ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Εκτός και εάν διαφορετικά ορίζεται στα διάφορα έγγραφα, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις κάτωθι σηµασίες: Αγοραστής : εννοεί την ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ), ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε ως το νοµικό πρόσωπο που εκδίδει την εντολή αγοράς. Προµηθευτής : εννοεί το νοµικό πρόσωπο, το οποίο θα προµηθεύσει στον αγοραστή τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες που καθορίζονται στην εντολή αγοράς. Προϊόντα : εννοεί όλα τα υλικά που θα προµηθευτεί ο αγοραστής µε την εντολή αγοράς. Υπηρεσίες: εννοεί όλες τις υπηρεσίες που εκτελούνται ή παρέχονται από τον προµηθευτή. Εντολή αγοράς : εννοεί την επίσηµη, τυπική ανάθεση από τον αγοραστή βάσει της οποίας προϊόντα ή υπηρεσίες παρέχονται από τον προµηθευτή. Προσφορά : εννοεί την επίσηµη προσφορά µαζί µε τις τεχνικές προδιαγραφές και όποιες διορθώσεις ή τροποποιήσεις εις αυτήν, την οποία εκδίδει ο προµηθευτής κατόπιν αιτήσεως του αγοραστή. Ζήτηση προσφοράς : εννοεί την αίτηση που υποβάλλει ο αγοραστής ζητώντας οικονοµική και τεχνική προσφορά από τους προµηθευτές. 2. ΕΝΤΟΛΗ ΑΓΟΡΑΣ 2.1 Το παρόν έγγραφο επισυνάπτεται στην παρεχόµενη εντολή αγοράς, και υπόκειται στους ακόλουθους όρους. Στην περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ αυτών των όρων του παρόντος εγγράφου και εκείνων της προαναφερθείσας εντολής αγοράς, θα υπερισχύσουν οι τελευταίοι. 2.2 Ο προµηθευτής πρέπει να επιστρέψει στον αγοραστή ένα αντίγραφο της εντολής αγοράς καθώς επίσης και αυτού του εγγράφου εντός 20 ηµερών από την λήψη των ανωτέρω δεόντως υπογεγραµµένων προς έγκριση και χωρίς καµιά αµφισβήτηση. Στην αντίθετη περίπτωση ο αγοραστής έχει το δικαίωµα να θεωρήσει άκυρη την εντολή αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση ο αγοραστής πρέπει να ειδοποιήσει τον προµηθευτή αναλόγως. 2.3 Ο προµηθευτής δεν θα πρέπει να µεταβιβάσει την εντολή αγοράς ή τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν και από αυτούς τους γενικούς όρους, είτε καθ ολοκληρίαν είτε εν µέρει σε τρίτα µέρη χωρίς προηγουµένως να λάβει γραπτή εξουσιοδότηση από τον αγοραστή. Συγκεκριµένα, πίστωση απορρέουσα από την εντολή αγοράς, δεν θα πρέπει να µεταβιβαστεί σε τρίτα µέρη. Παραβίαση αυτής της απαγόρευσης θα αποτελέσει µια σοβαρή αθέτηση συµβολαίου και κατά συνέπεια θα παράσχει το δικαίωµα στον αγοραστή να αναστείλει την πληρωµή. Κάθε υπο-εντολή προς υπο-προµηθευτάς από τον προµηθευτή θα εγκρίνεται από τον αγοραστή εκ των προτέρων. Η εξουσιοδότηση που παραχωρείται στον προµηθευτή να θέτει τις υπο-εντολές για την κατασκευή όλου ή µέρους του υλικού εξοπλισµού, δεν θα απαλλάσσει τον προµηθευτή από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του έναντι του αγοραστή. 2.4 Ο αγοραστής µπορεί να τροποποιήσει ή ακυρώσει την εντολή αγοράς. Εντός 10 ηµερών από τη λήψη των οδηγιών που αφορούν τις τροποποιήσεις, ο προµηθευτής θα υποβάλλει προς έγκριση στον αγοραστή οποιοδήποτε αίτηµα τροποποίησης τιµών ή των όρων παράδοσης. Ο αγοραστής µπορεί να ακυρώσει την εντολή οποιαδήποτε στιγµή δίδοντας γραπτή ειδοποίηση στον προµηθευτή. Σε αυτή την περίπτωση τα ενδιαφερόµενα µέρη θα συναντηθούν το συντοµότερο δυνατόν προκειµένου να συµφωνήσουν επί του ποσού όποιας αποζηµίωσης. 2.5 Ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέσει οποιαδήποτε περιθώρια δυναµικότητας έχει, προκειµένου να βελτιώσει την απόδοσή του ως προµηθευτής, όταν του ζητηθεί εγγράφως από τον αγοραστή, δίχως καµία µεταβολή στην τιµή. 2.6 Ο προµηθευτής θα είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για τις τεχνικές λύσεις που εφαρµόζονται στον δικό του σχεδιασµό. Με αυτό τον τρόπο ο προµηθευτής δεσµεύεται να τηρεί τις γενικές αρχές πρόληψης όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία των χειριστών στους χώρους εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος. 2.7 Οιοδήποτε όροι και συνθήκες υπάρχουν ή προσαρτώνται στην προσφορά του προµηθευτή, δια του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι υπερισχύουν εκείνα που αναφέρονται στην εντολή αγοράς, εκτός και Σελίδα 1 από 6 Αναθ.2 /Αύγουστος 2004

2 εάν υπάρχει ειδική µνεία. Αν στην εντολή αγοράς υπάρχει αναφορά στην προσφορά του προµηθευτή ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το γεγονός αυτό δεν θα θεωρείται ότι τροποποιεί τον ανωτέρω σαφή όρο. 3. ΟΡΟΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 3.1 Εκτός των όσων προσδιορίζονται στην παράγραφο 11, η συµφωνηµένη ηµεροµηνία παράδοσης είναι οριστική και υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης αποδιδόµενης στον προµηθευτή, και υπό την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής αποδέχεται την καθυστερηµένη παράδοση, θα επιβάλλονται αυτόµατα κυρώσεις στον προµηθευτή, σύµφωνα µε τις ρήτρες της εντολής αγοράς και µε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος αποζηµίωσης για ζηµία. Εάν η καθυστερηµένη παράδοση δεν γίνει δεκτή από τον αγοραστή, ο αγοραστής τότε µε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος έναντι του προµηθευτή, θα δικαιούται να ακυρώσει την εντολή αγοράς µέσω γραπτής ειδοποίησης προς τον προµηθευτή, ο οποίος δεν θα δικαιούται καµίας αποζηµίωσης. 3.2 Κανένα µέρος δεν θα θεωρείται ότι παραβιάζει τους όρους παράδοσης στην περίπτωση κωλύµατος προκύπτοντος λόγω «ανωτέρας βίας». Με τον όρο αυτόν υποδηλώνεται όποιο από τα ακόλουθα συµβάντα: κηρυσσόµενη ή ντε φάκτο κατάσταση πολέµου, εξέγερση, πολιτική αναταραχή, σεισµοί, πληµµύρες, πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές, πανώλη ή άλλες επιδηµίες, εθνικές απεργίες κηρυσσόµενες από τα Συνδικάτα. 3.3 Το µέρος επικαλούµενο «ανωτέρα βία» αµέσως θα γνωστοποιεί στο άλλο µέρος εγγράφως τις συνθήκες που το εµπόδισαν να φέρει εις πέρας την συµβατική του υποχρέωση, αναφέροντας την αναµενόµενη καθυστέρηση. Το ενδιαφερόµενο µέρος θα γνωστοποιεί το ίδιο τάχιστα στο άλλο την λήξη της κατάστασης «ανωτέρας βίας». Το µέρος που δεν θα γνωστοποιήσει στο άλλο την έναρξη ή τη λήξη ενός περιστατικού «ανωτέρας βίας», θα θεωρηθεί ότι παραβιάζει τους όρους της συµφωνίας. 3.4 Αν παρουσιαστεί ανάγκη ένα από τα δύο µέρη να γνωστοποιήσει στο άλλο την ύπαρξη «ανωτέρας βίας» ως ορίστηκε ανωτέρω, ο αγοραστής θα δικαιούται να ακυρώσει την εντολή αγοράς και να ακυρώσει την προµήθεια των εµπορευµάτων, που δεν έχουν παραδοθεί ακόµα, δίνοντας στον προµηθευτή γραπτή ειδοποίηση των ανωτέρω. Με εξαίρεση την πληρωµή οιονδήποτε παραδοθέντων εµπορευµάτων, ο αγοραστής θα αποδεσµεύεται από όλες τις άλλες υποχρεώσεις πληρωµής ή άλλες υποχρεώσεις καθοριζόµενες από την ακυρωµένη, κατ αυτόν τον τρόπο, εντολή αγοράς. 4. ΤΙΜΕΣ 4.1 Οι τιµές που αναφέρονται στην εντολή αγοράς συµπεριλαµβάνουν κάθε είδους κόστη, υποχρεώσεις, φόρους και ασφάλιση, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στην εντολή αγοράς. 5. ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 5.1 Οι πληρωµές προς τον προµηθευτή θα γίνονται σύµφωνα µε τους όρους πληρωµής που ορίζονται στην εντολή αγοράς. Όταν ορίζεται ότι η πληρωµή θα γίνει σε χ ηµέρες από την έκδοση τιµολογίου, διευκρινίζεται ότι η πληρωµή θα γίνει σε χ ηµέρες µετά το τέλος του µήνα, στον οποίο τα σχετικά τιµολόγια και τα απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα έχουν ληφθεί από τον αγοραστή. Οι καταβαλλόµενες πληρωµές δεν θα θεωρούνται ότι συνιστούν ακόµη και µερική αποδοχή των προϊόντων σύµφωνα µε την εντολή αγοράς και δεν θα βλάπτουν το δικαίωµα του αγοραστή να απορρίπτει τα προαναφερθέντα εµπορεύµατα και να λάβει επιστροφή οποιουδήποτε ποσού έχει καταβληθεί στον προµηθευτή για αυτά τα εµπορεύµατα. 5.2 Ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωµα να αναστείλει πληρωµές προς τον προµηθευτή µέχρις ότου ικανοποιηθούν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις της εντολής αγοράς. 5.3 Ο προµηθευτής δεν θα διακόψει την εργασία εξαιτίας καθυστέρησης ή αναστολής των προαναφερθέντων πληρωµών. 5.4 Τα ελάχιστα απαιτούµενα έγγραφα για την πληρωµή του προµηθευτή είναι (λεπτοµέρειες δίνονται στο έγγραφο «Γενικές οδηγίες για έγγραφα αποστολής, τιµολόγια και παράδοση των εµπορευµάτων»): α) Πρωτότυπο τιµολόγιο όπου όλα τα στοιχεία ορίζονται σαφώς (το όνοµα του προµηθευτή, ΑΦΜ ή κωδικός ΦΠΑ (ή VAT προκειµένου για αλλοδαπή εταιρεία), ο αριθµός της εντολής αγοράς, τραπεζικές λεπτοµέρειες κτλ.) β) ελτίο αποστολής (ή πρωτότυπο παραστατικό της φορτωτικής ή CMR, προκειµένου για προµήθεια εξωτερικού) γ) Κατάλογος των αποστελλοµένων εµπορευµάτων (packing list) δ) Όλα τα πιστοποιητικά που ζητήθηκαν µε την εντολή αγοράς. Σελίδα 2 από 6 Αναθ.2 /Αύγουστος 2004

3 Σε περίπτωση παροχής υπηρεσίας από προµηθευτή εξωτερικού, µια πρωτότυπη δήλωση για την εφαρµογή διπλής φορολόγησης µεταξύ Ελλάδας και (της χώρας µόνιµης διαµονής του προµηθευτή) - claim for the application of the double convention between Greece and (country of supplier s residenceπρέπει να συµπληρωθεί σωστά και σφραγιστεί από τις φορολογικές αρχές της χώρας του προµηθευτή. Αυτή η αίτηση πρέπει να σταλεί µε το τιµολόγιο. Η παράλειψη αποστολής αυτής της αίτησης έχει ως αποτέλεσµα την πληρωµή του τιµολογίου µε παρακράτηση ενός ποσοστού από την αξία του τιµολογίου, το οποίο ορίζεται σύµφωνα µε τον ελληνικό νόµο για την εν λόγω χώρα. 5.5 Εάν τα παραπάνω έγγραφα δεν ληφθούν εγκαίρως, τότε θα υπάρξει ανάλογη καθυστέρηση της πληρωµής χωρίς ο αγοραστής να ευθύνεται για όποιο επιπρόσθετο κόστος (τόκοι, κτλ.). 6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Ο προµηθευτής εγγυάται στον αγοραστή και/ή στον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του τελευταίου, σε οιοδήποτε χρόνο συµβατό µε τις εργάσιµες ώρες του προµηθευτή, ελεύθερη πρόσβαση στις εργασίες του προµηθευτή έχοντας όλες τις πληροφορίες και/ή την απαιτούµενη βοήθεια για να ελέγχει την οµαλή εκτέλεση της προµήθειας. Η παραχώρηση ελεύθερης πρόσβασης και η παροχή όλων των απαραίτητων διευκολύνσεων και µέσων εποπτείας θα εξασφαλίζονται επίσης και από τους υπο-προµηθευτές, µέσω του προµηθευτή ο οποίος θα καθορίζει τις απαιτήσεις του αγοραστή στις σχετικές υπο-εντολές. Ο προµηθευτής και µέσω αυτού οι υπο-προµηθευτές θα εγγυώνται την ύπαρξη ασφαλών και υγιεινών συνθηκών για τους επιθεωρητές σε χώρους και εγκαταστάσεις στους οποίους ο αγοραστής ή το, επιφορτισµένο από τον τελευταίο, προσωπικό πρέπει να έχει πρόσβαση για να πραγµατοποιήσει τους ελέγχους. 7. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 7.1 Όλα τα υλικά θα υπόκεινται σε επιθεώρηση και έλεγχο από τον αγοραστή και/ή από ένα φορέα επιθεώρησης και κατά τη διάρκεια της κατασκευής και/ή µετά την ολοκλήρωσή της. Ο προµηθευτής θα παρέχει µε δικά του έξοδα και θα αναλαµβάνει υπευθυνότητες για όλη την απαιτούµενη εργασία, υλικά και υπηρεσίες για αυτό τον σκοπό και θα εξασφαλίζει το ίδιο από τους υπο-προµηθευτές του. 7.2 Ο προµηθευτής και µέσω αυτού οι υπο-προµηθευτές θα εξακριβώνουν και εγγυώνται την ύπαρξη συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής σε χώρους όπου πραγµατοποιούνται λειτουργίες επιθεώρησης και ελέγχου από τον αγοραστή και/ή από το προσωπικό το ορισµένο από τον τελευταίο, παρέχοντας επαρκείς πληροφορίες και οδηγίες, έτσι ώστε οι λειτουργίες να πραγµατοποιούνται χωρίς κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια του προαναφερθέντος προσωπικού. 7.3 Ο προµηθευτής θα λαµβάνει µε δική του ευθύνη και έξοδα όλες τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις από δηµόσιες αρχές ή άλλες υπηρεσίες για την πώληση και λειτουργία των προϊόντων στη χώρα προέλευσής τους και/ή στη χώρα προορισµού τους. 7.4 Σε καµία περίπτωση τα προϊόντα δεν θα αποστέλλονται µέχρις ότου διεξαχθούν οι τελικοί έλεγχοι και ο αγοραστής εγκρίνει τα ανωτέρω προς µεταφορά, ή µέχρις ότου συνταχθεί έγγραφο παραίτησης του δικαιώµατος του ελέγχου. 7.5 Ο αγοραστής µπορεί, σε οιοδήποτε στάδιο της κατασκευής, να παραιτηθεί του δικαιώµατος του ελέγχου, µε επιφύλαξη παντός δικαιώµατος να απορρίπτει ακατάλληλα εµπορεύµατα µετά την άφιξή τους στον προορισµό τους. 7.6 Ο προµηθευτής θα ενηµερώνει τον αγοραστή γραπτώς 30 ηµέρες πριν από τις ηµεροµηνίες ελέγχου, µε επιβεβαίωση µε φαξ 10 ηµέρες πριν από τις ηµεροµηνίες ελέγχου. Στην περίπτωση που οι επιβεβαιωµένοι έλεγχοι δεν µπορούν να διεξαχθούν εξαιτίας ατέλειας της προµήθειας ή πρέπει να επαναληφθούν εξαιτίας λαθών του προµηθευτή, οιοδήποτε σχετικό κόστος του αγοραστή για χαµένες εργατοώρες, για τροφοδοσία, στέγαση, ταξίδια, κτλ. θα χρεώνεται στον προµηθευτή. 7.7 Οι επιθεωρήσεις των ελέγχων που πραγµατοποιούνται, µε κανέναν τρόπο δεν θα απαλλάσσουν τον προµηθευτή από τις υποχρεώσεις του αναφορικά µε την εντολή αγοράς, ούτε και θα στερήσουν το δικαίωµα του αγοραστή να απορρίψει τα εµπορεύµατα κατά την άφιξή τους στον προορισµό τους. 7.8 Ο προµηθευτής θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή βαθµονόµηση των οργάνων και εργαλείων που χρησιµοποιεί. 8. ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8.1 Όλα τα εµπορεύµατα θα συµφωνούν µε τα ισχύοντα πρότυπα και στη χώρα προέλευσης και στη χώρα προορισµού. 8.2 Ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει πιστοποιητικά προέλευσης των υλικών, όπως και πιστοποιητικά ελέγχου σε κάθε στάδιο της κατασκευής. Τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά θα Σελίδα 3 από 6 Αναθ.2 /Αύγουστος 2004

4 αναφέρουν τον αριθµό της εντολής αγοράς και τον αριθµό/περιγραφή του είδους. Ο αριθµός των αντιγράφων των τελικών πιστοποιητικών που απαιτούνται από τον αγοραστή θα παρατίθενται λεπτοµερώς στην εντολή αγοράς. 9. ΥΠΟ-ΕΝΤΟΛΕΣ Οι αναφερόµενοι σε αυτό το άρθρο (9) όροι θα τηρηθούν µόνο στην περίπτωση που αναφέρονται στην εντολή αγοράς. 9.1 Εγκαίρως από την ηµεροµηνία παραλαβής της εντολής αγοράς ο προµηθευτής θα εφοδιάσει τον αγοραστή µε τα βασικά στοιχεία αναφορικά µε τις οιοδήποτε υπο-εντολές πρόκειται να τεθούν όπως και το πλήρες πρόγραµµα των προµηθειών. Ο προµηθευτής θα εκδώσει επίσης µια αναφορά προόδου εκτέλεσης των υπο-εντολών, η οποία θα ενηµερώνεται συνεχώς και θα υποβάλλλεται κάθε µήνα ή σε συµφωνηµένο χρόνο στον αγοραστή ή στον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του εις στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή, σύµφωνα µε το άρθρο Όλες οι υπο-εντολές θα φέρουν τον πλήρη αριθµό και τους όρους της εντολής αγοράς του αγοραστή, καθώς και την ακόλουθη σηµείωση: «τα προµηθευόµενα υπό την εντολή αυτή εµπορεύµατα υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο από τον αγοραστή και/ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του και/ή από έναν εξουσιοδοτηµένο φορέα επιθεώρησης». 9.3 Αµέσως µετά την έκδοση των υπο-εντολών για πρώτες ύλες και/ή για άλλα είδη, τα οποία παραγγέλλονται µέσω υπεργολάβων, ο προµηθευτής θα µεταβιβάσει αντίγραφα όλων των υποεντολών, χωρις ένδειξη αξίας, στον αγοραστή. 9.4 Η πηγή της προµήθειας θα αναφέρεται ευκρινώς σε όλες τις υπο-εντολές. 9.5 Κατά την παράδοση των υλικών από τους υπο-προµηθευτάς, ο προµηθευτής θα παραλάβει όλα τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά αναφορικά µε τον έλεγχο, την ανάλυση και την προέλευση των υλικών και θα τα στείλει αµέσως στον αγοραστή µαζί µε τη ενηµέρωση της παραλαβής των υλικών στις εγκαταστάσεις του. 10. ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 10.1 Ο προµηθευτής µε δικά του έξοδα θα ετοιµάσει τα σχέδια, τα έγγραφα και τα στοιχεία και θα υποβάλλει τα ανωτέρω προς έγκριση του αγοραστή όπως απαιτείται από την εντολή αγοράς των υλικών Η εγκεκριµένη σύνταξη των εγγράφων από τον αγοραστή δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί ή ακυρωθεί χωρίς πρότερη γραπτή εξουσιοδότηση του αγοραστή Η έγκριση του αγοραστή δεν θα απαλλάσσει τον προµηθευτή από καµιά υποχρέωση έναντι της εντολή αγοράς Όλα τα έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που εκδόθηκαν προκαταβολικά, θα υπογράφονται δεόντως από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του προµηθευτή, ως εγγύηση δέσµευσης του προµηθευτή Σύµφωνα µε την εντολή αγοράς, η προµήθεια θα περιλαµβάνει όχι µόνο όλα τα τεχνικά στοιχεία που είναι σχετικά µε την µελέτη, κατασκευή και υλικά και/ή ανέγερση εξοπλισµού, αλλά και όλα τα απαιτούµενα έγγραφα για την µεταφορά και/ή την εξαγωγή των ανωτέρω. 11. ΠΑΡΑ ΟΣΗ 11.1 Ο προµηθευτής µπορεί να παραδίδει τα εµπορεύµατα στο µέρος που καθορίζεται στην εντολή αγοράς µόνο αφού λάβει την γραπτή εξουσιοδότηση του αγοραστή. Το κόστος λόγω διαφοροποιηµένης παράδοσης θα επιβαρύνει τον προµηθευτή Ο αγοραστής σε καµία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνος για ζηµιές εξαιτίας οιουδήποτε λάθους του πράκτορα µεταφορών που έχει διοριστεί από εκείνον Τα υλικά παραµένουν στην κυριότητα του προµηθευτή και υπό την ευθύνη του µέχρις ότου παραδοθούν, σύµφωνα µε τους όρους της εντολής αγοράς. Ως ηµεροµηνία παράδοσης θεωρείται η ηµεροµηνία κατά την οποία εδόθη η γραπτή εξουσιοδότηση αποστολής των εµπορευµάτων από τον αγοραστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του Ο αγοραστής πρέπει/οφείλει να έχει ανοίξει µε δικές του δαπάνες και να χειρίζεται ένα ασφαλιστήριο που καλύπτει απώλειες ή ζηµίες στα υλικά και τον εξοπλισµό που είναι υπό µεταφορά µέχρι του σηµείου παράδοσης που αναφέρεται στην εντολή αγοράς. Ο προµηθευτής δεν υποχρεούται να παρέχει καµία επιπλέον ασφάλιση, εκτός εάν αναφέρεται λεπτοµερώς στην εντολή αγοράς ή καθορίζεται από τους όρους παράδοσης Τα εµπορεύµατα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα έγγραφα: ελτίο αποστολής (Παραστατικό της φορτωτικής ή CMR) Πιστοποιητικό ανάλυσης και κάθε άλλο πιστοποιητικό που ορίζεται στην εντολή. Σελίδα 4 από 6 Αναθ.2 /Αύγουστος 2004

5 Αντίγραφο του τιµολογίου (όχι το πρωτότυπο) και κατάλογος των περιεχοµένων της συσκευασίας. Το πρωτότυπο τιµολόγιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 5.4 πρέπει να σταλεί µε ταχυµεταφορέα (courier) το αργότερο εντός δύο (2) ηµερών µετά τη µεταφορά των εµπορευµάτων στα διυλιστήρια της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ υπόψη της Γενικής Γραµµατείας ιϋλιστηρίων. 12. ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όλα τα σχέδια, διαγράµµατα, προδιαγραφές και άλλες πληροφορίες που παρέχονται στον προµηθευτή σε συνδυασµό µε την εντολή αγοράς, θα θεωρούνται απολύτως απόρρητα από τον προµηθευτή και δεν θα χρησιµοποιούνται από τον ίδιο ή τους υπαλλήλους για κανέναν άλλο λόγο παρά µόνο για την εκτέλεση της εντολής αγοράς. Ο προµηθευτής δεσµεύεται να τηρήσει εµπιστευτικό το θέµα της εντολής αγοράς και τους περί αυτού όρους. 13. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 13.1 Ο προµηθευτής εγγυάται ότι οι προµήθειες του ίδιου και των υπο-προµηθευτών του θα είναι σε συµφωνία µε την εντολή αγοράς, ότι η κατασκευή θα εκτελεστεί µε την πρέπουσα ποιότητα εργασίας χρησιµοποιώντας υλικά σύµφωνα µε τις δοθείσες προδιαγραφές και σε όλες τις περιπτώσεις κατάλληλα για τον συγκεκριµένο σκοπό της ίδιας της κατασκευής, δίχως ελαττώµατα στα υλικά, στο σχεδιασµό και την κατασκευή και ότι θα συµφωνούν µε τη βασική απαίτηση για την ασφάλεια και υγεία των χειριστών στους χώρους εργασίας και για την προστασία του περιβάλλοντος. Όλα τα εξαρτήµατα της προµήθειας θα είναι καινούργια Η προαναφερθείσα εγγύηση θα λήξει χ µήνες µετά την έναρξη της διαδικασίας, αλλά όχι αργότερα από ψ µήνες µετά την παράδοση. Ο προµηθευτής θα καθορίζει σαφώς τις απαιτήσεις και τις συνθήκες αποθήκευσης και συντήρησης των εµπορευµάτων του στο χώρο εργασίας πριν την εγκατάσταση. Οι χρόνοι χ και ψ ορίζονται στην εντολή αγοράς Σύµφωνα µε την προαναφερθείσα εγγύηση ο προµηθευτής εγγυάται στον αγοραστή ότι άµεσα και σύµφωνα µε την αίτηση του αγοραστή, θα επισκευάσει ή αντικαταστήσει όποιο τµήµα της προµήθειας κριθεί ελαττωµατικό, συµπεριλαµβανοµένης και οποιασδήποτε απαραίτητης εργασίας αποσυναρµολόγησης και επανεγκατάστασης. Επισκευές και αντικαταστάσεις τέτοιου είδους θα εκτελούνται έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι όροι της εντολής αγοράς και θα εκτελούνται από τον προµηθευτή µε επιβάρυνση του ίδιου, συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων για την τεχνική επιθεώρηση από εµπειρογνώµονες του προµηθευτή, καθώς και των εξόδων µεταφοράς των εµπορευµάτων από και προς το χώρο εργασιών, ανεξάρτητα από τους καθορισµένους όρους παράδοσης στην εντολή αγοράς. Στην περίπτωση που ο προµηθευτής αστοχήσει να λάβει τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να ικανοποιήσει την αίτηση του αγοραστή εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της προαναφερθείσας αίτησης, ο αγοραστής µπορεί, χωρίς περαιτέρω τυπικές διαδικασίες, να προβεί σε όποιους χειρισµούς θεωρηθούν σκόπιµοι, προκειµένου να αποκαταστήσει τις ζηµιές της προµήθειας, σύµφωνα µε την εγγύηση, και θα χρεώσει τα ανωτέρω στον προµηθευτή Εάν, σύµφωνα µε την αδιαµφισβήτητη κρίση του αγοραστή, το ζήτηµα κριθεί ιδιαιτέρως επείγον, ο αγοραστής µπορεί αµέσως να λάβει τα µέτρα εκείνα που εκείνος θα θεωρήσει σκόπιµα, όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, µε οικονοµική επιβάρυνση του προµηθευτή, ενηµερώνοντας σχετικά τον τελευταίο Εάν, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα εγγύηση, ο προµηθευτής ή ο αγοραστής πρέπει να επισκευάσει ή αντικαταστήσει οιαδήποτε υλικά ή εξοπλισµό, πραγµατοποιώντας τις απαραίτητες εργασίες, οι όροι της εγγύησης σύµφωνα µε αυτό το άρθρο θα εφαρµόζονται για τα ανωτέρω εξοπλισµό, υλικά και εργασίες για ένα διάστηµα 12 µηνών από την ηµεροµηνία αποπεράτωσης των ανωτέρω ή όπως αλλιώς ορίζεται στην εντολή αγοράς. 14. ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ Ο προµηθευτής θα προστατεύει, αποζηµιώνει και απαλλάσσει τον αγοραστή από κάθε ισχυρισµό για παραβίαση των δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας, καταχωρηµένων σηµάτων κατατεθέντων, ή σχεδίων, ή πνευµατικής ιδιοκτησίας, ή συµβατικής προστασίας της τεχνογνωσίας, ή εµπορικών απορρήτων που απορρέουν από την χρήση ή την πώληση των υλικών, σύµφωνα µε την εντολή αγοράς, καθώς και από κάθε κόστος, επιβαρύνσεις και έξοδα που προκύπτουν εξ αυτών. 15. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Εκτός εάν εγγράφως διαφορετικά ορίζεται από τον αγοραστή και τον προµηθευτή, η εντολή αγοράς από πάσα άποψη θα διέπεται και ερµηνεύεται σύµφωνα µε τον ελληνικό νόµο και θα εκδικάζεται από τα ελληνικά δικαστήρια της Κορίνθου. Σελίδα 5 από 6 Αναθ.2 /Αύγουστος 2004

6 16. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει να διασφαλίσει την τεχνική εποπτεία από δικούς του ειδικούς για την ανέγερση, τους προελέγχους και δοκιµαστική λειτουργία, την εκκίνηση των µονάδων και τις δοκιµές απόδοσης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του αγοραστή. Με πάσα επιφύλαξη του δικαιώµατος της προαναφερθείσας ανάληψης εργασιών, ο προµηθευτής και ο αγοραστής θα αποφασίσουν για τα έξοδα και τις διαδικασίες αυτών των υπηρεσιών. Ο προµηθευτής είναι υπεύθυνος για την σωστή εκτέλεση των εργασιών σε όλα τα πεδία δράσης που πραγµατοποιούνται υπό την εποπτεία του, συµπεριλαµβανοµένης της ανέγερσης, προελέγχων και δοκιµών, ξεκινήµατος και δοκιµών απόδοσης και δεσµεύεται να συνεργαστεί µε τον αγοραστή ή µε το επιφορτισµένο από τον τελευταίο προσωπικό, όπως και µε συνεργαζόµενα τρίτα µέρη που εµπλέκονται ή σε κάθε περίπτωση που δουλεύουν ταυτόχρονα στο χώρο εργασίας, υιοθετώντας µέτρα πρόληψης και προστασίας από εργασιακούς κινδύνους που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εργασιών και σε όλες τις περιπτώσεις για την οµαλή διεξαγωγή των λειτουργιών. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της ανέγερσης, ο προµηθευτής θα επαληθεύσει ότι τα υλικά, ο εξοπλισµός και τα εξαρτήµατα είναι κατάλληλα προς λειτουργία, δεν παρουσιάζουν ελαττώµατα εξαιτίας κακής αποθήκευσης ή χειρισµού (όπως η παρουσία σκουριάς, σκόνης άµµου, ξένων ουσιών µέσα στον εξοπλισµό και τα εξαρτήµατα, ή εµφανείς εξωτερικές/ εσωτερικές ζηµιές οφειλόµενες σε χτυπήµατα ή πτώσεις). Ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει και να απαιτήσει την αντικατάσταση, στέλνοντας γραπτή επιστολή στον προµηθευτή, οποιουδήποτε από το προσωπικό έχει προσληφθεί από τον τελευταίο στο χώρο εργασίας και ο οποίος, για λόγους που αναφέρει ο αγοραστής, κρίνεται ακατάλληλος ή αµελής, ή η συµπεριφορά ή η κατάστασή του δεν ταιριάζουν µε τους τοπικούς κανονισµούς ή µε εκείνους του χώρου εργασίας. Ο προµηθευτής θα αντικαταστήσει το προαναφερθέν προσωπικό το συντοµότερο δυνατόν. Ο προµηθευτής είναι υπεύθυνος, για όλα τα κόστη του προσωπικού του, όπως µισθοί, εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, κτλ., και δηλώνει ότι όλες αυτές οι δαπάνες συµπεριλαµβάνονται στην συµφωνηθείσα τιµή της εντολής αγοράς. Επιπλέον, ο προµηθευτής είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση οιασδήποτε ζηµίας που θα µπορούσε να προκληθεί στις εγκαταστάσεις του αγοραστή ή σε τρίτο µέρος κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της εντολής αγοράς. Σελίδα 6 από 6 Αναθ.2 /Αύγουστος 2004

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες:

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #430.000,00# ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 23% ΘΕΜΑ: Προμήθεια και Εγκατάσταση Επιστημονικού Εξοπλισμού για την Μονάδα Κυτταρομετρίας Ροής στα πλαίσια της πράξης «Infrafrontier-GR: H Ελληνική Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές Περιοχές Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιριών» Συµβατικού τιµήµατος 1.666.000 συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Το παρόν κείµενο δεν αποτελεί επίσηµο νοµικό έγγραφο αλλά αποτελεί ενιαίο ολοκληρωµένο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης που δηµοσιεύεται µε σκοπό να υποβοηθήσει τους ενδιαφερόµενους στην ανάγνωση των τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ ΑΡ0ΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ Β' ΜΕΡΟΣ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 3: 4: 6: 7: 8:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία,

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την παρούσα Προκήρυξη. Λόγω τεχνικών απαιτήσεων της ιστοσελίδας μας, όλα τα κείμενα σχετικά με την προκήρυξη περιέχονται αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - 1 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα