ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΟΤ ΕΝ E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/25 οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισµός του διαγράµµατος κοκκοµετρίας - Μέθοδος µε κόσκινα Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size distribution - Sieving method [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ CEN/TS Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Σύστηµα τροχών και τροχοφορείς - Μονοµπλόκ τροχών - ιαδικασία για τεχνική έγκριση - Μέρος 2: Χυτευτοί τροχοί Railway applications - Wheelsets and bogies - Monobloc wheels - Technical approval procedure - Part 2: Cast wheels ΕΛΟΤ CEN/TS Εξοπλισµός συντήρησης οδών - Μέρος 3: Ταξινόµηση Road service area maintenance equipment - Part 3: Classification ΕΛΟΤ CEN/TS Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Σύστηµα τροχών και τροχοφορείς - Απαιτήσεις προϊόντος για χυτευτούς τροχούς Railway applications - Wheelsets and bogies - Product requirements for cast wheels ΕΛΟΤ EN E2 Καυστήρες διασκορπισµού πετρελαίου - Αντλίες και κινητήρες καυστήρων πετρελαίου - ιαστάσεις σύνδεσης - Μέρος 1: Αντλίες για καυστήρες πετρελαίου Atomizing oil burners - Oil burner pumps and oil burner motors - Connecting dimensions - Part 1: Oil burner pumps ΕΛΟΤ EN Καυστήρες διασκορπισµού πετρελαίου - Αντλίες και κινητήρες καυστήρων πετρελαίου - ιαστάσεις σύνδεσης - Μέρος 2: Κινητήρες για καυστήρες πετρελαίου Atomizing oil burners - Oil burner pumps and oil burner motors - Connecting dimensions - Part 2: Oil burner motors ΕΛΟΤ EN οκιµασία καταλληλότητας συγκολλητών - Συγκόλληση µε τήξη - Μέρος 6: Χυτοσίδηρος Qualification test of welders - Fusion welding - Part 6: Cast iron ΕΛΟΤ EN ιακοσµητικά πολύστρωµα υψηλής συµπίεσης (HPL) - Φύλλα µε βάση θερµοσκληρυνόµενες ρητίνες (συνήθως αποκαλούµενα πολύστρωµα) - Μέρος 8: Ταξινόµηση και προδιαγραφές για πολύστρωµα σχεδιασµού High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) - Part 8: Classification and specifications for design laminates ΕΛΟΤ EN ιακοσµητικά πολυστρωµατικά φύλλα υψηλής συµπίεσης (HPL) - Φύλλα µε βάση θερµοσκληρυνόµενες ρητίνες (συνήθως αποκαλούµενα πολυστρωµατικά φύλλα) - Μέρος 9: Ταξινόµηση και προδιαγραφή για εναλλακτικά πολυστρωµατικά φύλλα κεντρικής στρώσης High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) - Part 9: Classification and specifications for alternative core laminates ΕΛΟΤ EN 453+A1 Μηχανές επεξεργασίας τροφίµων - Αναδευτήρες ζύµης - Απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής Food processing machinery - Dough mixers - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN 454+A1 Μηχανές επεξεργασίας τροφίµων - Πλανητικοί αναδευτήρες - Απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής Food processing machinery - Planetary mixers - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN A1 Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - Φύλλα, ταινίες και επίπεδες πλάκες - Μέρος 1: Τεχνικές συνθήκες ελέγχου και παράδοσης Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery ΕΛΟΤ EN 590+A1 Καύσιµα αυτοκίνησης - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 1

2 Automotive fuels - Diesel - Requirements and test methods ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Μονολιθικά κεραµικά - Γενικές ιδιότητες και ιδιότητες υφής - Μέρος 5: Προσδιορισµός του ογκοµετρικού κλάσµατος φάσης µε εκτίµηση των µικροφωτογραφιών Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - General and textural properties - Part 5: Determination of phase volume fraction by evaluation of micrographs ΕΛΟΤ EN 710+A1 Απαιτήσεις ασφάλειας για µηχανήµατα, εγκαταστάσεις και συναφή εξοπλισµό για διαµόρφωση χυτών και κατασκευή πυρήνων Safety of machinery - Safety requirements for foundry moulding and coremaking machinery and plant and associated equipment ΕΛΟΤ EN 723 E2 Χαλκός και κράµατα χαλκού - Μέθοδος καύσης για τον προσδιορισµό της περιεκτικότητας σε άνθρακα στην εσωτερική επιφάνεια των χαλκοσωλήνων και των εξαρτηµάτων τους Copper and copper alloys - Combustion method for determination of the carbon content on the inner surface of copper tubes or fittings ΕΛΟΤ EN Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Θερµοµηχανικές ιδιότητες των µονολιθικών κεραµικών - Μέρος 4: Προσδιορισµός της καµπύλης παραµόρφωσης ερπυσµού σε υψηλές θερµοκρασίες Advanced technical ceramics - Thermomechanical properties of monolithic ceramics - Part 4: Determination of flexural creep deformation at elevated temperatures ΕΛΟΤ EN Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Θερµοµηχανικές ιδιότητες των µονολιθικών κεραµικών- Θερµοµηχανικές ιδιότητες - Μέρος 5: Προσδιορισµός του µέτρου ελαστικότητας σε υψηλές θερµοκρασίες Advanced technical ceramics - Thermomechanical properties of monolithic ceramics - Part 5: Determination of elastic moduli at elevated temperatures ΕΛΟΤ EN Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Μηχανικές ιδιότητες των µονολιθικών κεραµικών σε θερµοκρασία περιβάλλοντος - Μέρος 6: Καθοδήγηση για θραυστογραφική έρευνα Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 6: Guidance for fractographic investigation ΕΛΟΤ EN Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Μηχανικές ιδιότητες µονολιθικών κεραµικών σε θερµοκρασία περιβάλλοντος - Μέρος 7: οκιµές δοκιµίων µορφής δακτυλίου C Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 7: C-ring tests ΕΛΟΤ EN Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Μηχανικές ιδιότητες µονολιθικών κεραµικών σε θερµοκρασία περιβάλλοντος - Μέρος 8: Οδηγίες διενέργειας δοκιµών ικανότητας Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 8: Guidelines for conducting proof tests ΕΛΟΤ EN E2 Συσκευασία για τελικά αποστειρωµένα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 10: Μη υφαντά υλικά από πολυολεφίνες µε επικάλυψη κόλλας - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 10: Adhesive coated nonwoven materials of polyolefines - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN E2 Συσκευασία για τελικά αποστειρωµένα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 2: Περίβληµα αποστείρωσης - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Sterilization wrap - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN E2 (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 2

3 Συσκευασία για τελικά αποστειρωµένα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 3: Χαρτί για χρήση στην κατασκευή χαρτόσακκων (προδιαγράφονται στο EN 868-4) και στην κατασκευή σάκων και ρολών (προδιαγράφονται στο EN Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 3: Paper for use in the manufacture of paper bags (specified in EN 868-4) and in the manufacture of pouches and reels (specified in EN 868-5) - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN E2 Συσκευασία για τελικά αποστειρωµένα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 5: Θερµοσυγκολλούµενοι σάκοι και ρολά από πορώδη υλικά και πλαστικές µεµβράνες - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 5: Sealable pouches and reels of porous materials and plastic film construction - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN E2 Συσκευασία για τελικά αποστειρωµένα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 6: Χαρτί για διεργασίες αποστείρωσης µε χαµηλή θερµοκρασία - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 6: Paper for low temperature sterilization processes - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN E2 Συσκευασία για τελικά αποστειρωµένα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 7: Αυτοκόλλητο επικαλυµµένο χαρτί για διεργασίες αποστείρωσης µε χαµηλή θερµοκρασία - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 7: Adhesive coated paper for low temperature sterilization processes - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN E2 Συσκευασία για τελικά αποστειρωµένα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 8: Επαναχρησιµοποιούµενοι περιέκτες αποστείρωσης για αποστειρωτές ατµού που συµµορφώνονται µε το ΕΝ Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 8: Re-usable sterilization containers for steam sterilizers conforming to EN Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN E2 Συσκευασία για τελικά αποστειρωµένα προϊόντα για ιατρική χρήση - Μέρος 9: Μη υφαντά υλικά από πολυολεφίνες χωρίς επικάλυψη - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 9: Uncoated nonwoven materials of polyolefines - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/25 οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 3: Προσδιορισµός της µορφής των κόκκων - είκτης πλακοειδούς Test for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of particle shape - Flakiness index [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/25 οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 8: Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσµατος (παιπάλης) - οκιµή ισοδυνάµου άµµου Tests for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines - Sand equivalent test [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN 1006 Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Μονολιθικά κεραµικά - Καθοδήγηση για τη δειγµατοληψία και επιλογή δοκιµίων για την εκτίµηση των ιδιοτήτων Advanced technical ceramics - Monolithic ceramics - Guidance on the selection of test pieces for the evaluation of properties ΕΛΟΤ EN E2 Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Κεραµικά σύνθετα - Μέθοδοι δοκιµής ενισχύσεων - Μέρος 5: Προσδιορισµός κατανοµής της αντοχής σε εφελκυσµό και της τάσης εφελκυσµού µέχρι αστοχίας των ινών σε µια δέσµη ινών σε θερµοκρασία περιβάλλοντος Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods of test for reinforcements - Part 5: Determination of distribution of tensile strength and of tensile strain to failure of filaments within a multifilament tow at ambient temperature ΕΛΟΤ EN Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Σύνθετα κεραµικά. Μέθοδοι δοκιµής ενισχύσεων - Μέρος 7: Προσδιορισµός της κατανοµής της αντοχής σε εφελκυσµό και της τάσης εφελκυσµού µέχρι αστοχίας των ινών σε µια δέσµη ινών σε υψηλή θερµοκρασία (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 3

4 Advanced technical ceramics - Ceramic composites - Methods of test for reinforcements - Part 7: Determination of the distribution of tensile strength and of tensile strain to failure of filaments within a multifilament tow at high temperature ΕΛΟΤ EN Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Μέθοδοι δοκιµής κεραµικών επικαλύψεων - Μέρος 12: οκιµή παλινδροµικής τριβής Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings - Part 12: Reciprocating wear test ΕΛΟΤ EN Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Μέθοδοι δοκιµής κεραµικών επικαλύψεων - Μέρος 12: οκιµή παλινδροµικής τριβής Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings - Part 12: Reciprocating wear test ΕΛΟΤ EN Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Μέθοδοι δοκιµής κεραµικών επικαλύψεων - Μέρος 9 : Προσδιορισµός του µέτρου ελαστικότητας σε θραύση Advanced technical ceramics - Methods of test for ceramic coatings - Part 9: Determination of fracture strain ΕΛΟΤ EN E2 Χαρτί και χαρτόνι για χρήση σε επαφή µε τρόφιµα - Οργανοληπτική ανάλυση - Μέρος 1: Οσµή Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Sensory analysis - Part 1: Odour ΕΛΟΤ EN E2 Χαρτί και χαρτόνι για χρήση σε επαφή µε τρόφιµα - Οργανοληπτική ανάλυση - Μέρος 2: Παρένθετη επίδραση στη γεύση ή οσµή Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Sensory analysis - Part 2: Off-flavour (taint) ΕΛΟΤ EN 1247+A1 Μηχανήµατα χυτηρίου - Απαιτήσεις ασφάλειας για χοάνες, εξοπλισµό έγχυσης, φυγοκεντρικές µηχανές χύτευσης, µηχανές συνεχούς και µη συνεχούς ροής χύτευσης Foundry machinery - Safety requirements for ladles, pouring equipment, centrifugal casting machines, continuous and semi continuous casting machines ΕΛΟΤ EN 1429 E2 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός του υπολείµµατος σε κόσκινο των ασφαλτικών γαλακτωµάτων και προσδιορισµός της σταθερότητας κατά την αποθήκευση, µε κοσκίνιση Bitumen and bituminous binders - Determination of residue on sieving of bituminous emulsions, and determination of storage stability by sieving ΕΛΟΤ EN 1430 E2 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός της πολικότητας των σωµατιδίων σε ασφαλτικά γαλακτώµατα Bitumen and bituminous binders - Determination of particle polarity of bituminous emulsions ΕΛΟΤ EN 1493 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/27 Ανυψωτήρες οχηµάτων Vehicle lifts ΕΛΟΤ EN 1560 E2 Τεχνολογία χυτηρίων - Σύστηµα χαρακτηρισµού χυτοσιδήρου - Σύµβολα και αριθµοί υλικού Founding - Designation system for cast iron - Material symbols and material numbers ΕΛΟΤ EN Απαιτήσεις ασφάλειας για τράπεζες ανύψωσης - Μέρος 1: Τράπεζες ανύψωσης λειτουργούσες µέχρι δύο σταθερών επιπέδων Safety requirements for lifting tables - Part 1: Lifting tables serving up to two fixed landings ΕΛΟΤ EN 1676 E2 Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - Χελώνες από κράµα αλουµινίου για επανάτηξη - Προδιαγραφές Aluminium and aluminium alloys - Alloyed ingots for remelting - Specifications (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 4

5 ΕΛΟΤ EN 1678+A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Μηχανές κοπής λαχανικών - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Vegetable cutting machines - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN 1706 E2 Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - Χυτά τεµάχια - Χηµική σύσταση και µηχανικές ιδιότητες Aluminium and aluminium alloys - Castings - Chemical composition and mechanical properties ΕΛΟΤ EN 1808+A1 Απαιτήσεις ασφαλείας σε αναρτώµενους εξοπλισµούς πρόσβασης - υπολογισµοί σχεδιασµού, κριτήρια σταθερότητας, κατασκευή - οκιµές Safety requirements on Suspended Access Equipment - Design calculations, stability criteria, construction - Tests ΕΛΟΤ EN 1808+A1 Απαιτήσεις ασφαλείας σε αναρτώµενους εξοπλισµούς πρόσβασης - υπολογισµοί σχεδιασµού, κριτήρια σταθερότητας, κατασκευή - οκιµές Safety requirements on Suspended Access Equipment - Design calculations, stability criteria, construction - Tests ΕΛΟΤ EN 1816 E2 Ελαστικά καλύµµατα δαπέδου - Προδιαγραφή για οµογενή και ετερογενή λεία ελαστικά καλύµµατα δαπέδου µε αφρώδες υπόστρωµα Resilient floor coverings - Specification for homogeneous and heterogeneous smooth rubber floor coverings with foam backing ΕΛΟΤ EN 1817 E2 Ελαστικά καλύµµατα δαπέδου - Προδιαγραφή για οµογενή και ετερογενή λεία ελαστικά καλύµµατα δαπέδου Resilient floor coverings - Specification for homogeneous and heterogeneous smooth rubber floor coverings ΕΛΟΤ EN 1864 E2 Σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας - Χώρος πηδαλουχίας - Απαιτήσεις σχετικές µε την εργονοµία και την ασφάλεια Inland navigation vessels - Wheelhouse - Ergonomic and safety requirements ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Αυτόµατοι τεµαχιστήρες - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Automatic dividers - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Ενδιάµεσα µηχανήµατα διόγκωσης - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Intermediate provers - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/20 Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας -Μέρος 7: ιατοµές αγωγών καπνού Smoke and heat control systems - Part 7: Smoke duct sections ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/20 Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 8: ιαφράγµατα έλέγχου καπνού Smoke and heat control systems - Part 8: Smoke control dampers ΕΛΟΤ EN E3 Χειροκίνητα τροχήλατα καθίσµατα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Manual wheelchairs - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN E2 Ελαστικά καλύµµατα δαπέδου - Προδιαγραφές για οµογενή και ετερογενή ανάγλυφα ελαστικά καλύµµατα δαπέδου Resilient floor coverings - Specifications for homogeneous and heterogeneous relief rubber floor coverings ΕΛΟΤ EN A1 (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 5

6 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Μηχανές εκδοράς, αφαίρεσης δέρµατος και απονεύρωσης - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Derinding-, skinning- and membrane removal machines - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανές επεξεργασίας τροφίµων - Μηχανές πλήρωσης και βοηθητικές µηχανές - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Filling machines and auxiliary machines - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφιµών - Φυγοκεντρικές µηχανές επεξεργασίας εδώδιµων ελαίων και λίπων - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Centrifugal machines for processing edible oils and fats - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN E2 Τεχνολογία χυτηρίων - Χυτοσίδηροι ανθεκτικοί σε τριβή Founding - Abrasion resistant cast irons ΕΛΟΤ EN E2 Χαλκός και κράµατα χαλκού - Στρογγυλοί σωλήνες χαλκού άνευ ραφής για κλιµατισµό και ψύξη - Μέρος 1: Σωλήνες για δίκτυα σωληνώσεων Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for air conditioning and refrigeration - Part 1: Tubes for piping systems ΕΛΟΤ EN E2 Χαλκός και κράµατα χαλκού - Στρογγυλοί σωλήνες χαλκού άνευ ραφής για κλιµατισµό και ψύξη - Μέρος 2: Σωλήνες για συσκευές Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for air conditioning and refrigeration - Part 2: Tubes for equipment ΕΛΟΤ EN E2 Τρόφιµα - Προσδιορισµός βιταµίνης D µε υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης - Μέτρηση χοληκαλσιφερόλης (D3) και εργοκαλσιφερόλης (D2) Foodstuffs - Determination of vitamin D by high performance liquid chromatography - Measurement of cholecalciferol (D3) or ergocalciferol (D2) ΕΛΟΤ EN E2 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός της τάσης διαχωρισµού των ασφαλτικών γαλακτωµάτων Bitumen and bituminous binders - Determination of settling tendency of bituminous emulsions ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Εξαρτήµατα µηχανών κετέριγκ µε βοηθητική κίνηση - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Catering attachments for machines having an auxiliary drive hub - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Προπαρασκευαστές τροφίµων και αναµικτήρες - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Food processors and blenders - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Αναµικτήρες και αναδευτήρες χειρός - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Hand-held blenders and whisks - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Αναµίκτες µε πρόβολο - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Beam mixers - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN A1 (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 6

7 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Περιστροφικοί κοπτήρες λεκάνης - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Rotating bowl cutters - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN E2 Ασβεστούχα ή/και µαγνησιούχα βελτιωτικά εδάφους - Προσδιορισµός της κοκκοµετρικής κατανοµής µε υγρό και στεγνό κοσκίνισµα Liming materials - Determination of size distribution by dry and wet sieving ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Φορητές ή/και χειρήλατες µηχανές και συσκευές µε µηχανοκίνητα κοπτικά εργαλεία - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Portable and/or hand-guided machines and appliances with mechanically driven cutting tools - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN A2 Μικροί αποστειρωτές ατµού Small steam sterilizers ΕΛΟΤ EN E2 Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Ανάκτηση του συνδετικού από το ασφαλτικό γαλάκτωµα ή διάλυµα ή ρευστοποιηµένο ασφαλτικό συνδετικό - Μέρος 2: Σταθεροποίηση µετά από ανάκτηση µε εξάτµιση Bitumen and bituminous binders - Recovery of binder from bituminous emulsion or cut-back or fluxed bituminous binders - Part 2: Stabilisation after recovery by evaporation ΕΛΟΤ EN E2 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός της συµπεριφοράς σε θραύση - Μέρος 2: Προσδιορισµός του χρόνου ανάµιξης των κατιοντικών ασφαλτικών γαλακτωµάτων µε λεπτόκοκκα αδρανή Bitumen and bituminous binders - Determination of breaking behaviour - Part 2: Determination of fines mixing time of cationic bituminous emulsions ΕΛΟΤ EN A1 Γεωργικά µηχανήµατα - Εξοπλισµός συγκοµιδής γεωµήλων - Ασφάλεια Agricultural machinery - Potato harvesting equipment - Safety ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Γραµµή - Ολισθητήρες και υποστηρίγµατα από ξύλο Railway applications - Track - Wood sleepers and bearers ΕΛΟΤ EN E2 Χαλκός και κράµατα χαλκού - Επικασσιτερωµένες ταινίες µε εµβάπτιση εν θερµώ Copper and copper alloys - Hot-dip tinned strip ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/20 Γερανοί - Ασφάλεια - Χειροκίνητοι γερανοί Cranes - Safety - Hand powered cranes [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - Προδιαγραφές για κατεργασµένα προϊόντα και χυτά για θαλάσσιες εφαρµογές (ναυπήγηση, θαλάσσιες και παράκτιες κατασκευές) Aluminium and aluminium alloys - Specifications for wrought and cast products for marine applications (shipbuilding, marine and offshore) ΕΛΟΤ EN Ε2 Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών - Προσοµοιωτής φθοράς Road marking materials - Wear simulator Turntable ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Αποφλοιωτές λαχανικών - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Vegetable peelers - Safety and hygiene requirements (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 7

8 ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - ιακόπτες και διασταυρώσεις - Μέρος 2: Απαιτήσεις για γεωµετρικό σχεδιασµό Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 2: Requirements for geometric design ΕΛΟΤ EN E2 Απαιτήσεις ασφάλειας για τροχιστικά εργαλεία µε διαµάντι ή νιτρίδιο του βορίου Safety requirements for superabrasive products ΕΛΟΤ EN E2 Πλαστικά - Προφίλ από µη πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) για κτιριακές εφαρµογές - Μέρος 1: Χαρακτηρισµός προφίλ PVC-U Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications - Part 1: Designation of PVC-U profiles ΕΛΟΤ EN Πλαστικά - Προφίλ από µη πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) για κτιριακές εφαρµογές - Μέρος 3: Χαρακτηρισµός προφίλ PVC-UE Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications - Part 3: Designation of PVC-UE profiles ΕΛΟΤ EN E2 Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισµός της τάσης εφίδρωσης των ασφάλτων Bitumen and bituminous binders - Determination of staining tendency of bitumen ΕΛΟΤ EN E2 Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισµός του δυναµικού ιξώδους ασφαλτικών συνδετικών µε χρήση περιστροφικού ιξωδοµέτρου Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity of bituminous binder using a rotating spindle apparatus ΕΛΟΤ EN E2 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός της απώλειας µάζας των βιοµηχανικών ασφαλτικών κατόπιν θέρµανσης Bitumen and bituminous binders - Determination of the loss in mass after heating of industrial bitumen ΕΛΟΤ EN E2 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Πλαίσιο προδιαγραφών των σκληρών βιοµηχανικών ασφαλτικών Bitumen and bituminous binders - Framework for specification of hard industrial bitumens ΕΛΟΤ EN E2 Συντήρηση - Ορολογία συντήρησης Maintenance - Maintenance terminology ΕΛΟΤ EN E2 Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών απόσταξης κλασµάτων και διαλύµατα ασφαλτικών συνδετικών µε ορυκτά διαλύµατα Bitumen and bituminous binders - Determination of the distillation characteristics of cut-back and fluxed bituminous binders made with mineral fluxes ΕΛΟΤ EN E2 Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισµός της ελαστικής ανάκτησης της τροποποιηµένης ασφάλτου Bitumen and bituminous binders - Determination of the elastic recovery of modified bitumen ΕΛΟΤ EN E2 Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισµός της σταθερότητας στην αποθήκευση της τροποποιηµένης ασφάλτου Bitumen and bituminous binders - Determination of storage stability of modified bitumen ΕΛΟΤ EN E2 (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 8

9 οκιµές συγκολλητικών για επικαλύψεις δαπέδων - Προσδιορισµός της ηλεκτρικής αντίστασης συγκολλητικών ταινιών και συνθέτων Test of adhesives for floor covering - Determination of the electrical resistance of adhesive films and composites ΕΛΟΤ EN E2 Συντήρηση - Τεκµηρίωση συντήρησης Maintenance - Documentation for maintenance ΕΛΟΤ EN /A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/20 Βιοµηχανικές µεταλλικές σωληνώσεις - Μέρος 2: Υλικά Metallic industrial piping - Part 2: Materials ΕΛΟΤ EN /A2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/20 Βιοµηχανικές µεταλλικές σωληνώσεις - Μέρος 2: Υλικά Metallic industrial piping - Part 2: Materials ΕΛΟΤ EN /A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/20 Βιοµηχανικές µεταλλικές σωληνώσεις - Μέρος 5: Ελεγχος και δοκιµές Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN /A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/20 Βιοµηχανικές µεταλλικές σωληνώσεις - Μέρος 8: Πρόσθετες απαιτήσεις για σωληνώσεις αλουµινίου και κράµατα σωληνώσεων αλουµινίου Metallic industrial piping - Part 8: Additional requirements for aluminium and aluminium alloy piping ΕΛΟΤ EN E2 Επικαλυµµένα µεταλλικά ελάσµατα - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 1: Πάχος επικάλυψης Coil coated metals - Test methods - Part 1: Film thickness ΕΛΟΤ EN E2 Επικαλυµµένα µεταλλικά ελάσµατα - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 10: Αντοχή στο φθορίζον υπεριώδες φως και στη συµπύκνωση ύδατος Coil coated metals - Test methods - Part 10: Resistance to fluorescent UV radiation and water condensation ΕΛΟΤ EN E2 Επικαλυµµένα µεταλλικά ελάσµατα - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 21: Εκτίµηση της έκθεσης δοκιµίων σε εξωτερικό περιβάλλον Coil coated metals - Test methods - Part 21: Evaluation of outdoor exposed panels ΕΛΟΤ EN E2 Επικαλυµµένα µεταλλικά ελάσµατα - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 22: Χρωµατική διαφορά - Οπτική σύγκριση Coil coated metals - Test methods - Part 22: Colour difference - Visual comparison ΕΛΟΤ EN Επικαλυµµένα µεταλλικά ελάσµατα - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 27: Αντοχή στη διάβρωση υπό υγρό κατάπλασµα (δοκιµή καταπλάσµατος) Coil coated metals - Test methods - Part 27: Resistance to humid poultice (Cataplasm test) ΕΛΟΤ EN Επικαλυµµένα µεταλλικά ελάσµατα - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 29: Αντοχή στην περιβαλλοντική ρύπανση Coil coated metals - Test methods - Part 29: Resistance to environmental soiling (Dirt pick-up and striping) ΕΛΟΤ EN E2 Επικαλυµµένα µεταλλικά ελάσµατα - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 8: Αντοχή σε αλατονέφωση Coil coated metals - Test methods - Part 8: Resistance to salt spray (fog) ΕΛΟΤ EN A2 ασοκοµικά µηχανήµατα - Μηχανές τεµαχισµού ξύλου - Ασφάλεια Forestry machinery - Wood chippers - Safety (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 9

10 [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Μηχανές έγχυσης άλµης - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Curing injection machines - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN E2 Μη καταστροφικοί έλεγχοι - οκιµές ακουστικής εκποµπής - Γενικές αρχές Non-destructive testing - Acoustic emission testing - General principles ΕΛΟΤ EN E2 Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισµός των ιδιοτήτων εφελκυσµού των ασφαλτικών συνδετικών µε τη µέθοδο δοκιµής εφελκυσµού Bitumen and bituminous binders - Determination of the tensile properties of bituminous binders by the tensile test method ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Ξηραντήρες σαλατών - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Salad dryers - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN Χηµικά απολυµαντικά και αντισηπτικά - Ποσοτική δοκιµή εναιωρήµατος για την αξιολόγηση της βακτηριοκτόνου δράσης έναντι της Legionella των χηµικών απολυµαντικών για συστήµατα νερού - Μέθοδος δοκιµής και απαιτήσεις (φάση 2, βήµα 1) Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity against Legionella of chemical disinfectants for aqueous systems - Test method and requirements (phase 2, step 1) ΕΛΟΤ EN E2 Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Απεικόνιση της διασποράς του πολυµερούς σε άσφαλτο τροποποιηµένη µε πολυµερές Bitumen and bituminous binders - Visualisation of polymer dispersion in polymer modified bitumen ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/27 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Σιδηροτροχιά - Μέρος 1: Σιδηροτροχιές Vignole σιδηροδρόµου µάζας 46 kg/m και πάνω Railway applications - Track - Rail - Part 1: Vignole railway rails 46 kg/m and above ΕΛΟΤ EN A1 Ασφάλεια µηχανών - Απαιτήσεις ασφάλειας για διαµόρφωση σωλήνων και ελάστρων και εξοπλισµός τελικής επεξεργασίας Safety of machinery - Safety requirements for tube forming and rolling mills and their finishing line equipment ΕΛΟΤ EN Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισµός του δυναµικού ιξώδους τροποποιηµένης ασφάλτου µε τη µέθοδο κώνου και πλάκας Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity of modified bitumen by cone and plate method ΕΛΟΤ EN Συµπιεστές και µονάδες συµπύκνωσης για ψύξη - οκιµές απόδοσης και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 2 : Μονάδες συµπύκνωσης Compressors and condensing units for refrigeration - Performance testing and test methods - Part 2: Condensing units ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Μηχανές κοπής κοτολετών - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Chop cutting machines - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Μηχανές κοπής σε κύβους - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Cubes cutting machinery - Safety and hygiene requirements (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 10

11 ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Συρραπτικές µηχανές - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Clipping machines - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Καζάνια µε µηχανοκίνητο αναδευτήρα ή/και αναµικτήρα - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Cooking kettles equipped with powered stirrer and/or mixer - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Φετοκόπτες ψωµιού - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Bread slicers - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/23 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Απαιτήσεις ασφάλειας για φορητές µηχανές και οχήµατα µεταφοράς εξοπλισµού για κατασκευή και συντήρηση Railway applications - Track - Safety requirements for portable machines and trolleys for construction and maintenance [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN A1 Συγκολλητικά - Βραχύχρονη µέθοδος για την µέτρηση των ιδιοτήτων εκποµπής για συγκολλητικά µε χαµηλή περιεκτικότητα σε διαλύτη ή συγκολλητικά χωρίς διαλύτη µετά την εφαρµογή - Μέρος 3: Προσδιορισµός των πτητικών αλδεϋδών Adhesives - Short term method for measuring the emission properties of low-solvent or solvent-free adhesives after application - Part 3: Determination of volatile aldehydes ΕΛΟΤ EN A1 Συγκολλητικά - Βραχύχρονη µέθοδος για την µέτρηση των ιδιοτήτων εκποµπής για συγκολλητικά µε χαµηλή περιεκτικότητα σε διαλύτη ή συγκολλητικά χωρίς διαλύτη µετά την εφαρµογή - Μέρος 3: Προσδιορισµός των πτητικών διισοκυανικών Adhesives - Short term method for measuring the emission properties of low-solvent or solvent-free adhesives after application - Part 4: Determination of volatile diisocyanates ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/27 Σιδηροδροµικές εφαρµογές-σιδηροτροχιές - Μηχανές κατασκευών και συντήρησης προσδεµένες επί των τροχιών - Μέρος 1: Τεχνικές απαιτήσεις για την κίνηση Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 1: Technical requirements for running ΕΛΟΤ EN E2 Ελαστικά καλύµµατα δαπέδου - Προδιαγραφή για πάνελς δαπέδων κολυµβητών Resilient floor coverings - Specification for floor panels for loose laying ΕΛΟΤ EN E2 Τρόφιµα - Προσδιορισµός οχρατοξίνης Α σε κριθάρι και καβουρδισµένο καφέ - Μέθοδος HPLC µε καθαρισµό σε στήλη ανοσοσυγγένειας Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in barley and roasted coffee - HPLC method with immunoaffinity column clean-up ΕΛΟΤ EN Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Όροι, ορισµοί και συντοµογραφίες Advanced technical ceramics - Terms, definitions and abbreviations ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/25 Εξοπλισµός υπό πίεση για συστήµατα ψύξης και αντλίες θερµότητας - Μέρος 1: οχεία - Γενικές απαιτήσεις Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 1: Vessels - General requirements [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/25 Εξοπλισµός υπό πίεση για συστήµατα ψύξης και αντλίες θερµότητας - Μέρος 2: Σωληνώσεις - Γενικές απαιτήσεις Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 2: Piping - General requirements [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 11

12 ΕΛΟΤ EN E2 Συγκολλητικά για δέρµα και υλικά υποδηµάτων - Προετοιµασία συγκολληµένων δοκιµίων µέσω διαδικασιών έγχυσης Adhesives for leather and footwear materials - Preparation of bonded test pieces by moulding-on processes ΕΛΟΤ EN Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Μέθοδοι δοκιµής για τον προσδιορισµό της αντοχής στη θραύση των µονολιθικών κεραµικών - Μέρος 3: Μέθοδος δοκιµίου µε εγκοπή σε σχήµα V (µέθοδος CNB) Advanced technical ceramics - Test methods for determination of fracture toughness of monolithic ceramics - Part 3: Chevron notched beam (CNB) method ΕΛΟΤ EN Λειτουργίες ελέγχου σε ηλεκτρονικά συστήµατα για καυστήρες και συσκευές καύσης αερίου - Μέθοδοι για την ταξινόµηση και αξιολόγηση Control functions in electronic systems for gas burners and gas burning appliances - Methods for classification and assessment ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/27 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - ισκόφρενα για σιδηροδροµικό τροχαίο υλικό - Μέρος 2: ίσκος πέδης προσαρµοσµένος στον τροχό, διαστάσεις και απαιτήσεις ποιότητας Railway applications - Brake discs for railway rolling stock - Part 2: Brake discs mounted onto the wheel, dimensions and quality requirements ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Φετοκόπτες µπακετών - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Baguette slicers - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN A1 Ασφάλεια µηχανών - Απαιτήσεις ασφάλειας για πρέσες εξώθησης χάλυβα και µη σιδηρούχων µετάλλων Safety of machinery - Safety requirements for extrusion presses for steel and non-ferrous metals ΕΛΟΤ EN A1 Ασφάλεια µηχανών - Απαιτήσεις ασφάλειας για υδραυλικές πρέσσες θερµής κατεργασίας ανοικτής µήτρας για σφυρηλασία χαλύβων και µη σιδηρούχων υλικών Safety of machinery - Safety requirements for hydraulically powered open die hot forging presses for the forging of steel and non-ferrous metals ΕΛΟΤ EN A1 Ασφάλεια µηχανών - Απαιτήσεις ασφάλειας για µηχανές και εξοπλισµό για την παραγωγή χάλυβα µε φούρνο ηλεκτρικού τόξου Safety of machinery - Safety requirements for machinery and equipment for production of steel by electric arc furnaces ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/27 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Αργιλλοθερµική συγκόλληση σιδηροτροχιών - Μέρος 1: Έγκριση διαδικασιών συγκόλλησης Railway applications - Track - Aluminothermic welding of rails - Part 1: Approval of welding processes ΕΛΟΤ EN A1 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Έλεγχος της εργοστασιακής παραγωγής ασφαλτικών γαλακτωµάτων, ρευστοποιηµένης και ρευστής ασφάλτου Bitumen and bituminous binders - Bituminous emulsions, fluxed and cut-back bitumen factory production control ΕΛΟΤ EN Στερεά βιοκαύσιµα - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε υγρασία - Μέθοδος ξήρανσης σε κλίβανο - Μέρος 2: Ολική υγρασία - Απλοποιηµένη µέθοδος Solid biofuels - Determination of moisture content - Oven dry method - Part 2: Total moisture - Simplified method ΕΛΟΤ EN Συστήµατα οργανικών βαφών και άλλων επικαλύψεων για την προστασία εξοπλισµών και εγκαταστάσεων από διάβρωση δραστικών µέσων - Μέρος 6: Συνδυασµένες επικαλύψεις µε στρώσεις από πλακίδια και τούβλα (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 12

13 Organic coating systems and linings for protection of industrial apparatus and plants against corrosion caused by aggressive media - Part 6: Combined linings with tile and brick layers ΕΛΟΤ EN Χαλκός και κράµατα χαλκού - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε βισµούθιο - Μέρος 2: Μέθοδος φασµατοµετρίας ατοµικής απορρόφησης σε φλόγα (FAAS) Copper and copper alloys - Determination of bismuth content - Part 2: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) ΕΛΟΤ EN A1 Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Πλυντήριο σκευών µε ταινιόδροµο - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Dishwashing machines with conveyor - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN Στερεά βιοκαύσιµα - Προσδιορισµός της φαινόµενης πυκνότητας Solid biofuels - Determination of bulk density ΕΛΟΤ EN Χαλκός και κράµατα χαλκού - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε νικέλιο - Μέρος 3: Μέθοδος φασµατοµετρίας ατοµικής απορρόφησης σε φλόγα (FAAS) Copper and copper alloys - Determination of nickel content - Part 3: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) ΕΛΟΤ EN Χαλκός και κράµατα χαλκού - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε µαγνήσιο - Μέθοδος φασµατοµετρίας ατοµικής απορρόφησης σε φλόγα (FAAS) Copper and copper alloys - Determination of magnesium content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) ΕΛΟΤ EN Μηχανές ελαστικού και πλαστικών - Μηχανές κατασκευής τσαντών και σάκων - Απαιτήσεις ασφάλειας Plastics and rubber machines - Film converting machines for bags and sacks - Safety requirements ΕΛΟΤ EN A1 Σκευοθέτηση και εναπόθεση σε ράφι, ιµάντες µεταφοράς και ανελκυστήρες για αποθήκευση µέσω κινητής µηχανοκίνητης λειτουργίας - Απαιτήσεις ασφάλειας Power-operated mobile racking and shelving, carousels and storage lifts - Safety requirements ΕΛΟΤ EN Στερεά βιοκαύσιµα - Προσδιορισµός της φαινόµενης πυκνότητας Solid biofuels - Determination of bulk density ΕΛΟΤ EN Στερεά βιοκαύσιµα - Μέθοδοι προσδιορισµού της περιεκτικότητας σε υδατοδιαλυτά χλωριούχα, νάτριο και κάλιο Solid biofuels - Determination of the water soluble chloride, sodium and potassium content ΕΛΟΤ EN Εξοπλισµός χειµερινής συντήρησης - Ορολογία - Όροι για τη χειµερινή συντήρηση Winter maintenance equipment - Terminology - Terms for winter maintenance ΕΛΟΤ EN Στερεά βιοκαύσιµα - Προσδιορισµός της κοκκοµετρίας - Μέρος 1: Μέθοδος ταλαντευόµενου κόσκινου µε ανοίγµατα των 3,15 mm και άνω Solid biofuels - Determination of particle size distribution - Part 1: Oscillating screen method using sieve apertures of 1 mm and above ΕΛΟΤ EN Στερεά βιοκαύσιµα - Προσδιορισµός της κοκκοµετρίας - Μέρος 2: Μέθοδος δονούµενου κόσκινου µε ανοίγµατα των 3, 15 mm και κάτω Solid biofuels - Determination of particle size distribution - Part 2: Vibrating screen method using sieve apertures of 3, 15 mm and below (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 13

14 ΕΛΟΤ EN Καταιωνιστήρες ασφάλειας - Μέρος 3: Καταιωνιστήρες σώµατος µη προσαρτόµενοι στο δίκτυο νερού Emergency safety showers - Part 3: Non plumbed-in body showers [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN Καταιωνιστήρες ασφάλειας - Μέρος 4: Πλυντρίδα µατιών µη προσαρτόµενες στο δίκτυο νερού Emergency safety showers - Part 4: Non plumbed-in eyewash units [ΕΛΟΤ] Στάδιο 9 ΕΛΟΤ EN Στερεά βιοκαύσιµα -Προσδιορισµός της µηχανικής ανθεκτικότητας των κόκκων και µπρικετών - Μέρος 1: Κόκκοι Solid biofuels - Determination of mechanical durability of pellets and briquettes - Part 1: Pellets ΕΛΟΤ EN Στερεά βιοκαύσιµα - Μέθοδοι προσδιορισµού της µηχανικής ανθεκτικότητας των πέλετς και µπρικετών - Μέρος 2: Μπρικέττες Solid biofuels - Determination of mechanical durability of pellets and briquettes - Part 2: Briquettes ΕΛΟΤ EN Σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας - Αλυσίδα άγκυρας χωρίς πείρους - Εξοπλισµός άγκυρας Inland navigation vessels - Studless anchor chain - Anchor equipment ΕΛΟΤ EN Σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας - Εξοπλισµός για οδήγηση σχοινιών - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις Inland navigation vessels - Equipment for rope leading - Part 1: General requirements ΕΛΟΤ EN Σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας - Εξοπλισµός για οδήγηση σχοινιών - Μέρος 2: Κύλινδρος οδηγών Inland navigation vessels - Equipment for rope leading - Part 2: Fairlead ΕΛΟΤ EN Σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας - Εξοπλισµός για οδήγηση σχοινιών - Μέρος 4: Μολυβδόσχοινα Inland navigation vessels - Equipment for rope leading - Part 4: Rope lead ΕΛΟΤ EN Στερεά βιοκαύσιµα - Προσδιορισµός των κύριων στοιχείων - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na και Ti Solid biofuels - Determination of major elements - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na and Ti ΕΛΟΤ EN Στερεά βιοκαύσιµα - Μετατροπή από µία βάση στην άλλη των αναλυτικών αποτελεσµάτων Solid biofuels - Conversion of analytical results from one basis to another ΕΛΟΤ EN Ψεκασµός εν θερµώ - Εξαρτήµατα για επικαλύψεις ψεκασµού εν θερµώ - Τεχνικοί όροι προµήθειας Thermal spraying - Components with thermally sprayed coatings - Technical supply conditions ΕΛΟΤ EN Συστήµατα θέρµανσης σε κτίρια - Μέθοδος υπολογισµού απαιτήσεων συστήµατος ενέργειας και απόδοσοη συστήµατος - Μέρος 4-8: Συστήµατα παραγωγής θέρµανσης χώρου, συστήµατα θέρµανσης µε αέρα και υπερυψωµένα ακτινοβόλα συστήµατα θέρµανσης Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-8: Space heating generation systems, air heating and overhead radiant heating systems ΕΛΟΤ EN Ψεκασµός εν θερµώ - Απαιτήσεις ασφάλειας σχετικές µε τον εξοπλισµό ψεκασµού εν θερµώ - Μέρος 2: Μονάδες ελέγχου αερίου Thermal spraying - Safety requirements for thermal spraying equipment - Part 2: Gas control units (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 14

15 ΕΛΟΤ EN Ψεκασµός εν θερµώ - Προσδιορισµός της αντίστασης διατµητικού φορτίου σε επικαλύψεις ψεκασµού εν θερµώ Thermal spraying - Determination of shear load resistance of thermally sprayed coatings ΕΛΟΤ EN Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Μηχανικές ιδιότητες κεραµικών ινών σε υψηλή θερµοκρασία σε µη επιδραστικό περιβάλλον - Προσδιορισµός της συµπεριφοράς σε ερπυσµό µε τη µέθοδο ψυχρού άκρου Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic fibres at high temperature in a non-reactive environment - Determination of creep behaviour by the cold end method ΕΛΟΤ EN A1 Συγκολλητικά για φέρουσες ξύλινες κατασκευές πλην φαινολικών και αµινοπλαστικών - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 3: οκιµή παραµόρφωσης ερπυσµού σε κυκλικές κλιµατικές συνθήκες µε δοκίµια υπό διατµητική καµπτική καταπόνηση Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic - Test methods - Part 3: Creep deformation test at cyclic climate conditions with specimens loaded in bending shear ΕΛΟΤ EN Εξοπλισµός χειµερινής συντήρησης οδών - Σύστηµα παροχής ισχύος και σχετικές διατάξεις ελέγχου - Απαιτήσεις απόδοσης και εναλλακτικότητας Winter and road service area maintenance equipments - Power system and related controls - Interchangeability and performance requirements ΕΛΟΤ EN Εξοπλισµός συντήρησης οδών - Μέρος 2: Αξιολόγηση της απόδοσης Road service area maintenance equipment - Part 2: Performance assessment ΕΛΟΤ EN Εξοπλισµός χειµερινής συντήρησης - Συστήµατα µετεωρολογικής πληροφορίας οδών - Μέρος 2 : Μετεωρολογία οδών - Συνιστώµενες παρατηρήσεις και πρόβλεψη καιρού Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 2: Road weather - Recommended observation and forecast ΕΛΟΤ EN Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά εξαρτήµατα και οι συνδέσεις τους - Εξωτερικές επικαλύψεις για σωλήνες από τσιµεντούχο κονίαµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Ductile iron pipes, fittings and accessories - External cement mortar coating for pipes - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Χωµατουργικά µηχανήµατα - Απαιτήσεις σχεδιασµού για την κυκλοφορία στους δρόµους Earth-moving machinery - Design requirements for circulation on the road ΕΛΟΤ EN Χαλκός και κράµατα χαλκού - Φασµατοµετρία οπτικής εκποµπής επαγωγικώς συζευγµένου πλάσµατος Copper and copper alloys - Inductively coupled plasma optical emission spectrometry ΕΛΟΤ EN A1 Υφάσµατα επικαλυµµένα µε ελαστικό ή πλαστικό - Ασφάλεια προσωρινών κατασκευών (τέντες) - Προσδιορισµός επικαλυµµένων υφασµάτων για τέντες και συναφείς κατασκευές Rubber or plastic coated fabrics - Safety of temporary structures (tents) - Specification for coated fabrics intended for tents and related structures ΕΛΟΤ EN Χαλκός και κράµατα χαλκού - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε µόλυβδο - Φασµατοµετρική µέθοδος ατοµικής απορρόφησης σε φλόγα (FAAS) Copper and copper alloys - Determination of lead content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) ΕΛΟΤ EN Σωλήνες τηλεθέρµανσης - Συστήµατα προµονωµένων εύκαµπτων σωλήνων - Μέρος 2: Πλαστικοί σωλήνες παροχής υπηρεσιών µε συνδέση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 2: Bonded plastic service pipes - Requirements and test methods (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 15

16 ΕΛΟΤ EN Σωλήνες τηλεθέρµανσης - Συστήµατα προµονωµένων εύκαµπτων σωλήνων - Μέρος 3 : Σύστηµα πλαστικών σωλήνων παροχής υπηρεσιών χωρίς σύνδεση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 3: Non bonded system with plastic service pipes; requirements and test methods ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/27 Απαιτήσεις για χρήση ταινιοδρόµων για χειµερινά αθλήµατα ή για σκοπούς αναψυχής Safety for conveyor belts for winter sport or leisure use ΕΛΟΤ EN Πλαστικά - Θερµοπλαστικοί περιέκτες για µονωτικά προϊόντα κατασκευών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Plastics - Thermoplastic jackets for insulation products for building equipment and industrial installations - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Υαλοποιούµενα σµάλτα - Επισµαλτωµένοι φλαντζωτοί χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήµατα - Απαιτήσεις ποιότητας Vitreous and porcelain enamels - Glass lined flanged steel pipes and flanged steel fittings - Quality requirements ΕΛΟΤ EN Βιοµηχανικές βαλβίδες - Χειριστήρια ελέγχου - Μέρος 1 : Ορολογία και ορισµοί Industrial valves - Actuators - Part 1: Terminology and definitions ΕΛΟΤ EN Βιοµηχανικές βαλβίδες - Χειριστήρια ελέγχου - Μέρος 2: Ηλεκτρικά χειριστήρια ελέγχου για βιοµηχανικές βαλβίδες - Βασικές απαιτήσεις Industrial valves - Actuators - Part 2: Electric actuators for industrial valves - Basic requirements ΕΛΟΤ EN Βιοµηχανικές βαλβίδες - Χειριστήρια ελέγχου - Μέρος 3: Χειριστήρια ελέγχου πνευµατικής λειτουργίας µερικής στρέψης για βιοµηχανικές βαλβίδες - Βασικές απαιτήσεις Industrial valves - Actuators - Part 3: Pneumatic part-turn actuators for industrial valves - Basic requirements ΕΛΟΤ EN Βιοµηχανικές βαλβίδες - Χειριστήρια ελέγχου - Μέρος 4: Υδραυλικά χειριστήρια ελέγχου µερικής στρέψης για βιοµηχανικές βαλβίδες - Βασικές απαιτήσεις Industrial valves - Actuators - Part 4: Hydraulic part-turn actuators for industrial valves - Basic requirements ΕΛΟΤ EN Αερισµός κτιρίων - ιάχυση αέρα - Μετρήσεις στην καταλαµβανόµενη ζώνη δωµατίων µε κλιµατισµό/αερισµό για την εκτίµηση θερµοκρασιακών και ακουστικών συνθηκών Ventilation for buildings - Air diffusion - Measurements in the occupied zone of air-conditioned/ventilated rooms to evaluate thermal and acoustic conditions ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/27 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Συστήµατα πέδησης τραίνων υψηλής ταχύτητας - Μέρος 1: Απαιτήσεις και ορισµοί Railway applications - Braking systems of high speed trains - Part 1: Requirements and definitions ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/27 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Συστήµατα πέδησης τραίνων υψηλής ταχύτητας - Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιµών Railway applications - Braking systems of high speed trains - Part 2: Test methods ΕΛΟΤ EN Προδιαµορφωµένα θρεπτικά υλικά - Προσδιορισµός µήκους, πλάτους, ύψους, όγκου και φαινόµενης πυκνότητας Pre-shaped growing media - Determination of length, width, height, volume and bulk density ΕΛΟΤ EN (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 16

17 Υαλοποιούµενα σµάλτα - Προσδιορισµός της επιφανειακής σκληρότητας σύµφωνα µε την κλίµακα Mohs Vitreous and porcelain enamels - Determination of surface scratch hardness according to the Mohs scale ΕΛΟΤ EN Βιοµηχανικές εφαρµογές επικάλυψης µε οργανικές κόνεις εν θερµώ γαλβανισµένων ή λεπτοεπιψευδαργυρωµένων χαλύβδινων αντικειµένων (διπλά συστήµατα) - Προδιαγραφές, συστάσεις και οδηγίες Industrial application of powder organic coatings to hot dip galvanized or sherardized steel articles [duplex systems] - Specifications, recommendations and guidelines ΕΛΟΤ EN Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Μηχανές επεξεργασίας νωπής και γεµιστής πάστας (ταλιατέλλες, κανελλόνια, ραβιόλια, τορτελλίνια, ορεκιέττες και νιόκκι) - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής Food processing machinery - Machines for processing fresh and filled pasta (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette and gnocchi) - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN Ζωοτροφές - Προσδιορισµός του µαντουραµισινικού αµµωνίου µε HPLC αντίστροφης φάσης µε παραγωγοποίηση µετά τη στήλη Animal feeding stuffs - Determination of maduramicin-ammonium by reversed-phase HPLC using post-column derivatisation ΕΛΟΤ EN Ζωοτροφές - Προσδιορισµός της νικαρµπαζίνης - Μέθοδος υγρής χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης Animal feeding stuffs - Determination of nicarbazin - High-performance liquid chromatographic method ΕΛΟΤ EN Ζωοτροφές - Αποµόνωση και απαρίθµηση του presumptive Bacillus spp. Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of presumptive Bacillus spp. ΕΛΟΤ EN Ζωοτροφές - Αποµόνωση και απαρίθµηση του Bifidobacterium spp. Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of Bifidobacterium spp. ΕΛΟΤ EN Ζωοτροφές - Αποµόνωση και απαρίθµηση του Pediococcus spp. Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of Pediococcus spp. ΕΛΟΤ EN Ζωοτροφές - Αποµόνωση και απαρίθµηση του Lactobacillus spp. Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of Lactobacillus spp. ΕΛΟΤ EN Ζωοτροφές - Αποµόνωση και απαρίθµηση του Enterococcus (E. faecium) spp. Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of Enterococcus (E. faecium) spp. ΕΛΟΤ EN Ζωοτροφές - Αποµόνωση και απαρίθµηση των προβιοτικών στελεχών ζύµης (saccharomyces cerevisiae) Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of yeast probiotic strains (saccharomyces cerevisiae) ΕΛΟΤ EN Τρόφιµα - Προσδιορισµός της δεσοξυνιβαλενόλης σε ζωοτροφές - Μέθοδος HPLC µε καθαρισµό σε στήλη ανοσοσυγγένειας Foodstuffs - Determination of Deoxynivalenol in animal feed - HPLC method with immunoaffinity column clean-up ΕΛΟΤ EN Ζωοτροφές - Προσδιορισµός της ζεαραλενόνης - Μέθοδος υγρής χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης µε ανίχνευση φθορισµού και καθαρισµό µε στήλη ανοσοσυγγένειας Animal feeding stuffs - Determination of zearalenone in animal feed - High performance liquid chromatographic method with fluorescence detection and immunoaffinity column clean-up (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 17

18 ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/27 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Πέδηση - Στατική δοκιµή πέδησης Railway applications - Braking - Static brake testing ΕΛΟΤ EN Καλύµµατα δαπέδου από ύφασµα - Ταξινόµηση βοµηχανικών ταπήτων χωρίς πέλος Textile floor coverings - Classification of machine-made rugs and runners without pile ΕΛΟΤ EN Υαλοποιούµενα σµάλτα - Ορολογία Vitreous and porcelain enamels - Terminology ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN Πλαστικά - Μεµβράνες και φύλλα από πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-P) για εσωτερικές πισίνες - Μέρος 1: Οµοιογενείς µεµβράνες ονοµαστικής διαµέτρου µεγαλύτερης ή ίσης των 0,75 mm Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) membranes for inground swimming pools - Part 1: Homogenous membranes of nominal thickness equal to or greater than 0,75 mm ΕΛΟΤ EN Πλαστικά - Μεµβράνες και φύλλα από πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-P) για εσωτερικές πισίνες - Μέρος 2: Ενισχυµένες µεµβράνες ονοµαστικής διαµέτρου µεγαλύτερης ή ίσης των 0,75 mm Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) membranes for inground swimming pools - Part 2: Reinforced membranes of nominal thickness equal to or greater than 1,5 mm ΕΛΟΤ EN Αιθανόλη ως συστατικό της βενζίνης - Προσδιορισµός περιεκτικότητας σε φωσφόρο, χαλκό και θείο - Άµεση µέθοδος µε φασµατοµετρία οπτικής εκποµπής επαγωγικώς συζευγµένου πλάσµατος(icp-oes) Ethanol as a blending component for petrol - Determination of phosphorus, copper and sulfur content - Direct method by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES) ΕΛΟΤ EN Χαρτί και χαρτόνι - Προσδιορισµός της κυτταροτοξικότητας στα υδατικά εκχυλίσµατα Paper and board - Determination of the cytotoxicity of aqueous extracts ΕΛΟΤ EN Πλαστικά - Θερµοπλαστικά ηµιέτοιµα προϊόντα για µηχανουργική επεξεργασία - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Plastics - Thermoplastic semi-finished products for machining - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Συγκολλητικά - Προσδιορισµός της ροπής στρέψης αναερόβιων συγκολλητικών πάνω σε σπειρωτοµηµένους συνδέσµους (ISO 10964:1993 τροποποιηµένο) Adhesives - Determination of torque strength of anaerobic adhesives on threaded fasteners (ISO 10964:1993 modified) ΕΛΟΤ EN Συγκολλητικά - Προσδιορισµός της αντοχής σε εφελκυσµό των συνδέσεων κατά µέτωπο (ISO 6922:1987 τροποποιηµένο) Adhesives - Determination of tensile strength of butt joints (ISO 6922:1987 modified) ΕΛΟΤ EN Τρόφιµα - Προσδιορισµός της πατουλίνης σε χυµούς φρούτων και πολτούς φρούτων για µικρά παιδιά - Μέθοδος HPLC µε καθαρισµό σε διαχωρισµό υγρού/υγρού και εκχύλιση στερεάς φάσης και ανίχνευση UV Foodstuffs - Determination of patulin in fruit juice and fruit based purιe for infants and young children - HPLC method with liquid/liquid partition cleanup and solid phase extraction and UV detection ΕΛΟΤ EN Τρόφιµα - Προσδιορισµός της δεοξυνιβαλενόλη σε δηµητριακά, προϊόντα δηµητριακών και τρόφιµα µε βάση δηµητριακά για νήπια και µικρά παιδιά - Μέθοδος HPLC µε καθαρισµό σε στήλη ανοσοσυγγένειας και ανίχνευση UV Foodstuffs - Determination of deoxynivalenol in cereals, cereal products and cereal based foods for infants and young children - HPLC method with immunoaffinity column cleanup and UV detection (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 18

19 ΕΛΟΤ EN Εξοπλισµός χειµερινής συντήρησης - Μηχανήµατα αποχιονισµού µε µηχανισµούς περιστροφής - Προδιαγραφή και ικανότητα καθαρισµού Winter maintenance equipment - Snow removal machines with rotating tools - Specification and clearing capacity ΕΛΟΤ EN Αναισθησιολογικός και αναπνευστικός εξοπλισµός - Μη εναλλάξιµοι σύνδεσµοι χαµηλής πίεσης µε κοχλιωτό σπείρωµα (NIST) για ιατρικά αέρια Anaesthetic and respiratory equipment - Non-interchangeable screw-threaded (NIST) low-pressure connectors for medical gases ΕΛΟΤ EN Τρόφιµα - Ταυτόχρονος προσδιορισµός των εννέα γλυκαντικών µε HPLC και ανίχνευση σκέδασης φωτός Foodstuffs - Simultaneous determination of nine sweeteners by high performance liquid chromatography and evaporative light scattering detection ΕΛΟΤ EN Χαλκός και κράµατα χαλκού - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε άργυρο - Μέθοδος φασµατοµετρίας ατοµικής απορρόφησης σε φλόγα (FAAS) Copper and copper alloys - Determination of silver content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) ΕΛΟΤ EN Χαλκός και κράµατα χαλκού - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε τελλούριο - Μέρος 2: Μέση περιεκτικότητα - Φασµατοµετρική µέθοδος ατοµικής απορρόφησης σε φλόγα (FAAS) Copper and copper alloys - Determination of tellurium content - Part 2: Medium tellurium content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) ΕΛΟΤ EN Λιπάσµατα - Προσδιορισµός της λεπτότητας αλέσµατος (ξηρά διαδικασία) Fertilizers - Determination of the fineness of grinding (dry procedure) ΕΛΟΤ EN Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - Ελαστικότητα ινών - Μέθοδοι δοκιµής Fibres - Elasticity of fibres - Test methods ΕΛΟΤ EN Καύσιµα αυτοκινήτων - Αιθανόλη ως συσταστικό µίγµατος και αιθανόλη (Ε85) - Προσδιορισµός της ηλεκτρικής αγωγιµότητας Automotive fuels - Ethanol blending component and ethanol (E85) automotive fuel - Determination of electrical conductivity ΕΛΟΤ EN Υγρά προϊόντα πετρελαίου - Προσδιορισµός περιεκτικότητας σε νικέλιο και βανάδιο - Φασµατοµετρική µέθοδος οπτικής εκποµπής επαγωγικώς συζευγµένου πλάσµατος Liquid petroleum products - Determination of nickel and vanadium content - Inductively coupled plasma optical emission spectrometry method (ICP OES) ΕΛΟΤ EN Λιπάσµατα - Προσδιορισµός N-(1,2-δικαρβοξυαιθυλ)-D,L-ασπαρτικού οξέος (Ιµινοδιηλεκτρικό οξύ, IDHA) µε υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) Fertilizers - Determination of N-(1,2-dicarboxyethyl)-D,L-aspartic acid (Iminodisuccinic acid, IDHA) using highperformance liquid chromatography (HPLC) ΕΛΟΤ EN Λιπάσµατα - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε θρεπτικά ιχνοστοιχεία υπό µορφή συµπλόκου και του κλάσµατος των θρεπτικών ιχνοστοιχείων που βρίσκεται υπό τη µορφή συµπλόκου Fertilizers - Determination of the complexed micro-nutrient content and of the complexed fraction of micro-nutrients ΕΛΟΤ EN Υφάσµατα επικαλυµµένα µε ελαστικό ή πλαστικό - Μηχανικές ιδιότητες - Προσδιορισµός της επιµήκυνσης υπό φορτίο και της παραµένουσας παραµόρφωσης (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 19

20 Rubber or plastic coated fabrics - Mechanical properties - Determination of the elongation under load and the residual deformation ΕΛΟΤ EN οκιµές πρώτων υλών και βασικών κεραµικών υλικών - Άµεσος προσδιορισµός του κλάσµατος µάζης προσµείξεων σε κόνεις και κόκκους καρβιδίων πυριτίου µε OES και διέγερση τόξου DC Testing of ceramic raw and basic materials - Direct determination of mass fractions of impurities in powders and granules of silicon carbide by OES by DC arc excitation ΕΛΟΤ EN Άµεσος προσδιορισµός του κλάσµατος µάζης προσµείξεων σε κόνεις και κόκκους καρβιδίων πυριτίου µε φασµατοµετρία οπτικής εκποµπής επαγωγικώς συζευγµένου πλάσµατος (ICP OES) και ηλεκτροθερµική ατµοποίηση (ETV) Testing of ceramic and basic materials - Direct determination of mass fractions of impurities in powders and granules of silicon carbide by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES) with electrothermal vaporisation (ETV) ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/27 Τετράτροχες µηχανές (ATVs) - Απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής All terrain vehicles (ATVs - Quads) - Safety requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - Συστήµατα εντός κτιρίων - Συναρµολόγηση και στερέωση των συστατικών µερών της συσκευής δοκιµής θερµικής προσβολής από µία πηγή καύσης Plastics piping systems - Systems within the building structure - Mounting and fixing of components in the test apparatus to thermal attack by a single burning item ΕΛΟΤ EN Μέθοδος δοκιµής αναφοράς για την απελευθέρωση του νικελίου από εκείνα τα µέρη των σκελετών οµµατοϋαλίων και των γυαλιών ηλίου που προορίζονται να έρθουν σε άµεση και παρατεταµένη επαφή µε το δέρµα Reference test method for release of nickel from those parts of spectacle frames and sunglasses intended to come into close and prolonged contact with the skin ΕΛΟΤ EN Ε2 - Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 2-2: Sealed pan fibre splice closures Type 1, for category S & A ΕΛΟΤ EN Ε2 - Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 2-3: Sealed inline fibre splice closures Type 1, for category S & A ΕΛΟΤ EN Railway applications - Fixed installations - D.C. surge arresters and voltage limiting devices - Part 1: Surge arresters ΕΛΟΤ EN Ε2 - Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i" ΕΛΟΤ EN Industrial electroheating equipment - Test methods for submerged-arc furnaces ΕΛΟΤ EN Terminal markings for valve device stacks and assemblies and for power conversion equipment ΕΛΟΤ EN Ε2 - (c) ΕΛΟΤ 02/02/2012 ΣΕΛΙ Α 20

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 15912 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/16 Ανθεκτικότητα της επίδοσης αντίδρασης στη φωτιά - Κατηγορίες φωτιάς - Επεξεργασµένα προϊόντα ξύλου µε επιβραδυντικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση Plastics

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS 12390.11 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οκιµές σκληρυµένου σκυροδέµατος - Μέρος 11: Προσδιορισµός της αντίστασης του σκυροδέµατος σε χλωριόντα, διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN ISO/TR 15608:2013 - Welding - Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) CEN/TR 16467 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/04/18 - Playground equipment accessible for all children

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 6579-2 Μικροβιολογία τροφίµων και ζωοτροφών - Οριζόντια µέθοδος για την ανίχνευση, την απαρίθµηση και την ορολογική κατάταξη της Salmonella - Μέρος 2: Απαρίθµηση µε τεχνική µινιατούρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ http://www.et.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=219%3a-22212012&catid=60&lang=en 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΠ1501-01-01 Παραγωγή σκυροδέματος -εργασίες σκυροδέτησης 1 ΤΠ1501-01-01-01-00

Διαβάστε περισσότερα

εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος

εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ 440 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΤΕΠ 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Παραγωγή σκυροδέματος - 01-01 εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος transportation

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Κωδικοί ICS Κωδικός Αριθμός Εγγράφου Τίτλος Εκδότης Χρονιά Έκδοσης 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-1 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-3 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-2 13.180 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7933

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07β.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt concrete layers Κλάση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ι. ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ι. ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Τ.Ε.Κ.Ε.Σ.Υ.Π. Fluid Power and Industrial Solutions ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ - COMPANY PROFILE Από το 1975 στην εταιρεία μας Ι. Μπέλλος & ΣΙΑ ΟΕ ΤΕΚΕΣΥΠ, παράγουμε μεταλλικά εξαρτήματα (ρακόρ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-12 13-182 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-16 Τομές 1:1

Διαβάστε περισσότερα

M6 Solar Standard Plus

M6 Solar Standard Plus Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M6 Solar Standard Plus 002 Alumil M6 Solar Standard Plus V11.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ

Διαβάστε περισσότερα

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση έκδοση 12.2013 GEOSAN ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση 2 Κορυφαία σχεδίαση & μέγιστη ασφάλεια... 05

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOM DESIGNED PROFILES. Knowledge and experience

CUSTOM DESIGNED PROFILES. Knowledge and experience CUSTOM DESIGNED PROFILES A D VA N C E D A L U M I N I U M P R O F I L E S Knowledge and experience 2 Company Profile Εταιρικό Προφίλ ELVIAL is one of the most rapidly growing aluminum profiles extruders

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΣ Σελ. 1 από 92 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν υλικά, συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 03 οµικές Εργασίες Κτιρίων 08 Κουφώµατα 04 Κουφώµατα από συνθετικά υλικά 00 - Έκδοση 1η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη του κύκλου ζωής των δοµικών υλικών µιας µονοκατοικίας 80 m 2 στη νησιωτική περιοχή της Κρήτης σε ελληνικές συνθήκες, καθώς και η αποτίµηση και σύγκριση των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 01 ίκτυα Υγρών υπό Πίεση 03 Σωληνώσεις Χαλκοσωλήνων 00 - Έκδοση 1η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ. Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-01-02-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 01 Βαθιές Θεµελιώσεις 02 Πάσσαλοι δι εκτοπίσεως (Εµπηγνυόµενοι Πάσσαλοι) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SAFETY EQUIPMENT

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SAFETY EQUIPMENT 080 081 2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SAFETY EQUIPMENT AFETY 082 083 AFETY 084 085 086 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FIRE FIGHTING EQUIPMENT 087 ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ Kουβέρτα διέλευσης μέσω φλογών και κατάσβεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τµήµατα / Σχολές και Επιστηµονικές Κατηγορίες Πρόσκληση Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS WITH THERMAL BREAK Е36 SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page

Διαβάστε περισσότερα

KΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ακολουθεί η περιγραφή των ειδικοτήτων)

KΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ακολουθεί η περιγραφή των ειδικοτήτων) KΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ακολουθεί η περιγραφή των ειδικοτήτων) ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΛΟΓΙΚΗ 2 MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 4 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ 5 ΦΥΣΙΚΗ 6 ΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τµήµατα / Σχολές και Επιστηµονικές Κατηγορίες Πρόσκληση Ηλεκτρονικά Ακαδηµαϊκά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-08-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 08 Επικόλληση Ινοπλισµένων Πολυµερών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤIΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΙΩΣΕΙΣ LIGHTNING PROTECTION-EARTHING

ΑΝΤIΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΙΩΣΕΙΣ LIGHTNING PROTECTION-EARTHING ΑΝΤIΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΓΕΙΩΣΕΙΣ LIGHTNING PROTECTION-EARTHING ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ ΑΒΕΕ Κεντρικά γραφεία: Καστοριάς 12 & Λ. Αθηνών 36, 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ. κέντρο: 210 3456768, Fax: 210 3457617 Αποθήκες: Αγ. Όρους

Διαβάστε περισσότερα