Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική"

Transcript

1 Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική Αζηέπιορ Παπαγευπγίος 1 και Αβπαάμ Καπαγιαννίδηρ 1 1 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε. Πξφζσπν επαθήο: Αζηέξηνο Παπαγεσξγίνπ, Δξγαζηήξην Μεηάδνζεο Θεξκφηεηαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο, Τκήκα Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 483, 54124, Θεζζαινλίθε, ηει , Fax: , Πεπίλητη Σηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έγηλε αμηνιφγεζε 5 Γηαρεηξηζηηθψλ Σελαξίσλ ζχκκεηθησλ Αζηηθψλ Σηεξεψλ Απνβιήησλ γηα ηε Γπηηθή Αηηηθή. Οη ηερλνινγίεο πνπ αμηνινγνχληαη ζηα πιαίζηα απηψλ ησλ ζελαξίσλ είλαη ε απνηέθξσζε θαη ε Μεραληθή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία ηνπο. Τα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ επηιέρζεθαλ είλαη ην θφζηνο επέλδπζεο, ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, ε δπλαηφηεηα ελεξγεηαθήο αλάθηεζεο θαη νη εθπνκπέο Θεξκνθεπηθψλ Αεξίσλ. Η αμηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ ζελαξίσλ έδεημε φηη ε αξρηθή δαπάλε θαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο είλαη ζπγθξίζηκα γηα φια ηα ζελάξηα, ελψ νη δπλαηφηεηεο άκεζεο αλάθηεζεο ελέξγεηαο είλαη κεγαιχηεξεο γηα ηα δηαρεηξηζηηθά ζελάξηα πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ απνηέθξσζε θαη ζηελ Αλαεξφβηα Φψλεπζε, αλ θαη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο γηα ελεξγεηαθή αλάθηεζε θαη απφ απνξξηκκαηνγελή θαχζηκα πνπ παξάγνληαη απφ εγθαηαζηάζεηο Μεραληθήο Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο. Τέινο φια ηα ζελάξηα ππφ πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ εμνηθνλφκεζε Θεξκνθεπηθψλ Αεξίσλ. Λέμεηο Κιεηδηά: Αζηηθά Σηεξεά Απφβιεηα, Αηηηθή, Απνηέθξσζε, Μεραληθή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Η νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ Αζηηθψλ Σηεξεψλ Απνβιήησλ (ΑΣΑ) ζηελ Διιάδα απνηειεί αλάγθε αιιά θαη απαίηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία. Πξνο ην παξφλ φκσο ε δηαρείξηζε ησλ ΑΣΑ ζηελ ρψξα, απέρεη πνιχ απφ ην λα ραξαθηεξηζηεί νξζνινγηθή θαη βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε δηάζεζε ησλ ΑΣΑ ζε ΦΥΤΑ. Οη Πεξηθεξεηαθνί Σρεδηαζκνί Γηαρείξηζεο Σηεξεψλ Απνβιήησλ (ΠΔΣΓΑ) ηεο ρψξαο πξνβιέπνπλ ηε θαηαζθεπή λέσλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ζχκκεηθησλ ΑΣΑ, νη νπνίεο ζα ζπκβάινπλ ζην λα επηηεπρζεί ε ζηαδηαθή εθηξνπή ησλ Βηναπνδνκήζηκσλ Αζηηθψλ Απνβιήησλ (ΒΑΑ) απφ ηνπο ΦΥΤΑ, φπσο επηβάιεη ε θνηλνηηθή νδεγία 99/31/ΔΚ. Γηάθνξεο ηερλνινγίεο αλαγλσξίδνληαη απφ ηνπο Πεξηθεξεηαθνχο Σρεδηαζκνχο σο ππνςήθηεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ΑΣΑ, αλ θαη πξνο ην παξφλ θαίλεηαη λα πξνσζείηαη ε θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ Μεραληθήο Βηνινγηθήο Δπεμεξγαζίαο (ΜΒΔ). Σήκεξα ιεηηνπξγνχλ 2 κνλάδεο ΜΒΔ ζηελ Αηηηθή θαη ζηα Φαληά, 2 αθφκα ΜΒΔ αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ κέζα ζην 29 ζηε Κεθαινληά θαη ζην Ηξάθιεην, ελψ ην 21 αλακέλεηαη λα επαλαιεηηνπξγήζεη ε ΜΒΔ ζηε Καιακάηα, ε νπνία είρε θιείζεη ιφγσ πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο (ΔΔΓΣΑ, 29). Σηελ Αηηηθή ζήκεξα παξάγνληαη πεξίπνπ 22 t ΑΣΑ εηεζίσο θαη ζεσξψληαο φηη ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο ΑΣΑ αλά θάηνηθν ζα παξακείλεη ζηαζεξφο ζην 1,1 %, φπνπ βξίζθεηαη ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα θαη ιακβάλνληαο ππφςε πξνβιέςεηο γηα ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ (Eurostat, 29), ππνινγίδεηαη φηη ην 23 ζα παξάγνληαη πεξίπνπ 28 t ΑΣΑ εηεζίσο. Αθφκε θαη αλ ζεσξήζνπκε φηη ζα εληζρπζεί ε Γηαινγή ζηε Πεγή (ΓζΠ) θαη ηα πνζνζηά αλαθχθισζεο ζα απμάλνληαη ζηαδηαθά ηα επφκελα ρξφληα, κηα κεγάιε πνζφηεηα ΑΣΑ ζα παξακείλεη πξνο επεμεξγαζία ζε εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 1.

2 kt ΑΑ/έηορ ΑΣΑ απεπζείαο ζε ΦΥΤΑ EMAK Ληνζίσλ Στόχοι οδηγίας 99/31/EC Αλαθχθισζε ΑΣΑ πξνο επεμεξγαζία 2. ΑΑ ππορ επεξεπγαζία EMAK Λιοζίυν 5 ΑΣΑ απεπζείαο ζε ΦΥΤΑ Αλαθχθισζε Δικόνα 1: Δθηηκψκελε δηαρείξηζε ΑΣΑ ζηελ Αηηηθή κέρξη ην 23 Ο ΠΔΣΓΑ ηεο Αηηηθήο πξνβιέπεη ηε θαηαζθεπή ηξηψλ Οινθιεξσκέλσλ Δγθαηαζηάζεσλ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ (ΟΔΓΑ) ζηελ Γπηηθή, Βνξεηναλαηνιηθή θαη Βνξεηνδπηηθή Αηηηθή. Η ΟΔΓΑ Γ.Αηηηθήο ζα δηαρεηξίδεηαη 145 t ΑΣΑ εηεζίσο θαη ζα πεξηιακβάλεη ην πθηζηάκελν Δξγνζηάζην Μεραληθήο Αλαθχθισζεο-Κνκπνζηνπνίεζεο (ΔΜΑΚ) ησλ Ληνζίσλ θαη δχν λέεο εγθαηαζηάζεηο ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 11 t ΑΣΑ. Σηε παξνχζα κειέηε αμηνινγήζεθαλ νη ηερλνινγίεο ηεο Μεραληθήο Αλαθχθισζεο (ΜΑ), ηεο απνηέθξσζεο ζχκκεηθησλ ΑΣΑ, θαζψο θαη ηεο ΜΒΔ ησλ ΑΣΑ, είηε κε ζπλδπαζκφ ΜΑ κε Κνκπνζηνπνίεζε, είηε κε ζπλδπαζκφ ΜΑ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε θαη Μεηαθνκπνζηνπνίεζε, ή ηέινο κε ζπλδπαζκφ ΜΑ κε Βηνμήξαλζε. Η απνηέθξσζε κε παξάιιειε ελεξγεηαθή αλάθηεζε, είλαη κηα επξέσο δηαδεδνκέλε ηερλνινγία δηαρείξηζεο ΑΣΑ, παγθνζκίσο. Η πιεηνςεθία ησλ απνηεθξσηήξσλ είλαη εγθαηαζηάζεηο καδηθήο θαχζεο θηλνχκελσλ εζραξψλ θαη κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ κεγάινπο φγθνπο (MBI-Mass Burn Incineration)(Williams, 25). Σπλήζσο ε παξαγφκελε ζεξκφηεηα απφ ηελ απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξαγσγή αηκνχ πνπ θαηεπζχλεηαη ζε αηκνζηξφβηινπο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σε πνιιέο εγθαηαζηάζεηο απνηέθξσζεο πξαγκαηνπνηείηαη Σπκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο (ΣΗΘ), φπνπ ε πεξίζζεηα ζεξκφηεηα (κε κνξθή αηκνχ ή δεζηνχ λεξνχ) αλαθηάηαη θαη εμάγεηαη ζε παξαθείκελεο βηνκεραληθέο κνλάδεο ή ζε δίθηπα ηειεζέξκαλζεο (EC, 26). Μηα άιιε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζχκκεηθησλ ΑΣΑ είλαη ε ΜΒΔ ζηελ νπνία αξρηθά εθαξκφδεηαη κεραληθή επεμεξγαζία ησλ απνξξηκκάησλ ψζηε λα αλαθηεζνχλ πιηθά γηα αλαθχθισζε θαη ζηε ζπλέρεηα βηνινγηθή επεμεξγαζία. Αλάινγα κε ηελ εθαξκνδφκελε βηνινγηθή κέζνδν επεμεξγαζίαο αλαθηνχληαη θαη δηαθνξεηηθά πιηθά, εθηφο απφ αλαθπθιψζηκα. Έηζη απφ κηα εγθαηάζηαζε ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε πξνθχπηνπλ βηναέξην θαη βηνζηαζεξνπνηεκέλν πιηθφ ηo νπνίν κεηά απφ σξίκαλζε θαη ξαθηλάξηζκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εδαθνβειηησηηθφ (ΤΔΔ, 26). Σηηο ΜΒΔ κε Κνκπνζηνπνίεζε πνπ ραξαθηεξίδνληαη θαη σο ΔΜΑΚ, πξαγκαηνπνηείηαη κεραληθή επεμεξγαζία ησλ ΑΣΑ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε αεξφβηα βηνινγηθή επεμεξγαζία, κε ζθνπφ ηε πιήξε βηνζηαζεξνπνίεζε ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο ησλ ΑΣΑ θαη ηε παξαγσγή θνκπφζη θαη απνξξηκκαηνγελνχο θαπζίκνπ RDF (Refuse Derived Fuel). Απφ ηελ άιιε, ζηηο ΜΒΔ κε Βηνμήξαλζε ησλ ΑΣΑ, ε αεξφβηα βηνινγηθή δηεξγαζία πεηπραίλεη ζεκαληηθή κείσζε ηεο πγξαζίαο ησλ απνβιήησλ κε παξάιιειε αχμεζε ηεο ζεξκνγφλνπ αμίαο ηνπο, παξάγνληαο έηζη απνξξηκκαηνγελέο θαχζηκν Solid Recovered Fuel (SRF) (Juniper, 26). Τα RDF θαη SRF κπνξνχλ λα θανχλ ζε απνηεθξσηήξεο (π.ρ ξεπζηνπνηεκέλεο θιίλεο) γηα παξαγσγή ελέξγεηαο, είηε λα αληηθαηαζηήζνπλ νξπθηά θαχζηκα ζε βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε θιηβάλνπο βηνκεραληψλ παξαγσγήο ηζηκέληνπ ή ζε εξγνζηάζηα παξαγσγήο ελέξγεηαο.

3 2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Σηε παξνχζα κειέηε νη δηάθνξεο ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο ζχκκεηθησλ ΑΣΑ αμηνινγήζεθαλ κέζσ ηεο θαηάξηηζεο 5 Γηαρεηξηζηηθψλ Σελαξίσλ (ΓΣ). Οη κνλάδεο ησλ ΓΣ θαη ε αληίζηνηρε δπλακηθφηεηα ηνπο, ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Τα ζελάξηα θαηαξηίζηεθαλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ ηηο ηερλνινγίεο θαη ηηο δπλακηθφηεηεο ησλ κνλάδσλ πνπ αλαθνηλψζεθαλ πξνο αμηνιφγεζε απφ ηνλ Δληαίν Σχλδεζκν Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ννκνχ Αηηηθήο (ΔΣΓΚΝΑ). ΔΜΑ EMAK Πίνακαρ 1: Γηαρεηξηζηηθά Σελάξηα Γςναμικόηηηα (t ΑΑ/έηορ) Μνλάδα ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Απνηέθξσζεο Φψλεπζε ΜΒΔ κε Βηνινγηθή Ξήξαλζε Σχλνιν Σελάξην Σελάξην Σελάξην Σελάξην Σελάξην Κόζηορ Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 5 ζελαξίσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηηκέο θαη δεδνκέλα απφ ηε βηβιηνγξαθία. Γηα ηηο κνλάδεο ΔΜΑΚ, ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε θαη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο απνηέθξσζεο ΑΣΑ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλαξηήζεηο αξρηθήο δαπάλεο θαη θφζηνπο ιεηηνπξγίαο (Tsilemou and Panagiotakopoulos, 26). Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ΔΜΑ θαη γηα ηελ ΜΒΔ κε Βηνινγηθή Ξήξαλζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία αξρηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, απφ δεκνζηεπκέλεο κειέηεο (EUNOMIA, 23; Juniper 25; DEFRA 27, TEE, 26). 2.2 Ανάκηηζη ενέπγειαρ Σηε παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε ε δπλαηφηεηα ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ, γηα αλάθηεζε ελέξγεηαο απφ ηα ΑΣΑ θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη κνλάδεο ησλ 5 ΓΣ πνπ έρνπλ δπλαηφηεηα άκεζεο ειεθηξνπαξαγσγήο είλαη νη κνλάδεο απνηέθξσζεο θαη ε ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε, φπνπ ην παξαγφκελν βηναέξην κπνξεί λα θαεί γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Γπλαηφηεηεο ειεθηξνπαξαγσγήο ππάξρνπλ θαη απφ ηελ θαχζε ησλ παξαγφκελσλ RDF θαη SRF, είηε ζε Απνηεθξσηήξεο Μαδηθήο Καχζεο, είηε ζε Απνηεθξσηήξεο ξεπζηνπνηεκέλεο θιίλεο, ή ζε κνλάδεο Αεξηνπνίεζεο ή Ππξφιπζεο, (EC, 23; EC, 26), αιιά απηέο νη πεξηπηψζεηο δελ αμηνινγνχληαη εθφζνλ δελ είλαη ππφ κειέηε ζην ΠΔΣΓΑ Αηηηθήο. Αληίζεηα ζηε παξνχζα κειέηε ζεσξείηαη φηη ηα RDF θαη SRF ππνθαζηζηνχλ γαηάλζξαθα ζε ηζηκεληνβηνκεραλίεο, θάηη πνπ επηδηψθεηαη ήδε ζηελ Διιάδα κε ην παξαγφκελν RDF ηνπ ΔΜΑΚ Ληνζίσλ, ρσξίο επηηπρία πξνο ην παξφλ ιφγσ αληηδξάζεσλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο (Μειάθη, Δπβνηα) φπνπ βξίζθεηαη ε βηνκεραλία (Tsatsarelis, 27). Σηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη δηάθνξεο ηηκέο ειεθηξνπαξαγσγήο γηα εγθαηαζηάζεηο απνηέθξσζεο ΑΣΑ, φπσο φηη έλαο ζπκβαηηθφο Απνηεθξσηήξαο κε θαζαξή απφδνζε 18% πνπ θαίεη ΑΣΑ κε παξφκνηα ζχζηαζε θαη ζεξκνγφλν δχλακε κε ηα ειιεληθά ζα παξάγεη 427 kwh αλά ηφλν ΑΣΑ (AEA, 21). Η πνζφηεηα απηή είλαη ε θαζαξή ειεθηξηθή ελέξγεηα (netto) πνπ εμάγεηαη γηα εκπνξηθή ρξήζε. Σήκεξα πιένλ κηιάκε γηα κνλάδεο πνπ αλαθηνχλ ειεθηξηθή ελέξγεηα κε θαζαξφ βαζκφ απφδνζεο 25% ή αθφκα θαη 3%, φπσο ε κνλάδα απνηέθξσζεο ηνπ Άκζηεξληακ. Σε απηή ηε πεξίπησζε ε θαχζε ησλ ΑΣΑ κπνξεί λα απνδψζεη κέρξη,79 kwh/t

4 ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα εμαγσγή ζην δίθηπν. Γηα ηε παξνχζα κειέηε, ζεσξήζεθε φηη νη εγθαηαζηάζεηο απνηέθξσζεο παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα κε θαζαξφ βαζκφ απφδνζεο 22,6%, ελψ ε θαηψηεξε ζεξκνγφλνο δχλακε ησλ ειιεληθψλ ΑΣΑ ππνινγίζηεθε 8,83 GJ/t, βάζεη ηεο ζχζηαζεο ηνπο (ΤΔΔ, 26). Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ απφ ηελ απνηέθξσζε ελφο ηφλνπ ΑΣΑ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζην δίθηπν,55 kwh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Απφ ηελ άιιε νη εγθαηαζηάζεηο ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε, απφ ηε θαχζε ηνπ παξαγφκελνπ βηαεξίνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ πεξίπνπ 18 kwh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλά ηφλν ΑΣΑ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 6 kwh ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο κνλάδαο θαη 12 kwh εμάγνληαη ζην δίθηπν (AEA, 21). Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηε παξνχζα κειέηε αμηνινγήζεθε κφλν ε πεξίπησζε αλάθηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηα ΑΣΑ, παξφιν πνπ είλαη δπλαηή ε ΣΗΘ, ηφζν απφ κνλάδεο απνηέθξσζεο φζν θαη απφ κνλάδεο ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε. Απηφ έγηλε δηφηη ε πην πηζαλή πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ εθηηκάηαη φηη ζα είλαη γηα αλάθηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, γηα ηελ νπνία ππάξρεη ζπλερήο δήηεζε ζηε ρψξα θαη φρη γηα ΣΗΘ, δεδνκέλσλ ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο ρψξαο θαη ηεο επαθφινπζεο κεησκέλεο δήηεζεο γηα ζεξκφηεηα θαηά ηνπο δεζηνχο κήλεο ηνπ ρξφλνπ. Η πεξίπησζε κνλάδσλ ΣΗΘ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί αλ ρσξνζεηνχληαλ θνληά ζε βηνκεραληθέο κνλάδεο, ψζηε λα εμάγνπλ ζε απηέο ηε παξαγφκελε ζεξκφηεηα. Γπζηπρψο νη κέρξη ηψξα Πεξηθεξεηαθνί Σρεδηαζκνί θαη ε ειιηπήο εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΣΑ, δελ επηηξέπεη ζθέςεηο γηα ηέηνηα θαηλνηφκα ζπζηήκαηα. 2.3 Δκπομπέρ Θεπμοκηπικών Αεπίυν Η δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζπλεηζθέξεη ζηηο εθπνκπέο Θεξκνθεπηθψλ Αεξίσλ (ΘΑ) θαηά 4% παγθνζκίσο (IPCC, 26). Ιδηαίηεξα ε ηαθή ησλ ΒΑΑ ζε ρσκαηεξέο θαη ΦΥΤΑ, πξνθαιεί ηελ παξαγσγή βηναεξίνπ ην νπνίν απνηειείηαη θαηά 5-6% απφ CH 4 πνπ είλαη 23 θνξέο πην ηζρπξφ απφ ην CO 2 φζνλ αθνξά ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Γηα απηφ άιισζηε ε εθηξνπή ησλ ΒΑΑ απφ ηηο ρσκαηεξέο θαη ηνπο ΦΥΤΑ θαη ε επεμεξγαζία ησλ ΑΣΑ γεληθφηεξα, επηβάιιεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή θαη Διιεληθή λνκνζεζία. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εθπνκπψλ ΘΑ απφ ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΣΑ ζε θάζε ζελάξην ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 26) θαη δεκνζηεπκέλνη ζπληειεζηέο εθπνκπήο (Emission Factors) (AEA, 21; Papageorgiou et al, 29). Τα ζηάδηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ΑΣΑ γηα ηα νπνία ππνινγίζζεθαλ ηα παξαγφκελα ΘΑ είλαη: (1) ε επεμεξγαζία ησλ ΑΣΑ ζηηο εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο, (2) ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη νξπθηψλ θαπζίκσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ (3) ε ηειηθή δηάζεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ δηεξγαζηψλ. Οη εθπνκπέο ΘΑ απφ ηε κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ δελ ππνινγίζηεθαλ γηαηί δελ ππάξρνπλ αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ κνλάδσλ θαη γηα ηηο πεξηνρέο ηηο νπνίεο ζα εμππεξεηνχλ. Σχκθσλα κε ηε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία απφ ην IPCC, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ΘΑ απφ ηελ απνηέθξσζε ησλ ΑΣΑ, δελ ιήθζεθαλ ππφςε νη εθπνκπέο απφ ην βηνγεληθφ (biogenic) θιάζκα ησλ ΑΣΑ, ελψ ιήθζεθαλ ππφςε ε εμνηθνλφκεζε ξχπσλ απφ ηελ αλάθηεζε ελέξγεηαο θαη πιηθψλ θαη ε αληηθαηάζηαζε νξπθηψλ θαπζίκσλ απφ απνξξηκκαηνγελή θαχζηκα. Σηνλ Πίλαθα 2, παξαηίζεληαη νη νιηθνί ζπληειεζηέο εθπνκπήο ΘΑ γηα φιεο ηηο εμεηαδφκελεο ηερλνινγίεο. Δπίζεο κειεηήζεθε θαη ε πεξίπησζε φπνπ δελ ζα βξεζεί ηειηθφο ρξήζηεο ησλ RDF θαη SRF, πεξίπησζε πνπ θαληάδεη ηδηαίηεξα πηζαλή ζχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα δήηεζεο γηα απηά ηα θαχζηκα θαη ηηο αλακελφκελεο αληηδξάζεηο ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη βηνκεραλίεο πνπ ζα ελδηαθεξζνχλ γηα ηε ρξήζε ηνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα ηνπ RDF απφ ην MBT ησλ Άλσ Ληνζίσλ, ην νπνίν αληί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηζηκεληνθιίβαλνπο, θαηαιήγεη ζε ΦΥΤΑ. Σηελ πεξίπησζε ινηπφλ πνπ απηά ηα θαχζηκα ζάβνληαη ζε ΦΥΤΑ, ε εμνηθνλφκεζε ξχπσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αληηθαηάζηαζε νξπθηψλ θαπζίκσλ ζε ηζηκεληνθιηβάλνπο δελ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, ελψ ζπγρξφλσο πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε παξαγσγή βηναεξίνπ απφ ηελ ηαθή ηνπ κε βηνζηαζεξνπνηεκέλνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο ησλ θαπζίκσλ. Ιδηαίηεξα γηα ηελ πεξίπησζε πνπ

5 Απσική δαπάνη (M ) Λειηοςπγικό κόζηορ (M ) ηα SRF θαηαιήγνπλ ζε ΦΥΤΑ, αλακέλεηαη αξθεηή παξαγσγή βηναεξίνπ, εθφζνλ ε Βηνμήξαλζε ζαλ δηαδηθαζία δελ βηνζηαζεξνπνηεί πιήξσο ην νξγαληθφ θιάζκα ησλ ΑΣΑ [Adani et al, 22]. Πίνακαρ 2: Σπληειεζηέο εθπνκπήο ΘΑ (kg CO 2 -eq/t ΑΣΑ) Δθπνκπέο απφ ρξήζε ελέξγεηαο Δθπνκπέο απφ επεμεξγαζία ΑΣΑ Δμνηθνλφκεζε εθπνκπψλ απφ αλάθηεζε πιηθψλ Δμνηθνλφκεζε εθπνκπψλ απφ αλάθηεζε ελέξγεηαο Δθπνκπέο απφ ηειηθή δηάζεζε ππνιεηκκάησλ ζε ΦΥΤΑ Οιηθέο εθπνκπέο Μνλάδα Απνηέθξσζεο κε αλάθηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφδνζεο 22,6 % 2,1 34,8-52,3-373,1,2-118,4 ΔΜΑΚ φπνπ ηα RDF ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηζηκεληνθιηβάλνπο 22, 196, -97,2-335, 8,1-26,1 ΜΒΔ κε βηνμήξαλζε φπνπ ηα SRF ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηζηκεληνθιηβάλνπο 36,9 266,7-53,7-761,7 13,6-498,1 ΜΒΔ κε αλαεξφβηα ρψλεπζε, -97,2-54, 6,4-144,8 ΔΜΑ 24, -162, 3,6-134,4 ΔΜΑΚ φπνπ ηα RDF ζάβνληαη ζε ΦΥΤΑ 22, -97,2 97, 21,8 ΜΒΔ κε βηνμήξαλζε φπνπ ηα SRF ζάβνληαη ζε ΦΥΤΑ 36,9-53,7 121, 14,2 3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 3.1 Κόζηορ Τα απνηειέζκαηα γηα ηελ αξρηθή δαπάλε θαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ 5 ΓΣ παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 2, φπνπ θαίλεηαη φηη ηα ζελάξηα πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ απνηέθξσζε έρνπλ κεγαιχηεξεο ηηκέο αξρηθήο δαπάλεο απφ ηα Σελάξηα 3 θαη 4 πνπ ζηεξίδνληαη ζηε Βηνινγηθή Ξήξαλζε. Απφ ηελ άιιε ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ ζελαξίσλ 3 θαη 4 πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ΜΒΔ κε Βηνμήξαλζε είλαη κεγαιχηεξν, αθνχ ε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία δελ εμαζθαιίδεη νηθνλνκία θιίκαθαο, δηφηη απηέο νη εγθαηαζηάζεηο απαξηίδνληαη απφ παξάιιειεο γξακκέο επεμεξγαζίαο ζπγθεθξηκέλεο δπλακηθφηεηαο θαη αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπο πξνυπνζέηεη πξνζζήθε λέσλ γξακκψλ (ΤΔΔ, 26). Σην θφζηνο ιεηηνπξγίαο δελ πεξηιακβάλνληαη (i) απνζβέζεηο, (ii) θφζηνο δηάζεζεο θαηαινίπσλ θαη (iii) έζνδα απφ ηελ πψιεζε αλαθηεκέλσλ πφξσλ Αξρηθή δαπάλε Λεηηνπξγηθφ θφζηνο Σελάξην 1 Σελάξην 2 Σελάξην 3 Σελάξην 4 Σελάξην Δικόνα 2:Αξρηθή δαπάλε θαη ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ 5 ΓΣ 3.2 Ανάκηηζη ενέπγειαρ

6 GWh/έηορ Οη πνζφηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηα πνπ ζα παξάγνληαη εηεζίσο ζε θάζε έλα απφ ηα Γηαρεηξηζηηθά Σελάξηα ππφ αμηνιφγεζε, ζπλνςίδνληαη ζηελ Δηθφλα 3. Όπσο θαίλεηαη ζηε πεξίπησζε ηνπ Σελαξίνπ 1, φπνπ 7 t ΑΣΑ εηεζίσο ζα θαίγνληαη ζε κνλάδα απνηέθξσζεο, ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα είλαη 298,9 GWh/έηνο, ελψ ζην Σελάξην 2 ζα ππάξρεη επηπξφζζεηε παξαγσγή 48 GWh/έηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ κνλάδα ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε. Αληίζηνηρα απφ ηελ απνηέθξσζε 85 t ΑΣΑ ζην Σελάξην 5 ζα παξάγνληαη 362,9 GWh/έηνο. Τέινο απφ ηελ επεμεξγαζία ΑΣΑ, κφλν ζε ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε ζην Σελάξην 4, ζα παξάγνληαη 48 GWh/έηνο Ηλεκηπική ενέπγεια Ηλεκηπική ενέπγεια (ΑΠΔ) Σελάξην 1 (EMAΚ + Απνηέθξσζε) Σελάξην 2 (ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε + Απνηέθξσζε) Σελάξην 3 (EMΑΚ + Βηνινγηθή Ξχξαλζε) Σελάξην 4 (ΜΒΔ+ Αλαεξφβηα Φψλεπζε + Βηνινγηθή Ξχξαλζε) Σελάξην 5 (EMA+ Απνηέθξσζε) Δικόνα 3: Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (GWh/έηνο) γηα θάζε ΓΣ Απφ ηελ Δηθφλα 3 θαίλεηαη μεθάζαξα ε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ ε απνηέθξσζε ησλ ΑΣΑ θαη ε ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΣΑ. Σηελ Δηθφλα 3 παξνπζηάδεηαη θαη ην πνζφ παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ην νπνίν ζεσξείηε φηη πξνέξρεηαη απφ Αλαλεψζηκε Πεγή Δλέξγεηαο (ΑΠΔ). Η παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηε θαχζε βηναεξίνπ απφ ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε ζεσξείηαη εμνινθιήξνπ ΑΠΔ, εθφζνλ ην βηναέξην παξάγεηαη απφ ηε δηάζπαζε ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο ησλ ΑΣΑ, ην νπνίν ζεσξείηαη έπεηηα απφ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ βηνκάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 28 ε Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο απνθάζηζε φηη ν φξνο βηνκάδα θαιχπηεη θαη ην βηνδηαζπάζηκν θιάζκα ζχκκεηθησλ ΑΣΑ θαη επνκέλσο ε ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ζεσξείηαη παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ. Έηζη θαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ απνηέθξσζε ηνπ βηνδηαζπάζηκνπ θιάζκαηνο ησλ ΑΣΑ ζεσξείηαη πιένλ ελέξγεηα απφ ΑΠΔ. 3.3 Δκπομπέρ Θεπμοκηπικών Αεπίυν Σηελ Δηθφλα 4 παξνπζηάδνληαη νη ζπλνιηθέο εθπνκπέο ΘΑ ζε t CO 2 -eq, γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο πνπ αλαιχζεθαλ ζηε παξνχζα κειέηε. Καη ηα 5 Γηαρεηξηζηηθά Σελάξηα κπνξνχλ λα επηθέξνπλ εμνηθνλφκεζε ΘΑ, φηαλ ηα RDF θαη SRF, πνπ παξάγνληαη απφ ην ΔΜΑΚ θαη ηε ΜΒΔ κε Βηνμήξαλζε αληίζηνηρα, αληηθαζηζηνχλ γαηάλζξαθα ζε ηζηκεληνθιηβάλνπο. Ιδηαίηεξα ζηα Σελάξηα 3 θαη 4 ε εμνηθνλφκεζε εθπνκπψλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηα άιια ζελάξηα, ράξε ζηελ αληηθαηάζηαζε νξπθηψλ θαπζίκσλ απφ απηά ηα θαχζηκα. Απφ ηελ άιιε γηα ηε πεξίπησζε, φπνπ δελ ππάξρεη ηειηθφο ρξήζηεο γηα ηα RDF θαη SRF, ε εμνηθνλφκεζε ΘΑ ζην Σελάξην 1 πνπ απνηειείηαη απφ ζπλδπαζκφ ΔΜΑΚ κε Απνηεθξσηήξα, κεηψλεηαη αηζζεηά, ελψ ε εμνηθνλφκεζε ζην Σελάξην 4 πνπ απνηειείηαη απφ κηα κνλάδα ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε θαη κηα κνλάδα ΜΒΔ κε Βηνμήξαλζε, γίλεηαη ζρεδφλ κεδεληθή. Σην Σελάξην 3 δε, πνπ απνηειείηαη

7 t CO 2 -eq απφ ΔΜΑΚ θαη κηα εγθαηάζηαζε ΜΒΔ κε Βηνμήξαλζε, νη εθπνκπέο ΘΑ είλαη ζεηηθέο θαη επνκέλσο ην Σελάξην 4 ζπκβάιεη αξλεηηθά ζην θαηλφκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ. Απφ ηελ άιιε ηα Σελάξηα 2 θαη 5 πνπ ζηεξίδνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο απνηέθξσζεο θαη ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε, δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ δήηεζε γηα απνξξηκκαηνγελή θαχζηκα θαη παξέρνπλ ζίγνπξε εμνηθνλφκεζε εθπνκπψλ ΘΑ. Σε απηή ηε πεξίπησζε ηα πιενλεθηήκαηα ηερλνινγηψλ φπσο ε απνηέθξσζε θαη ε ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε πνπ παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα, γηα ηελ νπνία ππάξρεη ζπλερήο δήηεζε. 2 Σελάξην 1 Σελάξην 2 Σελάξην 3 Σελάξην 4 Σελάξην Δθπνκπέο ΘΑ φηαλ RDF θαη SRF ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηζηκεληνθιίβαλνπο Δθπνκπέο φηαλ RDF θαη SRF θαηαιήγνπλ ζε ΦΥΤΑ Δικόνα 4: Δθπνκπέο ΘΑ γηα ηα 5 Σελάξηα 4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Σθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα αμηνινγήζεη δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο ζχκκεηθησλ ΑΣΑ κέζα απφ κειέηε δηαθνξεηηθψλ ΓΣ πνπ ζηεξίδνληαη ζε απηέο θαη ιακβάλνληαο ππφςε παξακέηξνπο, φπσο θφζηνο επέλδπζεο θαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, θαζψο θαη νη εθπνκπέο ΘΑ θαη ε δπλαηφηεηα αλάθηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Τα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ην θφζηνο επέλδπζεο ησλ ΓΣ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ απνηέθξσζε είλαη κεγαιχηεξν απφ εθείλν ησλ ζελαξίσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηε Βηνινγηθή Ξήξαλζε, ελψ αληίζεηα ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ ζελαξίσλ 3,4 πνπ ζηεξίδνληαη ζηε Βηνινγηθή Ξήξαλζε είλαη κεγαιχηεξν απφ ην θφζηνο ησλ άιισλ ζελαξίσλ. Όζνλ αθνξά ηελ ειεθηξνπαξαγσγή, ε απνηέθξσζε θαηά θχξην ιφγν θαη ε ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ηερλνινγίεο. Απφ ηελ άιιε φιεο νη ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ εμνηθνλφκεζε ΘΑ θαη ηδηαίηεξα ε αληηθαηάζηαζε νξπθηψλ θαπζίκσλ ζε ηζηκεληνθιηβάλνπο κε RDF θαη SRF απφ ΜΒΔ, εμνηθνλνκεί ζεκαληηθή πνζφηεηα ΘΑ. Παξφια απηά, αλ δελ βξεζεί ηειηθφο ρξήζηεο γηα απηά ηα θαχζηκα θαη θαηαιήμνπλ ζε ΦΥΤΑ, ηφηε ε εμνηθνλφκεζε πνπ εμαζθαιίδνπλ είλαη ειάρηζηε, ελψ ζηε πεξίπησζε ηνπ Σελαξίνπ 3 πνπ απνηειείηαη απφ έλα ΔΜΑΚ θαη έλα ΜΒΔ κε Βηνμήξαλζε νη ζπλνιηθέο εθπνκπέο ΘΑ είλαη ζεηηθέο. Η ησξηλή δήηεζε γηα απηά ηα θαχζηκα είλαη ρακειή θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη πξνο ην παξφλ ην παξαγφκελν RDF απφ ην ππάξρνλ ΔΜΑΚ Ληνζίσλ ζάβεηαη ζε ΦΥΤΑ. Δπνκέλσο ζηελ απφθαζε γηα ην πνηα ηερλνινγία ζα επηιεγεί, πξέπεη λα αμηνινγεζεί ζνβαξά ε πεξίπησζε πνπ δελ ζα ππάξρεη ηειηθφο ρξήζηεο γηα απηά ηα θαχζηκα, δηφηη ηφηε απηέο νη ηερλνινγίεο έρνπλ ξίζθν γηα ην πεξηβάιινλ, δελ πεηπραίλνπλ ζεκαληηθά πνζνζηά αλάθηεζεο ελέξγεηαο θαη πιηθψλ απφ ηα ΑΣΑ, ελψ θαη ην ηέινο πχιεο ηνπο ζα είλαη απμεκέλν απφ ην θφζηνο δηάζεζεο ησλ RDF θαη SRF ζε ΦΥΤΑ. Απφ ηελ άιιε, νη ηερλνινγίεο απνηέθξσζεο θαη ΜΒΔ κε Αλαεξφβηα Φψλεπζε κπνξνχλ λα παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα ηελ νπνία ε δήηεζε είλαη ζπλερήο, ελψ ηα πιενλέθηεκα απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ κπνξνχλ λα

8 πνιιαπιαζηαζηνχλ αλ ιεηηνπξγήζνπλ σο ΣΗΘ, εθφζνλ εμαζθαιηζηεί ρξήζηεο γηα ηε ζεξκφηεηα. Γεληθφηεξα ε αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο νδήγεζε ζε θάπνηα ρξήζηκα αξρηθά ζπκπεξάζκαηα, γηα ην πνηεο ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο γηα ηα ΑΣΑ ηεο Γ.Αηηηθήο πξνζθέξνπλ ηα πεξηζζφηεξα νθέιε, ελψ ζπγρξφλσο επέδεημε παξακέηξνπο θαη κεζφδνπο αμηνιφγεζεο πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζε ηέηνηνπ είδνπο κειέηεο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1]. Adani F., Diego Baidoa, Enrico Calcaterrab, Pierluigi Genevinia 22. The influence of biomass temperature on biostabilization biodrying of municipal solid waste. Bioresource Technology 83, [2]. AEA, 21. Waste Management Options and Climate Change. Final Report to Directorate General Environment, European Commission [3]. DEFRA 27. Mechanical Biological Treatment & Mechanical Heat Treatment of Municipal Solid Waste, UK [4]. Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Σηεξεψλ Απνβιήησλ (ΔΔΓΣΑ), 29: (Αccessed June 25, 29) [5]. EUNOMIA, 23. Costs for Municipal Waste Management in the EU. Final Report to Directorate General Environment, European Commission [6]. EC, 23. Refuse Derived Fuel, Current Practice and Perspectives. Report for Directorate General Environment. WRc Swindon, UK [7]. EC, 26. Integrated Pollution Prevention and Control: Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration (BREF). Institute for Prospective Technological Studies, Seville Spain [8]. Eurostat 29, (Accessed June 21, 29) [9]. IPCC 26, 26 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T. and Tanabe K. (eds). Published: IGES, Japan [1]. Juniper Consultancy Services Ltd, 25. Mechanical-Biological-Treatment: A Guide for Decision Makers-Processes, Policies and Markets, UK [11]. Papageorgiou A., Barton J.R, Karagiannidis A., 29. Assessment of Greenhouse Effect Impact of Technologies Used for Energy Recovery from Municipal Waste: A Case for England. Journal of Environmental Management. [In press] [12]. Τερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΤΔΔ), 26. Γηαρείξηζε Σηεξεψλ Απνβιήησλ ζηελ Διιάδα, Η πεξίπησζε ηεο Αηηηθήο. Αζήλα [13]. Tsatsarelis Th. and Karagiannidis A., 28. Evaluation of refuse derived fuel production and consumption potential in Greece, Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering for Waste Valorisation (WasteEng 8) (G. Lyberatos and A. Nzihou, eds), Convention Centre, University of Patras, Patra, Greece, 3-5 June, 219, CD-ROM edition [14]. Tsilemou K. Panagiotakopoulos D., 26, Approximate cost functions of solid waste treatment facilities, Waste Management and Research, 24, [15]. Williams P. 25. Waste Treatment and Disposal. 2 nd Edition, West Sussex: John Wiley & Sons Ltd, UK

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ / ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αηθαηεξίλε Βαιαιάθε Δπηβιέπσλ :Νηθφιανο

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΦΔΛΔ ΚΑΤΙΜΟΤ: ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Δ ΓΙΑΦΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΦΟΡΣΙΑ

ΚΤΦΔΛΔ ΚΑΤΙΜΟΤ: ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Δ ΓΙΑΦΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΦΟΡΣΙΑ ΚΤΦΔΛΔ ΚΑΤΙΜΟΤ: ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Δ ΓΙΑΦΟΡΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΦΟΡΣΙΑ Γεώξγηνο Υαηδεατβάδεο 0/5/014 Α.Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΣΙΣΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΜΔΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ: ΜΔΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Δ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ ΔΤΜΟΡΦΗΛΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΑΤΡΗΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΛΑΚΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

10. Ο Ρόινο ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο ζηε Βειηίωζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ

10. Ο Ρόινο ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο ζηε Βειηίωζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ Πράσινη Χημεία- Πράσινη Τεχνολογία 10. Ο Ρόινο ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο ζηε Βειηίωζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ Οη Αλαλεώζηκεο Πεγέο Ελέξγεηαο ζηνλ 21 ν Αηώλα Τα ηειεπηαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΑΦΑΛΑΣΩΗ ΘΑΛΑΙΝΟΤ ΝΕΡΟΤ ΜΕ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΩΜΩΗ

ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΑΦΑΛΑΣΩΗ ΘΑΛΑΙΝΟΤ ΝΕΡΟΤ ΜΕ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΩΜΩΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΑΦΑΛΑΣΩΗ ΘΑΛΑΙΝΟΤ ΝΕΡΟΤ ΜΕ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΩΜΩΗ ΔΑΜ ΑΑΜΠΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Οηθνλνκνηερληθή κειέηε κεηαηξνπήο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ. Κσλ/λνο Π. Εώηαιεο. Δπηβιέπσλ: Λέθηνξαο Ν. Μακάζεο. Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ. Κσλ/λνο Π. Εώηαιεο. Δπηβιέπσλ: Λέθηνξαο Ν. Μακάζεο. Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ - ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ" ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΦΑΛΑΣΧΖ. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Μελέηη ζκοπιμόηηηαρ-βιωζιμόηηηαρ γιά δημιοςπγία ξενοδοσειακήρ μονάδαρ ζηο νομό Λέζβος ςποβληθείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα MBA TQM Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Διπλωματική Εργαςία του Γεωργίου Ζευγολάτη Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη

Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη Αβπαάμ Καπαγιαννίδηρ 1, Πέηπορ αμαπάρ 2, Θεμιζηοκλήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ βαζηδόκελνπ ζηε κνληεινπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηώλ κε ζηόρν ηελ πξνζσπνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή εξγαζία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

Γηπισκαηηθή εξγαζία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία «Γξάζεηο ησλ Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε Ννκαξρηαθφ επίπεδν δηνίθεζεο αλαθνξηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα