % 5 %. % 5 Ρ % % < # % 5 & & Φ 5 & Β > 5 &

36 %! ( %!! 5 & & ϑ %! % Μ % 3 Ε ># > Ε % # % 5 Β Ε > Β 5 Β 6 >Ε 5 5 Β > 56 5 Β >> > 5 Β 56 5 >> > 6 +. # >66 > >! # #! >66 Φ > >66> Φ > ϑ &Ε

37 !! > > > > >Ε +, ΒΒ &! & % Η >! >Ε %, %. ϑ!! Ε > +, >Β >!& #( , ( ) & % 1 >6! % 7 Χ Π Ο % Μ ϑ Π& # 5 # # Ο# ΠΦ ΡΟ# Π! Ο% ϑ ΧΦ!ΠΦ > Α Ο # >5 # >!Π Ο # Β!Π5 [ & [ [ Ο # & # 5!Π5 & Α Ο # >!Π >Ε & Ο # ΕΕ!Π1 Ξ Ψ# &Φ

38 Ξ # > Ψ# # ΛΛΛ# # #!>>ΧΕ Ο # # Β # &!5 # >Φ #!Π Ο #!ΠΛΟ #!Π Ο #!& % :, )! % %. 1, 5Β &6 Κ# ϑ 8! 5 8 %! + 4 5!% %(+ 5% % Ι % % % % ) 56 % 1 >Φ! % Χ Π Ο % Μ ϑ ΠΦ ΡΟ# Π Ξ Ψ Ο# Π Ο# Π # # # %Ο% ϑ Ε5!Π Φ Α Ο # Ε # >5 # > # Χ # &!Π # # # ] & Α Θ ] > Α %Ο # 5 # >!Π # Ο # # & # & # >!5 # &6 >>Ε# & # >Χ >&>#!ΠΛΟ % % ). % % % ) ΒΧ % &Φ! Π Ο % ϑ!5 # Β > 5Β # Β # &>5 # 55Φ 55Β! 5 Ε >5 &> 5 Φ # 5 # >!> Ν >Ε # >& Φ&6# >5> # >> # >! ; # > # Χ!5 # ΦΕ 66 # Ε # Β Ε # Β # ΒΧ &5># ΒΕ ΒΧ# ΒΒ # Β!5 # &Φ # &Ε 5&6# 5Β 1!>6Φ&ϑ>>Β6 &Χ

39 & # 56 5! 5 Ε >5 &> 5 Φ # >Φ &6# > # > # Χ Β Β# Ε 6 # Ε & # # & 6>Φ# 5 6 &% #!! %.! ϑ!!!!! )! %!!! )!!!! 5 &6 >>Ε 5 ΒΕ ΧΧΒ >5> >6 >&5 ΒΡ & 5 Χ Β Β Β5Ρ ΧΦ Ε5 5 5 >Ρ & > > ΦΕ 66 >Ρ Β 5 5 Χ ΒΡ # # % ( (.. % ) &Ε % < # %!/ # % %! % < Π # Ο%,!>66 ϑ> Φ> 5 Κ > ϑ & 8!!,!!5, 8!!! 5,!! 5 8! 8 % %(+! 8 5, % + 9 %! 9!% %3 Α 5 % &6

40 % 5 Α 5 # % / % ) % % 1 5 > Ρ %!! /!! %!!!! ( (( Ρ Ρ 56 Β5Ρ ΧΡ 5 Ρ Φ Ρ 5 Ρ 5 Ρ Ε Ρ 5 Ρ Χ Ρ >>Ρ Χ6Ρ > Ρ > Ρ &5Ρ ΕΧΡ > Ρ > Ρ Β 65Β % ϑ!!!! %!!!! ( (( Ρ ΦΡ Ρ > Ρ 5>Ρ ΕΡ 5 # >66 / % % 5Ε 5Φ 5Χ % # 0 # % % 56 Π Ο & Β

41 1! ( ( ! ) 5& % 1 5> % 8.! ϑ &> Β>

42 ! 5!!!!!! %!!!!!!! 5! ( (! ( &5 5 > Ρ && # Ρ Ε 6 > Ρ Β# Ρ &Φ > Ρ &# Ρ 5 Ρ 5 Ρ Ε Ρ 5#ΕΡ >& Φ&6 5 Ρ Χ Ρ 5#&Ρ &>5 &5Ρ ΕΧΡ 5# Ρ ΒΕ ΒΧ > Ρ 5# Ρ Ε > Ρ 5# Ρ Χ > Ρ 5# Ρ Β > 5Β > Ρ >#ΧΡ 55Φ 55Β Β5Ρ ΧΡ ># Ρ &Ε 5&6 ># Ρ #>Ρ 5 6 & #>Ρ ΒΧ &5> # Ρ & 6>Φ > Ρ > Ρ > Ρ > Ρ > Ρ # Ρ > # Ρ Β # Ρ Β # Ρ ΦΕ 66 # Ρ Χ > Ρ > Ρ > Ρ > Ρ # Ρ Ρ Ρ &Β &5 Π Ο && Π Ο Β5

43 ) ( (. ) &> % ϑ Φ Φ > 656 Β &Φ & 55 Χ 5 >Φ >& >5 Φ >> > > Ε Χ6Χ Β 5 5 Φ 5 Β> 6!6 Β &&& &Β Π Ο Β&

44 5> # 6 % 6 % ) + (! ) 5Ε % % ϑ Π Ο# Π!>> # & ΡΟ# Π Ο# Π Ο! 5 # Π! Ο# Π Ο# ΠΙ / Ο# Π. % Μ %Ο# Π1 % ( ; ; %Ο# Π Ο! 5 # ΠΑ %Ο# Π. % %Ο# Π 5 Φ Ο# Π Ο# Π #! # # %Ο# Π. %Ο# Π< Ο% 7 % ) ) (( 5 ) >Φ # >Ε. 5 / % 7 % ) ) (! 5 ) &. % 7 7 % ) ) (! % 5 ) &. % 7 % ) ) (! 5 ) 5 &&. % # % ϑ Π Ο# Π #! # # %Ο : ΒΒ

45 7 % ) ) (! 5 ) Β &>. % = & % 5! Π Ο Π. % %Ο 7 % ) ) ( ( (( 5 ) > &Β. % % 7 % ) ) (! 5 ) &. % & ) (( 5 ) 6 5Ε. % 1 ϑ Π Ο# Π Ο! 5 # ΠΑ %Ο! # Π #! # # %Ο & ( 0 ( 8 % 5 ) > &Β. % ϑ Π 5 Φ Ο% &Φ %. % ( % % 7363<3! ). ) > % %. ) % Β> Β

46 % Ε % < % > % Φ % & % 8 ) % ( (! (. ) >Χ %.! ϑ! > Ε & > 5ΒΒ Χ&Ρ >ΦΡ >5 5 5 ΒΒ ΧΧΕ &6 & Χ >6 >&5 & & Φ Χ > Ρ > Ρ > Ρ > Ρ > Ρ > Ρ 7363=3 %! %(+ 5 8! 5 9)! % ( ( (( ( 9)! % ( ( 5 2 ( ) 5 : ( 8 ) ( ( + ( 5 : % ( 8 ( ) % 0 ( ; %) < 5 & 5 % = % 4 % ΒΕ

47 # % 3 % 1! 1= % 3 % 1 % %,!>6Φ&ϑ>> Β> Κ & ϑ. 5! 5% 8 > 4(!! 8 5 %(+!% 5 9 % % 9 9 5% 8 3? & 0 Α3. % % 1 % Γ % 3! # % ( % Α % % ) # % %.! ϑ ΒΦ

48 ! ( ( % 0 % % % 0 % % > >!> Ρ! Ρ >!> Ρ >!> Ρ >!> Ρ >!> Ρ >!> Ρ > >!> Ρ! Ρ! Ρ >!> Ρ! Ρ! Ρ! Ρ > >Β!6&Ρ! Ρ! Ρ >Β!6&Ρ!&&Ρ!&&Ρ >!ΦΡ > >Β!6&Ρ! Ρ! Ρ >Β!6&Ρ!&&Ρ! Ρ >!ΦΡ > >&!ΧΦΡ! Ρ! Ρ >&!ΧΦΡ! Ρ! Ρ! Ρ > >&!ΧΦΡ! Ρ! Ρ! Ρ >!ΦΡ! Ρ! Ρ > >5!Χ Ρ! Ρ >5!Χ Ρ >5!Χ Ρ >!> Ρ >!> Ρ >!> Ρ > >!ΕΦΡ >!ΕΦΡ >!ΕΦΡ >!ΕΦΡ >!> Ρ >!> Ρ >!> Ρ > Χ! &Ρ! Ρ! Ρ 5!>&Ρ! Ρ! Ρ! Ρ > Φ!ΒΦΡ Φ!ΒΦΡ! Ρ! Ρ Ε!Β Ρ Ε!Β Ρ! Ρ > Φ!ΒΦΡ! Ρ Φ!ΒΦΡ Φ!ΒΦΡ! Ρ! Ρ! Ρ > Ε!Β Ρ! Ρ Β!5ΦΡ Β!5ΦΡ >!> Ρ >!> Ρ >!> Ρ > Β!5ΦΡ Β!5ΦΡ! Ρ Β!5ΦΡ >!ΦΡ! Ρ >!ΦΡ > &!5 Ρ! Ρ! Ρ &!5 Ρ >!> Ρ! Ρ >!> Ρ > 5!>&Ρ >!ΦΡ! Ρ 5!>&Ρ >!> Ρ! Ρ >!> Ρ

49 ! ( ( % 0 % % % 0 % % > >!ΦΡ >!ΦΡ >!ΦΡ >!ΦΡ >!ΦΡ >!ΦΡ >!ΦΡ > >!ΦΡ! Ρ! Ρ! Ρ! Ρ! Ρ! Ρ > >!ΦΡ! Ρ! Ρ! Ρ! Ρ! Ρ! Ρ >! Ρ >!> Ρ! Ρ! Ρ >!> Ρ! Ρ! Ρ >! Ρ! Ρ >>!Φ&Ρ >>!Φ&Ρ! Ρ! Ρ! Ρ >Β >&!6&Ρ >&!6&Ρ! Ρ >&!6&Ρ >!> Ρ! Ρ >!> Ρ >Β >>!Φ6Ρ! Ρ >>!Φ6Ρ >>!Φ6Ρ >!ΦΡ >!ΦΡ >!ΦΡ >5! Ρ! Ρ! Ρ! Ρ >!> Ρ >!> Ρ >!> Ρ Φ Φ!> Ρ Φ!> Ρ Φ!> Ρ Φ!> Ρ >!ΦΡ >!ΦΡ >!ΦΡ Φ Β! ΦΡ! Ρ Β! ΦΡ Β! ΦΡ! Ρ! Ρ! Ρ!> Ρ Β!Χ Ρ! Ρ!> Ρ >Β!6&Ρ! Ρ >Β!6&Ρ Β &!Φ Ρ! Ρ! Ρ &!Φ Ρ >!> Ρ! Ρ >!> Ρ & &!> Ρ &!> Ρ! Ρ! Ρ >!> Ρ! Ρ! Ρ 5 5!> Ρ 5!> Ρ 5!> Ρ! Ρ >!> Ρ >!> Ρ >!> Ρ 5 >! Ρ! Ρ! Ρ >! Ρ >!> Ρ! Ρ >!> Ρ

50 %! % < % # % (! 5 Β Β % % 1 % < % 3 % ) Θ ( % # % 1 % % = 2 > # 2! 5 Φ = # 5 Ε =! # %%%. %. %. / # % 3 = 4 %. = 2 > 4 %.! &Φ! % # %.! % #! # 5 % 2! % % ϑ &Ε < % &Φ. ς ϑ;; % % ; Υ7 ; 7 ; >; % Ω 5 6 > Χ

51 % 0 % % % 0 % % > > 6Χ # > Ε Ε # > >Ε >Β6 >#& %6& > Β 5 Φ Β#& #65 > 5 && 5# #65 > # > Β # >& ΕΕΕ >ΕΧ Ε#Β #65 5 6> 5 #6 ># 5 55 Χ # 5 Β Β 5&#Β ># > 6> 5 # > & # > Φ> Β # & 5Φ Ε Ε &#Χ #ΧΦ & 5 5Χ > #Χ #ΕΦ > 5Β 6 > >>#Ε %66 Φ >5 65Φ >>#Ε #6> Φ 6 # Ε >> Φ5Ε &#5 %Χ5 Ε ΧΕ& 5#Φ #ΧΧ >5 Ε & ΦΒ5 Χ#5 #6> >5 Χ5 & Φ #Χ # >5 ΧΕΒ Ε56 Χ#Χ #Φ6 > Ε>> Ε #6 %Ε > # > ΕΦΧ Φ65 #5 #5& Φ Φ ΦΕ5 > #Β #ΧΧ Φ 5 ΕΧ Χ#6 #ΦΦ Φ Β Ε> >># #6> &5> &56 >&#Β #Φ& Β > # &Φ5 >ΦΒ &Φ# #ΦΧ >Β &>6 55 >#Χ %6Φ >Β 5Χ6 6>5 5#5 ># >> & Ε 5 Χ Ε#Ε #6Φ >> &&6 Β5Χ Ε# #Χ5 >> 55& &> >#Χ #ΦΒ >> > 6& >>#Β #&5 >> 5>Β Ε& 5# # & Φ >6 > 6#Β #ΦΕ Φ & Ε6Φ >># #6 Φ & ΧΒ Β #Χ #Ε& Φ >66 6Φ& > #> #ΕΒ # ># 5 > 5 # ># > 555 # > > # > >>> &Ε6 5#> #Φ > >> & & Ε#& #Ε6 > >ΒΒ 6> Β#Φ # Β > >ΒΕ >ΕΒ >#6 %Φ6 > >> &>Ε Φ#5 # Χ > >Ε Β&Χ #Φ #Ε5

52 % 0 % % % 0 % % Β >>Φ Β> & # #&Φ Β Ε > Ε 5#> #>Χ Β 6 Φ Φ#Ε #Β& >& 6Φ Φ > #Φ #5Φ Β > ΕΦ &#5 ># Β >5 Φ55 #& # & Β Χ& 65> Χ#& #&Φ >& Χ Ε >#6 #&Χ Ε ΒΒ ΦΕ &#5 #ΧΧ Β # Β Β # > ΒΒ # > # > Β # >Β Β 5 5 Ε# #Φ& >Β ΒΒ ΦΦ 6#Ε #Ε6 ΒΒ Χ # 5 > # >& &Χ 5Β ># #>6 >& # >& &> ΧΧΕ #> # > > &Φ # > & # & 5Χ &6 5#Φ #& & 5Φ & Χ# #ΕΧ > 5Φ 5 # > 5Ε # > 5Χ Χ Β > # #65 > 5Ε >ΦΒ >&#6 #6 > 5 &&Φ 5# #ΒΧ > >Β ΕΒ6 &# #ΒΒ > Φ&5 >#Φ #Ε > 5 & >#Β #5& > >Φ # > Ε Ε # > 5& # Χ >& >5 &#Χ #ΧΦ 5 >Φ &ΕΧ ΦΕ#Ε ># >Β >6 ΒΕ5 Β# #Φ6 >Β >#6 #>Ε > & # & & ΒΧ> ΕΦ#> #6& & Φ ΧΒ ΒΦ#5 #6Ε > > # > > #

53 < # % %.! % < % # # # % % %! % 0 % : +9 %( % 1 %! ) ( %!!?. ) ΒΧ % > Β 5> < # # % 1 Β 2 #,! Π Ο Π< Ο% ( % %! ) (.. ) 5Ε % 1 >Ε Π Ο!Π Ο# Π Ο % Μ ϑ Π ΧΟ# Π Ο# Π # Ξ Ψ % 5 %Ο# Π ; 5 ΕΟ# Π # %Ο# Π % %Ο! 5 # Π>% # 5% Ο# Π< Ο# Π= Ο% % &

54 1. ) ΒΒ % 6 5 % >Χ Β Φ 5> & 6 7 % % = 2! ϑ Α! Β Π? ( Ο. Π(! 5 Ο Π Ο.. Π, Ο.. Π=!. Ο! % < % # %, %! 8 ( 5 # # % ) +, (! # +, >Φ & > & Ε? # %, %! 8 ( 5 Β

55 . % ) +, (! # +, >Φ 5 > 5 Β? % #! % %, %! 8 ( % ( %+ % 5. # % ) ( +, (! # +, >& Β &? % %, %! (! + ( 5 # # % % ) Χ +, (! # +, >Β 5 > > >> = % #! %, %! 8! ( 8 % ( 5

56 ) +, (! # +, >Β > Β 5 Β % % % 7 % 5 ) +, (! # +, >& > > 5 >5 # Θ % # %, % 0! 8 ( 5 ) +, (! # +, > > Ε # (# # # %, % 0! 8 ( 5 ) +, (! # +, Φ 5 Ε & Ε # (# # # %, % 0! 8! %+ % 5 Ε

57 . # % ) +, (! # +, 6 > Β > ( # % # % %, % 0! % 8 + ( (( 8 % ( # # % % ) +, (! # +, 6 > Β & >5 % % % Ε ) 5Β!56 ϑ Π % # % % % # % % % % %Ο! 5 # Π % %Ο# Π % 1 # Ο# Φ

58 Π. % # # %, %? % ϑ %Ο# Π 5 % < % % %Ο# Π ; % < %Ο# ΠΙ %Ο# Π %Ο# Π ; %. Ο! 5 # Π % 0 %Ο! 5 # Π1 % 4 % 3 % % % Α % Φ >6Φ _ _% < %. % ( %Ο# Π % % % _ _% %Ο# Π Ο# Π %Ο# Π > & % # % 1! % Ι %Ο# Χ

59 Π3 %Ο! 5 # Π # # % 4 %Ο# Π 5 & 5 %Ο# Π. %Ο# Π 5 %Ο# Π0 %. & %. % %Ο# Π. # %. % 5 %, % # % ) %Ο# Π3 Κ >5 %Ο# Π %Ο < % 5 % ( % % 6

60 & % 1 % &. # %. % Γ %., % % )., 5Χ Κ > % & # <303 3! # # #! # % % %!/ % # # # # % ) # % <30303!! 5 9! < % < % %! = % Α % Α Ε

61 % % % % % < % < %. %. % Α % # % <373 :! >>Ε! 6Β 0 # # % <373 3 % 5% % 5 ϑ >% # >66> Φ >% 1 % 5% % 1 % <37303! % +!% % <! % > %! # % % Ε>

62 % # % <37363 : +9 %( % 1 % / % / #,! # % % / % %, ; #, 0 # % < % # % / % / % Α % < % % / # % < % Ι # % % / % < # % Ε5

63 ( =3 3 %(+ 5 % 1!>6Φ&ϑ>>Β6,!>6Φ&ϑ>>,!>6Φ&ϑ>> 5!>6Φ&ϑ>>.!>6Φ6ϑ>> 5,!>6ΧΒϑΒ Β # 5Β Κ,!>6ΧΒϑ> 5.!>6ΧΦϑΒ 5 =!>66>ϑΕ>Β,!>66&ϑΦΕ,!>66Φϑ&5&!. ϑ. 5 Φϑ>Β & <!>666ϑ>556,!5 >ϑ>55φ Χ % 5 Κ =303 8Β 7.! 5 Φ Φ < 5 Φ Φ? = 5 Φ Φ Ε =1= 5 Φ Φ Ε.!4 5 Φ Χ 56 /! 1 # 5 Φ Χ 56 5 Χ =363 ς ϑ;;777% 5% ;=5 ; ;/ ) ΥΥΥΥ&ΦΒ% Λ Τ(/Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; % Λ Τ>Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ;1 ; ; Υ % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; ; ΥΥΥ6Ε% Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; ; ΥΥΥΕΧ % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777&% % ; ;) ;= ; Υ Υ ; ;? Υ ; % Ω 5 Φ Φ Β Ε&

64 ς ϑ;;777&% % ; ;. ;= ;) ;) ;? Υ ; % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; ; % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; ; % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; ;?0 Υ ;< ) ΥΥΥΥ>Ε5Χ% Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; ;?0 Υ ; 7 + ) ΥΥΥΥ>5 6 % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; 7;7 ; ; % % Λ Τ4<Υ66+=.5ΒΧ6=.6.Χ1+>5 Φ>(> &+ΦΕ&Ζ Τ Ζ Τ % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; ; ; % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; ; ; Υ ; Υ Υ % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% 7 % ; ; ; ; 3 77>; ##&&5Χ# % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% 7 % ; ; ; ; 3 77>; ##6Φ&ΒΦ# % Ω 5 Φ Φ Β ς ϑ;;777% % ; ; ; ; ; % Ω 5 6 > Χ ς ϑ;; % % ; Υ7 ; 7 ; >; % Ω 5 6 > Χ =373!, 0 =3<3 %!,!>6Χ6ϑΦ5Φ!>6Φ&ϑ>> # +.1 <0 ( =<,/</0 5 Ε#,1/ ΑΓ (?<( Υ3..ΥΕ%> Υ %! Ε%> =3=3 Χ! 4 5 Φ Β 5 % ΕΒ

65 2, ϑ 5 Υ Υ #! 5 Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ #! 5 Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ # Υ Υ #! Υ 8 Υ Υ Τ Υ Υ Υ Υ # Υ Υ Υ Υ # Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 # Υ Υ # Υ Υ # Υ Υ Υ # Υ Υ Υ 8 Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ # Υ Υ # Υ Υ # Υ Υ Υ # Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 Ξ 9>66 > >9 Τ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 Ξ 9>66 > >9 Ξ Υ Υ Υ Υ Ξ 9>66 Φ >9Θ 2, ϑ 5!α 8 Ξ 9>66 > >9 9>66 Φ >9 ΞΤ Υ Υ Υ Υ Ξ 9>66> Φ >9Θ 2, ϑ 5!α 8 Ξ 9>66 > >9 9>66> Φ >9 Ξ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 Ξ 9>66 > >9 9>66> Φ >9 Ξ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! 5 Υ 8 Ξ 9>66 > >9 Υ Υ Θ Ε

66 2, ϑ 5!α 8 Ξ 9>66 > >9 Υ Υ Θ 2, 8ϑ 5!α 8 9>66 > >9 ΞΤ Τ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 9>66 > >9 ΞΤ Τ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 9>66 > >9 ΞΤ Τ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! 5 Υ 8 9>66 > >9 ΞΤ Υ Υ Θ 2, ϑ 5!α 8 9>66 > >9 ΞΤ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Θ 2, 7ϑ 5! Υ Υ 8 Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ!9 9# 9 9# 9 9 Θ 2, ϑ 5 Υ Υ 8 Υ!9 9# 9 9# 9 9 Υ Θ 2, :ϑ 5 # Υ Υ 8 5# Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ!9 9# 9 9# 9 9 Θ 2, ϑ 5 Υ Υ 8 Υ!9 9# 9 9# 9 9 Υ Θ 2, ϑ 5 # Υ Υ 8 5# Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 7 Ξ Θ 2, ϑ 5 # Υ Υ 8 5# Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Υ Υ Υ 8 Ξ Θ 2, ϑ 5 # # Υ # # #!!! α > ;! ββ 9Ρ9 Υ Υ Υ Υ 8 Ξ Θ ΕΕ

67 2, ϑ 5! Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Ξ Υ Ξ Υ Ξ Υ Ξ Θ 2, ϑ 5 Υ # Υ # # # # Υ # Υ Υ Υ Υ 8 Υ Ξ > Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Θ! 2, ϑ 5!!! [ Υ α ; α > ;! 5 α Υ Υ #!!! Υ α ; α > ;! 5 α Υ Υ #!!! α ; α > ;! 5 α Υ #!!! α ; α > ;! 5 α Υ #!!! α ; α > ;! 5 α Υ #!!! Υ α ; α > ;! 5 α Υ Υ! 5 α# [ Υ [ Υ [ [ Υ [ Υ [ [ [ Υ [ Υ [ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Θ 2, 8ϑ 5! Υ Υ 8 Θ 2, ϑ 5 5 5!!! # > ββ 9Ρ9# 99 ββ 5 5!9!9 ββ Υ ββ 9 9# 99 Υ Υ # # Υ # Υ # # # # Υ # Υ Υ Υ Υ! Υ Υ Υ! Υ 5# Υ # # Υ # Υ # # # # Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ 5Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ # Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, 7ϑ 5! Υ # Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ # Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ # Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, :ϑ 5 Υ Υ Υ 8 Υ Τ 9 9Θ 2, ϑ 5! Υ # Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ # Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ Υ Υ Υ Υ 8 Υ Υ Τ 9 9Θ ΕΦ

68 2, ϑ 5! Υ # Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ # Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ Υ Υ 8 Υ Υ Τ 9 9Θ 2, ϑ 5! Υ # Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ Υ 8 Υ Τ 9 9Θ 2, ϑ 5 Υ Υ Υ 8 Υ Τ 9 9Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Υ! Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ 05 5 Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Τ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Τ > Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Ξ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Ξ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Ξ Υ Θ 2, 8ϑ 5! Υ! 5 Υ Υ 8 Ξ 05 5 Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 # Υ # Υ # Υ # Υ Υ Υ! Υ Υ Υ! Υ Υ Υ! Υ 8 Τ 5# Υ 5# Υ 5Θ 2, ϑ 5 α Υ Θ 2, ϑ 5 α Υ Θ 2, ϑ 5 # 1# # # # 1# # # Υ > ΞΤ % Ξ Θ 2, 7ϑ 5! Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Θ 2, :ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ Υ 8 Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Υ Θ ΕΧ

69 2, ϑ 5! Υ Υ Υ 8 Υ 9 Ρ9Θ 2, ϑ 5 Υ #! Υ Υ Υ 8 Υ 9 Ρ9 Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5! Υ Υ 8 Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ #! Υ # Υ Υ Υ # Υ Υ Υ 8 Υ Υ Υ # Υ Υ Υ # Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ #! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ Υ #! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ Υ Υ # 5! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, 8ϑ 5 Υ Υ Υ #! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ #! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ #! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ #! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ Υ #! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, ϑ 5 Υ Υ #! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ 2, 7ϑ 5 Υ Υ Υ #! Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Θ Ε6

70

71 ! #! # % %! #! & %!! %( )! ( % %! ( ( ( % ( % %! % % % # % % % % ( + %, %, ( ( %, %! ( ( (! (,. ) ( # / 0 % % % 1 2 %

72 %,3 % ( +! ( ( (, (! ( ( 4 # # ( % + /. # %. # % # %( 0 ( # # % 5 #,16 5 ) # 7 8# # 9 7 +: & # %! ( # % % %! %! % % % % & & & & & ( % & % % & 3 % : %!( % % & % %! %( # % ( % # %! ) # ) +: ; # 0 ( % ( ( ( ( # < # /! # # ) 2 8 # 8 %( %

73 & % & & % % & % = % % & # % & ( / # % % % # > % % # % # # 3 < ( > % ( ( # % ( ( % #! (? # & % & & #! ( % ( & ( + 9 # ; Α 2 / Β # 5 %, % ( & & + % & % & / ( % % & 4 % ( % % % & ( & ; # % % +

74 % # %, % ( +4,) % /,)!!! ( ( % %! Χ % % %! #! (! % %. # ( ( & %( 7 %( ( (! ( / / + % # ( % (! ( : # ( % 9 # 4! # ;! # = %( % # (! % % & +. ( %( ( ( /

75 % # # # 6 < ( 6 # /2 + %. 6 # ( ( & 6 & ( % % % # # 6 ( & # %! ( ( /, & ( % / #! 8 < % & ( & + % # Β! # # % % ( ( /2 % ( % % % 4 0 % 0 & % ( & # % ( # % %( % %( # % %! % & % % % & ( # % Χ & & % ( %( 4

76 ; 3 % 5 + ( / # % 4 % # ; ( # ( 2 # % # % Β # & # % : % ( ( + %( 3 6 % & & +& ;& +! ( %! % %! ( % 2 < %,! ( ( & % %! 6. 6 & (, % ( &. % % 6 # +2 Α /: 7 < ( / & /Β& 4 % 4 % % ( & & % # 3 ( 0 6 %! % (, ( ;

77 % ( # ( % 7 ( %! % % Β ( % % % % % % 3 ( % %( % %! 3 % % %,! ( ( 1 & % # & % %. % ( % % ( % % %(! % ( % : ( % %( %( ( ( 4: %(! % ( % %( % (! ( % % # 1 ( (, ( ( ( % % %! % % ( ( ( (! %( 2

78 %! % % 1 = 6 %( %( (. ( + ( ( %! 6 ( # ( ( % % % ( < % ( % ( % %( ( % % % Ε ( ( ( # 0( ( ( % 7 < ( ( ( % & % & %, 6 +/ ( Α! #! # ( %!( % # ( ( ( ( 7 % ( > % %! %! # % % + # / # ( % #

79 0 ( % ( ( ( ( # < # 8 # 8 %( % & % & & % % & % # % % % # > % % # % # > % ( ( # % ( ( % #! (? # & % & & # 4 # ( % 9 # ; 2 = %( % # (. ( %( ( ( % # # # 6 % % ( ( Β 8 8 Β

80 < % % # : # 5 & + % & % & / ( % % 0 % 0 & % ( & # % ( # % %( 3 % 5 + ( / # % 4 % # ; ( # ( 2 # % # % Β # & # % : % ( ( + %( 3 6 % & & +& ;& % ( & & % # 3 ( / ( % :

81 % % % % % 3 ( % %( % %! 3 % % %, 4 ( ( ( %! ( %( %( ( = 5 ),= % % Χ ) ) <,% +: 5 ) #! # <,% + & # ( 5 )% & ( ( (! # # (!!

82 )! <,% + & # ( # % % 5 )) & & #! & &!! +! &,! ( (! (! # % (! / ) & <,% +4 & 6 ( 5 ) ( ( ( #! Χ /2 # 5 )% (! & &!! /2 + 5 ). <,% # # /2 5 )/ / (! & (

83 & & & &! &! <,% # # /2 5 )3 #! 0 1 & # 2! 3 4 & & 5 6! 7 ( 8 1 &! & & 9.! ( ( 1( 4( 1! & & <,% /Β 5 )! : & ( (!!! 9 &! &! # 9 # & # +

84 # & + # 4: 5 )+& # # # & % %! # % % ( & /

85 + # / # ( % # 0 ( % ( ( ( ( 8 # 4 # ( % 9 # ; 2 = %( % # (. ( %( ( ( % # Β 8 8 # : 3 % % %, 4

86

87 ! # % & % &! % & #!! %!! # &! ( ) ( )

88 % & + +, % &, + % &!.!,... % /0 1 /2 33& / 01, + %4. 5 & 6

89 ! # % & (! ) % & (! %! +, / 0.! ) % 1 #) % 2 3 &! )) % # # % 4 3! # % +5 6 ) %& ! # % ) 3 &! % 9 : 88;;; 83 < 8= 8>????!#0 Α 5Β>Χ ))#&)#&)0 : 88;;; 8 Χ ))#&)#&)0! : 88;;; 8 Α 5 Χ ))#&)#&)0 0 : 88;;; 8 8 8? Χ ))#&)#&)0 : 88;;; 8 8???72 Χ ))#&)#&)0 2 : 88;;; 8 8???24 Χ ))#&)#&)0 # : 88;;;! ?? 8 8? 8 Χ ))#&)#&)0 4 : 88;;;! ? 8 Χ ))#&)#&)0 7 : 88;;; 8 8 Χ ))#&)#&)0 ) : 88;;; 8 8 Χ ))#&)#&)0

90 ) ))) & 7) %! ) 8 ) )7 % 27 1 & 0)) 8 +.! # % 0 +,1 & /. (! Β & 4 % 2 Β 1 4 % # 3 & & Ε ) )7 % 77 Β & 4 : 88;;; 8 8 Φ(?= 8Ε???? 2 4 Χ ))#&)#&)0 : 88;;; 8 8 Φ(?= 8=; Γ???? )7 Χ ))#&)#&)0! : 88;;; 8 ;8; 8 8 Α 5 9Ε?77Γ Γ # Β ))! Γ#2!Η 5 Η 5 Χ ))#&)#&)0 0 : 88;;; Χ ))#&)#&)0 : 88;;; 8 8 8? 8?? Χ ))#&)#&)0 2 : 88;;; ; Ι ϑ;; 8)!! 4 )) Χ ))#&)#&)0 # : 88;;; ; Ι ϑ;; 8) 7#!0# )) Χ ))#&)#&)0 4 ; 1 +Κ. ))#&)#&)

91 ! # % &# () ## +, &# () ##, % &, + %.! ) / 0 &, ( &5 6 7, 3 7 % &# () ## +, &# () ##, ! 4!// 3 &, 3 # 9 + ( ( &:, + ( 1 + ) ; &<, + ( / + ( ( 8!// + ( ( 8 #

92 != 3 # 2 > 8 8!= 5 &?, + ( ( +

93 ! # % #& ( ) ) # ) +,,.., /0 1 ) & #2! 0 3! 0 ) 4 ) 5 & 66% , , 0 0 ), ) : # 0 + : # :!

94 ! # # & 5 1;/ # )! %6! )!6!7 7 < )!69 6 <, ) = 1 5! 1 ) 0! :,

95 5 5, 5 1 #,) ) 0 ) 0 #>? += Α >66666Α >Α ) # ) 2, 5 %, 0, 1ΒΧ ), #13 #0 # Β,

96 !!6,! 9<!!,, !!! 6 Χ,! 97!! 5 Ε 0!<6 7!<!!!! 666! %! ΦΦ, <! ΦΦ,, 7ΦΦ, ΦΦ, %ΦΦ,! 777!! 6 <ΦΦ, )! 7 9 0,, 0!9 7! %6 0 7!, <%< Γ & 0 & 0 ) 0, 0 < 7! 0 <,!% 7

97 5 666 ) 5 0 ) ,, 0 %& ( Η(ΙΧ2= /1 / ΙΗ Η?44&=2 8.2?=1ϑ.8Η Η=ϑΧ?/1 2= / 1.2Β.2// ΧΚ(=18Χ Ι Η Η.Ι82 ϑ.?ιη Η + Η Η.Ι8=1:?Ι./ (Ι 1? 1ΧΙ& Η Η 8.8Η Η 8.?ΙΗ ΗΧΙ&==Η Η ϑ Ι??ΙΗ Η 8.. =Η Η 8 Η 8448=/+ =2= Η8 /?::Η Η 8 Η (::. 2 Η1?:Β?=.82=Η Η1?: 8=. Ι2= Η Η1?:Ι&4Η Χ? 6<%! 9 9<9! %! 9 << (!6 66% 6 69 /! Χ = 9 9

98 %& ( Η8//ΛΗ ΗΧϑ =8 Η Η 1.:/8.1Η Η(ΙΙΜ Η Η 8Ι8 Η Η 4 =184 ΜΙ Η Η Ι+148..Η Η Ι(=?4ΙΜ Η Η Ι(=ϑ.Η Η 8Ι. Ι1 ΜΙ 8ΙΗ Η 8Ι. Ι148Ι Η Η/ :8Ι Η Η/ :/8.1Η Η/ ϑ.8η Η:8Ι 8=/+ =2= Η Η:8Ι 48Ι Η Η:/8=. Ι8 ϑ.?ιη ΗΙ8Χ8.. ΙΗ Η184/2= 1/? 8/Η Η +Ν./2.Η. ==21:/8= ΗΧ2/&::1.+//=2= Η Η&::1.+//=2= 1:/8.1 Ι (Ι Χ2/Η Η:8Ι Ι2= Η Χ? ΗΧϑ =8 Η Η(ΙΙΜ Η Η184/2= 1/? 8/Η Η 8Ι8 Η ΗΧ /ϑ1=2= Η Η/ϑ.?ΙΗ ΧΙ?Η!!%! 6! 6!<

99 %& ( ΗΧΙ?8ΙΗ ΗΒϑ /ΧΙ?Η Η4 ΧΙ?Η Η184. ΧΙ?Η Η. Μ ΧΙ?8ΙΗ Η + ΧΙ?8Ι=8Η &.Ιϑ44 =. =21 8 8=?Ι =2= 8Ι?Β 4 28(Ι1(ΙΚ=2= Η. Η Η. Η ΗΒ =.Ι8/8=. ==Η Η 8Χ /. Η ΗΙ8 2??Β. Η Η. / 212?=Η Η. Η Η. / =Η Η. 8=. ==Η ΧΙ8= 8/8Ι41&.Ι&1.=2= Η & 8Η ΗΧ81.&Η Χ8 Η ΗΧ8 :/8.1Η Η:8==Β =.Ι8/Η ΗΧΙϑ 8Η ΗΧΙϑ?ΙΗ ΗΧΜ. 84=Η ΗΧΜ.:/8.1Η ΗΧΜ.&::/+ =2= Η Η 84= 4 2=/?::Η Η 84=:2ΙΗ Η14ΜΧΜ.1 84=Η <7!!% 96 %!6! %

100 1!!!, ) 7 7 <

101 1;/ 3 ) # Ο 5 Π 1;/ 3 ) # Ο 5 ) Π 1;/ )3 ) #Θ Π 1;/ 3 ) #Θ Π 1;/ 3 ) #Θ ) Π 1;/ 3 ) #Θ, Π 1;/ 3 ) #,, Π 1;/ 3 &,, 0 3,,, #Ρ!! Ρ Ρ! 6Ρ Ρ!<6Ρ Ρ!<!Ρ Ρ! Ρ, Ρ ΟΟΡΠ #, ) &,, 0 3,, #, # Θ, Ο, Ρ ΟΟΡ Π #, ) 1;/ ) #Θ,, Σ Ρ!!6ΡΠ ) #Θ,, Ρ ΟΟΡΠ 1;/ 03 Ο 5,, # Θ, Ο Π #, ) ) ) 1;/ 3 ) #Θ Ο Ο Ο, Π 1;/ 3 Ο 5 Ο 5 # Θ Ο Ο Ο, Π #,! ) ) ) 1;/ 3 ) #Θ Ο Ο Ο, Π 1;/ 3 Ο 5 # Ο 5 ) # Ο 5 Ο,, # Θ, Ο Ο 5! Ο Π #,! ) ) ) 1;/ 3 ) #Θ Ο Ο Ο Π 1;/ 3 Ο 5 Ο Ο Ο Ο 5 # Θ Ο Ο Ο, Π #,! ) ) ) )! 1;/ Γ3 ) #Θ Ο Ο Ο 0Ο ) Π 1;/ 3 ) #Θ :Π 1;/ 3 ) # Ο 5 :Π

102 1;/ 3 Ο 5 Ο Ο Ο 0Ο ) :Π #,! ) ) ) )! 1;/ 3 ) #Θ Ο Ο Ο 0Ο ) Π!6

103 ! # % & ( ) % & % & # % + #, % &! %. )! % / # % +! ) 0 5 % % 6 % 7 % +! % / )!.)2 % 8 & # ( %! #,449#4 #, % % : ( ; 3 % < # 2 = % ,04 0 ) % 6 %, > 08 %. &? % & # % 8! #! % 3 & &.# % Α Β 2ΧΧ;;;% % % Χ./Χ %

104

105 ! # % ( % &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ) # # ( # + +, # + + ( # ( #, (. #, / 0 1 # ( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1 # % # # &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2 % 3 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

106 ( 4 89 : 5 ; 599 : # # < # # < < &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& < &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&& = # # 3 : > ( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2 % # ( 3 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&? # % # &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& = 3 + # % % # % % ( # % % ( # % % ( # % % # % % ( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education

τροχαλίες mechanical science κτίσε ένα γερανό γέφυρας κτίσε ένα γερανό κατασκευών κτίσε ένα ανεμόμυλο κτίσε ένα ποδήλατο άσκησης education κί έ γό γέφυς education Η Engino Education έχ ύξ έ ά Μηχκής Εήης, δκά γ δά υ ωύ γ ά γύω υς κ θέλυ κάυ κά γ υό! Η ά χλί 8 κύ θέ ης Μηχκής: Μχλύς, Σύδ Μχλώ, Οδωί Τχί, Τχύς κ Άξς, Κκλέ Είδ κ Σφής, Τχλίς,

Διαβάστε περισσότερα

βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι

βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι βάτραχος βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι οβο υβυ βα βάρος Βάσω βαρέλι βε βέρα βελόνα βη βήµα βήχας βω κόβω ράβω τραβώ βι βίδα βία βιαστικός βο βόδι βόας βοηθός βου βουνό βούτυρο

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Ο / Η κάτωθι υπογεγραμμένος / η με τα ακόλουθα στοιχεία: Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κατάσταση γιατρών στην Αθήνα για τους οποίους προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 1 ΑΒΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14-20 ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Δηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Δηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δηλωθέντα κέρδη γιατρών στην περιοχή του Κολωνακίου ΑΡΧΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Δ.) Α.Κ. 300,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ.Ζ. 640,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver Π λδ ξση θα δ αΰπΰάνσνce Πδ κπκέβ β 2 Π λδ ξση θαν ι κνϊλ 3 ΚτλδαΝΥαλαε βλδ δεϊ 4 Σ ξθδεϊνυαλαε βλδ δεϊ 5 Παλκν έα βν κννπκηπκ Ϋε β 6 Πλκ κδηα έανΰδανξλά β 9 Π λδ ξση

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα