Άnαrορεtlεται n α ν ατtlπωσn μέρου ς h ολοκ λhρου του βιβλtου χωρlς. τ.ηv έrrραφη άδεια του Αρχηrεtοι.ι Πι.ιροσβι::στικ οtl Σώμα τος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άnαrορεtlεται n α ν ατtlπωσn μέρου ς h ολοκ λhρου του βιβλtου χωρlς. τ.ηv έrrραφη άδεια του Αρχηrεtοι.ι Πι.ιροσβι::στικ οtl Σώμα τος"

Transcript

1

2 2 ΟQΗΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤQΠΙΣΕQΣ ATYXHMATQN ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΙΊΕΚΕΤΑΙ YCF'AZHJH Άnαrορεtlεται n α ν ατtlπωσn μέρου ς h ολοκ λhρου του βιβλtου χωρlς τ.ηv έrrραφη άδεια του Αρχηrεtοι.ι Πι.ιροσβι::στικ οtl Σώμα τος

3 DQlfΊA ΑΗΤΙΜΕΤΙlΠΙΙΕΙlΣ ATYXHt1ATllN ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ El1ΠnEkETAI YOPAZINi 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙ λ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΗΜΟΣΙΑΣ ΤλΞΗΣ λρχηγειο ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣS2ΜΑΤΟΣ ΑΙΕΥθ'iΝΣΗ IV ΜΕΛΕΤΩΝ &. ΠΛΗΡΟfΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΛ: 3ο ΕΚΠλ 1 ΑΕΥΣΗΣ Λθtινα 17 ΟκτωβρLου 1990 ΠΡΟΣ: Ολές τις Υnηρεσιε:ς του Σώματος rαχ. Α/νσn: Μουρου~η λθηνλ "Λ Π Ο λ Σ Η" Τ11Μφωνο: ~ λρι.β. Ποωτi 27263! θεμα: ''Εκτύπωση Πυροσ8εστι.κ11ς Εκδοστίς υπ' αρι.θ. 10" ο Λρχηyός του Πυροσβεστι.κόύ Σώματος 1. Εχοντας υπό~ιιη: α. Τι.ς διατάίε:ις του άρθρου 6 τοv από Β. 1\.. (Περι Κανονισμού Εσωτερι.κ11ς Υπηρεσιας Πυροσβεσ ηκού Σώματος). β. Το από Ει.σn1nτι.κό Σnμειωμα τnς IV Δ/νσης Μελετών και. Πλnροφορ ι.κtις. y. Τnν υπ' αριθμ. 2~800! <Ε-vκύκλιος 82). Λ η ο φ α σ ι ~ ο υ μ ε 2. Εyκρινοψε την εκτvπωση σε βι.βηο από το Τυnο1ραφLο τοv λ.π.σ. τοu ι!υχ!ι.ρlδlοu με θtμα 'Όδη'V ια αντι.μι:τωπισεως ατυχημαιων στα οποιαιμnλtκεται. Υδρα~ινrι", που συνtτάίαν οι. : Πuρα-v6ς (3~06) Πιι;-ςσούρας Κωv/νος και. Υnοπuραιός (7122) ΒορLσης Δι.ονύσι.ος και αilολόtnσε Εnι.τροπt~. 3. Το εν λόyω βι.βλιο να αποτελtσει. Πυροσβe:στι.κtι Εκδοσn με αvtοντα αpιβμό Ηεκη)Πωση να-ιινε:ι. σε αντιτυπα με: χαρτι "σατι.νt"' των 80 ιραμ. Ηα το eσωτερικό και. σε "κάρμe:ν" 1ι.α ~ο e:tώφυαλο. ~. ' Το 8ι.8Αιο να δι.ανε:μηθεl &φεάν ως κάτωθι.: α. Ενα (1) αντιτυπο σε κάθε ΑΊι.ωματι.κό και Δόκιμο λνθ/'vό. 8. lύο (2) αντιτunα σε κάθε Υπnρεσια και. Πυρ/κούς Σταθμούς 'V ι.α Ί'ΤΙν βι.βλι.οθtικη τους. ι t. Πtντε (~) αντιτυπα σε κάθε Υnnρεσια Αεροδρομιοv (Πολεμικού και Πολιτικού). δ, Πενtιντα (~0) αντιτυπα στο ΓΕλ/Γl/1 και. ntντε (~) στην ΥΠΑ/Βl/Α. ι. lύο (2) αντιτυπα στο Τεχνικό Εnι.μελητtφι.ο ΕΑΑ4δος. στ. lύο (2) αντιτυπα cno κtντρο ΔηΑητnρι.άσι:ων. ~. lύο (2) αντl'tvnα στην Εθνικtι Βι.8λι.οθtικn. τι. lύο (2) αντιτvnα στην 8ι.8λιοθtικn ττις Βοvλtις. 8. lύο (2) αντιτunα στη Γενάδιο Βι.βλι.οθfικη. ι. Εκατό ( 1 οο) αντ ι τvnα στην Α/ νση Με Αετών του λ. Π. Σ ~α. Τα unόλοι.πα να παραδοθούν στnν Πvρ/κtι Σχολfl Υ ι.α την δι.ανομtι τοuς στοvς!οκ. λνθvnοπυρcηούc; των εnομtνων ετών. Ο Αρχnyός Κων/νος Αρκουδtας

4 6 ΟΩΗΓΙ Α ΑΝΤ Ι ΜΕΗΙΠ ΙΣΕRΣ ATYXHMATRN ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΙ\ΕΙ< ΕΤΑΙ YQPAZI~ Παρ. ΤίτiΊος σελ Γενικά ΕπιiΊ01ή υiίικών 1ια την κατασκ ευή εξοπλισμο~ 1ια αποθήκευση tι χ ρήση υδρ α-ς ίνης Η καύσ η της υδρα-ς ι νης ΕiΊε1χόμενn καύση Ελεύθερη καύση _ Κέντρα επαφής σε περίπτωση ατυ χή ματος υδρα-ςινnς Στην Ελλάδα Στ ο εξωτερικό ΒιβiΊιο1ραφtα ΠΕΡΙΕ Χ ΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Πιν. τι τiίος σελ. 1 Μετατροπής τ ων συ1κεντρώσεω ν της άνυδρης υδρα-ςινης σε ενυδατωμένη και αντίστροφα Ψυο ικοχημ ικές σταθερές δ ια iί υ μ άτων υδραί; ίν ης 1 ια διά φορες περιεκτικότητές σε άνυδρη υδρα-ςίνη Τιμές τ οξικότη τ ας και επιτρε π ό μ ε να όρια έκθεση ς _ Παρά1ω1α και)σης υδρα-ς ί νης στο Ε. Ρ. U Ενδεικτικές τι μές συ1κεντρώσεως άνυδρης υδραί;ίνης σε β ιομ η χ αν ία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ Σχήμα Τίτλ ος σελ Με τατρο πή των συ1κε ν τρώσεω ν της άνυδρης υδρα-ςίνης σε ένυδρη Τάση ατμών της ένυδρης υδρ α-ς ινης 100 % συναρτήσει της θερμοκ ρασ tας Συνάρτηση συ1κεντρώσεων υδρα-ςtνης στο διάλυμα και συ1κεντρώσεων στον ατμό Συνάρτηση σημ είου πήξ εως α ναiίό1ως των συ1κεντρώσεων Συνάρτηση ιξώδους υδρα-ςtνης αναiίό1ως της συ1κεντρώσεως και της θερμοκρασίας Συνάρτηση πυκνότητας δια iίυμάτων υδρα-ςίνης ανάiί01α με την συ1κέντ ρ ωση Σήμανση επικινδυνότητας υδρα-ςίνης σύμφωvα με τον NFPA 19 Σήμανση επικινδυνότητας άνυδρης υδρα-ςίνης ή διαλυμάτων υδρα-ςινης με περιεκτ ι κότητα με1αiίύτερη του 64% κατά Βάρος σ( μφωνα με την ΕΟΚ _. 19 Σtψανση επικινδυνότητας διαλυμάτων υδρα-ς t νης περ ιεκτ ικότητας με1αiίύτερης του 5% και μικρ ότ ερης του 64% σε άνυδρη υδα-ς ί νη κατά Βάρος σύμφωνα με την ΕΟΚ Σήμανσ η επ ι κινδυνότητας της άνυδρης υδρα-ςίνης h διαiίυμάτων υδρα-ςινης με περιεκτικ ό τητα μ ε1α λύτερη του 64% σε άνυδρη υδρα-ςίνη κατά Βάρος σύμφωνα με τον IMCO.. 20 Σήμανση επικινδυνότητας διαλυμάτων υδρα-ςι ν ης με περιεκτικότητα μικρότερη του 64% κατά βάρος σε ά ν υδρη υ- δρα-ς ί νη σύμφωνα με τον Ι MCO Σήμανση επικινδυνότητας της ά νυδρης υδρα-ςίνης n δια λυμάτων υδρα-ςινης περιε κτικότ ητας με1αλύτερης του 64% σε άνυδρη υδρα-ςινη κατά βάρ ος σύμφωνα με τον ADR... 21

5 ΠΕΡΙΕΧΙJ'ΙΕΝΛ 7 Σχt~μα τιτλος σελ. 13 Σt~μανσn επι.κιν6υνότnτας διαλυμάτων υδρα'ςtνης με nερι. εκτι.κότnτα μι.κρότερη του 64- σε άνυδρη vδρα~ινn κατά βάρος σύμφωνα με τον ADR Σt~μανσn επι.κι.νδυνότnτας της άνv6ρnς vδρα~ινnς ή διαλυμάτων υ6ρα~ιvnς περι.εκτικότnτας με1αλvτερnς του 64% σε άνυ6ρn v6ρα'ςtνn κατά βάρος σύμφωνα με την ΙΑΤΑ Σήμανσn e:πι.κι.ν6vνότητας διαλυμάτων vδρα~ινnς με πe:ριεκτικότrιτα μι.κρόiερn του 64% σε άνυδρη υ6ρα'ςινn κατά βάρος σύμφωνα με τnν ΙΑΤΑ θtσn πάσχοντος κατά την μtθο6ο Holger-N1elsen Τεχνnτt~ αναnνοt~ κατά την μtθοδο Holger-Nielsen Τροποποιnσn τnς μεθόδου Holger-N1elsen 1ια παι6ι.ά πάνω από πtντε (5) e:τών Τροποποιnσn τnς μεθόδου Holger-Nielsen 1ια παι.διά κάτω από πtντε ( 5) ετών Τροποποιnσn τnς μεθόδου Holger-Nielsen 1ι.α 6-όο θύματα Μtθοδος Si lνester.... : Ανι.χνευτt~ς vδρα~ινnς Στολt~ vδρα~ινnς Αe:ροσκάφος F-16C ~ Αεροσκάφος F-16D λe:ροσκάφος F , Η θtσn 't:nς δε'ξαμt:νnς υδρα~ινrις στο αεροσκάφος F Η πavσn τnς λει.τοvρ1ιας του κι.νnτ'f\ρα του αεροσκάφους F Συσκευt~ 1ι.α τnν μt:ταφορά διαλυμάτων υδραςινnς από το δοχειο στn 6ε1αμενή με σuσκt:υtς μετρήσεως

6 8 ΟΟΗΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤRΠΙΙΕΩΣ ATYXHMATRN ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠnΕΚΕΤΑΙ ΥΟΡΑΖΙ Ν~

7 ΙΙΡΟΟΟΓΟΙ 9 ΠΡΟnΟΓΟΣ Με το τέλος τrις δεκαετtας του '80 πλtιθυναv τα ειχαν σχtσrι με επικlν6υνες χrιμικtς ουσιες και στα το Πυροσβεστικό Σώμα να αντιμετωπισει. συμβάντα που οποια κλfιθ ηκε Ο παρά1οντας "ΠΥΡΟΣΒΕΣ'ΙΉΣ" καλεtται. πλtον να επtμβει. σ ε καταστάσεις tκτακτrις ανά1κης πλtον σύνθετης μορφtις και. ν α αnοτελtσει. τον ουσι.ασiικότερο παρά1οντα των Δυνάμεων Επεμβάσ εως σε ατυχtιματα 11.α τrιν αντιμετώπιση των οποιων δεν αρκούν μό ν ο οι παραδοσιακές 1νώσεις, αρετtς και. μεθοδολο1lες, που διαθέτει., α λλά εnι.πλtον και ει.δικές επι.στnμονι.κtς 1νώσει.ς. Η συηραφtι τrις Οδrι1 tας αuτtις t1 ινε με 5ι.ασταύρωσrι στοι.χε. ιω ν ττις διεθνούς βιβλι.01ραφιας που συ1κεντρώθnκε από κάθε 6υν cht1 πτι1tι. δεν αποτελεt μια ολοκλrιρωμtνn πpα1ματεια πάνω στο αντι.κειμενο 'ΎΑΡΑΖΙΝΗ 11, απευθύνεται κύρια στο προσωπικό :του Πuροσβεστι.κού Σώματος και σκοπός τrις δεν ειναι ο αποκλεισμός tι ο περιορισμός χρrισι.μοnοι.tισεως άλλων μεθόδων, διαδικασιών, υλι κών και. μtσων 11.α ττιν αντι.μετώπι.σrι ατυχrιμάτων που tχουν σχtσrι με τ ο εnι.κινδυνο αυτό υλικό, 11.ατι τι συνεχι.~όμενn έρευνα. σε παyκόσμια κ~ιμακα. ανακαλύπτει. συνεχώς νέες αποτελεσματικότερες μεθόδους και. νtα ακρι.βtστερα μοντtλα διασποράς. Στο σημειο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστtισουμε τους κ. ΜL λτο Βασιλόπουλο Αρ. Χrιμικό Μrιχανι.κό, κ. Ρtι1α Γρη1όρτι Χημικό Μηχαν ι κό τrις ''lιρ. Δ. Α. Αε Λfις Α. Ε. 11 και κ. Κώστα Καρa,. ι.άννn Επόπτη 11 Πuρασφαλε ιας τnς 'Έ. Α. Β. Ά. Ε. 1 ια την ηαροχtι tντvπου υλικού και βι.βλι.01ραφtας, τον Α/ντtι Υ1ειονομι.κού της ΕΛ.ΑΣ., Υποστράτη10 Υ~. κ. Σοuρtτη ΒασLλει.ο που μας επtτρεψε τη χρtιση μερικών κεφαλαt ων του βι.βλlου του, τους ΑΙι.ωματικούς του Πυροσβεστικού Σώμ ατος λντι.πύραρχο κ. Νάκο Ατιμtιτρι.ο, Πυρa,.ό κ. Παπακώστα Γεώρ1ιο και. Υnοπuρα1ό κ. Κατέρτι Ατιμtιτριο 11.α τnν οuσι.αστικtι βοtιθεια που μας προσέφεραν λό1ω τnς εμπειρtας και των ει.δικών 1νώσεών τους πάνω σε αρκετά κεφάλαια τrις 06n1tας αuτtις και τέλος κάθε άλλον που συνtβαλε με οποι.οδtιποτε τρόπο στην tκδοσtι τnς. Πuρa,.ός Πετσούρας Κων/νος Υποπυρα1ός Βορtσης Διονύσιος

8 10 ΟCΗΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤQΠΙΣΕRΙ ATYXHMATRN ΣΤΑ ΟΠΟΙ Α ΕΜΠΑΕΚΕΤΑΙ YOF'A Z!tι1

9 ΕΙΙΑΓΑΓΗ ΕΙΣΑΓΑΓΗ 1.1 etπορικεσ DΝDΜΑΣΙΕΣ BASE DiλMIDE BAYER HYDRAZIN 51 ( ) ΔΙλΛΥΜΑ ΥΔΡλΖΙΝΗΣ 70% ( 1 ) DlλMID ΔΙλΜΙlιΗ DΙλΜΙΝΕ DiλMINOGENE Η-70 ( 1 ) HYDRλTE D' HYDRAZINE 24% ( 2 ) HYDRAZIN HYDRλZINE HYDRλZINE 70% ( 1 ) HYDRAZINE ANHYDROUS HYDRAZINE ΕΝ SOLUTION 70% ( 1 ) HYDRAZINE OPLOSSING 70% (') HYDRλZINE SOL\!ΓION 70% (1) HYDRλZINHYDRAT 80% ( 1 ) HYDRAZINLSUNG 70% ( 1 ) HYDRAZINOPLOSNING 70% ( 1 ) HYDRλZINUM IDRAZINA IDRAZINA SOLUZIONE 70% ( 1 ) LEVOXIN 15 ( 1 ) ΥlιΡλΖΙΝΗ ( 1 ) Ο αριθμός που ακολουθεt δειχνει τnν περιεκτικότητα άνυδρn ς υδρα'ζ t νnς Ν:..Κ.. στο προ ϊ.όν κατά βάρος % ( 2 ) Ο αριθμός που ακολουθεt δεtχνει τnν περιεκτικότητα ένuδρnς υδρα'!; ινnς lbκ.. H:zO στο προϊόν κατά βάρος %. 1.2 ΣΙ<ΟΠΟΣ Σκοπός τnς οδn1tας αυτής εtναι n ενnμέρωσn του προσωπικού, του Πυροσβεστικού Σώματος 1ια τnν αντιμετώπιση από αυτό καταστάσεων έκτακτnς ανά1 κnς στην οποια εμπλtκεται υδρα~ινn όπως: λντιμετώπισn ενδεχομένου ατυχtιματος αεροσκάφους F-16 C/D στο οnοιο ενερ1οποιtιθnκε το E.P.U. <Emergency Power Unit Μονάδα Ισχύος Εκτάκτnς Ανά1κπς), tι διέρρευσε υ6ρα'ζlνη. Αντψετώπισn ατυχήματος μικρtις εκτάσεως tι συντριβtις αεροσκάφους F-16 C/D. λντψετωπlση διαρροtις υδρα'ζ Lνnς ή πυρκαϊ.άς που ενδεχόμενα θα συμβεt στο όχnμα μεταφοράς υδρα'ζtνnς μέσα ή έξω από το μητρικό Αεροδρόμιο των αεροσκαφών F-16 tι στο χώρο αποθnκεύσεώς τnς. λντιμετωπtσn διαρροtις ή πυρκαϊάς υδρα'ζlνnς κατά τnν )(ρήση tι μεταφορά tι αποθtικευσή της 1ια διάφορο υς βιομ nχανικούς σκοπούς. Τις βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται από το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος σε κάθε ατύχnμα των πιο πάνω περι.πτώσεων. Τnν χρησιμοποlηση όλου του ειδι.κού εξοπλισμού ιματισμού nροστασιας προσωπικού και μnχανnμάτων (υλικών και μέσων) 1ια τnν ασφαλή αντιμετώπι.σή τους. Τις αρμοδιότnτες και ευθύνες όλων των εμπλεκομέ νων φορέων σε ατύχnμα υδρα'ζtνnς 1ια συντ ονισμό, κατάσβεση ενδεχόμενnς πuρκαtάς, διάλυση, εξοuδετέρωσn και διάθεση αποβλtιτων. Την παροχή Πρώτων Βοnθειών στους μολυνθtντες ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η ένυδρη υδpα'ζlνπ ανακαλύφθnκε το tτος 1889 από τον Th. Curtius. Γερμανό χπμικό ( ) και n ελεύθερη υδρα'ζlνn που ονομά'ζεται και διαμlδπ <Γερμανικά Diamid και Αy1λι.κά Diaιnide), απομονώθηκε από τον L. de Brunn το Η υδρα'ζlνn χρnσιμοποtιθnκε από την Γερμανια σε πυραύλους κατά τον Β' ΠQ1κόσμιο Πόλεμο. Η βιομηχανική παρα1w1tι της στην Αμερ~κtι άρχισε το 19~3. Σήμερα χρησιμοποιειται από Ερyοστάσια nαραyωytις

10 12 Ο QΗΓΙ Α ANTI M ETQΠJ l EQ Σ Al YXHMATRN ΣΤΑ Ο ΠΟΙΑ ΕΜΠnΕ Κ ΕΤΑΙ ΥΟΡΑ Ζ ΙΝΗ nλαστικων - ελαστικω ν - ψωτο ι ραω ικώ ν - χρ ωμάτων ψαρμ ακεuτικων npοϊόντων. υψαν τοuρι t ας. ε nε t; ερδ ασ ίας απ ο ρριμάτων. ως κ αύσιμο πυραύλων και ω ς υ λι κό τ ο ο πο ί ο n αρ εμποδί~ει τη δημ ιουοιια οξειδώσεως f σκου ρ ι ά ς ) στο υς ατ ιιολ έ Βη τ ες ( 8 ιομnχαν ια, π λοία κ.λ.π.j με τn δέ σμευ σ η του ε λ ε ύ 8 εοου - δ ι α λυμέν ο υ ο~υ1όν ου στο νερό και/t~ τ ην αδρ αν ο π οί ηση της ε σωτερικής επιφανείας του ατμολέβητα ώστε ν α ~η ν μ πο ρ εt να ο ~ ειδ ω θεί. 1.4 ΠΑΡΑ ΣΚΕΥΗ Στα Ειχειρ L δι α τnς Οριανι κ nς Χημε ίας περ ι ι ρ άφοντα ι διάφορο ι μέθοδοι π αοασ κευn ς υδρα~ίνης. πλην όμως το αντικε ί μεν ο αυτό εκφεύι ει των σκ ο nιι'jν της οδn )!' ίας αυτή ς.

11 tυσικοχηηικεσ ΙΟΙΟΤΗΤΕΣ ΥΣIΚDΧΗΜΙΚΕΣ ΙQΙΟΤΗΤΕΣ 2.1 ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Ενυδρn υδρα~ινn mk-nlb (JkO) Ανυδρn υδρα~ινn Nlb-NH:z 2.2 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΝΥQΡΗΣ - ΑΝΥΟΡΗΣ ΥQΡΑΖΙΝΗΣ Η αντιστοιχια των διαλυμάτων τnς άνυδρnς υδρα~ινης με τnν ενυδατωμένn υδρα~ινn δlδεται αrτό τον πινακα 1. ΟΛες οι συ~κεντρώσεις διδονται επι τοις εκατό κατά βάρος. Παρατnροuμε ότι στην πρά~η υπάρχουν δuο διαφορετικοι τρόποι να αναφερόμαστε στα υδατικά διαλuματα τnς υδpα~ινnς. οι οποιοι αν δεν κατανοnθοuν πλήρως από το προσωπικό. μπορει να οδη1ήσουν σε σu~χυση. Η συ~κέντρωσn ενός διαλuματος υδρα~ινnς μπορει να δοθει ειτε ως συ~κέντρωση άνυδρης υδρα~ινnς N:zf4 ει τε ως συ1κέντωση ενυδατωμένης υδρα~ινnς N:zH.. (H:zO). Στο σχήμα 1 βλέπουμε ~nν ~ραφική παράσταση μετατροπής των διαλυμάτων τnς άνυδρης υδρα~lνnς σε ενυδατωμένη και αvτιστροφα. Ο τuπος 1ια τnν μετατροπή των συ1κεντρώσεων τnς άνυδρnς υδρα~lνης σε ενυδατωμένη ειναι: Ο δε τuπος ~ια την μετατροπή τnς ένυδρnς υδρα~lνης σε άνυδρη: Χ κα~ά Βάρο9 tνuδρn uδρaςινn Χ Ο,64 Χ κα~ά Βάρο9 άνuδρn uδρaςινn.. - / / v ) 1/ Ι J / ), Ι/_ - / - Ν,..Κ.. % Ν:zΚ.. H:zO % 64.. Ο 100,0 51,2 80,0 35, Ο 34,4 15,0 23,4 Πlνακας 1. Μετατροπής των συ1κεντρώσεων της άνυδρης υδρα~ινnς σε ενυδατωμένη και αντιστροφα. Σχήμα 1. Μετατροπή των συ1κεντρώσεων της άνυδρης υδρα~ινης σε ένυδρn.

12 14 ΟQΗΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕRΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠnΕΚΕΤΑΙ YQPAZJ NH 2.3 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΤΑΒΕΡΕΣ ICIDTHTA -- ΠΕΡlΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ANYQPH YCPAZINH 100ϊ. 70ϊ. 64ϊ. Ι51ϊ. 35'Υ. ~] 15'Υ. 1 1 Εμφάνισn Οι αφανές, ε:ιι1tινnτο, ελαιώδες uγρό Μοριακό Βάρος 32, ,06 5(1, 06 50, 06 50, 06 50, 061 Ειδικό Βάροι; j1,ω , 027 1, 021 1, (ι Cιαλvτό'tntα Clιαλvtt1 στο νερό Ιnμειο Βρασμού (OC) 113,5 120,σ 120, ,4 104, Ιnμειο Ttieεwr; «'CJ -48,9-51,5-57,0-65,(1-22. Ο (1 Τάσ.1 Ατμών ( mm HgJ 14,4 10, <- -- Πυκνότnι; Ατμών 1, Ορια αναφλέl;εωι; κατ'όγκο >2,9 >4, 7 - Βερμοκρ, Αναφλέt;εωι;( C) 38.Ο 280,Ο 310,( Ιnμειο Αναφλέl;εωι; (OC) 23,Ο 65,5 75,Ο 91, ο >500 >500 >500 Πt ν ακα ς 2. Ψυσ ικοχημ ιι<ές σταθερές δ ιαλυμάτwν υδρα'ς t νnς )' ι α διάφορες περιεκτικότnτες σε άνυδρn uδρα'ςtνn. Η σu~κέτρwση των διαλυμάτων της υδρα'ςtνης επιδρά σnμαντι κά πάνω στις φυσικοχημικές ιδιότητές τnς (Πtνακας 2). Επtσnς μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα αυτά και στις ~ραφικές παραστάσεις των σχημάτων 2 έως και 6. (mber) > 3 '1 500 b 400 ι:: ο ~ ,-- -l _,_,, -- 'Ι --, - - f-- ',,.,,.....,...., :..-~ι 30 ο 50 eo 10 ao 9ο ("CJ θερμοκρασια ~ Σχnμα 2. Τάση ατμών της ένυδρn ς uδρα'ςtνnς 100% συναρτήσει της θερμοκρασιας.

13 tυσικοχηι1ικεσ ΙΟJΟΤΗΤΕΣ Ο ΙΙΟ Μοle - uδρα~lνης σ~σν ατμό Ρ mm Hg -- ' t.:, - - ', J -- -7v -- ' ' ~ ',,.1... ~ ~.~, 1 ο ΙΙΟ _ι uδρα~tvή "' _κ~ά βάρος J ' Ι J - -- Σχ~μα 3. Συνάρτnσn συyκεντρώσεων υδρα~ινnς στο διά Λυμα και συyκεντώσεων στον ατμό. Σχήμα 4. Συνάρτnσn σnμειου πή- 1εως αναλόyως των συyκεντρώσεων. mριι ι l.st---t--t--t---' ~ l.3t---t--t--ι-..ιr.--ι--4-~-,.--i.---1 ο... ~ 1.2ι-+-+-~~ Ι-+-' c ~ - Ι.Ιt---t ο 1 30 ;40!ΙΟ vδρα~ ι ν 1 n ~. κατά 8άρός vδρα~tνη 'Ιι, κ~ά βάροq Συνάρτnσn ι1ώδους δρα~ινnς αναλόyως συyκεντρώσεwς και θερμοκρασιας. υ τ n ς τnς Σχήμα 6. Συνάρτnσn πυκνότnτάς διαλυμάτων υδρα~ινnς ανάλοyα με τnν 01 yκέντρωσn.

14 16 ΟΟΗΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤQΠΙΣΕQΣ ΑΤΥΧΗΜΑΗΙΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΙ\ΕΚΕΤΑΙ ΥΟΡΑΖΙΝΗ 2.4 ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΟΙΟΤΗΤΕΣ Η υδρα-ς ίνη είναι, μ ί.α ασθενής βάση ασθενέστερη τnς αμμωνίας. Το ph των διαλυμάτων της uδρα<;lνης ι πορεl να ί\άβει τιμές 12 έως 13 (ισχυρά Βασι,ι<ό). Προσβάλει, το καcιυτσούκ και τον φεί\λό. Μετά από μακροχρ ό νια αποθήκευση μπορεί να προσβάλει το yυαλί με τnν διάλυση του πυριτικού οξέως. Κατά την διάλυσn της uδρα<;lνnς στο νερό έχουμε την ακόί\οuθπ αμφίδρομη αντίδραση: Ν,,Η.,,. + Η,,. Ο ~----"> Ν::Λi..,. ~ + οη - (Κ=β. 5* C). Η υδρα<;lνη εlναι, διπρωτι.κή Βάση και παράyει, δύο σει,ρές αί\άτων ουδέτερα ι<αι Βασικά π.χ. N-,, H,. HCl και N"'l-L. 2(HC1). Η υδρα<;ίνη αντιδρά με οξειδωτικές ουσίες. ιδιότητα που τπν χρησιμοποιούμε rια τnν εξουδετέρωση της υδρα<;ίνης π.χ. N2lk + 2Na0Cl NaCl + Ν,,, + 2Η ο,ο Ν"' & + 2lb Ν.,., + 4H:e Ο Υδατικά διαί\ύματα υδρα"ζίνης διαβρώνουν πολί\ά μέταί\ί\α όπως π.χ. Cu. Ag. Au. Hg. Ni, Pt, Se. Te. κ.α. Σε:: θερμ ο κρασίες μεrαλύτερες των 5oc c δι.αλύματα υδρα<;lνης με περιεκτικότητα μεrαί\ύτερn του 40% σε άνυδρn υδρα<;lνη μπορεl να αυταναφλεrούν στον ατμοσφαιρικό αέρα. Τα διαλύματα της υδρα<;lνης αν έλθουν σε επαφή με βαρέα μέταί\λα h τα οξ ε ίδιά τους (π.χ. οξεlδιο του μολυ85αινlου, οξείδια τ ο υ χαλκού. οξε ί5 ιο του χρωμ lου) μπορε l να αποσυντεθούν καταλυτικά κατά την αντίδρασn: 3Ν,, Η,, ---7 Ν..., + 4ΝΗ.. ή Νο, Η, Ν,, + 2H:e - Η υδρα<;ίνη αντιδρά με το οξυrόνο του ατμοσφαιρικού αέρα κατά την αντίδραση: Ν,,. Η,, + Qo --) Ν.,., τ 2Η:;,, Ο ενώ με το διοξείδιο του άνθρακα αντιδρά σχηματί<;οντας υδρα<;ινοκαρβοξυλικό οξύ το οποlο προσβάλει ακόμη και το uψηί\ής σκί\π~ ρότητας ατσάλι. Τα διαλύματα της υδρα<;ίνnς εlναι σταθερά στίς συνηθισμένες θερμοκρασίες αποθήκευσεως (50... C) εάν αποκί\εισθεl n επαφή τους με τον ατμοσφαιρικό αέρα καθώς επίσης με καταλύτες ti οξειδωτικά υλικά. Σε ανοικτά δοχεlα τα οποlα αποθnκεύονται σε μέρος που ευνοεlται η εξάτμιση τα διαί\ύματα καθlστανται πυκνότερα ως αποτέλεσμα τ~ς εξατμlσεως. Σε αυτές τις περιπτώσεις η συrκέντρωσπ μπορεί να φθάσει έως και 72% κατά Βάρος σε άνυδρη υδρα<;ινn. 2.5 ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ Η υδρα"ςίνη είναι τοξική_ Απορροφάται από το ανθρώπινο σώμα. δια μέσω του δέρματος, του αναπνευστικού συστήματος tj του πεπτικού συστήματος μπορεί να προκαλέσει σοβαρές δηί\ητηριάσεις. Η υδρα"ςίνη, σύμφωνα με πειράματα που έyιναν σε "ςώα κατατάσσεται στις καρκινοyενείς ουσίες, ενώ σύμφωνα με το "ENVIRONMENT CANADA'S RESPONSE LEVELS" ι<ατατάσσεται στις 150 περισσότερο επικίνδυνες ουσίες (Λεν κατατάσσεται στις 10 και 50 επικινδυνοδέστερες). Σύμφωνα δε με τον "National Response Team" (συνερrασία δεκατεσσάρων Ομοσπονδιακών Υπηρεσ ιι;ιν και Υπουρr ε ίων των Η. Π. Α.) κατατάσσεται στις εξαιρετικά επικίνδυνες χημικές ουσίες. Στον πίνακα 3 βλέπουμε τις διάφορες τιμές τοξικότητας καθώς και τα επιτρεπόμενα όρια έκθεσεως. Λεν δίδεται η τιμή IDLH (συyκέντρωση που μπορεί να προκαλέσει άμεσο θάνατο στον άνθρωπο) διότι η υδρα"ςίνη θεωρείται καρκινοrόνος αν και συrκέντρωση στον αέρα μεrαλύτερn των 80 ppm αναμένεται να δώσει άμεσα τοξικά

15 tυσικοχη/'ιικεσ ΙΟΙΟΤΗΤΕΣ t7 αποτελέσματα. Το STEL αναφέρεται στnν επιτρεπόμενn συyκέντρωσn στον αtρα yια nαραμονf\ έως 15' (πρώτα Λεπτά τnς ώρας). Το ΤWλ στnν εnιτρεnόμενn συyκέντρωσn στον αέρα yιά τοvς ερyα~όμενους δnλαδf\ yιά παραμονή θ ωρών nμερnσιως 40 ώρες τnν εβδομάδα. Το OSHA/PEL αvαφtρεται στnν μεyαλύτερn συyκέντρωσn. σύμφωνα με τον OSHA (Occupational Safety and Health Administration), σε ένα χώρο από τον οποιο ένα άτομο μπορει να διαφύyει ασφαλώς χwρις τnν χρf\σn αναπνευστικής συσκευής. Το LCeo και το LΙ>σο αναφέρεται στnν τιμή όπου το 50% των πειραματο'ςώων πέθαναν. Τό όριο yια τα βακτnριδια του εδάφους ειναι εκεινο που δεν προκαλe:l καμμια βλάβn. Τιμή Μονάς Μετρ. STEL 0,30 pprn TWA 0.10 ppιn OSHA/PEL 0,25 ιng/m-s L~c κατάπωση rat 60,00 mg/kg δέρμα rabbit 91,00 mg/kg LC..c, αναπνοf\ 4 ωρών rat 0,74 ιng/lt 570 pprn ιc,,.c. 1ι1άρια 1,5-7 mg/lt ΒακτnρLδια εδάφους Pseudornona putida 2,00 ιng/lt ppm - μέρn ανά εκατομμύpιο ppιn Χ (Μοριακό Βάρος/24,5) ιng/m3 ιng/m-s Χ ιng/lt πινακας 3. Τιμές το1ικότnτας και επιτρεπόμενα όρια tκθεσεως. Οι τιμές του πινακα 3 καθώς και n έμεσα υπολοyι~όμενn τιμf\ του IDLH LΙ>σο Χ 0,0l IDLH f\ LCeo Χ O,l IDLH, έχουν όμως ένα πολύ σnμαvτικό μειονέκτnμα το ότι αναφέρονται σε, άτομο άρρεν μέσnς nλικιας σε καλή σωμαικn και φυσική κατάστασn και δεν μπορούν να έχουν εφαρμοyή σε παιδιά, νf\πια f\ βρtφn, σε nλικιωμένους f\ σε άτομα με διάφορα προβλf\ματα υyειας. Για τον Λόyο αυτό όταν αναφερόμαστε yενικότερα στον πλnθυσμό οι τιμές το1ικότnτας θα πρέπει να διαιρεθούν διά f\οιπεσ Πt'ιΗΡΟ.σΡΙΕΣ Ανυδρn υδρα~ινn Εtναι διαυyές, εύφλεκτο, άχρωμο, ελαιώδες, υyροσκοnικό, ισχυρά διαθλαστικό και δραστικό υyρό με οσμf\ αμμωνιας. Σέ επαφf\ με τον ατμοσφαιρικό αέρα αναδύει ατμούς. Εχει μεyάλn ποικιλια σnμεtων αναφλέ1εως, π.χ. αναφλέyεται όταν έλθει σε επαφή με τnν σκουριά στους 23 C, τον μαύρο σtδnρο στους 132 C, τον ανο1εlδωτο χάλυβα στους 156 C και το yυαλι στους 2700C. λν θερμανθεt σε υ1ι1nλές θερμοκρασιες, σε αναλοyια 2,9% έως 100% κατ' όyκο, σχηματι~ει με τον αέρα εκρnκτικά μtyματα που εtναι βαρύτερα από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Ενδέχεται να αυταναφλεyει στον αέρα σε συνf\θεις θερμοκρασtες

16 18 ΟΔΗΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤQΠΙΣΕQΣ ATYXHMATQN ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠ~ΕΚΕΤΑ! ΥΔΡΑ Ζ Ι Ν~ όταν έλθει σε επαψh με πορώδη υλικά όπως το έδαφος, ο αμtα ν τ ος. το ξύλο. το ύφασμα, η άμμος, τα πριονtδια κ.α. ΑυταναφΜιεται όταν έλθει σc: επαφtι με οξειδωτικά υλικά ό nw c: π uπεροξεtδιο του uδρο1όνου (οξυςενέ). το νιτρικό οξύ, κ. α. Η επαφή της uδρα"ςtνης με οξεtδια μετάλλων μπορεt να οδn1nσει στη δι άσπ αση αυτής και την ανάψλεt;h της. Αν διαρρεύσει και έλθει σε επαφf) ιιr. ανα1ωιικ ά υλικά μπορε L να ε κ δnλωθεt πuρκαtά. Οι ατμοt τn ς, όπως και n L 6ια. ε t ναι διαβρωτικ ο t. Μ ε 1 άλες σu1~εντρώσε ι ς των ατμών της προκαλούν υπερθέρμανση τ ω ν σημ άν ~εwν { ε τικετ ών ) των δοχεlων αποθηκεύσε ώ ς της. lιιαλιίεται τελεtως στο νερό. Σχηματιςει το5ι κά,.χυστικά μt1ματα ακ ό μα και όταν διαλυθεt Ζι ι αλύματα υδραςtνnς. Οι κίνδυνοι των διαλυμάτων της υδραςίνης σε νερ ό ε ί ναι Λl~ο μικρότεροι από εκείνους της άνυδρης υδραςίνnς κ α ι εξ αρτώντ αι α~ την περιεκτικότητά τους σε: υδρα"ςίνη. Περιεκτ ι κότητα υδρc:"ςίν nς στο διάλυμα με1αλύτερn από 64% θεωρείται ως άνυδρη.

17 11ΕΤΑ+ΩΡΑ - ΑΠΟθΗΙ(ΕVΣΗ Ι'ΕΤΑ+οΡΑ - ΑΠDθΗΚΕVΣΗ 3.1 Σtf'ΙΑΝΣΕΙΣ OOXEIRN META.cJPAΣ Σ~μανσn επικινδυνότητας σύμφωνα με τον N.F.P.A. ΜπΛε: ΕLδος nιθανnς βλάβnς τnς υlεlας. κόκκινο 3: ΥΛικά τα οποια σε μικρn έκθεσn ενδέχεται να προκαλtσουν σοβαρές παροδ ικtς n μόνιμες βλάβες, έστω και αν παρασχεθεt αμέσως ιατρικn nερtθαλ~n. μπλε κιτρινο Κόκκινο: Προσδιορισμός ευφλεκτικότnτας. 3: Υ1ρά και στερεά τα ο ποια ενδέχεται να αναφλε1ούν σχεδόν κάτω από θερμοκρασtας. λευκό Σχnμα 7. Σnμανσn Επικινδυνότnτας υδρα~tνnς σύμφωνα με τον NFPA. όλες τις συνnθισμένες συνθnκες Κtτρινο:Προσδιορισμός αντιδραστικότnτας (σταθερότnτα). 2: Υλικά τα οποια από μόνα τους ειναι ασταθn και tχουν τnν τάσn να υπόκεινται σε βlαιες χnμικές μεταβολές, χωρtς όμως να εκρn1νυνται. Επtσnς υλικά τα οποtα. πιθανόν αντιδρούν με το νερό, n μπορει να σχnματι~ουν εκρnκτικά μl1ματα με το νερό Σnμανσn επικινδυνότnτας σύμφωνα με τους κανονισμούς τnς Ε.Ο.Κ Ανυδρn υδρα~tνn n διάλυμα υδρα~tνnς, περιεκτικότntας ' με1αλύτερnς του 64% σε άνυδρn υδρα~ινn κατά βάρος. Rι 10-26/27/ βι 36/37/39-4~ Σχnμα e. Σnμανσn επικινδυνότnτας άνυδρnς υδρα~lνnς n διαλυμάτων υδρα~tνnς με περιεκτικότnτα με1αλύτερn του 64% σε άνυδρn υδρα~tνn κατά βάρος σύμφωνα με τnν ΕΟΚ. Νο CAS Νο

18 20 ΟΟΗΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤRΠΙΣΕRΣ ATYXHMATQN ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΑΕΚΕΤΑΙ ΥΟΡΑΖΙΝΗ R: Ψύση των ειδικών κινδύνων. R 10 Εύφλεκτο. R 26/27/28: Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, όταν έρχεται σε επαφn με το δέρμα και όταν καταπινεται. Η 34 Προκαλει εικαύματα. R 40 Πιθανοι κίνδυνοι μονιμων επιδράσεων. S: Μέτρα ασφαλεlας. S 36/37/39: Ψοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασια, ιάντια και συσ~ευή προστασίας ματιών/προσώπου. S 45 Σε περίπτωση ατυχtιματος ή αν αισθανθε ι τε αδιαθεσία ~nτήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου αυτό είναι δυνατό) ~ιαλύματα uδρα~ίνης περιεκτικότητας μειαλύτερης του 5% και μικρότερης του 64% σε άνυδρη υδρα~lνn κατά Βάρος. R: 24/ Σχήμα 9. Σήμανση επικινδυνότητας διαλυμάτων υδρα~ίνης Νο πεμιεκτικότητας μειαλύτερης του 5% και μικρότερης του 64% σε άνυδρη uδρα~lνη κατά Βάρος σύμφωνα με τnν ΕΟΚ. R: Ψύσn των ειδικών κινδύνων. R 24/25 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περlπτωση καταπόσεως. R 34 Προκαλεί εικαύματα. S: Μέτρα ασφαλείας. S 26 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε αμέσως με άφθονο νερό και ~nτήστε ιατρική συμβουλή Σήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με τον κώδικα IMCO ιια τις θαλάσσιες μεταφορές. ~ ΡΟΙSΟΝ 6 Σχήμα 10. Σήμανση επικινδυνότητας της άνυδρης υδρα~ινnς ή διαλυμάτων υδρα~lνης με περιεκτικότητα μειαλύτερη του 64% σε άνυδρη υδρα~ίνη κατά Βάρος σύμφωνα με τον IMCO. Σχήμα 11. Σήμανσn επικινδυνότητας διαλυμάτων υδρα~lνης με πε ριεκτικότητα μικρότερη του 64% σε άνυδρη υδρα~tνη κατά Βάρος σύμφωνα με τον IMCO.

19 ΙΙΕΤΑtΟΡΑ - ΑΠΟθΗΙ<ΕΥΣΗ 21 Σύμφωνα με τον κώδικα του IMCO (Inter-goverment Marinetime Consulat1ve Organ1zation) n υδρα~ινn κατατάσσεται: -Κύρια μεν στnν Κατn1ορια (Κλάση> 8 λιαβρωτικά - Δευτερευόντως δε στnν.κατn1ορια (Κ λάση) 6.1 Ληλητnριώδn(Τοξικά) IMCO-Code : S.8179 u.-1/ns.8098 u ΚΙ. θ Σήμανσn επικινδυνότnτας σύμφωνα με τον κώδικα ADR 1ια της οδικές μεταφορές. Σχήμα 12. Σήμανσn επικινδυνότητας τnς άνυδρης υδρα~ινης ή Σχnμα 13. διαλυμάτων υδρα~ινnς περιεκτικότητας με1αλύτερης του 64% σε άνυδρη υδρα~ινn κατά βάρος σύμφωνα με τον ADR. 0 ~ Σήμανση επικινδυνότητας διαλυμάτων περιεκτικότητα μικρότερη του 64% σε κατά βάρος σύμφωνα με τον ADR. υδρα~ινnς άνυδρη με υδρα~ινn Σύμφωνα με τον Κώδικα ADR (Euroean Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road) το όχημα μεταφοράς θα πρέπει να φέρει ανάλο1α μια από τις πινακιδες (Σχήμα 12 και 13). Επισης μεταφορά ποσότητας με1αλύτερnς του ενός (1) τόνου (ton) πρέπει να ενερ1ειται μόνο μετά από σχετική άδεια των αρμοδιων αρχών. ADR (D-GGVS) : ΚΙ. ν Rn 2501 Ziff ~ Σήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με τον κώδικα ΙΑΤΑ 1ια τις εναέριες μεταφορές. UN 2029 Σχήμα 14. Σήμανση επικινδυνότητας τnς άνυδρης υδρα~ινnς ή διαλυμάτων υδρα~ινnς περιεκτικότητας με1αλύτερnς του 64% σε άνυδρη υδρα~ινn κατά βάρος σύμφωνα με την ΙλΤΑ.

20 22 ΟΔΗΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤQΠΙΣΕRΣ ATYXHMATQN ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠnΕΚΕΤΑΙ YQPAZINH UN 2030 Σχhμα 15. Σhμανση επικινδυνότητας διαλυμάτων υδρα~lvης με περιεκτικότητα μικρότερη του 64% σε άνυδρη υδρα~lνn κατά βάρος σύμφωνα με την ΙΛΤΛ. Σύμ φωνα με τους κανονισμούς της ΙΑΤΛ (lnternational Λi r Transport Association) απα~ορεύεται η μεταφορά της με επιβατικ ό αεροπί\άνο. ΙΛΤΑ RAR : Art.-Nr. 895 u Cor. L Αί\ί\ες σημάνσεις Αριθμός των Ηνωμένων Εθνών. Άνυδρη υδρα~ινη h διάλυμα με περιε κ τικότητα με~αί\ύτερη του 64% σε άνυδρη υδρα~lνη κατά βάρος : 2029 Λ. ιαί\ύματα υδρα~ L νης με περιεκτικότητα μικρότερη του 64% σε άνυδρη υδρα~ινη κατά Βάρος : Σήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με τον κώδικα RID ~ια τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Η σήμανση σύμφωνα με τον Κώδικα RID (International Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail) ειναι Lδια με την αντlστοιχn του κώδικα ADR (σχήμα 12 και 13). RID (D-EVO,Anlage C) : ΚΙ. V Rn 501 Ziff Γερμανική κωδικοποlηση. D Seeschiffahrt(SFO) ADNR ΚΙ. V Rn 501 Ziff. 3a ΚΙ. V Rn 6501 Ziff Α~~λική κωδικοποlηση. GB Blue Book : S.288(alt) ;neu Corrosives Αμερικανική κωδικοποιnσn. USA CFR 46 : Τ , Table F, Cor. L

21 "ΕΤΑ+ΟΡΑ - ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗ ΟΟΧΕΙΑ ΗΕΤΑ+ΟΡΑΣ - ΑΠΟΒΗΚΕΥΣΗΣ Τα συνnθισμένα δοχεια μεταφοράς τnς υδρα~ινnς ειναι 1υάΛινα τοnοθετnμένα μέσα σε ξύλινα κιβώτια, κάνιστρα ατ1ό ανοξεlδωτο χάλυβα και βυτιοφόρα οχήματα. Τα δοχεια μεταφοράς τnς υδρα~ινnς με περιεκτικότnτα 15% σε άνυδρn υδρα~ινn κατά. βάρος ειναι συνήθως από πλαστική ύλn. σε με1έθn που μπορει να μεταφέρουν 60 ή 120 ή 200 Kg. Η αnοθήκευσn τnς υδρα~lνnς θα πρέπει να vινεται σε στε1ασμένους χώρους κατά προτιμnσn εκτός κυρlων ε1καταστάσεων που να απέχουν τουλάχιστον 30 μέτρα από τις δραστnριότnτες της 1ραμμής nτnσεων των αεροσκαφών.χώρους ερvασιας, τάφρους, ποτάμια, ερ1οστάσια, δρόμους, κ.α. Οι 1ενικοι κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τnν αποθήκευση ειναι: Για τnν αποθήκn: - θα πρέπει να υπάρχουν συστήματα κλειστού τύπου 1ια την μετά11ιση της υδρα~ινnς. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα τέτοια συστήματα οι ερvα~όμενοι θα πρέπει να φέρουν κατάλληλη στολή ερvασlας καθώς επισnς και αναπνευστική συσκευή. - Η εσωτερική διαρρύθμισn των αποθnκών πρέπει να ειναι σύμφωνη με τα πρότυπα που ακολουθούνται vια την αποθήκευση υ1ρών καuσιμων. Ο ηλεκτικός εξοπλισμός θα πρέπει να εινaι αντιεκρnκτικού τύπου οι δε μεταλλικές συσκευές και εξαρτήματα να 1ειώνονται. - Η υδρα~lνη πρέπει να βρlσκεται χωριστά από οξειδωτικά υλικά όπως τα οξεlδια των μετάλλων, τα υπεροξεtδια και τα οξέα. - Η υδρα~lνη θα πρέπει να αποθnκεύεται μακρυά από τρόφιμα, ποτά, nn1ές πόσιμου νερού, και καπνό. - Κατά τον χειρισμό τnς υδρα~ινnς και πριν από τnν καλή έκπλυσn των χειρών απα1ορεύεται το κάπνισμα και να τρώμε ή να πtνουμε οτιδήποτε. Στο χώρο της αποθήκης να υπάρχει ποσότnτα νερού vια τnν έκπλυση των διαρροών. - Συνιστάται η κατασκευή συστήματος συλλ01ής των υδάτων, που ενδέχεται να χρησιμοποιnθούν vια την αντιμετώπισn διαρροής ή πυρκαιάς που θα συμβεl σ' αυτές, σε στεvανή δεξαμενή 1ια την, εκ των υστέρων, εξουδετέρωσή τους, ώστε να αποφευχθεt μόλυvση του περιβάλλοντος, επειδή διαρροή έστω και μικρών ποσότητων θα έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στην πανιδα και την χλωρtδα Για τα δοχεια υδρα~ινnς: Τοποθετούνται σε μέρος δροσερό, καλά αερι~όμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φώς. Πρέπει να ειναι ερμητικά κλεισμένα και να τοποθετούνται όρθια με τα στόμια εισαvωvής - εξα1ω1ής προς τα άνω. Πρέπει να προστατεύονται από φυσική καταστροφή. θα πρέπει να μεταφέρονται προσεκτικά και ποτέ να μην πετιούνται. Μnν στοιβά~ετε πολλά δοχεια το ένα επάνω στο άλλο (μέvιστο ύψος vια συνnθn πλαστικά δοχεtα τα 3 μέτρα) εκτός άν αυτά φέρονται εντός ειδικής κατασκευής. Να εtναι τοποθετnμένα μέσα σε νερό. Μέσα στα δοχεια τnς άνυδρnς υδρα~ινnς πρέπει να διατnρεtται

22 24 ΟΟΗΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤQΠΙΣΕQΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤ9Ν ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠnΕΚΕΤΑΙ YQPAZ INH ατμόσφαιρα αζώτου Λιεθνn πρότυπα 1ια την αποθnκευση της υ5ρα~tνης. Περισσότερες πληροφορtες πάνω στο θέμα αυτό αναφέροντα ι και στα παρακάτω πρότυπα του N.F.P.A.: Νο 30 Flammable and combustible liquids. Νο 70 National Electrical Code. Νο 77 Static Electricity. Νο 325Μ Fire hazard properties of flaπunable liquids. gases and volatile solids. 3.3 ΟΙΑΒΕΣΗ OOXEIQN ΥΟΡΑΖΙΝΗΣ Τα άδεια δοχεία υδραζίνnς θα πρέπει να καταστρέφονται n να τίθενται μέ οποιοδnποτε τρόπο "εκτόq χρ~σεως" εκτός αν χρnσιμοποιnθούν και πάλι 1ια υδραζίνη. Τα δοχεία θα πρέπει να αδειάζονται εντελώς και να 5επΛέν ονται με νερό το οποίο να χρnσιμοποιείται, αν αυτό είναι δυν ατόν σύμφωνα με όλα τα μέτρα που πρέπει να Λ αμβάνονται 1 ια τα δ ιαλύματα της υδραζίνης, n ν α εsουδετερώνεται. Τα άδεια δοχεία υδραζίνnς που δεν επιστρέφονται θα πρέπει να απο τίθενται σε ειδικό περιφρα1μένο χώρο. Τα δοχ εία από π ολυαιθυλένιο μπορεί να αποτεφρώνονται σε κατάλλnλο χ ώρο.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: ORGANO Pb 24 ΧΡΗΣΗ: Στεγνωτικό χρώµατος βάθους ΕΤΑΙΡΙΑ: ιεύθυνση: Γ. Ανδρούτσου 5 Κουκάκι Αθήνα Τηλέφωνο: 22620 30982 Τηλετυπία: 22620

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Μέσο χρωματισμού Εταιρεία: Merck

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 3. Ταπώστε τις εισόδους του κεντρικού εξαερισμού, για να μη διαδοθεί η ουσία αν είναι πτητική και ενημερώστε για τη 4. Διώξτε τους εργαζόμενους έξω από

Διαβάστε περισσότερα

3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163

3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163 3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163 ========================================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Rad ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RAD Κωδικός: 2.07.040 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Απομακρύνει αποτελεσματικά τις εναποθέσεις αλάτων από το σύστημα ψύξης θέρμανσης. Ρίξτε το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 05/09/2004 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER CALCIUM SULPHATE 20 WG Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : BORDO 20

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Extra Burning ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: EXTRA BURNING Κωδικός: 2.10.032 Intrastat Code: 3811.19.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Εξειδικευμένο προϊόν δράσης στους καυστήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Graph ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: GRAPH Κωδικός: 2.40.050 Intrastat Code: 3403.19.19 Περιγραφή: Το προϊόν είναι εξαιρετικά διεισδυτικό αντισκωριακό με γραφίτη, για μπουλόνια, παξιμάδια, πύρους, σούστες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-100 Απολυμαντικό πόσιμου νερού και χώρών τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ 1. Σκοπός του πειράµατος Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων χημείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Ice ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ICE Κωδικός: 2.07.020 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Διαλύει γρήγορα τον πάγο από τζάμια, καθρέφτες και κλειδαριές σε μια παγερή μέρα. Είναι ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Stop ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: STOP Κωδικός: 2.07.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σταματάει άμεσα τις μικροδιαρροές στο σύστημα ψύξηςθέρμανσης χωρίς να επηρεάζει τα μέταλλα. Δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ποια στοιχεία ονομάζονται αλογόνα; Ποια η θέση τους στον Περιοδικό πίνακα;

Ποια στοιχεία ονομάζονται αλογόνα; Ποια η θέση τους στον Περιοδικό πίνακα; ΧΗΜΕΙΑ: Οξέα - Βάσεις - Άλατα - Περιοδικός πίνακας - Αλκάλια- Χημικά στοιχεία - Άνθρακας - Πυρίτιο - Αλογόνα 127 Αλογόνα: Ποια στοιχεία ονομάζονται αλογόνα; Ποια η θέση τους στον Περιοδικό πίνακα; Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Created on: 06.09.2010 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Ethyl-dimethyl-propylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Fog ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: FOG Κωδικός: 2.07.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Αποτρέπει το θάμβωμα που εμφανίζεται κατά τους χειμερινούς μήνες στα τζάμια και τους καθρέπτες των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Αθανασόπουλος Κων/νος, Επικ. Καθηγητής Σύµβολα κινδύνου και Σήµατα προειδοποίησης, απαγόρευσης και υποχρέωσης που χρησιµοποιούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Μαύρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Winterflow ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: WINTERFLOW Κωδικός: 2.10.040 Intrastat Code: 3811.19.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Ειδικά σχεδιασμένο προϊόν που βοηθά τη ροή του πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-Mn Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρόθειο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο έχει χαρακτηριστική οσμή (σαν χαλασμένα αυγά) τοξικό διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο βαρύτερο του αέρα (σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Μεταθετικές αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης οι οποίες οδηγούν σε σχηματισμό ιζήματος. Το ίζημα σε πολλές περιπτώσεις επιτρέπει την ταυτοποίηση ενός αντιδρώντος σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Air Brake ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: AIR BRAKE Κωδικός: 2.07.030 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Δεν επιτρέπει στο δίκτυο αεροφρένων να παγώσει τον χειμώνα. Ταυτόχρονα χάρις στην ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Patoma ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: PATOMA Κωδικός: 2.03.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Κάνει καλή απολάδωση, στεγνώνει γρήγορα, είναι χαμηλού αφρισμού και δεν χρειάζεται ξέπλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com RV ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RV Κωδικός: 2.02.015 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ισχυρό υδατοδιαλυτό καθαριστικό μηχανής και σασί για εφαρμογή σε δύσκολους ρύπους όπως χωματουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : EDEM 7-4-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ το κάπνισμα η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα η διέλευση πεζών η κατάσβεση με νερό Μη πόσιμο νερό Μην αγγίζετε η είσοδος στους μη έχοντες

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Προµηθευτής: Diversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών: Diversey Ελλάς Α.Ε, Χειµάρρας 5, Μαρούσι, 15125 Αθήνα. Τηλ. 210 6385900 Πληροφορίες έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την 91/155/EΕ Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας / FDOBR-13/05/04 Σελίδα 1/6 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προϊόν: DOBOL Fumigator Κωδικός Προϊόντος: FDOBR Εταιρεία Παραγωγής: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-ZiBoMo Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Strong ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: STRONG Κωδικός: 2.03.031 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Καθαρίζει αποτελεσματικά ένα ευρύ φάσμα ρίπων. Είναι προϊόν χαμηλού αφρισμού. Δεν επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Fuel ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: FUEL Κωδικός: 2.10.010 Intrastat Code: 3811.19.00 Περιγραφή: To προϊόν καθαρίζει τα μπεκ και απορροφά τα νερά και τα κατακάθια από το ρεζερβουάρ. Προστατεύει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Antifreeze ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ANTIFREEZE Κωδικός: 2.50.010 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Yψηλή ποιότητας προϊόν το οποίο παρέχει προστασία στους - 75 ο C έως τους +105 ο C. Παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

NOVATEC triplo 15-9-15

NOVATEC triplo 15-9-15 1. Προσδιορισμός της ουσίας / παρασκευάσματος και εταιρείας / επιχείρησης Πληροφορίες προϊόντων Εμπορική ονομασία: : Χρήση της ουσίας / Προετοιμασία: : λίπασμα Εταιρία : COMPO GmbH & Co. KG Gildenstraße

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : RIZOBAC Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό Οργανοανόργανο λίπασμα Χρήση : Υγρό εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FER-EDEM Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Χηλικός σίδηρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΟΕ-02) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΠΠ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΟΕ-02) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΠΠ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ 1. Περιγραφή 1.1. Ανάγνωση Ετικέτας Διαβάζετε πάντα την ετικέτα του σκευάσματος και ακολουθείτε τις οδηγίες κατά τη χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ειδικά τις συστάσεις ασφάλειας. Κάθε συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Dill ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: DILL Κωδικός: 2.02.020 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Απολαδωτικό και καθαριστικό κινητήρα το οποίο χάρις στην ειδική σύνθεσή του αφαιρεί λάδια, γρασα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: AROMA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ VIMACLEAN

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ VIMACLEAN Χρήση: Συμπυκνωμένο υγρό καθαρισμού για υπολείμματα ασβέστη και τσιμέντου 1. Στοιχεία προμηθευτή Εταιρεία: Vimatec-Ν.Βιδάλης Α.Ε. Μακεδονίας 1-3 54641 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-852502 Φαξ: 2310-843566 E-Mail:

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.07.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 15.06.2004

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.07.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 15.06.2004 Σελßδα 1/6 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν για την υγιεινή της κουζίνας Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21 Ν. Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana Chemie GmbH 55120 Mainz Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: EXPRESS Ημερομηνία έκδοσης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16 biosis ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Όνομα προϊόντος Κιτ προσδιορισμού Τριγλυκεριδίων Εταιρία παραγωγής ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ ΑΙΓΙΝΗΣ 16 17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Nivo 40 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: NIVO 40 Κωδικός: 2.40.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υψηλής τεχνολογίας κρέμα καθαρισμού χεριών των εργαζομένων στα συνεργεία. Η υψηλή καθαριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 20.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-QUAT Aπολυμαντικό χώρων τροφίμων με βάση τεταρτοταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Biopet ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BIOPET Κωδικός: 2.10.041 Intrastat Code: 3811.19.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υγρό μυκητοκτόνο πρόσθετο με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρηµένης έκδοσης : 1 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ / ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΑΝΑΛΗΨΗ

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρηµένης έκδοσης : 1 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ / ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΑΝΑΛΗΨΗ Σελίδα : 1 / 5 o{ êc êt C : ιαβρωτικό T : Τοξικό 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ / ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΑΝΑΛΗΨΗ Εµπορική επωνυµία : Χρήση : Βιοµηχανικός. Χηµικός τύπος : SO2 Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) BASAMID GR 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία: Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής: Αντιπρόσωπος: BASAMID GR. Dazomet Απολυμαντικό εδάφους/

Διαβάστε περισσότερα

3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163

3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163 3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163 ========================================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την 255/2003, προσαρμοσμένη στον κανονισμό 2001/58/CE Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτότητα Προϊόντος και Εταιρεία MURIBROM ΦΡΕΣΚΟ ΔΟΛΩΜΑ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΩΝ Εμπορική Χρήση: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση:

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: 4 0 1 4 3 4 8 9 6 6 8 9 4 Termidor 9 SC Εγγυημένη σύνθεση: Fipronil 9,1% β/β ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία Αναθεώρησης 05.07.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Μέσο χρωματισμού Εταιρεία: Merck

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος LH2105 Χρήση τής ουσίας/τού παρασκευάσµατος Συνθετικό ψυχρού πολυμερισμού Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης (R & S Phrases) Εισαγωγή

Φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης (R & S Phrases) Εισαγωγή Φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης (R & S Phrases) Εισαγωγή Οι αποκαλούμενες φράσεις R (Risk Phrases) δίνουν υποδείξεις για ειδικούς κινδύνους οι οποίοι μπορεί να προέλθουν από τη χρήση επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Black Mat ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BLACK MAT Κωδικός: 2.02.119 Intrastat Code: 3405.30.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υδατοδιαλυτό προϊόν που μαυρίζει το ελαστικό μετά το πλύσιμο. Ψεκάζετε αυτούσιο αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 Τμήμα 1: Ταυτότητα και Πληροφορίες Προϊόντος Χημική Ονομασία: Διογκωμένο Πολυστυρένιο (EPS) Κατασκευαστής: Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟΥ ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΜΙΑΣ Τ.Κ. 35100 Τηλ. Επικ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ)

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) Σύνταξη του Α 7/07/2009 Ενηµέρωση 1η έκδοση 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ονοµασία προϊόντος ΣΚΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX:

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ: /25047 FAX: Alas ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ALAS Κωδικός: 2.04.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Καταπολεμά τις επικαθίσεις αλάτων που αναπτύσσονται στις σερπαντίνες των πλυστικών μηχανών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz GmbH Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: IVEDOR Ημερομηνία αναθεώρησης : 04/09/2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα Προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΙΟΝΤΑ Α. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚO ΔΙΑΛΥΜΑ Λίγα λόγια πριν από το πείραμα. Η σόδα περιέχει διαλυμένο αέριο διοξείδιο του άνθρακα το οποίο προστίθεται κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. WINDSCREEN WASH ADDITIVE 250 ml ( ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ )

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. WINDSCREEN WASH ADDITIVE 250 ml ( ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ) 1/5 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. 1. Στοιχεία του παρασκευάσµατος και της επιχείρησης / εταιρίας Περιγραφή της ουσίας ή του παρασκευάσµατος Όνοµα εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1/5 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης Αναθεώρηση:

Σελίδα 1/5 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 Ημερομηνία εκτύπωσης Αναθεώρηση: Σελίδα 1/5 1 Ταυτότητα της ουσίας ή του παρασκευάσματος και της εταιρείας Στοιχεία προϊόντος Κωδικός είδους: MOP-52 Εφαρμογή της ουσίας / παρασκευάσματος Καθαρισμός μεταλλικών επιφανειών Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491 Σύμφωνα με τις Κανονισμούς 1907/2006/ΕC και 1272/2008/EC PanKill-2 CL 23.03.2012 - Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Προϊόν: Λειτουργία: Εταιρεία Παραγωγής: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Πλαστικό PANCHROM 490 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FORTICAL Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα