Implications of Market Trends in the Development of Mobile Applications

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Implications of Market Trends in the Development of Mobile Applications"

Transcript

1 Implications of Market Trends in the Development of Mobile Applications Τzikas Emmanouil May 2011 University of Macedonia Masters in Information Systems Informatics & Telematics Strategies Professor: A. A. Economides

2 Επιπτώσεις των Τάσεων Αγοράς στην Ανάπτυξη Εφαρμογών για Κινητή Τηλεφωνία Tζίκας Εμμανουήλ Μάιος Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Στρατηγικές Πληροφορικής & Τηλεματικής Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης

3 Abstract This work focuses on researching the trends of the market and the technology as well as the implications on the development of mobile applications. In particular, regarding the market trends, we examine the suggested market models focusing on the factors that influence the operation of two-sided markets, the chain values and service provisioning as well as the implications from the user preferences on particular application classes. The investigation of the technical limitations, the provided technological characteristics and the source code development strategy completes the puzzle for the effective translation of the trends and their implications on the software firms and programmers for mobile applications. Finally, a series of open issues are provided, completing the contribution of this work. Περίληψη Η εργασία αυτή διερευνά τις τάσεις τόσο της αγοράς όσο και της τεχνολογίας καθώς και τις επιπτώσεις τους στην ανάπτυξη εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις τάσεις στην αγορά, εξετάζονται τα προτεινόμενα μοντέλα αγοράς, οι παράγοντες λειτουργίας της δίπλευρης αγοράς, οι σχετικές αλυσίδες αξιών και διάθεσης υπηρεσιών και οι επιπτώσεις από τις προτιμήσεις των χρηστών. Η εξέταση των τεχνολογικών περιορισμών, των τεχνολογικών χαρακτηριστικών και της στρατηγικής ανάπτυξης του κώδικα συμπληρώνει το παζλ για την αποκωδικοποίηση των τάσεων και των επιπτώσεων στις εταιρίες και τους προγραμματιστές εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας. Τέλος, μια σειρά από ανοιχτά ζητήματα συμπληρώνουν την συνεισφορά αυτής της εργασίας.

4 Table of Contents 1 Introduction Market Trends and Issues Market Models Two Sided Markets Value Chains Application Popularity Distribution Technology Trends and Issues Wireless Networks Limitations Development Platforms Open and Close Source Code Platforms Adaptability on Devices Characteristics Trends and Implications on Application Development Open Issues Historical Background Conclusions Bibliography... 19

5 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή Τάσεις και Ζητήματα Αγοράς Μοντέλα Αγοράς Δίπλευρες Αγορές Αλυσίδες Αξιών Κατανομή Δημοτικότητας Εφαρμογών Τάσεις και Ζητήματα Τεχνολογίας Περιορισμοί των Ασύρματων Δικτύων Πλατφόρμες Ανάπτυξης Πλατφόρμες Ανοιχτού και Κλειστού Κώδικα Προσαρμοστικότητα στα Χαρακτηριστικά των Συσκευών Τάσεις και Επιπτώσεις στην Ανάπτυξη Εφαρμογών Ανοιχτά Ζητήματα Ιστορική Αναδρομή Συμπεράσματα Βιβλιογραφία... 19

6 1 Εισαγωγή Οι συσκευές κινητών τηλεφώνων έχουν εδώ και καιρό ξεπεράσει κατά πολύ τον αρχικό βασικό τους στόχο, δηλαδή την ικανότητα επικοινωνίας εν κινήσει. Εφαρμογές όπως παιχνίδια, αναπαραγωγή μουσικής, ψηφιακή κάμερα έχουν επεκταθεί με εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, πλοήγησης, εμπορικές εφαρμογές, κλπ. Δύο βασικοί παράγοντες κινούν τα νήματα ανάπτυξης αυτών των εφαρμογών: από τη μια η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη και η διαθεσιμότητα όλο και περισσότερων χαρακτηριστικών στις συσκευές και στα δυνατότητες των δικτύων, και από την άλλη ο μεγάλος αριθμός χρηστών που διψούν για καινοτομίες (ανεξάρτητα πολλές φορές από την χρησιμότητά τους) προσφέροντας μια σχετικά ανεκμετάλλευτη αγορά για τη συναφή βιομηχανία. Η τάσεις τόσο σε επίπεδο αγοράς, όσο και επίπεδο τεχνολογίας και οι επιπτώσεις τους στις εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού, αποτελούν κεντρικά σημεία έρευνας για τη δουλειά των Holzer και Ondrus (2011). Η προαναφερθήσα μελέτη αποτελεί το σημείο εκκίνησης αυτής της εργασίας για την διερεύνηση των σημαντικότερων παραγόντων στην ανάπτυξη εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας. Στόχος είναι η ολοκληρωμένη αξιολόγηση των σχετικών τάσεων και παραγόντων, ο βαθμός επίπτωσής τους στην ανάπτυξη εφαρμογών, η ιστορική τους εξέλιξη, η ανακάλυψη συσχετίσεων με τους παράγοντες και τις επιπτώσεις στις εφαρμογές προσωπικών υπολογιστών (PC) και η διαπίστωση ανοιχτών θεμάτων στον συγκεκριμένο τομέα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνηση. Το πλαίσιο διερεύνησης αυτής της εργασίας αποτελείται κυρίως από θέματα αγοράς, καθώς και επεκτάσεις τους σε οικονομοτεχνικά ζητήματα. Κύριοι άξονες είναι τα εφαρμοσμένα μοντέλα αγοράς, οι αλυσίδες αξιών, η παροχή υπηρεσιών, οι τεχνικοί περιορισμοί που συνδέονται με πολιτικές πνευματικών δικαιωμάτων και ο πλουραλισμός των διαθέσιμων πλατφόρμων ανάπτυξης. Αν και η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην επιπτώσεις στην ανάπτυξη των εφαρμογών (πιο συγκεκριμένα, από τη σκοπιά των μηχανικών λογισμικού), μελετώνται επιπλέον σε ένα βαθμό ο συσχετισμός με τους παρόχους υπηρεσιών και τους τελικούς χρήστες. Πιο αναλυτικά, στην Ενότητα 2 αναλύονται και αξιολογούνται οι τάσεις της αγοράς και στην Ενότητα 3 αναλύονται και αξιολογούνται οι τάσεις της τεχνολογίας με οικονομικές προεκτάσεις. Στην Ενότητα 4 αναλύονται οι επιπτώσεις των παραπάνω τάσεων στην ανάπτυξη εφαρμογών κινητής τλεφωνίας, ενώ στην Ενότητα 5 εξετάζονται τα ανοιχτά ερευνητικά ζητήματα. Η Ενότητα 6 παρουσιάζει μια σύντομη ιστορική αναδρομή και τέλος στην Ενότητα 7 δίνονται τα συμπεράσματα αυτής της εργασίας. 2 Τάσεις και Ζητήματα Αγοράς 2.1 Μοντέλα Αγοράς Μια πρώτη προσέγγιση στα μοντέλα αγοράς για εφαρμογές κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου (mobile electronic commerce - MEC) γίνεται από τους Tsalgatidou και Pitoura (2001). Παρά το γεγονός ότι η τεχνολογική ανάπτυξη της περιόδου αυτής της έρευνας υστερεί σημαντικά σε σχέση με το παρόν, η ανάλυση των σχετικών μοντέλων αγοράς παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον. Εισάγονται έννοιες όπως ψηφιακά καταστήματα (e-shops), ψηφιακοί πλειστηριασμοί (e-auctions), αγορές με τρίτους (third party marketplace), αλυσίδες αξιών (value chains), μοντέλα πύλης (portal models), μεσίτες (information brokerage), εμπιστοσύνη

7 υπηρεσιών (trust services), τεχνητή οργάνωση (virtual organization) και παροχείς υπηρεσιών εφαρμογών (application service provider). Οι βασικοί μέτοχοι στα παραπάνω μοντέλα είναι: α) οι πελάτες (customer), β) οι παροχείς περιεχομένου (content provider), γ) η πύλη υπηρεσιών (portal services) και δ) οι παροχείς κινητών δικτύων (mobile network operator). Η διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα στις έννοιες ανταγωνισμού ανάμεσα στις πλατφόρμες και τα μοντέλα αγοράς έχει διετελεστεί από τους Ballon et al. (2008). Αναφέρεται ότι η στρατηγικές «περιτειχισμένου κήπου» (walled garden) δεν επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, μη μπορώντας να προσελκύσουν εταιρίες ανάπτυξης και χρήστες. Οι de Reuver και Haaker (2009) επικεντρώνονται στο σχεδιασμό μοντέλων αγοράς υπηρεσίες κινητών συσχετιζόμενες με το περιβάλλον λειτουργίας (context-aware). Πιο συγκεκριμένα, ερευνώνται εφαρμογές όπου η θέση του χρήστη (user location) καθορίζει το περιεχόμενο παρουσίασης. Γενικά μοντέλα αγοράς προσαρμόζονται με πρακτικό τρόπο στις ανάγκες της κινητής τηλεφωνίας. Οι προκλήσεις που προκύπτουν καλύπτουν πολλαπλές όψεις του προβλήματος, όπως οι υπηρεσίες, η τεχνολογία, η οργάνωση και η οικονομική πλευρά. Οι Feijoo et al. (2009) εστίασαν την έρευνά τους στο περιεχόμενο για εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας και πως αυτό επηρεάζει τα εφαρμόσιμα μοντέλα αγοράς. Με δεδομένο ότι το υπάρχον περιεχόμενο είναι ετερογενής φύσεως και τμηματοποιημένο, δημιουργείται ένα θέμα αντιμετώπισης επειδή έρχεται σε αντίθεση με τον αρχικό σκοπό των τηλεφώνων όπου το μόνο περιεχόμενο ήταν η φωνή. Νέα οικονομικά μοντέλα είναι απαραίτητα για τη διαχείριση και την επιτυχή λειτουργία μιας αγοράς με το σύνολο των διαθέσιμων πολυμέσων. Η προτεινόμενη ταξινόμηση είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την βέλτιστη επιλογή. Το τυπικό μοντέλο αρχιτεκτονικής στην αγορά εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας που φαίνεται να κυριαρχεί σήμερα βασίζεται στην ύπαρξη μιας (ή περισσοτέρων) πύλης (portal) πωλήσεων εφαρμογών που παίζει το ρόλο του μεσολαβητή ανάμεσα στους αγοραστές και τους πωλητές. Οι πωλητές μπορεί να είναι οι ανεξάρτητοι μηχανικοί λογισμικού ή εταιρίες παραγωγής εφαρμογών για τις συγκεκριμένες πλατφόρμες. Αγοραστές είναι οι κάτοχοι κινητών συσκευών που επιθυμούν μια νέα λειτουργικότητα μέσω της συσκευής τους. 2.2 Δίπλευρες Αγορές Οι περισσότερες αγορές βασισμένες σε δίκτυα με εξωτερικές υπηρεσίας είναι δίπλευρες (two-sided markets), Rochet και Tirole (2003), όπου η επιτυχία εξαρτάται από τον έλεγχο και των δύο πλευρών. Παραδείγματα τέτοιων αγορών είναι η βιομηχανία λογισμικού, οι πύλες υπηρεσιών και πολυμέσων, τα συστήματα πληρωμών με κάρτες και φυσικά πολλές υπηρεσίες στο Διαδίκτυο (Internet). Πιο συγκεκριμένα, δίπλευρες αγορές είναι αυτές όπου αγοραστές και πωλητές συναλλάσσονται μέσω μιας κοινής πλατφόρμας, όπου στην περίπτωση των εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας είναι η πύλη πωλήσεων που προωθούν οι κατασκευαστές των πλατφορμών. Ανάλογα με την αγορά, είναι δυνατόν να υπάρχουν πολλές μορφές δίπλευρων αγορών (π.χ. ύπαρξη μεσαζόντων, πολλαπλές πλατφόρμες, κλπ.), Rochet και Tirole (2004). Ένα κύριο χαρακτηριστικό των δίπλευρων αγορών είναι η ύπαρξη εξωτερικοτήτων τόσο ανάμεσα στους συμμετέχοντες στην ίδια πλευρά (intra-group externality), όσο και ανάμεσα στους συμμετέχοντες σε διαφορετικές πλευρές της αγοράς (inter-group externality). Ένα επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό των δίπλευρων αγορών είναι η επιπλέον τιμολόγηση που θέτει η πλατφόρμα στις δυο πλευρές της αγοράς. Στόχος της πλατφόρμας είναι να εφαρμόσει

8 μια κατάλληλη στρατηγική τιμολόγησης η οποία να έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη συμμετοχή των ενδιαφερόντων και στις δυο πλευρές. Η αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές προάγει μοντέλα βρόγχων θετικής ανάδρασης (positive feedback loops) τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν και να προκαλέσουν αύξηση κερδών (inter-group externality). Για παράδειγμα, οι αγοραστές κονσόλων για βίντεοπαιχνίδια επιλέγουν κονσόλες με πληθώρα διαθέσιμων τίτλων. Παρόμοια, οι εταιρίες ανάπτυξης παιχνιδιών επιλέγουν πλατφόρμες που είναι δημοφιλείς στους χρήστες. Οι χρήστες κονσόλων παιχνιδιών και οι εταιρίες ανάπτυξης παιχνιδιών μπορούν να έχουν μια θετική αλληλεπίδραση μέσω μιας κοινής πλατφόρμας που συχνά υλοποιείται από μια πύλη υπηρεσιών, Holzer και Ondrus (2011). Φυσικά, υπάρχει και το σενάριο βρόγχου αρνητικής ανάδρασης, όπως π.χ. η αντίδραση των αγοραστών στην υπερβολική και ενοχλητική διαφήμιση. Ένα παράδειγμα θετικής ανάδρασης μέσα στην ίδια ομάδα (intra-group externality) είναι η ανταλλαγή εφαρμογών με άλλους χρήστες ενώ ένα παράδειγμα αρνητικής ανάδρασης στην ίδια ομάδα είναι η ύπαρξη πολλαπλών κατασκευαστών εφαρμογών στην ίδια πύλη για την ίδια πλατφόρμα. Ο συναγωνισμός ανάμεσα στις πύλες μπορεί να επιφέρει κέρδη στις ομάδες της δίπλευρης αγοράς. Έτσι, μπορούν να υιοθετηθούν διάφορες στρατηγικές, όπως η διάθεση δωρεάν συσκευών ώστε να μειωθεί το κόστος συμμετοχής στη συγκεκριμένη αγορά από τους χρήστες, ή η μείωση του ποσοστού κατακράτησης από τα κέρδη των πωλητών. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση των εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας είναι 30%. Μια τέτοια κίνηση θα προσέλκυε περισσότερους κατασκευαστές εφαρμογών που με τη σειρά τους θα προσέλκυαν περισσότερους χρήστες. Οι δίπλευρες αγορές μπορεί να είναι μονοπωλιακές αλλά και ανταγωνιστικές. Ένα ενδιαφέρον σχετικό άρθρο εξετάζει διάφορες στρατηγικές για τη λειτουργία των πυλών και φτάνει στα εξής συμπεράσματα, Parker και van Alstyne (2005): Ακόμη και όταν δεν υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα σε πωλητές, μια κατασκευαστική εταιρία έχει κέρδη αν επενδύσει σε προϊόντα που προτίθεται να διαθέσει στο διηνεκές. Η διάθεση προϊόντων σε πολλαπλές αγορές μπορεί να ωφελήσει τους καταναλωτές παράλληλα με τα κέρδη των εταιριών κατασκευής. Σε κάποιες αγορές είναι δυνατόν είτε οι αγοραστές είτε οι πωλητές να είναι δυνητικά κερδισμένοι. 2.3 Αλυσίδες Αξιών Μια βασική ανάλυση της αλυσίδας αξιών (value chain) εφαρμοζόμενη στις εμπορικές συναλλαγές μέσω εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας (m-commerce) παρουσιάζεται από τον Barnes (2002), εστιάζοντας σε θέματα B2C (business-to-consumer). Εξετάζει πως προστίθεται αξία στην ροή των δραστηριοτήτων, τους παράγοντες και την απαραίτητη τεχνολογία για την υλοποίησή τους 1. Το βασικό μοντέλο της αλυσίδας αξιών που προτείνεται 1 Φυσικά, τμήματα της τεχνολογία αυτής της έρευνας είναι παρωχημένα σε ένα βαθμό πια σήμερα.

9 αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα, τα οποία χωρίζονται σε περιεχόμενο από τη μια και υποδομές και υπηρεσίες από την άλλη: Για το περιεχόμενο (content): δημιουργία περιεχομένου (content creation) -> επεξεργασία περιεχομένου (content packaging) -> δημιουργία αγοράς (market making). Για τις υποδομές και υπηρεσίες (infrastructure and services): μεταφορά δεδομένων στα κινητά (mobile transport) -> υπηρεσίες και υποστήριξη μεταφοράς (mobile services and delivery support) -> εφαρμογές και επιφάνειες διεπαφής κινητών (mobile interfaces and applications). Η εξέλιξη της αλυσίδας αξιών με την είσοδο του UMTS (από 2G σε 3G) αναλύεται από τον Maitland et al. (2002). Πιο συγκεκριμένα, η αλυσίδα αξιών για την κινητή τηλεφωνία βασισμένη σε τεχνολογία 2G ήταν: Κατασκευή κινητών συσκευών και ανάπτυξη δικτύου (network and handset equipment manufacture) -> λειτουργία δικτύου (network operation) -> διάταξη πρόσβασης δικτύου (network access provision) -> Πώληση συσκευών και υπηρεσιών (retail handset and service sales) Η αντίστοιχη αλυσίδα αξιών για κινητή τηλεφωνία βασισμένη σε τεχνολογία 3G εξελίσσεται σε: Κατασκευή κινητών συσκευών και ανάπτυξη δικτύου (network and handset equipment manufacture) -> διάταξη και ανάπτυξη middleware (middleware development and provision) -> διάταξη και ανάπτυξη περιεχομένου (content development and provision) -> διάταξη και ανάπτυξη εφαρμογών (application development and provision) -> πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet access) -> διάταξη και ανάπτυξη πυλών (portal development and provision) -> λειτουργία δικτύου (network operation) -> πρόσβαση δικτύου (network access) -> πώληση υπηρεσιών και συσκευών κινητής τηλεφωνίας (sales of service and PDA s phones, pagers). Από την παραπάνω αλυσίδα, είναι προφανής η τεράστια επίδραση της τεχνολογίας 3G. Ένα θεωρητικό πλαίσιο για την ανάλυση των μοτίβων διακυβέρνησης των αλυσίδων αξιών περιγράφεται από τους Gereffi et al. (2005). Για το σκοπό αυτό, αρχικά επιλέγονται οι άξονες επιρροής του πλαισίου και προτείνονται οι ακόλουθες μεταβλητές για να εξηγηθεί πως μεταβάλλονται οι αλυσίδες αξιών: α) η πολυπλοκότητα των συναλλαγών, β) η δυνατότητα κωδικοποίησης των συναλλαγών και γ) οι ικανότητες και δυνατότητες της βάσης παροχής υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα ήταν πέντε τύποι διακυβέρνησης των αλυσίδων αξιών: ιεραρχίας (hierarchy), αιχμαλωσίας (captive), σχεσιακή (relational), τμηματική (modular) και αγοράς (market). Σε μια πιο πρόσφατη εργασία, διερευνήθηκε η κινητή τηλεφωνία στην Ιαπωνία και οι παράγοντες που μετατρέπουν τη σχετική βιομηχανία από αλυσίδα αξιών σε δίκτυο αξιών (value network), Funk (2009). Η βασική διαφορά ανάμεσα σε αλυσίδες αξιών και δίκτυα αξιών είναι ότι τα τελευταία διέπονται από το μεγάλο αριθμό εμπλεκόμενων εταιριών, το πολύπλοκο σύνολο σχέσεων ανάμεσά τους και την ανάγκη για συμφωνία και τυποποίηση πολλών διεπαφών (interfaces) ανάμεσα τους. Μερικά από τα σημαντικά συμπεράσματα

10 αυτής της έρευνας είναι τα ακόλουθα: α) η επίτευξη συμφωνιών επιτρέπει τη συνεργασία της βιομηχανίας κινητής τηλεφωνίας με άλλες βιομηχανίες, β) τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες συχνά αντικατοπτρίζουν τις τεχνολογικές δυνατότητες των συσκευών και των προϊόντων των συναφών βιομηχανιών, και γ) μια μεγάλη μάζα χρηστών είναι απαραίτητη για τη δημιουργία μιας νέας επαφής. Η εργασία επιπλέον εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις από την επέκταση και εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου πέρα από τα σύνορα της Ιαπωνίας. Συμπεραίνεται ότι η βιομηχανία κινητής τηλεφωνίας στη αγορές των Δυτικών κρατών έχει πολλές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης καθώς θα δημιουργούνται δίκτυα αξιών στις εκεί αγορές. 2.4 Κατανομή Δημοτικότητας Εφαρμογών Ένα βασικό θέμα για την αύξηση των κερδών μέσω μιας πύλης πώλησης εφαρμογών είναι η στρατηγική που θα ακολουθηθεί λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή της δημοτικότητας των εφαρμογών. Αν και στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων η τυπική κατανομή δημοτικότητας τους ακολουθεί με σημαντική ακρίβεια την εκθετική κατανομή, αυτό δεν ισχύει απαραίτητα στα ψηφιακά προϊόντα. Αυτή η τάση διερευνήθηκε αρχικά για την περίπτωση πυλών όπως η Amazon, (Anderson 2004, 2006), όπου διαπιστώθηκε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των κερδών προέρχεται από πωλήσεις πολλών αντικειμένων σε μικρές ποσότητες. Η ειδοποιός διαφορά στην περίπτωση των ψηφιακών προϊόντων είναι ότι δεν καταλαμβάνουν φυσικό χώρο για την αποθήκευσή τους που να κλιμακώνεται με το πλήθος τους. Αρκεί ένα ψηφιακό αντίγραφο 2 για την πώλησή τους, όπου η μόνη σημαντική παράμετρος είναι το μέγεθος των σχετικών αρχείων (το οποίο είναι σημαντικό κυρίως για την μεταφορά τους στην συσκευή του πελάτη παρά για την αποθήκευσή τους). Συγκεκριμένα για την μοντελοποίηση της κατανομής της χρήσης των εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας, Verkasalo (2009), χρησιμοποιήθηκαν κατανομές με μεγαλύτερη ουρά (long-tail) από αυτή της εκθετικής κατανομής. Μερικά από τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας ήταν ότι η βιομηχανία κινητής τηλεφωνίας μετατίθεται σιγά-σιγά προς τις περιοχές του λογισμικού και του Διαδικτύου με κύριο μέσο το μοντέλο λογισμικού ανοιχτής πλατφόρμας. Αν και το ποσοστό των μεγάλων πωλήσεων προέρχεται ακόμα από ένα μικρό ποσοστό των εφαρμογών (5% των εφαρμογών αντιστοιχεί στο 93% των πωλήσεων), ωστόσο, οι πωλήσεις των μη-δημοφιλών εφαρμογών (80%) αυξήθηκαν από 0.89% το 2005 σε 2.1% το 2007 με συνεχείς τάσεις ανόδου. Μερικοί από τους παράγοντες που ακόμα επιδρούν αρνητικά στην αύξηση των πωλήσεων των μηδημοφιλών εφαρμογών είναι το κόστος διαφήμισης, η στρατηγική αυξημένης τιμής πώλησης 3 και η τάση για τυποποίηση των εφαρμογών. 2 Υποθέτουμε ότι αγνοούμε τεχνικές αντιγράφων (replication) για την αντιμετώπιση θεμάτων όπως ασφάλεια, κατανομή φόρτου εργασίας (load balancing) και διαχείριση σφαλμάτων (fault tolerance), Rabin (1989). 3 Παρατηρήθηκε ότι μη δημοφιλή ψηφιακά βιβλία στο itunes είναι πιο ακριβά από τα δημοφιλή, Lorica (2010).

11 Βέβαια, η επιλογή μη δημοφιλών τίτλων για προώθηση απαιτεί ρίσκο με αβέβαιες ακόμα επιδόσεις, Elberse (2008) 4. Για το λόγο αυτό ακόμη προτείνεται η προώθηση των δημοφιλών προϊόντων. Μερικές από τις προτεινόμενες συμβουλές προς τους δημιουργούς ψηφιακών προϊόντων είναι οι εξής, Elberse (2008): Να αποφευχθεί η αλλαγή προώθησης των δημοφιλών προϊόντων, προβλέπεται ότι η κατάσταση δεν θα αλλάξει γρήγορα. Όταν παράγονται μη δημοφιλή προϊόντα να μην δαπανώνται υπέρογκα ποσά επειδή η πιθανότητα επιτυχίας είναι μικρή. Για την κυριαρχία στον κόσμο των ψηφιακών προϊόντων επιβάλλεται η εστίαση σε δημοφιλή προϊόντα. Είναι απαραίτητη η μόχλευση της κλίμακας των προϊόντων για τη βελτίωση της ζήτησης μέσω Διαδικτύου. Από την άλλη μεριά, μια σειρά συμβουλών δίνεται και για τις πύλες πώλησης των εφαρμογών, Elberse (2008): Για να μείνουν ικανοποιημένοι οι πελάτες πρέπει να τους παρέχεται μεγάλη γκάμα μη δημοφιλών προϊόντων. Στόχος πρέπει να είναι το μικρότερο δυνατό κόστος για τη διάθεση μη δημοφιλών προϊόντων (αν είναι δυνατόν μόνο μέσω Διαδικτύου). Η απόκτηση και διατήρηση των πελατών πρέπει να γίνεται κυρίως μέσω των δημοφιλών τίτλων. Αν και το κέρδος από μη εμπορικά προϊόντα μπορεί να είναι μεγαλύτερο, πρέπει να αποφεύγεται η συχνή προώθησή τους για να μειωθεί το ρίσκο μη ικανοποιημένων πελατών. Μια διαφορετική εργασία, Falaki et al. (2010), διερεύνησε εκτός από τη δημοτικότητα των εφαρμογών, τη χρήση τους κατά τη διάρκεια μιας ημέρας, αν και το δείγμα που αξιολογήθηκε ήταν σχετικά μικρό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση των δημοφιλών εφαρμογών μεταβάλλεται σημαντικά. Σε κάθε περίπτωση, είναι προφανές ότι στον ψηφιακό κόσμο δεν ισχύει απαραίτητα ο νόμος της εκθετικής κατανομής στα κέρδη ως προς την δημοτικότητα των προϊόντων. 4 Η συγκεκριμένη έρευνα έγινε πάνω σε ψηφιακές ταινίες και τραγούδια, όμως τα προϊόντα αυτά παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες στην κατανομή πώλησής τους με τις εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας.

12 3 Τάσεις και Ζητήματα Τεχνολογίας 3.1 Περιορισμοί των Ασύρματων Δικτύων Μερικοί σημαντικοί περιορισμοί των ασύρματων δικτύων είναι οι ακόλουθοι, Tsalgatidou και Pitoura (2001): Οι συσκευές είναι μικρού μεγέθους η πληροφορία που μπορεί να εμφανιστεί στο χρήστη περιορισμένη. Εξάρτηση από πεπερασμένες ποσότητες ενέργειας. Τα δεδομένα δεν είναι αποθηκευμένα με την ίδια ασφάλεια με αυτών σε προσωπικούς υπολογιστές. Οι δυνατότητες των συσκευών κινητής τηλεφωνίας έχουν σημαντικούς περιορισμούς. C-autonomy (Communication autonomy), που εστιάζεται στο γεγονός ότι οι ασύρματες συσκευές είναι κατά διαστήματα αποσυνδεδεμένες από το δίκτυο. Περιορισμοί στο εύρος ζώνης μετάδοσης. Ασύμμετρα κανάλια επικοινωνίας. Μεταβλητά χαρακτηριστικά σύνδεσης. Επιπλέον, γίνεται μια αναφορά στον τρόπο πραγματοποίησης των συνδιαλλαγών. Οι απαιτήσεις του μοντέλου ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) είναι εξαιρετικά πολύπλοκες για να εφαρμοστούν στο χώρο των εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας. Για το λόγο αυτό υπάρχουν επιπλέον απαιτήσεις που να καταστούν δυνατή την ολοκλήρωση των συνδιαλλαγών, όπου επιβάλλεται η χρήση επιπλέον τεχνικών ασφαλείας (Public Key Infrastructure - PKI). 3.2 Πλατφόρμες Ανάπτυξης Η τεχνολογικές τάσεις για την ανάπτυξη κινητών εφαρμογών αποτελούν ένα επίκαιρο θέμα διερεύνησης για την επιστημονική κοινότητα, Gavalas και Economou (2011), Holzer και Ondrus (2011). Σε αντίθεση με τους δεύτερους που συσχετίζουν τις τάσεις αγοράς και τεχνολογίας, οι Gavalas και Economou (2011) επικεντρώνεται αποκλειστικά σε θέματα τεχνολογίας. Η εργασία αυτή εστιάζεται σε τέσσερις πλατφόρμες ανάπτυξης κινητών εφαρμογών: Java Mobile Edition (ME) 5,.NET Compact Framework (CF) 6, Flash Lite 7 και Android 8. Δυστυχώς απουσιάζει από την εργασία αυτή η πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών

13 για το iphone. Μελετώντας τις αξιολογημένες πλατφόρμες διαπιστώνουμε τις ακόλουθες τεχνολογικές τάσεις: Αντικειμενοστραφείς γλώσσες (Java, C#) και scripting γλώσσες αποτελούν τις κυρίες επιλογές για την ανάπτυξη των εφαρμογών. Πρόσθετες βιβλιοθήκες (π.χ. για 2D/3D) παρέχουν σημαντική λειτουργικότητα για να «λύσουν τα χέρια» των μηχανικών λογισμικού. Πολύ συχνά η ύπαρξη μιας νοητής μηχανής (virtual machine) αποτελεί τη λύση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ανομοιογένειας των συσκευών. Εναλλακτικά, περιβάλλοντα runtime αποτελούν λύσεις για συγκεκριμένες πλατφόρμες, χωρίς να είναι ικανές όμως να προσφέρουν ικανοποιητική διαλειτουργικότητα. Σε κάθε περίπτωση, οι δύο πιο σημαντικές πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών, το Android και το ios 9 που αποτελεί το λειτουργικό σύστημα του iphone. Σύμφωνα με μια σχετική έρευνα, Gandhewar και Sheikh (2010), οι χρήστες συσκευών κινητής τηλεφωνίας προτιμούν κατά 90% είτε συσκευές με Android είτε iphones και η πρόβλεψη που γίνεται είναι ότι το 2014 θα κατέχουν στο σύνολό τους το 75% της αγοράς. Ειδικά το Android, αν και είναι η πιο καινούρια πλατφόρμα στην αγορά, έχει καταφέρει να κλέψει τις εντυπώσεις επειδή: Στηρίζεται από ένα κολοσσό όπως η Google. Προσφέρει εύκολη και γνωστή γλώσσα ανάπτυξης (επέκταση της Java). Έχει εργαλεία όπως το Eclipse για γρήγορη ανάπτυξη (και ένα χρήσιμο εξομειωτή). Είναι πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα. Διατίθεται σε συσκευές από πλήθος κατασκευαστών. Δεν περιορίζει την ανάπτυξη εφαρμογών στο βαθμό που το κάνει η Apple με το iphone. 3.3 Πλατφόρμες Ανοιχτού και Κλειστού Κώδικα Η ιδέα του λογισμικού ανοιχτού κώδικα (open source code) αποτελεί μια επανάσταση από μόνη της. Ομολογουμένως, οι πρωτοβουλίες λογισμικού ανοιχτού κώδικα αλλάζουν το υπάρχον σκηνικό σε περιοχές εφαρμογών και συστημάτων που κυριαρχούνται από στρατηγικές κλειστού κώδικα. Όμως, τα έργα ανοιχτού κώδικα μπορούν να μειώσουν το συνολικό κόστος ανάπτυξης και να αποδώσουν μεγαλύτερα κέρδη για την εταιρία ανάπτυξης λογισμικού. Εναλλακτικά, η χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα επιτρέπει την πώληση των συστημάτων σε χαμηλότερες τιμές κάνοντας τα προϊόντα πιο ανταγωνιστικά και προσελκύοντας περισσότερους πελάτες, Riehle (2007). 9

14 Τα κίνητρα για την ανάπτυξη λογισμικού ανοιχτού κώδικα μπορεί να είναι είτε ηθικά και προσωπικά, Raymond (1999), είτε εμμέσως οικονομικά με την προοπτική μιας μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας, Lakhani και von Hippel (2002). Η μακρόχρονη επιτυχία έργων ανοιχτού λογισμικού συσχετίζεται με το ενδιαφέρον που προκαλεί και την δυνατότητα προσέλκυσης νέων προγραμματιστών με τις απαραίτητες ικανότητες. Επιπλέον νέες δυνατότητες εξέλιξης και σταδιοδρομίας είναι δυνατές μέσα από το μοντέλο ανοιχτού κώδικα, Riehle (2007). Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του λογισμικού ανοιχτού κώδικα, είναι φυσικά το λειτουργικό σύστημα Linux. Σε μια σχετική μελέτη, Hertel et al. (2003), διερευνήθηκαν τα κίνητρα συμμετοχής στην ανάπτυξη του Linux. Οι κύριοι παράγοντες επιτυχίας του έργου ήταν η αφοσίωση και πίστη των μελών που ένοιωθαν ότι ανήκουν σε μια ομάδα μη-συμβατικών (συμβατικοί για αυτούς θεωρούνται οι χρήστες των Windows), σε κάποιες περιπτώσεις το λογισμικό τους ήταν χρήσιμο και για προσωπική χρήση και τέλος, η ύπαρξη διαθέσιμου ελεύθερου χρόνου. Σε μια αντίστοιχη μελέτη σχετικά με την ανάπτυξη του Apache, οι Lakhani και Hippel (2002) ασχολήθηκαν με την ανάλυση του τρόπου αλληλοβοήθειας ανάμεσα στους χρήστες. Από την έρευνα αυτή προκύπτει ότι οι χρήστες που παρείχαν τεχνική βοήθεια στους άλλους το έκαναν κυρίως επειδή ήθελαν να μάθουν καλύτερα το σύστημα και να αναρτήσουν τις απαντήσεις και τις γνώσεις τους στη δική τους σελίδα. Μια σχετική έκθεση αποδίδει τους όρους «Καθεδρικός» (Cathedral) για το λογισμικό κώδικα όπου αυτός αναπτύσσεται από συγκεκριμένη ομάδα μελών και δημοσιεύεται σε διακριτά χρονικά διαστήματα (π.χ., releases), και τον όρο «Παζάρι» (Bazaar) για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα αναπτυσσόμενο μέσω μηχανισμών του Διαδικτύου και όπου μπορεί ο καθένας να συμμετάσχει, Raymond (1999). Σε μια σχετική εργασία, συγκρίθηκε ο κύκλος ανάπτυξης και τα αποτελέσματα ανάμεσα σε δυο έργα, ένα που ακολουθούσε τη μέθοδο Cathedral και ένα που άλλαξε από Cathedral σε Bazaar. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το δεύτερο εξελίχθηκε σε ένα δυναμικό έργο με καινούρια χαρακτηριστικά με την είσοδο νέων μελών και καινούριων ιδεών. Από την άλλη, το πρώτο δεν κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των προγραμματιστών σε προ-υπάρχοντα τμήματα κώδικα, όπου τους επιβάλλονταν να συνεχίσουν, Capiluppi και Michlmayr (2007). Συστήματα που ακολουθούν την «πεπατημένη» λύση του κλειστού κώδικα, έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να ελέγχουν απόλυτα τις αποφάσεις για την εξέλιξή του και την επιθυμητή κατεύθυνση, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά το κόστος ανάπτυξης και συντήρησης, Holzer και Ondrus (2011). 3.4 Προσαρμοστικότητα στα Χαρακτηριστικά των Συσκευών Αν και υπάρχουν κάποια εργαλεία που μπορούν να οδηγήσουν στην εύκολη ανάπτυξη εφαρμογών με μεγάλη προσαρμοστικότητα, δυστυχώς φαίνεται ότι αποτυγχάνουν στην πράξη. Το παράδειγμα της γλώσσας προγραμματισμού Java που ξεκίνησε σαν «write once run everywhere» δεν εφαρμόστηκε τελικά στην πράξη και διαφορετικές εκδόσεις της γλώσσας τρέχουν σε διαφορετικές συσκευές χωρίς συμβατότητα, Holzer και Ondrus (2011), Gavalas και Economou (2011).

15 4 Τάσεις και Επιπτώσεις στην Ανάπτυξη Εφαρμογών Οι σημαντικότερες τάσεις στην ανάπτυξη εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με τους Holzer και Ondrus (2011), είναι οι ακόλουθες: Οι περισσότερες πλατφόρμες ανάπτυξης μετατρέπονται από λογισμικό κλειστού κώδικα σε λογισμικό ανοιχτού. Σημαντική εξαίρεση αποτελεί η στρατηγική της Apple που επιμένει σε μια γενική στρατηγική κλειστού κώδικα για τα προϊόντα της. Οι περισσότερες πλατφόρμες ανάπτυξης λαμβάνουν υπόψη τους την ανομοιογένεια των συσκευών και προσφέρουν εργαλεία αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Η προσέγγιση της Apple αποτελεί και πάλι την εξαίρεση. Οι περισσότερες πλατφόρμες τείνουν να υιοθετήσουν μια προσέγγιση πλήρους ολοκλήρωσης για τα διάφορα στάδια ανάπτυξης και διάθεσης (πύλης υπηρεσιών, κινητών συσκευών κλπ.). Έτσι, καταλήγουν στις ακόλουθες επιπτώσεις για την ανάπτυξη λογισμικού κινητής τηλεφωνίας, Holzer και Ondrus (2011): Η κεντρικοποίηση των πυλών υπηρεσιών προσφέρει ευκολότερη πρόσβαση στους χρήστες. Η κεντρικοποίηση των πυλών υπηρεσιών μειώνει το κόστος διανομής των εφαρμογών. Η κεντρικοποίηση των πυλών υπηρεσιών μειώνει την ελευθερία διανομής στις εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών. Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα μειώνει το κόστος ανάπτυξης των εφαρμογών. Η στρατηγική ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα προσφέρει περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες στους προγραμματιστές εφαρμογών. Η ποικιλία κινητών συσκευών αυξάνει την ελευθερία ανάπτυξης εφαρμογών για τις σχετικές εταιρίες. Η ολοκλήρωση σε επίπεδο πλατφόρμας διευκολύνει τη ροή της διαδικασίας διανομής των εφαρμογών. 5 Ανοιχτά Ζητήματα Μελετώντας τη σχετική βιβλιογραφία, ανέκυψαν ορισμένα ανοιχτά ζητήματα προς περαιτέρω διερεύνηση. Ένα από τα πιο σημαντικά είναι η απάντηση στο ερώτημα ποιο θα είναι το σημείο σύγκλισης των τάσεων και των εμπλεκόμενων παραγόντων της δίπλευρης αγοράς(χρήστες, πλατφόρμες και εταιρίες ανάπτυξης εφαρμογών). Οι τρεις παράγοντες έχουν διαφορετικές απαιτήσεις και σε αρκετές περιπτώσεις αντικρουόμενα συμφέροντα, τόσο σε τεχνολογικό όσο και σε οικονομικά επίπεδο. Για παράδειγμα, οι εταιρίες ανάπτυξης εφαρμογών προτιμούν (Application Programming Interfaces APIs) που δεν μεταβάλλονται συχνά, ελευθερία στις επιλογές τους, χαμηλό κόστος διανομής και πολλούς χρήστες. Από την

16 άλλη, οι χρήστες επιθυμούν χαμηλές τιμές εφαρμογών, καλύτερη ποιότητα, συμβατές λύσεις, χαμηλή πολυπλοκότητα χρήσης, κλπ. Τέλος, οι παροχείς των πλατφορμών επιθυμούν να κερδίζουν και από τις δύο πλευρές της αγοράς, να ελέγχουν πλήρως την διανομή των εφαρμογών, κλπ. Επιπλέον, η ανάπτυξη και χρήση των εφαρμογών απαιτεί ένα περιβάλλον που προσφέρει ασφάλεια τόσο στους χρήστες όσο και στις εταιρίες λογισμικού. Οι πρώτοι απαιτούν μια λειτουργία που δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα και οι δεύτερες νόμιμη χρήση των αναπτυσσόμενων εφαρμογών. Ένα σημαντικό ερώτημα είναι αν μπορούν να σχεδιαστούν γενικές διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (Application Programming Interfaces - APIs) ικανές να καλύψουν όλες τις ανάγκες των πλατφορμών και να παρέχουν ένα κοινό τρόπο ανάπτυξής τους. Φυσικά, το ζήτημα δεν είναι μόνο τεχνικό (π.χ. συσκευές με διαφορετικές ικανότητες) αλλά και στρατηγικό για τις σχετικές εταιρίες. Τέλος, είναι άγνωστο ακόμα πως θα αλλάξουν οι τάσεις στην αγορά καθώς θα συγκλίνει η βιομηχανία της κινητής τηλεφωνίας με άλλες συναφείς (π.χ. σταθερό Διαδίκτυο). Η επόμενη γεννιά ασύρματων δικτύων (4G) θα επιφέρει εκ νέου ανακατατάξεις στα μοντέλα αγοράς και στην αλυσίδα αξιών. 6 Ιστορική Αναδρομή Οι πρώτες ερευνητικές προκλήσεις για την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών για κινητές συσκευές γενικά εξετάστηκαν από τους Forman και Zahorjan (1994). Η ειδοποιός διαφορά από την εποχή εκείνη είναι το πολύ μικρό διαθέσιμο εύρος ζώνης μετάδοσης συνδυασμένο με τις πενιχρές υπολογιστικές ικανότητες και την έλλειψη υποδομών αγοράς και οργανωμένης διάθεσης των εφαρμογών. Τα βασικά θέματα που απασχολούσαν τους ερευνητές στην πρώιμη αυτή περίοδο ήταν το διαθέσιμο εύρος ζώνης (available bandwidth), η κατανάλωση ενέργειας, οι ασταθείς συνδέσεις, η έλλειψη μηχανισμών ασφαλούς επικοινωνίας, η μοντελοποίηση της κίνησης και η κατανόηση των προβλημάτων και η ανάπτυξη νέων συσκευών με καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Όταν πια αναπτύχθηκε η απαραίτητη τεχνολογική υποδομή (το UMTS με πολύ καλύτερες επιδόσεις από το GSM), άρχισαν οι πρώτες αναλύσεις σχετικά με τις τάσεις της αγοράς και τους σχετικούς καθοριστικούς παράγοντες, Buellingen και Woerter (2004). Μια σημαντική περιοχή εφαρμογών ήταν το «κινητό εμπόριο» (mobile commerce). Η αλυσίδα αξίας για τις ήδη επεκταμένες υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας συμπεριλάμβανε τομείς όπως υποδομές δικτύων, διακριτοποίηση και μοντελοποίηση των παραγόντων για την εξυπηρέτηση των πελατών, υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, πύλες παροχής υπηρεσιών και υπηρεσίας διαχείρισης (billing, κλπ.). Συγκεκριμένα, οι πύλες υπηρεσιών, αν και σε πρώιμο στάδιο, ήταν ένα σημαντικό βήμα για τη μετάβαση στη σημερινή πραγματικότητα. Όμως, η κοστολόγηση απαιτητικών εφαρμογών ήταν ακόμα σχετικά υψηλή. Επιπλέον, αρχίζει η συνεργασία ανάμεσα σε παροχείς περιεχομένου (content providers) και τους παροχείς υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που προσπαθούν να αναλάβουν το ρόλο του πυλωρού (gatekeeper).

17 Στη συνέχεια και μέχρι σήμερα, αρχίζουν ραγδαία να αναπτύσσονται εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, Gasimov (2010). Η ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων κινητής τηλεφωνίας (3G, 3.5G), ισχυρών συσκευών (π.χ. iphone), ευκολόχρηστα λειτουργικά (OS) και SDKs (π.χ. Android) για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών, εισάγουν τον τομέα της κινητής τηλεφωνίας σε μια νέα εποχή από άποψη τεχνολογικής εξέλιξης. Αυτό, σε συνδυασμό με την εξέλιξη στις τάσεις και τα μοντέλα αγοράς επέτρεψαν την μεγάλη κλιμάκωση του αγοραστικού κοινού και την γιγαντιοποίηση της βιομηχανίας κινητών εφαρμογών. Τέλος, προβλέπεται ότι η εισαγωγή των νέων πρωτοκόλλων (4G) θα δώσει νέα ώθηση στις εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας που θα επιφέρει μεγαλύτερη συμμετοχή των κινητών συσκευών στις δημιουργία περιεχομένου και την κατανάλωση υπηρεσιών του Διαδικτύου (Internet), Gasimov (2010). Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές για την εξέλιξη των εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας είναι η μετάβαση από τη διάθεση τους από τους MNO στις ολοκληρωμένες πύλες υπηρεσιών των κατασκευαστών των πλατφορμών (π.χ. AppleStore), Holzer και Ondrus (2011). 7 Συμπεράσματα Η μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας πάνω στο θέμα των τάσεων της αγοράς και της τεχνολογίας καθώς και των επιπτώσεων τους στην ανάπτυξη εφαρμογών για κινητή τηλεφωνία οδήγησε στο συμπέρασμα ότι έχουν ήδη διερευνηθεί πολλά σημαντικά θέματα, παρά την ύπαρξη ανοιχτών ζητημάτων. Ένα πλήθος μοντέλων αγοράς έχει αξιολογηθεί και προταθεί για συγκεκριμένες λύσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις της τεχνολογίας και της αγοράς. Σε πολλές περιπτώσεις, λήφθηκαν υπόψη ιδιαιτερότητες θεμάτων όπως το σχετικό περιβάλλον (context) αλλά και το περιεχόμενο (content). Το κυρίαρχο μοντέλο αγοράς φαίνεται να είναι η δίπλευρη αγορά. Οι κατασκευαστές πλατφόρμας στοχεύουν στην αύξηση τόσο των χρηστών όσο και κατασκευαστών εφαρμογών με αποτέλεσμα να υπάρχει μια συνεχής αύξηση μέσω ενός βρόγχου θετικής ανάδρασης. Για το λόγο αυτό, υιοθετούν μοντέλα προσέλκυσής τους. Η αλυσίδα αξιών της εποχής του 2G έχει επεκταθεί με βάση τις ευκαιρίες που πρόσφερε το νέο δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία 3G. Επιπλέον, φαίνεται ότι σύντομα το μοντέλο αλυσίδας αξιών θα αντικατασταθεί από το μοντέλο «δίκτυο αξιών». Η κατανομή δημοτικότητας των εφαρμογών έχει επιπτώσεις στην επένδυση ανάπτυξής τους και στην διάθεσή τους μέσω των πυλών υπηρεσιών. Αν και το μεγαλύτερο κέρδος προέρχεται από ένα μικρό ποσοστό δημοφιλών τίτλων, τα κέρδη που προέρχονται από μη δημοφιλή δείχνουν να έχουν σημαντική αύξηση που δεν πρέπει να αγνοηθεί. Δυστυχώς όμως, φαίνεται ότι ορισμένες πρακτικές εφαρμόζονται από κάποιες πύλες εφαρμογών για να στηρίξουν την κυριότητα των δημοφιλών εφαρμογών. Έτσι καταλήγουμε στο γνωστό φαινόμενο «ο πλούσιος γίνεται πλουσιότερος» (the rich gets richer). Οι επιπτώσεις από τους περιορισμούς της τεχνολογίας μειώνονται συνεχώς με την πρόοδο που συμβαίνει στις τεχνολογικές εξελίξεις.

18 Όσον αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις, φαίνεται ότι οι πλατφόρμα της Apple και το Android κερδίζουν τους καταναλωτές. Η πρόβλεψη είναι ότι τα δύο αυτά θα κυριαρχήσουν σε μερικά χρόνια. Επιπλέον, τα συστήματα ανοιχτού κώδικα έχουν μεγαλύτερα οφέλη και θα είναι τα κυρίαρχα σε σχέση με αυτά του κλειστού (με εξαίρεση αυτά που προσφέρουν εξαιρετικά επιθυμητά χαρακτηριστικά). Τέλος, οι επιπτώσεις των τάσεων στη βιομηχανία ανάπτυξης εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας βελτιώνουν την κατάσταση προσφέροντας ένα ασφαλέστερο και αποδοτικότερο τομέα ανάπτυξης.

19 Βιβλιογραφία Anderson, C. (2004). The Long Tail. Wired, volume 12, number 10 (October), at Referred Anderson, C. (2006). The Long Tail. London: Random House. Barnes, S.J., (2002). The mobile commerce value chain: analysis and future developments. International Journal of Information Management Buellingen, F. and Woerter, M. (2004). Development perspectives, firm strategies and applications in mobile commerce. Journal of Business Research Capiluppi, A., Michlmayr, M., (2007). From the cathedral to the bazaar: an empirical study of the lifecycle of volunteer community projects. Open Source Development, Adoption and Innovation, de Reuver, M., Haaker, T., (2009). Designing viable business models for context-aware mobile services. Telematics and Informatics 26 (3), Elberse, A., Should you invest in the long tail? Harvard Business Review. Falaki, H., Mahajan, R., Kandula, S., Lymberopoulos, D., Govindan, R., Estrin, D., (2010). Diversity in Smartphone Usage. Proceedings of MobiSys June Feijoo, C., Maghiros, I., Abadie, F., Gómez-Barroso, J.L., (2008). Exploring a heterogeneous and fragmented digital ecosystem: mobile content. Telematics and Informatics. Forman, G. and Zahorjan, J. (1994). The Challenges of Mobile Computing. Computer, April Funk, J.L., (2009). The emerging value network in the mobile phone industry: the case of Japan and its implications for the rest of the world. Telecommunications Policy 33 (1 2), Gandhewar, N. and Sheikh, R., (2010), Google Android: An Emerging Software Platform For Mobile Devices. International Journal on Computer Science and Engineering. NCICT Special Issue. Gasimov, A. (2010). Visiting Mobile Application Development: What, How and Where. Gavalas, D. and Economou, D. (2011). Development Platforms for Mobile Applications: Status and Trends. Gereffi, G., Humphrey, J., Sturgeon, T., (2005). The governance of global value chains. Review of International Political Economy 12 (1), Hertel, G., Niedner, S., Herrmann, S., (2003). Motivation of software developers in open source projects: an internet-based survey of contributors to the Linux kernel. Research Policy 32 (7),

20 Holzer, A. and Ondrus, J. (2011). Mobile application market: A developer s perspective. Telematics and Informatics, Lakhani, K.R., von Hippel, E., (2003). How open source software works: free user-to-user assistance. Research Policy 32 (6), Lorica, B. (2010). Long Tail itunes Book Apps Are More Expensive. Referred Maitland, C., Bauer, J.M., Westerveld, R., (2002). The European market for mobile data: evolving value chains and industry structures. Telecommunications Policy Parker, G.G. and van Alstyne M.W., (2005). Two-Sided Network Effects: A Theory of Information Product Design , Vol. 51, Number 10, October Rabin Μ. (1989). Efficient dispersal of information for security, load balancing, and fault tolerance. Journal of the ACM Volume 36 Issue 2, April Raymond, E., (1999). The cathedral and the bazaar. Knowledge, Technology, and Policy 12, August Riehle, D., (2007). The economic motivation of open source software: stakeholder perspectives. IEEE Computer 40 (4), Rochet, J.-C. and Tirole, J. (2003). Platform Competition in Two-Sided Markets. Journal of European Economic Association June Rochet, J.-C. and Tirole, J. (2004). Two-Sided Markets: An Overview. Working paper, Institut d Economie Industrielle Verkasalo H. (2009). Open Mobile Platforms: Modeling the Long-Tail of Application Usage. In proceedings of the 4 th International Conference on Internet and Web Applications and Services

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Επιχειρηματικό Μοντέλο - Ορισμός Για τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και. Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Σχεδιάζοντας το μέλλον με αξιοπιστία. Έλενα Ταβλάκη Μηχ. Ε.Μ.Π., ΜΒΑ ΟΤΕ Α.Ε. etavlaki@aegean.

Νέες Τεχνολογίες και. Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Σχεδιάζοντας το μέλλον με αξιοπιστία. Έλενα Ταβλάκη Μηχ. Ε.Μ.Π., ΜΒΑ ΟΤΕ Α.Ε. etavlaki@aegean. Νέες Τεχνολογίες και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες: Σχεδιάζοντας το μέλλον με αξιοπιστία Μηχ. Ε.Μ.Π., ΜΒΑ ΟΤΕ Α.Ε. etavlaki@aegean.gr Νέα οικονομία: επιτυχίες αλλά και αποτυχίες Νέα οικονομία υπάρχουν πολλά

Διαβάστε περισσότερα

economy Δρ. Πάνος Φιτσιλής, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας fitsilis@teilar.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση και Διαχείριση Έργων

economy Δρ. Πάνος Φιτσιλής, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας fitsilis@teilar.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση και Διαχείριση Έργων economy Δρ. Πάνος Φιτσιλής, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας fitsilis@teilar.gr 1 Διοίκηση και Διαχείριση Έργων Τι είναι τα apps H λέξη app είναι μια λέξη που έχει μπει στο λεξικό όλων μας Λογισμικό εφαρμογή Λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 2: Ηλεκτρονικά Επιχειρηματικά Μοντέλα Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 2: Ηλεκτρονικά Επιχειρηματικά Μοντέλα Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 2: Ηλεκτρονικά Επιχειρηματικά Μοντέλα Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων e-commerce Project Manager Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Γιώργος Καραμανώλης, Crowdpolicy, Co-Founder & CTO Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas 1 CYTA Προσφορά πλήρους γκάμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Έσοδα το

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

The IT Security Expert Profile

The IT Security Expert Profile The IT Security Expert Profile Dimitris Gritzalis February 2013 1 Ελληνική Αστυνομία 2 ο Συνέδριο Υποδ/νσης Δίωξης Ηλεκ/κού Εγκλήματος «Η ασφαλής πλοήγηση είναι υπόθεση όλων μας» Αθήνα, Φλεβάρης 2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

What s App? Apps for People! Άρης Παρασκευόπουλος Mobile Data, Handsets & VAS marketing senior manager

What s App? Apps for People! Άρης Παρασκευόπουλος Mobile Data, Handsets & VAS marketing senior manager What s App? Apps for People! Άρης Παρασκευόπουλος Mobile Data, Handsets & VAS marketing senior manager Περιεχόμενα: Apps / Smartphones / Mobile Internet Παγκόσμια αγορά Ελληνική αγορά Στρατηγική WIND To

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Αργύρης Παπαντωνόπουλος Business Development Manager Mantis Hellas Τα Logistics λίγα χρόνια πριν Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας 1. Βρεχόπουλος Αδάμ, (2009) «Ποιος «Ελέγχει» την Ηλεκτρονική Ατμόσφαιρα Καταστήματος? Ερευνητικά Ερωτήματα με Κρίσιμες Επιχειρηματικές

Διαβάστε περισσότερα

e-επιχειρείν e-επιχειρείν

e-επιχειρείν e-επιχειρείν Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση των εννοιών του (ebusiness) καθώς και του e-εμπορίου (ecommerce) Τα σημαντικότερα επιχειρηματικά μοντέλα (Business Models) Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Επιχειρηµατική Ευφυΐα Απότηνιδέαστηνπράξη Παναγιώτης Θεοφάνους Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Περιεχόµενα 1. SAP Εταιρικόπροφίλ 2. Επιχειρηµατική Ευφυΐα - Η ανάγκη 3. SAP Business Intelligence

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία συστηµάτων λογισµικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις

Τεχνολογία συστηµάτων λογισµικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις Τεχνολογία συστηµάτων λογισµικού και γεωπληροφορική: σύγκλιση, ολοκλήρωση και τάσεις Βασίλειος Βεσκούκης ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ ιδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ http://www.softlab.ece.ntua.gr/~bxb

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης»

Πράξη «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης» Πράξη «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης» Καθ. Σωτήρης Νικολετσέας (Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου) ΙΤΥΕ «Διόφαντος» και Πανεπιστήμιο Πατρών Ημερίδα με Καθηγητές Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS SOFTWARE DIVISION

BUSINESS SOFTWARE DIVISION BUSINESS SOFTWARE DIVISION Agenda DEMO Go-to-market strategy Γενικά για τα συστήματα CRM Περιγραφή πρότασης CRM Ειδικά για το project Πληροφορίες για τη SiEBEN SiEBEN We Lead By Numbers: 2000 SiEBEN Founding

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο. Software Evolution Monitor Requirements. Απόστολος Ζάρρας http://www.cs.uoi.gr/~zarras/se.htm

Γενικό πλαίσιο. Software Evolution Monitor Requirements. Απόστολος Ζάρρας http://www.cs.uoi.gr/~zarras/se.htm Software Evolution Monitor Requirements Απόστολος Ζάρρας http://www.cs.uoi.gr/~zarras/se.htm Γενικό πλαίσιο Γενικά, οι αποφάσεις που λαμβάνουμε και ο προγραμματισμός της όλης διαδικασίας συντήρησης ενός

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα:

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: «Εφαρμογές ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: Η μετάβαση από την υλοποίηση συστημάτων στην δημιουργία υπηρεσιών για τον πολίτη» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΖΑΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ vmizaras@infotrip.gr Συστήματα ευφυών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων

Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. Laudon,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τάσεις στα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και δυνατότητες αξιοποίησής τους στην ελληνική περιφέρεια

Σύγχρονες τάσεις στα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και δυνατότητες αξιοποίησής τους στην ελληνική περιφέρεια Σύγχρονες τάσεις στα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και δυνατότητες αξιοποίησής τους στην ελληνική περιφέρεια Αλέξανδρος Καλόξυλος Επίκ. Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Στόχος της σημερινής εισήγησης : H εξοικείωση και η κατανόηση των αρχών του στρατηγικού σχεδιασμού στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEB 2.0 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ MARKETING

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEB 2.0 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ MARKETING ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WEB 2.0 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟ MARKETING Του Καθ. Dr. Walter Ruf Περιεχόμενο Βασικές Πληροφορίες Τροφοδοσία Feeds (RSS-Feed, XML-Feed) Weblog (Blog) Social Software

Διαβάστε περισσότερα

«Προοπτικές απασχόλησης αποφοίτων MIS στον τομέα του διαδικτύου και της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας»

«Προοπτικές απασχόλησης αποφοίτων MIS στον τομέα του διαδικτύου και της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας» Εκδήλωση του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα: «Διαδίκτυο & Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα», 5/6/2013, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας «Προοπτικές απασχόλησης αποφοίτων MIS στον τομέα του διαδικτύου και της

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Δημήτρης Ι. Χρόνης (Ο.Τ.Ε) Λάμπρος Ράπτης (Ε.Μ.Π) Περιεχόμενα Παροχή υπηρεσιών σε ετερογενή δίκτυα Αρχιτεκτονική διαχείρισης ετερογενών δικτύων Λειτουργικές απαιτήσεις Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Κάτια Σταθάκη Enterprise Segment Senior Manager Vodafone Ελλάδας Σε έναν κόσμο ραγδαίων και απρόβλεπτων αλλαγών, η ευελιξία και η κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας

Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ηλεκτρονικά Μαθήματα και Χώροι Συνεργασίας Ημερίδα ΕΚΤ Αθήνα 29/10/2015 Κωνσταντίνος Τσιμπάνης k.tsibanis@noc.uoa.gr άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια χρήσης Creative Commons. χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ πρόταση κατεύθυνσης ΠΜΣ

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ πρόταση κατεύθυνσης ΠΜΣ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ πρόταση κατεύθυνσης ΠΜΣ Τίτλος κατεύθυνσης Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης Στόχος της κατεύθυνσης Η ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Με τις συγκεκριμένες διπλωματικές εργασίες, ο στόχος μας είναι να κατασκευάσουμε το πρώτο ερευνητικό Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδάσκων: Ι. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ηλεκτρονικο εμποριο. Εισαγωγή στο η-εμπόριο

Εισαγωγή στο ηλεκτρονικο εμποριο. Εισαγωγή στο η-εμπόριο Εισαγωγή στο ηλεκτρονικο εμποριο ΕDI Διαδικτυακές Υπηρεσίες Προγενέστερες Μορφές Ηλεκτρονικού Εμπορίου Basic e-commerce Communities of Commerce Collaborative Commerce EDI To ΕDI σχεδιάστηκε ως σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου Content Management Systems Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου Συμεωνίδης Ευστάθιος BSc in Information Technology MSc in Information Systems MSc in Management Linked In: http://gr.linkedin.com/pub/stathis-simeonidis/24/217/92

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud!

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! H ελληνική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web?

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? (ή αλλιώς, έρχεται το τέλος των plugins?) Αλέξανδρος Καράκος Εργαστήριο Προγραµµατισµού και Επεξεργασίας Πληροφοριών Internet 2... Είναι ένα ξεχωριστό µέσο δηµοσίευσης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) και οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant Θεσσαλονίκη - Φεβρουάριος 2015 «όλα έχουν λεχθεί..αφού υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Υπεύθυνοι καθηγητές: Αδάμος Δημήτριος, ΠΕ19 Φουρκιώτου Σταματία, ΠΕ18.02 Τμήματα: Β Πληροφορικής Β Οικονομίας - Διοίκησης Τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο

Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ από το ΚΕΔ του Π. Κρήτης. Case Study Υπηρεσίες βίντεο Γιάννης Φραγκιαδάκης, Εμμανουήλ Ζουράρης Κέντρο Επικοινωνιών & Δικτύων Π.Κ 16 Μαϊου 2010 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛ/ΛΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημητρίου Σωτήρης 6417

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημητρίου Σωτήρης 6417 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημητρίου Σωτήρης 6417 Παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού Τεχνολογίες Σχεδιασμός Υλοποίηση Αξιολόγηση Προοπτικές Ένα παιχνίδι διάχυτου υπολογισμού είναι ένα παιχνίδι που έχει ένα ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

καταναλωτών Αξιολόγηση

καταναλωτών Αξιολόγηση Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο στην Ελλάδα Καταγραφή των Ελλήνων on-line καταναλωτών Αξιολόγηση των Ελληνικών ηλεκτρ. καταστηµάτων Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εµπορίου & Επιχειρείν (ELTRUN) Οικονοµικό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το citybeez.gr;

Τι είναι το citybeez.gr; Τι είναι το citybeez.gr; Το citybeez.gr είναι μια πρωτοποριακή διαδικτυακή πλατφόρμα προηγμένης επαγγελματικής προβολής και αποστολής στοχευμένων προσφορών. Ποιος είναι ο στόχος; Να έρθει κοντά ο τοπικός

Διαβάστε περισσότερα