Aθήνα, 7 εκεµβρίου 2004 Aριθ. Πρωτ.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aθήνα, 7 εκεµβρίου 2004 Aριθ. Πρωτ.: 201164"

Transcript

1 EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ KAI KOINΩNIKΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Tαχ. /νση : Πειραιώς 40 Tαχ. Kώδικας : AΘHNA Fax : Πληροφορίες Tηλέφωνο : : : Aθήνα, 7 εκεµβρίου 2004 Aριθ. Πρωτ.: ΘΕΜΑ : «Καθορισµός του ειδικού εντύπου της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για διορισµό ή πρόσλήψη σε θέσεις δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π... και Ο.Τ.Α. α και β βαθµού προσώπων που προστατεύονται από το Ν. 2643/98 (ΦΕΚ 220 τ. Α/ ), όπως ισχύει σήµερα». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137 τ.α / ). 2. Τις διατάξεις του Ν.2643/1998 «Μέριµνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 220 τ.α / ) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 4 παρ.1 αυτού. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 3 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 τ. Α / ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 τ. Α / ) «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1

2 Α. Καθορίζουµε τον τύπο του ειδικού εντύπου της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης που συµπληρώνουν οι προστατευόµενοι του Ν.2643/98 και υποβάλλουν στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόµου, προκειµένου να διοριστούν ή να προσληφθούν σε θέσεις δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π... και Ο.Τ.Α. α και β βαθµού, οι οποίες έχουν προκηρυχθεί από την οικεία υπηρεσία του Ο.Α.Ε.., µόνο εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, από την αντίστοιχη προκήρυξη του ΑΣΕΠ ή του ηµόσιου φορέα. Ο τύπος της έντυπης αυτής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης περιέχεται στο προσαρτώµενο στην παρούσα απόφαση παράρτηµα, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο µέρος. Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων στην αρµόδια Πρωτοβάθµια Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2643/1998 προσκοµίζεται ή αποστέλλεται ταχυδροµικά µε απόδειξη µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο. Η µη προσκόµιση ή η µη ταχυδροµική αποστολή της αίτησης αποδεδειγµένα εντός της οριζόµενης αποκλειστικής προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών καθιστά απαράδεκτη την αίτηση. Στις περιπτώσεις ταχυδροµικής αποστολής από τους προστατευόµενους της αίτησης, αυτή θεωρείται ότι κατατέθηκε στην Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν2643/1998 µέσα στην αποκλειστική προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών, εφόσον η ηµεροµηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδροµείου είναι εντός της προθεσµίας αυτής. Η σώρευση στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Ανάκληση, τροποποίηση ή συµπλήρωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται. Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του Ν2643/1998. Οι προστατευόµενοι έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης σε µία (1) Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν2643/1998. Η υποβολή περισσοτέρων της µίας (1) αιτήσεων επιφέρει ακύρωση όλων των αιτήσεων που έχει υποβάλει ο προστατευόµενος. Β.Ι. Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών του άρθρου 1 του Ν.2643/98, όπως ισχύει σήµερα, για τους οποίους, µε βάση τη σειρά τους στον ενδεικτικό πίνακα βαθµολόγησης, κρίνεται ότι µπορούν να καταλάβουν θέση εργασίας, καλούνται µε ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστηµα της αρµόδιας υπηρεσίας του ΟΑΕ να προσκοµίσουν ή να αποστείλουν ταχυδροµικά µε απόδειξη τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, µε τα οποία τεκµηριώνεται η ακρίβεια των δηλουµένων στοιχείων, τα οποία θα πρέπει να έχουν εκδοθεί µέχρι την λήξη της προθεσµίας υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και όχι πέραν αυτής (30ήµερο από την τελευταία δηµοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο). Τα δικαιολογητικά που προσκοµίζουν οι προστατευόµενοι στην Επιτροπή 2

3 του άρθρου 9 του Ν.2643/98, πρωτότυπα ή νόµιµα επικυρωµένα, είναι τα εξής: 1.Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας του προστατευοµένου. 2.Τίτλο ή τίτλους σπουδών και λοιπά τυπικά προσόντα (πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά) που απαιτούνται από την αντίστοιχη προκήρυξη του ΑΣΕΠ ή του ηµόσιου φορέα, από τα οποία να προκύπτει η τυχόν ειδικότητα και προϋπηρεσία του υποψηφίου (τίτλοι κατάρτισης, εξειδίκευσης κ.λ.π.). Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από πράξη αναγνώρισης από τον κατά περίπτωση αρµόδιο φορέα ( ΙΚΑΤΣΑ κλπ) άλλως δεν λαµβάνονται υπόψη. Όσοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, προσκοµίζουν υποχρεωτικά και την επίσηµη µετάφραση του τίτλου σπουδών από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εάν πρόκειται για τίτλο σπουδών, ευτεροβάθµιας Γενικής Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, η µετάφραση αυτή θα συνοδεύεται από πιστοποίηση ισοτιµίας µε τίτλο ευτεροβάθµιας Γενικής Εκπαίδευσης της ηµεδαπής, που εκδίδεται από τις κατά τόπους ιευθύνσεις ή Γραφεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Εάν πρόκειται για τίτλο σπουδών ευτεροβάθµιας Τεχνικής Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, η µετάφραση αυτή θα συνοδεύεται από πιστοποίηση ισοτιµίας µε τίτλο ευτεροβάθµιας Τεχνικής Εκπαίδευσης της ηµεδαπής που εκδίδεται από τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο. Ε. Ε. Κ.) Το απολυτήριο ηµοτικού Σχολείου αποτελεί τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον αποκτήθηκε µέχρι και το έτος Από το έτος 1981 και εντεύθεν, τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης αποτελεί το απολυτήριο τριταξίου Γυµνασίου. 3. Αναγνωρισµένο πτυχίο ξένης γλώσσας (για όσους προστατευόµενους είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου πτυχίου ξένης γλώσσας). Το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσα αποδεικνύεται ως ακολούθως: Α. Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται: α) Για την Αγγλική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE ή µε πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN ή µε πτυχίο CERTIFICATE IN PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 7,5 και άνω. β) Για τη γαλλική γλώσσα µε δίπλωµα ALLIANCE FRANCAISE ή πιστοποιητικό D.A.L.F. OPTION LETTRES ή DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώµατος ήταν: DIPLOME D ETUDES FRANCAIS (SORBONNE II) ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό 3

4 Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή µε πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau professionnel του Πανεπιστηµίου Γενεύης. γ) Για τη Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS) του Πανεπιστηµίου Ludwig Μαximilian του Μονάχου ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή µε πτυχίο Zertificat V.B.L.T. Professionales leben του Πανεπιστηµίου Γενεύης. δ) Για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA ή DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DI TRADUTTORE ή CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστηµίου της Περούτζια ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή µε πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello professionale του Πανεπιστηµίου Γενεύης. ε) Για την Ισπανική γλώσσα DIPLOMA SUPERIOR DE ESPAÑOL D.E.L.E. (Ministry of Education) ή CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education) ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 στ) Για τη Ρωσική γλώσσα µε πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ) ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή µε κρατικό πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α). Β. Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται: α) Για την Αγγλική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστηµίου του CAMBRIDGE ή µε πτυχίο ΑDVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ή µε πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστηµίων δηµόσιου χαρακτήρα ή ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 785 ΚΑΙ ΆΝΩ του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 6 έως 7 ή Business English Certificate Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. β) Για τη Γαλλική γλώσσα µε πτυχίο DIPLÔME D ÉTUDES SUPÉRIEURES (DES) (χορηγείτο µέχρι το 1996) ή DELF 2 ND DEGRÉ (UNITÉS A5 ET A6) ή CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANÇAISE (SORBONNE I) ή µε πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau opérationell του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε 4

5 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. γ) Για τη Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS) του Πανεπιστηµίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου ή µε πτυχίο ZENTRALE OBERSTUFENPRÜFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe ή µε πτυχίο Zertificat V.B.L.T. Selbständiges leben του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. δ) Για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA του Ιταλικού Ινστιτούτου ή CERTIFICADO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) ή µε πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello operativo του Πανεπιστηµίου Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. ε) Για την Ισπανική γλώσσα µε πτυχίο DIPLOMA DELE BASICO DE ESPAÑOL ή DIPLOMA INTERMEDIO DE ESPAÑOL ή CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. στ) Για τη Ρωσική γλώσσα µε πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). Γ. Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται : α) Για την Αγγλική γλώσσα µε πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE ή µε πτυχίο (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN ή µε πτυχίο CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστηµίων δηµοσίου χαρακτήρα ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθµολογία από 505 και άνω ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή µε International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 4,5 έως 5,5 ή Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). β) Για τη Γαλλική γλώσσα µε πτυχίο DELF 1ER DEGRÉ (UNITÉS A1, A2, A3, A4) ή CERTIFICAT DE LANGUE FRANÇAISE (το οποίο χορηγείτο µέχρι το 1996) του Γαλλικού Ινστιντούτου Αθηνών ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή µε πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau social του Πανεπιστηµίου Γενεύης. γ) Για τη Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο ZENTRALE MITTELSTUFENPRÜFUNG (ZMP) του Ινστιτούτου Γκαίτε ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως 5

6 αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή µε πτυχίο Zertificat V.B.L.T. Soziales leben του Πανεπιστηµίου Γενεύης. δ) Για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή µε πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello socialle του Πανεπιστηµίου Γενεύης. ε) Για την Ισπανική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICADO INICIAL DE ESPAÑOL DELE (MINISTRY OF EDUCATION) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. στ) Για τη Ρωσική γλώσσα µε πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).. Η µέτρια γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται: α) Για την Αγγλική γλώσσα µε πτυχίο PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) ή International English Language Testing System (IELTS) - Βαθµολογία από 3 έως 4 ή Business English Certificate - Preliminary (BEC Preliminary) (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES) ή BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH ή πτυχίο CERTIFICATE IN INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 450 ΕΩΣ 500 (EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY ) USA ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. β) Για τη Γαλλική γλώσσα µε πτυχίο DELF 1ER DEGRÉ (UNITÉS A1, A2) (MINISTÈRE FRANÇAIS DE L ÉDUCATION) ή πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau survie του Πανεπιστηµίου της Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. γ) Για τη Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) (Αρµόδιοι για το ΖD είναι από κοινού το Ινστιτούτο Goethe (GI), το Ελβετικό Νοµαρχιακό Συµβούλιο (EDK), το Αυστριακό ίπλωµα Γερµανικής Γλώσσας (OSD) και τα Συστήµατα Τεστ για την µετεκπαίδευση ΕΠΕ (WBT) ή ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF) (Αντικαταστάθηκε από την (στην Ελλάδα από το Μάιο του 2000) µε το ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) ή πτυχίο Zertificat V.B.L.T. Altagliches leben του Πανεπιστηµίου της Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. δ) Για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ) ή πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello suprawivenza του Πανεπιστηµίου της Γενεύης ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/

7 ε) Για τη Ρωσική γλώσσα µε πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). Ε. Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Επίσης η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και µε τους εξής τρόπους: (i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ιερµηνείας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιµο σχολών της αλλοδαπής, (ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα ή διδακτορικό δίπλωµα οποιουδήποτε αναγνωρισµένου ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, (iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2, (iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιµο των ελληνικών σχολείων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί µετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Οι υπό στοιχείο (iv) τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθµίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρµόδια ιεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Όλα τα ανωτέρω που αφορούν την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας προσκοµίζονται στο πρωτότυπο ή σε αντίγραφο επικυρωµένο από αρµόδιο όργανο,εφόσον δε έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται απαραιτήτως και από επίσηµη µετάφρασή τους. Η επίσηµη µετάφραση όλων των πιστοποιητικών τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας γίνεται από αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από πτυχιούχους µεταφραστές του Τµήµατος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου ή από δικηγόρο ή από άµισθο διερµηνέα διορισµένο βάσει του ν. 148/ / ΣΤ. εν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούµενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα µαθήµατα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. Ζ. Ως πανεπιστήµια δηµόσιου χαρακτήρα νοούνται τα κρατικά ή ανήκοντα ή ιδρυόµενα από κρατικούς φορείς ή οργανισµούς όπως οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειες, καντόνια, δηµόσια νοµικά πρόσωπα, κ.λ.π. ανάλογα µε την πολιτειακή συγκρότηση ή την οργάνωση της ιοίκησης της οικείας χώρας. 4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ο αριθµός των µελών της οικογένειας του προστατευοµένου. Εάν ο προστατευόµενος είναι διαζευγµένος προσκοµίζει και το διαζευκτήριο. 7

8 Εφόσον ο προστατευόµενος είναι διαζευγµένος ή σε διάσταση και δηλώνει επιµέλεια ενός ή περισσοτέρων τέκνων, προσκοµίζει οπωσδήποτε δικαστική απόφαση από την οποία θα αποδεικνύεται η ανάθεση επιµέλειας των τέκνων. 5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα ή των γονέων του προστατευόµενου, εφόσον ο προστατευόµενος έχει ηλικία µέχρι 25 ετών και είναι άγαµος, ή ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου, εφόσον ο προστατευόµενος βρίσκεται σε κατάσταση χηρείας. 6. Επικυρωµένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της οικείας.ο.υ., που αφορά τον προστατευόµενο, από το οποίο προκύπτει το φορολογητέο εισόδηµα που αποκτήθηκε το έτος Για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής ως οικογενειακό εισόδηµα του προστατευοµένου προσώπου νοείται αυτό που περιλαµβάνει το ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα και των δύο συζύγων, καθώς και το ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα των ανηλίκων τέκνων τους. Σε περίπτωση που ο προστατευόµενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, προσκοµίζει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία βεβαιώνει: ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή ατοµικής φορολογικής δήλωσης και ότι δεν εµφανίζεται ως προστατευόµενο µέλος σε φορολογική δήλωση της πατρικής του οικογένειας. Στην υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνεται από την αρµόδια.ο.υ. ότι παρελήφθη όµοια. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εµφανίζεται στη φορολογική δήλωση της πατρικής του οικογένειας ως προστατευόµενο µέλος προσκοµίζει εκκαθαριστικό σηµείωµα της πατρικής του οικογένειας. ικαιολογητικό άλλου οικονοµικού έτους δεν γίνεται δεκτό. Το κριτήριο της οικονοµικής κατάστασης του προστατευοµένου µοριοδοτείται από 0 έως 100 µόρια. 7. Ισχύουσα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης κάρτα ανεργίας του προστατευόµενου. Στην περίπτωση που προσκοµισθούν βεβαιώσεις εγγραφής στα µητρώα ανέργων αναπήρων του Ο.Α.Ε.. παρελθόντων ετών αυτές γίνονται δεκτές µόνο στην περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει εισόδηµα των αιτούντων από µισθωτές υπηρεσίες στο προσκοµιζόµενο εκκαθαριστικό σηµείωµα για το φορολογητέο εισόδηµα, ή οι αιτούντες δεν έχουν ενταχθεί σε προγράµµατα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.. Εάν ο προστατευόµενος, κατά το χρόνο της υποβολής, παρακολουθεί πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης, προσκοµίζει βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του προγράµµατος στην οποία αναφέρεται ότι ο προστατευόµενος έχει καταθέσει την κάρτα ανεργίας του. 8. Ισχύουσα κάρτα ανεργίας συζύγου (εφόσον είναι άνεργος). 9. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (για τους άρρενες) ή απολυτήριο στρατού (φύλλο πορείας), από το οποίο να προκύπτει ότι ο προστατευόµενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νόµιµα απαλλαγεί από αυτές. 10. Βεβαίωση για το ύψος της σύνταξης που τυχόν λαµβάνει ο προστατευόµενος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά περίπτωση, ή Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ75/ Α ) ότι δεν λαµβάνει σύνταξη. Η Υπεύθυνη ήλωση θα πρέπει να είναι επικυρωµένη για το γνήσιο της υπογραφής. (ΕΚΑΣ και προνοιακά επιδόµατα δεν θεωρούνται σύνταξη). 11. Εάν ο υποψήφιος επικαλείται δεύτερη ή περισσότερες κατηγορίες προστασίας, προκειµένου να λάβει την προσαύξηση µορίων κατά ποσοστό 20% 8

9 της παραγρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 2643/1998, θα πρέπει ανάλογα µε την κατηγορία προστασίας που επικαλείται για την προσαύξηση, να προσκοµίσει επιπλέον τα παρακάτω αναφερόµενα δικαιολογητικά: Κατηγορία τέκνων πολύτεκνων οικογενειών Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας. Κατηγορία έµµεση Α.Μ.Ε.Α. Απόφαση Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., µε την οποία βεβαιώνεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας του προσώπου ή των προσώπων από το οποίο ή τα οποία ο προστατευόµενος αντλεί δεύτερη ή τρίτη κατηγορία προστασίας. Κατηγορία Εθνικής Αντίστασης - Βεβαίωση Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ / ΕΠΑΘΑ), ή των Επιτροπών που προβλέπονται από το Π.. 379/83 (ΦΕΚ 136 Α ), από την οποία να προκύπτει ότι ο προστατευόµενος ανήκει στην κατηγορία γ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998. Οι προστατευόµενοι της ανωτέρω κατηγορίας µπορούν να προσκοµίζουν αντί της βεβαίωσης επικυρωµένο φωτοαντίγραφό της και αν επιλεγούν προς τοποθέτηση προσκοµίζουν υποχρεωτικά το πρωτότυπο του δικαιολογητικού αυτού. Εφόσον το δικαιολογητικό αυτό έχει εκδοθεί υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος Ν. 1648/86, ο προστατευόµενος εφόσον επιλεγεί προς τοποθέτηση σε θέση εργασίας θα πρέπει να µεταβεί στην Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ / ΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, προκειµένου να τεθεί στο δικαιολογητικό από την Υπηρεσία αυτή ειδική σφραγίδα, ότι τούτο ισχύει και για την υπαγωγή του προστατευοµένου στο Ν. 2643/98. Κατηγορία Αναπήρων Πολέµου, τέκνων τους κλπ - Βεβαίωση Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ/ ΕΠΑΘΑ), από την οποία να προκύπτει ότι ο προστατευόµενος ανήκει στην κατηγορία δ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998. Οι προστατευόµενοι της ανωτέρω κατηγορίας µπορούν να προσκοµίζουν αντί της βεβαίωσης, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της και αν επιλεγούν προς τοποθέτηση προσκοµίζουν υποχρεωτικά το πρωτότυπο του δικαιολογητικού αυτού. Εφόσον το δικαιολογητικό αυτό έχει εκδοθεί υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος Ν. 1648/86, ο προστατευόµενος εφόσον επιλεγεί προς τοποθέτηση σε θέση εργασίας θα πρέπει να µεταβεί στην Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ / ΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, προκειµένου να τεθεί στο δικαιολογητικό από την Υπηρεσία αυτή ειδική σφραγίδα, ότι τούτο ισχύει και για την υπαγωγή του προστατευοµένου στο Ν. 2643/98. - Βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την αποκατάσταση των αναπήρων ή θυµάτων πολέµου, σύµφωνα µε το Ν. 1487/1950, από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο αναπήρου ή θύµατος πολέµου δεν έχει το ίδιο αποκατασταθεί µε τις διατάξεις του Ν. 1487/1950. Εφόσον ο προστατευόµενος επιλεγεί προς τοποθέτηση σε θέση εργασίας, πρέπει οπωσδήποτε να προσκοµίσει ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 9 του 2643/98, το πρωτότυπο του δικαιολογητικού αυτού. 9

10 Β.ΙΙ. Ειδικότερα οι προστατευόµενοι της κατηγορίας ΑΤΟΜΑ µε ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑµΕΑ), υποβάλλουν επιπλέον και τα εξής δικαιολογητικά: -Απόφαση Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής αναπηρίας του ΙΚΑ, µε την οποία προσδιορίζεται η χρόνια σωµατική ή πνευµατική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του (άρθρο 14 παρ.5 Ν.3144/2003 ΦΕΚ 111 Α 8/5/2003). -Υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών (πλην των ΑµΕΑ) µελών τόσο της πατρικής όσο και της δικής τους οικογένειας, τα οποία υπάγονται στην προστασία του Ν. 2643/1998,µε τις οποίες αυτά δηλώνουν: αφενός µεν ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωµα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου δε ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν.2643/98 για το παρόν υπέρ του αιτούντος. - Εάν τόσο στην πατρική τους οικογένεια, όσο και στη δική τους οικογένεια υπάρχουν περισσότεροι του ενός προστατευόµενοι από το Ν.2643/1998 της κατηγορίας Άτοµα µε Αναπηρίες και το δικαίωµα προστασίας του νόµου αυτού επιθυµεί να ασκήσει µόνο ένας προστατευόµενος της κατηγορίας αυτής από την οικογένεια, ο προστατευόµενος αυτός προσκοµίζει υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών ΑΜΕΑ, µε τις οποίες δηλώνεται: αφενός µεν ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωµα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου δε ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν.2643/98 για το παρόν υπέρ του αιτούντος. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις υποβάλλονται προκειµένου ο προστατευόµενος-αιτών, να υπαχθεί και σε δεύτερη κατηγορία (ΕΜΜΕΣΗ ΑµΕΑ) και να τύχει της προσαύξησης µορίων κατά ποσοστό 20%. Στην περίπτωση κατά την οποία για κάποιο από τα µέλη των παραπάνω οικογενειών υφίσταται αντικειµενική αδυναµία συµπλήρωσης και υπογραφής της προαναφερόµενης υπεύθυνης δήλωσης, ιδίως λόγω αγνώστου διαµονής, αδυναµίας λόγω νοητικής υστέρησης, υπέρβασης του ορίου ηλικίας των εβδοµήντα (70) ετών,ο αιτών συµπληρώνει και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αφενός µεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύµατος υποβολής της, αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον αιτούντα, ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώµατος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του προσώπου που κωλύεται να υπογράψει. Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής. Β. ΙΙΙ. Ειδικότερα οι προστατευόµενοι της κατηγορίας ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ υποβάλλουν επιπλέον και τα εξής δικαιολογητικά: - Στην περίπτωση που ο προστατευόµενος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και έγγαµος προσκοµίζει δύο (2) πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης δηλαδή ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής του οικογένειας και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της δικής του οικογένειας. 10

11 Πολύτεκνος γονέας για την εφαρµογή του Ν.2643/98 είναι ο γονέας που έχει τέσσερα (4) ζώντα τέκνα και άνω είτε τα απέκτησε από ένα γάµο είτε από διαφορετικούς γάµους είτε τα απέκτησε εκτός γάµου. Εάν η πολυτεκνική ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα προκύπτει από περισσότερες της µιας (1) οικογένειες, προσκοµίζονται πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης όλων των οικογενειών. Ως τέκνο πολύτεκνης οικογένειας για την εφαρµογή του Ν.2643/98 θεωρείται ο αιτών εάν τα τέσσερα (4) και άνω ζώντα τέκνα προέρχονται από τους ίδιους γονείς. Στην περίπτωση πολύτεκνου γονέα, ο αιτών προσκοµίζει υπεύθυνες δηλώσεις απ όλα τα υπόλοιπα (υπαγόµενα στην προστασία του Ν.2643/98) άτοµα της οικογένειας (σύζυγο ή συζύγους και ενήλικα τέκνα) µε τις οποίες αυτά δηλώνουν ότι: αφ ενός µεν ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωµα υποχρεωτικής πρόσληψης, αφετέρου δε ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν. 2643/98 για το παρόν. Στην περίπτωση τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, ο αιτών προσκοµίζει υπεύθυνες δηλώσεις απ όλα τα υπόλοιπα (υπαγόµενα στην προστασία του Ν.2643/98) άτοµα της οικογένειας (γονείς και ενήλικα αδέλφια) µε τις οποίες αυτά δηλώνουν ότι: αφ ενός µεν ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωµα υποχρεωτικής πρόσληψης, αφετέρου δε ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν. 2643/98 για το παρόν. Στην περίπτωση κατά την οποία για κάποιο από τα µέλη της παραπάνω οικογένειας ή των παραπάνω οικογενειών υφίσταται αντικειµενική αδυναµία συµπλήρωσης και υπογραφής της προαναφερόµενης υπεύθυνης δήλωσης, ιδίως λόγω αγνώστου διαµονής, αδυναµίας λόγω νοητικής υστέρησης, υπέρβασης του ορίου ηλικίας των εβδοµήντα ετών, ο αιτών συµπληρώνει και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αφενός µεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύµατος υποβολής της, αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώµατος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του προσώπου που κωλύεται να υπογράψει. Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής. Β. IV. Ειδικότερα οι προστατευόµενοι της κατηγορίας ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ και λοιποί προστατευόµενοι της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.2643/98, υποβάλλουν επιπλέον και τα εξής δικαιολογητικά: -Βεβαίωση Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας (ΓΕΕΘΑ/ ΕΠΑΘΑ), ή των Επιτροπών που προβλέπονται από το Π.. 379/83 (ΦΕΚ 136/Α'), από την οποία να προκύπτει ότι ο προστατευόµενος ανήκει στην κατηγορία γ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/98. Οι προστατευόµενοι της ανωτέρω κατηγορίας µπορούν να προσκοµίζουν αντί της βεβαίωσης επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της και αν επιλεγούν προς τοποθέτηση προσκοµίζουν υποχρεωτικά το πρωτότυπο του δικαιολογητικού αυτού. Εφόσον το δικαιολογητικό αυτό έχει εκδοθεί υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος Ν. 1648/86, ο προστατευόµενος εφόσον επιλεγεί προς τοποθέτηση σε θέση εργασίας θα πρέπει να µεταβεί στην Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ/ ΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, προκειµένου να 11

12 τεθεί στο δικαιολογητικό από την Υπηρεσία αυτή ειδική σφραγίδα, ότι τούτο ισχύει και για την υπαγωγή του προστατευοµένου στο Ν.2643/98. Στην περίπτωση που ο προστατευόµενος προσκοµίζει µόνο Βεβαίωση της Επιτροπής του Π. /τος 379/83 (ΦΕΚ 136/Α'), υποβάλλει υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών προστατευοµένων µελών της οικογένειας του µε τις οποίες δηλώνεται: αφενός µεν ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωµα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου δε ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν.2643/98 για το παρόν υπέρ του αιτούντος. Στην περίπτωση κατά την οποία για κάποιο από τα µέλη της παραπάνω οικογένειας ή των παραπάνω οικογενειών υφίσταται αντικειµενική αδυναµία συµπλήρωσης και υπογραφής της προαναφερόµενης υπεύθυνης δήλωσης, ιδίως λόγω αγνώστου διαµονής, αδυναµίας λόγω νοητικής υστέρησης, υπέρβασης του ορίου ηλικίας των εβδοµήντα ετών, ο αιτών συµπληρώνει και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αφενός µεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύµατος υποβολής της, αφετέρου δε βεβαιώνεται από σε θέση εργασίας του κωλυοµένου να υπογράψει. Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής. Β. V. Ειδικότερα οι προστατευόµενοι της κατηγορίας ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ (συγγενείς Ατόµων µε Αναπηρία), υποβάλλουν, πέραν των δικαιολογητικών της παραγράφου Β.Ι επιπρόσθετα : -Απόφαση της αρµόδιας Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. µε την οποία προσδιορίζονται τα βαριά σωµατικά ή ψυχικά προβλήµατα του συγγενούς (αδελφού-ής, συζύγου, τέκνου) του αιτούντος και το ποσοστό αναπηρίας του συγγενούς, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι 67% και άνω. -Στην περίπτωση που το ανάπηρο άτοµο από το οποίο αντλείται η προστασία (συγγενής του αιτούντος ) πάσχει από νοητική υστέρηση ή αυτισµό, ο αιτών προσκοµίζει απόφαση της αρµόδιας Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. που αφορά τον συγγενή, µε την οποία προσδιορίζεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο στην περίπτωση αυτή αρκεί να είναι τουλάχιστον 50%. -Σε περίπτωση που στην οικογένεια του προστατευοµένου, επιπλέον του ατόµου µε αναπηρία από το οποίο ο προστατευόµενος θεµελιώνει την υπαγωγή του στην κατηγορία Έµµεση ΑµεΑ του Ν.2643/98, υπάρχει σύζυγος ή τέκνο µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή µε ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον εάν πρόκειται για σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νοητική υστέρηση ή αυτισµό, προσκοµίζεται απόφαση Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. µε την οποία προσδιορίζεται η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας του προσώπου αυτού. -Υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών προστατευοµένων από το Ν.2643/98 µελών της οικογένειας ή των οικογενειών του αιτούντος (πατρικής ή δικής του ) µε τις οποίες δηλώνεται: αφενός µεν ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωµα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου δε ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν.2643/98 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π. 608/Μ/06 Μυτιλήνη, 11/05/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π. 608/Μ/06 Μυτιλήνη, 11/05/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π. 608/Μ/06 Μυτιλήνη, 11/05/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Επιστηµονικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΔΧΧ-ΧΤΒ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ Αθήνα, 22/8/2014 Α. Π. : 18019 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14685 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 920 16 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 11358/392 Καθορισμός του ειδικού εντύπου της αίτησης υπεύθυ νης δήλωσης και των δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010)

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010) Σελίδα 1 Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3 / 22-9-2010) ΑΓΓΛΙΚΑ... 2 ΓΑΛΛΙΚΑ... 5 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ... 6 ΙΤΑΛΙΚΑ... 7 ΙΣΠΑΝΙΚΑ... 8 Σελίδα 2 ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ορθής συλλογής και υποβολής δικαιολογητικών για την αίτηση συμμετοχής στο έργο:

Οδηγίες ορθής συλλογής και υποβολής δικαιολογητικών για την αίτηση συμμετοχής στο έργο: Οδηγίες ορθής συλλογής και υποβολής δικαιολογητικών για την αίτηση συμμετοχής στο έργο: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΤοπΣΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αποδεικτικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ) / (Ν.Π.Δ.Δ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. & Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. Ανακοινώνει Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807 Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr Λεωνίδιο, 06/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5Μ9-1Η6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 4Α5Μ9-1Η6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ----- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY-

CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και µέτρια Β1) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π..146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το σχολικό έτος που αναφέρεται στο θέμα σε 2012-2013 και ως προς την πρόσκληση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το σχολικό έτος που αναφέρεται στο θέμα σε 2012-2013 και ως προς την πρόσκληση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το σχολικό έτος που αναφέρεται στο θέμα σε 2012-2013 και ως προς την πρόσκληση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 30-01-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/2/3463 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Θεμα: Τυποποίηση και απλοποίηση διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/ERASMUS

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Θεμα: Τυποποίηση και απλοποίηση διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/ERASMUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Θεσσαλονίκη, 01/09/ 2009 Aρ. Πρωτ.3354 Προς α)ακαδημαϊκούς Υπευθύνους ERASMUS β)διοικητικούς Υπευθύνους ERASMUS Θεμα: Τυποποίηση και απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/07/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 17464 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΓΓ-2ΗΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 30-1-2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΓΓ-2ΗΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 30-1-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 30-1-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ. Φ15/00488οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2 Α) ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1 αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 27-02-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

- 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 27-02-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 27-02-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ/ΣΥΝΤ/Φ177/48179/26568/966 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 20/11/2014 Αρ. Πρωτ: 660/17/79656 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ» ΓΙΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΓ-7ΑΟ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/100463/60315/2067 Ημ/νία: 17-04-2014

ΑΔΑ: ΒΙΗΧΓ-7ΑΟ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/100463/60315/2067 Ημ/νία: 17-04-2014 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/100463/60315/2067 Ημ/νία: 17-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 23188 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α.Σ.Τ.Ε. & ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ.: 20710 Καβάλα 9-3-2015

Αρ. πρωτ.: 20710 Καβάλα 9-3-2015 ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟY ΚΑΒΑΛΑΣ Ε Δ Ρ Α Κ Α Β Α Λ Α ΟΔΟΣ Δαγκλή 19 2510/223782-226515 FAX 231000 Τ.Κ. 65403 e-mail : eyknkav@otenet.gr ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΑΠΟΦ. ΠΡΩΤ. ΚΑΒΑΛΑΣ 4/1945 Τ Μ Η Μ Α Γ. Σ. Ε. Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα