CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 31 Δεκεμβρίου 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 31 Δεκεμβρίου 2011"

Transcript

1 Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2011 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, της χρήσης από έως , είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Ανώνυμος Εταιρεία» στις 29 Μαίου Ευστάθιος Κιττής Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Ανώνυμος Εταιρεία 1 / 61

2 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 18 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 19 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 20 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων Πληροφορίες για την Εταιρεία 21 2 Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 22 3 Βασικές Λογιστικές Πολιτικές 23 4 Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 33 5 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 40 6 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 41 7 Φόρος Εισοδήματος 42 8 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 44 9 Αποθέματα Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις και Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Αυτών Ίδια Κεφάλαια Υποχρεώσεις Παροχών Λόγω εξόδου από την Υπηρεσία Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 50 2 / 61

3 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Επιχορηγήσεις Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρερώσεις Τρέχουσες Φορολογικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πωλήσεις Λειτουργικά Έξοδα Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης Λοιπά Έξοδα Εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά Έσοδα Χρηματοοικονομικά Έξοδα Συναλλαγές με Συνδεμένα Μέρη Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις Μεταγενέστερα Γεγονότα Αμοιβή Ελεγκτή Αναταξινόμηση κονδυλίων προηγούμενης χρήσης 61 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3 / 61

4 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί των Οικονομικών Καταστάσεων για την 4 η εταιρική χρήση από έως H Cyta Ελλάδος ολοκλήρωσε την την 4 η εταιρική της χρήση. Εντός της περιόδου αναφοράς, η δραστηριότητα της Εταιρείας κινήθηκε σε έξι κύριους άξονες: (α) την έναρξη εμπορικής παροχής υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, (β) την έναρξη παροχής υπηρεσιών σε άλλες μεγάλες πόλεις, αλλά και μικρότερους οικισμούς της χώρας, (γ) την έναρξη της κατασκευής του ιδιόκτητου οπτικού δικτύου στην Αττική και την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου, (δ) τον εμπλουτισμό των διαθέσιμων προϊόντων της Εταιρείας με νέα προϊόντα που να απευθύνονται στην επιχειρηματική αγορά, (ε) την κατασκευή ιδιόκτητου Κέντρου Δεδομένων (Data Centre) στην Αττική και έναρξη εργασιών για νέο ιδιόκτητο Κέντρο Δεδομένων (Data Centre) στην Θεσσαλονίκη, και (στ) τη διάθεση πρωτοποριακών υπηρεσιών προς τους οικιακούς Πελάτες. Έναρξη εμπορικής παροχής υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας Αν και ήδη από το τέλος του 2010 είχαν ενεργοποιηθεί μερικές συνεγκαταστάσεις σε τηλεφωνικά κέντρα της Αθήνας, εντός του Φεβρουαρίου 2011 έγινε η επίσημη έναρξη υπηρεσιών σε 76 αστικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών. Με αυτό τον τρόπο η Cyta Ελλάδος τριπλασίασε τη δυνητική πελατειακή της βάση και απέκτησε πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος της αγοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για επιχειρήσεις. Έως το τέλος του έτους η Cyta Ελλάδος είχε αποσπάσει σημαντικό αριθμό Πελατών στα κέντρα αυτά, παρά την ωριμότητα της ευρυζωνικής αγοράς στην Αθήνα και τον έντονο ανταγωνισμό που αντιμετώπισε από τους προϋπάρχοντες στην περιοχή παρόχους ευρυζωνικών υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι με την ενεργοποίηση των ανωτέρω τηλεφωνικών κέντρων, και διαθέτοντας ήδη εκτεταμένη κάλυψη στη Σαλαμίνα και την Αίγινα, η Εταιρεία παρέχει την μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη στο Νομό Αττικής ανάμεσα σε όλους τους εναλλακτικούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. 4 / 61

5 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Εναρξη παροχής υπηρεσιών σε άλλες μεγάλες πόλεις, αλλά και μικρότερους οικισμούς της χώρας Παράλληλα με την Αττική, η Cyta Ελλάδος έστρεψε το ενδιαφέρον της και σε άλλες πόλεις της χώρας, έτσι ώστε βαθμιαία να επιτύχει την κάλυψη όλων των κύριων οικισμών της χώρας. Στο 2 ο εξάμηνο του 2011 η Εταιρεία κάλυψε και τα αστικά κέντρα των εξής πόλεων: - Χαλκίδα - Τρίκαλα - Καρδίτσα - Ιωάννινα (μέρος της πόλης) - Κέρκυρα - Κιλκίς - Σέρρες (μέρος της πόλης) - Δράμα - Καβάλα - Ξάνθη - Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη Και σε αυτές τις πόλεις η παρουσία της Cyta Ελλάδος συνοδεύτηκε από την απόκτηση σημαντικού μεριδίου της αγοράς σε μικρό χρονικό διάστημα. Επιπλέον των μεγάλων αστικών κέντρων, εντός του έτους ενεργοποιήθηκαν 13 περιφερειακά τηλεφωνικά κέντρα στο νομό Θεσσαλονίκης, 1 στο νομό Καστοριάς και 1 στο νομό Χανίων, ενώ μετέπεσαν στο ιδιόκτητο οπτικό δίκτυο της Cyta Ελλάδος 13 τηλεφωνικά κέντρα στη Μακεδονία και την Κρήτη, τα οποία έως τότε καλύπτονταν μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων άλλου παρόχου. Με τις ενεργοποιήσεις των κέντρων αυτών, η Cyta Ελλάδος στο τέλος του χρόνου είχε τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό συνεγκαταστάσεων σε λειτουργία μεταξύ όλων των εναλλακτικών παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, εξυπηρετώντας τους συνδρομητές 331 τηλεφωνικών κέντρων της χώρας. 5 / 61

6 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Έναρξη της κατασκευής του ιδιόκτητου οπτικού δικτύου στην Αττική και την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου Εντός του 2011, η Cyta Ελλάδος συνέχισε τον εμπλουτισμό του ιδιόκτητου οπτικού δικτύου της στην Ελλάδα με την κατασκευή επιπλέον διαδρομών, οι οποίες αφενός αυξάνουν την ποιοτική εξυπηρέτηση του τελικού Πελάτη και αφετέρου βελτιώνουν την επιχειρησιακή συνέχεια των υπηρεσιών που προσφέρει. Στα έργα επέκτασης που ξεκίνησαν περιλαμβάνεται η κατασκευή ιδιόκτητου οπτικού δικτύου για τη διασύνδεση της μεγάλης πλειοψηφίας των συνεγκαταστάσεων της Cyta Ελλάδος στην Αττική με το Κέντρο Δεδομένων της Εταιρείας και την απαγκίστρωση από την ανάγκη μίσθωσης κυκλωμάτων τρίτων. Η κατασκευή του δικτύου αυτού αναμένεται σνα ολοκληρωθεί στα μέσα του Επίσης, εντός του έτους ολοκληρώθηκε η κατασκευή του οπτικού δικτύου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και η διασύνδεσή του με το δίκτυο της Cyta στον Νομό Ημαθίας. Τέλος, κατασκευάσθηκαν και οι εξής διαδρομές οπτικού δικτύου: Γρεβενά Ιωάννινα Άρτα Ιεράπετρα Σητεία Καστοριά Κρυσταλλοπηγή Μικρές οπτικές επεκτάσεις του δικτύου στη Μακεδονία και την Κρήτη Εμπλουτισμός των διαθέσιμων προϊόντων της Εταιρείας με νέα προϊόντα που να απευθύνονται στην επιχειρηματική αγορά Μέσα στο 2011 η Εταιρεία εμπλούτισε περαιτέρω την γκάμα των επιχειρηματικών της προϊόντων, εισάγοντας προϊόντα τηλεφωνίας για μεγάλες επιχειρήσεις τόσο μέσω αναλογικών τηλεφωνικών κέντρων, όσο και μέσω ψηφιακών, καθώς και προϊόντα δικτύωσης. Επίσης, ολοκληρώθηκε στο μεγαλύτερο βαθμό του ο σχεδιασμός προϊόντος εικονικού τηλεφωνικού κέντρου (IP Centrex) που αναμένεται να γίνει διαθέσιμο στην αγορά στο 2 ο τρίμηνο του Παράλληλα με την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών της προϊόντων, η Εταιρεία το 2011 ξεκίνησε τη λειτουργία ενός εξειδικευμένου κέντρου εξυπηρέτησης επιχειρηματικών Πελατών για να διασφαλίσει το επίπεδο εξυπηρέτησης που οι συγκεκριμένοι αποζητούν. 6 / 61

7 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Έχοντας δημιουργήσει μία πλήρη γκάμα προϊόντων για όλα τα μεγέθη της επιχειρηματικής αγοράς, η Cyta Ελλάδος για το 2012 θα επικεντρώσει την προσοχή της στην απόκτηση Πελατών της αγοράς αυτής. Κατασκευή ιδιόκτητου Κέντρου Δεδομένων (Data Centers) στην Αττική και έναρξη εργασιών για νέο ιδιόκτητο Κέντρο Δεδομένων (Data Center) στην Θεσσαλονίκη Από το καλοκαίρι του 2011 η Cyta Ελλάδος έθεσε σε παραγωγική λειτουργία το νέο, ιδιόκτητο Κέντρο Δεδομένων της (Data Center) στη Μεταμόρφωση Αττικής. Εντός του έτους μεταστεγάσθηκαν εκεί το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου, το Τμήμα Δικτυακών Υποδομών Αττικής, το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών και μέρος του Τμήματος Υποδομών Πληροφορικής. Στο κέντρο τέθηκε σε λειτουργία το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού παροχής υπηρεσιών προς τους Πελάτες Πανελλαδικά και είναι σε εξέλιξη πλάνο μεταφοράς όλων των βασικών υπηρεσιών Πληροφορικής της Εταιρείας. Επιπλέον του Κέντρου Δεδομένων στην Αττική, εντός του 2011 η Cyta Ελλάδος αγόρασε κτίριο και στη Θεσσαλονίκη για την κατασκευή δεύτερου Κέντρου Δεδομένων που θα παρέχει στο μέλλον γεωγραφική εφεδρία στο πρωτεύον Κέντρο Δεδομένων της Μεταμόρφωσης, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας. Διάθεση πρωτοποριακών υπηρεσιών προς τους οικιακούς Πελάτες Το Δεκέμβριο του 2011, η Cyta Ελλάδος έγινε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που διέθεσε εμπορικά υπηρεσίες VDSL στη μορφή ολοκληρωμένου προϊόντος 2play για τους Πελάτες της. Αυτό κατέστη δυνατό μετά από πολύμηνη προετοιμασία και ενίσχυσε σημαντικά την εικόνα της Εταιρείας στο αγοραστικό κοινό. Συγκεκριμένα η Εταιρεία ενσωμάτωσε στη γκάμα της δύο νέες ταχύτητες έως 35Mbps και έως 50Mbps ενώ εξίσου αυξήθηκαν και οι ταχύτητες ανόδου (upload) έως 3 Mbps και 10 Mbps, αντίστοιχα. Οι νέες επιλογές υπερ-υψηλών ταχυτήτων απευθύνονται σε οικιακούς Πελάτες, Επαγγελματίες ή και Μικρές Επιχειρήσεις με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες χρήσης του διαδικτύου. Νωρίτερα, η Εταιρεία, χρησιμοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες που της προσφέρει η τεχνολογία του IP Multimedia Subsystem (IMS), είχε προσφέρει στους οικιακούς της Πελάτες την εφαρμογή Cyta Communicator, μέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του Πελάτη της μετατρέπεται σε τερματική συσκευή πολυμεσικής τηλεφωνίας (για σταθερή τηλεφωνία, βιντεοκλήσεις και ανταλλαγή στιγμιαίων μηνυμάτων), συνδεμένης με τον λογαριασμό του Πελάτη. 7 / 61

8 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Εξέλιξη αριθμού Πελατών Το 2011 ήταν ένα έτος στο οποίο η Cyta Ελλάδος πραγματοποίησε μία σημαντική υπέρβαση σε ό,τι αφορά στην αύξηση της πελατειακής της βάσης, καθώς βελτίωσε σημαντικά τους ήδη υψηλούς ρυθμούς αύξησης που είχε επιτύχει κατά τα δύο προηγούμενα έτη. Έτσι, ο αριθμός ενεργών Πελατών της από την διαμορφώθηκε σε την , σημειώνοντας αύξηση 86%. Η μηνιαία εξέλιξη του αριθμού ενεργών Πελατών κατά τη διάρκεια του έτους καταγράφεται στο διάγραμμα που ακολουθεί: Βασισμένη πάνω στην προσήλωσή της για παροχή τεχνολογικά προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των Πελατών της, τόσο κατά την πώληση όσο και μετά από αυτή, και χρησιμοποιώντας γεωγραφικά εστιασμένη πολιτική προώθησης τους, η Cyta Ελλάδος έχει να επιδείξει την πρώτη θέση πανελλαδικά σε καθαρή αύξηση Πελατών μεταξύ όλων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, καθ όλο το διάστημα μετά την είσοδό της στην Αττική. 8 / 61

9 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και της μη αναμενόμενης διείσδυσης σε επιχειρηματικούς πελάτες το ARPU της εταιρείας κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από τα προβλεπόμενα. Τα στοιχεία πωλήσεων και εντός των πρώτων μηνών του 2012 δείχνουν ότι οι υψηλοί ρυθμοί απόκτησης Πελατών συνεχίζονται, ενώ ο αριθμός των Πελατών που διακόπτουν τη σύνδεση τους με τη Cyta Ελλάδος για να μεταφερθούν σε άλλους παρόχους συνεχίζει να βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερα του μέσου όρου της αγοράς επίπεδα. Χρηματοοικονομική Επίδοση 2011 Αριθμοδείκτες Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τις χρήσεις 2011 και 2010 παρουσιάζονται στην σελίδα 18 των Οικονομικών Καταστάσεων. Σύμφωνα με τα Οικονομικά Στοιχεία του έτους 2011 οι Δείκτες της Κεφαλαιακής Διάρθρωσης και Ρευστότητας έχουν ως ακολούθως: Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς Ιδια Κεφάλαια 5,90 1,72 Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης Ξένα προς Ιδία Κεφάλαια 4,85 1,39 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας Κυκλοφοριακό Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμο Παθητικό 0,84 1,25 Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) προς Ιδια Κεφάλαια -3,14-0,99 Δείκτης Αμεσης Ταμειακής Ρευστότητας Ταμείο πλέον Τράπεζες προς Βραχυπρόθεσμο Παθητικό 0,05 0,53 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας αποθεμάτων Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων προς μέσο όρο αποθεμάτων 1,52 1,18 Δείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων (πωλήσεις προς Πάγιο ενεργητικό) 0,73 0,48 Δείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Κυκλοφοριακή ταχύτητα κυκλοφορούν ενεργητικού (πωλήσεις προς Κυκλοφ Ενεργ) 1,71 0,76 9 / 61

10 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου α) Πιστωτικός Κίνδυνος Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο λόγω της αδυναμίας εκτέλεσης των υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων (Πελατών) είναι η καταχωρημένη αξία των στοιχείων αυτών (πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων) όπως αναφέρεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε μεμονωμένους αντισυμβαλλόμενους. Οι απαιτήσεις από Πελάτες προέρχονται κυρίως από ευρεία πελατειακή βάση (λιανικής). Επίσης αναφορικά με τα προϊόντα καταθέσεων η Εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλών πιστοληπτικών προδιαγραφών. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε διαγραφή όλων των επισφαλειών που πληρούν τους όρους διαγραφής. Επίσης παρακολουθεί στενά και καταβάλλει τις απαιτούμενες προσπάθειες για είσπραξη των καθυστερημένων ποσών που δεν πληρούν τους όρους διαγραφής. β) Συναλλαγματικός Κίνδυνος Η Εταιρεία μέχρι και το 1ο εξάμηνο του 2011 πραγματοποίησε συναλλαγές σε ξένα νομίσματα για την αγορά πάγιων επενδυτικών αγαθών, αλλά κατά το 2ο εξάμηνο έγινε επαναδιαπραγμάτευση των συμφωνιών με αποτέλεσμα πλέον όλες οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται σε Ευρώ εξαλείφοντας με αυτό τον τρόπο τυχόν κινδύνους λόγω διακύμανσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών. γ) Κίνδυνος Επιτοκίου Όσον αφορά στις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις η Διοίκηση παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Το μεγαλύτερο μέρος του μακροπρόθεσμου δανεισμού γίνεται χρησιμοποιώντας το προσυμφωνημένο ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο με προκαθορισμένο περιθώριο, τα οποία διασφαλίζουν την αντιστάθμιση των κινδύνων κατά την διάρκεια της χρήσης από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Αναλυτικότερος σχολιασμός επί της διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου γίνεται στην σημείωση 4 επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 2011 Εντός του 2011 ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας σχεδόν διπλασιάστηκε, ενώ το αντίστοιχο κόστος πωληθέντων αυξήθηκε με σαφώς χαμηλότερους ρυθμούς, έχοντας ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να εμφανίζει για πρώτη φορά 10 / 61

11 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 μεικτό κέρδος ύψους 4,428 εκ. (+8% επί του κύκλου εργασιών) για το έτος, έναντι μεικτών ζημιών 2,188 εκ. (-7,5% επί του κύκλου εργασιών) για τη χρήση του Παρόλα αυτά η εταιρεία πραγματοποίησε ζημιές 34 εκ. Παρά την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, με σημαντικό αντίκτυπο στο εισόδημα του γενικού πληθυσμού και, ως συνέπεια, στο αναμενόμενο έσοδο της Cyta Ελλάδος κατά τα επόμενα έτη, η Εταιρεία θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε το επιχειρηματικό σχέδιο να μην επηρεαστεί ως προς τους βασικούς του στόχους που είναι η επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας έως το τέλος του 2012 και συνολικής κερδοφορίας έως το τέλος του Η αύξηση των εξόδων διάθεσης συνάδουν με τον αυξημένο αριθμό νέων Πελατών που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του 2011 σε σχέση με εκείνον που αποκτήθηκε κατά το Τα έξοδα διοίκησης, ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών της Εταιρείας μειώθηκαν από 46% για το 2010 σε 32% για το 2011, παρά την αύξηση του προσωπικού που απαιτήθηκε για να ανταποκριθεί η εταιρεία στις αυξανόμενες ανάγκες της πελατειακής της βάσης και της γεωγραφικής της εξάπλωσης. Την η Εταιρεία είχε: Οπτικό δίκτυο χιλιόμετρα ιδιόκτητου οπτικού δικτύου κατασκευασμένα 230 χιλιόμετρα ιδιόκτητου οπτικού δικτύου υπό κατασκευή (Αττική, Αίγινα, και λοιπές μικρές επεκτάσεις) χιλιόμετρα ιδιόκτητου οπτικού δικτύου υπό προκήρυξη Συνεγκαταστάσεις 125 φυσικές συνεγκαταστάσεις σε τηλεφωνικά κέντρα του ΟΤΕ 22 απομακρυσμένες συνεγκαταστάσεις σε μισθωμένα υποστατικά 189 απομακρυσμένες συνεγκαταστάσεις σε ιδιόκτητες εξωτερικές καμπίνες εγκατεστημένες σε δημόσιους χώρους Θέματα ανθρώπινου δυναμικού και σχέσεων με τοπικές κοινωνίες Η Εταιρεία επενδύει διαρκώς σε υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό. Ο αριθμός των υπαλλήλων της Cyta Ελλάδος αυξήθηκε κατά 49,78% στη διάρκεια του έτους, από 454 υπαλλήλους την σε 680 την Η μεγάλη πλειοψηφία των υπαλλήλων αυτών απασχολείται σε δραστηριότητες που άπτονται σε θέματα εξυπηρέτησης Πελατών. Ιδιαίτερη σημασία για τη διατήρηση και προβολή της ποιότητας σε όλο το μήκος 11 / 61

12 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 της αλυσίδας αξίας της Εταιρείας είχε η κατά τόπους δημιουργία ιδιόκτητων μηχανισμών υποστήριξης και εξυπηρέτησης των Πελατών, με την πρόσληψη τεχνικών που εδρεύουν στις εξυπηρετούμενες περιοχές της χώρας και παρέχουν τις υπηρεσίες τους κινούμενοι με 77 ιδιόκτητα εταιρικά οχήματα που φέρουν την εταιρική ταυτότητα της Cyta Ελλάδος. Εντός του 2011 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους 10 νέα ιδιόκτητα καταστήματα Cytashops, τα οποία αποτελούν κυρίως σημεία εξυπηρέτησης Πελατών, αλλά και ενδυνάμωσης της εικόνας της Εταιρείας και της εμπιστοσύνης των Πελατών σε τοπικό επίπεδο. Ο θεσμός των Cytashops κρίνεται απόλυτα επιτυχημένος και θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Επίσης, ξεκίνησε η λειτουργία των 2 πρώτων Cytashops που υλοποιούνται με τη μορφή δικαιόχρησης (franchise). Σε συμφωνία με την φιλοσοφία της Εταιρείας που αποδίδει υψηλή σημασία στις ιδιαιτερότητες του κάθε Πελάτη, καθώς και ομάδων Πελατών θεωρείται αυτονόητη η ανάπτυξη της Εταιρείας με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες και στις ανάγκες τους. Έτσι, η Cyta Ελλάδος από το ξεκίνημά της, επιδεικνύοντας το κοινωνικό της πρόσωπο, προσέγγισε τις περιοχές δραστηριοποίησής της με μία διαφοροποιημένη επικοινωνιακή στρατηγική. Στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς προέβει σε έναν μεγάλο αριθμό χορηγιών τοπικού ενδιαφέροντος και στοχευόμενης προβολής μέσα από τοπικά μέσα ενημέρωσης, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την πρόθεσή της να ενισχύσει τους δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες. Μάλιστα από το 2012 προσφέρει, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και την Εκκλησία, ακόμη και υλική βοήθεια, ενισχύοντας ενέργειες με άμεσα κοινωνικά αποτελέσματα. Η Εταιρεία ακολουθεί μία εξαιρετικά συντηρητική -συγκριτικά με τον ανταγωνισμό- επικοινωνιακή πολιτική χαμηλού προϋπολογισμού για την προώθηση και προβολή των υπηρεσιών και της εταιρικής της ταυτότητας, υιοθετώντας στοχευμένες στρατηγικές προώθησης, οι οποίες της έχουν επιτρέψει να διατηρήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, τα κόστη προβολής, αποφεύγοντας τις εκτεταμένες δαπάνες σε τηλεοπτική διαφήμιση. Σχεδιαζόμενες για το 2012 ενέργειες επέκτασης δραστηριοτήτων Το 2012 η Cyta Ελλάδος συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου για πανελλαδική επέκταση με έργα που θα της εξασφαλίσουν πρόσβαση σε ακόμη ευρύτερη πελατειακή βάση. Στο πλαίσιο των έργων αυτών εντάσσονται: Η εμπορική διάθεση υπηρεσιών σε 12 νέες μεγάλες πόλεις της περιφέρειας (Άρτα, Αγρίνιο, Αίγιο, Κιάτο, Κόρινθος, Λουτράκι, Πύργος, Τρίπολη, Καλαμάτα, Σπάρτη, Ναύπλιο, Άργος) και η επέκταση της κάλυψης σε νέες περιοχές των πόλεων των Ιωαννίνων, των Σερρών και των Πατρών. Η ενεργοποίηση μικρότερων κέντρων κατά μήκος του ιδιόκτητου οπτικού δικτύου της Εταιρείας στην Αττική και στην Ήπειρο. 12 / 61

13 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Η έναρξη κατασκευής κλάδων οπτικού δικτύου που θα διασυνδέσουν το δίκτυο της Μακεδονίας-Ηπείρου με το Κέντρο Δεδομένων της Cyta Ελλάδος στην Αθήνα και θα αποδεσμεύσουν την Εταιρεία από το κόστος διατήρησης μισθωμένων κυκλωμάτων τρίτων υψηλής χωρητικότητας και θα της δώσουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί γεωγραφικά διαφοροποιημένες εναλλακτικές σύνδεσης στο διεθνές Διαδίκτυο. Η περαιτέρω ανάπτυξη του οπτικού δικτύου της επιχείρησης σε τοπικό επίπεδο με σκοπό την αντικατάσταση αριθμού μισθωμένων κυκλωμάτων που είναι ενταγμένα στο δίκτυο κορμού της, οδηγώντας σε μείωση των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας και στη δυνατότητα παροχής αυξημένου εύρους υπηρεσιών σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η στόχευση σε πελατολόγιο επιχειρηματικών χρηστών, τόσο μικρομεσαίων, όσο και μεγάλων επιχειρήσεων, παρέχοντας τη δυνατότητα ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η έναρξη λειτουργίας τουλάχιστον 5 νέων ιδιόκτητων καταστημάτων της Cyta Ελλάδος σε καλυπτόμενα από το δίκτυο της Εταιρείας αστικά κέντρα, που θα συμπληρώσουν τα υπάρχοντα κανάλια διάθεσης των προϊόντων της Εταιρείας και θα εδραιώσουν την εικόνα της Cyta, με απώτερο σκοπό την καλύτερη και ποιοτική εξυπηρέτηση του Πελάτη. Την προετοιμασία του περιφερειακού Κέντρου Δεδομένων (Data Center) στη Θεσσαλονίκη για να δεχθεί υποδομές δικτύου και πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας, καθώς και για να στεγάσει το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Βορείου Ελλάδος. Σημειώνεται ότι για την επέκταση του οπτικού δικτύου στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα έχει υποβληθεί αίτηση προς συγχρηματοδότηση, από το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Ν. 3299/2004 (Αναπτυξιακός Νόμος). Επίσης, στο πλαίσιο της πολιτικής επέκτασης των δραστηριοτήτων της Cyta Ελλάδος, σχεδιάζεται η αύξηση του προσωπικού της σε αριθμό άνω των 750 ατόμων έως το τέλος του Επιπρόσθετα σημειώνεται ακόμη ότι στον Προϋπολογισμό της Μετόχου Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta) περιλήφθηκε κονδύλι επένδυσης ύψους 30 εκ. για το έργο της Cyta Ελλάδος. Οι αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Πολιτείας ενέκριναν μέχρι στιγμής αποδέσμευση ποσού 15 εκ. Στα πλαίσια των ανωτέρω δραστηριοτήτων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θα επιδιωχθούν συνέργιες με τη μητρική Εταιρεία, τόσο σε τεχνολογικά όσο και σε εμπορικά θέματα. Προοπτικές ανάπτυξης της Cyta Ελλάδος Η πορεία της Cyta Ελλάδος έως το τέλος του 2011, στην αγορά ευρυζωνικών συνδέσεων ήταν εξαιρετική, σε όλες τις περιοχές όπου η Εταιρεία είχε παρουσία. Από τα αποτελέσματα τακτικών ερευνών ικανοποίησης των Πελατών 13 / 61

14 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 της, η Εταιρεία έχει διαπιστώσει ότι η προσφερόμενη υπηρεσία θεωρείται από τους χρήστες της σε πολύ υψηλό ποσοστό ικανοποιητική, τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς την τιμή της. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία συνεχίζει να επιτυγχάνει τους χαμηλότερους ρυθμούς αποσκίρτησης Πελατών στην Ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών. Η Cyta Ελλάδος πορεύεται με την πεποίθηση ότι η οικονομική κρίση την οποία διέρχεται η Ελλάδα μπορεί να είναι παράγοντας ανάπτυξης και όχι ανάσχεσης της αγοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών. Η εκτίμηση αυτή πηγάζει από το ότι αφενός η υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης αποτελεί πλέον μία οικονομικά προσιτή μορφή επικοινωνίας καθώς προσφέρεται περίπου στην τιμή της απλής τηλεφωνίας, και αφ ετέρου για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού (νέους και, γενικότερα, ψηφιακά εκπαιδευμένους καταναλωτές) το Διαδίκτυο αποτελεί μία εύκολη και φθηνή πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και κοινωνικής δικτύωσης. Στο περιβάλλον αυτό, η στρατηγική τοποθέτηση της Cyta Ελλάδος σε ανταγωνιστικά επίπεδα τιμών, διατηρώντας πλήρως ελεγχόμενα τα κόστη της και την ποιότητα της εξυπηρέτησης των Πελατών της, την καθιστά ιδεώδη πάροχο για τον συνειδητοποιημένο Πελάτη τηλεφωνίας και πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Μέσα στο 2012 θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προσέγγιση και απόκτηση μεγάλων επιχειρηματικών Πελατών, καθώς η Εταιρεία διαθέτει πλέον μία πλήρη γκάμα προϊόντων που μπορούν να ικανοποιήσουν όλο το εύρος απαιτήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας Πελατών, ενώ σύντομα θα διαθέτει και πλήρως λειτουργικό ιδιόκτητο οπτικό δίκτυο στην Αττική, όπου και βρίσκεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση μεγάλων επιχειρήσεων. Διατηρώντας την προσήλωσή της στους στρατηγικούς της στόχους κερδοφορίας, η Cyta Ελλάδος διατηρεί για το μέλλον την προοπτική επέκτασης του δικτύου της ώστε να παράσχει κάλυψη σε εκτεταμένες περιοχές της Ελληνικής περιφέρειας, σε συνέχεια της στρατηγικής που ακολούθησε με μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν. Η Cyta Ελλάδος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον της Ελληνικής Αγοράς και επεξεργάζεται ανάλογα σενάρια. Μεταγενέστερα γεγονότα Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης, τα οποία να έχουν ουσιώδη επιρροή επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2011, πλην της σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 27/4/2012, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ πέντε χιλιάδες πεντακόσια ( 5.500), με την έκδοση πεντακοσίων πενήντα (550) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ δέκα ( 10,00) και με τιμή έκδοσης και διάθεσης Ευρώ δέκα χιλιάδων ( ) ανά μετοχή. Η διαφορά που προέκυψε από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, 14 / 61

15 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 ποσού Ευρώ πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ( ), αναγνωρίστηκε στον λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Το σύνολο των 5,5εκ που καταβλήθηκαν αποτελούν μέρος του ποσού των 15εκ που αποδέσμευσαν οι Αρχές της Κυπριακής Πολιτείας. Αθήνα, 29/05/2012 Ευστάθιος Κιττής Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 15 / 61

16 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη : Ευστάθιος Κιττής του Χρίστου Λοΐζος Παπαχαραλάμπους του Ανδρέα Φώτιος Σαββίδης του Νικολάου Στέλιος Αμερικάνος του Ανδρέα Χριστάκης Αντούνας του Καλλή Νικόλας Γεωργιάδης του Αντώνη Αντώνης Αντωνίου του Κωστάκη Χαράλαμπος Τσουρής του Αντρέα Γεώργιος Τσακκιστός του Ανδρέα Γεώργιος Χαρή του Νικόλα Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημερομηνία εκλογής των, ήτοι της Γενικής Συνέλευσης της και ισχύει μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, μετά την λήξη της διετούς θητείας τους ήτοι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέχρι την 30/6/ / 61

17 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ποσά σε Ευρώ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώματες ακινητοποιήσεις , ,94 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , ,96 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , ,56 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , ,94 Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία , ,40 Αποθέματα , ,34 Πελάτες και Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις , ,93 Λοιπές απαιτήσεις , ,02 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , ,97 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών , , , ,71 Σύνολο Ενεργητικού , ,11 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Υπέρ Το Άρτιο , ,00 Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης ,00 0,00 Αποτελέσματα εις Νέον ( ,92) ( ,10) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,90 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία , ,38 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , ,00 Επιχορηγήσεις , ,61 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ,92 0,00 Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων , ,99 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ,49 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις , ,31 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , ,00 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,42 Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων , ,22 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,21 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων , ,11 Οι σημειώσεις των σελίδων 21 έως 61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 17 / 61

18 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ποσά σε Ευρώ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Πωλήσεις , ,13 Κόστος πωληθέντων 21 ( ,26) ( ,26) Μικτό Κέρδος ,14 ( ,13) Έξοδα διάθεσης 21 ( ,14) ( ,22) Έξοδα διοίκησης 21 ( ,71) ( ,78) Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης , ,45 Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 23 ( ,09) ( ,67) Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων ( ,30) ( ,35) Χρηματοοικονομικά έσοδα , ,22 Χρηματοοικονομικά έξοδα 25 ( ,77) ( ,96) Ζημίες προ φόρων ( ,13) ( ,09) Φόρος εισοδήματος 7 ( ,69) ,67 Ζημίες μετά από φόρους ( ,82) ( ,42) Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα 0,00 0,00 Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα μετά από φόρους ( ,82) ( ,42) Οι σημειώσεις των σελίδων 21 έως 61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 18 / 61

19 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων Ποσά σε Ευρώ Μετοχικό Κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης Ζημίες εις νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , ,00 0,00 ( ,68) ,32 - Ζημίες χρήσης 0,00 0,00 ( ,42) ( ,42) - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (σημείωση 13) , ,00 0,00 0, ,00 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , ,00 0,00 ( ,10) ,90 Μετοχικό Κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης Ζημίες εις νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , ,00 0,00 ( ,10) ,90 - Ζημίες χρήσης 0,00 0,00 0,00 ( ,82) ( ,82) - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (σημείωση 13) Καταθέσεις Μετόχων για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (σημείωση 13) , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , ,00 ( ,92) ,08 Οι σημειώσεις των σελίδων 21 έως 61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 19 / 61

20 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ποσά σε Ευρώ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Έμμεση μέθοδος Λειτουργικές δραστηριότητες (Ζημίες) προ φόρων ( ,13) ( ,09) Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 5, , ,20 Προβλέψεις επισφαλών πελατών 4, , ,96 Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού , ,00 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας ( ,92) ( ,23) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,96 ( ,83) ( ,20) Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων ,70 ( ,50) (Αύξηση) απαιτήσεων ( ,11) ( ,01) Αύξηση υποχρεώσεων , ,57 (Μείον): Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα ( ,61) ( ,05) Καταβλημένοι Φόροι 0,00 (25.261,23) Σύνολο (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες ( ,18) ( ,42) Επενδυτικές δραστηριότητες (Αγορά) ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 5,6 ( ,98) ( ,62) Τόκοι εισπραχθέντες , ,22 Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες ( ,23) ( ,40) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου , ,00 Εισπράξεις δάνεια , ,00 Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες , ,00 Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών ( ,41) ,18 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών έναρξης , ,27 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών λήξης , ,45 Οι σημειώσεις των σελίδων 21 έως 61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 20 / 61

CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 31 Δεκεμβρίου 2012

CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 31 Δεκεμβρίου 2012 Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, της χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 23.02.2009 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ.

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ. ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 Α.Φ.Μ 998383690 Αρ.ΓΕΜΗ 88965010000 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: 19420528000 ΑΦΜ: 092638282 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2015-31/12/2015 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 31 Δεκεμβρίου 2014

CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 31 Δεκεμβρίου 2014 Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, της χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λ. Αθηνών 181, 124 61 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 9288001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε Ακίνητα (ΔΛΠ 40), Πάγια Κατεχόμενα προς Πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις (ΔΠΧΑ 5) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Επενδύσεις σε Ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών 1 Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Rapid Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές Μον. ΕΠΕ

Rapid Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές Μον. ΕΠΕ Rapid Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές Μον. ΕΠΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Συνταχθείσες με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014 όπως ισχύει) Ελληνικό Αττικής 29/8/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 3 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Λογιστική υλικών πάγιων στοιχείων πρόσθετες έννοιες 2

Διαβάστε περισσότερα

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2005 (ποσά σε Ευρώ) 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Σημείωση 31.3.2005 31.12.2004 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

ΕΤΗΣΙA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΕΤΗΣΙA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ( Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ) Α.Ρ..Μ.Α.Ε. 34110/70/Β/95/57 Αρ. ΓΕΜΗ 77109427000 Λ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, 106 74 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4209901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) της επιχείρησης: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 01/01/2015-31/12/2015 Μέγεθος Οντότητας: "Μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34) Οι παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ)

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ης

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

5Ν ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5Ν ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5Ν ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Α.Φ.Μ. 094031676 Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κορίνθου 13, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 087054602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34)

Διαβάστε περισσότερα