CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 31 Δεκεμβρίου 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 31 Δεκεμβρίου 2011"

Transcript

1 Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2011 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, της χρήσης από έως , είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Ανώνυμος Εταιρεία» στις 29 Μαίου Ευστάθιος Κιττής Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Ανώνυμος Εταιρεία 1 / 61

2 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 18 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 19 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 20 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων Πληροφορίες για την Εταιρεία 21 2 Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 22 3 Βασικές Λογιστικές Πολιτικές 23 4 Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 33 5 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 40 6 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 41 7 Φόρος Εισοδήματος 42 8 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 44 9 Αποθέματα Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις και Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Αυτών Ίδια Κεφάλαια Υποχρεώσεις Παροχών Λόγω εξόδου από την Υπηρεσία Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 50 2 / 61

3 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Επιχορηγήσεις Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρερώσεις Τρέχουσες Φορολογικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πωλήσεις Λειτουργικά Έξοδα Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης Λοιπά Έξοδα Εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά Έσοδα Χρηματοοικονομικά Έξοδα Συναλλαγές με Συνδεμένα Μέρη Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις Μεταγενέστερα Γεγονότα Αμοιβή Ελεγκτή Αναταξινόμηση κονδυλίων προηγούμενης χρήσης 61 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3 / 61

4 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί των Οικονομικών Καταστάσεων για την 4 η εταιρική χρήση από έως H Cyta Ελλάδος ολοκλήρωσε την την 4 η εταιρική της χρήση. Εντός της περιόδου αναφοράς, η δραστηριότητα της Εταιρείας κινήθηκε σε έξι κύριους άξονες: (α) την έναρξη εμπορικής παροχής υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, (β) την έναρξη παροχής υπηρεσιών σε άλλες μεγάλες πόλεις, αλλά και μικρότερους οικισμούς της χώρας, (γ) την έναρξη της κατασκευής του ιδιόκτητου οπτικού δικτύου στην Αττική και την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου, (δ) τον εμπλουτισμό των διαθέσιμων προϊόντων της Εταιρείας με νέα προϊόντα που να απευθύνονται στην επιχειρηματική αγορά, (ε) την κατασκευή ιδιόκτητου Κέντρου Δεδομένων (Data Centre) στην Αττική και έναρξη εργασιών για νέο ιδιόκτητο Κέντρο Δεδομένων (Data Centre) στην Θεσσαλονίκη, και (στ) τη διάθεση πρωτοποριακών υπηρεσιών προς τους οικιακούς Πελάτες. Έναρξη εμπορικής παροχής υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας Αν και ήδη από το τέλος του 2010 είχαν ενεργοποιηθεί μερικές συνεγκαταστάσεις σε τηλεφωνικά κέντρα της Αθήνας, εντός του Φεβρουαρίου 2011 έγινε η επίσημη έναρξη υπηρεσιών σε 76 αστικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών. Με αυτό τον τρόπο η Cyta Ελλάδος τριπλασίασε τη δυνητική πελατειακή της βάση και απέκτησε πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος της αγοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για επιχειρήσεις. Έως το τέλος του έτους η Cyta Ελλάδος είχε αποσπάσει σημαντικό αριθμό Πελατών στα κέντρα αυτά, παρά την ωριμότητα της ευρυζωνικής αγοράς στην Αθήνα και τον έντονο ανταγωνισμό που αντιμετώπισε από τους προϋπάρχοντες στην περιοχή παρόχους ευρυζωνικών υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι με την ενεργοποίηση των ανωτέρω τηλεφωνικών κέντρων, και διαθέτοντας ήδη εκτεταμένη κάλυψη στη Σαλαμίνα και την Αίγινα, η Εταιρεία παρέχει την μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη στο Νομό Αττικής ανάμεσα σε όλους τους εναλλακτικούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. 4 / 61

5 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Εναρξη παροχής υπηρεσιών σε άλλες μεγάλες πόλεις, αλλά και μικρότερους οικισμούς της χώρας Παράλληλα με την Αττική, η Cyta Ελλάδος έστρεψε το ενδιαφέρον της και σε άλλες πόλεις της χώρας, έτσι ώστε βαθμιαία να επιτύχει την κάλυψη όλων των κύριων οικισμών της χώρας. Στο 2 ο εξάμηνο του 2011 η Εταιρεία κάλυψε και τα αστικά κέντρα των εξής πόλεων: - Χαλκίδα - Τρίκαλα - Καρδίτσα - Ιωάννινα (μέρος της πόλης) - Κέρκυρα - Κιλκίς - Σέρρες (μέρος της πόλης) - Δράμα - Καβάλα - Ξάνθη - Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη Και σε αυτές τις πόλεις η παρουσία της Cyta Ελλάδος συνοδεύτηκε από την απόκτηση σημαντικού μεριδίου της αγοράς σε μικρό χρονικό διάστημα. Επιπλέον των μεγάλων αστικών κέντρων, εντός του έτους ενεργοποιήθηκαν 13 περιφερειακά τηλεφωνικά κέντρα στο νομό Θεσσαλονίκης, 1 στο νομό Καστοριάς και 1 στο νομό Χανίων, ενώ μετέπεσαν στο ιδιόκτητο οπτικό δίκτυο της Cyta Ελλάδος 13 τηλεφωνικά κέντρα στη Μακεδονία και την Κρήτη, τα οποία έως τότε καλύπτονταν μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων άλλου παρόχου. Με τις ενεργοποιήσεις των κέντρων αυτών, η Cyta Ελλάδος στο τέλος του χρόνου είχε τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό συνεγκαταστάσεων σε λειτουργία μεταξύ όλων των εναλλακτικών παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, εξυπηρετώντας τους συνδρομητές 331 τηλεφωνικών κέντρων της χώρας. 5 / 61

6 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Έναρξη της κατασκευής του ιδιόκτητου οπτικού δικτύου στην Αττική και την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου Εντός του 2011, η Cyta Ελλάδος συνέχισε τον εμπλουτισμό του ιδιόκτητου οπτικού δικτύου της στην Ελλάδα με την κατασκευή επιπλέον διαδρομών, οι οποίες αφενός αυξάνουν την ποιοτική εξυπηρέτηση του τελικού Πελάτη και αφετέρου βελτιώνουν την επιχειρησιακή συνέχεια των υπηρεσιών που προσφέρει. Στα έργα επέκτασης που ξεκίνησαν περιλαμβάνεται η κατασκευή ιδιόκτητου οπτικού δικτύου για τη διασύνδεση της μεγάλης πλειοψηφίας των συνεγκαταστάσεων της Cyta Ελλάδος στην Αττική με το Κέντρο Δεδομένων της Εταιρείας και την απαγκίστρωση από την ανάγκη μίσθωσης κυκλωμάτων τρίτων. Η κατασκευή του δικτύου αυτού αναμένεται σνα ολοκληρωθεί στα μέσα του Επίσης, εντός του έτους ολοκληρώθηκε η κατασκευή του οπτικού δικτύου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και η διασύνδεσή του με το δίκτυο της Cyta στον Νομό Ημαθίας. Τέλος, κατασκευάσθηκαν και οι εξής διαδρομές οπτικού δικτύου: Γρεβενά Ιωάννινα Άρτα Ιεράπετρα Σητεία Καστοριά Κρυσταλλοπηγή Μικρές οπτικές επεκτάσεις του δικτύου στη Μακεδονία και την Κρήτη Εμπλουτισμός των διαθέσιμων προϊόντων της Εταιρείας με νέα προϊόντα που να απευθύνονται στην επιχειρηματική αγορά Μέσα στο 2011 η Εταιρεία εμπλούτισε περαιτέρω την γκάμα των επιχειρηματικών της προϊόντων, εισάγοντας προϊόντα τηλεφωνίας για μεγάλες επιχειρήσεις τόσο μέσω αναλογικών τηλεφωνικών κέντρων, όσο και μέσω ψηφιακών, καθώς και προϊόντα δικτύωσης. Επίσης, ολοκληρώθηκε στο μεγαλύτερο βαθμό του ο σχεδιασμός προϊόντος εικονικού τηλεφωνικού κέντρου (IP Centrex) που αναμένεται να γίνει διαθέσιμο στην αγορά στο 2 ο τρίμηνο του Παράλληλα με την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών της προϊόντων, η Εταιρεία το 2011 ξεκίνησε τη λειτουργία ενός εξειδικευμένου κέντρου εξυπηρέτησης επιχειρηματικών Πελατών για να διασφαλίσει το επίπεδο εξυπηρέτησης που οι συγκεκριμένοι αποζητούν. 6 / 61

7 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Έχοντας δημιουργήσει μία πλήρη γκάμα προϊόντων για όλα τα μεγέθη της επιχειρηματικής αγοράς, η Cyta Ελλάδος για το 2012 θα επικεντρώσει την προσοχή της στην απόκτηση Πελατών της αγοράς αυτής. Κατασκευή ιδιόκτητου Κέντρου Δεδομένων (Data Centers) στην Αττική και έναρξη εργασιών για νέο ιδιόκτητο Κέντρο Δεδομένων (Data Center) στην Θεσσαλονίκη Από το καλοκαίρι του 2011 η Cyta Ελλάδος έθεσε σε παραγωγική λειτουργία το νέο, ιδιόκτητο Κέντρο Δεδομένων της (Data Center) στη Μεταμόρφωση Αττικής. Εντός του έτους μεταστεγάσθηκαν εκεί το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου, το Τμήμα Δικτυακών Υποδομών Αττικής, το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών και μέρος του Τμήματος Υποδομών Πληροφορικής. Στο κέντρο τέθηκε σε λειτουργία το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού παροχής υπηρεσιών προς τους Πελάτες Πανελλαδικά και είναι σε εξέλιξη πλάνο μεταφοράς όλων των βασικών υπηρεσιών Πληροφορικής της Εταιρείας. Επιπλέον του Κέντρου Δεδομένων στην Αττική, εντός του 2011 η Cyta Ελλάδος αγόρασε κτίριο και στη Θεσσαλονίκη για την κατασκευή δεύτερου Κέντρου Δεδομένων που θα παρέχει στο μέλλον γεωγραφική εφεδρία στο πρωτεύον Κέντρο Δεδομένων της Μεταμόρφωσης, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας. Διάθεση πρωτοποριακών υπηρεσιών προς τους οικιακούς Πελάτες Το Δεκέμβριο του 2011, η Cyta Ελλάδος έγινε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που διέθεσε εμπορικά υπηρεσίες VDSL στη μορφή ολοκληρωμένου προϊόντος 2play για τους Πελάτες της. Αυτό κατέστη δυνατό μετά από πολύμηνη προετοιμασία και ενίσχυσε σημαντικά την εικόνα της Εταιρείας στο αγοραστικό κοινό. Συγκεκριμένα η Εταιρεία ενσωμάτωσε στη γκάμα της δύο νέες ταχύτητες έως 35Mbps και έως 50Mbps ενώ εξίσου αυξήθηκαν και οι ταχύτητες ανόδου (upload) έως 3 Mbps και 10 Mbps, αντίστοιχα. Οι νέες επιλογές υπερ-υψηλών ταχυτήτων απευθύνονται σε οικιακούς Πελάτες, Επαγγελματίες ή και Μικρές Επιχειρήσεις με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες χρήσης του διαδικτύου. Νωρίτερα, η Εταιρεία, χρησιμοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες που της προσφέρει η τεχνολογία του IP Multimedia Subsystem (IMS), είχε προσφέρει στους οικιακούς της Πελάτες την εφαρμογή Cyta Communicator, μέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του Πελάτη της μετατρέπεται σε τερματική συσκευή πολυμεσικής τηλεφωνίας (για σταθερή τηλεφωνία, βιντεοκλήσεις και ανταλλαγή στιγμιαίων μηνυμάτων), συνδεμένης με τον λογαριασμό του Πελάτη. 7 / 61

8 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Εξέλιξη αριθμού Πελατών Το 2011 ήταν ένα έτος στο οποίο η Cyta Ελλάδος πραγματοποίησε μία σημαντική υπέρβαση σε ό,τι αφορά στην αύξηση της πελατειακής της βάσης, καθώς βελτίωσε σημαντικά τους ήδη υψηλούς ρυθμούς αύξησης που είχε επιτύχει κατά τα δύο προηγούμενα έτη. Έτσι, ο αριθμός ενεργών Πελατών της από την διαμορφώθηκε σε την , σημειώνοντας αύξηση 86%. Η μηνιαία εξέλιξη του αριθμού ενεργών Πελατών κατά τη διάρκεια του έτους καταγράφεται στο διάγραμμα που ακολουθεί: Βασισμένη πάνω στην προσήλωσή της για παροχή τεχνολογικά προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των Πελατών της, τόσο κατά την πώληση όσο και μετά από αυτή, και χρησιμοποιώντας γεωγραφικά εστιασμένη πολιτική προώθησης τους, η Cyta Ελλάδος έχει να επιδείξει την πρώτη θέση πανελλαδικά σε καθαρή αύξηση Πελατών μεταξύ όλων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, καθ όλο το διάστημα μετά την είσοδό της στην Αττική. 8 / 61

9 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και της μη αναμενόμενης διείσδυσης σε επιχειρηματικούς πελάτες το ARPU της εταιρείας κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από τα προβλεπόμενα. Τα στοιχεία πωλήσεων και εντός των πρώτων μηνών του 2012 δείχνουν ότι οι υψηλοί ρυθμοί απόκτησης Πελατών συνεχίζονται, ενώ ο αριθμός των Πελατών που διακόπτουν τη σύνδεση τους με τη Cyta Ελλάδος για να μεταφερθούν σε άλλους παρόχους συνεχίζει να βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερα του μέσου όρου της αγοράς επίπεδα. Χρηματοοικονομική Επίδοση 2011 Αριθμοδείκτες Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τις χρήσεις 2011 και 2010 παρουσιάζονται στην σελίδα 18 των Οικονομικών Καταστάσεων. Σύμφωνα με τα Οικονομικά Στοιχεία του έτους 2011 οι Δείκτες της Κεφαλαιακής Διάρθρωσης και Ρευστότητας έχουν ως ακολούθως: Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς Ιδια Κεφάλαια 5,90 1,72 Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης Ξένα προς Ιδία Κεφάλαια 4,85 1,39 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας Κυκλοφοριακό Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμο Παθητικό 0,84 1,25 Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) προς Ιδια Κεφάλαια -3,14-0,99 Δείκτης Αμεσης Ταμειακής Ρευστότητας Ταμείο πλέον Τράπεζες προς Βραχυπρόθεσμο Παθητικό 0,05 0,53 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας αποθεμάτων Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων προς μέσο όρο αποθεμάτων 1,52 1,18 Δείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων (πωλήσεις προς Πάγιο ενεργητικό) 0,73 0,48 Δείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Κυκλοφοριακή ταχύτητα κυκλοφορούν ενεργητικού (πωλήσεις προς Κυκλοφ Ενεργ) 1,71 0,76 9 / 61

10 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου α) Πιστωτικός Κίνδυνος Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο λόγω της αδυναμίας εκτέλεσης των υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων (Πελατών) είναι η καταχωρημένη αξία των στοιχείων αυτών (πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων) όπως αναφέρεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε μεμονωμένους αντισυμβαλλόμενους. Οι απαιτήσεις από Πελάτες προέρχονται κυρίως από ευρεία πελατειακή βάση (λιανικής). Επίσης αναφορικά με τα προϊόντα καταθέσεων η Εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλών πιστοληπτικών προδιαγραφών. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε διαγραφή όλων των επισφαλειών που πληρούν τους όρους διαγραφής. Επίσης παρακολουθεί στενά και καταβάλλει τις απαιτούμενες προσπάθειες για είσπραξη των καθυστερημένων ποσών που δεν πληρούν τους όρους διαγραφής. β) Συναλλαγματικός Κίνδυνος Η Εταιρεία μέχρι και το 1ο εξάμηνο του 2011 πραγματοποίησε συναλλαγές σε ξένα νομίσματα για την αγορά πάγιων επενδυτικών αγαθών, αλλά κατά το 2ο εξάμηνο έγινε επαναδιαπραγμάτευση των συμφωνιών με αποτέλεσμα πλέον όλες οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται σε Ευρώ εξαλείφοντας με αυτό τον τρόπο τυχόν κινδύνους λόγω διακύμανσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών. γ) Κίνδυνος Επιτοκίου Όσον αφορά στις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις η Διοίκηση παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Το μεγαλύτερο μέρος του μακροπρόθεσμου δανεισμού γίνεται χρησιμοποιώντας το προσυμφωνημένο ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο με προκαθορισμένο περιθώριο, τα οποία διασφαλίζουν την αντιστάθμιση των κινδύνων κατά την διάρκεια της χρήσης από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Αναλυτικότερος σχολιασμός επί της διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου γίνεται στην σημείωση 4 επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 2011 Εντός του 2011 ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας σχεδόν διπλασιάστηκε, ενώ το αντίστοιχο κόστος πωληθέντων αυξήθηκε με σαφώς χαμηλότερους ρυθμούς, έχοντας ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να εμφανίζει για πρώτη φορά 10 / 61

11 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 μεικτό κέρδος ύψους 4,428 εκ. (+8% επί του κύκλου εργασιών) για το έτος, έναντι μεικτών ζημιών 2,188 εκ. (-7,5% επί του κύκλου εργασιών) για τη χρήση του Παρόλα αυτά η εταιρεία πραγματοποίησε ζημιές 34 εκ. Παρά την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, με σημαντικό αντίκτυπο στο εισόδημα του γενικού πληθυσμού και, ως συνέπεια, στο αναμενόμενο έσοδο της Cyta Ελλάδος κατά τα επόμενα έτη, η Εταιρεία θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε το επιχειρηματικό σχέδιο να μην επηρεαστεί ως προς τους βασικούς του στόχους που είναι η επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας έως το τέλος του 2012 και συνολικής κερδοφορίας έως το τέλος του Η αύξηση των εξόδων διάθεσης συνάδουν με τον αυξημένο αριθμό νέων Πελατών που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του 2011 σε σχέση με εκείνον που αποκτήθηκε κατά το Τα έξοδα διοίκησης, ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών της Εταιρείας μειώθηκαν από 46% για το 2010 σε 32% για το 2011, παρά την αύξηση του προσωπικού που απαιτήθηκε για να ανταποκριθεί η εταιρεία στις αυξανόμενες ανάγκες της πελατειακής της βάσης και της γεωγραφικής της εξάπλωσης. Την η Εταιρεία είχε: Οπτικό δίκτυο χιλιόμετρα ιδιόκτητου οπτικού δικτύου κατασκευασμένα 230 χιλιόμετρα ιδιόκτητου οπτικού δικτύου υπό κατασκευή (Αττική, Αίγινα, και λοιπές μικρές επεκτάσεις) χιλιόμετρα ιδιόκτητου οπτικού δικτύου υπό προκήρυξη Συνεγκαταστάσεις 125 φυσικές συνεγκαταστάσεις σε τηλεφωνικά κέντρα του ΟΤΕ 22 απομακρυσμένες συνεγκαταστάσεις σε μισθωμένα υποστατικά 189 απομακρυσμένες συνεγκαταστάσεις σε ιδιόκτητες εξωτερικές καμπίνες εγκατεστημένες σε δημόσιους χώρους Θέματα ανθρώπινου δυναμικού και σχέσεων με τοπικές κοινωνίες Η Εταιρεία επενδύει διαρκώς σε υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό. Ο αριθμός των υπαλλήλων της Cyta Ελλάδος αυξήθηκε κατά 49,78% στη διάρκεια του έτους, από 454 υπαλλήλους την σε 680 την Η μεγάλη πλειοψηφία των υπαλλήλων αυτών απασχολείται σε δραστηριότητες που άπτονται σε θέματα εξυπηρέτησης Πελατών. Ιδιαίτερη σημασία για τη διατήρηση και προβολή της ποιότητας σε όλο το μήκος 11 / 61

12 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 της αλυσίδας αξίας της Εταιρείας είχε η κατά τόπους δημιουργία ιδιόκτητων μηχανισμών υποστήριξης και εξυπηρέτησης των Πελατών, με την πρόσληψη τεχνικών που εδρεύουν στις εξυπηρετούμενες περιοχές της χώρας και παρέχουν τις υπηρεσίες τους κινούμενοι με 77 ιδιόκτητα εταιρικά οχήματα που φέρουν την εταιρική ταυτότητα της Cyta Ελλάδος. Εντός του 2011 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους 10 νέα ιδιόκτητα καταστήματα Cytashops, τα οποία αποτελούν κυρίως σημεία εξυπηρέτησης Πελατών, αλλά και ενδυνάμωσης της εικόνας της Εταιρείας και της εμπιστοσύνης των Πελατών σε τοπικό επίπεδο. Ο θεσμός των Cytashops κρίνεται απόλυτα επιτυχημένος και θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Επίσης, ξεκίνησε η λειτουργία των 2 πρώτων Cytashops που υλοποιούνται με τη μορφή δικαιόχρησης (franchise). Σε συμφωνία με την φιλοσοφία της Εταιρείας που αποδίδει υψηλή σημασία στις ιδιαιτερότητες του κάθε Πελάτη, καθώς και ομάδων Πελατών θεωρείται αυτονόητη η ανάπτυξη της Εταιρείας με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες και στις ανάγκες τους. Έτσι, η Cyta Ελλάδος από το ξεκίνημά της, επιδεικνύοντας το κοινωνικό της πρόσωπο, προσέγγισε τις περιοχές δραστηριοποίησής της με μία διαφοροποιημένη επικοινωνιακή στρατηγική. Στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς προέβει σε έναν μεγάλο αριθμό χορηγιών τοπικού ενδιαφέροντος και στοχευόμενης προβολής μέσα από τοπικά μέσα ενημέρωσης, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την πρόθεσή της να ενισχύσει τους δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες. Μάλιστα από το 2012 προσφέρει, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και την Εκκλησία, ακόμη και υλική βοήθεια, ενισχύοντας ενέργειες με άμεσα κοινωνικά αποτελέσματα. Η Εταιρεία ακολουθεί μία εξαιρετικά συντηρητική -συγκριτικά με τον ανταγωνισμό- επικοινωνιακή πολιτική χαμηλού προϋπολογισμού για την προώθηση και προβολή των υπηρεσιών και της εταιρικής της ταυτότητας, υιοθετώντας στοχευμένες στρατηγικές προώθησης, οι οποίες της έχουν επιτρέψει να διατηρήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, τα κόστη προβολής, αποφεύγοντας τις εκτεταμένες δαπάνες σε τηλεοπτική διαφήμιση. Σχεδιαζόμενες για το 2012 ενέργειες επέκτασης δραστηριοτήτων Το 2012 η Cyta Ελλάδος συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου για πανελλαδική επέκταση με έργα που θα της εξασφαλίσουν πρόσβαση σε ακόμη ευρύτερη πελατειακή βάση. Στο πλαίσιο των έργων αυτών εντάσσονται: Η εμπορική διάθεση υπηρεσιών σε 12 νέες μεγάλες πόλεις της περιφέρειας (Άρτα, Αγρίνιο, Αίγιο, Κιάτο, Κόρινθος, Λουτράκι, Πύργος, Τρίπολη, Καλαμάτα, Σπάρτη, Ναύπλιο, Άργος) και η επέκταση της κάλυψης σε νέες περιοχές των πόλεων των Ιωαννίνων, των Σερρών και των Πατρών. Η ενεργοποίηση μικρότερων κέντρων κατά μήκος του ιδιόκτητου οπτικού δικτύου της Εταιρείας στην Αττική και στην Ήπειρο. 12 / 61

13 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Η έναρξη κατασκευής κλάδων οπτικού δικτύου που θα διασυνδέσουν το δίκτυο της Μακεδονίας-Ηπείρου με το Κέντρο Δεδομένων της Cyta Ελλάδος στην Αθήνα και θα αποδεσμεύσουν την Εταιρεία από το κόστος διατήρησης μισθωμένων κυκλωμάτων τρίτων υψηλής χωρητικότητας και θα της δώσουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί γεωγραφικά διαφοροποιημένες εναλλακτικές σύνδεσης στο διεθνές Διαδίκτυο. Η περαιτέρω ανάπτυξη του οπτικού δικτύου της επιχείρησης σε τοπικό επίπεδο με σκοπό την αντικατάσταση αριθμού μισθωμένων κυκλωμάτων που είναι ενταγμένα στο δίκτυο κορμού της, οδηγώντας σε μείωση των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας και στη δυνατότητα παροχής αυξημένου εύρους υπηρεσιών σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η στόχευση σε πελατολόγιο επιχειρηματικών χρηστών, τόσο μικρομεσαίων, όσο και μεγάλων επιχειρήσεων, παρέχοντας τη δυνατότητα ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η έναρξη λειτουργίας τουλάχιστον 5 νέων ιδιόκτητων καταστημάτων της Cyta Ελλάδος σε καλυπτόμενα από το δίκτυο της Εταιρείας αστικά κέντρα, που θα συμπληρώσουν τα υπάρχοντα κανάλια διάθεσης των προϊόντων της Εταιρείας και θα εδραιώσουν την εικόνα της Cyta, με απώτερο σκοπό την καλύτερη και ποιοτική εξυπηρέτηση του Πελάτη. Την προετοιμασία του περιφερειακού Κέντρου Δεδομένων (Data Center) στη Θεσσαλονίκη για να δεχθεί υποδομές δικτύου και πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας, καθώς και για να στεγάσει το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Βορείου Ελλάδος. Σημειώνεται ότι για την επέκταση του οπτικού δικτύου στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα έχει υποβληθεί αίτηση προς συγχρηματοδότηση, από το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Ν. 3299/2004 (Αναπτυξιακός Νόμος). Επίσης, στο πλαίσιο της πολιτικής επέκτασης των δραστηριοτήτων της Cyta Ελλάδος, σχεδιάζεται η αύξηση του προσωπικού της σε αριθμό άνω των 750 ατόμων έως το τέλος του Επιπρόσθετα σημειώνεται ακόμη ότι στον Προϋπολογισμό της Μετόχου Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta) περιλήφθηκε κονδύλι επένδυσης ύψους 30 εκ. για το έργο της Cyta Ελλάδος. Οι αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Πολιτείας ενέκριναν μέχρι στιγμής αποδέσμευση ποσού 15 εκ. Στα πλαίσια των ανωτέρω δραστηριοτήτων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θα επιδιωχθούν συνέργιες με τη μητρική Εταιρεία, τόσο σε τεχνολογικά όσο και σε εμπορικά θέματα. Προοπτικές ανάπτυξης της Cyta Ελλάδος Η πορεία της Cyta Ελλάδος έως το τέλος του 2011, στην αγορά ευρυζωνικών συνδέσεων ήταν εξαιρετική, σε όλες τις περιοχές όπου η Εταιρεία είχε παρουσία. Από τα αποτελέσματα τακτικών ερευνών ικανοποίησης των Πελατών 13 / 61

14 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 της, η Εταιρεία έχει διαπιστώσει ότι η προσφερόμενη υπηρεσία θεωρείται από τους χρήστες της σε πολύ υψηλό ποσοστό ικανοποιητική, τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς την τιμή της. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία συνεχίζει να επιτυγχάνει τους χαμηλότερους ρυθμούς αποσκίρτησης Πελατών στην Ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών. Η Cyta Ελλάδος πορεύεται με την πεποίθηση ότι η οικονομική κρίση την οποία διέρχεται η Ελλάδα μπορεί να είναι παράγοντας ανάπτυξης και όχι ανάσχεσης της αγοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών. Η εκτίμηση αυτή πηγάζει από το ότι αφενός η υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης αποτελεί πλέον μία οικονομικά προσιτή μορφή επικοινωνίας καθώς προσφέρεται περίπου στην τιμή της απλής τηλεφωνίας, και αφ ετέρου για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού (νέους και, γενικότερα, ψηφιακά εκπαιδευμένους καταναλωτές) το Διαδίκτυο αποτελεί μία εύκολη και φθηνή πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και κοινωνικής δικτύωσης. Στο περιβάλλον αυτό, η στρατηγική τοποθέτηση της Cyta Ελλάδος σε ανταγωνιστικά επίπεδα τιμών, διατηρώντας πλήρως ελεγχόμενα τα κόστη της και την ποιότητα της εξυπηρέτησης των Πελατών της, την καθιστά ιδεώδη πάροχο για τον συνειδητοποιημένο Πελάτη τηλεφωνίας και πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Μέσα στο 2012 θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προσέγγιση και απόκτηση μεγάλων επιχειρηματικών Πελατών, καθώς η Εταιρεία διαθέτει πλέον μία πλήρη γκάμα προϊόντων που μπορούν να ικανοποιήσουν όλο το εύρος απαιτήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας Πελατών, ενώ σύντομα θα διαθέτει και πλήρως λειτουργικό ιδιόκτητο οπτικό δίκτυο στην Αττική, όπου και βρίσκεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση μεγάλων επιχειρήσεων. Διατηρώντας την προσήλωσή της στους στρατηγικούς της στόχους κερδοφορίας, η Cyta Ελλάδος διατηρεί για το μέλλον την προοπτική επέκτασης του δικτύου της ώστε να παράσχει κάλυψη σε εκτεταμένες περιοχές της Ελληνικής περιφέρειας, σε συνέχεια της στρατηγικής που ακολούθησε με μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν. Η Cyta Ελλάδος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον της Ελληνικής Αγοράς και επεξεργάζεται ανάλογα σενάρια. Μεταγενέστερα γεγονότα Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης, τα οποία να έχουν ουσιώδη επιρροή επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2011, πλην της σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 27/4/2012, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ πέντε χιλιάδες πεντακόσια ( 5.500), με την έκδοση πεντακοσίων πενήντα (550) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ δέκα ( 10,00) και με τιμή έκδοσης και διάθεσης Ευρώ δέκα χιλιάδων ( ) ανά μετοχή. Η διαφορά που προέκυψε από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, 14 / 61

15 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 ποσού Ευρώ πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ( ), αναγνωρίστηκε στον λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Το σύνολο των 5,5εκ που καταβλήθηκαν αποτελούν μέρος του ποσού των 15εκ που αποδέσμευσαν οι Αρχές της Κυπριακής Πολιτείας. Αθήνα, 29/05/2012 Ευστάθιος Κιττής Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 15 / 61

16 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη : Ευστάθιος Κιττής του Χρίστου Λοΐζος Παπαχαραλάμπους του Ανδρέα Φώτιος Σαββίδης του Νικολάου Στέλιος Αμερικάνος του Ανδρέα Χριστάκης Αντούνας του Καλλή Νικόλας Γεωργιάδης του Αντώνη Αντώνης Αντωνίου του Κωστάκη Χαράλαμπος Τσουρής του Αντρέα Γεώργιος Τσακκιστός του Ανδρέα Γεώργιος Χαρή του Νικόλα Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημερομηνία εκλογής των, ήτοι της Γενικής Συνέλευσης της και ισχύει μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, μετά την λήξη της διετούς θητείας τους ήτοι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέχρι την 30/6/ / 61

17 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ποσά σε Ευρώ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώματες ακινητοποιήσεις , ,94 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , ,96 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , ,56 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , ,94 Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία , ,40 Αποθέματα , ,34 Πελάτες και Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις , ,93 Λοιπές απαιτήσεις , ,02 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , ,97 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών , , , ,71 Σύνολο Ενεργητικού , ,11 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Υπέρ Το Άρτιο , ,00 Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης ,00 0,00 Αποτελέσματα εις Νέον ( ,92) ( ,10) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,90 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία , ,38 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , ,00 Επιχορηγήσεις , ,61 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ,92 0,00 Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων , ,99 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ,49 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις , ,31 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , ,00 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,42 Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων , ,22 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,21 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων , ,11 Οι σημειώσεις των σελίδων 21 έως 61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 17 / 61

18 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ποσά σε Ευρώ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Πωλήσεις , ,13 Κόστος πωληθέντων 21 ( ,26) ( ,26) Μικτό Κέρδος ,14 ( ,13) Έξοδα διάθεσης 21 ( ,14) ( ,22) Έξοδα διοίκησης 21 ( ,71) ( ,78) Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης , ,45 Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 23 ( ,09) ( ,67) Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων ( ,30) ( ,35) Χρηματοοικονομικά έσοδα , ,22 Χρηματοοικονομικά έξοδα 25 ( ,77) ( ,96) Ζημίες προ φόρων ( ,13) ( ,09) Φόρος εισοδήματος 7 ( ,69) ,67 Ζημίες μετά από φόρους ( ,82) ( ,42) Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα 0,00 0,00 Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα μετά από φόρους ( ,82) ( ,42) Οι σημειώσεις των σελίδων 21 έως 61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 18 / 61

19 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων Ποσά σε Ευρώ Μετοχικό Κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης Ζημίες εις νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , ,00 0,00 ( ,68) ,32 - Ζημίες χρήσης 0,00 0,00 ( ,42) ( ,42) - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (σημείωση 13) , ,00 0,00 0, ,00 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , ,00 0,00 ( ,10) ,90 Μετοχικό Κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης Ζημίες εις νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , ,00 0,00 ( ,10) ,90 - Ζημίες χρήσης 0,00 0,00 0,00 ( ,82) ( ,82) - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (σημείωση 13) Καταθέσεις Μετόχων για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (σημείωση 13) , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , ,00 ( ,92) ,08 Οι σημειώσεις των σελίδων 21 έως 61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 19 / 61

20 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ποσά σε Ευρώ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Έμμεση μέθοδος Λειτουργικές δραστηριότητες (Ζημίες) προ φόρων ( ,13) ( ,09) Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 5, , ,20 Προβλέψεις επισφαλών πελατών 4, , ,96 Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού , ,00 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας ( ,92) ( ,23) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,96 ( ,83) ( ,20) Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων ,70 ( ,50) (Αύξηση) απαιτήσεων ( ,11) ( ,01) Αύξηση υποχρεώσεων , ,57 (Μείον): Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα ( ,61) ( ,05) Καταβλημένοι Φόροι 0,00 (25.261,23) Σύνολο (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες ( ,18) ( ,42) Επενδυτικές δραστηριότητες (Αγορά) ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 5,6 ( ,98) ( ,62) Τόκοι εισπραχθέντες , ,22 Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες ( ,23) ( ,40) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου , ,00 Εισπράξεις δάνεια , ,00 Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες , ,00 Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών ( ,41) ,18 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών έναρξης , ,27 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών λήξης , ,45 Οι σημειώσεις των σελίδων 21 έως 61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 20 / 61

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Μάρτιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Μαρούσι, 30 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥKTHΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ 23 ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, Άγ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥKTHΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ 23 ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, Άγ. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.» ETHΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2009 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ LOGISTICS ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2012 έως 31/12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

NESTLE ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΑ Α.Ε.

NESTLE ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Οι Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Στύλος Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα