5 / ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5 / 20-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W)"

Transcript

1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 5 / ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ α) υλικού μέρους (H/W) β) λογισμικού μέρους (S/W) Στη Θεσσαλονίκη και στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου, σήμερα 20 Μαρτίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. μεταξύ αφενός : η Επιτροπή Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης [Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, - οδός 26ης Οκτωβρίου 3-5, Δικαστικό Μέγαρο, ΤΚ 54626, ΑΦΜ , Β Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης], εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρό της κ. Μαυρίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο Πρωτοδικών, (στο εξής «ΕΠΙΤΡΟΠΗ») και αφετέρου : η εταιρεία με την επωνυμία «Uni Systems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Uni Systems Α.Ε.», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Αλ. Πάντου 19-23, ΤΚ 17671, ΑΦΜ , ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, εκπροσωπούμενη νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τους κ.κ. Λουμάκη Ιωάννη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Καλογρίδη Στρατή, Διευθυντή Επιχειρησιακής Μονάδας Δημοσίου (στο εξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») συμφωνήσαμε και συναποδεχτήκαμε τα ακόλουθα: Η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ», εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρό της, ως πρώτος συμβαλλόμενος, με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, αναθέτει στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται στην παρούσα: α) την ετήσια συντήρηση του υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής (ΚΑΕ 0887) και συγκεκριμένα τον Κεντρικό Server μαζί με το DISK 4.2 GB INBUILD β) την ετήσια συντήρηση του λογισμικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής (ΚΑΕ 0899) και συγκεκριμένα: Σελίδα 1 από 19

2 1. το O/S SCO UNIXWARE ENT ED 50 Users, 2. το O/S SCO UNIXWARE MEDIT K, 3. το πρόγραμμα Μισθοδοσίας Προσωπικού Δικαστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης Staff 5, για τον τελικό φορέα Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Η παρούσα σύμβαση ετήσιας συντήρησης υλικού και λογισμικού μέρους (System Software & Application Software) του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης συνάπτεται βάσει της υπ αριθμ. 131/ Απόφασης Ανάθεσης (ΑΔΑ: ΒΕΔΔ4ΧΙ-ΗΙΩ) της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα σύμβαση η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ» αναθέτει και η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναλαμβάνει: α) την ετήσια συντήρηση του υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής (ΚΑΕ 0887) και συγκεκριμένα τον Κεντρικό Server μαζί με το DISK 4.2 GB INBUILD β) την ετήσια συντήρηση του λογισμικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής (ΚΑΕ 0899) και συγκεκριμένα: 1. το O/S SCO UNIXWARE ENT ED 50 Users, 2. το O/S SCO UNIXWARE MEDIT K, 3. το πρόγραμμα Μισθοδοσίας Προσωπικού Δικαστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης Staff 5, για τον τελικό φορέα Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και για το διάστημα που ορίζεται στο Άρθρο 2 της παρούσας. Ειδικότερα η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ» αναθέτει και η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναλαμβάνει, υπό τους όρους της παρούσας Σύμβασης, να παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού πληροφορικής και των εφαρμογών λογισμικού (Systems S/W & Αpplication S/W) της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο Άρθρο 3 και στα Παραρτήματα Α & Β. ΑΡΘΡΟ 2 IΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ισχύς της παρούσα σύμβασης είναι ετήσια, αρχίζει την και λήγει την Σελίδα 2 από 19

3 ΑΡΘΡΟ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα αναλάβει τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού καθώς και την προμήθεια των αναλωσίμων υλικών και θα είναι σε θέση να συνεργάζεται απρόσκοπτα και επ ωφελεία της «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» και του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την απρόσκοπτη, αδιάλειπτη και σωστή λειτουργία του (Παράρτημα Α Πίνακας Υλικού και Λογισμικού / System Software). Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα προμηθεύεται και αντίστοιχα θα προμηθεύει άμεσα οποιοδήποτε αυθεντικό (γνήσιο, όχι μεταχειρισμένο, ανακατασκευασμένο ή χρησιμοποιημένο) ανταλλακτικό χρειαστεί, για ολόκληρο τον εξοπλισμό που θα συντηρεί και θα επισκευάζει, καθώς επίσης και όλα τα αναλώσιμα υλικά τους (που θα είναι γνήσια, όχι μεταχειρισμένα, ανακατασκευασμένα, αναγομωμένα ή χρησιμοποιημένα) έτσι ώστε να μην παρεμποδιστεί η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, καθώς και ότι θα διαθέτει πλήρη επάρκεια ανταλλακτικών (στοκ ανταλλακτικών). Επιπρόσθετα η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα διαθέτει εφεδρικό σύστημα συστήματος ομοίων προδιαγραφών με αυτό του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για όσο διαρκεί η σύμβαση, το οποίο θα αποσυρθεί ένα μήνα μετά την λήξη της σύμβασης αν αυτή δεν ανανεωθεί. Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δηλώνει ότι μπορεί να αναλάβει τη συντήρηση και επισκευή του ανωτέρω εξοπλισμού, για τουλάχιστον ένα έτος ακόμη μετά την παρέλευση του χρόνου της ετήσιας συντήρησης. Επίσης, η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα υποβάλει στην «ΕΠΙΤΡΟΠΗ» στις αρχές Σεπτεμβρίου 2013, προσφορά (προϋπολογισμό απαιτούμενης δαπάνης) για την έγκριση πίστωσης του επόμενου έτους, μετά την ακριβή επικαιροποίηση και κωδικοποίηση του εξοπλισμού, με τη συνεργασία του Τμήματος Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Η ετήσια αναπροσαρμογή της συντήρησης θα γίνεται βάσει των δεικτών τιμών καταναλωτή. Η συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού θα διακρίνεται σε: α) Επανορθωτική και β) Προληπτική. α) Η επανορθωτική συντήρηση θα περιλαμβάνει υπηρεσίες αποκατάστασης βλαβών και αντικατάσταση φθαρμένων ή μη λειτουργικών εξαρτημάτων, όπου αυτό απαιτείται. Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη επιδιόρθωση και αποκατάσταση κάθε βλάβης, για την ομαλή και καλή λειτουργία του όλου εξοπλισμού. Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ευθύνεται ανάλογα για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη που τυχόν θα προκληθεί από την καθυστέρηση παροχής υπηρεσιών (συντήρησης, επισκευής) ή ανταλλακτικών προς την «ΕΠΙΤΡΟΠΗ», από τη μη λειτουργία του. Στην περίπτωση που ενδεχόμενη βλάβη του εξοπλισμού αυτού δεν αποκατασταθεί στον προβλεπόμενο χρόνο απόκρισης - αποκατάστασης βλάβης και όχι πάνω από τρείς ημέρες (και αυτό μόνο στην περίπτωση που απαιτείται κάποιο ειδικό ανταλλακτικό), η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υποχρεούται να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό αυτό με όμοιο ή ανώτερο, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται κατόπιν ειδοποίησης των τεχνικών της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» από τους Υπεύθυνους του Τμήματος Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που Σελίδα 3 από 19

4 έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης, κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, πλην αργιών, και από ώρες μέχρι Η ειδοποίηση θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τα αιτήματα θα υποβάλλονται σε κατάλληλα δομημένη μορφή την οποία θα διαθέσει η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκειμένου αυτά να κατηγοριοποιούνται και να εξυπηρετούνται από το Τεχνικό Τμήμα της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». Στις παρεχόμενες υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται: Επισκευές του εξοπλισμού για ζημιές που προκλήθηκαν από ατύχημα, φυσικές καταστροφές, φωτιά ή πλημμύρα, αμέλεια, πολεμικές πράξεις, ταραχές, βανδαλισμούς, κακή χρήση, συνθήκες περιβάλλοντος του χώρου εγκατάστασης που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Η συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων απαραιτήτων για τη σύνδεση των προϊόντων. Η ανάκτηση των δεδομένων των χρηστών και η επανεγκατάσταση των εφαρμογών λογισμικού (εκτός του λειτουργικού συστήματος) σε περίπτωση μερικής ή ολικής βλάβης του εξοπλισμού, θα γίνεται όμως σε κάθε περίπτωση και με τη βοήθεια της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» προς τις αντίστοιχες Υπηρεσίες. Το κόστος τυχόν μετακινήσεων του εξοπλισμού, αν πρόκειται για επιδιόρθωση που εκ των πραγμάτων είναι αδύνατον να γίνει στο χώρο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, βαρύνει την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ». β) Η προληπτική συντήρηση θα πραγματοποιείται ανά εξάμηνο (τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάρτιο-Απρίλιο) και θα περιλαμβάνει : ι) για το υλικό μέρος τον καθαρισμό του εξοπλισμού και συντήρηση αυτού σύμφωνα με τον κατασκευαστή του κάθε μηχανήματος, ρυθμίσεις μηχανικών μερών, έλεγχο καλής λειτουργίας, κ.λπ και ιι) για το λογισμικό μέρος (System S/W) τον έλεγχο καλής λειτουργίας, ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων των εφαρμογών, τυχόν αναβαθμίσεις αυτών, κ.λπ. Στην πρώτη προληπτική συντήρηση θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση δύο δίσκων 18GB στο σύστημα σε διάταξη RAID1 (mirror) όπου θα μεταφερθεί η βάση δεδομένων από το εξωτερικό υποσύστημα δίσκων, το οποίο λόγω παλαιότητας δεν υποστηρίζεται και ούτε υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Οι τεχνικοί της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» θα αποκρίνονται άμεσα (τηλεφωνική επικοινωνία για επίλυση προβλήματος μέσα σε μία (1) ώρα και αν απαιτείται επί τόπου παρουσία τεχνικού μέσα σε τέσσερεις (4) ώρες το αργότερο) μετά την τηλεφωνική αναφορά της βλάβης, διαφορετικά θα ισχύουν οι σχετικές ρήτρες του Π.Δ. 118/2007. Σελίδα 4 από 19

5 Θα παρέχεται διαθεσιμότητα του τεχνικού προσωπικού της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και μετά την 15:30 ώρα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, καθώς και τις μη εργάσιμες μέρες, με χρέωση της «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ», σύμφωνα με τον συμφωνημένο τιμοκατάλογο υπηρεσιών. Οι μέγιστοι χρόνοι απόκρισης και αποκατάστασης ενδεχόμενης βλάβης του εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στη συντήρηση και τους οποίους η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υποχρεούται να τηρεί καθ όλη την περίοδο της συντήρησης είναι: 24 ώρες εφόσον η αναγγελία έχει γίνει κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, πλην αργιών, και από ώρες μέχρι Οι 24 πρώτες εργάσιμες ώρες της επόμενης εργάσιμης ημέρας, εφόσον η αναγγελία έχει γίνει μετά την 15:30 ώρα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, καθώς και τις μη εργάσιμες μέρες κατόπιν συνεννόησης με τους Υπεύθυνους κάθε Υπηρεσίας Στην περίπτωση που ενδεχόμενη βλάβη του εξοπλισμού αυτού δεν αποκατασταθεί στον προβλεπόμενο χρόνο απόκρισης - αποκατάστασης βλάβης, η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα αντικαταστήσει τον εξοπλισμό αυτό με όμοιο ή ανώτερο, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση το Πρωτοδικείο δεν μπορεί να παραμείνει χωρίς τη λειτουργία του εξοπλισμού του για πάνω από μία μέρα. Αυτό θα διασφαλίζεται εγγράφως ακόμη και με την αντικατάστασή του. Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, π.χ. έλλειψη ειδικών ανταλλακτικών μπορεί να φτάσει μέχρι τις τρείς ημέρες. Οι υπηρεσίες συντήρησης θα αρχίσουν να παρέχονται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και με δεδομένη την καλή κατάσταση όλου του εξοπλισμού κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης. Στις παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης θα περιλαμβάνεται η συντήρηση των λογισμικών χωρίς να παρέχονται νέες εκδόσεις : το O/S SCO UNIXWARE ENT ED 50 Users, το O/S SCO UNIXWARE MEDIT K, Σελίδα 5 από 19

6 Για τη συντήρηση τεχνική υποστήριξη της Εφαρμογής Λογισμικού Μισθοδοσίας Προσωπικού Δικαστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης / Staff 5, ισχύει η παροχή αποκλειστικά και μόνο των ακολούθων υπηρεσιών καθώς και οι όροι και οι συνθήκες που αναφέρονται στο Παράρτημα Β της παρούσας Σύμβασης. α) Η παροχή νέων βελτιωμένων εκδόσεων (releases) ή διορθωτικών εκδόσεων (fixing updates) των εφαρμογών, ώστε να ανταποκρίνονται στην κείμενη νομοθεσία (χωρίς να αλλάζουν ουσιωδώς την υφιστάμενη λειτουργικότητα) και στην αφαίρεση / αναίρεση αστοχιών/ελαττωμάτων (bug fixing). β) Η τεχνική Υποστήριξη του προσωπικού του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Δικαστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης). Ως τεχνική υποστήριξη ορίζεται η τηλεφωνική ή άλλη επικοινωνία ή επέμβαση τεχνικού στην Εφαρμογή Λογισμικού και αποσκοπεί στην υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας αυτή. Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες υποστήριξης: Τηλεφωνική υποστήριξη μέσω του Κέντρου Κλήσεων της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» για τη λήψη και επίλυση προβλημάτων και συγκεκριμένα: o o o Υπηρεσίες Υποστήριξης χρηστών σχετικές με την επίλυση αποριών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων. Ρητά συμφωνείται ότι η τηλεφωνική υποστήριξη δεν είναι δυνατόν να παρέχεται ως υποκατάστατο εργασιών τακτικής εκπαίδευσης ή άλλων υπηρεσιών που δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας. Οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελούνται διάφορες εργασίες. Οδηγίες για την ορθή χρήση των προγραμμάτων από μη έμπειρους χρήστες. Υποστήριξη μέσω Υποστήριξη με χρήση απομακρυσμένης πρόσβασης (remote access), εφόσον το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (modem, λογισμικό επικοινωνίας, internet κ.λπ.). Ρητά συμφωνείται ότι η υποστήριξη με την χρήση απομακρυσμένης πρόσβασης, δεν είναι δυνατόν να παρέχεται ως υποκατάστατο εργασιών εκπαίδευσης ή άλλων υπηρεσιών (όπως π.χ. λογιστικών συμφωνιών, υπολογισμού χρεώσεων, συμφωνιών μισθοδοσίας, παραμετροποίησης λογισμικού κλπ.) που δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας και μπορούν να παρέχονται με πρόσθετη χρέωση βάσει του τιμοκαταλόγου υπηρεσιών της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», ο οποίος παρατίθεται στο Παράρτημα Β της παρούσας. γ) Η ανακατασκευή και αποκατάσταση των αρχείων δεδομένων της εφαρμογής (Restore) από βλάβες που προκλήθηκαν από οιοδήποτε λόγο (μη συμπεριλαμβανομένης της κακής χρήσεως της εφαρμογής) υπό την προϋπόθεση ότι η ανακατασκευή και αποκατάστασή τους είναι δυνατή και το προσωπικό του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Δικαστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης) που ασχολείται με την εφαρμογή, λαμβάνει τακτικά εφεδρικά αντίγραφα (backup) των αρχείων δεδομένων, εργασία η οποία είναι αποκλειστικά υποχρέωση του προσωπικού του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Δικαστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης). Σελίδα 6 από 19

7 Επιπρόσθετα αναφέρονται τα ακόλουθα : 1. Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ευθύνεται απέναντι στην «ΕΠΙΤΡΟΠΗ» και στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για την καλή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας για λόγους που ανάγονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ» και το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση και να επιδιώξει με νόμιμο τρόπο την αποκατάσταση θετικής ζημίας μέχρι ανώτατο όριο το ποσό του τιμήματος της παρούσας Σύμβασης, ποσό στο οποίο ρητά συμφωνούν οι συμβαλλόμενοι ότι περιορίζεται η ευθύνη της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» μη ευθυνόμενη περαιτέρω για οποιαδήποτε άλλη ζημία ήθελε προκληθεί στην «ΕΠΙΤΡΟΠΗ» και στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης από τυχόν αντισυμβατική συμπεριφορά του. 2. Επίσης, η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των όρων της παρούσας Σύμβασης λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας ή άλλων τυχαίων γεγονότων. 3. Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υποχρεούται να παρέχει τις Υπηρεσίες Συντήρησης Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής Λογισμικού Μισθοδοσίας / Staff 5 κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 πμ. έως τις 5 μμ. Ο χρόνος απόκρισης σε κλήση του προσωπικού του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Δικαστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης) ορίζεται εντός 48 ωρών από τη λήψη της κλήσης. 4. Στην περίπτωση που η παρούσα Σύμβαση δεν προβλέπει πρόσθετες υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β, η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές με χρηματική επιβάρυνση της «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» ή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με νέα σχετική συμφωνία, και με τιμή που θα ορίζεται από τον ισχύοντα κατά την στιγμή της παροχής της υπηρεσίας Τιμοκατάλογο Παροχής Υπηρεσιών της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και ενδεικτικά παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 5. Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν ευθύνεται για οιαδήποτε έμμεση ή αποθετική ζημία ή για την απώλεια ή την αλλοίωση δεδομένων. Σελίδα 7 από 19

8 ΑΡΘΡΟ 4 OIKONOMIKOI ΟΡΟΙ Το συνολικό τίμημα της παρούσας Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό συνολικής αξίας των επτά χιλιάδων εξακοσίων τριών ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών # 7.603,49 # συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α., που θα ισχύει τη στιγμή εκδόσεως του τιμολογίου, ο οποίος βαρύνει την «ΕΠΙΤΡΟΠΗ». Ειδικότερα: α) την ετήσια συντήρηση του υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής (ΚΑΕ 0887) και συγκεκριμένα τον Κεντρικό Server μαζί με το DISK 4.2 GB INBUILD έναντι ποσού τριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών # 3.883,60 # χωρίς Φ.Π.Α. ( # 4.776,83 # με Φ.Π.Α.). β) την ετήσια συντήρηση του λογισμικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής (ΚΑΕ 0899) έναντι ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτών # 2.298,10 # χωρίς Φ.Π.Α. ( # 2.826,66 # με Φ.Π.Α.) και πιο συγκεκριμένα: 1. το O/S SCO UNIXWARE ENT ED 50 Users, έναντι ποσού χιλίων ογδόντα ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών # 1.088,14 # χωρίς Φ.Π.Α. ( # 1.338,41 # με Φ.Π.Α.) 2. το O/S SCO UNIXWARE MEDIT K, έναντι ποσού εκατόν εννέα ευρώ και ενενήντα έξι # 109,96 # χωρίς Φ.Π.Α. ( # 135,25 # με Φ.Π.Α.) 3. το πρόγραμμα Μισθοδοσίας Προσωπικού Δικαστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης Staff 5, έναντι ποσού χιλίων εκατό ευρώ # 1.100,00 # χωρίς Φ.Π.Α. ( # 1.353,00 # με Φ.Π.Α.) Η έκδοση των τιμολογίων από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα γίνεται κάθε τρίμηνο και μετά τη βεβαίωση παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής) των εργασιών και των αντίστοιχων ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών, από την αρμόδια Επιτροπή καθώς και την υποβολή των απαιτουμένων δικαιολογητικών στην Επιτροπή Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης προς έκδοση της σχετικής επιταγής για την εξόφλησή τους. Τα τιμολόγια είναι πληρωτέα στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους. Την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις επί της συνολικής καθαρής αξίας των τιμολογίων (πριν συνυπολογισθεί ο ΦΠΑ). Σελίδα 8 από 19

9 ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο τόπος συντήρησης του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και οι υπηρεσίες παρέχονται (είτε επιτόπου είτε απομακρυσμένα (τηλεφωνική υποστήριξη απομακρυσμένη σύνδεση (Remote Access)). ΑΡΘΡΟ 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις μονάδες του εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας τους και είναι υπεύθυνο τόσο για την καλή μεταχείρισή τους από το προσωπικό τους, όσο και για τα ατυχήματα ή τις σκόπιμες ενέργειες που είναι δυνατόν να τους προξενήσουν βλάβες. 2. Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τις συνθήκες λειτουργίας των μηχανών του εξοπλισμού ήτοι: Διατήρηση του χώρου καθαρού προς αποφυγή σκόνης Θερμοκρασία C Σταθερή τάση 220 V (+10%) και συχνότητα 3. Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει την εξασφάλιση των καλύτερων συνθηκών και προϋποθέσεων για συντονισμένη, γρήγορη και ασφαλή επανορθωτική και προληπτική συντήρηση. Για το σκοπό αυτό πρέπει να παρέχει άνεση χώρου στις μονάδες του εξοπλισμού, κατάλληλο φωτισμό, διάθεση τηλεφώνου για επικοινωνία και με την έδρα της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», συνεργασία με το προσωπικό για τα τυχόν προβλήματα και ελευθερία εισόδου του προσωπικού της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» στην εγκατάσταση - γραφεία. 4. Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης υποχρεούται να θέτει στην διάθεση της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»: α) τα συστήματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα οποία βρίσκονται εγκατεστημένες η Εφαρμογή Λογισμικού. Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της συμβατότητας των προς υποστήριξη προϊόντων με προϊόντα τρίτων, τα οποία δεν καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση. β) το σύνολο των στοιχείων που οι υπάλληλοι του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης θεωρούν απαραίτητα για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, γ) Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής) πρέπει να διαθέτει εκπρόσωπό του, ο οποίος να είναι παρών κάθε φορά που το τεχνικό προσωπικό της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» πραγματοποιεί εργασίες στις εγκαταστάσεις του (είτε επιτόπου είτε με απομακρυσμένη σύνδεση Remote Access), ώστε να του παρέχει τις πληροφορίες και την τεχνική υποστήριξη που τυχόν του ζητηθεί. 5. Η παροχή υπηρεσιών από μέρους της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» γίνεται με τον όρο ότι στις Εφαρμογές Λογισμικού που υποστηρίζονται βάσει της παρούσας επεμβαίνει μόνο προσωπικό της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» ή εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της, εκτός και αν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη άδεια της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» Σελίδα 9 από 19

10 προς το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για την επέμβαση τρίτων. 6. Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να επέμβει, να τροποποιήσει, ή να μεταφέρει το σύνολο ή μέρος των Εφαρμογών Λογισμικού ή άλλων συστημάτων με τα οποία αυτές συνεργάζονται ή στα οποία βασίζονται, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και την συνεργασία της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». Σε αντίθετη περίπτωση η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ουδεμία ευθύνη φέρει όσον αφορά πιθανές δυσλειτουργίες ή προβλήματα που θα προκύψουν στη λειτουργία τους. 7. Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων (backup). ΑΡΘΡΟ 7 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΩΝ Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ευθύνονται αμοιβαία για κάθε πταίσμα του προσωπικού τους, σχετικά με την παρούσα, αλλά κανείς από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για ζημίες έμμεσες ή αποθετικές ή για διαφυγόντα κέρδη του άλλου μέρους, λόγω οποιασδήποτε παράβασης των όρων και υποχρεώσεων που δημιουργεί η παρούσα σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέθεσε στην «ΕΠΙΤΡΟΠΗ» τη με αριθμό 147/ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος ποσού εξακοσίων δεκαοκτώ ευρώ και δεκαεπτά λεπτών ( # 618,17 # ) (10% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας και σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων και από τους δύο συμβαλλόμενους. ΑΡΘΡΟ 9 ΙΣΧΥΩΝ ΝΟΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Οι συμβαλλόμενοι θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα επιλύεται από τα ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, εφαρμοστέο δε δίκαιο θα είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικοί νόμοι και διατάγματα, καθώς και οι ρήτρες που προβλέπονται από το άρθρο 32 του Π.Δ.118/2007. Σελίδα 10 από 19

11 Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμβαλλόμενοι, δια των νομίμων εκπροσώπων τους, δήλωσαν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους παραπάνω όρους της παρούσας σύμβασης. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε τρία (3) πρωτότυπα, τα οποία υπογράφηκαν από τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των μερών και στη συνέχεια έλαβαν η μεν «ΕΠΙΤΡΟΠΗ» δύο (2) πρωτότυπα η δε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ένα (1) πρωτότυπο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Σελίδα 11 από 19

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Στο Παράρτημα A παρουσιάζεται το σύνολο του συντηρούμενου Τεχνικού Εξοπλισμού και Λογισμικού που εντάσσεται στην παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ : 1. ΥΛΙΚΟ H/W ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ES GZU Server, 2*Proc PIII 500 Mz, 1024 Mb mem, 2*4 Gb Scsi disk, 3*OSD9205-W45 disk, MB Tape Dlt 20/40 Gb, PCT4000-QIC Tape 4/8 Gb, 2*PCI300-SUW Scsi control, ETH10100 Eth control, EVG2100-P Display 15", Kbd/mouse 1 2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SYSTEM & APPLICATION S/W) ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ UXW7-ENL S/W:O/S:Unixware 7 Ent ED 50 users 1 UNX971-PSK S/W:O/S:SCO Unixware Medit K 1 STAFF 5 Εφαρμογή Μισθοδοσίας Προσωπικού 1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Υπεύθυνος Συντήρησης Υπεύθυνη Μισθοδοσίας Κλούρης Θεογνώστης (F) Δημητρούλα Βάσω (F) Εταιρεία ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Υπεύθυνος Σύμβασης / Τιμολόγησης Καβαλλιέρος Δημήτρης Sector Sales Manager Manager (F) gr Σελίδα 12 από 19

13 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Υπεύθυνη Σύμβασης / Τιμολόγησης Ψαρρού Ειρήνη Q Prime/ Staff 5 Account Manager (F) Υπεύθυνος Τμήματος Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης Παρασκευάς Γιάννης Υποστήριξης Τεχνικού Εξοπλισμού & Λογισμικού (System (F) gr S/W) Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης Σορδάκης Μανώλης Υπεύθυνος Τμήματος Υποστήριξης Λογισμικής Εφαρμογής Staff (F) Τεχνική Υποστήριξη Τσανακτσή Μαρία Yποστήριξη Λογισμικής Εφαρμογής Staff (F) s.gr Κέντρο κλήσεων (Help- Desk) Αγγελογιαννάκη Δημητρα Γραμματεία help desk Εφαρμογής Staff (F) stems.gr Σελίδα 13 από 19

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Το Παράρτημα Β αφορά αποκλειστικά την Εφαρμογή Λογισμικού Μισθοδοσία Προσωπικού / Staff 5 που εντάσσεται στην παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ : Α/Α ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) 1. Staff 5 / Μισθοδοσία Προσωπικού "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ" Τύπος : Standard Ωράριο Υποστήριξης : Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 17:00 Επιτρεπτός Αριθμός Τηλεφωνικών Κλήσεων στο Κέντρο Κλήσεων του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» : Απεριόριστος Χρόνος Ανταπόκρισης : Εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών Επίσκεψη Συμβούλου στο Χώρο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ή υπηρεσίες πρόσθετης ανάπτυξης λογισμικού : Εάν προβλέπονται στην ενότητα "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ". Διαφορετικά με χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου παροχής υπηρεσιών (επισυνάπτεται) Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν στην παροχή υπηρεσιών Προληπτικής και Διορθωτικής Συντήρησης, όπως ορίζονται ακολούθως : Προληπτική (Preventive) Συντήρηση : αποσκοπεί στην πρόληψη προβλημάτων λειτουργίας και στην βελτίωση λειτουργίας της Εφαρμογής Λογισμικού, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ορθή λειτουργία του Συστήματος, όπως αυτή έχει προδιαγραφεί και συμφωνηθεί. Δεν περιλαμβάνει εκ των υστέρων αλλαγές στην λειτουργικότητα του Συστήματος. Διορθωτική (Corrective) Συντήρηση: αποσκοπεί στην αφαίρεση / αναίρεση αστοχιών / ελαττωμάτων της Εφαρμογής Λογισμικού, οι οποίες παρουσιάστηκαν κατά την λειτουργία του Συστήματος και παρεμποδίζουν μερικώς ή και συνολικά την ορθή λειτουργία του Συστήματος, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί. Σελίδα 14 από 19

15 Α. Προσφερόμενες Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης Η Προληπτική Συντήρηση της Εφαρμογής Λογισμικού περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες: 1. Περιοδικό έλεγχο καλής λειτουργίας της Εφαρμογής Λογισμικού και της βάσης δεδομένων (μία φορά το χρόνο). 2. Αλλαγές Νέες Εκδόσεις στο Λογισμικό με σκοπό να αποφευχθούν τυχόν μελλοντικά προβλήματα ή δυσλειτουργίες, 3. Αλλαγές Νέες Εκδόσεις στο Λογισμικό με σκοπό την τεχνική βελτίωσή του. 4. Αλλαγές Νέες Εκδόσεις στο Λογισμικό ώστε να καθίσταται συμβατό με την ισχύουσα Νομοθεσία. Στην περίπτωση αλλαγής - νέας έκδοσης στο Λογισμικό η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υποχρεούται να ενημερώσει για τη διάθεσή του στον ftp server το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και με στο Μετά από αίτημα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και εφόσον το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης δεν διαθέτει σύνδεση με το Διαδίκτυο ή δεν επιθυμεί την σύνδεσή του με αυτό, τότε είναι δυνατή η αποστολή με άλλο μέσο στην έδρα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται από το προσωπικό του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με τηλεφωνική υποστήριξη από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εφόσον απαιτείται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης δεν είναι σε θέση να εγκαταστήσει τη νέα έκδοση, η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υποχρεούται στην εγκατάσταση του λογισμικού αυτού στο χώρο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, χρεώνοντας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και μετά από συνεννόηση με το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Β. Προσφερόμενες Υπηρεσίες Διορθωτικής Συντήρησης H «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναλαμβάνει να επαναφέρει στον υπολογιστή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αρχεία πληροφοριών της Εφαρμογής Λογισμικού που καταστράφηκαν για οποιονδήποτε λόγο, υπό την προϋπόθεση ότι η ανακατασκευή και αποκατάστασή τους είναι δυνατή, από το τελευταίο σωστό αντίγραφο (back-up) που έχει πάρει το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης υπό την προϋπόθεση ότι: i ) το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης λαμβάνει τακτικά εφεδρικά αντίγραφα (backup) των αρχείων δεδομένων ii ) τα εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων δεδομένων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης λειτουργούν κανονικά Σελίδα 15 από 19

16 Γ. Διαδικασία Χρήσης Κέντρου Κλήσεων (Help-Desk) Εξουσιοδοτημένος Χρήστης Πρωτοδικείου Τηλεφώνημα Κέντρο Κλήσεων Εταιρείας Α Επίπεδο - Ομάδα Υποστήριξης Πελατών Β Επίπεδο - Εξειδικευμένοι Τεχνικοί Εταιρείας Διαδικασία: Εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει το πρόβλημα ή αίτησή του στο Κέντρο Κλήσεων της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» (Help-Desk). Ο/Η Τεχνικός της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» υποχρεούται να έρθει σε επικοινωνία με το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης το αργότερο εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται από τον Πίνακα Επιπέδου Υπηρεσιών. Δ. Διαδικασία Χρήσης Modem ή Απομακρυσμένης επικοινωνίας μέσω του Internet (Remote Access Diagnosis & Support) 1. Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης πρέπει να φροντίσει για την σύνδεση του Server, που φιλοξενεί την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή κάποιου Client PC με πρόσβαση στον εν λόγω Server, με ένα Modem σύγχρονο, δικής της επιλογής ή της δυνατότητας να υπάρχει σύνδεση στο Internet, εφόσον η πρόσβαση θα γίνει μέσω του Internet. (Το κόστος προμήθειας & εγκατάστασης βαρύνει το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης). 2. Μπορεί να απαιτείται η εγκατάσταση ενός ειδικού εργαλείου λογισμικού (Software) στον εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί το Modem. (Το κόστος προμήθειας & εγκατάστασης βαρύνει το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης). 3. Σε περίπτωση ανάγκης απομακρυσμένης επικοινωνίας για λόγους διάγνωσης προβλήματος εξ αποστάσεως, και μετά από εξουσιοδότηση του υπεύθυνου του Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, γίνεται έναρξη της διαδικασίας συνδέσεως της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» με την Εφαρμογή Λογισμικού. Σελίδα 16 από 19

17 4. Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας, υποχρεούται καθ όλη την διάρκεια της σύνδεσης να ελέγχει συνεχώς τις εργασίες, που εκτελούνται από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο σύστημά της. 5. Η διασφάλιση της προστασίας των ηλεκτρονικών αρχείων, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». 6. Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης δηλώνει ότι, σε περίπτωση διαρροής ή καταστροφής πληροφοριών ή άλλων ηλεκτρονικών αρχείων, η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Ε. Ειδικοί Όροι Στις προσφερόμενες υπηρεσίες, δεν συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα: Εργασίες Βack-up και Restore λειτουργικών συστημάτων, προϊόντων λογισμικού και εφαρμογών λογισμικού, που πρέπει να γίνουν σε άλλο υπολογιστή από εκείνον του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, λόγω ατυχήματος, φυσικής καταστροφής, φωτιάς, πλημμύρας, πράξεως πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών καθώς και επεμβάσεων στην Εφαρμογή Λογισμικού από μη εξουσιοδοτημένο από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προσωπικό, εκτός και αν αυτές οι υπηρεσίες αναφέρονται ρητά στις Πρόσθετες Υπηρεσίες. Εργασίες διερεύνησης προβλημάτων, που σχετίζονται με προϊόντα, που δεν καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση. Σελίδα 17 από 19

18 "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" 1. Πρόσθετες Υπηρεσίες Α/Α ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΗΜΑ ( ) ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 1. Δεν προβλέπονται βάση της παρούσας παροχή υπηρεσιών επιτόπιας υποστήριξης ή ανάπτυξης πρόσθετου λογισμικού 0,00 Πρόσθετες υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν βάσει του παρακάτω τιμοκαταλόγου παροχής υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΗΜΑ ( ) ΩΡΑΡΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΟΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 1. CONS 65,00 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 17:00 Το τίμημα είναι ανά ώρα απασχόλησης. Ελάχιστη χρέωση δύο (2) ώρες απασχόλησης στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 2. Περιγραφή Πρόσθετων Υπηρεσιών Οι διαθέσιμες πρόσθετες υπηρεσίες, που δύναται να παρέχει η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» βάσει της ανάλογης χρέωσης, περιγράφονται ακολούθως: Σελίδα 18 από 19

19 CONS : Παρουσία συμβούλου στα γραφεία της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» για συμβουλευτικές και για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, μετά από έγγραφο αίτημα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και σε χρόνο και για διάστημα, που συμφωνείται από κοινού μεταξύ Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ». Η χρέωση θα γίνεται σε ωριαία βάση. Ως ελάχιστη χρέωση ορίζονται οι δύο (2) ώρες παρουσίας στο χώρο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. DEV : Υπηρεσίες πρόσθετης ανάπτυξης λογισμικού στα γραφεία της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» όπως ενδεικτικά: η ανάπτυξη πρόσθετων εκτυπωτικών αναφορών, η ενσωμάτωση κάποιας εξειδικευμένης λειτουργικότητας κατά παραγγελία του πελάτη κλπ Μόνο για την εφαρμογή μισθοδοσίας και για τις εκτός λεκανοπεδίου ΑΤΤΙΚΗΣ επισκέψεις, το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης επιβαρύνεται με τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. Σελίδα 19 από 19

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 / 28-3-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W) β) λογισμικού μέρους (S/W)

2 / 28-3-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. α) υλικού μέρους (H/W) β) λογισμικού μέρους (S/W) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 2 / 28-3-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ α) υλικού μέρους (H/W) β) λογισμικού μέρους

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 Τηλ: +30210 6100600-3 Fax: +30210 6111545 http://www.hellas-sat.net Α.Φ.Μ: 999844621

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΞ46ΣΙ-7ΝΡ ΑΔΑΜ: 14PROC001937061 Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές Περιοχές Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιριών» Συµβατικού τιµήµατος 1.666.000 συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σήμερα 20 οι παρακάτω αντισυμβαλλόμενοι, Σχετικό Παραστατικό : 1.) η εταιρία με την επωνυμία ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. Ο.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό, Λεωφ.Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001914386 2014-03-11

14PROC001914386 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες ενεργοποίησης των υπηρεσιών e-mail) All in 1 Unlimited (Απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες:

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #430.000,00# ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 23% ΘΕΜΑ: Προμήθεια και Εγκατάσταση Επιστημονικού Εξοπλισμού για την Μονάδα Κυτταρομετρίας Ροής στα πλαίσια της πράξης «Infrafrontier-GR: H Ελληνική Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα