ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ"

Transcript

1 Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα επεηζφδηα πφλνπ θαη θιεγκνλήο ιφγσ ζρεκαηηζκνχ θξπζηάιισλ ζην κεζάξζξην δηάζηεκα θαη ελαπφζεζήο ηνπο κέζα ζηνπο καιαθνχο ηζηνχο (Currie WJ, 1978; Martinon F and Glimcher LH, 2006; So A, 2008). Δάλ κείλνπλ ρσξίο ζεξαπεία, ηα λνζήκαηα απηά κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε θαηαζηξνθή ησλ αξζξψζεσλ θαη βιάβεο ησλ λεθξψλ. Ζ νπξηθή αξζξίηηδα είλαη έλα απφ ηα αξραηφηεξα λνζήκαηα ζηελ ηαηξηθή βηβιηνγξαθία (Choi HK et al, 2005; Choi HK and Curhan G, 2008). Ζ ζπζρέηηζή ηεο κε δηαηηνιφγην πινχζην ζε θξέαο θαη νηλφπλεπκα έδσζε γέλεζε ζην παξψλπκν «ν βαζηιηάο ησλ λνζεκάησλ θαη ην λφζεκα ησλ βαζηιηάδσλ) («the king of diseases and the disease of kings»). Σα ζπκπηψκαηα ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο πεξηγξάθεθαλ ην 1600 απφ ηνλ Lowenhook. Σν 1848, ν Sir Alfred Garrodζπζρέηηζε ηελ νπξηθή αξζξίηηδα κε ηελ ππεξνπξηραηκία, αιιά ε παζνθπζηνινγία ηεο νμείαο νπξηθήο αξζξίηηδαο πεξηγξάθεθε ην Δθηνηε, ε νπξηθή αξζξίηηδα έρεη ζπλδεζεί κε έλα κεγάιν αξηζκφ δηαθφξσλ απηνάλνζσλ θαη κεηαβνιηθψλ λνζεκάησλ. Ζ ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα, ε νπνία θιηληθά είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ λα δηαθξηζεί απφ ηελ νπξηθή αξζξίηηδα, αλαγλσξίζζεθε σο ηδηαίηεξε λνζνινγηθή νληφηεηα ην ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ Φύιν ηηο ΖΠΑ, ε επίπησζε ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο ζηνπο άλδξεο είλαη πεξηπηψζεηο/1.000 πιεζπζκνχ, ελψ ζηηο γπλαίθεο, πεξηπηψζεηο/1.000 πιεζπζκνχ. ην γεληθφ πιεζπζκφ αλέξρεηαη ζε 0.27%. ηε ρψξα απηή, ε ζπρλφηεηα ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο έρεη απμεζεί, δεδνκέλνπ φηη ε δηάξθεηα επηβίσζεο θαη ην ζσκαηηθφ βάξνο ησλ Ακεξηθαλψλ έρεη απμεζεί (Kim KY et al, 2003), θζάλνληαο ην 40% απφ ην 1990 έσο ην 1999 (Terkeltaub RA, 2009). Τπνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ άλζξσπνη ζηελ Ακεξηθή παίξλνπλ αληηππεξνπξηραηκηθά θάξκαθα. χκθσλα κε ηελ National Health and Nutrition Examination Survey( ), ε ζπρλφηεηα ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο αλέξρεηαη ζε 5.9% ζηνπο άλδξεο θαη 2%, ζηηο γπλαίθεο θαη ε επίπησζε ηεο ππεξνπξηραηκίαο, ζε 21.2% ζηνπο άλδξεο θαη 21.6%, ζηηο γπλαίθεο (Miao Z et al, 2008). ε αζζελείο κε νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ νπξηθήο αξζξίηηδαο ε επίπησζε ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο αλέξρεηαη ζε 20%.

2 Ζιηθία Ζ ζπρλφηεηα ηεο ςεπδνπξηθήο αξζξίηηδαο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ ειηθία. Ζ εηήζηα ζπρλφηεηα ησλ νμέσλ επεηζνδίσλ ηνπ αξζξηθνχ πφλνπ θαη ηεο δηφγθσζεο είλαη πεξίπνπ 1.3/1.000 ελήιηθεο, αιιά πεξίπνπ ην 50% ησλ αλδξψλ αλαπηχζζεη αθηηλνινγηθέο αιινηψζεηο ηππηθέο CPPD κέρξη ηελ ειηθία ησλ 80 εηψλ. Δπνρέο Οη πξνζβνιέο ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο παξαηεξνχληαη ζπρλφηεξα ηελ άλνημε θαη ιηγφηεξν ζπρλά ηνλ ρεηκψλα, γηα άγλσζηνπο ιφγνπο. Ζ ζπρλφηεηα ησλ νθζαικηθψλ ζπκπησκάησλ ή ζεκείσλ πνπ ζπλδένληαη κε νπξηθή αξζξίηηδα ή ππεξνπξηραηκία είλαη πνιχ κηθξή. πρλόηεηα Σπρλόηεηα δηεζλώο Ζ νπξηθή αξζξίηηδα απαληάηαη ζε φιεο ηηο Υψξεο ηνπ Κφζκνπ. Ζ επίπησζή ηεο δηεζλψο είλαη 0.3% (Reed D et al, 1972; Mould- Quevento J et al, 2008), αλ θαη πνηθίιιεη ζε κεγάιν βαζκφ απφ Υψξα ζε Υψξα. Οη πεξηνρηθέο δηαθνξέο κπνξεί λα αληαλαθινχλ πεξηβαιινληηθέο, δηαηηεηηθέο θαη γελεηηθέο επηδξάζεηο. ηελ Αγγιία, ε νπξηθή αξζξίηηδα πξνζβάιιεη 16.4/1.000 άλδξεο θαη 2.9/1.000 γπλαίθεο. ηνπο Μανξί ηεο Νέαο Εειαλδίαο, ην 10.3% ησλ αλδξψλ θαη 4.3% ησλ γπλαηθψλ πάζρνπλ απφ νπξηθή αξζξίηηδα (Rose BS, 1975; Hochberg MC et al, 1995; Rothschild BM and Heathcote GM, 1995). Δζληθέο δηαθνξέο ζηε ζπρλόηεηα Ζ νπξηθή αξζξίηηδα έρεη απμεκέλε επίπησζε ζε κεξηθνχο πιεζπζκνχο, αλ θαη είλαη ζπάληα ζε άιινπο. Π.ρ. ε ζπρλφηεηά ηεο είλαη απμεκέλε ζε πιεζπζκνχο φπσο νη Σζακφξνο θαη νη Μανξί θαη ζηηο θπιέο ησλ Μαπξνπφδαξσλ (Blackfoot) θαη Πίκα. Οη εζληθέο δηαθνξέο κπνξεί, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, λα αληαλαθινχλ δηαθνξέο ζην δηαηηνιφγην, ην νπνίν επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ θιηληθή έθθξαζε ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο. ηηο ΖΠΑ, ε ζπρλφηεηα ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο είλαη 3.11/1.000 αζζελν-έηε ζηνπο Αθξνακεξηθαλνχο, θαη 1.82/1.000 αζζελν-έηε ζηνπο Λεπθνχο. Ο απμεκέλνο απηφο θίλδπλνο κπνξεί ελ κέξεη λα εξκελεπζεί απφ ηνλ κεγαιχηεξν θίλδπλν ηεο ππέξηαζεο πνπ έρνπλ νη πιεζπζκνί απηνί (Mody GM and Naidooo PD, 1984; Choi HK et al, 2008). Αληηζέησο, ε θιηληθά αλεγλσξηζκέλε νπξηθή αξζξίηηδα είλαη ζπάληα ζε Μαχξνπο πνπ δνπλ ζηελ Αθξηθή. Σπρλόηεηα αλάινγα κε ην θύιν θαη ηελ ειηθία Ζ νπξηθή αξζξίηηδα επηθξαηεί ζηνπο άξξελεο. Ζ επίπησζή ηεο είλαη 13.6 πεξηπηψζεηο/1.000 άλδξεο θαη 6.4 πεξηπηψζεηο/1.000 γπλαίθεο. Οη δηαθνξέο απηέο νθείινληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ειηθία ηνπ αζζελνχο θαηά ηελ έλαξμε ηεο λφζνπ,

3 επεηδή ηα νηζηξνγφλα έρνπλ ήπηα νπξηθνδνπξηθή δξάζε, γη απηφ θαη ε νπξηθή αξζξίηηδα είλαη αζπλήζηζηε ζηηο κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο. ηελ ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα ε αλαινγία αξξέλσλ/γπλαίθεο είλαη 1.5/1. Απφ πιεπξάο ειηθίαο, ε νπξηθή αξζξίηηδα παξνπζηάδεηαη κεηαμχ 30 νχ 60 νχ έηνπο ηεο ειηθίαο. Σα επίπεδα ηνπ νπξηθνχ νμένο είλαη θαηά θαλφλα απμεκέλα 20 ρξφληα πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο. Σπρλόηεηα ζηνπο άξξελεο ηνπο άλδξεο, ηα επίπεδα ηνπ νπξηθνχ νμένο απμάλνπλ ζηελ εθεβεία, θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο θνξπθψλεηαη ηελ 4 ε -6 ε δεθαεηία ηεο δσήο. Πάλησο, νπξηθή αξζξίηηδα κπνξεί λα εκθαλίζνπλ αθφκα θαη άλδξεο ειηθίαο 20 εηψλ κε γελεηηθή επηξξέπεηα θαη παξάγνληεο θηλδχλνπ ζρεηηδφκελνπο κε ηνλ ηξφπν ηεο δσήο. Σπρλόηεηα ζηηο ζήιεηο ηηο ζήιεηο, ηα επίπεδα ηνπ νπξηθνχ νμένο απμάλνπλ ζηελ εκκελφπαπζε θαη ε ζπρλφηεηα ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο θνξπθψλεηαη θαηά ηελ 6 ε -8 ε δεθαεηία ηεο δσήο. Σπρλόηεηα ζηνπο ειηθησκέλνπο Ζ νπξηθή αξζξίηηδα πξνζβάιιεη ην 1.3% ησλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ. Ζ κεγαιχηεξε επίπησζε ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο ζηα ειηθησκέλα άηνκα κπνξεί λα νθείιεηαη ζε απμεκέλε επίπησζε ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ, ζηε ζεξαπεία κε δηνπξεηηθά ιφγσ ππέξηαζεο, ζε ζπλππάξρνπζα ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη ζηε ρξήζε κηθξψλ δφζεσλ αζπηξίλεο. Οη ηφθνη αληρλεχνληαη θιηληθά 10 πεξίπνπ ρξφληα κεηά ηελ 1 ε πξνζβνιή ηεο νμείαο νπξηθήο αξζξίηηδαο. Οπξηθή αξζξίηηδα θαη λεθξηθή αλεπάξθεηα Ζ νπξηθή αξζξίηηδα παξνπζηάδεηαη πξστκφηεξα ζε αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα ή γελεηηθέο δηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ πνπξηλψλ (δει. αλεπάξθεηα ηεο ππνμαλζηλν-γνπαληλν- θσζθνξηβνζπιν- ηξαλζθεξάζεο θαη ππεξδξαζηεξηφηεηα ηεο ζπλζεηάζεο ηνπ θσζθνξηβνζπινππξνθσζθνξηθνχ). Ζ θπθινζπνξίλε κπνξεί λα πξνθαιέζεη έλαλ επηηαρπλφκελν ηχπν νπξηθήο αξζξίηηδαο, αθφκα θαη ζε πξνεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο, ν νπνίνο κπνξεί λα εκθαληζζεί κεηά απφ κεξηθά κφλν ρξφληα ππεξνπξηραηκίαο, ηδηαίηεξα ζε αζζελείο πνπ ζεξαπεχνληαη ηαπηφρξνλα κε δηνπξεηηθά. ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα είλαη θιεγκνλή νθεηιφκελε ζε θξπζηάιινπο νπξηθνχ κνλνλαηξίνπ (monosodium urate monohydrate; MSU).

4 Ζ ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη θιεγκνλή νθεηιφκελε ζε θξπζηάιινπο ππξνθσζθνξηθνχ αζβεζηίνπ (calcium pyrophosphate; CPP), γη απηφ κεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη σο λφζνο εθ ππξνθσζθνξηθνχ αζβεζηίνπ (calcium pyrophosphate disease; CPPD). Αλ θαη ε νπξηθή αξζξίηηδα ζπλδέεηαη κε ππεξνπξηραηκία, ηα επίπεδα ηνπ νπξηθνχ νμένο ηα ίδηα απηά θαζεαπηά δελ πξνθαινχλ νμεία νπξηθή αξζξίηηδα, αιιά κάιινλ νη απφηνκεο κεηαβνιέο ησλ επηπέδσλ ηνπο. Με πνηόλ κεραληζκό δεκηνπξγείηαη ε νπξηθή αξζξίηηδα ; Ζ νπξηθή αξζξίηηδα αλαπηχζζεηαη φηαλ ππάξρεη ππεξβνιηθή άζξνηζε νπξηθνχ νμένο κε ηελ κνξθή νπξηθνχ κνλνλαηξίνπ ζε αξζξψζεηο ή καιαθά κφξηα. Σν νπξηθφ νμχ είλαη έλα ηειηθφ πξντφλ κεηαβνιηζκνχ ησλ πνπξηλψλ. ηνλ άλζξσπν, απνβάιιεηαη θπξίσο κέζσ ησλ λεθξψλ. Όηαλ ε λεθξηθή ηνπ απνβνιή δελ επαξθεί λα δηαηεξήζεη ηα επίπεδα ηνπ νπξηθνχ ζηνλ νξφ θάησ απφ ηα επίπεδα θνξεζκνχ (6.8 mg/dl) κπνξεί λα πξνθχςεη ππεξνπξηραηκία θαη ην νπξηθφ νμχ λα θξπζηαιινπνηεζεί θαη λα ελαπνηεζεί ζηα καιαθά κφξηα. Σν 90% ησλ αζζελψλ κε νπξηθή αξζξίηηδα εκθαλίδεη απμεκέλεο ελαπνζέζεηο νπξηθνχ ιφγσ αλεπαξθνχο απέθθξηζεο ηνπ θπζηνινγηθψο παξαγφκελνπ νπξηθνχ νμένο απφ ηα νχξα (ππνέθθξηζε). Οη ππφινηπνη αζζελείο, είηε ππεξθαηαλαιψλνπλ πνπξίλεο, είηε παξάγνπλ απμεκέλα πνζά νπξηθνχ νμένο ελδνγελψο (ππεξπαξαγσγή). Σα πεξηζζφηεξα άηνκα κε ππεξνπξηραηκία δελ αλαπηχζζνπλ νπξηθή αξζξίηηδα, αιιά, εάλ ε ππεξνπξηραηκία κείλεη ρσξίο ζεξαπεία, ην 90% ησλ αζζελψλ κε απμεκέλα επίπεδα νπξηθνχ νμένο ζηνλ νξφ αλαπηχζζνπλ νπξηθή αξζξίηηδα κέζα ζε 30 ρξφληα. Τπεξνπξηραηκία παξαηεξείηαη ζην 90% ησλ αζζελψλ κε νπξηθή αξζξίηηδα, αιιά θαη ζε αζζελείο πνπ ζεξαπεχνληαη κε δηνπξεηηθά ή κηθξέο δφζεηο αζπηξίλεο. Πόζνη ηύπνη νπξηθήο αξζξίηηδαο ππάξρνπλ ; Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκφ ηεο, ε νπξηθή αξζξίηηδα δηαθξίλεηαη ζε πξσηνπαζή θαη δεπηεξνπαζή. Ζ πξσηνπαζήο νπξηθή αξζξίηηδα ζρεηίδεηαη κε ππεξέθθξηζε ή ππεξπαξαγσγή νπξηθνχ νμένο. Ζ δεπηεξνπαζήο νπξηθή αξζξίηηδα ζπλδέεηαη κε κπεινυπεξπιαζηηθά λνζήκαηα ή κε ηελ ζεξαπεία ηνπο, ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα κε θάξκαθα πνπ πξνθαινχλ ππεξνπξηραηκία, λεθξηθή αλεπάξθεηα, λεθξηθά ζσιελαξηαθά λνζήκαηα, δειεηεξίαζε απφ κφιπβδν, ππεξπιαζηηθά δεξκαηηθά λνζήκαηα, ελδπκηθέο δηαηαξαρέο (π.ρ. αλεπάξθεηα ηεο ππνμαλζηλνγνπαληλνθσζθνξηβνζπινηξαλζθεξάζεο) θαη λνζήκαηα ζεζαπξηζκνχ ηνπ γιπθνγφλνπ. ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΟΤΡΗΥΑΗΜΗΑ ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΖ Δ ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΒΗΟΤΝΘΔΖ ΣΧΝ ΠΟΤΡΗΝΧΝ Ή ΚΑΗ ΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΟΤΡΗΚΟΤ ΟΞΔΟ

5 Γελεηηθά λνζήκαηα ζπλνδεπόκελα από ππεξπαξαγσγή νπξηθνύ νμένο Τπνζηεξίδεηαη φηη νξηζκέλα απηνζσκηθά επηθξαηή λνζήκαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο, αλ θαη εηδηθφο γελεηηθφο πξνδηαζεζηθφο δείθηεο δελ έρεη αλεπξεζεί, φπσο : Αλεπάξθεηα ππνμαλζηλν-γνπαληλν-θσζθνξηβνζηινηξαλθεξάζεο (ζύλδξνκν Lesch-Nyhan) Αλεπάξθεηα γιπθφδεο 6 θσζθαηάζεο (λόζνο vongierke) Αλεπάξθεηα θξνπθηφδεο 1-θσζθνξηθήο αιδνιάζεο (fructose1- phosphatealdolase) Πνηθηιίεο ζπλζεηάζεο ξηβφδεο PP(PP-ribose-Psynthetase) Τπεξδξαζηεξηφηεηα ζπλζεηάζεο θσζθνξηβνζπιππξνθσζθνξηθνχ (phosphoribosyl pyrophosphate synthetase overactivity) Ννζήκαηα ζπλνδεπόκελα από ππεξπαξαγσγή πνπξηλώλ ή/θαη νπξηθνύ Τπεξπαξαγσγή νπξηθνχ νμένο κπνξεί λα παξαηεξεζεί θαη ζε λνζήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή θπηηαξηθή ελαιιαγή κε απειεπζέξσζε πνπξηλψλ, νη νπνίεο ππάξρνπλ ζε κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο ζηνπο ππξήλεο ησλ θπηηάξσλ, φπσο : Αηκνιπηηθά λνζήκαηα Αλαπνηειεζκαηηθή εξπζξνπνίεζε (όπσο ζηελ αλεπάξθεηα ηεο Β12) Ηζηηθή ππνμία Καθνήζε λνζήκαηα Καθνήζεο αλαηκία Λεκθνυπεξπιαζηηθά λνζήκαηα Μπεινυπεξπιαζηηθά λνζήκαηα Ννζήκαηα ζεζαπξηζκνχ ηνπ γιπθνγφλνπ (ηύπνη III, V, VII) Παρπζαξθία Πξφσξε εκκελφπαπζε αθραξψδεο δηαβήηεο χλδξνκν Down Τπέξηαζε Τπεξηξηγιπθεξηδαηκία Τπεξρνιεζηεξνιαηκία Φσξίαζε Φάξκαθα, δίαηηα ή ηνμίλεο πνπ πξνθαινύλ ππεξπαξαγσγή πνπξηλώλ ή/θαη νπξηθνύ Αηζαλφιε Αηζπιακηλν-1, 3, 4 ζεηνδηαδφιε (ethylamino-1, 3, 4-thiadiazole) 4-ακηλν 5-ηκηδαδνιν θαξβνμακίδην ξηβνζίδε (4-amino-5- imidazolecarboxamideriboside) Κπηηαξνηνμηθά θάξκαθα Καηαζηάζεηο ζπλδεόκελεο κε ππεξνπξηραηκία Κπηηαξηθή ιχζε ιφγσ ρεκεηνζεξαπείαο γηα θαθνήζε λνζήκαηα, ηδηαίηεξα ηνπ αηκνπνηεηηθνχ ή ηνπ ιεκθηθνχ ζπζηήκαηνο

6 Παρπζαξθία Τπεξβνιηθέο αζθήζεηο ΤΥΝΟΣΔΡΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ ΛΟΓΧ ΤΠΔΡΠΑΡΑΓΧΓΖ ΟΤΡΗΚΟΤ ΟΞΔΟ Αθπδάησζε Νεθξηθή αλεπάξθεηα Νεθξνπάζεηα απφ κφιπβδν (saturninegout) Πείλα Τπνζπξενεηδηζκφο Τπεξπαξαζπξενεηδηζκφο Φάξκαθα Υξφληα θαηάρξεζε αηζαλφιεο (ηδηαίηεξα κπχξαο θαη ζθιεξψλ πνηψλ) Σξνθέο πινύζηεο ζε πνπξίλεο Σξνθέο πινχζηεο ζε πνπξίλεο πεξηιακβάλνπλ αληζνχγηεο, ζαξδέιιεο, γιπθάδηα, εθρπιίζκαηα λεθξψλ, ήπαηνο θαη θξέαηνο. Ζ θαηαλάισζε ηξνθψλ θαη ξνθεκάησλ πινχζησλ ζε θξνπθηφδε (π. ρ. απηέο πνπ έρνπλ γιπθαλζεί κε ζηξφπη θαιακπνθηνχ κε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε γιπθφδε) ζπλδέεηαη κε απμεκέλν θίλδπλν νπξηθήο αξζξίηηδαο, ηφζν ζηνπο άλδξεο, φζν θαη ζηηο γπλαίθεο (Choi HK et al, 2005; Choi HK et al, 2008). ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΟΤ ΠΤΡΟΓΟΣΟΤΝ ΣΗ ΔΞΑΡΔΗ ΣΖ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οη εμάξζεηο ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο ζπρλά ππξνδνηνχληαη απφ απφηνκεο απμήζεηο ή κεηψζεηο ησλ επηπέδσλ ηνπ νπξηθνχ, νη νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε παξαγσγή, έθζεζε ή άζξνηζε ζε αξζξψζεηο θαη καιαθά κφξηα ησλ θξπζηάιισλ πνπ δελ είλαη θαιπκκέλνη κε apo B ή apo E. Απηφ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα νμείαο πξφζιεςεο αιθννινχρσλ πνηψλ, ππεξθαηαλάισζεο ηξνθψλ πινχζησλ ζε πνπξίλεο, απφηνκεο απψιεηαο βάξνπο, πείλαο, θαθψζεσλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ ή αηκνξξαγίαο. Φάξκαθα πνπ απμάλνπλ ηα επίπεδα ηνπ νπξηθνύ νμένο Παξφκνηα, εμάξζεηο κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ πξνζζήθε ή αιιαγέο ζηε δφζε θαξκάθσλ ηα νπνία απμάλνπλ ηα επίπεδα ηνπ νπξηθνχ νμένο ζηνλ νξφ, φπσο : Αζπηξίλε Αιινπνπξηλφιε Θεηαδηδηθά δηνπξεηηθά ή δηνπξεηηθά ηεο αγθχιεο Οπξηθνδνπξηθά θάξκαθα Φάξκαθα επηπιεθόκελα κε ππεξνπξηραηκία Φάξκαθα πνπ απμάλνπλ ηα επίπεδα ηνπ νπξηθνχ νμένο κέζσ δξάζεσλ ζηε λεθξηθή ζσιελαξηαθή κεηαθνξά πεξηιακβάλνπλ :

7 Θεηαδηδηθά δηνπξεηηθά θαη δηνπξεηηθά ηεο αγθχιεο Κπθινζπνξίλε Α (Hall AP et al, 1967; Lin HY et al, 1989) Μηθξέο δφζεηο αζπηξίλεο Παξάγνληεο πνπ ειαηηώλνπλ ηα επίπεδα ηνπ νπξηθνύ νμένο Αθηηλνγξαθηθέο ρξσζηηθέο νπζίεο Αλαζηνιείο μαλζηλνμεηδάζεο (π.ρ. αιινπνπξηλφιε, θεκπνπμνζηάηε) Οπξηθνδνπξηθά θάξκαθα (π.ρ. πξνβελεζίδε, ζνπιθηλππξαδφλε) Αλ θαη ε παζνθπζηνινγία, ε θιηληθή παξνπζίαζε θαη ε ζεξαπεία ηεο νμείαο θάζεο ηεο νπξηθήο θαη ηεο ςεπδνπξηθήο αξζξίηηδαο έρνπλ κεγάιεο νκνηφηεηεο, ηα ππνθείκελα αίηηα δηαθέξνπλ. Ζ ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα ζπρλά είλαη ηδηνπαζήο, αιιά ζπλδέεηαη επίζεο κε ην γήξαο, ηηο θαθψζεηο θαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο, νη ζπρλφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν ππεξπαξαζπξενεηδηζκφο θαη ε αηκνρξσκάησζε. Πξνζβνιέο ςεπδνπξηθήο αξζξίηηδαο έρνπλ αλαθεξζεί ζε αζζελείο ζεξαπεπφκελνπο κε δηλαηξηνχρν εηηδξνλάηε θαη κεηα απφ αγγεηνγξαθία (Watanabe H et al, 2006; Taggarshe D et al, 2006). Οπξηθή αξζξίηηδα θαη λεθξνπάζεηα Αλ θαη νη αζζελείο κε νπξηθή αξζξίηηδα ζπρλά έρνπλ θαη άιινπο παξάγνληεο θηλδχλνπ αλάπηπμεο λεθξηθήο λφζνπ, φπσο ππέξηαζε θαη δηαβήηε, ε ρξφληα νπξηθή λεθξνπάζεηα κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε λεθξηθή αλεπάξθεηα. ηνπο αζζελείο κε ρξφληα ηνθψδε νπξηθή αξζξίηηδα ε ρξφληα νπξηθή λεθξνπάζεηα κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ελαπφζεζεο νπξηθψλ θξπζηάιισλ ζηε δηάκεζε κπειψδε κνίξα θαη ηηο ππξακίδεο, ε νπνία νδεγεί ζε θιεγκνλψδε αληίδξαζε θαη ηειηθά αλάπηπμε ηλσηηθψλ αιινηψζεσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεξνπξηραηκία δπζαλάινγε κε ηνλ βαζκφ ηεο εμαζζέλεζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπλνδεχεηαη απφ θαιφεζεο ίδεκα ησλ νχξσλ. ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Πξνζβνιή αξζξώζεσλ Ζ νμεία νπξηθή αξζξίηηδα ζπλήζσο εθδειψλεηαη γηα πξψηε θνξά κε πξνζβνιή κηαο άξζξσζεο ησλ θάησ άθξσλ (85-90% ησλ πεξηπηψζεσλ), ζπλήζσο ηεο 1 εο κεηαηαξζηνθαιαγγηθήο ηνπ κεγάινπ δαθηχινπ ησλ πνδηψλ, ε νπνία θιαζηθά απνθαιείηαη πνδάγξα, θαη ηνπ γφλαηνο. Ζ πνδάγξα είλαη ζπλψλπκε κε ηελ νμεία νπξηθή αξζξίηηδα, αλ θαη απαληάηαη θαη ζε άιια λνζήκαηα, φπσο : Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα Γνλνθνθθηθή αξζξίηηδα αξθνείδσζε Φεπδνπξηθή αξζξίηηδα

8 Φσξηαζηθή αξζξίηηδα Δθηφο απφ ηελ 1 ε κεηαηαξζηνθαιαγγηθή, ζηα ππνηξνπηάδνληα επεηζφδηα ηεο νμείαο νπξηθήο αξζξίηηδαο κπνξεί λα πξνζβιεζνχλ νη πνδνθλεκηθέο, νη αξζξψζεηο ηνπ ηαξζνχ, νη περενθαξπηθέο, ηα γφλαηα, έλα δάθηπιν ή ν ζχιαθνο ηνπ σιεθξάλνπ. Άιιεο δπλεηηθέο πεξηνρέο πξνζβνιήο απφ νπξηθή αξζξίηηδα είλαη άιινη ζχιαθνη, νη ψκνη, ηα ηζρία, νη ζηεξλνθιεηδηθέο αξζξψζεηο, ε ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη νη ηεξνιαγφληεο, φπνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί δηαγλσζηηθή ζχγρπζε κε νξναξλεηηθέο ζπνλδπιαξζξνπάζεηεο. Οη πξνζβιεζείζεο αξζξψζεηο έρνπλ φια ηα ζεκεία ηεο θιεγκνλήο : έληνλν πφλν, εξπζξφηεηα, δηφγθσζε, ζεξκφηεηα θαη επαηζζεζία. Ζ επαηζζεζία είλαη ηφζν έληνλε, ψζηε ν αζζελήο ππνθέξεη αθφκα θαη φηαλ ηα θιηλνζθεπάζκαηα έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ θιεγκαίλνπζα άξζξσζε. Ο αξζξηθφο ζχιαθνο δηνγθψλεηαη ηαρέσο, νδεγψληαο ζε απψιεηα ηνπ εχξνπο θίλεζεο ηεο πάζρνπζαο άξζξσζεο. Ζ πξνζβνιή θνξπθψλεηαη ζε έληαζε ζπλήζσο κέζα ζε ψξεο. Οη πξστκφηεξεο πξνζβνιέο ζπλήζσο ππνρσξνχλ πιήξσο κεηά απφ κεξηθέο εκέξεο έσο εβδνκάδεο, αθφκα θαη ζε αζζελείο πνπ κέλνπλ ρσξίο ζεξαπεία. ε κεξηθνχο αζζελείο, νη νμείεο πξνζβνιέο δελ είλαη ηφζν έληνλεο. Οη εθδειψζεηο ηεο θιεγκνλήο επεθηείλνληαη πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο πάζρνπζαο άξζξσζεο. Ζ εηθφλα απηή κπνξεί λα δψζεη ηελ εληχπσζε θιεγκνλήο θαη ησλ γεηηνληθψλ κε ηελ πάζρνπζα αξζξψζεσλ, ηελνληνειπηξίηηδαο, δαθηπιίηηδαο («αιιαληνεηδέο δάθηπιν») ή αθφκα θαη θπηηαξίηηδαο. Δμσαξζξηθέο εθδειώζεηο Δθηφο απφ ηελ θιεγκνλή ησλ αξζξψζεσλ, ε νπξηθή αξζξίηηδα κπνξεί λα πξνθαιέζεη θιεγκνλή θαη άιισλ αλαηνκηθψλ ζρεκαηηζκψλ πνπ πεξηέρνπλ πκέλα, φπσο νη ζχιαθνη θαη νη ηέλνληεο. ηε δηάξθεηα ηεο νμείαο θάζεο, νη αζζελείο, ηδηαίηεξα κε πνιπαξζξηθή νπξηθή αξζξίηηδα, κπνξεί λα εκθαλίζνπλ ππξεηφ. Φεπδνπξηθή αξζξίηηδα Σα ζπκπηψκαηα ηεο ςεπδνπξηθήο αξζξίηηδαο είλαη ζπλήζσο πεξηζζφηεξν αζφξπβα θαη κπνξεί λα εγθαηαζηαζνχλ ζε δηάζηεκα αξθεηψλ εκεξψλ. Δάλ δελ ζεξαπεπζνχλ, νη πξψηεο πξνζβνιέο ππνρσξνχλ απηφκαηα ζε ιηγφηεξν απφ 2 εβδνκάδεο. ηελ ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα, εθηφο απφ ηνπο ψκνπο, πξνζβάιινληαη ηα γφλαηα θαη νη περενθαξπηθέο. Σύπνη πξνζβνιήο ησλ αξζξώζεσλ ζηελ νπξηθή αξζξίηηδα 1. Μνλναξζξίηηδα - νιηγναξζξίηηδα Οη θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο πξνζβάιινπλ ζπλήζσο κία κφλνλ άξζξσζε. Ζ νπξηθή αξζξίηηδα πξέπεη λα κπαίλεη ζηελ ζθέςε ζε θάζε αζζελή πνπ παξνπζηάδεηαη

9 κε νμεία κνλναξζξίηηδα νπνηαζδήπνηε πεξηθεξηθήο άξζξσζεο, εθηφο ηεο γιελνβξαρηφληαο, φπνπ είλαη πηζαλφηεξν λα νθείιεηαη ζε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα. ε αζζελείο κε πξψηκε νπξηθή αξζξίηηδα πξνζβάιινληαη ζπλήζσο κφλν κία ή 2 αξζξψζεηο, κπνξνχλ φκσο λα πξνζβιεζνχλ θαη πνιιαπιέο ηαπηφρξνλα αξζξψζεηο ζην ίδην κέινο. Γηα παξάδεηγκα, ε θιεγκνλή κπνξεί αξρηθά λα εληνπηζζεί ζην κεγάιν δάθηπιν ηνπ πνδηνχ θαη, χζηεξα, ζηνλ κέζν άθξν πφδα θαη ηελ πνδνθλεκηθή. 2. Ομεία πνιπαξζξίηηδα ηηο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο, νμείεο εμάξζεηο ζε πνιιέο ηαπηφρξνλα αξζξψζεηο δελ είλαη αζπλήζηζηεο, θαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο αξζξψζεηο κπνξεί λα πξνζβιεζνχλ ηαπηφρξνλα ή κέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. ην 10-20% ησλ πεξηπηψζεσλ ε νπξηθή αξζξίηηδα εθδειψλεηαη γηα πξψηε θνξά κε πνιπαξζξίηηδα, αλ θαη πνιπαξζξηθή νπξηθή αξζξίηηδα παξαηεξείηαη ζε απμαλφκελε ζπρλφηεηα ζηηο ζπλεπαθφινπζεο εμάξζεηο. Πνιπαξζξίηηδα ζαλ 1 ε εθδήισζε νπξηθήο αξζξίηηδαο παξνπζηάδνπλ θπξίσο νη ειηθησκέλεο γπλαίθεο, ηδηαίηεξα κε λεθξηθή αλεπάξθεηα πνπ παίξλνπλ ηαπηφρξνλα ζεηαδηδηθά δηνπξεηηθά. Οη πξνζβνιέο απηέο κπνξεί λα εληνπηζζνχλ ζε ζπλππάξρνληα νδίδηα ηνπ Heberdenθαη ηνπ Bouchard. Οη αζζελείο απηνί κπνξεί επίζεο λα εκθαλίζνπλ νπξηθνχο ηφθνπο ελσξίηεξα, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ρσξίο λα πξνεγεζνχλ επεηζφδηα νμείαο νπξηθήο αξζξίηηδαο (Meyers OL and Monteagudo FS, 1985; MacFarlane DG and Dieppe PA, 1985; Puig JG et al, 1991). Ζ πνιπαξζξίηηδα είλαη ηδηαίηεξα ζπρλή ζηα φςηκα ζηάδηα ηεο κε ζεξαπεπζείζαο νπξηθήο αξζξίηηδαο, φπνπ πνιιαπιέο ππνηξνπέο θαη δηαζηήκαηα βξαρείαο δηάξθεηαο ή ειεχζεξα ζπκπησκάησλ απνπζηάδνπλ θαη ζπρλά ππάξρνπλ ςειαθεηέο ηνθψδεηο ελαπνζέζεηο. Ζ πνιπαξζξίηηδα κπνξεί αθφκα λα είλαη ε πξψηε εθδήισζε ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο ζε πάζρνληεο απφ ππεξνπξηραηκία θαη νπξηθή αξζξίηηδα δεπηεξνπαζψο ζε κπεινυπεξπιαζηηθά ή ιεκθνυπεξπιαζηηθά λνζήκαηα ή ζε ιήπηεο κεηακνζρεπκέλσλ νξγάλσλ πνπ ζεξαπεχνληαη κε θπθινζπνξίλε Α. 3. Μεηαλαζηεπηηθή πνιπαξζξίηηδα ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, ε νπξηθή αξζξίηηδα παξνπζηάδεηαη κε κεηαλαζηεπηηθή πνιπαξζξίηηδα ε νπνία ζπλήζσο πξνζβάιιεη ηηο κηθξέο αξζξψζεηο ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ, φπσο θαη ηα γφλαηα. Μπνξεί λα ππάξρεη θιεγκνλψδεο χδξαξζξνο. Ιζηνξηθό δηαιείπνπζαο θιεγκνλώδνπο αξζξνπάζεηαο, κε θπζηνινγηθέο αξζξώζεηο ζηα κεζνδηαζηήκαηα ησλ πξνζβνιώλ, νθείιεηαη ηππηθά ζηηο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο πξώηκεο νπξηθήο αξζξίηηδαο. 4. Υξόληα νπξηθή αξζξίηηδα Οη νμείεο πξνζβνιέο ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο, εάλ κείλνπλ ρσξίο ζεξαπεία, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ρξφληα νπξηθή αξζξίηηδα, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ρξφληα

10 θαηαζηξεπηηθή πνιπαξζξίηηδα κε ρακειφβαζκε αξζξηθή θιεγκνλή, αξζξηθέο παξακνξθψζεηο θαη ζπγθεληξψζεηο θξπζηάιισλ νπξηθνχ κνλνλαηξίνπ (ηφθνπο) πεξηβαιιφκελεο απφ ρξφληα αληίδξαζε απφ κνλνπχξελα θαη γηγαληνθχηηαξα (Gibson T, 2003; Schumacher HR Jr et al, 2005). 5. Σνθώδεο νπξηθή αξζξίηηδα Οη νπξηθνί ηφθνη ζπλίζηαληαη ζε αζξνίζεηο νπξηθψλ θξπζηάιισλ ζηα καιαθά κφξηα. Σν 30% ησλ κε ζεξαπεπζέλησλ αζζελψλ κε νπξηθή αξζξίηηδα αλαπηχζζεη ηνθψδε νπξηθή αξζξίηηδα κέζα ζε 5 ρξφληα απφ ηεο έλαξμεο ηεο λφζνπ. Οη νπξηθνί ηφθνη αλαπηχζζνληαη ελσξίηεξα ζηηο γπλαίθεο, ηδηαίηεξα ζ απηέο πνπ παίξλνπλ δηνπξεηηθά (Meyers OL and Monteagudo FS, 1985; Macfarlane DG and Dieppe PA, 1985; Puig JG et al, 1991). Κιαζηθά, νη ηφθνη εληνπίδνληαη θαηά κήθνο ηεο έιηθαο ησλ ψησλ, αιιά κπνξεί λα εκθαληζζνχλ ζε πνιιαπιέο πεξηνρέο, φπσο : κέζα θαη γχξσ απφ ηα δάθηπια ησλ ρεξηψλ θαη ησλ πνδηψλ, ν πξνεπηγνλαηηδηθφο ζχιαθνο (GibsonT, 2003; WortmannRL, 2008) ην σιέθξαλν, φπνπ κπνξεί λα ππνδπζνχλ ξεπκαηνεηδή νδίδηα ν Αρίιιεηνο ηέλνληαο γχξσ απφ ηα γφλαηα Οη ηφθνη αλαπηχζζνληαη ηππηθά ζηνλ ππνδφξην ηζηφ, αιιά κπνξεί αθφκα λα έρνπλ ηελ εηθφλα ελδνδεξκηθψλ επηθαλεηαθψλ αζξνίζεσλ παξφκνησλ κε ππψδε ζπιινγή ησλ αθξνδαθηχισλ. ηα ρέξηα, νη νπξηθνί ηφθνη κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ ζηνπο ηέλνληεο ησλ θακπηήξσλ, ζηνλ θαξπηαίν ζσιήλα θαη αθφκα ζην κέζν λεχξν, πξνθαιψληαο ζχλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα. Σν ζχλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα κπνξεί λα είλαη ε πξψηε εθδήισζε ηεο ςεπδνπξηθήο αξζξίηηδαο. πάληα, νη νπξηθνί ηφθνη αλαπηχζζνληαη ζηνπο νθζαικνχο, ηνπο καζηνχο, ηηο θσλεηηθέο ρνξδέο, ηελ θαξδηά θαη ην παρχ έληεξν. Ζ χπαξμε ελφο ξεπκαηνεηδνχο νδηδίνπ ζε έλαλ αζζελή κε αξλεηηθφ RF ή ελφο παξνρεηεπφκελνπ νδηδίνπ πξέπεη λα βάδεη ζηελ ζθέςε ηελ ηνθψδε νπξηθή αξζξίηηδα (Chehab MR et al, 2012). Οη νπξηθνί ηφθνη είλαη αλψδπλνη θαη ζπάληα επηκνιχλνληαη. Μεξηθέο θνξέο ην δέξκα ην ππεξθείκελν ησλ ηφθσλ εμειθψλεηαη θαη απειεπζεξψλεη έλα ιεπθφ, ζαλ θηκσιία πιηθφ απνηεινχκελν απφ θξπζηάιινπο νπξηθνχ κνλνλαηξίνπ. Ζ πξνζβνιή ηεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπκπίεζε λεπξηθψλ ξηδψλ ή ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ θαη λα ππνδχεηαη επηζθιεξίδηα ινίκσμε. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα δεκηνπξγεί κάδεο ζηνλ σρξφ ζχλδεζκν ηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κπεινπάζεηα ζε έλα ή πεξηζζφηεξα επίπεδα. Πνπ νθείινληαη νη νμείεο εμάξζεηο ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο ; Οη νμείεο εμάξζεηο ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο νδεγνχλ ζε αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ νπξηθνχ νμένο, φπσο ε θαηαλάισζε

11 κπχξαο ή ιηθέξ, ε ππεξθαηαλάισζε ηξνθψλ πινχζησλ ζε πνπξίλεο, νη θαθψζεηο, αηκνξξαγία, αθπδάησζε ή θάξκαθα πνπ απμάλνπλ ηα επίπεδα ηνπ νπξηθνχ νμένο ζηνλ νξφ. Ομείεο εμάξζεηο νπξηθήο αξζξίηηδαο κπνξεί επίζεο λα ππξνδνηεζνχλ απφ θαηαζηάζεηο νη νπνίεο νδεγνχλ ζε ειάηησζε ησλ επηπέδσλ ηνπ νπξηθνχ νμένο ζηνλ νξφ, φπσο ε ρξήζε αθηηλνζθηεξήο νπζίαο ή θαξκάθσλ πνπ κεηψλνπλ ηα επίπεδα ηνπ νπξηθνχ νμένο, φπσο ε αιινπνπξηλφιε θαη ηα νπξηθνδνπξηθά θάξκαθα. Δάλ δελ ζεξαπεπζεί, ε νμεία νπξηθή αξζξίηηδα ζπλήζσο ππνρσξεί πιήξσο κέζα ζε κεξηθέο εκέξεο. Οζν ε θιεγκνλή ππνρσξεί, ην δέξκα ην ππεξθείκελν ηεο πάζρνπζαο άξζξσζεο ζπρλά απνιεπίδεηαη. Μεξηθνί αζζελείο έρνπλ 1 κφλν επεηζφδην νμείαο νπξηθήο αξζξίηηδαο, αιιά νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ θαη 2 ν κέζα ζε 6 κήλεο έσο 2 ρξφληα. ε αζζελείο κε νπξηθή αξζξίηηδα πνπ έρνπλ κείλεη ρσξίο ζεξαπεία, νη ραξαθηήξεο ησλ ζπκπησκάησλ κεηαβάιινληαη : Οη πξνζβνιέο γίλνληαη πεξηζζφηεξν πνιπαξζξηθέο, ζπρλφηεξεο θαη δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν Πξνζβάιινληαη πεξηζζφηεξεο εγγχο αξζξψζεηο, φπσο θαη νη αξζξψζεηο ησλ άλσ άθξσλ Αλ θαη κπνξεί λα πξνζβιεζνχλ πεξηζζφηεξεο αξζξψζεηο, ε θιεγκνλή ζε κία ζπγθεθξηκέλε άξζξσζε κπνξεί λα κεησζεί ζε έληαζε Σειηθά, αλαπηχζζεηαη ρξφληα πνιπαξζξίηηδα, ελίνηε ζρεδφλ ζπκκεηξηθή, παλνκνηφηππε κε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα. Χξόληα πνιπαξζξίηηδα ε νπνία αξρίδεη σο δηαιείπνπζα αξζξίηηδα πξέπεη λα βάδεη ζηε ζθέςε ηηο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Σα ζπλνδά ζπκπηψκαηα (ππξεηφο, ξίγε θαη θαθνπρία) δελ κπνξνχλ λα δηαρσξίζνπλ ηελ θπηηαξίηηδα ή ηελ ζεπηηθή αξζξίηηδα απφ θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο, δνζέληνο φηη θαη ηα 3 απηά λνζήκαηα κπνξεί λα έρνπλ ηα ηδηα ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα. Σν πξνζεθηηθφ ηζηνξηθφ κπνξεί λα απνθαιχςεη παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα θπηηαξίηηδα ή ζεπηηθή αξζξίηηδα, φπσο πηζαλή εθζεζε ζε γνλφξξνηα, πξφζθαηε ηξψζε ηεο άξζξσζεο ή ζπζηεκαηηθά ζεκεία δηάρπηεο ινίκσμεο. ΤΥΔΣΗΖ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ ΜΔ ΑΛΛΔ ΝΟΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Οη πάζρνληεο απφ νπξηθή αξζξίηηδα κπνξεί λα έρνπλ ηζηνξηθφ λεθξηθνχ θνιηθνχ θαη αηκαηνπξίαο θαη κεγάιν θίλδπλν λεθξνιηζίαζεο. Ζ λεθξνιηζίαζε πξνεγείηαη ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο ζην 40% ησλ πεξηπηψζεσλ. Σν 80% ησλ αζζελψλ απηψλ κπνξεί λα έρεη ιίζνπο απνθιεηζηηθά απφ νπξηθφ νμχ, θαη ην 20%, απφ θσζθνξηθφ ή νμαιηθφ αζβέζηην κε ππξήλα απφ νπξηθφ νμχ. Ζ νπξηθή αξζξίηηδα ζπρλά ζπλππάξρεη κε κεηαβνιηθφ ζχλδξνκν (αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε ή δηαβήηε, ππέξηαζε, ππεξηξηγιπθεξηδαηκία θαη ρακειά επίπεδα κεγάιεο ππθλφηεηαο ιηπνπξσηετλψλ).

12 Σα λνζήκαηα απηά, εάλ ζπλππάξρνπλ, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζηεθαληαία αξηεξηνπάζεηα, γη απηφ θαη πξέπεη λα αλαδεηψληαη θαη λα ζεξαπεχνληαη ζε θάζε αζζελή κε νπξηθή αξζξίηηδα. ΔΞΧΑΡΘΡΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΚΡΤΣΑΛΛΟΓΔΝΧΝ ΑΡΘΡΟΠΑΘΔΗΧΝ χλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα χλδξνκν πξφζζηνπ κεζφζηενπ λεχξνπ Μπεινπάζεηα Οθζαικηθέο εθδειψζεηο ύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ε ςεπδνπξηθή, φπσο θαη ε νπξηθή, αξζξίηηδα έρνπλ σο πξψηε εθδήισζε ζχλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα. ύλδξνκν πξόζζηνπ κεζόζηενπ λεύξνπ Οθείιεηαη ζε ζπκπίεζε ηνπ λεχξνπ απηνχ ιφγσ θιεγκνλήο ηνπ αγθψλα. Σν ζχλδξνκν απηφ πξέπεη λα βάδεη ζηελ ζθέςε ηελ νμεία νπξηθή αξζξίηηδα ζε αζζελείο πνπ παξνπζηάδνληαη κε δηφγθσζε ηνπ αγθψλα θαη αδπλακία ελεξγνχ έθηαζεο ησλ δαθηχισλ. Ζ ελδαξζξηθή έλεζε θνξηηδφλεο κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ηελ παξάιπζε ηνπ λεχξνπ (Taniguchi Y et al, 1999). Μπεινπάζεηα Μεξηθνί αζζελείο κε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα αλέπηπμαλ κάδεο ζηνλ σρξφ ζχλδεζκν ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (Lin SH et al, 2006), νη νπνίεο νδήγεζαλ ζε κπεινπάζεηα. Οθζαικηθέο εθδειώζεηο πάληα, ε νπξηθή αξζξίηηδα πξνθαιεί ζεκαληηθέο νθζαικηθέο εθδειψζεηο (Knapp CM et al, 2004), δεπηεξνπαζψο ζηελ ελαπφζεζε νπξηθψλ θξπζηάιισλ κέζα ζηνπο νθζαικηθνχο ηζηνχο (Slansky HH and Kubara T, 1968; Coassin M et al, 2006). ΟΦΘΑΛΜΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Αηκνξξαγηθή ηξίηηδα Δθθχιηζε ηεο σρξήο θειίδαο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο (ARMD) (ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα) (Klein R et al, 2003) Θφισζε ηεο φξαζεο ιφγσ ζφισζεο ηνπ θεξαηνεηδνχο ή αίζζεκα μέλνπ ζψκαηνο ιφγσ απνδφκεζεο ηνπ επηζειίνπ Εσλνεηδήο θεξαηνπάζεηα κε δηαζιαζηηθνχο, θίηξηλνπο θξπζηάιινπο ζηα ελ ησ βάζεη επηζειηαθά θχηηαξα ηνπ θεξαηνεηδνχο θαη ζηε κεκβξάλε ηνπ Bowman (Fishman RS, 1966) Οδίδηα ηνπ επηπεθπθφηα πεξηέρνληα βεινλνεηδείο θξπζηάιινπο ζηηο κεζνβιεθάξηεο πεξηνρέο, κεξηθέο θνξέο ζπλδεφκελα κε ήπηα επηρείιηα θεξαηίηηδα Οπξηθνίηφθνηζηαβιέθαξα(McWilliams JR, 1952; Morris WR and Fleming JC, 2003; Bernad B et al, 2006)

13 Πξφζζηα ξαγνεηδίηηδα (ζπάληα) θιεξίηηδα Δθηφο απφ ηνλ θεξαηνεηδή, νπξηθνί θξχζηαιινη έρνπλ αλεπξεζεί θιηληθά ζηελ ίξηδα, ηνλ πξφζζην ζάιακν, ηνπο θαθνχο θαη ηνλ ζθιεξφ θαη, ζηελ λεθξνηνκηθή εμέηαζε, θαη ζηνπο ηέλνληεο ησλ εμσ-νθζαικηθψλ κπψλ (Slansky HH and Kubara T, 1968; Coassin M et al, 2006). ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΤΝΗΣΧΜΔΝΔ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ 1. ΑΝΑΛΤΖ ΑΡΘΡΗΚΟΤ ΤΓΡΟΤ Οη αζζελείο πνπ παξνπζηάδνληαη κε νμεία θιεγκνλψδε αξζξίηηδα, φπσο θαη απηνί πνπ έρνπλ ππνηξνπηάδνπζεο πξνζβνιέο νμείαο αξζξίηηδαο ε νπνία δελ έρεη δηαγλσζζεί κε βάζε ηελ αλεχξεζε θξπζηάιισλ νπξηθνχ κνλνλαηξίνπ ζην κηθξνζθφπην, πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε αξζξνπαξαθέληεζε γηα λα επηβεβαησζεί ε δηάγλσζε ηεο νπξηθήο ή ςεπδνπξηθήο αξζξίηηδαο κε βάζε ηελ αλεχξεζε ησλ θξπζηάιισλ θαη λα απνθιεηζζεί ε πηζαλφηεηα ζεπηηθήο αξζξίηηδαο, αθφκα θαη αλ ην νπξηθφ νμχ ηνπ νξνχ είλαη απμεκέλν. Μεξηθνί αζζελείο κε ζεπηηθή αξζξίηηδα παξνπζηάδνληαη κε δηφγθσζε θαη ζεξκφηεηα κηάο άξζξσζεο θαη απμεκέλν νπξηθφ νμχ ζηνλ νξφ. Οη αζζελείο απηνί θηλδπλεχνπλ λα κείλνπλ αδηάγλσζηνη εάλ δελ γίλεη παξαθέληεζε ηνπ αξζξηθνχ πγξνχ. Οη ηφθνη πξέπεη επίζεο λα παξαθεληψληαη γηα αλάιπζε ησλ θξπζηάιισλ θάησ απφ πνισκέλν θσο. Ιζηνξηθό νπξηθήο ή ςεπδνπξηθήο αξζξίηηδαο δελ απνθιείεη ν αζζελήο λα έρεη νμεία ζεπηηθή αξζξίηηδα, δεδνκέλνπ όηη ε ζεπηηθή αξζξίηηδα είλαη ζπρλόηεξε ζε αζζελείο κε ηζηνξηθό θξπζηαιινγελνύο αξζξνπάζεηαο. Η ζεπηηθή αξζξίηηδα πξέπεη λα δηαγηγλώζθεηαη θαη λα ζεξαπεύεηαη άκεζα, επεηδή κπνξεί λα πξνθαιέζεη κε αλαζηξέςηκε βιάβε κέζα ζε 4-6 ώξεο θαη θαηαζηξνθή ηεο άξζξσζεο, κέζα ζε ώξεο. Οη κε γνλνθνθθηθέο ινηκώδεηο αξζξίηηδεο είλαη ζαλαηεθόξεο ζε πνζνζηό 10%. Δάλ αληρλεπζνχλ θξχζηαιινη ζην δείγκα ηνπ αξζξηθνχ πγξνχ ην ζρήκα θαη ε εκθάληζή ηνπο θάησ απφ πνισκέλν θσο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δηάγλσζε. Διάρηζηεο πνζφηεηεο πγξνχ ζηελ βειφλα ηεο παξαθέληεζεο είλαη αξθεηέο γηα εμέηαζε ηνπ αξζξηθνχ πγξνχ. Δάλ ε δηάγλσζε ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο γίλεηαη κε βάζε ηελ αλεχξεζε ησλ νπξηθψλ θξπζηάιισλ, ζηηο επφκελεο εμάξζεηο ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο ε άξζξσζε δελ ρξεηάδεηαη λα παξαθεληεζεί εθ λένπ, εθηφο εάλ ππάξρεη ππνςία ινίκσμεο ή νη εμάξζεηο δελ αληαπνθξίλνληαη επαξθψο ζηε ζεξαπεία. Σν αξζξηθφ πγξφ πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ζην Δξγαζηήξην γηα ηηο εμήο αλαιχζεηο : Αλαδήηεζε θξπζηάιισλ Λεχθσκα Μέηξεζε αξηζκνχ θπηηάξσλ άθραξν

14 Υξψζε θαηά Gram Καιιηέξγεηα θαη ηεζη επαηζζεζίαο Αξηζκόο θπηηάξσλ ηηο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο, ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα ζην αξζξηθφ πγξφ θπκαίλνληαη ζπλήζσο απφ /µL, αλ θαη κπνξεί λα απμεζνχλ έσο 1.000/µL ή αθφκα θαη /µL. ηε δηάξθεηα ησλ πξνζβνιψλ ηεο νμείαο νπξηθήο αξζξίηηδαο ην αξζξηθφ πγξφ είλαη θιεγκνλψδεο, κε ιεπθά αηκνζθαίξηα >2.000/µL (πγξφ ηάμεο ΗΗ) θαη ίζσο >50.000/µL κε επηθξάηεζε ησλ πνιπκνξθνππξήλσλ νπδεηεξνθίισλ. άθραξν Σα επίπεδα ηνπ ζαθράξνπ ζην αξζξηθφ πγξφ είλαη ζπλήζσο θπζηνινγηθά, ελψ κπνξεί λα είλαη ειαηησκέλα ζηε ζεπηηθή αξζξίηηδα θαη πεξηζηαζηαθά ζηε ΡΑ. Κξύζηαιινη νπξηθνύ κνλνλαηξίνπ ηελ νπξηθή αξζξίηηδα, νη θξχζηαιινη ηνπ νπξηθνχ κνλνλαηξίνπ είλαη ελδνθπηηάξηνη ή εμσθπηηάξηνη. Δρνπλ ζρήκα βειφλαο ή νδνληνγιπθίδαο κε νμχαηρκα άθξα θαη ζηελ εμέηαζε κε πνισκέλν θσο θίηξηλν ρξψκα φηαλ πξνζαλαηνιίδνληαη παξάιιεια κε ηνλ άμνλα ηνπ θφθθηλνπ αληηζηαζκηζηή θαη θπαλνχλ, φηαλ πξνζαλαηνιίδνληαη θαηά κήθνο ηεο θαηεχζπλζεο ηεο πφισζεο (δει. είλαη αξλεηηθά δηπινζιαζηηθνί). Ζ αλεχξεζε αξλεηηθψλ δηπινζιαζηηθψλ νπξηθψλ θξπζηάιισλ ζην αξζξηθφ πγξφ επηβεβαηψλεη ηελ δηάγλσζε ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο. Αξλεηηθά δηπινζιαζηηθνί νπξηθνί θξχζηαιινη παξαηεξνχληαη ζην πνισκέλν θσο ζην 85% ησλ δεηγκάησλ. Ζ επαηζζεζία ηεο αλάιπζεο ηνπ αξζξηθνχ πγξνχ γηα νπξηθνχο θξπζηάιινπο αλέξρεηαη ζε 84% θαη ε εηδηθφηεηα, ζε 100%. Πάλησο, ζηα πνιχ πξψηκα ζηάδηα ησλ εμάξζεσλ ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο νη νπξηθνί θξχζηαιινη κπνξεί λα απνπζηάδνπλ. Δάλ δελ βξεζνχλ ζην αξζξηθφ πγξφ, ε παξαθέληεζε κπνξεί λα μαλαγίλεη ζε άιιε άξζξσζε ή ζηελ επφκελε έμαξζε. Μεξηθέο θνξέο αλεπξίζθνληαη ζην αξζξηθφ πγξφ πνπ έρεη παξαθεληεζεί απφ πξνεγεζείζεο θιεγκαίλνπζεο αξζξψζεηο νη νπνίεο ηψξα δελ θιεγκαίλνπλ, αιιά, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, είλαη γεληθά εμσθπηηάξηνη. Κξύζηαιινη ππξνθσζθνξηθνύ αζβεζηίνπ Ζ κηθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ αξζξηθνχ πγξνχ ζηελ ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα δείρλεη θξπζηάιινπο ππξνθσζθνξηθνχ αζβεζηίνπ. Οη θξχζηαιινη απηνί είλαη βξαρχηεξνη απφ ηνπο νπξηθνχο θξπζηάιινπο, ζπλήζσο έρνπλ ζρήκα ξάβδνπ κε ακβιέα άθξα θαη είλαη ζεηηθά δηπινζιαζηηθνί. ηελ εμέηαζε κε πνισκέλν θσο έρνπλ θπαλνχλ ρξψκα φηαλ επζπγξακκίδνληαη παξάιιεια κε ηνλ βξαδχ άμνλα ηνπ αληηζηαζκηζηή θαη θίηξηλνη, φηαλ είλαη θάζεηνη θαη είλαη ζεηηθά δηπινζιαζηηθνί.

15 Κξύζηαιινη θνξηηδόλεο Σα ελδαξζξηθά ρνξεγνχκελα θνξηηθνεηδή έρνπλ θξπζηαιιηθή δνκή παξφκνηα κε ησλ νπξηθψλ θξπζηάιισλ. Οη θξχζηαιινη απηνί κπνξεί λα είλαη ζεηηθά ή αξλεηηθά δηπινζιαζηηθνί. Αιινη θξύζηαιινη Οη θξχζηαιινη ηνπ νπξηθνχ κνλνλαηξίνπ πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ δηπινζιαζηηθνχο ρφλδξνπο ή άιια ζπληξίκκαηα. Σα ζπληξίκκαηα έρνπλ ρλνπδσηά φξηα θαη είλαη θπξηά, ελψ νη θξχζηαιινη έρνπλ νμέα φξηα θαη είλαη ίζηνη. Λεύθσκα Ζ κέηξεζε ηεο πξσηεΐλεο ηνπ αξζξηθνχ πγξνχ δελ έρεη θιηληθή ζεκαζία ζηελ νπξηθή αξζξίηηδα. Καιιηέξγεηα θαη ρξώζε θαηά Gram Ζ θξπζηαιινγελήο αξζξίηηδα κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε ζεπηηθή αξζξίηηδα. Οη ινηκψδεηο αξζξίηηδεο αλαπηχζζνληαη ζπρλφηεξα ζε θαθνπνηεκέλεο αξζξψζεηο, φπσο απηέο πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληα νπξηθή αξζξίηηδα. Γη απηφ θαη, ζε θάζε πεξίπησζε νμείαο κνλναξζξίηηδαο, ην δείγκα ηνπ αξζξηθνχ πγξνχ πξέπεη λα εμεηάδεηαη κε ρξψζε θαηά Gram, θαιιηέξγεηα θαη επαηζζεζία. Οη θξχζηαιινη ηνπ νπξηθνχ κνλνλαηξίνπ δηαιχνληαη ζην λεξφ θαη ηελ θνξκαιίλε. Δπνκέλσο, κφλν ηα θαληάζκαηα ησλ νπξηθψλ θξπζηάιισλ ζα παξαηεξεζνχλ εάλ ρξεζηκνπνηεζεί θνξκαιίλε. Οη νπξηθνί θξχζηαιινη παξαηεξνχληαη θαιχηεξα ζε ηζηνχο ζηαζεξνπνηεκέλνπο κε νηλφπλεπκα. 2. ΔΞΔΣΑΔΗ ΑΗΜΑΣΟ Οπξηθό νμύ To 5-8% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ έρεη απμεκέλα επίπεδα νπξηθνχ νμένο ζηνλ νξφ (>7 mg/dl), αιιά κφλν ην 5-20% ησλ αζζελψλ κε ππεξνπξηραηκία αλαπηχζζεη νπξηθή αξζξίηηδα. Δπνκέλσο, ε αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ νπξηθνχ νμένο ζην αίκα δελ απνδεηθλχεη ή δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ν αζζελήο έρεη νπξηθή αξζξίηηδα. Δπηπιένλ, ην 10% ησλ αζζελψλ κε ζπκπηψκαηα νθεηιφκελα ζε νπξηθή αξζξίηηδα έρνπλ θπζηνινγηθά επίπεδα νπξηθνχ νμένο ζηνλ νξφ ζην ρξφλν ηεο νμείαο πξνζβνιήο. Λεπθά αηκνζθαίξηα Σα ιεπθά αηκνζθαίξηα ηνπ πεξηθεξηθνχ αίκαηνο ζπλήζσο απμάλνληαη, κε ζηξνθή πξνο η αξηζηεξά ζηε δηάξθεηα ησλ νμέσλ πξνζβνιψλ, ηδηαίηεξα ζε αζζελείο κε πνιπαξζξηθή νπξηθή αξζξίηηδα. ΣΚΔ

16 Ζ ΣΚΔ ζπλήζσο απμάλεηαη ζηε δηάξθεηα ησλ νμέσλ πξνζβνιψλ. άθραξν Ζ κέηξεζε ηνπ ζαθράξνπ ηνπ αίκαηνο είλαη ρξήζηκε, δνζέληνο φηη νη αζζελείο κε νπξηθή αξζξίηηδα έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο ζαθραξψδε δηαβήηε. Οπξία - θξεαηηλίλε Ζ εθηίκεζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο είλαη ζεκαληηθή, δνζέληνο φηη κεκνλσκέλε κέηξεζε ηεο θξεαηηλίλεο ηνπ νξνχ κπνξεί λα ππεξεθηηκήζεη ηελ λεθξηθή δπζιεηηνπξγία ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο ή ζε άηνκα κε ρακειή κπηθή κάδα. Γνθηκαζίεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο Οη επαηηθέο δνθηκαζίεο είλαη ζεκαληηθέο, γηαηί, εάλ είλαη παζνινγηθέο, κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ επηινγή ηεο ζεξαπείαο. Ληπίδηα - ηξηγιπθεξίδηα πληζηψληαη λα γίλνληαη, γηαηί ε νπξηθή αξζξίηηδα ζπλδέεηαη κε ππεξηξηγιπθεξηδαηκία θαη αχμεζε ησλ ρακειήο ππθλφηεηαο ιηπνπξσηεηλψλ. Καιιηέξγεηεο αίκαηνο Δίλαη απαξαίηεηεο, αθφκα θαη αλ ε εμέηαζε ηνπ αξζξηθνχ πγξνχ απνθαιχςεη νπξηθνχο θξπζηάιινπο, δεδνκέλνπ φηη ζεπηηθή αξζξίηηδα κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ θάιιηζηα αζζελείο κε ελεξγφ θξπζηαιινγελή αξζξνπάζεηα. 3. ΔΞΔΣΑΖ ΟΤΡΧΝ Ζ λεθξηθή απέθθξηζε ηνπ νπξηθνχ νμένο πξέπεη λα κεηξάηαη ζε αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζζελψλ κε λεθξνιηζίαζε, ηζρπξφ ηζηνξηθφ νπξηθήο αξζξίηηδαο θαη 1 ε πξνζβνιή νμείαο νπξηθήο αξζξίηηδαο πξηλ απφ ην 25 ν έηνο ηεο ειηθίαο. 1. ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ Αθηηλνινγηθά επξήκαηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο γεληθά απνπζηάδνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ ηεο λφζνπ. Οη αθηηλνινγηθέο αιινηψζεηο κπνξεί λα απεηθνληζζνχλ αθφκα θαη 10 ή θαη πεξηζζφηεξα ρξφληα κεηά ηελ πξψηε θξίζε νμείαο νπξηθήο αξζξίηηδαο. ε αζζελείο κε πξφζθαηε θξίζε νμείαο νπξηθήο αξζξίηηδαο νη απιέο αθηηλνγξαθίεο είλαη ζπλήζσο αξλεηηθέο ή δείρλνπλ κφλν δηφγθσζε ησλ καιαθψλ κνξίσλ, γη απηφ θαη δελ βνεζνχλ ζηε δηάγλσζε ηεο νμείαο ή πξφζθαηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο. ε αζζελείο κε ρξφληα νπξηθή αξζξίηηδα κπνξεί λα δείμνπλ αιινηψζεηο νζηεναξζξίηηδαο ή/θαη αιινηψζεηο ρξφληαο ηνθψδνπο νπξηθήο αξζξίηηδαο.

17 Υαξαθηεξηζηηθά αθηηλνινγηθά επξήκαηα ηεο ηνθψδνπο νπξηθήο αξζξίηηδαο πεξηιακβάλνπλ δηαβξψζεηο κε ιεπηά ζθιεξπληηθά φξηα θαη πξνεμέρνληα ρείιε (ζηε Γηεζλή Βηβιηνγξαθία πεξηγξάθνληαη σο «punched-out» ή «cookiecutter»). Σα πξνεμέρνληα ρείιε νθείινληαη ζε έλα ιεπηφ νζηηθφ φρζν, ν νπνίνο θαιχπηεη κεξηθά ηνπο επεθηεηλφκελνπο ηφθνπο.οη δηαβξψζεηο απηέο κπνξεί λα εληνπίδνληαη ελδν-, παξα- ή εμσ-αξζξηθά. Οη δηαβξψζεηο κε πξνεμέρνληα ρείιε γεληθά ζεσξνχληαη παζνγλσκνληθέο ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο, αλ θαη παξαηεξνχληαη θαη ζε άιια λνζήκαηα, φπσο : Ακπινείδσζε Λεπραηκία Μπέισκα ηεο δηπιφεο ηνπ θξαλίνπ Νεαληθή ππνθσζθαηαζία Πνιπθεληξηθή δηθηπνηζηηνθπηηάξσζε αξθνείδσζε Τπεξιηπνπξσηετλαηκία ηχπνπ ΗΗΑ. Φπκαηίσζε πρλά ζπλππάξρεη δηφγθσζε ησλ καιαθψλ κνξίσλ νθεηιφκελε ζηελ παξνπζία ησλ ηφθσλ, θαη δηαβξψζεηο εθ πίεζεο ζε νζηά γεηηνληθά κε ηνπο ηφθνπο. ηέλσζε κεζάξζξηνπ δηαζηήκαηνο θαη πεξηαξζξηθή νζηενπελία, ζε αληίζεζε κε ηελ ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα, ηππηθά απνπζηάδνπλ, αθφκα θαη ζηα φςηκα ζηάδηα ηεο λφζνπ. ε αζζελείο κε πνιπαξζξηθή πξνζβνιή, ε λφζνο έρεη ηπραία θαη αζχκκεηξε θαηαλνκή. Σα πεξηθεξηθά άθξα ησλ κειψλ πξνζβάιινληαη ζπρλφηεξα. Οη νπξηθνί ηφθνη είλαη ηππηθά ππθλνί θαη κπνξεί λα απεηθνλίδνληαη ζνιεξνί. Αθηηλνινγηθά νξαηέο αζβεζηψζεηο είλαη αζπλήζηζηεο κέζα ζηνπο ηφθνπο, εθηφο εάλ ππάξρεη δηαηαξαρή ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηνπ αζβεζηίνπ, φπσο ζε αζζελείο κε ζπλππάξρνπζα λεθξηθή αλεπάξθεηα. ΠΗΝΑΚΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΔΗΑ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ 1. Κξίζεηο νμείαο νπξηθήο αξζξίηηδαο Πεξηαξζξηθή δηφγθσζε καιαθψλ κνξίσλ ρσξίο αζβεζηψζεηο Γηαπιάηπλζε ηνπ κεζάξζξηνπ δηαζηήκαηνο (ζπάληα) 2. Ομείεο, ππνηξνπηάδνπζεο πξνζβνιέο νπξηθήο αξζξίηηδαο Αλαζηξέςηκε πεξηαξζξηθή νζηενπελία Δπίπεδεο, επηρείιηεο δηαβξψζεηο 3. Υξόληα νπξηθή αξζξίηηδα 3.1 Δζηηαθέο ελαπνζέζεηο θξπζηάιισλ νπξηθνύ κνλνλαηξίνπ

18 Οπξηθνί ηφθνη κε πεξηαξζξηθή, ζπλδεζκηθή θαη ππνδφξηα ρνλδξαζβέζησζε Δλδνζηηθνί νπξηθνί ηφθνη (εζηηαθή αζβέζησζε, νζηηθφ έκθξαθην, θπζηηθέο αιινηψζεηο) 3.2 Γηαβξώζεηο ππνρόλδξηνπ νζηνύ : Δληφπηζε ζηα ρείιε ησλ νξίσλ ηεο αξζξηθήο επηθάλεηαο Ομχ πεξίγξακκα κε νζηενζθιεξπληηθφ φρζν Πξψηκεο αιινηψζεηο δίθελ «δαγθώκαηνο πνληηθνύ ή αξνπξαίνπ» («mouseorratbite») Οςηκεο αιινηψζεηο ηχπνπ «punched-out» θαη πξνεμέρνληα αξζξηθά άθξα, σο ζπλδπαζκφο δηαβξψζεσλ θαη νζηενθπηηθήο αληίδξαζεο ηέλσζε ηνπ κεζάξζξηνπ δηαζηήκαηνο Αξζξηθή θαηαζηξνθή κε παζνινγηθά θαηάγκαηα θαη ππεμαξζξήκαηα (ζηα ηειηθά ζηάδηα) Απνπζία νζηενπφξσζεο 2. ΑΞΟΝΗΚΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ Μπνξεί λα αλαδείμεη αιινηψζεηο νπξηθήο αξζξίηηδαο αφξαηεο ζηηο απιέο αθηηλνγξαθίεο. Όπσο νη απιέο αθηηλνγξαθίεο, είλαη ζπκπιεξσκαηηθή εμέηαζε γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ δηαβξψζεσλ ζηελ νπξηθή αξζξίηηδα (Dalbeth N et al, 2009). ΑΞΟΝΗΚΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ [DUAL-ENERGY CT SCANNING (DECT)] ε αζζελείο κε ηνθψδε νπξηθή αξζξίηηδα, ε DECT κπνξεί λα δψζεη έγρξσκεο εηθφλεο απφ ηηο ελαπνζέζεηο ηνπ νπξηθνχ θαη λα βνεζήζεη ζηελ εληφπηζε θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ φγθνπ ησλ ππνθιηληθψλ νπξηθψλ ηφθσλ (Choi HK et al, 2008). Οη Glazebrook θαη ζπλ. ππνζηεξίδνπλ φηη ε DECT είλαη κηα επαίζζεηε, κε επεκβαηηθή θαη αλαπαξαγψγηκε κέζνδνο γηα ηελ εληφπηζε ησλ ελαπνζέζεσλ ηνπ νπξηθνχ ζηηο αξζξψζεηο θαη ηα πεξηαξζξηθά καιαθά κφξηα (Glazebrook KN et al, 2011). 3. ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα έρεη πνηθίιε απεηθφληζε ζηελ MRI. ηελ νμεία νπξηθή αξζξίηηδα κπνξεί λα δείμεη αξζξηθή ζπιινγή θαη νίδεκα ηνπ ππνρφλδξηνπ νζηνχ. Μπνξεί αθφκα λα αλαδείμεη εθηεηακέλεο ελαπνζέζεηο νπξηθψλ θξπζηάιισλ ζηνπο ζπιάθνπο θαη ηνπο ζπλδέζκνπο θαη λα βνεζήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έθηαζεο ηεο λφζνπ θαη ζηελ δηαθνξηθή δηάγλσζε, αιιά δελ ζπληζηάηαη ζαλ εμέηαζε ξνπηίλαο ζε αζζελείο κε νμεία νπξηθή αξζξίηηδα. Ζ MRI κε γαδνιίλην κπνξεί λα απνθαιχςεη ηελ πξνζβνιή ηνπ ειχηξνπ ησλ ηελφλησλ θαη ηελ χπαξμε νζηενκπειίηηδαο. Οη νπξηθνί ηφθνη απεηθνλίδνληαη ζηελ MRI σο πεξηαξζξηθέο κάδεο, ηππηθά ρακειέο ζηελ έληαζε ηνπ ζήκαηνο ζηηο Σ1- αθνινπζίεο επηβάξπλζεο θαη κε ρακειέο έσο ελδηάκεζεο έληαζεο ζήκα ζηηο Σ2- αθνινπζίεο επηβάξπλζεο.

19 Δάλ δελ ππάξρεη θιεγκνλή, νη ηφθνη έρνπλ ζαθψο αθνξηδφκελα φξηα. Δάλ ππάξρεη θιεγκνλή, αλαδεηθλχεηαη απμεκέλε έληαζε ζήκαηνο γχξσ απφ ηηο αιινηψζεηο. Οη ηφθνη θαη ε πεξηβάιινπζα πεξηνρή ηεο θιεγκνλήο επηηείλνληαη κε ην γαδνιίλην (Oosteveen JC and van de Laar MA, 2000). Οη κεκνλσκέλνη νπξηθνί ηφθνη δχζθνια δηαρσξίδνληαη απφ λενπιαζκαηηθέο κάδεο εάλ δελ ππάξρεη ηζηνξηθφ νπξηθήο αξζξίηηδαο. 4. ΠΗΝΘΖΡΟΓΡΑΦΖΜΑ ΟΣΧΝ ηελ νπξηθή αξζξίηηδα ην ζπηλζεξνγξάθεκα ησλ νζηψλ 3 θάζεσλ δείρλεη απμεκέλε θαηαθξάηεζε ηνπ ξαδηντζνηφπνπ ζε φιεο ηηο θάζεηο. ηελ ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα ην ζπηλζεξνγξάθεκα ησλ νζηψλ κε ιεπθνθχηηαξα ζεκαζκέλα κε ίλδην 111, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εληφπηζε ινηκσδψλ εζηηψλ, κπνξεί λα απνθαιχςεη έληνλε ζπγθέληξσζε ηνπ ξαδηνθαξκάθνπ ζηηο πάζρνπζεο αξζξψζεηο (Palestro CJ et al, 1990). 5. ΤΠΔΡΖΥΟΓΡΑΦΖΜΑ Σν ππεξερνγξάθεκα κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ δηάγλσζε ζε αζζελείο κε θιηληθή ππνςία νπξηθήο αξζξίηηδαο, φηαλ ηα εξγαζηεξηαθά θαη αθηηλνινγηθά επξήκαηα είλαη αξλεηηθά. ε αζζελείο κε ρξφληα νπξηθή αξζξίηηδα ε εθηίκεζε ησλ νπξηθψλ ηφθσλ κε ην ππεξερνγξάθεκα κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εθηίκεζε ηεο έθβαζεο ηεο λφζνπ. Οη Rettenbacher θαη ζπλ. ππνζηεξίδνπλ φηη, ζηελ νπξηθή αξζξίηηδα, νη απιέο αθηηλνγξαθίεο έρνπλ επαηζζεζία 31% θαη εηδηθφηεηα 93%, ελψ ην ππεξερνγξάθεκα, 96% θαη 73%, αληίζηνηρα (Rettenbacher T et al, 2008). ηελ 1 ε θξίζε νμείαο νπξηθήο αξζξίηηδαο, νη πάζρνπζεο πεξηνρέο είλαη αλερντθέο ζην ππεξερνγξάθεκα. Αξγφηεξα, ην ππεξερνγξάθεκα κπνξεί λα δείμεη δηάρπηε ελίζρπζε ζηα επηπνιήο ρείιε ηνπ ρφλδξνπ (Fodor D et al, 2008). Ζ ρνλδξαζβέζησζε απεηθνλίδεηαη σο ιεπηή, ππεξερντθή ηαηλία παξάιιειε κε ηνλ πάιηλν ρφλδξν θαη σο δηάζηημε ζηνλ ηλνρφλδξηλν ηζηφ. Τπεξερνγξαθηθά επξήκαηα ζε αζζελείο κε εγθαηεζηεκέλε νπξηθή αξζξίηηδα (Thiele RG and Schlesinger N, 2007; de Avila Fernandes E et al, 2011; Fernandes EA et al, 2011) εκείν δηπινχ πεξηγξάκκαηνο (doublecontoursign), δει. κηα ππεξερντθή, αθαλφληζηε γξακκή θξπζηάιισλ νπξηθνχ κνλνλαηξίνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ αξζξηθνχ ρφλδξνπ, ππεξθείκελε ελφο γεηηνληθνχ ππεξερντθνχ νζηηθνχ πεξηγξάκκαηνο «Wet clumps of sugar», νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ηνθψδεο πιηθφ θαη πεξηγξάθνληαη σο ππεξερντθφ θαη ππνερντθφ εηεξνγελέο πιηθφ κε αλερντθά ρείιε. ΓΗΑΓΝΧΖ

20 Σν ηζηνξηθφ θαη ε θιηληθή εμέηαζε δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ κε αμηνπηζηία ηα αίηηα κηάο νμείαο κνλναξζξίηηδαο. Ζ νξηζηηθή δηάγλσζε ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο γίλεηαη κε ηελ αλεχξεζε θξπζηάιισλ νπξηθνχ κνλνλαηξίνπ ζην αξζξηθφ πγξφ, αιιά θαη κε ηηο απιέο αθηηλνγξαθίεο (εάλ ππάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθέο αθηηλνινγηθέο αιινηψζεηο). Ζ νπξηθή, ε ςεπδνπξηθή θαη ε ζεπηηθή αξζξίηηδα ζπρλά παξνπζηάδνληαη κε πνιχ παξφκνην ηξφπν. Πάλησο, ε νπξηθή αξζξίηηδα παξνπζηάδεηαη ζπρλά κε νξηζκέλεο, ηδηαίηεξεο, θιηληθέο εθδειψζεηο, κε βάζε ηηο νπνίεο κπνξεί λα γίλεη ε δηάγλσζε ή ν απνθιεηζκφο ηεο, ρσξίο παξαθέληεζε ηεο άξζξσζεο (βι. ΠΗΝΑΚΑ). ΠΗΝΑΚΑ Πξνηεηλόκελα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα νπξηθήο αξζξίηηδαο (Janssens HJ et al, 2010) Αξξελ θχιν Πξνεγεζείζα πξνζβνιή αξζξίηηδαο Δλαξμε κέζα ζε 1 εκέξα Δξπζξφηεηα άξζξσζεο Πξνζβνιή 1 εο κεηαηαξζηνθαιαγγηθήο άξζξσζεο Τπέξηαζε ή 1 ή πεξηζζφηεξα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα Οπξηθφ νμχ νξνχ >5.88 mg/dl ε κία κειέηε 328 αζζελψλ κε νπξηθή αξζξίηηδα, ε ζεηηθή πξνγλσζηηθή αμία ηεο δηάγλσζεο ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο απφ ηνπο γηαηξνχο ήηαλ 0.64, ελψ ε αξλεηηθή πξνγλσζηηθή αμία, (Janssens HJ et al, 2010). Πάλησο, ηα βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ δηάγλσζε ηεο νπξηθήο αξζξίηηδαο παξακέλνπλ : (1) Αλεχξεζε ελδνθπηηάξησλ θξπζηάιισλ νπξηθνχ κνλνλαηξίνπ θαη (2) Απνθιεηζκφο ινίκσμεο ή άιισλ ηχπσλ θξπζηάιισλ ζην αξζξηθφ πγξφ ηεο θιεγκαίλνπζαο άξζξσζεο. ΔΠΗΠΛΟΚΔ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Απμεκέλε επηξξέπεηα ζε ινηκψμεηο Γεπηεξνπαζείο ινηκψμεηο Καηάγκαηα (NguyenCetal, 2010) Νεθξνπάζεηα απφ νπξηθφ ή νπξηθφ νμχ Νεθξηθνί ιίζνη Πξφζθξνπζε λεχξσλ ή ζπκπίεζε λσηηαίνπ κπεινχ (KoskoffYDetal, 1953) νβαξή εθθπιηζηηθή αξζξνπάζεηα ΓΗΑΦΟΡΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ ΟΤΡΗΚΖ ΚΑΗ ΦΔΤΓΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ακπινείδσζε Αλεπάξθεηα ππνμαλζηλν-γνπαληλν-θσζθνξηβνζπιν-ηξαλζθεξάζεο (ζύλδξνκν Lesch-Nyhan)

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ Γξ. Νηθφιανο Πνληηθίδεο Δλδνθξηλνιφγνο Σκήκα Δλδνθξηλνινγίαο, αθραξψδε δηαβήηε θαη Μεηαβνιηζκνχ, Ννζνζθνκείν «ΠΑΝΑΓΙΑ», Θεζζαινλίθε 10νο θχθινο

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεποςπισαιμία: η θέζη ηηρ θεμποςξοζηάηηρ. Θάνορ Κοςηπούμπαρ Ρεπκαηνιόγνο Βόινο

Υπεποςπισαιμία: η θέζη ηηρ θεμποςξοζηάηηρ. Θάνορ Κοςηπούμπαρ Ρεπκαηνιόγνο Βόινο Υπεποςπισαιμία: η θέζη ηηρ θεμποςξοζηάηηρ Θάνορ Κοςηπούμπαρ Ρεπκαηνιόγνο Βόινο Γήιωζε ζπκθεξόληωλ Σηκεηηθή ακνηβή από ηελ εηαηξεία Menarini πκκεηνρή ζην ζπλέδξην θαη έμνδα δηακνλήο από ηελ εηαηξεία Amgen

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΗΘΗ ΑΙΣΙΑ ΤΠΔΡΘΤΡΔΟΔΙΓΙΜΟΤ

ΤΝΗΘΗ ΑΙΣΙΑ ΤΠΔΡΘΤΡΔΟΔΙΓΙΜΟΤ ΤΝΗΘΗ ΑΙΣΙΑ ΤΠΔΡΘΤΡΔΟΔΙΓΙΜΟΤ Γηάρπηε ηνμηθή βξνγρνθήιε (νόζορ Graves) Πνιπνδψδεο ηνμηθή βξνγρνθήιε Σνμηθφ αδέλσκα ηνπ ζπξενεηδή αδέλα Θπξενηνμίθσζε απφ ζπξενεηδίηηδα ππνμεία ινρείαο ζησπειή-αλψδπλε ΑΛΛΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΑΣΙΚΟ ΤΓΡΟΘΩΡΑΚΑ EYAΓΓΔΛΟ ΑΚΡΙΒΙΑΓΗ

ΗΠΑΣΙΚΟ ΤΓΡΟΘΩΡΑΚΑ EYAΓΓΔΛΟ ΑΚΡΙΒΙΑΓΗ ΗΠΑΣΙΚΟ ΤΓΡΟΘΩΡΑΚΑ EYAΓΓΔΛΟ ΑΚΡΙΒΙΑΓΗ ΟΡΙΜΟ Σεκαληηθή πνζφηεηα πιεπξηηηθήο ζπιινγήο (>500 ml) ζε θηξξσηηθφ αζζελή ρσξίο πλεπκνληθφ ή θαξδηνινγηθφ λφζεκα Επηπινθή ηεο ππιαίαο ππεξηάζεσο ΔΠΙΠΟΛΑΜΟ 5-12%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ Prince MJA 2004 Current Definition of Osteoporosis Osteoporosis is defined as a skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing a person to an increased

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ R:\SPCs\XEFO INJ\spc 0003. gr mah name change. xefo inj.doc Page 1 of 12 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Xefo 8 mg θφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Επηδεκηνινγία θαη θιηληθή εκθάληζε ηωλ ΙΦΝΕ ζε εθήβνπο θαη ειηθηωκέλνπο: Υπάξρνπλ δηαθνξέο ;

Επηδεκηνινγία θαη θιηληθή εκθάληζε ηωλ ΙΦΝΕ ζε εθήβνπο θαη ειηθηωκέλνπο: Υπάξρνπλ δηαθνξέο ; 16 ν Παλειιήλην Σπλέδξην ΙΦΝΕ, Ναύπιην, Ινύληνο 2017 Επηδεκηνινγία θαη θιηληθή εκθάληζε ηωλ ΙΦΝΕ ζε εθήβνπο θαη ειηθηωκέλνπο: Υπάξρνπλ δηαθνξέο ; Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Γαζηξεληεξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

Όλγα Διακοσμάκοσ Καρδιολόγος Επιζηημονικός Σσνεργάηης Λιπιδαιμικού Ιαηρείοσ ΩΚΚ

Όλγα Διακοσμάκοσ Καρδιολόγος Επιζηημονικός Σσνεργάηης Λιπιδαιμικού Ιαηρείοσ ΩΚΚ Όλγα Διακοσμάκοσ Καρδιολόγος Επιζηημονικός Σσνεργάηης Λιπιδαιμικού Ιαηρείοσ ΩΚΚ Αλζξσπνκεηξηθά ζηνηρεία Γπλαίθα 58 εηώλ Ύςνο : 1,55 m 2 Βάξνο : 69 kg BMI : 28,7 ΑΠ : 127/84 mmhg ΗΚΓ: SR, 68bpm. Αηνκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚ ΓΗΑ ΚΑΡΓ Ζ ΝΟ Ο Ζ

ΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚ ΓΗΑ ΚΑΡΓ Ζ ΝΟ Ο Ζ ΤΠΔΡΣΑΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΓΓΔΗΑΚΖ ΝΟΟ Ζ ππέξηαζε απνηειεί έλα θαιά ηεθκεξησκέλν παξάγνληα θηλδύλνπ γηα ηελ εκθάληζε αγγεηαθώλ εγθεθαιηθώλ επεηζνδίσλ θαη ζηεθαληαίσλ ζπκβακάησλ Οη αζζελείο κε

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο

Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Α Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Ννζνθνκείν ΑΧΕΠΑ LDL-C : κείδσλ παξάγνληαο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων. ΒΑΓΔΝΑΚΗΣ Απόζηολος Δλδνθξηλνιόγνο νκόηηκνο θαζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων. ΒΑΓΔΝΑΚΗΣ Απόζηολος Δλδνθξηλνιόγνο νκόηηκνο θαζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων ΒΑΓΔΝΑΚΗΣ Απόζηολος Δλδνθξηλνιόγνο νκόηηκνο θαζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων Σακταρώδης Γιαβήηης

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΠΤΡΕΣΟ (ΟΜΠ)

ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΠΤΡΕΣΟ (ΟΜΠ) ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΠΤΡΕΣΟ (ΟΜΠ) Ση είλαη; Ο Οηθνγελήο Μεζνγεηαθόο Ππξεηόο (ΟΜΠ) είλαη κία γελεηηθή λόζνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ππνηξνπηάδνπζεο πξνζβνιέο ππξεηνύ, πνπ ζπλνδεύνληαη από πόλν ζηελ θνηιηά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής με Α.Π 220/120 mmhg Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Ασθενής με Α.Π 220/120 mmhg Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ασθενής με Α.Π 220/120 mmhg Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Σημείο-κλειδί Βλάβη οργάνου στόχου Εγκζφαλος-Καρδιά-Νεφροί Μεγάλες αρτηρίες ΦΑΛΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΙΧΜΩΝ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΗ Οη «αηρκέο»

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα