Μη-Γραµµική και Ανελαστική Συµπεριφορά Θεµελιώσεων: Εφαρµογή στην Σεισµική Προστασία Πλαισιωτών Κατασκευών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μη-Γραµµική και Ανελαστική Συµπεριφορά Θεµελιώσεων: Εφαρµογή στην Σεισµική Προστασία Πλαισιωτών Κατασκευών"

Transcript

1 Μη-Γραµµική και Ανελαστική Συµπεριφορά Θεµελιώσεων: Εφαρµογή στην Σεισµική Προστασία Πλαισιωτών Κατασκευών Non-Linear Inelastic Behavior of Foundations: Application on the Seismic Protection of Frame Structures ΓΕΛΑΓΩΤΗ, Φ. Μ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ, Ρ.Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ι.Χ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Γ.Χ. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ. ιδάκτωρ Ε.Μ.Π. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Ερευνητής Ε.Μ.Π. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Ερευνητής Ε.Μ.Π. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : ιερευνάται η αποτελεσµατικότητα µιας νέας προσέγγισης στον αντισεισµικό σχεδιασµό θεµελιώσεων: εσκεµµένη υπο-διαστασιολόγηση µε στόχο την ενεργοποίηση (1) του ανασηκώµατος και (2) της φέρουσας ικανότητας του εδάφους. Επιδιώκεται έτσι ο περιορισµός της αδρανειακής επιπόνησης που µεταφέρεται στην ανωδοµή και η δηµιουργία «πλαστικής άρθρωσης» στην διεπιφάνεια θεµελίου εδάφους. Προς τον σκοπό αυτόν διενεργούνται δυναµικές αριθµητικές αναλύσεις πεπερασµένων στοιχείων αποδεικνύοντας ότι όταν η σεισµική ένταση ξεπερνά την αντοχή σχεδιασµού της κατασκευής, η προτεινόµενη προσέγγιση εξασφαλίζει αρκετά ευνοϊκότερη µεταπλαστική συµπεριφορά: σηµαντικές µεν βλάβες αλλά αποφυγή καταρρεύσεως. ABSTRACT : The paper explores the effectiveness of a new approach for the earthquake design of foundations: intentional under-design of the foundation in order to activate the mechanism of uplifting and mobilization of the soil bearing capacity. Hence, a plastic hinge will be formed in the foundation-soil interface thus limiting the earthquake inertia that may be transmitted to the superstructure. This paper presents non-linear numerical analyses of a simple frame structure founded on stiff clay and subjected to an ensemble of strong ground motions. The results show that when designed according to the new concept the frame sustains the strong shaking with serious damage but avoids collapse. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι γνωστό, η φιλοσοφία των σύγχρονων αντισεισµικών Κανονισµών απαγορεύει τόσο την εξάντληση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους όσο και την δυνατότητα αποκόλλησης του θεµελίου από το έδαφος κατά τον αντισεισµικό σχεδιασµό των θεµελιώσεων. Προς τούτο εισάγονται σηµαντικοί συντελεστές ασφαλείας έναντι των εν λόγω µηχανισµών αστοχίας. Εντούτοις, εξαιτίας του ανακυκλικού και κινηµατικού χαρακτήρα της σεισµικής φόρτισης, η ενεργοποίηση της µή-γραµµικής ανελαστικής απόκρισης της θεµελίωσης δεν συνιστά υποχρεωτικώς αστοχία υπό ισχυρή σεισµική ένταση (π.χ.. Richards et al. 1992). Αντιθέτως µάλιστα, πρόσφατες µελέτες καταδεικνύουν την ενδεχοµένως ευνοϊκή δράση της και προτείνουν µέχρι και την ενσωµάτωση σχετικών οδηγιών στους Κανονισµούς [Paolucci, 1997; Pecker, 1998; FEMA-356, 2; Makris & Roussos, 2; Pecker & Pender, 2; Faccioli et al., 21; Kutter et al., 23; Gazetas et al., 23; 27; Harden et al., 26Paolucci et al., 28; Kawashima et al., 27; Gajan & Kutter, 28; Anastasopoulos et al., 21a; Chatzigogos et al., 29;]. Βάσει των παραπάνω, θα ήταν ενδεχοµένως εφικτή η αναθεώρηση της υφιστάµενης φιλοσοφίας προς την κατεύθυνση ενός σχεδιασµού που θα επιτρέπει την

2 εκδήλωση των ανωτέρω συµβατικών µηχανισµών αστοχίας, εφόσον βέβαια τα παραγόµενα µετακινησιακά µεγέθη (στροφές και µετακινήσεις) διατηρούνται εντός αποδεκτών ορίων. Στο παρόν άρθρο διερευνάται η αποτελεσµατικότητα της εν λόγω προσέγγισης για την περίπτωση πλαισιωτών κατασκευών. Στα παραδείγµατα που εξετάζονται η µη γραµµική απόκριση της θεµελίωσης υλοποιείται µέσω του µηχανισµού του ανασηκώµατος. Για τον λόγο αυτόν η νέα αντίληψη σχεδιασµού ορίζεται ως λικνιστική σεισµική µόνωση. Στο Σχήµα 1 περιγράφεται σκαριφηµατικά η βασική ιδέα του προτεινόµενου αντι-συµβατικού σχεδιασµού συγκρίνοντας την συµπεριφορά 2 πανοµοιότυπων πλαισίων επί µεµονωµένων πεδίλων σχεδιασµένων: (α) συµβατικά σύµφωνα µε τον ισχύοντα αντισεισµικό κανονισµό και (β) ακολουθώντας την προτεινόµενη νέα µεθοδολογία. Στην πρώτη περίπτωση, οι διαστάσεις των θεµελίων είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζουν συνθήκες πάκτωσης των υποστυλωµάτων στην βάση τους, και εποµένως, η επιβαλλόµενη σεισµική φόρτιση µεταφράζεται σε δοµητική παραµόρφωση και καταπόνηση της ανωδοµής. Όταν η φόρτιση ξεπεράσει την αντοχή του υποστυλώµατος, αναµένεται η ανάπτυξη πλαστικής άρθρωσης στην βάση του (αστοχία). Αντιθέτως στην λικνιστικώς µονωµένη κατασκευή τα θεµέλια υποδιαστασεολογούνται µε αποτέλεσµα να ανασηκώνονται, επιτυγχάνοντας κατ επέκταση τον περιορισµό της σεισµικής έντασης που είναι δυνατόν να µεταδοθεί στην ανωδοµή. 2. Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2.1 Σχεδιασµός Ανωδοµής Τα χαρακτηριστικά του µελετώµενου πλαισίου φαίνονται στο Σχήµα 2(α). Η κατασκευή έχει µελετηθεί συµβατικά σύµφωνα µε τον ΕΑΚ 2 θεωρώντας επιτάχυνση σχεδιασµού A d =.36 g, και Συντ/στή Συµπεριφοράς q = Σχεδιασµός Θεµελίωσης Συµβατικός Σχεδιασµός Προκειµένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις περιορισµού της εκκεντρότητας του ΕΑΚ 2, η ελάχιστη διάσταση του τετραγωνικού θεµελίου υπολογίζεται B = 1.7 m. Ο επιτυγχανόµενος έτσι συντελεστής ασφαλείας έναντι κατακόρυφων φορτιών είναι: SF S = 8 υπό στατικές συνθήκες και SF E = 1.93, υπό σεισµικές. Νέα Προσέγγιση Σύµφωνα µε την νέα προσέγγιση υιοθετείται διάσταση θεµελίου Β=1.4 m (βλ. επίσης Gelagoti et al 21a), το οποίο εξασφαλίζει µεν επαρκή συντελεστή ασφαλείας υπό στατικές συνθήκες αλλά δεν ικανοποιεί το (συµβατικό) κριτήριο της εκκεντρότητας. Η ροπή αντοχής του εν λόγω θεµελίου είναι κατά 5% µικρότερη αυτής του υποστυλώµατος. 3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ Θεωρώντας συνθήκες επίπεδης παραµόρφωσης, καταστρώθηκε και βαθµονοµήθηκε καταλλήλως (Gelagoti et al. 21) προσοµοίωµα πεπερασµένων στοιχείων (Σx. 2α) στον αριθµητικό κώδικα ABAQUS, το οποίο είναι σε θέση να αναπαράγει µε επιτυχία την συµπεριφορά θεµελίων υποβαλλοµένων σε λικνιστική ταλάντωση λαµβάνοντας υπόψιν τόσο τις γεωµετρικές µη γραµµικότητες (π.χ. αποκόλληση και ανασήκωµα) όσο και τη µη γραµµικότητα του υλικού (Anastasopoulos et al 21b). Η χρονοϊστορία της επιτάχυνσης επιβάλλεται στους κόµβους της βάσης του προσοµοιώµατος, ενώ στα πλευρικά του όρια θεωρούνται συνθήκες ελευθέρου πεδίου 3.1 Προσοµοίωση Εδάφους Το έδαφος θεωρείται στιφρή άργιλος µε αντοχή Su=15kPa.. Για την προσοµοίωση της ανακυκλικής συµπεριφοράς του εδάφους χρησιµοποιήθηκε το καταστατικό προσοµοίωµα των Anastasopoulos et al 21, το οποίο έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία (Gelagoti et al 21) για την αναπαραγωγή της συµπεριφοράς πλαισιωτών κατασκευών υποβαλλοµένων σε δυναµική φόρτιση επί αργιλικού εδάφους. 3.2 Προσοµοίωση Ανωδοµής Χρησιµοποιείται το ίδιο καταστατικό προσοµοίωµα καταλλήλως τροποποιηµένο

3 Συμβατικός Σχεδιασμός Θεμελίωσης Προτεινόμενος Σχεδιασμός : Εσκεμμένη Υπο-διαστασεολόγηση Θεμελίωσης Πλαστικές αρθρώσεις στις θέσεις των δοκών Πλαστικές αρθρώσεις στις θέσεις των δοκών Πλαστική άρθρωση στην βάση των υποστυλωμάτων Κανονιστική απαίτηση αποφυγής ανασηκώματος θεμελίου: e < B/3 Μη-γραμμική ανελαστική απόκριση θεμελίου: ανασήκωμα και κινητοποίηση φερούσης ικανότητας B B b < B b < B (α) Σχήµα 1. Συγκριτική απόκριση 2 πανοµοιότυπων (σε όρους ανωδοµής) πλαισιωτών κατασκευών επί µεµονωµένων πεδίλων σχεδιασµένων: (α) συµβατικά σύµφωνα µε τον ισχύοντα αντισεισµικό κανονισµό και (β) ακολουθώντας την προτεινόµενη µεθοδολογία. Figure 1. (a) Conventional Capacity Design compared with (b) Rocking Isolation Design. (β) 4Φ14 Μ b2 RD = 78 knm 3 m 1. Ανωδομή: Μη γραμμικά στοιχεία δοκού 5Φ16 Μ b1 RD = 12 knm a E =.36 g 8Φ2 Μ c RD= 165 knm 4 m 2. Εδαφος : Μη γραμμικά τετρακομβικά στοιχεία επίπ. παραμόρφωσης 3. Διεπιφάνεια Εδάφους-Θεμελίου: Στοιχεία διεπιφάνειας, μ =.7 Στιφρή Αργιλος S u = 15 kpa B (1.4 or 1.7m) (α) Σχήµα 2. (α) Γεωµετρικά χαρακτηριστικά και καµπτικές ροπές αντοχής των στοιχείων της ανωδοµής (κατά Ε.Α.Κ 2), (β) προσοµοίωµα πεπερασµένων στοιχείων: θεώρηση συνθηκών επίπεδης παραµόρφωσης, ρεαλιστική προσοµοίωση γεωµετρικών µη-γραµµικοτήτων (δυνατότητα ανασηκώµατος και P-δέλτα φαινόµενα), καθώς και της ανελαστικής συµπεριφοράς της ανωδοµής και του υποκείµενου εδάφους. Figure 2. (α) Geometry and member properties of the idealized typical frame structure analyzed : and (b) finite element model. (β) [Gerolymos et al., 25], ώστε να αναπαράγει την µή γραµµική σχέση ροπής καµπυλότητας µελών εξ ωπλισµένου σκυροδέµατος. Η µονοτονική συµπεριφορά της κάθε διατοµής υπολογίστηκε µε χρήση του κώδικα X-tract 2 [Imbsen Assoc. & Chadwell, 24] µε βάση στοιχεία των [Vintzilaiou et al., 27]. 4. ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΕ ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ PUSH-OVER: Στο Σχήµα 3 συγκρίνεται το αποτέλεσµα (καµπύλη P-δ) της ανάλυσης για το συµβατικώς σχεδιασµένο πλαίσιο (θεµέλιο B = 1.7 m) και το σχεδιασµένο σύµφωνα µε την προτεινόµενη µεθοδολογία (B = 1.4 m). Η απόκριση χωρίζεται σε τρεις διακριτές φάσεις: (α) στην αρχική φάση, κατά την οποία το πλαίσιο αποκρίνεται καµπτικώς, (β) στην

4 ενδιάµεση φάση κατά την οποία η απόκριση είναι και καµπτική και λικνιστική (στο υποδιαστασεολογηµένο πλαίσιο) (γ) την τελική φάση στην οποία κυριαρχεί το ανασήκωµα των θεµελίων (για B=1.4 m). P (kn) Αρχική Φάση A : πλαστικές άρθρώσεις δοκών A,Συμβατικό Σύστημα: πλαστικές άρθρώσεις στα υποστυλώματα Ενδιάμεση Φάση B, Συμβατικό Σύστημα: εξάντηση της διαθέσιμης πλασιμότητας των υποστυλωμάτων C, Μη-Συμβατικό Σύστημα: Δοκοί στην παραμένουσα αντοχή τους Τελική Φάση B17 - conventional B = 1.7 m (συμβατικό) B14 - unconventional B = 1.4 m (υπο-διασεολογημένο) B12 - unconventional Μη-Συμβατικό Σύστημα:: ανατροπή πλαισίου D D δ (m) Σχήµα 3. Στατική ανάλυση επιβαλόµενης µετακίνησης για τις 2 εναλλακτικές λύσεις θεµελίωσης. Figure 3. Static pushover response of the design alternatives : conventional system with B = 1.7 m footings, and rocking-isolation design with B = 1.4 m Αναλυτικότερα: Στην αρχική φάση, η πλαισιωτή λειτουργία της κατασκευής είναι εµφανής µέχρι του σηµείου της αστοχίας των δοκών οπότε και µεγιστοποιείται η δύναµη αντίδρασης P (Σηµείο Α). Στην ενδιάµεση φάση, τα υποστυλώµατα στο µεν συµβατικώς σχεδιασµένο πλαίσιο πλαστικοποιούνται εντόνως µέχρις πλήρους εξαντλήσεως της πλαστιµότητας τους, ενώ στο µη συµβατικώς σχεδιασµένο, οι βλάβες αποφεύγονται λόγω ακριβώς του ανασηκώµατος του θεµελίου, και του συνακόλουθου περιορισµού της µεταδιδόµενης έντασης στην ανωδοµή. Εντούτοις, επειδή η πλαισιωτή λειτουργία εξακολουθεί να υφίσταται, οι δοκοί εξακολουθούν να συσσωρεύουν πλαστικοποίηση µέχρι πλήρους εξαντλήσεως της διατιθέµενης πλαστιµότητάς τους (Σηµείο Β). Μετά το σηµείο αυτό, (Τρίτη Φάση) το µεν συµβατικώς σχεδιασµένο πλαίσιο τείνει προς την κατάρρευση, το δε «λικνιστικώς µονωµένο», εκφυλίζεται εξιδανικευµένα σε δύο µονοβάθµιους ταλαντωτές κινηµατικώς µόνον εξαρτηµένους µεταξύ τους µέσω των δοκών (οι συνδέσεις των οποίων µε τα υποστυλώµατα έχουν εκφυλιστεί σε αρθρώσεις). Οι Gelagoti et al (21), µελετώντας την απόκριση πλαισίων υποβαλλόµενων σε λικνιστική ταλάντωση έδειξαν ότι κατά την διάρκεια της φόρτισης τόσο το αξονικό φορτίο των υποστυλωµάτων όσο και ο µοχλοβραχίονας M/Q παρουσιάζουν σηµαντικές αποκλίσεις από τις αρχικές τους (ψευδοστατικές) τιµές µεταβάλλοντας αντιστοίχως την οριακή τιµή της ροπής αντοχής του θεµελίου και την στροφή ανατροπής του. Ως εκ τούτου, ο σχεδιασµός µε βάση την προτεινόµενη λογική θα πρέπει να λαµβάνει υπόψιν τις ανωτέρω διακυµάνσεις καθώς διακυβεύουν την αποτελεσµατικότητά του. 5. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΥΝΑΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ Τα δύο συστήµατα έχουν υποβληθεί σε 24 χρονοϊστορίες καταγραφεισών επιταχύνσεων ποικίλων χαρακτηριστικών (Σχήµα 4), πολλά από τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ την αντοχή σχεδιασµού του πλαισίου. Αναλυτικά παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για το πλέον καταστροφικό σενάριο (Takatori, M s 7.2 Kobe 1995 earthquake-κόκκινη γραµµή). Σε σεισµό ήπιας έντασης (π.χ. El Centro, µπλέ γραµµή), η συµπεριφορά των δύο εναλλακτικών είναι συγκρίσιµη, και εντός των ορίων λειτουργικότητας. SA (g) Takatori () Design El Centro T (sec) Σχήµα 4. Φάσµατα απόκρισης των επιταχυνσιογραφηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν κατά τις δυναµικές αναλύσεις Figure 4 Response Spectra of the 24 earthquake records used as input ground motions for the dynamic analysis 5.1 Αναλυτικό Παράδειγµα Όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 5, το συµβατικώς θεµελιωµένο σύστηµα δεν είναι ικανό να παραλάβει την τεράστια σεισµική δράση και οδηγείται σταδιακά στην κατάρρευση. Αντιθέτως, στο θεµελιωµένο κατά την νέα µεθοδολογία σύστηµα, τα

5 υποστυλώµατα συµπεριφέρονται ελαστικά. Τα υποδιαστασεολογηµένα θεµέλια αναπτύσσουν σηµαντική στροφή και ανασηκώνονται προστατεύοντας την ανωδοµή (Σχήµα 5γ), ενώ η καθίζηση λόγω του σεισµού είναι ασήµαντη (.5 cm). Εντούτοις, παρότι η δοµητική αστοχία της ανωδοµής αποφεύγεται, η ανάπτυξη των στροφών οδηγεί σε σηµαντική κινηµατικού χαρακτήρα καταπόνηση. Η διαφορική οριζόντια µετακίνηση ισογείουορόφου φτάνει τα 5cm (Σχήµα 5δ) αν και η παραµένουσα τιµή της δεν ξεπερνά τα 5cm, αντιστοιχούσα σε λόγο διαφορικής µετακίνησης προς ύψος ορόφου της τάξης του 2%. Εποµένως, αν και η δοµητική αστοχία των υποστυλωµάτων αποφεύγεται (παρά τη σφοδρότητα του σεισµού), εντούτοις οι βλάβες σε µη δοµικά µέλη και στις δοκούς πρέπει να θεωρούνται βέβαιες. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ θεµελίων τα οποία αποκρίνονται µη γραµµικά µέσω ανασηκώµατος περιορίζοντας την µεταδιδόµενη στα υποστυλώµατα ένταση στα επίπεδα της δικής τους (µικρότερης) ροπής αντοχής. Αν και η δοµητική αστοχία των υποστυλωµάτων αποφεύγεται κατ αυτόν τον τρόπο, οι στροφές των θεµελίων συνεπάγονται σηµαντική κινηµατική επιπόνηση και βλάβες στα µη δοµικά µέλη του πλαισίου κατά την διάρκεια ισχυρού σεισµού. 7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα εργασία έγινε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος της ΕΕ 7 th framework το οποίο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας Ideas, Support for Frontier Research Advanced Grant, under Contract number ERC-28-AdG DARE Στο Σχήµα 6 παρατίθενται τα αποτελέσµατα για όλα τα εξετασθέντα σεισµικά σενάρια σε όρους: (α) λόγου κατανάλωσης πλαστιµότητας στο ισόγειο µ demand /µ capacity, (β)συνολικού λόγου διαφορικής οριζόντιας µετακίνησης ορόφου προς ύψος ορόφου δ c / h, (γ) διαφορικής. οριζόντιας µετακίνησης ορόφου λόγω κάµψης (και όχι λόγω στροφής θεµελίου) δ c / h Η απόκριση του «λικνιστικώς µονωµένου» συστήµατος υπερτερεί σαφώς για όλες τις εξετασθείσες περιπτώσεις. Όπως προκύπτει από τους υπολογισθέντες λόγους δ c / h, οι βλάβες των υποστυλωµάτων παραµένουν εντός των ορίων της οριακής κατάστασης λειτουργικότητας για τουλάχιστον το 5% από τις εξετασθείσες περιπτώσεις ενώ για τις υπόλοιπες οι βλάβες είναι εντός των ορίων επισκευασιµότητας [Priestley et al. (27)]. Αντιθέτως, για το συµβατικώς θεµελιωµένο σύστηµα, στις περισσότερες περιπτώσεις οι βλάβες των υποστυλωµάτων είναι µή επισκευάσιµες. Παρότι σε όρους συνολικής διαφορικής µετακίνησης (Σχήµα 6β) τα δύο συστήµατα φαίνεται ότι συµπεριφέρονται όµοια, σε όρους διαφορικής µετακίνησης λόγω καµπτικής καταπόνησης (Σχήµα 6γ) η απόκριση του υπο-διαστασεολογηµένου συστήµατος είναι σαφώς ευνοϊκότερη. Εν κατακλείδι συµπεραίνεται ότι η καµπτική καταπόνηση της ανωδοµής είναι δυνατόν να περιοριστεί µέσω υπο-διαστασεολόγησης των

6 Συμβατικός Σχεδιασμός (B = 1.7 m) Μη Συμβατικός Σχεδιασμός (B = 1.4 m) (α) M (knm) (β) -1 Μονοτονική Σεισμική καμπυλότητα c(1/m) -1 Μονοτονική Monotonic Σεισμική Takatori καμπυλότητα c(1/m) καθίζηση(cm) Αστοχία υποστυλώματος (γ) Στροφή θ(rad) Στροφή θ(rad) 5 5 δ(cm) -5 (δ) δ δ R δ C t (sec) Σχήµα 5. Συγκριτική Συµπεριφορά των 2 εναλλακτικών σχεδιασµών θεµελίωσης όταν το πλαίσιο διεγείρεται από εξαιρετικά ισχυρό σεισµικό κραδασµό (καταγραφή Takatori, Kobe 1995): (α) Βρόχοι καµπτικής ροπής - καµπυλότητας στην βάση του υποστυλώµατος, (β) βρόχοι καθίζησηςστροφής θεµελίου (w θ) και (γ) χρονοϊστορία οριζόντιας µετακίνησης στο επίπεδο του ισογείου. Figure 5. Performance of the two design alternatives (conventional, B = 1.7 m ; rocking isolation, B = 1.4 m) subjected to very strong seismic shaking (Takatori record), in terms of : (a) deformed FE mesh with superimposed plastic deformation ; (b) Column bending moment curvature (M c) response ; (c) foundation settlement rotation (w θ) response ; and (d) time history of ground floor drift δ. t (sec)

7 Συμβατικός Σχεδιασμός (B = 1.7 m) Μη Συμβατικός Σχεδιασμός (B = 1.4 m) 1 μαπαιτουμενη μδιαθέσιμη 1 Κατάρρευση (α) Οριο επιβίωσης Κατάρρευση Ελεγχόμενες βλάβες Λειτουργικότητα δ/h(%) (β) 1 Flexural drift ratio δ C /h (%) % 2 1 % (γ) Ελεγχόμενες βλάβες Λειτουργικότητα max PSV (cm/sec) Max PSV (cm/sec) Σχήµα 6. Απόκριση των 2 εναλλακτικών συστηµάτων θεµελίωσης ώς συνάρτηση της µέγιστης φασµατικής ταχύτητας SV σε όρους (α) λόγου απαιτούµενης προς διατιθέµενης καµπυλότητας στην βάση του υποστυλώµατος (β) παραµένουσας οριζόντιας στο επίπεδο του ισογείου, (γ) οριζόντιας παραµόρφωσης οφειλόµενης αποκλειστικώς σε καµπτική καταπόνηση των υποστυλωµάτων Figure 6. Comparison of the design alternatives. Plots as a function of the peak spectral velocity of (a) Demanded over available ductility ratio (b) residual ground floor drift ratio (c) flexural drift ratio of columns 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ABAQUS, Inc. (29), ABAQUS user s manual, Providence, R.I. Anastasopoulos I. Gelagoti F., Kourkoulis R., Gazetas G. (21b) Simplified Constitutive Model for Simulation of Cyclic Response of Shallow Foundations : Validation against Laboratory Tests Journal of Geotechnical and Geoenvironmetal Engineering, ASCE (accepted for publication, currently under revision). Anastasopoulos I., Gazetas G., Loli M., Apostolou M, Gerolymos N. (21a), Soil Failure can be used for Earthquake Protection of Structures, Bulletin of Earthquake Engineering, Vol. 8, p.p Chatzigogos C.T., Pecker A., Salencon J. (29), Macroelement modeling of shallow foundations, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 29, No. 6, pp Faccioli E, Paolucci R, Vivero G. Investigation of seismic soil footing interaction by large scale cyclic tests and analytical models. Proc. 4th international conference on recent advances in geotechnical earthquake engrng and soil dynamics, Paper no. SPL-5, San Diego, California; 21.

8 FEMA 356 (2), Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings. Gajan, S. & Kutter, B. L. (28), Capacity, settlement, and energy dissipation of shallow footings subjected to rocking, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol. 134 (8), pp Gazetas, G., Anastasopoulos, I., Apostolou, M., (27), Shallow and deep foundations under fault rupture or strong seismic shaking, 4 th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Thessaloniki, Greece. Gazetas, G., Apostolou, M., and Anastasopoulos, I. (23), Seismic Uplifting of Foundations on Soft Soil, with Examples from Adapazari (Izmit 1999, Earthquake), BGA Int. Conf. on Found. Innov., Observations, Design & Practice, Univ. of Dundee, Scotland, September 25, pp Gelagoti F., Kourkoulis R., Anastasopoulos I. Gazetas G. (21) Rocking Isolation of Frame Structures Founded on Separate Footings, Erathquake engineering and Structural Dynamics (Submitted for possible publication) Gerolymos N., Gazetas G., Tazoh T. (25), Seismic Response of Yielding Pile in Non- Linear Soil, Proc. 1 st Greece Japan Workshop, Seismic Design, Observation, and Retrofit of Foundations, Athens October, pp Harden, C.W., Hutchinson, T., Martin, G.R., & Kutter, B.L., (25), Numerical modeling of the nonlinear cyclic response of shallow foundations, Technical Report 25/4, Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER). Kawashima K., Nagai T., Sakellaraki D. (27), Rocking Seismic Isolation of Bridges Supported by Spread Foundations, Proc. Of 2 nd Japan-Greece Workshop on Seismic Design, Observation, and Retrofit of Foundations, April 3-4, Tokyo, Japan, pp Kutter B.L, Martin G., Hutchinson T.C., Harden C., Gajan S., Phalen J.D. (23), Status report on study of modeling of nonlinear cyclic load deformation behavior of shallow foundations. University of California, Davis, PEER Workshop; March. Makris, N., and Roussos, Y., (2), Rocking response of rigid blocks under near-source ground motions. Geotechnique, London, 5(3), Paolucci, R., (1997), Simplified evaluation of earthquake induced permanent displacements of shallow foundations, Journal of Earthquake Engineering, 1: p Paolucci, R., Shirato, M., & Yilmaz, M.T., (28), Seismic behaviour of shallow foundations: Shaking table experiments vs numerical modelling, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 37: Pecker, A., & Pender, M.J., (2), Earthquake Resistant Design of Foundations: New Construction, Invited paper, GeoEng2, Vol 1, pp Pecker, A., (1998), Capacity design principles for shallow foundations in seismic areas, Proc. 11 th Eur. Conf. Earth. Engng., Paris, p , Balkema (ed.), Rotterdam. Vintzilaiou E., Tassios T.P., Chronopoulos M. (27) Experimental validation of seismic code provisions for RC columns, Engineering Structures 29, p.p.,

Μέτα Πλαστική Συµπεριφορά Επιφανειακής Θεµελιώσεως Υψίκορµης Ανωδοµής υπό Εγκάρσια Στατική και Σεισµική Εξαίτηση

Μέτα Πλαστική Συµπεριφορά Επιφανειακής Θεµελιώσεως Υψίκορµης Ανωδοµής υπό Εγκάρσια Στατική και Σεισµική Εξαίτηση Μέτα Πλαστική Συµπεριφορά Επιφανειακής Θεµελιώσεως Υψίκορµης Ανωδοµής υπό Εγκάρσια Στατική και Σεισµική Εξαίτηση Pushover and Inelastic-Seismic Response of Shallow Supporting a Slender Structure Foundations

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομείς Γεωτεχνικής και Δομοστατικής National Technical University of Athens School of Civil Engineering Geotechnical and Structural Division Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική Επαλήθευση Αντισεισμικού Σχεδιασμού Βάθρου Γεφύρας με Αξιοποίηση της Πλαστιμότητας του Εδάφους

Πειραματική Επαλήθευση Αντισεισμικού Σχεδιασμού Βάθρου Γεφύρας με Αξιοποίηση της Πλαστιμότητας του Εδάφους Πειραματική Επαλήθευση Αντισεισμικού Σχεδιασμού Βάθρου Γεφύρας με Αξιοποίηση της Πλαστιμότητας του Εδάφους Experimental Validation of Bridge Pier Seismic Design Employing Soil Ductility ΔΡΟΣΟΣ, Β.Α. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου : Γεωτεχνική Στατική και Δυναμική Ανάλυση του Βάθρου Μ3

Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου : Γεωτεχνική Στατική και Δυναμική Ανάλυση του Βάθρου Μ3 Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου : Γεωτεχνική Στατική και Δυναμική Ανάλυση του Βάθρου Μ3 Rion Antirrion Βridge : Geotechnical Static and Dynamic Analysis of Pier M3 ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ, Ρ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισµολογίας, Θεσσαλονίκη 28-30 Νοεµβρίου 2001 Μέθοδος προσεισµικού ελέγχου στύλων pilotis Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 233 Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά : Ανελαστική συμπεριφορά, διατμητική αστοχία

Λέξεις κλειδιά : Ανελαστική συμπεριφορά, διατμητική αστοχία Προσομοίωση ανελαστικής συμπεριφοράς κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με θεώρηση διατμητικών παραμορφώσεων Seismic assessment of reinforced concrete structures using a shear deformable beam-column element

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, Γαρυφαλιά-Ναυσικά ΣΕΦΕΡΛΗ 2, Χριστίνα ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 3

Γεώργιος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, Γαρυφαλιά-Ναυσικά ΣΕΦΕΡΛΗ 2, Χριστίνα ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1830 Σεισμική Μόνωση Κατασκευών Εδαφικής Αντιστήριξης με Χρήση Γεωαφρού Διογκωμένης Πολυστερίνης (EPS)

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Investigation of the Bearing Capacity of Steel Lattice Girders For Tunnel Support ΣΑΚΚΑΣ, Κ.Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ, Π.Π. ΧΟΥΜΑΝΙΔΗΣ,Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών. Microzonation Study of the Grevena City

Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών. Microzonation Study of the Grevena City 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 9/9 /, Βόλος Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών Microzonation Study of the Grevena City ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Α.Ι. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ 1, Ξενοφών ΠΑΛΙΟΣ 1, Χαράλαμπος ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ 1, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ 1 και Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ 1, Ξενοφών ΠΑΛΙΟΣ 1, Χαράλαμπος ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ 1, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ 1 και Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 264 Πειραματική και αναλυτική μελέτη σεισμικά μονωμένων γεφυρών με ή χωρίς πρόσθετη απόσβεση ενέργειας Experimental

Διαβάστε περισσότερα

Μία συμβολή στην εναρμόνιση των λειτουργικών και αντισεισμικών αναγκών στις γέφυρες με μονολιθική σύνδεση φορέα - ακροβάθρων

Μία συμβολή στην εναρμόνιση των λειτουργικών και αντισεισμικών αναγκών στις γέφυρες με μονολιθική σύνδεση φορέα - ακροβάθρων Μία συμβολή στην εναρμόνιση των λειτουργικών και αντισεισμικών αναγκών στις γέφυρες με μονολιθική σύνδεση φορέα - ακροβάθρων Σ.Α. Μητούλης MSc. Πολιτικός Μηχανικός Υπ. Διδάκτωρ ΑΠΘ. Ι.Α. Τέγος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» «Εκφώνηση Μεταπτυχιακής ιπλωµατικής Εργασίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ. Παπαζάχος Κων/νος, Καθηγητής ΑΠΘ

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ. Παπαζάχος Κων/νος, Καθηγητής ΑΠΘ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ Παπαζάχος Κων/νος, Καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Υπόγειων Κατασκευών Μεγάλων Διαστάσεων σε Μικρό Βάθος Οδικές Σήραγγες, Σταθμοί Μετρό, Υπόγειοι Χώροι Στάθμευσης

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Υπόγειων Κατασκευών Μεγάλων Διαστάσεων σε Μικρό Βάθος Οδικές Σήραγγες, Σταθμοί Μετρό, Υπόγειοι Χώροι Στάθμευσης Αντισεισμικός Σχεδιασμός Υπόγειων Κατασκευών Μεγάλων Διαστάσεων σε Μικρό Βάθος Οδικές Σήραγγες, Σταθμοί Μετρό, Υπόγειοι Χώροι Στάθμευσης Κυριαζής Πιτιλάκης Καθηγητής ΑΠΘ 1 2 1 Αντισεισμικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εργασία αποτελεί συµπύκνωση και κωδικοποίηση της Μελέτης Ελέγχου ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χρίστος Θ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 1, Χρήστος Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εργασία αποτελεί συµπύκνωση και κωδικοποίηση της Μελέτης Ελέγχου ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χρίστος Θ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 1, Χρήστος Ε. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1869 Αποτίµηση και ανασχεδιασµός υφιστάµενου επταωρόφου δοµήµατος σύµφωνα µε τον ΚΑΝΕΠΕ Assessment and

Διαβάστε περισσότερα

Το Δελτίο των Σηράγγων

Το Δελτίο των Σηράγγων Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογείων Έργων (Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.) Μέλος της International Tunnelling Association (Ι.Τ.Α.) www.eesye.gr 1 Το Δελτίο των Σηράγγων Δεκέμβριος 2011 F Φωτογραφία των στομίων εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Αναστάσιος ΣΕΞΤΟΣ 1, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 2, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 3, Ιωάννης ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 4

Αναστάσιος ΣΕΞΤΟΣ 1, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 2, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 3, Ιωάννης ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1852 Πρότυπα αριθμητικά παραδείγματα διαστασιολόγησης των κατασκευών για την ορθή εφαρμογή των κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π., MSc/DIC, PhD

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π., MSc/DIC, PhD ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π., MSc/DIC, PhD Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 Περιεχόµενα I. Συνοπτικό βιογραφικό σηµείωµα... 4 II. Σπουδές... 6 III. Επιστηµονικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Στατική ανάλυση και αντισεισµικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεµογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας

Στατική ανάλυση και αντισεισµικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεµογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας Στατική ανάλυση και αντισεισµικός έλεγχος χαλύβδινων πύργων ανεµογεννητριών 1 MW στο Καλογεροβούνι Λακωνίας Static analysis and seismic design of 1 MW steel wind turbine towers at mount Kalogerovouni Lakonia

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 2006-2007 Π.Γ.ΚΑΡΥΔΗΣ Ι.Μ.ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΜΑΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΕΙΣΜΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα