ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θεσσαλονίκη : 03/04/2015 Aρ. Πρωτοκόλλου : 609

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θεσσαλονίκη : 03/04/2015 Aρ. Πρωτοκόλλου : 609"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ. Δ/νση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 65 Ταχ. : Κώδικας Πληροφορ. : Σάμουελ Αλέξιος Σάλεμ Τηλ. : Fax : Ε-mail : Θεσσαλονίκη : 03/04/2015 Aρ. Πρωτοκόλλου : 609 Νο 1/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 A.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 A.1.1 Περιβάλλον του Έργου... 6 Α ΓΕΝΙΚΆ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΑΣΤΙΚΈΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΊΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΡΌΛΟ ΤΟΥ ΣΑΣΘ ΣΤΗ ΧΩΡΟΘΈΤΗΣΗ ΣΤΆΣΕΩΝ... 6 A.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ A.2.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού A.2.2 Χρονοδιάγραμμα και Παραδοτέα του Έργου A.2.3 Προϋπολογισμός Έργου A.2.4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής A.2.5 Ενημέρωση Ενδιαφερομένων - Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού A.2.6 Θεσμικό Πλαίσιο A.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ A.3.1 Δικαίωμα Συμμετοχής A.3.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής A.3.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής A.3.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης A.3.5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής A.4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ A.4.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών A.4.2 Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς A.4.3 Ισχύς Προσφορών A.4.4 Εναλλακτικές Προσφορές A.4.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα A.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ A.5.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού A.5.2 Απόρριψη Προσφορών A.5.3 Ενστάσεις Προσφυγές A.5.4 Κατακύρωση Ματαίωση Διαγωνισμού A.6 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ A.6.1 Κατάρτιση Σύμβασης A.6.2 Τόπος Παράδοσης του Έργου A.6.3 Διαδικασία Παραλαβής Έργου A.6.4 Τρόπος Πληρωμής A.6.5 Υποχρεώσεις Αναδόχου A.6.6 Εμπιστευτικότητα A.6.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία A.7 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ A.7.1 Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης A.7.2 Τρόπος Βαθμολόγησης A.8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A.9 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ A.10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ A.11 ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ A.12 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ από 68

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα (από τεχνικοοικονομική άποψη) Προσφορά. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.: ,50, (58.850,00, Φ.Π.Α 23%.: ,50 ). Εντος τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της σύμβασης 23/04/2015 και ώρα 14:00 μ.μ. Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 27/04 /2015 και ώρα 13:00 μ.μ. 3 από 68

4 ΟΡΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΠΠΕ) ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Το παρόν Τεύχος το οποίο περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου, τους όρους και τις διαδικασίες, με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Το Συλλογικό Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής με την αρμοδιότητα της διεξαγωγής των διαδικασιών του Διαγωνισμού. Το Συλλογικό Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής με αρμοδιότητα την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την Παραλαβή των προβλεπόμενων Παραδοτέων. Το προδιαγραφόμενο από τη Διακήρυξη αντικείμενο που καλείται να υλοποιήσει ο Ανάδοχος. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Το Συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (Αναθέτουσας Αρχής Αναδόχου) για την υλοποίηση του Έργου. Περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη Σύμβαση, β. την παρούσα Διακήρυξη, γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. Το Κόστος του Έργου (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που υποβάλλει Αίτηση παραλαβής της παρούσας, σύμφωνα με την περιλαμβανόμενη στην παρούσα διαδικασία. Κάθε Υποψήφιος που υποβάλλει Προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Ο Προσφέρων του οποίου η Προσφορά αναδεικνύεται στο πλαίσιο των διαδικασιών του Διαγωνισμού ως πλέον συμφέρουσα. Ο Προσφέρων στον οποίο με Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής κατακυρώνεται η υλοποίηση του Έργου και καλείται να υπογράψει τη Σύμβαση για την υλοποίηση του Έργου. 4 από 68

5 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ Ο Προσφέρων που συνάπτει τη Σύμβαση και αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου. Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωση του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, κλπ) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. 5 από 68

6 A.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ A.1.1 Περιβάλλον του Έργου Α Γενικά για τις Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες και το ρόλο του ΣΑΣΘ στη χωροθέτηση στάσεων O ρόλος των Δημόσιων Αστικών Συγκοινωνιών (ΔΑΣ) μίας περιοχής αν και αυτονόητος κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί εξ αρχής: οι ΔΑΣ εκτελούν μία κοινωνική υπηρεσία που εξασφαλίζει στον πληθυσμό της περιοχής ένα ανεκτό επίπεδο προσιτότητας και κινητικότητας. Ο κοινωνικός ρόλος των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών φαίνεται έμπρακτα από το γεγονός ότι στην πλειοψηφία των πόλεων που ενώ από οικονομική άποψη η διατήρησή τους δεν ήταν συμφέρουσα, οι ΔΑΣ διατηρήθηκαν και υποστηρίχτηκαν με επιδοτήσεις ή άλλους τρόπους. Περιοχές που δεν καλύπτονται καθόλου από ΔΑΣ είναι ελάχιστες σε παγκόσμια κλίμακα 1. Πέρα όμως από τον καθαρά κοινωνικό τους ρόλο, που μεταφράζεται στην παροχή κινητικότητας και προσιτότητας στους οικονομικά ασθενείς χρήστες, οι ΔΑΣ αποτελούν τον σύγχρονο και στρατηγικής σημασίας τρόπο για μείωση της χρήσης των ΙΧ στις αστικές περιοχές με τα υφιστάμενα προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης. Δεν είναι τυχαίο, που η προώθηση των ΔΑΣ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και αποτελεσματικότερα μέτρα των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που εκπονούνται συστηματικά πλέον πανευρωπαϊκά. Προς επίρρωση της σημασίας του ρόλου των ΔΑΣ, στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης που εκπόνησε το ΣΑΣΘ, οι δημόσιες συγκοινωνίες αναγνωρίζονται ως ο βασικός πυλώνας για την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης κινητικότητας και της αστικής ανάπτυξης. Η μείωση του εξωτερικού κόστους που δημιουργείται από τις καθημερινές μετακινήσεις προσώπων, στις αστικές κυρίως περιοχές, η δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας από την αύξηση του μεριδίου των δημόσιων συγκοινωνιών και η δυνατότητα των πολιτών να ζουν σε μια πιο ανθρώπινη κοινωνία, είναι ορισμένα μόνο από τα οφέλη που σχετίζονται με τη χρήση των μαζικών μέσων μεταφοράς. Το υφιστάμενο δίκτυο εξυπηρέτησης των ΔΑΣ στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης παρέχεται κατά βάση (από πλευράς έκτασης) από τον ΟΑΣΘ και δευτερευόντως από την ΚΤΕΛ ΑΕ και είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο (καλύπτει το σύνολο της περιφερειακής ενότητας και πρώην νομού Θεσσαλονίκης) μετά από συνεχείς επεκτάσεις του αρχικά ορισθέντος δικτύου και την προγραμματική συμφωνία με την 1 Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες, Γ.Α. Γιαννόπουλος, Τόμος 1 Λεωφορειακές Συγκοινωνίες, Εκδόσεις Παρατηρητής από 68

7 ΚΤΕΛ ΑΕ. Η επέκταση του παρεχόμενου έργου από τις ΔΑΣ στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, η οποία στηρίχτηκε στη βασική φιλοσοφία «παροχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερης εξυπηρέτησης στους κατοίκους μιας ή περισσοτέρων περιοχών, με το μικρότερο δυνατό τελικό κόστος», ενώ επέφερε θετικά αποτελέσματα στην εξυπηρέτηση των κατοίκων, που αποδεικνύεται από την αύξηση της επιβατικής κίνησης, χαρακτηρίζεται από ελλείψεις ή ανεπάρκεια σε ορισμένα θέματα. Οι ελλείψεις κατά βάση αφορούν στο γεγονός ότι οι ΔΑΣ κλήθηκαν να εξυπηρετήσουν περιοχές με δεδομένη την άναρχη οικιστική ανάπτυξη και το ελλιπές οδικό δίκτυο, χαρακτηριστικά των αστικών και περιαστικών περιοχών όλης της ελληνικής επικράτειας βεβαίως και όχι μόνο της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. Ανεξαρτήτως των θεσμοθετημένων ή ασαφών αρμοδιοτήτων του ΣΑΣΘ, η πολιτική του ΣΑΣΘ από τη σύστασή του για την εξέταση ίδρυσης, μεταφοράς ή κατάργησης μίας στάσης ήταν και είναι η εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων κατοίκων χρηστών, στο πλαίσιο πάντα της διασφάλισης όσο το δυνατόν υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας για οχήματα και πεζούς. Τα «εργαλεία» που διαθέτει το ΣΑΣΘ για το σκοπό αυτό είναι το περιορισμένο νομοθετικό πλαίσιο (Κ.Ο.Κ και ΥΑ 52907, ΦΕΚ Β 2621/ για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία), το οποίο περιέχει κατά βάση απαγορεύσεις, ενώ κριτήρια για τη βέλτιστη χωροθέτηση στάσεων εμφανίζονται ως οδηγίες και καλές πρακτικές στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Η απουσία εθνικών τεχνικών προδιαγραφών για το θέμα της χωροθέτησης και της ασφάλειας των στάσεων είτε σε αστική είτε σε υπεραστική περιοχή αναγάγει τελικά τα κριτήρια επιλογής και απόφασης στους κανόνες κοινής καλής πρακτικής, με κάποιο βαθμό υποκειμενικότητας φυσικά. Αυτό που καλείται το ΣΑΣΘ ουσιαστικά να κάνει σε ότι αφορά στη χωροθέτηση ή μεταφορά των στάσεων είναι να βρίσκει κάθε φορά τη «χρυσή τομή» μεταξύ της μέγιστης εξυπηρέτησης των χρηστών και της ασφάλειας αυτών, προσπαθώντας πάντα να εκτιμά τις επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) από την κάθε απόφαση. Επιπλέον, η πιθανή εξέταση και επιβολή αυστηρών κανόνων προδιαγραφών στη χωροθέτηση ή μεταφορά των στάσεων θα οδηγούσε ενδεχομένως στην κατάργηση πλήθους υφιστάμενων στάσεων, τόσο στο αστικό όσο και στο υπεραστικό δίκτυο. Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα πιθανά προβλήματα και επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των χρηστών και σε άλλες λειτουργίες που σχετίζονται με τη χωροθέτηση των στάσεων. Πιο συγκεκριμένα, η πιθανή κατάργηση στάσεων στο υπεραστικό δίκτυο θα επιφέρει την «συγκοινωνιακή απομόνωση» προαστιακών περιοχών όπου είναι εγκατεστημένες πλήθος χρήσεων γης με σημαντικό πλήθος εργαζομένων που χρησιμοποιούν καθημερινά τις ΔΣ για τη μετακίνησή τους. Το αποτέλεσμα θα είναι η μεταστροφή εκ νέου στο ιδιωτικής χρήσης όχημα με όποιες αρνητικές συνέπειες και η αύξηση στο κόστος μετακίνησης. Επιπλέον, οι όποιοι περιορισμοί πρέπει να λάβουν υπόψη την εκτεταμένη χρήση των στάσεων των δημοσίων συγκοινωνιών από τους μαθητές για τη μετακίνησή τους από και προς τα σχολεία τους, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, όπου εμφανίζονται καθυστερήσεις και προβλήματα στις διαδικασίες ανάθεσης του έργου της μεταφοράς των μαθητών. 7 από 68

8 Α Ιστορικό ενεργειών ΣΑΣΘ σε θέματα χωροθέτησης στάσεων Το ΣΑΣΘ με την με αρ. πρωτ. 1400/ απόφαση του Προέδρου ΣΑΣΘ εκπόνησε «Υπόμνημα για τις Προϋποθέσεις Χωροθέτησης και Ασφάλειας Στάσεων Αστικών Συγκοινωνιών» με σκοπό την ολοκληρωμένη θεώρηση του θέματος χωροθέτησης και ασφάλειας των στάσεων στο οδικό δίκτυο του ΟΑΣΘ και της ΚΤΕΛ ΑΕ Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτού του Υπομνήματος, το οποίο έχει ήδη αποσταλεί στο ΥΠΥΜΕΔΙ πραγματοποιήθηκε αναλυτική μελέτη της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με τις αρμοδιότητες των φορέων της πόλης στο θέμα της χωροθέτησης στάσεων ανά κατηγορία οδικού δικτύου, αναφορά σε καλές πρακτικές που ισχύουν διεθνώς και τέλος διατυπώθηκαν προτάσεις σε επίπεδο νομοθεσίας, τεχνικών προδιαγραφών, δημιουργίας καταλόγου καταγραφής των χαρακτηριστικών των στάσεων αλλά και συνεργιών που απαιτούνται από συναρμόδιους φορείς. Η ενέργεια αυτή είναι και η πλέον πρόσφατη προσπάθεια του ΣΑΣΘ να αναδείξει τη σημαντικότητα του θέματος της χωροθέτησης και ασφάλειας των στάσεων στην περιοχή ευθύνης του. Παλαιότερες ενέργειες αποτελούν: α) Αποφάσισε ομόφωνα στην 156η συνεδρίασή του ( ) να γίνει μία ολοκληρωμένη καταγραφή της επικινδυνότητας των στάσεων, να θεσπισθούν προδιαγραφές στάσεων Δημοσίων Συγκοινωνιών και να ζητηθεί χρηματοδότηση από την ΠΚΜ και το ΕΣΠΑ για εκπόνηση σχετικής μελέτης και υλοποίηση παρεμβάσεων προς αντιμετώπιση του προβλήματος. β) Απέστειλε το με αριθμό πρωτ. 1088/ σχετικό έγγραφο σε όλους τους Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης, στη Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ), στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, στη Γενική Γραμματέα ΠΚΜ κ. Μ.Λιονή, στη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων ΠΚΜ, στον ΟΑΣΘ και το ΣΕΟΑΣΘ, ώστε με τη βοήθεια των θέσεων των ως άνω φορέων να καταγράψει τις στάσεις ως προς την επικινδυνότητά τους, να αναδείξει το μέγεθος του προβλήματος και στη συνέχεια να προβεί στη θέσπιση προδιαγραφών ασφάλειας στάσεων. Μόνο εννέα (9) από τους τριάντα έξι (36) Δήμους απάντησαν. γ) Απέστειλε το με αριθμό πρωτ. 1874/ έγγραφο στον Υφυπουργό Μεταφορών κ. Σπύρο Βούγια για άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο λειτουργίας του ΣΑΣΘ, όπου μεταξύ άλλων αναφερόταν ότι το ΣΑΣΘ πρέπει να «είναι αρμόδιο και να αποφασίζει για το είδος των εγκαταστάσεων εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού (τερματικοί σταθμοί, σταθμοί επιβίβασης, στέγαστρα, κλπ), καθώς και για τη θέσπιση προδιαγραφών ασφαλείας για αυτές». Το Υπουργείο δεν απάντησε ποτέ. δ) Απέστειλε το με αριθμό πρωτ. 244/ έγγραφο στους Δήμους Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς, όπου ενημερώνει τις Οικονομικές Υπηρεσίες ότι επιθυμεί να λάβει γνώση των συμβάσεων προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης στεγάστρων στάσεων αστικής συγκοινωνίας, που ισχύουν στην περιοχή ευθύνης των Δήμων, προτείνοντας συνεργασία με τους ΟΤΑ και ζητώντας ενημέρωση για τις λεπτομέρειες 8 από 68

9 συντήρησης των στεγάστρων αναμονής επιβατών στις στάσεις λεωφορείων. Στόχος του εγγράφου ήταν ο προγραμματισμός δράσεων για την αισθητική αναβάθμιση και τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης των στεγάστρων. Μετά τις απαντήσεις των Δήμων, και ειδικά του Δήμου Καλαμαριάς ο οποίος έστειλε πίνακα με τις στάσεις λεωφορείων που διαθέτουν στέγαστρα, το ΣΑΣΘ προχώρησε στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των στεγάστρων του Δήμου Καλαμαριάς με φωτογραφική τεκμηρίωση και ορισμένων του Δήμου Θεσσαλονίκης, με έμφαση στα στέγαστρα που παρουσίαζαν τη μεγαλύτερη φθορά ή κάλυψη από παράνομες διαφημίσεις. ε) Εξέδωσε δελτίο τύπου, ενημερώνοντας το κοινό και δηλώνοντας πρόθυμο να ηγηθεί ενός αγώνα συνολικής βελτίωσης των στάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ( ). στ) Στις 31/3/2014 ο Πρόεδρος του ΣΑΣΘ υπέβαλε την Εισήγηση στον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κύριο Μ. Παπαδόπουλο, τον οποίο και ενημέρωσε αναλυτικά. ζ) Στις 10/07/2014 το ΣΑΣΘ σε συνεργασία με τον ΟΑΣΘ συνέστησε ομάδες πιλοτικών αυτοψιών στάσεων και στεγάστρων σε δύο άξονες του επαρχιακού οδικού δικτύου με σκοπό να διαπιστωθεί η χρηστικότητα του ειδικού καταλόγου καταγραφής στάσεων και στεγάστρων που περιλαμβανόταν στο Υπόμνημα. Έτσι, έγινε μία αρχική εκτίμηση του συνολικού κόστους του έργου καταγραφής για όλο το επαρχιακό δίκτυο. Τα συμπεράσματα της παραπάνω πιλοτικής καταγραφής οριστικοποιήθηκαν το Δεκέμβριο του η) Στις 12/11/2014 ο Πρόεδρος του ΣΑΣΘ συνέστησε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τη σύνταξη προτάσεων για την επαναπροσέγγιση του σχεδιασμού στάσεων δημόσιας αστικής συγκοινωνίας στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης του ΣΑΣΘ. Το πόρισμα της ομάδα καθόρισε τις επόμενες ενέργειες πάνω στο κρίσιμο θέμα της καταγραφής των στάσεων. θ) Στις 21/11/2014 το ΥΠΥΜΕΔΙ απέστειλε έγγραφο στο οποίο αναφέρει ότι η εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών στάσεων και στεγάστρων στην περιοχή ευθύνης του ΣΑΣΘ μπορεί να γίνει σε επίπεδο Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παράλληλα ενημερώνει ότι έχει προωθήσει σχετική νομοθετική διάταξη για την άρση κάθε ασάφειας στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χωροθέτησης και καθορισμού προδιαγραφών στάσεων στην ΠΕ Θεσσαλονίκης. ι) Στις 20/03/2015 στο ΣΑΣΘ πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Περιφέρειας, Δήμων, Τροχαίας, ΠΕΔΚΜ, ΟΑΣΘ, ΚΤΕΛ, ΣΑΣΘ) με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, την αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων και τον καθορισμό των επόμενων ενεργειών για την αποτύπωση, καταγραφή και αξιολόγηση των στάσεων στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο της ΜΕΘ. 9 από 68

10 Α Στόχοι του Έργου Για τους παραπάνω αναφερθέντες λόγους γίνεται κατανοητή η σημαντικότητα της ασφάλειας των στάσεων. Με στόχο την καλύτερη δυνατή αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε επίπεδο στάσεων και στεγάστρων όσον αφορά ζητήματα χωροθέτησης και κατ επέκταση ασφάλειας αυτών, το ΣΑΣΘ προχωράει στην διακήρυξη του παρόντος διαγωνισμού για την αποτύπωση, καταγραφή και αξιολόγηση των στάσεων και στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο του νομού Θεσσαλονίκης. Σκοπός της αποτύπωσης είναι η καταγραφή με λεπτομέρεια και ακρίβεια όλων των στάσεων του επαρχιακού και εθνικού δικτύου του νομού Θεσσαλονίκης. Σκοπός της αποτύπωσης είναι η δημιουργία μιας αναλυτικής βάσης δεδομένων με τα χαρακτηριστικά των στάσεων. Με τη χρήση της βάσης δεδομένων το ΣΑΣΘ θα επιτύχει μεγαλύτερο βαθμό αποτελεσματικότητας στην εκπόνηση του έργου του. Το ΣΑΣΘ μετά τη λήξη του έργου θα είναι σε θέση να ενημερώσει άμεσα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με το επίπεδο ασφάλειας που εξασφαλίζεται στους μετακινούμενους σε κάθε στάση αστικής συγκοινωνίας του επαρχιακού και εθνικού δικτύου του νομού Θεσσαλονίκης. Τέλος, η ενσωμάτωση των στοιχείων της αποτύπωσης σε ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα θα διευκολύνει το έργο του ΣΑΣΘ σε θέματα ίδρυσης κατάργησης μετεγκατάστασης μιας στάσης. Α Περιοχή εκπόνησης του έργου Η εκπόνηση του έργου αφορά στην καταγραφή και αποτύπωση όλων των στάσεων του ΟΑΣΘ και της ΚΤΕΛ Α.Ε. στο υπεραστικό δίκτυο ευθύνης του ΣΑΣΘ. Ειδικότερα, πρόκειται για 1800 (±5%) περίπου στάσεις. 10 από 68

11 A.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ A.2.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού Το έργο αφορά στην αποτύπωση, καταγραφή και αξιολόγηση των στάσεων και στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας του Νομού Θεσσαλονίκης στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο ευθύνης του ΣΑΣΘ. Η εργασία περιλαμβάνει δύο φάσεις: Φάση Α: Αποτύπωση και Καταγραφή των Στάσεων και Στεγάστρων Στο στάδιο αυτό αρχικά θα καταγραφούν οι συντεταγμένες του ιστού της στάσης. Για την καταγραφή θα χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένος εξοπλισμός, τελευταίας τεχνολογίας που θα κάνει καταγραφή - με γεωγραφικό στίγμα των στάσεων της περιοχής εκπόνησης του έργου. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί ψηφιοποίηση (φάση Β) με ακρίβεια τοπογραφικής αποτύπωσης. Θα χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένο προσωπικό καταγραφής και διαχείρισης της καταγεγραμμένης πληροφορίας των σημείων των στάσεων. Θα ακολουθήσει φωτογραφική αποτύπωση της στάσης με στόχο την οπτική απεικόνιση τυχόν εμποδίων, της κατάστασης του στεγάστρου εφόσον υπάρχει και γενικότερα τη χωροθέτησή της και την ενσωμάτωση αυτής στο ευρύτερο περιβάλλον. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί συμπλήρωση ενός καταλόγου καταγραφής (όνομα στάσης, θέση στάσης, χαρακτηριστικά στάσης, κλπ), το οποίο παρουσιάζεται στην Ενότητα Α.12 του παρόντος διαγωνισμού. Φάση Β: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Το παρόν έργο με τη λειτουργία του θα προσφέρει σημαντικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες και οφέλη στους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την καλύτερη δυνατή αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε επίπεδο στάσεων και στεγάστρων όσον αφορά ζητήματα χωροθέτησης και κατ επέκταση ασφάλειας αυτών, μέσα από την λεπτομερή και ακριβή καταγραφή όλων των χαρακτηριστικών των στάσεων αστικής συγκοινωνίας του επαρχιακού και εθνικού δικτύου του νομού Θεσσαλονίκης. Δημιουργώντας μια αναλυτική βάση δεδομένων, το ΣΑΣΘ θα είναι σε θέση να επιτελέσει αποτελεσματικότερα το έργο του, μέσα από τη διασύνδεση της Βάσης Δεδομένων (ΒΔ) με εμπορικά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS). Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Φάσης Β Η αρχιτεκτονική του συστήματος γεωπληροφοριακών δεδομένων για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε επίπεδο στάσεων και στεγάστρων, βάσει της οποίας ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει την δική του τεχνική πρόταση, απεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί. Το σύστημα διακρίνεται σε: Επίπεδο χρήστη 11 από 68

12 Επίπεδο συστήματος Βάσης Δεδομένων Επίπεδο αλληλεπιδράσεων με άλλα συστήματα του φορέα ή τρίτων φορέων (GIS) Εικόνα 1. Λειτουργική Αρχιτεκτονική Συστήματος Επίπεδο χρήστη Οι διαφορετικές ομάδες χρηστών διαχειριστών του συστήματος θα διαθέτουν δικαιώματα αναφορικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες που καταγράφονται στη ΒΔ. Ενδεικτικά, όλοι οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες θα έχουν δικαιώματα πρόσβασης (read) στα δεδομένα της ΒΔ, ενώ οι διαχειριστές του συστήματος και κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι χρήστες του φορέα θα έχουν επιπρόσθετα τη δυνατότητα επικαιροποίησης των δεδομένων της βάσης (read/write). Επίπεδο Βάσης Δεδομένων Περιλαμβάνει τη Βάση Δεδομένων για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε επίπεδο στάσεων και στεγάστρων της περιοχής παρέμβασης, όπως παρουσιάζεται αναλυτικότερα παρακάτω στις προδιαγραφές των λειτουργικών ενοτήτων. Επίπεδο αλληλεπιδράσεων με άλλα συστήματα του φορέα και τρίτων φορέων Αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της απαραίτητης υποδομής της ΒΔ και των υπηρεσιών του έργου έτσι ώστε να επιτευχθεί η ασφαλής διασύνδεση της ΒΔ με Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS) του φορέα ή τρίτων φορέων, για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε επίπεδο στάσεων και στεγάστρων. Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων Φάσης Β Βάση Δεδομένων 12 από 68

13 Το σύστημα γεωπληροφοριακών δεδομένων για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στάσεων και στεγάστρων, θα περιλαμβάνει ένα σύστημα βάσεων δεδομένων RDBMS και από ένα σύστημα διαχείρισης αρχείων (file system). Η ολοκληρωμένη Βάση Δεδομένων θα περιλαμβάνει τα δεδομένα στάσεων και στεγάστρων, τα δεδομένα που συνδέονται με τα δεδομένα στάσεων και στεγάστρων καθώς και τα μεταδεδομένα τους. Τα μεταδεδομένα θα πρέπει να περιέχουν πληροφορίες και για την αποθήκευση των δεδομένων στο σύστημα αρχείων (file system). Για την υλοποίηση της ΒΔ θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από τη χρήση των ερωτηματολογίων και της επιτόπιας αποτύπωσης και καταγραφής κατά τη Φάση Α. Τα συλλεχθέντα δεδομένα, αφού αξιολογηθούν, θα ενσωματωθούν στη ΒΔ κατόπιν κατάλληλης διαχείρισης (π.χ. γεωαναφορά, ψηφιοποίηση). Η ΒΔ θα περιλαμβάνει τις επιμέρους οντότητες που περιγράφονται στον παρακάτων Πίνακα 1. Πίνακας 1. Σύντομη περιγραφή οντοτήτων του συστήματος Οντότητα Ελεγκτής Σύντομη περιγραφή Περιγραφή του αρμοδίου ατόμου για την συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου που περιγράφει μια στάση αστικής συγκοινωνίας. Η οντότητα αυτή θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως όνομα, επίθετο, κλπ.. που σχετίζονται με τον αρμόδιο ελεγκτή. Ερωτηματολόγιο Περιγραφή του ερωτηματολογίου που περιλαμβάνει πληροφορίες για μια στάση αστικής συγκοινωνίας Στάση αστικής συγκοινωνίας Η οντότητα αυτή θα περιλαμβάνει στοιχεία που σχετίζονται με το ερωτηματολόγιο, όπως ημερομηνία/ώρα συμπλήρωσης, συνοδευτικά έγγραφα (σκαριφήματα, φωτογραφίες), κλπ. Περιγραφή μιας στάσης αστικής συγκοινωνίας Η οντότητα αυτή θα περιλαμβάνει στοιχεία που περιγράφουν μια στάση αστικής συγκοινωνίας όπως: κωδικός στάσης, όνομα στάσης, γραμμή, τύπος στάσης (μόνιμη/προσωρινή), κατεύθυνση γραμμής, κύριοι πόλοι γένεσης μετακινήσεων (σχολεία, κρατικές υπηρεσίες, κπλ.), θέση σε σχέση με την πλησιέστερη διασταύρωση, απόσταση από την προηγούμενη/επόμενη στάση, απόσταση ιστού στάσης από το ρείθρο/τέλος ασφάλτου, προβλήματα με διαμορφώσεις, γενικά σχόλια ελεγκτή, κλπ. 13 από 68

14 Οντότητα Τοποθεσία Σύντομη περιγραφή Περιγραφή της τοποθεσίας στην οποία βρίσκεται μια στάση αστικής συγκοινωνίας Στέγαστρο Η οντότητα αυτή θα περιλαμβάνει στοιχεία που περιγράφουν την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται μια στάση αστικής συγκοινωνίας, όπως το είδος της περιοχής (κατοικημένη ή μη), την οδό, κλπ. Περιγραφή του στεγάστρου που βρίσκεται σε κάποια στάση αστικής συγκοινωνίας. Περιοχή αποβίβασης Η οντότητα αυτή θα περιλαμβάνει στοιχεία που περιγράφουν το στέγαστρο που συνοδεύει μια στάση αστικής συγκοινωνίας. Τέτοια στοιχεία είναι: ο τύπος του στεγάστρου (ανοικτό/κλειστό), το είδος του στεγάστρου (τυποποιημένο, άλλο), οι διαστάσεις, πληροφορίες για υποστήριξη τροχοκαθισμάτων, απόσταση από ρείθρο, φθορές, βαθμολογία ελεγκτή καθώς επίσης και σχόλια/προτάσεις βελτίωσης ελεγκτή. Περιγραφή της περιοχής αποβίβασης μιας στάσης αστικής συγκοινωνίας. Πεζοδρόμιο Η οντότητα αυτή θα περιλαμβάνει στοιχεία που περιγράφουν την περιοχή αποβίβασης μιας στάσης αστικής συγκοινωνίας. Τέτοια στοιχεία είναι: αν υπάρχει ικανοποιητικός χώρος αποβίβασης, που βρίσκεται η περιοχή αποβίβασης σε σχέση με το ρείθρο, υλικό κατασκευής, προβλήματα επιφάνειας, εμπόδια κίνησης τροχοκαθισμάτων, σύνδεση με την πλησιέστερη διασταύρωση, ύπαρξη στάσης στην αντίθετη κατεύθυνση, σύνδεση με άλλες λεωφορειακές γραμμές, σχόλια και προτάσεις ελεγκτή, κλπ. Περιγραφή του πεζοδρομίου στην περιοχή αποβίβασης. Θέσεις αναμονής Η οντότητα αυτή θα περιλαμβάνει στοιχεία που περιγράφουν το πεζοδρόμιο στην περιοχή αποβίβασης μιας στάσης αστικής συγκοινωνίας, όπως: πλάτος, ελάχιστο χρηστικό πλάτος, εμπόδια, βαθμολογία ελεγκτή, κλπ. Περιγραφή θέσεων αναμονής σε μια στάση αστικής συγκοινωνίας. Η οντότητα αυτή θα περιλαμβάνει στοιχεία που περιγράφουν τις θέσεις αναμονής σε μια στάση αστικής συγκοινωνίας, όπως: απόσταση από ρείθρο, αριθμός και 14 από 68

15 Οντότητα Κυκλοφοριακά ζητήματα Σύντομη περιγραφή τύπος καθισμάτων, αν είναι κάτω από το στέγαστρο ή όχι, προβλήματα που εντοπίστηκαν από τον ελεγκτή καθώς επίσης και βαθμολογία, προτάσεις βελτίωσης και σχόλια του ελεγκτή. Περιγραφή ποικίλων κυκλοφοριακών ζητημάτων που σχετίζονται με μια στάση αστικής συγκοινωνίας. Φωτισμός Η οντότητα αυτή θα περιλαμβάνει στοιχεία που σχετίζονται με μια στάση αστικής συγκοινωνίας όπως: τύπος και πλήθος λωρίδων κυκλοφορίας, ύπαρξη σταθμευμένων οχημάτων, όριο ταχύτητας, τρόπος ρύθμισης κυκλοφορίας, δυνατότητα στάθμευσης, κίνδυνοι, σχόλια ελεγκτή, κλπ. Περιγραφή διαθέσιμου φωτισμού μιας στάσης αστικής συγκοινωνίας. Τηλέφωνο Η οντότητα αυτή θα περιλαμβάνει στοιχεία που σχετίζονται με τον φωτισμό μιας στάσης αστικής συγκοινωνίας, όπως: τύπος φωτισμού, αν ο φωτισμός προκαλεί θάμπωμα, αν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος, σχόλια ελεγκτή, κλπ. Περιγραφή διαθέσιμων τηλεφώνων σε μια στάση αστικής συγκοινωνίας. Πληροφορία Η οντότητα αυτή θα περιλαμβάνει στοιχεία που σχετίζονται με τα διαθέσιμα τηλεφώνα σε μια στάση αστικής συγκοινωνίας, όπως: ύπαρξη ή όχι τηλεφώνου, πρόσβαση τροχοκαθίσματος, ύπαρξη συσκευής κλήσης αμέσου δράσεως, σχόλια ελεγκτή, κλπ. Περιγραφή διαθέσιμων πληροφοριών που προσφέρονται σε μια στάση αστικής συγκοινωνίας. Δοχεία απορριμμάτων Η οντότητα αυτή θα περιλαμβάνει στοιχεία που σχετίζονται με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε μια στάση αστικής συγκοινωνίας. Τέτοια στοιχεία είναι: η ύπαρξη πινακίδας, ο τόπος ανάρτησης της πινακίδας, η εμφάνιση του ονόματος του παρόχου, πληροφορίες δρομολογίων, πρόσβαση τροχοκαθισμάτων στις διάφορες πινακίδες, μορφή πληροφορίας (ηχητική, Braille, κλπ.), πληροφορία πραγματικού χρόνου, προβλήματα που εντοπίστηκαν από τον ελεγκτή, σχόλια ελεγκτή, κλπ. Περιγραφή δοχείων απορριμμάτων που βρίσκονται σε μια στάση αστικής συγκοινωνίας. 15 από 68

16 Οντότητα Σύντομη περιγραφή Η οντότητα αυτή θα περιλαμβάνει στοιχεία που σχετίζονται με τα δοχεία απορριμμάτων σε μια στάση αστικής συγκοινωνίας, όπως: είδος δοχείων απορριμμάτων (συνδεδεμένα με το στέγαστρο, ανεξάρτητα από το στέγαστρο, κάδος απορριμμάτων, άλλο) προβλήματα (διάσπαρτα απορρίμματα στη γύρω περιοχή, γκράφιτι, κλπ.), προτάσεις βελτίωσης και σχόλια ελεγκτή. Το υποσύστημα της ΒΔ πρέπει να παρέχει τους μηχανισμούς για την υλοποίηση ενδεικτικά των παρακάτω: Πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα της βάσης δεδομένων καθώς και η προστασία της από κακόβουλες ενέργειες Αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με την ταυτοποίηση χρηστών (οι προδιαγραφές σχετικά με την ασφάλεια θα δοθούν στον ανάδοχο από τον φορέα). Αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών για τις υπηρεσίες καταχώρησης δεδομένων, χρονοσήμανσης (οι προδιαγραφές σχετικά με την ασφάλεια θα δοθούν στον ανάδοχο από τον φορέα). Αποθήκευση και ανάκτηση αρχείων που αφορούν δεδομένα στάσεων και στεγάστρων (οι προδιαγραφές σχετικά με την ασφάλεια θα δοθούν στον ανάδοχο από τον φορέα). Ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων. Ο ανάδοχος του παρόντος έργου θα πρέπει να ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες και τους κανόνες που προβλέπονται στον σχεδιασμό και υλοποίηση βάσεων δεδομένων. Τα βασικά στάδια ανάπτυξης της βάσης δεδομένων με τις διαδικασίες και τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθηθούν είναι: Καθορισμός των απαιτήσεων των χρηστών και εννοιολογικός σχεδιασμός της βάσης δεδομένων. Λογικός σχεδιασμός της βάσης δεδομένων. Φυσικός σχεδιασμός και υλοποίηση της βάσης δεδομένων. Δοκιμαστική εφαρμογή και βελτίωση της βάσης δεδομένων. Εισαγωγή των δεδομένων στη βάση. Παρακολούθηση της λειτουργίας και συντήρηση της Βάσης Δεδομένων. Το προσφερόμενο υποσύστημα θα πρέπει να βασίζεται σε ευρέως διαδεδομένες τεχνολογίες RDBMS και ενδεικτικά να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά : Παράλληλη εκτέλεση query Υποστηριζόμενα πρότυπα ODBC, RPC, κ.λπ., Υποστήριξη Stored Procedures και Database Triggers 16 από 68

17 Δυνατότητα επικοινωνίας με ετερογενείς Βάσεις Δεδομένων Μια δυνατή μορφή αναπαράστασης του εννοιολογικού μοντέλου δεδομένων είναι και το διάγραμμα ενοτήτων συσχετίσεων (Entity Relationship Diagram ERD) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο έργο. Οι αρχικές πληροφορίες παράμετροι για τη δημιουργία του διαγράμματος ER παρέχονται από τα αποτελέσματα της διαδικασίας καταγραφής απαιτήσεων, δηλαδή από την ανάλυση των δεδομένων που θα συλλεχθούν προς καταγραφή μέσα από τη χρήση των ερωτηματολογίων της Φάσης Α. Υποδομή διασύνδεσης ΒΔ με εξωτερικά συστήματα Η ΒΔ θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη υποδομή για τη ασφαλή διασύνδεσή της με εξωτερικά συστήματα, όπως με το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΑΣΘ (π.χ. ArcGIS 10.0). Η βάση δεδομένων θα είναι σε μορφή geospatial data base και θα εγκατασταθεί σε εξυπηρετητή (server) βάσεων δεδομένων του φορέα σε περιβάλλον σχεσιακής βάσης δεδομένων ενώ η δομή των πινάκων και κυρίως των πινάκων των χωρικών δεδομένων πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένη ώστε να είναι προσβάσιμα από τα κύρια εμπορικά λογισμικά GIS. Ο ανάδοχος δεν θα προμηθεύσει άδειες χρήσης του λογισμικού των βάσεων δεδομένων. Οι άδειες χρήσης θα παρασχεθούν από το ΣΑΣΘ. Η βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει: Διανυσματικής δομής χωρικά σημειακά δεδομένα (vector), ορίων στάσεων Διανυσματικής δομής χωρικά σημειακά δεδομένα (vector), ορίων στεγάστρων Δεδομένα αποθηκευμένα σε πίνακα, αλφαριθμητικής μορφής ιδιοτήτων στάσεων Μεταδεδομένα, που παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικές με τα δεδομένα Κατά την υλοποίηση της Βάσης Δεδομένων θα γίνει ομογενοποίηση των δεδομένων έτσι ώστε να υπάρχει κοινό σύστημα αναφοράς (πεδίο τιμών, αντιστοιχία τιμών, εύρος τιμών) για όλα τα δεδομένα που ανήκουν σε αντίστοιχες κατηγορίες. Οι πίνακες της Βάσης Δεδομένων θα κανονικοποιηθούν, δηλαδή θα οργανωθούν με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγονται προβλήματα πλεονασμού δεδομένων και κατ επέκταση ανωμαλίες στην ενημέρωση των δεδομένων. Κατά τη διαδικασία της κανονικοποίησης θα γίνει κατάλληλη κωδικοποίηση των δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την κωδικοποίηση που θα τηρηθεί στο GIS όσο και αυτή που ακολουθείται στη διεθνή και εθνική νομοθεσία. Επίσης, θα εντοπιστούν οι συσχετίσεις μεταξύ των δεδομένων και θα οριστούν οι αντίστοιχοι περιορισμοί (constraints) στη Βάση Δεδομένων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων. 17 από 68

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

21/10/2013 21/10/2013

21/10/2013 21/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Τ.Κ. 81400, Τηλέφωνο : 22540 20055. 20093 FAX: 22540 20055 E-mail : dtylimnou@gmail.com Μύρινα 21-10-2013 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Στοιχεία διακήρυξης: 28/19.10.2012 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΑΘ) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου 12 Ταχ. Κώδικας : 54012 Πόλη : Θεσσαλονίκη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας South East Europe. Αριθµός Πρωτοκόλλου: 9/15-06-2011 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ:

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας South East Europe. Αριθµός Πρωτοκόλλου: 9/15-06-2011 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: Προξένου Κοροµηλά 24, 54622, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 253477/253478 Fax: 2310 234205 http://www.seerc.org e-mail: contact@seerc.org ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το έργο: «Παροχή ερευνητικών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς Ταχ. Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: 55102 Τηλ: 2310-494110,111,112, Φαξ: 2310494127 E-mail: oikonomiko@esdi.gr Ιnternet: http://www.esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013 [1] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6560 Αιγάλεω: 01/11/2013 Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα