Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική"

Transcript

1 Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική Αζηέπιορ Παπαγευπγίος 1 και Αβπαάμ Καπαγιαννίδηρ 1 1 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε. Πξφζσπν επαθήο: Αζηέξηνο Παπαγεσξγίνπ, Δξγαζηήξην Μεηάδνζεο Θεξκφηεηαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο, Τκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 483, 54124, Θεζζαινλίθε, ηει , Fax: , Πεπίλητη Σηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έγηλε αμηνιφγεζε 5 Γηαρεηξηζηηθψλ Σελαξίσλ ζχκκεηθησλ Αζηηθψλ Σηεξεψλ Απνβιήησλ γηα ηε Γπηηθή Αηηηθή. Οη ηερλνινγίεο πνπ αμηνινγνχληαη ζηα πιαίζηα απηψλ ησλ ζελαξίσλ είλαη ε απνηέθξσζε θαη ε Μεραληθή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία ηνπο. Τα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ επηιέρζεθαλ είλαη ην θφζηνο επέλδπζεο, ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, ε δπλαηφηεηα ελεξγεηαθήο αλάθηεζεο θαη νη εθπνκπέο Θεξκνθεπηθψλ Αεξίσλ. Η αμηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ ζελαξίσλ έδεημε φηη ε αξρηθή δαπάλε θαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο είλαη ζπγθξίζηκα γηα φια ηα ζελάξηα, ελψ νη δπλαηφηεηεο άκεζεο αλάθηεζεο ελέξγεηαο είλαη κεγαιχηεξεο γηα ηα δηαρεηξηζηηθά ζελάξηα πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ απνηέθξσζε θαη ζηελ Αλαεξφβηα Φψλεπζε, αλ θαη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο γηα ελεξγεηαθή αλάθηεζε θαη απφ απνξξηκκαηνγελή θαχζηκα πνπ παξάγνληαη απφ εγθαηαζηάζεηο Μεραληθήο Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο. Τέινο φια ηα ζελάξηα ππφ πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ εμνηθνλφκεζε Θεξκνθεπηθψλ Αεξίσλ. Λέμεηο Κιεηδηά: Αζηηθά Σηεξεά Απφβιεηα, Αηηηθή, Απνηέθξσζε, Μεραληθή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Η νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ Αζηηθψλ Σηεξεψλ Απνβιήησλ (ΑΣΑ) ζηελ Διιάδα απνηειεί αλάγθε αιιά θαη απαίηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία. Πξνο ην παξφλ φκσο ε δηαρείξηζε ησλ ΑΣΑ ζηελ ρψξα, απέρεη πνιχ απφ ην λα ραξαθηεξηζηεί νξζνινγηθή θαη βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε δηάζεζε ησλ ΑΣΑ ζε ΦΥΤΑ. Οη Πεξηθεξεηαθνί Σρεδηαζκνί Γηαρείξηζεο Σηεξεψλ Απνβιήησλ (ΠΔΣΓΑ) ηεο ρψξαο πξνβιέπνπλ ηε θαηαζθεπή λέσλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ζχκκεηθησλ ΑΣΑ, νη νπνίεο ζα ζπκβάινπλ ζην λα επηηεπρζεί ε ζηαδηαθή εθηξνπή ησλ Βηναπνδνκήζηκσλ Αζηηθψλ Απνβιήησλ (ΒΑΑ) απφ ηνπο ΦΥΤΑ, φπσο επηβάιεη ε θνηλνηηθή νδεγία 99/31/ΔΚ. Γηάθνξεο ηερλνινγίεο αλαγλσξίδνληαη απφ ηνπο Πεξηθεξεηαθνχο Σρεδηαζκνχο σο ππνςήθηεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ΑΣΑ, αλ θαη πξνο ην παξφλ θαίλεηαη λα πξνσζείηαη ε θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ Μεραληθήο Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο (ΜΒΔ). Σήκεξα ιεηηνπξγνχλ 2 κνλάδεο ΜΒΔ ζηελ Αηηηθή θαη ζηα Φαληά, 2 αθφκα ΜΒΔ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα ζην 29 ζηε Κεθαινληά θαη ζην Ηξάθιεην, ελψ ην 21 αλακέλεηαη λα επαλαιεηηνπξγήζεη ε ΜΒΔ ζηε Καιακάηα, ε νπνία είρε θιείζεη ιφγσ πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο (ΔΔΓΣΑ, 29). Σηελ Αηηηθή ζήκεξα παξάγνληαη πεξίπνπ 22 t ΑΣΑ εηεζίσο θαη ζεσξψληαο φηη ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο ΑΣΑ αλά θάηνηθν ζα παξακείλεη ζηαζεξφο ζην 1,1 %, φπνπ βξίζθεηαη ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα θαη ιακβάλνληαο ππφςε πξνβιέςεηο γηα ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ (Eurostat, 29), ππνινγίδεηαη φηη ην 23 ζα παξάγνληαη πεξίπνπ 28 t ΑΣΑ εηεζίσο. Αθφκε θαη αλ ζεσξήζνπκε φηη ζα εληζρπζεί ε Γηαινγή ζηε Πεγή (ΓζΠ) θαη ηα πνζνζηά αλαθχθισζεο ζα απμάλνληαη ζηαδηαθά ηα επφκελα ρξφληα, κηα κεγάιε πνζφηεηα ΑΣΑ ζα παξακείλεη πξνο επεμεξγαζία ζε εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 1.

2 kt ΑΑ/έηορ ΑΣΑ απεπζείαο ζε ΦΥΤΑ EMAK Ληνζίσλ Στόχοι οδηγίας 99/31/EC Αλαθχθισζε ΑΣΑ πξνο επεμεξγαζία 2. ΑΑ ππορ επεξεπγαζία EMAK Λιοζίυν 5 ΑΣΑ απεπζείαο ζε ΦΥΤΑ Αλαθχθισζε Δικόνα 1: Δθηηκψκελε δηαρείξηζε ΑΣΑ ζηελ Αηηηθή κέρξη ην 23 Ο ΠΔΣΓΑ ηεο Αηηηθήο πξνβιέπεη ηε θαηαζθεπή ηξηψλ Οινθιεξσκέλσλ Δγθαηαζηάζεσλ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ (ΟΔΓΑ) ζηελ Γπηηθή, Βνξεηναλαηνιηθή θαη Βνξεηνδπηηθή Αηηηθή. Η ΟΔΓΑ Γ.Αηηηθήο ζα δηαρεηξίδεηαη 145 t ΑΣΑ εηεζίσο θαη ζα πεξηιακβάλεη ην πθηζηάκελν Δξγνζηάζην Μεραληθήο Αλαθχθισζεο-Κνκπνζηνπνίεζεο (ΔΜΑΚ) ησλ Ληνζίσλ θαη δχν λέεο εγθαηαζηάζεηο ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 11 t ΑΣΑ. Σηε παξνχζα κειέηε αμηνινγήζεθαλ νη ηερλνινγίεο ηεο Μεραληθήο Αλαθχθισζεο (ΜΑ), ηεο απνηέθξσζεο ζχκκεηθησλ ΑΣΑ, θαζψο θαη ηεο ΜΒΔ ησλ ΑΣΑ, είηε κε ζπλδπαζκφ ΜΑ κε Κνκπνζηνπνίεζε, είηε κε ζπλδπαζκφ ΜΑ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε θαη Μεηαθνκπνζηνπνίεζε, ή ηέινο κε ζπλδπαζκφ ΜΑ κε Βηνμήξαλζε. Η απνηέθξσζε κε παξάιιειε ελεξγεηαθή αλάθηεζε, είλαη κηα επξέσο δηαδεδνκέλε ηερλνινγία δηαρείξηζεο ΑΣΑ, παγθνζκίσο. Η πιεηνςεθία ησλ απνηεθξσηήξσλ είλαη εγθαηαζηάζεηο καδηθήο θαχζεο θηλνχκελσλ εζραξψλ θαη κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ κεγάινπο φγθνπο (MBI-Mass Burn Incineration)(Williams, 25). Σπλήζσο ε παξαγφκελε ζεξκφηεηα απφ ηελ απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξαγσγή αηκνχ πνπ θαηεπζχλεηαη ζε αηκνζηξφβηινπο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σε πνιιέο εγθαηαζηάζεηο απνηέθξσζεο πξαγκαηνπνηείηαη Σπκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο (ΣΗΘ), φπνπ ε πεξίζζεηα ζεξκφηεηα (κε κνξθή αηκνχ ή δεζηνχ λεξνχ) αλαθηάηαη θαη εμάγεηαη ζε παξαθείκελεο βηνκεραληθέο κνλάδεο ή ζε δίθηπα ηειεζέξκαλζεο (EC, 26). Μηα άιιε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζχκκεηθησλ ΑΣΑ είλαη ε ΜΒΔ ζηελ νπνία αξρηθά εθαξκφδεηαη κεραληθή επεμεξγαζία ησλ απνξξηκκάησλ ψζηε λα αλαθηεζνχλ πιηθά γηα αλαθχθισζε θαη ζηε ζπλέρεηα βηνινγηθή επεμεξγαζία. Αλάινγα κε ηελ εθαξκνδφκελε βηνινγηθή κέζνδν επεμεξγαζίαο αλαθηνχληαη θαη δηαθνξεηηθά πιηθά, εθηφο απφ αλαθπθιψζηκα. Έηζη απφ κηα εγθαηάζηαζε ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε πξνθχπηνπλ βηναέξην θαη βηνζηαζεξνπνηεκέλν πιηθφ ηo νπνίν κεηά απφ σξίκαλζε θαη ξαθηλάξηζκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εδαθνβειηησηηθφ (ΤΔΔ, 26). Σηηο ΜΒΔ κε Κνκπνζηνπνίεζε πνπ ραξαθηεξίδνληαη θαη σο ΔΜΑΚ, πξαγκαηνπνηείηαη κεραληθή επεμεξγαζία ησλ ΑΣΑ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε αεξφβηα βηνινγηθή επεμεξγαζία, κε ζθνπφ ηε πιήξε βηνζηαζεξνπνίεζε ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο ησλ ΑΣΑ θαη ηε παξαγσγή θνκπφζη θαη απνξξηκκαηνγελνχο θαπζίκνπ RDF (Refuse Derived Fuel). Απφ ηελ άιιε, ζηηο ΜΒΔ κε Βηνμήξαλζε ησλ ΑΣΑ, ε αεξφβηα βηνινγηθή δηεξγαζία πεηπραίλεη ζεκαληηθή κείσζε ηεο πγξαζίαο ησλ απνβιήησλ κε παξάιιειε αχμεζε ηεο ζεξκνγφλνπ αμίαο ηνπο, παξάγνληαο έηζη απνξξηκκαηνγελέο θαχζηκν Solid Recovered Fuel (SRF) (Juniper, 26). Τα RDF θαη SRF κπνξνχλ λα θανχλ ζε απνηεθξσηήξεο (π.ρ ξεπζηνπνηεκέλεο θιίλεο) γηα παξαγσγή ελέξγεηαο, είηε λα αληηθαηαζηήζνπλ νξπθηά θαχζηκα ζε βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε θιηβάλνπο βηνκεραληψλ παξαγσγήο ηζηκέληνπ ή ζε εξγνζηάζηα παξαγσγήο ελέξγεηαο.

3 2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Σηε παξνχζα κειέηε νη δηάθνξεο ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο ζχκκεηθησλ ΑΣΑ αμηνινγήζεθαλ κέζσ ηεο θαηάξηηζεο 5 Γηαρεηξηζηηθψλ Σελαξίσλ (ΓΣ). Οη κνλάδεο ησλ ΓΣ θαη ε αληίζηνηρε δπλακηθφηεηα ηνπο, ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Τα ζελάξηα θαηαξηίζηεθαλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ ηηο ηερλνινγίεο θαη ηηο δπλακηθφηεηεο ησλ κνλάδσλ πνπ αλαθνηλψζεθαλ πξνο αμηνιφγεζε απφ ηνλ Δληαίν Σχλδεζκν Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ννκνχ Αηηηθήο (ΔΣΓΚΝΑ). ΔΜΑ EMAK Πίνακαρ 1: Γηαρεηξηζηηθά Σελάξηα Γςναμικόηηηα (t ΑΑ/έηορ) Μνλάδα ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Απνηέθξσζεο Φψλεπζε ΜΒΔ κε Βηνινγηθή Ξήξαλζε Σχλνιν Σελάξην Σελάξην Σελάξην Σελάξην Σελάξην Κόζηορ Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 5 ζελαξίσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηηκέο θαη δεδνκέλα απφ ηε βηβιηνγξαθία. Γηα ηηο κνλάδεο ΔΜΑΚ, ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε θαη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο απνηέθξσζεο ΑΣΑ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλαξηήζεηο αξρηθήο δαπάλεο θαη θφζηνπο ιεηηνπξγίαο (Tsilemou and Panagiotakopoulos, 26). Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ΔΜΑ θαη γηα ηελ ΜΒΔ κε Βηνινγηθή Ξήξαλζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία αξρηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, απφ δεκνζηεπκέλεο κειέηεο (EUNOMIA, 23; Juniper 25; DEFRA 27, TEE, 26). 2.2 Ανάκηηζη ενέπγειαρ Σηε παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε ε δπλαηφηεηα ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ, γηα αλάθηεζε ελέξγεηαο απφ ηα ΑΣΑ θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη κνλάδεο ησλ 5 ΓΣ πνπ έρνπλ δπλαηφηεηα άκεζεο ειεθηξνπαξαγσγήο είλαη νη κνλάδεο απνηέθξσζεο θαη ε ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε, φπνπ ην παξαγφκελν βηναέξην κπνξεί λα θαεί γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Γπλαηφηεηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ππάξρνπλ θαη απφ ηελ θαχζε ησλ παξαγφκελσλ RDF θαη SRF, είηε ζε Απνηεθξσηήξεο Μαδηθήο Καχζεο, είηε ζε Απνηεθξσηήξεο ξεπζηνπνηεκέλεο θιίλεο, ή ζε κνλάδεο Αεξηνπνίεζεο ή Ππξφιπζεο, (EC, 23; EC, 26), αιιά απηέο νη πεξηπηψζεηο δελ αμηνινγνχληαη εθφζνλ δελ είλαη ππφ κειέηε ζην ΠΔΣΓΑ Αηηηθήο. Αληίζεηα ζηε παξνχζα κειέηε ζεσξείηαη φηη ηα RDF θαη SRF ππνθαζηζηνχλ γαηάλζξαθα ζε ηζηκεληνβηνκεραλίεο, θάηη πνπ επηδηψθεηαη ήδε ζηελ Διιάδα κε ην παξαγφκελν RDF ηνπ ΔΜΑΚ Ληνζίσλ, ρσξίο επηηπρία πξνο ην παξφλ ιφγσ αληηδξάζεσλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο (Μειάθη, Δπβνηα) φπνπ βξίζθεηαη ε βηνκεραλία (Tsatsarelis, 27). Σηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη δηάθνξεο ηηκέο ειεθηξνπαξαγσγήο γηα εγθαηαζηάζεηο απνηέθξσζεο ΑΣΑ, φπσο φηη έλαο ζπκβαηηθφο Απνηεθξσηήξαο κε θαζαξή απφδνζε 18% πνπ θαίεη ΑΣΑ κε παξφκνηα ζχζηαζε θαη ζεξκνγφλν δχλακε κε ηα ειιεληθά ζα παξάγεη 427 kwh αλά ηφλν ΑΣΑ (AEA, 21). Η πνζφηεηα απηή είλαη ε θαζαξή ειεθηξηθή ελέξγεηα (netto) πνπ εμάγεηαη γηα εκπνξηθή ρξήζε. Σήκεξα πιένλ κηιάκε γηα κνλάδεο πνπ αλαθηνχλ ειεθηξηθή ελέξγεηα κε θαζαξφ βαζκφ απφδνζεο 25% ή αθφκα θαη 3%, φπσο ε κνλάδα απνηέθξσζεο ηνπ Άκζηεξληακ. Σε απηή ηε πεξίπησζε ε θαχζε ησλ ΑΣΑ κπνξεί λα απνδψζεη κέρξη,79 kwh/t

4 ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα εμαγσγή ζην δίθηπν. Γηα ηε παξνχζα κειέηε, ζεσξήζεθε φηη νη εγθαηαζηάζεηο απνηέθξσζεο παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα κε θαζαξφ βαζκφ απφδνζεο 22,6%, ελψ ε θαηψηεξε ζεξκνγφλνο δχλακε ησλ ειιεληθψλ ΑΣΑ ππνινγίζηεθε 8,83 GJ/t, βάζεη ηεο ζχζηαζεο ηνπο (ΤΔΔ, 26). Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ απφ ηελ απνηέθξσζε ελφο ηφλνπ ΑΣΑ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζην δίθηπν,55 kwh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Απφ ηελ άιιε νη εγθαηαζηάζεηο ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε, απφ ηε θαχζε ηνπ παξαγφκελνπ βηαεξίνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ πεξίπνπ 18 kwh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλά ηφλν ΑΣΑ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 6 kwh ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο κνλάδαο θαη 12 kwh εμάγνληαη ζην δίθηπν (AEA, 21). Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηε παξνχζα κειέηε αμηνινγήζεθε κφλν ε πεξίπησζε αλάθηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηα ΑΣΑ, παξφιν πνπ είλαη δπλαηή ε ΣΗΘ, ηφζν απφ κνλάδεο απνηέθξσζεο φζν θαη απφ κνλάδεο ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε. Απηφ έγηλε δηφηη ε πην πηζαλή πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ εθηηκάηαη φηη ζα είλαη γηα αλάθηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, γηα ηελ νπνία ππάξρεη ζπλερήο δήηεζε ζηε ρψξα θαη φρη γηα ΣΗΘ, δεδνκέλσλ ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο ρψξαο θαη ηεο επαθφινπζεο κεησκέλεο δήηεζεο γηα ζεξκφηεηα θαηά ηνπο δεζηνχο κήλεο ηνπ ρξφλνπ. Η πεξίπησζε κνλάδσλ ΣΗΘ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί αλ ρσξνζεηνχληαλ θνληά ζε βηνκεραληθέο κνλάδεο, ψζηε λα εμάγνπλ ζε απηέο ηε παξαγφκελε ζεξκφηεηα. Γπζηπρψο νη κέρξη ηψξα Πεξηθεξεηαθνί Σρεδηαζκνί θαη ε ειιηπήο εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΣΑ, δελ επηηξέπεη ζθέςεηο γηα ηέηνηα θαηλνηφκα ζπζηήκαηα. 2.3 Δκπομπέρ Θεπμοκηπικών Αεπίυν Η δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζπλεηζθέξεη ζηηο εθπνκπέο Θεξκνθεπηθψλ Αεξίσλ (ΘΑ) θαηά 4% παγθνζκίσο (IPCC, 26). Ιδηαίηεξα ε ηαθή ησλ ΒΑΑ ζε ρσκαηεξέο θαη ΦΥΤΑ, πξνθαιεί ηελ παξαγσγή βηναεξίνπ ην νπνίν απνηειείηαη θαηά 5-6% απφ CH 4 πνπ είλαη 23 θνξέο πην ηζρπξφ απφ ην CO 2 φζνλ αθνξά ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Γηα απηφ άιισζηε ε εθηξνπή ησλ ΒΑΑ απφ ηηο ρσκαηεξέο θαη ηνπο ΦΥΤΑ θαη ε επεμεξγαζία ησλ ΑΣΑ γεληθφηεξα, επηβάιιεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή θαη Διιεληθή λνκνζεζία. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εθπνκπψλ ΘΑ απφ ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΣΑ ζε θάζε ζελάξην ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 26) θαη δεκνζηεπκέλνη ζπληειεζηέο εθπνκπήο (Emission Factors) (AEA, 21; Papageorgiou et al, 29). Τα ζηάδηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ΑΣΑ γηα ηα νπνία ππνινγίζζεθαλ ηα παξαγφκελα ΘΑ είλαη: (1) ε επεμεξγαζία ησλ ΑΣΑ ζηηο εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο, (2) ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη νξπθηψλ θαπζίκσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ (3) ε ηειηθή δηάζεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ δηεξγαζηψλ. Οη εθπνκπέο ΘΑ απφ ηε κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ δελ ππνινγίζηεθαλ γηαηί δελ ππάξρνπλ αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ κνλάδσλ θαη γηα ηηο πεξηνρέο ηηο νπνίεο ζα εμππεξεηνχλ. Σχκθσλα κε ηε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία απφ ην IPCC, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ΘΑ απφ ηελ απνηέθξσζε ησλ ΑΣΑ, δελ ιήθζεθαλ ππφςε νη εθπνκπέο απφ ην βηνγεληθφ (biogenic) θιάζκα ησλ ΑΣΑ, ελψ ιήθζεθαλ ππφςε ε εμνηθνλφκεζε ξχπσλ απφ ηελ αλάθηεζε ελέξγεηαο θαη πιηθψλ θαη ε αληηθαηάζηαζε νξπθηψλ θαπζίκσλ απφ απνξξηκκαηνγελή θαχζηκα. Σηνλ Πίλαθα 2, παξαηίζεληαη νη νιηθνί ζπληειεζηέο εθπνκπήο ΘΑ γηα φιεο ηηο εμεηαδφκελεο ηερλνινγίεο. Δπίζεο κειεηήζεθε θαη ε πεξίπησζε φπνπ δελ ζα βξεζεί ηειηθφο ρξήζηεο ησλ RDF θαη SRF, πεξίπησζε πνπ θαληάδεη ηδηαίηεξα πηζαλή ζχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα δήηεζεο γηα απηά ηα θαχζηκα θαη ηηο αλακελφκελεο αληηδξάζεηο ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη βηνκεραλίεο πνπ ζα ελδηαθεξζνχλ γηα ηε ρξήζε ηνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα ηνπ RDF απφ ην MBT ησλ Άλσ Ληνζίσλ, ην νπνίν αληί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηζηκεληνθιίβαλνπο, θαηαιήγεη ζε ΦΥΤΑ. Σηελ πεξίπησζε ινηπφλ πνπ απηά ηα θαχζηκα ζάβνληαη ζε ΦΥΤΑ, ε εμνηθνλφκεζε ξχπσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αληηθαηάζηαζε νξπθηψλ θαπζίκσλ ζε ηζηκεληνθιηβάλνπο δελ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, ελψ ζπγρξφλσο πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε παξαγσγή βηναεξίνπ απφ ηελ ηαθή ηνπ κε βηνζηαζεξνπνηεκέλνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο ησλ θαπζίκσλ. Ιδηαίηεξα γηα ηελ πεξίπησζε πνπ

5 Απσική δαπάνη (M ) Λειηοςπγικό κόζηορ (M ) ηα SRF θαηαιήγνπλ ζε ΦΥΤΑ, αλακέλεηαη αξθεηή παξαγσγή βηναεξίνπ, εθφζνλ ε Βηνμήξαλζε ζαλ δηαδηθαζία δελ βηνζηαζεξνπνηεί πιήξσο ην νξγαληθφ θιάζκα ησλ ΑΣΑ [Adani et al, 22]. Πίνακαρ 2: Σπληειεζηέο εθπνκπήο ΘΑ (kg CO 2 -eq/t ΑΣΑ) Δθπνκπέο απφ ρξήζε ελέξγεηαο Δθπνκπέο απφ επεμεξγαζία ΑΣΑ Δμνηθνλφκεζε εθπνκπψλ απφ αλάθηεζε πιηθψλ Δμνηθνλφκεζε εθπνκπψλ απφ αλάθηεζε ελέξγεηαο Δθπνκπέο απφ ηειηθή δηάζεζε ππνιεηκκάησλ ζε ΦΥΤΑ Οιηθέο εθπνκπέο Μνλάδα Απνηέθξσζεο κε αλάθηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφδνζεο 22,6 % 2,1 34,8-52,3-373,1,2-118,4 ΔΜΑΚ φπνπ ηα RDF ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηζηκεληνθιηβάλνπο 22, 196, -97,2-335, 8,1-26,1 ΜΒΔ κε βηνμήξαλζε φπνπ ηα SRF ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηζηκεληνθιηβάλνπο 36,9 266,7-53,7-761,7 13,6-498,1 ΜΒΔ κε αλαεξφβηα ρψλεπζε, -97,2-54, 6,4-144,8 ΔΜΑ 24, -162, 3,6-134,4 ΔΜΑΚ φπνπ ηα RDF ζάβνληαη ζε ΦΥΤΑ 22, -97,2 97, 21,8 ΜΒΔ κε βηνμήξαλζε φπνπ ηα SRF ζάβνληαη ζε ΦΥΤΑ 36,9-53,7 121, 14,2 3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 3.1 Κόζηορ Τα απνηειέζκαηα γηα ηελ αξρηθή δαπάλε θαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ 5 ΓΣ παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 2, φπνπ θαίλεηαη φηη ηα ζελάξηα πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ απνηέθξσζε έρνπλ κεγαιχηεξεο ηηκέο αξρηθήο δαπάλεο απφ ηα Σελάξηα 3 θαη 4 πνπ ζηεξίδνληαη ζηε Βηνινγηθή Ξήξαλζε. Απφ ηελ άιιε ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ ζελαξίσλ 3 θαη 4 πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ΜΒΔ κε Βηνμήξαλζε είλαη κεγαιχηεξν, αθνχ ε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία δελ εμαζθαιίδεη νηθνλνκία θιίκαθαο, δηφηη απηέο νη εγθαηαζηάζεηο απαξηίδνληαη απφ παξάιιειεο γξακκέο επεμεξγαζίαο ζπγθεθξηκέλεο δπλακηθφηεηαο θαη αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπο πξνυπνζέηεη πξνζζήθε λέσλ γξακκψλ (ΤΔΔ, 26). Σην θφζηνο ιεηηνπξγίαο δελ πεξηιακβάλνληαη (i) απνζβέζεηο, (ii) θφζηνο δηάζεζεο θαηαινίπσλ θαη (iii) έζνδα απφ ηελ πψιεζε αλαθηεκέλσλ πφξσλ Αξρηθή δαπάλε Λεηηνπξγηθφ θφζηνο Σελάξην 1 Σελάξην 2 Σελάξην 3 Σελάξην 4 Σελάξην Δικόνα 2:Αξρηθή δαπάλε θαη ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ 5 ΓΣ 3.2 Ανάκηηζη ενέπγειαρ

6 GWh/έηορ Οη πνζφηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηα πνπ ζα παξάγνληαη εηεζίσο ζε θάζε έλα απφ ηα Γηαρεηξηζηηθά Σελάξηα ππφ αμηνιφγεζε, ζπλνςίδνληαη ζηελ Δηθφλα 3. Όπσο θαίλεηαη ζηε πεξίπησζε ηνπ Σελαξίνπ 1, φπνπ 7 t ΑΣΑ εηεζίσο ζα θαίγνληαη ζε κνλάδα απνηέθξσζεο, ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα είλαη 298,9 GWh/έηνο, ελψ ζην Σελάξην 2 ζα ππάξρεη επηπξφζζεηε παξαγσγή 48 GWh/έηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ κνλάδα ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε. Αληίζηνηρα απφ ηελ απνηέθξσζε 85 t ΑΣΑ ζην Σελάξην 5 ζα παξάγνληαη 362,9 GWh/έηνο. Τέινο απφ ηελ επεμεξγαζία ΑΣΑ, κφλν ζε ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε ζην Σελάξην 4, ζα παξάγνληαη 48 GWh/έηνο Ηλεκηπική ενέπγεια Ηλεκηπική ενέπγεια (ΑΠΔ) Σελάξην 1 (EMAΚ + Απνηέθξσζε) Σελάξην 2 (ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε + Απνηέθξσζε) Σελάξην 3 (EMΑΚ + Βηνινγηθή Ξχξαλζε) Σελάξην 4 (ΜΒΔ+ Αλαεξφβηα Φψλεπζε + Βηνινγηθή Ξχξαλζε) Σελάξην 5 (EMA+ Απνηέθξσζε) Δικόνα 3: Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (GWh/έηνο) γηα θάζε ΓΣ Απφ ηελ Δηθφλα 3 θαίλεηαη μεθάζαξα ε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ ε απνηέθξσζε ησλ ΑΣΑ θαη ε ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΣΑ. Σηελ Δηθφλα 3 παξνπζηάδεηαη θαη ην πνζφ παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ην νπνίν ζεσξείηε φηη πξνέξρεηαη απφ Αλαλεψζηκε Πεγή Δλέξγεηαο (ΑΠΔ). Η παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηε θαχζε βηναεξίνπ απφ ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε ζεσξείηαη εμνινθιήξνπ ΑΠΔ, εθφζνλ ην βηναέξην παξάγεηαη απφ ηε δηάζπαζε ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο ησλ ΑΣΑ, ην νπνίν ζεσξείηαη έπεηηα απφ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ βηνκάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 28 ε Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο απνθάζηζε φηη ν φξνο βηνκάδα θαιχπηεη θαη ην βηνδηαζπάζηκν θιάζκα ζχκκεηθησλ ΑΣΑ θαη επνκέλσο ε ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ζεσξείηαη παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ. Έηζη θαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ απνηέθξσζε ηνπ βηνδηαζπάζηκνπ θιάζκαηνο ησλ ΑΣΑ ζεσξείηαη πιένλ ελέξγεηα απφ ΑΠΔ. 3.3 Δκπομπέρ Θεπμοκηπικών Αεπίυν Σηελ Δηθφλα 4 παξνπζηάδνληαη νη ζπλνιηθέο εθπνκπέο ΘΑ ζε t CO 2 -eq, γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο πνπ αλαιχζεθαλ ζηε παξνχζα κειέηε. Καη ηα 5 Γηαρεηξηζηηθά Σελάξηα κπνξνχλ λα επηθέξνπλ εμνηθνλφκεζε ΘΑ, φηαλ ηα RDF θαη SRF, πνπ παξάγνληαη απφ ην ΔΜΑΚ θαη ηε ΜΒΔ κε Βηνμήξαλζε αληίζηνηρα, αληηθαζηζηνχλ γαηάλζξαθα ζε ηζηκεληνθιηβάλνπο. Ιδηαίηεξα ζηα Σελάξηα 3 θαη 4 ε εμνηθνλφκεζε εθπνκπψλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηα άιια ζελάξηα, ράξε ζηελ αληηθαηάζηαζε νξπθηψλ θαπζίκσλ απφ απηά ηα θαχζηκα. Απφ ηελ άιιε γηα ηε πεξίπησζε, φπνπ δελ ππάξρεη ηειηθφο ρξήζηεο γηα ηα RDF θαη SRF, ε εμνηθνλφκεζε ΘΑ ζην Σελάξην 1 πνπ απνηειείηαη απφ ζπλδπαζκφ ΔΜΑΚ κε Απνηεθξσηήξα, κεηψλεηαη αηζζεηά, ελψ ε εμνηθνλφκεζε ζην Σελάξην 4 πνπ απνηειείηαη απφ κηα κνλάδα ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε θαη κηα κνλάδα ΜΒΔ κε Βηνμήξαλζε, γίλεηαη ζρεδφλ κεδεληθή. Σην Σελάξην 3 δε, πνπ απνηειείηαη

7 t CO 2 -eq απφ ΔΜΑΚ θαη κηα εγθαηάζηαζε ΜΒΔ κε Βηνμήξαλζε, νη εθπνκπέο ΘΑ είλαη ζεηηθέο θαη επνκέλσο ην Σελάξην 4 ζπκβάιεη αξλεηηθά ζην θαηλφκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ. Απφ ηελ άιιε ηα Σελάξηα 2 θαη 5 πνπ ζηεξίδνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο απνηέθξσζεο θαη ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε, δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ δήηεζε γηα απνξξηκκαηνγελή θαχζηκα θαη παξέρνπλ ζίγνπξε εμνηθνλφκεζε εθπνκπψλ ΘΑ. Σε απηή ηε πεξίπησζε ηα πιενλεθηήκαηα ηερλνινγηψλ φπσο ε απνηέθξσζε θαη ε ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε πνπ παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα, γηα ηελ νπνία ππάξρεη ζπλερήο δήηεζε. 2 Σελάξην 1 Σελάξην 2 Σελάξην 3 Σελάξην 4 Σελάξην Δθπνκπέο ΘΑ φηαλ RDF θαη SRF ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηζηκεληνθιίβαλνπο Δθπνκπέο φηαλ RDF θαη SRF θαηαιήγνπλ ζε ΦΥΤΑ Δικόνα 4: Δθπνκπέο ΘΑ γηα ηα 5 Σελάξηα 4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Σθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα αμηνινγήζεη δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο ζχκκεηθησλ ΑΣΑ κέζα απφ κειέηε δηαθνξεηηθψλ ΓΣ πνπ ζηεξίδνληαη ζε απηέο θαη ιακβάλνληαο ππφςε παξακέηξνπο, φπσο θφζηνο επέλδπζεο θαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, θαζψο θαη νη εθπνκπέο ΘΑ θαη ε δπλαηφηεηα αλάθηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Τα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ην θφζηνο επέλδπζεο ησλ ΓΣ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ απνηέθξσζε είλαη κεγαιχηεξν απφ εθείλν ησλ ζελαξίσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηε Βηνινγηθή Ξήξαλζε, ελψ αληίζεηα ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ ζελαξίσλ 3,4 πνπ ζηεξίδνληαη ζηε Βηνινγηθή Ξήξαλζε είλαη κεγαιχηεξν απφ ην θφζηνο ησλ άιισλ ζελαξίσλ. Όζνλ αθνξά ηελ ειεθηξνπαξαγσγή, ε απνηέθξσζε θαηά θχξην ιφγν θαη ε ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ηερλνινγίεο. Απφ ηελ άιιε φιεο νη ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ εμνηθνλφκεζε ΘΑ θαη ηδηαίηεξα ε αληηθαηάζηαζε νξπθηψλ θαπζίκσλ ζε ηζηκεληνθιηβάλνπο κε RDF θαη SRF απφ ΜΒΔ, εμνηθνλνκεί ζεκαληηθή πνζφηεηα ΘΑ. Παξφια απηά, αλ δελ βξεζεί ηειηθφο ρξήζηεο γηα απηά ηα θαχζηκα θαη θαηαιήμνπλ ζε ΦΥΤΑ, ηφηε ε εμνηθνλφκεζε πνπ εμαζθαιίδνπλ είλαη ειάρηζηε, ελψ ζηε πεξίπησζε ηνπ Σελαξίνπ 3 πνπ απνηειείηαη απφ έλα ΔΜΑΚ θαη έλα ΜΒΔ κε Βηνμήξαλζε νη ζπλνιηθέο εθπνκπέο ΘΑ είλαη ζεηηθέο. Η ησξηλή δήηεζε γηα απηά ηα θαχζηκα είλαη ρακειή θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη πξνο ην παξφλ ην παξαγφκελν RDF απφ ην ππάξρνλ ΔΜΑΚ Ληνζίσλ ζάβεηαη ζε ΦΥΤΑ. Δπνκέλσο ζηελ απφθαζε γηα ην πνηα ηερλνινγία ζα επηιεγεί, πξέπεη λα αμηνινγεζεί ζνβαξά ε πεξίπησζε πνπ δελ ζα ππάξρεη ηειηθφο ρξήζηεο γηα απηά ηα θαχζηκα, δηφηη ηφηε απηέο νη ηερλνινγίεο έρνπλ ξίζθν γηα ην πεξηβάιινλ, δελ πεηπραίλνπλ ζεκαληηθά πνζνζηά αλάθηεζεο ελέξγεηαο θαη πιηθψλ απφ ηα ΑΣΑ, ελψ θαη ην ηέινο πχιεο ηνπο ζα είλαη απμεκέλν απφ ην θφζηνο δηάζεζεο ησλ RDF θαη SRF ζε ΦΥΤΑ. Απφ ηελ άιιε, νη ηερλνινγίεο απνηέθξσζεο θαη ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε κπνξνχλ λα παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα ηελ νπνία ε δήηεζε είλαη ζπλερήο, ελψ ηα πιενλέθηεκα απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ κπνξνχλ λα

8 πνιιαπιαζηαζηνχλ αλ ιεηηνπξγήζνπλ σο ΣΗΘ, εθφζνλ εμαζθαιηζηεί ρξήζηεο γηα ηε ζεξκφηεηα. Γεληθφηεξα ε αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο νδήγεζε ζε θάπνηα ρξήζηκα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα, γηα ην πνηεο ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο γηα ηα ΑΣΑ ηεο Γ.Αηηηθήο πξνζθέξνπλ ηα πεξηζζφηεξα νθέιε, ελψ ζπγρξφλσο επέδεημε παξακέηξνπο θαη κεζφδνπο αμηνιφγεζεο πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζε ηέηνηνπ είδνπο κειέηεο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1]. Adani F., Diego Baidoa, Enrico Calcaterrab, Pierluigi Genevinia 22. The influence of biomass temperature on biostabilization biodrying of municipal solid waste. Bioresource Technology 83, [2]. AEA, 21. Waste Management Options and Climate Change. Final Report to Directorate General Environment, European Commission [3]. DEFRA 27. Mechanical Biological Treatment & Mechanical Heat Treatment of Municipal Solid Waste, UK [4]. Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Σηεξεψλ Απνβιήησλ (ΔΔΓΣΑ), 29: (Αccessed June 25, 29) [5]. EUNOMIA, 23. Costs for Municipal Waste Management in the EU. Final Report to Directorate General Environment, European Commission [6]. EC, 23. Refuse Derived Fuel, Current Practice and Perspectives. Report for Directorate General Environment. WRc Swindon, UK [7]. EC, 26. Integrated Pollution Prevention and Control: Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration (BREF). Institute for Prospective Technological Studies, Seville Spain [8]. Eurostat 29, (Accessed June 21, 29) [9]. IPCC 26, 26 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (eds). Published: IGES, Japan [1]. Juniper Consultancy Services Ltd, 25. Mechanical-Biological-Treatment: A Guide for Decision Makers-Processes, Policies and Markets, UK [11]. Papageorgiou A., Barton J.R, Karagiannidis A., 29. Assessment of Greenhouse Effect Impact of Technologies Used for Energy Recovery from Municipal Waste: A Case for England. Journal of Environmental Management. [In press] [12]. Τερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΤΔΔ), 26. Γηαρείξηζε Σηεξεψλ Απνβιήησλ ζηελ Διιάδα, Η πεξίπησζε ηεο Αηηηθήο. Αζήλα [13]. Tsatsarelis Th. and Karagiannidis A., 28. Evaluation of refuse derived fuel production and consumption potential in Greece, Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering for Waste Valorisation (WasteEng 8) (G. Lyberatos and A. Nzihou, eds), Convention Centre, University of Patras, Patra, Greece, 3-5 June, 219, CD-ROM edition [14]. Tsilemou K. Panagiotakopoulos D., 26, Approximate cost functions of solid waste treatment facilities, Waste Management and Research, 24, [15]. Williams P. 25. Waste Treatment and Disposal. 2 nd Edition, West Sussex: John Wiley & Sons Ltd, UK

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. Waste to Energy. Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή. Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο

INTRAKAT. Waste to Energy. Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή. Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο Waste to Energy Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο 1 Παξαγσγή Απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή Από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα είλαη ε δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση τωμ Αστικώμ Στερεώμ Αποβλήτωμ. Παρόμ και προοπτικές. Γρ Χριζηίνα Θεοτάρη Περιβαλλονηολόγος - Πολιηικός Μητανικός Επιμελήηρια ΜΕΠΑΑ

Διαχείριση τωμ Αστικώμ Στερεώμ Αποβλήτωμ. Παρόμ και προοπτικές. Γρ Χριζηίνα Θεοτάρη Περιβαλλονηολόγος - Πολιηικός Μητανικός Επιμελήηρια ΜΕΠΑΑ Διαχείριση τωμ Αστικώμ Στερεώμ Αποβλήτωμ Παρόμ και προοπτικές Γρ Χριζηίνα Θεοτάρη Περιβαλλονηολόγος - Πολιηικός Μητανικός Επιμελήηρια ΜΕΠΑΑ Λάριζα, 4 Ιοσνίοσ 2009 Σν πξόβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαέριο: Μία ενέργεια για το μέλλον

Βιοαέριο: Μία ενέργεια για το μέλλον Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλασ Σχολι Τεχνολόγων Εφαρμογών Τμιμα Τεχνολογίασ Πετρελαίου & Φυςικοφ Αερίου Πτυχιακι Εργαςία Βιοαέριο: Μία ενέργεια για το μέλλον του Μπογιατηι Τηανι Α.Ε.Μ.: 2734 Επιβλζπουςα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα