ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., Ph. D * ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., Ph. D * ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., Ph. D * ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία συνοψίζει τις βασικές αρχές της Διαχείρισης Έργων όπως αυτή εφαρμόζεται για την αειφόρο ανάπτυξη της μεταλλευτικής βιομηχανίας. Κρίσιμες παράμετροι όπως σχεδιασμός, φάσεις ανάπτυξης, χρονικός προγραμματισμός καθώς και προγραμματισμός των διαφόρων πόρων αναπτύσσονται καταρχήν σε γενικό πλαίσιο και στη συνέχεια εξειδικεύονται στην περίπτωση των μεταλλευτικών έργων. Τα επιμέρους στάδια που προβλέπονται από την κείμενη Μεταλλευτική και Περιβαλλοντική Νομοθεσία για την αειφόρο ανάπτυξη ενός μεταλλευτικού έργου, από το στάδιο της σύλληψης μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών εξόρυξης και την αποκατάσταση των μεταλλευτικών χώρων μετά το κλείσιμο του έργου, αναπτύσσονται αναλυτικά και με τη μορφή διαγραμμάτων. Ως παράδειγμα εφαρμογής των αρχών της Διαχείρισης Έργου στη Μεταλλευτική Βιομηχανία παρουσιάζονται τα κύρια στάδια ανάπτυξης μεταλλευτικού έργου που προγραμματίζεται την τρέχουσα περίοδο στην Ελλάδα. * Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Μηχανικός, ECHMES Ltd. Διαχείριση Μεταλλευτικών Έργων και Αειφόρος Ανάπτυξη, Κ. Αδάμ, τελική έκδοση 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση στην παγκόσμια αγορά ότι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας μίας επιχειρηματικής μονάδας που δραστηριοποιείται στον πρωτογενή, στο μεταποιητικό, στον κατασκευαστικό, ή στον τομέα των υπηρεσιών, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με μία διαρκή αναθεώρηση και αναβάθμιση των διαδικασιών, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας. Η ανάγκη για συνεχή προσαρμογή και βελτίωση της επίδοσης και της ποιότητας μίας δραστηριότητας, είναι το αποτέλεσμα των ολοένα αυξανόμενων και διαφοροποιούμενων απαιτήσεων της παγκόσμιας κοινότητας όσον αφορά τα προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτές οι διαρκώς μεταβαλλόμενες και αυξανόμενες απαιτήσεις συνδέονται αφενός με την εφαρμογή καινοτομιών στην τεχνολογία, αφετέρου με την πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα ο «ανεπτυγμένος» κόσμος, και μεταξύ των πρωτοπόρων η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την εξασφάλιση των όρων και των προϋποθέσεων που επιτυγχάνουν την Αειφόρο Ανάπτυξη. Δηλαδή εκείνο το ολοκληρωμένο μοντέλο Ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να εγγυηθεί την οικονομική και κοινωνική ευημερία, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ενεργό προστασία του περιβάλλοντος. Όσον αφορά την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στην εξορυκτική βιομηχανία, αυτοί οι στόχοι εξειδικεύονται στην πολιτική με την οποία εξασφαλίζεται η ανάγκη για σύγχρονες, ασφαλέστερες και με βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις εξορυκτικές δραστηριότητες επιτυγχάνοντας παράλληλα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. [1] Σε συμμόρφωση με τις σημερινές τεχνικοοικονομικές, κοινωνικές και θεσμικές απαιτήσεις, προϋπόθεση για την επίτευξη αειφορικού αποτελέσματος από μία επιχείρηση, είναι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και παρακολούθηση ενός σχεδίου διαχείρισης με σαφείς βασικούς Διαχείριση Μεταλλευτικών Έργων και Αειφόρος Ανάπτυξη, Κ. Αδάμ, τελική έκδοση 2

3 και αντικειμενικούς στόχους, που συνιστά τη στρατηγική της. Για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, απαιτούνται συγκεκριμένες επιμέρους εργασίες που κατά περίπτωση αφορούν στη διοικητική ή οργανωτική δομή των παραγωγικών δραστηριοτήτων, επενδύσεις στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, την εκπαίδευση του προσωπικού, την αναβάθμιση του εξοπλισμού κλπ. οι οποίες περιγράφονται ως Έργο. Στις ενότητες που ακολουθούν συνοψίζονται οι βασικές αρχές της Διαχείρισης Έργων, καταρχήν σε γενικό πλαίσιο και στη συνέχεια όσον αφορά τα μεταλλευτικά έργα. Ειδικότερα περιγράφονται τα στάδια για την ανάπτυξη ενός μεταλλευτικού έργου σύμφωνα με το κείμενο θεσμικό πλαίσιο και παρουσιάζονται χαρακτηριστικοί δείκτες για την αποτίμηση της αειφορίας μιας μεταλλευτικής ανάπτυξης. Επίσης, δίνονται χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής από μεταλλευτικό έργο που αναπτύσσεται στη χώρα μας την τελευταία δεκαετία. 2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 2.1. Ορισμός Έργου Σύμφωνα με το εγχειρίδιο του διεθνώς αναγνωρισμένου «Ινστιτούτου Διαχείρισης Έργου» [2], ως Έργο ορίζεται το προσωρινό εγχείρημα που στοχεύει στη δημιουργία ενός μοναδικού προϊόντος ή υπηρεσίας. Προσωρινό, γιατί όπως προαναφέρθηκε το έργο έχει μία συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης και λήξης, μοναδικό δε διότι το προϊόν ή υπηρεσία διαφέρει κατά διακριτό τρόπο από όλα τα παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες. [2], [3] Καθοριστικές παραμέτρους ενός έργου συνιστούν οι προδιαγραφές του, οι διαθέσιμοι πόροι (πρώτες ύλες, θέση, ανθρώπινο δυναμικό, μέθοδοι και υλικοτεχνική υποδομή) που θα Διαχείριση Μεταλλευτικών Έργων και Αειφόρος Ανάπτυξη, Κ. Αδάμ, τελική έκδοση 3

4 αξιοποιηθούν για την υλοποίησή του, το χρονοδιάγραμμα, ο προϋπολογισμός υλοποίησής του και η αγορά στην οποία εντάσσεται / απευθύνεται. Στην περίπτωση που η κλίμακα ενός έργου απαιτεί τον επιμερισμό του σε υποέργα, ο συντονισμός των εργασιών των υποέργων και/ή ο συντονισμός των επιμέρους υπευθύνων αποτελεί καθοριστική συνιστώσα για την έγκαιρη και απρόσκοπτη υλοποίησή του. Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, είναι κρίσιμο να επιλεγούν τα στελέχη με τις κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις που θα αποτελέσουν την Ομάδα του Έργου. Σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός μεταλλείου, η κατασκευή μιας υπόγειας στοάς, η αναβάθμιση μίας μονάδας εμπλουτισμού, η ολοκληρωμένη αποκατάσταση μίας μεταλλευτικής περιοχής μετά την ολοκλήρωση της παραγωγικής περιόδου, συνιστούν έργα σχετικά με τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Επιπλέον, η κατάλληλη οργάνωση της μεταλλευτικής έρευνας, ο υπολογισμός των αποθεμάτων, η αξιολόγηση, επιλογή και σχεδιασμός της μεθόδου εκμετάλλευσης και κατεργασίας με τεχνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, η αδειοδότηση και η προμήθεια εξοπλισμού, η κατασκευή των εγκαταστάσεων, η εγκατάσταση δικτύων υποδομών, η θέση σε λειτουργία κλπ. αποτελούν υποσύνολα ενός ολοκληρωμένου μεταλλευτικού έργου, των οποίων η διαχείριση είναι ευκολότερη εάν θεωρηθούν υποέργα του συνολικού σχεδιασμού και ανάπτυξης του μεταλλείου. Διαχείριση Μεταλλευτικών Έργων και Αειφόρος Ανάπτυξη, Κ. Αδάμ, τελική έκδοση 4

5 2.2. Αρχές Διαχείρισης Έργου Η διαχείριση έργων «αφορά τον συνεπή σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πόρων ενός οργανισμού με σκοπό την επίτευξη ενός συγκεκριμένου, προκαθορισμένου, με σχετικά βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, στόχου» [4]. Η διοικητική οργάνωση και διαχείριση των επιμέρους δράσεων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός Έργου είναι εξαιρετικά σημαντικές για τη επιτυχή έκβασή του. Η διοίκηση του έργου ασχολείται με τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση (management), τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την ολοκλήρωση των προκαθορισμένων εγχειρημάτων. Σημαντική παράμετρος για την επιτυχή υλοποίησή ενός έργου εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων και προϋπολογισμού, είναι επίσης η οργάνωση κατάλληλου μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου και η επιλογή των κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης της προόδου του για την έγκαιρη λήψη και εφαρμογή προληπτικών ή/και διορθωτικών μέτρων διοικητικής, οικονομικής ή τεχνικής φύσεως, εφ όσον υπάρχουν αποκλίσεις από τον αρχικό προγραμματισμό. Όπως προαναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στόχος και επιδίωξη σήμερα των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων των μεταλλευτικών, είναι η ενσωμάτωση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης στην πολιτική και στις δραστηριότητές τους. Τα συμβατικά πλαίσια διαχείρισης έργου, τα οποία εφαρμόζονταν μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες στη μεταλλευτική βιομηχανία δεν ελάμβαναν πάντοτε ισόρροπα υπόψη τους τρεις βασικούς στόχους της αειφόρου ανάπτυξης, δηλ. την κοινωνική και οικονομική ευημερία και την περιβαλλοντική προστασία. Σύμφωνα με την έκθεση του έργου «Αειφόρος Μεταλλευτική Ανάπτυξη» [Mining, Minerals, Sustainable Development Project (MMSD)] [5], θεμελιώδης προϋπόθεση για την εφαρμογή Διαχείριση Μεταλλευτικών Έργων και Αειφόρος Ανάπτυξη, Κ. Αδάμ, τελική έκδοση 5

6 των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης στη μεταλλευτική βιομηχανία, είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων, ευέλικτων εργαλείων διοίκησης και λήψης αποφάσεων. Όπως αναφέρεται στην ίδια έκθεση, τα ως άνω εργαλεία πρέπει να είναι αποτελεσματικά, οικονομικώς αποδοτικά, να θέτουν κίνητρα για σταθερή βελτίωση και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων, να εξασφαλίζουν διαφάνεια στην επικοινωνία και να είναι αξιόπιστα. [5] Επιπλέον, σύμφωνα με τα εγχειρίδια και τα πρότυπα συστήματα Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management Systems) οι προτεινόμενες δράσεις πρέπει εκτός από συμβατές με τις αρχές της αειφόρου διαχείρισης, να βασίζονται σε σαφώς καθορισμένους στόχους και κίνητρα προώθησης της καινοτομίας και βελτίωσης των επιδόσεων. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να υπακούουν στην γνωστή αρχή SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound) δηλαδή να είναι Συγκεκριμένοι, Μετρήσιμοι, Εφικτοί, Ρεαλιστικοί και με Χρονική Αναφορά και η επίτευξή τους να παρακολουθείται από αντίστοιχους δείκτες. Η αναβάθμιση και επικαιροποίηση των παραπάνω συστημάτων διαχείρισης ολικής ποιότητας ακολουθεί τις αρχές της διαδικασίας της συνεχούς βελτίωσης. Μία ευρύτερα γνωστή κωδικοποίηση του κύκλου βελτίωσης ενός έργου είναι ο λεγόμενος Κύκλος PDCA, (ή Κύκλος Shewart, ή Κύκλος Deming). Τα στοιχεία του ακρωνυμίου PDCA αντιστοιχούν στις αγγλικές λέξεις Plan (δηλαδή προσδιορισμός των στόχων ποιότητας), Do (υλοποίηση του έργου/λειτουργία), Check (μέτρηση στοιχείων που σχετίζονται με την παρακολούθηση των δεικτών υλοποίησης/στόχων ποιότητας), Act (αξιολόγηση των μετρήσεων των δεικτών υλοποίησης, οργάνωση απαιτούμενων διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων). Η Διαχείριση Μεταλλευτικών Έργων και Αειφόρος Ανάπτυξη, Κ. Αδάμ, τελική έκδοση 6

7 παραπάνω διαδικασία συνεχούς βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης ενός έργου, των μεταλλευτικών έργων συμπεριλαμβανομένων, απεικονίζεται γραφικά στο Σχήμα 1. Αξιολόγηση ACT Προσδιορισμός Στόχων Ποιότητας PLAN Κύκλος Deming (PDCA) σε επίπεδο συστήματος DO CHECK Μέτρηση Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και υπολογισμός Κρίσιμων Επιχειρησιακών Δεικτών (Key Business Indicators) Λειτουργία Σχήμα 1 Διαδικασία συνεχούς βελτίωσης Έργου με βάση τον κύκλο PDCA ή κύκλο Deming [6] Continuous improvement process according to PCDA or Deming cycle [6] 3. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 3.1. Κύκλος ζωής έργου Ο καθορισμός και η διαδοχή των επί μέρους φάσεων του κύκλου ζωής ενός μεταλλευτικού έργου είναι αντίστοιχες εκείνων του κύκλου ζωής ενός συστήματος [4], και έχουν ως ακολούθως: Εννοιολογική φάση (conceptual): Σύλληψη και προκαταρκτικός σχεδιασμός. Φάση καθορισμού (definition): Λεπτομερής μελέτη των βασικών στοιχείων που περιγράφηκαν στην εννοιολογική φάση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη. Φάση υλοποίησης (implementation/production): Υλοποίηση, τεκμηρίωση, έλεγχος. Διαχείριση Μεταλλευτικών Έργων και Αειφόρος Ανάπτυξη, Κ. Αδάμ, τελική έκδοση 7

8 Φάση λειτουργίας (operation): Παραγωγική και οικονομική δραστηριότητα, όπου η θέση λειτουργίας, (start up) αποτελεί διακριτή περίοδο. Φάση αποεπένδυσης (de-investment): Ολοκλήρωση έργου και περιβαλλοντική αποκατάσταση μετά την κατά θέσεις ολοκλήρωση ή και οριστική παύση της παραγωγικής δραστηριότητας. Στην περίπτωση ενός μεταλλευτικού έργου, η πρώτη φάση αντιστοιχεί στο στάδιο της μεταλλευτικής έρευνας, της εκτίμησης των αποθεμάτων, του προκαταρκτικού σχεδιασμού, και της προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας. Σε περίπτωση που τα παραπάνω καταδείξουν τη δυνατότητα οικονομικής αξιοποίησης της εξεταζόμενης μεταλλοφορίας, στο στάδιο αυτό εκπονείται και η προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση του έργου. Στην επόμενη φάση διενεργείται ο βασικός σχεδιασμός του έργου, (μέθοδος εκμετάλλευσης και κατεργασίας, διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, έργα υποδομής), και εκπονείται η μελέτη σκοπιμότητας και οι σχετικές μελέτες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Στη φάση υλοποίησης οριστικοποιείται ο σχεδιασμός του έργου, υποβάλλονται οι μελέτες για την έκδοση της άδειας κατασκευής, και ολοκληρώνεται η κατασκευή του έργου. Η φάση λειτουργίας ακολουθεί και δίνεται έμφαση στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ολικής ποιότητας για τη βελτίωση της επίδοσης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Η φάση αποεπένδυσης, αφορά στο σχεδιασμό του περιβαλλοντικά ασφαλούς «κλεισίματος» και της ολοκληρωμένης αποκατάστασης των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων μετά την ολοκλήρωση του παραγωγικού χρόνου ζωής του έργου. Ο σχεδιασμός του κλεισίματος ενός μεταλλείου, συνιστά μία δυναμική διαδικασία, που ξεκινά από τα πρώτα στάδια του έργου, και συνεχίζει μέχρι την ολοκλήρωση της λειτουργίας, προσαρμοζόμενος στις τυχόν τροποποιήσεις των Διαχείριση Μεταλλευτικών Έργων και Αειφόρος Ανάπτυξη, Κ. Αδάμ, τελική έκδοση 8

9 εφαρμοζόμενων μεθόδων και αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε τεχνολογικές και θεσμικές εξελίξεις. [7] Στη μεταλλευτική βιομηχανία για την αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης έργου σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, είναι απαραίτητη η κατανόηση των διαφόρων φάσεων των κύκλων ζωής του έργου καθώς και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων. Οι φάσεις για ένα μεταλλευτικό έργο απεικονίζονται γραφικά στο Σχήμα 2. Στο Σχήμα 3, παρουσιάζεται επίσης και η μεταβολή του τυχόν επιχειρηματικού κινδύνου και του επιπέδου διακινδύνευσης καθώς το έργο εξελίσσεται σε σχέση με τις κύριες φάσεις του κύκλου ζωής ενός έργου. Διαχείριση Μεταλλευτικών Έργων και Αειφόρος Ανάπτυξη, Κ. Αδάμ, τελική έκδοση 9

10 ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΑΣΗ ΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥ- ΡΓΙΑ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΣΗ ΑΠΟ- ΕΠΕΝΔΥ- ΣΗΣ Σωρευτική προσπάθεια Ρυθμός προσπάθειας Σύλληψη και αρχικός σχεδιασμός - Άδεια Μεταλλευτικής έρευνας - Γεωλογικές έρευνες - Εκτίμηση αποθεμάτων - Προκαταρκτικός σχεδιασμός μεθόδου εκμετάλλευσης - Δοκιμές κατεργασίας - Διάθεσης - Προμελέτη σκοπιμότητας - Έγκριση οριστικής παραχώρησης - Χωροθέτηση - Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α) Σχεδιασμός και Ανάπτυξη - Βασικός σχεδιασμός, Μεταλλείο - Εμπλουτισμός/Μεταλλουργία/Διαχείριση αποβλήτων/υποδομές/κλείσιμο - Μελέτη σκοπιμότητας - Επιχειρηματικό Σχέδιο - Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (Μ.Π.Ε) - Άδεια διάθεσης υγρών-στερεών αποβλήτων Υλοποίηση/Κατασκευή - Λεπτομερής σχεδιασμός - Άδεια κατασκευής - Κατασκευή - Ποιοτικός έλεγχος κατασκευής Λειτουργία/Ολοκλήρωση - Άδεια λειτουργίας - Θέση σε λειτουργία - Παραγωγή (Εξόρυξη, Κατεργασία, Διαχείριση - Ποιοτικός έλεγχος λειτουργίας και προϊόντων - Αναβάθμιση εγκαταστάσεων/σχεδιασμός - Περιβαλλοντική διαχείριση - Υγιεινή και ασφάλεια Αποκατάσταση/Κλείσιμο - Έργα αποκατάστασης - Παρακολούθηση απόδοσης έργων αποκατάστασης Σχήμα 2 Κύκλος ζωής και φάσεις ανάπτυξης ενός Μεταλλευτικού Έργου Life cycle and development phases of a Mining Project Διαχείριση Μεταλλευτικών Έργων και Αειφόρος Ανάπτυξη, Κ. Αδάμ, τελική έκδοση 10

11 Σχήμα 3 Επιχειρηματικός κίνδυνος κατά τη διάρκεια ζωής ενός έργου, PMBOK [2] Business risk during the life cycle of a project, PMBOK [2] Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2, η φάση της υλοποίησης του έργου απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια και περισσότερες δαπάνες σε σχέση με τις άλλες φάσεις και για αυτό στα πρώτα συστήματα διαχείρισης έργου που αναπτύχθηκαν στις δεκαετίες 1950 και 1960, ιδιαίτερη έμφαση δινόταν στο στάδιο αυτό. Στα σύγχρονα όμως συστήματα διαχείρισης, το επίκεντρο της προσοχής μετατοπίζεται από τη φάση της υλοποίησης προς τις αρχικές φάσεις του έργου, καθώς σε αυτές η πιθανότητα να δημιουργηθεί πρόσθετη αξία ή να γίνουν μοιραίες επιλογές για την επιτυχή έκβαση του επιχειρηματικού εγχειρήματος παρουσιάζεται αυξημένος. Διαχείριση Μεταλλευτικών Έργων και Αειφόρος Ανάπτυξη, Κ. Αδάμ, τελική έκδοση 11

12 Σύμφωνα με τον Οδηγό διαχείρισης της γνώσης ενός έργου PMBOK (Project Management Body of Knowledge) [2], Σχήμα 3, στα πρώτα στάδια της σύλληψης και σχεδιασμού του έργου τόσο οι ευκαιρίες όσο και ο επιχειρηματικός κίνδυνος είναι σε υψηλά επίπεδα. Ειδικά για τα μεταλλευτικά έργα είναι σύνηθες να μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα 7-10 ετών μεταξύ του αρχικού εντοπισμού κοιτασμάτων και της εκμετάλλευσής τους σε πλήρη κλίμακα. Στην αρχική φάση ενός μεταλλευτικού έργου και σε περίπτωση όπου η κλίμακα της επένδυσης είναι σημαντική, είναι δυνατόν να απαιτηθεί η δέσμευση αξιόλογων κεφαλαίων για τα στάδια της απαιτούμενης γεωλογικής και μεταλλευτικής έρευνας, της αξιολόγησης, επιλογής και σχεδιασμού των παραγωγικών μεθόδων και της χωροθέτησης των εγκαταστάσεων κατεργασίας. Με άλλα λόγια, πραγματοποιείται μία μεγάλη οικονομική δαπάνη σε μία περίοδο που ο επιχειρηματικός κίνδυνος είναι υψηλότερος λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει σε σχέση με τη δυνατότητα πραγμάτωσης και εν συνεχεία της απόδοσης της σχεδιαζόμενης επένδυσης. Η αβεβαιότητα αυτή αφορά σε πλήθος παραμέτρων όπως είναι η αξία του μεταλλεύματος και το κόστος εξόρυξης, οι χρήσεις γης στην περιοχή του έργου, η εξέλιξη της τεχνολογίας, η ανάπτυξη εναλλακτικών προϊόντων, τα χαρακτηριστικά της διεθνούς αγοράς μετάλλων και βιομηχανικών ορυκτών, οι δυνητικές επιπτώσεις του έργου, η συναίνεση των κοινωνικών εταίρων, κ.α. Επιπλέον, όσον αφορά στις δαπάνες της περιβαλλοντικής προστασίας, μεγάλο μέρος τους αναλώνεται σε αυτά ακριβώς τα αρχικά στάδια μίας επένδυσης, κατά την μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, και την αξιολόγηση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου όπως επίσης και κατά τον σχεδιασμό των μέτρων προστασίας και των μεθόδων περιβαλλοντικής παρακολούθησης. Διαχείριση Μεταλλευτικών Έργων και Αειφόρος Ανάπτυξη, Κ. Αδάμ, τελική έκδοση 12

13 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ένα μεταλλευτικό έργο, όπως και κάθε έργο, επηρεάζεται από το ευρύτερο περιβάλλον, δηλ. από το κοινωνικό, θεσμικό, τεχνολογικό και επιχειρηματικό πλαίσιο εντός του οποίου καλείται να λειτουργήσει. Όπως τεκμηριώνεται από τη διεθνή εμπειρία και απεικονίζεται στο Σχήμα 2, στις πρώτες φάσεις του κύκλου ζωής ενός έργου, σημαντική δραστηριότητα και ιδιαίτερα καθοριστική, όσον αφορά την τήρηση του προγραμματιζόμενου χρονοδιαγράμματος, αποτελεί η αδειοδότησή του, με έμφαση στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του. Για τους παραπάνω λόγους, στην ενότητα που ακολουθεί, παρουσιάζεται συνοπτικά το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου καλείται να σχεδιασθεί και να υλοποιηθεί ένα μεταλλευτικό έργο στην Ελλάδα σήμερα, και το οποίο καθορίζει τις σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης Θεσμικό πλαίσιο Ελληνική Νομοθεσία Σύμφωνα με Άρθρο 18 του Ελληνικού Συντάγματος προβλέπεται ότι «ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με τη ιδιοκτησία και τη διάθεση των μεταλλείων, ορυχείων..., ιαματικών, ρεόντων και υπόγειων υδάτων και γενικά του υπόγειου πλούτου». Σε εφαρμογή του Συντάγματος, οι μεταλλευτικές και λατομικές εξορυκτικές εργασίες διέπονται γενικά από το Ν. 210/1973 Περί Μεταλλευτικού Κώδικα, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 274/1976. Ο Μεταλλευτικός Κώδικας ρυθμίζει θέματα διοικητικής φύσεως σχετικά με τη μεταλλευτική έρευνα, τον τρόπο αποκτήσεως μεταλλευτικών δικαιωμάτων από ιδιώτες, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μεταλλειοκτητών κ.α. Στις γενικές διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα, γίνεται η διάκριση μεταξύ μεταλλευτικών ορυκτών ή μεταλλευμάτων και λατομικών ορυκτών. Σε συνέχεια του Διαχείριση Μεταλλευτικών Έργων και Αειφόρος Ανάπτυξη, Κ. Αδάμ, τελική έκδοση 13

14 Μεταλλευτικού Κώδικα, ο Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, ΚΜΛΕ, Κ.Υ.Α / , αναπτύσσει και καλύπτει διεξοδικά τα θέματα ορθολογικής δραστηριότητας, ασφάλειας και προστασίας της υγείας των εργαζομένων, για τον εντοπισμό ή εκμετάλλευση ή αξιοποίηση ή επεξεργασία των ορυκτών υλών. Επίσης με τον ΚΜΛΕ καθορίζονται οι διαδικασίες για την απόκτηση και ανάκληση αδειών για τις μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες, όπως και ρυθμίσεις σχετικά με την προστασία του αέρα, των υδάτων, του εδάφους και του περιβάλλοντος γενικότερα κ.λ.π. Ο ΚΜΛΕ τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με μία σειρά από Υπουργικές Αποφάσεις, [8]. Επίσης ειδικά Νομοθετήματα καλύπτουν τα περί αδειοδότησης και λειτουργίας λατομείων, εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, γεωθερμίας. [8] Όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική αδειοδότηση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται στα νομοθετήματα, που αναφέρονται συνοπτικά στην συνέχεια. Ο Ν.1650/86 «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις», θεσπίζει μεταξύ άλλων την εκπόνηση ειδικών κατά περίπτωση μελετών για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ως προαπαιτούμενο για την πραγματοποίηση των έργων που κατατάσσονται σε κατηγορίες κατά τις διατάξεις του ως άνω νόμου και των σχετικών κατ εξουσιοδότηση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) που αναφέρονται κατωτέρω. Διαχείριση Μεταλλευτικών Έργων και Αειφόρος Ανάπτυξη, Κ. Αδάμ, τελική έκδοση 14

15 Όσον αφορά την κατηγορία των απαιτούμενων περιβαλλοντικών μελετών, αυτή εξαρτάται από τη σοβαρότητα των δυνητικών επιπτώσεων που συνεπάγεται η υλοποίηση του έργου. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα μεταλλευτικά έργα, νέα ή υφιστάμενα, ξεκινώντας από τις ερευνητικές γεωτρήσεις, τον καθορισμό λατομικών και μεταλλευτικών ζωνών, τις εργασίες εξόρυξης, και τις επιφανειακές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού που τις συνοδεύουν, υπάγονται στο σύνολό τους στην Πρώτη Κατηγορία της 5 ης Ομάδας («Εξορυκτικές και Συναφείς Δραστηριότητες») έργων και δραστηριοτήτων, της ΚΥΑ Η.Π /2332/2002, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ υπ αριθ. οικ / Το περιεχόμενό των περιβαλλοντικών μελετών και τα στοιχεία που υποβάλλονται με αυτές ακολουθούν τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Η.Π /703/Φ104 «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων», και την ΚΥΑ 69269/1990. Ο τρόπος συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εξειδικεύονται από τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 37111/2021/2003. Σε περίπτωση που η μεταλλευτική δραστηριότητα χωροθετείται σε δασική έκταση, απαιτείται έγκριση του Ν.998/79, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3208/03. Τα επί μέρους στάδια της διαδικασίας για τη αδειοδότηση των μεταλλευτικών έργων όπως προκύπτουν από το κείμενο θεσμικό πλαίσιο, από το στάδιο της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης, μέχρι την άδεια κατασκευής και λειτουργίας των μεταλλείων και των συνοδών εγκαταστάσεων, συνοψίζονται γραφικά στο Σχήμα 4. Διαχείριση Μεταλλευτικών Έργων και Αειφόρος Ανάπτυξη, Κ. Αδάμ, τελική έκδοση 15

16 Π.Π.Ε.Α ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ Μ.Π.Ε ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρου 4 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ* ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΠΙΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΛ. ΣΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΟ- ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ * σε περίπτωση που η μεταλλευτική δραστηριότητα χωροθετείται σε δασική έκταση Σχήμα 4 Διαδικασία αδειοδότησης μεταλλευτικών έργων σύμφωνα με το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο Permitting procedure for mining projects according to the prevailing Legislation Το εξειδικευμένο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, (π.χ. ενδιαιτήματα, βιοποικιλότητα, νερά, ατμοσφαιρικό περιβάλλον κλπ.), διαχείριση ορισμένων τύπων στερεών αποβλήτων (αδρανή, επικίνδυνα κλπ.), ο καθορισμός ορίων για συγκεκριμένους τύπους ρύπων κλπ, παρουσιάζεται συνοπτικά στην ενότητα που ακολουθεί σχετικά με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τις εξορυκτικές δραστηριότητες Ευρωπαϊκό Θεσμικό πλαίσιο Σήμερα, το 40% περίπου του νομοθετικού έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορά σε περιβαλλοντικά θέματα. Τα νομοθετήματα αυτά χαρακτηρίζονται από οριζόντια και κάθετη θεματική ανάπτυξη, όπως παρουσιάζεται στα Σχήματα 5α και 5β. Η οριζόντια (horizontal) Διαχείριση Μεταλλευτικών Έργων και Αειφόρος Ανάπτυξη, Κ. Αδάμ, τελική έκδοση 16

17 νομοθεσία περιλαμβάνει τα γενικά νομοθετήματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική διαχείριση, συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών για το περιβάλλον και την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και έργα. Παράλληλα διαμορφώνεται το εξειδικευμένο κάθετο (vertical) θεσμικό πλαίσιο, που αφορά σε ειδικότερους, προσδιορισμένους τομείς, ορισμένα προϊόντα ή συγκεκριμένους τύπους ρύπων. Σχήμα 5(α) Συνοπτική παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Θεσμικού Πλαισίου για το περιβάλλον Σχηματική συσχέτιση μεταξύ στρατηγικών, διαχείρισης και τομεακών εργαλείων Διαχείριση Μεταλλευτικών Έργων και Αειφόρος Ανάπτυξη, Κ. Αδάμ, τελική έκδοση 17

18 EU Framework Overview highlighting the horizontal relationship between strategies, management and Sector-specific Instruments Σχήμα 5(β) Σχηματική απεικόνιση νομοθετικών τομέων και αλληλεπίδραση των συναφών θεσμικών εργαλείων σχετικά με τη Περιβαλλοντική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Overview highlighting various vertical Sectors and relevant Interrelated Instruments regarding the European Environmental Legislation Διαχείριση Μεταλλευτικών Έργων και Αειφόρος Ανάπτυξη, Κ. Αδάμ, τελική έκδοση 18

19 Σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον ( ), η αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων, όπου και εντάσσεται η μεταλλευτική δραστηριότητα, συνιστά μια από τις τέσσερις περιοχές προτεραιότητας για δράση, Σχήμα 5(α). Η πολιτική ή στρατηγική κατεύθυνση προς την οποία η προστασία του περιβάλλοντος κατά την εξορυκτική δραστηριότητα αποκτά μεγαλύτερη σημασία αντανακλάται και σε μια σειρά από νέα ή υπό διαμόρφωση κοινοτικά νομοθετήματα. Στην παρούσα φάση ιδιαίτερη σημασία για τη εξορυκτική βιομηχανία έχει μεταξύ άλλων η πρόταση Οδηγίας για τη διαχείριση των αποβλήτων από την εξορυκτική βιομηχανία (COM(2003) 319 και COM(2005) 170) [9] Δείκτες αειφόρου ανάπτυξης Εντούτοις, εκτιμάται ότι η συμμόρφωση με το κείμενο θεσμικό πλαίσιο αποτελεί μόνο ένα τμήμα της διαδικασίας για την αειφόρο ανάπτυξη του μεταλλευτικού κλάδου. Με δεδομένη τη σημασία που έχει για την παρακολούθηση της επίδοσης ενός μεταλλευτικού έργου, η επιλογή και καταγραφή των κατάλληλων Συγκεκριμένων, Μετρήσιμων, Εφικτών, Ρεαλιστικών και με Χρονική Αναφορά δεικτών, στον Πίνακα 1, συνοψίζεται μία σειρά από επιλεγμένους δείκτες παρακολούθησης για τη μη ενεργειακή εξορυκτική βιομηχανία. Αυτοί οι δείκτες αειφόρου ανάπτυξης (Sustainable Development Indicators, SDI) καθορίστηκαν από το Raw Materials Supply Group (RMSG) στα πλαίσια έργου υποστηριζόμενου από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων (DG Enterprise), της Ε.Ε [10]. Η ομάδα του ως άνω έργου, απαρτιζόταν από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών-μελών της Ε.Ε. των υπό ένταξη και υποψηφίων προς ένταξη χωρών, των βιομηχανικών συνδέσμων, σωματείων εργαζομένων, καθώς και εκπροσώπων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Διαχείριση Μεταλλευτικών Έργων και Αειφόρος Ανάπτυξη, Κ. Αδάμ, τελική έκδοση 19

20 Πίνακας 1 Δείκτες αειφόρου ανάπτυξης για τη μη ενεργειακή εξορυκτική βιομηχανία [10] Sustainable development indicators for the non-energy extractive industry [10] 1. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (Σύνολο άμεσων και έμμεσων θέσεων απασχόλησης) 2. ΚΟΣΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Συνολικό κόστος γεωλογικών εργασιών ανά κύκλο εργασιών) 3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Συνολικές δαπάνες ανά κύκλο εργασιών) 4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (Μέση απόσταση από το σημείο εξόρυξης στον πελάτη, % μεταφορών οδικώς, σιδηροδρομικώς και από θαλάσσης) 5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Συνολικός αριθμός εργάσιμων ωρών που απωλέσθησαν λόγω επαγγελματικών ατυχημάτων, Συνολικός αριθμός ωρών κατάρτισης στον τομέα της υγείας και ασφάλειας, Συνολικός αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων) 6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Η Εταιρία διαθέτει σύστημα καταχώρισης και παρακολούθησης των παραπόνων των πολιτών (Ναι/Όχι), Συνολικός αριθμός εκδηλώσεων στις οποίες συμμετείχε η τοπική κοινωνία) 7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (Ώρες κατάρτισης προς συνολικό αριθμό ωρών εργασίας) 8. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (MJ ανά t του συνολικού εμπορεύσιμου προϊόντος) 9. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ (m 3 ανά tn του συνολικού εμπορεύσιμου προϊόντος) 10. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΓΗΣ (Συνολική έκταση γης που χρησιμοποιείται για την εξόρυξη ορυκτών) 11. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΣ (Συνολική έκταση γης που αποκαθίσταται, Συνολική νέα έκταση γης που χρησιμοποιείται για την εξόρυξη ορυκτών) 12. ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (Ποσοστό ουσιών οι οποίες θεωρούνται ως επικίνδυνες για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία ανά παραγωγική μονάδα) 13. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ (Συνολικός αριθμός και αριθμός ανά επιμέρους κατηγορία δημοσιοποιημένων συμβάντων που συνιστούν παραβίαση της εθνικής Νομοθεσίας για το περιβάλλον, π.χ. διαρροές, εκπομπές στον αέρα, απορρίψεις στο έδαφος και σε υδατικούς αποδέκτες) Οι Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης (SDI), που αποτέλεσαν το προϊόν της συνεργασίας του RMSG, αντικατοπτρίζουν ισόρροπα τους τρεις πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης, δηλ. τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές συνιστώσες. Οι ως άνω δείκτες αποτελούν μετρήσιμα μεγέθη και μπορούν να αποτελέσουν αξιοποιήσιμα και αξιόπιστα εργαλεία στα πλαίσια της διαχείρισης των μεταλλευτικών έργων και της επίτευξης των στόχων για βελτίωση Διαχείριση Μεταλλευτικών Έργων και Αειφόρος Ανάπτυξη, Κ. Αδάμ, τελική έκδοση 20

21 της ποιότητας και της βιωσιμότητας του κλάδου, προβλέπεται δε η αξιολόγηση και η επικαιροποίησή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. 4. ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο σχεδιασμός ενός μεταλλευτικού έργου, που όπως προαναφέρθηκε αποτελεί αρχική φάση του κύκλου ζωής ενός έργου, με υψηλά επίπεδα επιχειρηματικού κινδύνου αλλά και ευκαιριών, αξιοποιεί τα αποτελέσματα της συνεργασίας διεπιστημονικών ομάδων μελετητών-επιστημόνων (Γεωλόγων, Τοπογράφων, Υδρολόγων, Υδρογεωλόγων, Μεταλλειολόγων, Μεταλλουργών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων, Αρχιτεκτόνων, Στατικών, Δασολόγων, Περιβαλλοντολόγων, Οικονομολόγων, Κοινωνιολόγων κλπ.). Στο στάδιο αυτό και μετά τον προκαταρκτικό σχεδιασμό του έργου, εκπονείται η Προμελέτη Σκοπιμότητας του έργου κατά την οποία αξιολογείται αρχικά η βιωσιμότητά του. Στην περίπτωση που το έργο αξιολογηθεί ως βιώσιμο σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό, τεχνολογικό και οικονομικό πλαίσιο, εκπονείται η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α). Η αξιολόγηση της σημασίας των δυνητικών επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, επιβάλλει κατά περιπτώσεις την τροποποίηση του σχεδιασμού του έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στις εξεταζόμενες περιβαλλοντικές παραμέτρους, γεγονός που καλεί την ομάδα του έργου να συνεργαστεί εκ νέου για την αποτίμηση της βιωσιμότητας του τροποποιημένου αυτού σχεδιασμού Έργο Χρυσού Σαπών Στα πλαίσια της παρούσης, ως παράδειγμα μεταλλευτικού έργου, του οποίου ο σχεδιασμός εκπονήθηκε ως μία δυναμική διαδικασία με στόχο τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της Διαχείριση Μεταλλευτικών Έργων και Αειφόρος Ανάπτυξη, Κ. Αδάμ, τελική έκδοση 21

Εντός δύο ετών υποβολή πλήρους και άρτιου Επενδυτικού Σχεδίου αξιοποίησης του μεταλλευτικού δυναμικού της περιοχής και με Μεταλλουργία Χρυσού

Εντός δύο ετών υποβολή πλήρους και άρτιου Επενδυτικού Σχεδίου αξιοποίησης του μεταλλευτικού δυναμικού της περιοχής και με Μεταλλουργία Χρυσού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ 1 1. Η Σύμβαση του 2004 Επαναλειτουργία Μεταλλείου (Μαύρων Πετρών, κάτω από την Στρατονίκη) Εντός δύο ετών υποβολή πλήρους και άρτιου Επενδυτικού Σχεδίου αξιοποίησης του μεταλλευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Δέσμευση. Διάταξη Έργου

Περιβαλλοντική Δέσμευση. Διάταξη Έργου Αρχαιολογικοί χώροι και πολιτιστική κληρονομιά Για το σχεδιασμό του Έργου, ζητήθηκε επίσημα η άποψη της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων ώστε να προσδιοριστεί εάν υπάρχουν χώροι πολιτιστικής ή αρχαιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» Η σημασία του εξορυκτικού κλάδου για την ελληνική οικονομία Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα των Ορυκτών

Η έρευνα των Ορυκτών Η έρευνα των Ορυκτών Πρώτων Υλών στο Ι.Γ.Μ.Ε. (Έμφαση στις Ο.Π.Υ. για Αδρανή) Αναπλ. Καθηγητής Παν. Αθηνών Κ.Θ. Παπαβασιλείου Γενικός ιευθυντής του Ι.Γ.Μ.Ε. Πάτρα,, 18 Μαϊου 2010 1 Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε.

ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ ΧΡΥΣΩΡYΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση μέθοδων υπόγειας εκμετάλλευσης

Σύγκριση μέθοδων υπόγειας εκμετάλλευσης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Σύγκριση μέθοδων υπόγειας εκμετάλλευσης Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Μέθοδοι Υπόγειας Εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΣΜΕ. Βόλος Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2006. «Σηµασία εφαρµογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελληνική Μεταλλεία»

ΗΜΕΡΙ Α ΣΜΕ. Βόλος Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2006. «Σηµασία εφαρµογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελληνική Μεταλλεία» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ - ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟ. 3062/2002 Ο ΟΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 10 & ΡΗΓΙΛΛΗΣ - ΑΘΗΝΑ 10674 - τηλ. 210-7215900-902-903 - fax 210-7215950

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Βιώσιμη Ανάπτυξη ιαχείριση Αδρανών Υλικών Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Ιωάννης Κυριαζής Μεταλλειολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Στέφανος Αργυράκης Γεωλόγος-Περιβαλλοντολόγος, Περιφ. Ενότητα Πέλλας Έδεσσα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προτεινόμενες Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δημήτρης Μελάς Αν. Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΒΡΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΒΡΟΥ ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ELDORADO GOLD CORPORATION - OPERATIONS - Olympias Project, Makedonia, Greece Skouries Project, Makedonia, Greece Stratoni Project, Makedonia, Greece Perama Hill

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΑΡ ΣΥΖΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ. Κατερίνα Αδάμ, MSc, PhD Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ. Μέλος της Ομάδας Μελέτης ΜΠΕ Περάματος

Η ΔΗΜΑΡ ΣΥΖΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ. Κατερίνα Αδάμ, MSc, PhD Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ. Μέλος της Ομάδας Μελέτης ΜΠΕ Περάματος Η ΔΗΜΑΡ ΣΥΖΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ Μέλος της Ομάδας Μελέτης ΜΠΕ Περάματος Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2012 ΚΟΙΤAΣΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟY ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ& ΕΥΡΩΠΗ Η Ελλάδα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ Γ ΚΠΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΓΜΕ 2003 2008: «Ολοκληρωμένη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 12: Βιομηχανική ρύπανση- Υγρά βιομηχανικά απόβλητα και διάθεση αυτών (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλευτικό Έργο Απόθεση Καταλοίπων Επεξεργασίας Βωξίτη Νομός Βοιωτίας, Κεντρική Ελλάδα

Μεταλλευτικό Έργο Απόθεση Καταλοίπων Επεξεργασίας Βωξίτη Νομός Βοιωτίας, Κεντρική Ελλάδα TOMH 7-7 1:1000 Αύλακα αποστράγγισης αναβαθμού Δυτική τάφρος αποστράγγισης Αύλακα αποστράγγισης αναβαθμού Ανοικτή επενδεδυμένη τάφρος, με έγχυτο σκυρόδεμα C16/20 και ένα πλέγμα Τ131, τραπεζοειδούς διατομής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη, Ειδικός Επιστήμονας, Προϊστάμενος Τμήματος Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού Υπουργείου Εσωτερικών, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πολιτική για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών. Γαληνίτης

Εθνική Πολιτική για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών. Γαληνίτης Εθνική Πολιτική για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών Γαληνίτης Η εκτύπωση έ γινε με τη χορηγία του Σύνδεσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Με τη συνεργασία Πολιτείας, κοινωνίας και επιχειρήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική

Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική Μεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» Το µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» ανήκει στα µεταλλεία Κασσάνδρας που εκτείνονται στο βορειοανατολικό τµήµα της Χαλκιδικής Κοίτασµα µικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 14 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, P.E., ASHRAE Accredited

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΈΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ (1) ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΕΡΓΟ Κοινά στοιχεία & διαφορές Διενεργούνται από ανθρώπους (και) μηχανές Διαθέτουν περιορισμένους πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο διοργανώνεται με τη συνεργασία Κυπριακών και Ελλαδικών φορέων. 20-22 Νοεμβρίου 2014. Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία

Το συνέδριο διοργανώνεται με τη συνεργασία Κυπριακών και Ελλαδικών φορέων. 20-22 Νοεμβρίου 2014. Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ Το συνέδριο διοργανώνεται με τη συνεργασία Κυπριακών και Ελλαδικών φορέων 20-22 Νοεμβρίου 2014 Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë

Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë Περιεχόµενα 5 Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë Η συγγραφή ενός βιβλίου σαν συνέπεια πνευµατικής διεργασίας, είναι η προσπάθεια προαγωγής απόψεων και γνώσεων σε ευρύτερο κοινό. Ο ανά χείρας τόµος όµως, δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας

Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Καθ. Κ. Κομνίτσας Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων Πολ. Κρήτης Ημερίδα Βιώσιμη Διαχείριση Αδρανών» ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης 16 Μαΐου 2011 Οδηγία 2006/21/EC 15 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable Aggregates Resource Management SARMα

Sustainable Aggregates Resource Management SARMα Sustainable Aggregates Resource Management SARMα Βιώσιμη Διαχείριση Αδρανών Υλικών Καθηγητής Αγιουτάντης Ζαχαρίας Επιστημονικός υπεύθυνος Έργου Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

3 rd International Forum Mineral Resources in Greece A Driving Force For Economic Development Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία

3 rd International Forum Mineral Resources in Greece A Driving Force For Economic Development Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία 3 rd International Forum Mineral Resources in Greece A Driving Force For Economic Development Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία Ομιλία Καθ. Γιάννη Μανιάτη, Γραμματέα Κ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ. «ΟΡΥΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΙΦΑΝΕΙΙΑΚΩΝ ΚΑΙΙ ΥΠΟΓΕΙΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΙΟΟ ΔΔ ΟΟ ΣΣ Α ΝΝ ΑΑΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ : 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 212 (2 η έκδοση) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Η τεχνική έκθεση με τίτλο «: περίοδος αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον ρ. Κ. Αραβώσης Πρόεδρος ΠΑΣΕΠΠΕ ΘΕΣΜΟΣ Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ)

Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου: Περίληψη του έργου Δίκτυο ΑειΦόρων ΝΗσων Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι (Περιοδεία) Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ H Πρακτική άσκηση I περιλαμβάνεται στα υποχρεωτικά μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Κατάρτισης και Στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων

Προγραμματισμός Κατάρτισης και Στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων Προγραμματισμός Κατάρτισης και Στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων Χριστίνα Ζερβού Η έννοια της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων/ The concept of waste prevention Πληθυσμιακή

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5288 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. Υποέργο: «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Παρουσίαση: Γεώργιος Οικονόμου Δρ Γεωλόγος Δ/ντής Ορυκτών Φυσικών Πόρων ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα