Λέξεις κλειδιά: Στατιστικά στοιχεία βλαβών, βάσεις δεδομένων, καμπύλες τρωτότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λέξεις κλειδιά: Στατιστικά στοιχεία βλαβών, βάσεις δεδομένων, καμπύλες τρωτότητας"

Transcript

1 Ανάπτυξη ενιαίας βάσης δεδομένων στατιστικών στοιχείων βλαβών σε κτίρια από ελληνικούς σεισμούς και αξιοποίησή της στη χάραξη καμπυλών τρωτότητας Development of a unified seismic damage database for buildings from Greek earthquakes and utilization for the derivation of fragility curves Γεώργιος Παναγόπουλος 1, Ανδρέας I. Κάππος 2 Λέξεις κλειδιά: Στατιστικά στοιχεία βλαβών, βάσεις δεδομένων, καμπύλες τρωτότητας ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Τα τελευταία χρόνια στο ΕΚΟΣΦΤ του ΑΠΘ γίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μία ενιαία βάση δεδομένων η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία βλαβών σε κτίρια από τους σεισμούς που έπληξαν την ελληνική επικράτεια. Οι διάφορες επιμέρους βάσεις δεδομένων από προγενέστερους σεισμούς συγκεντρώνονται και εντάσσονται σε κατάλληλο λογισμικό που αναπτύσσεται για το σκοπό αυτόν, επιτρέποντας την ευκολότερη αναζήτηση στοιχείων αλλά και την περαιτέρω επεξεργασία τους. Τέλος, γίνεται η διερεύνηση της χρήσης των στατιστικών στοιχείων βλαβών από μία ή περισσότερες σεισμικές διεγέρσεις στην εξαγωγή υβριδικών καμπυλών τρωτότητας και συγκρίνονται με τις αντίστοιχες καμπύλες που προκύπτουν βάσει αμιγώς αναλυτικών αποτελεσμάτων. ABSTRACT : Over the past years, an effort has been made at the LRCMS of AUTh to develop a unified database including all available seismic damage data for buildings, from past earthquakes in Greece. Various damage databases were gathered and then introduced into an in-house developed software application that simplifies data query and its further processing. Finally, the use of statistical damage data from one or more earthquake events is explored here with regard to the derivation of hybrid fragility curves, and the results are compared with those derived using a purely analytical approach. 1 Πολιτικός Μηχανικός, ΜΔΕ, Υποψ. Διδ., Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., 2 Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία βλαβών από προγενέστερες σεισμικές διεγέρσεις αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την εκτίμηση των αναμενόμενων απωλειών από έναν μελλοντικό σεισμό. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε απευθείας για την κατάστρωση εμπειρικών μητρώων πιθανότητας βλάβης (Μ.Π.Β.) ή καμπυλών τρωτότητας, είτε σε συνδυασμό με αναλυτικά αποτελέσματα (συνήθως ανελαστικών αναλύσεων) για την εξαγωγή υβριδικών Μ.Π.Β. ή καμπυλών τρωτότητας. Τα σημαντικότερα προβλήματα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία βλαβών έγκεινται στο ό,τι είναι σχετικώς περιορισμένα, δεν καλύπτουν επαρκώς το σύνολο των τύπων κτιρίων που εμφανίζονται στο σύγχρονο κτιριακό απόθεμα, και συνήθως αντιστοιχούν σε περιορισμένες, κατά κανόνα χαμηλές, τιμές της σεισμικής έντασης. Έτσι, πολλές φορές τα διαθέσιμα στοιχεία δεν είναι αξιοποιήσιμα, ως ανεπαρκή ή μη αντιπροσωπευτικά του δομικού αποθέματος στις περιοχές από όπου προήλθαν. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια συγκέντρωσης όλων των στατιστικών στοιχείων βλαβών που ήσαν διαθέσιμα στο ΕΚΟΣΦΤ του ΑΠΘ και προέρχονται κυρίως από τους σεισμούς της Θεσσαλονίκης του 1978, του Αιγίου του 1995, και της Αθήνας του 1999, ενώ περιλαμβάνονται και ορισμένα στοιχεία από τους σεισμούς της Καλαμάτας του 1985 και της Λευκάδας του Παρουσιάζονται συγκριτικά τα στοιχεία τα οποία καταγράφηκαν σε κάθε βάση δεδομένων και σχολιάζεται η δυνατότητα χρήσης τους για την εκτίμηση των αναμενόμενων απωλειών από έναν μελλοντικό σεισμό. Επιπλέον επιχειρείται η ενοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων σε μία ενιαία βάση δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, προσπάθεια που είχε ξεκινήσει στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΑΡΙΣΤΙΩΝ που χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ (ΕΠΑΝ ΔΠ6). Η συγκεντρωτική βάση δεδομένων σεισμικών βλαβών υλοποιήθηκε με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού (SDamageDb) που αναπτύχθηκε στο ΕΚΟΣΦΤ/ΑΠΘ σε περιβάλλον V.B.NET. Στο λογισμικό αυτό υπάρχουν πλήρεις οι διαθέσιμες βάσεις δεδομένων (συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται άμεσα για μελέτες τρωτότητας) και βάσει αυτών δημιουργείται η συγκεντρωτική βάση που περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία που χρησιμοποιούνται από την ομάδα του ΑΠΘ στις μελέτες τρωτότητας. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων αλλά και επεξεργασίας των επιμέρους βάσεων καθώς και αυτόματης σχεδίασης κατάλληλων διαγραμμάτων. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η οργανωμένη καταγραφή στατιστικών στοιχείων βλαβών στα κτίρια έπειτα από έναν ισχυρό σεισμό, ξεκίνησε στην Ελλάδα μετά από το σεισμό της Θεσσαλονίκης (Βόλβης) του Από τότε συλλέγονται συχνά στοιχεία για τις βλάβες που έχει υποστεί το κτιριακό απόθεμα σε μια σεισμόπληκτη περιοχή, με τρόπο όμως που ενγένει δεν είναι ομοιόμορφος, το εύρος των στοιχείων που καταγράφονται είναι συνήθως διαφορετικό, ενώ συχνά παρατηρείται το 2

3 φαινόμενο τα στοιχεία αυτά να συλλέγονται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην είναι αντιπροσωπευτικά για την περιοχή στην οποία αναφέρονται. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βάσεις δεδομένων στις οποίες απέκτησε πρόσβαση η ομάδα του ΑΠΘ και συμπεριλήφθηκαν στην ενιαία βάση που δημιουργήθηκε. Βάση δεδομένων σεισμού Θεσσαλονίκης 1978 Παρά τη μεγάλη ηλικία της, η καταγραφή των βλαβών του κτιριακού αποθέματος μετά από το σεισμό της Βόλβης που έπληξε τη Θεσσαλονίκη στις είναι η πληρέστερη, μέχρι στιγμής, βάση δεδομένων με στατιστικά στοιχεία βλαβών στον ελληνικό χώρο (Πενέλης και συν. 1986, Penelis et al., 1989). Από όσο γνωρίζουν οι γράφοντες, είναι η μοναδική στον Ελληνικό χώρο που περιέλαβε συστηματική εξέταση των φακέλων μελετών επισκευής (αρχεία ΥΑΣΒΕ) με μεγάλη πυκνότητα κάλυψης (1:2 τετράγωνα, σε μια έκταση που καλύπτει περίπου το ½ του κεντρικού τμήματος της πόλης, δήμοι Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς). Περιλαμβάνονται στοιχεία για 5470 κτίρια (65% από οπλισμένο σκυρόδεμα (Ο/Σ), 31% από άοπλη φέρουσα τοιχοποιία (Α.Τ.) και 4% κτίρια με μεικτό φέροντα οργανισμό), με αναλυτικά στοιχεία αφενός για τα χαρακτηριστικά των κτιρίων και αφετέρου για την περιγραφή των βλαβών και το κόστος αποκατάστασης. Καταγράφονται συνολικά 27 διαφορετικές παράμετροι που αφορούν μορφολογικά χαρακτηριστικά των κτιρίων (σχήμα κάτοψης, αριθμός ισογείων και εσοχών, αριθμός ορόφων, στοιχεία του κλιμακοστασίου, στοιχεία της μορφής του φέροντος οργανισμού), καθώς και περιγραφές του τύπου των βλαβών (βλάβες σε τοιχοποιίες, βλάβες σε στύλους, δοκούς, και τοιχώματα). Τέλος, μαζί με τον χαρακτηρισμό των κτιρίων από τον μετασεισμικό έλεγχο, περιλαμβάνονται τα ιδιαίτερα χρήσιμα για την εξαγωγή των καμπυλών τρωτότητας στοιχεία κόστους αποκατάστασης, δηλαδή στοιχεία που αφορούν τις δαπάνες επισκευής των στοιχείων του φέροντος οργανισμού, αλλά και των στοιχείων πλήρωσης. Βάση δεδομένων σεισμού Καλαμάτας 1986 Η ομάδα του ΑΠΘ απέκτησε πρόσβαση σε δύο σύνολα στοιχείων βλαβών που είχαν καταγραφεί έπειτα από το σεισμό της Καλαμάτας. Στο πρώτο περιλαμβάνονται τα συγκεντρωτικά στοιχεία για ένα σύνολο 7101 κτιρίων από 26 συνοικίες της πόλης, με πληροφορίες για τον χαρακτηρισμό των κτιρίων ανάλογα με το υλικό κατασκευής και τον αριθμό των ορόφων (Andrikopoulou, 1989, Anagnostopoulos et al., 1987). Στο δεύτερο υπάρχουν τα πλήρη δεδομένα της καταγραφής για ένα τμήμα μόνο (695 κτίρια) της συνολικής βάσης (Λεκίδης και συν., 1987) στο οποίο περιλαμβάνονται στοιχεία της κάθε κατασκευής (υλικό, διαστάσεις, θέση στο οικοδομικό τετράγωνο, ύπαρξη μαλακού ορόφου κτλ), ο μετασεισμικός χαρακτηρισμός, καθώς και στοιχεία για τη συμπεριφορά των μηδομικών στοιχείων της κατασκευής (θραύση υαλοπινάκων, μετακίνηση αντικειμένων κ.ά.). Η βάση δεδομένων της Καλαμάτας είναι η μοναδική στην Ελλάδα όπου στον χαρακτηρισμό του μετασεισμικού ελέγχου (Πράσινα-Κίτρινα- Κόκκινα) υπάρχει μία επιπλέον κατηγορία, τα Πορφυρά, που αντιστοιχούν στα κτίρια που όντως κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια του σεισμού. 3

4 Βάση δεδομένων σεισμού Αιγίου 1995 Η βάση δεδομένων συντάχθηκε από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών, και περιλαμβάνει το σύνολο των κτιρίων του κέντρου της πόλης του Αιγίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η πλειοψηφία των κτιρίων που παρουσίασαν βλάβες (Φαρδής και συν. 1999, Karantoni & Fardis, 2004). Το δείγμα περιλαμβάνει 2014 κτίρια, 67.5% από Ο/Σ και 42.5% από Α.Τ. στα οποία κατατάσσονται τα κτίρια με λιθοδομή, οπτοπλινθοδομή, τσιμεντόλιθους και μεγάλιθους. Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει στοιχεία όπως η ηλικία του κτιρίου, το υλικό δόμησης, ο αριθμός ορόφων, η θέση στο οικοδομικό τετράγωνο, χαρακτηρισμό των βλαβών κτλ., ενώ ειδικά για τα κτίρια από Α.Τ. υπάρχουν επιπλέον στοιχεία σχετικά με το κόστος και τη μέθοδο επισκευής. Βάση δεδομένων Άνω Λιοσίων (σεισμού Αθήνας 1999) Η βάση δεδομένων δημιουργήθηκε σε συνεργασία με μηχανικούς του Δήμου Α. Λιοσίων στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από τον ΟΑΣΠ στο οποίο συμμετείχαν οι ομάδες του ΑΠΘ και του ΙΤΣΑΚ (Kappos et al., 2007). Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν αναφέρονται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 988 κτιρίων, σε 150 οικοδομικά τετράγωνα της περιοχής των Άνω Λιοσίων (ποσοστό περίπου 10% του συνόλου των Ο.Τ. του Δήμου). Από αυτά το 62.2% αντιστοιχούσε σε κτίρια Ο/Σ, το 37.1% σε Α.Τ. ενώ υπήρχε και ένα πολύ μικρό ποσοστό προκατασκευασμένων κτιρίων (0.6%). Στα στοιχεία που καταγράφηκαν, εκτός από τον χαρακτηρισμό των βλαβών, συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση μετασεισμικής επέμβασης, όταν αυτή πραγματοποιήθηκε, σε κτίρια που παρουσίασαν βλάβες. Βάσεις δεδομένων προγράμματος ΑΡΙΣΤΙΩΝ Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΑΡΙΣΤΙΩΝ (2003-7, χρηματοδότηση ΓΓΕΤ) συντάχθηκαν δύο ανεξάρτητες βάσεις δεδομένων από φορείς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και συγκεκριμένα την Εθνική Ασφαλιστική και τον ΟΑΣΠ. Το σύνολο σχεδόν των στοιχείων αφορούν το σεισμό της Αθήνας του 1999, ωστόσο οι πηγές καθώς και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από κάθε φορέα ήσαν διαφορετικές. Η βάση δεδομένων που συντάχθηκε από την Εθνική Ασφαλιστική (Βλάχος και Βλάχος, 2006) περιλαμβάνει 2149 καταχωρήσεις από το αρχείο της εταιρείας (ολόκληρα κτίρια ή τμήματα κτιρίων, π.χ. μεμονωμένα διαμερίσματα ή καταστήματα), εκ των οποίων το 96.9% αφορούν το σεισμό της Πάρνηθας του 1999 και το 3.1% αφορούν το σεισμό της Λευκάδας του Στα στοιχεία που καταγράφονται περιλαμβάνονται, εκτός από τον μετασεισμικό χαρακτηρισμό του ΥΠΕΧΩΔΕ, στοιχεία οικονομικών απωλειών στα δομικά αλλά και στα μη δομικά στοιχεία των κτιρίων καθώς και η εκτιμώμενη αξία του εξεταζόμενου κτιρίου (ή τμήματός του). Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων είναι ότι, σε αντίθεση με τις προϋπάρχουσες, περιλαμβάνονται στοιχεία βλαβών για διάφορες τιμές της μακροσεισμικής έντασης. Η αντιστοίχηση έγινε αναλόγως του Δήμου στον οποίο ανήκει κάθε κτίσμα, βάσει 4

5 στοιχείων που δόθηκαν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Επιπλέον υπάρχουν στοιχεία βλαβών για την πλειοψηφία των τύπων κτιρίων που εμφανίζονται στον ελληνικό χώρο, κάτι που δε συνέβαινε σε βάσεις παλαιότερων σεισμών (π.χ. στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης του 78 δεν υπήρχαν, προφανώς, κτίρια σχεδιασμένα με τους νεότερους κανονισμούς). Η βάση δεδομένων που συντάχθηκε από τον ΟΑΣΠ (Κατσίκας και συν., 2006) είχε ως κύριο στόχο την εκτίμηση της υφιστάμενης (στην Ελλάδα) κατάστασης στον τομέα των επισκευών και περιλαμβάνει στοιχεία βλαβών από το σεισμό της Αθήνας του 1999 που συλλέχθηκαν από τους φακέλους επισκευών των Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) του Νομού Αττικής για ένα δείγμα 664 κτιρίων Ο/Σ (δεν καταγράφηκαν στοιχεία για κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία), προερχόμενο από διάφορες περιοχές του Νομού (κυρίως Αχαρνές και Θρακομακεδόνες). Έγινε πλήρης καταγραφή των δομικών χαρακτηριστικών των κτιρίων με την αντιστοίχησή τους στις τυπικές κατηγορίες του ΟΑΣΠ (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΟΑΣΠ, 2001) καθώς και στοιχείων σχετικά με τις τεχνικές επεμβάσεων που εφαρμόστηκαν. Το βασικό μειονέκτημα των (κατά τα άλλα πολύτιμων) στοιχείων βλαβών που προέκυψαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΙΣΤΙΩΝ είναι το γεγονός ότι τα στοιχεία αυτά δεν είναι ενγένει αντιπροσωπευτικά για το σύνολο του κτιριακού αποθέματος στις αντίστοιχες περιοχές. Τα στοιχεία από το αρχείο της Εθνικής Ασφαλιστικής, για παράδειγμα, αφορούν τους φακέλους των κτιρίων που ήταν ασφαλισμένα στην εταιρεία και οι ιδιοκτήτες τους αιτήθηκαν αποζημίωση για τις βλάβες που υπέστησαν από τους σεισμούς της Πάρνηθας και της Λευκάδας. Δεν υπάρχουν δηλαδή στη βάση δεδομένων τα κτίρια που δεν είχαν υποστεί καθόλου βλάβες (DS0), κτίρια τα οποία είτε δεν ήταν ασφαλισμένα είτε οι ιδιοκτήτες τους δεν αιτήθηκαν αποζημίωση, ούτε βέβαια κτίρια τα οποία ήσαν ασφαλισμένα σε κάποια άλλη εταιρεία. Αντίστοιχα, στη βάση δεδομένων του ΟΑΣΠ οι φάκελοι επισκευής που χρησιμοποιήθηκαν αναφέρονται σε κτίρια με κοινά χαρακτηριστικά όπως η εμφάνιση βλαβών γενικού χαρακτήρα, προϋπολογισμό της άδειας επισκευής-ενίσχυσης μεγαλύτερο των δρχ κ.ά. Ιδιαίτερα μάλιστα σε περιοχές όπου η ένταση των σεισμών ήταν μικρή, η έλλειψη από τις βάσεις δεδομένων των κτιρίων που δεν είχαν υποστεί βλάβες μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Βάση δεδομένων σεισμού Αθήνας 1999 (ΟΑΣΠ-ΥΠΕΧΩΔΕ) Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε όγκο διαθέσιμη βάση δεδομένων στην οποία έχουν καταγραφεί τα αποτελέσματα του πρωτοβάθμιου και του δευτεροβάθμιου ελέγχου από το σεισμό της Αθήνας του 1999, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΟΑΣΠ, προσωπική επικοινωνία, 2001, Ελευθεριάδου & Καραμπίνης 2008). Περιλαμβάνονται αξιοποιήσιμα στοιχεία, μεταξύ των οποίων ο μετασεισμικός χαρακτηρισμός, το υλικό των κτιρίων, ο αριθμός των ορόφων, το έτος κατασκευής κ.ά., για έναν πολύ μεγάλο αριθμό καταγραφών (άνω των ) που προσεγγίζει το σύνολο των κτιρίων που εμφάνισαν βλάβες στο σεισμό αυτόν. Ωστόσο οι πληροφορίες σχετικά με τα δομικά χαρακτηριστικά των 5

6 κατασκευών είναι συγκριτικά περιορισμένες. Με τη βάση αυτή η ομάδα του ΑΠΘ έχει ασχοληθεί συστηματικά μόλις πρόσφατα, και δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί πλήρως τα στοιχεία της στην ενιαία βάση δεδομένων που περιγράφεται στη συνέχεια. ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΟΣΦΤ-ΑΠΘ Χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία των παραπάνω βάσεων επιχειρήθηκε η ενοποίησή τους σε μία ενιαία βάση η οποία να περιέχει αφενός όλα τα πρωτογενή δεδομένα και αφετέρου να επιτρέπει την επεξεργασία τους, είτε ως ανεξάρτητες βάσεις δεδομένων, είτε με κατάλληλους συνδυασμούς στοιχείων από περισσότερες εξ αυτών. Η προσπάθεια αυτή είχε ξεκινήσει στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΙΣΤΙΩΝ και στη συνέχεια εμπλουτίστηκε με πρόσθετα στοιχεία τα οποία δεν ήσαν διαθέσιμα μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. Στοιχεία της βάσης αυτής έχουν πρόσφατα χρησιμοποιηθεί και στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος PAGER (Πομόνης και συν., 2008) για την εκτίμηση της πιθανότητας κατάρρευσης των κτιρίων του ελληνικού χώρου για διάφορες τιμές μακροσεισμικής έντασης. Η ενιαία βάση δεδομένων, στην μέχρι σήμερα ανάπτυξή της, προσανατολίζεται κυρίως στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν για την εκτίμηση των αναμενόμενων απωλειών έπειτα από έναν σεισμό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα οικονομικά στοιχεία κόστους, όταν αυτά είναι διαθέσιμα, ή και (σπανιότερα) σε δομικούς δείκτες βλάβης που μπορούν να προκύψουν από την περιγραφή των βλαβών που έχουν υποστεί τα δομικά στοιχεία ή και ολόκληρη η κατασκευή ως σύνολο. Γίνεται προσπάθεια τα κτίρια των πρωτογενών βάσεων να αντιστοιχηθούν σε μια σειρά τυπικών κατηγοριών βάσει των δομικών τους χαρακτηριστικών, κάτι όμως που δεν είναι πάντα εύκολο να γίνει λόγω των μικρού αριθμού των στοιχείων που είναι συνήθως διαθέσιμα, οπότε συχνά απαιτούνται κατάλληλες παραδοχές. Τυπικές κατηγορίες κτιρίων Με βάση την προηγούμενη εμπειρία στο ΑΠΘ, αλλά και τη διεθνή πρακτική, τα κτίρια από Ο/Σ διακρίνονται σε 54 συνολικά κατηγορίες με βάση τα παρακάτω κύρια χαρακτηριστικά: Στατικό σύστημα: πλαισιακό ή δίδυμο (πλαισίων τοιχωμάτων) Ύψος κτιρίου: χαμηλά (1-3 όροφοι), μέσου ύψους (4-7 όροφοι), ψηλά (8 ή παραπάνω όροφοι) Διάταξη τοιχοπληρώσεων: χωρίς τοιχοπληρώσεις, ομοιόμορφη διάταξη τοιχοπληρώσεων, πιλοτή Αντισεισμικός κανονισμός: ΒΔ 59, Πρόσθετα Άρθρα 84, (Ν)ΕΑΚ (εάν η κατηγορία χωρίς αντισεισμικό κανονισμό θεωρηθεί χωριστά από εκείνη βάσει του ΒΔ 59, όπως γίνεται π.χ. στην εργασία των Kappos et al. 2006, οι κατηγορίες αυξάνονται από 54 σε 72) 6

7 Αντίστοιχα, για τα (συνήθη) κτίρια από Α.Τ. ορίζονται 4 κατηγορίες, ανάλογα με το υλικό κατασκευής (λιθοδομή ή οπτοπλινθοδομή) και το ύψος του κτιρίου (χαμηλά: 1 ή 2 όροφοι και ψηλά: 3+ όροφοι). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω τυπικές κατηγορίες κτιρίων χρησιμοποιούνται συστηματικά από την ομάδα του ΕΚΟΣΦΤ του ΑΠΘ σε όλες τις μελέτες τρωτότητας (Kappos et al., 2006, Παναγόπουλος & Κάππος, 2006, Kappos & Panagopoulos, 2009) και σεναρίων σεισμικής διακινδύνευσης (Kappos et al., 2008, Κάππος και συν., 2009a, b) που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια. Πεδία της ενιαίας βάσης δεδομένων Τα πεδία τα οποία κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθούν στη συγκεντρωτική βάση δεδομένων συνοψίζονται στον Πίνακα 1 και σχετίζονται με τα στοιχεία της θέσης του κάθε κτιρίου, την περιγραφή των χαρακτηριστικών που επηρεάζουν τη σεισμική του τρωτότητα, την περιγραφή των βλαβών είτε σε όρους μετασεισμικού χαρακτηρισμού, είτε οικονομικών απωλειών, και τέλος τη σεισμική διέγερση από την οποία προέρχονται με την αντιστοίχηση στην πρωτογενή βάση. Πίνακας 1. Πεδία ενιαίας βάσης δεδομένων ΑΠΘ Κατηγορία Πεδία Κατηγορία Πεδία ID Χαρακτηρισμός ΥΠΕΧΩΔΕ Δήμος Στοιχεία Περιγραφή Απώλειες δομικών στοιχείων Οδός κτιρίου βλαβών Απώλειες μη-δομ. στοιχείων Αριθμός Συνολικές απώλειες Ο. Τ. Περιγραφή κτιρίου Έτος άδειας/κατασκευής Αριθμός ορόφων Υλικό Δομικό σύστημα Μαλακός όροφος Όγκος Εμβαδό Τυπολογία ΑΠΘ Στοιχεία διέγερσης Στοιχεία πρωτογενούς βάσης Σεισμός Ένταση Πηγή ID κτιρίου στην πρωτογενή βάση Ανάπτυξη ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων σε κατάλληλο λογισμικό Η ενιαία βάση δεδομένων βλαβών από προγενέστερους σεισμούς δημιουργήθηκε με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού (SDamageDb) που αναπτύχθηκε στο ΑΠΘ σε περιβάλλον V.B.NET. Στο λογισμικό αυτό υπάρχουν πλήρεις οι διαθέσιμες βάσεις δεδομένων (συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται άμεσα για μελέτες τρωτότητας) και βάσει αυτών δημιουργείται η συγκεντρωτική βάση δεδομένων του ΑΠΘ. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας των επιμέρους βάσεων και η σχεδίαση κατάλληλων διαγραμμάτων. Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται το περιβάλλον εργασίας της SDamageDb με τμήματα 7

8 της βάσης δεδομένων του σεισμού της Θεσσαλονίκης του 78 καθώς και της ενιαίας βάσης που δημιουργήθηκε. Σχήμα 1. Περιβάλλον εργασίας του SDamageDb Βάση δεδομένων του σεισμού της Θεσσαλονίκης του 78 (πάνω) και ενιαία βάση ΕΚΟΣΦΤ-ΑΠΔ (κάτω) 8

9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ Τα στατιστικά στοιχεία βλαβών από προγενέστερες σεισμικές διεγέρσεις αποτελούν, χωρίς αμφιβολία, ένα πολύτιμο εργαλείο για την εκτίμηση των αναμενόμενων απωλειών από έναν μελλοντικό σεισμό. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά είναι συνήθως περιορισμένα, δεν καλύπτουν επαρκώς το σύνολο των τύπων κτιρίων που εμφανίζονται στο σύγχρονο κτιριακό απόθεμα, και συνήθως αντιστοιχούν σε περιορισμένες, κατά κανόνα χαμηλές, τιμές της σεισμικής έντασης. Επιπλέον η αντιστοίχηση στις τυπικές κατηγορίες κτιρίων δεν είναι πάντα προφανής καθώς συχνά δεν καταγράφονται όλα τα απαραίτητα δομικά χαρακτηριστικά (π.χ. η ύπαρξη τοιχωμάτων στα κτίρια Ο/Σ). Το γεγονός αυτό καθιστά προβληματική την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για το σύνολο των τυπικών κατηγοριών οπότε συχνά είναι απαραίτητο να γίνονται κατάλληλες παραδοχές για την ομαδοποίησή τους με στόχο την μετέπειτα επεξεργασία τους. Οι διαθέσιμες βάσεις δεδομένων με στατιστικά στοιχεία βλαβών διακρίνονται από σχετικά μεγάλη ανομοιογένεια, όσον αφορά τα στοιχεία τα οποία καταγράφονται σε κάθε μία από αυτές. Ανάλογα με τους στόχους της κάθε καταγραφής, τα διαθέσιμα κονδύλια (και κατ επέκταση το αντίστοιχο προσωπικό και τον χρόνο υλοποίησης), το μέγεθος του δείγματος αλλά και της ίδιας της σεισμόπληκτης περιοχής, τα στοιχεία που καταγράφονται είναι ενγένει διαφορετικά και πολλές φορές όχι εύκολα συγκρίσιμα μεταξύ τους. Κοινό σημείο αναφοράς, σε όλες τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων, αποτελεί ο μετασεισμικός χαρακτηρισμός των κατασκευών σε Πράσινα Κίτρινα Κόκκινα. Ακόμα και σε αυτό όμως το συγκριτικά ίσως ευκολότερα προσδιορίσιμο στοιχείο καταγραφής βλαβών, υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις βάσεις δεδομένων, όπως η ύπαρξη και των Πορφυρών κτιρίων στη βάση της Καλαμάτας, ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις λαθών όταν οι μηχανικοί που πραγματοποιούν την καταγραφή δεν διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία (π.χ. υπήρχαν καταγραφές με παρατήρηση ότι το κτίριο είναι πράσινο σε όλους τους ορόφους εκτός από το ισόγειο στο οποίο είναι κόκκινο). Η καταγραφή των στοιχείων απωλειών σε οικονομικούς όρους (π.χ. κόστος αποκατάστασης σε απόλυτες τιμές ή ανηγμένο στο κόστος ανακατασκευής) είναι ίσως ένα από τα ουσιαστικότερα στοιχεία που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στις μελέτες τρωτότητας, ωστόσο είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική και χρονοβόρα, ενώ συχνά η πρόσβαση στα αντίστοιχα στοιχεία δεν είναι εύκολη ή εφικτή. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στη βάση δεδομένων της Θεσσαλονίκης, του Αιγίου (μόνο για τα κτίρια από Α.Τ.) και σε αυτές που προέκυψαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΙΣΤΙΩΝ υπήρχαν αναλυτικά διαθέσιμα στοιχεία οικονομικών απωλειών. Στη συνήθη περίπτωση γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθούν στοιχεία βάσει των οποίων γίνεται αντιστοίχηση του μετασεισμικού χαρακτηρισμού σε οικονομικούς όρους απωλειών χρησιμοποιώντας μέσες τιμές που έχουν προσδιοριστεί αξιοποιώντας στοιχεία από φακέλους επισκευών ή αιτήσεις αποζημίωσης, τα οποία είναι κατά κανόνα διαθέσιμα για ένα πολύ μικρότερο ποσοστό κτιρίων (Κάππος και συν. 2003, 2006). Η προσέγγιση αυτή αν και εμπεριέχει σημαντικές αβεβαιότητες είναι πολλές φορές η μόνη εφικτή. 9

10 Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο οι βάσεις δεδομένων σεισμικών βλαβών να αναπτύσσονται με έναν τέτοιο τρόπο ώστε το δείγμα τους να μην είναι αντιπροσωπευτικό του αντίστοιχου δομικού αποθέματος στις περιοχές από όπου προήλθαν. Κάτι τέτοιο συμβαίνει συνήθως όταν η καταγραφή δεν αφορά το σύνολο των κτιρίων (ή ένα τυπικό δείγμα αυτού) μιας σεισμόπληκτης περιοχής αλλά μόνο κτίρια τα οποία έχουν παρουσιάσει βλάβες, όπως για παράδειγμα οι βάσεις που προέκυψαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΙΣΤΙΩΝ. Τα δεδομένα αυτά είναι μεν χρήσιμα καθώς συνήθως περιλαμβάνουν και στοιχεία οικονομικών απωλειών, ωστόσο πρέπει να χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην υπερεκτιμώνται οι αναμενόμενες απώλειες από έναν μελλοντικό σεισμό. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αντιστοίχηση της κάθε βάσης δεδομένων (ή τμημάτων αυτής) σε καθορισμένες στάθμες της σεισμικής διέγερσης. Είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο είναι συνήθως ανέφικτο να γίνει σε όρους εδαφικών επιταχύνσεων (και πολύ περισσότερο άλλων φασματικών μεγεθών), οπότε η αντιστοίχηση συνήθως γίνεται χρησιμοποιώντας τιμές της μακροσεισμικής έντασης Ι. Η προσέγγιση αυτή, αν και συχνά αναγκαία, εισάγει έντονες αβεβαιότητες καθώς, αφενός η εκτίμηση της τιμής της έντασης είναι συχνά προβληματική (διαφορετικές συνέπειες του σεισμού ανά περιοχή ακόμα και μικρής έκτασης) και αφετέρου οι εκτιμήσεις της ισχυρής εδαφικής κίνησης μέσω της τιμής της έντασης μπορεί να γίνει μέσω εμπειρικών σχέσεων οι οποίες κατά κανόνα χαρακτηρίζονται από υψηλή διασπορά (Koliopoulos et al., 1998, Theodulidis & Papazachos, 1992) ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ Η μεθοδολογία που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια στο ΕΚΟΣΦΤ του ΑΠΘ με στόχο την εξαγωγή καμπυλών τρωτότητας για τυπικές κατηγορίες κτιρίων βασίζεται στην υβριδική προσέγγιση η οποία συνδυάζει τα αποτελέσματα ανελαστικών αναλύσεων κατάλληλων προσομοιωμάτων των κατασκευών με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία βλαβών προγενέστερων σεισμικών συμβάντων. Οι πρώτες εφαρμογές της υβριδικής προσέγγισης βασίστηκαν αποκλειστικά στα στατιστικά στοιχεία της βάσης δεδομένων της Θεσσαλονίκης του 1978 (Kappos et al., 2006, Παναγόπουλος & Κάππος, 2006), στη συνέχεια όμως, αφού αποκτήθηκε πρόσβαση σε περισσότερα στατιστικά στοιχεία, επιχειρήθηκε ο συνδυασμός τους (Kappos & Panagopoulos, 2009) με τη βοήθεια εμπειρικών συντελεστών βαρύτητας που σχετίζονται με την αξιοπιστία των στοιχείων του κάθε δείγματος. Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται η εξέλιξη του οικονομικού δείκτη βλάβης συναρτήσει της PGA (ή ισοδύναμα της μακροσεισμικής έντασης) για δύο περιπτώσεις τυπικών κατηγοριών κτιρίων Ο/Σ, σύμφωνα με την υβριδική μεθοδολογία. Η διόρθωση της αμιγώς αναλυτικά υπολογισμένης καμπύλης βάσει των στατιστικών στοιχείων βλαβών από μία μόνο σεισμική διέγερση 10

11 αποδεικνύεται συχνά προβληματική, καθώς οι πιθανές διαφορές στις τιμές του δείκτη απωλειών μεγεθύνονται σημαντικά όταν εφαρμόζονται σε όλο το εύρος των τιμών της PGA (περίπτωση RC3.1LL). Το φαινόμενο αυτό φαίνεται να διορθώνεται σημαντικά όταν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από περισσότερες διεγέρσεις (με διαφορετικές τιμές της έντασης/pga). Δείκτης απωλειών 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% RC3.1LL Ανάλυση Στατιστικά στοιχεία Υβριδ. προσέγγιση (Βάση Θεσ/νίκης) Υβριδ. προσέγγιση (Συντ. Βαρύτητας) Διάμεσοι καμπυλών τρωτότητας Δείκτης απωλειών 70% 60% 50% 40% 30% 20% RC4.2ML Ανάλυση Στατιστικά στοιχεία Υβριδ. προσέγγιση (Βάση Θεσ/νίκης) Υβριδ. προσέγγιση (Συντ. Βαρύτητας) Διάμεσοι καμπυλών τρωτότητας 40% 20% 10% 0% PGA (g) 0% PGA (g) Σχήμα 2. Εξέλιξη του οικονομικού δείκτη απωλειών για χαμηλά κτίρια Ο/Σ, κανονικά τοιχοπληρωμένα, με πλαισιακό σύστημα (αριστερά) και μέσου ύψους, με πιλοτή, δίδυμο σύστημα (δεξιά) σχεδιασμένα με τους παλιούς κανονισμούς (Β.Δ. 59). Σύγκριση των αμιγώς αναλυτικών αποτελεσμάτων με την υβριδική προσέγγιση και υπολογισμός των διαμέσων τιμών της PGA χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία για δύο τιμές της έντασης/pga και εμπειρικούς συντελεστές βαρύτητας 1.00 RC3.1LL 1.00 RC4.2ML P[ds>=ds i PGA] DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 P[ds>=ds i PGA] DS1 DS2 DS3 DS4 DS PGA (g) Σχήμα 3. Υβριδικές καμπύλες τρωτότητας για χαμηλά κτίρια Ο/Σ, κανονικά τοιχοπληρωμένα, με πλαισιακό σύστημα (αριστερά) και μέσου ύψους, με πιλοτή, δίδυμο σύστημα (δεξιά) σχεδιασμένα με τους παλιούς κανονισμούς (Β.Δ. 59). Διόρθωση των αμιγώς αναλυτικών αποτελεσμάτων βάσει των στατιστικών στοιχείων της Θεσσαλονίκης (διακεκομμένες γραμμές) ή του συνδυασμού αυτών με τα στατιστικά στοιχεία των Άνω Λιοσίων χρησιμοποιώντας εμπειρικούς συντελεστές βαρύτητας (πλήρεις γραμμές) PGA (g) Στο Σχήμα 3 παρουσιάζονται ενδεικτικά οι καμπύλες τρωτότητας για δύο τυπικές κατηγορίες κτιρίων που υπολογίστηκαν με την υβριδική μέθοδο αξιοποιώντας είτε αποκλειστικά τα στατιστικά στοιχεία της Θεσσαλονίκης του 1978, είτε αυτά 11

12 σε συνδυασμό με τα στοιχεία της βάσης των Άνω Λιοσίων από το σεισμό της Αθήνας του Στη δεύτερη περίπτωση οι συντελεστές βαρύτητας των στατιστικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης είναι αρκετά μεγάλοι (κοντά στο 1.0) καθώς πρόκειται για ένα αρκετά αξιόπιστο, αντιπροσωπευτικό δείγμα με άμεσα στοιχεία οικονομικών απωλειών, ενώ τα δεδομένα των Άνω Λιοσίων λαμβάνουν συντελεστές βαρύτητας με μικρότερες τιμές (της τάξης του ) καθώς το δείγμα ήταν μικρότερο και επιπλέον οι οικονομικές απώλειες εκτιμήθηκαν έμμεσα βάσει του μετασεισμικού χαρακτηρισμού των κτιρίων (Kappos & Panagopoulos, 2009). Οι διαφορές που προκύπτουν είναι συχνά σημαντικές, ιδιαίτερα για τις καμπύλες που αντιστοιχούν στις μεγαλύτερες στάθμες βλάβης (DS4 και DS5). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων με στατιστικά στοιχεία βλαβών σε κτίρια από σεισμούς που έπληξαν την ελληνική επικράτεια αποτελεί μια εθνική αναγκαιότητα αλλά και ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Η σχετική προσπάθεια που έγινε στο ΕΚΟΣΦΤ του ΑΠΘ και περιγράφηκε εδώ, και η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, συνιστά μια χρήσιμη συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση. Εντελώς απαραίτητο, κατά τους γράφοντες, είναι να υλοποιηθεί αυτό που από καιρό και από πολλές κατευθύνσεις έχει εκφρασθεί ως αίτημα, δηλαδή να θεσμοθετηθεί και να εφαρμοστεί ένα ενιαίο σύστημα μετασεισμικής καταγραφής βλαβών, με ενιαίο έντυπο, κάτι που από καιρό έχει γίνει σε άλλες χώρες όπως η Ιταλία. Η καταγραφή είναι σκόπιμο να γίνεται όχι κατά τη φάση του πρωτοβάθμιου ελέγχου (οπότε προέχει το κριτήριο του επείγοντος) αλλά του δευτεροβάθμιου, οπότε και η αξιολόγηση των βλαβών γίνεται με συστηματικότερο τρόπο. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι συγγραφείς θα ήθελαν να εκφράσουν τις θερμές τους ευχαριστίες σε όλους τους φορείς και τους επιστήμονες που διέθεσαν ευγενώς τα στοιχεία (συχνά το πρωτογενές υλικό) που είχαν συγκεντρώσει. Συγκεκριμένα, τους συναδέλφους τους στο ΕΚΟΣΦΤ του ΑΠΘ, ιδιαίτερα τους κκ. Πενέλη και Στυλιανίδη, για τη βάση δεδομένων του σεισμού της Θεσσαλονίκης, την κ. Καραντώνη και τον κ. Φαρδή από το Πανεπιστήμιο Πατρών για τα στοιχεία από το σεισμό του Αιγίου, το ΙΤΣΑΚ, και ιδιαίτερα τον κ. Λεκίδη, για τα στοιχεία από το σεισμό της Καλαμάτας, αλλά και την όλη συνεργασία στη δημιουργία της βάσης δεδομένων των Άνω Λιοσίων, τον κ. Βλάχο από την Εθνική Ασφαλιστική για τη βάση δεδομένων και την όλη συνεργασία του στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΑΡΙΣΤΙΩΝ, τον ΟΑΣΠ, ιδιαίτερα τις κυρίες Παναγιωτοπούλου και Θωμά, για τα στοιχεία για το σεισμό της Αθήνας (στο πλαίσιο επίσης του ΑΡΙΣΤΙΩΝ), καθώς και τον κ. Πομόνη από την RMS για την όλη συνεργασία του στην αναζήτηση και την αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων (ιδιαίτερα για το σεισμό της Καλαμάτας) στο πλαίσιο του προγράμματος PAGER της World Housing Encyclopedia. 12

13 ΑΝΑΦΟΡΕΣ Anagnostopoulos, S.A., Rinaldis, D., V.A., L., Margaris, V.N. and N.P., T., The Kalamata, Greece, Earthquake of September 13, 1986, Earthquake Spectra, Vol. 3, No 2 (1987) Andrikopoulou, K. P., Damage assessment from the earthquakes of Kalamata on 1986 Correlation of dαmage distribution with soil conditions in Kalamata: national report, Bulletin of the International Institute of Seismology and Earthquake Engineering, Vol. 23 (1989) Kappos, A.J., Panagopoulos, G., Panagiotopoulos, C. and Penelis, G., A hybrid method for the vulnerability assessment of R/C and URM buildings, Bulletin of Earthquake Engineering, Vol. 4, No 4 (2006) Kappos, A.J., Lekidis, V., Panagopoulos, G., Sous, I., Theodulidis, N., Karakostas, Ch., Anastasiadis, T., Salonikios, T., and Margaris, B., Analytical estimation of economic loss for buildings in the area struck by the 1999 Athens earthquake and comparison with statistical repair costs, Earthquake Spectra, Vol.23, No 2 (2007) Kappos, A.J., Panagopoulos, G. and Penelis, G., Development of a seismic damage and loss scenario for contemporary and historical buildings in Thessaloniki, Greece, Soil Dynamics and Earthquake Enginnering, Vol. 28, No (2008) Kappos, A.J. and Panagopoulos, G., Fragility curves for reinforced concrete buildings in Greece, Structure and Infrastructure Engineering (2009) In press, doi: / Karantoni, F.V., Fardis, M.N., Damage to Reinforced Concrete Buildings Due to the Aegion (Gr) 1995 Earthquake International Symposium Durability and Maintenance of Concrete Structures, Dubrovnik, Croatia (2004) Koliopoulos, P.K., Margaris, B.N., and Klimis, N.S., Duration and energy characteristics of Greek strong motion records, Journal of Earthquake Engineering, Vol. 2, No 3 (1998) Penelis G.G., Sarigiannis D., Stavrakakis E., Stylianidis K.C., A statistical evaluation of damage to buildings in the Thessaloniki, Greece, earthquake of June, 20, 1978, Proceedings of 9th WCEE, Tokyo-Kyoto, Japan, (1989) VII: Theodulidis, N.P. and Papazachos, B.C., Dependence of strong ground motion on magnitude-distance, site geology and macroseismic intensity for shallow earthquakes in Greece: I, peak horizontal acceleration, velocity and displacement, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 11, No 7 (1992) Βλάχος, Ι. και Βλάχος, Σ., Συσχέτιση των Οικονομικών Απωλειών λόγω Σεισμού με τα Δομικά Χαρακτηριστικά των Κατασκευών, 3 ο ΠΣΑΜΤΣ, Αθήνα (2008) 13

14 Ελευθεριάδου, Α.Κ. και Καραμπίνης, Α.Ι., Αποτίμηση της Σεισμικής Τρωτότητας με Μητρώα Πιθανότητας Βλάβης, 3 ο ΠΣΑΜΤΣ, Αθήνα (2008) Λεκίδης Β., Παπαïωάννου Χ., Λεβεντάκης Γ., Τσόκας Γ., Κυρατζή Α., Ζαχαρόπουλος Σ., Ισοβλαβείς των σεισμών της Καλαμάτας, Ερευνητικό Πρόγραμμα, ΙΤΣΑΚ & Εργ. Γεωφυσικής του ΑΠΘ (1987) Κάππος, Α. Ι., Λεκίδης, Β. Α., Σαλονικιός, Θ. Ν., Αντωνιάδης, Κ. Κ. και Παρασκευόπουλος, Η. Α., Συσχέτιση της δομικής βλάβης κτιρίων Ο/Σ με οικονομικές απώλειες: Βαθμονόμηση βάσει δεδομένων από το σεισμό της Αθήνας ( ), 14 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Κως, (2003) τ. Α, Κάππος, Α.Ι., Λεκίδης, Β.Α., Σαλονικιός, Θ.Ν., Αντωνιάδης, Κ.Κ. και Παρασκευόπουλος, Η.Α., Συσχέτιση της Δομικής Βλάβης Κτιρίων Ο/Σ με Οικονομικές Απώλειες: Βαθμονόμηση βάσει δεδομένων από τους σεισμούς της Αθήνας (1999) και της Θεσσαλονίκης (1978), 15 ο Ελλ. Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη (2006) τ. Β, Κάππος, Α., Σέξτος, Α., Παπανικολάου, Β., Κουρής, Λ., Παναγόπουλος, Γ., Στυλιανίδης, Κ., Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος της πόλης των Γρεβενών, 16 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Πάφος, Κύπρος, (2009α) Κάππος, Α., Σέξτος, Α., Παπανικολάου, Β., Κουρής, Λ., Παναγόπουλος, Γ., Στυλιανίδης, Κ. Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος της πόλης Düzce με τη χρήση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, 16 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Πάφος, Κύπρος, (2009β) Κατσίκας, A., Θεοδωράκης, Σ., Θωμά, Θ., Παναγιωτοπούλου, Δ., ΑΡΙΣΤΙΩΝ/Παρ6.2.β - Βάση δεδομένων από στοιχεία φακέλων επισκευών ΟΑΣΠ (2006) Παναγόπουλος, Γ. και Κάππος, Α.Ι., Υπολογισµός καµπυλών τρωτότητας για ελληνικά κτίρια από Ο/Σ, 15 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη (2006) τ. Β, Πενέλης, Γ. και συν. Στατιστική αξιολόγηση των ζημιών που προκλήθηκαν από τον σεισμό της στα κτίρια της Θεσσαλονίκης, Ερευνητικό Πρόγραμμα, ΑΠΘ-ΥΑΣΒΕ-ΟΑΣΠ, Θεσσαλονίκη (1986) Πομόνης, Α., Κάππος, Α.Ι., Παναγόπουλος, Γ. και Καραμπαμπά, Φ., Αξιοποίηση πραγματικών στοιχείων βλαβών καταστροφικών σεισμών στις μελέτες σεισμικής τρωτότητας, 3 o ΠΣΑΜΤΣ, Αθήνα (2008). ΥΠΕΧΩΔΕ/ΟΑΣΠ Δημιουργία βάσης δεδομένων και επεξεργασία των στοιχείων που συλλέχθηκαν από φακέλους μελετών επισκευής των τομέων αποκατάστασης σεισμόπληκτων, Logismia, Αθήνα (2005) ΥΠΕΧΩΔΕ/ΟΑΣΠ, Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης, Αθήνα (2001) Φαρδής, Μ.Ν., Καραντώνη, Φ.Β. και Κοσμόπουλος, Α., Μελέτη, στατιστική επεξεργασία βλαβών Αιγίου στο σεισμό της , Τελική Έκθεση προς τον ΟΑΣΠ, Πάτρα (1999) 14

Λέξεις κλειδιά: Σεισµός Αθήνας, σεισµός Θεσσαλονίκης, δοµική βλάβη, µέθοδοι επεµβάσεων, οικονοµικές απώλειες, οικονοµικές εκτιµήσεις.

Λέξεις κλειδιά: Σεισµός Αθήνας, σεισµός Θεσσαλονίκης, δοµική βλάβη, µέθοδοι επεµβάσεων, οικονοµικές απώλειες, οικονοµικές εκτιµήσεις. Συσχέτιση της οµικής Βλάβης Κτιρίων Ο/Σ µε Οικονοµικές Απώλειες: Βαθµονόµηση βάσει δεδοµένων από τους σεισµούς της Αθήνας (1999) και της Θεσσαλονίκης (1978) A.Ι. Κάππος Καθηγητής Τµήµ. Πολιτ. Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Συνάντηση Εργασίας (workshop)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιωτοπούλου Διονυσία Προϊσταμένη Τμήματος Αντισεισμικής Τεχνολογίας Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα A. G. Papachristidis 1, G. N. Vadaloykas 1 & V. I. Sogiakas 2 1 4M-VK Civil

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων ΗΜΕΡΙΔΑ, Θεσσαλονίκη 2/7/2014 Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014 Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων Σαλονικιός Θωμάς, Κύριος Ερευνητής, Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, ΟΑΣΠ Λεκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Αξιολόγηση πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Evaluation of reliability of the first level preearthquake assessment of reinforced concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 16 ης Απριλίου 2015 στο θαλάσσιο χώρο ΝΔ της Κάσου Ιωάννης Καλογεράς & Νικόλαος Μελής

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 16 ης Απριλίου 2015 στο θαλάσσιο χώρο ΝΔ της Κάσου Ιωάννης Καλογεράς & Νικόλαος Μελής ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 16 ης Απριλίου 2015 στο θαλάσσιο χώρο ΝΔ της Κάσου Ιωάννης Καλογεράς & Νικόλαος Μελής Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Στις 21:07 τοπική ώρα, της 16

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης Στις 16:16 τοπική ώρα της 8 ης Ιανουαρίου 2012 σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διονυσία Παναγιωτοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc

Ο.Α.Σ.Π. ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διονυσία Παναγιωτοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Ο.Α.Σ.Π. ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Διονυσία Παναγιωτοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Προϊστάμενος Τμήματος Αντισεισμικής Τεχνολογίας Ο.Α.Σ.Π. email: dpanagiot@oasp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Το Δελτίο Προσεισμικού Ελέγχου αποτελείται από ένα φύλλο που συμπληρώνεται και στις δύο όψεις. Τα στοιχεία του Δελτίου κατανέμονται σε 5 Ενότητες. Η συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου: Η περίπτωση της πόλης της Θεσσαλονίκης

Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου: Η περίπτωση της πόλης της Θεσσαλονίκης 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1801 Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου:

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος Πριν την έξοδο στο πεδίο Προετοιμασία σκαριφήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language)

Ο σεισµός της Αϊτής 2010 Haiti earthquake (In Greek Language) Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Dr Constantine Sachpazis Civil & Geotechnical Engineer, Member of I.C.E. B.Eng,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της Σεισμικής Τρωτότητας με Μητρώα Πιθανότητας Βλάβης Seismic Vulnerability Assessment with Damage Probability Matrices

Αποτίμηση της Σεισμικής Τρωτότητας με Μητρώα Πιθανότητας Βλάβης Seismic Vulnerability Assessment with Damage Probability Matrices 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2108 Αποτίμηση της Σεισμικής Τρωτότητας με Μητρώα Πιθανότητας Βλάβης Seismic Vulnerability Assessment with

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

5 Παραδείγματα που απεικονίζουν την κατάταξη των βλαβών στους κτιριακούς τύπους

5 Παραδείγματα που απεικονίζουν την κατάταξη των βλαβών στους κτιριακούς τύπους 5 Παραδείγματα που απεικονίζουν την κατάταξη των βλαβών στους κτιριακούς τύπους Τα παραδείγματα βλαβών από σεισμούς σε κτίρια κατατάσσονται με βάση τους διαφορετικούς τύπους κατασκευών (βλ. τον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία

Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας της Σχολής Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1, Ανδρέας ΚΑΠΠΟΣ 2, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Νίκος ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 5, Βασίλης ΜΑΡΓΑΡΗΣ 6, Νίκος ΚΛΗΜΗΣ 7

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1, Ανδρέας ΚΑΠΠΟΣ 2, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Νίκος ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 5, Βασίλης ΜΑΡΓΑΡΗΣ 6, Νίκος ΚΛΗΜΗΣ 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 257 Αξιολόγηση των Φασμάτων Σχεδιασμού του ΕΑΚ και του EC8 με βάση τα Αποτελέσματα Ελληνικών Σεισμών Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

Κτιριακά Μοντέλα Πληροφοριών για Εκτίμηση Ζημιών, Κόστους και Χρονικής Διάρκειας Μετασεισμικής Αποκατάστασης Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Κτιριακά Μοντέλα Πληροφοριών για Εκτίμηση Ζημιών, Κόστους και Χρονικής Διάρκειας Μετασεισμικής Αποκατάστασης Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κτιριακά Μοντέλα Πληροφοριών για Εκτίμηση Ζημιών, Κόστους και Χρονικής Διάρκειας Μετασεισμικής Αποκατάστασης Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Διατριβή

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 2008 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ

Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 2008 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 28 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ Το ίκτυο Επιταχυνσιογράφων του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Ισσάμ ΣΟΥΣ 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Ισσάμ ΣΟΥΣ 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1997 Η Σεισμική Απόκριση του Δομημένου Περιβάλλοντος των Κυθήρων κατά το Σεισμό (Μ w =6.9) της 8 ης.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΘΕΚΛΑ ΘΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Άμεση και προσωρινή στέγαση πληγέντων Σεισμός Ευπαθή στοιχεία: πληθυσμός,

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

A SYSTEM FOR THE EVALUATION OF SEISMIC IMPACT IN THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI

A SYSTEM FOR THE EVALUATION OF SEISMIC IMPACT IN THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI A SYSTEM FOR THE EVALUATION OF SEISMIC IMPACT IN THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρασκευάς

Διαβάστε περισσότερα

Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου.

Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. Στη χώρα μας, η οποία παρουσιάζει την υψηλότερη σεισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακες Σεισμικής Βλάβης σε Κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος

Κλίμακες Σεισμικής Βλάβης σε Κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 3 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 3 41 Κλίμακες Σεισμικής Βλάβης σε Κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος Α. Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Α. Ι. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ (Ο.Α.Σ.Π.)

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ (Ο.Α.Σ.Π.) Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) 1 «Αξιολόγηση και Αποτίμηση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για σεισμό» Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ (Ο.Α.Σ.Π.) ΑΘΗΝΑ 01-03-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Γεώργιος Γρ. Πενέλης Δρ. Πολιτικός Μηχ/κός Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ. ΒΟΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Καπετανά Παναγιώτα Περίληψη Κατά τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι προσεισμικού ελέγχου κτιρίων, με στόχο την εκτίμηση της

Διαβάστε περισσότερα

Αχιλλοπούλου Β. Δήμητρα

Αχιλλοπούλου Β. Δήμητρα Διεύθυνση Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνα +30 2541028031 Αχιλλοπούλου Β. Δήμητρα Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες: Πλάτωνος 33, 67100 Ξάνθη (Ελλάδα) dimitrachill@hotmail.com, dimiachi@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε και στη χώρα μας ο θεσμός της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γεωλόγος Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι.

Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Α. Κυρατζή, Κ. Βαλαδάκη, Ν. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαίδης, Η. Τζιαβός, Π. Σαββαίδης, Ι. DESIGN, DEVELOPMENT AND APPLICATION OF AN INFORMATION SYSTEM TO ASSESS THE VULNERABILITY TO EARTHQUAKE HAZARD OF THE BUILT ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI Σταύρος Κουτουπές Γ. Καραντώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2000

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2000 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2000 Ο Σεισμός της Λευκάδας της 14 ης Αυγούστου του 2003 (Μ w =6.2). Η Απόκριση των Κατασκευών και οι Επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. e-mail: akourou@oasp.gr

Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. e-mail: akourou@oasp.gr Στέγαση του Πληθυσµού µετά από ένα σεισµό ρ Α. Κούρου Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. e-mail: akourou@oasp.gr Ηµερίδα: «Πρόληψη και Ετοιµότητα για τη Διαχείριση της Έκτακτης Ανάγκης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάση δεδομένων Access Εξαγωγή σε Excel και επεξεργασία

Βάση δεδομένων Access Εξαγωγή σε Excel και επεξεργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βάση δεδομένων Access Εξαγωγή σε Excel και επεξεργασία Χρήση προγράμματος για καταχώρηση δελτίων Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σεισμοί Κεφαλονιάς 26/01 & 03/02 2014 & Σεισμοί Κορίνθου 24 & 25/02 & 4/03/1981 Καθηγητής Κ. Σπυράκος Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών

Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών Reliability of the Displacement Coefficient method for simplified nonlinear analysis MYΣΤΑΚΙ ΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γεωλόγος Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μεταβατική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Σ. (Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλεται ή διατρέχεται από µερικά από

Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Σ. (Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλεται ή διατρέχεται από µερικά από Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Σ. (Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλεται ή διατρέχεται από µερικά από τα πιο επικίνδυνα ενεργά σεισµικά ρήγµατα του Ελλαδικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ (Ο.Α.Σ.Π.)

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ (Ο.Α.Σ.Π.) Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κ. Μ. Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτων Αναγκών σε Σεισμό»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Αναδρομή στο κανονιστικό πλαίσιο σχεδιασμού τεχνικών έργων στην Ελλάδα Flashback

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα

Ενημερωτικό Σημείωμα Αθήνα, 08/07/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Ενημερωτικό Σημείωμα Θέμα: Μετάβαση Επιχειρησιακού Κλιμακίου στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ περιλαµβάνει: Εισαγωγή Σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Συναρτήσεων Σεισμικών Απωλειών για Τυπικά Μεταλλικά Κτίρια Γραφείων

Εκτίμηση Συναρτήσεων Σεισμικών Απωλειών για Τυπικά Μεταλλικά Κτίρια Γραφείων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εκτίμηση Συναρτήσεων Σεισμικών Απωλειών για Τυπικά Μεταλλικά Κτίρια Γραφείων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία από τις μεθόδους συνολικής ενίσχυσης μιας κατασκευής είναι η σεισμική μόνωση. Η βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι η ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Α.Ε.

NOISIS Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Α.Ε. Α. Γενικά Στοιχεία Περιφέρεια: Νομός: ΟΤΑ: Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Τίτλος Έργου: Αξιοποίηση του κτιρίου Μύλοι Μελισσάρη και της δημοτικής ακίνητης περιουσίας με Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

Τρωτότητα κτιρίων από ΟΣ και εκτίµηση του σεισµικού κίνδυνου στην Κύπρο Vulnerability of RC buildings and risk assessment for Cyprus

Τρωτότητα κτιρίων από ΟΣ και εκτίµηση του σεισµικού κίνδυνου στην Κύπρο Vulnerability of RC buildings and risk assessment for Cyprus Τρωτότητα κτιρίων από ΟΣ και εκτίµηση του σεισµικού κίνδυνου στην Κύπρο Vulnerability of RC buildings and risk assessment for Cyprus Κυριακίδης Ν. 1, Πηλακούτας Κ. 2, Χρυσοστόµου Κ. 3 Λέξεις κλειδιά: σεισµική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.351-356 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Στέφος Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 19 Νοεµβρίου 1999 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ/6940 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων

Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων Αθήνα 25/4/2013 Για τον ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ, Δρ. Νικόλαος Θεοδουλίδης, Διευθυντής Ερευνών ΙΤΣΑΚ: Ίδρυση, Αποστολή Tο ΙΤΣΑΚ ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Ανδρέας Ι. ΚΑΠΠΟΣ 1, Σταυρούλα ΠΑΠΙΣΤΑ 2 Λέξεις κλειδιά: αντισεισμικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 8 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ 9 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 7/9/1999. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία ΑΛΕΞΟΥΔΗ 1, Ευλαμπία- Ευτέρπη ΡΗΓΑ 2, Κυριαζής ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 3

Μαρία ΑΛΕΞΟΥΔΗ 1, Ευλαμπία- Ευτέρπη ΡΗΓΑ 2, Κυριαζής ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1935 Διαχείριση της σεισμικής διακινδύνευσης δικτύων ύδρευσης. Η περίπτωση του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου

Γεώργιος ΡΟΥΒΕΛΑΣ 1, Κων/νος ΞΗΝΤΑΡΑΣ / ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 2, Λέξεις κλειδιά: Αδρανή, άργιλος, ασβεστολιθική παιπάλη, ισοδύναμο άμμου, μπλε του μεθυλενίου Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε άργιλο ή πλαστικών λεπτών στα αδρανή μέσω των δοκιμών Ισοδυνάμου άμμου (ASTM D 2419-2 & EN 933 8) και Μπλε του μεθυλενίου (ΕΝ 933.9) Σύγκριση αποτελεσμάτων Determination

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 5053 /B9 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΒΛΑΧΟΣ ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μέλος.Σ. του Ο.Α.Σ.Π. Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε. ΣΑΜΟΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Ηανάγκηαντιµετώπισηςτου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.indes-musa.gr

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.indes-musa.gr ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Καινοτόμο Πολυπαραμετρικό Δίκτυο Παρακολούθησης Παραμορφώσεων και Σεισμικής Κίνησης σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα με έντονα φαινόμενα Εδαφικών Καθιζήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 8

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 8 Bossenmayer H. Ευρωκώδικας αριθ.8- οµήµατα σε σεισµικές περιοχές-σχεδιασµός- Μέρος 1-Γενικά και κτίρια. -- Ρέθυµνο ΤΕΕ, Τµήµ. υτ. Κρήτης 1995 37 σ. ΤΕΠ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Θέκλα Θωμά Τμήμα Προγραμματισμού Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση ζημιών και υπολογισμός κόστους αποκατάστασης κατασκευών σε σεισμό

Εκτίμηση ζημιών και υπολογισμός κόστους αποκατάστασης κατασκευών σε σεισμό Εκτίμηση ζημιών και υπολογισμός κόστους αποκατάστασης κατασκευών σε σεισμό Χαράλαμπος Γεωργίου Μεταπτυχιακή Διατριβή Μάστερ Λευκωσία Ιούνιος 2009 "Εκτίμηση ζημιών και υπολογισμός κόστους αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 18 Οκτωβρίου 1999 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ/5172/αζ 5 β ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα