CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 31 Δεκεμβρίου 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 31 Δεκεμβρίου 2011"

Transcript

1 Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2011 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, της χρήσης από έως , είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Ανώνυμος Εταιρεία» στις 29 Μαίου Ευστάθιος Κιττής Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Ανώνυμος Εταιρεία 1 / 61

2 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 18 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 19 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 20 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων Πληροφορίες για την Εταιρεία 21 2 Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 22 3 Βασικές Λογιστικές Πολιτικές 23 4 Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 33 5 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 40 6 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 41 7 Φόρος Εισοδήματος 42 8 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 44 9 Αποθέματα Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις και Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Αυτών Ίδια Κεφάλαια Υποχρεώσεις Παροχών Λόγω εξόδου από την Υπηρεσία Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 50 2 / 61

3 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Επιχορηγήσεις Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρερώσεις Τρέχουσες Φορολογικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πωλήσεις Λειτουργικά Έξοδα Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης Λοιπά Έξοδα Εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά Έσοδα Χρηματοοικονομικά Έξοδα Συναλλαγές με Συνδεμένα Μέρη Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις Μεταγενέστερα Γεγονότα Αμοιβή Ελεγκτή Αναταξινόμηση κονδυλίων προηγούμενης χρήσης 61 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3 / 61

4 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί των Οικονομικών Καταστάσεων για την 4 η εταιρική χρήση από έως H Cyta Ελλάδος ολοκλήρωσε την την 4 η εταιρική της χρήση. Εντός της περιόδου αναφοράς, η δραστηριότητα της Εταιρείας κινήθηκε σε έξι κύριους άξονες: (α) την έναρξη εμπορικής παροχής υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, (β) την έναρξη παροχής υπηρεσιών σε άλλες μεγάλες πόλεις, αλλά και μικρότερους οικισμούς της χώρας, (γ) την έναρξη της κατασκευής του ιδιόκτητου οπτικού δικτύου στην Αττική και την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου, (δ) τον εμπλουτισμό των διαθέσιμων προϊόντων της Εταιρείας με νέα προϊόντα που να απευθύνονται στην επιχειρηματική αγορά, (ε) την κατασκευή ιδιόκτητου Κέντρου Δεδομένων (Data Centre) στην Αττική και έναρξη εργασιών για νέο ιδιόκτητο Κέντρο Δεδομένων (Data Centre) στην Θεσσαλονίκη, και (στ) τη διάθεση πρωτοποριακών υπηρεσιών προς τους οικιακούς Πελάτες. Έναρξη εμπορικής παροχής υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας Αν και ήδη από το τέλος του 2010 είχαν ενεργοποιηθεί μερικές συνεγκαταστάσεις σε τηλεφωνικά κέντρα της Αθήνας, εντός του Φεβρουαρίου 2011 έγινε η επίσημη έναρξη υπηρεσιών σε 76 αστικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών. Με αυτό τον τρόπο η Cyta Ελλάδος τριπλασίασε τη δυνητική πελατειακή της βάση και απέκτησε πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος της αγοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για επιχειρήσεις. Έως το τέλος του έτους η Cyta Ελλάδος είχε αποσπάσει σημαντικό αριθμό Πελατών στα κέντρα αυτά, παρά την ωριμότητα της ευρυζωνικής αγοράς στην Αθήνα και τον έντονο ανταγωνισμό που αντιμετώπισε από τους προϋπάρχοντες στην περιοχή παρόχους ευρυζωνικών υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι με την ενεργοποίηση των ανωτέρω τηλεφωνικών κέντρων, και διαθέτοντας ήδη εκτεταμένη κάλυψη στη Σαλαμίνα και την Αίγινα, η Εταιρεία παρέχει την μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη στο Νομό Αττικής ανάμεσα σε όλους τους εναλλακτικούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. 4 / 61

5 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Εναρξη παροχής υπηρεσιών σε άλλες μεγάλες πόλεις, αλλά και μικρότερους οικισμούς της χώρας Παράλληλα με την Αττική, η Cyta Ελλάδος έστρεψε το ενδιαφέρον της και σε άλλες πόλεις της χώρας, έτσι ώστε βαθμιαία να επιτύχει την κάλυψη όλων των κύριων οικισμών της χώρας. Στο 2 ο εξάμηνο του 2011 η Εταιρεία κάλυψε και τα αστικά κέντρα των εξής πόλεων: - Χαλκίδα - Τρίκαλα - Καρδίτσα - Ιωάννινα (μέρος της πόλης) - Κέρκυρα - Κιλκίς - Σέρρες (μέρος της πόλης) - Δράμα - Καβάλα - Ξάνθη - Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη Και σε αυτές τις πόλεις η παρουσία της Cyta Ελλάδος συνοδεύτηκε από την απόκτηση σημαντικού μεριδίου της αγοράς σε μικρό χρονικό διάστημα. Επιπλέον των μεγάλων αστικών κέντρων, εντός του έτους ενεργοποιήθηκαν 13 περιφερειακά τηλεφωνικά κέντρα στο νομό Θεσσαλονίκης, 1 στο νομό Καστοριάς και 1 στο νομό Χανίων, ενώ μετέπεσαν στο ιδιόκτητο οπτικό δίκτυο της Cyta Ελλάδος 13 τηλεφωνικά κέντρα στη Μακεδονία και την Κρήτη, τα οποία έως τότε καλύπτονταν μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων άλλου παρόχου. Με τις ενεργοποιήσεις των κέντρων αυτών, η Cyta Ελλάδος στο τέλος του χρόνου είχε τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό συνεγκαταστάσεων σε λειτουργία μεταξύ όλων των εναλλακτικών παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, εξυπηρετώντας τους συνδρομητές 331 τηλεφωνικών κέντρων της χώρας. 5 / 61

6 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Έναρξη της κατασκευής του ιδιόκτητου οπτικού δικτύου στην Αττική και την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου Εντός του 2011, η Cyta Ελλάδος συνέχισε τον εμπλουτισμό του ιδιόκτητου οπτικού δικτύου της στην Ελλάδα με την κατασκευή επιπλέον διαδρομών, οι οποίες αφενός αυξάνουν την ποιοτική εξυπηρέτηση του τελικού Πελάτη και αφετέρου βελτιώνουν την επιχειρησιακή συνέχεια των υπηρεσιών που προσφέρει. Στα έργα επέκτασης που ξεκίνησαν περιλαμβάνεται η κατασκευή ιδιόκτητου οπτικού δικτύου για τη διασύνδεση της μεγάλης πλειοψηφίας των συνεγκαταστάσεων της Cyta Ελλάδος στην Αττική με το Κέντρο Δεδομένων της Εταιρείας και την απαγκίστρωση από την ανάγκη μίσθωσης κυκλωμάτων τρίτων. Η κατασκευή του δικτύου αυτού αναμένεται σνα ολοκληρωθεί στα μέσα του Επίσης, εντός του έτους ολοκληρώθηκε η κατασκευή του οπτικού δικτύου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και η διασύνδεσή του με το δίκτυο της Cyta στον Νομό Ημαθίας. Τέλος, κατασκευάσθηκαν και οι εξής διαδρομές οπτικού δικτύου: Γρεβενά Ιωάννινα Άρτα Ιεράπετρα Σητεία Καστοριά Κρυσταλλοπηγή Μικρές οπτικές επεκτάσεις του δικτύου στη Μακεδονία και την Κρήτη Εμπλουτισμός των διαθέσιμων προϊόντων της Εταιρείας με νέα προϊόντα που να απευθύνονται στην επιχειρηματική αγορά Μέσα στο 2011 η Εταιρεία εμπλούτισε περαιτέρω την γκάμα των επιχειρηματικών της προϊόντων, εισάγοντας προϊόντα τηλεφωνίας για μεγάλες επιχειρήσεις τόσο μέσω αναλογικών τηλεφωνικών κέντρων, όσο και μέσω ψηφιακών, καθώς και προϊόντα δικτύωσης. Επίσης, ολοκληρώθηκε στο μεγαλύτερο βαθμό του ο σχεδιασμός προϊόντος εικονικού τηλεφωνικού κέντρου (IP Centrex) που αναμένεται να γίνει διαθέσιμο στην αγορά στο 2 ο τρίμηνο του Παράλληλα με την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών της προϊόντων, η Εταιρεία το 2011 ξεκίνησε τη λειτουργία ενός εξειδικευμένου κέντρου εξυπηρέτησης επιχειρηματικών Πελατών για να διασφαλίσει το επίπεδο εξυπηρέτησης που οι συγκεκριμένοι αποζητούν. 6 / 61

7 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Έχοντας δημιουργήσει μία πλήρη γκάμα προϊόντων για όλα τα μεγέθη της επιχειρηματικής αγοράς, η Cyta Ελλάδος για το 2012 θα επικεντρώσει την προσοχή της στην απόκτηση Πελατών της αγοράς αυτής. Κατασκευή ιδιόκτητου Κέντρου Δεδομένων (Data Centers) στην Αττική και έναρξη εργασιών για νέο ιδιόκτητο Κέντρο Δεδομένων (Data Center) στην Θεσσαλονίκη Από το καλοκαίρι του 2011 η Cyta Ελλάδος έθεσε σε παραγωγική λειτουργία το νέο, ιδιόκτητο Κέντρο Δεδομένων της (Data Center) στη Μεταμόρφωση Αττικής. Εντός του έτους μεταστεγάσθηκαν εκεί το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου, το Τμήμα Δικτυακών Υποδομών Αττικής, το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών και μέρος του Τμήματος Υποδομών Πληροφορικής. Στο κέντρο τέθηκε σε λειτουργία το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού παροχής υπηρεσιών προς τους Πελάτες Πανελλαδικά και είναι σε εξέλιξη πλάνο μεταφοράς όλων των βασικών υπηρεσιών Πληροφορικής της Εταιρείας. Επιπλέον του Κέντρου Δεδομένων στην Αττική, εντός του 2011 η Cyta Ελλάδος αγόρασε κτίριο και στη Θεσσαλονίκη για την κατασκευή δεύτερου Κέντρου Δεδομένων που θα παρέχει στο μέλλον γεωγραφική εφεδρία στο πρωτεύον Κέντρο Δεδομένων της Μεταμόρφωσης, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής Επιχειρησιακής Συνέχειας της Εταιρείας. Διάθεση πρωτοποριακών υπηρεσιών προς τους οικιακούς Πελάτες Το Δεκέμβριο του 2011, η Cyta Ελλάδος έγινε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που διέθεσε εμπορικά υπηρεσίες VDSL στη μορφή ολοκληρωμένου προϊόντος 2play για τους Πελάτες της. Αυτό κατέστη δυνατό μετά από πολύμηνη προετοιμασία και ενίσχυσε σημαντικά την εικόνα της Εταιρείας στο αγοραστικό κοινό. Συγκεκριμένα η Εταιρεία ενσωμάτωσε στη γκάμα της δύο νέες ταχύτητες έως 35Mbps και έως 50Mbps ενώ εξίσου αυξήθηκαν και οι ταχύτητες ανόδου (upload) έως 3 Mbps και 10 Mbps, αντίστοιχα. Οι νέες επιλογές υπερ-υψηλών ταχυτήτων απευθύνονται σε οικιακούς Πελάτες, Επαγγελματίες ή και Μικρές Επιχειρήσεις με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες χρήσης του διαδικτύου. Νωρίτερα, η Εταιρεία, χρησιμοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες που της προσφέρει η τεχνολογία του IP Multimedia Subsystem (IMS), είχε προσφέρει στους οικιακούς της Πελάτες την εφαρμογή Cyta Communicator, μέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του Πελάτη της μετατρέπεται σε τερματική συσκευή πολυμεσικής τηλεφωνίας (για σταθερή τηλεφωνία, βιντεοκλήσεις και ανταλλαγή στιγμιαίων μηνυμάτων), συνδεμένης με τον λογαριασμό του Πελάτη. 7 / 61

8 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Εξέλιξη αριθμού Πελατών Το 2011 ήταν ένα έτος στο οποίο η Cyta Ελλάδος πραγματοποίησε μία σημαντική υπέρβαση σε ό,τι αφορά στην αύξηση της πελατειακής της βάσης, καθώς βελτίωσε σημαντικά τους ήδη υψηλούς ρυθμούς αύξησης που είχε επιτύχει κατά τα δύο προηγούμενα έτη. Έτσι, ο αριθμός ενεργών Πελατών της από την διαμορφώθηκε σε την , σημειώνοντας αύξηση 86%. Η μηνιαία εξέλιξη του αριθμού ενεργών Πελατών κατά τη διάρκεια του έτους καταγράφεται στο διάγραμμα που ακολουθεί: Βασισμένη πάνω στην προσήλωσή της για παροχή τεχνολογικά προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των Πελατών της, τόσο κατά την πώληση όσο και μετά από αυτή, και χρησιμοποιώντας γεωγραφικά εστιασμένη πολιτική προώθησης τους, η Cyta Ελλάδος έχει να επιδείξει την πρώτη θέση πανελλαδικά σε καθαρή αύξηση Πελατών μεταξύ όλων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, καθ όλο το διάστημα μετά την είσοδό της στην Αττική. 8 / 61

9 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και της μη αναμενόμενης διείσδυσης σε επιχειρηματικούς πελάτες το ARPU της εταιρείας κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από τα προβλεπόμενα. Τα στοιχεία πωλήσεων και εντός των πρώτων μηνών του 2012 δείχνουν ότι οι υψηλοί ρυθμοί απόκτησης Πελατών συνεχίζονται, ενώ ο αριθμός των Πελατών που διακόπτουν τη σύνδεση τους με τη Cyta Ελλάδος για να μεταφερθούν σε άλλους παρόχους συνεχίζει να βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερα του μέσου όρου της αγοράς επίπεδα. Χρηματοοικονομική Επίδοση 2011 Αριθμοδείκτες Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τις χρήσεις 2011 και 2010 παρουσιάζονται στην σελίδα 18 των Οικονομικών Καταστάσεων. Σύμφωνα με τα Οικονομικά Στοιχεία του έτους 2011 οι Δείκτες της Κεφαλαιακής Διάρθρωσης και Ρευστότητας έχουν ως ακολούθως: Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς Ιδια Κεφάλαια 5,90 1,72 Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης Ξένα προς Ιδία Κεφάλαια 4,85 1,39 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας Κυκλοφοριακό Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμο Παθητικό 0,84 1,25 Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) προς Ιδια Κεφάλαια -3,14-0,99 Δείκτης Αμεσης Ταμειακής Ρευστότητας Ταμείο πλέον Τράπεζες προς Βραχυπρόθεσμο Παθητικό 0,05 0,53 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας αποθεμάτων Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων προς μέσο όρο αποθεμάτων 1,52 1,18 Δείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων (πωλήσεις προς Πάγιο ενεργητικό) 0,73 0,48 Δείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Κυκλοφοριακή ταχύτητα κυκλοφορούν ενεργητικού (πωλήσεις προς Κυκλοφ Ενεργ) 1,71 0,76 9 / 61

10 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου α) Πιστωτικός Κίνδυνος Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο λόγω της αδυναμίας εκτέλεσης των υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων (Πελατών) είναι η καταχωρημένη αξία των στοιχείων αυτών (πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων) όπως αναφέρεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε μεμονωμένους αντισυμβαλλόμενους. Οι απαιτήσεις από Πελάτες προέρχονται κυρίως από ευρεία πελατειακή βάση (λιανικής). Επίσης αναφορικά με τα προϊόντα καταθέσεων η Εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλών πιστοληπτικών προδιαγραφών. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε διαγραφή όλων των επισφαλειών που πληρούν τους όρους διαγραφής. Επίσης παρακολουθεί στενά και καταβάλλει τις απαιτούμενες προσπάθειες για είσπραξη των καθυστερημένων ποσών που δεν πληρούν τους όρους διαγραφής. β) Συναλλαγματικός Κίνδυνος Η Εταιρεία μέχρι και το 1ο εξάμηνο του 2011 πραγματοποίησε συναλλαγές σε ξένα νομίσματα για την αγορά πάγιων επενδυτικών αγαθών, αλλά κατά το 2ο εξάμηνο έγινε επαναδιαπραγμάτευση των συμφωνιών με αποτέλεσμα πλέον όλες οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται σε Ευρώ εξαλείφοντας με αυτό τον τρόπο τυχόν κινδύνους λόγω διακύμανσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών. γ) Κίνδυνος Επιτοκίου Όσον αφορά στις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις η Διοίκηση παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Το μεγαλύτερο μέρος του μακροπρόθεσμου δανεισμού γίνεται χρησιμοποιώντας το προσυμφωνημένο ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο με προκαθορισμένο περιθώριο, τα οποία διασφαλίζουν την αντιστάθμιση των κινδύνων κατά την διάρκεια της χρήσης από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. Αναλυτικότερος σχολιασμός επί της διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου γίνεται στην σημείωση 4 επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 2011 Εντός του 2011 ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας σχεδόν διπλασιάστηκε, ενώ το αντίστοιχο κόστος πωληθέντων αυξήθηκε με σαφώς χαμηλότερους ρυθμούς, έχοντας ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να εμφανίζει για πρώτη φορά 10 / 61

11 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 μεικτό κέρδος ύψους 4,428 εκ. (+8% επί του κύκλου εργασιών) για το έτος, έναντι μεικτών ζημιών 2,188 εκ. (-7,5% επί του κύκλου εργασιών) για τη χρήση του Παρόλα αυτά η εταιρεία πραγματοποίησε ζημιές 34 εκ. Παρά την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, με σημαντικό αντίκτυπο στο εισόδημα του γενικού πληθυσμού και, ως συνέπεια, στο αναμενόμενο έσοδο της Cyta Ελλάδος κατά τα επόμενα έτη, η Εταιρεία θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε το επιχειρηματικό σχέδιο να μην επηρεαστεί ως προς τους βασικούς του στόχους που είναι η επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας έως το τέλος του 2012 και συνολικής κερδοφορίας έως το τέλος του Η αύξηση των εξόδων διάθεσης συνάδουν με τον αυξημένο αριθμό νέων Πελατών που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του 2011 σε σχέση με εκείνον που αποκτήθηκε κατά το Τα έξοδα διοίκησης, ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών της Εταιρείας μειώθηκαν από 46% για το 2010 σε 32% για το 2011, παρά την αύξηση του προσωπικού που απαιτήθηκε για να ανταποκριθεί η εταιρεία στις αυξανόμενες ανάγκες της πελατειακής της βάσης και της γεωγραφικής της εξάπλωσης. Την η Εταιρεία είχε: Οπτικό δίκτυο χιλιόμετρα ιδιόκτητου οπτικού δικτύου κατασκευασμένα 230 χιλιόμετρα ιδιόκτητου οπτικού δικτύου υπό κατασκευή (Αττική, Αίγινα, και λοιπές μικρές επεκτάσεις) χιλιόμετρα ιδιόκτητου οπτικού δικτύου υπό προκήρυξη Συνεγκαταστάσεις 125 φυσικές συνεγκαταστάσεις σε τηλεφωνικά κέντρα του ΟΤΕ 22 απομακρυσμένες συνεγκαταστάσεις σε μισθωμένα υποστατικά 189 απομακρυσμένες συνεγκαταστάσεις σε ιδιόκτητες εξωτερικές καμπίνες εγκατεστημένες σε δημόσιους χώρους Θέματα ανθρώπινου δυναμικού και σχέσεων με τοπικές κοινωνίες Η Εταιρεία επενδύει διαρκώς σε υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό. Ο αριθμός των υπαλλήλων της Cyta Ελλάδος αυξήθηκε κατά 49,78% στη διάρκεια του έτους, από 454 υπαλλήλους την σε 680 την Η μεγάλη πλειοψηφία των υπαλλήλων αυτών απασχολείται σε δραστηριότητες που άπτονται σε θέματα εξυπηρέτησης Πελατών. Ιδιαίτερη σημασία για τη διατήρηση και προβολή της ποιότητας σε όλο το μήκος 11 / 61

12 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 της αλυσίδας αξίας της Εταιρείας είχε η κατά τόπους δημιουργία ιδιόκτητων μηχανισμών υποστήριξης και εξυπηρέτησης των Πελατών, με την πρόσληψη τεχνικών που εδρεύουν στις εξυπηρετούμενες περιοχές της χώρας και παρέχουν τις υπηρεσίες τους κινούμενοι με 77 ιδιόκτητα εταιρικά οχήματα που φέρουν την εταιρική ταυτότητα της Cyta Ελλάδος. Εντός του 2011 ξεκίνησαν τη λειτουργία τους 10 νέα ιδιόκτητα καταστήματα Cytashops, τα οποία αποτελούν κυρίως σημεία εξυπηρέτησης Πελατών, αλλά και ενδυνάμωσης της εικόνας της Εταιρείας και της εμπιστοσύνης των Πελατών σε τοπικό επίπεδο. Ο θεσμός των Cytashops κρίνεται απόλυτα επιτυχημένος και θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Επίσης, ξεκίνησε η λειτουργία των 2 πρώτων Cytashops που υλοποιούνται με τη μορφή δικαιόχρησης (franchise). Σε συμφωνία με την φιλοσοφία της Εταιρείας που αποδίδει υψηλή σημασία στις ιδιαιτερότητες του κάθε Πελάτη, καθώς και ομάδων Πελατών θεωρείται αυτονόητη η ανάπτυξη της Εταιρείας με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες και στις ανάγκες τους. Έτσι, η Cyta Ελλάδος από το ξεκίνημά της, επιδεικνύοντας το κοινωνικό της πρόσωπο, προσέγγισε τις περιοχές δραστηριοποίησής της με μία διαφοροποιημένη επικοινωνιακή στρατηγική. Στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς προέβει σε έναν μεγάλο αριθμό χορηγιών τοπικού ενδιαφέροντος και στοχευόμενης προβολής μέσα από τοπικά μέσα ενημέρωσης, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την πρόθεσή της να ενισχύσει τους δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες. Μάλιστα από το 2012 προσφέρει, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και την Εκκλησία, ακόμη και υλική βοήθεια, ενισχύοντας ενέργειες με άμεσα κοινωνικά αποτελέσματα. Η Εταιρεία ακολουθεί μία εξαιρετικά συντηρητική -συγκριτικά με τον ανταγωνισμό- επικοινωνιακή πολιτική χαμηλού προϋπολογισμού για την προώθηση και προβολή των υπηρεσιών και της εταιρικής της ταυτότητας, υιοθετώντας στοχευμένες στρατηγικές προώθησης, οι οποίες της έχουν επιτρέψει να διατηρήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, τα κόστη προβολής, αποφεύγοντας τις εκτεταμένες δαπάνες σε τηλεοπτική διαφήμιση. Σχεδιαζόμενες για το 2012 ενέργειες επέκτασης δραστηριοτήτων Το 2012 η Cyta Ελλάδος συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου για πανελλαδική επέκταση με έργα που θα της εξασφαλίσουν πρόσβαση σε ακόμη ευρύτερη πελατειακή βάση. Στο πλαίσιο των έργων αυτών εντάσσονται: Η εμπορική διάθεση υπηρεσιών σε 12 νέες μεγάλες πόλεις της περιφέρειας (Άρτα, Αγρίνιο, Αίγιο, Κιάτο, Κόρινθος, Λουτράκι, Πύργος, Τρίπολη, Καλαμάτα, Σπάρτη, Ναύπλιο, Άργος) και η επέκταση της κάλυψης σε νέες περιοχές των πόλεων των Ιωαννίνων, των Σερρών και των Πατρών. Η ενεργοποίηση μικρότερων κέντρων κατά μήκος του ιδιόκτητου οπτικού δικτύου της Εταιρείας στην Αττική και στην Ήπειρο. 12 / 61

13 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Η έναρξη κατασκευής κλάδων οπτικού δικτύου που θα διασυνδέσουν το δίκτυο της Μακεδονίας-Ηπείρου με το Κέντρο Δεδομένων της Cyta Ελλάδος στην Αθήνα και θα αποδεσμεύσουν την Εταιρεία από το κόστος διατήρησης μισθωμένων κυκλωμάτων τρίτων υψηλής χωρητικότητας και θα της δώσουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί γεωγραφικά διαφοροποιημένες εναλλακτικές σύνδεσης στο διεθνές Διαδίκτυο. Η περαιτέρω ανάπτυξη του οπτικού δικτύου της επιχείρησης σε τοπικό επίπεδο με σκοπό την αντικατάσταση αριθμού μισθωμένων κυκλωμάτων που είναι ενταγμένα στο δίκτυο κορμού της, οδηγώντας σε μείωση των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας και στη δυνατότητα παροχής αυξημένου εύρους υπηρεσιών σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η στόχευση σε πελατολόγιο επιχειρηματικών χρηστών, τόσο μικρομεσαίων, όσο και μεγάλων επιχειρήσεων, παρέχοντας τη δυνατότητα ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η έναρξη λειτουργίας τουλάχιστον 5 νέων ιδιόκτητων καταστημάτων της Cyta Ελλάδος σε καλυπτόμενα από το δίκτυο της Εταιρείας αστικά κέντρα, που θα συμπληρώσουν τα υπάρχοντα κανάλια διάθεσης των προϊόντων της Εταιρείας και θα εδραιώσουν την εικόνα της Cyta, με απώτερο σκοπό την καλύτερη και ποιοτική εξυπηρέτηση του Πελάτη. Την προετοιμασία του περιφερειακού Κέντρου Δεδομένων (Data Center) στη Θεσσαλονίκη για να δεχθεί υποδομές δικτύου και πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας, καθώς και για να στεγάσει το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Βορείου Ελλάδος. Σημειώνεται ότι για την επέκταση του οπτικού δικτύου στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα έχει υποβληθεί αίτηση προς συγχρηματοδότηση, από το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Ν. 3299/2004 (Αναπτυξιακός Νόμος). Επίσης, στο πλαίσιο της πολιτικής επέκτασης των δραστηριοτήτων της Cyta Ελλάδος, σχεδιάζεται η αύξηση του προσωπικού της σε αριθμό άνω των 750 ατόμων έως το τέλος του Επιπρόσθετα σημειώνεται ακόμη ότι στον Προϋπολογισμό της Μετόχου Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta) περιλήφθηκε κονδύλι επένδυσης ύψους 30 εκ. για το έργο της Cyta Ελλάδος. Οι αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Πολιτείας ενέκριναν μέχρι στιγμής αποδέσμευση ποσού 15 εκ. Στα πλαίσια των ανωτέρω δραστηριοτήτων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θα επιδιωχθούν συνέργιες με τη μητρική Εταιρεία, τόσο σε τεχνολογικά όσο και σε εμπορικά θέματα. Προοπτικές ανάπτυξης της Cyta Ελλάδος Η πορεία της Cyta Ελλάδος έως το τέλος του 2011, στην αγορά ευρυζωνικών συνδέσεων ήταν εξαιρετική, σε όλες τις περιοχές όπου η Εταιρεία είχε παρουσία. Από τα αποτελέσματα τακτικών ερευνών ικανοποίησης των Πελατών 13 / 61

14 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 της, η Εταιρεία έχει διαπιστώσει ότι η προσφερόμενη υπηρεσία θεωρείται από τους χρήστες της σε πολύ υψηλό ποσοστό ικανοποιητική, τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς την τιμή της. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία συνεχίζει να επιτυγχάνει τους χαμηλότερους ρυθμούς αποσκίρτησης Πελατών στην Ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών. Η Cyta Ελλάδος πορεύεται με την πεποίθηση ότι η οικονομική κρίση την οποία διέρχεται η Ελλάδα μπορεί να είναι παράγοντας ανάπτυξης και όχι ανάσχεσης της αγοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών. Η εκτίμηση αυτή πηγάζει από το ότι αφενός η υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης αποτελεί πλέον μία οικονομικά προσιτή μορφή επικοινωνίας καθώς προσφέρεται περίπου στην τιμή της απλής τηλεφωνίας, και αφ ετέρου για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού (νέους και, γενικότερα, ψηφιακά εκπαιδευμένους καταναλωτές) το Διαδίκτυο αποτελεί μία εύκολη και φθηνή πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και κοινωνικής δικτύωσης. Στο περιβάλλον αυτό, η στρατηγική τοποθέτηση της Cyta Ελλάδος σε ανταγωνιστικά επίπεδα τιμών, διατηρώντας πλήρως ελεγχόμενα τα κόστη της και την ποιότητα της εξυπηρέτησης των Πελατών της, την καθιστά ιδεώδη πάροχο για τον συνειδητοποιημένο Πελάτη τηλεφωνίας και πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Μέσα στο 2012 θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προσέγγιση και απόκτηση μεγάλων επιχειρηματικών Πελατών, καθώς η Εταιρεία διαθέτει πλέον μία πλήρη γκάμα προϊόντων που μπορούν να ικανοποιήσουν όλο το εύρος απαιτήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας Πελατών, ενώ σύντομα θα διαθέτει και πλήρως λειτουργικό ιδιόκτητο οπτικό δίκτυο στην Αττική, όπου και βρίσκεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση μεγάλων επιχειρήσεων. Διατηρώντας την προσήλωσή της στους στρατηγικούς της στόχους κερδοφορίας, η Cyta Ελλάδος διατηρεί για το μέλλον την προοπτική επέκτασης του δικτύου της ώστε να παράσχει κάλυψη σε εκτεταμένες περιοχές της Ελληνικής περιφέρειας, σε συνέχεια της στρατηγικής που ακολούθησε με μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν. Η Cyta Ελλάδος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον της Ελληνικής Αγοράς και επεξεργάζεται ανάλογα σενάρια. Μεταγενέστερα γεγονότα Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης, τα οποία να έχουν ουσιώδη επιρροή επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2011, πλην της σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 27/4/2012, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ πέντε χιλιάδες πεντακόσια ( 5.500), με την έκδοση πεντακοσίων πενήντα (550) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ δέκα ( 10,00) και με τιμή έκδοσης και διάθεσης Ευρώ δέκα χιλιάδων ( ) ανά μετοχή. Η διαφορά που προέκυψε από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, 14 / 61

15 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 ποσού Ευρώ πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ( ), αναγνωρίστηκε στον λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Το σύνολο των 5,5εκ που καταβλήθηκαν αποτελούν μέρος του ποσού των 15εκ που αποδέσμευσαν οι Αρχές της Κυπριακής Πολιτείας. Αθήνα, 29/05/2012 Ευστάθιος Κιττής Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 15 / 61

16 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη : Ευστάθιος Κιττής του Χρίστου Λοΐζος Παπαχαραλάμπους του Ανδρέα Φώτιος Σαββίδης του Νικολάου Στέλιος Αμερικάνος του Ανδρέα Χριστάκης Αντούνας του Καλλή Νικόλας Γεωργιάδης του Αντώνη Αντώνης Αντωνίου του Κωστάκη Χαράλαμπος Τσουρής του Αντρέα Γεώργιος Τσακκιστός του Ανδρέα Γεώργιος Χαρή του Νικόλα Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημερομηνία εκλογής των, ήτοι της Γενικής Συνέλευσης της και ισχύει μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, μετά την λήξη της διετούς θητείας τους ήτοι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέχρι την 30/6/ / 61

17 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ποσά σε Ευρώ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώματες ακινητοποιήσεις , ,94 Άυλα περιουσιακά στοιχεία , ,96 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , ,56 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , ,94 Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία , ,40 Αποθέματα , ,34 Πελάτες και Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις , ,93 Λοιπές απαιτήσεις , ,02 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , ,97 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών , , , ,71 Σύνολο Ενεργητικού , ,11 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Υπέρ Το Άρτιο , ,00 Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης ,00 0,00 Αποτελέσματα εις Νέον ( ,92) ( ,10) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,90 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία , ,38 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , ,00 Επιχορηγήσεις , ,61 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ,92 0,00 Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων , ,99 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ,49 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις , ,31 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , ,00 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,42 Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων , ,22 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,21 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων , ,11 Οι σημειώσεις των σελίδων 21 έως 61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 17 / 61

18 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ποσά σε Ευρώ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Πωλήσεις , ,13 Κόστος πωληθέντων 21 ( ,26) ( ,26) Μικτό Κέρδος ,14 ( ,13) Έξοδα διάθεσης 21 ( ,14) ( ,22) Έξοδα διοίκησης 21 ( ,71) ( ,78) Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης , ,45 Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 23 ( ,09) ( ,67) Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων ( ,30) ( ,35) Χρηματοοικονομικά έσοδα , ,22 Χρηματοοικονομικά έξοδα 25 ( ,77) ( ,96) Ζημίες προ φόρων ( ,13) ( ,09) Φόρος εισοδήματος 7 ( ,69) ,67 Ζημίες μετά από φόρους ( ,82) ( ,42) Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα 0,00 0,00 Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα μετά από φόρους ( ,82) ( ,42) Οι σημειώσεις των σελίδων 21 έως 61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 18 / 61

19 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων Ποσά σε Ευρώ Μετοχικό Κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης Ζημίες εις νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , ,00 0,00 ( ,68) ,32 - Ζημίες χρήσης 0,00 0,00 ( ,42) ( ,42) - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (σημείωση 13) , ,00 0,00 0, ,00 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , ,00 0,00 ( ,10) ,90 Μετοχικό Κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης Ζημίες εις νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , ,00 0,00 ( ,10) ,90 - Ζημίες χρήσης 0,00 0,00 0,00 ( ,82) ( ,82) - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (σημείωση 13) Καταθέσεις Μετόχων για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (σημείωση 13) , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , ,00 ( ,92) ,08 Οι σημειώσεις των σελίδων 21 έως 61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 19 / 61

20 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ποσά σε Ευρώ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Έμμεση μέθοδος Λειτουργικές δραστηριότητες (Ζημίες) προ φόρων ( ,13) ( ,09) Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 5, , ,20 Προβλέψεις επισφαλών πελατών 4, , ,96 Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού , ,00 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας ( ,92) ( ,23) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,96 ( ,83) ( ,20) Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων ,70 ( ,50) (Αύξηση) απαιτήσεων ( ,11) ( ,01) Αύξηση υποχρεώσεων , ,57 (Μείον): Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα ( ,61) ( ,05) Καταβλημένοι Φόροι 0,00 (25.261,23) Σύνολο (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες ( ,18) ( ,42) Επενδυτικές δραστηριότητες (Αγορά) ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 5,6 ( ,98) ( ,62) Τόκοι εισπραχθέντες , ,22 Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες ( ,23) ( ,40) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου , ,00 Εισπράξεις δάνεια , ,00 Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες , ,00 Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών ( ,41) ,18 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών έναρξης , ,27 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών λήξης , ,45 Οι σημειώσεις των σελίδων 21 έως 61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 20 / 61

CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 31 Δεκεμβρίου 2012

CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 31 Δεκεμβρίου 2012 Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, της χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 31 Δεκεμβρίου 2014

CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 31 Δεκεμβρίου 2014 Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, της χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δ.Λ.Π. 34)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ)

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ... 4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.3.2005 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) Σελίδα Ισολογισμός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ Α.Ε.

ΚΟΡΡΕΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ Α.Ε. ΚΟΡΡΕΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου... 5

Περιεχόμενα. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 Σινιόσογλου 6, 142 34 Νέα Ιωνία www.eurobankpropertyservices.gr Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 2296701000 Οικονομική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2009 (ποσά σε Ευρώ) www.logismos.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ... 4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε-VALUE Μ.Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Ε-VALUE Μ.Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Ε-VALUE Μ.Ε.Π.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ TA ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2008 (ποσά σε Ευρώ) www.logismos.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελ. Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Περιεχόμενα. Σελ. Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Eurobank EFG Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 Περιεχόμενα Σελ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙ Η Α.Ε.» Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2012 ( Ποσά σε Ευρώ) ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

«ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙ Η Α.Ε.» Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2012 ( Ποσά σε Ευρώ) ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ «ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙ Η Α.Ε.» ( Ποσά σε Ευρώ) ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 051433619000 ΑP.Μ.Α.Ε. 23287/51/B/90/5 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Οµίλου και της Εταιρείας της χρήσεως 2012 (

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περίοδος από 01/01-31/03/2008

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περίοδος από 01/01-31/03/2008 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2008-31/03/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισμός...............12 2. Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Περιόδου.............. 13 3. Κατάσταση Ταμειακών Ροών..............14

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

NUMIL HELLAS Α.Ε. NUMIL HELLAS Α.Ε. Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά σε Ευρώ) NUMIL HELLAS Α.

NUMIL HELLAS Α.Ε. NUMIL HELLAS Α.Ε. Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά σε Ευρώ) NUMIL HELLAS Α. NUMIL HELLAS Α.Ε Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Aναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση NUMIL HELLAS Α.E Αρ.ΓΕΜΗ : 2325201000 AP.M.A.E.: 36695/01AT/B/96/365/97 ΕΔΡΑ: Παράδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑPΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 44807707000 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (χρήση από 01.01.2012 έως και 31.12.2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2005 (ποσά σε Ευρώ) 1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΟΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΦΑΡΜΑΚΟΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΦΑΡΜΑΚΟΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23 OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23 OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της 2013 όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL BANK AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας Digital Bank ΑΕ της περιόδου από 01/01/2010 έως 31/12/2010.

DIGITAL BANK AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας Digital Bank ΑΕ της περιόδου από 01/01/2010 έως 31/12/2010. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DIGITAL BANK AE ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΜΕΝΤΩΡ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 4 ης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008 (Ποσά σε Ευρώ)

Οικονομικές Καταστάσεις της 4 ης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 30 η Ιουνίου 2008 (Ποσά σε Ευρώ) ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ Α.Ε AΡ.M.A.E.: 55790/01/Β/03/621 ΕΔΡΑ: 13 ΧΛΜ Ε.ΟΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») της 4 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΜΑΕ 8595/62/Β/86/430 Αρ.ΓΕ.Μ.Η 57249304000 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή

ΜΑΚΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΜΑΕ 8595/62/Β/86/430 Αρ.ΓΕ.Μ.Η 57249304000 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή ΜΑΚΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΜΑΕ 8595/62/Β/86/430 Αρ.ΓΕ.Μ.Η 57249304000 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 Ετήσιες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΙΚΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε. 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 (ποσά σε Ευρώ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 058207304000 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

E-VALUE Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

E-VALUE Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 E-VALUE Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ TA ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ & ΖΥΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ & ΖΥΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ & ΖΥΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΈΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2012 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Περιεχόμενα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 2 Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 2 Περιεχόμενα Σελίδα Ισολογισμός.................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΝΤΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΝΤΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2, 11527 ΑΘΗΝΑ Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

LD Trading S.A. Ετήσια οικονομική έκθεση. 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2013 Γ.Ε.Μ.Η.: 4676301000. Λεωφ. Κηφισίας 37Α, 15123 Μαρούσι

LD Trading S.A. Ετήσια οικονομική έκθεση. 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2013 Γ.Ε.Μ.Η.: 4676301000. Λεωφ. Κηφισίας 37Α, 15123 Μαρούσι Γ.Ε.Μ.Η.: 4676301000 (πρώην AP.M.A.E: 51351/01AT/B/02/044) Λεωφ. Κηφισίας 37Α, 15123 Μαρούσι Περιεχόμενα των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων Σελίδα Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES Α.Ε.

SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES Α.Ε. SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2010 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 30235/01ΑΤ/Β/93/179(07) 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα