Μη-Γραµµική και Ανελαστική Συµπεριφορά Θεµελιώσεων: Εφαρµογή στην Σεισµική Προστασία Πλαισιωτών Κατασκευών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μη-Γραµµική και Ανελαστική Συµπεριφορά Θεµελιώσεων: Εφαρµογή στην Σεισµική Προστασία Πλαισιωτών Κατασκευών"

Transcript

1 Μη-Γραµµική και Ανελαστική Συµπεριφορά Θεµελιώσεων: Εφαρµογή στην Σεισµική Προστασία Πλαισιωτών Κατασκευών Non-Linear Inelastic Behavior of Foundations: Application on the Seismic Protection of Frame Structures ΓΕΛΑΓΩΤΗ, Φ. Μ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ, Ρ.Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ι.Χ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Γ.Χ. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ. ιδάκτωρ Ε.Μ.Π. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Ερευνητής Ε.Μ.Π. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Ερευνητής Ε.Μ.Π. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΛΗΨΗ : ιερευνάται η αποτελεσµατικότητα µιας νέας προσέγγισης στον αντισεισµικό σχεδιασµό θεµελιώσεων: εσκεµµένη υπο-διαστασιολόγηση µε στόχο την ενεργοποίηση (1) του ανασηκώµατος και (2) της φέρουσας ικανότητας του εδάφους. Επιδιώκεται έτσι ο περιορισµός της αδρανειακής επιπόνησης που µεταφέρεται στην ανωδοµή και η δηµιουργία «πλαστικής άρθρωσης» στην διεπιφάνεια θεµελίου εδάφους. Προς τον σκοπό αυτόν διενεργούνται δυναµικές αριθµητικές αναλύσεις πεπερασµένων στοιχείων αποδεικνύοντας ότι όταν η σεισµική ένταση ξεπερνά την αντοχή σχεδιασµού της κατασκευής, η προτεινόµενη προσέγγιση εξασφαλίζει αρκετά ευνοϊκότερη µεταπλαστική συµπεριφορά: σηµαντικές µεν βλάβες αλλά αποφυγή καταρρεύσεως. ABSTRACT : The paper explores the effectiveness of a new approach for the earthquake design of foundations: intentional under-design of the foundation in order to activate the mechanism of uplifting and mobilization of the soil bearing capacity. Hence, a plastic hinge will be formed in the foundation-soil interface thus limiting the earthquake inertia that may be transmitted to the superstructure. This paper presents non-linear numerical analyses of a simple frame structure founded on stiff clay and subjected to an ensemble of strong ground motions. The results show that when designed according to the new concept the frame sustains the strong shaking with serious damage but avoids collapse. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι γνωστό, η φιλοσοφία των σύγχρονων αντισεισµικών Κανονισµών απαγορεύει τόσο την εξάντληση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους όσο και την δυνατότητα αποκόλλησης του θεµελίου από το έδαφος κατά τον αντισεισµικό σχεδιασµό των θεµελιώσεων. Προς τούτο εισάγονται σηµαντικοί συντελεστές ασφαλείας έναντι των εν λόγω µηχανισµών αστοχίας. Εντούτοις, εξαιτίας του ανακυκλικού και κινηµατικού χαρακτήρα της σεισµικής φόρτισης, η ενεργοποίηση της µή-γραµµικής ανελαστικής απόκρισης της θεµελίωσης δεν συνιστά υποχρεωτικώς αστοχία υπό ισχυρή σεισµική ένταση (π.χ.. Richards et al. 1992). Αντιθέτως µάλιστα, πρόσφατες µελέτες καταδεικνύουν την ενδεχοµένως ευνοϊκή δράση της και προτείνουν µέχρι και την ενσωµάτωση σχετικών οδηγιών στους Κανονισµούς [Paolucci, 1997; Pecker, 1998; FEMA-356, 2; Makris & Roussos, 2; Pecker & Pender, 2; Faccioli et al., 21; Kutter et al., 23; Gazetas et al., 23; 27; Harden et al., 26Paolucci et al., 28; Kawashima et al., 27; Gajan & Kutter, 28; Anastasopoulos et al., 21a; Chatzigogos et al., 29;]. Βάσει των παραπάνω, θα ήταν ενδεχοµένως εφικτή η αναθεώρηση της υφιστάµενης φιλοσοφίας προς την κατεύθυνση ενός σχεδιασµού που θα επιτρέπει την

2 εκδήλωση των ανωτέρω συµβατικών µηχανισµών αστοχίας, εφόσον βέβαια τα παραγόµενα µετακινησιακά µεγέθη (στροφές και µετακινήσεις) διατηρούνται εντός αποδεκτών ορίων. Στο παρόν άρθρο διερευνάται η αποτελεσµατικότητα της εν λόγω προσέγγισης για την περίπτωση πλαισιωτών κατασκευών. Στα παραδείγµατα που εξετάζονται η µη γραµµική απόκριση της θεµελίωσης υλοποιείται µέσω του µηχανισµού του ανασηκώµατος. Για τον λόγο αυτόν η νέα αντίληψη σχεδιασµού ορίζεται ως λικνιστική σεισµική µόνωση. Στο Σχήµα 1 περιγράφεται σκαριφηµατικά η βασική ιδέα του προτεινόµενου αντι-συµβατικού σχεδιασµού συγκρίνοντας την συµπεριφορά 2 πανοµοιότυπων πλαισίων επί µεµονωµένων πεδίλων σχεδιασµένων: (α) συµβατικά σύµφωνα µε τον ισχύοντα αντισεισµικό κανονισµό και (β) ακολουθώντας την προτεινόµενη νέα µεθοδολογία. Στην πρώτη περίπτωση, οι διαστάσεις των θεµελίων είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζουν συνθήκες πάκτωσης των υποστυλωµάτων στην βάση τους, και εποµένως, η επιβαλλόµενη σεισµική φόρτιση µεταφράζεται σε δοµητική παραµόρφωση και καταπόνηση της ανωδοµής. Όταν η φόρτιση ξεπεράσει την αντοχή του υποστυλώµατος, αναµένεται η ανάπτυξη πλαστικής άρθρωσης στην βάση του (αστοχία). Αντιθέτως στην λικνιστικώς µονωµένη κατασκευή τα θεµέλια υποδιαστασεολογούνται µε αποτέλεσµα να ανασηκώνονται, επιτυγχάνοντας κατ επέκταση τον περιορισµό της σεισµικής έντασης που είναι δυνατόν να µεταδοθεί στην ανωδοµή. 2. Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2.1 Σχεδιασµός Ανωδοµής Τα χαρακτηριστικά του µελετώµενου πλαισίου φαίνονται στο Σχήµα 2(α). Η κατασκευή έχει µελετηθεί συµβατικά σύµφωνα µε τον ΕΑΚ 2 θεωρώντας επιτάχυνση σχεδιασµού A d =.36 g, και Συντ/στή Συµπεριφοράς q = Σχεδιασµός Θεµελίωσης Συµβατικός Σχεδιασµός Προκειµένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις περιορισµού της εκκεντρότητας του ΕΑΚ 2, η ελάχιστη διάσταση του τετραγωνικού θεµελίου υπολογίζεται B = 1.7 m. Ο επιτυγχανόµενος έτσι συντελεστής ασφαλείας έναντι κατακόρυφων φορτιών είναι: SF S = 8 υπό στατικές συνθήκες και SF E = 1.93, υπό σεισµικές. Νέα Προσέγγιση Σύµφωνα µε την νέα προσέγγιση υιοθετείται διάσταση θεµελίου Β=1.4 m (βλ. επίσης Gelagoti et al 21a), το οποίο εξασφαλίζει µεν επαρκή συντελεστή ασφαλείας υπό στατικές συνθήκες αλλά δεν ικανοποιεί το (συµβατικό) κριτήριο της εκκεντρότητας. Η ροπή αντοχής του εν λόγω θεµελίου είναι κατά 5% µικρότερη αυτής του υποστυλώµατος. 3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ Θεωρώντας συνθήκες επίπεδης παραµόρφωσης, καταστρώθηκε και βαθµονοµήθηκε καταλλήλως (Gelagoti et al. 21) προσοµοίωµα πεπερασµένων στοιχείων (Σx. 2α) στον αριθµητικό κώδικα ABAQUS, το οποίο είναι σε θέση να αναπαράγει µε επιτυχία την συµπεριφορά θεµελίων υποβαλλοµένων σε λικνιστική ταλάντωση λαµβάνοντας υπόψιν τόσο τις γεωµετρικές µη γραµµικότητες (π.χ. αποκόλληση και ανασήκωµα) όσο και τη µη γραµµικότητα του υλικού (Anastasopoulos et al 21b). Η χρονοϊστορία της επιτάχυνσης επιβάλλεται στους κόµβους της βάσης του προσοµοιώµατος, ενώ στα πλευρικά του όρια θεωρούνται συνθήκες ελευθέρου πεδίου 3.1 Προσοµοίωση Εδάφους Το έδαφος θεωρείται στιφρή άργιλος µε αντοχή Su=15kPa.. Για την προσοµοίωση της ανακυκλικής συµπεριφοράς του εδάφους χρησιµοποιήθηκε το καταστατικό προσοµοίωµα των Anastasopoulos et al 21, το οποίο έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία (Gelagoti et al 21) για την αναπαραγωγή της συµπεριφοράς πλαισιωτών κατασκευών υποβαλλοµένων σε δυναµική φόρτιση επί αργιλικού εδάφους. 3.2 Προσοµοίωση Ανωδοµής Χρησιµοποιείται το ίδιο καταστατικό προσοµοίωµα καταλλήλως τροποποιηµένο

3 Συμβατικός Σχεδιασμός Θεμελίωσης Προτεινόμενος Σχεδιασμός : Εσκεμμένη Υπο-διαστασεολόγηση Θεμελίωσης Πλαστικές αρθρώσεις στις θέσεις των δοκών Πλαστικές αρθρώσεις στις θέσεις των δοκών Πλαστική άρθρωση στην βάση των υποστυλωμάτων Κανονιστική απαίτηση αποφυγής ανασηκώματος θεμελίου: e < B/3 Μη-γραμμική ανελαστική απόκριση θεμελίου: ανασήκωμα και κινητοποίηση φερούσης ικανότητας B B b < B b < B (α) Σχήµα 1. Συγκριτική απόκριση 2 πανοµοιότυπων (σε όρους ανωδοµής) πλαισιωτών κατασκευών επί µεµονωµένων πεδίλων σχεδιασµένων: (α) συµβατικά σύµφωνα µε τον ισχύοντα αντισεισµικό κανονισµό και (β) ακολουθώντας την προτεινόµενη µεθοδολογία. Figure 1. (a) Conventional Capacity Design compared with (b) Rocking Isolation Design. (β) 4Φ14 Μ b2 RD = 78 knm 3 m 1. Ανωδομή: Μη γραμμικά στοιχεία δοκού 5Φ16 Μ b1 RD = 12 knm a E =.36 g 8Φ2 Μ c RD= 165 knm 4 m 2. Εδαφος : Μη γραμμικά τετρακομβικά στοιχεία επίπ. παραμόρφωσης 3. Διεπιφάνεια Εδάφους-Θεμελίου: Στοιχεία διεπιφάνειας, μ =.7 Στιφρή Αργιλος S u = 15 kpa B (1.4 or 1.7m) (α) Σχήµα 2. (α) Γεωµετρικά χαρακτηριστικά και καµπτικές ροπές αντοχής των στοιχείων της ανωδοµής (κατά Ε.Α.Κ 2), (β) προσοµοίωµα πεπερασµένων στοιχείων: θεώρηση συνθηκών επίπεδης παραµόρφωσης, ρεαλιστική προσοµοίωση γεωµετρικών µη-γραµµικοτήτων (δυνατότητα ανασηκώµατος και P-δέλτα φαινόµενα), καθώς και της ανελαστικής συµπεριφοράς της ανωδοµής και του υποκείµενου εδάφους. Figure 2. (α) Geometry and member properties of the idealized typical frame structure analyzed : and (b) finite element model. (β) [Gerolymos et al., 25], ώστε να αναπαράγει την µή γραµµική σχέση ροπής καµπυλότητας µελών εξ ωπλισµένου σκυροδέµατος. Η µονοτονική συµπεριφορά της κάθε διατοµής υπολογίστηκε µε χρήση του κώδικα X-tract 2 [Imbsen Assoc. & Chadwell, 24] µε βάση στοιχεία των [Vintzilaiou et al., 27]. 4. ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΕ ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ PUSH-OVER: Στο Σχήµα 3 συγκρίνεται το αποτέλεσµα (καµπύλη P-δ) της ανάλυσης για το συµβατικώς σχεδιασµένο πλαίσιο (θεµέλιο B = 1.7 m) και το σχεδιασµένο σύµφωνα µε την προτεινόµενη µεθοδολογία (B = 1.4 m). Η απόκριση χωρίζεται σε τρεις διακριτές φάσεις: (α) στην αρχική φάση, κατά την οποία το πλαίσιο αποκρίνεται καµπτικώς, (β) στην

4 ενδιάµεση φάση κατά την οποία η απόκριση είναι και καµπτική και λικνιστική (στο υποδιαστασεολογηµένο πλαίσιο) (γ) την τελική φάση στην οποία κυριαρχεί το ανασήκωµα των θεµελίων (για B=1.4 m). P (kn) Αρχική Φάση A : πλαστικές άρθρώσεις δοκών A,Συμβατικό Σύστημα: πλαστικές άρθρώσεις στα υποστυλώματα Ενδιάμεση Φάση B, Συμβατικό Σύστημα: εξάντηση της διαθέσιμης πλασιμότητας των υποστυλωμάτων C, Μη-Συμβατικό Σύστημα: Δοκοί στην παραμένουσα αντοχή τους Τελική Φάση B17 - conventional B = 1.7 m (συμβατικό) B14 - unconventional B = 1.4 m (υπο-διασεολογημένο) B12 - unconventional Μη-Συμβατικό Σύστημα:: ανατροπή πλαισίου D D δ (m) Σχήµα 3. Στατική ανάλυση επιβαλόµενης µετακίνησης για τις 2 εναλλακτικές λύσεις θεµελίωσης. Figure 3. Static pushover response of the design alternatives : conventional system with B = 1.7 m footings, and rocking-isolation design with B = 1.4 m Αναλυτικότερα: Στην αρχική φάση, η πλαισιωτή λειτουργία της κατασκευής είναι εµφανής µέχρι του σηµείου της αστοχίας των δοκών οπότε και µεγιστοποιείται η δύναµη αντίδρασης P (Σηµείο Α). Στην ενδιάµεση φάση, τα υποστυλώµατα στο µεν συµβατικώς σχεδιασµένο πλαίσιο πλαστικοποιούνται εντόνως µέχρις πλήρους εξαντλήσεως της πλαστιµότητας τους, ενώ στο µη συµβατικώς σχεδιασµένο, οι βλάβες αποφεύγονται λόγω ακριβώς του ανασηκώµατος του θεµελίου, και του συνακόλουθου περιορισµού της µεταδιδόµενης έντασης στην ανωδοµή. Εντούτοις, επειδή η πλαισιωτή λειτουργία εξακολουθεί να υφίσταται, οι δοκοί εξακολουθούν να συσσωρεύουν πλαστικοποίηση µέχρι πλήρους εξαντλήσεως της διατιθέµενης πλαστιµότητάς τους (Σηµείο Β). Μετά το σηµείο αυτό, (Τρίτη Φάση) το µεν συµβατικώς σχεδιασµένο πλαίσιο τείνει προς την κατάρρευση, το δε «λικνιστικώς µονωµένο», εκφυλίζεται εξιδανικευµένα σε δύο µονοβάθµιους ταλαντωτές κινηµατικώς µόνον εξαρτηµένους µεταξύ τους µέσω των δοκών (οι συνδέσεις των οποίων µε τα υποστυλώµατα έχουν εκφυλιστεί σε αρθρώσεις). Οι Gelagoti et al (21), µελετώντας την απόκριση πλαισίων υποβαλλόµενων σε λικνιστική ταλάντωση έδειξαν ότι κατά την διάρκεια της φόρτισης τόσο το αξονικό φορτίο των υποστυλωµάτων όσο και ο µοχλοβραχίονας M/Q παρουσιάζουν σηµαντικές αποκλίσεις από τις αρχικές τους (ψευδοστατικές) τιµές µεταβάλλοντας αντιστοίχως την οριακή τιµή της ροπής αντοχής του θεµελίου και την στροφή ανατροπής του. Ως εκ τούτου, ο σχεδιασµός µε βάση την προτεινόµενη λογική θα πρέπει να λαµβάνει υπόψιν τις ανωτέρω διακυµάνσεις καθώς διακυβεύουν την αποτελεσµατικότητά του. 5. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΥΝΑΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ Τα δύο συστήµατα έχουν υποβληθεί σε 24 χρονοϊστορίες καταγραφεισών επιταχύνσεων ποικίλων χαρακτηριστικών (Σχήµα 4), πολλά από τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ την αντοχή σχεδιασµού του πλαισίου. Αναλυτικά παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για το πλέον καταστροφικό σενάριο (Takatori, M s 7.2 Kobe 1995 earthquake-κόκκινη γραµµή). Σε σεισµό ήπιας έντασης (π.χ. El Centro, µπλέ γραµµή), η συµπεριφορά των δύο εναλλακτικών είναι συγκρίσιµη, και εντός των ορίων λειτουργικότητας. SA (g) Takatori () Design El Centro T (sec) Σχήµα 4. Φάσµατα απόκρισης των επιταχυνσιογραφηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν κατά τις δυναµικές αναλύσεις Figure 4 Response Spectra of the 24 earthquake records used as input ground motions for the dynamic analysis 5.1 Αναλυτικό Παράδειγµα Όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 5, το συµβατικώς θεµελιωµένο σύστηµα δεν είναι ικανό να παραλάβει την τεράστια σεισµική δράση και οδηγείται σταδιακά στην κατάρρευση. Αντιθέτως, στο θεµελιωµένο κατά την νέα µεθοδολογία σύστηµα, τα

5 υποστυλώµατα συµπεριφέρονται ελαστικά. Τα υποδιαστασεολογηµένα θεµέλια αναπτύσσουν σηµαντική στροφή και ανασηκώνονται προστατεύοντας την ανωδοµή (Σχήµα 5γ), ενώ η καθίζηση λόγω του σεισµού είναι ασήµαντη (.5 cm). Εντούτοις, παρότι η δοµητική αστοχία της ανωδοµής αποφεύγεται, η ανάπτυξη των στροφών οδηγεί σε σηµαντική κινηµατικού χαρακτήρα καταπόνηση. Η διαφορική οριζόντια µετακίνηση ισογείουορόφου φτάνει τα 5cm (Σχήµα 5δ) αν και η παραµένουσα τιµή της δεν ξεπερνά τα 5cm, αντιστοιχούσα σε λόγο διαφορικής µετακίνησης προς ύψος ορόφου της τάξης του 2%. Εποµένως, αν και η δοµητική αστοχία των υποστυλωµάτων αποφεύγεται (παρά τη σφοδρότητα του σεισµού), εντούτοις οι βλάβες σε µη δοµικά µέλη και στις δοκούς πρέπει να θεωρούνται βέβαιες. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ θεµελίων τα οποία αποκρίνονται µη γραµµικά µέσω ανασηκώµατος περιορίζοντας την µεταδιδόµενη στα υποστυλώµατα ένταση στα επίπεδα της δικής τους (µικρότερης) ροπής αντοχής. Αν και η δοµητική αστοχία των υποστυλωµάτων αποφεύγεται κατ αυτόν τον τρόπο, οι στροφές των θεµελίων συνεπάγονται σηµαντική κινηµατική επιπόνηση και βλάβες στα µη δοµικά µέλη του πλαισίου κατά την διάρκεια ισχυρού σεισµού. 7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα εργασία έγινε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος της ΕΕ 7 th framework το οποίο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας Ideas, Support for Frontier Research Advanced Grant, under Contract number ERC-28-AdG DARE Στο Σχήµα 6 παρατίθενται τα αποτελέσµατα για όλα τα εξετασθέντα σεισµικά σενάρια σε όρους: (α) λόγου κατανάλωσης πλαστιµότητας στο ισόγειο µ demand /µ capacity, (β)συνολικού λόγου διαφορικής οριζόντιας µετακίνησης ορόφου προς ύψος ορόφου δ c / h, (γ) διαφορικής. οριζόντιας µετακίνησης ορόφου λόγω κάµψης (και όχι λόγω στροφής θεµελίου) δ c / h Η απόκριση του «λικνιστικώς µονωµένου» συστήµατος υπερτερεί σαφώς για όλες τις εξετασθείσες περιπτώσεις. Όπως προκύπτει από τους υπολογισθέντες λόγους δ c / h, οι βλάβες των υποστυλωµάτων παραµένουν εντός των ορίων της οριακής κατάστασης λειτουργικότητας για τουλάχιστον το 5% από τις εξετασθείσες περιπτώσεις ενώ για τις υπόλοιπες οι βλάβες είναι εντός των ορίων επισκευασιµότητας [Priestley et al. (27)]. Αντιθέτως, για το συµβατικώς θεµελιωµένο σύστηµα, στις περισσότερες περιπτώσεις οι βλάβες των υποστυλωµάτων είναι µή επισκευάσιµες. Παρότι σε όρους συνολικής διαφορικής µετακίνησης (Σχήµα 6β) τα δύο συστήµατα φαίνεται ότι συµπεριφέρονται όµοια, σε όρους διαφορικής µετακίνησης λόγω καµπτικής καταπόνησης (Σχήµα 6γ) η απόκριση του υπο-διαστασεολογηµένου συστήµατος είναι σαφώς ευνοϊκότερη. Εν κατακλείδι συµπεραίνεται ότι η καµπτική καταπόνηση της ανωδοµής είναι δυνατόν να περιοριστεί µέσω υπο-διαστασεολόγησης των

6 Συμβατικός Σχεδιασμός (B = 1.7 m) Μη Συμβατικός Σχεδιασμός (B = 1.4 m) (α) M (knm) (β) -1 Μονοτονική Σεισμική καμπυλότητα c(1/m) -1 Μονοτονική Monotonic Σεισμική Takatori καμπυλότητα c(1/m) καθίζηση(cm) Αστοχία υποστυλώματος (γ) Στροφή θ(rad) Στροφή θ(rad) 5 5 δ(cm) -5 (δ) δ δ R δ C t (sec) Σχήµα 5. Συγκριτική Συµπεριφορά των 2 εναλλακτικών σχεδιασµών θεµελίωσης όταν το πλαίσιο διεγείρεται από εξαιρετικά ισχυρό σεισµικό κραδασµό (καταγραφή Takatori, Kobe 1995): (α) Βρόχοι καµπτικής ροπής - καµπυλότητας στην βάση του υποστυλώµατος, (β) βρόχοι καθίζησηςστροφής θεµελίου (w θ) και (γ) χρονοϊστορία οριζόντιας µετακίνησης στο επίπεδο του ισογείου. Figure 5. Performance of the two design alternatives (conventional, B = 1.7 m ; rocking isolation, B = 1.4 m) subjected to very strong seismic shaking (Takatori record), in terms of : (a) deformed FE mesh with superimposed plastic deformation ; (b) Column bending moment curvature (M c) response ; (c) foundation settlement rotation (w θ) response ; and (d) time history of ground floor drift δ. t (sec)

7 Συμβατικός Σχεδιασμός (B = 1.7 m) Μη Συμβατικός Σχεδιασμός (B = 1.4 m) 1 μαπαιτουμενη μδιαθέσιμη 1 Κατάρρευση (α) Οριο επιβίωσης Κατάρρευση Ελεγχόμενες βλάβες Λειτουργικότητα δ/h(%) (β) 1 Flexural drift ratio δ C /h (%) % 2 1 % (γ) Ελεγχόμενες βλάβες Λειτουργικότητα max PSV (cm/sec) Max PSV (cm/sec) Σχήµα 6. Απόκριση των 2 εναλλακτικών συστηµάτων θεµελίωσης ώς συνάρτηση της µέγιστης φασµατικής ταχύτητας SV σε όρους (α) λόγου απαιτούµενης προς διατιθέµενης καµπυλότητας στην βάση του υποστυλώµατος (β) παραµένουσας οριζόντιας στο επίπεδο του ισογείου, (γ) οριζόντιας παραµόρφωσης οφειλόµενης αποκλειστικώς σε καµπτική καταπόνηση των υποστυλωµάτων Figure 6. Comparison of the design alternatives. Plots as a function of the peak spectral velocity of (a) Demanded over available ductility ratio (b) residual ground floor drift ratio (c) flexural drift ratio of columns 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ABAQUS, Inc. (29), ABAQUS user s manual, Providence, R.I. Anastasopoulos I. Gelagoti F., Kourkoulis R., Gazetas G. (21b) Simplified Constitutive Model for Simulation of Cyclic Response of Shallow Foundations : Validation against Laboratory Tests Journal of Geotechnical and Geoenvironmetal Engineering, ASCE (accepted for publication, currently under revision). Anastasopoulos I., Gazetas G., Loli M., Apostolou M, Gerolymos N. (21a), Soil Failure can be used for Earthquake Protection of Structures, Bulletin of Earthquake Engineering, Vol. 8, p.p Chatzigogos C.T., Pecker A., Salencon J. (29), Macroelement modeling of shallow foundations, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 29, No. 6, pp Faccioli E, Paolucci R, Vivero G. Investigation of seismic soil footing interaction by large scale cyclic tests and analytical models. Proc. 4th international conference on recent advances in geotechnical earthquake engrng and soil dynamics, Paper no. SPL-5, San Diego, California; 21.

8 FEMA 356 (2), Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings. Gajan, S. & Kutter, B. L. (28), Capacity, settlement, and energy dissipation of shallow footings subjected to rocking, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol. 134 (8), pp Gazetas, G., Anastasopoulos, I., Apostolou, M., (27), Shallow and deep foundations under fault rupture or strong seismic shaking, 4 th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Thessaloniki, Greece. Gazetas, G., Apostolou, M., and Anastasopoulos, I. (23), Seismic Uplifting of Foundations on Soft Soil, with Examples from Adapazari (Izmit 1999, Earthquake), BGA Int. Conf. on Found. Innov., Observations, Design & Practice, Univ. of Dundee, Scotland, September 25, pp Gelagoti F., Kourkoulis R., Anastasopoulos I. Gazetas G. (21) Rocking Isolation of Frame Structures Founded on Separate Footings, Erathquake engineering and Structural Dynamics (Submitted for possible publication) Gerolymos N., Gazetas G., Tazoh T. (25), Seismic Response of Yielding Pile in Non- Linear Soil, Proc. 1 st Greece Japan Workshop, Seismic Design, Observation, and Retrofit of Foundations, Athens October, pp Harden, C.W., Hutchinson, T., Martin, G.R., & Kutter, B.L., (25), Numerical modeling of the nonlinear cyclic response of shallow foundations, Technical Report 25/4, Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER). Kawashima K., Nagai T., Sakellaraki D. (27), Rocking Seismic Isolation of Bridges Supported by Spread Foundations, Proc. Of 2 nd Japan-Greece Workshop on Seismic Design, Observation, and Retrofit of Foundations, April 3-4, Tokyo, Japan, pp Kutter B.L, Martin G., Hutchinson T.C., Harden C., Gajan S., Phalen J.D. (23), Status report on study of modeling of nonlinear cyclic load deformation behavior of shallow foundations. University of California, Davis, PEER Workshop; March. Makris, N., and Roussos, Y., (2), Rocking response of rigid blocks under near-source ground motions. Geotechnique, London, 5(3), Paolucci, R., (1997), Simplified evaluation of earthquake induced permanent displacements of shallow foundations, Journal of Earthquake Engineering, 1: p Paolucci, R., Shirato, M., & Yilmaz, M.T., (28), Seismic behaviour of shallow foundations: Shaking table experiments vs numerical modelling, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 37: Pecker, A., & Pender, M.J., (2), Earthquake Resistant Design of Foundations: New Construction, Invited paper, GeoEng2, Vol 1, pp Pecker, A., (1998), Capacity design principles for shallow foundations in seismic areas, Proc. 11 th Eur. Conf. Earth. Engng., Paris, p , Balkema (ed.), Rotterdam. Vintzilaiou E., Tassios T.P., Chronopoulos M. (27) Experimental validation of seismic code provisions for RC columns, Engineering Structures 29, p.p.,

Πειραματική Επαλήθευση Αντισεισμικού Σχεδιασμού Βάθρου Γεφύρας με Αξιοποίηση της Πλαστιμότητας του Εδάφους

Πειραματική Επαλήθευση Αντισεισμικού Σχεδιασμού Βάθρου Γεφύρας με Αξιοποίηση της Πλαστιμότητας του Εδάφους Πειραματική Επαλήθευση Αντισεισμικού Σχεδιασμού Βάθρου Γεφύρας με Αξιοποίηση της Πλαστιμότητας του Εδάφους Experimental Validation of Bridge Pier Seismic Design Employing Soil Ductility ΔΡΟΣΟΣ, Β.Α. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτα Πλαστική Συµπεριφορά Επιφανειακής Θεµελιώσεως Υψίκορµης Ανωδοµής υπό Εγκάρσια Στατική και Σεισµική Εξαίτηση

Μέτα Πλαστική Συµπεριφορά Επιφανειακής Θεµελιώσεως Υψίκορµης Ανωδοµής υπό Εγκάρσια Στατική και Σεισµική Εξαίτηση Μέτα Πλαστική Συµπεριφορά Επιφανειακής Θεµελιώσεως Υψίκορµης Ανωδοµής υπό Εγκάρσια Στατική και Σεισµική Εξαίτηση Pushover and Inelastic-Seismic Response of Shallow Supporting a Slender Structure Foundations

Διαβάστε περισσότερα

Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας

Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας Παραµετρική διερεύνηση της οριακής κατάστασης πριν την κατάρρευση µικτών επίπεδων πλαισίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη βοήθεια των δεικτών αστοχίας Π. Παπαδόπουλος & Α.Μ. Αθανατοπούλου Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, Μαριάννα ΛΩΛΗ 2, Νίκος ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ 3, Μάριος ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 4, και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 5

Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1, Μαριάννα ΛΩΛΗ 2, Νίκος ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ 3, Μάριος ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 4, και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 1866 Βάθρο Θεμελίωση Γέφυρας : Πρόταση Πιθανής Υπέρβασης του Αντισεισμικού Ικανοτικού Σχεδιασμού Bridge Pier

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομείς Γεωτεχνικής και Δομοστατικής National Technical University of Athens School of Civil Engineering Geotechnical and Structural Division Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική Αλληλεπίδραση Εδάφους-Θεµελιώσεως-Πλαισίου σε Περιοχές Εντόνου Γεωµορφικού Αναγλύφου

Σεισµική Αλληλεπίδραση Εδάφους-Θεµελιώσεως-Πλαισίου σε Περιοχές Εντόνου Γεωµορφικού Αναγλύφου Σεισµική Αλληλεπίδραση Εδάφους-Θεµελιώσεως-Πλαισίου σε Περιοχές Εντόνου Γεωµορφικού Αναγλύφου Seismic Soil-Foundation-Frame Interaction under Valley-affected Ground Motion ΓΕΛΑΓΩΤΗ, Φ. Μ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ, Ρ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική Απόκριση Κολωνοπασσάλων: Αριθμητική Διερεύνηση. Seismic Response of Pile-columns: Numerical Investigation

Σεισμική Απόκριση Κολωνοπασσάλων: Αριθμητική Διερεύνηση. Seismic Response of Pile-columns: Numerical Investigation Σεισμική Απόκριση Κολωνοπασσάλων: Αριθμητική Διερεύνηση Seismic Response of Pile-columns: Numerical Investigation ΔΡΟΣΟΣ, Β.Α. ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Γ. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000

Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000 Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000 Η σεισµική προστασία γεφυρών στην Ελλάδα σήµερα Γενικά Η σεισµική προστασία των γεφυρών αποτελεί ένα µέληµα πρωτίστης σηµασίας για την πολιτεία λόγω της εξαιρετικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61

Ανελαστικότητες υλικού σ = Ε ε Ελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙ κ [P] = [K] [δ] σ = Ε ε Ανελαστική Ανάλυση : Μ = ΕΙκ [P] = [K] [δ] 4/61 Στατική Ανελαστική Ανάλυση [µέθοδος ελέγχου των µετατοπίσεων] [µέθοδος pushover] Τι είναι η ανάλυση pushover ορισµός κατανόηση λεπτοµερειών Παράδειγµα - εφαρµογή Προσδιορισµός της στοχευόµενης µετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions

BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING Laboratory of Geotechnical Engineering BEHAVIOR OF MASSIVE EARTH RETAINING WALLS UNDER EARTHQUAKE SHAKING Comparisons to EC-8 Provisions Prof. G. Athanasopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Μάριος Παναγιώτου Πρόδρομος Ψαρρόπουλος Μεταπτυχιακός Φοιτητής Πολιτικός Μηχανικός U. of California

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ 1-ΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ επί ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ: Ανάπτυξη Απλοποιημένης Μη-Γραμμικής Μεθοδολογίας

ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ 1-ΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ επί ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ: Ανάπτυξη Απλοποιημένης Μη-Γραμμικής Μεθοδολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Γεωτεχνικής National Technical University of Athens School of Civil Engineering Geotechnical Division Μεταπτυχιακή Εργασία Θάλειας Κοντορούπη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS)

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Tηλ.: 2610-996543, Fax: 2610-996576, e-mail: gaa@upatras.gr) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Γεωτεχνικής National Technical University of Athens School of Civil Engineering Geotechnical Division Διπλωματική Εργασία Xριστίνας Αργυρού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ 1, Φανή ΓΕΛΑΓΩΤΗ 2, Γιώργος Γκαζέτας 3

Ράλλης ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ 1, Φανή ΓΕΛΑΓΩΤΗ 2, Γιώργος Γκαζέτας 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 28 Άρθρο 1987 Αξιολόγηση Εναλλακτικών Συστηµάτων Θεµελιώσεως Κατασκευών πλησίον Κατολισθαίνοντος Πρανούς Assessment

Διαβάστε περισσότερα

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test

Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή. Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test Τοίχοι Ωπλισμένης Γής: υναμική Ανάλυση Πειράματος Φυγοκεντριστή Reinforced Soil Retaining Walls: Numerical Analysis of a Centrifuge Test ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ, Ν. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας, Ε.Μ.Π. ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΟΡΙΑΚΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΟΑΣΠ) Περίληψη του ερευνητικού έργου με τίτλο: ΟΡΙΑΚΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Φορέας εκπόνησης : Τομέας Γεωτεχνικής,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικες, σεισμική συμπεριφορά, κτίρια, οπλισμένο σκυρόδεμα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικες, σεισμική συμπεριφορά, κτίρια, οπλισμένο σκυρόδεμα Σεισμική Συμπεριφορά Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Σύγκριση με τους Ελληνικούς Κανονισμούς Seismic Behaviour of Multi-Storey R/C Buildings Designed to Eurocodes and

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Interaction between Soil and Wind Turbine Towers

Dynamic Interaction between Soil and Wind Turbine Towers υναµική Αλληλεπίδραση Εδάφους και Πυλώνων Ανεµογεννητριών Dynamic Interaction between Soil and Wind Turbine Towers ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ρ. Πολιτικός Μηχανικός E.M.Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Μ. Πολιτικός Μηχανικός, Μετ/κός

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευουλάκου Χαρίλαου

Παρασκευουλάκου Χαρίλαου Εθνικο Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Γεωτεχνικής National Technical University of Athens School of Civil Engineering Geotechnical Division Διπλωματική εργασία Παρασκευουλάκου Χαρίλαου

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία ΝΤΡΙΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Επιβλέποντες: Καθηγητής Γ. Γκαζέτας Δρ. I. Αναστασόπουλος. Ανελαστική Απόκριση Εγκιβωτισμένων Θεμελιώσεων

Διπλωματική Εργασία ΝΤΡΙΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Επιβλέποντες: Καθηγητής Γ. Γκαζέτας Δρ. I. Αναστασόπουλος. Ανελαστική Απόκριση Εγκιβωτισμένων Θεμελιώσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Γεωτεχνικής National Technical University of Athens School of Civil Engineering Geotechnical Division Διπλωματική Εργασία ΝΤΡΙΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικός Μηχανικός, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Πολιτικός Μηχανικός, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας υναµική Αλληλεπίδραση Εδάφους - Κατασκευής Dynamic Soil - Structure Interaction ΚΑΛΥΒΑΣ, Γ. ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ, Π. Πολιτικός Μηχανικός, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικά Φάσματα Απαίτησης σε Διαφορετικές Εδαφικές Συνθήκες Elastic demand spectra for different soil conditions

Ελαστικά Φάσματα Απαίτησης σε Διαφορετικές Εδαφικές Συνθήκες Elastic demand spectra for different soil conditions o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 97 Ελαστικά Φάσματα Απαίτησης σε Διαφορετικές Εδαφικές Συνθήκες Elastic demand spectra for different soil conditions

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή ιξωδών αποσβεστήρων στην ενίσχυση υφισταµένων κτιρίων από σκυρόδεµα

Εφαρµογή ιξωδών αποσβεστήρων στην ενίσχυση υφισταµένων κτιρίων από σκυρόδεµα Εφαρµογή ιξωδών αποσβεστήρων στην ενίσχυση υφισταµένων κτιρίων από σκυρόδεµα Α. Ι. Κάππος Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Η. Γ. ηµητρακόπουλος Πολ. Μηχανικός, Υποψ. ιδάκτωρ Τµήµ. Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΙΛΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ SEISMIC BEHAVIOR AND RETROFIT OF SILOS AT A PORT ABSTRACT

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΙΛΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ SEISMIC BEHAVIOR AND RETROFIT OF SILOS AT A PORT ABSTRACT ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΙΛΟ Κων/νος Σπυράκος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία εξετάζεται η μη γραμμική,

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φέρουσας ικανότητας για αστράγγιστη φόρτιση κωνικών θεμελιώσεων σε άργιλο. Undrained bearing capacity factors for conical footings on clay

Συντελεστές φέρουσας ικανότητας για αστράγγιστη φόρτιση κωνικών θεμελιώσεων σε άργιλο. Undrained bearing capacity factors for conical footings on clay Συντελεστές φέρουσας ικανότητας για αστράγγιστη φόρτιση κωνικών θεμελιώσεων σε άργιλο Undrained bearing capacity factors for conical footings on clay ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.Π. ZDRAVKOVIC, L. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ και διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) Εισαγωγή: Πλαστική Ανάλυση και Σύνθεση Σιδηρών Κατασκευών (2) Ελαστοπλαστική Κάμψη Δοκών (3) Πλαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα βασικά σηµεία στα οποία βασίζεται η ανελαστική µέθοδος αποτίµησης ή ανασχεδιασµού,

Διαβάστε περισσότερα

Φρέαρ θεµελίωσης υποβαλλόµενο σε κανονική τεκτονική διάρρηξη: πειραµατική και αριθµητική διερεύνηση

Φρέαρ θεµελίωσης υποβαλλόµενο σε κανονική τεκτονική διάρρηξη: πειραµατική και αριθµητική διερεύνηση Φρέαρ θεµελίωσης υποβαλλόµενο σε κανονική τεκτονική διάρρηξη: πειραµατική και αριθµητική διερεύνηση Caisson foundation subjected to normal faulting: Experimental and analytical study ΛΩΛΗ, Μ.. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

8.1.7 Κινηματική Κάμψη Πασσάλων

8.1.7 Κινηματική Κάμψη Πασσάλων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΔΟΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΕΛ- ΜΑΤΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΔΟΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΕΛ- ΜΑΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΔΟΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΕΛ- ΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ν. Κονδυλίδης a, Χρήστος Ε. Σοφίας b, Δημήτριος Θ. Παχούμης b, Χρίστος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 13 Θεμελιώσεις με πασσάλους : Εγκάρσια φόρτιση πασσάλων 1.05.005 1. Κατηγορίες πασσάλων. Αξονική φέρουσα ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΜΙΝΑ Α ΥΨΟΥΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΜΙΝΑ Α ΥΨΟΥΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΜΙΝΑ Α ΥΨΟΥΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ Μιχάλης Αγγελίδης Πολιτικός Μηχανικός ΑΜΤΕ Α.Ε. Τεχνικών Μελετών Αθήνα e-mail: amte@otenet.gr 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζεται η µελέτη µεταλλικής καµινάδας ύψους 80 µέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα, Ελλάδα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα, Ελλάδα ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι. Βάγιας 1, Ο. Παλκοπούλου 2 1 Καθηγητής, 2 Πολιτικός Μηχανικός, Υ.. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα, Ελλάδα e-mail: opal@mail.ntua.gr 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 3 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Η φιλοσοφία του αντισεισμικού σχεδιασμού και το θεμελιώδες ερώτημα κατά την έναρξη της αντισεισμικής μελέτης

Η φιλοσοφία του αντισεισμικού σχεδιασμού και το θεμελιώδες ερώτημα κατά την έναρξη της αντισεισμικής μελέτης Η φιλοσοφία του αντισεισμικού σχεδιασμού και το θεμελιώδες ερώτημα κατά την έναρξη της αντισεισμικής μελέτης Ι. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Εργαστήριο Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών, Τμήμα Πολ. Μηχ., Α.Π.Θ. Πλάστιμη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος 01-014 ΙΑΛΕΞΗ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ Οι διαλέξεις υπάρχουν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Γεώργιος Γρ. Πενέλης Δρ. Πολιτικός Μηχ/κός Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ. ΒΟΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή της σεισµικής µόνωσης σε υφιστάµενες κατασκευές ως µέσο ουσιαστικής σεισµικής αναβάθµισής τους

Η εφαρµογή της σεισµικής µόνωσης σε υφιστάµενες κατασκευές ως µέσο ουσιαστικής σεισµικής αναβάθµισής τους Η εφαρµογή της σεισµικής µόνωσης σε υφιστάµενες κατασκευές ως µέσο ουσιαστικής σεισµικής αναβάθµισής τους Α. Σοφοκλέους ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Ι Κάνας Πολιτικός Μηχανικός MSc, I+A. Φιλίππου - Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ Νικόλαος Αντωνίου Πολιτικός Μηχανικός Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δυναμική Αλληλεπίδραση Εδάφους Κατασκευής: Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονη Πρακτική Κ. Σπυράκος, Καθηγητής ΕΜΠ Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Εµπορευµατικός Λιµένας Θεσσαλονίκης: Μή γραµµική υναµική Ανάλυση του Κρηπιδοτοίχου

Νέος Εµπορευµατικός Λιµένας Θεσσαλονίκης: Μή γραµµική υναµική Ανάλυση του Κρηπιδοτοίχου Νέος Εµπορευµατικός Λιµένας Θεσσαλονίκης: Μή γραµµική υναµική Ανάλυση του Κρηπιδοτοίχου New Thessaloniki Commercial Port: Non-linear seismic Analysis of the Quay Wall ΡΟΣΟΣ, Β. Πολιτικός Μηχανικός, Μεταδιδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική Απόκριση Κολωνο Πασσάλων: Μή Γραμμική Συμπεριφορά Εδάφους και Πασσάλου Seismic Response of Pile Columns: Soil and Pile Inelasticity

Σεισμική Απόκριση Κολωνο Πασσάλων: Μή Γραμμική Συμπεριφορά Εδάφους και Πασσάλου Seismic Response of Pile Columns: Soil and Pile Inelasticity o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 98 Σεισμική Απόκριση Κολωνο Πασσάλων: Μή Γραμμική Συμπεριφορά Εδάφους και Πασσάλου Seismic Response of Pile Columns:

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Ω.Σ. ΜΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙ ΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Χρ. Καραγιάννης Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ, ρ.μηχ., Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχ. ΠΘ Γ. Σιρκελής Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΠΘ Κ. Χαλιορής ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ Π0ΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ Π0ΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ Π0ΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Συστημάτων Εσχάρας Πεδιλοδοκών με Χρήση ιογκωμένου Πολυστυρένιου (EPS) ως Υλικό Πλήρωσης

Σχεδιασμός Συστημάτων Εσχάρας Πεδιλοδοκών με Χρήση ιογκωμένου Πολυστυρένιου (EPS) ως Υλικό Πλήρωσης Σχεδιασμός Συστημάτων Εσχάρας Πεδιλοδοκών με Χρήση ιογκωμένου Πολυστυρένιου (EPS) ως Υλικό Πλήρωσης Designing Strip Footing Foundations using Expanded Polystyrene (EPS) as Fill Material ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις.

Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις. Αξιολόγηση παραδοχών προσομοίωσης συμπεριφοράς στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε μη-γραμμικές αναλύσεις. Δ. Κ. Μπάρος Πολιτικός Μηχανικός Σ. Η. Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση Μελέτης Θαλάσσιας Κατασκευής με χρήση λογισμικού και με βάση Κώδικες (Compliant Tower) (8.1.10)

Περίπτωση Μελέτης Θαλάσσιας Κατασκευής με χρήση λογισμικού και με βάση Κώδικες (Compliant Tower) (8.1.10) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Βόλος 29-3/9 & 1/1 211 ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Δάφνη Παντούσα, Msc, Υπ. Διδάκτωρ Ευριπίδης Μυστακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 7&8: ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών

Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών Reliability of the Displacement Coefficient method for simplified nonlinear analysis MYΣΤΑΚΙ ΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών Πλαστική Κατάρρευση Δοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σταδιακή Μελέτη Πλαστικής Κατάρρευσης o Παράδειγμα 1 (ισοστατικός φορέας) o Παράδειγμα 2 (υπερστατικός φορέας) Αμεταβλητότητα Φορτίου Πλαστικής Κατάρρευσης Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση τοιχώματος με χρήση επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων

Προσομοίωση τοιχώματος με χρήση επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων Κεφάλαιο 7 Προσομοίωση τοιχώματος με χρήση επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων Σύνοψη Στο παράδειγμα του Κεφαλαίου 7 παρουσιάζεται η προσομοίωση επίπεδου τοιχώματος με χρήση επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων.

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πασσάλων ως μέτρο αντιμετώπισης των κατολισθήσεων Investigation of effectiveness of piles as landslide countermeasure ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Α.N. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.T. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Προσοµοίωσης οκού Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Πεπερασµένα Στοιχεία για έλεγχο αστοχίας από τέµνουσα.

Μοντέλο Προσοµοίωσης οκού Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Πεπερασµένα Στοιχεία για έλεγχο αστοχίας από τέµνουσα. Μοντέλο Προσοµοίωσης οκού Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε Πεπερασµένα Στοιχεία για έλεγχο αστοχίας από τέµνουσα. Γ. Ν. ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ Πολιτικός Μηχανικός, 4Μ-VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού, Ε.Π.Ε. Α. Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 14 ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1. Το πρόβληµα των παρακειµένων κατασκευών Στο συνεχές σύστηµα δοµήσεως που συνήθως εφαρµόζεται στις αστικές περιοχές και ιδιαίτερα στο κέντρο των πόλεων, οι κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 1. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1932

Δημήτρης ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 1. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1932 t (sec) a (g) 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1932 t (sec) Μη Γραμμική Αλληλεπίδραση Εδάφους Θεμελίωσης Ανωδομής: Παραδείγματα και Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

2 ~ 8 Hz Hz. Blondet 1 Trombetti 2-4 Symans 5. = - M p. M p. s 2 x p. s 2 x t x t. + C p. sx p. + K p. x p. C p. s 2. x tp x t.

2 ~ 8 Hz Hz. Blondet 1 Trombetti 2-4 Symans 5. = - M p. M p. s 2 x p. s 2 x t x t. + C p. sx p. + K p. x p. C p. s 2. x tp x t. 36 2010 8 8 Vol 36 No 8 JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Aug 2010 Ⅰ 100124 TB 534 + 2TP 273 A 0254-0037201008 - 1091-08 20 Hz 2 ~ 8 Hz 1988 Blondet 1 Trombetti 2-4 Symans 5 2 2 1 1 1b 6 M p

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της δυναμικής απόκρισης κατασκευών σε βελτιωμένο έδαφος. Study of the Dynamic Response of Structures on Improved Soil

Μελέτη της δυναμικής απόκρισης κατασκευών σε βελτιωμένο έδαφος. Study of the Dynamic Response of Structures on Improved Soil Μελέτη της δυναμικής απόκρισης κατασκευών σε βελτιωμένο έδαφος Study of the Dynamic Response of Structures on Improved Soil ΤΡΕΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΡΟΒΙΘΗΣ, E. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ, Α. ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό

Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό Πειραµατική διερεύνηση συµπεριφοράς στοιχείων Ω/Σ µε σπειροειδή οπλισµό Χ.Γ. Καραγιάννης Καθηγητής. Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΠΘ. Γ.Μ. Σιρκελής Πολιτικός Μηχανικός, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Δ.Π.Θ Ξάνθη, Ελλάς e-mail : mslgroup@civil.duth.

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Δ.Π.Θ Ξάνθη, Ελλάς e-mail : mslgroup@civil.duth. ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Καλλιόπη Δ. Στεφανάκη a, Χρίστος Ν. Κάλφας b, Δημήτριος Θ. Παχούμης c, Άννα Α. Μαρινοπούλου c a Υποψ. Διδ., MSc Πολιτικός Μηχανικός b Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ q ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER Μακαντάσης

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση της Σεισμικής Συμπεριφοράς Εδαφικών Πρανών και Επιχωμάτων. Simulating the Seismic Behaviour of Soil Slopes and Embankments

Προσομοίωση της Σεισμικής Συμπεριφοράς Εδαφικών Πρανών και Επιχωμάτων. Simulating the Seismic Behaviour of Soil Slopes and Embankments Προσομοίωση της Σεισμικής Συμπεριφοράς Εδαφικών Πρανών και Επιχωμάτων Simulating the Seismic Behaviour of Soil Slopes and Embankments ΖΑΝΙΑ, Β. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Πολυτεχνείο Κρήτης ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ, Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΡΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΕΠΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΙΣΤΟΥΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΡΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΕΠΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΙΣΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΡΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΕΠΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΙΣΤΟΥΣ Μαρία Ελένη ασίου 1, Ιωάννης Βάγιας 2, Ιωάννα ακανάλη 3, Μαριλένα Παπαγεωργίου 1 1 Υποψήφια ιδάκτωρ, 2 Καθηγητής, 3 Πολιτικός Μηχανικός Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία KΟΚΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ. Επιβλέποντες: Καθηγητής Γ. Γκαζέτας Δρ.I. Αναστασόπουλος. Diploma Thesis by KOKKALI PANAGIOTA.

Διπλωματική Εργασία KΟΚΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ. Επιβλέποντες: Καθηγητής Γ. Γκαζέτας Δρ.I. Αναστασόπουλος. Diploma Thesis by KOKKALI PANAGIOTA. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Γεωτεχνικής National Technical University School of Civil Engineering Geotechnical Division Διπλωματική Εργασία KΟΚΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Επιβλέποντες:

Διαβάστε περισσότερα

Μ.-Ε. Δασίου 1, Ι. Ψυχάρης 2, Ι. Βάγιας 3

Μ.-Ε. Δασίου 1, Ι. Ψυχάρης 2, Ι. Βάγιας 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 1832 Ανάλυση σεισμικής συμπεριφοράς κιόνων και κιονοστοιχιών αρχαίων ναών Numerical analysis of the seismic

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Με τον όρο «δυναμική» εννοείται η συμπεριφορά που παρουσιάζει το έδαφος υπό την επίδραση δυναμικών τάσεων που επιβάλλονται σε αυτό είδη δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Αποτίµηση της Σεισµικής Τρωτότητας Κατασκευών από Ωπλισµένο Σκυρόδεµα

Αναλυτική Αποτίµηση της Σεισµικής Τρωτότητας Κατασκευών από Ωπλισµένο Σκυρόδεµα Αναλυτική Αποτίµηση της Σεισµικής Τρωτότητας Κατασκευών από Ωπλισµένο Σκυρόδεµα A.Κ. Ελευθεριάδου Πολιτικός Μηχανικός MSc, Υποψήφια ιδάκτωρ*, aelefthe@civil.duth.gr. Α.Ι. Καραµπίνης ρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση της αριθµητικής προσοµοίωσης τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ο/Σ υπό οριζόντιο ανακυκλιζόµενο φορτίο

Αποτίµηση της αριθµητικής προσοµοίωσης τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ο/Σ υπό οριζόντιο ανακυκλιζόµενο φορτίο Αποτίµηση της αριθµητικής προσοµοίωσης τοιχοπληρωµένων πλαισίων Ο/Σ υπό οριζόντιο ανακυκλιζόµενο φορτίο Γεώργιος Χ. Μάνος Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Β.

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική Μόνωση Με Γεωσυνθετικά Εντός Εδάφους. In-ground Seismic Isolation with Geosynthetic Liners. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Σεισμική Μόνωση Με Γεωσυνθετικά Εντός Εδάφους. In-ground Seismic Isolation with Geosynthetic Liners. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Σεισμική Μόνωση Με Γεωσυνθετικά Εντός Εδάφους In-ground Seismic Isolation with Geosynthetic Liners ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ, Π. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Γ. Πολιτικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα