Άnαrορεtlεται n α ν ατtlπωσn μέρου ς h ολοκ λhρου του βιβλtου χωρlς. τ.ηv έrrραφη άδεια του Αρχηrεtοι.ι Πι.ιροσβι::στικ οtl Σώμα τος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άnαrορεtlεται n α ν ατtlπωσn μέρου ς h ολοκ λhρου του βιβλtου χωρlς. τ.ηv έrrραφη άδεια του Αρχηrεtοι.ι Πι.ιροσβι::στικ οtl Σώμα τος"

Transcript

1

2 2 ΟQΗΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤQΠΙΣΕQΣ ATYXHMATQN ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΙΊΕΚΕΤΑΙ YCF'AZHJH Άnαrορεtlεται n α ν ατtlπωσn μέρου ς h ολοκ λhρου του βιβλtου χωρlς τ.ηv έrrραφη άδεια του Αρχηrεtοι.ι Πι.ιροσβι::στικ οtl Σώμα τος

3 DQlfΊA ΑΗΤΙΜΕΤΙlΠΙΙΕΙlΣ ATYXHt1ATllN ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ El1ΠnEkETAI YOPAZINi 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙ λ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΗΜΟΣΙΑΣ ΤλΞΗΣ λρχηγειο ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣS2ΜΑΤΟΣ ΑΙΕΥθ'iΝΣΗ IV ΜΕΛΕΤΩΝ &. ΠΛΗΡΟfΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΛ: 3ο ΕΚΠλ 1 ΑΕΥΣΗΣ Λθtινα 17 ΟκτωβρLου 1990 ΠΡΟΣ: Ολές τις Υnηρεσιε:ς του Σώματος rαχ. Α/νσn: Μουρου~η λθηνλ "Λ Π Ο λ Σ Η" Τ11Μφωνο: ~ λρι.β. Ποωτi 27263! θεμα: ''Εκτύπωση Πυροσ8εστι.κ11ς Εκδοστίς υπ' αρι.θ. 10" ο Λρχηyός του Πυροσβεστι.κόύ Σώματος 1. Εχοντας υπό~ιιη: α. Τι.ς διατάίε:ις του άρθρου 6 τοv από Β. 1\.. (Περι Κανονισμού Εσωτερι.κ11ς Υπηρεσιας Πυροσβεσ ηκού Σώματος). β. Το από Ει.σn1nτι.κό Σnμειωμα τnς IV Δ/νσης Μελετών και. Πλnροφορ ι.κtις. y. Τnν υπ' αριθμ. 2~800! <Ε-vκύκλιος 82). Λ η ο φ α σ ι ~ ο υ μ ε 2. Εyκρινοψε την εκτvπωση σε βι.βηο από το Τυnο1ραφLο τοv λ.π.σ. τοu ι!υχ!ι.ρlδlοu με θtμα 'Όδη'V ια αντι.μι:τωπισεως ατυχημαιων στα οποιαιμnλtκεται. Υδρα~ινrι", που συνtτάίαν οι. : Πuρα-v6ς (3~06) Πιι;-ςσούρας Κωv/νος και. Υnοπuραιός (7122) ΒορLσης Δι.ονύσι.ος και αilολόtnσε Εnι.τροπt~. 3. Το εν λόyω βι.βλιο να αποτελtσει. Πυροσβe:στι.κtι Εκδοσn με αvtοντα αpιβμό Ηεκη)Πωση να-ιινε:ι. σε αντιτυπα με: χαρτι "σατι.νt"' των 80 ιραμ. Ηα το eσωτερικό και. σε "κάρμe:ν" 1ι.α ~ο e:tώφυαλο. ~. ' Το 8ι.8Αιο να δι.ανε:μηθεl &φεάν ως κάτωθι.: α. Ενα (1) αντιτυπο σε κάθε ΑΊι.ωματι.κό και Δόκιμο λνθ/'vό. 8. lύο (2) αντιτunα σε κάθε Υπnρεσια και. Πυρ/κούς Σταθμούς 'V ι.α Ί'ΤΙν βι.βλι.οθtικη τους. ι t. Πtντε (~) αντιτυπα σε κάθε Υnnρεσια Αεροδρομιοv (Πολεμικού και Πολιτικού). δ, Πενtιντα (~0) αντιτυπα στο ΓΕλ/Γl/1 και. ntντε (~) στην ΥΠΑ/Βl/Α. ι. lύο (2) αντιτυπα στο Τεχνικό Εnι.μελητtφι.ο ΕΑΑ4δος. στ. lύο (2) αντιτυπα cno κtντρο ΔηΑητnρι.άσι:ων. ~. lύο (2) αντl'tvnα στην Εθνικtι Βι.8λι.οθtικn. τι. lύο (2) αντιτvnα στην 8ι.8λιοθtικn ττις Βοvλtις. 8. lύο (2) αντιτunα στη Γενάδιο Βι.βλι.οθfικη. ι. Εκατό ( 1 οο) αντ ι τvnα στην Α/ νση Με Αετών του λ. Π. Σ ~α. Τα unόλοι.πα να παραδοθούν στnν Πvρ/κtι Σχολfl Υ ι.α την δι.ανομtι τοuς στοvς!οκ. λνθvnοπυρcηούc; των εnομtνων ετών. Ο Αρχnyός Κων/νος Αρκουδtας

4 6 ΟΩΗΓΙ Α ΑΝΤ Ι ΜΕΗΙΠ ΙΣΕRΣ ATYXHMATRN ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΙ\ΕΙ< ΕΤΑΙ YQPAZI~ Παρ. ΤίτiΊος σελ Γενικά ΕπιiΊ01ή υiίικών 1ια την κατασκ ευή εξοπλισμο~ 1ια αποθήκευση tι χ ρήση υδρ α-ς ίνης Η καύσ η της υδρα-ς ι νης ΕiΊε1χόμενn καύση Ελεύθερη καύση _ Κέντρα επαφής σε περίπτωση ατυ χή ματος υδρα-ςινnς Στην Ελλάδα Στ ο εξωτερικό ΒιβiΊιο1ραφtα ΠΕΡΙΕ Χ ΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Πιν. τι τiίος σελ. 1 Μετατροπής τ ων συ1κεντρώσεω ν της άνυδρης υδρα-ςινης σε ενυδατωμένη και αντίστροφα Ψυο ικοχημ ικές σταθερές δ ια iί υ μ άτων υδραί; ίν ης 1 ια διά φορες περιεκτικότητές σε άνυδρη υδρα-ςίνη Τιμές τ οξικότη τ ας και επιτρε π ό μ ε να όρια έκθεση ς _ Παρά1ω1α και)σης υδρα-ς ί νης στο Ε. Ρ. U Ενδεικτικές τι μές συ1κεντρώσεως άνυδρης υδραί;ίνης σε β ιομ η χ αν ία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ Σχήμα Τίτλ ος σελ Με τατρο πή των συ1κε ν τρώσεω ν της άνυδρης υδρα-ςίνης σε ένυδρη Τάση ατμών της ένυδρης υδρ α-ς ινης 100 % συναρτήσει της θερμοκ ρασ tας Συνάρτηση συ1κεντρώσεων υδρα-ςtνης στο διάλυμα και συ1κεντρώσεων στον ατμό Συνάρτηση σημ είου πήξ εως α ναiίό1ως των συ1κεντρώσεων Συνάρτηση ιξώδους υδρα-ςtνης αναiίό1ως της συ1κεντρώσεως και της θερμοκρασίας Συνάρτηση πυκνότητας δια iίυμάτων υδρα-ςίνης ανάiί01α με την συ1κέντ ρ ωση Σήμανση επικινδυνότητας υδρα-ςίνης σύμφωvα με τον NFPA 19 Σήμανση επικινδυνότητας άνυδρης υδρα-ςίνης ή διαλυμάτων υδρα-ςινης με περιεκτ ι κότητα με1αiίύτερη του 64% κατά Βάρος σ( μφωνα με την ΕΟΚ _. 19 Σtψανση επικινδυνότητας διαλυμάτων υδρα-ς t νης περ ιεκτ ικότητας με1αiίύτερης του 5% και μικρ ότ ερης του 64% σε άνυδρη υδα-ς ί νη κατά Βάρος σύμφωνα με την ΕΟΚ Σήμανσ η επ ι κινδυνότητας της άνυδρης υδρα-ςίνης h διαiίυμάτων υδρα-ςινης με περιεκτικ ό τητα μ ε1α λύτερη του 64% σε άνυδρη υδρα-ςίνη κατά Βάρος σύμφωνα με τον IMCO.. 20 Σήμανση επικινδυνότητας διαλυμάτων υδρα-ςι ν ης με περιεκτικότητα μικρότερη του 64% κατά βάρος σε ά ν υδρη υ- δρα-ς ί νη σύμφωνα με τον Ι MCO Σήμανση επικινδυνότητας της ά νυδρης υδρα-ςίνης n δια λυμάτων υδρα-ςινης περιε κτικότ ητας με1αλύτερης του 64% σε άνυδρη υδρα-ςινη κατά βάρ ος σύμφωνα με τον ADR... 21

5 ΠΕΡΙΕΧΙJ'ΙΕΝΛ 7 Σχt~μα τιτλος σελ. 13 Σt~μανσn επι.κιν6υνότnτας διαλυμάτων υδρα'ςtνης με nερι. εκτι.κότnτα μι.κρότερη του 64- σε άνυδρη vδρα~ινn κατά βάρος σύμφωνα με τον ADR Σt~μανσn επι.κι.νδυνότnτας της άνv6ρnς vδρα~ινnς ή διαλυμάτων υ6ρα~ιvnς περι.εκτικότnτας με1αλvτερnς του 64% σε άνυ6ρn v6ρα'ςtνn κατά βάρος σύμφωνα με την ΙΑΤΑ Σήμανσn e:πι.κι.ν6vνότητας διαλυμάτων vδρα~ινnς με πe:ριεκτικότrιτα μι.κρόiερn του 64% σε άνυδρη υ6ρα'ςινn κατά βάρος σύμφωνα με τnν ΙΑΤΑ θtσn πάσχοντος κατά την μtθο6ο Holger-N1elsen Τεχνnτt~ αναnνοt~ κατά την μtθοδο Holger-Nielsen Τροποποιnσn τnς μεθόδου Holger-N1elsen 1ια παι6ι.ά πάνω από πtντε (5) e:τών Τροποποιnσn τnς μεθόδου Holger-Nielsen 1ια παι.διά κάτω από πtντε ( 5) ετών Τροποποιnσn τnς μεθόδου Holger-Nielsen 1ι.α 6-όο θύματα Μtθοδος Si lνester.... : Ανι.χνευτt~ς vδρα~ινnς Στολt~ vδρα~ινnς Αe:ροσκάφος F-16C ~ Αεροσκάφος F-16D λe:ροσκάφος F , Η θtσn 't:nς δε'ξαμt:νnς υδρα~ινrις στο αεροσκάφος F Η πavσn τnς λει.τοvρ1ιας του κι.νnτ'f\ρα του αεροσκάφους F Συσκευt~ 1ι.α τnν μt:ταφορά διαλυμάτων υδραςινnς από το δοχειο στn 6ε1αμενή με σuσκt:υtς μετρήσεως

6 8 ΟΟΗΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤRΠΙΙΕΩΣ ATYXHMATRN ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠnΕΚΕΤΑΙ ΥΟΡΑΖΙ Ν~

7 ΙΙΡΟΟΟΓΟΙ 9 ΠΡΟnΟΓΟΣ Με το τέλος τrις δεκαετtας του '80 πλtιθυναv τα ειχαν σχtσrι με επικlν6υνες χrιμικtς ουσιες και στα το Πυροσβεστικό Σώμα να αντιμετωπισει. συμβάντα που οποια κλfιθ ηκε Ο παρά1οντας "ΠΥΡΟΣΒΕΣ'ΙΉΣ" καλεtται. πλtον να επtμβει. σ ε καταστάσεις tκτακτrις ανά1κης πλtον σύνθετης μορφtις και. ν α αnοτελtσει. τον ουσι.ασiικότερο παρά1οντα των Δυνάμεων Επεμβάσ εως σε ατυχtιματα 11.α τrιν αντιμετώπιση των οποιων δεν αρκούν μό ν ο οι παραδοσιακές 1νώσεις, αρετtς και. μεθοδολο1lες, που διαθέτει., α λλά εnι.πλtον και ει.δικές επι.στnμονι.κtς 1νώσει.ς. Η συηραφtι τrις Οδrι1 tας αuτtις t1 ινε με 5ι.ασταύρωσrι στοι.χε. ιω ν ττις διεθνούς βιβλι.01ραφιας που συ1κεντρώθnκε από κάθε 6υν cht1 πτι1tι. δεν αποτελεt μια ολοκλrιρωμtνn πpα1ματεια πάνω στο αντι.κειμενο 'ΎΑΡΑΖΙΝΗ 11, απευθύνεται κύρια στο προσωπικό :του Πuροσβεστι.κού Σώματος και σκοπός τrις δεν ειναι ο αποκλεισμός tι ο περιορισμός χρrισι.μοnοι.tισεως άλλων μεθόδων, διαδικασιών, υλι κών και. μtσων 11.α ττιν αντι.μετώπι.σrι ατυχrιμάτων που tχουν σχtσrι με τ ο εnι.κινδυνο αυτό υλικό, 11.ατι τι συνεχι.~όμενn έρευνα. σε παyκόσμια κ~ιμακα. ανακαλύπτει. συνεχώς νέες αποτελεσματικότερες μεθόδους και. νtα ακρι.βtστερα μοντtλα διασποράς. Στο σημειο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστtισουμε τους κ. ΜL λτο Βασιλόπουλο Αρ. Χrιμικό Μrιχανι.κό, κ. Ρtι1α Γρη1όρτι Χημικό Μηχαν ι κό τrις ''lιρ. Δ. Α. Αε Λfις Α. Ε. 11 και κ. Κώστα Καρa,. ι.άννn Επόπτη 11 Πuρασφαλε ιας τnς 'Έ. Α. Β. Ά. Ε. 1 ια την ηαροχtι tντvπου υλικού και βι.βλι.01ραφtας, τον Α/ντtι Υ1ειονομι.κού της ΕΛ.ΑΣ., Υποστράτη10 Υ~. κ. Σοuρtτη ΒασLλει.ο που μας επtτρεψε τη χρtιση μερικών κεφαλαt ων του βι.βλlου του, τους ΑΙι.ωματικούς του Πυροσβεστικού Σώμ ατος λντι.πύραρχο κ. Νάκο Ατιμtιτρι.ο, Πυρa,.ό κ. Παπακώστα Γεώρ1ιο και. Υnοπuρα1ό κ. Κατέρτι Ατιμtιτριο 11.α τnν οuσι.αστικtι βοtιθεια που μας προσέφεραν λό1ω τnς εμπειρtας και των ει.δικών 1νώσεών τους πάνω σε αρκετά κεφάλαια τrις 06n1tας αuτtις και τέλος κάθε άλλον που συνtβαλε με οποι.οδtιποτε τρόπο στην tκδοσtι τnς. Πuρa,.ός Πετσούρας Κων/νος Υποπυρα1ός Βορtσης Διονύσιος

8 10 ΟCΗΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤQΠΙΣΕRΙ ATYXHMATRN ΣΤΑ ΟΠΟΙ Α ΕΜΠΑΕΚΕΤΑΙ YOF'A Z!tι1

9 ΕΙΙΑΓΑΓΗ ΕΙΣΑΓΑΓΗ 1.1 etπορικεσ DΝDΜΑΣΙΕΣ BASE DiλMIDE BAYER HYDRAZIN 51 ( ) ΔΙλΛΥΜΑ ΥΔΡλΖΙΝΗΣ 70% ( 1 ) DlλMID ΔΙλΜΙlιΗ DΙλΜΙΝΕ DiλMINOGENE Η-70 ( 1 ) HYDRλTE D' HYDRAZINE 24% ( 2 ) HYDRAZIN HYDRλZINE HYDRλZINE 70% ( 1 ) HYDRAZINE ANHYDROUS HYDRAZINE ΕΝ SOLUTION 70% ( 1 ) HYDRAZINE OPLOSSING 70% (') HYDRλZINE SOL\!ΓION 70% (1) HYDRλZINHYDRAT 80% ( 1 ) HYDRAZINLSUNG 70% ( 1 ) HYDRAZINOPLOSNING 70% ( 1 ) HYDRλZINUM IDRAZINA IDRAZINA SOLUZIONE 70% ( 1 ) LEVOXIN 15 ( 1 ) ΥlιΡλΖΙΝΗ ( 1 ) Ο αριθμός που ακολουθεt δειχνει τnν περιεκτικότητα άνυδρn ς υδρα'ζ t νnς Ν:..Κ.. στο προ ϊ.όν κατά βάρος % ( 2 ) Ο αριθμός που ακολουθεt δεtχνει τnν περιεκτικότητα ένuδρnς υδρα'!; ινnς lbκ.. H:zO στο προϊόν κατά βάρος %. 1.2 ΣΙ<ΟΠΟΣ Σκοπός τnς οδn1tας αυτής εtναι n ενnμέρωσn του προσωπικού, του Πυροσβεστικού Σώματος 1ια τnν αντιμετώπιση από αυτό καταστάσεων έκτακτnς ανά1 κnς στην οποια εμπλtκεται υδρα~ινn όπως: λντιμετώπισn ενδεχομένου ατυχtιματος αεροσκάφους F-16 C/D στο οnοιο ενερ1οποιtιθnκε το E.P.U. <Emergency Power Unit Μονάδα Ισχύος Εκτάκτnς Ανά1κπς), tι διέρρευσε υ6ρα'ζlνη. Αντψετώπισn ατυχήματος μικρtις εκτάσεως tι συντριβtις αεροσκάφους F-16 C/D. λντψετωπlση διαρροtις υδρα'ζ Lνnς ή πυρκαϊ.άς που ενδεχόμενα θα συμβεt στο όχnμα μεταφοράς υδρα'ζtνnς μέσα ή έξω από το μητρικό Αεροδρόμιο των αεροσκαφών F-16 tι στο χώρο αποθnκεύσεώς τnς. λντιμετωπtσn διαρροtις ή πυρκαϊάς υδρα'ζlνnς κατά τnν )(ρήση tι μεταφορά tι αποθtικευσή της 1ια διάφορο υς βιομ nχανικούς σκοπούς. Τις βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται από το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος σε κάθε ατύχnμα των πιο πάνω περι.πτώσεων. Τnν χρησιμοποlηση όλου του ειδι.κού εξοπλισμού ιματισμού nροστασιας προσωπικού και μnχανnμάτων (υλικών και μέσων) 1ια τnν ασφαλή αντιμετώπι.σή τους. Τις αρμοδιότnτες και ευθύνες όλων των εμπλεκομέ νων φορέων σε ατύχnμα υδρα'ζtνnς 1ια συντ ονισμό, κατάσβεση ενδεχόμενnς πuρκαtάς, διάλυση, εξοuδετέρωσn και διάθεση αποβλtιτων. Την παροχή Πρώτων Βοnθειών στους μολυνθtντες ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η ένυδρη υδpα'ζlνπ ανακαλύφθnκε το tτος 1889 από τον Th. Curtius. Γερμανό χπμικό ( ) και n ελεύθερη υδρα'ζlνn που ονομά'ζεται και διαμlδπ <Γερμανικά Diamid και Αy1λι.κά Diaιnide), απομονώθηκε από τον L. de Brunn το Η υδρα'ζlνn χρnσιμοποtιθnκε από την Γερμανια σε πυραύλους κατά τον Β' ΠQ1κόσμιο Πόλεμο. Η βιομηχανική παρα1w1tι της στην Αμερ~κtι άρχισε το 19~3. Σήμερα χρησιμοποιειται από Ερyοστάσια nαραyωytις

10 12 Ο QΗΓΙ Α ANTI M ETQΠJ l EQ Σ Al YXHMATRN ΣΤΑ Ο ΠΟΙΑ ΕΜΠnΕ Κ ΕΤΑΙ ΥΟΡΑ Ζ ΙΝΗ nλαστικων - ελαστικω ν - ψωτο ι ραω ικώ ν - χρ ωμάτων ψαρμ ακεuτικων npοϊόντων. υψαν τοuρι t ας. ε nε t; ερδ ασ ίας απ ο ρριμάτων. ως κ αύσιμο πυραύλων και ω ς υ λι κό τ ο ο πο ί ο n αρ εμποδί~ει τη δημ ιουοιια οξειδώσεως f σκου ρ ι ά ς ) στο υς ατ ιιολ έ Βη τ ες ( 8 ιομnχαν ια, π λοία κ.λ.π.j με τn δέ σμευ σ η του ε λ ε ύ 8 εοου - δ ι α λυμέν ο υ ο~υ1όν ου στο νερό και/t~ τ ην αδρ αν ο π οί ηση της ε σωτερικής επιφανείας του ατμολέβητα ώστε ν α ~η ν μ πο ρ εt να ο ~ ειδ ω θεί. 1.4 ΠΑΡΑ ΣΚΕΥΗ Στα Ειχειρ L δι α τnς Οριανι κ nς Χημε ίας περ ι ι ρ άφοντα ι διάφορο ι μέθοδοι π αοασ κευn ς υδρα~ίνης. πλην όμως το αντικε ί μεν ο αυτό εκφεύι ει των σκ ο nιι'jν της οδn )!' ίας αυτή ς.

11 tυσικοχηηικεσ ΙΟΙΟΤΗΤΕΣ ΥΣIΚDΧΗΜΙΚΕΣ ΙQΙΟΤΗΤΕΣ 2.1 ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Ενυδρn υδρα~ινn mk-nlb (JkO) Ανυδρn υδρα~ινn Nlb-NH:z 2.2 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΝΥQΡΗΣ - ΑΝΥΟΡΗΣ ΥQΡΑΖΙΝΗΣ Η αντιστοιχια των διαλυμάτων τnς άνυδρnς υδρα~ινης με τnν ενυδατωμένn υδρα~ινn δlδεται αrτό τον πινακα 1. ΟΛες οι συ~κεντρώσεις διδονται επι τοις εκατό κατά βάρος. Παρατnροuμε ότι στην πρά~η υπάρχουν δuο διαφορετικοι τρόποι να αναφερόμαστε στα υδατικά διαλuματα τnς υδpα~ινnς. οι οποιοι αν δεν κατανοnθοuν πλήρως από το προσωπικό. μπορει να οδη1ήσουν σε σu~χυση. Η συ~κέντρωσn ενός διαλuματος υδρα~ινnς μπορει να δοθει ειτε ως συ~κέντρωση άνυδρης υδρα~ινnς N:zf4 ει τε ως συ1κέντωση ενυδατωμένης υδρα~ινnς N:zH.. (H:zO). Στο σχήμα 1 βλέπουμε ~nν ~ραφική παράσταση μετατροπής των διαλυμάτων τnς άνυδρης υδρα~lνnς σε ενυδατωμένη και αvτιστροφα. Ο τuπος 1ια τnν μετατροπή των συ1κεντρώσεων τnς άνυδρnς υδρα~lνης σε ενυδατωμένη ειναι: Ο δε τuπος ~ια την μετατροπή τnς ένυδρnς υδρα~lνης σε άνυδρη: Χ κα~ά Βάρο9 tνuδρn uδρaςινn Χ Ο,64 Χ κα~ά Βάρο9 άνuδρn uδρaςινn.. - / / v ) 1/ Ι J / ), Ι/_ - / - Ν,..Κ.. % Ν:zΚ.. H:zO % 64.. Ο 100,0 51,2 80,0 35, Ο 34,4 15,0 23,4 Πlνακας 1. Μετατροπής των συ1κεντρώσεων της άνυδρης υδρα~ινnς σε ενυδατωμένη και αντιστροφα. Σχήμα 1. Μετατροπή των συ1κεντρώσεων της άνυδρης υδρα~ινης σε ένυδρn.

12 14 ΟQΗΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕRΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠnΕΚΕΤΑΙ YQPAZJ NH 2.3 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΤΑΒΕΡΕΣ ICIDTHTA -- ΠΕΡlΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ANYQPH YCPAZINH 100ϊ. 70ϊ. 64ϊ. Ι51ϊ. 35'Υ. ~] 15'Υ. 1 1 Εμφάνισn Οι αφανές, ε:ιι1tινnτο, ελαιώδες uγρό Μοριακό Βάρος 32, ,06 5(1, 06 50, 06 50, 06 50, 061 Ειδικό Βάροι; j1,ω , 027 1, 021 1, (ι Cιαλvτό'tntα Clιαλvtt1 στο νερό Ιnμειο Βρασμού (OC) 113,5 120,σ 120, ,4 104, Ιnμειο Ttieεwr; «'CJ -48,9-51,5-57,0-65,(1-22. Ο (1 Τάσ.1 Ατμών ( mm HgJ 14,4 10, <- -- Πυκνότnι; Ατμών 1, Ορια αναφλέl;εωι; κατ'όγκο >2,9 >4, 7 - Βερμοκρ, Αναφλέt;εωι;( C) 38.Ο 280,Ο 310,( Ιnμειο Αναφλέl;εωι; (OC) 23,Ο 65,5 75,Ο 91, ο >500 >500 >500 Πt ν ακα ς 2. Ψυσ ικοχημ ιι<ές σταθερές δ ιαλυμάτwν υδρα'ς t νnς )' ι α διάφορες περιεκτικότnτες σε άνυδρn uδρα'ςtνn. Η σu~κέτρwση των διαλυμάτων της υδρα'ςtνης επιδρά σnμαντι κά πάνω στις φυσικοχημικές ιδιότητές τnς (Πtνακας 2). Επtσnς μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα αυτά και στις ~ραφικές παραστάσεις των σχημάτων 2 έως και 6. (mber) > 3 '1 500 b 400 ι:: ο ~ ,-- -l _,_,, -- 'Ι --, - - f-- ',,.,,.....,...., :..-~ι 30 ο 50 eo 10 ao 9ο ("CJ θερμοκρασια ~ Σχnμα 2. Τάση ατμών της ένυδρn ς uδρα'ςtνnς 100% συναρτήσει της θερμοκρασιας.

13 tυσικοχηι1ικεσ ΙΟJΟΤΗΤΕΣ Ο ΙΙΟ Μοle - uδρα~lνης σ~σν ατμό Ρ mm Hg -- ' t.:, - - ', J -- -7v -- ' ' ~ ',,.1... ~ ~.~, 1 ο ΙΙΟ _ι uδρα~tvή "' _κ~ά βάρος J ' Ι J - -- Σχ~μα 3. Συνάρτnσn συyκεντρώσεων υδρα~ινnς στο διά Λυμα και συyκεντώσεων στον ατμό. Σχήμα 4. Συνάρτnσn σnμειου πή- 1εως αναλόyως των συyκεντρώσεων. mριι ι l.st---t--t--t---' ~ l.3t---t--t--ι-..ιr.--ι--4-~-,.--i.---1 ο... ~ 1.2ι-+-+-~~ Ι-+-' c ~ - Ι.Ιt---t ο 1 30 ;40!ΙΟ vδρα~ ι ν 1 n ~. κατά 8άρός vδρα~tνη 'Ιι, κ~ά βάροq Συνάρτnσn ι1ώδους δρα~ινnς αναλόyως συyκεντρώσεwς και θερμοκρασιας. υ τ n ς τnς Σχήμα 6. Συνάρτnσn πυκνότnτάς διαλυμάτων υδρα~ινnς ανάλοyα με τnν 01 yκέντρωσn.

14 16 ΟΟΗΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤQΠΙΣΕQΣ ΑΤΥΧΗΜΑΗΙΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΙ\ΕΚΕΤΑΙ ΥΟΡΑΖΙΝΗ 2.4 ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΟΙΟΤΗΤΕΣ Η υδρα-ς ίνη είναι, μ ί.α ασθενής βάση ασθενέστερη τnς αμμωνίας. Το ph των διαλυμάτων της uδρα<;lνης ι πορεl να ί\άβει τιμές 12 έως 13 (ισχυρά Βασι,ι<ό). Προσβάλει, το καcιυτσούκ και τον φεί\λό. Μετά από μακροχρ ό νια αποθήκευση μπορεί να προσβάλει το yυαλί με τnν διάλυση του πυριτικού οξέως. Κατά την διάλυσn της uδρα<;lνnς στο νερό έχουμε την ακόί\οuθπ αμφίδρομη αντίδραση: Ν,,Η.,,. + Η,,. Ο ~----"> Ν::Λi..,. ~ + οη - (Κ=β. 5* C). Η υδρα<;lνη εlναι, διπρωτι.κή Βάση και παράyει, δύο σει,ρές αί\άτων ουδέτερα ι<αι Βασικά π.χ. N-,, H,. HCl και N"'l-L. 2(HC1). Η υδρα<;ίνη αντιδρά με οξειδωτικές ουσίες. ιδιότητα που τπν χρησιμοποιούμε rια τnν εξουδετέρωση της υδρα<;ίνης π.χ. N2lk + 2Na0Cl NaCl + Ν,,, + 2Η ο,ο Ν"' & + 2lb Ν.,., + 4H:e Ο Υδατικά διαί\ύματα υδρα"ζίνης διαβρώνουν πολί\ά μέταί\ί\α όπως π.χ. Cu. Ag. Au. Hg. Ni, Pt, Se. Te. κ.α. Σε:: θερμ ο κρασίες μεrαλύτερες των 5oc c δι.αλύματα υδρα<;lνης με περιεκτικότητα μεrαί\ύτερn του 40% σε άνυδρn υδρα<;lνη μπορεl να αυταναφλεrούν στον ατμοσφαιρικό αέρα. Τα διαλύματα της υδρα<;lνης αν έλθουν σε επαφή με βαρέα μέταί\λα h τα οξ ε ίδιά τους (π.χ. οξεlδιο του μολυ85αινlου, οξείδια τ ο υ χαλκού. οξε ί5 ιο του χρωμ lου) μπορε l να αποσυντεθούν καταλυτικά κατά την αντίδρασn: 3Ν,, Η,, ---7 Ν..., + 4ΝΗ.. ή Νο, Η, Ν,, + 2H:e - Η υδρα<;ίνη αντιδρά με το οξυrόνο του ατμοσφαιρικού αέρα κατά την αντίδραση: Ν,,. Η,, + Qo --) Ν.,., τ 2Η:;,, Ο ενώ με το διοξείδιο του άνθρακα αντιδρά σχηματί<;οντας υδρα<;ινοκαρβοξυλικό οξύ το οποlο προσβάλει ακόμη και το uψηί\ής σκί\π~ ρότητας ατσάλι. Τα διαλύματα της υδρα<;ίνnς εlναι σταθερά στίς συνηθισμένες θερμοκρασίες αποθήκευσεως (50... C) εάν αποκί\εισθεl n επαφή τους με τον ατμοσφαιρικό αέρα καθώς επίσης με καταλύτες ti οξειδωτικά υλικά. Σε ανοικτά δοχεlα τα οποlα αποθnκεύονται σε μέρος που ευνοεlται η εξάτμιση τα διαί\ύματα καθlστανται πυκνότερα ως αποτέλεσμα τ~ς εξατμlσεως. Σε αυτές τις περιπτώσεις η συrκέντρωσπ μπορεί να φθάσει έως και 72% κατά Βάρος σε άνυδρη υδρα<;ινn. 2.5 ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ Η υδρα"ςίνη είναι τοξική_ Απορροφάται από το ανθρώπινο σώμα. δια μέσω του δέρματος, του αναπνευστικού συστήματος tj του πεπτικού συστήματος μπορεί να προκαλέσει σοβαρές δηί\ητηριάσεις. Η υδρα"ςίνη, σύμφωνα με πειράματα που έyιναν σε "ςώα κατατάσσεται στις καρκινοyενείς ουσίες, ενώ σύμφωνα με το "ENVIRONMENT CANADA'S RESPONSE LEVELS" ι<ατατάσσεται στις 150 περισσότερο επικίνδυνες ουσίες (Λεν κατατάσσεται στις 10 και 50 επικινδυνοδέστερες). Σύμφωνα δε με τον "National Response Team" (συνερrασία δεκατεσσάρων Ομοσπονδιακών Υπηρεσ ιι;ιν και Υπουρr ε ίων των Η. Π. Α.) κατατάσσεται στις εξαιρετικά επικίνδυνες χημικές ουσίες. Στον πίνακα 3 βλέπουμε τις διάφορες τιμές τοξικότητας καθώς και τα επιτρεπόμενα όρια έκθεσεως. Λεν δίδεται η τιμή IDLH (συyκέντρωση που μπορεί να προκαλέσει άμεσο θάνατο στον άνθρωπο) διότι η υδρα"ςίνη θεωρείται καρκινοrόνος αν και συrκέντρωση στον αέρα μεrαλύτερn των 80 ppm αναμένεται να δώσει άμεσα τοξικά

15 tυσικοχη/'ιικεσ ΙΟΙΟΤΗΤΕΣ t7 αποτελέσματα. Το STEL αναφέρεται στnν επιτρεπόμενn συyκέντρωσn στον αtρα yια nαραμονf\ έως 15' (πρώτα Λεπτά τnς ώρας). Το ΤWλ στnν εnιτρεnόμενn συyκέντρωσn στον αέρα yιά τοvς ερyα~όμενους δnλαδf\ yιά παραμονή θ ωρών nμερnσιως 40 ώρες τnν εβδομάδα. Το OSHA/PEL αvαφtρεται στnν μεyαλύτερn συyκέντρωσn. σύμφωνα με τον OSHA (Occupational Safety and Health Administration), σε ένα χώρο από τον οποιο ένα άτομο μπορει να διαφύyει ασφαλώς χwρις τnν χρf\σn αναπνευστικής συσκευής. Το LCeo και το LΙ>σο αναφέρεται στnν τιμή όπου το 50% των πειραματο'ςώων πέθαναν. Τό όριο yια τα βακτnριδια του εδάφους ειναι εκεινο που δεν προκαλe:l καμμια βλάβn. Τιμή Μονάς Μετρ. STEL 0,30 pprn TWA 0.10 ppιn OSHA/PEL 0,25 ιng/m-s L~c κατάπωση rat 60,00 mg/kg δέρμα rabbit 91,00 mg/kg LC..c, αναπνοf\ 4 ωρών rat 0,74 ιng/lt 570 pprn ιc,,.c. 1ι1άρια 1,5-7 mg/lt ΒακτnρLδια εδάφους Pseudornona putida 2,00 ιng/lt ppm - μέρn ανά εκατομμύpιο ppιn Χ (Μοριακό Βάρος/24,5) ιng/m3 ιng/m-s Χ ιng/lt πινακας 3. Τιμές το1ικότnτας και επιτρεπόμενα όρια tκθεσεως. Οι τιμές του πινακα 3 καθώς και n έμεσα υπολοyι~όμενn τιμf\ του IDLH LΙ>σο Χ 0,0l IDLH f\ LCeo Χ O,l IDLH, έχουν όμως ένα πολύ σnμαvτικό μειονέκτnμα το ότι αναφέρονται σε, άτομο άρρεν μέσnς nλικιας σε καλή σωμαικn και φυσική κατάστασn και δεν μπορούν να έχουν εφαρμοyή σε παιδιά, νf\πια f\ βρtφn, σε nλικιωμένους f\ σε άτομα με διάφορα προβλf\ματα υyειας. Για τον Λόyο αυτό όταν αναφερόμαστε yενικότερα στον πλnθυσμό οι τιμές το1ικότnτας θα πρέπει να διαιρεθούν διά f\οιπεσ Πt'ιΗΡΟ.σΡΙΕΣ Ανυδρn υδρα~ινn Εtναι διαυyές, εύφλεκτο, άχρωμο, ελαιώδες, υyροσκοnικό, ισχυρά διαθλαστικό και δραστικό υyρό με οσμf\ αμμωνιας. Σέ επαφf\ με τον ατμοσφαιρικό αέρα αναδύει ατμούς. Εχει μεyάλn ποικιλια σnμεtων αναφλέ1εως, π.χ. αναφλέyεται όταν έλθει σε επαφή με τnν σκουριά στους 23 C, τον μαύρο σtδnρο στους 132 C, τον ανο1εlδωτο χάλυβα στους 156 C και το yυαλι στους 2700C. λν θερμανθεt σε υ1ι1nλές θερμοκρασιες, σε αναλοyια 2,9% έως 100% κατ' όyκο, σχηματι~ει με τον αέρα εκρnκτικά μtyματα που εtναι βαρύτερα από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Ενδέχεται να αυταναφλεyει στον αέρα σε συνf\θεις θερμοκρασtες

16 18 ΟΔΗΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤQΠΙΣΕQΣ ATYXHMATQN ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠ~ΕΚΕΤΑ! ΥΔΡΑ Ζ Ι Ν~ όταν έλθει σε επαψh με πορώδη υλικά όπως το έδαφος, ο αμtα ν τ ος. το ξύλο. το ύφασμα, η άμμος, τα πριονtδια κ.α. ΑυταναφΜιεται όταν έλθει σc: επαφtι με οξειδωτικά υλικά ό nw c: π uπεροξεtδιο του uδρο1όνου (οξυςενέ). το νιτρικό οξύ, κ. α. Η επαφή της uδρα"ςtνης με οξεtδια μετάλλων μπορεt να οδn1nσει στη δι άσπ αση αυτής και την ανάψλεt;h της. Αν διαρρεύσει και έλθει σε επαφf) ιιr. ανα1ωιικ ά υλικά μπορε L να ε κ δnλωθεt πuρκαtά. Οι ατμοt τn ς, όπως και n L 6ια. ε t ναι διαβρωτικ ο t. Μ ε 1 άλες σu1~εντρώσε ι ς των ατμών της προκαλούν υπερθέρμανση τ ω ν σημ άν ~εwν { ε τικετ ών ) των δοχεlων αποθηκεύσε ώ ς της. lιιαλιίεται τελεtως στο νερό. Σχηματιςει το5ι κά,.χυστικά μt1ματα ακ ό μα και όταν διαλυθεt Ζι ι αλύματα υδραςtνnς. Οι κίνδυνοι των διαλυμάτων της υδραςίνης σε νερ ό ε ί ναι Λl~ο μικρότεροι από εκείνους της άνυδρης υδραςίνnς κ α ι εξ αρτώντ αι α~ την περιεκτικότητά τους σε: υδρα"ςίνη. Περιεκτ ι κότητα υδρc:"ςίν nς στο διάλυμα με1αλύτερn από 64% θεωρείται ως άνυδρη.

17 11ΕΤΑ+ΩΡΑ - ΑΠΟθΗΙ(ΕVΣΗ Ι'ΕΤΑ+οΡΑ - ΑΠDθΗΚΕVΣΗ 3.1 Σtf'ΙΑΝΣΕΙΣ OOXEIRN META.cJPAΣ Σ~μανσn επικινδυνότητας σύμφωνα με τον N.F.P.A. ΜπΛε: ΕLδος nιθανnς βλάβnς τnς υlεlας. κόκκινο 3: ΥΛικά τα οποια σε μικρn έκθεσn ενδέχεται να προκαλtσουν σοβαρές παροδ ικtς n μόνιμες βλάβες, έστω και αν παρασχεθεt αμέσως ιατρικn nερtθαλ~n. μπλε κιτρινο Κόκκινο: Προσδιορισμός ευφλεκτικότnτας. 3: Υ1ρά και στερεά τα ο ποια ενδέχεται να αναφλε1ούν σχεδόν κάτω από θερμοκρασtας. λευκό Σχnμα 7. Σnμανσn Επικινδυνότnτας υδρα~tνnς σύμφωνα με τον NFPA. όλες τις συνnθισμένες συνθnκες Κtτρινο:Προσδιορισμός αντιδραστικότnτας (σταθερότnτα). 2: Υλικά τα οποια από μόνα τους ειναι ασταθn και tχουν τnν τάσn να υπόκεινται σε βlαιες χnμικές μεταβολές, χωρtς όμως να εκρn1νυνται. Επtσnς υλικά τα οποtα. πιθανόν αντιδρούν με το νερό, n μπορει να σχnματι~ουν εκρnκτικά μl1ματα με το νερό Σnμανσn επικινδυνότnτας σύμφωνα με τους κανονισμούς τnς Ε.Ο.Κ Ανυδρn υδρα~tνn n διάλυμα υδρα~tνnς, περιεκτικότntας ' με1αλύτερnς του 64% σε άνυδρn υδρα~ινn κατά βάρος. Rι 10-26/27/ βι 36/37/39-4~ Σχnμα e. Σnμανσn επικινδυνότnτας άνυδρnς υδρα~lνnς n διαλυμάτων υδρα~tνnς με περιεκτικότnτα με1αλύτερn του 64% σε άνυδρn υδρα~tνn κατά βάρος σύμφωνα με τnν ΕΟΚ. Νο CAS Νο

18 20 ΟΟΗΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤRΠΙΣΕRΣ ATYXHMATQN ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΑΕΚΕΤΑΙ ΥΟΡΑΖΙΝΗ R: Ψύση των ειδικών κινδύνων. R 10 Εύφλεκτο. R 26/27/28: Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, όταν έρχεται σε επαφn με το δέρμα και όταν καταπινεται. Η 34 Προκαλει εικαύματα. R 40 Πιθανοι κίνδυνοι μονιμων επιδράσεων. S: Μέτρα ασφαλεlας. S 36/37/39: Ψοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασια, ιάντια και συσ~ευή προστασίας ματιών/προσώπου. S 45 Σε περίπτωση ατυχtιματος ή αν αισθανθε ι τε αδιαθεσία ~nτήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου αυτό είναι δυνατό) ~ιαλύματα uδρα~ίνης περιεκτικότητας μειαλύτερης του 5% και μικρότερης του 64% σε άνυδρη υδρα~lνn κατά Βάρος. R: 24/ Σχήμα 9. Σήμανση επικινδυνότητας διαλυμάτων υδρα~ίνης Νο πεμιεκτικότητας μειαλύτερης του 5% και μικρότερης του 64% σε άνυδρη uδρα~lνη κατά Βάρος σύμφωνα με τnν ΕΟΚ. R: Ψύσn των ειδικών κινδύνων. R 24/25 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περlπτωση καταπόσεως. R 34 Προκαλεί εικαύματα. S: Μέτρα ασφαλείας. S 26 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε αμέσως με άφθονο νερό και ~nτήστε ιατρική συμβουλή Σήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με τον κώδικα IMCO ιια τις θαλάσσιες μεταφορές. ~ ΡΟΙSΟΝ 6 Σχήμα 10. Σήμανση επικινδυνότητας της άνυδρης υδρα~ινnς ή διαλυμάτων υδρα~lνης με περιεκτικότητα μειαλύτερη του 64% σε άνυδρη υδρα~ίνη κατά Βάρος σύμφωνα με τον IMCO. Σχήμα 11. Σήμανσn επικινδυνότητας διαλυμάτων υδρα~lνης με πε ριεκτικότητα μικρότερη του 64% σε άνυδρη υδρα~tνη κατά Βάρος σύμφωνα με τον IMCO.

19 ΙΙΕΤΑtΟΡΑ - ΑΠΟθΗΙ<ΕΥΣΗ 21 Σύμφωνα με τον κώδικα του IMCO (Inter-goverment Marinetime Consulat1ve Organ1zation) n υδρα~ινn κατατάσσεται: -Κύρια μεν στnν Κατn1ορια (Κλάση> 8 λιαβρωτικά - Δευτερευόντως δε στnν.κατn1ορια (Κ λάση) 6.1 Ληλητnριώδn(Τοξικά) IMCO-Code : S.8179 u.-1/ns.8098 u ΚΙ. θ Σήμανσn επικινδυνότnτας σύμφωνα με τον κώδικα ADR 1ια της οδικές μεταφορές. Σχήμα 12. Σήμανσn επικινδυνότητας τnς άνυδρης υδρα~ινης ή Σχnμα 13. διαλυμάτων υδρα~ινnς περιεκτικότητας με1αλύτερης του 64% σε άνυδρη υδρα~ινn κατά βάρος σύμφωνα με τον ADR. 0 ~ Σήμανση επικινδυνότητας διαλυμάτων περιεκτικότητα μικρότερη του 64% σε κατά βάρος σύμφωνα με τον ADR. υδρα~ινnς άνυδρη με υδρα~ινn Σύμφωνα με τον Κώδικα ADR (Euroean Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road) το όχημα μεταφοράς θα πρέπει να φέρει ανάλο1α μια από τις πινακιδες (Σχήμα 12 και 13). Επισης μεταφορά ποσότητας με1αλύτερnς του ενός (1) τόνου (ton) πρέπει να ενερ1ειται μόνο μετά από σχετική άδεια των αρμοδιων αρχών. ADR (D-GGVS) : ΚΙ. ν Rn 2501 Ziff ~ Σήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με τον κώδικα ΙΑΤΑ 1ια τις εναέριες μεταφορές. UN 2029 Σχήμα 14. Σήμανση επικινδυνότητας τnς άνυδρης υδρα~ινnς ή διαλυμάτων υδρα~ινnς περιεκτικότητας με1αλύτερnς του 64% σε άνυδρη υδρα~ινn κατά βάρος σύμφωνα με την ΙλΤΑ.

20 22 ΟΔΗΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤQΠΙΣΕRΣ ATYXHMATQN ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠnΕΚΕΤΑΙ YQPAZINH UN 2030 Σχhμα 15. Σhμανση επικινδυνότητας διαλυμάτων υδρα~lvης με περιεκτικότητα μικρότερη του 64% σε άνυδρη υδρα~lνn κατά βάρος σύμφωνα με την ΙΛΤΛ. Σύμ φωνα με τους κανονισμούς της ΙΑΤΛ (lnternational Λi r Transport Association) απα~ορεύεται η μεταφορά της με επιβατικ ό αεροπί\άνο. ΙΛΤΑ RAR : Art.-Nr. 895 u Cor. L Αί\ί\ες σημάνσεις Αριθμός των Ηνωμένων Εθνών. Άνυδρη υδρα~ινη h διάλυμα με περιε κ τικότητα με~αί\ύτερη του 64% σε άνυδρη υδρα~lνη κατά βάρος : 2029 Λ. ιαί\ύματα υδρα~ L νης με περιεκτικότητα μικρότερη του 64% σε άνυδρη υδρα~ινη κατά Βάρος : Σήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με τον κώδικα RID ~ια τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Η σήμανση σύμφωνα με τον Κώδικα RID (International Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail) ειναι Lδια με την αντlστοιχn του κώδικα ADR (σχήμα 12 και 13). RID (D-EVO,Anlage C) : ΚΙ. V Rn 501 Ziff Γερμανική κωδικοποlηση. D Seeschiffahrt(SFO) ADNR ΚΙ. V Rn 501 Ziff. 3a ΚΙ. V Rn 6501 Ziff Α~~λική κωδικοποlηση. GB Blue Book : S.288(alt) ;neu Corrosives Αμερικανική κωδικοποιnσn. USA CFR 46 : Τ , Table F, Cor. L

21 "ΕΤΑ+ΟΡΑ - ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗ ΟΟΧΕΙΑ ΗΕΤΑ+ΟΡΑΣ - ΑΠΟΒΗΚΕΥΣΗΣ Τα συνnθισμένα δοχεια μεταφοράς τnς υδρα~ινnς ειναι 1υάΛινα τοnοθετnμένα μέσα σε ξύλινα κιβώτια, κάνιστρα ατ1ό ανοξεlδωτο χάλυβα και βυτιοφόρα οχήματα. Τα δοχεια μεταφοράς τnς υδρα~ινnς με περιεκτικότnτα 15% σε άνυδρn υδρα~ινn κατά. βάρος ειναι συνήθως από πλαστική ύλn. σε με1έθn που μπορει να μεταφέρουν 60 ή 120 ή 200 Kg. Η αnοθήκευσn τnς υδρα~lνnς θα πρέπει να vινεται σε στε1ασμένους χώρους κατά προτιμnσn εκτός κυρlων ε1καταστάσεων που να απέχουν τουλάχιστον 30 μέτρα από τις δραστnριότnτες της 1ραμμής nτnσεων των αεροσκαφών.χώρους ερvασιας, τάφρους, ποτάμια, ερ1οστάσια, δρόμους, κ.α. Οι 1ενικοι κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τnν αποθήκευση ειναι: Για τnν αποθήκn: - θα πρέπει να υπάρχουν συστήματα κλειστού τύπου 1ια την μετά11ιση της υδρα~ινnς. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα τέτοια συστήματα οι ερvα~όμενοι θα πρέπει να φέρουν κατάλληλη στολή ερvασlας καθώς επισnς και αναπνευστική συσκευή. - Η εσωτερική διαρρύθμισn των αποθnκών πρέπει να ειναι σύμφωνη με τα πρότυπα που ακολουθούνται vια την αποθήκευση υ1ρών καuσιμων. Ο ηλεκτικός εξοπλισμός θα πρέπει να εινaι αντιεκρnκτικού τύπου οι δε μεταλλικές συσκευές και εξαρτήματα να 1ειώνονται. - Η υδρα~lνη πρέπει να βρlσκεται χωριστά από οξειδωτικά υλικά όπως τα οξεlδια των μετάλλων, τα υπεροξεtδια και τα οξέα. - Η υδρα~lνη θα πρέπει να αποθnκεύεται μακρυά από τρόφιμα, ποτά, nn1ές πόσιμου νερού, και καπνό. - Κατά τον χειρισμό τnς υδρα~ινnς και πριν από τnν καλή έκπλυσn των χειρών απα1ορεύεται το κάπνισμα και να τρώμε ή να πtνουμε οτιδήποτε. Στο χώρο της αποθήκης να υπάρχει ποσότnτα νερού vια τnν έκπλυση των διαρροών. - Συνιστάται η κατασκευή συστήματος συλλ01ής των υδάτων, που ενδέχεται να χρησιμοποιnθούν vια την αντιμετώπισn διαρροής ή πυρκαιάς που θα συμβεl σ' αυτές, σε στεvανή δεξαμενή 1ια την, εκ των υστέρων, εξουδετέρωσή τους, ώστε να αποφευχθεt μόλυvση του περιβάλλοντος, επειδή διαρροή έστω και μικρών ποσότητων θα έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στην πανιδα και την χλωρtδα Για τα δοχεια υδρα~ινnς: Τοποθετούνται σε μέρος δροσερό, καλά αερι~όμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φώς. Πρέπει να ειναι ερμητικά κλεισμένα και να τοποθετούνται όρθια με τα στόμια εισαvωvής - εξα1ω1ής προς τα άνω. Πρέπει να προστατεύονται από φυσική καταστροφή. θα πρέπει να μεταφέρονται προσεκτικά και ποτέ να μην πετιούνται. Μnν στοιβά~ετε πολλά δοχεια το ένα επάνω στο άλλο (μέvιστο ύψος vια συνnθn πλαστικά δοχεtα τα 3 μέτρα) εκτός άν αυτά φέρονται εντός ειδικής κατασκευής. Να εtναι τοποθετnμένα μέσα σε νερό. Μέσα στα δοχεια τnς άνυδρnς υδρα~ινnς πρέπει να διατnρεtται

22 24 ΟΟΗΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤQΠΙΣΕQΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤ9Ν ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠnΕΚΕΤΑΙ YQPAZ INH ατμόσφαιρα αζώτου Λιεθνn πρότυπα 1ια την αποθnκευση της υ5ρα~tνης. Περισσότερες πληροφορtες πάνω στο θέμα αυτό αναφέροντα ι και στα παρακάτω πρότυπα του N.F.P.A.: Νο 30 Flammable and combustible liquids. Νο 70 National Electrical Code. Νο 77 Static Electricity. Νο 325Μ Fire hazard properties of flaπunable liquids. gases and volatile solids. 3.3 ΟΙΑΒΕΣΗ OOXEIQN ΥΟΡΑΖΙΝΗΣ Τα άδεια δοχεία υδραζίνnς θα πρέπει να καταστρέφονται n να τίθενται μέ οποιοδnποτε τρόπο "εκτόq χρ~σεως" εκτός αν χρnσιμοποιnθούν και πάλι 1ια υδραζίνη. Τα δοχεία θα πρέπει να αδειάζονται εντελώς και να 5επΛέν ονται με νερό το οποίο να χρnσιμοποιείται, αν αυτό είναι δυν ατόν σύμφωνα με όλα τα μέτρα που πρέπει να Λ αμβάνονται 1 ια τα δ ιαλύματα της υδραζίνης, n ν α εsουδετερώνεται. Τα άδεια δοχεία υδραζίνnς που δεν επιστρέφονται θα πρέπει να απο τίθενται σε ειδικό περιφρα1μένο χώρο. Τα δοχ εία από π ολυαιθυλένιο μπορεί να αποτεφρώνονται σε κατάλλnλο χ ώρο.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: ORGANO Pb 24 ΧΡΗΣΗ: Στεγνωτικό χρώµατος βάθους ΕΤΑΙΡΙΑ: ιεύθυνση: Γ. Ανδρούτσου 5 Κουκάκι Αθήνα Τηλέφωνο: 22620 30982 Τηλετυπία: 22620

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 05/09/2004 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER CALCIUM SULPHATE 20 WG Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : BORDO 20

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Rad ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RAD Κωδικός: 2.07.040 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Απομακρύνει αποτελεσματικά τις εναποθέσεις αλάτων από το σύστημα ψύξης θέρμανσης. Ρίξτε το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-100 Απολυμαντικό πόσιμου νερού και χώρών τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163

3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163 3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163 ========================================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ 1. Σκοπός του πειράµατος Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων χημείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Stop ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: STOP Κωδικός: 2.07.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σταματάει άμεσα τις μικροδιαρροές στο σύστημα ψύξηςθέρμανσης χωρίς να επηρεάζει τα μέταλλα. Δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16 biosis ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Όνομα προϊόντος Κιτ προσδιορισμού Τριγλυκεριδίων Εταιρία παραγωγής ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ ΑΙΓΙΝΗΣ 16 17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 3. Ταπώστε τις εισόδους του κεντρικού εξαερισμού, για να μη διαδοθεί η ουσία αν είναι πτητική και ενημερώστε για τη 4. Διώξτε τους εργαζόμενους έξω από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Ice ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ICE Κωδικός: 2.07.020 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Διαλύει γρήγορα τον πάγο από τζάμια, καθρέφτες και κλειδαριές σε μια παγερή μέρα. Είναι ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Graph ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: GRAPH Κωδικός: 2.40.050 Intrastat Code: 3403.19.19 Περιγραφή: Το προϊόν είναι εξαιρετικά διεισδυτικό αντισκωριακό με γραφίτη, για μπουλόνια, παξιμάδια, πύρους, σούστες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ το κάπνισμα η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα η διέλευση πεζών η κατάσβεση με νερό Μη πόσιμο νερό Μην αγγίζετε η είσοδος στους μη έχοντες

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Dill ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: DILL Κωδικός: 2.02.020 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Απολαδωτικό και καθαριστικό κινητήρα το οποίο χάρις στην ειδική σύνθεσή του αφαιρεί λάδια, γρασα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την 255/2003, προσαρμοσμένη στον κανονισμό 2001/58/CE Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτότητα Προϊόντος και Εταιρεία MURIBROM ΦΡΕΣΚΟ ΔΟΛΩΜΑ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΩΝ Εμπορική Χρήση: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 20.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com RV ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: RV Κωδικός: 2.02.015 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ισχυρό υδατοδιαλυτό καθαριστικό μηχανής και σασί για εφαρμογή σε δύσκολους ρύπους όπως χωματουργικά

Διαβάστε περισσότερα

NOVATEC triplo 15-9-15

NOVATEC triplo 15-9-15 1. Προσδιορισμός της ουσίας / παρασκευάσματος και εταιρείας / επιχείρησης Πληροφορίες προϊόντων Εμπορική ονομασία: : Χρήση της ουσίας / Προετοιμασία: : λίπασμα Εταιρία : COMPO GmbH & Co. KG Gildenstraße

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ VIMACLEAN

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ VIMACLEAN Χρήση: Συμπυκνωμένο υγρό καθαρισμού για υπολείμματα ασβέστη και τσιμέντου 1. Στοιχεία προμηθευτή Εταιρεία: Vimatec-Ν.Βιδάλης Α.Ε. Μακεδονίας 1-3 54641 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-852502 Φαξ: 2310-843566 E-Mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρόθειο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο έχει χαρακτηριστική οσμή (σαν χαλασμένα αυγά) τοξικό διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο βαρύτερο του αέρα (σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Patoma ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: PATOMA Κωδικός: 2.03.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Κάνει καλή απολάδωση, στεγνώνει γρήγορα, είναι χαμηλού αφρισμού και δεν χρειάζεται ξέπλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 27.11.2003 ΑναθεωρÞθηκε την 24.11.2003 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Προµηθευτής: Diversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών: Diversey Ελλάς Α.Ε, Χειµάρρας 5, Μαρούσι, 15125 Αθήνα. Τηλ. 210 6385900 Πληροφορίες έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.07.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 15.06.2004

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 01.07.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 15.06.2004 Σελßδα 1/6 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν για την υγιεινή της κουζίνας Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21 Ν. Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: AROMA

Διαβάστε περισσότερα

Φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης (R & S Phrases) Εισαγωγή

Φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης (R & S Phrases) Εισαγωγή Φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης (R & S Phrases) Εισαγωγή Οι αποκαλούμενες φράσεις R (Risk Phrases) δίνουν υποδείξεις για ειδικούς κινδύνους οι οποίοι μπορεί να προέλθουν από τη χρήση επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Nivo 40 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: NIVO 40 Κωδικός: 2.40.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υψηλής τεχνολογίας κρέμα καθαρισμού χεριών των εργαζομένων στα συνεργεία. Η υψηλή καθαριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-QUAT Aπολυμαντικό χώρων τροφίμων με βάση τεταρτοταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Biopet ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BIOPET Κωδικός: 2.10.041 Intrastat Code: 3811.19.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υγρό μυκητοκτόνο πρόσθετο με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163

3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163 3M HELLAS LIMITED 25o ΧΛΜ. Π.Ε.Ο.ΑΘ.ΘΗΒΑΣ / ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. : 196 00 Τηλ.: 210 6885300 & 210 6885119 Fax : 210 6885163 ========================================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana Chemie GmbH 55120 Mainz Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: EXPRESS Ημερομηνία έκδοσης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ)

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) Σύνταξη του Α 7/07/2009 Ενηµέρωση 1η έκδοση 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ονοµασία προϊόντος ΣΚΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491 Σύμφωνα με τις Κανονισμούς 1907/2006/ΕC και 1272/2008/EC PanKill-2 CL 23.03.2012 - Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Προϊόν: Λειτουργία: Εταιρεία Παραγωγής: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση:

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: 4 0 1 4 3 4 8 9 6 6 8 9 4 Termidor 9 SC Εγγυημένη σύνθεση: Fipronil 9,1% β/β ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΟΞΙΚΟΣ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΑΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Φυσικοί/χηµικοί : Πολύ εύφλεκτο. κίνδυνοι Κίνδυνοι για την : εν κατατάσσεται σαν επικίνδυνο. ανθρώπινη υγεία

Διαβάστε περισσότερα

P3- solvclean 215. Yγρό καθαρισμού κινητήρων, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών πετρελαικής βάσης

P3- solvclean 215. Yγρό καθαρισμού κινητήρων, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών πετρελαικής βάσης Technical process Bulletin P3- solvclean 215 Yγρό καθαρισμού κινητήρων, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών πετρελαικής βάσης Περιγραφή Το P3- solvclean 215 είναι υγρό καθαριστικό για λερωμένα από λάδια, λίπη,

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. WINDSCREEN WASH ADDITIVE 250 ml ( ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ )

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. WINDSCREEN WASH ADDITIVE 250 ml ( ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ) 1/5 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. 1. Στοιχεία του παρασκευάσµατος και της επιχείρησης / εταιρίας Περιγραφή της ουσίας ή του παρασκευάσµατος Όνοµα εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI BIOCHLOR 180 Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 19/02/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρηµένης έκδοσης : 1 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ / ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΑΝΑΛΗΨΗ

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρηµένης έκδοσης : 1 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ / ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΑΝΑΛΗΨΗ Σελίδα : 1 / 5 o{ êc êt C : ιαβρωτικό T : Τοξικό 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ / ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΑΝΑΛΗΨΗ Εµπορική επωνυµία : Χρήση : Βιοµηχανικός. Χηµικός τύπος : SO2 Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος LH2105 Χρήση τής ουσίας/τού παρασκευάσµατος Συνθετικό ψυχρού πολυμερισμού Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΥΧΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (EC) No.1907/2006 Έκδοση 6: 7- Ιαν 1996 Αναθεώρηση : 11 Ιουν 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (EC) No.1907/2006 Έκδοση 6: 7- Ιαν 1996 Αναθεώρηση : 11 Ιουν 2010 σύμφωνα με τον Κανονισμό (EC) No.1907/2006 Έκδοση 6: 7- Ιαν 1996 Αναθεώρηση : 11 Ιουν 2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1-1 Εμπορικό όνομα : MOSPILAN 20 SP 1-2 Χρήση σκευάσματος: Μυκητοκτόνο

Διαβάστε περισσότερα

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid)

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) CO 2 - FW Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/CO2/FWR/Rev. 1.0 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα άοσμο, άχρωμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ VASTHERM OIL 32 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ VASOIL CO LTD Νίκου Παττιχη 52,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TULIP ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΞΥΔΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TULIP ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΞΥΔΙ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TULIP ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΞΥΔΙ Ημερ. Έκδοσης : ΙΑΝ 2008 Αναθεώρηση: ΟΚΤ 2011 Έκδοση: 4 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝ TULIP ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, üπωò ισχýει. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 03.02.2006 ΑναθεωρÞθηκε την 21.03.2005

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, üπωò ισχýει. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 03.02.2006 ΑναθεωρÞθηκε την 21.03.2005 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Υγρό λευκαντικό πλύσης ιµατισµού, επαγγελµατικής χρήσης. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Diversey Ελλάς Α.Ε. Τµήµα πληροφοριών:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ Α Χ Ρ Ω Μ Η ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ Α Χ Ρ Ω Μ Η ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ Α Χ Ρ Ω Μ Η ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία Παρασκευάσματος Ονομασία: PLUMBERS CAULK ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία Παρασκευάσματος Ονομασία: PRO DOPE ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων No: 01 Εμπορική ονομασία : Pappy wc block, Θαλάσσια Αύρα Προηγούμενη έκδοση Αναθεώρηση: 26.05.11 Print date: 29-May-14

Δελτίο δεδομένων No: 01 Εμπορική ονομασία : Pappy wc block, Θαλάσσια Αύρα Προηγούμενη έκδοση Αναθεώρηση: 26.05.11 Print date: 29-May-14 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό No 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: PAPPY wc block Θαλάσσια Αύρα Χρήση του προϊόντος: Καθαρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης Νοέµβριος 2003 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) NIMROD 25 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία: Code No.: Παρασκευαστής: Αντιπρόσωπος: NIMROD 25 EC Bupirimate R-10828.DPD.NPF Makhteshim

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 - ISO 11014-1

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 - ISO 11014-1 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 - ISO 11014-1 Σελίδα 1 απο 1 Loctite 222 Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 10.02.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 22.02.2010 Εμπορική ονομασία: Loctite

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ROLCO POWER ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 05 Ημερομηνία Έκδοσης: 10/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ROLCO POWER ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 05 Ημερομηνία Έκδοσης: 10/12/2014 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Safetykleen UK Ltd 390 London Road Isleworth Middlesex TW7 5AN UK Τηλ: 020 8490 9084 Φαξ: 020 8490 3859

Safetykleen UK Ltd 390 London Road Isleworth Middlesex TW7 5AN UK Τηλ: 020 8490 9084 Φαξ: 020 8490 3859 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ SK Σελίδα 1 Ηµ. Έκδοσης: 25.10.05 Αναθεώρηση αρ.: 6 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ Εµπορική ονοµασία:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εταιρεία Pathcom Systems Corp 6759 Sierra Ct. Suite# L Δουβλίνο, CA 94568 Τηλέφωνο 1-925-829-5500 Φαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102033

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102033 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 19.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Calm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CALM Κωδικός: 2.01.025 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ειδικό ελαφρώς όξινο σαμπουάν, για καθαρισμό αλάτων αλλά και ελαφρών ρύπων. Εξουδετερώνει τα αλκαλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE) TOPINE PLUS Ισχύει από : 01/12/2001 Αντικαθιστά έκδοση από : 1. Ονομασία σκευάσματος και εταιρίας Στοιχεία προϊόντος; Μικροβιοκτόνο-Απολυμαντικό επιφανειών Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GREENZIT A100 PREMIX 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GREENZIT A100 PREMIX 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πίνακας Περιεχομένων: 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόν απολίπανσης-αποξείδωσης επιφανειών χάλυβα με εμβάπτιση

Προϊόν απολίπανσης-αποξείδωσης επιφανειών χάλυβα με εμβάπτιση Technical process Bulletin P3 T 1166 Προϊόν απολίπανσης-αποξείδωσης επιφανειών χάλυβα με εμβάπτιση Περιγραφή - Χαρακτηριστικά Το προϊόν P3-Τ 1166 είναι ένα καθαριστικό μέσο που περιέχει ανιονικούς και

Διαβάστε περισσότερα

DESMOS LAC W. Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως 30-561 23 Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη-Τηλ. 2310 730759.

DESMOS LAC W. Σ. ΚΥΒΡΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) Φιλιππουπόλεως 30-561 23 Αµπελόκηποι Θεσσαλονίκη-Τηλ. 2310 730759. Σελίδα 1 από 5 Πολυουρεθανική Λάκα Λευκή δύο (2)Συστατικών βάσης ρητινών ( πολυολών ) σε συνδυασµό µε κατάλληλα πιγκµέντα ( ιοξείδιο του τιτανίου ) απλωτικά µέσα,οργανσικούς διαλύτες ( αρωµατικοί υδρογονάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 1. Σοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης PCI SILCOFERM S No 44 TOPAS Χρήση: Προϊόν για χημικά πρόσθετα κατασκευών Εταιρεία: PCI Augsburg GmbH 86159

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΑΣΦΑΛΤΟΣ 85/25 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506252; 791448

Διαβάστε περισσότερα

4-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

4-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 11556/115262 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΒΑΣΗ ΛΕΥΚΗ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ, ΣΑΤΙΝΕ) 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Οικολογικά χρώματα υδατικής βάσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού/συντήρησης γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21

Διαβάστε περισσότερα