Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε"

Transcript

1 Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη βηώζηκε αλάπηπμε» Γηεπζύληξηαο ηνπ Δζληθνύ εκείνπ Δπαθήο ESPON2013 γηα ηελ Δπξσπατθή ρσξηθή αλάπηπμε θαη ζπλνρή (www.espon2013.panteion.gr) Σει, θαμ : , , url:

2 2 1. πνπδέο 1.1 Αθαδεκατθέο ζπνπδέο 1.2 Σίηινη εμεηδίθεπζεο 1.3 Δπαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε 1.4 Δπξσπαίθή παξνπζία- Γηεζλείο δηαθξίζεηο 2. Γεληθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα 3. Αθαδεκατθή απηνδύλακε δηδαζθαιία 3.1 Δπίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 3.2 Δπηζθέπηξηα Καζεγήηξηα ζην Παλεπηζηήκην ParisI-Panthéon-Sorbonne 3.3 Δληεηαικέλε (Π.Γ 407/80) θαζεγήηξηα ζην Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο 3.4 Γηδαθηηθό πξνζσπηθό ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 3.5 Γηδαζθαιία ζε κεηαπηπρηαθά θαη πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 3.6 Δπί ζπκβάζεη Καζεγήηξηα ηεο Αλσηάηεο ρνιήο Ηθάξσλ (ΜΑ) θαη ηεο Αλσηάηεο ηξαηησηηθήο ρνιήο Δπειπίδσλ (Δ) 4. Δξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα 4.1 Δξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα σο Μέινο ΓΔΠ ηνπ ΣΟΠΑ 4.2 Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε DIACT ( πξ.datar). 4.3 Μειέηεο-Πξνγξάκκαηα Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Πεξηθεξεηαθήο θαη Σνπηθήο Αλάπηπμεο 4.4 Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ΔΜΠ θαη άιινπο εξεπλεηηθνύο θνξείο. 4.5 Μέινο ή ζπληνλίζηξηα Δπηζηεκνληθώλ νκάδσλ εξγαζίαο θαη Δπηηξνπώλ 5. Δπαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα 5.1 Λέθησξ ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 5.2 Δηδηθή επηζηήκσλ θαη κέινο ηεο Μνλάδαο ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ θαη αλάιπζεο πνιηηηθήο ηνπ YΠ.Δ.ΓΓ.Α ( ) 5.3 Δμσηεξηθόο ζπλεξγάηεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο 5.4 Λνηπή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα- πιινγηθή δξαζηεξηόηεηα 6. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο πγγξαθηθό έξγν 6.1 Άξζξα ζε έγθπξεο επηζηεκνληθέο εθδόζεηο κε θξηηέο 6.2 Βηβιία ή θεθάιαηα ζε βηβιία 6.3 Άξζξα ζε Πξαθηηθά Γηεζλώλ πλεδξίσλ 6.4 Άξζξα ζε Πξαθηηθά Γηεζλώλ πλεδξίσλ κε ειεθηξνληθά πξαθηηθά 6.5 Δθπαηδεπηηθέο εκεηώζεηο καζεκάησλ 6.6 Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή 6.7 Παξνπζηάζεηο ζε ζπλέδξηα άλεπ πξαθηηθώλ 6.8 Αλαθνηλώζεηο- Γηαιέμεηο. ζε Δζληθά πλέδξηα θαη Ζκεξίδεο 6.9 Άξζξα ζε άιια δεκόζηα έληππα 7. Αλαθνξέο από ηξίηνπο 7.1 Δπηζηεκνληθέο Αλαθνξέο 7.2 Αλαθνξέο ζηνλ ηύπν

3 3 1. πνπδέο 1.1 Αθαδεκατθέο πνπδέο Γηδαθηνξηθό δίπισκα (Doctorat) Γεσγξαθίαο, Πεξηθεξεηαθνύ ζρεδηαζκνύ θαη Υσξνηαμίαο από ην Παλεπηζηήκην PARIS I - PANTHEON SORBONNE, Πξνδηδαθηνξηθό Γίπισκα ( D.E.A ) Υσξνηαμίαο, Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Πνιενδνκίαο, από ην Παλεπηζηήκην PARIS I PANTHEON SORBONNE, Πηπρίν Αξρηηέθηνλα Μεραληθνύ Δζληθνύ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ, Aπνλεκεζέληεο Σίηινη Δμεηδίθεπζεο ύκβνπινο Tνπηθήο Aλάπηπμεο θαη Aπηνδηνίθεζεο, από Διιεληθή Δηαηξία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΔΣΑΑ), 1987 Δuromanager in European Environmental Policy (European Institute of Public Administration, Maasticht), Δπαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε-θαηάξηηζε Α. Eμεηδίθεπζε 1 έηνπο ζε ζέκαηα Eπξσπατθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη δηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Πεξηβάιινληνο, Δπξσπατθνί Eθπαηδεπηηθνί Φνξείο : European Institute of Public Administration (Mάαζηξηρη), Ecole Nationale d Administration (ENA, ηξαζβνύξγν) Κέληξν Δπξσπατθώλ Μειεηώλ (ηξαζβνύξγν) Φηλιαλδηθό Ηλζηηηνύην Γεκόζηαο δηνίθεζεο (Διζίλθη), Αλώηαηε ρνιή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ηεο Ηηαιίαο (Ρώκε), Απνλεκεζείο ΣΗΣΛΟ : Δuromanager in European Environmental Policy Β. Δμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο από ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο ( ΔΔΣΑΑ ), Απνλεκεζείο ΣΗΣΛΟ : ύκβνπινο ηνπηθήο αλάπηπμεο Γ. Παξαθνινύζεζε θύθινπ επηκόξθσζεο ζηειερώλ ζηηο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππό ηελ αηγίδα ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα. ( έσο ) Γ. Δμεηδίθεπζε ζηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ (GIS), Δπηκόξθσζε ζηα "Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ" ( Ηλζηηηνύην Γηαξθνύο Δπηκόξθσζεο Δζληθνύ Κέληξνπ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο - Ηλζηηηνύην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ) Δπηκόξθσζε ζηελ " Πιεξνθνξηθή ζην ρεδηαζκό ηνπ Υώξνπ -ζπζηήκαηα πιεξνθνξηώλ θαη κνληέιια ζην ρώξν" ( Παλ.Παηξώλ, δίθηπν URSA-NET - ζπγρξεκαηνδόηεζε Δπξσπαηθήο Κνηλόηεηαο ) Δπηκόξθσζε ζηα "Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ " (LIS-GIS) ( Παλεπηζηήκην Παηξώλ, δίθηπν URSA-NET, ζπγρξεκαηνδόηεζε Δπξσπαηθήο Κνηλόηεηαο )

4 Δπηκόξθσζε ζε Γεσγξαθηθνύο άηιαληεο-τπνδνκή γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε (Σνκέαο Σνπνγξαθίαο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.) 1.4 Δζληθέο θαη Γηεζλείο δηαθξίζεηο (νξγάλσζε ζπλεδξίσλ, κέινο νξγαληζκώλ θιπ.) Η. Δίλαη Γηεπζύληξηα ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΖΜΔΗΟΤ ΔΠΑΦΖ ESPON2013 κε ζεκαληηθή παξνπζία ζε επξσπαίθό επηπεδν ( ( πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή, επξσπαηθή εδαθηθή ζπλεξγαζία, εδαθηθή ζπλνρή). ην πιαίζην απηό εθπόλεζε, κεηαμύ αιισλ, Πξόηαζε κε ζέκα "Establishment of a transnational ESPON e-learning Programme to stimulate interest to ESPON2013 Knowledge" ( Acronym : "e-espon" πνπ ππνβιήζεθε πξνο έγθξηζε ζηελ ζπληνληζηηθή κνλάδα ηνπ ESPON από ην Δζληθό εκείν Δπαθήο ζην πιαίζην ηεο Πξνηεξαηόηεηαο 4- Transnational networking Activities Σν πξνηεηλόκελν Έξγν ζθνπεύεη λα θαηαζηήζεη ηελ Διιάδα θέληξν κηαο ζεκαληηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζην πιαίζην ηεο Πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαη εηδηθόηεξα ηεο Δπξσπαηθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ ρσξώλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Μεζνγείνπ ( Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, Μάιηα, Κύπξν, Ηηαιία, ινβελία ) αιιά θαη άιισλ ρσξώλ όπσο ε Σζερηθή Γεκνθξαηία. Σν έξγν απηό είλαη θαηλνηνκηθό θαη ζα παξάγεη ππεξαμία κε ηελ ελζσκάησζε ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ESPON ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ζηελ επαγγεικαηηθή πξαθηηθή. ΗΗ. πλεξγάδεηαη εξεπλεηηθά θαη σο επηζθέπηξηα θαζεγήηξηα κε ην Παλεπηζηήκην PARIS I- PANTHEON-SORBONNE ζηνλ ηνκέα «ΥΧΡΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ»- ζην πιαίζν απηό πξνεηνηκάδεη εθδήισζε ζηελ Διιάδα κέζα ζην 2010 ζε ζπλεξγαζία θαη κε ην Johns Hopkins University κε ζέκα Urban regeneration and city branding ( ζπλδηνξγάλσζε Johns Hopkins University, Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, Γαιιηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Αζελώλ, SDMED) ΗΗΗ. Δίλαη Πξόεδξνο ηεο Διιελν-γαιιηθήο θαη δηεζλνύο Έλσζεο ( ΣΖΗΝΚ-AND-DO Tank) SDMED( ΗV. ΔΥΔΗ ΟΡΓΑΝΧΔΗ ΚΑΗ ΔΗΥΔ ΣΖΝ ΓENIKH ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΣΤΥΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΤΝΔΓΡΗΧΝ ΜΔ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ/ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΣΗΚΣΤΠΟ, ΓΗΑ ΣΖΝ THN EΓΑΦΗΚΖ ΤΝΟΥΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΔΗΦΟΡΗΚΖ ΥΧΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 1. Γεθέκβξηνο 2003, ΤΠΔΓΓΑ, ΔΚΓΓ, DATAR,Council of Europe, «Νέερ μοπθέρ ςπηπεζιών ζηην Εςπώπη : για ηην εδαθική ζςνοσή και ηη βιώζιμη ανάπηςξη»,divani Acropolis 2. Ηνύληνο 2004, Πάληεην Παλεπηζηήκην, «Αειθοπικά κηίπια για μιά ππάζινη πόλη: Ενιζσύονηαρ ηην μεηαθοπά πολιηικών και καλών ππακηικών ζηην πεπιοσή ηηρ Μεζογείος», Ακθηζέαηξν «άθε Καξάγησξγα» 3. Ηνύληνο 2005, δηνξγάλσζε: ΑΔΓΑ, Πξόγξακκα LIFE SB-MED, SB05MED, Γηεζλέο θαη Δπξσ- Μεζνγεηαθό πλέδξην LIFE-ENV SB-MED «Αειθοπική καηαζκεςή : δπάζη για ηη βιώζιμη ανάπηςξη ζηην πεπιοσή ηηρ Μεζογείος», πλεδξηαθό θαη Δθπαηδεπηηθό Κέληξν Δζληθήο Σξάπεδαο, Ηνπλίνπ Μάηνο 2007, Πάληεην Παλεπηζηήκην, «Πολιηικέρ σωπικού ζσεδιαζμού και διεςθέηηζηρ ζηο πλαίζιο ηηρ βιώζιμηρ ανάπηςξηρ», Γαιιηθό Ηλζηηηνύην θαη Ηλζηηηνύην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Μαίνπ Ηαλνπάξηνο 2008, δηνξγάλσζε: Πάληεην Παλεπηζηήκην, «Η Μεζογειακή πόλη απένανηι ζηην κλιμαηική αλλαγή: Καινοηομία, επένδςζη, διακςβέπνηζη για μια πόλη σαμηλού άνθπακα», Σερλόπνιηο Γήκνπ Αζελαίσλ, Ηαλνπαξίνπ Μάξηηνο 2009, Πάληεην Παλεπηζηήκην, «2 η Ελληνο-γαλλική ζςνάνηηζη για ηη βιώζιμη ανάπηςξη και ηην εδαθική ζςνοσή ζηην πεπιοσή ηηρ Μεζογείος» Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Αζελώλ

5 5 2. Γεληθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα Ζ ηέιια Κπβέινπ γελλήζεθε ζηηο 11 Ηνπλίνπ 1957 ζηελ Πάηξα. Απεθνίηεζε κε άξηζηα (19 θαη 3/12) από ην Αξζάθεην Φπρηθνύ ην Σν ίδην έηνο εηζήρζε ζηελ ρνιή Αξρηηεθηόλσλ-Μεραληθώλ ηνπ Δζληθνύ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ απ όπνπ θαη απεθνίηεζε κε ιίαλ θαιώο (7.4/10.0), ηνλ Οθηώβξην 1981, ελώ έιαβε ηελ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηνπ Αξρηηέθηνλα Μεραληθνύ ηνλ Γεθέκβξην Σν ίδην έηνο ηεο απελεκήζε ηηκεηηθόο ηίηινο ππνηξόθνπ ηνπ Ηδξύκαηνο Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ γηα ηηο ζπνπδέο ηεο ζην Δ.Μ.Π. Σν 1982 ηεο απελεκήζε ηεηξαεηήο Τπνηξνθία ηεο Γαιιηθήο Κπβέξλεζεο ( Boursière du Gouvernement Français, ) γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (DEA) Υσξνηαμίαο, Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Πνιενδνκίαο ζην Παλεπηζηήκην PARIS I PANTHEON SORBONNE θαη εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζηελ Υσξνηαμία, Πεξηθεξεηαθό ρεδηαζκό θαη Πνιενδνκία, ζην ίδην Παλεπηζηήκην. Σνλ επηέκβξην 1982 άξρηζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην παξαπάλσ Παλεπηζηήκην. ην πιαίζην ησλ ζπνπδώλ απηώλ, πέξαλ ησλ Δξγαζηεξίσλ πνπ παξαθνινύζεζε (Υαξηνγξαθίαο, Πεξηγξαθηθήο ηαηηζηηθήο θαη Αλάιπζεο δεδνκέλσλ θ.ι.π), εμεπόλεζε πξνδηδαθηνξηθέο έξεπλεοεξγαζίεο κε ζέκαηα ηνλ ξόιν ησλ πόιεσλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρώξνπ θαη ηηο ζρέζεηο αζηηθνύαγξνηηθνύ ρώξνπ ζηηο ππό αλάπηπμε ρώξεο θαζώο θαη ην ξόιν ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ δηαδηθαζία αζηηθνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ επξύηεξνπ παξάθηηνπ ρώξνπ ηεο Πεινπνλλήζνπ. Ύζηεξα από ηελ απόθηεζε ηνπ πξνδηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο (DEA) ην 1983, ζπλέρηζε κε ηελ εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην ίδην Παλεπηζηήκην (απόθηεζε δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο, κε βαζκό Άξηζηα). Ζ δηδαθηνξηθή ηεο εξγαζία είρε ηίηιν «Ο ηνπξηζκόο ζηνλ επξύηεξν παξάθηην ρώξν ηεο Πεινπνλλήζνπ: ν ξόινο ηνπ ζηελ δηαδηθαζία αζηηθνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ εηεξνγελώλ πεξηνρώλ». Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηαηξηβήο απηήο βξήθαλ εθαξκνγή ηόζν ζηλ ηνπηθό αλαπηπμηαθό πξνγξακκαηηζκό ζηελ πεξηνρήο όζν θαη ζηελ εθπόλεζε ηεο εηδηθήο ρσξνηαμηθήο κειέηεο αλάπηπμεο αλάδεημεο θπζηνγλσκίαο Μεζ.Μάλεο θαη θαζνξηζκνύ ρξήζεσλ γεο ζηελ νπνία εμάιινπ ζπκκεηείρε σο ζύκβνπινο-κειεηήηξηα θαη αλάζεζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, αιιά θαη ζην ζεκεξηλό ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Λεύθηξνπ Μεζζεληαθήο Μάλεο. Σν 1986, εμεηδηθεύζεθε από ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο ζε ζέκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη απηνδηνίθεζεο θαη ζπκκεηείρε ελεξγά ζηελ εθπόλεζε ελόο από ηα πξώηα ΣΑΠ, απηό ηεο Μεζζεληαθήο Μάλεο. Σν 1997 εμεηδηθεύζεθε από αλαγλσξηζκέλνπο Δπξσπατθνύο θνξείο κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ην Δπξσπατθό Ηλζηηηνύην Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Μάαζηξηρη (ΔΗPΑ) θαη ε Δζληθή ρνιή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ηεο Γαιιίαο (ΔΝΑ) ζε ζέκαηα Δπξσπαηθήο Πνιηηηθήο Πεξηβάιινληνο (εηήζηνο θύθινο επηκόξθσζεο επξσπατθήο εκβέιεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΥΗε Γεληθή Γηεύζπλζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο). Άιιεο εμεηδηθεύζεηο από εζληθνύο θνξείο αθνξνύλ ζηελ Πιεξνθνξηθή ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ (Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ) θαη ζηηο Πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Από ην 1996 κέρξη ην 2000 παξείρε απηνδύλακε δηδαζθαιία σο εληεηαικέλε (κε βάζε ην Π.Γ 407/80) ζηηο βαζκίδεο ηνπ Λέθηνξα θαη ηνπ Δπίθνπξνπ θαζεγεηή, ζην Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζηα παξαθάησ καζήκαηα : 1. Γηαρείξηζε ρώξνπ-αλζξώπηλε Γεσγξαθία (επί 3 εμάκελα). 2. Bηώζηκε Υσξνηαμία θαη Πνιενδνκία (επί 1 εμάκελν). 3. Αλαβάζκηζε αζηηθνύ πεξηβάιινληνο (επί 4 ζπλερή εμάκελα).

6 6 Γηα ηα καζήκαηα απηά ζπλέγξαςε Δθπαηδεπηηθέο εκεηώζεηο κε ζέκα :α/υσξνηαμία, Πνιενδνκία θαη Αεηθνξία θαη β/ Αλαβάζκηζε αζηηθνύ πεξηβάιινληνο: Πόιε θαη πεξηβάιινλ, πξάζηλε πνιενδνκία, ρεδηαζκόο αζηηθνύ ρώξνπ. Καηά ηελ νθηαεηία παξείρε δηδαζθαιία σο επί ζπκβάζεη Καζεγήηξηα ζηελ Αλσηάηε ρνιή Ηθάξσλ (ρνιή Μεραληθώλ Αεξνπνξίαο εηδηθόηεηα Μεραληθώλ Αεξνπνξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ ) ζηελ ρνιή Σερληθώλ Τπαμησκαηηθώλ Αεξνπνξίαο θαη ζηελ Αλσηάηε ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ. Από ην 1988 κέρξη 2002 θαηείρε ζέζε εηδηθνύ επηζηήκνλα ζην Τπνπξγείν Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη θαηόπηλ Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. Καηά ηελ ηεηξαεηία , ππήξμε ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αλάιπζεο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο. Δπίζεο ηνπνζεηήζεθε πνιιέο θνξέο ζε ζέζε πξνζσπηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη αλάιπζεο πνιηηηθήο ηνπ Γξαθείνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. Δπηζηεκνληθή ππεύζπλε Eπξσπατθώλ θαη εζληθώλ πξνγξακκάησλ ζε ζέκαηα πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο αλάπηπμεο, ξόινπ ηεο δηνίθεζεο θαη απηνδηνίθεζεο ζηνλ ρσξηθό ζρεδηαζκό, δηαζύλδεζεο ρσξηθνύ/ρσξνηαμηθνύ θαη δηνηθεηηθνύ ζρεδηαζκνύ, δηνηθεηηθνύ εθζπγρξνληζκνύ θαη εθζπγρξνληζκνύ ηεο δεκόζηαο ππνδνκήο θαη δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο ζε αλάινγα δεηήκαηα. Τπεύζπλε ηεο γεληθήο πξνγξακκαηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ ρσξνζέηεζε, ζηέγαζε θαη εμνπιηζκό ησλ ππεξεζηώλ ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απνζηνιή ησλ ππεξεζηώλ, ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ηηο γεληθέο θαηεπζύλζεηο ηεο πνιηηηθήο γηα ην πεξηβάιινλ, θαζώο θαη ππεύζπλε πξνγξακκάησλ αζηηθνύ πεξηβαιινληηθνύ ζρεδηαζκνύ κε έκθαζε ζηελ δηαρείξηζε έξγσλ ππνδνκήο θαη ζηελ αλάπιαζε ηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο ηνπ δεκνζίνπ από ηε δηνίθεζε θαη ηνπο Ο.Σ.Α. Σν 2002 εμειέγε Λέθησξ ζην Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξνηαμία», θαη ην 2008 εμειέγε Δπίθνπξε θαζεγήηξηα ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ζρεδηαζκόο θαη βηώζηκε αλάπηπμε». Γηδάζθεη αδηαιείπησο από ην 2002 κέρξη ζήκεξα ηα καζήκαηα : Υσξνηαμία (Τπνρξεσηηθό), Πνιενδνκηθή θαη Οηθηζηηθή Αλάπηπμε θαη Πνιηηηθή (Τπνρξεσηηθό), «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη βηώζηκε Αλάπηπμε» ( Πξναηξεηηθό) θαη «Πνιηηηθή Γεο θαη θαηνηθίαο» ( Πξναηξεηηθό). πκκεηέρεη επίζεο σο δηδάζθνπζα, από ην 2002 κέρξη ζήκεξα ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ηνπ ίδηνπ Σκήκαηνο, ζηα καζήκαηα «Πνιηηηθέο Γηαζηάζεηο ηεο αλάπηπμεο» κε έκθαζε ζην ζηξαηεγηθό ρσξηθό ζρεδηαζκό θαη «Αζηηθό Πεξηβάιινλ θαη ζρεδηαζκόο» κε έκθαζε ζηνλ αζηηθό πεξηβαιινληηθό ζρεδηαζκό. ην Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο δηεπζύλεη ην Δξγαζηήξην «ηξαηεγηθνύ ρσξηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη βηώζηκεο αλάπηπμεο» ην νπνίν επέρεη ξόιν : 1. πκβνύινπ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Aληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο ζε δεηήκαηα Δπξσπαηθήο εδαθηθήο πλεξγαζίαο 2. Δζληθνύ εκείνπ Δπαθήο γηα ηελ Δπξσπαηθή ρσξηθή αλάπηπμε θαη ζπλνρή ESPON 2013, NATIONAL ESPON CONTACT POINT, Παξάιιεια έρεη θαη απηνδύλακε παξνπζία σο κέινο Δπηζηεκνληθώλ ζπκβνπιίσλ θαη Οκάδσλ εξγαζίαο Δπξσπατθώλ Οξγαληζκώλ θαη κε Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ θαη σο εκπεηξνγλώκσλ. πληνλίδεη ηηο εξγαζίεο ηεο Eιιελν-Γαιιηθήο θαη Γηεζλνύο ΜΖΚΤΟ SD-Med Έλσζε γηα ηελ ζπλεξγαζία κε αληηθείκελν ηελ αεηθνξηθή αλάπηπμε θαη θαηαζθεπή ζηελ Μεζόγεην» ε νπνία απνιακβάλεη ηεο ππνζηήξημεο ηεο Γαιιηθήο Πξεζβείαο ζηελ Διιάδα θαη ζπλεξγάδεηαη ηόζν κε ην Πάληεην Παλεπηζηήκην όζν θαη κε άιινπο δεκόζηνπο θνξείο θαη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαζώο θαη κε ην Παλεπηζηήκην Paris I-Panthéon-Sorbonne. Δίλαη επίζεο κέινο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γηεζλνύο ΜΖΚΤΟ «EUROPA», Entretients Universitaires Réguliers pour l administrtation en Europe πνπ έρεη ζπκβνπιεπηηθό ζηάηνπο ζην πκβνύιην ηεο Δπξώπεο.

7 7 Χο εκπεηξνγλώκσλ, ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Γαιιηθή DIACT ( πξώελ DATAR, Délégation à l aménagement du Territoire et à l Action Régionale) ζε δεηήκαηα «εδαθηθήο ζπλνρήο ζηελ Δπξώπε» θαη ρσξνζέηεζεο ππεξεζηώλ (maisons de services publics, services de proximité, guichets uniques) ζηνλ αζηηθό θαη αγξνηηθό ρώξν. Δπίζεο ζπλεξγάζηεθε σο εμσηεξηθόο ζπλεξγάηεο ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξίαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, αλαιακβάλνληαο ηελ επηζηεκνληθή επζύλε ζε Πξνγξάκκαηα Βηώζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο ( Πξόγξακκα LIFE-Divers, Πξόγξακκα LIFE-Environment SB-MED ) σο εξεπλήηξηα/επηζηεκνληθή ππεύζπλε ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Έρεη επίζεο αζθήζεη ην ειεύζεξν επάγγεικα ηνπ αξρηηέθηνλα-κεραληθνύ, ρσξνηάθηε, ζπκκεηείρε δε ζε πιήζνο δεκνζίσλ κειεηώλ, εηδηθώλ ρσξνηαμηθώλ (κειεηώλ δσλώλ νηθηζηηθνύ ειέγρνπ) θαη κειεηώλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ (ΜΠΔ), πεξηθεξεηαθώλ θαη ηνπηθώλ αλαπηπμηαθώλ πξνγξακκάησλ θαη ηερληθν-νηθνλνκηθώλ κειεηώλ γηα επηρεηξήζεηο Ο.Σ.Α θαη γεληθόηεξα επελδύζεηο ππνδνκήο, σο κειεηεηήο ή ζύκβνπινο. Από ην 2000 ζπλεξγαδόκελε κε Γαιιηθνύο θνξείο νξγάλσζε ηα δίθηπα αεηθνξηθήο δόκεζεο ζηελ Διιάδα θαη ην 2004 ίδξπζε θαη ζεκειίσζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θ.dominique Bidou (www.db-dd.org ) ηελ Διιελν-Γαιιηθή Έλσζε SDMed κε ζθνπό λα γίλεη ε Διιάδα θέληξν δηάδνζεο ηερλνγλσζίαο γύξσ από ηελ πξάζηλε/αηεθόξν αλάπηπμε θαη θαηαζθεπή ζηελ ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ θαη ζηα Βαιθάληα. Ζ Έλσζε απηή έρεη ήδε εθπνλήζεη κεζνδνινγία «αεηθνξηθήο αμηνιόγεζεο θηηξίσλ» γηα ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζπλερώο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή, δνκώληαο δίθηπα θαη αζθώληαο έηζη έλα είδνο πξάζηλεο δηπισκαηίαο. Γλσξίδεη άξηζηα ηελ Γαιιηθή θαη Αγγιηθή γιώζζα θαη κέηξηα ηελ Ηζπαληθή. Υεηξίδεηαη δηάθνξα επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα εθαξκνγώλ Ζ/Τ θαη γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηώλ. H ηέιια Κπβέινπ είλαη ζήκεξα κέινο : ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (αξ. κεηξώνπ ΣΔΔ 33831) ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ (ΑΓΑ). Τπήξμε εθιεγκέλν κέινο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΑΓΑ, Πξόεδξνο ηνπ Γ. ηεο Eιιελν-Γαιιηθήο θαη Γηεζλνύο ΜΖΚΤΟ SD-Med Έλσζε γηα ηελ ζπλεξγαζία κε αληηθείκελν ηελ αεηθνξηθή αλάπηπμε θαη θαηαζθεπή ζηελ Μεζόγεην» Μέινο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γηεζλνύο ΜΖΚΤΟ «EUROPA» (Entretiens Universitaires Reguliers pour l administration en Europe-Limoges-France) κε ζπκβνπιεπηηθό ζηάηνπο ζην πκβνύιην ηεο Δπξώπεο. Δίλαη κέινο επηζηεκνληθώλ Δπηηξνπώλ ή γεληθή επηζηεκνληθή ππεύζπλε πλεδξίσλ κε ζέκα ηελ αεηθνξία ηνπ αζηηθνύ/ρσξηθνύ πεξηβάιινληνο ( π.ρ SB05MED pre-tokyo SB05, SB08MED pre- Melbourne SB08, SB07 Portugal, EPEQUB 2006, EPEQUB 2007, PALENC 2006, PALENC 2007, πλέδξην Παληείνπ «Πνιενδνκία θαη βηώζηκε αλάπηπμε» ζην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην, 2007, πλέδξην Παληείνπ γηα ηελ εδαθηθή ζπλνρή ζην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην, 2009 θαη πνιιά άιια ) Τπήξμε επίζεο κέινο : ηνπ Γηαπαλεπηζηεκηαθνύ δηθηύνπ γηα ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο πνπ ζπγθξνηήζεθε κε πξσηνβνπιία ηεο Μνλάδαο Αλαλεώζηκσλ Δλεξγεηαθώλ Πόξσλ (RENES) ηνπ Δζληθνύ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ. ηνπ Διιεληθνύ Φόξνπκ γηα ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ELFORES),κέινπο ηνπ αληίζηνηρνπ Δπξσπατθνύ Φόξνπκ (EUFORES). Σνπ Δπξσπατθνύ ζεκαηηθνύ δηθηύνπ PRESCO κε αληηθείκελν ηελ πεξηβαιινληηθή δόκεζε (sustainable construction) πνπ ζπληνλίδεηαη από ην Belgian Building Research Institute θαη ηνπ Δπξσπατθνύ Θεκαηηθνύ δηθηύνπ CRISP γηα ηνπο δείθηεο βησζηκόηεηαο (sustainability indicators) πόιεσλ θαη θηηξίσλ.. Ήηαλ Reviewer θαη Moderator ζε πιήζνο δηεζλώλ ζπλεδξίσλ. πκκεηέρεη επίζεο ζε όξγαλα ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά : - Δθπξόζσπνο ( αλαπιεξσκαηηθό κέινο) ζηελ ύγθιεην ζηελ βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα - Μέινο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ θαλνληζκό ηνπ ΜΠ ηνπ ΣΟΠΑ

8 8 - Μέινο ηνπ Σερληθνύ πκβνπιίνπ γηα ηα θηίξηα ηνπ Παληείνπ - Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ ηνπ ΜΠ ηνπ ΣΟΠΑ - Μέινο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Ζ θ. Κπβέινπ είλαη έγγακε θαη έρεη δύν παηδηά 24 θαη 21 εηώλ, θνηηεηή ηεο ρνιήο Αξρηηεθηόλσλ ηνπ ΔΜΠ θαη θνηηήηξηα ηεο Ecole Nationale Supérieure d Architecture de Paris la Villette, αληηζηνίρσο, - Γηεύζπλζε θαηνηθίαο : Πηλόηζη 7 -Αζήλα , ηει.: fax : , - Γηεύζπλζε εξγαζίαο : Λεοθ.πγγξνύ 136, Αζήλα , ηει: , fax : Αθαδεκατθή απηνδύλακε δηδαζθαιία (αλαιπηηθά) 3.1 Δπίθνπξε θαζεγήηξηα ζην Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ζρεδηαζκόο θαη βηώζηκε αλάπηπμε» Χο Δπίθνπξε θαζεγήηξηα ζην Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ζρεδηαζκόο θαη βηώζηκε αλάπηπμε», δηδάζθεη ηα καζήκαηα : - Υσξνηαμία - Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη βηώζηκε Αλάπηπμε - Πνιενδνκηθή θαη Οηθηζηηθή Αλάπηπμε θαη Πνιηηηθή - Πνιηηηθή Γεο θαη θαηνηθίαο πκκεηέρεη επίζεο σο δηδάζθνπζα ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ηνπ ΣΟΠΑ, ζηα καζήκαηα : - ηξαηεγηθόο ρσξηθόο ζρεδηαζκόο θαη εδαθηθή ζπλνρή - Aζηηθόο πεξηβαιινληηθόο ζρεδηαζκόο Έρεη επηβιέςεη πιήζνο δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ θαη επηβιέπεη επίζεο δηδαθηνξηθέο εξγαζίεο Δπηζθέπηξηα Καζεγήηξηα ζην Παλεπηζηήκην ParisI-Panthéon-Sorbonne, UFR de Géographie Καηά ην έηνο , εθιήζε λα δηδάμεη σο επηζθέπηξηα θαζεγήηξηα ζηνλ Μεηαπηπρηαθό Κύθιν πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ParisI-Panthéon-Sorbonne ζην αληηθείκελν «Aménagement et environnement. 3.3 Δληεηαικέλε (Π.Γ 407/80) δηδάζθνπζα ζηελ βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα θαη ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, ζην Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Αθαδεκαηθό έηνο Γίδαμε ην κάζεκα: Γηαρείξηζε ρώξνπ-αλζξώπηλε Γεσγξαθία. Αθαδεκαηθό έηνο Γίδαμε : Γηαρείξηζε ρώξνπ-αλζξώπηλε Γεσγξαθία Βηώζηκε Υσξνηαμία θαη Πνιενδνκία Γηα ην κάζεκα απηό εθπόλεζε ζεκεηώζεηο. Αθαδεκαηθό έηνο Γίδαμε : Αλζξσπνγεσγξαθία. Αλαβάζκηζε Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο. Αθαδεκαηθό έηνο Γίδαμε : Αλαβάζκηζε αζηηθνύ πεξηβάιινληνο

9 9 3.3 Γηδαθηηθό πξνζσπηθό ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (Ηλζηηηνύην Δπηκόξθσζεο ) , Γηδαθηηθό πξνζσπηθό ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (ΔΚΓΓ). Γίδαμε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θύθινπ Γεκόζην Μάλαηδκελη, Υσξηθό ζρεδηαζκό θαη Πξνγξακκαηηζκό ( ).Σν 1999 ηεο αλαηέζεθε δηδαζθαιία ζηελ Kνηλή θάζε πνπδώλ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζεκάησλ όπσο : Πεξηβαιινληηθή θαη ελεξγεηαθή πνιηηηθή- Υξεκαηνδνηηθνί κεραληζκνί ζηνλ ηνκέα ελεξγεηαθώλ επελδύζεσλ ππνδνκήο. Σν 2001 νξίζηεθε από ην ΔΚΓΓ σο εκπεηξνγλώκσλ ζην Πξόγξακκα TEMPUS ( γηα ηελ βειηίσζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηεο Βνπιγαξίαο) κε αληηθείκελν «Local Development and Structure of territory. 3.4 Γηδαζθαιία ζε Μεηαπηπρηαθά θαη Πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο Γηδαζθαιία επηπέδνπ ΜASTER ζε Απνθνίηνπο Μεραληθνύο ζηελ Ηηαιία, MASTER IN ECO-MANAGEMENT DELL ENERGIA, (νηθν-δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο), ζέκαηα δηδαζθαιίαο: Urban environmental policy - Financial management of energy investments, Μπάξη-Ηηαιία, Φνξέαο : STILNOVO- EUROSOLAR, ITALY, Δθπαίδεπζε ζε ζηειέρε ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηεο Βνπιγαξίαο, Trojan, 2-3 Απξηιίνπ Γεληθό Θέκα : «Σνπηθή Αλάπηπμε θαη δηάξζξσζε ηνπ ρώξνπ», εηδηθόηεξα ζέκαηα : Σνπηθή αλάπηπμε ζηνλ αγξνηηθό ρώξν, ρέζε θαη ζπλεξγαζία αζηηθνύαγξνηηθνύ ρώξνπ: Δπξσπαηθή πνιηηηθή, λέεο ηάζεηο ζηα πιαίζηα θαη ηνπ Leader+, ρσξνζέηεζε ππεξεζηώλ θαη εδαθηθή ζπλνρή ζηνλ αγξνηηθό ρώξν, Σν 6 ν Πξόγξακκα Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη «Ζ πόιε ηνπ αύξην», Αζηηθή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή δηαρείξηζεο ππνδνκήο ηεο Σ.Α Δθπαίδεπζε ζε ηειέρε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο FYROM ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο ζπλεξγαζίαο FYROM-Διιάδαο (University of Bitola, Γήκνο ηεο Bitola, Γήκνο Θέξκεο). Θέκα : Αζηηθή ελεξγεηαθή θαη πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα Δθπαίδεπζε ζε Απνθνίηνπο Μεραληθνύο (ΣΔΔ, Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο) ζέκα δηδαζθαιίαο: Αζηηθή πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε κε έκθαζε ζηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε ζηνλ αζηηθό ρώξν, ζηηο ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο θαη ηνπο ρξεκαηνδνηηθνύο κεραληζκνύο ελεξγεηαθώλ επελδύζεσλ Δθπαίδεπζε ζε Απνθνίηνπο Μεραληθνύο από ηνλ Γήκν Θέξκεο θαη ην Πεξηθεξεηαθό Δλεξγεηαθό Γξαθείν Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Θέκα δηδαζθαιίαο : Αζηηθή πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε κε έκθαζε ζηελ Δλεξγεηαθή δηαρείξηζε ζηνλ αζηηθό ρώξν, ζηηο ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο θαη ηνπο ρξεκαηνδνηηθνύο κεραληζκνύο ελεξγεηαθώλ επελδύζεσλ Γηαιέμεηο ζην Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Δ.Μ.Π (Δξγαζηήξην Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο, ππεύζπλε θαζεγήηξηα θ. Δ.Καιθάλε), Θέκα : Δλέξγεηα, πεξηβάιινλ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ, Ηνύληνο εκηλάξηα δεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Ξάλζε, Κπβέινπ η., Σερλνινγία, πεξηβάιινλ θαη θνηλσλία : Μεηάβαζε πξνο έλα αεηθόξν ηξόπν δσήο εκηλάξηα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, Ξάλζε, Πόιε, πεξηβάιινλ θαη βηώζηκε αλάπηπμε, 1998

10 Eπί ζπκβάζεη θαζεγήηξηα ηεο Αλσηάηεο ρνιήο Ηθάξσλ (ΜΑ), ηεο Αλσηάηεο ηξαηησηηθήο ρνιήο Δπειπίδσλ (Δ). Από ην , επί ζπκβάζεη θαζεγήηξηα ζηελ Αλσηάηε ρνιή Ηθάξσλ -ρνιή Μεραληθώλ Αεξνπνξίαο (ΜΑ) εηδηθόηεηα Μεραληθώλ Αεξνπνξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ. Γίδαμε ηα καζήκαηα : Αξρηηεθηνληθή Κηηξηνινγία, Οηθνδνκηθή, Σερλνινγία Γνκηθώλ Τιηθώλ. Γηεύζπλε δηπισκαηηθέο εξγαζίεο. Από ην δίδαμε σο επί ζπκβάζεη θαζεγήηξηα ζηελ ρνιή Σερληθώλ Τπαμησκαηηθώλ Αεξνπνξίαο (ΣΤΑ). (Σερληθό θαη αξρηηεθηνληθό ζρέδην, Γνκηθά Τιηθά, Οηθνδνκηθή, ηνηρεία Σνπνγξαθίαο). Καηά ην αθαδεκαηθό έηνο , παξείρε δηδαθηηθό έξγν σο επί ζπκβάζεη θαζεγήηξηα ζηελ Αλσηάηε ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ (Δ ). Γίδαμε ην κάζεκα ηνπ Σερληθνύ ρεδίνπ. 4. Δξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα Πεξηνρέο εξεπλεηηθνύ ελδηαθέξνληνο: Πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή θαη Δπξσπαηθή εδαθηθή ζπλεξγαζία/εδαθηθή ζπλνρή Πεξηθεξεηαθόο ζρεδηαζκόο θαη Πεξηθεξεηαθή θαη Σνπηθή αλάπηπμε Υσξηθόο ζρεδηαζκόο ( ζε όιεο ηηο θιίκαθεο) θαη βηώζηκε αλάπηπμε, χωρικός ζχεδιαζμός και κλιμαηική αλλαγή Γεσγξαθηθή θαη ρσξηθή αλάιπζε - Υσξνηαμία θαη πνιενδνκία Αζηηθή αλάπηπμε, Αζηηθόο ζρεδηαζκόο - Αζηηθόο πεξηβαιινληηθόο ζρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε, προζαρμογή αζηικού περιβάλλονηος ζηην κλιμαηική αλλαγή ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ζπκκεηέρεη, είηε ελ εμειίμεη είηε νινθιεξσκέλα (θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά μεθηλώληαο από ηα πιένλ πξόζθαηα ) : 2010 Ζ θ.κπβέινπ είλαη επηζηεκνληθή ζπληνλίζηξηα ηεο εξεπλεηηθήο πξόηαζεο «ΘΑΛΖ» κε ζέκα «Γεκηνπξγία δνκήο ππνζηήξημεο ηεο ράξαμεο πεξηθεξεηαθώλ ζηξαηεγηθώλ πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή ( regional adaptation strategies), ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ» ( ππό αμηνιόγεζε από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, δηα βίνπ κάζεζεο ) H θ.κπβέινπ είλαη επηζηεκνληθή ππεύζπλε γηα ηελ Οκάδα ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε Έξγν ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΤΝΔΡΓΑΗΑ κε ηίηιν «Πεξηθεξεηαθνί δείθηεο θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο» ηνπ νπνίνπ ζπληνληζηήο είλαη ην Παλεπηζηήκην Παηξώλ. ( εγθξίζεθε πξόζθαηα από ηελ ΓΓΔΣ) Δίλαη εκπεηξνγλώκσλ ζην Πξόγξακκα ECOBUILDINGS πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ ΔΔ/ DG TREN ( Σo πξόγξακκα eco-bulidings ζηνρεύεη θαη δηακνξθώλεη κηα λέα πξνζέγγηζε γηα ην ζρεδηαζκό, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ ή/θαη ππό αλαθαηαζθεπή θηεξίσλ H θ Κπβέινπ δηεπζύλεη ην Δζληθό εκείν Δπαθήο ESPON ( θαη είλαη ύκβνπινο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο γηα ηα δεηήκαηα επξσαπαηθήο ρσξηθήο αλάπηπμεο θαη ζπλνρήο. Δίλαη Τπεύζπλε όισλ ησλ δηεζληθώλ δξαζηεξηνηήησλ δηθηύσζεο ( Transnational networking Activities) θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ππό εμέιημε Έξγνπ INTERSTRAT πνπ ζπληνλίδεηαη από ην UK ECP ( Espon contact Point) θαη αθνξά ζηηο ζηξαηεγηθέο νινθιεξσκέλεο ρσξηθήο αλάπηπμεο.

11 11 Η κ.κςβέλος είναι Επιζηημονική Υπεύθςνη-Σςνηονίζηπια ηηρ Ππόηαζηρ «ESPONTrain» ζηο πλαίζιο ηων διεθνικών δπαζηηπιοηήηων δικηύωζηρ ( Transnational networking Activities) πος πποωθούν ηα Εθνικά Σημεία Επαθήρ ESPON ηος Ππογπάμμαηορ ESPON To Έπγο αθοπά ζηην δημιοςπγία πλαηθόπμαρ e-learning με εκπαιδεςηικό ςλικό ηιρ μελέηερ εθαπμοζμένηρ έπεςναρ και ζηοσεςμένηρ ανάλςζηρ ηος ESPON και ηη σπήζη ηηρ για εκπαίδεςζη μεηαπηςσιακών θοιηηηών αλλά και επαγγελμαηιών από ηο δημόζιο και ιδιωηικό ηομέα. Σςμμεηέσοςν 11 Εθνικά Σημεία Επαθήρ άλλων σωπών με ζςνηονιζηή ηο Ελληνικό ΕΣΕ πος διεςθύνει η κ.κςβέλος.η ππόηαζη βπίζκεηαι ζε διαδικαζία αξιολόγηζηρ από ηην ζςνηονιζηική μονάδα ηος ESPON Ζ θ.κπβέινπ ζπκκεηείρε ελεξγά ζην Πξόγξακκα ΔSPON γηα ην Δπξσπατθό Γίθηπν Παξαηήξεζεο ( European Spatial Planning Observation Network): 1. Χο επηζηεκνληθή ππεύζπλε από πιεπξάο ΗΑΠΑΓ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ ήηαλ ην Δζληθό εκείν Δπαθήο, πλέβαιε ζηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηνπ Δζληθνύ εκείνπ Δπαθήο κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο παξαθνινύζεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ηεο δηθηύσζεο/ελεκέξσζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνύ ησλ ειιεληθώλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην Πξόγξακκα, ηεο ζπκκεηνρήο ζηα εκηλάξηα πνπ νξγαλώλνλην από ηελ Μνλάδα ηνπ ESPON θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ εκηλαξίσλ ζηελ Διιάδα ( Κξήηε, Αζήλα), ζηνλ ζπληνληζκό κεηαμύ ησλ ECPs. 2. σο κέινο ηεο Οκάδαο κειέηεο-έξγνπ ζε δηάθνξα TPGs ( Transnational Project Groups) θαη ζπγθεθξηκέλα : - Project 3.1, INTEGRATED TOOLS FOR EUROPEAN SPATIAL DEVELOPMENT ( ) θαη αλάζεζε ηνπ ΗΑΠΑΓ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ - Project 1.1.2, URBAN-RURAL RELATIONS IN EUROPE ( ) θαη αλάζεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο - Project 2.2.1, TERRITORIAL EFFECTS OF STRUCTURAL FUNDS ( ) θαη αλάζεζε ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. - πκκεηείρε ζηελ ζύληαμε ηνπ Greek Data Navigator θαη ζπκβνπιεπηηθά ζην ESPON GIS Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα EUROMED - Sustainable Community Connection, Focus Area: Sustainable Community Development, Project Leader: A World Institute for Sustainable Development Hellas. πκκεηέρεη ε Έλσζε SD-MED κε επηζηεκνληθή ππεύζπλε ηελ θ.ηέιια Κπβέινπ. Πεξηερόκελν: Αληαιιαγή θαιώλ πξαθηηθώλ θαη γλώζεο αλάκεζα ζε θνηλόηεηεο ηεο Μεζνγείνπ κε έκθαζε ζηελ βηώζηκε ρσξηθή αλάπηπμε αγξνηηθώλ θνηλνηήησλ. Δηαίξνη : -A World Institute for a Sustainable Humanity Hellas- Mesogeiou (AWISHhellas) Δπηζη.Τπεύζπλνη : Nicholas Zaferatos, President; Theodore Benetatos, Research Director; Katerina Perraki, Project Coordinator -Me.Dia.T.E., Italy Δπηζη.Τπεύζπλνο : Franscesca Pina -Land and Human to Advocate Progress (LHAP), Jordan Δπηζη.Τπεύζπλνο : Ziyad Alawneh, President -Association for Cooperation on Sustainable Development and Construction in the Mediterranean (SD-MED) Δπηζη.Τπεύζπλνο : Stella Kyvelou, President -Association for the Protection of Nature and Environment, (APNEK), Tunisia Δπηζη.Τπεύζπλνο : Mr. Rebai, Ameur Jeridi, President -PHG (Palestine Hydrology Group) Δπηζη.Τπεύζπλνο : Mohamed Rebi

12 πληάθηεο ηνπ Έξγνπ θαη Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε από πιεπξάο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξίαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ( ΑΔΓΑ ) ζην Δπξσπατθό Πξόγξακκα LIFE-Environment, Έξγν SB-MED «Enhancing transferability of innovative techniques, tools, methods and mechanisms towards sustainable building in the Mediterranean region, θαη Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε επίζεο από πιεπξάο ηνπ Δηαίξνπ ΗΑΠΑΓ Δπξσπατθό Πξόγξακκα LIFE-Environment, Έξγν LIFE-DIVERS Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε από πιεπξάο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξίαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ( ΑΔΓΑ ) ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο από ην Γήκν Βαξθειώλεο Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε Γαιιηθή DIACT ( πξ. DATAR ) 2001 θαη 2007 Έξεπλα DATAR-EUROPA γηα ηελ ρσξνζέηεζε πνιπιεηηνπξγηθώλ ππεξεζηώλ δεκόζηνπ ραξαθηήξα (maisons de services publics, services de proximité) ζηνλ αζηηθό θαη αγξνηηθό ρώξν, 2001 θαη Έξεπλα ηεο DIACT γηα ηα Guichets Uniques en Europe, Έξεπλα DATAR (Délégation à l aménagement du Territoire et à l Action Régionale, France)- EUROPA, γηα ηελ εδαθηθή ζπλνρή ζηελ Δπξώπε ην πιαίζην ηεο ηδηόηεηαο ηεο ππνςήθηαο σο κέινπο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ ηνπ κε Κπβεξλεηηθνύ Οξγαληζκνύ ΔUROPA πνπ εδξεύεη ζηελ Limoges ηεο Γαιιίαο εμεπόλεζε έξεπλα γηα ηελ έλλνηα ηεο Δδαθηθήο ζπλνρήο (cohésion territoriale, intégration spatiale) ζηελ Δπξώπε θαη ηνλ ξόιν ησλ δηθηύσλ κεηαθνξώλ, επηθνηλσληώλ, ελέξγεηαο θ.ι.π (ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη νη ππεξεζίεο γεληθνύ νηθνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο). Με βάζε ηελ κειέηε απηή πνπ εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο ρσξνδηαρείξηζεο (gestion du territoire) έλαληη ηεο παξαδνζηαθήο Xσξνηαμίαο (aménagement du territoire), ηεο αλεηέζε πεξαηηέξσ εξεπλεηηθή θαη ζπγγξαθηθή ζπκκεηνρή ζηελ πξνεηνηκαζία θνηλνύ Rapport DATAR-EUROPA κε ζέκα Ζ εδαθηθή ζπλνρή ζηελ Δπξώπε» Τπεύζπλε, από πιεπξάο Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζο θαη Απνθέληξσζεο, Δπξσπατθώλ θαη Δζληθώλ Πξνγξακκάησλ : - Δζληθό Πξόγξακκα Δηζαγσγήο ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θαη ηεο πςειήο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο ζηελ δεκόζηα δηνίθεζε ( ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο) - Αλαβάζκηζε δεκνζίσλ θηηξίσλ θαη αζηηθνύ πεξηβάιινληνο- Φύηεπζε δσκάησλ θηηξίσλ Τπνπξγείσλ ( ζε ζπλεξγαζία κε ΚΔΓ θαη Γξαθείν Πξσζππνπξγνύ, Σνκέα πνηόηεηαο δσήο) - Πξνγξάκκαηα ηεο DGXII (Έξεπλα θαη Σερλνινγηθή αλάπηπμε): o Α. Γίθηπν πεξηβαιινληηθήο δόκεζεο θαη δεηθηώλ βησζηκόηεηαο (sustainable construction sustainability indicators) ζηελ Δπξώπε ( ζεκαηηθή: Ζ πόιε ηνπ αύξην), o Β. Αλάπηπμε εξγαιείνπ ππνζηήξημεο απνθάζεσλ ζηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ ζηξαηεγηθήο καθξνπξόζεζκσλ επελδύζεσλ πεξηβαιινληηθήο αζηηθήο αλάπιαζεο. - Πξνγξάκκαηα ηεο DGΥVII (Δλέξγεηα), - 1. SAVE II, Υξεκαηνδόηεζε από ηξίηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο δεκνζίσλ θηηξίσλ. 2. SAVE II : Dissemination of good practices in financing energy efficiency in buildings. 3. ΑLTENER (Πξόγξακκα ζε ζπλεξγαζία κε ΔΜΠ). - Πξνγξάκκαηα ηεο DGXVI (Πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή), ECOS -OUVERTURE- PHARE, Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε δεκόζηα θαη δεκνηηθά θηίξηα (Πεξηθεξεηαθά Δλεξγεηαθά Γξαθεία Θξάθεο, Βνπιγαξίαο, Ρνπκαλίαο θαη Απζηξίαο, ζπκκεηνρή ΤΠΔΓΓΑ).

13 13 Πξόγξακκα Κξαηηθήο Aλαπηπμηαθήο Bνήζεηαο (Development Assistance Committee ηνπ ΟΟΑ ) ζπλεξγαζία Διιάδαο (ΤΠ.Δ.ΓΓ.Α, ΔΔΣΑΑ), Ρνπκαλίαο θαη Βνπιγαξίαο ζηνλ ηνκέα Γεκόζηα δηνίθεζε θαη αζηηθή αλάπηπμε,1998 Ζ θ.κπβέινπ ππήξμε εξεπλεηηθό πξνζσπηθό ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Αζηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ από θαη εθπόλεζε κεηαμύ άιισλ ην Eπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη αλάζεζε ηνπ ΤΠΔΓΓΑ. ΠΑΛΑΗΟΣΔΡΔ ΜΔΛΔΣΔ θαη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 4.7 Μειέηεο Πεξηθεξεηαθνύ θαη Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Πεξηθεξεηαθήο θαη Σνπηθήο αλάπηπμεο, Υξνλνινγία Σίηινο Φνξέαο αλάζεζεο CYCLADES REGIONAL ENERGY PLAN Πξόγξακκα Πεξηθεξεηαθήο Eλεξγεηαθήο Αλάπηπμεο ησλ Κπθιάδσλ ρεδηαζκόο θαη κειέηε ηνπ "Σνπηθνύ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεζζεληαθήο Μάλεο " ( ζρεδηαζκόο ησλ ηερληθώλ θαη θνηλσληθώλ δηαδηθαζηώλ ηνπηθώλ αλαπηπμηαθώλ πξνγξακκάησλ ζε αγξνηηθέο πεξνρέο ) L.D.K & Associates Co Οκάδα Δλεξγεηαθνύ ζρεδηαζκνύ ΔΜΠ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (ΔΔΣΑΑ) Αλαπηπμηαθή κειέηε γηα ηε ζύζηαζε Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο Γήκνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ Αηηηθήο, Αλαπηπμηαθή κειέηε γηα ηε ζύζηαζε Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Σνπηθήο Αλάπηπμεο Γήκνπ Γάθλεο Αηηηθήο Αλαπηπμηαθή κειέηε γηα ηε ζύζηαζε Δπηρείξεζεο Σνπηθήο Αλάπηπμεο Γήκνπ Τκεηηνύ Αηηηθήο Αλαπηπμηαθή κειέηε γηα ηε ζύζηαζε Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Σνπηθήο Αλάπηπμεο Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ Αηηηθήο Αλαπηπμηαθή κειέηε γηα ηε ζύζηαζε Κνηλνηηθήο Δπηρείξεζεο Αλάπηπμεο Μειηζζίσλ Αηηηθήο. "Πεξηθεξεηνπνίεζε θαη Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε ζηελ Διιάδα" Οινθιεξσκέλν Πξόγξακκα Αλάπηπμεο ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο Δηδηθή Υσξνηαμηθή Μειέηε Αλάπηπμεο- Αλάδεημεο θπζηνγλσκίαο Μεζζεληαθήο Μάλεο θαη θαζνξηζκνύ ρξήζεσλ γεο (σο βαζηθή κειεηήηξηα). πκκεηνρή σο ζύκβνπινο-κειεηεηήο ζηελ κειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ νδηθνύ άμνλα Α/Γ Διιεληθνύ -πάηα, κέζσ ηεο ζήξαγγαο ηνπ Τκεηηνύ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γεξκαληθό Ηλζηηηνύην Δπξσπαηθήο Πνιηηηθήο (Institut fur Europaische politik) ΔΚΓΓ- πγρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ Δπξσπαηθή Κνηλόηεηα ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ

14 Πξόγξακκα Υσξνζέηεζεο θαη ζηέγαζεο ησλ Κεληξηθώλ Τπεξεζηώλ Τπνπξγείσλ Πξνκειέηε γηα ηελ αλάπιαζεπεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο ηνπ γεπέδνπ "Παλαζελαηθνύ" θαη ησλ πξνζθπγηθώλ πνιπθαηνηθηώλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ζηέγαζε δεκνζίσλ ππεξεζηώλ. "Πξόγξακκα ρσξνζέηεζεο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη δεκηνπξγίαο ππνδνκώλ κε πξννπηηθή ζηέγαζεο Μέινο νκάδαο εξγαζίαο, θαη αλάζεζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο (ζπλεξγαζία κε Οξγαληζκό ηεο Αζήλαο, ΚΔΓ, ΓΔΠΟ, θ.ι.π) Μέινο νκάδαο εξγαζίαο, θαη αλάζεζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο (ζπλεξγαζία κε ΓΔΠΟ) σο κέινο ηεο Μνλάδαο ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο, 2ν Κ.Π Μειέηε γηα ηελ ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη ηε δεκηνπξγία ππνδνκήο ζην θέληξν θαη ζηηο πεξηθέξεηεο. Καη αλάζεζε ηεο Δπηηξνπήο Θεζκώλ θαη Απνθέληξσζεο (Δπηηξνπή κε απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ) Program on European Environmental Policy (DG XI). Τπάξρεη ηειηθή νκαδηθή Έθζεζε (Final Report) δεκνζηεπκέλε από ην European Institute of Public Administration Έξεπλα -κειέηε γηα ηελ θαηάζηαζε ελεξγεηαθώλ πόξσλ ζηε δεκόζηα δηνίθεζε θαη Πξόγξακκα δξάζεο γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε Έξεπλα-κειέηε γηα ηελ αλαβάζκηζε δεκνζίσλ θηηξίσλ θαη αζηηθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ Αζήλα θαη ζρεηηθό πξόγξακκα δξάζεο Ζ δεκόζηα δηνίθεζε σο παξάγσλ θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο ζηνλ αζηηθό θαη αγξνηηθό ρώξν Έξεπλα-κειέηε γηα ηελ δηακόξθσζε θαη ρσξνζέηεζε Τπεξεζηώλ πεξηνξηζκέλσλ δηαδξνκώλ ή κηαο ζηάζεο. (one stop shops, services de proximité, maisons de services publics) ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνηόηεηα γηα ηνλ πνιίηε θαη «θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο». Αθνξά ζηελ έλλνηα ηεο ςεθηαθήο πόιεο θαη ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνλ ξόιν ζ απηήλ ησλ πνιπιεηηνπξγηθώλ ππεξεζηώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε δίθηπα. European Institute of Public Administration Ecole Nationale d Administration (France) Φηλιαλδηθνί θαη Ηηαιηθνί Δξεπλεηηθνί θνξείο Καη αλάζεζε ηνπ Τθππνπξγνύ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (ζπλεξγαζία-ζπληνληζκόο ΤΠΔΥΧΓΔ,ΚΑΠΔ,ΓΔΖ,ΚΔΓ θ.ι.π) Καη αλάζεζε ηνπ Τθππνπξγνύ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξία ηνπ Γεκνζίνπ θαη ην Γξ. Πξσζππνπξγνύ, Σνκέα Πνηόηεηαο δσήο ) ΤΠ.Δ.ΓΓ.Α (Γξ.Τθππνπξγνύ, θ.λ.σδαλή) (πλεξγαζία κε Γαιιηθή DATAR γηα ηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ)

15 15 πγθεθξηκέλα: Πξόγξακκα ΑΡΗΑΓΝΖ Πξόγξακκα ΠΑΝΟΡΜΟ, Γηνηθεηηθά Πνιπθαηαζηήκαηα θ.ι.π 4.9 Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν θαη άιινπο επηζηεκνληθνύο θνξείο, εξεπλεηηθά θέληξα θαη Παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ. Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη θαζαξά εξεπλεηηθή, πξόθεηηαη γηα παξνρή εμεηδηθεπκέλνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ σο εθ ηεο ηδηόηεηαο ηνπ εηδηθνύ επηζηήκνλα ηνπ ΤΠΔΓΓΑ αιιά θαη απηνδύλακα, αθνξά δε θπξίσο ζε Κνηλά πξνγξάκκαηα κε ειιεληθνύο θαη επξσπατθνύο εξεπλεηηθνύο θνξείο θαη Παλεπηζηήκηα. ΥΡΟΝΟ ΣΗΣΛΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΟΡΔΗ ΔΚΠΟΝΖΖ Ζ ΦΟΡΔΑ ΑΝΑΘΔΖ ζήκεξα Integration of renewable energy systems in the Metropolitan Park of Goudi (Δλζσκάησζε αλαλεώζηκσλ ελεξγεηαθώλ ζπζηεκάησλ ζην Μεηξνπνιηηηθό Πάξθν ζην Γνπδί) ΑLTENER ΗΗ (DG ΥVΗΗ) πλεξγαζία κε EΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ (σο ζπληνληζηή επξσπαηθνύ θνλζόξηηνπκ) Τπεύζπλνο θαζεγεηήο: Καζ.Αξζνύξνο Εεξβόο ζήκεξα Γηαπαλεπηζηεκηαθό δίθηπν παξαγσγήο θαη δηάδνζεο ηερλνγλσζίαο ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγώλ αλαλεώζηκσλ ελεξγεηαθώλ πεγώλ πληνληζκόο: Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν Υξεκαηνδόηεζε : Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ζήκεξα Υξεκαηνδόηεζε από ηξίηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο Δλεξγεηαθήο απόδνζεο δεκνζίσλ θηηξίσλ: πηινηηθέο ελέξγεηεο θαη ζρήκαηα γηα εθαξκνγή THIRD PARTY FINANCING IN ENERGY EFFICIENCY OF PUBLIC BUILDINGS, pilot actions and schemes for implementation 1. Γεκηνπξγία ζεκαηηθνύ δηθηύνπ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή- βηώζηκε δόκεζε (sustainable construction) ζηελ Δπξώπε 2. Δπξσπαηθό δίθηπν γηα ηνπο Γείθηεο βησζηκόηεηαο (Sustainability indicators) πόιεσλ θαη θηηξίσλ, ζην νπνίν ζπκκεηέρσ σο ηειηθόο ρξήζηεο. (εζληθόο ζπληνληζηήο :ΑΠΘ), πληνληζηήο: CSTB (FRANCE) Αλάπηπμε εξγαιείνπ ππνζηήξημεο απνθάζεσλ ζηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ ζηξαηεγηθήο καθξνπξόζεζκσλ επελδύζεσλ θαηά ηελ αζηηθή αλάπιαζε (A decision-making tool to assist building owner in elaborating long term cost effective investment strategies in refurbishing operation) SAVE II - DG XVII -YΠ.Δ.ΓΓ.Α- ΚΑΠΔ (Διιάδα) -Δ.V.A, G.E.A (Απζηξία), B.E.A (Γεξκαλία), -VTT Building Technology, Helsinki Energy Agency (Φηλιαλδία) 5 ν Πξόγξακκα-Πιαίζην γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε/ Ζ πόιε ηνπ αύξην θαη ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά Bειγηθό Δξεπλεηηθό Ηλζηηηνύην γηα ην θηίξην "Belgian Building Research Institute" ΒΒRI -Βέιγην (σο ζπληνληζηήο επξσπαηθνύ θνλζόξηηνπκ 25 Δπξσπατθώλ θνξέσλ) 5 ν Πξόγξακκα Πιαίζην γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, Co-ordinator: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) France

16 Dissemination of best practices in financing energy efficiency in buildings: from pilot projects to market penetration. (Καιύηεξεο πξαθηηθέο ζηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίσλ) Πξόγξακκα SAVE DG XVII GRAZ ENERGY AGENCY, BERLIN ENERGY AGENCY, HELSINKI ENERGY AGENCY, ΤΠ.Δ.ΓΓ.Α, ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 1999 ύληαμε Μειέηεο/έξεπλαο κε ηε κνξθή Οδεγνύ κε αληηθείκελν: Νέεο ηερλνινγίεο γηα πςειή πεξηβαιινληηθή πνηόηεηα θαη ελεξγεηαθή δηαρείξηζε ζηα δεκόζηα θηίξηα ΤΠ.Δ.ΓΓ.Α θαη ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Τπεύζπλε Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο εηζαγσγήο ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο ζηελ ππνδνκή ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο. Πξόθεηηαη γηα αζηηθό πεξηβαιινληηθό ζρεδηαζκό θαη «νηθνινγηθή» δηαθπβέξλεζε, παξαγσγή θαη δηάδνζε ζρεηηθήο ηερλνγλσζίαο ζε δεκόζηνπο θνξείο θαη θνξείο Σ.Α. ΤΠ.Δ.ΓΓ.Α ζε ζπλεξγαζία κε ΚΑΠΔ Υξεκαηνδόηεζε: ΔΠAN, 3 ν Κ.Π. (resource efficient management θαη urban environmental planning and management) 2001 Δπξσπαηθό Θεκαηηθό Γίθηπν «LIFETIME» γηα ηνλ ζρεδηαζκό θηηξίσλ θαη αζηηθώλ ππνδνκώλ κε βάζε ηελ αλάιπζε θύθινπ δσήο. Φηλιαλδηθό V.T.T θαη ινηπνί Δπξσπαηθνί θνξείο (ππό έγθξηζε) 4.9 Δπηζηεκνληθέο Οκάδεο εξγαζίαο θαη Δπηηξνπέο 2009 πληνλίζηξηα ηεο Οξγαλσηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλεδξίνπ «Γεκόζηεο Πνιηηηθέο γηα ηελ εδαθηθή ζπλνρή θαη ηε βηώζηκε αλάπηπμε : ζε πνην ζεκείν βξηζθόκαζηε ζηε κεζόγεην ;» Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Αζελώλ, βι. θαη πληνλίζηξηα ηεο Οξγαλσηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ SB08MED «Ζ Μεζνγεηαθή πόιε απέλαληη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή: Καηλνηνκία, επέλδπζε, δηαθπβέξλεζε γηα κηα πόιε ρακεινύ άλζξαθα», Αζήλα, Μέινο επηηξνπήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηεο θνηηήηξηαο θ.ναηαιίαο Καθάζε κε ζέκα «Αεηθνξηθή αλάπιαζε ησλ πξνζθπγηθώλ ηεο Λ.Αιεμάλδξαο» ζηελ Αξρηηεθηνληθή ρνιή Paris-Val de Seine, Ννέκβξηνο 2007 Δπηζηεκνληθή ππεύζπλε-ζπληνλίζηξηα ησλ εξγαζηώλ ηεο 1 εο Διιελν- Γαιιηθήο πλάληεζεο κε ζέκα «Υσξηθέο πνιηηηθέο θαη βηώζηκε αλάπηπμε» πνπ νξγαλώζεθε από ην Πάληεην Παλεπηζηήκην ζην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Αζελώλ, Μάηνο 2007 πληνλίζηξηα ηεο Οξγαλσηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ SB05MED «Αεηθνξηθή Καηαζθεπή : δξάζε γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ», Ηνύληνο 2005 Αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Δηδηθήο Γηππνπξγηθήο

17 17 9/89-5/90 Δπηηξνπήο ΜΟΠ ηνπ ΤΠΔΘΟ, σο εθπξόζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο, 1994 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηνπ Τπνπξνγξάκκαηνο Κηηξηαθήο Τπνδνκήο θαη εμνπιηζκνύ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Ηλζηηηνύησλ Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο κειέηεο θαη αμηνιόγεζεο αθηλήησλ γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ ΔΚΓΓ θαη ησλ 13 Πεξηθεξεηαθώλ Ηλζηηηνύησλ Μέινο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο Υσξνζέηεζεο Τπεξεζηώλ, ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηνηθεηηθνύ εθζπγρξνληζκνύ ηνπ λόκνπ 1943/91. (Πξόγξακκα Υσξνηαμηθνύ Δθζπγρξνληζκνύ ηεο δεκόζηαο Γηνίθεζεο) Μέινο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ κεηαξξύζκηζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο Μέινο θαη ζπληνλίζηξηα ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο Xσξνζέηεζεο ησλ Τπεξεζηώλ ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο (Τπνπξγηθή Απόθαζε αξ.4/1995, ΦΔΚ 189Β/ )-Αληηθείκελν : δηακόξθσζε νινθιεξσκέλεο πξόηαζεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ρσξνζέηεζεο θαη ζηέγαζεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα παλειιαδηθά θαη ηελ ζύληαμε ζρεηηθνύ πξνγξάκκαηνο δξάζεο Μέινο θαη αλαπιεξώηξηα Πξόεδξνο ηεο δηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο ηνπ δεκνζίνπ.(αξ ΓΗΓΚ/Φ.38/4/15452) Μέινο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ ζρεδηαζκό κέηξσλ γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ησλ Αηόκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο.(αξ. ΓΗΓΚ/Φ.38/4/22952/96) 5. Δπαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα 5.1 ΒΑΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Υξόλνο (από 2002 ζήκεξα) Όλνκα θαη δηεύζπλζε εξγνδόηε Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο/ηνκέαο Θέζε Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο/ππεπζπλόηεηε ο Υξόλνο (από 2004 ζήκεξα) Όλνκα θαη δηεύζπλζε εξγνδόηε Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο/ηνκέαο Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Γλσζηηθό αληηθείκελν : Υσξηθόο ζρεδηαζκόο θαη βηώζηκε αλάπηπμε Δπίθνπξε θαζεγήηξηα Γηδαζθαιία θαη έξεπλα ζε δεηήκαηα πεξνηθεξεηαθήο πνιηηηθήο/ζηξαηεγηθνύ ρσξηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη εδαθηθήο ζπλνρήο/ ρσξηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη βηώζηκεο αλάπηπμεο/πεξηβαιινληηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη δηαρείξηζεο ΔΝΩΖ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖΝ ΑΔΗΦΟΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ θαη ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟΤ, SDMed Πξάζηλε δηπισκαηία, Γόκεζε δηθηύσλ κε αληηθείκελν ηελ αεηθνξηθή αλάπηπμε θαη θαηαζθεπή, πξνώζεζε ζπλεξγαζηώλ

18 18 Θέζε Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο/ππεπζπλόηεηε ο Υξόλνο (από 2008 ζήκεξα) Όλνκα θαη δηεύζπλζε εξγνδόηε Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο/ηνκέαο Θέζε Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο/ππεπζπλόηεηε ο θαη πξνγξακκάησλ, δηαζύλδεζε ηνπηθώλ θαη δηεζλώλ πξσηνβνπιηώλ Πξόεδξνο θαη Δκπεηξνγλώκσλ πκκεηνρή ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αεηθόξν αλάπηπμε ζηε Γαιιία, ζηελ Διιάδα θαη ζε ρώξεο ηεο Μεζνγείνπ θαη ησλ Βαιθαλίσλ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ θαη ΝΑΤΣΗΛΗΑ Δζληθό εκείν Δπαθήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ESPON2013 Γηα ηελ Δπξσπαηθή ρσξηθή αλάπηπμε θαη ζπλνρή Γηεπζύληξηα/Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε Μειέηεο/ πληνληζκόο δξαζηεξηνηήησλ Δζληθνύ εκείνπ Δπαθήο ESPON 2013 Υξόλνο (από ) Όλνκα θαη δηεύζπλζε εξγνδόηε Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο/ηνκέαο Θέζε Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο/ππεπζπλόηεηε ο Αλαπηπμηαθή Δηαξία Γήκνπ Αζελαίσλ ( AEΓA) Τπεύζπλε γηα ην ζρεδηαζκό πξνγξακκάησλ πξάζηλεο/αεηθόξνπ αλάπηπμεο ύκβνπινο/αξρηηέθησλ-κεραληθόο/πεξηβαιινληνιόγνο ύληαμε Πξνγξακκάησλ θαη επίβιεςε έξγσλ πξάζηλεο/ζεηθόξνπ αλάπηπμεο θαη θαηαζθεπήο Υξόλνο (από ) Όλνκα θαη δηεύζπλζε ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ εξγνδόηε ΘΡΑΚΖ, ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Δίδνο Γλσζηηθό αληηθείκελν : Υσξηθόο ζρεδηαζκόο θαη βηώζηκε δξαζηεξηόηεηαο/ηνκέαο αλάπηπμε/ Αλαβάζκηζε αζηηθνύ πεξηβάιινληνο Θέζε Δπίθνπξε θαζεγήηξηα ( Π.Γ 407/80) Κύξηεο Γηδαζθαιία θαη έξεπλα ζε δεηήκαηα αεηθνξηθνύ ρσξηθνύ δξαζηεξηόηεηεο/ππεπζπλόηεηε ζρεδηαζκνύ ο Υξόλνο (από ) Όλνκα θαη δηεύζπλζε εξγνδόηε Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο/ηνκέαο Θέζε Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο/ππεπζπλόηεηε ο Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο Δηδηθό επηζηεκνληθό πξνζσπηθό θαη κέινο ηεο Μνλάδαο ηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ- Τπεύζπλε γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ Δηδηθό επηζηεκνληθό πξνζσπηθό/ύκβνπινο Ήηαλ θαη εμνρήλ ππεύζπλε γηα ηελ θηηξηαθή ππνδνκή ηνπ δεκνζίνπ, γηα ηελ νπνία εθπόλεζε, ζην πιαίζην δηππνπξγηθώλ θαη ελδνππνπξγηθώλ νκάδσλ πνιιά ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα δξάζεο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο ελξγεηαθήο δηαρείξηζεο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο ζηα δεκόζηα θηίξηα ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΑΠΔ θαη ηελ ΚΔΓ, ΤΠΔΥΧΓΔ θ.ι.π ( βιέπεηε θαη ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠΔΓΓΑ). Από ην , ήηαλ

19 19 Μέινο θαη αλαπιεξώηξηα Πξόεδξνο ηεο δηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ (αξ ΓΗΓΚ/Φ.38/4/15452) ηα πιαίζηα ησλ θαζεθόλησλ ηεο αζρνιήζεθε, κεηαμύ άιισλ, κε : Αζηηθή πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε από ην θξάηνο θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε -Αζηηθή θαη νηθνινγηθή δηαθπβέξλεζε Δηζαγσγή ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ζηα θηίξηα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ, ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ θ.ι.π Γεληθή πξνγξακκαηηθή πνιηηηθή γηα ηε ζηέγαζε θαη ηνλ εμνπιηζκό ησλ ππεξεζηώλ θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ( ζπληνληζηηθή αξκνδηόηεηα ηνπ ΤΠΔΓΓΑ, λ.1735/87), κε έκθαζε ζηελ εηζαγσγή ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. ην πιαίζην απηό ζπλεξγαδόηαλ ζηελά κε ην ΚΑΠΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ην ΤΠΔΥΧΓΔ/Γηεύζπλζε Οηθηζηηθήο θαη Καηνηθίαο. Έξεπλα θαη πξνώζεζε θαηλνηόκσλ ρξεκαηνδνηηθώλ κεραληζκώλ γηα ηε δηαρείξηζε ελεξγεηαθώλ επελδύζεσλ ζηα δεκόζηα θηίξηα ( ΥΑΣ) Υξόλνο (από ) Όλνκα θαη δηεύζπλζε εξγνδόηε Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο/ηνκέαο Θέζε Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο/ππεπζπλόηεηε ο ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΤΔΛΠΗΓΩΝ- ΥΟΛΖ ΗΚΑΡΩΝ- ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ Δπί ζπκβάζεη θαζεγήηξηα ζε θξηξηνινγία/νηθνδνκηθή/ηερλνινγία δνκηθώλ πιηθώλ Δπί ζπκβάζεη θαζεγήηξηα Γηδαζθαιία θαη παξαθνινύζεζε δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ 5.2 Δηδηθή επηζηήκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο: Eηδηθό επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ζην Γξαθείν ηνπ Τθππνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θ.λεσλίδα Σδαλή Δπηηειηθή εξγαζία : 1. ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη αλάιπζεο πνιηηηθήο ζηα δεηήκαηα ρσξνηαμίαο, ρσξνζέηεζεο θαη δεκηνπξγίαο ππνδνκήο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο, ηνπ ξόινπ ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαζώο θαη αζηηθήο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο (κε θνξείο ην θξάηνο θαη ηελ απηνδηνίθεζε), ζρέζεσλ θαη ζπζρεηίζεσλ ρσξνηαμηθνύ θαη δηνηθεηηθνύ ζρεδηαζκνύ. 2. ηερληθν-νηθνλνκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ρσξηθνύ ζρεδηαζκνύ ζην δεκόζην ηνκέα θαη αμηνιόγεζεο επελδύζεσλ. 3. εηζεγήζεσλ γηα ηελ ρνξήγεζε έγθξηζεο ρσξνζέηεζεο θαη ζηέγαζεο ππεξεζηώλ. 4. εηζεγήζεσλ πνπ άπηνληαη ηεο αζηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ζε όια ηα Πξνγξάκκαηα Γηνηθεηηθνύ Δθζπγρξνληζκνύ.

20 20 ηέιερνο ηεο Μνλάδαο ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αλάιπζεο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο από Οθηώβξην Μάξηην Μεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Μνλάδσλ ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αλάιπζεο Πνιηηηθήο (1994), ηνπνζεηήζεθα ζε ζέζε Πξνζσπηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη αλάιπζεο πνιηηηθήο, από ηνπο Τπνπξγνύο Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θ.θ Γηάλλε Πνηηάθε θαη Αλαζηάζε Πεπνλή. Τπεύζπλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ρσξνζέηεζεο θαη ζηέγαζεο δεκνζίσλ ππεξεζηώλ, πληνληζκόο δηππνπξγηθήο νκάδαο εξγαζίαο-πληνληζκόο θεληξηθώλ θνξέσλ, πεξηθεξεηώλ θαη λνκαξρηαθώλ απηνδηνηθήζεσλ- ύληαμε ζρεηηθώλ νδεγηώλ-εγθπθιίσλ -Καηαγξαθή ζηνηρείσλ ρσξνζέηεζεο θαη ζηέγαζεο θαη θαηάξηηζε πξνγξάκκαηνο. Δπηηόπηα επεμεξγαζία-παξνρή ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο ζε επί κέξνπο πνιενδνκηθά θαη ζηεγαζηηθά πξνγξάκκαηα δεκνζίσλ ππεξεζηώλ ζηελ Πεξηθέξεηα: Κνδάλε, Υαιθίδα, Γξεβελά, Κόξηλζνο, Πάηξα, Λακία, Καξδίηζα, Γξάκα, Βέξνηα, Θεζζαινλίθε, Κνκνηελή, Αιεμαλδξνύπνιε. πλεξγάηηο ηεο Αληηπξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο σο εθπξόζσπνο - αξκόδηα ππεξεζηαθή παξάγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο, ( Μέινο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ππό ηελ επνπηεία ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηελ δηακόξθσζε Πξνγξακκάησλ Υσξνζέηεζεο δεκνζίσλ θνξέσλ θαη αλάπιαζεο πεξηνρώλ-ζπλεξγαζία κε Οξγαληζκό ηεο Αζήλαο, Γεκόζηα Δπηρείξεζε Πνιενδνκίαο θαη ηέγαζεο θαη Κηεκαηηθή Δηαηξία ηνπ Γεκνζίνπ) Σερληθή ύκβνπινο ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ. κε απ' επζείαο αλάζεζε από ηνπο Τπνπξγνύο Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο ( ) θαη Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ( ). Τπεύζπλε Δπξσπατθώλ θαη Δζληθώλ Πξνγξακκάησλ Έξεπλαο κε ηίηιν: 1. Δζληθό Πξόγξακκα Δηζαγσγήο ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θαη ηεο πςειήο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο ζηελ δεκόζηα δηνίθεζε ( ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο), 1997-ζήκεξα, Υξεκαηνδόηεζε:3 ν ΚΠ. 2. Αλαβάζκηζε δεκνζίσλ θηηξίσλ θαη αζηηθνύ πεξηβάιινληνο (ΚΔΓ θαη Γξαθείν Πξσζππνπξγνύ, Σνκέαο πνηόηεηαο δσήο) 3. Πξνγξάκκαηα ηεο DGXII (Έξεπλα θαη Σερλνινγηθή αλάπηπμε): 1. Γίθηπν πεξηβαιινληηθήο δόκεζεο θαη δεηθηώλ βησζηκόηεηαο (sustainable construction sustainability indicators) ζηελ Δπξώπε ( ζεκαηηθή: Ζ πόιε ηνπ αύξην), 2. Αλάπηπμε εξγαιείνπ ππνζηήξημεο απνθάζεσλ ζηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ ζηξαηεγηθήο καθξνπξόζεζκσλ επελδύζεσλ πεξηβαιινληηθήο αζηηθήο αλάπιαζεο. 4. Πξνγξάκκαηα ηεο DGΥVII (Δλέξγεηα), 1. SAVE II, Υξεκαηνδόηεζε από ηξίηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο δεκνζίσλ θηηξίσλ. 2. SAVE II : Dissemination of good practices in financing energy efficiency in buildings. 3. ΑLTENER (Πξόγξακκα ΔΜΠ). 5. Πξνγξάκκαηα ηεο DGXVI (Πεξηθεξεαθή πνιηηηθή), ECOS -OUVERTURE- PHARE, Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε δεκόζηα θαη δεκνηηθά θηίξηα (Πεξηθεξεηαθά Δλεξγεηαθά Γξαθεία Θξάθεο, Βνπιγαξίαο, Ρνπκαλίαο θαη Απζηξίαο, ζπκκεηνρή ΤΠΔΓΓΑ). 6. Πξόγξακκα Κξαηηθήο Aλαπηπμηαθήο Bνήζεηαο (Development Assistance Committee ηνπ ΟΟΑ ) ζπλεξγαζία Διιάδαο (ΤΠ.Δ.ΓΓ.Α, ΔΔΣΑΑ), Ρνπκαλίαο θαη Βνπιγαξίαο ζηνλ ηνκέα Γεκόζηα δηνίθεζε θαη αζηηθή αλάπηπμε, πκκεηνρή σο εκπεηξνγλώκσλ ζην Πξόγξακκα ΣΔΜΡUS γηα ηελ βειηίσζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηεο Βνπιγαξίαο.Σνκέαο : «Σνπηθή αλάπηπμε θαη ρσξηθή δηάξζξσζε», πκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε ηνπ Γηεζλνύο Παξαηεξεηεξίνπ (Clearing House) ηνπ OHE γηα ηελ Γεκόζηα Γηνίθεζε ζηελ Θεζζαινλίθε, θόκβνπ ηνπ United Nations Public Administration Network (UNPAN)- κε πεδίν ηηο ρώξεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξώπεο Δμσηεξηθή ζπλεξγάηηο ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ( ΔΔΣΑΑ ) Αζρνιήζεθα, θαηά ηελ ηξηεηία κε πξνγξάκκαηα ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο:

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Θεόδσξνο Α. Αλησλαθόπνπινο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην Θεσξεηηθήο Ηιεθηξνηερλίαο θαη Παξαγσγήο Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ

Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ Δξγαιεία Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ 1. Ρπζκηζηηθό ρέδην Τα ελληνικά Ρυθμιζηικά Σχέδια αληηζηνηρνύλ ζε Master plan, Development plan, Schemas Directeurs d Amenagement et d Urbanisme (SDAU) Καηαξηίδνληαη γηα

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Καιωζήξζαηε! Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Απνζηνιή ηεο ΔΔΓΔ Δίλαη ε κειέηε, δηάδνζε θαη εμάπιωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΧΙΩΤΙΝΗ-ΚΥΒΕΛΟΥ ΕΠ ΙΚΟ ΥΡΗ ΚΑ ΘΗΓΗΤΡ ΙΑ Τ ΜΗΜ ΑΤΟΣ ΟΙ ΚΟΝ ΟΜ ΙΚ ΗΣ ΚΑ Ι ΠΕΡ ΙΦΕΡ ΕΙΑΚ ΗΣ Α ΝΑΠΤ ΥΞΗΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΧΙΩΤΙΝΗ-ΚΥΒΕΛΟΥ ΕΠ ΙΚΟ ΥΡΗ ΚΑ ΘΗΓΗΤΡ ΙΑ Τ ΜΗΜ ΑΤΟΣ ΟΙ ΚΟΝ ΟΜ ΙΚ ΗΣ ΚΑ Ι ΠΕΡ ΙΦΕΡ ΕΙΑΚ ΗΣ Α ΝΑΠΤ ΥΞΗΣ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΧΙΩΤΙΝΗ-ΚΥΒΕΛΟΥ ΕΠ ΙΚΟ ΥΡΗ ΚΑ ΘΗΓΗΤΡ ΙΑ Τ ΜΗΜ ΑΤΟΣ ΟΙ ΚΟΝ ΟΜ ΙΚ ΗΣ ΚΑ Ι ΠΕΡ ΙΦΕΡ ΕΙΑΚ ΗΣ Α ΝΑΠΤ ΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕ ΙΟΥ Π ΑΝΕΠ ΙΣΤΗ ΜΙ ΟΥ ΚΟΙ ΝΩΝ ΙΚΩ Ν ΚΑΙ Π ΟΛ ΙΤΙ ΚΩΝ ΕΠ ΙΣΤΗ ΜΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη,

3. Σν πξνβιεπόκελν ζην άξζξν 2, παξ.1 (γ) ηνπ Ν. 3614/2007 ύζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, όπσο ηζρύεη, ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ Δ.Ξ. ΚΝΛΑΓΑ Α2 Σαρ. Γ/λζε : Κσλζηαληηλνππόιεσο 45-49 Σαρ. Κώδηθαο : 8 55 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΘΕΚΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ A.Σομέας Εγγείων Βελτιώσεων & Γεωργ. Οικονομίας 1.Θέζεηο Δπηζηεκνληθώλ ζπλεξγαηώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν Αγξνκεηεσξνινγία Αγξνκεηεσξνινγία 2 ώξεο /εβδνκάδα Μεηεσξνινγία-Κιηκαηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Οη ειιεληθέο πόιεηο παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία κηαο ιδιόμορφης θαη νεώτερης αζηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο αιιαγή ζηνλ ηξόπν παξαγσγήο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Εςπωπαϊκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ Σηήπιξηρ Κύππος Εςπωπαϊκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ Σηήπιξηρ Κύππος

Εςπωπαϊκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ Σηήπιξηρ Κύππος Εςπωπαϊκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ Σηήπιξηρ Κύππος Εςπωπαϊκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ Σηήπιξηρ Κύππος Εςπωπαϊκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ Σηήπιξηρ Κύππος Χπιζηάκηρ Θεοσάποςρ Ίδπςμα Πποώθηζηρ Έπεςναρ Πεπιεσόμενα Enterprise Europe Network Εςπυπαφκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Μαπούζι, 13-01-2011 ΑΠ. 589/023 ΑΠΟΦΑΣΗ Τποποποίηζη Αποθάζευν πεπί Σςζηάζευρ και Οπγανώζευρ Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ηηρ ΕΕΤΤ ζηιρ πόλειρ Θεζζαλονίκη, Ηπάκλειο και Πάηπα Η Ολομέλεια ηηρ Εθνικήρ Επιηποπήρ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική Καινοηομίαρ &Έξςπνηρ Eξειδίκεςζηρ

Σηπαηηγική Καινοηομίαρ &Έξςπνηρ Eξειδίκεςζηρ Απξίιηνο 2013 Σηπαηηγική Καινοηομίαρ &Έξςπνηρ Eξειδίκεςζηρ ύλδεζκνο Σερλνινγηθώλ Επηρεηξήζεσλ Δπηηθήο Ειιάδαο http://www.stede.gr Ο ζύλδεζκνο δεκηνπξγήζεθε πξηλ 2 ρξόληα κε ζθνπό λα εθπξνζσπήζεη ηηο εηαηξείεο

Διαβάστε περισσότερα