Ιωάννης ΟΥ ΟΥΜΗΣ 1, Φώτιος ΓΡΑΒΑΛΑΣ 2, Νικόλαος ΟΥ ΟΥΜΗΣ 3, Χρήστος ΚΟΤΑΝΙ ΗΣ 4, Ασηµίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 5, Πανίκος ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιωάννης ΟΥ ΟΥΜΗΣ 1, Φώτιος ΓΡΑΒΑΛΑΣ 2, Νικόλαος ΟΥ ΟΥΜΗΣ 3, Χρήστος ΚΟΤΑΝΙ ΗΣ 4, Ασηµίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 5, Πανίκος ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 6"

Transcript

1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1953 Συγκριτική εκτίµηση του κόστους κατασκευής πολυώροφου κτιρίου Ο/Σ µε σεισµική µόνωση από ελαστοµεταλλικά εφέδρανα LRB Comparative construction cost estimation of a multi-storey R/C building with LRB base isolation system Ιωάννης ΟΥ ΟΥΜΗΣ 1, Φώτιος ΓΡΑΒΑΛΑΣ 2, Νικόλαος ΟΥ ΟΥΜΗΣ 3, Χρήστος ΚΟΤΑΝΙ ΗΣ 4, Ασηµίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 5, Πανίκος ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην εργασία παρουσιάζονται τα βασικά στάδια του σχεδιασµού, της ανάλυσης και του υπολογισµού του κόστους κατασκευής ενός 6ώροφου κτιρίου από οπλισµένο σκυρόδεµα, το οποίο κατασκευάζεται σε περιοχή υψηλής σεισµικής επικινδυνότητας. Εξετάζονται δύο παραλλαγές του φέροντα οργανισµού: (α) Το κτίριο εδράζεται σε συµβατική επιφανειακή θεµελίωση και (β) στο κτίριο εφαρµόζεται σύστηµα σεισµικής µόνωσης βάσης από ελαστοµεταλλικά εφέδρανα µε πυρήνα µολύβδου (LRB), τα οποία τοποθετούνται στη βάση της ανωδοµής, ακριβώς επάνω από τον φορέα της θεµελίωσης. Στο σεισµικά µονωµένο κτίριο η α- νωδοµή έχει µικρότερες απαιτήσεις αντοχής και συνεπώς µικρότερο κατασκευαστικό κόστος από το µη µονωµένο κτίριο, όµως το τελικό κόστος του µονωµένου κτιρίου προσαυξάνεται από το κόστος κατασκευής της σεισµικής µόνωσης και όλων των πρόσθετων κατασκευών που είναι αναγκαίες για την ασφαλή πλευρική µετακίνηση του κτιρίου. Από τη συγκριτική α- ναλυτική προεκτίµηση του κόστους κατασκευής των δύο παραλλαγών του κτιρίου προέκυψε ότι το πρόσθετο κόστος κατασκευής του σεισµικά µονωµένου κτιρίου δεν είναι σηµαντικό. ABSTRACT: The paper presents the basic steps of design, analysis and construction cost estimation of a 6-storey R/C building in a high seismic risk area. Two variations of the building s structural system are examined: (a) building with conventional shallow foundation and (b) application of base isolation system consisting of Lead Rubber Bearings (LRB) placed just above the foundation elements. The superstructure of the isolated building has less strength capacity demands and lower construction cost than the non-isolated one. However, application of base isolation increases the overall building cost, due to the cost of the isolators and all the additional fabrications that are essential for the safe lateral movement of the building. Estimated total construction costs of these two building variations were compared and results indicated that the additional cost of the base-isolated building is not significant. 1 ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ, 2 ρ. Πολιτικός Μηχανικός, ΑΠΘ, 3 ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ΑΠΘ, M. Eng, 4 ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός, ΑΠΘ, 5 ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπ. Καθηγήτρια, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ, 6 ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επικ. Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ,

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προσέγγιση των σύγχρονων κανονισµών για το σχεδιασµό των συµβατικών αντισεισµικών κατασκευών βασίζεται στην αξιοποίηση της πλάστιµης συµπεριφοράς προεπιλεγµένων στοιχείων (δοκών) του φέροντος οργανισµού για την απόσβεση της σεισµικής ενέργειας (ΕΑΚ 2000). Έτσι, µετά από έναν ισχυρό σεισµό, δεν αποκλείεται να εµφανισθούν µόνιµες πλαστικές παραµορφώσεις και σηµαντικές βλάβες στον φέροντα οργανισµό και τον οργανισµό πλήρωσης, οι οποίες συνεπάγονται εν γένει υψηλό κόστος επισκευής. Για τον δραστικό περιορισµό των δοµικών βλαβών στις κατασκευές λόγω των ισχυρών σεισµών καθώς και για την καλύτερη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, έχουν αναπτυχθεί διάφορες µέθοδοι βελτιστοποίησης της απόκρισης των κατασκευών στις σεισµικές κινήσεις (Naeim & Kelly 1999, Kelly 1990), µε πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγµα την εφαρµογή σεισµικής µόνωσης στη βάση των κατασκευών, η οποία είναι πλέον µια ώριµη τεχνολογία που έχει δοκιµαστεί και χρησιµοποιείται σε πολλές χώρες (Anderson 1990). Η εφαρµογή σεισµικής µόνωσης σε νέες κατασκευές συνεπάγεται ένα πρόσθετο αρχικό κατασκευαστικό κόστος. Σηµαντικό ποσοστό του κόστους αυτού µπορεί σταδιακά να αποσβεσθεί σε βάθος χρόνου (Ferrito 1984, Vassilas 2005, κλπ.) από την εξοικονόµηση που θα προκύψει λόγω του µειωµένου κόστους επισκευής των σεισµικών βλαβών κατά τους στατιστικά αναµενόµενους µέσους και ισχυρούς σεισµούς στην συµβατική διάρκεια ζωής του έργου. Παρ όλα αυτά, το πρόσθετο αρχικό κατασκευαστικό κόστος αποτελεί επί του παρόντος τον βασικότερο ανασταλτικό παράγοντα για την ευρύτερη εφαρµογή της σεισµικής µόνωσης στις συνήθεις κτιριακές κατασκευές, και για τον λόγο αυτό θα γίνει µία προσπάθεια ποσοτικής του αποτίµησης στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Κατά την εφαρµογή της σεισµικής µόνωσης υπάρχει ο διαχωρισµός του φέροντα οργανισµού της ανωδοµής από τη θεµελίωση, µε την παρεµβολή ειδικών εφεδράνων, τα οποία είτε είναι πολύ εύκαµπτα κατά τις οριζόντιες διευθύνσεις, είτε έχουν µειωµένη δυνατότητα παραλαβής οριζοντίων δυνάµεων, µε αποτέλεσµα την αντίστοιχη µείωση των σεισµικών αδρανειακών δυνάµεων της ανωδοµής µε ενδεχόµενη παράλληλη αύξηση της ιδιοπεριόδου του κτιρίου. Έ- τσι στην περίπτωση της σεισµικής µόνωσης, αν και εµφανίζονται σηµαντικά µεγαλύτερες µετακινήσεις στην ανωδοµή από ότι στην περίπτωση της συµβατικής θεµελίωσης, οι µεγάλες σχετικές οριζόντιες µετακινήσεις λαµβάνουν χώρα στο σύστηµα σεισµικής µόνωσης, ενώ οι σχετικές οριζόντιες µετακινήσεις και σεισµικές επιταχύνσεις των ορόφων παραµένουν εν γένει χαµηλές (Constantinou 1994). (α) (β) (γ) Σχήµα 1. Χαρακτηριστική µορφή εφεδράνων (α) Friction Pendulum System, (β) High Damping Rubber Bearing και (γ) Lead Rubber Bearing. 2

3 Η έντονη ερευνητική δραστηριότητα στον τοµέα της εξέλιξης της σεισµικής µόνωσης, έχει ο- δηγήσει στην ανάπτυξη ποικιλίας εφεδράνων, τα οποία µπορούν εν γένει να ταξινοµηθούν σε ελαστοµερή (ή ελαστοµεταλλικά) και σε ολισθαίνοντα (Σχήµα 1). Τα ολισθαίνοντα συστήµατα αποτελούνται συνήθως από διεπιφάνειες επαφής-ολίσθησης κατάλληλων πλαστικών υλικών και ανοξείδωτου χάλυβα, είτε επίπεδης µορφής (Friction Base Isolation System) είτε καµπύλης µορφής (Friction Pendulum System) που συνεπάγεται την ανάπτυξη δυνάµεων επαναφοράς. Οι µηχανικές τους ιδιότητες βασίζονται στη µορφή και στην τριβή των διεπιφανειών επαφής-ολίσθησης και µε βάση αυτά τα χαρακτηριστικά προκαθορίζουν το µέγεθος της τέ- µνουσας βάσης που µπορεί να αναπτυχθεί στην ανωδοµή. Τα ελαστοµεταλλικά εφέδρανα (Σχήµα 1β,γ) αποτελούνται από αλλεπάλληλα φύλλα ελαστικού και ανοξείδωτου χάλυβα, µε πυρήνα µολύβδου (Lead Rubber Bearings) ή όχι (High Damping Rubber Bearings). Η βασική ιδιαιτερότητα τους είναι ότι παρέχουν µεγάλη ικανότητα απορρόφησης σεισµικής ενέργειας µέσω υστερητικής απόσβεσης του υλικού τους κατά τους αλλεπάλληλους κύκλους φόρτισης-αποφόρτισής τους µε οριζόντια φορτία. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά στάδια σχεδιασµού και ανάλυσης ενός 6ώροφου κτιρίου, αφ ενός µε συµβατική θεµελίωση (ακλόνητη στήριξη του φορέα στο έδαφος) και εφ ετέρου µε την εφαρµογή συστήµατος σεισµικής µόνωσης στη βάση του κτιρίου από ελαστοµεταλλικά εφέδρανα µε πυρήνα µολύβδου (LRB). Η συγκριτική µελέτη ε- πεκτείνεται και στην οικονοµική αξιολόγηση του κόστους κατασκευής των δύο παραλλαγών του κτιρίου, επιβεβαιώνοντας την οικονοµική εφαρµοσιµότητα της χρήσης του συστήµατος της σεισµικής µόνωσης ακόµη και στις συνήθεις κατασκευές. Συµβατικά εδραζόµενη κατασκευή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Στην αναλυτική συγκριτική µελέτη που ακολουθεί µελετάται ένα 6ώροφο κτίριο µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα, όπως φαίνεται στο Σχήµα 2. Σε κάθε έναν από τους 6 όµοιους ορόφους υπάρχουν 8 υποστυλώµατα (Σ1 Σ8), 4 τοιχώµατα (Τ1 Τ4), περιµετρικές δοκοί και συµπαγής πλάκα που συνδέει µεταξύ τους όλα τα προαναφερθέντα δοµικά στοιχεία. Σχήµα 2. Κατόψεις ορόφων, θεµελίωσης και καθ ύψος τοµή του κτιρίου µε συµβατική θεµελίωση 3

4 Σχήµα 3. Εσχάρες βάσης ανωδοµής, θεµελίωσης και καθ ύψος τοµή του κτιρίου µε σεισµική µόνωση εν υπάρχουν δοκοί στο εσωτερικό της κάτοψης και οι εσωτερικοί στύλοι (Σ3, Σ4) συνδέονται µε τα εξωτερικά πλαίσια µόνο µέσω της συµπαγούς πλάκας του ορόφου. Το πρόσθετο µόνιµο φορτίο των πλακών (πλέον του ιδίου βάρους) λαµβάνεται g=1,2 kn/m 2 και το κινητό q=5,0 kn/m 2. Το ύψος όλων των ορόφων είναι 3,0 m. Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των διατοµών των δοµικών στοιχείων και οι συνολικές µάζες σε κάθε στάθµη φαίνονται στον πίνακα του Σχήµατος 2. Η κατασκευή εδράζεται στο έδαφος µέσω εσχάρας πεδιλοδοκών. Κατασκευή µε σύστηµα σεισµικής µόνωσης Στο ίδιο κτίριο που περιγράφηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο τοποθετείται σύστηµα σεισµικής µόνωσης βάσης. Γίνεται η συντηρητική παραδοχή ότι τα δοµικά στοιχεία και οι διατοµές του φέροντα οργανισµού της ανωδοµής διατηρούνται αµετάβλητα (ίδια µε της κατασκευής χωρίς σεισµική µόνωση), γεγονός που εξασφαλίζει ότι η οποιαδήποτε διαφοροποίηση των αποτελεσµάτων των δύο συγκρινόµενων µοντέλων οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στην ύπαρξη της σεισµικής µόνωσης και όχι στη µεταβολή των δυναµικών χαρακτηριστικών της ανωδοµής τους. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στον φορέα της θεµελίωσης είναι οι εξής: Η εσχάρα των πεδιλοδοκών θεµελίωσης κατασκευάζεται κανονικά επί του φυσικού εδάφους, αλλά παύει να συνδέεται ολόσωµα µε τα δοµικά στοιχεία της ανωδοµής. Στην βάση της ανωδοµής δηµιουργείται πρόσθετη εσχάρα συνδετήριων δοκών (εσχάρα ανωδοµής), οι οποίες συνδέονται µεταξύ τους µε πλάκα-διάφραγµα οπλισµένου σκυροδέ- µατος που αποτελεί συγχρόνως το δάπεδο του κατώτατου ορόφου. Το σύστηµα σεισµικής µόνωσης αποτελείται από κατάλληλα ελαστοµεταλλικά εφέδρανα µε πυρήνα µολύβδου που τοποθετούνται µεταξύ των εσχαρών θεµελίωσης και ανωδοµής, ακριβώς κάτω από το κέντρο κάθε υποστυλώµατος και κάθε τοιχώµατος του κτιρίου. Ε- ναλλακτικά εξετάσθηκε επίσης και η περίπτωση τοποθέτησης εφεδράνων κάτω από αµφότερα τα άκρα κάθε τοιχώµατος (δηλαδή 2 εφέδρανα σε κάθε τοίχωµα). Περιµετρικά του κατώτερου ορόφου του κτιρίου, και για την δηµιουργία κενού χώρου µεταξύ της παράπλευρης επιφάνειας του κτιρίου και του υπάρχοντος εδάφους, κατασκευάζεται τοίχος αντιστήριξης πάχους 25 cm. Η δηµιουργία του κενού αυτού χώρου είναι απαραίτητη για την ανεµπόδιστη µετακίνηση του κτιρίου κατά την διάρκεια των σεισµικών διεγέρσεων. Η µέγιστη αναµενόµενη µετακίνηση έχει προεκτιµηθεί σε περίπου 25 cm κατά την διάρκεια ενός 4

5 ισχυρού σεισµού, όµως ο τελικά δηµιουργούµενος κενός χώρος είναι αρκετά µεγαλύτερος για λόγους επισκεψιµότητας των εφεδράνων και για την εξυπηρέτηση τυχόν πρόσθετων λειτουργικών αναγκών του κτιρίου. ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Και τα δυο κτίρια αναλύονται και σχεδιάζονται µε βάση τις διατάξεις των Eurocode 2 (2001) και FEMA 450 (2003), για τις εξής δύο βασικές φορτίσεις σχεδιασµού: Συνδυασµός αστοχίας: 1.35G+1.5Q Σεισµικός συνδυασµός: G+0.5Q±E όπου G = Τα συνολικά κατακόρυφα µόνιµα φορτία της κατασκευής Q = Τα συνολικά κατακόρυφα κινητά φορτία της κατασκευής E = Τα συνολικά οριζόντια σεισµικά φορτία που εφαρµόζονται στην κατασκευή Όσον αφορά τα σεισµικά φορτία, τα κτίρια θεωρούνται ότι βρίσκονται σε περιοχή της Ελλάδας που ανήκει σε Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας ΙΙΙ (A=0,36g), ενώ ο τύπος του εδάφους χαρακτηρίζεται ως κατηγορία Β. Για την αναλυτική προσοµοίωση και επίλυση του φορέα χρησιµοποιούνται τα προγράµµατα SAP2000 και ETABS, όπου γίνεται χρήση ραβδόµορφων πεπερασµένων στοιχείων για τις δοκούς, τα υποστυλώµατα και τα τοιχώµατα και θεώρηση διαφραγµατικής λειτουργίας των πλακών στις στάθµες των ορόφων. Επίσης λαµβάνεται υπόψη η κατακόρυφη συµπιεστότητα του εδάφους, µε τη χρήση ελατηρίων στις πεδιλοδοκούς της θεµελίωσης. Το µέτρο συµπίεσης (δυσκαµψία) του εδάφους είναι Κ εδαφ = kn/m 3, ενώ η επιτρεπόµενη τάση εδάφους είναι σ επιτρ =200 kn/m². Για την αναλυτική προσοµοίωση κάθε εφεδράνου γίνονται οι εξής παραδοχές: Χρησιµοποιούνται στοιχεία µε µη-γραµµική συµπεριφορά, µεταβλητή δηλαδή δυσκαµψία η οποία εξαρτάται από την επιβαλλόµενη φόρτιση. Το ακριβές αναλυτικό µοντέλο είναι ένα διαξονικό υστερητικό µοντέλο, το οποίο διαθέτει συζευγµένες ιδιότητες µη γραµµικής ελαστοπλαστικής συµπεριφοράς για τις δύο οριζόντιες διατµητικές παραµορφώσεις και γραµµικά µεταβαλλόµενες δυσκαµψίες για τις απο- µένουσες τέσσερις παραµορφώσεις. Η µορφή της ελαστοπλαστικής συµπεριφοράς του βασίζεται στην υστερητική συµπεριφορά του µοντέλου των Wen (1976) και Park, Wen, Ang (1986) και προτείνεται για αναλύσεις σεισµικής µόνωσης από τους Nagarajaiah, Reinhorn και Constantinou (1991). Σεισµικά φορτία συµβατικά εδραζόµενης κατασκευής Για την ανάλυση του κτιρίου µε τη συµβατική θεµελίωση σε σεισµό, χρησιµοποιείται η υνα- µική Φασµατική Μέθοδος. Συγκεκριµένα γίνεται χρήση του ελαστικού φάσµατος απόκρισης του ΕΑΚ2000, για Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας ΙΙΙ (A=0,36g), κατηγορία εδάφους Β και απόσβεση 5%. Παράλληλα για να ληφθεί υπόψη και η δυνατότητα µετελαστικής συµπεριφοράς της ανωδοµής του κτιρίου, γίνεται µείωση των τιµών του προαναφερθέντος φάσµατος µέσω συντελεστή συµπεριφοράς που λαµβάνει την τιµή q=3.5. Για την επαλληλία των ιδιο- µορφικών αποκρίσεων χρησιµοποιείται ο τύπος της "πλήρους τετραγωνικής επαλληλίας" (CQC), ενώ για τη χωρική επαλληλία χρησιµοποιείται ο τύπος της "τετραγωνικής ρίζας του αθροίσµατος των τετραγώνων" (SRSS). 5

6 Σεισµικά φορτία της κατασκευής µε σύστηµα σεισµικής µόνωσης Για την ανάλυση του σεισµικά µονωµένου κτιρίου σε σεισµό χρησιµοποιείται η υναµική Φασµατική Μέθοδος. Συγκεκριµένα γίνεται χρήση του ελαστικού φάσµατος απόκρισης του ΕΑΚ, για Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας ΙΙΙ (A=0,36g), κατηγορία εδάφους Β και απόσβεση 10% (σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της FEMA 450, ως απόσβεση ορίζεται η µικρότερη από τις τιµές του 30% της κρίσιµης και των αποσβέσεων των εφεδράνων). Επίσης σύµφωνα µε τον κανονισµό FEMA 450, επιτρέπεται η χρήση µειωτικού συντελεστή συµπεριφοράς για την διαστασιολόγηση της ανωδοµής των σεισµικά µονωµένων κτιρίων, ο οποίος πρέπει να είναι περίπου τα 3/8 του συντελεστή συµπεριφοράς του κτιρίου µε συµβατική θεµελίωση (στην περίπτωσή µας ήδη ορίσαµε ότι q=3,5) και η τιµή του πρέπει να είναι µεταξύ 1 και 2. Για την περίπτωση του συγκεκριµένου κτιρίου δεχόµαστε την τιµή q=1,5 προκειµένου να ικανοποιηθεί η προαναφερθείσα απαίτηση του κανονισµού και για να υπάρχει άµεση σύγκριση µε τα αποτελέσµατα αντίστοιχης εργασίας ( ουδούµης Ι. 2006) που αξιολογεί οικονοµοτεχνικά την σεισµική µόνωση του ιδίου κτιρίου µε εφέδρανα ολίσθησης. Τελικώς, για τον σεισµικό συνδυασµό η κατασκευή υποβάλλεται στη φόρτιση (G+0.5Q±E), όπου Ε η σεισµική ένταση που προκύπτει σύµφωνα µε τον κανόνα τετραγωνικής επαλληλίας SRSS από ταυτόχρονη εφαρµογή των σεισµικών φορτίων κατά τις δύο οριζόντιες (κύριες) διευθύνσεις του κτιρίου. Ο παραπάνω συνδυασµός υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του κανονισµού FEMA 450 για την χωρική επαλληλία των οριζοντίων συνιστωσών της σεισµικής διέγερσης. ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΦΕ ΡΑΝΩΝ Πρωταρχικό στοιχείο της διαστασιολόγησης των εφεδράνων σεισµικής µόνωσης, αποτελεί η οριστικοποίηση των επιθυµητών τιµών της ιδιοπεριόδου της κατασκευής και της µετακίνησης του διαφράγµατος πάνω από τα εφέδρανα. Η επιλογή των τιµών αυτών εξαρτάται άµεσα από στοιχεία όπως, η κατηγορία του εδάφους και η ζώνης σεισµικής επικινδυνότητας της περιοχής (σχήµα 4). Το συγκεκριµένο κτίριο βρίσκεται σε ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας ΙΙΙ (A=0,36g), έδαφος Β και επιθυµούµε η επιτάχυνση της ανωδοµής για τον σεισµό σχεδιασµού να µη ξεπερνά την τιµή 0,15g, ώστε να υπάρχει άµεση σύγκριση µε τα αποτελέσµατα της εργασίας που προαναφέρθηκε ( ουδούµης Ι. 2006). Σχήµα 4. Ελαστικό φάσµα επιταχύνσεων Ε.Α.Κ. για Α=0,36g και διάφορες τιµές της απόσβεσης. 6

7 Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα εξής: Στοχευόµενη ιδιοπερίοδος : Το σεισµικά µονωµένο κτίριο έχει µεγάλη ιδιοπερίοδο άρα «κινούµαστε» στον τρίτο κλάδο του φάσµατος του Ε.Α.Κ (σχήµα 4) λαµβάνοντας την απόσβεση ως 10%: T2 0,6 Φ e (T) = Aγ Ιηβ ο 0,15 = 0,36 1 0,76 2,5 T = 2,73sec T T Στοχευόµενη µετακίνηση: Η µετακίνηση δίνεται από την παρακάτω σχέση : g S X TD 9,81 0,56 2,73 DD = D = = 0,25 m 2 D D 2 D 4π B 4 π 1,5 D Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία προεκτίµησης προεκλογής εφεδράνων, η οποία ε- πιγραµµατικά έχει ως εξής : Προεκτίµηση µηχανικών χαρακτηριστικών: Πραγµατοποιείται η πρώτη εκτίµηση των µηχανικών χαρακτηριστικών των εφεδράνων (δυσκαµψία πριν και µετά την διαρροή του µολύβδινου πυρήνα, µέγιστη µετακίνηση κλπ.), η οποία βασίζεται στις κανονιστικές διατάξεις του UBC και της FEMA αλλά και σε προτάσεις των J. Kelly και F. Naeim. Βασική προϋπόθεση για αυτή την προεκτίµηση είναι η επίλυση του µοντέλου του κτιρίου µε πακτώσεις στη βάση για το συνδυασµό G+Q, ώστε να ορισθεί το φορτίο του κάθε εφεδράνου. Τα βήµατα της προδιαστασιολόγησης εκτελούνται για όλα τα εφέδρανα ξεχωριστά, αφού πρώτα ορισθούν η στοχευόµενη ιδιοπερίοδος και µετακίνηση αλλά και το φορτίο για το καθένα. Πρώτη επιλογή διαστάσεων και χαρακτηριστικών των εφεδράνων: Στο τµήµα αυτό γίνεται προεκτίµηση των διαστάσεων των εφεδράνων, στοιχείο που θα αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω έλεγχο µε τη χρήση ανελαστικών αναλύσεων χρονοϊστορίας. Οριστική επιλογή διαστάσεων και χαρακτηριστικών των εφεδράνων: Βάσει προσεγγίσεων και ελέγχων µε µη γραµµικές δυναµικές αναλύσεις χρονοϊστορίας προκύπτουν τα οριστικά στοιχεία των εφεδράνων (Πίνακας 1). Πρόκειται δηλαδή για µια διαδικασία αλλεπάλληλων δοκιµών και διορθώσεων, µέχρι την τελική επίτευξη των επιθυµητών τιµών ιδιοπερίοδου και µετακίνησης για την κατασκευή. Για την οριστικοποίηση των διαστάσεων των εφεδράνων πραγµατοποιήθηκαν τρεις µη γραµµικές αναλύσεις χρονοϊστορίας, µε τις οριζόντιες συνιστώσες των επιταχυνσιογραφηµάτων των σεισµών της Καλαµάτας, του El Centro και της Θεσσαλονίκης ανακλιµακωµένες (scaled) κατά Housner για πιθανότητα υπέρβασης 10% στα 50 χρόνια. Τα χαρακτηριστικά των εφεδράνων έχουν ληφθεί ανεπηρέαστα από την αναπτυσσόµενη θερµοκρασία, ως ποσοστό του πλαστικού έργου µέσα στον πυρήνα µολύβδου (Γραβαλάς 2007). Πίνακας 1. Οι διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά των εφεδράνων µετά από διαδοχικές προσεγγίσεις. D tot D pd Υποστύλωµα (εφέδρανο) (m) (m) (kn/m) (kn/m) (kn) (kn m) Σ 1, Σ 2, Σ 5, Σ 8 (LRB1) 0,35 0,06 468,77 352,28 32,36 28,05 0,15 Σ 3, Σ 4 (LRB2) 0,55 0, ,47 774,51 129,43 108,70 0,20 Σ 6, Σ 7, T 1, T 2, T 3, T 2 (LRB3) 0,45 0,10 836,71 513,13 89,88 75,23 0,20 Κ eff Κ 2 Q y W D β eff 7

8 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται χαρακτηριστικά αποτελέσµατα της έντασης δοµικών στοιχείων του κτιρίου για τις βασικές φορτίσεις σχεδιασµού για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις έδρασης της κατασκευής στο έδαφος. (α) (β) Σχήµα 5. Περιβάλλουσα καµπτικών ροπών και απαιτούµενος διαµήκης οπλισµός δοκού 5 στην περίπτωση (α) Συµβατικά εδραζόµενης κατασκευής και (β) Κατασκευής µε σύστηµα σεισµικής µόνωσης. Στο Σχήµα 5 παρουσιάζεται η περιβάλλουσα των καµπτικών ροπών σχεδιασµού της δοκού 5 στην περίπτωση της συµβατικά εδραζόµενης κατασκευής και στην περίπτωση της ύπαρξης του συστήµατος σεισµικής µόνωσης, όπως προέκυψε από τις αντίστοιχες υναµικές Φασµατικές Αναλύσεις. Η δοκός 5 βρίσκεται µεταξύ των υποστυλωµάτων Σ6 και Σ7 στην στάθµη του τελευταίου ορόφου του κτιρίου. Στο ίδιο Σχήµα εµφανίζεται και ο απαιτούµενος διαµήκης οπλισµός, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 2, για τα άκρα και το µέσον της δοκού. Παρατηρούµε ότι στην περίπτωση της ύπαρξης σεισµικής µόνωσης, οι µέγιστες ροπές στα άκρα των δοκών της ανωδοµής είναι πολύ µικρότερες από τις αντίστοιχες που εµφανίζονται στην περίπτωση της συµβατικής θεµελίωσης. 837,21-857,11-383, , ,80 376,81 806,69-824, , , ,18-907,59 767,68-801, , , , ,67 928,18-977, , , , ,18 (α) (β) Σχήµα 6. Περιβάλλουσα καµπτικών ροπών (knm) για την διαστασιολόγηση του τοιχείου Τ4 στην περίπτωση (α) Συµβατικά εδραζόµενης κατασκευής και (β) Κατασκευής µε σεισµική µόνωση. 8

9 (α) (β) Σχήµα 7. Χρονοϊστορία: (α) της κανονικοποιηµένης τέµνουσας βάσης κατά την διεύθυνση Y για τις 2 διαφορετικές περιπτώσεις θεµελίωσης, (β) της µετακίνησης βάσης του σεισµικά µονωµένου κτιρίου (σεισµός Καλαµάτας 1986). Στο Σχήµα 6, παρουσιάζεται η περιβάλλουσα των καµπτικών ροπών σχεδιασµού του τοιχείου Τ4 στην περίπτωση της συµβατικά εδραζόµενης κατασκευής και στην περίπτωση του συστήµατος σεισµικής µόνωσης, όπως προέκυψε από τις αντίστοιχες υναµικές Φασµατικές Α- ναλύσεις. Είναι εµφανής η ανακούφιση που προσφέρει το σύστηµα µόνωσης στις αναπτυσσόµενες ροπές και ειδικότερα σ αυτές που αναπτύσσονται στη βάση του τοιχείου. Για τον σχηµατισµό πληρέστερης εικόνας αναφορικά µε την συνεισφορά του συστήµατος σεισµικής µόνωσης στην εντατική κατάσταση που αναπτύσσεται στην ανωδοµή κατά την διάρκεια µιας σεισµικής διέγερσης, διενεργήθηκαν αναλύσεις χρονοϊστορίας στα δυο κτιριακά µοντέλα, θεωρώντας ελαστική απόκριση ανωδοµής και ανελαστική απόκριση των εφεδράνων. Στις αναλύσεις αυτές χρησιµοποιήθηκαν οι συνιστώσες των επιταχυνσιογραφηµάτων των σεισµών της Καλαµάτας, του El Centro και της Θεσσαλονίκης. Στο Σχήµα 7α παρουσιάζεται η χρονοϊστορία της τέµνουσας βάσης κατά την διεύθυνση Y του κτιρίου, για την ταυτόχρονη δράση των 3 συνιστωσών του σεισµού της Καλαµάτας του Οι τιµές της τέµνουσας βάσης έχουν κανονικοποιηθεί ως προς το συνολικό βάρος W του κτιρίου. Παρατηρούµε ότι η τιµή της τέµνουσας βάσης στην περίπτωση της συµβατικής θεµελίωσης πλησιάζει το 35% του βάρους του κτιρίου. Στην περίπτωση όµως της ύπαρξης του συγκεκριµένου συστήµατος σεισµικής µόνωσης, η τέµνουσα βάσης δεν ξεπερνάει το 9% του βάρους του κτιρίου, τιµή που είναι αρκετά µικρότερη από τον τεθέντα στόχο 0,15g για την µέγιστη τέµνουσα βάσης. Επίσης στο Σχήµα 7β παρουσιάζεται η χρονοϊστορία της µετακίνησης βάσης του σεισµικά µονωµένου κτιρίου για τον προαναφερθέντα σεισµό. Στο Σχήµα 8 παρουσιάζονται οι βρόχοι υστέρησης (δύναµης-µετακίνησης) του εφεδράνου ενός κεντρικού υποστυλώµατος κατά την ανάλυση χρονοϊστορίας µε τις οριζόντιες συνιστώσες των επιταχυνσιογραφηµάτων των σεισµών El Centro, Καλαµάτας και Θεσσαλονίκης, ανακλι- µακωµένες κατά Housner (πιθανότητα υπέρβασης 10% στα 50 χρόνια). Από τους βρόχους αυτούς φαίνεται καθαρά η διαφορά του µεγέθους της αποσβεσθείσας κάθε φορά ενέργειας, λόγω του διαφορετικού συχνοτικού περιεχοµένου του κάθε σεισµού. 9

10 (α) (β) (γ) Σχήµα 8. Βρόχοι υστέρησης του εφεδράνου του υποστυλώµατος Σ3 για τις οριζόντιες συνιστώσες (ανακλιµακωµένες κατά Housner) των επιταχυνσιογραφηµάτων των σεισµών: (α) του El Centro, (β) της Καλαµάτας και (γ) της Θεσσαλονίκης. Παραδοχές ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ακολουθεί συγκριτική προµέτρηση και προϋπολογισµός των επί µέρους δαπανών των δύο κτιρίων που επηρεάζονται από την εφαρµογή της σεισµικής µόνωσης, λαµβάνοντας υπ όψη και τις πρόσθετες κατασκευαστικές διατάξεις που απαιτούνται για την οµαλή λειτουργία του συστήµατος σεισµικής µόνωσης. Επειδή η διαδικασία αυτή είναι αρκετά σύνθετη και όχι µονοσήµαντη, έγιναν ορισµένες παραδοχές για την απλοποίηση των υπολογισµών και την ευκολότερη σύγκριση των αποτελεσµάτων των δυο κτιρίων ( ουδούµης 2006). Μεταξύ των άλλων θεωρήθηκε ότι οι διατοµές όλων των δοµικών στοιχείων της ανωδοµής και της θεµελίωσης παραµένουν οι ίδιες και στα 2 µοντέλα. Ο απαιτούµενος διαµήκης και ε- γκάρσιος οπλισµός των δοκών, υποστυλωµάτων και τοιχείων του στατικού φορέα προκύπτει µε βάση τη διαστασιολόγηση κατά τον Ευρωκώδικα 2, χωρίς να ληφθούν υπ όψη οι απαιτήσεις ελάχιστου οπλισµού του (ΕΚΟΣ 2000). Ο διαµήκης οπλισµός που υπολογίζεται είναι ο απαιτούµενος χωρίς την µετατροπή σε ισοδύναµες ράβδους συγκεκριµένης διαµέτρου και το ίδιο ισχύει και για τους συνδετήρες. Τα µήκη αγκύρωσης και οι υπερκαλύψεις ράβδων των δοκών και υποστυλωµάτων λαµβάνονται υπ όψη µέσω προσαύξησης του αντίστοιχου οπλισµού κατά ποσοστό 25 30%. Αποτελέσµατα Στην περίπτωση του κτιρίου µε σεισµική µόνωση λαµβάνονται υπ όψη στις προµετρήσεις του οπλισµένου σκυροδέµατος όλες οι πρόσθετες κατασκευαστικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για την οµαλή λειτουργία της σεισµικής µόνωσης. Σε αυτές συµπεριλαµβάνονται, η εσχάρα δοκών στην βάση της ανωδοµής (ακριβώς επάνω από το σύστηµα µόνωσης), οι τοπικές ενισχύσεις-διαπλατύνσεις στη βάση κάθε εφεδράνου, η διαµόρφωση της βάσης του α- νελκυστήρα και ο περιµετρικός τοίχος αντιστήριξης της πρόσθετης εκσκαφής. Λαµβάνεται ε- πίσης υπ όψη το επιπλέον κόστος των εφεδράνων σεισµικής µόνωσης και διαφόρων ειδικών τεµαχίων που µεσολαβούν για τη σύνδεση της κατασκευής µε τα δίκτυα ύδρευσηςαποχέτευσης κτλ. Πρόσθετο κόστος για την τροποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων (ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρµανσης) και του ανελκυστήρα δεν έχει ληφθεί υπ όψη, διότι η 10

11 κατασκευή τους δεν διαφοροποιείται όταν η σεισµική µόνωση εφαρµόζεται στην κατώτατη στάθµη (βάση) του κτιρίου. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι προµετρήσεις των ποσοτήτων του οπλισµένου σκυροδέµατος για τις δύο παραλλαγές του φέροντα οργανισµού. Είναι φανερή η αξιοσηµείωτη µείωση του απαιτούµενου οπλισµού στις δοκούς, τα υποστυλώµατα και τα τοιχώµατα της σεισµικά µονωµένης κατασκευής. Πίνακας 2. Προµετρήσεις οπλισµένου σκυροδέµατος κατασκευής. Κατασκευή µε σεισµική µόνωση Κατασκευή µε συµβατική θεµελίωση Στοιχείο / Ποσότητα Σκυρόδεµα Οπλισµός (kg) Σκυρόδεµα Οπλισµός (kg) Πλάκες ανωδοµής οκοί ανωδοµής Υποστυλώµατα+Τοιχώµατα Πλάκες βάσης ανωδοµής οκοί βάσης ανωδοµής Θεµελίωση Πρόσθετες διατάξεις Τοιχ. αντιστήριξης ΣΥΝΟΛΟ Στον πίνακα 3 παρατίθενται οι προϋπολογισµοί δαπάνης κατασκευής του οπλισµένου σκυροδέµατος (υλικών και εργασίας) για τις δύο συγκρινόµενες περιπτώσεις. Από τον πίνακα 3 προκύπτει ότι η δαπάνη κατασκευής του οπλισµένου σκυροδέµατος είναι αυξηµένη κατά περίπου 9% στην περίπτωση της σεισµικής µόνωσης. Πίνακας 3. Προϋπολογισµός δαπάνης κατασκευής οπλισµένου σκυροδέµατος. Με σεισµική µόνωση ( ) Με συµβατική θεµελίωση ( ) δαπάνη σκυροδέµατος / m 3 : ποσότητα: (m 3 ) συνολική δαπάνη σκυροδέµατος: δαπάνη οπλισµού / kg: 1,00 1,00 ποσότητα: (kg) συνολική δαπάνη οπλισµού: Συνολική δαπάνη οπλ. Σκυροδέµατος: Στον πίνακα 4 φαίνεται η δαπάνη κατασκευής του φέροντα οργανισµού των δυο κτιρίων µαζί µε τις πρόσθετες διατάξεις των ελαστοµεταλλικών εφεδράνων και τις απαραίτητες διαµορφώσεις για την προσαρµογή των διαφόρων εγκαταστάσεων. Tο πρόσθετο κατασκευαστικό κόστος στην περίπτωση της σεισµικής µόνωσης προϋπολογίζεται σε Ευρώ, ποσόν που αντιστοιχεί στο 37% περίπου της δαπάνης του φέροντος οργανισµού του κτιρίου χωρίς σεισµική µόνωση. Στην εναλλακτική περίπτωση της τοποθέτησης 2 εφεδράνων κάτω από κάθε τοίχωµα (δηλαδή 16 συνολικά εφέδρανα αντί για 12), η δαπάνη κατασκευής του οπλισµένου σκυροδέµατος µειώνεται σε σχέση µε την περίπτωση των 12 εφεδράνων, όµως το 11

12 πρόσθετο κόστος των 16-12=4 εφεδράνων είναι µεγαλύτερο τελικά από τη µείωση της δαπάνης κατασκευής του οπλισµένου σκυροδέµατος. Πίνακας 4. Προϋπολογισµός δαπάνης φέροντος οργανισµού και εφαρµογής σεισµικής µόνωσης. Με σεισµική µόνωση ( ) Με συµβατική θεµελίωση ( ) δαπάνη σκυροδέµατος / m 3 : ποσότητα: συνολική δαπάνη σκυροδέµατος: δαπάνη οπλισµού / kg: 1,00 1,00 ποσότητα: συνολική δαπάνη οπλισµού: δαπάνη εφεδράνων / τεµ.: Φ35 / 4 Φ45 / 6 Φ55 / 2 συνολική δαπάνη εφεδράνων: δαπάνη προσαρµογής εγκαταστάσεων: (προεκτίµηση) στρογγύλευση: ΣΥΝΟΛΟ: Στην συνέχεια προϋπολογίζεται το συνολικό κατασκευαστικό κόστος του κτιρίου, λαµβάνοντας υπ όψη τις συνήθεις διαφοροποιήσεις που οφείλονται στο επίπεδο εξοπλισµού, στις ι- διαιτερότητες των υλικών και στις λεπτοµέρειες της κατασκευής: Συνολική επιφάνεια ορόφων: m 2 απάνη κατασκευής/m 2 : Ευρώ/m 2 Συνολική απάνη Κατασκευής: Ευρώ Κατά συνέπεια το πρόσθετο κατασκευαστικό κόστος της σεισµικής µόνωσης µε ελαστοµεταλλικά εφέδρανα µε πυρήνα µολύβδου αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,1% 4,9% της συνολικής δαπάνης κατασκευής του κτιρίου, και δεν διαφέρει ουσιαστικά από το πρόσθετο κατασκευαστικό κόστος που αντιστοιχεί στην περίπτωση εφαρµογής σεισµικής µόνωσης ολισθαίνουσας βάσης ( ουδούµης 2006). ιευκρινίζεται ότι το πρόσθετο κόστος στην περίπτωση σεισµικής µόνωσης οπωσδήποτε προσαυξάνεται και από κάποιες αναπόφευκτες αρχιτεκτονικές τροποποιήσεις που δεν έχουν ληφθεί υπ όψη (Doudoumis & Ignatakis 2003) και δεν µπορούν να ποσοτικοποιηθούν χωρίς την ύπαρξη αρχιτεκτονικής µελέτης εφαρµογής. Συγχρόνως όµως το κατασκευαστικό κόστος που προέκυψε, µε βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, µπορεί να µειωθεί ακόµη περισσότερο, λαµβάνοντας υπ όψη τους εξής παράγοντες, ο καθένας από τους οποίους επιδέχεται πρόσθετη ξεχωριστή βελτιστοποίηση: Οι διατοµές σκυροδέµατος των δοµικών στοιχείων της ανωδοµής του σεισµικά µονωµένου κτιρίου, οι οποίες έχουν θεωρηθεί ίδιες µε τις διατοµές της ανωδοµής του συµβατικά εδραζόµενου κτιρίου, µπορούν να µειωθούν, διότι η ένταση που καλούνται να παραλάβουν είναι σηµαντικά µειωµένη σε σχέση µε την περίπτωση του συµβατικά εδραζόµενου κτιρίου. 12

13 Το κόστος των εφεδράνων που προτείνονται στην παρούσα εργασία (λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτά κατασκευάζονται σε χώρες του εξωτερικού), µπορεί να µειωθεί ακόµη περισσότερο εάν υπάρξει συστηµατική παραγωγή τους από ελληνικές βιοµηχανίες. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τα προαναφερθέντα προέκυψε ότι το αρχικό κόστος κατασκευής του µελετηθέντος κτιρίου, µε τη συγκεκριµένη σεισµική µόνωση βάσης, δεν είναι αξιοσηµείωτα µεγαλύτερο από το κόστος του ιδίου κτιρίου µε συµβατική θεµελίωση. Επί πλέον, και σε αντίθεση µε τις συµβατικές µεθόδους αντισεισµικού σχεδιασµού, η σεισµική µόνωση µπορεί να προστατέψει περισσότερο αποτελεσµατικά τα κτίρια στην περίπτωση συνήθων και ισχυρών σεισµών, ελαχιστοποιώντας ή και εκµηδενίζοντας το κόστος επισκευής των βλαβών που θα εκδηλωθούν. Το γεγονός αυτό µειώνει οπωσδήποτε και το κόστος ασφάλισης των σεισµικά µονωµένων κτιρίων έναντι σεισµικού κινδύνου, έτσι ώστε να µπορεί να αποσβεσθεί σε βάθος χρόνου σηµαντικό ποσοστό του αρχικού πρόσθετου κόστους κατασκευής που απαιτεί η σεισµική µόνωση, επιβεβαιώνοντας κατ αυτό τον τρόπο την οικονοµική εφαρµοσιµότητα της χρήσης της ακόµη και σε συνήθεις κατασκευές σε περιοχές υψηλής σεισµικότητας. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Σηµαντικό τµήµα αυτής της ερευνητικής εργασίας έγινε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στα πλαίσια του προγράµµατος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (πράξη Πυθαγόρας ΙΙ ). ΑΝΑΦΟΡΕΣ Anderson, T.L Seismic Isolation Design and Construction Practice, Proc., 4th U.S. Nat. Conf. on Earthq. Engrg., Earthq. Engrg. Res. Inst., 3: , Palm Springs, Calif. Constantinou, M Protective Systems for Buildings: Application of Spherical Sliding Isolation Systems, Buffalo, National Center for Earthquake Engineering Research. Γραβαλάς Τ. Φώτιος, Συµβολή στη µελέτη των χαρακτηριστικών της µηχανικής συ- µπεριφοράς εφεδράνων σεισµικής µόνωσης και διερεύνηση της επιρροής τους στην α- πόκριση σεισµικά µονωµένων κατασκευών, Α.Π.Θ. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών. Doudoumis I.N., Papadopoulos P., Papaliangas T. (2002): "A low-cost base-isolation system on artificial soil layers with low shearing resistance", Proceedings of the 12th European Conference on Earthquake Engineering (CD version), London. Doudoumis, I.N. & Ignatakis, I.C. (2003): "A Comparative Study on the Application of Seismic Isolation Devices in a Multi-Storey Building", Proceedings of the FIB2003 International Symposium, Athens ουδούµης Ι. Ν., Γραβαλάς Φ., ουδούµης Ν. Ι., Αθανατοπούλου Α., Παπαδόπουλος Π. (2006). Συγκριτική αποτίµηση του κόστους κατασκευής κτιρίου Ο.Σ. µε συµβατική θεµελίωση ή περιορισµένη σεισµική µόνωση ολισθαίνουσας βάσης. 15ο Συνέδριο Σκυροδέ- µατος, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου

14 ΕΑΚ Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός, Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας (ΟΑΣΠ). Αθήνα. ΕΚΟΣ Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος, Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), Αθήνα. ETABS, "Extended 3D Analysis of Building Systems", Computers and Structures Inc., Berkeley, USA. Eurocode 2, Design of concrete structures, Part 1: General rules and rules for buildings, FINAL DRAFT, CEN, European Committee for Standardization. FEMA 450, NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other Structures, prepared by the Building Seismic Safety Council for the Federal Emergency Management Agency, Washington, DC. Ferrito M. John (1984): Economics of Seismic Design for New Buildings, Journal of Structural Engineering, ASCE, ST.110, No. 12, pp Kelly, J.M Base Isolation: Linear Theory and Design, J. Earthq. Spectra, 6(2): Naeim, F. & Kelly, J.M Design of Seismic Isolated Structures: From Theory to Practice, John Wiley & Sons. SAP2000, Integrated Finite Element Analysis and Design of Structures 2003, Computers and Structures Inc., Berkeley, USA. Vassilas E.C. & Koumousis V.K. (2005): Cost-Benefit Analysis of Conventional and Seismic Isolated R/C Buildings, Proceedings of the 3rd MIT Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics. 14

Νικόλαος Ι. ΟΥ ΟΥΜΗΣ 1

Νικόλαος Ι. ΟΥ ΟΥΜΗΣ 1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 008 Άρθρο 008 Προδιαστασιολόγηση συστήµατος σεισµικής µόνωσης µε ελαστοµεταλλικά εφέδρανα µε πυρήνα µολύβδου για τη

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000

Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000 Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000 Η σεισµική προστασία γεφυρών στην Ελλάδα σήµερα Γενικά Η σεισµική προστασία των γεφυρών αποτελεί ένα µέληµα πρωτίστης σηµασίας για την πολιτεία λόγω της εξαιρετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΠΑΓΚΡΑΤΟΥΝΙ ΑΝΝΕΤ & ΦΟΥΡΚΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η μελέτη ενός εξαώροφου κτιρίου, το οποίο μονώνεται σεισμικά

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα βασικά σηµεία στα οποία βασίζεται η ανελαστική µέθοδος αποτίµησης ή ανασχεδιασµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Αριστείδης ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙ ΗΣ 2, Πηνελόπη ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 3. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, ΕΚΟΣ2000, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Αριστείδης ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙ ΗΣ 2, Πηνελόπη ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 3. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, ΕΚΟΣ2000, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική Μελέτη τυπικών κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε τον Ευρωκώδικα 2 και τον ΕΚΟΣ2000 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according EC2 and EKOS2000 Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή ιξωδών αποσβεστήρων στην ενίσχυση υφισταµένων κτιρίων από σκυρόδεµα

Εφαρµογή ιξωδών αποσβεστήρων στην ενίσχυση υφισταµένων κτιρίων από σκυρόδεµα Εφαρµογή ιξωδών αποσβεστήρων στην ενίσχυση υφισταµένων κτιρίων από σκυρόδεµα Α. Ι. Κάππος Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Η. Γ. ηµητρακόπουλος Πολ. Μηχανικός, Υποψ. ιδάκτωρ Τµήµ. Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικες, σεισμική συμπεριφορά, κτίρια, οπλισμένο σκυρόδεμα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικες, σεισμική συμπεριφορά, κτίρια, οπλισμένο σκυρόδεμα Σεισμική Συμπεριφορά Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Σύγκριση με τους Ελληνικούς Κανονισμούς Seismic Behaviour of Multi-Storey R/C Buildings Designed to Eurocodes and

Διαβάστε περισσότερα

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση Χειμερινό εξάμηνο 2014 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία από τις μεθόδους συνολικής ενίσχυσης μιας κατασκευής είναι η σεισμική μόνωση. Η βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι η ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Τ.Ε. 01 - Προσομοίωση και παραδοχές FESPA SAP 2000 1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Προσομοίωση και παραδοχές FESPA - SAP 2000 Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στις παραδοχές και απλοποιήσεις που υιοθετούνται

Διαβάστε περισσότερα

υναµική Συµπεριφορά Σεισµικά Μονωµένου Κτιρίου

υναµική Συµπεριφορά Σεισµικά Μονωµένου Κτιρίου υναµική Συµπεριφορά Σεισµικά Μονωµένου Κτιρίου Χ. Γιαρλέλης, Χ.Κωστίκας, Ε. Λαµπρινού Πολιτικοί Μηχανικοί. ΟΜΕΤΕ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. Λέξεις κλειδιά: Αντισεισµικός Σχεδιασµός, Μη Γραµµική υναµική Ανάλυση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 6. Σεισμική Μόνωση Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 6. Σεισμική Μόνωση Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή της σεισμικής μόνωσης γεφυρών. Αρχικά θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή της σεισµικής µόνωσης σε υφιστάµενες κατασκευές ως µέσο ουσιαστικής σεισµικής αναβάθµισής τους

Η εφαρµογή της σεισµικής µόνωσης σε υφιστάµενες κατασκευές ως µέσο ουσιαστικής σεισµικής αναβάθµισής τους Η εφαρµογή της σεισµικής µόνωσης σε υφιστάµενες κατασκευές ως µέσο ουσιαστικής σεισµικής αναβάθµισής τους Α. Σοφοκλέους ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Ι Κάνας Πολιτικός Μηχανικός MSc, I+A. Φιλίππου - Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΤΥΚ Το Ανέφικτο του Ακριβούς Ελέγχου Όλων των Κτιρίων Αντικαθίσταται με μία Εφικτή Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016)

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) Μάρτιος 2016 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61 Στατική Ανελαστική Ανάλυση [µέθοδος ελέγχου των µετατοπίσεων] [µέθοδος pushover] Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα - εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ωνάσειος Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών: Εφαρµογή Σεισµικής Μόνωσης Onassis House of Letters and Arts: Application of seismic isolation

Ωνάσειος Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών: Εφαρµογή Σεισµικής Μόνωσης Onassis House of Letters and Arts: Application of seismic isolation 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1823 Ωνάσειος Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών: Εφαρµογή Σεισµικής Μόνωσης Onassis House of Letters and Arts:

Διαβάστε περισσότερα

: Παρουσιάσεις σε Αθήνα - Λευκωσία - Θεσσαλονίκη

: Παρουσιάσεις σε Αθήνα - Λευκωσία - Θεσσαλονίκη 1 1990 Ο.Ε. της ΕΕΕ Πολ. Μηχ. του Τ.Ε.Ε (Αθήνα): 1. "Καταγραφή των κυκλοφορούντων προγραµµάτων ανάλυσης του φέροντος οργανισµού κτιριακών έργων". 2. " οκιµαστικά προβλήµατα ελέγχου προγραµµάτων γραµµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Βόλος 29-3/9 & 1/1 211 ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Δάφνη Παντούσα, Msc, Υπ. Διδάκτωρ Ευριπίδης Μυστακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., M.Sc. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ, Α.Μ Περίληψη

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ, Α.Μ Περίληψη ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ, Α.Μ. 241 Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών Παράρτημα Η Έκδοση 2011 Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Βελτιωμένη χωρική επαλληλία σεισμικών συνδυασμών...3

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της φέρουσας

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Φάσεις κατασκευής κτιριακού έργου 1. Καθαρισμός του οικοπέδου από δένδρα, βράχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική µελέτη εφαρµογής των µεθόδων ανάλυσης Static Pushover και Time-History σε κατασκευές οπλισµένου σκυροδέµατος

Συγκριτική µελέτη εφαρµογής των µεθόδων ανάλυσης Static Pushover και Time-History σε κατασκευές οπλισµένου σκυροδέµατος Συγκριτική µελέτη εφαρµογής των µεθόδων ανάλυσης Static Pushover και Time-History σε κατασκευές οπλισµένου σκυροδέµατος Χ. Κοτανίδης ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Ν.Ι. ουδούµης ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα Κέρκυρα, 20 Απριλίου 2013 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι «στατικές μελέτες» ή καλύτερα «οι μελέτες φέροντος οργανισμού»

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γρηγόριος ΜΑΝΟΥΚΑΣ 1, Ασηµίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, Ιωάννης ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γρηγόριος ΜΑΝΟΥΚΑΣ 1, Ασηµίνα ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, Ιωάννης ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1794 Στατική Υπερωθητική Ανάλυση σε Χωρικά Συστήµατα - Κανονιστικές ιατάξεις και Προβλήµατα Εφαρµογής Static

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 2017 Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 Δεδομένα - Εκφώνηση... 3 Γεωμετρία φορέα... 3 Ζήτημα 1 ο. Προσομοίωση του φορέα... 4 Ζήτημα 2 ο. Δυναμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Χρ. Καραγιάννης Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ, ρ.μηχ., Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχ. ΠΘ Γ. Σιρκελής Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΠΘ Κ. Χαλιορής ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα «ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Ηµερίδα «ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ηµερίδα «ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ACE-Hellas A.E. SCADA PRO Νέα εδοµένα Παναγιώτης Γκιόκας Πολιτικός Μηχανικός Το SCADA Pro περιλαµβάνει την δυνατότητα αυτόµατης δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της χρονικής διάρκειας της σεισµικής δόνησης στις καµπύλες τρωτότητας των κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος

Επίδραση της χρονικής διάρκειας της σεισµικής δόνησης στις καµπύλες τρωτότητας των κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος Επίδραση της χρονικής διάρκειας της σεισµικής δόνησης στις καµπύλες τρωτότητας των κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος Ν. Νάνος MSc, PhD cand. School of Civil Engineering, University of Portsmouth, England.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

14. Θεµελιώσεις (Foundations)

14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14.1 Εισαγωγή Οι θεµελιώσεις είναι η υπόγεια βάση του δοµήµατος που µεταφέρει στο έδαφος τα φορτία της ανωδοµής. Για τον σεισµό σχεδιασµού το σύστηµα θεµελίωσης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Βασίλης Μπαρδάκης, πολιτικός μηχανικός, Δρ πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος περίπτωση σχολικού συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Ανδρέας Ι. ΚΑΠΠΟΣ 1, Σταυρούλα ΠΑΠΙΣΤΑ 2 Λέξεις κλειδιά: αντισεισμικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Center of Excellence in Structural and Earthquake Engineering University of Patras, European Commission, Framework Programme 7

Advanced Center of Excellence in Structural and Earthquake Engineering University of Patras, European Commission, Framework Programme 7 1 Σχεδιασµός πολυορόφου κτηρίου µε δύο υπόγεια (Τροποιηµένο παράδειγµα Λισαβώνας 02-2011) Μ.Ν.Φαρδής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σεµινάρια Ευρωκωδίκων στη υτική Ελλάδα Advanced Center

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Κ. ΜΠΑΡΟΣ 1, Σταύρος Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2

Δημήτριος Κ. ΜΠΑΡΟΣ 1, Σταύρος Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 1886 Σεισμική Αποτίμηση Υφιστάμενων Ασύμμετρων Κτηρίων με Μη-Γραμμικές Μεθόδους Ανάλυσης Seismic Assessment

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT : The objective of this work is to study the response of 3D models of

ABSTRACT : The objective of this work is to study the response of 3D models of 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 28 Άρθρο 1784 Σεισµική ανάλυση συµβατικών πολυώροφων κατασκευών Ο/Σ υποκείµενων σε τεχνητές επιταχύνσεις Seismic response

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ. Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ. 1959 και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Σ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ. Ιανουάριος 2004

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ. Ιανουάριος 2004 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ Ιανουάριος 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ..... 1 2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ.. 1 2.1 Ορισµοί.... 1 2.2 Σύµβολα. 3 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

Μέρος 1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Μέρος 1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 1. EΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ: Έγκαιρη + στενή συνεργασία Αρχιτέκτονα και Πολιτικού Μηχανικού Συνεκτίµηση (τυχόν αλληλοσυγκρουόµενων) απαιτήσεων: λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας των Κατασκευών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ Ιούνιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα A. G. Papachristidis 1, G. N. Vadaloykas 1 & V. I. Sogiakas 2 1 4M-VK Civil

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της συμπεριφοράς ομοιωμάτων ελαστομεταλλικών εφεδράνων γεφυρών Ο/Σ κάτω από προδιαγεγραμμένες φορτιστικές καταπονήσεις

Μελέτη της συμπεριφοράς ομοιωμάτων ελαστομεταλλικών εφεδράνων γεφυρών Ο/Σ κάτω από προδιαγεγραμμένες φορτιστικές καταπονήσεις Μελέτη της συμπεριφοράς ομοιωμάτων ελαστομεταλλικών εφεδράνων γεφυρών Ο/Σ κάτω από προδιαγεγραμμένες φορτιστικές καταπονήσεις Σ. Μητούλης Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Υποψ. Διδάκτωρ Β. Κουρτίδης Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή αβεβαιοτήτων στη βέλτιστη χωροθέτηση συστημάτων σεισμικής μόνωσης

Επιρροή αβεβαιοτήτων στη βέλτιστη χωροθέτηση συστημάτων σεισμικής μόνωσης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Διπλωματική εργασία Επιρροή αβεβαιοτήτων στη βέλτιστη χωροθέτηση συστημάτων σεισμικής μόνωσης Σπαχής Ανδρέας Επιβλέποντες: Λαγαρός Νικόλαος Φραγκιαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading of Hotel Metropole Palace in Belgrade

Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading of Hotel Metropole Palace in Belgrade 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1945 Στατική και αντισεισμική ενίσχυση του ξενοδοχείου Metropol Palace στο Βελιγράδι Structural upgrading

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ω.Σ. ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΛΑΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 1, Α.Μ. ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, Ι.Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Σεισµική ανάλυση, Κτίρια Ο/Σ, Τριάδες διαστασιολόγησης,

Κ. ΜΟΡΦΙ ΗΣ 1, Α.Μ. ΑΘΑΝΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, Ι.Ε. ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Σεισµική ανάλυση, Κτίρια Ο/Σ, Τριάδες διαστασιολόγησης, ιερεύνηση όκιµων Επιλογών των Τριάδων Εντασιακών Μεγεθών Σχεδιασµού στο πλαίσιο της υναµικής Φασµατικής Ανάλυσης Investigation into the sets of internal forces for design purposes within the context of

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL Σκοπός της εφαρμογής ABEL είναι η κατανόηση της επιρροής της επιλεγόμενης σεισμικής δράσης (πραγματικό επιταχυνσιογράφημα ή φάσμα κανονισμού) στη σεισμική καταπόνηση μιας κατασκευής καθώς και της προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα..

Ελαστικά με σταθερά ελαστικότητας k, σε πλευρικές φορτίσεις και άκαμπτα σε κάθετες φορτίσεις. Δυναμικό πρόβλημα.. Φάσματα Απόκρισης Κεφ.20 Θ. Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Τμήμα Γεωλογίας Δυναμική των κατασκευών Φάσματα Απόκρισης Το πρόβλημα της αλληλεπίδρασης σεισμού με τις κατασκευές είναι δυναμικό πρόβλημα του

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα