Σα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα πξνζθέξνπλ φια φζα δεηάεη ζήκεξα ν ζχγρξνλνο θαηαλαισηήο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα πξνζθέξνπλ φια φζα δεηάεη ζήκεξα ν ζχγρξνλνο θαηαλαισηήο."

Transcript

1

2

3 Σα ηειεπηαία ρξφληα ε θαηαλάισζε θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ έρεη απμεζεί εληππσζηαθά. Σα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα θαηαιακβάλνπλ φιν θαη πην ζεκαληηθή ζέζε ζην θαιάζη αγνξψλ ηνπ ζχγρξνλνπ Έιιελα θαηαλαισηή. Ο ζχγρξνλνο θαηαλαισηήο αληηκέησπνο κε ηνπο ηαρείο ξπζκνχο ηεο δσήο θαη ηε κείσζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ, επηδηψθεη ηελ απινπνίεζε ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ. ην πιαίζην απηφ, επηιέγεη ιχζεηο πνπ δελ απαηηνχλ πνιχ ρξφλν γηα ηελ πξνεηνηκαζία ελφο γεχκαηνο. Δπηδηψθεη ηελ εχξεζε πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα απαηηνχκελα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, πνπ δελ απνηεινχλ, δειαδή, απιψο ιχζε αλάγθεο, αιιά είλαη θαη πγηεηλά. Μηα αθφκε παξάκεηξνο πνπ ζπληειεί ζηελ πξνηίκεζή ηνπ γηα ηα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα είλαη φηη ηνπ παξέρνπλ απεξηφξηζηε πνηθηιία πξντφλησλ αλεμαξηήησο επνρήο. ελ πεξηνξίδεηαη δειαδή ε επηινγή ηνπ απφ ηελ επνρηθφηεηα πνπ δηαθξίλεη ηα λσπά πξντφληα. Σα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δεκηνπξγηθή καγεηξηθή, ζηελ νηθηαθή αιιά θαη ηελ επαγγεικαηηθή θνπδίλα, γηαηί πξνζθέξνπλ πςειή πνηφηεηα θαη κεγάιε πξνζαξκνγή. Πνιινί chef π.ρ. ρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά ηα θαηεςπγκέλα ιαραληθά γηα πινχζηα πνηθηιία ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Σα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα πξνζθέξνπλ φια φζα δεηάεη ζήκεξα ν ζχγρξνλνο θαηαλαισηήο.

4

5 Σα θαηεςπγκέλα ηξφθ η κα ε ί λα η πν η νη η θά εθάκ η ιια κε ηα λσπά αξθεί λα κελ έρεη δηαζπαζηεί ε ςπθηηθή αιπζίδα. Eίλαη εθάκηιια κε ηα λσπά, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ θαηαςπρζεί άκεζα θαη ζσζηά θαη δελ έρνπλ απνςπρζεί θαζφινπ ζηα ελδηάκεζα ζηάδηα ηεο δηαθίλεζήο ηνπο, κέρξη λα θηάζνπλ ζηνλ θαηαλαισηή. Με άιια ιφγηα, λα έρεη δηαηεξεζεί απφιπηα ε αιπζίδα ςχμεο. Οη ζχγρξνλεο κέζνδνη θαηάςπμεο επηηπγράλνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ηνπο ηδηνηήησλ (γεχζε, ρξψκα, άξσκα) αιιά θαη ησλ ζξεπηηθψλ ηνπο ζπζηαηηθψλ. Ζ θαηάςπμε είλαη κηα απιή θαη πγηεηλή κέζνδνο ζπληήξεζεο. Έρεη ην πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο ζπληήξεζεο λα δηαηεξεί ην πξντφλ ακεηάβιεην απφ πιεπξάο γεπζηηθφηεηαο θαη ζξεπηηθφηεηαο. Σα πξντφληα θαηαςχρνληαη ακέζσο απφ ηηο βηνκεραλίεο θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ θαη κεηαθέξνληαη ζε ζπλζήθεο ζπλερνχο ςχμεο κε ζχγρξνλα θνξηεγά-ςπγεία ζηνπο θαηαςχθηεο ζηα ζεκεία πψιεζεο. Έρεηε αλαξσηεζεί πνηέ πφζνη παξάγνληεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ θξέζθσλ ηξνθίκσλ; Γηα παξάδεηγκα, ε έληνλε ειηαθή αθηηλνβνιία, ε ζέξκαλζε ή ε θαθή ζπληήξεζε θαηαζηξέθνπλ ζπρλά ηηο βηηακίλεο ελψ παξάιιεια εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε επηβιαβψλ κηθξννξγαληζκψλ. Αληίζεηα, ηα ηξφθηκα πνπ θαηαςχρνληαη άκεζα παξνπζηάδνπλ κεδακηλέο απψιεηεο ζξεπηηθψλ νπζηψλ εμαηηίαο ηνπ κεησκέλνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ. Δπίζεο ηα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα είλαη απνιχησο πγηεηλά δηφηη, νη επηρεηξήζεηο θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ θάλνπλ θαζεκεξηλνχο απηνειέγρνπο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη φια ηα πξντφληα ειέγρνληαη απζηεξά ζε φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο, απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο θαη δηαθίλεζήο ηνπο ψζηε λα θαηαιήγνπλ ζηνλ θαηαλαισηή ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο πνηφηεηαο (ISΟ θαη HACCP), πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απζηεξφηεξεο πξνδηαγξαθέο ηεο Δ.Δ γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο.

6 Πσο δηαηεξείηαη ε θξεζθάδα ζηα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα; Ζ θαηάςπμε είλαη ε πην νινθιεξσκέλε θπζηθή ζπληήξεζε ηξνθίκσλ. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα θαηαςπρζεί ην πξντφλ αλαζηέιιεηαη θάζε κηθξνβηνινγηθή δηεξγαζία ηθαλή λα αιινηψζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ηξνθίκνπ. Οη βηνκεραλίεο θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ επελδχζεη ηεξάζηηα θεθάιαηα ζε πξνεγκέλε ηερλνινγία επεμεξγαζίαο θαη ζπληήξεζεο ψζηε ηα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα πνπ παξάγνληαη λα είλαη ην ίδην θξέζθα κε ηα λσπά απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη. Ση είλαη ν επίπαγνο θαη ζε ηη ρξεζηκεχεη; Ο επίπαγνο είλαη έλα ιεπηφ ζηξψκα παγσκέλνπ λεξνχ, ην νπνίν κε ηε ρξήζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ελζσκαηψλεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηξνθίκνπ θαη ιεηηνπξγεί σο αζπίδα πξνζηαζίαο, εκπνδίδνληαο ην ηξφθηκν λα έξζεη ζε επαθή κε ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα (νμπγφλν), γεγνλφο πνπ ζηαδηαθά πξνθαιεί αιινηψζεηο, φπσο αθπδάησζε. Ο επίπαγνο επηηξέπεη ζην πξντφλ λα δηαηεξήζεη αλαιινίσηα φια ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηνπ δηαζθαιίδεη κεγάιε δηάξθεηα δσήο. Δπηπξφζζεηα, ιεηηνπξγεί σο ζεξκνκνλσηηθφ ζε πεξηπηψζεηο αλεπηζχκεηεο άκεζεο απφςπμεο, γηα παξάδεηγκα ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη βιάβε ηνπ θαηαςχθηε ηνπ ζεκείνπ πψιεζεο.

7 Ζ ζξεπηηθή αμία ησλ θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ Έρεη απνδεηρηεί φηη ηα θαηεςπγκέλα ηξφθηκα δηαηεξνχλ ηελ ίδηα ζξεπηηθή αμία, γεχζε, ρξψκα θαη άξσκα κε ηα λσπά, αξθεί λα θαηαςχρνληαη άκεζα, λα απνθεχγεηε ε επαλαθαηάςπμή ηνπο θαη λα ηεξνχληαη νη ζσζηνί φξνη καγεηξέκαηνο.

8 Ζ αζθαιήο ζπληήξεζε ησλ θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ ζην ζπίηη. Ζ ζπληήξεζε ησλ θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ φηαλ πιένλ θηάζνπλ ζην ζπίηη είλαη ν θξίθνο ηεο αιπζίδαο πνπ ελδηαθέξεη απεπζείαο ηνλ θαηαλαισηή. ε θάζε ςπγείν αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν ηξφπνο ζπληήξεζεο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ςπγείνπ πνπ δηαζέηεη ν θαζέλαο. Όια ηα νηθηαθά ζχγρξνλα ςπθηηθά κέζα έρνπλ ζχκβνια δηεζλή, ηα αζηέξηα. Σν εζσηεξηθφ ησλ ςπγείσλ είλαη έλα (*) ή δχν αζηέξσλ (**). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζεξκνθξαζία θηάλεη ζηνπο -6 o C, θαηάιιειε γηα ζχληνκε ζπληήξεζε (απφ ιίγεο εκέξεο σο δχν εβδνκάδεο). Ο ζάιακνο θαηάςπμεο ηξηψλ αζηέξσλ (***) θζάλεη ζε ζεξκνθξαζία -18 o C, θαηάιιειε γηα καθξά ζπληήξεζε θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ (αξθεηέο εβδνκάδεο - κήλεο). Ο νηθηαθφο θαηαςχθηεο ηεζζάξσλ αζηέξσλ (****) είλαη ζε ζέζε λα θζάζεη ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε απφ -25 o C, θαηάιιειε γηα καθξά ζπληήξεζε. Ζ εκεξνκελία ιήμεο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ παξαγσγφ θαη αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία θάζε πξντφληνο, ελλνεί ηε ζπληήξεζή ηνπ ζε ζάιακν ηξηψλ αζηέξσλ (***) ή ηεζζάξσλ αζηέξσλ (****). Ζ αζθαιήο απφςπμε ησλ θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ. Όηαλ πιεζηάζεη ε ψξα γηα καγείξεκα απνθχγεηε ηε βίαηε απφςπμε ησλ θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ (π.ρ. θάησ απφ δεζηφ λεξφ ή ζην θνχξλν κηθξνθπκάησλ), δηφηη ππνβαζκίδεηαη ε πνηφηεηά ηνπο θαη κεηψλεηαη ε γεχζε ηνπο. Ζ απφςπμε ησλ θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ην δπλαηφλ κε ήπην ηξφπν. Ο πην αζθαιήο ηξφπνο είλαη λα γίλεηαη ζην ςπγείν (ζην ζάιακν ζπληήξεζεο ζηνπο 4-5 o C) ζηγά-ζηγά θαη φρη απφηνκα.

9 Δηδηθφηεξα: Δηάυνξα Κατεςπγκέλα θξέατα. Όηαλ ζέινπκε λα απνςχμνπκε έλα θνκκάηη θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο ζα πξέπεη, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θνκκαηηνχ, λα ην ηνπνζεηήζνπκε γηα 12 ηνπιάρηζηνλ ψξεο, πξηλ ην καγεηξέςνπκε, ζηε ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο, ψζηε λα απνςπρζεί ζε φιε ηνπ ηελ κάδα νκνηφκνξθα. Σν πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη φηη δελ έρνπκε κεγάιε απψιεηα ησλ πγξψλ ηνπ θξέαηνο. Ζ απφςπμε ηνπ θξέαηνο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ζπληειεί ζε θάπνηα ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηάο ηνπ. Ο ίδηνο ηξφπνο απφςπμεο ηζρχεη θαη γηα ηνλ θαηεςπγκέλν θηκά. Κατεςπγκέλα Αιηεύκατα. Ζ απφςπμε ησλ θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ γίλεηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κε ηα θαηεςπγκέλα θξέαηα δειαδή ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζεξκνθξαζία ζπληήξεζεο ηνπ ςπγείνπ γηα ρξφλν αλάινγν κε ην κέγεζνο ή ηελ πνζφηεηα ησλ αιηεπκάησλ. ηα ζπζθεπαζκέλα θαηεςπγκέλα αιηεχκαηα αλαγξάθνληαη ζπρλά νδεγίεο γηα ηε ζσζηή απφςπμή ηνπο. Κατεςπγκέλα Λαραληθά. Σα ιαραληθά δελ απνςχρνληαη πξνηνχ καγεηξεπηνχλ αιιά ηνπνζεηνχληαη θαηεπζείαλ απφ ηε ζπζθεπαζία ζην ζθεχνο καγεηξέκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε ζπκβνπιεπηείηε ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο. Κατεςπγκέλα πξντόλτα δύκεο. Ο πην αζθαιήο ηξφπνο είλαη ε απφςπμε λα γίλεηαη ζην ςπγείν (ζην ζάιακν ζπληήξεζεο ζηνπο 4-5 ν C) ζηγά-ζηγά θαη φρη απφηνκα. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο πνπ επηιέμαηε. Κατεςπγκέλα Πξνκαγεηξεκέλα Φαγετά. Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο πνπ επηιέμαηε. Σε θάζε πεξίπτσσε, κελ επαλαθαταςύρετε έλα πξντόλ πνπ έρετε πξνεγνπκέλσο απνςύμεη γηατί ππνβαζκίδεταη ε πνηότετά τνπ. Άιισστε, απτό επησεκαίλεταη σε όιεο τηο σπσθεπασίεο τσλ θατεςπγκέλσλ πξντόλτσλ.

10 Καηεςπγκέλα αιηεχκαηα (ςάξηα, θεθαιφπνδα, καιαθφζηξαθα) Σα αιηεχκαηα, γεληθά, απνηεινχλ έλα απφ ηα πξψηα είδε δηαηξνθήο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηνπο αξρέγνλνπο ρξφλνπο. Δίλαη ηξνθή πινχζηα ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά δηφηη πεξηέρνπλ πξσηεΐλεο κε πςειή βηνινγηθή αμία (ζηηο πξσηεΐλεο ησλ ςαξηψλ πεξηέρνληαη 25 ακηλνμέα), πδαηάλζξαθεο, ιίπε (Χ3 & Χ6 πνιπαθφξεζηα ιηπαξά νμέα), βηηακίλεο (Α,Β1,Β2,Β3,C,D), αλφξγαλα άιαηα - ηρλνζηνηρεία (αζβέζηην, θψζθνξν, καγλήζην, ηψδην, θάιην θηι). Δίλαη εχγεπζηα, εχπεπηα θαη νιηγνζεξκηδηθά. Δίλαη εμαηξεηηθή ηξνθή γηα φιεο ηηο ειηθίεο θαη ηδηαίηεξα γηα ηα παηδηά. Τη πξέπεη λα πξνσέμεη ν θαταλαιστήο θατά τελ αγνξά τσλ θατεςπγκέλσλ ςαξηώλ; Σα ζεκεία πνπ πξέπεη λα δίλνπκε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε έλα θαιφ θαηεςπγκέλν ςάξη είλαη: Μάηηα ιεπθά, πξνεμέρνληα φρη βαζνπισκέλα Σν ρξψκα ηνπο λα είλαη απηφ ηνπ λσπνχ θαη λα κελ έρεη αιινησζεί Να κελ είλαη αθπδαησκέλα Σν δέξκα ηνπο λα είλαη ζηηιπλφ Σν πξνζηαηεπηηθφ επίζηξσκα πάγνπ πνπ ηα πεξηβάιιεη (επίπαγνο) λα θαιχπηεη φιν ην ςάξη. Ζ χπαξμε πάγνπ ζην εζσηεξηθφ ηνίρσκα ηεο ζπζθεπαζίαο (κεηαμχ πξντφληνο θαη πιηθνχ ζπζθεπαζίαο) ζεκαίλεη δηαθνπή ηεο ςπθηηθήο αιπζίδαο. Σα ζπζθεπαζκέλα πξντφληα δελ πξέπεη λα έρνπλ ζηηο ζπζθεπαζίεο θηππήκαηα, ζρηζίκαηα, αλνίγκαηα θηι., νχηε λα θαιχπηνληαη απφ ζηξψκα πάγνπ ή πάρλεο. ε ηέηνηα πεξίπησζε είλαη πηζαλφ λα ππήξμε ηπραίν μεπάγσκα. ηε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο θαηαλάισζεο.

11 Μαιαθφζηξαθα (γαξίδεο, αζηαθνί, θαξαβίδεο) Σα ζεκεία πνπ πξέπεη λα δίλνπκε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα καιαθφζηξαθα (γαξίδεο, αζηαθνί, θαξαβίδεο) είλαη: Υξψκα θπζηνινγηθφ (ζθνχξν θαθέ αζηαθνί, θαζηαλφ ή ξνδ γαξίδεο, αλνηρηφ θφθθηλν ή ξφδ θαξαβίδεο) Δπράξηζηε κπξσδηά Ζ χπαξμε πάγνπ ζην εζσηεξηθφ ηνίρσκα ηεο ζπζθεπαζίαο (κεηαμχ πξντφληνο θαη πιηθνχ ζπζθεπαζίαο) ζεκαίλεη δηαθνπή ηεο ςπθηηθήο αιπζίδαο. ηε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο θαηαλάισζεο. Κεθαιφπνδα (ρηαπφδηα, θαιακάξηα, ζξάςαια, ζνππηέο) Σα ζεκεία πνπ πξέπεη λα δίλνπκε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα θεθαιφπνδα (ρηαπφδηα, θαιακάξηα, ζξάςαια, ζνππηέο) είλαη: άξθα ζπκπαγήο, γπαιηζηεξή Ζ χπαξμε πάγνπ ζην εζσηεξηθφ ηνίρσκα ηεο ζπζθεπαζίαο (κεηαμχ πξντφληνο θαη πιηθνχ ζπζθεπαζίαο) ζεκαίλεη δηαθνπή ηεο ςπθηηθήο αιπζίδαο. ηε ζπζθεπαζ ί α λα αλαγξάθεηα η ε εκεξνκελ ξνκελία α ιήμεο ο θαηαλάισζεο άισζεο.

12 Καηεςπγκέλα Κξέαηα Σν θξέαο είλαη έλα απφ ηα πην βαζηθά ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, γηαηί πεξηέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ζξεπηηθέο νπζίεο (πξσηεΐλεο, πδαηάλζξαθεο, ιίπε, βηηακίλεο, ηρλνζηνηρεία). Τη πξέπεη λα πξνσέμεη ν θαταλαιστήο θατά τελ αγνξά θατεςπγκέλνπ θξέατνο. Σν θξέαο πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ζθάγηα πνπ έρνπλ ζθξαγίδεο θηεληαηξηθήο επηζεψξεζεο, πξάγκα πνπ δείρλεη φηη ηα θξέαηα ειέγρηεθαλ απφ ηηο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο. Να κελ έρεη θξπζηάιινπο κεηαμχ θξέαηνο θαη πεξηηπιίγκαηνο. Σα απηνηειή θνκκάηηα (αηνκηθή ζπζθεπαζία) πξέπεη λα πσινχληαη ρσξίο ζεκεία απφςπμεο.

13 Αιινηψζεηο θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο Οη θπξηότεξεο αιινηώσεηο τνπ θατεςπγκέλνπ θξέατνο είλαη: Δπξσηίαζε ηνπ θξέαηνο (κνχριηαζκα). ηελ επηθάλεηα ηνπ θξέαηνο εθηφο απφ ηα κηθξφβηα αλαπηχζζνληαη θαη κχθεηεο. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνπριηαζκέλνπ θξέαηνο είλαη ε εκθάληζε δηαθφξνπ ρξψκαηνο θειίδσλ (άζπξεο, καχξεο, πξάζηλεο) θαη ε ραξαθηεξηζηηθή κπξσδηά ηεο κνχριαο. Σάγγηζε (αιινίσζε ηνπ ιίπνπο ηνπ θξέαηνο). Αλαγλσξίδεηαη απφ ηε ραξαθηεξηζηηθή νζκή ε νπνία απμάλεηαη κε ηε ζέξκαλζε ή αθφκε ηξίβνληαο θνκκάηη ιίπνπο κεηαμχ ησλ δαθηχισλ. Αθπδάησζε. Ζ επηθάλεηα ησλ αθπδαησκέλσλ θξεάησλ είλαη παληαζκέλε έρεη αλνηρηφ ρξψκα θαη ζχζηαζε ζπνγγψδε.

14 Καηεςπγκέλα Πνπιεξηθά Σα πνπιεξηθά είλαη ηξνθή ζξεπηηθή θαη εχγεπζηε, θαιή πεγή δσηθψλ πξσηετλψλ, πδαηαλζξάθσλ, ιηπψλ, αλφξγαλσλ αιάησλ, βηηακηλψλ (Α,Β1,Β3,D) ηρλνζηνηρείσλ, εχπεπηε θαη νιηγνζεξκηδηθή. Δίλαη ηξνθή θαηάιιειε γηα φιεο ηηο ειηθίεο. Σα θαηεςπγκέλα πνπιεξηθά ζπζθεπάδνληαη απαξαίηεηα αηνκηθά (π.ρ. νιφθιεξν θνηφπνπιν), κε δηαθαλέο πεξηηχιηγκα πάλσ ζην νπνίν πξέπεη λα ππάξρνπλ νη παξαθάησ ελδείμεηο: Σν είδνο (π.ρ. θνηφπνπιν θαηεςπγκέλν, πάπηα θαηεςπγκέλε, θηι). Ζ πξνέιεπζε ηνπ πξντφληνο. Ζ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. Ζ εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία πξέπεη λα θαηαλαισζεί ην πξντφλ. Ζ ζθξαγίδα ειέγρνπ ηεο θηεληαηξηθήο ππεξεζίαο. Τη πξέπεη λα πξνσέμεη ν θαταλαιστήο θατά τελ αγνξά θατεςπγκέλσλ πνπιεξηθώλ; Σν πξντφλ λα κε βξίζθεηαη ζε ζηάδην απφςπμεο. Σν πεξηηχιηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο λα είλαη άζηθην. Σν πξντφλ λα κελ έρεη θξπζηάιινπο κεηαμχ δέξκαηνο θαη πεξηηπιίγκαηνο. ηπι

15 Καηεςπγκέλα Λαραληθά Οη πξφζθαηεο έξεπλεο ησλ θαηαλαισηψλ δείρλνπλ φηη φιν θαη πεξηζζφηεξα λνηθνθπξηά ζηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηνχλ ηα θαηεςπγκέλα ιαραληθά ζηε δηαηξνθή ηνπο. Οη θαηαλαισηέο αληηιακβάλνληαη θαη εθηηκνχλ ηδηαηηέξσο ηελ πνηφηεηα (πςειή ζξεπηηθή αμία, ρσξίο ζπληεξεηηθά) θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο πνηφηεηαο ησλ θαηεςπγκέλσλ ιαραληθψλ. Ο ζσζηφο ηξφπνο ζπληήξεζεο ζπζθεπαζίαο θαη θαηάςπμεο θαζηζηά ηα ιαραληθά πγηεηλέο επηινγέο γηα ηε δηαηξνθή καο, πνπ κπνξεί αθφκα θαη λα ππεξέρνπλ ησλ θξέζθσλ αλ ηα ηειεπηαία έρνπλ εθηεζεί ζε έληνλε ειηαθή αθηηλνβνιία, ζέξκαλζε ή θαθή ζπληήξεζε πνπ θαηαζηξέθνπλ γηα παξάδεηγκα ηηο βηηακίλεο ηνπο. Σα ιαραληθά είλαη ηξνθή πινχζηα ζε ζξεπηηθή αμία. Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ιαραληθψλ δελ πεξηέρεη ιίπνο θαη θαζφινπ ρνιεζηεξφιε. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ελέξγεηάο ηνπο πξνέξρεηαη απφ πδαηάλζξαθεο. Σα ιαραληθά ζεσξνχληαη ζπνπδαία πεγή βηηακηλψλ Α, C, ηρλνζηνηρείσλ θαη θνιηθνχ νμένο, κεηάιισλ θαη θπηηθψλ ηλψλ. Τη πξέπεη λα πξνσέμεη ν θαταλαιστήο θατά τελ αγνξά θατεςπγκέλσλ ιαραληθώλ; Σν πεξηηχιηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο λα είλαη άζηθην. Να κε βξίζθεηαη ην πξντφλ ζε ζηάδην απφςπμεο. Σν πξντφλ λα ζπληεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία C. Σελ εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία πξέπεη λα θαηαλαισζεί. Σελ πξνέιεπζε ηνπ πξντφληνο. πζζσκαηψκαηα: Αλ ηα πξντφληα κηθξνχ κεγέζνπο (αξαθάο, θηι) ή ηεκαρηζκέλα (θχβνη θαξφηνπ) παξνπζηάδνπλ ζπζζσκαηψκαηα (ηα ηεκάρηα είλαη θνιιεκέλα κεηαμχ ηνπο), απηφ ζεκαίλεη δηαθνπή ηεο ςπθηηθήο αιπζίδαο. Αθνινπζείηε πάληα ηηο νδεγίεο ρξήζεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ εηηθέηα ηεο θάζε ζπζθεπαζίαο.

16 Καηεςπγκέλεο Εχκεο Τη πξέπεη λα πξνσέμεη ν θαταλαιστήο θατά τελ αγνξά θατεςπγκέλσλ πξντόλτσλ δύκεο; Σν πεξηηχιηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο λα είλαη άζηθην. Αλ ην πξντφλ βξίζθεηαη ζε ζηάδην απφςπμεο ζα ην θαηαιάβεηε αθνχ δελ ζα έρνπλ νκνηφκνξθν ζρήκα θαη πηζαλφλ λα είλαη θνιιεκέλα κεηαμχ ηνπο. Ζ επηθάλεηα ησλ πξντφλησλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλε κε πάγν. ε πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ έρεη αιινησκέλν ρξψκα (φπσο καχξα ζηίγκαηα ή θειίδεο ή φιε ηνπ ε επηθάλεηα έρεη έλα γθξίδν ρξψκα) ηφηε δελ πξέπεη λα θαηαλαισζεί. Σν πξντφλ λα ζπληεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία C. Σελ εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία πξέπεη λα θαηαλαισζεί.

17

18 ρξήζηκεο ζπκβνπιέο

19 Δπηζθεθηείηε ηα ζεκεία ιηαληθήο πψιεζεο ηεο επηινγήο ζαο αθνχ έρεηε νινθιεξψζεη ηηο εμσηεξηθέο ζαο δνπιεηέο Παίξλεηε ηα θαηεςπγκέλα πξντφληα απφ ηα ςπγεία, αθνχ έρεηε ηειεηψζεη ηα ςψληα ζαο, ιίγν πξνηνχ πιεξψζεηε, έηζη ζα απνθχγεηε ηελ απφςπμε ηνπο. Διέγρεηε ηα ςπγεία ησλ ζεκείσλ ιηαληθήο πψιεζεο. Σα ζεξκφκεηξα πξέπεη λα είλαη ζε ζεκεία επδηάθξηηα θαη λα δείρλνπλ ζεξκνθξαζία ίζε ή κηθξφηεξε απφ -18 ν C. ε αληίζεηε πεξίπησζε, εηδνπνηήζηε ηνλ ππεχζπλν ηνπ θαηαζηήκαηνο. Δπηιέγεηε πξνζεθηηθά ηα θαηεςπγκέλα πξντφληα πνπ αγνξάδεηε. Απφ ηα δηάθνξα δηαθαλή ζεκεία ησλ ζπζθεπαζηψλ εμεηάζηε αλ έρνπλ αιινηψζεηο ζηελ φςε ή ην ρξψκα ηνπο. Σνπνζεηείηε φια ηα θαηεςπγκέλα πξντφληα ζε κηα ζαθνχια θαηά ηε κεηαθνξά ησλ θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ απφ ην ζεκείν πψιεζεο κέρξη ην ζπίηη. Ο ηξφπνο απηφο δίλεη δηάξθεηα δσήο ζηελ ςχμε ηνπο. Αλ ε απφζηαζε ηνπ ζεκείνπ ιηαληθήο πψιεζεο απφ ην ζπίηη ζαο είλαη κεγαιχηεξε απφ ιεπηά, πξνκεζεπηείηε εηδηθέο ηζάληεο γηα θαηεςπγκέλα πξντφληα. Μελ μερλάηε λα ηα ηνπνζεηείηε απεπζείαο ζηελ θαηάςπμε κφιηο θζάζεηε ζην ζπίηη. Αλ δελ ρξεζηκνπνηήζεηε φιν ην πεξηερφκελν ηεο ζπζθεπαζίαο, κελ ην μεπαγψζεηε φιν.

20 Tει: Fax: Πεηξαηψο Σαχξνο Copyright: ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΓΔΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Δπηκέιεηα: Φ.Κνπηξέια

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 1.1 Πξσηετλεο. 1.2 Ννπθιετθά νμέα 1.3 Τδαηάλζξαθεο.. 1.3 Ληπίδηα..

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ Η ζσζηή δηαηξνθή απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ βέιηηζηε απφδνζε ζηελ πξνπφλεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ επηζπκεηνχ ζρήκαηνο ηνπ ζψκαηνο. Όζν πην πγηεηλή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ Λεπθσζία, Μάξηηνο 2014 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ (εκεηώζεηο γηα Σερλνινγία Σξνθίκσλ) Θενθάλεο Γεσξγόπνπινο Σκεκα Γηαηξνθήο-Γηαηηνινγίαο Γ εμακελν ΔΓΩΓΗΜΑ ΛΗΠΖ ΚΑΗ ΔΛΑΗΑ Οξηζκνί Δδώδηκα ιίπε θαη έιαηα ραξαθηεξίδνληαη φια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ 5 Αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο ζε παηδηά.....7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ - ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ - ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ - ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ Η ΔΘΕΘΔΤΗ ΣΗ ΜΠΤΡΑ MYTHOS RED ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ Ε ΤΝΑΡΣΗΗ ΜΕ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ Έξεπλα γηα ηα αδπλαηηζηηθά ζθεπάζκαηα ηεο Διιεληθήο αγνξάο. Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ από ηελ ρξήζε ηνπο. Αζεκαθόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ»

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» ΛΑΛΗΧΣΖ ΜΑΡΗΑ Δπηβιέπσλ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΜΔΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΒΗΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΟΡΝΗΘΔΗΟΤ ΚΡΔΑΣΟ ΚΑΗ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΑΠΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΗΩΑΝΝΖ Γ. ΑΚΑΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Εγκαταστάσεις Πσρόσβεσης Κτιρίων ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ισάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID)

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Τμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ και Διοίκηςησ Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Διπλωματική Εργαςία Παναγιώτης Τιπούρτης Α.Μ:2003010066 Επιβλέπων καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

means.electrophoresis

means.electrophoresis ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ, ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Πξσηετλώλ νξνύ, νύξσλ, θαη άιισλ βηνινγηθώλ πιηθώλ means.electrophoresis ΔΚΓΟΖ 2013 Δρ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ [τ.επίκ. καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΘΚΟ ΡΤΘΜΘΖΟΜΕΝΟ ΓΑΣΡΘΚΟ ΔΑΚΣΤΛΘΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΝΑΝΟ

Ο ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΘΚΟ ΡΤΘΜΘΖΟΜΕΝΟ ΓΑΣΡΘΚΟ ΔΑΚΣΤΛΘΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΝΑΝΟ 1 Ο ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΘΚΟ ΡΤΘΜΘΖΟΜΕΝΟ ΓΑΣΡΘΚΟ ΔΑΚΣΤΛΘΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΝΑΝΟ Δίλαη ε θπξηφηεξε πεξηνξηζηηθνχ ηχπνπ επέκβαζε θαηά ηεο παρπζαξθίαο ζήκεξα. χκθσλα κε ηε κέζνδν έλαο Γαθηχιηνο απφ ηιηθφλε ηνπνζεηείηαη πεξηκεηξηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Μελέηη ζκοπιμόηηηαρ-βιωζιμόηηηαρ γιά δημιοςπγία ξενοδοσειακήρ μονάδαρ ζηο νομό Λέζβος ςποβληθείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα