ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θεσσαλονίκη : 03/04/2015 Aρ. Πρωτοκόλλου : 609

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θεσσαλονίκη : 03/04/2015 Aρ. Πρωτοκόλλου : 609"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ. Δ/νση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65 Ταχ. : Κώδικας Πληροφορ. : Σάμουελ Αλέξιος Σάλεμ Τηλ. : Fax : Ε-mail : Θεσσαλονίκη : 03/04/2015 Aρ. Πρωτοκόλλου : 609 Νο 1/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 A.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 A.1.1 Περιβάλλον του Έργου... 6 Α ΓΕΝΙΚΆ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΑΣΤΙΚΈΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΊΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΡΌΛΟ ΤΟΥ ΣΑΣΘ ΣΤΗ ΧΩΡΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΆΣΕΩΝ... 6 A.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ A.2.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού A.2.2 Χρονοδιάγραμμα και Παραδοτέα του Έργου A.2.3 Προϋπολογισμός Έργου A.2.4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής A.2.5 Ενημέρωση Ενδιαφερομένων - Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού A.2.6 Θεσμικό Πλαίσιο A.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ A.3.1 Δικαίωμα Συμμετοχής A.3.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής A.3.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής A.3.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης A.3.5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής A.4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ A.4.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών A.4.2 Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς A.4.3 Ισχύς Προσφορών A.4.4 Εναλλακτικές Προσφορές A.4.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα A.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ A.5.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού A.5.2 Απόρριψη Προσφορών A.5.3 Ενστάσεις Προσφυγές A.5.4 Κατακύρωση Ματαίωση Διαγωνισμού A.6 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ A.6.1 Κατάρτιση Σύμβασης A.6.2 Τόπος Παράδοσης του Έργου A.6.3 Διαδικασία Παραλαβής Έργου A.6.4 Τρόπος Πληρωμής A.6.5 Υποχρεώσεις Αναδόχου A.6.6 Εμπιστευτικότητα A.6.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία A.7 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ A.7.1 Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης A.7.2 Τρόπος Βαθμολόγησης A.8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A.9 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ A.10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ A.11 ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ A.12 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ από 68

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα (από τεχνικοοικονομική άποψη) Προσφορά. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.: ,50, (58.850,00, Φ.Π.Α 23%.: ,50 ). Εντος τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της σύμβασης 23/04/2015 και ώρα 14:00 μ.μ. Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 27/04 /2015 και ώρα 13:00 μ.μ. 3 από 68

4 ΟΡΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΠΠΕ) ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Το παρόν Τεύχος το οποίο περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου, τους όρους και τις διαδικασίες, με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Το Συλλογικό Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής με την αρμοδιότητα της διεξαγωγής των διαδικασιών του Διαγωνισμού. Το Συλλογικό Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής με αρμοδιότητα την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την Παραλαβή των προβλεπόμενων Παραδοτέων. Το προδιαγραφόμενο από τη Διακήρυξη αντικείμενο που καλείται να υλοποιήσει ο Ανάδοχος. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Το Συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (Αναθέτουσας Αρχής Αναδόχου) για την υλοποίηση του Έργου. Περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη Σύμβαση, β. την παρούσα Διακήρυξη, γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. Το Κόστος του Έργου (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που υποβάλλει Αίτηση παραλαβής της παρούσας, σύμφωνα με την περιλαμβανόμενη στην παρούσα διαδικασία. Κάθε Υποψήφιος που υποβάλλει Προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Ο Προσφέρων του οποίου η Προσφορά αναδεικνύεται στο πλαίσιο των διαδικασιών του Διαγωνισμού ως πλέον συμφέρουσα. Ο Προσφέρων στον οποίο με Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής κατακυρώνεται η υλοποίηση του Έργου και καλείται να υπογράψει τη Σύμβαση για την υλοποίηση του Έργου. 4 από 68

5 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ Ο Προσφέρων που συνάπτει τη Σύμβαση και αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου. Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωση του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, κλπ) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. 5 από 68

6 A.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ A.1.1 Περιβάλλον του Έργου Α Γενικά για τις Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες και το ρόλο του ΣΑΣΘ στη χωροθέτηση στάσεων O ρόλος των Δημόσιων Αστικών Συγκοινωνιών (ΔΑΣ) μίας περιοχής αν και αυτονόητος κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί εξ αρχής: οι ΔΑΣ εκτελούν μία κοινωνική υπηρεσία που εξασφαλίζει στον πληθυσμό της περιοχής ένα ανεκτό επίπεδο προσιτότητας και κινητικότητας. Ο κοινωνικός ρόλος των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών φαίνεται έμπρακτα από το γεγονός ότι στην πλειοψηφία των πόλεων που ενώ από οικονομική άποψη η διατήρησή τους δεν ήταν συμφέρουσα, οι ΔΑΣ διατηρήθηκαν και υποστηρίχτηκαν με επιδοτήσεις ή άλλους τρόπους. Περιοχές που δεν καλύπτονται καθόλου από ΔΑΣ είναι ελάχιστες σε παγκόσμια κλίμακα 1. Πέρα όμως από τον καθαρά κοινωνικό τους ρόλο, που μεταφράζεται στην παροχή κινητικότητας και προσιτότητας στους οικονομικά ασθενείς χρήστες, οι ΔΑΣ αποτελούν τον σύγχρονο και στρατηγικής σημασίας τρόπο για μείωση της χρήσης των ΙΧ στις αστικές περιοχές με τα υφιστάμενα προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης. Δεν είναι τυχαίο, που η προώθηση των ΔΑΣ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και αποτελεσματικότερα μέτρα των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που εκπονούνται συστηματικά πλέον πανευρωπαϊκά. Προς επίρρωση της σημασίας του ρόλου των ΔΑΣ, στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης που εκπόνησε το ΣΑΣΘ, οι δημόσιες συγκοινωνίες αναγνωρίζονται ως ο βασικός πυλώνας για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης κινητικότητας και της αστικής ανάπτυξης. Η μείωση του εξωτερικού κόστους που δημιουργείται από τις καθημερινές μετακινήσεις προσώπων, στις αστικές κυρίως περιοχές, η δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας από την αύξηση του μεριδίου των δημόσιων συγκοινωνιών και η δυνατότητα των πολιτών να ζουν σε μια πιο ανθρώπινη κοινωνία, είναι ορισμένα μόνο από τα οφέλη που σχετίζονται με τη χρήση των μαζικών μέσων μεταφοράς. Το υφιστάμενο δίκτυο εξυπηρέτησης των ΔΑΣ στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης παρέχεται κατά βάση (από πλευράς έκτασης) από τον ΟΑΣΘ και δευτερευόντως από την ΚΤΕΛ ΑΕ και είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο (καλύπτει το σύνολο της περιφερειακής ενότητας και πρώην νομού Θεσσαλονίκης) μετά από συνεχείς επεκτάσεις του αρχικά ορισθέντος δικτύου και την προγραμματική συμφωνία με την 1 Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες, Γ.Α. Γιαννόπουλος, Τόμος 1 Λεωφορειακές Συγκοινωνίες, Εκδόσεις Παρατηρητής από 68

7 ΚΤΕΛ ΑΕ. Η επέκταση του παρεχόμενου έργου από τις ΔΑΣ στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, η οποία στηρίχτηκε στη βασική φιλοσοφία «παροχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερης εξυπηρέτησης στους κατοίκους μιας ή περισσοτέρων περιοχών, με το μικρότερο δυνατό τελικό κόστος», ενώ επέφερε θετικά αποτελέσματα στην εξυπηρέτηση των κατοίκων, που αποδεικνύεται από την αύξηση της επιβατικής κίνησης, χαρακτηρίζεται από ελλείψεις ή ανεπάρκεια σε ορισμένα θέματα. Οι ελλείψεις κατά βάση αφορούν στο γεγονός ότι οι ΔΑΣ κλήθηκαν να εξυπηρετήσουν περιοχές με δεδομένη την άναρχη οικιστική ανάπτυξη και το ελλιπές οδικό δίκτυο, χαρακτηριστικά των αστικών και περιαστικών περιοχών όλης της ελληνικής επικράτειας βεβαίως και όχι μόνο της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. Ανεξαρτήτως των θεσμοθετημένων ή ασαφών αρμοδιοτήτων του ΣΑΣΘ, η πολιτική του ΣΑΣΘ από τη σύστασή του για την εξέταση ίδρυσης, μεταφοράς ή κατάργησης μίας στάσης ήταν και είναι η εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων κατοίκων χρηστών, στο πλαίσιο πάντα της διασφάλισης όσο το δυνατόν υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας για οχήματα και πεζούς. Τα «εργαλεία» που διαθέτει το ΣΑΣΘ για το σκοπό αυτό είναι το περιορισμένο νομοθετικό πλαίσιο (Κ.Ο.Κ και ΥΑ 52907, ΦΕΚ Β 2621/ για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία), το οποίο περιέχει κατά βάση απαγορεύσεις, ενώ κριτήρια για τη βέλτιστη χωροθέτηση στάσεων εμφανίζονται ως οδηγίες και καλές πρακτικές στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Η απουσία εθνικών τεχνικών προδιαγραφών για το θέμα της χωροθέτησης και της ασφάλειας των στάσεων είτε σε αστική είτε σε υπεραστική περιοχή αναγάγει τελικά τα κριτήρια επιλογής και απόφασης στους κανόνες κοινής καλής πρακτικής, με κάποιο βαθμό υποκειμενικότητας φυσικά. Αυτό που καλείται το ΣΑΣΘ ουσιαστικά να κάνει σε ότι αφορά στη χωροθέτηση ή μεταφορά των στάσεων είναι να βρίσκει κάθε φορά τη «χρυσή τομή» μεταξύ της μέγιστης εξυπηρέτησης των χρηστών και της ασφάλειας αυτών, προσπαθώντας πάντα να εκτιμά τις επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) από την κάθε απόφαση. Επιπλέον, η πιθανή εξέταση και επιβολή αυστηρών κανόνων προδιαγραφών στη χωροθέτηση ή μεταφορά των στάσεων θα οδηγούσε ενδεχομένως στην κατάργηση πλήθους υφιστάμενων στάσεων, τόσο στο αστικό όσο και στο υπεραστικό δίκτυο. Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα πιθανά προβλήματα και επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των χρηστών και σε άλλες λειτουργίες που σχετίζονται με τη χωροθέτηση των στάσεων. Πιο συγκεκριμένα, η πιθανή κατάργηση στάσεων στο υπεραστικό δίκτυο θα επιφέρει την «συγκοινωνιακή απομόνωση» προαστιακών περιοχών όπου είναι εγκατεστημένες πλήθος χρήσεων γης με σημαντικό πλήθος εργαζομένων που χρησιμοποιούν καθημερινά τις ΔΣ για τη μετακίνησή τους. Το αποτέλεσμα θα είναι η μεταστροφή εκ νέου στο ιδιωτικής χρήσης όχημα με όποιες αρνητικές συνέπειες και η αύξηση στο κόστος μετακίνησης. Επιπλέον, οι όποιοι περιορισμοί πρέπει να λάβουν υπόψη την εκτεταμένη χρήση των στάσεων των δημοσίων συγκοινωνιών από τους μαθητές για τη μετακίνησή τους από και προς τα σχολεία τους, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, όπου εμφανίζονται καθυστερήσεις και προβλήματα στις διαδικασίες ανάθεσης του έργου της μεταφοράς των μαθητών. 7 από 68

8 Α Ιστορικό ενεργειών ΣΑΣΘ σε θέματα χωροθέτησης στάσεων Το ΣΑΣΘ με την με αρ. πρωτ. 1400/ απόφαση του Προέδρου ΣΑΣΘ εκπόνησε «Υπόμνημα για τις Προϋποθέσεις Χωροθέτησης και Ασφάλειας Στάσεων Αστικών Συγκοινωνιών» με σκοπό την ολοκληρωμένη θεώρηση του θέματος χωροθέτησης και ασφάλειας των στάσεων στο οδικό δίκτυο του ΟΑΣΘ και της ΚΤΕΛ ΑΕ Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτού του Υπομνήματος, το οποίο έχει ήδη αποσταλεί στο ΥΠΥΜΕΔΙ πραγματοποιήθηκε αναλυτική μελέτη της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με τις αρμοδιότητες των φορέων της πόλης στο θέμα της χωροθέτησης στάσεων ανά κατηγορία οδικού δικτύου, αναφορά σε καλές πρακτικές που ισχύουν διεθνώς και τέλος διατυπώθηκαν προτάσεις σε επίπεδο νομοθεσίας, τεχνικών προδιαγραφών, δημιουργίας καταλόγου καταγραφής των χαρακτηριστικών των στάσεων αλλά και συνεργιών που απαιτούνται από συναρμόδιους φορείς. Η ενέργεια αυτή είναι και η πλέον πρόσφατη προσπάθεια του ΣΑΣΘ να αναδείξει τη σημαντικότητα του θέματος της χωροθέτησης και ασφάλειας των στάσεων στην περιοχή ευθύνης του. Παλαιότερες ενέργειες αποτελούν: α) Αποφάσισε ομόφωνα στην 156η συνεδρίασή του ( ) να γίνει μία ολοκληρωμένη καταγραφή της επικινδυνότητας των στάσεων, να θεσπισθούν προδιαγραφές στάσεων Δημοσίων Συγκοινωνιών και να ζητηθεί χρηματοδότηση από την ΠΚΜ και το ΕΣΠΑ για εκπόνηση σχετικής μελέτης και υλοποίηση παρεμβάσεων προς αντιμετώπιση του προβλήματος. β) Απέστειλε το με αριθμό πρωτ. 1088/ σχετικό έγγραφο σε όλους τους Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης, στη Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ), στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, στη Γενική Γραμματέα ΠΚΜ κ. Μ.Λιονή, στη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων ΠΚΜ, στον ΟΑΣΘ και το ΣΕΟΑΣΘ, ώστε με τη βοήθεια των θέσεων των ως άνω φορέων να καταγράψει τις στάσεις ως προς την επικινδυνότητά τους, να αναδείξει το μέγεθος του προβλήματος και στη συνέχεια να προβεί στη θέσπιση προδιαγραφών ασφάλειας στάσεων. Μόνο εννέα (9) από τους τριάντα έξι (36) Δήμους απάντησαν. γ) Απέστειλε το με αριθμό πρωτ. 1874/ έγγραφο στον Υφυπουργό Μεταφορών κ. Σπύρο Βούγια για άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο λειτουργίας του ΣΑΣΘ, όπου μεταξύ άλλων αναφερόταν ότι το ΣΑΣΘ πρέπει να «είναι αρμόδιο και να αποφασίζει για το είδος των εγκαταστάσεων εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού (τερματικοί σταθμοί, σταθμοί επιβίβασης, στέγαστρα, κλπ), καθώς και για τη θέσπιση προδιαγραφών ασφαλείας για αυτές». Το Υπουργείο δεν απάντησε ποτέ. δ) Απέστειλε το με αριθμό πρωτ. 244/ έγγραφο στους Δήμους Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς, όπου ενημερώνει τις Οικονομικές Υπηρεσίες ότι επιθυμεί να λάβει γνώση των συμβάσεων προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης στεγάστρων στάσεων αστικής συγκοινωνίας, που ισχύουν στην περιοχή ευθύνης των Δήμων, προτείνοντας συνεργασία με τους ΟΤΑ και ζητώντας ενημέρωση για τις λεπτομέρειες 8 από 68

9 συντήρησης των στεγάστρων αναμονής επιβατών στις στάσεις λεωφορείων. Στόχος του εγγράφου ήταν ο προγραμματισμός δράσεων για την αισθητική αναβάθμιση και τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης των στεγάστρων. Μετά τις απαντήσεις των Δήμων, και ειδικά του Δήμου Καλαμαριάς ο οποίος έστειλε πίνακα με τις στάσεις λεωφορείων που διαθέτουν στέγαστρα, το ΣΑΣΘ προχώρησε στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των στεγάστρων του Δήμου Καλαμαριάς με φωτογραφική τεκμηρίωση και ορισμένων του Δήμου Θεσσαλονίκης, με έμφαση στα στέγαστρα που παρουσίαζαν τη μεγαλύτερη φθορά ή κάλυψη από παράνομες διαφημίσεις. ε) Εξέδωσε δελτίο τύπου, ενημερώνοντας το κοινό και δηλώνοντας πρόθυμο να ηγηθεί ενός αγώνα συνολικής βελτίωσης των στάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ( ). στ) Στις 31/3/2014 ο Πρόεδρος του ΣΑΣΘ υπέβαλε την Εισήγηση στον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κύριο Μ. Παπαδόπουλο, τον οποίο και ενημέρωσε αναλυτικά. ζ) Στις 10/07/2014 το ΣΑΣΘ σε συνεργασία με τον ΟΑΣΘ συνέστησε ομάδες πιλοτικών αυτοψιών στάσεων και στεγάστρων σε δύο άξονες του επαρχιακού οδικού δικτύου με σκοπό να διαπιστωθεί η χρηστικότητα του ειδικού καταλόγου καταγραφής στάσεων και στεγάστρων που περιλαμβανόταν στο Υπόμνημα. Έτσι, έγινε μία αρχική εκτίμηση του συνολικού κόστους του έργου καταγραφής για όλο το επαρχιακό δίκτυο. Τα συμπεράσματα της παραπάνω πιλοτικής καταγραφής οριστικοποιήθηκαν το Δεκέμβριο του η) Στις 12/11/2014 ο Πρόεδρος του ΣΑΣΘ συνέστησε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τη σύνταξη προτάσεων για την επαναπροσέγγιση του σχεδιασμού στάσεων δημόσιας αστικής συγκοινωνίας στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης του ΣΑΣΘ. Το πόρισμα της ομάδα καθόρισε τις επόμενες ενέργειες πάνω στο κρίσιμο θέμα της καταγραφής των στάσεων. θ) Στις 21/11/2014 το ΥΠΥΜΕΔΙ απέστειλε έγγραφο στο οποίο αναφέρει ότι η εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών στάσεων και στεγάστρων στην περιοχή ευθύνης του ΣΑΣΘ μπορεί να γίνει σε επίπεδο Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παράλληλα ενημερώνει ότι έχει προωθήσει σχετική νομοθετική διάταξη για την άρση κάθε ασάφειας στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χωροθέτησης και καθορισμού προδιαγραφών στάσεων στην ΠΕ Θεσσαλονίκης. ι) Στις 20/03/2015 στο ΣΑΣΘ πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Περιφέρειας, Δήμων, Τροχαίας, ΠΕΔΚΜ, ΟΑΣΘ, ΚΤΕΛ, ΣΑΣΘ) με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, την αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων και τον καθορισμό των επόμενων ενεργειών για την αποτύπωση, καταγραφή και αξιολόγηση των στάσεων στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της ΜΕΘ. 9 από 68

10 Α Στόχοι του Έργου Για τους παραπάνω αναφερθέντες λόγους γίνεται κατανοητή η σημαντικότητα της ασφάλειας των στάσεων. Με στόχο την καλύτερη δυνατή αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε επίπεδο στάσεων και στεγάστρων όσον αφορά ζητήματα χωροθέτησης και κατ επέκταση ασφάλειας αυτών, το ΣΑΣΘ προχωράει στην διακήρυξη του παρόντος διαγωνισμού για την αποτύπωση, καταγραφή και αξιολόγηση των στάσεων και στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο του νομού Θεσσαλονίκης. Σκοπός της αποτύπωσης είναι η καταγραφή με λεπτομέρεια και ακρίβεια όλων των στάσεων του επαρχιακού και εθνικού δικτύου του νομού Θεσσαλονίκης. Σκοπός της αποτύπωσης είναι η δημιουργία μιας αναλυτικής βάσης δεδομένων με τα χαρακτηριστικά των στάσεων. Με τη χρήση της βάσης δεδομένων το ΣΑΣΘ θα επιτύχει μεγαλύτερο βαθμό αποτελεσματικότητας στην εκπόνηση του έργου του. Το ΣΑΣΘ μετά τη λήξη του έργου θα είναι σε θέση να ενημερώσει άμεσα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με το επίπεδο ασφάλειας που εξασφαλίζεται στους μετακινούμενους σε κάθε στάση αστικής συγκοινωνίας του επαρχιακού και εθνικού δικτύου του νομού Θεσσαλονίκης. Τέλος, η ενσωμάτωση των στοιχείων της αποτύπωσης σε ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα θα διευκολύνει το έργο του ΣΑΣΘ σε θέματα ίδρυσης κατάργησης μετεγκατάστασης μιας στάσης. Α Περιοχή εκπόνησης του έργου Η εκπόνηση του έργου αφορά στην καταγραφή και αποτύπωση όλων των στάσεων του ΟΑΣΘ και της ΚΤΕΛ Α.Ε. στο υπεραστικό δίκτυο ευθύνης του ΣΑΣΘ. Ειδικότερα, πρόκειται για 1800 (±5%) περίπου στάσεις. 10 από 68

11 A.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ A.2.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού Το έργο αφορά στην αποτύπωση, καταγραφή και αξιολόγηση των στάσεων και στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας του Νομού Θεσσαλονίκης στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο ευθύνης του ΣΑΣΘ. Η εργασία περιλαμβάνει δύο φάσεις: Φάση Α: Αποτύπωση και Καταγραφή των Στάσεων και Στεγάστρων Στο στάδιο αυτό αρχικά θα καταγραφούν οι συντεταγμένες του ιστού της στάσης. Για την καταγραφή θα χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένος εξοπλισμός, τελευταίας τεχνολογίας που θα κάνει καταγραφή - με γεωγραφικό στίγμα των στάσεων της περιοχής εκπόνησης του έργου. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί ψηφιοποίηση (φάση Β) με ακρίβεια τοπογραφικής αποτύπωσης. Θα χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένο προσωπικό καταγραφής και διαχείρισης της καταγεγραμμένης πληροφορίας των σημείων των στάσεων. Θα ακολουθήσει φωτογραφική αποτύπωση της στάσης με στόχο την οπτική απεικόνιση τυχόν εμποδίων, της κατάστασης του στεγάστρου εφόσον υπάρχει και γενικότερα τη χωροθέτησή της και την ενσωμάτωση αυτής στο ευρύτερο περιβάλλον. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί συμπλήρωση ενός καταλόγου καταγραφής (όνομα στάσης, θέση στάσης, χαρακτηριστικά στάσης, κλπ), το οποίο παρουσιάζεται στην Ενότητα Α.12 του παρόντος διαγωνισμού. Φάση Β: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Το παρόν έργο με τη λειτουργία του θα προσφέρει σημαντικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες και οφέλη στους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την καλύτερη δυνατή αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε επίπεδο στάσεων και στεγάστρων όσον αφορά ζητήματα χωροθέτησης και κατ επέκταση ασφάλειας αυτών, μέσα από την λεπτομερή και ακριβή καταγραφή όλων των χαρακτηριστικών των στάσεων αστικής συγκοινωνίας του επαρχιακού και εθνικού δικτύου του νομού Θεσσαλονίκης. Δημιουργώντας μια αναλυτική βάση δεδομένων, το ΣΑΣΘ θα είναι σε θέση να επιτελέσει αποτελεσματικότερα το έργο του, μέσα από τη διασύνδεση της Βάσης Δεδομένων (ΒΔ) με εμπορικά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS). Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Φάσης Β Η αρχιτεκτονική του συστήματος γεωπληροφοριακών δεδομένων για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε επίπεδο στάσεων και στεγάστρων, βάσει της οποίας ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει την δική του τεχνική πρόταση, απεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί. Το σύστημα διακρίνεται σε: Επίπεδο χρήστη 11 από 68

12 Επίπεδο συστήματος Βάσης Δεδομένων Επίπεδο αλληλεπιδράσεων με άλλα συστήματα του φορέα ή τρίτων φορέων (GIS) Εικόνα 1. Λειτουργική Αρχιτεκτονική Συστήματος Επίπεδο χρήστη Οι διαφορετικές ομάδες χρηστών διαχειριστών του συστήματος θα διαθέτουν δικαιώματα αναφορικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες που καταγράφονται στη ΒΔ. Ενδεικτικά, όλοι οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα έχουν δικαιώματα πρόσβασης (read) στα δεδομένα της ΒΔ, ενώ οι διαχειριστές του συστήματος και κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι χρήστες του φορέα θα έχουν επιπρόσθετα τη δυνατότητα επικαιροποίησης των δεδομένων της βάσης (read/write). Επίπεδο Βάσης Δεδομένων Περιλαμβάνει τη Βάση Δεδομένων για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε επίπεδο στάσεων και στεγάστρων της περιοχής παρέμβασης, όπως παρουσιάζεται αναλυτικότερα παρακάτω στις προδιαγραφές των λειτουργικών ενοτήτων. Επίπεδο αλληλεπιδράσεων με άλλα συστήματα του φορέα και τρίτων φορέων Αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της απαραίτητης υποδομής της ΒΔ και των υπηρεσιών του έργου έτσι ώστε να επιτευχθεί η ασφαλής διασύνδεση της ΒΔ με Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS) του φορέα ή τρίτων φορέων, για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε επίπεδο στάσεων και στεγάστρων. Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων Φάσης Β Βάση Δεδομένων 12 από 68

13 Το σύστημα γεωπληροφοριακών δεδομένων για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στάσεων και στεγάστρων, θα περιλαμβάνει ένα σύστημα βάσεων δεδομένων RDBMS και από ένα σύστημα διαχείρισης αρχείων (file system). Η ολοκληρωμένη Βάση Δεδομένων θα περιλαμβάνει τα δεδομένα στάσεων και στεγάστρων, τα δεδομένα που συνδέονται με τα δεδομένα στάσεων και στεγάστρων καθώς και τα μεταδεδομένα τους. Τα μεταδεδομένα θα πρέπει να περιέχουν πληροφορίες και για την αποθήκευση των δεδομένων στο σύστημα αρχείων (file system). Για την υλοποίηση της ΒΔ θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από τη χρήση των ερωτηματολογίων και της επιτόπιας αποτύπωσης και καταγραφής κατά τη Φάση Α. Τα συλλεχθέντα δεδομένα, αφού αξιολογηθούν, θα ενσωματωθούν στη ΒΔ κατόπιν κατάλληλης διαχείρισης (π.χ. γεωαναφορά, ψηφιοποίηση). Η ΒΔ θα περιλαμβάνει τις επιμέρους οντότητες που περιγράφονται στον παρακάτων Πίνακα 1. Πίνακας 1. Σύντομη περιγραφή οντοτήτων του συστήματος Οντότητα Ελεγκτής Σύντομη περιγραφή Περιγραφή του αρμοδίου ατόμου για την συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου που περιγράφει μια στάση αστικής συγκοινωνίας. Η οντότητα αυτή θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως όνομα, επίθετο, κλπ.. που σχετίζονται με τον αρμόδιο ελεγκτή. Ερωτηματολόγιο Περιγραφή του ερωτηματολογίου που περιλαμβάνει πληροφορίες για μια στάση αστικής συγκοινωνίας Στάση αστικής συγκοινωνίας Η οντότητα αυτή θα περιλαμβάνει στοιχεία που σχετίζονται με το ερωτηματολόγιο, όπως ημερομηνία/ώρα συμπλήρωσης, συνοδευτικά έγγραφα (σκαριφήματα, φωτογραφίες), κλπ. Περιγραφή μιας στάσης αστικής συγκοινωνίας Η οντότητα αυτή θα περιλαμβάνει στοιχεία που περιγράφουν μια στάση αστικής συγκοινωνίας όπως: κωδικός στάσης, όνομα στάσης, γραμμή, τύπος στάσης (μόνιμη/προσωρινή), κατεύθυνση γραμμής, κύριοι πόλοι γένεσης μετακινήσεων (σχολεία, κρατικές υπηρεσίες, κπλ.), θέση σε σχέση με την πλησιέστερη διασταύρωση, απόσταση από την προηγούμενη/επόμενη στάση, απόσταση ιστού στάσης από το ρείθρο/τέλος ασφάλτου, προβλήματα με διαμορφώσεις, γενικά σχόλια ελεγκτή, κλπ. 13 από 68

14 Οντότητα Τοποθεσία Σύντομη περιγραφή Περιγραφή της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται μια στάση αστικής συγκοινωνίας Στέγαστρο Η οντότητα αυτή θα περιλαμβάνει στοιχεία που περιγράφουν την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται μια στάση αστικής συγκοινωνίας, όπως το είδος της περιοχής (κατοικημένη ή μη), την οδό, κλπ. Περιγραφή του στεγάστρου που βρίσκεται σε κάποια στάση αστικής συγκοινωνίας. Περιοχή αποβίβασης Η οντότητα αυτή θα περιλαμβάνει στοιχεία που περιγράφουν το στέγαστρο που συνοδεύει μια στάση αστικής συγκοινωνίας. Τέτοια στοιχεία είναι: ο τύπος του στεγάστρου (ανοικτό/κλειστό), το είδος του στεγάστρου (τυποποιημένο, άλλο), οι διαστάσεις, πληροφορίες για υποστήριξη τροχοκαθισμάτων, απόσταση από ρείθρο, φθορές, βαθμολογία ελεγκτή καθώς επίσης και σχόλια/προτάσεις βελτίωσης ελεγκτή. Περιγραφή της περιοχής αποβίβασης μιας στάσης αστικής συγκοινωνίας. Πεζοδρόμιο Η οντότητα αυτή θα περιλαμβάνει στοιχεία που περιγράφουν την περιοχή αποβίβασης μιας στάσης αστικής συγκοινωνίας. Τέτοια στοιχεία είναι: αν υπάρχει ικανοποιητικός χώρος αποβίβασης, που βρίσκεται η περιοχή αποβίβασης σε σχέση με το ρείθρο, υλικό κατασκευής, προβλήματα επιφάνειας, εμπόδια κίνησης τροχοκαθισμάτων, σύνδεση με την πλησιέστερη διασταύρωση, ύπαρξη στάσης στην αντίθετη κατεύθυνση, σύνδεση με άλλες λεωφορειακές γραμμές, σχόλια και προτάσεις ελεγκτή, κλπ. Περιγραφή του πεζοδρομίου στην περιοχή αποβίβασης. Θέσεις αναμονής Η οντότητα αυτή θα περιλαμβάνει στοιχεία που περιγράφουν το πεζοδρόμιο στην περιοχή αποβίβασης μιας στάσης αστικής συγκοινωνίας, όπως: πλάτος, ελάχιστο χρηστικό πλάτος, εμπόδια, βαθμολογία ελεγκτή, κλπ. Περιγραφή θέσεων αναμονής σε μια στάση αστικής συγκοινωνίας. Η οντότητα αυτή θα περιλαμβάνει στοιχεία που περιγράφουν τις θέσεις αναμονής σε μια στάση αστικής συγκοινωνίας, όπως: απόσταση από ρείθρο, αριθμός και 14 από 68

15 Οντότητα Κυκλοφοριακά ζητήματα Σύντομη περιγραφή τύπος καθισμάτων, αν είναι κάτω από το στέγαστρο ή όχι, προβλήματα που εντοπίστηκαν από τον ελεγκτή καθώς επίσης και βαθμολογία, προτάσεις βελτίωσης και σχόλια του ελεγκτή. Περιγραφή ποικίλων κυκλοφοριακών ζητημάτων που σχετίζονται με μια στάση αστικής συγκοινωνίας. Φωτισμός Η οντότητα αυτή θα περιλαμβάνει στοιχεία που σχετίζονται με μια στάση αστικής συγκοινωνίας όπως: τύπος και πλήθος λωρίδων κυκλοφορίας, ύπαρξη σταθμευμένων οχημάτων, όριο ταχύτητας, τρόπος ρύθμισης κυκλοφορίας, δυνατότητα στάθμευσης, κίνδυνοι, σχόλια ελεγκτή, κλπ. Περιγραφή διαθέσιμου φωτισμού μιας στάσης αστικής συγκοινωνίας. Τηλέφωνο Η οντότητα αυτή θα περιλαμβάνει στοιχεία που σχετίζονται με τον φωτισμό μιας στάσης αστικής συγκοινωνίας, όπως: τύπος φωτισμού, αν ο φωτισμός προκαλεί θάμπωμα, αν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος, σχόλια ελεγκτή, κλπ. Περιγραφή διαθέσιμων τηλεφώνων σε μια στάση αστικής συγκοινωνίας. Πληροφορία Η οντότητα αυτή θα περιλαμβάνει στοιχεία που σχετίζονται με τα διαθέσιμα τηλεφώνα σε μια στάση αστικής συγκοινωνίας, όπως: ύπαρξη ή όχι τηλεφώνου, πρόσβαση τροχοκαθίσματος, ύπαρξη συσκευής κλήσης αμέσου δράσεως, σχόλια ελεγκτή, κλπ. Περιγραφή διαθέσιμων πληροφοριών που προσφέρονται σε μια στάση αστικής συγκοινωνίας. Δοχεία απορριμμάτων Η οντότητα αυτή θα περιλαμβάνει στοιχεία που σχετίζονται με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε μια στάση αστικής συγκοινωνίας. Τέτοια στοιχεία είναι: η ύπαρξη πινακίδας, ο τόπος ανάρτησης της πινακίδας, η εμφάνιση του ονόματος του παρόχου, πληροφορίες δρομολογίων, πρόσβαση τροχοκαθισμάτων στις διάφορες πινακίδες, μορφή πληροφορίας (ηχητική, Braille, κλπ.), πληροφορία πραγματικού χρόνου, προβλήματα που εντοπίστηκαν από τον ελεγκτή, σχόλια ελεγκτή, κλπ. Περιγραφή δοχείων απορριμμάτων που βρίσκονται σε μια στάση αστικής συγκοινωνίας. 15 από 68

16 Οντότητα Σύντομη περιγραφή Η οντότητα αυτή θα περιλαμβάνει στοιχεία που σχετίζονται με τα δοχεία απορριμμάτων σε μια στάση αστικής συγκοινωνίας, όπως: είδος δοχείων απορριμμάτων (συνδεδεμένα με το στέγαστρο, ανεξάρτητα από το στέγαστρο, κάδος απορριμμάτων, άλλο) προβλήματα (διάσπαρτα απορρίμματα στη γύρω περιοχή, γκράφιτι, κλπ.), προτάσεις βελτίωσης και σχόλια ελεγκτή. Το υποσύστημα της ΒΔ πρέπει να παρέχει τους μηχανισμούς για την υλοποίηση ενδεικτικά των παρακάτω: Πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα της βάσης δεδομένων καθώς και η προστασία της από κακόβουλες ενέργειες Αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με την ταυτοποίηση χρηστών (οι προδιαγραφές σχετικά με την ασφάλεια θα δοθούν στον ανάδοχο από τον φορέα). Αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών για τις υπηρεσίες καταχώρησης δεδομένων, χρονοσήμανσης (οι προδιαγραφές σχετικά με την ασφάλεια θα δοθούν στον ανάδοχο από τον φορέα). Αποθήκευση και ανάκτηση αρχείων που αφορούν δεδομένα στάσεων και στεγάστρων (οι προδιαγραφές σχετικά με την ασφάλεια θα δοθούν στον ανάδοχο από τον φορέα). Ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων. Ο ανάδοχος του παρόντος έργου θα πρέπει να ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες και τους κανόνες που προβλέπονται στον σχεδιασμό και υλοποίηση βάσεων δεδομένων. Τα βασικά στάδια ανάπτυξης της βάσης δεδομένων με τις διαδικασίες και τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθηθούν είναι: Καθορισμός των απαιτήσεων των χρηστών και εννοιολογικός σχεδιασμός της βάσης δεδομένων. Λογικός σχεδιασμός της βάσης δεδομένων. Φυσικός σχεδιασμός και υλοποίηση της βάσης δεδομένων. Δοκιμαστική εφαρμογή και βελτίωση της βάσης δεδομένων. Εισαγωγή των δεδομένων στη βάση. Παρακολούθηση της λειτουργίας και συντήρηση της Βάσης Δεδομένων. Το προσφερόμενο υποσύστημα θα πρέπει να βασίζεται σε ευρέως διαδεδομένες τεχνολογίες RDBMS και ενδεικτικά να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά : Παράλληλη εκτέλεση query Υποστηριζόμενα πρότυπα ODBC, RPC, κ.λπ., Υποστήριξη Stored Procedures και Database Triggers 16 από 68

17 Δυνατότητα επικοινωνίας με ετερογενείς Βάσεις Δεδομένων Μια δυνατή μορφή αναπαράστασης του εννοιολογικού μοντέλου δεδομένων είναι και το διάγραμμα ενοτήτων συσχετίσεων (Entity Relationship Diagram ERD) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο έργο. Οι αρχικές πληροφορίες παράμετροι για τη δημιουργία του διαγράμματος ER παρέχονται από τα αποτελέσματα της διαδικασίας καταγραφής απαιτήσεων, δηλαδή από την ανάλυση των δεδομένων που θα συλλεχθούν προς καταγραφή μέσα από τη χρήση των ερωτηματολογίων της Φάσης Α. Υποδομή διασύνδεσης ΒΔ με εξωτερικά συστήματα Η ΒΔ θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη υποδομή για τη ασφαλή διασύνδεσή της με εξωτερικά συστήματα, όπως με το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΑΣΘ (π.χ. ArcGIS 10.0). Η βάση δεδομένων θα είναι σε μορφή geospatial data base και θα εγκατασταθεί σε εξυπηρετητή (server) βάσεων δεδομένων του φορέα σε περιβάλλον σχεσιακής βάσης δεδομένων ενώ η δομή των πινάκων και κυρίως των πινάκων των χωρικών δεδομένων πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένη ώστε να είναι προσβάσιμα από τα κύρια εμπορικά λογισμικά GIS. Ο ανάδοχος δεν θα προμηθεύσει άδειες χρήσης του λογισμικού των βάσεων δεδομένων. Οι άδειες χρήσης θα παρασχεθούν από το ΣΑΣΘ. Η βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει: Διανυσματικής δομής χωρικά σημειακά δεδομένα (vector), ορίων στάσεων Διανυσματικής δομής χωρικά σημειακά δεδομένα (vector), ορίων στεγάστρων Δεδομένα αποθηκευμένα σε πίνακα, αλφαριθμητικής μορφής ιδιοτήτων στάσεων Μεταδεδομένα, που παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικές με τα δεδομένα Κατά την υλοποίηση της Βάσης Δεδομένων θα γίνει ομογενοποίηση των δεδομένων έτσι ώστε να υπάρχει κοινό σύστημα αναφοράς (πεδίο τιμών, αντιστοιχία τιμών, εύρος τιμών) για όλα τα δεδομένα που ανήκουν σε αντίστοιχες κατηγορίες. Οι πίνακες της Βάσης Δεδομένων θα κανονικοποιηθούν, δηλαδή θα οργανωθούν με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγονται προβλήματα πλεονασμού δεδομένων και κατ επέκταση ανωμαλίες στην ενημέρωση των δεδομένων. Κατά τη διαδικασία της κανονικοποίησης θα γίνει κατάλληλη κωδικοποίηση των δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την κωδικοποίηση που θα τηρηθεί στο GIS όσο και αυτή που ακολουθείται στη διεθνή και εθνική νομοθεσία. Επίσης, θα εντοπιστούν οι συσχετίσεις μεταξύ των δεδομένων και θα οριστούν οι αντίστοιχοι περιορισμοί (constraints) στη Βάση Δεδομένων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων. 17 από 68

18 Τέλος, θα υπάρχει έλεγχος εύρους τιμών και δυνατότητας εισαγωγής κενών τιμών στα πεδία των πινάκων της Βάσης Δεδομένων. Συμπληρωματικά στις γενικές απαιτήσεις, η σχεδίαση του μοντέλου γεω δεδομένων παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες σε σχέση με ένα μοντέλο «κλασικών» δεδομένων, οι οποίες μπορούν να συνοψιστούν: στη δυνατότητα άμεσης συσχέτισης μιας κύριας οντότητας με μια αντίστοιχη (abstract) χωρική οντότητα. στη δυνατότητα άμεσης συσχέτισης μιας κύριας οντότητας με περισσότερες της μιας (abstract) χωρικές οντότητες, αναλόγως κλίμακας ή εφαρμογής (multi spatial / temporal instances) στην ύπαρξη σχέσεων χωρικού τύπου μεταξύ οντοτήτων («τοπολογία») στην ύπαρξη σχέσεων τοπολογίας που προκύπτουν μετά από υπολογισμούς (δυναμικά) στην εγγενή πολυπλοκότητα του σχεδιασμού των μεταδεδομένων χωρικού τύπου, ακριβώς λόγω των ανωτέρω ιδιαιτεροτήτων Κάθε στάδιο ανάπτυξης της βάσης δεδομένων θα συνοδεύεται από τεχνική έκθεση (κείμενα, διαγράμματα, πίνακες κλπ) που θα τεκμηριώνει τις προτεινόμενες λύσεις. Κάθε ενδιάμεσο στάδιο θα πρέπει να εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή. Για τον επιτυχή σχεδιασμό της βάσης ο ανάδοχος θα πρέπει: Να έχει μια αμφίδρομη επικοινωνία με την υπηρεσία και τους χρήστες της βάσης. Να ακολουθηθεί μια σπονδυλωτή μεθοδολογία κατά τη διαδικασία μοντελοποίησης των δεδομένων. Να υιοθετηθεί μια διαδικασία βασισμένη στη φύση των δεδομένων. Να ενσωματωθούν στα μοντέλα των δεδομένων διαδικασίες σπονδυλωτής δόμησης και ολοκλήρωσης. Να χρησιμοποιήσει διαγράμματα για την παρουσίαση των μοντέλων των δεδομένων. Να χρησιμοποιήσει σύγχρονες μεθοδολογίες δημιουργίας διαγραμμάτων και γλώσσες μοντελοποίησης βάσης δεδομένων Να τεκμηριώνει τα διαγράμματα των μοντέλων δεδομένων με κείμενα, πίνακες, επεξηγήσεις κλπ. Η ανάπτυξη της βάσης δεδομένων έως και το στάδιο του φυσικού σχεδιασμού και υλοποίησης της βάσης θα γίνει με εξοπλισμό που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος θα εγκαταστήσει την βάση σε εξυπηρετητή (server) του ΣΑΣΘ. A.2.2 Χρονοδιάγραμμα και Παραδοτέα του Έργου Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 18 από 68

19 ΜΗΝΕΣ Φάση Α Φάση Β Παραδοτέα του Έργου Φάση Α Φωτογραφικό Υλικό Συμπληρωμένα Ερωτηματολόγια Φάση Β Βάση Δεδομένων Γεωγραφικού Πληροφορικού Συστήματος Τεχνική Έκθεση Εγχειρίδιο χρήσης ΒΔ A.2.3 Προϋπολογισμός Έργου Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ,50, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: ,00, Φ.Π.Α.: ,50 ). A.2.4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα Αρχή: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65 Τηλέφωνο: Fax: A.2.5 Ενημέρωση Ενδιαφερομένων - Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού Η πλήρης Διακήρυξη διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο από τις 08/04/2015. Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το Τεύχος Διακήρυξης ηλεκτρονικά. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει απαραίτητα να αποστείλουν στην 19 από 68

20 Αναθετουσα Αρχή επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα πλήρη στοιχεία τους (Επωνυμία, Διεύθυνση, Αριθμό Τηλεφώνου, Αριθμό Τηλεομοιοτυπίας, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, κλπ.) έτσι ώστε το ΣΑΣΘ να έχει στη διάθεση του πλήρη καταλογο όσων παρέλαβαν την διακήρυξη για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις επ αυτής. Επίσης, οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το Τεύχος Διακήρυξης κατόπιν έγγραφης Αίτησης. Στις Αιτήσεις θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία των Υποψηφίων (Επωνυμία, Διεύθυνση, Αριθμό Τηλεφώνου, Αριθμό Τηλεομοιοτυπίας, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, κλπ.). Οι Αιτήσεις Παραλαβής του Τεύχους της Διακήρυξης υποβάλλονται εγγράφως και αυτοπροσώπως από τους Υποψηφίους ή από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορέα (courier) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Οι Αιτήσεις Παραλαβής των Τευχών της Διακήρυξης παραλαμβάνονται και πρωτοκολλούνται από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι Υποψήφιοι που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα και έγκυρα, ως ανωτέρω, Αίτηση παραλαβής του Τεύχους της Διακήρυξης μπορούν να παραλαμβάνουν (σε έντυπη μόνο μορφή) από την ημέρα πρωτοκόλλησης της σχετικής Αίτησής τους και από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής το Τεύχος της Διακήρυξης, αυτοπροσώπως ή μέσω κατάλληλα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους ή μέσω εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό ταχυμεταφορέα (courier), με χρέωση του παραλήπτη. Οι παραλήπτες του Τεύχους της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίγραφο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας, σύμφωνα με τον Πίνακα Περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων, και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωστοποιήσουν εγκαίρως και εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, ζητώντας παράλληλα νέο πλήρες αντίγραφο. Διευκρινίσεις: Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων, η παραλαβή του Τεύχους της Διακήρυξης «αυτοπροσώπως» αναφέρεται στην παραλαβή του από το νόμιμο εκπρόσωπό τους. Στην περίπτωση παραλαβής του Τεύχους της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορέα (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή του. A.2.6 Θεσμικό Πλαίσιο O παρών Διαγωνισμός θα διενεργηθεί έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 2898/2001 (ΦΕΚ Α 71/ ) περί Σύστασης και Λειτουργίας Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ, όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα Τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του ΣΑΣΘ, όπως εγκρίθηκε με την αριθμό Α-15932/1161 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β 458/ ) 20 από 68

Ταχ. /νση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65. Κώδικας Πληροφορ. : Ιφιγένεια Μπαλαµπέκου Τηλ. : 2310 483070 Fax : 2310 483071 Ε-mail : info@sasth.

Ταχ. /νση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65. Κώδικας Πληροφορ. : Ιφιγένεια Μπαλαµπέκου Τηλ. : 2310 483070 Fax : 2310 483071 Ε-mail : info@sasth. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ. /νση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65 Ταχ. : 57001 Κώδικας Πληροφορ. : Ιφιγένεια Μπαλαµπέκου Τηλ. : 2310 483070 Fax : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 2 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 2 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 2 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου και Τμημάτων... 2 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Αρ.Μελ. :1/2014 Αρ.Πρωτ. :6805/12-3-2014 Αρ.Αποφ.Δημάρχου:98/12-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 1 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου και Τμημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα, 12/12/2013 Τηλέφωνο: 213-2168156 Φαξ : 210-9248942 Αρ. Πρ.:16924

Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα, 12/12/2013 Τηλέφωνο: 213-2168156 Φαξ : 210-9248942 Αρ. Πρ.:16924 Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα, 12/12/2013 Τηλέφωνο: 213-2168156

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα Πλοήγησης και Ξενάγησης στο Δήμο Μετσόβου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Προϋπολογισμός: 193.496,00 χωρίς ΦΠΑ (238.000,00 συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013 [1] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6560 Αιγάλεω: 01/11/2013 Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 19/09/2013

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 19/09/2013 [1] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5658 Αιγάλεω: 19/09/2013 Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ: ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διάρκεια: έως 31 Οκτωβρίου 2015 Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ψηφιοποίηση περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 28-05-2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 6643/1076 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α. Η ΕΛΠΙΣ Δ/νση: Δημητσάνας 7, Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Τηλ:. 210 6494136, Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 06/09/2013 Παρασκευή 11:00 π.μ.

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 06/09/2013 Παρασκευή 11:00 π.μ. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης Μυτιλήνη, 16/7/2013 Ταχ. Δ/νση: ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, Τ.Κ. 81100 Τηλέφωνο : 22510 28187 FAX: 22510 23466 E-mail : publibmyt@lesvos.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με αντικείμενο «Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου ForestLife» για τις ανάγκες του έργου LIFE - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ με τον αριθμό LIFE14/GIE/GR/000304,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» Τίτλος Πράξης: «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ.Α.Τ.» Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.Τ. Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 (με Φ.Π.Α.) Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος έργου: «Εκτίμηση της βιοασφάλειας τροφίμων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από παιδιά στην Ελλάδα»

Τίτλος έργου: «Εκτίμηση της βιοασφάλειας τροφίμων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από παιδιά στην Ελλάδα» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κ. Κ. Παππάς Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Ταχ. Δ/νση : Λ. Ελευθερίας και Ευκλείδη Ταχ. Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : Μάγκου Κωνσταντίνα Τηλ. : 2653360011 Fax : 2651062794 Ε-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 119.427,47 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 119.427,47 ΕΥΡΩ Το έργο Living History Living nature" με ακρωνύμιο Lhi-Lna υλοποιείται στο IPA Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ, 30 / 07 / 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Για τον «Ορισμό ορκωτού ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html GR-Ηράκλειο: Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002508168 2014-12-29

14PROC002508168 2014-12-29 Το έργο Living History Living nature II" με ακρωνύμιο Lhi-Lna II υλοποιείται στο IPA Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΨΩ-649 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Αγγελή Γάτσου Ταχ. Κώδικας: 584 00 Αριδαία Τηλέφωνο:2384350253, FAX: 2384021226 e-mail: tech@0598.syzefxis.gov.gr Αριδαία, 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σας ενημερώνουμε ότι με την 1137 Απόφαση (ΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Π.Π. 2011.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Π.Π. 2011. Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα 29/12/2011 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία: 15-09-2015 Αρμόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213.1314576 www.inedivim.gr Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Αρ.πρωτ.: 620/80/15-09-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

για την Προμήθεια Εκτυπωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

για την Προμήθεια Εκτυπωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ για την Προμήθεια Εκτυπωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 9 Απρίλιου 2015 Αρ. Πρωτ.:.165046(1397) ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Βέροια, 9 Απρίλιου 2015 Αρ. Πρωτ.:.165046(1397) ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ. Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Απόφαση Ένταξης: 472/20-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 372332 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Λειτουργικός εξοπλισμός διαμόρφωση χώρων της Σ.Υ.Δ.» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΔ46ΨΧΛΨ-Η59. INTERREG IV ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 Θεσσαλονίκη, 10/04/2012

ΑΔΑ: Β4ΩΔ46ΨΧΛΨ-Η59. INTERREG IV ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 Θεσσαλονίκη, 10/04/2012 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) INTERREG IV ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 Θεσσαλονίκη, 10/04/2012 Ταχ. Διεύθυνση : Ελ. Βενιζέλου 64, 6 ος όροφος Ταχ. Κώδικας : 54631,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003127802 2015-10-06

15PROC003127802 2015-10-06 Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Koλοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 210-9282153

Διαβάστε περισσότερα

21/10/2013 21/10/2013

21/10/2013 21/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Τ.Κ. 81400, Τηλέφωνο : 22540 20055. 20093 FAX: 22540 20055 E-mail : dtylimnou@gmail.com Μύρινα 21-10-2013 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002939520 2015-07-28

15PROC002939520 2015-07-28 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [πλακών πεζοδρομίου(50χ50cm) -πρόχυτα κράσπεδα(0,15cmχ0,3cmχ1μ)- Αδρανή υλικά ] ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ AΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ.:17/15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμος Ηρακλείου. Προϋπολογισμού 185.0000 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Ηρακλείου. Προϋπολογισμού 185.0000 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 ΤΚ 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΞΨ-ΓΙ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 16/09/2013 Αρ. πρωτ. 38282 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 210 3600520 ΑΦΜ: 997422860 ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 132 28 η Ανακοίνωση ΘΕΜΑ: «ΕΣΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 370261 Προκήρυξη Β Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΗΑ-7ΙΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΗΑ-7ΙΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 92148 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 613/2013 Από το Πρακτικό της 62ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 -----

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μαυριωτίσσης, Τ.Κ. 52 100 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Γέρου Βασιλική Τηλ : 24670 55626 Φαξ: 24670 55657 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2014 2015» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ, 1/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 634 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 26225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Καμπέρος

Διαβάστε περισσότερα

Green Spots ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Green Spots ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Green Spots ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠHΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GREEN SPOTS

Διαβάστε περισσότερα