ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ"

Transcript

1 Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα επεηζφδηα πφλνπ θαη θιεγκνλήο ιφγσ ζρεκαηηζκνχ θξπζηάιισλ ζην κεζάξζξην δηάζηεκα θαη ελαπφζεζήο ηνπο κέζα ζηνπο καιαθνχο ηζηνχο (Currie WJ, 1978; Martinon F and Glimcher LH, 2006; So A, 2008). Δάλ κείλνπλ ρσξίο ζεξαπεία, ηα λνζήκαηα απηά κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε θαηαζηξνθή ησλ αξζξψζεσλ θαη βιάβεο ησλ λεθξψλ. Ζ νπξηθή αξζξίηηδα είλαη έλα απφ ηα αξραηφηεξα λνζήκαηα ζηελ ηαηξηθή βηβιηνγξαθία (Choi HK et al, 2005; Choi HK and Curhan G, 2008). Ζ ζπζρέηηζή ηεο κε δηαηηνιφγην πινχζην ζε θξέαο θαη νηλφπλεπκα έδσζε γέλεζε ζην παξψλπκν «ν βαζηιηάο ησλ λνζεκάησλ θαη ην λφζεκα ησλ βαζηιηάδσλ) («the king of diseases and the disease of kings»). Σα ζπκπηψκαηα ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο πεξηγξάθεθαλ ην 1600 απφ ηνλ Lowenhook. Σν 1848, ν Sir Alfred Garrodζπζρέηηζε ηελ νπξηθή αξζξίηηδα κε ηελ ππεξνπξηραηκία, αιιά ε παζνθπζηνινγία ηεο νμείαο νπξηθήο αξζξίηηδαο πεξηγξάθεθε ην Δθηνηε, ε νπξηθή αξζξίηηδα έρεη ζπλδεζεί κε έλα κεγάιν αξηζκφ δηαθφξσλ απηνάλνζσλ θαη κεηαβνιηθψλ λνζεκάησλ. Ζ ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα, ε νπνία θιηληθά είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ λα δηαθξηζεί απφ ηελ νπξηθή αξζξίηηδα, αλαγλσξίζζεθε σο ηδηαίηεξε λνζνινγηθή νληφηεηα ην ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ Φύιν ηηο ΖΠΑ, ε επίπησζε ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο ζηνπο άλδξεο είλαη πεξηπηψζεηο/1.000 πιεζπζκνχ, ελψ ζηηο γπλαίθεο, πεξηπηψζεηο/1.000 πιεζπζκνχ. ην γεληθφ πιεζπζκφ αλέξρεηαη ζε 0.27%. ηε ρψξα απηή, ε ζπρλφηεηα ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο έρεη απμεζεί, δεδνκέλνπ φηη ε δηάξθεηα επηβίσζεο θαη ην ζσκαηηθφ βάξνο ησλ Ακεξηθαλψλ έρεη απμεζεί (Kim KY et al, 2003), θζάλνληαο ην 40% απφ ην 1990 έσο ην 1999 (Terkeltaub RA, 2009). Τπνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ άλζξσπνη ζηελ Ακεξηθή παίξλνπλ αληηππεξνπξηραηκηθά θάξκαθα. χκθσλα κε ηελ National Health and Nutrition Examination Survey( ), ε ζπρλφηεηα ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο αλέξρεηαη ζε 5.9% ζηνπο άλδξεο θαη 2%, ζηηο γπλαίθεο θαη ε επίπησζε ηεο ππεξνπξηραηκίαο, ζε 21.2% ζηνπο άλδξεο θαη 21.6%, ζηηο γπλαίθεο (Miao Z et al, 2008). ε αζζελείο κε νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ νπξηθήο αξζξίηηδαο ε επίπησζε ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο αλέξρεηαη ζε 20%.

2 Ζιηθία Ζ ζπρλφηεηα ηεο ςεπδνπξηθήο αξζξίηηδαο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ ειηθία. Ζ εηήζηα ζπρλφηεηα ησλ νμέσλ επεηζνδίσλ ηνπ αξζξηθνχ πφλνπ θαη ηεο δηφγθσζεο είλαη πεξίπνπ 1.3/1.000 ελήιηθεο, αιιά πεξίπνπ ην 50% ησλ αλδξψλ αλαπηχζζεη αθηηλνινγηθέο αιινηψζεηο ηππηθέο CPPD κέρξη ηελ ειηθία ησλ 80 εηψλ. Δπνρέο Οη πξνζβνιέο ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο παξαηεξνχληαη ζπρλφηεξα ηελ άλνημε θαη ιηγφηεξν ζπρλά ηνλ ρεηκψλα, γηα άγλσζηνπο ιφγνπο. Ζ ζπρλφηεηα ησλ νθζαικηθψλ ζπκπησκάησλ ή ζεκείσλ πνπ ζπλδένληαη κε νπξηθή αξζξίηηδα ή ππεξνπξηραηκία είλαη πνιχ κηθξή. πρλόηεηα Σπρλόηεηα δηεζλώο Ζ νπξηθή αξζξίηηδα απαληάηαη ζε φιεο ηηο Υψξεο ηνπ Κφζκνπ. Ζ επίπησζή ηεο δηεζλψο είλαη 0.3% (Reed D et al, 1972; Mould- Quevento J et al, 2008), αλ θαη πνηθίιιεη ζε κεγάιν βαζκφ απφ Υψξα ζε Υψξα. Οη πεξηνρηθέο δηαθνξέο κπνξεί λα αληαλαθινχλ πεξηβαιινληηθέο, δηαηηεηηθέο θαη γελεηηθέο επηδξάζεηο. ηελ Αγγιία, ε νπξηθή αξζξίηηδα πξνζβάιιεη 16.4/1.000 άλδξεο θαη 2.9/1.000 γπλαίθεο. ηνπο Μανξί ηεο Νέαο Εειαλδίαο, ην 10.3% ησλ αλδξψλ θαη 4.3% ησλ γπλαηθψλ πάζρνπλ απφ νπξηθή αξζξίηηδα (Rose BS, 1975; Hochberg MC et al, 1995; Rothschild BM and Heathcote GM, 1995). Δζληθέο δηαθνξέο ζηε ζπρλόηεηα Ζ νπξηθή αξζξίηηδα έρεη απμεκέλε επίπησζε ζε κεξηθνχο πιεζπζκνχο, αλ θαη είλαη ζπάληα ζε άιινπο. Π.ρ. ε ζπρλφηεηά ηεο είλαη απμεκέλε ζε πιεζπζκνχο φπσο νη Σζακφξνο θαη νη Μανξί θαη ζηηο θπιέο ησλ Μαπξνπφδαξσλ (Blackfoot) θαη Πίκα. Οη εζληθέο δηαθνξέο κπνξεί, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, λα αληαλαθινχλ δηαθνξέο ζην δηαηηνιφγην, ην νπνίν επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ θιηληθή έθθξαζε ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο. ηηο ΖΠΑ, ε ζπρλφηεηα ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο είλαη 3.11/1.000 αζζελν-έηε ζηνπο Αθξνακεξηθαλνχο, θαη 1.82/1.000 αζζελν-έηε ζηνπο Λεπθνχο. Ο απμεκέλνο απηφο θίλδπλνο κπνξεί ελ κέξεη λα εξκελεπζεί απφ ηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν ηεο ππέξηαζεο πνπ έρνπλ νη πιεζπζκνί απηνί (Mody GM and Naidooo PD, 1984; Choi HK et al, 2008). Αληηζέησο, ε θιηληθά αλεγλσξηζκέλε νπξηθή αξζξίηηδα είλαη ζπάληα ζε Μαχξνπο πνπ δνπλ ζηελ Αθξηθή. Σπρλόηεηα αλάινγα κε ην θύιν θαη ηελ ειηθία Ζ νπξηθή αξζξίηηδα επηθξαηεί ζηνπο άξξελεο. Ζ επίπησζή ηεο είλαη 13.6 πεξηπηψζεηο/1.000 άλδξεο θαη 6.4 πεξηπηψζεηο/1.000 γπλαίθεο. Οη δηαθνξέο απηέο νθείινληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ειηθία ηνπ αζζελνχο θαηά ηελ έλαξμε ηεο λφζνπ,

3 επεηδή ηα νηζηξνγφλα έρνπλ ήπηα νπξηθνδνπξηθή δξάζε, γη απηφ θαη ε νπξηθή αξζξίηηδα είλαη αζπλήζηζηε ζηηο κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο. ηελ ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα ε αλαινγία αξξέλσλ/γπλαίθεο είλαη 1.5/1. Απφ πιεπξάο ειηθίαο, ε νπξηθή αξζξίηηδα παξνπζηάδεηαη κεηαμχ 30 νχ 60 νχ έηνπο ηεο ειηθίαο. Σα επίπεδα ηνπ νπξηθνχ νμένο είλαη θαηά θαλφλα απμεκέλα 20 ρξφληα πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο. Σπρλόηεηα ζηνπο άξξελεο ηνπο άλδξεο, ηα επίπεδα ηνπ νπξηθνχ νμένο απμάλνπλ ζηελ εθεβεία, θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο θνξπθψλεηαη ηελ 4 ε -6 ε δεθαεηία ηεο δσήο. Πάλησο, νπξηθή αξζξίηηδα κπνξεί λα εκθαλίζνπλ αθφκα θαη άλδξεο ειηθίαο 20 εηψλ κε γελεηηθή επηξξέπεηα θαη παξάγνληεο θηλδχλνπ ζρεηηδφκελνπο κε ηνλ ηξφπν ηεο δσήο. Σπρλόηεηα ζηηο ζήιεηο ηηο ζήιεηο, ηα επίπεδα ηνπ νπξηθνχ νμένο απμάλνπλ ζηελ εκκελφπαπζε θαη ε ζπρλφηεηα ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο θνξπθψλεηαη θαηά ηελ 6 ε -8 ε δεθαεηία ηεο δσήο. Σπρλόηεηα ζηνπο ειηθησκέλνπο Ζ νπξηθή αξζξίηηδα πξνζβάιιεη ην 1.3% ησλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ. Ζ κεγαιχηεξε επίπησζε ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο ζηα ειηθησκέλα άηνκα κπνξεί λα νθείιεηαη ζε απμεκέλε επίπησζε ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ, ζηε ζεξαπεία κε δηνπξεηηθά ιφγσ ππέξηαζεο, ζε ζπλππάξρνπζα ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη ζηε ρξήζε κηθξψλ δφζεσλ αζπηξίλεο. Οη ηφθνη αληρλεχνληαη θιηληθά 10 πεξίπνπ ρξφληα κεηά ηελ 1 ε πξνζβνιή ηεο νμείαο νπξηθήο αξζξίηηδαο. Οπξηθή αξζξίηηδα θαη λεθξηθή αλεπάξθεηα Ζ νπξηθή αξζξίηηδα παξνπζηάδεηαη πξστκφηεξα ζε αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα ή γελεηηθέο δηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ πνπξηλψλ (δει. αλεπάξθεηα ηεο ππνμαλζηλν-γνπαληλν- θσζθνξηβνζπιν- ηξαλζθεξάζεο θαη ππεξδξαζηεξηφηεηα ηεο ζπλζεηάζεο ηνπ θσζθνξηβνζπινππξνθσζθνξηθνχ). Ζ θπθινζπνξίλε κπνξεί λα πξνθαιέζεη έλαλ επηηαρπλφκελν ηχπν νπξηθήο αξζξίηηδαο, αθφκα θαη ζε πξνεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο, ν νπνίνο κπνξεί λα εκθαληζζεί κεηά απφ κεξηθά κφλν ρξφληα ππεξνπξηραηκίαο, ηδηαίηεξα ζε αζζελείο πνπ ζεξαπεχνληαη ηαπηφρξνλα κε δηνπξεηηθά. ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα είλαη θιεγκνλή νθεηιφκελε ζε θξπζηάιινπο νπξηθνχ κνλνλαηξίνπ (monosodium urate monohydrate; MSU).

4 Ζ ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη θιεγκνλή νθεηιφκελε ζε θξπζηάιινπο ππξνθσζθνξηθνχ αζβεζηίνπ (calcium pyrophosphate; CPP), γη απηφ κεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη σο λφζνο εθ ππξνθσζθνξηθνχ αζβεζηίνπ (calcium pyrophosphate disease; CPPD). Αλ θαη ε νπξηθή αξζξίηηδα ζπλδέεηαη κε ππεξνπξηραηκία, ηα επίπεδα ηνπ νπξηθνχ νμένο ηα ίδηα απηά θαζεαπηά δελ πξνθαινχλ νμεία νπξηθή αξζξίηηδα, αιιά κάιινλ νη απφηνκεο κεηαβνιέο ησλ επηπέδσλ ηνπο. Με πνηόλ κεραληζκό δεκηνπξγείηαη ε νπξηθή αξζξίηηδα ; Ζ νπξηθή αξζξίηηδα αλαπηχζζεηαη φηαλ ππάξρεη ππεξβνιηθή άζξνηζε νπξηθνχ νμένο κε ηελ κνξθή νπξηθνχ κνλνλαηξίνπ ζε αξζξψζεηο ή καιαθά κφξηα. Σν νπξηθφ νμχ είλαη έλα ηειηθφ πξντφλ κεηαβνιηζκνχ ησλ πνπξηλψλ. ηνλ άλζξσπν, απνβάιιεηαη θπξίσο κέζσ ησλ λεθξψλ. Όηαλ ε λεθξηθή ηνπ απνβνιή δελ επαξθεί λα δηαηεξήζεη ηα επίπεδα ηνπ νπξηθνχ ζηνλ νξφ θάησ απφ ηα επίπεδα θνξεζκνχ (6.8 mg/dl) κπνξεί λα πξνθχςεη ππεξνπξηραηκία θαη ην νπξηθφ νμχ λα θξπζηαιινπνηεζεί θαη λα ελαπνηεζεί ζηα καιαθά κφξηα. Σν 90% ησλ αζζελψλ κε νπξηθή αξζξίηηδα εκθαλίδεη απμεκέλεο ελαπνζέζεηο νπξηθνχ ιφγσ αλεπαξθνχο απέθθξηζεο ηνπ θπζηνινγηθψο παξαγφκελνπ νπξηθνχ νμένο απφ ηα νχξα (ππνέθθξηζε). Οη ππφινηπνη αζζελείο, είηε ππεξθαηαλαιψλνπλ πνπξίλεο, είηε παξάγνπλ απμεκέλα πνζά νπξηθνχ νμένο ελδνγελψο (ππεξπαξαγσγή). Σα πεξηζζφηεξα άηνκα κε ππεξνπξηραηκία δελ αλαπηχζζνπλ νπξηθή αξζξίηηδα, αιιά, εάλ ε ππεξνπξηραηκία κείλεη ρσξίο ζεξαπεία, ην 90% ησλ αζζελψλ κε απμεκέλα επίπεδα νπξηθνχ νμένο ζηνλ νξφ αλαπηχζζνπλ νπξηθή αξζξίηηδα κέζα ζε 30 ρξφληα. Τπεξνπξηραηκία παξαηεξείηαη ζην 90% ησλ αζζελψλ κε νπξηθή αξζξίηηδα, αιιά θαη ζε αζζελείο πνπ ζεξαπεχνληαη κε δηνπξεηηθά ή κηθξέο δφζεηο αζπηξίλεο. Πόζνη ηύπνη νπξηθήο αξζξίηηδαο ππάξρνπλ ; Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκφ ηεο, ε νπξηθή αξζξίηηδα δηαθξίλεηαη ζε πξσηνπαζή θαη δεπηεξνπαζή. Ζ πξσηνπαζήο νπξηθή αξζξίηηδα ζρεηίδεηαη κε ππεξέθθξηζε ή ππεξπαξαγσγή νπξηθνχ νμένο. Ζ δεπηεξνπαζήο νπξηθή αξζξίηηδα ζπλδέεηαη κε κπεινυπεξπιαζηηθά λνζήκαηα ή κε ηελ ζεξαπεία ηνπο, ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα κε θάξκαθα πνπ πξνθαινχλ ππεξνπξηραηκία, λεθξηθή αλεπάξθεηα, λεθξηθά ζσιελαξηαθά λνζήκαηα, δειεηεξίαζε απφ κφιπβδν, ππεξπιαζηηθά δεξκαηηθά λνζήκαηα, ελδπκηθέο δηαηαξαρέο (π.ρ. αλεπάξθεηα ηεο ππνμαλζηλνγνπαληλνθσζθνξηβνζπινηξαλζθεξάζεο) θαη λνζήκαηα ζεζαπξηζκνχ ηνπ γιπθνγφλνπ. ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΟΤΡΗΥΑΗΜΗΑ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΖ Δ ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΒΗΟΤΝΘΔΖ ΣΧΝ ΠΟΤΡΗΝΧΝ Ή ΚΑΗ ΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΟΤΡΗΚΟΤ ΟΞΔΟ

5 Γελεηηθά λνζήκαηα ζπλνδεπόκελα από ππεξπαξαγσγή νπξηθνύ νμένο Τπνζηεξίδεηαη φηη νξηζκέλα απηνζσκηθά επηθξαηή λνζήκαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο, αλ θαη εηδηθφο γελεηηθφο πξνδηαζεζηθφο δείθηεο δελ έρεη αλεπξεζεί, φπσο : Αλεπάξθεηα ππνμαλζηλν-γνπαληλν-θσζθνξηβνζηινηξαλθεξάζεο (ζύλδξνκν Lesch-Nyhan) Αλεπάξθεηα γιπθφδεο 6 θσζθαηάζεο (λόζνο vongierke) Αλεπάξθεηα θξνπθηφδεο 1-θσζθνξηθήο αιδνιάζεο (fructose1- phosphatealdolase) Πνηθηιίεο ζπλζεηάζεο ξηβφδεο PP(PP-ribose-Psynthetase) Τπεξδξαζηεξηφηεηα ζπλζεηάζεο θσζθνξηβνζπιππξνθσζθνξηθνχ (phosphoribosyl pyrophosphate synthetase overactivity) Ννζήκαηα ζπλνδεπόκελα από ππεξπαξαγσγή πνπξηλώλ ή/θαη νπξηθνύ Τπεξπαξαγσγή νπξηθνχ νμένο κπνξεί λα παξαηεξεζεί θαη ζε λνζήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή θπηηαξηθή ελαιιαγή κε απειεπζέξσζε πνπξηλψλ, νη νπνίεο ππάξρνπλ ζε κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο ζηνπο ππξήλεο ησλ θπηηάξσλ, φπσο : Αηκνιπηηθά λνζήκαηα Αλαπνηειεζκαηηθή εξπζξνπνίεζε (όπσο ζηελ αλεπάξθεηα ηεο Β12) Ηζηηθή ππνμία Καθνήζε λνζήκαηα Καθνήζεο αλαηκία Λεκθνυπεξπιαζηηθά λνζήκαηα Μπεινυπεξπιαζηηθά λνζήκαηα Ννζήκαηα ζεζαπξηζκνχ ηνπ γιπθνγφλνπ (ηύπνη III, V, VII) Παρπζαξθία Πξφσξε εκκελφπαπζε αθραξψδεο δηαβήηεο χλδξνκν Down Τπέξηαζε Τπεξηξηγιπθεξηδαηκία Τπεξρνιεζηεξνιαηκία Φσξίαζε Φάξκαθα, δίαηηα ή ηνμίλεο πνπ πξνθαινύλ ππεξπαξαγσγή πνπξηλώλ ή/θαη νπξηθνύ Αηζαλφιε Αηζπιακηλν-1, 3, 4 ζεηνδηαδφιε (ethylamino-1, 3, 4-thiadiazole) 4-ακηλν 5-ηκηδαδνιν θαξβνμακίδην ξηβνζίδε (4-amino-5- imidazolecarboxamideriboside) Κπηηαξνηνμηθά θάξκαθα Καηαζηάζεηο ζπλδεόκελεο κε ππεξνπξηραηκία Κπηηαξηθή ιχζε ιφγσ ρεκεηνζεξαπείαο γηα θαθνήζε λνζήκαηα, ηδηαίηεξα ηνπ αηκνπνηεηηθνχ ή ηνπ ιεκθηθνχ ζπζηήκαηνο

6 Παρπζαξθία Τπεξβνιηθέο αζθήζεηο ΤΥΝΟΣΔΡΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ ΛΟΓΧ ΤΠΔΡΠΑΡΑΓΧΓΖ ΟΤΡΗΚΟΤ ΟΞΔΟ Αθπδάησζε Νεθξηθή αλεπάξθεηα Νεθξνπάζεηα απφ κφιπβδν (saturninegout) Πείλα Τπνζπξενεηδηζκφο Τπεξπαξαζπξενεηδηζκφο Φάξκαθα Υξφληα θαηάρξεζε αηζαλφιεο (ηδηαίηεξα κπχξαο θαη ζθιεξψλ πνηψλ) Σξνθέο πινύζηεο ζε πνπξίλεο Σξνθέο πινχζηεο ζε πνπξίλεο πεξηιακβάλνπλ αληζνχγηεο, ζαξδέιιεο, γιπθάδηα, εθρπιίζκαηα λεθξψλ, ήπαηνο θαη θξέαηνο. Ζ θαηαλάισζε ηξνθψλ θαη ξνθεκάησλ πινχζησλ ζε θξνπθηφδε (π. ρ. απηέο πνπ έρνπλ γιπθαλζεί κε ζηξφπη θαιακπνθηνχ κε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε γιπθφδε) ζπλδέεηαη κε απμεκέλν θίλδπλν νπξηθήο αξζξίηηδαο, ηφζν ζηνπο άλδξεο, φζν θαη ζηηο γπλαίθεο (Choi HK et al, 2005; Choi HK et al, 2008). ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΟΤ ΠΤΡΟΓΟΣΟΤΝ ΣΗ ΔΞΑΡΔΗ ΣΖ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οη εμάξζεηο ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο ζπρλά ππξνδνηνχληαη απφ απφηνκεο απμήζεηο ή κεηψζεηο ησλ επηπέδσλ ηνπ νπξηθνχ, νη νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε παξαγσγή, έθζεζε ή άζξνηζε ζε αξζξψζεηο θαη καιαθά κφξηα ησλ θξπζηάιισλ πνπ δελ είλαη θαιπκκέλνη κε apo B ή apo E. Απηφ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα νμείαο πξφζιεςεο αιθννινχρσλ πνηψλ, ππεξθαηαλάισζεο ηξνθψλ πινχζησλ ζε πνπξίλεο, απφηνκεο απψιεηαο βάξνπο, πείλαο, θαθψζεσλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ ή αηκνξξαγίαο. Φάξκαθα πνπ απμάλνπλ ηα επίπεδα ηνπ νπξηθνύ νμένο Παξφκνηα, εμάξζεηο κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ πξνζζήθε ή αιιαγέο ζηε δφζε θαξκάθσλ ηα νπνία απμάλνπλ ηα επίπεδα ηνπ νπξηθνχ νμένο ζηνλ νξφ, φπσο : Αζπηξίλε Αιινπνπξηλφιε Θεηαδηδηθά δηνπξεηηθά ή δηνπξεηηθά ηεο αγθχιεο Οπξηθνδνπξηθά θάξκαθα Φάξκαθα επηπιεθόκελα κε ππεξνπξηραηκία Φάξκαθα πνπ απμάλνπλ ηα επίπεδα ηνπ νπξηθνχ νμένο κέζσ δξάζεσλ ζηε λεθξηθή ζσιελαξηαθή κεηαθνξά πεξηιακβάλνπλ :

7 Θεηαδηδηθά δηνπξεηηθά θαη δηνπξεηηθά ηεο αγθχιεο Κπθινζπνξίλε Α (Hall AP et al, 1967; Lin HY et al, 1989) Μηθξέο δφζεηο αζπηξίλεο Παξάγνληεο πνπ ειαηηώλνπλ ηα επίπεδα ηνπ νπξηθνύ νμένο Αθηηλνγξαθηθέο ρξσζηηθέο νπζίεο Αλαζηνιείο μαλζηλνμεηδάζεο (π.ρ. αιινπνπξηλφιε, θεκπνπμνζηάηε) Οπξηθνδνπξηθά θάξκαθα (π.ρ. πξνβελεζίδε, ζνπιθηλππξαδφλε) Αλ θαη ε παζνθπζηνινγία, ε θιηληθή παξνπζίαζε θαη ε ζεξαπεία ηεο νμείαο θάζεο ηεο νπξηθήο θαη ηεο ςεπδνπξηθήο αξζξίηηδαο έρνπλ κεγάιεο νκνηφηεηεο, ηα ππνθείκελα αίηηα δηαθέξνπλ. Ζ ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα ζπρλά είλαη ηδηνπαζήο, αιιά ζπλδέεηαη επίζεο κε ην γήξαο, ηηο θαθψζεηο θαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο, νη ζπρλφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν ππεξπαξαζπξενεηδηζκφο θαη ε αηκνρξσκάησζε. Πξνζβνιέο ςεπδνπξηθήο αξζξίηηδαο έρνπλ αλαθεξζεί ζε αζζελείο ζεξαπεπφκελνπο κε δηλαηξηνχρν εηηδξνλάηε θαη κεηα απφ αγγεηνγξαθία (Watanabe H et al, 2006; Taggarshe D et al, 2006). Οπξηθή αξζξίηηδα θαη λεθξνπάζεηα Αλ θαη νη αζζελείο κε νπξηθή αξζξίηηδα ζπρλά έρνπλ θαη άιινπο παξάγνληεο θηλδχλνπ αλάπηπμεο λεθξηθήο λφζνπ, φπσο ππέξηαζε θαη δηαβήηε, ε ρξφληα νπξηθή λεθξνπάζεηα κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε λεθξηθή αλεπάξθεηα. ηνπο αζζελείο κε ρξφληα ηνθψδε νπξηθή αξζξίηηδα ε ρξφληα νπξηθή λεθξνπάζεηα κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ελαπφζεζεο νπξηθψλ θξπζηάιισλ ζηε δηάκεζε κπειψδε κνίξα θαη ηηο ππξακίδεο, ε νπνία νδεγεί ζε θιεγκνλψδε αληίδξαζε θαη ηειηθά αλάπηπμε ηλσηηθψλ αιινηψζεσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεξνπξηραηκία δπζαλάινγε κε ηνλ βαζκφ ηεο εμαζζέλεζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπλνδεχεηαη απφ θαιφεζεο ίδεκα ησλ νχξσλ. ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Πξνζβνιή αξζξώζεσλ Ζ νμεία νπξηθή αξζξίηηδα ζπλήζσο εθδειψλεηαη γηα πξψηε θνξά κε πξνζβνιή κηαο άξζξσζεο ησλ θάησ άθξσλ (85-90% ησλ πεξηπηψζεσλ), ζπλήζσο ηεο 1 εο κεηαηαξζηνθαιαγγηθήο ηνπ κεγάινπ δαθηχινπ ησλ πνδηψλ, ε νπνία θιαζηθά απνθαιείηαη πνδάγξα, θαη ηνπ γφλαηνο. Ζ πνδάγξα είλαη ζπλψλπκε κε ηελ νμεία νπξηθή αξζξίηηδα, αλ θαη απαληάηαη θαη ζε άιια λνζήκαηα, φπσο : Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα Γνλνθνθθηθή αξζξίηηδα αξθνείδσζε Φεπδνπξηθή αξζξίηηδα

8 Φσξηαζηθή αξζξίηηδα Δθηφο απφ ηελ 1 ε κεηαηαξζηνθαιαγγηθή, ζηα ππνηξνπηάδνληα επεηζφδηα ηεο νμείαο νπξηθήο αξζξίηηδαο κπνξεί λα πξνζβιεζνχλ νη πνδνθλεκηθέο, νη αξζξψζεηο ηνπ ηαξζνχ, νη περενθαξπηθέο, ηα γφλαηα, έλα δάθηπιν ή ν ζχιαθνο ηνπ σιεθξάλνπ. Άιιεο δπλεηηθέο πεξηνρέο πξνζβνιήο απφ νπξηθή αξζξίηηδα είλαη άιινη ζχιαθνη, νη ψκνη, ηα ηζρία, νη ζηεξλνθιεηδηθέο αξζξψζεηο, ε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη νη ηεξνιαγφληεο, φπνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί δηαγλσζηηθή ζχγρπζε κε νξναξλεηηθέο ζπνλδπιαξζξνπάζεηεο. Οη πξνζβιεζείζεο αξζξψζεηο έρνπλ φια ηα ζεκεία ηεο θιεγκνλήο : έληνλν πφλν, εξπζξφηεηα, δηφγθσζε, ζεξκφηεηα θαη επαηζζεζία. Ζ επαηζζεζία είλαη ηφζν έληνλε, ψζηε ν αζζελήο ππνθέξεη αθφκα θαη φηαλ ηα θιηλνζθεπάζκαηα έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ θιεγκαίλνπζα άξζξσζε. Ο αξζξηθφο ζχιαθνο δηνγθψλεηαη ηαρέσο, νδεγψληαο ζε απψιεηα ηνπ εχξνπο θίλεζεο ηεο πάζρνπζαο άξζξσζεο. Ζ πξνζβνιή θνξπθψλεηαη ζε έληαζε ζπλήζσο κέζα ζε ψξεο. Οη πξστκφηεξεο πξνζβνιέο ζπλήζσο ππνρσξνχλ πιήξσο κεηά απφ κεξηθέο εκέξεο έσο εβδνκάδεο, αθφκα θαη ζε αζζελείο πνπ κέλνπλ ρσξίο ζεξαπεία. ε κεξηθνχο αζζελείο, νη νμείεο πξνζβνιέο δελ είλαη ηφζν έληνλεο. Οη εθδειψζεηο ηεο θιεγκνλήο επεθηείλνληαη πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο πάζρνπζαο άξζξσζεο. Ζ εηθφλα απηή κπνξεί λα δψζεη ηελ εληχπσζε θιεγκνλήο θαη ησλ γεηηνληθψλ κε ηελ πάζρνπζα αξζξψζεσλ, ηελνληνειπηξίηηδαο, δαθηπιίηηδαο («αιιαληνεηδέο δάθηπιν») ή αθφκα θαη θπηηαξίηηδαο. Δμσαξζξηθέο εθδειώζεηο Δθηφο απφ ηελ θιεγκνλή ησλ αξζξψζεσλ, ε νπξηθή αξζξίηηδα κπνξεί λα πξνθαιέζεη θιεγκνλή θαη άιισλ αλαηνκηθψλ ζρεκαηηζκψλ πνπ πεξηέρνπλ πκέλα, φπσο νη ζχιαθνη θαη νη ηέλνληεο. ηε δηάξθεηα ηεο νμείαο θάζεο, νη αζζελείο, ηδηαίηεξα κε πνιπαξζξηθή νπξηθή αξζξίηηδα, κπνξεί λα εκθαλίζνπλ ππξεηφ. Φεπδνπξηθή αξζξίηηδα Σα ζπκπηψκαηα ηεο ςεπδνπξηθήο αξζξίηηδαο είλαη ζπλήζσο πεξηζζφηεξν αζφξπβα θαη κπνξεί λα εγθαηαζηαζνχλ ζε δηάζηεκα αξθεηψλ εκεξψλ. Δάλ δελ ζεξαπεπζνχλ, νη πξψηεο πξνζβνιέο ππνρσξνχλ απηφκαηα ζε ιηγφηεξν απφ 2 εβδνκάδεο. ηελ ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα, εθηφο απφ ηνπο ψκνπο, πξνζβάιινληαη ηα γφλαηα θαη νη περενθαξπηθέο. Σύπνη πξνζβνιήο ησλ αξζξώζεσλ ζηελ νπξηθή αξζξίηηδα 1. Μνλναξζξίηηδα - νιηγναξζξίηηδα Οη θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο πξνζβάιινπλ ζπλήζσο κία κφλνλ άξζξσζε. Ζ νπξηθή αξζξίηηδα πξέπεη λα κπαίλεη ζηελ ζθέςε ζε θάζε αζζελή πνπ παξνπζηάδεηαη

9 κε νμεία κνλναξζξίηηδα νπνηαζδήπνηε πεξηθεξηθήο άξζξσζεο, εθηφο ηεο γιελνβξαρηφληαο, φπνπ είλαη πηζαλφηεξν λα νθείιεηαη ζε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα. ε αζζελείο κε πξψηκε νπξηθή αξζξίηηδα πξνζβάιινληαη ζπλήζσο κφλν κία ή 2 αξζξψζεηο, κπνξνχλ φκσο λα πξνζβιεζνχλ θαη πνιιαπιέο ηαπηφρξνλα αξζξψζεηο ζην ίδην κέινο. Γηα παξάδεηγκα, ε θιεγκνλή κπνξεί αξρηθά λα εληνπηζζεί ζην κεγάιν δάθηπιν ηνπ πνδηνχ θαη, χζηεξα, ζηνλ κέζν άθξν πφδα θαη ηελ πνδνθλεκηθή. 2. Ομεία πνιπαξζξίηηδα ηηο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο, νμείεο εμάξζεηο ζε πνιιέο ηαπηφρξνλα αξζξψζεηο δελ είλαη αζπλήζηζηεο, θαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο αξζξψζεηο κπνξεί λα πξνζβιεζνχλ ηαπηφρξνλα ή κέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. ην 10-20% ησλ πεξηπηψζεσλ ε νπξηθή αξζξίηηδα εθδειψλεηαη γηα πξψηε θνξά κε πνιπαξζξίηηδα, αλ θαη πνιπαξζξηθή νπξηθή αξζξίηηδα παξαηεξείηαη ζε απμαλφκελε ζπρλφηεηα ζηηο ζπλεπαθφινπζεο εμάξζεηο. Πνιπαξζξίηηδα ζαλ 1 ε εθδήισζε νπξηθήο αξζξίηηδαο παξνπζηάδνπλ θπξίσο νη ειηθησκέλεο γπλαίθεο, ηδηαίηεξα κε λεθξηθή αλεπάξθεηα πνπ παίξλνπλ ηαπηφρξνλα ζεηαδηδηθά δηνπξεηηθά. Οη πξνζβνιέο απηέο κπνξεί λα εληνπηζζνχλ ζε ζπλππάξρνληα νδίδηα ηνπ Heberdenθαη ηνπ Bouchard. Οη αζζελείο απηνί κπνξεί επίζεο λα εκθαλίζνπλ νπξηθνχο ηφθνπο ελσξίηεξα, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ρσξίο λα πξνεγεζνχλ επεηζφδηα νμείαο νπξηθήο αξζξίηηδαο (Meyers OL and Monteagudo FS, 1985; MacFarlane DG and Dieppe PA, 1985; Puig JG et al, 1991). Ζ πνιπαξζξίηηδα είλαη ηδηαίηεξα ζπρλή ζηα φςηκα ζηάδηα ηεο κε ζεξαπεπζείζαο νπξηθήο αξζξίηηδαο, φπνπ πνιιαπιέο ππνηξνπέο θαη δηαζηήκαηα βξαρείαο δηάξθεηαο ή ειεχζεξα ζπκπησκάησλ απνπζηάδνπλ θαη ζπρλά ππάξρνπλ ςειαθεηέο ηνθψδεηο ελαπνζέζεηο. Ζ πνιπαξζξίηηδα κπνξεί αθφκα λα είλαη ε πξψηε εθδήισζε ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο ζε πάζρνληεο απφ ππεξνπξηραηκία θαη νπξηθή αξζξίηηδα δεπηεξνπαζψο ζε κπεινυπεξπιαζηηθά ή ιεκθνυπεξπιαζηηθά λνζήκαηα ή ζε ιήπηεο κεηακνζρεπκέλσλ νξγάλσλ πνπ ζεξαπεχνληαη κε θπθινζπνξίλε Α. 3. Μεηαλαζηεπηηθή πνιπαξζξίηηδα ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, ε νπξηθή αξζξίηηδα παξνπζηάδεηαη κε κεηαλαζηεπηηθή πνιπαξζξίηηδα ε νπνία ζπλήζσο πξνζβάιιεη ηηο κηθξέο αξζξψζεηο ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ, φπσο θαη ηα γφλαηα. Μπνξεί λα ππάξρεη θιεγκνλψδεο χδξαξζξνο. Ιζηνξηθό δηαιείπνπζαο θιεγκνλώδνπο αξζξνπάζεηαο, κε θπζηνινγηθέο αξζξώζεηο ζηα κεζνδηαζηήκαηα ησλ πξνζβνιώλ, νθείιεηαη ηππηθά ζηηο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο πξώηκεο νπξηθήο αξζξίηηδαο. 4. Υξόληα νπξηθή αξζξίηηδα Οη νμείεο πξνζβνιέο ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο, εάλ κείλνπλ ρσξίο ζεξαπεία, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ρξφληα νπξηθή αξζξίηηδα, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ρξφληα

10 θαηαζηξεπηηθή πνιπαξζξίηηδα κε ρακειφβαζκε αξζξηθή θιεγκνλή, αξζξηθέο παξακνξθψζεηο θαη ζπγθεληξψζεηο θξπζηάιισλ νπξηθνχ κνλνλαηξίνπ (ηφθνπο) πεξηβαιιφκελεο απφ ρξφληα αληίδξαζε απφ κνλνπχξελα θαη γηγαληνθχηηαξα (Gibson T, 2003; Schumacher HR Jr et al, 2005). 5. Σνθώδεο νπξηθή αξζξίηηδα Οη νπξηθνί ηφθνη ζπλίζηαληαη ζε αζξνίζεηο νπξηθψλ θξπζηάιισλ ζηα καιαθά κφξηα. Σν 30% ησλ κε ζεξαπεπζέλησλ αζζελψλ κε νπξηθή αξζξίηηδα αλαπηχζζεη ηνθψδε νπξηθή αξζξίηηδα κέζα ζε 5 ρξφληα απφ ηεο έλαξμεο ηεο λφζνπ. Οη νπξηθνί ηφθνη αλαπηχζζνληαη ελσξίηεξα ζηηο γπλαίθεο, ηδηαίηεξα ζ απηέο πνπ παίξλνπλ δηνπξεηηθά (Meyers OL and Monteagudo FS, 1985; Macfarlane DG and Dieppe PA, 1985; Puig JG et al, 1991). Κιαζηθά, νη ηφθνη εληνπίδνληαη θαηά κήθνο ηεο έιηθαο ησλ ψησλ, αιιά κπνξεί λα εκθαληζζνχλ ζε πνιιαπιέο πεξηνρέο, φπσο : κέζα θαη γχξσ απφ ηα δάθηπια ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ, ν πξνεπηγνλαηηδηθφο ζχιαθνο (GibsonT, 2003; WortmannRL, 2008) ην σιέθξαλν, φπνπ κπνξεί λα ππνδπζνχλ ξεπκαηνεηδή νδίδηα ν Αρίιιεηνο ηέλνληαο γχξσ απφ ηα γφλαηα Οη ηφθνη αλαπηχζζνληαη ηππηθά ζηνλ ππνδφξην ηζηφ, αιιά κπνξεί αθφκα λα έρνπλ ηελ εηθφλα ελδνδεξκηθψλ επηθαλεηαθψλ αζξνίζεσλ παξφκνησλ κε ππψδε ζπιινγή ησλ αθξνδαθηχισλ. ηα ρέξηα, νη νπξηθνί ηφθνη κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ ζηνπο ηέλνληεο ησλ θακπηήξσλ, ζηνλ θαξπηαίν ζσιήλα θαη αθφκα ζην κέζν λεχξν, πξνθαιψληαο ζχλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα. Σν ζχλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα κπνξεί λα είλαη ε πξψηε εθδήισζε ηεο ςεπδνπξηθήο αξζξίηηδαο. πάληα, νη νπξηθνί ηφθνη αλαπηχζζνληαη ζηνπο νθζαικνχο, ηνπο καζηνχο, ηηο θσλεηηθέο ρνξδέο, ηελ θαξδηά θαη ην παρχ έληεξν. Ζ χπαξμε ελφο ξεπκαηνεηδνχο νδηδίνπ ζε έλαλ αζζελή κε αξλεηηθφ RF ή ελφο παξνρεηεπφκελνπ νδηδίνπ πξέπεη λα βάδεη ζηελ ζθέςε ηελ ηνθψδε νπξηθή αξζξίηηδα (Chehab MR et al, 2012). Οη νπξηθνί ηφθνη είλαη αλψδπλνη θαη ζπάληα επηκνιχλνληαη. Μεξηθέο θνξέο ην δέξκα ην ππεξθείκελν ησλ ηφθσλ εμειθψλεηαη θαη απειεπζεξψλεη έλα ιεπθφ, ζαλ θηκσιία πιηθφ απνηεινχκελν απφ θξπζηάιινπο νπξηθνχ κνλνλαηξίνπ. Ζ πξνζβνιή ηεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπκπίεζε λεπξηθψλ ξηδψλ ή ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ θαη λα ππνδχεηαη επηζθιεξίδηα ινίκσμε. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα δεκηνπξγεί κάδεο ζηνλ σρξφ ζχλδεζκν ηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κπεινπάζεηα ζε έλα ή πεξηζζφηεξα επίπεδα. Πνπ νθείινληαη νη νμείεο εμάξζεηο ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο ; Οη νμείεο εμάξζεηο ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο νδεγνχλ ζε αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ νπξηθνχ νμένο, φπσο ε θαηαλάισζε

11 κπχξαο ή ιηθέξ, ε ππεξθαηαλάισζε ηξνθψλ πινχζησλ ζε πνπξίλεο, νη θαθψζεηο, αηκνξξαγία, αθπδάησζε ή θάξκαθα πνπ απμάλνπλ ηα επίπεδα ηνπ νπξηθνχ νμένο ζηνλ νξφ. Ομείεο εμάξζεηο νπξηθήο αξζξίηηδαο κπνξεί επίζεο λα ππξνδνηεζνχλ απφ θαηαζηάζεηο νη νπνίεο νδεγνχλ ζε ειάηησζε ησλ επηπέδσλ ηνπ νπξηθνχ νμένο ζηνλ νξφ, φπσο ε ρξήζε αθηηλνζθηεξήο νπζίαο ή θαξκάθσλ πνπ κεηψλνπλ ηα επίπεδα ηνπ νπξηθνχ νμένο, φπσο ε αιινπνπξηλφιε θαη ηα νπξηθνδνπξηθά θάξκαθα. Δάλ δελ ζεξαπεπζεί, ε νμεία νπξηθή αξζξίηηδα ζπλήζσο ππνρσξεί πιήξσο κέζα ζε κεξηθέο εκέξεο. Οζν ε θιεγκνλή ππνρσξεί, ην δέξκα ην ππεξθείκελν ηεο πάζρνπζαο άξζξσζεο ζπρλά απνιεπίδεηαη. Μεξηθνί αζζελείο έρνπλ 1 κφλν επεηζφδην νμείαο νπξηθήο αξζξίηηδαο, αιιά νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ θαη 2 ν κέζα ζε 6 κήλεο έσο 2 ρξφληα. ε αζζελείο κε νπξηθή αξζξίηηδα πνπ έρνπλ κείλεη ρσξίο ζεξαπεία, νη ραξαθηήξεο ησλ ζπκπησκάησλ κεηαβάιινληαη : Οη πξνζβνιέο γίλνληαη πεξηζζφηεξν πνιπαξζξηθέο, ζπρλφηεξεο θαη δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν Πξνζβάιινληαη πεξηζζφηεξεο εγγχο αξζξψζεηο, φπσο θαη νη αξζξψζεηο ησλ άλσ άθξσλ Αλ θαη κπνξεί λα πξνζβιεζνχλ πεξηζζφηεξεο αξζξψζεηο, ε θιεγκνλή ζε κία ζπγθεθξηκέλε άξζξσζε κπνξεί λα κεησζεί ζε έληαζε Σειηθά, αλαπηχζζεηαη ρξφληα πνιπαξζξίηηδα, ελίνηε ζρεδφλ ζπκκεηξηθή, παλνκνηφηππε κε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα. Χξόληα πνιπαξζξίηηδα ε νπνία αξρίδεη σο δηαιείπνπζα αξζξίηηδα πξέπεη λα βάδεη ζηε ζθέςε ηηο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Σα ζπλνδά ζπκπηψκαηα (ππξεηφο, ξίγε θαη θαθνπρία) δελ κπνξνχλ λα δηαρσξίζνπλ ηελ θπηηαξίηηδα ή ηελ ζεπηηθή αξζξίηηδα απφ θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο, δνζέληνο φηη θαη ηα 3 απηά λνζήκαηα κπνξεί λα έρνπλ ηα ηδηα ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα. Σν πξνζεθηηθφ ηζηνξηθφ κπνξεί λα απνθαιχςεη παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα θπηηαξίηηδα ή ζεπηηθή αξζξίηηδα, φπσο πηζαλή εθζεζε ζε γνλφξξνηα, πξφζθαηε ηξψζε ηεο άξζξσζεο ή ζπζηεκαηηθά ζεκεία δηάρπηεο ινίκσμεο. ΤΥΔΣΗΖ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ ΜΔ ΑΛΛΔ ΝΟΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Οη πάζρνληεο απφ νπξηθή αξζξίηηδα κπνξεί λα έρνπλ ηζηνξηθφ λεθξηθνχ θνιηθνχ θαη αηκαηνπξίαο θαη κεγάιν θίλδπλν λεθξνιηζίαζεο. Ζ λεθξνιηζίαζε πξνεγείηαη ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο ζην 40% ησλ πεξηπηψζεσλ. Σν 80% ησλ αζζελψλ απηψλ κπνξεί λα έρεη ιίζνπο απνθιεηζηηθά απφ νπξηθφ νμχ, θαη ην 20%, απφ θσζθνξηθφ ή νμαιηθφ αζβέζηην κε ππξήλα απφ νπξηθφ νμχ. Ζ νπξηθή αξζξίηηδα ζπρλά ζπλππάξρεη κε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν (αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε ή δηαβήηε, ππέξηαζε, ππεξηξηγιπθεξηδαηκία θαη ρακειά επίπεδα κεγάιεο ππθλφηεηαο ιηπνπξσηετλψλ).

12 Σα λνζήκαηα απηά, εάλ ζπλππάξρνπλ, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζηεθαληαία αξηεξηνπάζεηα, γη απηφ θαη πξέπεη λα αλαδεηψληαη θαη λα ζεξαπεχνληαη ζε θάζε αζζελή κε νπξηθή αξζξίηηδα. ΔΞΧΑΡΘΡΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΚΡΤΣΑΛΛΟΓΔΝΧΝ ΑΡΘΡΟΠΑΘΔΗΧΝ χλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα χλδξνκν πξφζζηνπ κεζφζηενπ λεχξνπ Μπεινπάζεηα Οθζαικηθέο εθδειψζεηο ύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ε ςεπδνπξηθή, φπσο θαη ε νπξηθή, αξζξίηηδα έρνπλ σο πξψηε εθδήισζε ζχλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα. ύλδξνκν πξόζζηνπ κεζόζηενπ λεύξνπ Οθείιεηαη ζε ζπκπίεζε ηνπ λεχξνπ απηνχ ιφγσ θιεγκνλήο ηνπ αγθψλα. Σν ζχλδξνκν απηφ πξέπεη λα βάδεη ζηελ ζθέςε ηελ νμεία νπξηθή αξζξίηηδα ζε αζζελείο πνπ παξνπζηάδνληαη κε δηφγθσζε ηνπ αγθψλα θαη αδπλακία ελεξγνχ έθηαζεο ησλ δαθηχισλ. Ζ ελδαξζξηθή έλεζε θνξηηδφλεο κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ηελ παξάιπζε ηνπ λεχξνπ (Taniguchi Y et al, 1999). Μπεινπάζεηα Μεξηθνί αζζελείο κε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα αλέπηπμαλ κάδεο ζηνλ σρξφ ζχλδεζκν ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (Lin SH et al, 2006), νη νπνίεο νδήγεζαλ ζε κπεινπάζεηα. Οθζαικηθέο εθδειώζεηο πάληα, ε νπξηθή αξζξίηηδα πξνθαιεί ζεκαληηθέο νθζαικηθέο εθδειψζεηο (Knapp CM et al, 2004), δεπηεξνπαζψο ζηελ ελαπφζεζε νπξηθψλ θξπζηάιισλ κέζα ζηνπο νθζαικηθνχο ηζηνχο (Slansky HH and Kubara T, 1968; Coassin M et al, 2006). ΟΦΘΑΛΜΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Αηκνξξαγηθή ηξίηηδα Δθθχιηζε ηεο σρξήο θειίδαο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο (ARMD) (ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα) (Klein R et al, 2003) Θφισζε ηεο φξαζεο ιφγσ ζφισζεο ηνπ θεξαηνεηδνχο ή αίζζεκα μέλνπ ζψκαηνο ιφγσ απνδφκεζεο ηνπ επηζειίνπ Εσλνεηδήο θεξαηνπάζεηα κε δηαζιαζηηθνχο, θίηξηλνπο θξπζηάιινπο ζηα ελ ησ βάζεη επηζειηαθά θχηηαξα ηνπ θεξαηνεηδνχο θαη ζηε κεκβξάλε ηνπ Bowman (Fishman RS, 1966) Οδίδηα ηνπ επηπεθπθφηα πεξηέρνληα βεινλνεηδείο θξπζηάιινπο ζηηο κεζνβιεθάξηεο πεξηνρέο, κεξηθέο θνξέο ζπλδεφκελα κε ήπηα επηρείιηα θεξαηίηηδα Οπξηθνίηφθνηζηαβιέθαξα(McWilliams JR, 1952; Morris WR and Fleming JC, 2003; Bernad B et al, 2006)

13 Πξφζζηα ξαγνεηδίηηδα (ζπάληα) θιεξίηηδα Δθηφο απφ ηνλ θεξαηνεηδή, νπξηθνί θξχζηαιινη έρνπλ αλεπξεζεί θιηληθά ζηελ ίξηδα, ηνλ πξφζζην ζάιακν, ηνπο θαθνχο θαη ηνλ ζθιεξφ θαη, ζηελ λεθξνηνκηθή εμέηαζε, θαη ζηνπο ηέλνληεο ησλ εμσ-νθζαικηθψλ κπψλ (Slansky HH and Kubara T, 1968; Coassin M et al, 2006). ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΤΝΗΣΧΜΔΝΔ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ 1. ΑΝΑΛΤΖ ΑΡΘΡΗΚΟΤ ΤΓΡΟΤ Οη αζζελείο πνπ παξνπζηάδνληαη κε νμεία θιεγκνλψδε αξζξίηηδα, φπσο θαη απηνί πνπ έρνπλ ππνηξνπηάδνπζεο πξνζβνιέο νμείαο αξζξίηηδαο ε νπνία δελ έρεη δηαγλσζζεί κε βάζε ηελ αλεχξεζε θξπζηάιισλ νπξηθνχ κνλνλαηξίνπ ζην κηθξνζθφπην, πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε αξζξνπαξαθέληεζε γηα λα επηβεβαησζεί ε δηάγλσζε ηεο νπξηθήο ή ςεπδνπξηθήο αξζξίηηδαο κε βάζε ηελ αλεχξεζε ησλ θξπζηάιισλ θαη λα απνθιεηζζεί ε πηζαλφηεηα ζεπηηθήο αξζξίηηδαο, αθφκα θαη αλ ην νπξηθφ νμχ ηνπ νξνχ είλαη απμεκέλν. Μεξηθνί αζζελείο κε ζεπηηθή αξζξίηηδα παξνπζηάδνληαη κε δηφγθσζε θαη ζεξκφηεηα κηάο άξζξσζεο θαη απμεκέλν νπξηθφ νμχ ζηνλ νξφ. Οη αζζελείο απηνί θηλδπλεχνπλ λα κείλνπλ αδηάγλσζηνη εάλ δελ γίλεη παξαθέληεζε ηνπ αξζξηθνχ πγξνχ. Οη ηφθνη πξέπεη επίζεο λα παξαθεληψληαη γηα αλάιπζε ησλ θξπζηάιισλ θάησ απφ πνισκέλν θσο. Ιζηνξηθό νπξηθήο ή ςεπδνπξηθήο αξζξίηηδαο δελ απνθιείεη ν αζζελήο λα έρεη νμεία ζεπηηθή αξζξίηηδα, δεδνκέλνπ όηη ε ζεπηηθή αξζξίηηδα είλαη ζπρλόηεξε ζε αζζελείο κε ηζηνξηθό θξπζηαιινγελνύο αξζξνπάζεηαο. Η ζεπηηθή αξζξίηηδα πξέπεη λα δηαγηγλώζθεηαη θαη λα ζεξαπεύεηαη άκεζα, επεηδή κπνξεί λα πξνθαιέζεη κε αλαζηξέςηκε βιάβε κέζα ζε 4-6 ώξεο θαη θαηαζηξνθή ηεο άξζξσζεο, κέζα ζε ώξεο. Οη κε γνλνθνθθηθέο ινηκώδεηο αξζξίηηδεο είλαη ζαλαηεθόξεο ζε πνζνζηό 10%. Δάλ αληρλεπζνχλ θξχζηαιινη ζην δείγκα ηνπ αξζξηθνχ πγξνχ ην ζρήκα θαη ε εκθάληζή ηνπο θάησ απφ πνισκέλν θσο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δηάγλσζε. Διάρηζηεο πνζφηεηεο πγξνχ ζηελ βειφλα ηεο παξαθέληεζεο είλαη αξθεηέο γηα εμέηαζε ηνπ αξζξηθνχ πγξνχ. Δάλ ε δηάγλσζε ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο γίλεηαη κε βάζε ηελ αλεχξεζε ησλ νπξηθψλ θξπζηάιισλ, ζηηο επφκελεο εμάξζεηο ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο ε άξζξσζε δελ ρξεηάδεηαη λα παξαθεληεζεί εθ λένπ, εθηφο εάλ ππάξρεη ππνςία ινίκσμεο ή νη εμάξζεηο δελ αληαπνθξίλνληαη επαξθψο ζηε ζεξαπεία. Σν αξζξηθφ πγξφ πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ζην Δξγαζηήξην γηα ηηο εμήο αλαιχζεηο : Αλαδήηεζε θξπζηάιισλ Λεχθσκα Μέηξεζε αξηζκνχ θπηηάξσλ άθραξν

14 Υξψζε θαηά Gram Καιιηέξγεηα θαη ηεζη επαηζζεζίαο Αξηζκόο θπηηάξσλ ηηο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο, ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα ζην αξζξηθφ πγξφ θπκαίλνληαη ζπλήζσο απφ /µL, αλ θαη κπνξεί λα απμεζνχλ έσο 1.000/µL ή αθφκα θαη /µL. ηε δηάξθεηα ησλ πξνζβνιψλ ηεο νμείαο νπξηθήο αξζξίηηδαο ην αξζξηθφ πγξφ είλαη θιεγκνλψδεο, κε ιεπθά αηκνζθαίξηα >2.000/µL (πγξφ ηάμεο ΗΗ) θαη ίζσο >50.000/µL κε επηθξάηεζε ησλ πνιπκνξθνππξήλσλ νπδεηεξνθίισλ. άθραξν Σα επίπεδα ηνπ ζαθράξνπ ζην αξζξηθφ πγξφ είλαη ζπλήζσο θπζηνινγηθά, ελψ κπνξεί λα είλαη ειαηησκέλα ζηε ζεπηηθή αξζξίηηδα θαη πεξηζηαζηαθά ζηε ΡΑ. Κξύζηαιινη νπξηθνύ κνλνλαηξίνπ ηελ νπξηθή αξζξίηηδα, νη θξχζηαιινη ηνπ νπξηθνχ κνλνλαηξίνπ είλαη ελδνθπηηάξηνη ή εμσθπηηάξηνη. Δρνπλ ζρήκα βειφλαο ή νδνληνγιπθίδαο κε νμχαηρκα άθξα θαη ζηελ εμέηαζε κε πνισκέλν θσο θίηξηλν ρξψκα φηαλ πξνζαλαηνιίδνληαη παξάιιεια κε ηνλ άμνλα ηνπ θφθθηλνπ αληηζηαζκηζηή θαη θπαλνχλ, φηαλ πξνζαλαηνιίδνληαη θαηά κήθνο ηεο θαηεχζπλζεο ηεο πφισζεο (δει. είλαη αξλεηηθά δηπινζιαζηηθνί). Ζ αλεχξεζε αξλεηηθψλ δηπινζιαζηηθψλ νπξηθψλ θξπζηάιισλ ζην αξζξηθφ πγξφ επηβεβαηψλεη ηελ δηάγλσζε ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο. Αξλεηηθά δηπινζιαζηηθνί νπξηθνί θξχζηαιινη παξαηεξνχληαη ζην πνισκέλν θσο ζην 85% ησλ δεηγκάησλ. Ζ επαηζζεζία ηεο αλάιπζεο ηνπ αξζξηθνχ πγξνχ γηα νπξηθνχο θξπζηάιινπο αλέξρεηαη ζε 84% θαη ε εηδηθφηεηα, ζε 100%. Πάλησο, ζηα πνιχ πξψηκα ζηάδηα ησλ εμάξζεσλ ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο νη νπξηθνί θξχζηαιινη κπνξεί λα απνπζηάδνπλ. Δάλ δελ βξεζνχλ ζην αξζξηθφ πγξφ, ε παξαθέληεζε κπνξεί λα μαλαγίλεη ζε άιιε άξζξσζε ή ζηελ επφκελε έμαξζε. Μεξηθέο θνξέο αλεπξίζθνληαη ζην αξζξηθφ πγξφ πνπ έρεη παξαθεληεζεί απφ πξνεγεζείζεο θιεγκαίλνπζεο αξζξψζεηο νη νπνίεο ηψξα δελ θιεγκαίλνπλ, αιιά, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, είλαη γεληθά εμσθπηηάξηνη. Κξύζηαιινη ππξνθσζθνξηθνύ αζβεζηίνπ Ζ κηθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ αξζξηθνχ πγξνχ ζηελ ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα δείρλεη θξπζηάιινπο ππξνθσζθνξηθνχ αζβεζηίνπ. Οη θξχζηαιινη απηνί είλαη βξαρχηεξνη απφ ηνπο νπξηθνχο θξπζηάιινπο, ζπλήζσο έρνπλ ζρήκα ξάβδνπ κε ακβιέα άθξα θαη είλαη ζεηηθά δηπινζιαζηηθνί. ηελ εμέηαζε κε πνισκέλν θσο έρνπλ θπαλνχλ ρξψκα φηαλ επζπγξακκίδνληαη παξάιιεια κε ηνλ βξαδχ άμνλα ηνπ αληηζηαζκηζηή θαη θίηξηλνη, φηαλ είλαη θάζεηνη θαη είλαη ζεηηθά δηπινζιαζηηθνί.

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Α.Δ.Μ.: 14713 ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΔΠΙΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα 4 o Ξεπιεσόμενα 4.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 80 4.1.1 ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΖΠ ΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 80 4.1.2 ΑΛΑΡΝΚΗΑ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 83 4.2 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΠΘΔΛΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά;

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; Έλαο εηδηθφο ζα ζαο έιεγε φηη νπνηαδήπνηε νπζία θπζηθή ή ηερλεηή, πνπ κπνξεί λα δξάζεη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θαηαζηαιηηθά ή δηεγεξηηθά, είλαη εμαξηεζηνγφλνο. Η

Διαβάστε περισσότερα

Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ζε κπθεηνθηόλα

Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ζε κπθεηνθηόλα Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Γεσπνληθή ρνιή Σνκέαο Φπηνπξνζηαζίαο Δξγαζηήξην Φπηνπαζνινγίαο Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Zanidip 10 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία lercanidipine hydrochloride - (ιεξθαληδηπίλε πδξνρισξηθή)

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πιεζώξα παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Ζ εθιεθηηθή επηινγή ρηιηάδσλ εηώλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙ ΜΠΟΡΔΙ ΚΑΙ ΣΙ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΜΔΝΔΙ Ο ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΓΑΣΡΙΚΗ ΒΙΟΦΙΑ. Καιιηφπε Πεηξάθε ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ METROPOLITAN

ΣΙ ΜΠΟΡΔΙ ΚΑΙ ΣΙ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΜΔΝΔΙ Ο ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΓΑΣΡΙΚΗ ΒΙΟΦΙΑ. Καιιηφπε Πεηξάθε ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ METROPOLITAN ΣΙ ΜΠΟΡΔΙ ΚΑΙ ΣΙ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΜΔΝΔΙ Ο ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΓΑΣΡΙΚΗ ΒΙΟΦΙΑ Καιιηφπε Πεηξάθε ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ METROPOLITAN ΓΗΛΧΗ ΤΓΚΡΟΤΗ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ ύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ ΔΟΦ δειώλσ όηη

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα 2010 www.arisgiavris.gr Powered by MagiCircle 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου www.arisgiavris.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα