Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε"

Transcript

1 Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη βηώζηκε αλάπηπμε» Γηεπζύληξηαο ηνπ Δζληθνύ εκείνπ Δπαθήο ESPON2013 γηα ηελ Δπξσπατθή ρσξηθή αλάπηπμε θαη ζπλνρή (www.espon2013.panteion.gr) Σει, θαμ : , , url:

2 2 1. πνπδέο 1.1 Αθαδεκατθέο ζπνπδέο 1.2 Σίηινη εμεηδίθεπζεο 1.3 Δπαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε 1.4 Δπξσπαίθή παξνπζία- Γηεζλείο δηαθξίζεηο 2. Γεληθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα 3. Αθαδεκατθή απηνδύλακε δηδαζθαιία 3.1 Δπίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 3.2 Δπηζθέπηξηα Καζεγήηξηα ζην Παλεπηζηήκην ParisI-Panthéon-Sorbonne 3.3 Δληεηαικέλε (Π.Γ 407/80) θαζεγήηξηα ζην Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο 3.4 Γηδαθηηθό πξνζσπηθό ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 3.5 Γηδαζθαιία ζε κεηαπηπρηαθά θαη πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 3.6 Δπί ζπκβάζεη Καζεγήηξηα ηεο Αλσηάηεο ρνιήο Ηθάξσλ (ΜΑ) θαη ηεο Αλσηάηεο ηξαηησηηθήο ρνιήο Δπειπίδσλ (Δ) 4. Δξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα 4.1 Δξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα σο Μέινο ΓΔΠ ηνπ ΣΟΠΑ 4.2 Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε DIACT ( πξ.datar). 4.3 Μειέηεο-Πξνγξάκκαηα Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Πεξηθεξεηαθήο θαη Σνπηθήο Αλάπηπμεο 4.4 Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ΔΜΠ θαη άιινπο εξεπλεηηθνύο θνξείο. 4.5 Μέινο ή ζπληνλίζηξηα Δπηζηεκνληθώλ νκάδσλ εξγαζίαο θαη Δπηηξνπώλ 5. Δπαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα 5.1 Λέθησξ ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 5.2 Δηδηθή επηζηήκσλ θαη κέινο ηεο Μνλάδαο ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ θαη αλάιπζεο πνιηηηθήο ηνπ YΠ.Δ.ΓΓ.Α ( ) 5.3 Δμσηεξηθόο ζπλεξγάηεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο 5.4 Λνηπή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα- πιινγηθή δξαζηεξηόηεηα 6. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο πγγξαθηθό έξγν 6.1 Άξζξα ζε έγθπξεο επηζηεκνληθέο εθδόζεηο κε θξηηέο 6.2 Βηβιία ή θεθάιαηα ζε βηβιία 6.3 Άξζξα ζε Πξαθηηθά Γηεζλώλ πλεδξίσλ 6.4 Άξζξα ζε Πξαθηηθά Γηεζλώλ πλεδξίσλ κε ειεθηξνληθά πξαθηηθά 6.5 Δθπαηδεπηηθέο εκεηώζεηο καζεκάησλ 6.6 Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή 6.7 Παξνπζηάζεηο ζε ζπλέδξηα άλεπ πξαθηηθώλ 6.8 Αλαθνηλώζεηο- Γηαιέμεηο. ζε Δζληθά πλέδξηα θαη Ζκεξίδεο 6.9 Άξζξα ζε άιια δεκόζηα έληππα 7. Αλαθνξέο από ηξίηνπο 7.1 Δπηζηεκνληθέο Αλαθνξέο 7.2 Αλαθνξέο ζηνλ ηύπν

3 3 1. πνπδέο 1.1 Αθαδεκατθέο πνπδέο Γηδαθηνξηθό δίπισκα (Doctorat) Γεσγξαθίαο, Πεξηθεξεηαθνύ ζρεδηαζκνύ θαη Υσξνηαμίαο από ην Παλεπηζηήκην PARIS I - PANTHEON SORBONNE, Πξνδηδαθηνξηθό Γίπισκα ( D.E.A ) Υσξνηαμίαο, Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Πνιενδνκίαο, από ην Παλεπηζηήκην PARIS I PANTHEON SORBONNE, Πηπρίν Αξρηηέθηνλα Μεραληθνύ Δζληθνύ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ, Aπνλεκεζέληεο Σίηινη Δμεηδίθεπζεο ύκβνπινο Tνπηθήο Aλάπηπμεο θαη Aπηνδηνίθεζεο, από Διιεληθή Δηαηξία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΔΣΑΑ), 1987 Δuromanager in European Environmental Policy (European Institute of Public Administration, Maasticht), Δπαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε-θαηάξηηζε Α. Eμεηδίθεπζε 1 έηνπο ζε ζέκαηα Eπξσπατθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη δηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Πεξηβάιινληνο, Δπξσπατθνί Eθπαηδεπηηθνί Φνξείο : European Institute of Public Administration (Mάαζηξηρη), Ecole Nationale d Administration (ENA, ηξαζβνύξγν) Κέληξν Δπξσπατθώλ Μειεηώλ (ηξαζβνύξγν) Φηλιαλδηθό Ηλζηηηνύην Γεκόζηαο δηνίθεζεο (Διζίλθη), Αλώηαηε ρνιή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ηεο Ηηαιίαο (Ρώκε), Απνλεκεζείο ΣΗΣΛΟ : Δuromanager in European Environmental Policy Β. Δμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο από ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο ( ΔΔΣΑΑ ), Απνλεκεζείο ΣΗΣΛΟ : ύκβνπινο ηνπηθήο αλάπηπμεο Γ. Παξαθνινύζεζε θύθινπ επηκόξθσζεο ζηειερώλ ζηηο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππό ηελ αηγίδα ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα. ( έσο ) Γ. Δμεηδίθεπζε ζηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ (GIS), Δπηκόξθσζε ζηα "Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ" ( Ηλζηηηνύην Γηαξθνύο Δπηκόξθσζεο Δζληθνύ Κέληξνπ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο - Ηλζηηηνύην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ) Δπηκόξθσζε ζηελ " Πιεξνθνξηθή ζην ρεδηαζκό ηνπ Υώξνπ -ζπζηήκαηα πιεξνθνξηώλ θαη κνληέιια ζην ρώξν" ( Παλ.Παηξώλ, δίθηπν URSA-NET - ζπγρξεκαηνδόηεζε Δπξσπαηθήο Κνηλόηεηαο ) Δπηκόξθσζε ζηα "Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ " (LIS-GIS) ( Παλεπηζηήκην Παηξώλ, δίθηπν URSA-NET, ζπγρξεκαηνδόηεζε Δπξσπαηθήο Κνηλόηεηαο )

4 Δπηκόξθσζε ζε Γεσγξαθηθνύο άηιαληεο-τπνδνκή γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε (Σνκέαο Σνπνγξαθίαο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.) 1.4 Δζληθέο θαη Γηεζλείο δηαθξίζεηο (νξγάλσζε ζπλεδξίσλ, κέινο νξγαληζκώλ θιπ.) Η. Δίλαη Γηεπζύληξηα ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΖΜΔΗΟΤ ΔΠΑΦΖ ESPON2013 κε ζεκαληηθή παξνπζία ζε επξσπαίθό επηπεδν ( ( πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή, επξσπαηθή εδαθηθή ζπλεξγαζία, εδαθηθή ζπλνρή). ην πιαίζην απηό εθπόλεζε, κεηαμύ αιισλ, Πξόηαζε κε ζέκα "Establishment of a transnational ESPON e-learning Programme to stimulate interest to ESPON2013 Knowledge" ( Acronym : "e-espon" πνπ ππνβιήζεθε πξνο έγθξηζε ζηελ ζπληνληζηηθή κνλάδα ηνπ ESPON από ην Δζληθό εκείν Δπαθήο ζην πιαίζην ηεο Πξνηεξαηόηεηαο 4- Transnational networking Activities Σν πξνηεηλόκελν Έξγν ζθνπεύεη λα θαηαζηήζεη ηελ Διιάδα θέληξν κηαο ζεκαληηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζην πιαίζην ηεο Πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαη εηδηθόηεξα ηεο Δπξσπαηθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ ρσξώλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Μεζνγείνπ ( Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, Μάιηα, Κύπξν, Ηηαιία, ινβελία ) αιιά θαη άιισλ ρσξώλ όπσο ε Σζερηθή Γεκνθξαηία. Σν έξγν απηό είλαη θαηλνηνκηθό θαη ζα παξάγεη ππεξαμία κε ηελ ελζσκάησζε ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ESPON ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ζηελ επαγγεικαηηθή πξαθηηθή. ΗΗ. πλεξγάδεηαη εξεπλεηηθά θαη σο επηζθέπηξηα θαζεγήηξηα κε ην Παλεπηζηήκην PARIS I- PANTHEON-SORBONNE ζηνλ ηνκέα «ΥΧΡΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ»- ζην πιαίζν απηό πξνεηνηκάδεη εθδήισζε ζηελ Διιάδα κέζα ζην 2010 ζε ζπλεξγαζία θαη κε ην Johns Hopkins University κε ζέκα Urban regeneration and city branding ( ζπλδηνξγάλσζε Johns Hopkins University, Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, Γαιιηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Αζελώλ, SDMED) ΗΗΗ. Δίλαη Πξόεδξνο ηεο Διιελν-γαιιηθήο θαη δηεζλνύο Έλσζεο ( ΣΖΗΝΚ-AND-DO Tank) SDMED( ΗV. ΔΥΔΗ ΟΡΓΑΝΧΔΗ ΚΑΗ ΔΗΥΔ ΣΖΝ ΓENIKH ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΣΤΥΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΤΝΔΓΡΗΧΝ ΜΔ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ/ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΣΗΚΣΤΠΟ, ΓΗΑ ΣΖΝ THN EΓΑΦΗΚΖ ΤΝΟΥΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΔΗΦΟΡΗΚΖ ΥΧΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 1. Γεθέκβξηνο 2003, ΤΠΔΓΓΑ, ΔΚΓΓ, DATAR,Council of Europe, «Νέερ μοπθέρ ςπηπεζιών ζηην Εςπώπη : για ηην εδαθική ζςνοσή και ηη βιώζιμη ανάπηςξη»,divani Acropolis 2. Ηνύληνο 2004, Πάληεην Παλεπηζηήκην, «Αειθοπικά κηίπια για μιά ππάζινη πόλη: Ενιζσύονηαρ ηην μεηαθοπά πολιηικών και καλών ππακηικών ζηην πεπιοσή ηηρ Μεζογείος», Ακθηζέαηξν «άθε Καξάγησξγα» 3. Ηνύληνο 2005, δηνξγάλσζε: ΑΔΓΑ, Πξόγξακκα LIFE SB-MED, SB05MED, Γηεζλέο θαη Δπξσ- Μεζνγεηαθό πλέδξην LIFE-ENV SB-MED «Αειθοπική καηαζκεςή : δπάζη για ηη βιώζιμη ανάπηςξη ζηην πεπιοσή ηηρ Μεζογείος», πλεδξηαθό θαη Δθπαηδεπηηθό Κέληξν Δζληθήο Σξάπεδαο, Ηνπλίνπ Μάηνο 2007, Πάληεην Παλεπηζηήκην, «Πολιηικέρ σωπικού ζσεδιαζμού και διεςθέηηζηρ ζηο πλαίζιο ηηρ βιώζιμηρ ανάπηςξηρ», Γαιιηθό Ηλζηηηνύην θαη Ηλζηηηνύην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Μαίνπ Ηαλνπάξηνο 2008, δηνξγάλσζε: Πάληεην Παλεπηζηήκην, «Η Μεζογειακή πόλη απένανηι ζηην κλιμαηική αλλαγή: Καινοηομία, επένδςζη, διακςβέπνηζη για μια πόλη σαμηλού άνθπακα», Σερλόπνιηο Γήκνπ Αζελαίσλ, Ηαλνπαξίνπ Μάξηηνο 2009, Πάληεην Παλεπηζηήκην, «2 η Ελληνο-γαλλική ζςνάνηηζη για ηη βιώζιμη ανάπηςξη και ηην εδαθική ζςνοσή ζηην πεπιοσή ηηρ Μεζογείος» Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Αζελώλ

5 5 2. Γεληθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα Ζ ηέιια Κπβέινπ γελλήζεθε ζηηο 11 Ηνπλίνπ 1957 ζηελ Πάηξα. Απεθνίηεζε κε άξηζηα (19 θαη 3/12) από ην Αξζάθεην Φπρηθνύ ην Σν ίδην έηνο εηζήρζε ζηελ ρνιή Αξρηηεθηόλσλ-Μεραληθώλ ηνπ Δζληθνύ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ απ όπνπ θαη απεθνίηεζε κε ιίαλ θαιώο (7.4/10.0), ηνλ Οθηώβξην 1981, ελώ έιαβε ηελ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηνπ Αξρηηέθηνλα Μεραληθνύ ηνλ Γεθέκβξην Σν ίδην έηνο ηεο απελεκήζε ηηκεηηθόο ηίηινο ππνηξόθνπ ηνπ Ηδξύκαηνο Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ γηα ηηο ζπνπδέο ηεο ζην Δ.Μ.Π. Σν 1982 ηεο απελεκήζε ηεηξαεηήο Τπνηξνθία ηεο Γαιιηθήο Κπβέξλεζεο ( Boursière du Gouvernement Français, ) γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (DEA) Υσξνηαμίαο, Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Πνιενδνκίαο ζην Παλεπηζηήκην PARIS I PANTHEON SORBONNE θαη εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζηελ Υσξνηαμία, Πεξηθεξεηαθό ρεδηαζκό θαη Πνιενδνκία, ζην ίδην Παλεπηζηήκην. Σνλ επηέκβξην 1982 άξρηζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην παξαπάλσ Παλεπηζηήκην. ην πιαίζην ησλ ζπνπδώλ απηώλ, πέξαλ ησλ Δξγαζηεξίσλ πνπ παξαθνινύζεζε (Υαξηνγξαθίαο, Πεξηγξαθηθήο ηαηηζηηθήο θαη Αλάιπζεο δεδνκέλσλ θ.ι.π), εμεπόλεζε πξνδηδαθηνξηθέο έξεπλεοεξγαζίεο κε ζέκαηα ηνλ ξόιν ησλ πόιεσλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρώξνπ θαη ηηο ζρέζεηο αζηηθνύαγξνηηθνύ ρώξνπ ζηηο ππό αλάπηπμε ρώξεο θαζώο θαη ην ξόιν ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ δηαδηθαζία αζηηθνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ επξύηεξνπ παξάθηηνπ ρώξνπ ηεο Πεινπνλλήζνπ. Ύζηεξα από ηελ απόθηεζε ηνπ πξνδηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο (DEA) ην 1983, ζπλέρηζε κε ηελ εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην ίδην Παλεπηζηήκην (απόθηεζε δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο, κε βαζκό Άξηζηα). Ζ δηδαθηνξηθή ηεο εξγαζία είρε ηίηιν «Ο ηνπξηζκόο ζηνλ επξύηεξν παξάθηην ρώξν ηεο Πεινπνλλήζνπ: ν ξόινο ηνπ ζηελ δηαδηθαζία αζηηθνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ εηεξνγελώλ πεξηνρώλ». Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηαηξηβήο απηήο βξήθαλ εθαξκνγή ηόζν ζηλ ηνπηθό αλαπηπμηαθό πξνγξακκαηηζκό ζηελ πεξηνρήο όζν θαη ζηελ εθπόλεζε ηεο εηδηθήο ρσξνηαμηθήο κειέηεο αλάπηπμεο αλάδεημεο θπζηνγλσκίαο Μεζ.Μάλεο θαη θαζνξηζκνύ ρξήζεσλ γεο ζηελ νπνία εμάιινπ ζπκκεηείρε σο ζύκβνπινο-κειεηήηξηα θαη αλάζεζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, αιιά θαη ζην ζεκεξηλό ΥΟΟΑΠ Γήκνπ Λεύθηξνπ Μεζζεληαθήο Μάλεο. Σν 1986, εμεηδηθεύζεθε από ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο ζε ζέκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη απηνδηνίθεζεο θαη ζπκκεηείρε ελεξγά ζηελ εθπόλεζε ελόο από ηα πξώηα ΣΑΠ, απηό ηεο Μεζζεληαθήο Μάλεο. Σν 1997 εμεηδηθεύζεθε από αλαγλσξηζκέλνπο Δπξσπατθνύο θνξείο κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ην Δπξσπατθό Ηλζηηηνύην Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Μάαζηξηρη (ΔΗPΑ) θαη ε Δζληθή ρνιή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ηεο Γαιιίαο (ΔΝΑ) ζε ζέκαηα Δπξσπαηθήο Πνιηηηθήο Πεξηβάιινληνο (εηήζηνο θύθινο επηκόξθσζεο επξσπατθήο εκβέιεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΥΗε Γεληθή Γηεύζπλζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο). Άιιεο εμεηδηθεύζεηο από εζληθνύο θνξείο αθνξνύλ ζηελ Πιεξνθνξηθή ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ (Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ) θαη ζηηο Πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Από ην 1996 κέρξη ην 2000 παξείρε απηνδύλακε δηδαζθαιία σο εληεηαικέλε (κε βάζε ην Π.Γ 407/80) ζηηο βαζκίδεο ηνπ Λέθηνξα θαη ηνπ Δπίθνπξνπ θαζεγεηή, ζην Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζηα παξαθάησ καζήκαηα : 1. Γηαρείξηζε ρώξνπ-αλζξώπηλε Γεσγξαθία (επί 3 εμάκελα). 2. Bηώζηκε Υσξνηαμία θαη Πνιενδνκία (επί 1 εμάκελν). 3. Αλαβάζκηζε αζηηθνύ πεξηβάιινληνο (επί 4 ζπλερή εμάκελα).

6 6 Γηα ηα καζήκαηα απηά ζπλέγξαςε Δθπαηδεπηηθέο εκεηώζεηο κε ζέκα :α/υσξνηαμία, Πνιενδνκία θαη Αεηθνξία θαη β/ Αλαβάζκηζε αζηηθνύ πεξηβάιινληνο: Πόιε θαη πεξηβάιινλ, πξάζηλε πνιενδνκία, ρεδηαζκόο αζηηθνύ ρώξνπ. Καηά ηελ νθηαεηία παξείρε δηδαζθαιία σο επί ζπκβάζεη Καζεγήηξηα ζηελ Αλσηάηε ρνιή Ηθάξσλ (ρνιή Μεραληθώλ Αεξνπνξίαο εηδηθόηεηα Μεραληθώλ Αεξνπνξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ ) ζηελ ρνιή Σερληθώλ Τπαμησκαηηθώλ Αεξνπνξίαο θαη ζηελ Αλσηάηε ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ. Από ην 1988 κέρξη 2002 θαηείρε ζέζε εηδηθνύ επηζηήκνλα ζην Τπνπξγείν Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη θαηόπηλ Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. Καηά ηελ ηεηξαεηία , ππήξμε ζηέιερνο ηεο Μνλάδαο ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αλάιπζεο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο. Δπίζεο ηνπνζεηήζεθε πνιιέο θνξέο ζε ζέζε πξνζσπηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη αλάιπζεο πνιηηηθήο ηνπ Γξαθείνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. Δπηζηεκνληθή ππεύζπλε Eπξσπατθώλ θαη εζληθώλ πξνγξακκάησλ ζε ζέκαηα πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο αλάπηπμεο, ξόινπ ηεο δηνίθεζεο θαη απηνδηνίθεζεο ζηνλ ρσξηθό ζρεδηαζκό, δηαζύλδεζεο ρσξηθνύ/ρσξνηαμηθνύ θαη δηνηθεηηθνύ ζρεδηαζκνύ, δηνηθεηηθνύ εθζπγρξνληζκνύ θαη εθζπγρξνληζκνύ ηεο δεκόζηαο ππνδνκήο θαη δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο ζε αλάινγα δεηήκαηα. Τπεύζπλε ηεο γεληθήο πξνγξακκαηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ ρσξνζέηεζε, ζηέγαζε θαη εμνπιηζκό ησλ ππεξεζηώλ ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απνζηνιή ησλ ππεξεζηώλ, ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ηηο γεληθέο θαηεπζύλζεηο ηεο πνιηηηθήο γηα ην πεξηβάιινλ, θαζώο θαη ππεύζπλε πξνγξακκάησλ αζηηθνύ πεξηβαιινληηθνύ ζρεδηαζκνύ κε έκθαζε ζηελ δηαρείξηζε έξγσλ ππνδνκήο θαη ζηελ αλάπιαζε ηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο ηνπ δεκνζίνπ από ηε δηνίθεζε θαη ηνπο Ο.Σ.Α. Σν 2002 εμειέγε Λέθησξ ζην Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξνηαμία», θαη ην 2008 εμειέγε Δπίθνπξε θαζεγήηξηα ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ζρεδηαζκόο θαη βηώζηκε αλάπηπμε». Γηδάζθεη αδηαιείπησο από ην 2002 κέρξη ζήκεξα ηα καζήκαηα : Υσξνηαμία (Τπνρξεσηηθό), Πνιενδνκηθή θαη Οηθηζηηθή Αλάπηπμε θαη Πνιηηηθή (Τπνρξεσηηθό), «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη βηώζηκε Αλάπηπμε» ( Πξναηξεηηθό) θαη «Πνιηηηθή Γεο θαη θαηνηθίαο» ( Πξναηξεηηθό). πκκεηέρεη επίζεο σο δηδάζθνπζα, από ην 2002 κέρξη ζήκεξα ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ηνπ ίδηνπ Σκήκαηνο, ζηα καζήκαηα «Πνιηηηθέο Γηαζηάζεηο ηεο αλάπηπμεο» κε έκθαζε ζην ζηξαηεγηθό ρσξηθό ζρεδηαζκό θαη «Αζηηθό Πεξηβάιινλ θαη ζρεδηαζκόο» κε έκθαζε ζηνλ αζηηθό πεξηβαιινληηθό ζρεδηαζκό. ην Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο δηεπζύλεη ην Δξγαζηήξην «ηξαηεγηθνύ ρσξηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη βηώζηκεο αλάπηπμεο» ην νπνίν επέρεη ξόιν : 1. πκβνύινπ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Aληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο ζε δεηήκαηα Δπξσπαηθήο εδαθηθήο πλεξγαζίαο 2. Δζληθνύ εκείνπ Δπαθήο γηα ηελ Δπξσπαηθή ρσξηθή αλάπηπμε θαη ζπλνρή ESPON 2013, NATIONAL ESPON CONTACT POINT, Παξάιιεια έρεη θαη απηνδύλακε παξνπζία σο κέινο Δπηζηεκνληθώλ ζπκβνπιίσλ θαη Οκάδσλ εξγαζίαο Δπξσπατθώλ Οξγαληζκώλ θαη κε Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ θαη σο εκπεηξνγλώκσλ. πληνλίδεη ηηο εξγαζίεο ηεο Eιιελν-Γαιιηθήο θαη Γηεζλνύο ΜΖΚΤΟ SD-Med Έλσζε γηα ηελ ζπλεξγαζία κε αληηθείκελν ηελ αεηθνξηθή αλάπηπμε θαη θαηαζθεπή ζηελ Μεζόγεην» ε νπνία απνιακβάλεη ηεο ππνζηήξημεο ηεο Γαιιηθήο Πξεζβείαο ζηελ Διιάδα θαη ζπλεξγάδεηαη ηόζν κε ην Πάληεην Παλεπηζηήκην όζν θαη κε άιινπο δεκόζηνπο θνξείο θαη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαζώο θαη κε ην Παλεπηζηήκην Paris I-Panthéon-Sorbonne. Δίλαη επίζεο κέινο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γηεζλνύο ΜΖΚΤΟ «EUROPA», Entretients Universitaires Réguliers pour l administrtation en Europe πνπ έρεη ζπκβνπιεπηηθό ζηάηνπο ζην πκβνύιην ηεο Δπξώπεο.

7 7 Χο εκπεηξνγλώκσλ, ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Γαιιηθή DIACT ( πξώελ DATAR, Délégation à l aménagement du Territoire et à l Action Régionale) ζε δεηήκαηα «εδαθηθήο ζπλνρήο ζηελ Δπξώπε» θαη ρσξνζέηεζεο ππεξεζηώλ (maisons de services publics, services de proximité, guichets uniques) ζηνλ αζηηθό θαη αγξνηηθό ρώξν. Δπίζεο ζπλεξγάζηεθε σο εμσηεξηθόο ζπλεξγάηεο ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξίαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, αλαιακβάλνληαο ηελ επηζηεκνληθή επζύλε ζε Πξνγξάκκαηα Βηώζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο ( Πξόγξακκα LIFE-Divers, Πξόγξακκα LIFE-Environment SB-MED ) σο εξεπλήηξηα/επηζηεκνληθή ππεύζπλε ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Έρεη επίζεο αζθήζεη ην ειεύζεξν επάγγεικα ηνπ αξρηηέθηνλα-κεραληθνύ, ρσξνηάθηε, ζπκκεηείρε δε ζε πιήζνο δεκνζίσλ κειεηώλ, εηδηθώλ ρσξνηαμηθώλ (κειεηώλ δσλώλ νηθηζηηθνύ ειέγρνπ) θαη κειεηώλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ (ΜΠΔ), πεξηθεξεηαθώλ θαη ηνπηθώλ αλαπηπμηαθώλ πξνγξακκάησλ θαη ηερληθν-νηθνλνκηθώλ κειεηώλ γηα επηρεηξήζεηο Ο.Σ.Α θαη γεληθόηεξα επελδύζεηο ππνδνκήο, σο κειεηεηήο ή ζύκβνπινο. Από ην 2000 ζπλεξγαδόκελε κε Γαιιηθνύο θνξείο νξγάλσζε ηα δίθηπα αεηθνξηθήο δόκεζεο ζηελ Διιάδα θαη ην 2004 ίδξπζε θαη ζεκειίσζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θ.dominique Bidou (www.db-dd.org ) ηελ Διιελν-Γαιιηθή Έλσζε SDMed κε ζθνπό λα γίλεη ε Διιάδα θέληξν δηάδνζεο ηερλνγλσζίαο γύξσ από ηελ πξάζηλε/αηεθόξν αλάπηπμε θαη θαηαζθεπή ζηελ ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ θαη ζηα Βαιθάληα. Ζ Έλσζε απηή έρεη ήδε εθπνλήζεη κεζνδνινγία «αεηθνξηθήο αμηνιόγεζεο θηηξίσλ» γηα ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζπλερώο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή, δνκώληαο δίθηπα θαη αζθώληαο έηζη έλα είδνο πξάζηλεο δηπισκαηίαο. Γλσξίδεη άξηζηα ηελ Γαιιηθή θαη Αγγιηθή γιώζζα θαη κέηξηα ηελ Ηζπαληθή. Υεηξίδεηαη δηάθνξα επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα εθαξκνγώλ Ζ/Τ θαη γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηώλ. H ηέιια Κπβέινπ είλαη ζήκεξα κέινο : ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (αξ. κεηξώνπ ΣΔΔ 33831) ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Αξρηηεθηόλσλ (ΑΓΑ). Τπήξμε εθιεγκέλν κέινο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΑΓΑ, Πξόεδξνο ηνπ Γ. ηεο Eιιελν-Γαιιηθήο θαη Γηεζλνύο ΜΖΚΤΟ SD-Med Έλσζε γηα ηελ ζπλεξγαζία κε αληηθείκελν ηελ αεηθνξηθή αλάπηπμε θαη θαηαζθεπή ζηελ Μεζόγεην» Μέινο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γηεζλνύο ΜΖΚΤΟ «EUROPA» (Entretiens Universitaires Reguliers pour l administration en Europe-Limoges-France) κε ζπκβνπιεπηηθό ζηάηνπο ζην πκβνύιην ηεο Δπξώπεο. Δίλαη κέινο επηζηεκνληθώλ Δπηηξνπώλ ή γεληθή επηζηεκνληθή ππεύζπλε πλεδξίσλ κε ζέκα ηελ αεηθνξία ηνπ αζηηθνύ/ρσξηθνύ πεξηβάιινληνο ( π.ρ SB05MED pre-tokyo SB05, SB08MED pre- Melbourne SB08, SB07 Portugal, EPEQUB 2006, EPEQUB 2007, PALENC 2006, PALENC 2007, πλέδξην Παληείνπ «Πνιενδνκία θαη βηώζηκε αλάπηπμε» ζην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην, 2007, πλέδξην Παληείνπ γηα ηελ εδαθηθή ζπλνρή ζην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην, 2009 θαη πνιιά άιια ) Τπήξμε επίζεο κέινο : ηνπ Γηαπαλεπηζηεκηαθνύ δηθηύνπ γηα ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο πνπ ζπγθξνηήζεθε κε πξσηνβνπιία ηεο Μνλάδαο Αλαλεώζηκσλ Δλεξγεηαθώλ Πόξσλ (RENES) ηνπ Δζληθνύ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ. ηνπ Διιεληθνύ Φόξνπκ γηα ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ELFORES),κέινπο ηνπ αληίζηνηρνπ Δπξσπατθνύ Φόξνπκ (EUFORES). Σνπ Δπξσπατθνύ ζεκαηηθνύ δηθηύνπ PRESCO κε αληηθείκελν ηελ πεξηβαιινληηθή δόκεζε (sustainable construction) πνπ ζπληνλίδεηαη από ην Belgian Building Research Institute θαη ηνπ Δπξσπατθνύ Θεκαηηθνύ δηθηύνπ CRISP γηα ηνπο δείθηεο βησζηκόηεηαο (sustainability indicators) πόιεσλ θαη θηηξίσλ.. Ήηαλ Reviewer θαη Moderator ζε πιήζνο δηεζλώλ ζπλεδξίσλ. πκκεηέρεη επίζεο ζε όξγαλα ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά : - Δθπξόζσπνο ( αλαπιεξσκαηηθό κέινο) ζηελ ύγθιεην ζηελ βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα - Μέινο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ θαλνληζκό ηνπ ΜΠ ηνπ ΣΟΠΑ

8 8 - Μέινο ηνπ Σερληθνύ πκβνπιίνπ γηα ηα θηίξηα ηνπ Παληείνπ - Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ ηνπ ΜΠ ηνπ ΣΟΠΑ - Μέινο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Ζ θ. Κπβέινπ είλαη έγγακε θαη έρεη δύν παηδηά 24 θαη 21 εηώλ, θνηηεηή ηεο ρνιήο Αξρηηεθηόλσλ ηνπ ΔΜΠ θαη θνηηήηξηα ηεο Ecole Nationale Supérieure d Architecture de Paris la Villette, αληηζηνίρσο, - Γηεύζπλζε θαηνηθίαο : Πηλόηζη 7 -Αζήλα , ηει.: fax : , - Γηεύζπλζε εξγαζίαο : Λεοθ.πγγξνύ 136, Αζήλα , ηει: , fax : Αθαδεκατθή απηνδύλακε δηδαζθαιία (αλαιπηηθά) 3.1 Δπίθνπξε θαζεγήηξηα ζην Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ζρεδηαζκόο θαη βηώζηκε αλάπηπμε» Χο Δπίθνπξε θαζεγήηξηα ζην Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ζρεδηαζκόο θαη βηώζηκε αλάπηπμε», δηδάζθεη ηα καζήκαηα : - Υσξνηαμία - Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη βηώζηκε Αλάπηπμε - Πνιενδνκηθή θαη Οηθηζηηθή Αλάπηπμε θαη Πνιηηηθή - Πνιηηηθή Γεο θαη θαηνηθίαο πκκεηέρεη επίζεο σο δηδάζθνπζα ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ηνπ ΣΟΠΑ, ζηα καζήκαηα : - ηξαηεγηθόο ρσξηθόο ζρεδηαζκόο θαη εδαθηθή ζπλνρή - Aζηηθόο πεξηβαιινληηθόο ζρεδηαζκόο Έρεη επηβιέςεη πιήζνο δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ θαη επηβιέπεη επίζεο δηδαθηνξηθέο εξγαζίεο Δπηζθέπηξηα Καζεγήηξηα ζην Παλεπηζηήκην ParisI-Panthéon-Sorbonne, UFR de Géographie Καηά ην έηνο , εθιήζε λα δηδάμεη σο επηζθέπηξηα θαζεγήηξηα ζηνλ Μεηαπηπρηαθό Κύθιν πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ParisI-Panthéon-Sorbonne ζην αληηθείκελν «Aménagement et environnement. 3.3 Δληεηαικέλε (Π.Γ 407/80) δηδάζθνπζα ζηελ βαζκίδα ηνπ Λέθηνξα θαη ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, ζην Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Αθαδεκαηθό έηνο Γίδαμε ην κάζεκα: Γηαρείξηζε ρώξνπ-αλζξώπηλε Γεσγξαθία. Αθαδεκαηθό έηνο Γίδαμε : Γηαρείξηζε ρώξνπ-αλζξώπηλε Γεσγξαθία Βηώζηκε Υσξνηαμία θαη Πνιενδνκία Γηα ην κάζεκα απηό εθπόλεζε ζεκεηώζεηο. Αθαδεκαηθό έηνο Γίδαμε : Αλζξσπνγεσγξαθία. Αλαβάζκηζε Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο. Αθαδεκαηθό έηνο Γίδαμε : Αλαβάζκηζε αζηηθνύ πεξηβάιινληνο

9 9 3.3 Γηδαθηηθό πξνζσπηθό ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (Ηλζηηηνύην Δπηκόξθσζεο ) , Γηδαθηηθό πξνζσπηθό ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (ΔΚΓΓ). Γίδαμε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θύθινπ Γεκόζην Μάλαηδκελη, Υσξηθό ζρεδηαζκό θαη Πξνγξακκαηηζκό ( ).Σν 1999 ηεο αλαηέζεθε δηδαζθαιία ζηελ Kνηλή θάζε πνπδώλ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζεκάησλ όπσο : Πεξηβαιινληηθή θαη ελεξγεηαθή πνιηηηθή- Υξεκαηνδνηηθνί κεραληζκνί ζηνλ ηνκέα ελεξγεηαθώλ επελδύζεσλ ππνδνκήο. Σν 2001 νξίζηεθε από ην ΔΚΓΓ σο εκπεηξνγλώκσλ ζην Πξόγξακκα TEMPUS ( γηα ηελ βειηίσζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηεο Βνπιγαξίαο) κε αληηθείκελν «Local Development and Structure of territory. 3.4 Γηδαζθαιία ζε Μεηαπηπρηαθά θαη Πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο Γηδαζθαιία επηπέδνπ ΜASTER ζε Απνθνίηνπο Μεραληθνύο ζηελ Ηηαιία, MASTER IN ECO-MANAGEMENT DELL ENERGIA, (νηθν-δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο), ζέκαηα δηδαζθαιίαο: Urban environmental policy - Financial management of energy investments, Μπάξη-Ηηαιία, Φνξέαο : STILNOVO- EUROSOLAR, ITALY, Δθπαίδεπζε ζε ζηειέρε ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηεο Βνπιγαξίαο, Trojan, 2-3 Απξηιίνπ Γεληθό Θέκα : «Σνπηθή Αλάπηπμε θαη δηάξζξσζε ηνπ ρώξνπ», εηδηθόηεξα ζέκαηα : Σνπηθή αλάπηπμε ζηνλ αγξνηηθό ρώξν, ρέζε θαη ζπλεξγαζία αζηηθνύαγξνηηθνύ ρώξνπ: Δπξσπαηθή πνιηηηθή, λέεο ηάζεηο ζηα πιαίζηα θαη ηνπ Leader+, ρσξνζέηεζε ππεξεζηώλ θαη εδαθηθή ζπλνρή ζηνλ αγξνηηθό ρώξν, Σν 6 ν Πξόγξακκα Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη «Ζ πόιε ηνπ αύξην», Αζηηθή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή δηαρείξηζεο ππνδνκήο ηεο Σ.Α Δθπαίδεπζε ζε ηειέρε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο FYROM ζην πιαίζην πξνγξάκκαηνο ζπλεξγαζίαο FYROM-Διιάδαο (University of Bitola, Γήκνο ηεο Bitola, Γήκνο Θέξκεο). Θέκα : Αζηηθή ελεξγεηαθή θαη πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα Δθπαίδεπζε ζε Απνθνίηνπο Μεραληθνύο (ΣΔΔ, Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο) ζέκα δηδαζθαιίαο: Αζηηθή πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε κε έκθαζε ζηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε ζηνλ αζηηθό ρώξν, ζηηο ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο θαη ηνπο ρξεκαηνδνηηθνύο κεραληζκνύο ελεξγεηαθώλ επελδύζεσλ Δθπαίδεπζε ζε Απνθνίηνπο Μεραληθνύο από ηνλ Γήκν Θέξκεο θαη ην Πεξηθεξεηαθό Δλεξγεηαθό Γξαθείν Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Θέκα δηδαζθαιίαο : Αζηηθή πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε κε έκθαζε ζηελ Δλεξγεηαθή δηαρείξηζε ζηνλ αζηηθό ρώξν, ζηηο ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο θαη ηνπο ρξεκαηνδνηηθνύο κεραληζκνύο ελεξγεηαθώλ επελδύζεσλ Γηαιέμεηο ζην Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Δ.Μ.Π (Δξγαζηήξην Δλεξγεηαθήο Σερλνινγίαο, ππεύζπλε θαζεγήηξηα θ. Δ.Καιθάλε), Θέκα : Δλέξγεηα, πεξηβάιινλ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ, Ηνύληνο εκηλάξηα δεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Ξάλζε, Κπβέινπ η., Σερλνινγία, πεξηβάιινλ θαη θνηλσλία : Μεηάβαζε πξνο έλα αεηθόξν ηξόπν δσήο εκηλάξηα δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, Ξάλζε, Πόιε, πεξηβάιινλ θαη βηώζηκε αλάπηπμε, 1998

10 Eπί ζπκβάζεη θαζεγήηξηα ηεο Αλσηάηεο ρνιήο Ηθάξσλ (ΜΑ), ηεο Αλσηάηεο ηξαηησηηθήο ρνιήο Δπειπίδσλ (Δ). Από ην , επί ζπκβάζεη θαζεγήηξηα ζηελ Αλσηάηε ρνιή Ηθάξσλ -ρνιή Μεραληθώλ Αεξνπνξίαο (ΜΑ) εηδηθόηεηα Μεραληθώλ Αεξνπνξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ. Γίδαμε ηα καζήκαηα : Αξρηηεθηνληθή Κηηξηνινγία, Οηθνδνκηθή, Σερλνινγία Γνκηθώλ Τιηθώλ. Γηεύζπλε δηπισκαηηθέο εξγαζίεο. Από ην δίδαμε σο επί ζπκβάζεη θαζεγήηξηα ζηελ ρνιή Σερληθώλ Τπαμησκαηηθώλ Αεξνπνξίαο (ΣΤΑ). (Σερληθό θαη αξρηηεθηνληθό ζρέδην, Γνκηθά Τιηθά, Οηθνδνκηθή, ηνηρεία Σνπνγξαθίαο). Καηά ην αθαδεκαηθό έηνο , παξείρε δηδαθηηθό έξγν σο επί ζπκβάζεη θαζεγήηξηα ζηελ Αλσηάηε ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ (Δ ). Γίδαμε ην κάζεκα ηνπ Σερληθνύ ρεδίνπ. 4. Δξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα Πεξηνρέο εξεπλεηηθνύ ελδηαθέξνληνο: Πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή θαη Δπξσπαηθή εδαθηθή ζπλεξγαζία/εδαθηθή ζπλνρή Πεξηθεξεηαθόο ζρεδηαζκόο θαη Πεξηθεξεηαθή θαη Σνπηθή αλάπηπμε Υσξηθόο ζρεδηαζκόο ( ζε όιεο ηηο θιίκαθεο) θαη βηώζηκε αλάπηπμε, χωρικός ζχεδιαζμός και κλιμαηική αλλαγή Γεσγξαθηθή θαη ρσξηθή αλάιπζε - Υσξνηαμία θαη πνιενδνκία Αζηηθή αλάπηπμε, Αζηηθόο ζρεδηαζκόο - Αζηηθόο πεξηβαιινληηθόο ζρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε, προζαρμογή αζηικού περιβάλλονηος ζηην κλιμαηική αλλαγή ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ζπκκεηέρεη, είηε ελ εμειίμεη είηε νινθιεξσκέλα (θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά μεθηλώληαο από ηα πιένλ πξόζθαηα ) : 2010 Ζ θ.κπβέινπ είλαη επηζηεκνληθή ζπληνλίζηξηα ηεο εξεπλεηηθήο πξόηαζεο «ΘΑΛΖ» κε ζέκα «Γεκηνπξγία δνκήο ππνζηήξημεο ηεο ράξαμεο πεξηθεξεηαθώλ ζηξαηεγηθώλ πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή ( regional adaptation strategies), ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ» ( ππό αμηνιόγεζε από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, δηα βίνπ κάζεζεο ) H θ.κπβέινπ είλαη επηζηεκνληθή ππεύζπλε γηα ηελ Οκάδα ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε Έξγν ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΤΝΔΡΓΑΗΑ κε ηίηιν «Πεξηθεξεηαθνί δείθηεο θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο» ηνπ νπνίνπ ζπληνληζηήο είλαη ην Παλεπηζηήκην Παηξώλ. ( εγθξίζεθε πξόζθαηα από ηελ ΓΓΔΣ) Δίλαη εκπεηξνγλώκσλ ζην Πξόγξακκα ECOBUILDINGS πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ ΔΔ/ DG TREN ( Σo πξόγξακκα eco-bulidings ζηνρεύεη θαη δηακνξθώλεη κηα λέα πξνζέγγηζε γηα ην ζρεδηαζκό, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ ή/θαη ππό αλαθαηαζθεπή θηεξίσλ H θ Κπβέινπ δηεπζύλεη ην Δζληθό εκείν Δπαθήο ESPON ( θαη είλαη ύκβνπινο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο γηα ηα δεηήκαηα επξσαπαηθήο ρσξηθήο αλάπηπμεο θαη ζπλνρήο. Δίλαη Τπεύζπλε όισλ ησλ δηεζληθώλ δξαζηεξηνηήησλ δηθηύσζεο ( Transnational networking Activities) θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ππό εμέιημε Έξγνπ INTERSTRAT πνπ ζπληνλίδεηαη από ην UK ECP ( Espon contact Point) θαη αθνξά ζηηο ζηξαηεγηθέο νινθιεξσκέλεο ρσξηθήο αλάπηπμεο.

11 11 Η κ.κςβέλος είναι Επιζηημονική Υπεύθςνη-Σςνηονίζηπια ηηρ Ππόηαζηρ «ESPONTrain» ζηο πλαίζιο ηων διεθνικών δπαζηηπιοηήηων δικηύωζηρ ( Transnational networking Activities) πος πποωθούν ηα Εθνικά Σημεία Επαθήρ ESPON ηος Ππογπάμμαηορ ESPON To Έπγο αθοπά ζηην δημιοςπγία πλαηθόπμαρ e-learning με εκπαιδεςηικό ςλικό ηιρ μελέηερ εθαπμοζμένηρ έπεςναρ και ζηοσεςμένηρ ανάλςζηρ ηος ESPON και ηη σπήζη ηηρ για εκπαίδεςζη μεηαπηςσιακών θοιηηηών αλλά και επαγγελμαηιών από ηο δημόζιο και ιδιωηικό ηομέα. Σςμμεηέσοςν 11 Εθνικά Σημεία Επαθήρ άλλων σωπών με ζςνηονιζηή ηο Ελληνικό ΕΣΕ πος διεςθύνει η κ.κςβέλος.η ππόηαζη βπίζκεηαι ζε διαδικαζία αξιολόγηζηρ από ηην ζςνηονιζηική μονάδα ηος ESPON Ζ θ.κπβέινπ ζπκκεηείρε ελεξγά ζην Πξόγξακκα ΔSPON γηα ην Δπξσπατθό Γίθηπν Παξαηήξεζεο ( European Spatial Planning Observation Network): 1. Χο επηζηεκνληθή ππεύζπλε από πιεπξάο ΗΑΠΑΓ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ ήηαλ ην Δζληθό εκείν Δπαθήο, πλέβαιε ζηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηνπ Δζληθνύ εκείνπ Δπαθήο κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο παξαθνινύζεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ηεο δηθηύσζεο/ελεκέξσζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνύ ησλ ειιεληθώλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην Πξόγξακκα, ηεο ζπκκεηνρήο ζηα εκηλάξηα πνπ νξγαλώλνλην από ηελ Μνλάδα ηνπ ESPON θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ εκηλαξίσλ ζηελ Διιάδα ( Κξήηε, Αζήλα), ζηνλ ζπληνληζκό κεηαμύ ησλ ECPs. 2. σο κέινο ηεο Οκάδαο κειέηεο-έξγνπ ζε δηάθνξα TPGs ( Transnational Project Groups) θαη ζπγθεθξηκέλα : - Project 3.1, INTEGRATED TOOLS FOR EUROPEAN SPATIAL DEVELOPMENT ( ) θαη αλάζεζε ηνπ ΗΑΠΑΓ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ - Project 1.1.2, URBAN-RURAL RELATIONS IN EUROPE ( ) θαη αλάζεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο - Project 2.2.1, TERRITORIAL EFFECTS OF STRUCTURAL FUNDS ( ) θαη αλάζεζε ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. - πκκεηείρε ζηελ ζύληαμε ηνπ Greek Data Navigator θαη ζπκβνπιεπηηθά ζην ESPON GIS Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα EUROMED - Sustainable Community Connection, Focus Area: Sustainable Community Development, Project Leader: A World Institute for Sustainable Development Hellas. πκκεηέρεη ε Έλσζε SD-MED κε επηζηεκνληθή ππεύζπλε ηελ θ.ηέιια Κπβέινπ. Πεξηερόκελν: Αληαιιαγή θαιώλ πξαθηηθώλ θαη γλώζεο αλάκεζα ζε θνηλόηεηεο ηεο Μεζνγείνπ κε έκθαζε ζηελ βηώζηκε ρσξηθή αλάπηπμε αγξνηηθώλ θνηλνηήησλ. Δηαίξνη : -A World Institute for a Sustainable Humanity Hellas- Mesogeiou (AWISHhellas) Δπηζη.Τπεύζπλνη : Nicholas Zaferatos, President; Theodore Benetatos, Research Director; Katerina Perraki, Project Coordinator -Me.Dia.T.E., Italy Δπηζη.Τπεύζπλνο : Franscesca Pina -Land and Human to Advocate Progress (LHAP), Jordan Δπηζη.Τπεύζπλνο : Ziyad Alawneh, President -Association for Cooperation on Sustainable Development and Construction in the Mediterranean (SD-MED) Δπηζη.Τπεύζπλνο : Stella Kyvelou, President -Association for the Protection of Nature and Environment, (APNEK), Tunisia Δπηζη.Τπεύζπλνο : Mr. Rebai, Ameur Jeridi, President -PHG (Palestine Hydrology Group) Δπηζη.Τπεύζπλνο : Mohamed Rebi

12 πληάθηεο ηνπ Έξγνπ θαη Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε από πιεπξάο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξίαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ( ΑΔΓΑ ) ζην Δπξσπατθό Πξόγξακκα LIFE-Environment, Έξγν SB-MED «Enhancing transferability of innovative techniques, tools, methods and mechanisms towards sustainable building in the Mediterranean region, θαη Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε επίζεο από πιεπξάο ηνπ Δηαίξνπ ΗΑΠΑΓ Δπξσπατθό Πξόγξακκα LIFE-Environment, Έξγν LIFE-DIVERS Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε από πιεπξάο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξίαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ( ΑΔΓΑ ) ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο από ην Γήκν Βαξθειώλεο Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε Γαιιηθή DIACT ( πξ. DATAR ) 2001 θαη 2007 Έξεπλα DATAR-EUROPA γηα ηελ ρσξνζέηεζε πνιπιεηηνπξγηθώλ ππεξεζηώλ δεκόζηνπ ραξαθηήξα (maisons de services publics, services de proximité) ζηνλ αζηηθό θαη αγξνηηθό ρώξν, 2001 θαη Έξεπλα ηεο DIACT γηα ηα Guichets Uniques en Europe, Έξεπλα DATAR (Délégation à l aménagement du Territoire et à l Action Régionale, France)- EUROPA, γηα ηελ εδαθηθή ζπλνρή ζηελ Δπξώπε ην πιαίζην ηεο ηδηόηεηαο ηεο ππνςήθηαο σο κέινπο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ ηνπ κε Κπβεξλεηηθνύ Οξγαληζκνύ ΔUROPA πνπ εδξεύεη ζηελ Limoges ηεο Γαιιίαο εμεπόλεζε έξεπλα γηα ηελ έλλνηα ηεο Δδαθηθήο ζπλνρήο (cohésion territoriale, intégration spatiale) ζηελ Δπξώπε θαη ηνλ ξόιν ησλ δηθηύσλ κεηαθνξώλ, επηθνηλσληώλ, ελέξγεηαο θ.ι.π (ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη νη ππεξεζίεο γεληθνύ νηθνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο). Με βάζε ηελ κειέηε απηή πνπ εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο ρσξνδηαρείξηζεο (gestion du territoire) έλαληη ηεο παξαδνζηαθήο Xσξνηαμίαο (aménagement du territoire), ηεο αλεηέζε πεξαηηέξσ εξεπλεηηθή θαη ζπγγξαθηθή ζπκκεηνρή ζηελ πξνεηνηκαζία θνηλνύ Rapport DATAR-EUROPA κε ζέκα Ζ εδαθηθή ζπλνρή ζηελ Δπξώπε» Τπεύζπλε, από πιεπξάο Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζο θαη Απνθέληξσζεο, Δπξσπατθώλ θαη Δζληθώλ Πξνγξακκάησλ : - Δζληθό Πξόγξακκα Δηζαγσγήο ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θαη ηεο πςειήο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο ζηελ δεκόζηα δηνίθεζε ( ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο) - Αλαβάζκηζε δεκνζίσλ θηηξίσλ θαη αζηηθνύ πεξηβάιινληνο- Φύηεπζε δσκάησλ θηηξίσλ Τπνπξγείσλ ( ζε ζπλεξγαζία κε ΚΔΓ θαη Γξαθείν Πξσζππνπξγνύ, Σνκέα πνηόηεηαο δσήο) - Πξνγξάκκαηα ηεο DGXII (Έξεπλα θαη Σερλνινγηθή αλάπηπμε): o Α. Γίθηπν πεξηβαιινληηθήο δόκεζεο θαη δεηθηώλ βησζηκόηεηαο (sustainable construction sustainability indicators) ζηελ Δπξώπε ( ζεκαηηθή: Ζ πόιε ηνπ αύξην), o Β. Αλάπηπμε εξγαιείνπ ππνζηήξημεο απνθάζεσλ ζηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ ζηξαηεγηθήο καθξνπξόζεζκσλ επελδύζεσλ πεξηβαιινληηθήο αζηηθήο αλάπιαζεο. - Πξνγξάκκαηα ηεο DGΥVII (Δλέξγεηα), - 1. SAVE II, Υξεκαηνδόηεζε από ηξίηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο δεκνζίσλ θηηξίσλ. 2. SAVE II : Dissemination of good practices in financing energy efficiency in buildings. 3. ΑLTENER (Πξόγξακκα ζε ζπλεξγαζία κε ΔΜΠ). - Πξνγξάκκαηα ηεο DGXVI (Πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή), ECOS -OUVERTURE- PHARE, Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε δεκόζηα θαη δεκνηηθά θηίξηα (Πεξηθεξεηαθά Δλεξγεηαθά Γξαθεία Θξάθεο, Βνπιγαξίαο, Ρνπκαλίαο θαη Απζηξίαο, ζπκκεηνρή ΤΠΔΓΓΑ).

13 13 Πξόγξακκα Κξαηηθήο Aλαπηπμηαθήο Bνήζεηαο (Development Assistance Committee ηνπ ΟΟΑ ) ζπλεξγαζία Διιάδαο (ΤΠ.Δ.ΓΓ.Α, ΔΔΣΑΑ), Ρνπκαλίαο θαη Βνπιγαξίαο ζηνλ ηνκέα Γεκόζηα δηνίθεζε θαη αζηηθή αλάπηπμε,1998 Ζ θ.κπβέινπ ππήξμε εξεπλεηηθό πξνζσπηθό ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Αζηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ από θαη εθπόλεζε κεηαμύ άιισλ ην Eπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη αλάζεζε ηνπ ΤΠΔΓΓΑ. ΠΑΛΑΗΟΣΔΡΔ ΜΔΛΔΣΔ θαη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 4.7 Μειέηεο Πεξηθεξεηαθνύ θαη Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Πεξηθεξεηαθήο θαη Σνπηθήο αλάπηπμεο, Υξνλνινγία Σίηινο Φνξέαο αλάζεζεο CYCLADES REGIONAL ENERGY PLAN Πξόγξακκα Πεξηθεξεηαθήο Eλεξγεηαθήο Αλάπηπμεο ησλ Κπθιάδσλ ρεδηαζκόο θαη κειέηε ηνπ "Σνπηθνύ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεζζεληαθήο Μάλεο " ( ζρεδηαζκόο ησλ ηερληθώλ θαη θνηλσληθώλ δηαδηθαζηώλ ηνπηθώλ αλαπηπμηαθώλ πξνγξακκάησλ ζε αγξνηηθέο πεξνρέο ) L.D.K & Associates Co Οκάδα Δλεξγεηαθνύ ζρεδηαζκνύ ΔΜΠ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (ΔΔΣΑΑ) Αλαπηπμηαθή κειέηε γηα ηε ζύζηαζε Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο Γήκνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ Αηηηθήο, Αλαπηπμηαθή κειέηε γηα ηε ζύζηαζε Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Σνπηθήο Αλάπηπμεο Γήκνπ Γάθλεο Αηηηθήο Αλαπηπμηαθή κειέηε γηα ηε ζύζηαζε Δπηρείξεζεο Σνπηθήο Αλάπηπμεο Γήκνπ Τκεηηνύ Αηηηθήο Αλαπηπμηαθή κειέηε γηα ηε ζύζηαζε Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Σνπηθήο Αλάπηπμεο Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ Αηηηθήο Αλαπηπμηαθή κειέηε γηα ηε ζύζηαζε Κνηλνηηθήο Δπηρείξεζεο Αλάπηπμεο Μειηζζίσλ Αηηηθήο. "Πεξηθεξεηνπνίεζε θαη Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε ζηελ Διιάδα" Οινθιεξσκέλν Πξόγξακκα Αλάπηπμεο ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο Δηδηθή Υσξνηαμηθή Μειέηε Αλάπηπμεο- Αλάδεημεο θπζηνγλσκίαο Μεζζεληαθήο Μάλεο θαη θαζνξηζκνύ ρξήζεσλ γεο (σο βαζηθή κειεηήηξηα). πκκεηνρή σο ζύκβνπινο-κειεηεηήο ζηελ κειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηνπ νδηθνύ άμνλα Α/Γ Διιεληθνύ -πάηα, κέζσ ηεο ζήξαγγαο ηνπ Τκεηηνύ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γεξκαληθό Ηλζηηηνύην Δπξσπαηθήο Πνιηηηθήο (Institut fur Europaische politik) ΔΚΓΓ- πγρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ Δπξσπαηθή Κνηλόηεηα ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ

14 Πξόγξακκα Υσξνζέηεζεο θαη ζηέγαζεο ησλ Κεληξηθώλ Τπεξεζηώλ Τπνπξγείσλ Πξνκειέηε γηα ηελ αλάπιαζεπεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο ηνπ γεπέδνπ "Παλαζελαηθνύ" θαη ησλ πξνζθπγηθώλ πνιπθαηνηθηώλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ζηέγαζε δεκνζίσλ ππεξεζηώλ. "Πξόγξακκα ρσξνζέηεζεο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη δεκηνπξγίαο ππνδνκώλ κε πξννπηηθή ζηέγαζεο Μέινο νκάδαο εξγαζίαο, θαη αλάζεζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο (ζπλεξγαζία κε Οξγαληζκό ηεο Αζήλαο, ΚΔΓ, ΓΔΠΟ, θ.ι.π) Μέινο νκάδαο εξγαζίαο, θαη αλάζεζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο (ζπλεξγαζία κε ΓΔΠΟ) σο κέινο ηεο Μνλάδαο ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο, 2ν Κ.Π Μειέηε γηα ηελ ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη ηε δεκηνπξγία ππνδνκήο ζην θέληξν θαη ζηηο πεξηθέξεηεο. Καη αλάζεζε ηεο Δπηηξνπήο Θεζκώλ θαη Απνθέληξσζεο (Δπηηξνπή κε απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ) Program on European Environmental Policy (DG XI). Τπάξρεη ηειηθή νκαδηθή Έθζεζε (Final Report) δεκνζηεπκέλε από ην European Institute of Public Administration Έξεπλα -κειέηε γηα ηελ θαηάζηαζε ελεξγεηαθώλ πόξσλ ζηε δεκόζηα δηνίθεζε θαη Πξόγξακκα δξάζεο γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε Έξεπλα-κειέηε γηα ηελ αλαβάζκηζε δεκνζίσλ θηηξίσλ θαη αζηηθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ Αζήλα θαη ζρεηηθό πξόγξακκα δξάζεο Ζ δεκόζηα δηνίθεζε σο παξάγσλ θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο ζηνλ αζηηθό θαη αγξνηηθό ρώξν Έξεπλα-κειέηε γηα ηελ δηακόξθσζε θαη ρσξνζέηεζε Τπεξεζηώλ πεξηνξηζκέλσλ δηαδξνκώλ ή κηαο ζηάζεο. (one stop shops, services de proximité, maisons de services publics) ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνηόηεηα γηα ηνλ πνιίηε θαη «θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο». Αθνξά ζηελ έλλνηα ηεο ςεθηαθήο πόιεο θαη ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνλ ξόιν ζ απηήλ ησλ πνιπιεηηνπξγηθώλ ππεξεζηώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε δίθηπα. European Institute of Public Administration Ecole Nationale d Administration (France) Φηλιαλδηθνί θαη Ηηαιηθνί Δξεπλεηηθνί θνξείο Καη αλάζεζε ηνπ Τθππνπξγνύ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (ζπλεξγαζία-ζπληνληζκόο ΤΠΔΥΧΓΔ,ΚΑΠΔ,ΓΔΖ,ΚΔΓ θ.ι.π) Καη αλάζεζε ηνπ Τθππνπξγνύ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξία ηνπ Γεκνζίνπ θαη ην Γξ. Πξσζππνπξγνύ, Σνκέα Πνηόηεηαο δσήο ) ΤΠ.Δ.ΓΓ.Α (Γξ.Τθππνπξγνύ, θ.λ.σδαλή) (πλεξγαζία κε Γαιιηθή DATAR γηα ηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ)

15 15 πγθεθξηκέλα: Πξόγξακκα ΑΡΗΑΓΝΖ Πξόγξακκα ΠΑΝΟΡΜΟ, Γηνηθεηηθά Πνιπθαηαζηήκαηα θ.ι.π 4.9 Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν θαη άιινπο επηζηεκνληθνύο θνξείο, εξεπλεηηθά θέληξα θαη Παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ. Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη θαζαξά εξεπλεηηθή, πξόθεηηαη γηα παξνρή εμεηδηθεπκέλνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ σο εθ ηεο ηδηόηεηαο ηνπ εηδηθνύ επηζηήκνλα ηνπ ΤΠΔΓΓΑ αιιά θαη απηνδύλακα, αθνξά δε θπξίσο ζε Κνηλά πξνγξάκκαηα κε ειιεληθνύο θαη επξσπατθνύο εξεπλεηηθνύο θνξείο θαη Παλεπηζηήκηα. ΥΡΟΝΟ ΣΗΣΛΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΟΡΔΗ ΔΚΠΟΝΖΖ Ζ ΦΟΡΔΑ ΑΝΑΘΔΖ ζήκεξα Integration of renewable energy systems in the Metropolitan Park of Goudi (Δλζσκάησζε αλαλεώζηκσλ ελεξγεηαθώλ ζπζηεκάησλ ζην Μεηξνπνιηηηθό Πάξθν ζην Γνπδί) ΑLTENER ΗΗ (DG ΥVΗΗ) πλεξγαζία κε EΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ (σο ζπληνληζηή επξσπαηθνύ θνλζόξηηνπκ) Τπεύζπλνο θαζεγεηήο: Καζ.Αξζνύξνο Εεξβόο ζήκεξα Γηαπαλεπηζηεκηαθό δίθηπν παξαγσγήο θαη δηάδνζεο ηερλνγλσζίαο ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγώλ αλαλεώζηκσλ ελεξγεηαθώλ πεγώλ πληνληζκόο: Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν Υξεκαηνδόηεζε : Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ζήκεξα Υξεκαηνδόηεζε από ηξίηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο Δλεξγεηαθήο απόδνζεο δεκνζίσλ θηηξίσλ: πηινηηθέο ελέξγεηεο θαη ζρήκαηα γηα εθαξκνγή THIRD PARTY FINANCING IN ENERGY EFFICIENCY OF PUBLIC BUILDINGS, pilot actions and schemes for implementation 1. Γεκηνπξγία ζεκαηηθνύ δηθηύνπ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή- βηώζηκε δόκεζε (sustainable construction) ζηελ Δπξώπε 2. Δπξσπαηθό δίθηπν γηα ηνπο Γείθηεο βησζηκόηεηαο (Sustainability indicators) πόιεσλ θαη θηηξίσλ, ζην νπνίν ζπκκεηέρσ σο ηειηθόο ρξήζηεο. (εζληθόο ζπληνληζηήο :ΑΠΘ), πληνληζηήο: CSTB (FRANCE) Αλάπηπμε εξγαιείνπ ππνζηήξημεο απνθάζεσλ ζηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ ζηξαηεγηθήο καθξνπξόζεζκσλ επελδύζεσλ θαηά ηελ αζηηθή αλάπιαζε (A decision-making tool to assist building owner in elaborating long term cost effective investment strategies in refurbishing operation) SAVE II - DG XVII -YΠ.Δ.ΓΓ.Α- ΚΑΠΔ (Διιάδα) -Δ.V.A, G.E.A (Απζηξία), B.E.A (Γεξκαλία), -VTT Building Technology, Helsinki Energy Agency (Φηλιαλδία) 5 ν Πξόγξακκα-Πιαίζην γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε/ Ζ πόιε ηνπ αύξην θαη ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά Bειγηθό Δξεπλεηηθό Ηλζηηηνύην γηα ην θηίξην "Belgian Building Research Institute" ΒΒRI -Βέιγην (σο ζπληνληζηήο επξσπαηθνύ θνλζόξηηνπκ 25 Δπξσπατθώλ θνξέσλ) 5 ν Πξόγξακκα Πιαίζην γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, Co-ordinator: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) France

16 Dissemination of best practices in financing energy efficiency in buildings: from pilot projects to market penetration. (Καιύηεξεο πξαθηηθέο ζηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίσλ) Πξόγξακκα SAVE DG XVII GRAZ ENERGY AGENCY, BERLIN ENERGY AGENCY, HELSINKI ENERGY AGENCY, ΤΠ.Δ.ΓΓ.Α, ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 1999 ύληαμε Μειέηεο/έξεπλαο κε ηε κνξθή Οδεγνύ κε αληηθείκελν: Νέεο ηερλνινγίεο γηα πςειή πεξηβαιινληηθή πνηόηεηα θαη ελεξγεηαθή δηαρείξηζε ζηα δεκόζηα θηίξηα ΤΠ.Δ.ΓΓ.Α θαη ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Τπεύζπλε Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο εηζαγσγήο ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο ζηελ ππνδνκή ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο. Πξόθεηηαη γηα αζηηθό πεξηβαιινληηθό ζρεδηαζκό θαη «νηθνινγηθή» δηαθπβέξλεζε, παξαγσγή θαη δηάδνζε ζρεηηθήο ηερλνγλσζίαο ζε δεκόζηνπο θνξείο θαη θνξείο Σ.Α. ΤΠ.Δ.ΓΓ.Α ζε ζπλεξγαζία κε ΚΑΠΔ Υξεκαηνδόηεζε: ΔΠAN, 3 ν Κ.Π. (resource efficient management θαη urban environmental planning and management) 2001 Δπξσπαηθό Θεκαηηθό Γίθηπν «LIFETIME» γηα ηνλ ζρεδηαζκό θηηξίσλ θαη αζηηθώλ ππνδνκώλ κε βάζε ηελ αλάιπζε θύθινπ δσήο. Φηλιαλδηθό V.T.T θαη ινηπνί Δπξσπαηθνί θνξείο (ππό έγθξηζε) 4.9 Δπηζηεκνληθέο Οκάδεο εξγαζίαο θαη Δπηηξνπέο 2009 πληνλίζηξηα ηεο Οξγαλσηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ πλεδξίνπ «Γεκόζηεο Πνιηηηθέο γηα ηελ εδαθηθή ζπλνρή θαη ηε βηώζηκε αλάπηπμε : ζε πνην ζεκείν βξηζθόκαζηε ζηε κεζόγεην ;» Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Αζελώλ, βι. θαη πληνλίζηξηα ηεο Οξγαλσηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ SB08MED «Ζ Μεζνγεηαθή πόιε απέλαληη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή: Καηλνηνκία, επέλδπζε, δηαθπβέξλεζε γηα κηα πόιε ρακεινύ άλζξαθα», Αζήλα, Μέινο επηηξνπήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηεο θνηηήηξηαο θ.ναηαιίαο Καθάζε κε ζέκα «Αεηθνξηθή αλάπιαζε ησλ πξνζθπγηθώλ ηεο Λ.Αιεμάλδξαο» ζηελ Αξρηηεθηνληθή ρνιή Paris-Val de Seine, Ννέκβξηνο 2007 Δπηζηεκνληθή ππεύζπλε-ζπληνλίζηξηα ησλ εξγαζηώλ ηεο 1 εο Διιελν- Γαιιηθήο πλάληεζεο κε ζέκα «Υσξηθέο πνιηηηθέο θαη βηώζηκε αλάπηπμε» πνπ νξγαλώζεθε από ην Πάληεην Παλεπηζηήκην ζην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Αζελώλ, Μάηνο 2007 πληνλίζηξηα ηεο Οξγαλσηηθήο θαη Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ SB05MED «Αεηθνξηθή Καηαζθεπή : δξάζε γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ», Ηνύληνο 2005 Αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο Δηδηθήο Γηππνπξγηθήο

17 17 9/89-5/90 Δπηηξνπήο ΜΟΠ ηνπ ΤΠΔΘΟ, σο εθπξόζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο, 1994 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο ηνπ Τπνπξνγξάκκαηνο Κηηξηαθήο Τπνδνκήο θαη εμνπιηζκνύ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Ηλζηηηνύησλ Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο κειέηεο θαη αμηνιόγεζεο αθηλήησλ γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ ΔΚΓΓ θαη ησλ 13 Πεξηθεξεηαθώλ Ηλζηηηνύησλ Μέινο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο Υσξνζέηεζεο Τπεξεζηώλ, ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηνηθεηηθνύ εθζπγρξνληζκνύ ηνπ λόκνπ 1943/91. (Πξόγξακκα Υσξνηαμηθνύ Δθζπγρξνληζκνύ ηεο δεκόζηαο Γηνίθεζεο) Μέινο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ κεηαξξύζκηζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο Μέινο θαη ζπληνλίζηξηα ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο Xσξνζέηεζεο ησλ Τπεξεζηώλ ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο (Τπνπξγηθή Απόθαζε αξ.4/1995, ΦΔΚ 189Β/ )-Αληηθείκελν : δηακόξθσζε νινθιεξσκέλεο πξόηαζεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ρσξνζέηεζεο θαη ζηέγαζεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα παλειιαδηθά θαη ηελ ζύληαμε ζρεηηθνύ πξνγξάκκαηνο δξάζεο Μέινο θαη αλαπιεξώηξηα Πξόεδξνο ηεο δηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ηεο θηηξηαθήο ππνδνκήο ηνπ δεκνζίνπ.(αξ ΓΗΓΚ/Φ.38/4/15452) Μέινο ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ ζρεδηαζκό κέηξσλ γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ησλ Αηόκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο.(αξ. ΓΗΓΚ/Φ.38/4/22952/96) 5. Δπαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα 5.1 ΒΑΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Υξόλνο (από 2002 ζήκεξα) Όλνκα θαη δηεύζπλζε εξγνδόηε Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο/ηνκέαο Θέζε Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο/ππεπζπλόηεηε ο Υξόλνο (από 2004 ζήκεξα) Όλνκα θαη δηεύζπλζε εξγνδόηε Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο/ηνκέαο Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Γλσζηηθό αληηθείκελν : Υσξηθόο ζρεδηαζκόο θαη βηώζηκε αλάπηπμε Δπίθνπξε θαζεγήηξηα Γηδαζθαιία θαη έξεπλα ζε δεηήκαηα πεξνηθεξεηαθήο πνιηηηθήο/ζηξαηεγηθνύ ρσξηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη εδαθηθήο ζπλνρήο/ ρσξηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη βηώζηκεο αλάπηπμεο/πεξηβαιινληηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη δηαρείξηζεο ΔΝΩΖ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖΝ ΑΔΗΦΟΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ θαη ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟΤ, SDMed Πξάζηλε δηπισκαηία, Γόκεζε δηθηύσλ κε αληηθείκελν ηελ αεηθνξηθή αλάπηπμε θαη θαηαζθεπή, πξνώζεζε ζπλεξγαζηώλ

18 18 Θέζε Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο/ππεπζπλόηεηε ο Υξόλνο (από 2008 ζήκεξα) Όλνκα θαη δηεύζπλζε εξγνδόηε Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο/ηνκέαο Θέζε Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο/ππεπζπλόηεηε ο θαη πξνγξακκάησλ, δηαζύλδεζε ηνπηθώλ θαη δηεζλώλ πξσηνβνπιηώλ Πξόεδξνο θαη Δκπεηξνγλώκσλ πκκεηνρή ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αεηθόξν αλάπηπμε ζηε Γαιιία, ζηελ Διιάδα θαη ζε ρώξεο ηεο Μεζνγείνπ θαη ησλ Βαιθαλίσλ. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ θαη ΝΑΤΣΗΛΗΑ Δζληθό εκείν Δπαθήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ESPON2013 Γηα ηελ Δπξσπαηθή ρσξηθή αλάπηπμε θαη ζπλνρή Γηεπζύληξηα/Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε Μειέηεο/ πληνληζκόο δξαζηεξηνηήησλ Δζληθνύ εκείνπ Δπαθήο ESPON 2013 Υξόλνο (από ) Όλνκα θαη δηεύζπλζε εξγνδόηε Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο/ηνκέαο Θέζε Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο/ππεπζπλόηεηε ο Αλαπηπμηαθή Δηαξία Γήκνπ Αζελαίσλ ( AEΓA) Τπεύζπλε γηα ην ζρεδηαζκό πξνγξακκάησλ πξάζηλεο/αεηθόξνπ αλάπηπμεο ύκβνπινο/αξρηηέθησλ-κεραληθόο/πεξηβαιινληνιόγνο ύληαμε Πξνγξακκάησλ θαη επίβιεςε έξγσλ πξάζηλεο/ζεηθόξνπ αλάπηπμεο θαη θαηαζθεπήο Υξόλνο (από ) Όλνκα θαη δηεύζπλζε ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ εξγνδόηε ΘΡΑΚΖ, ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Δίδνο Γλσζηηθό αληηθείκελν : Υσξηθόο ζρεδηαζκόο θαη βηώζηκε δξαζηεξηόηεηαο/ηνκέαο αλάπηπμε/ Αλαβάζκηζε αζηηθνύ πεξηβάιινληνο Θέζε Δπίθνπξε θαζεγήηξηα ( Π.Γ 407/80) Κύξηεο Γηδαζθαιία θαη έξεπλα ζε δεηήκαηα αεηθνξηθνύ ρσξηθνύ δξαζηεξηόηεηεο/ππεπζπλόηεηε ζρεδηαζκνύ ο Υξόλνο (από ) Όλνκα θαη δηεύζπλζε εξγνδόηε Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο/ηνκέαο Θέζε Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο/ππεπζπλόηεηε ο Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο Δηδηθό επηζηεκνληθό πξνζσπηθό θαη κέινο ηεο Μνλάδαο ηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ- Τπεύζπλε γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ Δηδηθό επηζηεκνληθό πξνζσπηθό/ύκβνπινο Ήηαλ θαη εμνρήλ ππεύζπλε γηα ηελ θηηξηαθή ππνδνκή ηνπ δεκνζίνπ, γηα ηελ νπνία εθπόλεζε, ζην πιαίζην δηππνπξγηθώλ θαη ελδνππνπξγηθώλ νκάδσλ πνιιά ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα δξάζεο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο ελξγεηαθήο δηαρείξηζεο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο ζηα δεκόζηα θηίξηα ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΑΠΔ θαη ηελ ΚΔΓ, ΤΠΔΥΧΓΔ θ.ι.π ( βιέπεηε θαη ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠΔΓΓΑ). Από ην , ήηαλ

19 19 Μέινο θαη αλαπιεξώηξηα Πξόεδξνο ηεο δηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ (αξ ΓΗΓΚ/Φ.38/4/15452) ηα πιαίζηα ησλ θαζεθόλησλ ηεο αζρνιήζεθε, κεηαμύ άιισλ, κε : Αζηηθή πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε από ην θξάηνο θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε -Αζηηθή θαη νηθνινγηθή δηαθπβέξλεζε Δηζαγσγή ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ζηα θηίξηα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ, ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ θ.ι.π Γεληθή πξνγξακκαηηθή πνιηηηθή γηα ηε ζηέγαζε θαη ηνλ εμνπιηζκό ησλ ππεξεζηώλ θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ( ζπληνληζηηθή αξκνδηόηεηα ηνπ ΤΠΔΓΓΑ, λ.1735/87), κε έκθαζε ζηελ εηζαγσγή ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. ην πιαίζην απηό ζπλεξγαδόηαλ ζηελά κε ην ΚΑΠΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ην ΤΠΔΥΧΓΔ/Γηεύζπλζε Οηθηζηηθήο θαη Καηνηθίαο. Έξεπλα θαη πξνώζεζε θαηλνηόκσλ ρξεκαηνδνηηθώλ κεραληζκώλ γηα ηε δηαρείξηζε ελεξγεηαθώλ επελδύζεσλ ζηα δεκόζηα θηίξηα ( ΥΑΣ) Υξόλνο (από ) Όλνκα θαη δηεύζπλζε εξγνδόηε Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο/ηνκέαο Θέζε Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο/ππεπζπλόηεηε ο ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΤΔΛΠΗΓΩΝ- ΥΟΛΖ ΗΚΑΡΩΝ- ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ Δπί ζπκβάζεη θαζεγήηξηα ζε θξηξηνινγία/νηθνδνκηθή/ηερλνινγία δνκηθώλ πιηθώλ Δπί ζπκβάζεη θαζεγήηξηα Γηδαζθαιία θαη παξαθνινύζεζε δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ 5.2 Δηδηθή επηζηήκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο: Eηδηθό επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ζην Γξαθείν ηνπ Τθππνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θ.λεσλίδα Σδαλή Δπηηειηθή εξγαζία : 1. ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη αλάιπζεο πνιηηηθήο ζηα δεηήκαηα ρσξνηαμίαο, ρσξνζέηεζεο θαη δεκηνπξγίαο ππνδνκήο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο, ηνπ ξόινπ ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαζώο θαη αζηηθήο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο (κε θνξείο ην θξάηνο θαη ηελ απηνδηνίθεζε), ζρέζεσλ θαη ζπζρεηίζεσλ ρσξνηαμηθνύ θαη δηνηθεηηθνύ ζρεδηαζκνύ. 2. ηερληθν-νηθνλνκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ρσξηθνύ ζρεδηαζκνύ ζην δεκόζην ηνκέα θαη αμηνιόγεζεο επελδύζεσλ. 3. εηζεγήζεσλ γηα ηελ ρνξήγεζε έγθξηζεο ρσξνζέηεζεο θαη ζηέγαζεο ππεξεζηώλ. 4. εηζεγήζεσλ πνπ άπηνληαη ηεο αζηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ζε όια ηα Πξνγξάκκαηα Γηνηθεηηθνύ Δθζπγρξνληζκνύ.

20 20 ηέιερνο ηεο Μνλάδαο ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αλάιπζεο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο από Οθηώβξην Μάξηην Μεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ Μνλάδσλ ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αλάιπζεο Πνιηηηθήο (1994), ηνπνζεηήζεθα ζε ζέζε Πξνζσπηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη αλάιπζεο πνιηηηθήο, από ηνπο Τπνπξγνύο Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θ.θ Γηάλλε Πνηηάθε θαη Αλαζηάζε Πεπνλή. Τπεύζπλε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ρσξνζέηεζεο θαη ζηέγαζεο δεκνζίσλ ππεξεζηώλ, πληνληζκόο δηππνπξγηθήο νκάδαο εξγαζίαο-πληνληζκόο θεληξηθώλ θνξέσλ, πεξηθεξεηώλ θαη λνκαξρηαθώλ απηνδηνηθήζεσλ- ύληαμε ζρεηηθώλ νδεγηώλ-εγθπθιίσλ -Καηαγξαθή ζηνηρείσλ ρσξνζέηεζεο θαη ζηέγαζεο θαη θαηάξηηζε πξνγξάκκαηνο. Δπηηόπηα επεμεξγαζία-παξνρή ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο ζε επί κέξνπο πνιενδνκηθά θαη ζηεγαζηηθά πξνγξάκκαηα δεκνζίσλ ππεξεζηώλ ζηελ Πεξηθέξεηα: Κνδάλε, Υαιθίδα, Γξεβελά, Κόξηλζνο, Πάηξα, Λακία, Καξδίηζα, Γξάκα, Βέξνηα, Θεζζαινλίθε, Κνκνηελή, Αιεμαλδξνύπνιε. πλεξγάηηο ηεο Αληηπξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο σο εθπξόζσπνο - αξκόδηα ππεξεζηαθή παξάγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο, ( Μέινο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ππό ηελ επνπηεία ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηελ δηακόξθσζε Πξνγξακκάησλ Υσξνζέηεζεο δεκνζίσλ θνξέσλ θαη αλάπιαζεο πεξηνρώλ-ζπλεξγαζία κε Οξγαληζκό ηεο Αζήλαο, Γεκόζηα Δπηρείξεζε Πνιενδνκίαο θαη ηέγαζεο θαη Κηεκαηηθή Δηαηξία ηνπ Γεκνζίνπ) Σερληθή ύκβνπινο ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ. κε απ' επζείαο αλάζεζε από ηνπο Τπνπξγνύο Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο ( ) θαη Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ( ). Τπεύζπλε Δπξσπατθώλ θαη Δζληθώλ Πξνγξακκάησλ Έξεπλαο κε ηίηιν: 1. Δζληθό Πξόγξακκα Δηζαγσγήο ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θαη ηεο πςειήο πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο ζηελ δεκόζηα δηνίθεζε ( ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο), 1997-ζήκεξα, Υξεκαηνδόηεζε:3 ν ΚΠ. 2. Αλαβάζκηζε δεκνζίσλ θηηξίσλ θαη αζηηθνύ πεξηβάιινληνο (ΚΔΓ θαη Γξαθείν Πξσζππνπξγνύ, Σνκέαο πνηόηεηαο δσήο) 3. Πξνγξάκκαηα ηεο DGXII (Έξεπλα θαη Σερλνινγηθή αλάπηπμε): 1. Γίθηπν πεξηβαιινληηθήο δόκεζεο θαη δεηθηώλ βησζηκόηεηαο (sustainable construction sustainability indicators) ζηελ Δπξώπε ( ζεκαηηθή: Ζ πόιε ηνπ αύξην), 2. Αλάπηπμε εξγαιείνπ ππνζηήξημεο απνθάζεσλ ζηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ ζηξαηεγηθήο καθξνπξόζεζκσλ επελδύζεσλ πεξηβαιινληηθήο αζηηθήο αλάπιαζεο. 4. Πξνγξάκκαηα ηεο DGΥVII (Δλέξγεηα), 1. SAVE II, Υξεκαηνδόηεζε από ηξίηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο δεκνζίσλ θηηξίσλ. 2. SAVE II : Dissemination of good practices in financing energy efficiency in buildings. 3. ΑLTENER (Πξόγξακκα ΔΜΠ). 5. Πξνγξάκκαηα ηεο DGXVI (Πεξηθεξεαθή πνιηηηθή), ECOS -OUVERTURE- PHARE, Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε δεκόζηα θαη δεκνηηθά θηίξηα (Πεξηθεξεηαθά Δλεξγεηαθά Γξαθεία Θξάθεο, Βνπιγαξίαο, Ρνπκαλίαο θαη Απζηξίαο, ζπκκεηνρή ΤΠΔΓΓΑ). 6. Πξόγξακκα Κξαηηθήο Aλαπηπμηαθήο Bνήζεηαο (Development Assistance Committee ηνπ ΟΟΑ ) ζπλεξγαζία Διιάδαο (ΤΠ.Δ.ΓΓ.Α, ΔΔΣΑΑ), Ρνπκαλίαο θαη Βνπιγαξίαο ζηνλ ηνκέα Γεκόζηα δηνίθεζε θαη αζηηθή αλάπηπμε, πκκεηνρή σο εκπεηξνγλώκσλ ζην Πξόγξακκα ΣΔΜΡUS γηα ηελ βειηίσζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηεο Βνπιγαξίαο.Σνκέαο : «Σνπηθή αλάπηπμε θαη ρσξηθή δηάξζξσζε», πκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε ηνπ Γηεζλνύο Παξαηεξεηεξίνπ (Clearing House) ηνπ OHE γηα ηελ Γεκόζηα Γηνίθεζε ζηελ Θεζζαινλίθε, θόκβνπ ηνπ United Nations Public Administration Network (UNPAN)- κε πεδίν ηηο ρώξεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξώπεο Δμσηεξηθή ζπλεξγάηηο ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ( ΔΔΣΑΑ ) Αζρνιήζεθα, θαηά ηελ ηξηεηία κε πξνγξάκκαηα ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο:

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα 15771 Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: 2103327734 Θηλεηό ηει: 6973001178 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ «Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ Γηάλλεο Καινγήξνπ εκηλάξην Δξκνύπνιεο (ύξνπ) Infostrag 2014, 12 Ηνπιίνπ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

14ε BIENNALE ΒΔΝΔΣΙΑ 2014

14ε BIENNALE ΒΔΝΔΣΙΑ 2014 14ε BIENNALE ΒΔΝΔΣΙΑ 2014 ΔΝΣΤΠΟ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΡΟΠΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ BIENNALE ΒΔΝΔΣΗΑ 2014 Oη ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο ζα απνζηέιινληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Μηράιεο Σξεκόπνπινο Δπξσβνπιεπηήο, Οηθνιφγνη Πξάζηλνη Αληηπξφεδξνο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΚ Χίνο, 20.12.2010, «Επξωπαϊθά Νεζηά: πξννπηηθέο αλάπηπμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΧΙΩΤΙΝΗ-ΚΥΒΕΛΟΥ ΕΠ ΙΚΟ ΥΡΗ ΚΑ ΘΗΓΗΤΡ ΙΑ Τ ΜΗΜ ΑΤΟΣ ΟΙ ΚΟΝ ΟΜ ΙΚ ΗΣ ΚΑ Ι ΠΕΡ ΙΦΕΡ ΕΙΑΚ ΗΣ Α ΝΑΠΤ ΥΞΗΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΧΙΩΤΙΝΗ-ΚΥΒΕΛΟΥ ΕΠ ΙΚΟ ΥΡΗ ΚΑ ΘΗΓΗΤΡ ΙΑ Τ ΜΗΜ ΑΤΟΣ ΟΙ ΚΟΝ ΟΜ ΙΚ ΗΣ ΚΑ Ι ΠΕΡ ΙΦΕΡ ΕΙΑΚ ΗΣ Α ΝΑΠΤ ΥΞΗΣ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΧΙΩΤΙΝΗ-ΚΥΒΕΛΟΥ ΕΠ ΙΚΟ ΥΡΗ ΚΑ ΘΗΓΗΤΡ ΙΑ Τ ΜΗΜ ΑΤΟΣ ΟΙ ΚΟΝ ΟΜ ΙΚ ΗΣ ΚΑ Ι ΠΕΡ ΙΦΕΡ ΕΙΑΚ ΗΣ Α ΝΑΠΤ ΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕ ΙΟΥ Π ΑΝΕΠ ΙΣΤΗ ΜΙ ΟΥ ΚΟΙ ΝΩΝ ΙΚΩ Ν ΚΑΙ Π ΟΛ ΙΤΙ ΚΩΝ ΕΠ ΙΣΤΗ ΜΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο

Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Ονομαηεπώνςμο : Πεξηθιήο-Νηθόιανο Κνξσλάθεο ηνπ ππξίδσλνο Γιεύθςνζη καηοικ. : Μ. Αιεμάλδξνπ 77, 13676 Θξαθνκαθεδόλεο Αζήλα, ηει. 2432-688, e-mail korp@gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003)

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) Γηεπζπληήο: Μίιηνο Λεηβαδίηεο, Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα