ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ"

Transcript

1 Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ: ÁËÊÏÊÏÍÄÕËÇ 35, ÁÈÇÍÁ, ÔÇË-ÖÁÎ , ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2012 ÁÑ. ÖÕË. 480, 1,50 ÔÏ ÐÑÏÂÏÊÁÔÏÑÉÊÏ ÐÁÉ ÍÉÄÉ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇÓ ÊÁÉ ÁÍÔÉÐÏËÉÔÅÕÓÇÓ ÌÅ ÔÁ ÌÅÔÑÁ ÔÓÁÊÉÆÅÉ ÔÏ ËÁÏ ÊÁÉ ÄÉÁËÕÅÉ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÇ Áñ ßæåé íá îåðñïâüëëåé üëï êáé êáèáñüôåñá ç óõãêåêñéììýíç ôáêôéêþ ôùí åöôáêïììáôéêþí ðñïâïêáôüñùí ðïõ äéïéêïýí êáé ôçí êõâýñíçóç êáé ôéò üðïéåò ëáúêýò áíôéäñüóåéò åíüíôéá óôçí êõâýñíçóç. Åêåßíï ðïõ èýëïõí åßíáé íá åîáíáãêüóïõí ôçí ÅÆ íá ôïõò êüøåé Ýíá ôåñüóôéï ìýñïò ôïõ ñýïõò. Áñ éêü óôéò äéáðñáãìáôåýóåéò ìå ôçí ÅÆ åßðáí ìå ôï óôüìá ôïõ ÓáìáñÜ üôé èýëïõí áðëü ìéá ðáñüôáóç äýï åôþí ãéá íá ìïéñüóïõí ôá ìýôñá ðåßíáò óå ðåñéóóüôåñï ñüíï êáé Ýôóé íá ôá åëáöñýíïõí. Áõôü èá êüóôéæå óôçí ÅÆ ðåñßðïõ 20 äéò Åõñþ óå Üñéóìá äáíåéêþí. Ôþñá ôåëåõôáßá üìùò ìå ôï óôüìá ôïõ ÂåíéæÝëïõ áíáêïßíùóáí üôé èýëïõí óôç óõíý åéá êáé Ýíá íýï ìåãüëï êïýñåìá ðüíù áðü ôá 100 äéò óáí ôï ðñïçãïýìåíï ôùí éäéùôþí äáíåéóôþí, ôï ëåãüìåíï PSI, ìüíï ðïõ áõôü èá åßíáé êïýñåìá óå âüñïò ôùí êñáôéêþí äáíåéóôþí, ôï ëåãüìåíï OSI. ÁõôÜ ôá ìéêñü êáé ìåãüëá êïõñýìáôá äåí ôá èýëïõí ãéá ôï êáëü ôïõ åëëçíéêïý ëáïý áëëü ãéá íá öýñïõí óå áêüìá ðéï äýóêïëç èýóç ôçí ÅÆ, íá ôçí êüíïõí äçëáäþ ðéï áöåñýããõá, íá áõîþóïõí ôï êüóôïò äáíåéóìïý ôçò êáé ôåëéêü íá ôçí äéáóðüóïõí õðýñ ôùí ñùóïêéíýæùí áöåíôéêþí ôïõò. Ç äéüóðáóç Þäç Ý åé óå áñêåôü âáèìü ðñáãìáôïðïéçèåß êáé ç ìýèïäïò ôçò åßíáé âáóéêü ç åîþò: Íá õðï ñåþíåôáé ï ÂïññÜò íá åããõüôáé ôï ñýïò ôïõ Íüôïõ, ôï ñýïò ôïõ Íüôïõ íá áõîüíåôáé ëüãù áýîçóçò ôùí åðéôïêßùí äáíåéóìïý ôïõ êáé áõôþ ç áýîçóç íá ðáñáïîýíåôáé êüèå ôüóï áðü ôï öüâï ìéáò ìåôüäïóçò óôï Íüôï ôçò äéáñêþò åðáðåéëïýìåíçò ñåùêïðßáò ôçò ÅëëÜäáò. Ìðïñåß êáíåßò åäþ íá áíôéôåßíåé üôé áò ðüèåé üôé èýëåé ç õðüëïéðç Åõñþðç, üìùò áí ôï åëëçíéêü ñýïò ìåéùèåß ôüôå ç äéêéü ìáò þñá ðïõ ðéï ðïëý ðü êüèå Üëëç õðïöýñåé èá áíáêïõöéóôåß ãéáôß èá ìåéùèïýí ôá ôïêï ñåùëýóéá ôçò. ¼ìùò áðü ôç ìéá ç ðåßñá Ý åé äåßîåé üôé üóï óõóóùñåõìýíï ñýïò êáé íá áñéóôåß óôç þñá ìáò Ýíá êáéíïýñãéï êáé ìåãáëýôåñï óýíôïìá èá äçìéïõñãçèåß óôç èýóç ôïõ ãéáôß áõôïß ðïõ ôçí êõâåñíüíå óáìðïôüñïõí ìå áóýëëçðôï ñõèìü ôçí ðáñáãùãþ ôçò. Êáé äåí ôçí óáìðïôüñïõí ìå ôï íá ìåéþíïõí ôçí êáôáíüëùóç ôùí ìáæþí ôçò ìå ôá ìýôñá ðåßíáò ðïõ êáé ïé êõâåñíþôåò êáé ïé äáíåéóôýò åðéâüëëïõí, áëëü ôçí óáìðïôüñïõí áð åõèåßáò ìå ðáñåìðüäéóç ôùí åðåíäýóåùí, ôïõ åêóõã ñïíéóìïý êáé ôçò óõãêýíôñùóçò ôïõ ðáñáãùãéêïý êåöüëáéïõ, êáé ìå ôéò ìåèïäåõìýíåò êáôáóôñïöýò ôïõ ôå íéêïý êáé öõóéêïý ðëïýôïõ ôçò. Áðü ôçí Üëëç ðüëé ç ðåßñá Ý åé äåßîåé üôé üôáí ïé äáíåéóôýò ìáò áñßæïõí ñýïò æçôüíå óå áíôüëëáãìá áðü ôçí åêüóôïôå êõâýñíçóç íá ìåéþóåé ôï ôñý ïí Ýëëåéììá. Êáé åðåéäþ ç êüèå êõâýñíçóç êüíåé óáìðïôüæ óôçí ðáñáãùãþ êáé ôáõôü ñï- óõíý åéá óôç óåë. 10 Ôï ðáñáêüôù Üñèñï ãñüöôçêå ôçí ðñïçãïýìåíç ôùí âïõëåõôéêþí åêëïãþí óôç Ãåùñãßá. Ïé åéñüôåñåò áíçóõ- ßåò ìáò ðïõ äéáôõðþíáìå óå áõôü óå ó Ýóç ìå áõôþ ôç þñá åðéâåâáéþèçêáí. Êé áõôü ãéáôß ôï ìýôùðï ìå åðéêåöáëþò ôïí ðüìðëïõôï êáé ðïõëçìýíï óôç Ñùóßá ïëéãüñ ç Éâáíéóâßëé íßêçóå ôåëéêü, ìå äéáêñéôþ äéáöïñü ôï êüììá ôïõ åèíéêïáíåîáñôçóéáêïý Óááêáóâßëé. Ôï áðïôýëåóìá áõôü, ðïõ áðïôåëåß -Üó åôá ìå ôéò áéôßåò ôïõ- ôáðåßíùóç ãéá ôï ãåùñãéáíü ëáü, êëåßíåé ìéá êé üîù ôïí ôåëåõôáßï áíåîüñôçôï áðü ôç Ñùóßá äñüìï åöïäéáóìïý ôçò Åõñþðçò áðü ôïõò õäñïãïíüíèñáêåò ôçò êåíôñéêþò Áóßáò. Ôï Ãåùñãßá Ëéâýç: åéñüôåñï åßíáé üôé óöñáãßæåé ôï äéáìåëéóìü êáé ôçí ðñïóüñôçóç ôçò Ãåùñãßáò êáé Ýôóé åíèáññýíåé ôïõò íåï éôëåñéêïýò ôïõ Êñåìëßíïõ íá óõíå ßóïõí ôéò ðñïåôïéìáóßåò ôïõò ãéá ôçí ðåñéêýêëùóç êáé åðßèåóç óôçí Åõñþðç ìå óôü ï ôçí ðáãêüóìéá çãåìïíßá êáé êõñéáñ ßá. ÌÜëéóôá ìéá ðïëý ðéèáíþ íßêç ÏìðÜìá óôéò áìåñéêáíéêýò ðñïåäñéêýò åêëïãýò èá ôïõò áðï áëéíþóåé ïëüôåëá. ¹äç ôï ñþóéêï ÕÐÅÎ áéñýôçóå ôï áðïôýëåóìá, åíþ ôï CNN ðáíçãõñßæåé ãéá ôçí «ïìáëþ äçìïêñáôéêþ áëëáãþ óôçí åîïõóßá». ÁñãÜ áëëü óôáèåñü ïëïêëçñþíåôáé ç åíåñãåéáêþ áóöõîßá ôçò Åõñþðçò ÔÝóóåñá ñüíéá ìåôü ôçí ùìþ äéáìåëéóôéêþ åðßèåóç ôùí Ñþóùí ßôëåñ óôç ìéêñþ ôñéôïêïóìéêþ Ãåùñãßá, ðïõ ôçò áðüêïøå ôç Íüôéá Ïóóåôßá êáé ôçí Áìð áæßá, ï ãåùñãéáíüò ëáüò øçößæåé ôçí 1ç ôïõ Ï ôþâñç ãéá íýï êïéíïâïýëéï. Óôï áðåñ üìåíï, ôï ÅíùìÝíï Åèíéêü Êßíçìá ôïõ ðñïýäñïõ ôçò Ãåùñãßáò Ì. Óááêáóâßëé åß å Üíåôç ðëåéïøçößá 119 åäñþí, óå óýíïëï 150. ÁõôÞ ç ðëåéïøçößá Þôáí áðüôïêï ôçò óèåíáñþò êáé ðáôñéùôéêþò óôüóçò ðïõ åß å äåßîåé áõôü ôï ñåýìá, ìå åðéêåöáëþò ôïõ ôï öéëå- ëåýèåñï åèíéêéóôþ Óááêáóâßëé, êáôü ôç äéüñêåéá ôçò öáóéóôéêþò åéóâïëþò ôùí Ñþóùí óïóéáëéìðåñéáëéóôþí óôç þñá. Óôéò êüëðåò áðýíáíôé óôï ÅÅÊ, èá âñåèåß ìéá åôåñüêëçôç óõììá ßá õðü ôïí ôßôëï «Ãåùñãéáíü ¼íåéñï ÄçìïêñáôéêÞ Ãåùñãßá». ÔõðéêÜ, êáé áõôþ ç óõììá ßá ïìíýåé óôïí åõñùðáúóìü êáé óôçí åõñùðáúêþ ðïñåßá ôçò þñáò, åíþ õðïóôçñßæåé åðßóçò ôïí «ïéêïíïìéêü öéëåëåõèåñéóìü». ÅðéêåöáëÞò êáé ãåíéêüò êïõìáíôáäüñïò ôçò åßíáé ùóôüóï Ýíáò ñùóïöôéáãìýíïò ðüìðëïõôïò ïëéãüñ çò, ï 153ïò óõíý åéá óôç óåë. 16 ÁÐÏ ÔÁ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ Ç ðñïâïêüôóéá ÓÕÑÉÆÁ- ÁÍÔÁÑÓÕÁ-ÓÅÊ åíáíôßïí ôçò ÁíôéíáæéóôéêÞò Ðñùôïâïõëßáò äåí èá ðåñüóåé, ó. 2 Ãéá ôçí êëéìüêùóç ôçò íáæéóôéêþò âßáò, ó. 3 ÐñïêÞñõîç ôçò ÏÁÊÊÅ: Ï É ÓÔÁ ÌÅÔÑÁ ÐÅÉÍÁÓ-Ï É ÓÔÏ ÐÁÑÁÃÙÃÉÊÏ ÓÁÌÐÏÔÁÆ ÔÙÍ 7 ÅÃÊËÇÌÁÔÉÊÙÍ ÊÏÌÌÁÔÙÍ- ÅÊÔÏÓ ÍÏÌÏÕ ÏÉ ÍÁÆÉ ÔÇÓ «Ñ.ÁÕÃÇÓ», ó. 4 ÊÜôù ïé åãêëçìáôßåò ôùí 7 êïììüôùí! Áóýëëçðôï ôï óáìðïôüæ ôïõò óôç âéïìç áíßá, ó.7 Íá ìçí ðáñáäïèïýí ïé óéäçñïäñïìéêýò ìåôáöïñýò óôï êéíýæéêï êáé óôï ñþóéêï öáóéóôéêü ìïíïðþëéï, ó.8 ¼ é óôç óêáíäáëþäç ðáñüäïóç ôçò ãáëáêôïâéïìç áíßáò Äùäþíç êáé ôçò õðáßèñïõ ôçò Çðåßñïõ óôïõò íýïõò ôóüñïõò, ó. 9 ÕðïêñéôÝò êáé Öáñéóáßïé! øåõôïêêå êáé ÓÕÑÉÆÁ îåðëýíïõí ôïõò íáæéóôýò, ó.12 Ìå áöïñìþ ôçí åäáöéêþ äéýíåîç ìå ôçí Éáðùíßá ïé êéíýæïé óïóéáëéìðåñéáëéóôýò åôïéìüæïõí ôï ìåãüëï åðéèåôéêü ôïõò ðüëåìï, ó.14

2 Óåëßäá 2 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2012 Ç ðñïâïêüôóéá ÓÕÑÉÆÁ ÁÍÔÁÑÓÕÁ ÓÅÊ åíáíôßïí ôçò ÁíôéíáæéóôéêÞò Ðñùôïâïõëßáò äåí èá ðåñüóåé ÓÞìåñá áðïêáëýðôåôáé ðüóï åîáðüôçóå ôï ëáü ôï äéáêïììáôéêü êáèåóôþò êñýâïíôáò ãéá ñüíéá ôï íáæéóôéêü áñáêôþñá ôçò «ñ. ÁõãÞò» êáé ôçí åðéêéíäõíüôçôá ôçò âßáò ôçò. Åßíáé áêñéâþò áõôþ ç óôéãìþ ðïõ áðïäåéêíýåôáé ðüóï ðñùôïðüñá êáé óùóôþ ðïëéôéêü Þôáí ç óõãêñüôçóç ôçò ÁíôéíáæéóôéêÞò Ðñùôïâïõëßáò ðñéí 15 ñüíéá ìåôü áðü Ýíá åõñýôåñï êüëåóìá ôçò ÏÁÊÊÅ ìå êåíôñéêü áßôçìá íá ôåèïýí ïé íáæéóôýò åêôüò íüìïõ êáé íá óôáìáôþóåé ôï ìïíáäéêü óôçí Åõñþðç óêüíäáëï ôçò íïìéìüôçôáò ôçò ðñïðáãüíäáò êáé ôçò âßáò ôïõò. ÁõôÞ ôç óôéãìþ åðýëåîáí ïé ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÔÁÑÓÕÁ êáé ÓÅÊ, ãéá íá ôõðþóïõí ôç äõíáìéêþ ôçò ÁÐ, äçìéïõñãþíôáò Ýíá ó Þìá ðïõ ïíüìáóáí «ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá ÐåéñáéÜ». Ôï ó Þìá áõôü åìöáíßóôçêå óôçí áñ Þ óáí ìéá åíôåëþò ìéêñþ ôïðéêþ ðñùôïâïõëßá, êáé Ü ñùìá ìå Ýíá ìðëïãê êáé ìßá éóôïóåëßäá ôçí Üíïéîç ôïõ Ðñéí áðü ëßãåò ìýñåò óôéò 22/9 ïé ðïëéôéêïß åìðíåõóôýò ôçò ðñïâïêáôüñéêçò áõôþò åðßèåóçò ïñãüíùóáí ìßá êåíôñéêþ óõãêýíôñùóç ðïñåßá óôïí ÐåéñáéÜ, üðïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé ÁÍÔÁÑÓÕÁ óôïé Þèçêáí ðßóù áðü ôçí «ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá ÐåéñáéÜ» ðïõ åìöáíßóôçêå óáí êåíôñéêþ äéïñãáíþôñéá. Ôçí êåíôñéêþ ïìéëßá Ýêáíå óôç óõãêýíôñùóç óáí åêðñüóùðïò ôçò ï Êþóôáò ÓáññÞò ôïõ ÓÅÊ. Óáí óõíäéïñãáíùôýò åìöáíßóôçêáí åðßóçò óôçí áößóá ðïõ êõêëïöüñçóå, ç Êßíçóç åíüíôéá óôï Ñáôóéóìü êáé ôç ÖáóéóôéêÞ ÁðåéëÞ (ìå åðéêåöáëþò ôïí Ð. Êùíóôáíôßíïõ ôçò ÁÍÔÁÑÓÕÁ), ôï Áíïé ôü Ó ïëåßï Ìåôáíáóôþí, ç ÐáêéóôáíéêÞ Êïéíüôçôá ÅëëÜäáò, êáé ï Äéêçãïñéêüò Óýëëïãïò ÐåéñáéÜ (!) Åßíáé áñáêôçñéóôéêü ðùò óôï êåíôñéêü ðáíü ôçò óõãêýíôñùóçò ç õðïãñáöþ Þôáí ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá ìå ôç ëýîç ÐåéñáéÜ íá Ý åé ùèåß êüðïõ óôçí Üêñç ìå ìéêñü ãñüììáôá. Ìå áõôþ ôçí êßíçóç öüíçêå êáèáñü üôé ðñüêåéôáé ãéá ðïëéôéêþ ðñïâïêüôóéá ìå óôü ï ü é ôüóï ôçí êáðçëåßá, üóï ôï óêýðáóìá ôçò ÁíôéíáæéóôéêÞò Ðñùôïâïõëßáò áðü ôïõò óïóéáëöáóßóôåò ðïõ èá ñçóéìïðïéïýóáí ãé áõôü ôï óêïðü ôïí ïñãáíùôéêü ôïõò üãêï êáé ôçí êáèåóôùôéêþ ðñïðáãáíäéóôéêþ ôïõò éó ý ôçí þñá ðïõ ç öùíþ ôçò ðñáãìáôéêþò «ÁíôéíáæéóôéêÞò Ðñùôïâïõëßáò» åäþ êáé äýï ñüíéá êõñéïëåêôéêü ðíßãåôáé áðü ôá ÌÌÅ. Ç áíôßäñáóç ôçò ÁíôéíáæéóôéêÞò Ðñùôïâïõëßáò Þôáí Üìåóç êáé á- ðïöáóéóôéêþ ìå ìßá äçìüóéá êáôáããåëßá ðïõ ôç äçìïóéåýïõìå ðáñáêüôù. Ç ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá âñýèçêå óôï óôü áóôñï ôùí óïóéáëöáóéóôþí ãéáôß èýëïõí íá åìðïäßóïõí ïðïéáäþðïôå ðñáãìáôéêþ áíôéíáæéóôéêþ óõóðåßñùóç. Ãé áõôü êáìþíïíôáé ôïõò áíôéñáôóéóôýò êáé åãêëùâßæïõí ìýóá ôïõò ãéá íá áêñùôçñéüóïõí ðïëéôéêü ìßá ìüæá ìå äçìïêñáôéêýò äéáèýóåéò ðïõ èýëåé íá áíôéóôáèåß óôï íáæéóôéêü ôýñáò. Áõôïß Ý ïõí áðïäåßîåé åäþ êáé ñüíéá üôé èýëïõí ôç «.Á.» äõíáôþ êáé ðáñüãïíôá ôïõ ðïëéôéêïý óõóôþìáôïò óáí ôìþìá ôïõ öáéïêüêêéíïõ ìåôþðïõ ðïõ ðñïùèåß äéáñêþò Ýíáí êáé ìïíáäéêü óôñáôçãéêü óôü- ï: íá äýóåé ôç þñá êáé ôï ëáü óôï Üñìá ôïõ íåïíáæéóôéêïý Üîïíá ôçò Ñùóßáò ôïõ Ðïýôéí êáé ôçò Êßíáò ôïõ ïõ ÃéíôÜï. Áñêåß ï ÊáóéäéÜñçò êáé ï Ìé áëïëéüêïò íá öùíüæïõí üðïõ óôáèïýí êáé üðïõ âñåèïýí üôé Ýíáò åßíáé ï äñüìïò ãéá ôç þñá, áõôüò ðïõ ôçí ïäçãåß êüôù áðü ôçí ìðüôá ôïõ Ðïýôéí, êáé ïé óïóéáëöáóßóôåò èá ôïõò ðñïóôáôåýïõí ìå ôñüðï Þ êáé îåôóßðùôá êáé áõôïýò êáé ôéò óâüóôéêåò ôïõò. Óôï ßäéï öáéïêüêêéíï ìýôùðï óõììåôý åé ðñùôïðüñá êáé ôï øåõôïêêå, ôï ïðïßï ðñïò ôï ðáñüí Ý åé áíáëüâåé êõñßùò ôïí äþèåí «áíôéêáðéôáëéóôéêü» áãþíá êáé Ý åé áöþóåé ôïí «áíôéñáôóéóìü» óôïõò ÓÕÑÉÆÁ êáé óßá. ¼ìùò êáé ïé äýï ìáæß öñïíôßæïõí íá Ý ïõí ôïõò íáæéóôýò áðü êïíôü üðùò áðïäåß ôçêå ìå ôéò óõíåñãáóßåò ôïõò óôï «äåí ðëçñþíù» óôá äéüäéá, êáé óôçí áðåñãßá óôç áëõâïõñãßá ôïõ Á- óðñïðýñãïõ. Öñïíôßæïõí åðßóçò ðüíôá íá ðñïóôáôåýïõí êáé íá îåðëýíïõí ôïõò íáæéóôýò üðùò öüíçêå ìå ôï ðñüóöáôï ëåõêü óôï øþöéóìá ôçò ÂïõëÞò êáôü ôçò «.Á.». ôóé ãéá ñüíéá Ýêáíáí üôé ìðïñïýóáí ãéá íá êñáôüíå íüìéìïõò ôïõò íáæéóôýò êáé Ýâñéóêáí ßëéá äýï ðñïó Þìáôá ãéá íá êáèçóõ Üæïõí êüèå äçìïêñüôç ðïõ á- íçóõ ïýóå áðü ôçí åîüðëùóç ôçò íáæéóôéêþò ðñïðáãüíäáò êáé âßáò, ðáñïõóéüæïíôáò ôïõò ñõóáõãßôåò óáí «ðåñéèùñéáêïýò», «áêñïäåîéïýò», óôþíïíôáò êüëðéêåò åðé- åéñçìáôïëïãßåò ãéá äþèåí êéíäýíïõò ãéá ôçí åëåõèåñßá ôçò Ýêöñáóçò áí áðáãïñåõôïýí, Þ ñçóéìïðïéþíôáò ôï óåíüñéï üôé ç êáôáããåëßá èá ôïõò äõíáìþóåé åíþ ç á- äéáöïñßá èá ôïõò áöþóåé óôï ðåñéèþñéï. ÁëëÜ üëá ôá ðáñáìýèéá ôïõò ôþñá êáôýññåõóáí, êáé ïé ìüæåò ðïõ êïßìéæáí ìå áõôü Ý ïõí áñ ßóåé íá îõðíüíå. ïõí áñ- ßóåé íá âüæïõí êáé ðéï âáèéü åñùôþìáôá êáé åíóôüóåéò ãéá ôï øåõôï-áíôéñáôóéóôéêü «äüãìá» ôçò èåùñßáò ôùí «áíïé ôþí óõíüñùí» ðïõ Ý åé äõíáìþóåé ôïõò íáæéóôýò êáé ðïõ õøþíåé Ýíáí ôïß ï óå êüèå áðåýèõíóç óôï ëáü ãéá ôçí áíüãêç ôïõ áíôéíáæéóôéêïý áãþíá. Ãé áõôü åßíáé êñßóéìï ãéá ôï óïóéáëöáóéóôéêü ìýôùðï íá ðáñáìåñßóåé ôçí ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá ðïõ Ýâáæå ðüíôá óáí êåíôñéêü ðïëéôéêü æþôçìá ãéá ôç äçìïêñáôßá êáé ãéá ôï ìýëëïí ôïõ ëáïý êáé ôçò þñáò ôçí ðüëç åíüíôéá óôç íáæéóôéêþ ðñïðáãüíäá êáé ôç âßá, îåóêåðüæïíôáò ðüíù áð üëá ôï êáèåóôþò ðïõ êáëýðôåé êáé èñýöåé ôïõò íáæéóôýò, ðïõ ôïõò êñáôüåé óôç íïìéìüôçôá, ðïõ êáëëéåñãåß óõóôçìáôéêü ôéò ðïëéôéêýò óõíèþêåò ôçò éó õñïðïßçóçò ôïõò, êáé ðïõ ðñïùèåß ìýóá óôï ëáü ôïí áíôéóçìéôéóìü êáé ôïí å- èíï-ñáôóéóôéêïý ôýðïõ áíôéäõôéêéìü, äçëáäþ ôï Ýäáöïò ðüíù óôï ïðïßï ðáôüåé ï ñõóáõãßôçò. ÁëëÜ ôï øýìá Ý åé êïíôü ðïäüñéá. Äåí èá ôïõò ðåñüóåé! Ç êáôáããåëßá ôçò ÁíôéíáæéóôéêÞò óõíüíôçóå âýâáéá ôïí óõíçèéóìýíï ðüëåìï óéùðþò óôá êáèåóôùôéêü ìýóá áëëü äçìïóéåýôçêå óå áñêåôü ìðëïãêò êáé ðñïêüëåóå ïñãþ ãéá ôçí ðñïâïêüôóéá êáé åêäçëþóåéò õðïóôþñéîçò áðü ðïëëïýò äçìïêñüôåò êáé óõìðáñáóôüôåò ðáëéüôåñïõò êáé íýïõò ôçò ÁÐ, êáé ìå ðïëý èåñìü ëüãéá. ëëùóôå ôá áðïêáëõðôéêü áñ åßá ôçò Á.Ð êáôü ôùí íáæß óõíå ßæïõí íá êéíïýíôáé ðïëý ðëáôåéü ìýóá óôï ßíôåñíåô èýëïõí äåí èýëïõí ïé å èñïß ôçò. ¼óïé ðåñéóóüôåñïé á- íôéäñáóôéêïß ôýðïõ ÓÕÑÉÆÁ, ÁÍÔÁÑÓÕÁ,ÓÅÊ êëð èá ìðáßíïõí óôçí óáðéüâáñêá ôùí ðïëéôéêþí ðëáóôïãñüöùí ôüóï áõôþ èá âõèßæåôáé. Áêïëïõèåß ôï êåßìåíï ôçò êáôáããåëßá ôçò Á.Ð. üðù ò äçìïóéåýôçêå óôçí éóôïóåëßäá ôçò óôéò 24/9 ìå ôßôëï ÕÐÏÕËÇ ÊÁÉ ÐÑÏÂÏÊÁÔÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÓÇ ÔÙÍ ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÔÁÑÓÕÁ-ÓÅÊ ÓÔÇÍ ÁÍÔÉÍÁÆÉÓÔÉÊÇ ÐÑÙÔÏÂÏÕËÉÁ ÊÁÔÁÃÃÅËÉÁ Ôçí þñá ðïõ ïé äçìïêñüôåò áíçóõ ïýí âáèéü ìå ôçí Üíïäï êáé ôçí êëéìüêùóç ôçò âßáò ôçò íáæéóôéêþò óõììïñßáò ôçò «ñ. ÁõãÞò» êáé áíáæçôïýí ôñüðïõò íá ôçí áíáêüøïõí êáé íá ôç óõíôñßøïõí åíþíïíôáò ôéò äõíüìåéò ôïõò, êëéìáêþíåôáé ìéá ýðïõëç, ðñïâïêáôüñéêç êáé öáóéóôéêïý ôýðïõ åðßèåóç åíüíôéá óôçí «ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá» áðü ôï ÓÅÊ êáé ôçí ÁÍÔÁÑÓÕÁ ìå ôçí áíïé ôþ õðïóôþñéîç ôïõ ÓÕÑÉÆÁ. ÓõãêåêñéìÝíá ç ÁÍÔÁÑÓÕÁ ìå å- ðéêåöáëþò ôçò ôï ÓÅÊ êáé óå óõíåñãáóßá ìå ôïí ÓÕÑÉÆÁ äçìéïýñãçóáí ðñüóöáôá Ýíá ìåôùðéêü ó Þìá êáé ôïõ Ýäùóáí ôï üíïìá «ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá ÐåéñáéÜ», óáí íá ðñüêåéôáé ãéá ôïðéêü ôìþìá ôçò ÏñãÜíùóÞò ìáò. To ÓÜââáôï 22 ÓåðôÝìâñç óôïí ÐåéñáéÜ, ôï ó Þìá áõôü çãþèçêå óõãêýíôñùóçò êáé äéáäþëùóçò, ðïõ åß å óõíäéïñãáíùôýò ôçí ÁÍÔÁÑÓÕÁ êáé ôïí ÓÕÑÉÆÁ êáé êåíôñéêü ïìéëçôþ - åêðñüóùðï ôïõ ó Þìáôïò, Ýíá óôýëå ïò ôïõ ÓÅÊ êáé ôçò Á- ÍÔÁÑÓÕÁ. Åíþ ëïéðüí ïé éäñõôýò ôïõ ó Þìáôïò áõôïý èá ìðïñïýóáí íá ôï ïíïìüóïõí ìå äåêüäåò Üëëá ïíüìáôá ìå ôï ßäéï ðåñéå- üìåíï üðùò ð. «áíôéíáæéóôéêþ åíüôçôá ÐåéñáéÜ», «áíôéíáæéóôéêþ óõóðåßñùóç ÐåéñáéÜ», «áíôéöáóéóôéêü ìýôùðï Ðåé- ñáéü» ê.ëð. þóôå íá áðïöýãïõí Ýôóé êüèå óýã õóç ìå ôç ãíùóôþ óå üëïõò ôïõò á- íôéöáóßóôåò áðü ôç 15åôÞ äñüóç ôçò Á- íôéíáæéóôéêþ Ðñùôïâïõëßá, äéüëåîáí á- êñéâþò Ýíá üíïìá ðïõ íá äçìéïõñãåß áõôþ ôç óýã õóç. Ãéáôß ôï Ýêáíáí áõôü; Ðñïöáíþò ï ÓÕÑÉÆÁ êáé ç ÁÍÔÁÑ- ÓÕÁ äåí åðéäéþêïõí íá åìöáíßóïõí ôï ìåôùðéêü ôïõò áõôü ó Þìá óáí ôïðéêü ôìþìá ôçò ÏñãÜíùóÞò ìáò. ëëùóôå ôç ëýîç «ÐåéñáéÜ» óéãü óéãü êáé «ìå ôñüðï» ôçí áðïóýñïõí. Áõôü ðïõ èýëïõí åßíáé íá óôþóïõí ìéá ìáúìïý «ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá» äéêéüò ôïõò êïðþò, íá ôçí åðáíäñþóïõí ìå ôá êïììáôéêü ìýëç ôïõò, íá ôçí «êáèéåñþóïõí» ìå ôïí êáèåóôùôéêü éó õñü ðñïðáãáíäéóôéêü ôïõò ìç áíéóìü êáé ìåôü íá ðïõí óôïõò äçìïêñáôéêïýò áíèñþðïõò ðïõ áíçóõ ïýí: «Íá áõôþ åßíáé ç ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá ðïõ áîßæåé íá áêïëïõèþóåôå». Óôü ïò áõôþò ôçò ðïëéôéêþò ðëáóôïðñïóùðßáò åßíáé íá åìðïäßóåé ôïõò äçìïêñüôåò íá óôñáöïýí ðñïò ôçí ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá êáé íá ôç äõíáìþóïõí ïñãáíùôéêü êáé ðïëéôéêü åðåéäþ áõôþ ÔÙÑÁ äéêáéþíåôáé. Áíôßèåôá ÔÙÑÁ Ýãéíå ïëïöüíåñç ç áðïôõ ßá ôçò áíôéñáôóéóôéêþò ðïëéôéêþò ôùí ÓÕÑÉÆÁ, ÁÍÔÁÑÓÕÁ êáé ÓÅÊ êáé üëçò ôçò êáèåóôùôéêþò «áñéóôåñüò». ÁõôÞ ü é ìüíï äåí áíýêïøå áëëü åß å óáí áðïôýëåóìá ôåëéêü íá äõíáìþóåé ôïõò íáæéóôýò. Áðïäåéêíýåôáé äçëáäþ óþìåñá ðüóï äßêéï åß å ç ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá üôáí ðñéí áðü 15 ñüíéá Ýâáëå óáí êåíôñéêü óôü ï ôçò ßäñõóÞò ôçò ôçí áðïêüëõøç ôçò «ñ. ÁõãÞò» ùò íáæéóôéêþò, ôçí ðïëéôéêþ êáé éäåïëïãéêþ óõíôñéâþ ôçò ðëáôöüñìáò ôçò êáé ôç èýóç ôçò åêôüò íüìïõ. Áðü ôüôå ç ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá êáôþããåéëå ôçí ðïëéôéêþ Üñíçóç ôùí çãåóéþí ôçò ëåãüìåíçò áñéóôåñüò, íá õøþóïõí óå êåíôñéêü æþôçìá ôçò ðïëéôéêþò æùþò ôçí åãêëçìáôéêþ äñüóç óõíý åéá óôç óåë. 6 ÔÏ BLOG ÔÇÓ ÏÁÊÊÅ Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να στέλνουν τα γράμματά τους στη δ/νση Χαλκοκονδύλη 35, Αθήνα, Τ.Κ Για τις οικονομικές σας ενισχύσεις χρησιμοποιήστε το λογαριασμό μας στην Εθνική Τράπεζα: 160/ ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Ìçíéáßá åöçìåñßäá ÉäéïêôÞôçò: ÊåíôñéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÏÁÊÊÅ Åêäüôçò óýìöùíá ìå ôï íüìï ÅëÝíç Êùíóôáíôéíïðïýëïõ (Êùäéêüò 2988) ISSN áëêïêïíäýëç 35, 5ïò üñïöïò Ô.Ê ÁèÞíá Ôçë.- Öáî: ÅôÞóéá óõíäñïìþ: 20 Åõñþ Åîáìçíéáßá: 10 Åõñþ

3 ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2012 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Óåëßäá 3 ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÔÇÓ ÏÁÊÊÅ ÃÉÁ ÔÇÍ ÊËÉÌÁÊÙÓÇ ÔÇÓ ÍÁÆÉÓÔÉÊÇÓ ÂÉÁÓ ÌÅ ÔÇÍ ÁÍÏÉ ÔÇ ÅÐÉÈÅÓÇ ÔÇÓ XA ÓÔÏÕÓ ÌÉÊÑÏÐÙËÇÔÅÓ Åêôüò íüìïõ ç åãêëçìáôéêþ óõììïñßá ôçò «ñ. ÁõãÞò». Íá óõëëçöèïýí ôþñá ïé ôñáìðïýêïé ôçò. ñóç ôïõ áóýëïõ ãéá ôïõò âïõëåõôýò ôçò. Áíôéöáóéóôéêü ìýôùðï ìýóá óôéò ìüæåò êáé ôá ðñïâëþìáôü ôïõò Óôá ðñüôõðá ôùí éôëåñéêþí ôáãìüôùí åöüäïõ ôçò ìåóïðïëåìéêþò Ãåñìáíßáò ïé êáèåóôùôéêïß áõôïß ôñáìðïýêïé ôåíßæïõí ôþñá ôá ðáæüñéá ðñïêåéìýíïõ íá åíôïðßóïõí áëëïäáðïýò ìéêñïðùëçôýò, ðïõ óôç óõíý åéá õðïâüëïõí óå åîåõôåëéóôéêïýò åëýã ïõò. Ïé åðéäñïìåßò æçôïýí åðß þñá áñôéü áðü áõôïýò, óá íá Þôáí áóôõíïìéêïß ùñßò ïé áóôõíïìéêïß íá åðåìâáßíïõí. ÔåëéêÜ ìå ñüðáëá êáé êëùôóéýò êáôáóôñýöïõí ðüãêïõò ìå åìðïñåýìáôá üóùí äåí åãêñßíïõí ôá áñôéü. Ïé ðéï áñáêôçñéóôéêýò ôýôïéåò åðéèýóåéò Þôáí áõôýò ðïõ Ýãéíáí ôçí ÐáñáóêåõÞ ôï âñüäõ óå ðáíçãýñé óôç ÑáöÞíá, ôçí ïðïßá óõíôüíéæáí ïé âïõëåõôýò ôçò íáæéóôéêþò óõììïñßáò, ÃåñìåíÞò êáé Çëéüðïõëïò, êáé áñãüôåñá óå ëáúêþ ôïõ Ìåóïëïããßïõ ìå å- ðéêåöáëþò ôïí Ìðáñìðáñïýóç. Ìå ôçí áíïé ôþ ôþñá ñáôóéóôéêþ ôïõò âßá åíüíôéá óôïõò ìéêñïðùëçôýò ïé ñõóáõãßôåò ðüíå íá ðüñïõí ìáæß ôïõò ôçí êáôåóôñáììýíç ìéêñïáóôéêþ ìéêñåìðïñéêþ ìüæá üðùò ìå ôç ñáôóéóôéêþ âßá åíüíôéá ãåíéêü óôïõò ìåôáíüóôåò Ý ïõí ðüñåé ìáæß ôïõò Ýíá ìýñïò ôçò Üíåñãçò íåïëáßáò, ðïõ ôïõò ðåñíüåé ãéá «áíôéêáèåóôùôéêïýò» êáèþò êáé êüðïéïõò öïâéóìýíïõò õðåñþëéêåò. Ç õðïêñéóßá áõôþí ôùí ôñáìðïýêùí åßíáé äéðëþ êáé áðïäåéêíýåôáé á) áðü ôçí êáèåóôùôéêþ áíï Þ ôïõò óôï êéíýæéêï ëáèñåìðüñéï ðïõ âñßóêåôáé óôçí êáñäéü ôïõ ðáñåìðüñéïõ êáé â) áðü ôçí áíïé ôþ õðïóôþñéîç ôïõò óôçí åðßóçò êáèåóôùôéêþ ãñáììþ êáôüñãçóçò ôïõ Äïõâëßíïõ 2 äçëáäþ óôçí õðïóôþñéîþ ôçò êáñäéüò ôçò ôñüíæéô äïõëåìðïñéêþò ìåôáíüóôåõóçò ðïõ åßíáé ç äéáêïììáôéêþ õ- ðüó åóç üôé ç ÅëëÜäá èá öñïíôßóåé íá áíïßîåé ï äñüìïò ôùí ðáñüíïìùí ìåôáíáóôþí ðñïò ôçí õðüëïéðç ÅÅ. ÁõôÞ ç óôüóç ôïõò áðïäåêíýåé üôé ïé ñõóáõãßôåò èýëïõí êáé ôçí ðáñüíïìç ìåôáíüóôåõóç êáé ôï ðáñáåìðüñéï ãéáôß ôñýöïíôáé ðïëéôéêü á- ðü áõôü êáé Üñç óå áõôü ìåôáôñýðïíôáé óå êüììá åîïõóßáò. ÁõôÜ ôá äýï åãêëçìáôéêü ëáèñåìðïñéêü êõêëþìáôá ðñïóþðùí êáé ðñïéüíôùí ôïõò ðáñý ïõí óôçí.á ôçí áíèñþðéíç ìåôáíáóôåõôéêþ ðñþôç ýëç ãéá íá áóêþóåé ôçí ôüóï ðïëéôéêü ðñïóïäïöüñá óå ðåñßïäåò õðåñ-áíåñãßáò âßá ôçò. ¼ é ôõ áßá ôéò äýï âáóéêýò ðïëéôéêýò ðçãýò ôùí äýï áõôþí ëáèñåìðïñßùí, ôïí ñùóüöéëï ÅñíôïãÜí (üðùò äçìïóéåýôçêå óôçí éóôïóåëßäáò ôçò ÏÁÊÊÅ -www.oakke.gr- óôéò 9/9) Ïé åðéäñïìýò ôçò íáæéóôéêþò óõììïñßáò ôçò ñ. ÁõãÞò óôéò õðáßèñéåò áãïñýò ìå ôï ðñüó çìá ôçò ðüôáîçò ôïõ ðáñáåìðïñßïõ åßíáé Ýíá ôåñüóôéï Ýãêëçìá óå âüñïò ôïõ ëáïý áõôþò ôçò þñáò êáé Ýíá íýï âþìá ãéá ôçí åðýêôáóç ôçò åê ùñçìýíçò áðü ôá Üëëá 6 êüììáôá ðïëéôéêï-áóôõíïìéêþò ðáñáêñáôéêþò åîïõóßáò ôçò. êáé ôçí ñùóüöéëç Êßíá, ôéò êñýâïõí êáé äåí ôéò ôõðüíå ðïëéôéêü ïýôå ç áíïé ôü êáé îåäéüíôñïðá ñùóüäïõëç ñõóþ ÁõãÞ ïýôå ï õðïôéèýìåíïò áíôßèåôïò ôçò ðéï «íôñïðáëüò» áëëü åî ßóïõ ñùóüäïõëïò ÓÕÑÉÆÁ. Åííïåßôáé üôé üëï ôï êáèåóôþò ôùí 7 çãåóéþí õðïóôçñßæåé óôçí ðñüîç áõôü ôá äýï ëáèñåìðüñéá. Ç óõãêáëõðôéêþ óôüóç ôùí õðüëïéðùí êïììüôùí Äåí åßíáé ôõ áßåò ëïéðüí ïé åóêåììýíá ëéáñýò áíôéäñüóåéò ôùí õðüëïéðùí 6 êïììáôéêþí çãåóéþí, ïé ïðïßåò Ýäùóáí ôçí åõêáéñßá óôçí áãáðçìýíç ôïõò óõììïñßá íá ìåßíåé áóýëëçðôç êáé ìåôü ôïõò ôñáìðïõêéóìïýò ôçò ÑáöÞíáò- ôïõëü éóôïí ùò ðñïò ôá ìç êïéíïâïõëåõôéêü ìýëç ôçò- áëëü êáé íá ðñïáíáããåßëåé ìå èñüóïò áðüëõôçò êñáôéêþò åîïõóßáò óõíý éóç ôùí åðéäñïìþí ôçò. Ùò ôþñá äçëáäþ, ðáñüëï ðïõ ç åðßèåóç Ýãéíå ìðñïóôü óå êüìåñåò êáíýíá áðü ôá 6 êüììáôá äåí æþôçóå ôç óýëëçøç êáé ôç ôéìùñßá ôùí äñáóôþí êáé ôçí Üìåóç Üñóç ôçò á- óõëßáò ôùí âïõëåõôþí áíüìåóá óå áõôïýò. Åðßóçò êáíýíá äåí æþôçóå ïýôå ôþñá íá ôåèåß ç óõììïñßá áõôþ ðïõ åãêëçìáôåß ìðñïóôü óôéò êüìåñåò åêôüò íüìïõ üðùò ãßíåôáé ìå ü- ëåò ôéò åãêëçìáôéêýò óõììïñßåò óå üëï ôïí êüóìï. Åßíáé ìüëéóôá ðïëý áñáêôçñéóôéêü üôé ãéá ìéá áêüìá öïñü ç ÍÄ óáí Μετά την επέλαση των ναζιστικών ταγμάτων εφόδου στη Ραφήνα êüììá åðéäåéêôéêü äåí êáôáããýëëåé ôçí âßá ôçò.á üðùò äåí ôï êüíåé êáé ôï êüììá ôïõ ÊáììÝíïõ. ÁëëÜ êáé ôï ÐÁÓÏÊ ðïõ ùò ôþñá åß å ìéá ó åôéêü êáëýôåñç óôüóç, áíáöýñèçêå áõôþ ôç öïñü óôïõò ñõóáõãßôåò óáí «áêñïäåîéïýò êáéñïóêüðïõò, ëáúêéóôýò» êáé ü é óáí íåïíáæé üðùò Ýêáíå ùò ôþñá. Óôéò óõíçèéóìýíåò äå áíáêïéíùóïýëåò ôïõò, ðïõ ðíßãïõí ôá åãêëþìáôá ôùí íáæß ìýóá óå ìéá ôåëåôïõñãéêþ ñïõôßíá ç ÄÇÌÁÑ êáé ôá øåõôïêêå êáé ÓÕÑÉ- ÆÁ ðñïóðáèïýí Üìåóá Þ Ýììåóá íá åðéêåíôñþóïõí ôéò åõèýíåò óôïí õðïõñãü äçìüóéáò ôüîçò Í. ÄÝíäéá. ¼ìùò áõôüò ôïõëü éóôïí Ý åé êüíåé ðñüóöáôá ëüãï ãéá ôüãìáôá åöüäïõ, êáé ôþñá äá äéýôáîå êüðïéá ðñïáíáêñéôéêþ åîýôáóç óå âüñïò ôùí ôñéþí «âïõëåõôþí» ôçò ñõóþò ÁõãÞò ãéá ôá áóôåßá âýâáéá áäéêþìáôá ôçò áíôéðïßçóçò áñ Þò êáé ôçò áðñüêëçôçò öèïñüò îýíçò éäéïêôçóßáò, åíþ åîåôüæåôáé ç Üñóç ôçò áóõëßáò ôïõò. ¼ìùò áõôïß ðïõ Ýðñåðáí íá êéíçèïýí ðñþôïé Þôáí ïé åéóáããåëåßò ðïõ êüèçóáí íá âëýðïõí åðß 24 þñåò ôá âßíôåï ôçò âßáò ôùí éôëåñéêþí êáé äåí äéýôáîáí äßùîç åíáíôßïí ôïõò. Êáé åöüóïí áõôïß äåí êéíþèçêáí þ- öåéëå íá êéíçèåß ï õðïõñãüò Äéêáéïóýíçò êáé óôýëå ïò ôçò ÄÇ- ÌÁÑ Ñïõðáêéþôçò, êáé íá äéáôüîåé ôïí åéóáããåëýá ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ íá êéíþóåé ôç äéáäéêáóßá óýëëçøçò ôùí ôñáìðïýêùí êáé ðáñáðïìðþò ôùí âïõëåõôþí ôñáìðïýêùí ãéá Üñóç ôçò áóõëßáò ãéá Ýíá ôýôïéï ôñïìáêôéêþò óçìáóßáò ãåãïíüò. ËÝìå ôñïìáêôéêþò óçìáóßáò ãéáôß áõôïß ðïõ Ü- óêçóáí âßá ìðñïóôü óôéò êüìåñåò ôçí Ü- óêçóáí óáí âïõëåõôýò êáé ìüëéóôá õðïó Ýèçêáí üôé èá ôçí îáíááóêþóïõí. Óôçí ïõóßá êáôáñãþóáíå ôï êïéíïâïýëéï êáé ôçí êïéíïâïõëåõôéêþ äçìïêñáôßá ëýãïíôáò ïõóéáóôéêü üôé ìéáò êáé ç íïìïèåôéêþ, ç åêôåëåóôéêþ, êáé ç äéêáóôéêþ åîïõóßá äåí åðéâüëïõí ôï íüìï áíáëáìâüíïõí ïé ßäéïé íá ôï êüíïõí, äçëáäþ ìéá íáæéóôéêþ óõììïñßá áíáëáìâüíåé íá áóêþóåé åîïõóßá. Êáé âýâáéá ôï âáóéêü Ýãêëçìá ôçò óõììïñßáò äåí Þôáí áðëü ç áíôéðïßçóç áñ Þò êáé ç öèïñü îýíçò éäéïêôçóßáò, üðùò ëýåé ç áóôõíïìßá, áëëü ç ñáôóéóôéêþ âßá. Ðéï áñáêôçñéóôéêü õðïêñéôéêþ áðü ü- ëåò Þôáí ç óôüóç ôçò ÄÇÌÁÑ, ðïõ á- ðáßôçóå «íá êéíçèåß áìýóùò åíáíôßïí» ôùí ôñáìðïýêùí «ï íüìïò ôïõ êñüôïõò», áëëü ðñïöáíþò ü é ï êáô åîï Þí áñìüäéïò êñáôéêüò ðáñüãïíôáò ðïõ Þôáí ï äéêüò ôçò õðïõñãüò ôçò äéêáéïóýíçò! Äåí õðüñ åé ëýóç áðü ôá 6 êüììáôá. Áíôéöáóéóôéêü ìýôùðï êõñßùò áðü ôá êüôù ÐñÝðåé íá ãßíåé ðéá öáíåñü óôïõò äçìïêñüôåò ðïõ ðåñéìýíïõí áðü ôá ðüíù ìéá ëýóç üôé ç áíôßóôáóç óôïõò íáæþäåò äåí èá Ýñèåé áðü ôá óçìåñéíü êüììáôá ãéáôß áõôü ôïõëü éóôïí óáí çãåóßåò ðñïóôáôåýïõí åíôåëþò ôçí ñ. ÁõãÞ. Éäéáßôåñá äåí èá Ýñèåé áðü ôï êüììá ðïõ åìöáíßæåôáé óáí ôü á áíôéíáæéóôéêü, ôïí ÓÕÑÉÆÁ ðïõ áðýäåéîå ðïéïò åßíáé ðñáãìáôéêü ðñï èýò üôáí ìå å- ðéêåöáëþò ôç Äïýñïõ âüäéóå ìáæß ìå ôçí ñõóþ ÁõãÞ êüôù áðü ôá ðáíþ ôùí áóôõíïìéêþí. Áõôü äçëáäþ ðïõ Ý- êáíå ðýñõóé óôá êñõöü ìå ôïõò «áãáíáêôéóìýíïõò» ï ÓÕÑÉÆÁ óôçí ðëáôåßá ÓõíôÜãìáôïò (üôáí óôçí «ðüíù ðëáôåßá» Ü- öçíå ôïõò ñõóáõãßôåò íá ïñãáíþíïõí ôï ìïýôæùìá ôçò ÂïõëÞò êáé êüôù ï ßäéïò Ýóôçíå ôï èýáôñï ôùí êáðåëùìýíùí «ëáßêþí» ôïõ óõíåëåýóåùí) ôï Ýêáíå ôþñá öáíåñü ìå ôïõò åðßóçìá ðëýïí öéëï ñõóáõãßôåò áóôõíïìéêïýò. Áõôïß ïé ôåëåõôáßïé âüëáíå ïõóéáóôéêü åðéêåöáëþò ôïõ «áãþíá» ôïõò, êáôá åéñïêñïôþíôáò ôïí, ôïí áñ éíáæß ÊáóéäéÜñç. Åííïïåßôáé üôé ôá ßäéá éó ýïõí êáé ãéá ôçí «áñéóôåñþ» ïõñü ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ôïõò áíôéóçìßôåò öéëï áìáóßóôåò ôïõ ÁÍÔÁÑÓÕÁ ðïõ ðñïâïêüñïõí êáé áðïìïíþíïõí ïëïêëçñùôéêü ôïí áíôéíáæéóôéêü á- ãþíá ðñïùèþíôáò ôá «áíïé ôü óýíïñá» êáé ôï åëåýèåñï êéíýæéêï ëáèñåìðüñéï. Ï ÁÍÔÁÑÓÕÁ êáé óå Ý- íá âáèìü ï ÓÕÑÉÆÁ êüíïõí äéáäçëþóåéò êáé äéüöïñá «áíôéñáôóéóôéêü äñþìåíá» ìüíï êáé ìüíï ãéá íá óõíý åéá óôç óåë. 6

4 Óåëßäá 4 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ Ï É ÓÔÁ ÌÅÔÑÁ ÐÅÉÍÁÓ-Ï É ÓÔÏ ÐÁÑÁÃÙÃÉÊÏ ÓÁÌÐÏÔÁÆ ÔÙÍ 7 ÅÃÊËÇÌÁÔÉÊÙÍ ÊÏÌÌÁÔÙÍ- ÅÊÔÏÓ ÍÏÌÏÕ ÏÉ ÍÁÆÉ ÔÇÓ «Ñ.ÁÕÃÇÓ» ÏÉ 7 ÇÃÅÓÉÅÓ ÊÁÍÏÕÍ ÓÁÌÐÏÔÁÆ ÔÇÓ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÃÉÁ ÍÁ ÑÅÙÊÏÐÏÕÍ ÊÁÉ ÍÁ ÅÎÁÈËÉÙÍÏÕÍ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ÙÓÔÅ ÍÁ ÔÇÍ ÐÏÕËÁÍÅ ÔÆÁÌÐÁ ÓÔÇ ÑÙÓÉÁ ÊÁÉ ÓÔÇ ÓÕÌÌÁ Ï ÔÇÓ ÊÉÍÁ ÔÁ ÍÅÁ ÁÖÅÍÔÉÊÁ ÑÅÉÁÆÏÍÔÁÉ ÔÇ ÑÙÓÏÄÏÕËÇ Ñ. ÁÕÃÇ ÃÉÁ ÍÁ ÅÐÉÂÁËÏÕÍ ÁÕÑÉÏ ÔÇÍ ÊÔÇÍÙÄÇ ÄÉÊÔÁÔÏÑÉÁ ÔÏÕÓ Αυτό που ανοιχτά ή με τρόπο επαναλαμβάνει από το 2009 σύσσωμο το πολιτικό σύστημα είναι ότι η Γερμανία θέλει την εξαθλίωση της χώρας μας για να την αγοράσει φτηνά. Αποδεικνύεται όμως σήμερα ότι τη χρεωκοπημένη Ελλάδα δεν την αγοράζει η Γερμανία αλλά την αγοράζουν αθόρυβα, σχεδόν τζάμπα και χωρίς διαγωνισμούς η Ρωσία και η σύμμαχός της Κίνα. Κανένα από τα 7 κόμματα δεν το καταγγέλλει αυτό ενώ κάποιοι καλοθελητές λένε ότι μόνο οι ρώσοι και οι κινέζοι επενδύουν επειδή μόνο αυτοί είναι σύμμαχοί μας. Η αλήθεια είναι ότι μόνο αυτοί ξέρουν ότι δεν θα χάσουν τα λεφτά τους αν επενδύσουν σε μια υποτακτική τους χώρα. Γιατί όσο και να είναι μεταμφιεσμένοι σε «ευρωπαίους» και «πατριώτες» είναι οι υποτακτικοί της Ρωσίας, που σήμερα ηγούνται σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, και είναι αυτοί που φέρανε στην κατάσταση της χρεωκοπίας την Ελλάδα κάνοντας επί χρόνια και συνεχίζοντας τώρα πάνω στην κρίση να κάνουν σαμποτάζ στην παραγωγή με πολλές μεθόδους. Επειδή κάποια στιγμή ο ελληνικός λαός θα καταλάβει ποιοι πραγματικά τον καταστρέψανε και τον σκλαβώσανε και θα αντισταθεί σθεναρά σε αυτούς, οι πουλημένες στους ρωσοκινέζους 7 ηγεσίες έχουν προστατέψει και έχουν δυναμώσει πολιτικά -κυρίως με την προβοκατόρικη πολιτική των «ανοιχτών συνόρων»- την εγκληματική συμμορία της Χρ. Αυγής. Αυτήν τη χρειάζονται για να ασκήσει την πιο κτηνώδη βία στους δημοκράτες και στους πραγματικούς πατριώτες. Ταυτόχρονα από καιρό ασκούν αντιλαϊκή βία, αν και όχι ρατσιστική, και οι ρωσόφιλοι ψευτοαριστεροί και ψευτοαναρχικοί στρατοί των ψευτοκκε-συριζα. Δίνουν τους τομείς κλειδιά στους ρωσοκινέζους που αγοράζουν τζάμπα επειδή οι εγκάθετοί τους χρεωκόπησαν τη χώρα κάνοντας σαμποτάζ Χάρη στην ακήρυκτη ελληνική χρεωκοπία η Ρωσία και η Κίνα παίρνουν σταδιακά στα χέρια τους όλους τους τομείς κλειδιά της παραγωγής (ενέργεια, μεταφορές-επικοινωνίες και τουρισμό) και αξιοποιούν στα εργασιακά γκέτο τους τα νέα άθλια μεροκάματα που προκαλεί ουσιαστικά η ανεργία και που επιβάλει και νομοθετικά η ΕΕ. Έτσι ξαφνικά πέρυσι η Ρωσία με έναν ολιγάρχη του Πούτιν, το Νέσις (και έναν τσέχο άνθρωπό του) αγόρασε σχεδόν τζάμπα το μεγαλύτερο πακέτο μετοχών της Πειραιώς με το οποίο θα μπορεί να την ελέγχει. Πρόσφατα τα 7 κόμματα δώσανε στην Πειραιώς σκοτεινά, ξαφνικά και χωρίς διαγωνισμό την κρατική ΑΤΕ, δηλαδή το κλειδί του οικονομικού ελέγχου της υπαίθρου, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο εκ των υστέρων διαμαρτυρήθηκε και χωρίς μαχητική δράση, δηλαδή για ξεκάρφωμα. Παράλληλα μέσω του εξαρτημένου από αυτούς Κατάρ οι ρωσοκινέζοι έχουν βάλει μειοψηφικά πόδι στην υπερχρεωμένη Άλφα Μπανκ, καιροφυλακτώντας μάλλον να την πάρουν μετά την ανακεφαλαιοποίηση. Τώρα, αφού έχουν εξαρτήσει τη χώρα από το φυσικό αέριο της Ρωσίας, θέλουν να της δώσουν και το υγροποιημένο αέριο (!) (ΔΕΣΦΑ), και μαζί τα διυλιστήρια. Στην Κίνα έχουν ήδη δώσει την κυριαρχία στα φωτοβολταϊκά (μέσω της ΡΑΕ) και τον πελώριο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του Θριάσιου. Τώρα πάνε να της δώσουν όλο το λιμάνι του Πειραιά (τον ΟΛΠ), δηλαδή τη βασική πύλη του εμπορίου της χώρας σε μια πρωτοφανή κίνηση υποδούλωσης, μαζί και τη ρημαγμένη από το ΠΑΜΕ Επισκευαστική Ζώνη του Περάματος. Ήδη πριν από την κρίση ΓΣΕΕκαι ΠΑΜΕ είχαν αφήσει την Κίνα εντελώς ανενόχλητη να απαγορεύσει κάθε συνδικαλιστική οργάνωση και να δημιουργήσει το πρώτο εργασιακό κάτεργο στην προβλήτα 2. Στο μεταξύ αθόρυβα οι σαμποταριστές έχουν παραδώσει το ιντερνετικό δίκτυο του ΟΤΕ στους κινέζους. Τέλος η Ρωσία αγοράζει πυρετωδώς φτηνά φιλέτα τουριστικής γη σε Χαλκιδική, Ρόδο, Κρήτη. Τη γη αυτή την φτήνυναν πολύ τα τσιράκια με έναν ειδικό νόμο που υπερφορολογεί τη γη ακόμα και όταν δεν δίνει εισοδήματα ώστε οι ιδιοκτήτες τους να αναγκαστούν να την πουλήσουν όσο-όσο στα νέα αφεντικά. Για να παραδώσουν τη χώρα στο αφεντικό τους οι ρωσόδουλες δυνάμεις, κάνουν σαμποτάζ στην παραγωγή, ιδιαίτερα στη βιομηχανική, εδώ και δεκαετίες. Επικεφαλής του σαμποτάζ ήταν και είναι τα τσιράκια των προδοτών του κομμουνισμού της πρώην ΕΣΣΔ, δηλαδή οι ηγεσίες του ψευτοκκε και του ΣΥΝ. Αυτά συνεργάζονταν με τους ρωσόδουλους α- στούς κομματάρχες (που παριστάνουνε τους ευρωπαίους ή τους τριτοκοσμικούς), Α. και Γ. Παπανδρέου, Σημίτη, Καραμανλή και τώρα με τους Σαμαρά-Βενιζέλο. Όλοι αυτοί μαζί έδρασαν συνδυασμένα σαν κυβερνήσεις και σαν «κινήματα του λαού», πάτησαν στην ιστορική έλλειψη χαρακτήρα της ελληνικής αστικής τάξης αλλά και στις αδυναμίες του αποκεφαλισμένου από την πρωτοπορία του ελληνικού προλεταριάτου και γκρεμίσανε τη ντόπια βιομηχανία. Επίσης εμπόδισαν την ανάπτυξη του μεγάλου τουρισμού, υπονόμευσαν τη σύγχρονη αγροτική παραγωγή, την εκπαίδευση και την έρευνα και ματαίωσαν κάθε μεγάλη νέα μη ρωσοκινέζικη επένδυση. Όλα αυτά τα έκαναν και τα κάνουν δήθεν για το καθαρό περιβάλλον, τη διατήρηση της άγριας ζωής, τη διαφύλαξη των αρχαιοτήτων ή τάχα ενάντια στο μεγάλο κεφάλαιο, στην ουσία ενάντια στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Το σαμποτάζ το κάνουν μέσω των ανθρώπων τους στο ΣτΕ, στα υπουργεία, στους δήμους και κυρίως στη διεφθαρμένη γραφειοκρατία, ειδικά στις πολεοδομίες, στα δασαρχεία, στην αρχαιολογία κλπ. Ταυτόχρονα ο παρακρατικός τους υπόκοσμος πάντα ασύλληπτος καίει με ταυτόχρονες βραδινές φωτιές δάση και καλλιέργειες, που οι «ειδικοί» τους αποδίδουν σε αυτοανάφλεξη! Επίσης καίει εργοστάσια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ειδικά σε μη βιομηχανικά επανοικοδομήσιμες ζώνες (πχ Σόφτεξ, Τζάμπο). Μέρος του σαμποτάζ είναι και οι τελετουργίες απανθράκωσης και λεηλασίας του κέντρου της Αθήνας. Παλιότερα όταν δεν είχε ακόμα πλήρη πολιτική εξουσία το ρωσόφιλο παρακράτος σκότωνε με τους ψευτοαριστερούς φονιάδες της 17Ν τους ντόπιους βιομήχανους ενώ ποτέ δεν άγγιξε κανέναν ανατολικό ολιγάρχη. Το ότι πρόκειται για σαμποτάζ σε βάρος ενός συγκεκριμένου κεφάλαιου αποδεικνύεται από το ότι όλες αυτές οι ηγεσίες δυναμώσανε με σκανδαλώδεις παραχωρήσεις και μετατρέψανε σε μονοπώλια, ειδικά χάρη στην κρίση τις εθνικές υπερβδέλλες που ήταν δεμένες ά- μεσα ή έμμεσα με τα ρώσικα συμφέροντα, δηλαδή τους νέο- ολιγάρχες Μπόμπολα, Κόκκαλη, Γερμανό, Κοπελούζο, Μυτιληναίο, κλπ. Είναι χαρακτηριστικό πως το καθεστώς την ώρα που δίνει στους κινέζους άδεια για φωτοβολταϊκά 1,8 δις εμποδίζει τους γερμανούς να φτιάξουν τα δικά τους στην Κρήτη (πρόγραμμα Ήλιος 1δις) για να πουλάνε ρεύμα στη Γερμανία. Ο Καμμένος λέει στο πρόγραμμά του ότι το Ήλιος δεν πρέπει να γίνει γιατί έτσι η Γερμανία... δεν θα εξαρτιέται από το ρώσικο φυσικό αέριο! Τόσο «πατριώτες». Πως τα 7 κόμματα συνεχίζουν το σαμποτάζ πάνω στην κρίση και διασπούν την ΕΖ Το σαμποτάζ, που το δυναμώνουν οργιαστικά τώρα δα πάνω στη κρίση οι 7 ηγεσίες προκαλώντας ασύλληπτη ανεργία και πείνα, το εμφανίζουν στην Ευρώπη - που ως τώρα τους δανείζει χάνοντας τα λεφτά της - σαν «ιστορική γραφειοκρατική κληρονομιά». Όμως παρά την κληρονομιά αυτή πριν λίγες δεκαετίες η Ελλάδα αναπτυσσόταν με βιομηχανικούς ρυθμούς πάνω από 10%. Άλλωστε δεν οφείλεται σε καμιά γραφειοκρατική κληρονομιά που πάνω στην κρίση οι εγκληματίες των 7 κομμάτων ματαιώσανε την εκτροπή του Αχελώου την ώρα που η Θεσσαλία αφυδατώνεται, ματαιώσανε τους αυτοκινητοδρόμους με το κίνημα δεν πληρώνω, (το οποίο άφησε μόνο τον Μπόμπολα να τελειώσει το δρόμο του Τρίπολης- Καλαμάτας και δεν ενόχλησε τα διόδιά του στο Ρίο-Αντίρριο και στην Αττική Οδό), ματαιώσανε το βιομηχανικό και τουριστικό ρυθμιστικό της Αττικής, πνίξανε το Ε- ΣΠΑ με αλλεπάλληλες αναβολές και εγκρίνανε από αυτό ότι είναι μη αναπτυξιακό, υπονόμευσαν τους νέους λιγνιτικούς σταθμούς της ΔΕΗ και ταυτόχρονα επιδοτήσανε τα πανάκριβα φωτοβολταϊκά οπότε καταχρεώνεται η ΔΕΗ και φορτώνει νέα βάρη στο λαό αυξάνοντας τους λογαριασμούς ρεύματος, εμπόδισαν ωμά κάθε νέα βιομηχανική επένδυση όπως πχ την εξόρυξη και τη μεταλλουργία του πανάκριβου χρυσού, τη βιομηχανία γυαλιού στην Καβάλα, τον ταινιόδρομο στη Χαλυβουργία Ασπροπύργου, εμπόδισαν την τουριστική αξιοποίηση του Ελληνικού και ακύρωσαν τις πελώριες ξενοδοχειακές μονάδες στην Κρήτη, στην Η- λεία και παντού αλλού. Οι 7 χτύπησαν και την υπάρχουσα βιομηχανία, με την υπερφορολόγηση, με την αυξημένη ΔΕ- Η και με καταστροφικά συνδικαλιστικά κινήματα όχι εκεί που πλουτίζουν οι μεγαλοβδέλλες χάρη στα άθλια μεροκάματα (πχ ΚΟΣΚΟ, εργοτάξια Μπόμπολα κλπ) αλλά εκεί που λόγω κρίσης πέφτουν οι δουλειές και τα εργοστάσια έχουν πελώριες ζημιές (πάλι στη Χαλυβουργία Ασπροπύργου με ΠΑΜΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Ναζί Χρ. Αυγής). Το πιο τερατώδες είναι ότι οργάνωσαν ή ουσιαστικά σιώπησαν για τη ματαίωση κάθε έρευνας για την εξόρυξη των σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις πελώριων κοιτασμάτων φυσικού αερίου νότια της Κρήτης που θα έλυναν το πρόβλημα δανεισμού της Ελλάδας και θα βοηθούσαν στην ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ από τη Ρωσία. Δίπλα σε όλα αυτά συνέχισαν το γραφειοκρατικό σαμποτάζ με το να διατηρούν διεφθαρμένο και αντιπαραγωγικό το δημόσιο ενώ τσακίζουν μισθολογικά τους υπαλλήλους χωρίς να κουνήσουν το δαχτυλάκι τους για να τους αξιοποιήσουν παραγωγικά. Οι 7 ρωσόδουλες ηγεσίες εκ των οποίων οι τρισήμισυ (η μισή είναι του διπρόσωπου ΣΥΡΙΖΑ) προσποιούνται ότι είναι φιλοευρωπαϊκές- καταφέρανε να ρίξουν την ευθύνη της ανεργίας και της πείνας στους δανειστές, ιδιαίτερα στη Γερμανία. Αυτή τη μετάθεση την διευκόλυναν οι ίδιοι οι δανειστές που με επικεφαλής τη Γερμανία ανέλαβαν την πολιτική ευθύνη να επιβάλλουν όλο και πιο έντονες μισθολογικές περικοπές πείνας στο λαό. Αυτό το έκαναν με τη γνωστή αντιδραστική αλλά και βλακώδη σχετικά με την Ελλάδα ανάλυση ότι τα ψηλά μεροκάματα έφταιξαν πάνω απ όλα για την ελληνική υπερχρέωση. Γι αυτές τις περικοπές και την ψηλή φορολογία των φτωχών (τα μόνα μέτρα που εφάρμοσαν οι σαμποταριστές από το μνημόνιο το οποίο περιλάμβανε και μερικά θετικά αντιγραφειοκρατικά και αντισυντεχνιακά μέτρα), λένε τα 7 κόμματα ότι έφεραν τη χρεωκοπία επειδή μειώσανε τη ντόπια κατανάλωση, οπότε και τη ζήτηση, οπότε και την παραγωγή. Στην πραγματικότητα τα μέτρα αυτά στη συγκεκριμένη περίπτωση απλά επιδεινώσανε τα αποτελέσματα του σαμποτάζ. Αν δηλαδή εφαρμόζονταν μόνο οι περικοπές μισθών τότε ναι μεν θα χτυπιόταν η εσωτερική αγορά και θα εξαθλιώνονταν παραπέρα οι εργαζόμενοι, όπως γίνεται σε όλες αυτές τις ιμπεριαλιστικές διασώσεις, αλλά ταυτόχρονα θα αυξάνονταν σημαντικά οι εξαγωγές οπότε θα μειωνόταν το χρέος όπως γίνεται τώρα στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Όμως εξαιτίας του σαμποτάζ και παρά τα μέτρα το ελληνικό χρέος αυξάνεται, οπότε όλο και χειρότερα μέτρα πείνας επιβάλλονται από τους δανειστές που επίσης χάνουν τα λεφτά τους με τα κουρέματα. Οι σαμποταριστές με το να αυξάνουν το ελληνικό χρέος παρά τα δανεικά που παίρνουν και παρά την πείνα που επιβάλουν στους μισθωτούς κάνουν ύποπτο χρεωκοπίας όλο τον ευρωπαϊκό Νότο, οπότε καταφέρνουν να μεταδίνουν και σε αυτόν την πιστωτική αναξιοπιστία της Ελλάδας. Έτσι αυξάνουν τα ε- πιτόκια δανεισμού του οπότε τον κάνουν ελλειμματικό δημοσιονομικά και τον υποχρεώνουν να ζητάει νεα δανεικά από το Βορρά που αυτός τα αρνείται ή τα δίνει με αντάλλαγμα σκληρή λιτότητα. Έτσι οι σαμποταριστές μας -κάνοντας μάλιστα άλλος τον «καλό» φιλοευρωπαίο και άλλος τον «κακό» αντιευρωπαίο- διασπούν και διαλύουν την ΕΖ όπως ακριβώς θέλει ο Πούτιν. Αυτός δηλαδή έχει διπλό κέρδος από τους έλληνες υποτακτικούς του: Από τη μια, που είναι και το βασικότερο, διασπά την Ευρώπη και από την άλλη παίρνει την Ελλάδα στο πιάτο έτοιμη και οικονομικά και πολιτικά. Δηλαδή εξασφαλίζει μια όλο και πιο α- ντιευρωπαϊκή, και πιο αντιγερμανική ελληνική κοινή γνώμη για να μπορεί να αλυσοδένει πολιτικοοικονομικά τη χώρα μας στο άρμα του και στο άρμα των κινέζων συμμάχων του χωρίς αυτή να αντιδρά. Μάλιστα μετά τις τελευταίες περικοπές μισθών το 7κομματικό καθεστώς ξεσηκώνει ε- κτός από το λαό και όλο το βαθύ κρατικό μηχανισμό (αστυνομία, δικαστικούς, στρατό) ενάντια στην ΕΕ και κυρίως ενάντια στην παραπαίουσα αστοδημοκρατική μορφή διακυβέρνησης. Και μέσα σε όλα αυτά έχουν αναλάβει οι ευρωπαίοι το πολιτικό βάρος για τα ελληνικά κινεζικού τύπου μεροκάματα που Ρωσία και Κίνα θα αξιοποιήσουν καταλλήλως για τους ίδιους και τα ντόπια τσιράκια τους. Γιατί «όχι στα μέτρα» και γιατί συναινετικά έξω από την ΕΖ και μέσα στην ΕΕ Για αυτό εκτιμάμε ότι ο λαός μας πρέπει να λέει «όχι» στα μέτρα πείνας που επιβάλλει η ΕΖ παίρνοντας βέβαια και την ευθύνη της συνέπειας αυτής της άρνησης που είναι

5 ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2012 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Óåëßäá 5 η έξοδος από την ΕΖ και όχι όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Καμμένος και οι ναζήδες που λένε «όχι στα μέτρα» αλλά θέλουν την Ελλάδα μέσα στην ΕΖ. Αλλά και το «ναι στα μέτρα» που λένε οι Σαμαράδες, Βενιζέλοι κλπ είναι πολιτικά «όχι στα μέτρα» αφού εμφανίζουν τα μέτρα σαν εχθρική επιβολή απ έξω. Και αυτοί θέλουν να είναι μέσα στην ΕΖ για να διεισδύει μέσω της Ελλάδας σε αυτήν ο Πούτιν και να τη διασπά. Το δικό μας «όχι στα μέτρα» είναι άλλο. Είναι 1ον γιατί αυτά τα μέτρα δεν λύνουν κανένα πρόβλημα χρέους όσο γίνεται το σαμποτάζ αλλά μόνο το δυναμώνουν. Για να λύσουμε το πρόβλημα του σαμποτάζ πρέπει να είμαστε έξω από την ΕΖ. Γιατί κανείς έξω από την Ελλάδα δεν μπορεί να λύσει ένα πρόβλημα τόσο πολιτικό όσο είναι το παραγωγικό σαμποτάζ που γίνεται με πολιτικά προσχήματα. 2ον γιατί αυτά τα μέτρα κάνουν μισητή στο λαό μας την αστοδημοκρατική ΕΕ και μάλιστα την καρδιά της, την αντιναζιστική Γερμανία, και αγαπητές τις αρχιφασιστικές Ρωσία και Κίνα. 3ον γιατί αυτά τα μέτρα διαφθείρουν και εκθέτουν την ΕΖ στους λαούς της όσο επιχειρεί μάταια να διοικεί οικονομικά μια χώρα από τα έξω και εκβιαστικά, χωρίς ο λαός της να τα καταλαβαίνει και να τα δέχεται. 4ον γιατί -το χειρότερο- με το να καταπίνει οικονομικές πολιτικές που υποδεικνύονται απ έξω και που μισεί, διαφθείρεται ο ελληνικός λαός. Γιατί αντί να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του και να ανατρέψει τους σάπιους κυβερνήτες του που στην ουσία του επιβάλουν αυτά τα μέτρα, μαθαίνει να αποδίδει σε ξένους τα βάσανά του, δηλαδή να μένει ταξικά και ιδεολογικά υπόδουλος στους πραγματικούς δυνάστες του. Γι αυτό η ΟΑΚΚΕ είναι υπέρ μιας συναινετικής και οργανωμένης εξόδου της Ελλάδας από την ΕΖ με παράλληλη παραμονή της στην ΕΕ. Κι αυτό επειδή παλεύει για τη σωτηρία της χώρας με τη στήριξη της κύρια στις δικές της δυνάμεις και επειδή υποστηρίζει την ΕΕ και την ενότητά της και θέλει την Ελλάδα να είναι ένα ισότιμο αξιοπρεπές μέλος της και όχι ένας απατεώνας και εκβιαστής ζητιάνος (με το «δώστε μας νέα δανεικά αλλιώς σας ανατινάζουμε») όπως την εμφανίζουν στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη τα κόμματα που τη διοικούν. Αυτή η έξοδος είναι απαραίτητη ώσπου να μπορεί η χώρα μας να μπει ξανά στην ΕΖ αλλά χωρίς λογιστικές απάτες όπως το Αυτή θα είναι μια αμοιβαία επωφελής κίνηση αν η ΕΖ υποστηρίξει την Ελλάδα για μια ορισμένη μεταβατική φάση εξόδου και με μια ορισμένη από την αρχή παροχή κεφαλαίων χωρίς όρους επιτήρησης ώστε η χώρα μας και μόνο αυτή να έχει την ευθύνη για την πορεία της. Μόνο αν η Ελλάδα έχει στα χέρια μια δικιά της νομισματική πολιτική θα πάψει να βασανίζεται από το Ευρώ και να βασανίζει το Ευρώ και μόνο έτσι θα μπορεί να ξεχρεώσει κάποτε το χρέος της που δεν είναι πελώριο αν σταματήσει το σαμποτάζ. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει ο λαός μας να κάνει έναν πολύ σκληρό και παρατεταμένο αγώνα για να διώξει από την εξουσία το βρώμικο διακομματικό καθεστώς του σαμποτάζ και της υποδούλωσης της χώρας που λέει α- σταμάτητα ψέμματα στο λαό και στην υδρόγειο. Γιατί το διακομματικό καθεστώς δυναμώνει τη «Χρυσή Αυγή» και γιατί πρέπει να οικοδομήσουμε ένα πλατύ αντιφασιστικό μέτωπο Αλλά ότι και να γίνει με το Ευρώ οι ρωσοκινέζοι νεο-αποικιοκράτες ξέρουν ότι τελικά δεν μπορούν να σκλαβώσουν την Ελλάδα με αναισθητικές ενέσεις. Δηλαδή ξέρουν ότι όχι μόνο τα δήθεν «ευρωπαϊκά» τσιράκια τους (οι Σαμαράδες, Βενιζέλοι, Κουβέληδες) θα χρεωκοπήσουν πολιτικά αλλά θα χρεωκοπήσουν και τα «πατριωτικά» και τα «επαναστατικά» τσιράκια τους δηλαδή οι Καμμένοι, οι Τσίπρες, οι Παπαρηγαίοι κλπ, όταν κάποια στιγμή θα αναγκαστούν να κυβερνήσουν. Ξέρουν λοιπόν τα νέα αφεντικά ότι μόνο με την ωμή βία θα μπορούν τελικά να κρατήσουν τη νεοαποικιακή εξουσία τους. Γι αυτό οι 6 προδοτικές ηγεσίες έχουν ανακηρύξει σε πολιτικό κόμμα και έχουν βάλει στη Βουλή-μόνοι αυτοί σε όλο τον κόσμο μετά τον β παγκόσμιο πόλεμο- μια ναζιστική συμμορία σαν τη Χρ. Αυγή, η οποία όχι τυχαία είναι φανατικά και πιο ανοιχτά από όλους ρωσόφιλη φιλο-πουτινική. Έτσι εξηγείται το γιατί όταν αυτή η συμμορία επί δεκαετίες τραυματίζει μετανάστες και δημοκράτες,όλα τα κόμματα, και μάλιστα τα αυτοαποκαλούμενα αριστερά, δεν κάνουν αυτήν την κτηνωδία το πιο κεντρικό πολιτικό ζήτημα και δεν ζητάνε ποτέ να τεθεί εκτός νόμου, όπως γίνεται παντού με τις εγκληματικές συμμορίες. Μόνο για ξεκάρφωμα στα μέλη τους και γενικά στο λαό ώστε να μην γεννηθεί ένα αληθινό πλατύ αντιχρυσαυγίτικο κίνημα οργανώνουν κάθε τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, το ψευτοκκε και ο ειδικευμένος σε αυτό ακόλουθός τους ο ΑΝΤΑΡΣΥΑ κάποιες περιθωριακές διαμαρτυριούλες ενάντια στην Χ. Αυγή. Όμως σε όλα τα βασικά πολιτικά ζητήματα ταυτίζονται μαζί της και «στη ζούλα» συνεργάζονται μαζί της και πρακτικά. Αυτό το έκανε πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ στους «αγανακτισμένους». Στην πάνω πλατεία Συντάγματος είχε αφήσει τους εθνικοφασίστες και τους ναζί να μουτζώνουν τη Βουλή και στην κάτω οργάνωνε τις καπελωμένες θεατρικές «λαϊκές» συνελεύσεις του. Τώρα το έκανε ανοιχτά με τη Δούρου και τον Κασιδιάρη να περπατάνε μαζί κάτω από τα πανώ των αστυνομικών. Στην ουσία τη Χρ. Αυγή την έκαναν μαζική τα ψευτοπροοδευτικά κόμματα, όταν εξασφάλισαν, στο όνομα ενός κάλπικου αντιρατσισμού, να είναι ανοιχτά τα σύνορα για να διεκπεραιώνεται από τους δουλεμπόρους η πιο μαζική παράνομη τράνζιτ μετανάστευση όλων των εποχών ειδικά τώρα πάνω στη μεγαλύτερη ανεργία. (Τράνζιτ εννοούμε τους μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα με την ελπίδα να πάνε προς την ΕΕ). Για να τραβήξουν στη χώρα μας αυτό το ρεύμα τα 6 κόμματα αφήνουν όσο μπορούν ανοιχτές και τις συνοριακές πύλες της χώρας μας προς την ΕΕ ενώ παλεύουν να καταργήσουν το Δουβλίνο 2, δηλαδή έλκουν μετανάστες στη χώρα μας δίνοντας τους έμμεσα την υπόσχεση ότι κάποια στιγμή θα τους περάσουν στην ΕΕ. Γι αυτό και η Χρυσή Αυγή είναι υπέρ της κατάργησης του Δουβλίνο 2 αποκαλύπτοντας ότι είναι στο βάθος υπέρ της παρανομης μετανάστευσης. Γιατί με το να στοιβάζονται οι τράνζιτ μετανάστες στο κέντρο της πεινασμένης άνεργης πρωτεύουσας μαζί με κάθε λογής εγκληματία, προσφέρουν στη Χρ. Αυγή τα αθώα θύματα που αυτή έχει αναλάβει να ξυλοκοπεί και να μαχαιρώνει ατιμώρητα εμφανιζόμενη σαν σωτήρας του λαού. Με αυτόν τον τρόπο η συμμορία και δυναμώνει και εκπαιδεύει τα πιο πολιτικά καθυστερημένα κομμάτια του πληθυσμού στη ρατσιστική ανθρωποφαγία. Αυτή η ανθρωποφαγία θα είναι αργότερα χρήσιμη στους ρωσόδουλους προκειμένου να εξολοθρεύσουν τους πραγματικούς πατριώτες, δημοκράτες και διεθνιστές, έλληνες και μετανάστες, τους εβραίους και τις εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες. Αυτή την πιο «πολιτική» βία τους την έχουν ήδη εφαρμόσει οι χρυσαυγίτες σε πολλές περιπτώσεις ανάμεσά τους και στην ΟΑΚΚΕ. Η ΟΑΚΚΕ καλεί το λαό να σχηματίζει ένα πλατύ δημοκρατικό και πατριωτικό μέτωπο για την επιβίωσή του λαού ενάντια στα μέτρα πείνας που στην πραγματικότητα επιβάλλουν στη χώρα οι σαμποταριστές των 7 κομμάτων και τα νεοκατοχικά αφεντικά τους. Ένα τέτοιο μέτωπο θα πρέπει πάνω απ όλα να είναι αντιφασιστικό για να υπερασπίσει τις όποιες αστοδημοκρατικές ελευθερίες έχουν ακόμα απομείνει στη χώρα (όπως πχ το ελεύθερο ίντερνετ) γιατί αλλιώς θα γίνει πολύ δύσκολη η πάλη της υλικής επιβίωσης του λαού ενάντια στους σαμποτέρ και στη νέα δουλοκτησία που αυτοί εγκαθιδρύουν. Το αντιφασιστικό μέτωπο πρέπει να προσδιορίσει τη ναζιστική συμμορία της ΧΑ ως το μεγαλύτερο εχθρό του και να απαιτήσει από το κράτος να τεθεί αυτή εκτός νόμου. Νόμιμοι ναζιστές μαχαιροβγάλτες σημαίνει να είναι παράνομοι οι δημοκράτες. Για να είναι αποτελεσματικό και πειστικό το αντιφασιστικό αυτό μέτωπο και να ενώνει το λαό πρέπει να είναι ενάντια σε κάθε φασιστική βία. Τέτοια είναι και η βία με «αριστερό» πρόσωπο που έχει πολιτικό προστάτη το ΣΥΡΙΖΑ. Η βία αυτή άνοιξε το δρόμο στους ναζί ξυλοκοπώντας σε δρόμους και συγκεντρώσεις ακόμα και δολοφονώντας πολιτικούς ή δήθεν ταξικούς αντιπάλους. Τέτοια είναι και η βία του ψευτοκκε με τους τραμπουκισμούς μέσα στα συνδικάτα και με την επιβολή ψευτοαπεργιών ομηρείας του πληθυσμού στα λιμάνια και τους δρόμους. Ωστόσο το δημοκρατικό μέτωπο πρέπει πάντα να κάνει μία θεμελιακή διάκριση: ότι καμιά άλλη α- ντιλαϊκή βία δεν ισοδυναμεί με την κανιβαλική ρατσιστική βία και από ιστορική και από πρακτική πολιτική άποψη. Δεν είναι τυχαίο ότι το πιο φασιστικό κομμάτι της ψευτοαριστερής βίας («πυρήνες της φωτιάς») ήδη έχει τείνει φιλικό χέρι στους ναζί. Η Χρυσή Αυγή φαίνεται δυνατή αλλά στην ουσία είναι η αχίλλεια φτέρνα όλου του διακομματικού κρυφοφασιστικού καθεστώτος που έχει τσακίσει τη χώρα οικονομικά, πολιτικά και ηθικά. Είναι η αποκρουστική δηλητηριώδης ουρά του διακομματικού φασισμού που αυτός δεν μπορεί να την κρύψει μέσα στα ρούχα του όσες μεταμορφώσεις και να κάνει. ΑΛΛΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑΣ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΔΙΑΠΛΑΤΑ Εδώ και χρόνια η ΟΑΚΚΕ ενημερώνει τον λαό για την μεθοδευμένη από το διακομματικό καθεστώς παράδοση των τηλεπικοινωνιών της χώρας στους Ρώσους και Κινέζους σοσιαλφασίστες. Διαδικασία την οποία ξεκίνησε ο αρχιπράκτορας Ανδρέας Παπανδρέου γιγαντώνοντας την Intracom του πρώην πράκτορα της Στάζι Σωκράτη Κόκκαλη: ΚΡΙΣΙΜΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΓΟ- ΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΧΙΤΛΕΡ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (φ. 477 εφ. Ν.Ανατολής) agor_rosia477.htm ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΠΕΙΡΑ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕ- ΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΔΟΣΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ (φ. 468 εφ. Ν.Ανατολής) periousia468.htm ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΗΓΕΜΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΟΤΕ (φ. 451 εφ. Ν.Ανατολής) na451/chinote_451.htm Δεν υπάρχει Ζήμενς χωρίς Ζήμενς Ίντρακομ (φ. 434 εφ. Ν.Ανατολής) ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ: ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ ΥΠΕΡ ΚΟΚΚΑΛΗ- «SISTEMA» (φ. 409 εφ. Ν.Ανατολής) na409/ipoklopes409.htm Η τεράστια σημασία της εισόδου του ρώσικου μονοπώλιου Sistema στην Ελλάδα (φ. 409 εφ. Ν.Ανατολής) Οι Ρώσοι μένουν, οι κινέζοι επενδυτές έρχονται και η μητρική περιορίζει τη συμμετοχή της Με δύο μεγαθήρια του παγκόσμιου τηλεπικοινωνιακού κλάδου στη μετοχική της σύνθεση είναι πολύ πιθανόν να βρεθεί το επόμενο διάστημα η Intracom Telecom. Οι Ρώσοι της Sitronics, οι Κινέζοι της Huawei και η διοίκηση της Intracom Holdings συνεχίζουν μέσα στο καλοκαίρι τις διαπραγματεύσεις για να καταλήξουν στην τριεθνή, όπως τελικά προκύπτει, συνεργασία με αντικείμενο την ανάπτυξη της Intracom Telecom. Ενώ στην Ελλάδα οι κρατικά ελεγχόμενες Ρώσικες και Κινέζικες εταιρίες προωθούνται απροκάλυπτα από τους εδώ λακέδες τους, στην Δύση έχουν αρχίσει να ξυπνάνε από τον τυφλό οικονομισμό τους και να αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις από την επέκταση των Κινέζικων εταιριών τηλεπικοινωνιών στις χώρες τους. Η επέκταση της Huawei μπλοκαρίστηκε σε άλλες δυτικές αγορές. Στην Αυστραλία υπήρξαν κυβερνητικές ανησυχίας για την ασφάλεια του ευρυζωνικού της δικτύου και η Huawei αποκλείστηκε από το να συμμετέχει σε αυτο Πριν λίγες μέρες στο Αμερικάνικο Κογκρέσο καλέστηκαν οι εταιρίες ZTE και Huawei να καταθέσουν σχετικά με καταγγελίες -της οποίας ο ιδρυτής είναι πρώην αξιωματικός του κινέζικου στρατού- για κλοπή εμπορικών μυστικών από αμερικανικές εταιρείες, όπως η Cisco και η Motorola, και για «απειλές κατά της ασφάλειας που θέτουν σε κρίσιμες υποδομές των ΗΠΑ». Ο πρόεδρος της επιτροπής του Κογκρέσου Μάϊκ Ρότζερς δήλωσε ότι οι εταιρίες αυτές παρέχουν την δυνατότητα στους κινέζους πράκτορες να ενσωματώνουν κατασκοπευτικά προγράμματα και κοριούς, κάτι που ο κινέζικος νόμος μπορεί να επιβάλει στις κινέζικες εταιρίες. Ενώ ο Δημοκρατικός Ντατς Ρουπερσμπεργκερ δήλωσε ότι η Αμερικάνικη κυβέρνηση υπολογίζει στα 300 δις δολάρια την αξία των εμπορικών μυστικών που υποκλέπτονται κάθε χρόνο από τις ΗΠΑ και το γεγονός ότι οι εταιρίες ZTE και Huawei είναι κινέζικες εγείρει ζήτημα (βλ. άρθρο Huawei and ZTE face congressional grilling 14/9/2012 Financial Times βλ. άρθρο Ηuawei set to miss out on Australia network ) Ο έλεγχος των Ρώσων και Κινέζων σοσιαλφασιστών στις τηλεπικοινωνίες της χώρας μας που μεθοδεύεται α- πό τους λακέδες τους στο εφτακομματικό καθεστώς, δίνει την δυνατότητα στους τελευταίους να μπορούν να μπλοκάρουν κάποια στιγμή στο μέλλον την δυνατότητα πρόσβασης των Ελλήνων χρηστών στο Διαδίκτυο, όταν γίνει αντιληπτό ότι αυτό θα αποτελεί την κύρια διέξοδο για την δημοκρατική αντίσταση και οργάνωση του λαού στους ελάχιστα ορατούς σήμερα δυνάστες του, όπως κάνουν με τους κινέζους δημοκράτες-, αλλά και να κατασκοπεύουν ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΤΕ που τον διαδικτυακό εξοπλισμό του σε μεγάλο βαθμό ελέγχουν κάθε επιχείρηση και κάθε πολίτη της χώρας μας. Ο ιστός της Ρωσοκινέζικης αράχνης στις τηλεπικοινωνίες που υφαίνει το καθεστώς δεν γίνεται ακόμη αντιληπτός από τον λαό, καθώς ο στόχος είναι ο λαός να μην τον αντιληφθεί μέχρι να έχει παγιδευτεί πλήρως σε αυτόν, ώστε να είναι ανήμπορος να αντιδράσει στην επαπειλούμενη φασιστική δικτατορία. Είναι χρέος κάθε δημοκράτη να αντισταθεί σε αυτή την επέλαση και να αντιταχθεί στις αόρατες ακόμη αλυσίδες που ετοιμάζουν για τον λαό οι επτά κουίσλιγκ της Ελληνικής βουλής.

6 Óåëßäá 6 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2012 ÃÉÁ ÔÇÍ ÊËÉÌÁÊÙÓÇ ÔÇÓ ÍÁÆÉÓÔÉÊÇÓ ÂÉÁÓ ÌÅ ÔÇÍ ÁÍÏÉ ÔÇ ÅÐÉÈÅÓÇ ÔÇÓ XA ÓÔÏÕÓ ÌÉÊÑÏÐÙËÇÔÅÓ ùñßò ôýôïéåò ðïëéôéêýò óõí ôéò ðïëéôéêýò åíüíôéá óôï âéïìç áíéêü óáìðïôüæ, åíüíôéá óôá ìýôñá ðåßíáò êáé åíüíôéá óôéò íýåò åñãáóéáêýò ãáëýñåò, ðïõ èá åöáñìüæïíôáé ðéï åîåéäéêåõìýíá ðáñüëëçëá ìå ôá ðéï Üìåóá óçìåßá ôçò ìåôùðéêþò ðïëéôéêþò ôïõ áíôéöáóéóôéêïý ìåôþðïõ, äçëáäþ äß ùò ðüëç ãéá ôçí åðéâßùóç ôïõ ëáïý äåí ìðïñåß íá õðüñîåé áðïôåëåóìáôéêþ ðüëç åíüíôéá óôïõò íáæéóôýò. Ïé íáæéóôýò äåí íéêþíôáé ïýôå ìüíï ìå ôçí åðßêëçóç ôçò äçìïêñáôßáò, ïýôå ìüíï ìå ôçí åðßêëçóç ôçò éóôïñßáò, ïýôå ìüíï ìå ôïí áíèñùðéóìü. Äåí Ý ïõìå Üëëùóôå íá êüíïõìå ìå ìßá áðëþ íôüðéá óõììïóõíý åéá áðü ôç óåë. 3 åìðïäßóïõí ôá ðñáãìáôéêü áíôéñáôóéóôéêü êáé áíôéíáæéóôéêü êéíþìáôá íá ìáæéêïðïéçèïýí. ÄçëáäÞ ðíßãïõí ôçí ïõóßá ìå ôç öüñìá. Ç ÏÁÊÊÅ êáëåß óôç äçìéïõñãßá å- íüò ðëáôéïý áíôéöáóéóôéêïý ìåôþðïõ êõñßùò áðü ôá êüôù, ôïõëü éóôïí óå áõôþ ôç öüóç- üðïõ ôá üðïéá äçìïêñáôéêü óôåëý ç ìýóá óôá ðáëéü êüììáôá åßíáé õðü äéùãìü êáé Ý ïõí ëïõöüîåé- êáé ôï ïðïßï èá ðáëýøåé áðïöáóéóôéêü ãéá ôçí åîïõäåôýñùóç áõôþí ôùí áðïêñïõóôéêþí äþìéùí ðïõ ôï êáèåóôþò êïñõöþò åôïéìüæåé ãéá ôçí Üëùóç ôçò âáèéüò êñáôéêþò åîïõóßáò, âáóéêü ôïõ óôñáôïý êáé ôçò á- óôõíïìßáò. Ôï áíôéöáóéóôéêü ìýôùðï ðñýðåé íá ðéýóåé ôï êáèåóôþò íá á- ðáãïñåýóåé ìå ðïëéôéêþ êáé íïìéêþ áðüöáóç ôç óõììïñßá ðñüãìá ðïõ áõôü âýâáéá ìå ôßðïôá äåí èýëåé íá êüíåé. Ôï êõñéüôåñï üìùò ðïõ ðñýðåé íá êüíåé ôï áíôéöáóéóôéêü ìýôùðï åßíáé íá êáôáããåßëåé êáé íá áðïêáëýøåé ôïõò íáæß ôçò.á óôéò ìüæåò. Áõôü óçìáßíåé üôé ôï ìýôùðï áõôü ðñýðåé íá äþóåé ìßá ðïëéôéêþ áðüíôçóç êáé óå æçôþìáôá üðùò ôï ìåôáíáóôåõôéêü, áëëü äåõôåñåõüíôùò êáé ôï ðáñáåìðüñéï, ðïõ äçìéïõñãïýí ðñáãìáôéêü ìåãüëá ðñïâëþìáôá êáé åîïñãßæïõí ôï ëáü. ÐñÝðåé äçëáäþ íá ðáëáßøåé ãéá íá åßíáé êëåéóôü óýíïñá êáé áðü ôçí Ôïõñêßá êáé ðñïò ôçí ÅÅ - ìå ôçí åîáßñåóç ôùí ëßãùí ðñáãìáôéêþí ðïëéôéêþí ðñïóöýãùí- ùñßò ðïôý íá åãêáôáëåßøåé ôç ãñáììþ ôçò ðñáãìáôéêþò åíüôçôáò ìå ôïõò ìåôáíüóôåò. Åíüôçôá ìå ôïõò ôñüíæéô ìåôáíüóôåò óçìáßíåé åðáíáðáôñéóìü ìå õëéêü êßíçôñá êáé ü- é öõëüêéóç óôá óôñáôüðåäá. Åíüôçôá ìå ôïõò ðáëéïýò åãêáôåóôçìýíïõò ìåôáíüóôåò ðïõ áðïôåëïýí ôìþìá ôïõ ëáïý ôçò þñáò, óçìáßíåé áðüäïóç é- èáãýíåéáò êáé óôáäéáêü óðüóéìï ôùí íôåöüêôï êïéíùíéêþí ãêýôï. ¼óï ãéá ôï ðáñáåìðüñéï áõôü ðñýðåé íá ôóáêéóôåß êýñéá ìå áóôáìüôçôï êõíçãçôü êáé âáñåéýò ðïéíýò ãéá ôïõò êéíýæïõò êáé ôïõò Ýëëçíåò óõíåñãüôåò ôïõò ïíôñýìðïñïõò-ëáèñåìðüñïõò. Ìéá óõììïñßá óôçí õðçñåóßá ôïõ ðéï «ðïëéôéêïý» éìðåñéáëéóìïý èýëåé áíôßóôïé ç áíôéöáóéóôéêþ áðüíôçóç. ñßá íåïíáæß. Ç «ñ. ÁõãÞ» åßíáé ç ðéï «ðïëéôéêþ» áðü üëåò ôéò õðüëïéðåò êáèåóôùôéêýò óõììïñßåò ðïõ ëýãïíôáé êüììáôá ðáñü ôï Üèëéï ðïëéôéêü åðßðåäï ôùí óôåëå þí ôçò, ãéáôß áõôþ åßíáé ôï ðéï áãáðçìýíï êáé ßóùò ôï ðéï óôñáôçãéêü åñãáëåßï ôïõ íýïõ áöåíôéêïý ôçò þñáò. Ôï á- öåíôéêü áõôü åßíáé ïé åîáéñåôéêü Ý- ìðåéñïé óôçí ðáñáðëüíçóç ôùí ìáæþí êáé óôçí áîéïðïßçóç ôùí âáóüíùí ôïõò ñþóïé íåïíáæß ìïíïðùëéóôýò. Áõôïß äåí Ý ïõí óáí óôü ï á- ðëü íá äõíáìþóïõí ôïõò íáæéóôéêïý ôýðïõ ñáôóéóôýò ìüíï óôçí ÅëëÜäá. Ôïõò èýëïõí ðáíôïý ãéáôß ïé íáæé-ñáôóéóôýò, åéäéêü ïé ôýðïõ ïñèïäïîïñáôóéóôéêïý óáí ôïõò ñõóáõãßôåò, èá åßíáé ç åìðñïóèïöõëáêþ ôïõ ìåãüëïõ ðïëýìïõ ðïõ óêïðåýïõí íá åîáðïëýóïõí åíüíôéá óôçí Åõñþðç. Áõôüò ï ðüëåìïò èá ðñýðåé íá åßíáé õ- ðï ñåùôéêü ñáôóéóôéêüò-áðïéêéáêüò óôï åðïéêïäüìçìü ôïõ ãéáôß èá ðñýðåé íá êáôáëçöèïýí ìå ùìþ, äçëáäþ ìå áðñïó çìüôéóç âßá ðáëéü êáé ìüëéóôá äçìïêñáôéêü åèíéêü êñüôç. ¹äç ïé ñõóáõãßôåò äåßîáíå óôç Âïóíßá, óôï óôñáôü ôïõ åèíïãåíïêôüíïõ ñùóüöéëïõ ïñèïäïîïöáóßóôá ÌëÜíôéôò ãéá ðïéï ñüëï ðñïïñßæïíôáé. ¹ íåïôóáñéêþ Ñùóßá ðïõ Ýêáíå ôçí ÅëëÜäá ìåôü ôï 1956 ôï êáëýôåñï äéåèíýò åñãáóôþñé ôçò ãéá ôçí ðáñáãùãþ ðñïäïôþí ôçò ðñïëåôáñéáêþò åðáíüóôáóçò êáé ìåôü óáìðïôáñéóôþí ðñáêôüñùí ôçò ðüåé ôþñá íá ôçí êüíåé êáé ôï ìåãáëýôåñï äéåèíýò ôçò öõôþñéï ñáôóéóôþí éôëåñéêïý ôýðïõ. Ôï üôé ðåôüíå ôþñá óôçí ðñþôç ãñáììþ ôçò åëëçíéêþò ðïëéôéêþò ôç ñõóþ ÁõãÞ äåí óçìáßíåé âýâáéá üôé èá ôï êüíïõíå ðüíôá, éäéáßôåñá áí ðéåóôïýí á- ðü ôçí ÅÅ. ëëùóôå Ýíáò áðü ôïõò ëüãïõò ðïõ ôçí ðåôüíå ôþñá éäéáßôåñá ìðñïóôü áêüìá êáé íá ôá óðüåé ðñïêëçôéêü ìðñïóôü óôéò ôçëåïñüóåéò åßíáé ãéá íá ðïõí óôçí ÅÅ, åéäéêü óôçí óþìåñá áíôéíáæéóôéêþ Ãåñìáíßá: Äþóôå ñå ëåöôü óôçí ÅëëÜäá, êáé ãåíéêü óôïí åõñùðáéêü Íüôï áëëéþò èá îáíáýñèåé ï ßôëåñ. ÂÝâáéá ü é ôõ áßá üëïò ï Íüôïò ôçò ÅÅ ðåéíüåé áëëü ìüíï åäþ ïé íáæß Ý ïõí 7% êáé ìýñïò ôçò åîïõóßáò. ÁëëÜ üôé êáé íá êüíïõí ìå ôç ñ. ÁõãÞ áðü ôáêôéêþ Üðïøç ôá áöåíôéêü ôçò áõôþ ðüíôá èá åßíáé ôï êýñéï åñãáëåßï ôïõò ùìþò êáé êôçíþäïõò Üóêçóçò êñáôéêþò êáé ðáñáêñáôéêþò âßáò ùñßò íá óçìáßíåé üôé èá åãêáôáëåßøïõí ôá åðßóçò óôñáôçãéêü øåõôïáñéóôåñü åñãáëåßá ôïõò öáóéóôéêþò âßáò ðïõ åßíáé ï ÓÕÑÉÆÁ, ôï øåõôïêêå, êáé ç øåõôïáíáñ éêþ üëï êáé ðéï á ñåßáóôç ïõñü ôïõò. óõíý åéá áðü ôç óåë. 2 ôçò íáæéóôéêþò óõììïñßáò, ðïõ ôüôå üëïé ïíüìáæáí áêñïäåîéü, åèíéêéóôéêþ ê.ëð êáé êõñßùò ôçí ôåñáôþäç íïìéìüôçôü ôçò. Ôüôå ï ÓÕÍ (ôþñá ÓÕÑÉÆÁ) Ýëåãå üôé ç «ñ. ÁõãÞ» Þôáí ìéá ðåñéèùñéáêþ ïìüäá ðïõ äå èüðñåðå íá ôåèåß åêôüò íüìïõ «ãéá íá ìçí çñùïðïéçèåß». ÁõôÞ ôçí ðïëéôéêþ ôç óõíå ßæïõí áêüìá êáé óþìåñá ðïõ ïé íáæß Ý ïõí áðï áëéíùèåß êáé Ý ïõí ãßíåé åðßóçìï ðáñáêñüôïò. ÌÜëéóôá áêüìá êáé ôþñá ðïõ ï ÓÕÑÉÆÁ êáôáøçößæåé óôç ÂïõëÞ ôçí ôéìùñßá ôùí «âïõëåõôþí» ôçò ñõóþò ÁõãÞò, ôï ÓÅÊ ìå ôïí Á- ÍÔÁÑÓÕÁ Ý ïõí áíáëüâåé íá ôïí îåðëýíïõí óôþíïíôáò ìáæß ôïõ «áíôéíáæéóôéêýò ðñùôïâïõëßåò» êáé ðïñåßåò ìå ôï åóêåììýíá äéöïñïýìåíï óýíèçìá «Íá êëåßóïõí ôá ãñáöåßá ôçò ñ. ÁõãÞò». Áõôü ôï óýíèçìá âïëåýåé ôïí ÓÕÑÉÆÁ ãéáôß ðáñáêüìðôåé ìå áñéóôåñþ öñáóåïëïãßá ôï «åêôüò íüìïõ ç ñ. ÁõãÞ». Ç äéáöïñü åßíáé üôé ôï «åêôüò íüìïõ» õðï ñåþíåé ôçí áóôéêþ ôüîç, üëá ôá êïéíïâïõëåõôéêü êüììáôá êáé ôï êñüôïò ãåíéêü, íá áðáãïñåýóïõí ïëïêëçñùôéêü ôïõò íáæß åãêëçìáôßåò, üðùò ãßíåôáé óå üëåò ôéò óôïé åùäþò äçìïêñáôéêýò þñåò, åíþ ôï «íá êëåßóïõí ôá ãñáöåßá» óçìáßíåé ìåñéêþ áðáãüñåõóç, ðïõ ôçí åõèýíç ôçò áõôü ôï óýíèçìá ôçí áíáèýôåé ðñáêôéêü óôéò ôïðéêýò äéáìáñôõñßåò ôùí ðïëéôþí êáé óôïõò ôïðéêïýò óõó åôéóìïýò äýíáìçò. Áðü ôçí Üëëç óå áíôßèåóç ìå üëïõò áõôïýò ðïõ «îý áóáí» åðß 15 ñüíéá íá é- äñýóïõí Ýíá áíôéíáæéóôéêü ìýôùðï êáé ôï èõìþèçêáí ôþñá - ðïõ ôï áõãü ôïõ öéäéïý Ýãéíå âüáò - êëýâïíôáò ôï üíïìá Üëëùí, ç ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá öþíáæå áóôáìüôçôá üôé ç ðéï âáóéêþ ðñïûðüèåóç ãéá ôç óõíôñéâþ ôùí íáæß Þôáí ç ïõóéáóôéêþ åíüôçôá ôïõ íôüðéïõ ìå ôï ìåôáíáóôåõôéêü ðñïëåôáñéüôï. Ãé áõôü êáôþããåéëå ôçí áíôéäñáóôéêþ ðïëéôéêþ ôùí «áíïé ôþí óõíüñùí» ðïõ ðñïùèïýóáí êáé ðñïùèïýí ï ÓÕÑÉÆÁ êáé ï ÁÍÔÁÑÓÕÁ ÓÅÊ êáé êõñßùò êáôþããåéëå üôé áõôïß äý ôçêáí åðß 20 ñüíéá, óéùðçñü Þ áíïé- ôü, ôçí ðïëéôéêþ ôïõ óðáóìýíïõ ìåñïêüìáôïõ ãéá ôïõò ìåôáíüóôåò, ç ïðïßá êáé Ýâáëå ôá èåìýëéá ôçò åèíïñáôóéóôéêþò äéüóðáóçò åëëþíùí êáé ìåôáíáóôþí åñãáôþí. Ôá ðáñáðüíù óçìáßíïõí üôé ñåéáæüìóóôå ìéá íýá øçëïý åðéðýäïõ áíôéöáóéóôéêþ ðïëéôéêþ. ÁõôÞ óçìáßíåé âáèåéü óýíäåóç ôùí áíôéöáóéóôþí ìå ôéò ìüæåò ôïõ ëáïý ðïõ åßíáé óþìåñá óå áðüãíùóç, êáé ôáõôü ñïíá áóôáìüôçôç ðïëéôéêþ äéáöþôéóç ãéá íá êáôáëüâïõí áõôýò ïé ßäéåò ïé ìüæåò ìýóá áðü ôçí ðåßñá ôïõò ü é áðëü ðïéïé åßíáé ïé ñõóáõãßôåò áëëü ðïéï åßíáé ôï õðüëïéðï êñõöïíáæéóôéêü êáèåóôþò ðïõ ôïõò óôçñßæåé. Ãé áõôü èá ðñýðåé íá ôïíßæåôáé ðüíôá ç áíüãêç ôçò ðüëçò ôïõ áíôéöáóéóôéêïý ìåôþðïõ êáé åíüíôéá óôçí øåõôïôáîéêþ âßá, áí êáé êýñéá áé ìþ ôçò ðüëçò èá ðñýðåé íá åßíáé åíüíôéá óôçí ñáôóéóôéêþ âßá Áõôü ôï íýï áíôéöáóéóôéêü ìýôùðï ñåéüæåôáé ëïéðüí éäéáßôåñá ôïõò ðñáãìáôéêïýò áñéóôåñïýò êáé ôïõò êïììïõíéóôýò ôçò íýáò åðï Þò ãéá íá ðáëýøïõí óôçí ðñþôç ãñáììþ ôïõ ãéáôß ùñßò âáèåéü êáôáíüçóç ôçò ôáîéêþò ðüëçò êáé ùñßò øçëü âáèìü ïñãüíùóçò ï íåïíáæéóìüò äåí óõíôñßâåôáé ÐÜíôùò ïé äçìïêñáôéêýò ìüæåò äéøüíå Þäç ãéá ìéá áðüíôçóç óôçí ðñïóùñéíü ó åäüí áíåìðüäéóôç ðñïýëáóþ ôùí íáæéóôþí. Áõôïß êáé ïé ðñïóôüôåò ôïõò ÜèåëÜ ôïõò èá îáíáóôþóïõí óôá ðüäéá ôçò êáé óå ðïëý áíþôåñç âüóç ôçí êáôáöáãùìýíç áðü ôá ìýóá ìåôáðïëéôåõôéêþ äçìïêñáôßá êáé áñãüôåñá êáé ôçí áêüìá ðéï ðñïäïìýíç ðïëõôå íåéáêþ åðáíáóôáôéêþ å- îýãåñóç ðïõ ôç ãýííçóå. ÊÁÔÁÃÃÅËÉÁ ÔÇÓ ÁÍÔÉÍÁÆÉÓÔÉÊÇÓ ÐÑÙÔÏÂÏÕËÉÁÓ Éäéáßôåñá óþìåñá ìå ôç ñáãäáßá êáôáóôñïöþ ôùí ðáñáãùãéêþí äõíüìåùí ôçò þñáò, ôç ñåïêïðßá, ôç óõíáêüëïõèç áíåñãßá êáé ôçí åîáèëßùóç ôïõ ëáïý, áõôþ ç ðïëéôéêþ ìáæéêïðïéåß üóï ôßðïôå Üëëï ôïõò íáæß, êáèþò åìöáíßæåé ôç ñáôóéóôéêþ êôçíùäßá ôïõò óá ìýèïäï óùôçñßáò ôçò öôù- ïëïãéüò. Åðßóçò, êáé ßóùò ôï óçìáíôéêüôåñï áðü üëá, åßíáé üôé ç ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá áðïêüëõøå êáé êáôáããýëëåé óôáèåñü ôï âáèý åíïðïéçôéêü óõóôáôéêü ôùí çãåóéþí üëçò ôçò õðïôéèýìåíçò «áíôéñáôóéóôéêþò» áñéóôåñüò, ðïõ åßíáé ï êáëõììýíïò ôçò áíôéóçìéôéóìüò, ï ïðïßïò á- ðïôåëåß êáé ôï óþìá êáôáôåèýí ôïõ íáæéóìïý. Åßíáé áñáêôçñéóôéêü ðùò ïé ÓÕÑÉ- ÆÁ, ÁÍÔÁÑÓÕÁ êáé ÓÅÊ óéþðçóáí âñïíôåñü êáé óõíýíï á êáé óõíå ßæïõí íá óéùðïýí ðïõ ôá áíþôáôá äéêáóôþñéá ôçò þñáò Ý ïõí áèùþóåé ôïí áñ éíáæéóôþ Ê. Ðëåýñç ìå áíïé ôü áíôéóçìéôéêü êáé öéëïíáæéóôéêü åðé åéñþìáôá, ìåôáôñýðïíôáò Ýôóé ôçí ÅëëÜäá óôï ðñþôï åðßóçìá áíôéóçìéôéêü êñüôïò óôçí Åõñþðç. Ç ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá êáëåß üëïõò ôïõò äçìïêñüôåò áíôéöáóßóôåò íá êáôáããåßëïõí ìå êüèå ôñüðï áõôþ ôçí ðïëéôéêþ ðëáóôïðñïóùðßá ôùí ÓÕÑÉÆÁ ÁÍÔÁÑÓÕÁ ÓÅÊ, ôçí ôüóï óðüíéá óå êõíéóìü êáé óå öáóéóôéêþ ëïãéêþ. Ôï êüëåóìá áõôü ôï áðåõèýíïõìå êáé óå üðïéïõò áíôéíáæéóôýò áêïëïõèïýí ôá ðáñáðüíù êüììáôá. Óå êüèå ðåñßðôùóç ç ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá äåí ðñüêåéôáé íá áöþóåé áõôþ ôçí áðüôç íá ðåñüóåé. ôóé ïé åìðíåõóôýò ôçò ü é ìüíï äåí èá óõóêïôßóïõí ôá ðñüãìáôá üðùò áíüçôá åëðßæïõí, áëëü èá âïçèþóïõí ÜèåëÜ ôïõò óôï îåêáèüñéóìá ôùí éäåþí êáé ôùí èýóåùí óôç âüóç ôïõ áíôéöáóéóôéêïý êéíþìáôïò. Áõôü ôï îåêáèüñéóìá åßíáé óþìåñá áðáñáßôçôï ãéá ôç äçìéïõñãßá åíüò ðñáãìáôéêïý ðëáôéïý, äåìýíïõ ìå ôï ëáü, áíôéíáæéóôéêïý ìåôþðïõ ðïõ èá óõíôñßøåé ôåëéêü ôç ñõóáõãßôéêç, åãêëçìáôéêþ, êáèåóôùôéêþ óõììïñßá. Áõôüò ï äñüìïò åßíáé ìáêñýò êáé åðþäõíïò áëëü åßíáé ï ìüíïò íéêçöüñïò. ÁèÞíá, 24 Óåðôåìâñßïõ 2012

7 ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2012 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Óåëßäá 7 ÊÁÔÙ ÏÉ ÅÃÊËÇÌÁÔÉÅÓ ÔÙÍ 7 ÊÏÌÌÁÔÙÍ! Áóýëëçðôï ôï óáìðïôüæ ôïõò óôç âéïìç áíßá ìå ôéò øçëýò ôéìýò ôçò åíýñãåéáò! Ôï óáìðïôüñéóìá ôçò ïéêïíïìßáò, éäéáßôåñá ôçò âéïìç áíéêþò ðáñá ãùãþò êáèþò åðßóçò êáé ç åíåñãåéáêþ åîüñôçóç áðü ôï ñþóéêï öõóéêü áýñéï åßíáé ôá âáóéêü åñãáëåßá ìå ôá ïðïßá ôï äéáêïììáôéêü êáèåóôþò óå åðßðåäï êïñõöþò ïäçãåß ôç þñá óôçí áãêáëéü ôïõ ñùóïêéíýæéêïõ Üîïíá. Ôï êáèåóôþò ü é ìüíï óáìðïôüñåé ôçí áíüðôõîç ôùí íôüðéùí ðçãþí åíýñãåéáò üðùò åßíáé ï ëéãíßôçò óôçí ðáñáãùãþ çëåêôñéóìïý, áëëü öñïíôßæåé ìå êüèå ôñüðï íá ôõðþóåé üóç âéïìç áíßá, éäéáßôåñá âáñéü, Ý åé áðïìåßíåé áðü ôçí êáôáóôñïöéêþ ôïõ ðïëéôéêþ. Åßíáé ãíùóôü üôé âüóåé äéåèíþí óõìöùíéþí êüèå þñá Ý åé ôï äéêáßùìá íá åêðýìðåé Ýíá ïñéóìýíï ðïóü «áåñßùí ôïõ èåñìïêçðßïõ» êõñßùò äéïîåßäéï ôïõ Üíèñáêá CO2. Ìå ôï óçìåñéíü óýóôçìá åëýã ïõ ôùí åêðïìðþí áåñßùí ôïõ èåñìïêçðßïõ, êüèå åíåñãïâüñá âéïìç- áíßá, ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé ïé çëåêôñïðáñáãùãéêýò ìïíüäåò, äéêáéïýôáé Ýíá óçìáíôéêü áñéèìü «äéêáéùìüôùí ñýðùí». ¼ôáí ôïí îåðåñüóåé, ìðïñåß íá ðëçñþóåé ãéá íá áãïñüóåé ôá «äéêáéþìáôá» ðïõ ôçò ëåßðïõí áðü ôá «ñçìáôéóôþñéá ñýðùí» ðïõ ëåéôïõñãïýí äéåèíþò. Åêåß âãáßíïõí ðñïò ðþëçóç ðåñéóóåõïýìåíá «äéêáéþìáôá» Þ «äéêáéþìáôá» ðïõ áðïêôïýí Üëëåò åôáéñåßåò ëüãù ôçò ïéêïëïãéêþò äñáóôçñéüôçôüò ôïõò (üðùò ãéá ðáñüäåéãìá ëüãù ôçò ðáñáãùãþò åíýñãåéáò á- ðü áíáíåþóéìåò ðçãýò). Óôçí ÅëëÜäá üëåò ïé åíåñãïâüñåò âéïìç áíßåò ó åäüí êáëýðôïíôáé áðü ôá äùñåüí «äéêáéþìáôá» ðïõ ôïõò Ý ïõí êáôáíåìçèåß. ÌÜëéóôá ìå ôçí êñßóç, ðïëëýò âéïìç áíßåò Ý ïõí ðåñéóóåõïýìåíá äéêáéþìáôá áöïý Ý ïõí åëáôôþóåé ôçí ðáñáãùãþ ôïõò êáé ðïëëýò Üëëåò Ý ïõí êëåßóåé. Ç ìüíç åðé åßñçóç ðïõ áãïñüæåé «äéêáéþìáôá» ñýðùí åßíáé ç ÄÅ- Ç ëüãù ïñéóìýíùí ðáëéþí ëéãíéôéêþí ìïíüäùí ðïõ äéáèýôåé. Ôá äéêáéþìáôá áõôü äåí õðåñâáßíïõí ôá 5 åêáô. åõñþ. ¼ìùò áðü ôá ðñüãìáôá áëëüîáíå äñáóôéêü. Ôüôå ìðçþêå óå å- öáñìïãþ óå üëç ôçí Åõñþðç Ýíáò íýïò ìç áíéóìüò åìðïñßáò ñýðùí (ETS). Ìå âüóç ôï íýï êáèåóôþò, êáôáñãåßôáé ç äùñåüí êáôáíïìþ «äéêáéùìüôùí» áåñßùí ñýðùí CO2 óôçí çëåêôñïðáñáãùãþ êáé óõíåðþò ïé çëåêôñéêýò åôáéñåßåò üðùò ç ÄÅÇ èá ðñýðåé íá ðëçñþíïõí óôï åèíéêü «ðñüóéíï ôáìåßï» êáé óôá äéåèíþ ñçìáôéóôþñéá ãéá üëá ôá «äéêáéþìáôá» ðïõ áíôéóôïé ïýí óôçí ðáñáãùãþ ôïõò. Õðïëïãßæåôáé ü- ôé ìå âüóç ôéò óçìåñéíýò ñçìáôéóôçñéáêýò ôéìýò, ïé ïðïßåò áíáìýíåôáé íá áõîçèïýí, ç ÄÅÇ èá åðéâáñõíèåß ìå ðåñßðïõ 500 åêáô. åõñþ ôï ñüíï. Åßíáé ðñïöáíýò üôé áõôü ôï åðéðëýïí êüóôïò èá ôï ðåñüóåé ç ÄÅÇ óôïõò êáôáíáëùôýò. Áêüìç êáé áí óôá ïéêéáêü ôéìïëüãéá ç ÄÅÇ äåí åðéâüëëåé áõîþóåéò åßíáé õðï ñåùìýíç íá ôï êüíåé óôá ôéìïëüãéá ôçò õøçëþò êáé ôçò ìýóçò ôüóçò, äçëáäþ óôá ôéìïëüãéá ôçò âéïìç áíßáò. «Ùóôüóï, üðùò óçìåéþíïõí êýêëïé ôçò åëëçíéêþò åðé åéñçìáôéêþò êïéíüôçôáò, ðåñáéôýñù áýîçóç ôïõ åíåñãåéáêïý êüóôïõò óå ìéá Þäç åéìáæüìåíç âéïìç áíßá èåùñåßôáé âýâáéïí üôé èá å- ðéöýñåé êáèïñéóôéêü ðëþãìá óôçí á- íôáãùíéóôéêüôçôü ôçò. «ÅëÜ éóôåò âéïìç áíßåò èá ìðïñýóïõí íá áíôáðåîýëèïõí» ëýãåôáé áñáêôçñéóôéêü. Ïé ßäéïé õðïóôçñßæïõí üôé ç þñá ìáò ü é ìüíïí õðþñîå ðüíôá ðñüèõìç íá õéïèåôþóåé ôéò íýåò ðåñéâáëëïíôéêýò äåóìåýóåéò, áëëü åðéðëýïí äåí Ý åé êüíåé êáìßá ðñïåôïéìáóßá Þ ðñïåñãáóßá, þ- óôå íá åêìåôáëëåõôåß ôéò äõíáôüôçôåò ðñïóôáóßáò áðü ôéò åðéðôþóåéò ôïõ ìç- áíéóìïý Þ áêüìç êáé ãéá íá ëüâåé ìéá åîáßñåóç üðùò óõíýâç ìå ôçí ðåñßðôùóç áñêåôþí Üëëùí ùñþí» (http://www.energypress.gr/ news/rypoi:-epibarynsh-500-ekat.-tohrono-sthn-hlektrikh-agora). ¼ðùò åßíáé ãíùóôü ï ìç áíéóìüò å- ëýã ïõ ôùí ñýðùí (ÅÔS) éó ýåé ìüíï ãéá ôéò åõñùðáúêýò þñåò. ¼ôáí îåêßíçóå áõôþ ç äéáäéêáóßá ïé þñåò ðïõ ìðþêáí ôåëåõôáßåò óôçí ÅõñùðáúêÞ íùóç (Âïõëãáñßá, Ðïëùíßá, Ñïõìáíßá, Êýðñïò ê.ëð. ) õðýâáëëáí ó åôéêü áßôçìá êáé êáôüöåñáí íá å- îáéñåèïýí áðü ôéò õðï ñåþóåéò ôïõ ìç áíéóìïý ìý ñé ôï ÊÜôé ôýôïéï èá ìðïñïýóå íá êüíåé êáé ç þñá ìáò, åéäéêü ëüãù ôçò ðñùôïöáíïýò êñéóçò ðïõ áíôéìåôùðßæåé, åüí ôï æçôïýóå, ðñüãìá ðïõ äåí Ýêáíå êáèþò, üðùò ó ïëéüæïõí ðáñüãïíôåò ôçò âéïìç áíßáò, «ç ðïëéôéêþ åðéëïãþ ôùí ðñïçãïýìåíùí êõâåñíþóåùí Þôáí ç õðïóôþñéîç ôçò ðñüóéíçò áíüðôõîçò, ùñßò üìùò íá Ý ïõìå ôá åöüäéá» (óôï ß- äéï). Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá áõôü äåí åßíáé ðáñüëåéøç áëëü ìéá áêüìá óõãêåêñéìýíç ìýèïäïò âéïìç áíéêïý óáìðïôüæ áêüìá êáé ðüíù óôçí êñßóç. Åðßóçò åßíáé êáé ìéá ìýèïäïò ãéá íá âáèýíåé ç åîüñôçóþ ôçò þñáò áðü ôï ñþóéêï öõóéêü áýñéï. Ôï öõóéêü áýñéï Ý åé ðïëý ëßãïõò ñýðïõò ôïõ èåñìïêçðßïõ êáé âýâáéá ïé ñùóüäïõëïé åîáñôïýí ôç þñá áðïêëåéóôéêü áðü ôï ñþóéêï áýñéï êáôáñãþíôáò åíáëëáêôéêïýò ðáñü ïõò á- åñßïõ üðùò åßíáé ôï áëãåñéíü öõóéêü áýñéï. Åðßóçò ïé äéáêïììáôéêïß óáìðïôáñéóôýò äåí öñüíôéóáí íá áîéïðïéþóïõí ôéò äõíáôüôçôåò ãéá ôçí Üìâëõíóç ôùí êáôáóôñïöéêþí åðéðôþóåùí ðïõ èá Ý- åé óôç âéïìç áíßá ç áýîçóç ôçò ôéìþò ôïõ ñåýìáôïò. Ç ÅõñùðáúêÞ Å- ðéôñïðþ ìå ôçí Ïäçãßá 29/2009 ó åäßáóå äçëáäþ Ýíáí ìç áíéóìü õðïóôþñéîçò - áíôéóôüèìéóçò ôçò åðéâüñõíóçò ãéá ôéò âéïìç áíßåò Ýíôáóçò åíýñãåéáò üðùò ìåôáëëïõñãßá, áëïõìßíéï, áëõâïõñãßá, áñôß, êëùóôïûöáíôïõñãßá ê.ë.ð ðñïâëýðïíôáò ôçí åðéäüôçóþ ôïõò êáôü Ýíá ðïóïóôü ðåñßðïõ 60% áíüëïãá ìå ôçí åðé åßñçóç êáé ôçí áîéïëüãçóþ ôçò óå ó Ýóç ìå ôéò âýëôéóôåò ðñáêôéêýò. Ùóôüóï ç Ïäçãßá êáèïñßæåé ìüíï ôï ìýãéóôï ðïóü åðéäüôçóçò ðïõ ìðïñåß íá ðüñåé ìéá åãêáôüóôáóç êáé ôï êüèå êñüôïò-ìýëïò Ý åé ôçí åõ- Ýñåéá íá áðïöáóßóåé ãéá ôï ýøïò êáé ôï ìç áíéóìü ôùí åðéäïôþóåùí ðñïò ôç âéïìç áíßá. ÅðåéäÞ ç õðïóôþñéîç èá ðáñý åôáé áðü åèíéêïýò ðüñïõò, äçìéïõñãïýíôáé ìåãüëåò áíéóïññïðßåò å- íôüò ôçò Åõñþðçò, áöïý êüðïéåò þñåò (ð.. Áããëßá, Ãåñìáíßá ê.ëð.), Ý ïõí äéáèýóéìïõò ðüñïõò êáé Þäç Ý ïõí äåóìåõôåß ãéá ìýãéóôç åðéäüôçóç ôçò âéïìç áíßáò ôïõò Ý ïíôáò êáèïñßóåé ìüëéóôá ìå áêñßâåéá ôï ìç áíéóìü åðéäüôçóçò. Êáé åêôüò áðü üëá áõôü ãéá íá åðéâáñýíïõí ôï êüóôïò ðáñáãùãþò ñåýìáôïò ôá åöôü êüììáôá ðñïþèçóáí åíåñãçôéêü Þ ìå ôç óéùðþ ôïõò êáé ìéá Üëëç óáìðïôáñéóôéêþ ðïëéôéêþ: Õðï- ñýùóáí ôç ÄÅÇ íá ðëçñþíåé, äçëáäþ íá åðéäïôåß óå ðïëëáðëüóéåò ôéìýòôï ñåýìá ðïõ Ýðáéñíå áðü ôá öùôïâïëôáéêü óå ó åóç ìå ôá ëåöôü ðïõ ðëþñùíå ãéá ôçí íôüðéá ëéãíéôéêþ ðáñáãùãþ. ôóé Ýâáëáí ìýóá ôç ÄÅÇ êáôü ðïëëü äéò ðüëé ðüíù óôçí êñéóç ïðüôå ç ÄÅÇ èá áðáíôþóåé ìå íýá áýîçóç ôçò ôéìþò ôïõ ñåýìáôïò. Ìå üëåò áõôýò ôéò åóêåììýíá êáôáóôñïöéêýò åíýñãåéåò êáé ðáñáëåßøåéò ôùí åöôü êïììüôùí ( Þ ìüëëïí ôùí 6 êïììüôùí êáé ôçò ìéáò äïëïöïíéêþò óõììïñßáò) ôï êüóôïò ôùí åëëçíéêþí ðñïúüíôùí èá óõíå ßóåé, ðáñü ôçí óõíôñéâþ ôçò áîßáò ôçò åñãáôéêþò äýíáìçò íá åßíáé øçëü, ìå áðïôýëåóìá ôï Ýëëåéììá óôï Éóïæýãéï ôñå ïõóþí Óõíáëëáãþí, åîáéôßáò ôïõ ïðïßïõ äçìéïõñãþèçêå ôï ðñùôïöáíýò ñýïò ôçò þñáò ìáò, èá óõíå ßæåé íá øçëþíåé. ÐáñÜëëçëá êáé ç ëßãç âéïìç áíßá ðïõ áðýìåéíå èá ðáñáðáßåé êáé èá áñãïóâþíåé åíþ ï ëáüò èá ðåéíüåé üëï êáé ðåñéóóüôåñï.. Áõôü öáßíåôáé ðéï êáèáñü óôéò ìåôáëëïõñãéêýò âéïìç áíßåò, óôá ôóéìýíôá êëð ïé ïðïßåò åßíáé êáôü êýñéï ëüãï åîáãùãéêýò âéïìç áíßåò. Óå áíôßèåóç ìå ôçí Éñëáíäßá ðïõ Ýêáíå üôé ìðïñïýóå ãéá íá ìåéþóåé ôï êüóôïò ðáñáãùãþò êáé íá áõîþóåé Ýôóé ôéò åîáãùãýò ôçò áðïêôþíôáò èåôéêü éóïæýãéï,ç ÅëëÜäá õðü ôçí çãåóßá ôùí ðñïâïêáôüñùí Ýêáíå ôï áíôßèåôï. Óýìöùíá ìå Ýñåõíá ôïõ ÓõíäÝóìïõ Âéïìç áíéþí Âïñåßïõ ÅëëÜäïò(ÓÂÂÅ) «Ôá ôåëåõôáßá ôýóóåñá ñüíéá êáôáãñüöïíôáé áõîþóåéò 45% óôçí ôéìþ ôçò çëåêôñéêþò åíýñãåéáò. ÓõãêåêñéìÝíá, ôï ÄåêÝìâñéï ôïõ 2010 ôï êüóôïò ôïõ çëåêôñéêïý ñåýìáôïò áõîþèçêå êáôü 17% óå ó Ýóç ìå ôï ÄåêÝìâñéï ôïõ 2009, åíþ ôï ÄåêÝìâñéï ôïõ 2011 åðéâëþèçêå íýá áýîçóç êáôü 9,5% óå ó Ýóç ìå ôï ÄåêÝìâñéï ôïõ ÐáñÜëëçëá, êáé óýìöùíá ìå ôá åðßóçìá óôïé åßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÓôáôéóôéêÞò Áñ Þò, ôïí Éïýëéï ôïõ 2012 êáôáãñüöçêå áýîçóç óôçí ôéìþ ôçò çëåêôñéêþò åíýñãåéáò êáôü 13,9%. ¼ðùò åðéóçìáßíåôáé, áðü ôçí êáôüóôáóç áõôþ ðëþôôïíôáé é- äéáßôåñá ïé åîáãùãéêýò âéïìç áíßåò, ïé ïðïßåò ðñýðåé íá áíôéìåôùðßóïõí ôïí äéåèíþ áíôáãùíéóìü Ý ïíôáò ìåãáëýôåñï êüóôïò åíýñãåéáò. ÌÜëéóôá, äåäïìýíïõ üôé ôï êüóôïò å- íýñãåéáò óå ðïëëïýò êëüäïõò áðïôåëåß ôï äåýôåñï ìåãáëýôåñï óôïé åßï êüóôïõò ðáñáãùãþò ìåôü ôçí ðñïìþèåéá ðñþôùí õëþí, ãßíåôáé áíôéëçðôü ðüóï ìåãüëçò Ýêôáóçò åßíáé ôï áíôáãùíéóôéêü ìåéïíýêôçìá ôùí åëëçíéêþí å- ðé åéñþóåùí óôéò áãïñýò ôïõ åîùôåñéêïý. ÐÝñáí üìùò ôùí áõîþóåùí áõôþí ïé åðé åéñþóåéò êáëïýíôáé íá ðëçñþóïõí áýîçóç óôï ôýëïò ÁÐÅ, áýîçóç óôïí ÅÖÊ êáé åéóöïñü ÄÅÔÅ. Åßíáé áñáêôçñéóôéêþ ç åîýëéîç ôïõ ôýëïõò õðýñ ÁÐÅ óôïõò êáôáíáëùôýò ìýóçò ôüóçò. ÓõãêåêñéìÝíá, ôï ôýëïò ÁÐÅ á- ðü 1,69 åõñþ áíü MWh ôï 2011 Ýãéíå 5,25 åõñþ óôéò áñ Ýò ôïõ 2012, åíþ áðü ôéò 9 Áõãïýóôïõ áðïöáóßóôçêå áðü ôç ÑõèìéóôéêÞ Áñ Þ ÅíÝñãåéáò ãéá ôçí ðåñßïäï Áõãïýóôïõ Áõãïýóôïõ 2013 íá äéáìïñöùèåß óå 7,17 åõñþ áíü MWh. Áõôü óçìáßíåé üôé ãéá ôç ìýóç ôüóç (ìåãüëç ðëåéïøçößá ôùí ìåôáðïéçôéêþí åðé åéñþóåùí) Ýíáò ëïãáñéáóìüò ôùí åõñþ ôï 2011 Ýãéíå åõñþ óôéò áñ Ýò ôïõ 2012 êáé ðëýïí äéáìïñöþíåôáé óå åõñþ, ðüíôïôå ãéá ôçí ßäéá êáôáíüëùóç» (ÅîðñÝò, 17/9/ 2012). Ôáõôü ñïíá ìå ôéò áõîþóåéò óôï êüóôïò ôçò çëåêôñéêþò åíýñãåéáò áõîþèçêå ôï êüóôïò ôçò åíýñãåéáò êáé óôéò õðüëïéðåò ðïõ ñçóéìïðïéïýí åßôå ìáæïýô, åßôå öõóéêü áýñéï, åßôå íôßæåë. Óýìöùíá ìå ôçí ðáñáðüíù Ýñåõíá, ç ôéìþ ôïõ ìáæïýô ãéá ôç âéïìç áíßá êáé ôçí ðáñáãùãþ çëåêôñéêþò åíýñãåéáò å- ðéâáñýíåôáé áðü ôïí Åéäéêü Öüñï ÊáôáíÜëùóçò. Ï öüñïò áõôüò åßíáé ôñåéò ìå ðýíôå öïñýò õøçëüôåñïò áðü ôïí áíôßóôïé ï ðïõ åðéâüëëåôáé óå áñêåôýò þñåò ôçò ÅõñùðáúêÞò íùóçò. Óôï íôßæåë ï ÅÖÊ áí óõãêñéèåß ìå ôéò þñåò ôçò ÅÅ, åßíáé ðåñßðïõ 70% õøçëüôåñïò. Óýìöùíá êáé ìå ôá åðßóçìá óôïé åßá ôçò Eurostat ôïõ ÌáÀïõ 2012 ç ÅëëÜäá åßíáé ç 6ç áêñéâüôåñç þñá ìåôáîý ôùí 27 ôçò ÅÅ. ÐñÝðåé íá óçìåéùèåß üôé ó åäüí üëåò ïé þñåò ôçò ÅÅ Ý ïõí èåóìïèåôþóåé áñêåôü áìçëüôåñï ÅÖÊ óôï íôßæåë ãéá ôç âéïìç áíßá, óõãêñéôéêü ìå ôïí ÅÖÊ ðïõ åðéâüëëïõí ãéá ôï íôßæåë êßíçóçò. Óôï öõóéêü áýñéï óýìöùíá ìå ôï ÓÂÂÅ ôá ðñïâëþìáôá óôçí ôéìþ ôïõ öõóéêïý áåñßïõ áöïñïýí ôç óýíäåóþ ôçò ìå áõôþ ôïõ ðåôñåëáßïõ, ãåãïíüò óõíý åéá óôç óåë. 13

8 Óåëßäá 8 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2012 Íá ìçí ðáñáäïèïýí ïé óéäçñïäñïìéêýò ìåôáöïñýò óôï êéíýæéêï êáé óôï ñþóéêï öáóéóôéêü ìïíïðþëéï ÇóéäçñïäñïìéêÞ ãñáììþ ðïõ åíþíåé ôï åìðïñéêü ëéìüíé ôïõ ÐåéñáéÜ áðü ôï Éêüíéï ìå ôï óéäçñïäñïìéêü äßêôõï ôçò þñáò ó åäüí ïëïêëçñþèçêå. Ãé áõôü êáé ïé åöôü êïììáôéêýò çãåóßåò âéüæïíôáé íá ðáñáäþóïõí ôéò åìðïñéêýò óéäçñïäñïìéêýò ìåôáöïñýò ôïõ ÏÓÅ óôçí Cosco ãéá íá ìåôáöýñåé óôçí Åõñþðç ôá åìðïñåýìáôü ôçò áðü ôçí ðñïâëþôá ÉÉ ôïõ ÐåéñáéÜ. ¹äç äéýññåõóáí óôïí ôýðï Ýíá fast track ôïõ íýïõ îåðïõëþìáôïò üëïõ ôïõ ÏËÐ óôçí Cosco ìý ñé ôï ôýëïò Ïêôùâñßïõ. ÁõôÞ åßíáé ç ðñüèåóþ ôïõò. Ôï áí èá ôï êáôáöýñïõí åßíáé êüôé Üëëï, áí êáé ðñïò ôï ðáñüí ïé ìüíïé ðïõ èá ìðïñïýóáí ßóùò íá ôïõò åìðïäßóïõí åßíáé ïé êïìéóüñéïé ôçò ÅÅ ãéá ôï åìðüñéï. Ïé ãåùðïëéôéêýò óõíýðåéåò áõôþò ôçò å- ðáðåéëïýìåíçò ðáñá þñçóçò óôïõò êéíýæïõò åßíáé ôåñüóôéåò. Ìå ôç óýíäåóç ôïõ åìðïñéêïý ëéìáíéïý ôïõ ÐåéñáéÜ ìå ôï óéäçñïäñïìéêü äßêôõï ôá êéíýæéêá åìðïñåýìáôá ðïõ öôüíïõí ìýóù ôïõ ÓïõÝæ óôçí ðñïâëþôá ÉÉ ôçò Cosco èá ìåôáöýñïíôáé óéäçñïäñïìéêü ìý ñé ôçí êåíôñéêþ êáé áíáôïëéêþ Åõñþðç ìåéþíïíôáò óå ôåñüóôéo âáèìü ôï êüóôïò êáé ôï ñüíï ìåôáöïñüò ôïõò óå ó Ýóç ìå ôéò óçìåñéíýò èáëüóóéåò äéáäñïìýò. Ãéá ï ôþ çìýñåò ìåßùóç ìéëüåé ï ôýðïò óå ó Ýóç ìå ôéò 12 óõíïëéêü çìýñåò ðïõ áðáéôïýíôáé óþìåñá. íáò Üëëïò äñüìïò ðïõ áêïëïõèïýí ôá êéíýæéêá åìðïñåýìáôá óþìåñá åßíáé áðü ôï ëéìüíé Êüðåñ ôçò Óëïâåíßáò êáé ìåôü ìå ôñáßíï ðñïò ôçí êåíôñéêþ êáé áíáôïëéêþ Åõñþðç áëëü ìå ôï ìåéïíýêôçìá üôé ôï ëéìüíé áõôü ìðïñåß íá äå ôåß ìüíï ìéêñü ðëïßá. Êáé áõôþ ç äéáäñïìþ üìùò êáèõóôåñåß ôï ßäéï êáé êïóôßæåé ðåñéóóüôåñï üðùò êáé ç óçìåñéíþ äéáäñïìþ ÐåéñáéÜò - êåíôñéêþ Åõñþðç ìå ôéò äéáäï éêýò ìåôáöïñôþóåéò êáé êáèõóôåñþóåéò. íáò ôñßôïò äñüìïò êéíýæéêùí åìðïñéêþí ìåôáöïñþí åßíáé èáëüóóéïò ìýóù ÓïõÝæ êáé ÃéâñáëôÜñ óôá åõñùðáúêü ëéìüíéá ôïõ âïññü êáé áðü åêåß ìå ôïõò Ãåñìáíéêïýò óéäçñïäñüìïõò êõñßùò ìåôáöïñü óôéò áãïñýò ôçò êåíôñéêþò êáé áíáôïëéêþò Åõñþðçò. Óôï ëéìüíé ôçò ÁìâÝñóáò óôï ïðïßï ç Cosco äéáèýôåé terminal äéáêßíçóå ôï ïêôüìçíï Éáíïõáñßïõ Áõãïýóôïõ êïíôýéíåñ, ëéãüôåñá êáôü 12,6% áðü áõôü ðïõ äéáêßíçóå ôï áíôßóôïé ï äéüóôçìá ôï 2011 (Çìåñçóßá 27/9/2012). Ôï êüóôïò êáé óå áõôþ ôçí äéáäñïìþ åßíáé áõîçìýíï óå ó Ýóç ìå ôçí äéáäñïìþ ÐåéñáéÜò-êåíôñéêÞ êáé áíáôïëéêþ Åõñþðç ìýóù ôçò íýáò óéäçñïäñïìéêþò óýíäåóçò ôïõ ÐåéñáéÜ. Ôï ëéìüíé ôçò ÍÜðïëçò, ðïõ åí ìýñåé åëýã åé ç Cosco ãéá íá êüíåé ìáæß ìå ôçí éôáëéêþ ìáößá êáé ëáèñåìðüñéï áëëüæïíôáò ôéò å- ôéêýôåò ôùí êéíýæéêùí ðñïúüíôùí êáé íá ôá åìöáíßæïõí ùò åõñùðáúêü, äåí åßíáé Ýíá ôüóï îýöñáãï áìðýëé üóï åßíáé ï ÐåéñáéÜò êáé ãåíéêü ç ÅëëÜäá ãéá ôïõò êéíýæïõò. ôóé åíþ áðü ôçí ÍÜðïëç äéáêéíþèçêáí óôï ðñþôï ïêôüìçíï ôïõ êïíôýéíåñ, ðåñéóóüôåñá êáôü 21,7% ôïõ áíôßóôïé ïõ äéáóôþìáôïò ôïõ 2011, ü- ðùò ðñïêýðôåé áðü ôá óôïé åßá ôçò Cosco, óôï ïêôüìçíï Éáíïõáñßïõ - Áõãïýóôïõ äéáêéíþèçêáí ìýóù ôïõ ÐåéñáéÜ êïíôýéíåñ. Óôï áíôßóôïé ï äéüóôçìá ôï 2011 åß áí äéáêéíçèåß ðåñß ôéò Ðñüêåéôáé ãéá áýîçóç 98,4%. Áêüìá ìå âüóç ôá óôïé åßá ôïõ åîáìþíïõ ôïõ 2012 ðïõ áíáêïßíùóáí ðñüóöáôá ïé ÊéíÝæïé, ï ÐåéñáéÜò ôïõò áðýöåñå Ýóïäá 69,5 åêáô äïëáñßùí üôáí áðü üëá ôá ôýñìéíáë ôá Ýóïäá ôïõò áíýñ ïíôáí óôá 165 åêáô äïëüñéá.». Åðßóçò «Ìåßùóç 7,3% óçìåßùóå ç äéáêßíçóç öïñôßïõ êáé áðü ôï óôáèìü ôïõ ÓïõÝæ ï ïðïßïò ùóôüóï ðáñáìýíåé ôï ìåãáëýôåñï õðåñðüíôéï êïíôýéíåñ ôýñìéíáë ôçò Cosco. Aðü ôçí Áßãõðôï ç Cosco óôïõò ðñþôïõò ïêôþ ìþíåò ôïõ 2012 äéáêßíçóå ðåñß ôá 2 åêáô êïíôýéíåñ». Óôá äõôéêü ôçò þñáò ìðïñïýí íá ìåôáöýñïíôáé óéäçñïäñïìéêü ôá êïíôýéíåñ ôçò Cosco áðü ôï óõíäåìýíï óéäçñïäñïìéêü ëéìüíé ôïõ ÐåéñáéÜ óôï ëéìüíé ôçò ÐÜôñáò êáé áðü åêåß óôá ëéìüíéá ôçò Á- äñéáôéêþò. Ï óáìðïôáñéóìýíïò äñüìïò Å- 65 ðïõ åíþíåé ôá ÓêÜñöåéá Ëáìßáò ìå ôçí Åãíáôßá óå óçìåßï êïíôü óôá ÉùÜííéíá êáé óôç óõíý åéá ìýóù Åãíáôßáò óôçí Ç- ãïõìåíßôóá, ôþñá ðáßñíåé ìéá åéäéêþ ðñïôåñáéüôçôá áðü ôï êáèåóôþò ãéá ôçí áðïðåñüôùóþ ôïõ, ü é ôüóï ãéá ôïí Üìåóï ëåéôïõñãéêü ôïõ ñüëï óôç óçìåñéíþ äéáêßíçóç ôùí êéíýæéêùí åìðïñåõìüôùí üóï ãéá ôï ãåãïíüò üôé ïé êéíýæïé âüæïõí êáé ôï Üëëï ôïõò ðüäé óôçí ÁäñéáôéêÞ ðïõ áðïôåëåß ìáæß ìå ôï Áéãáßï êáé ôï ÓïõÝæ, ôçí óôñáôçãéêþ ðýëç åéóüäïõ ôùí êéíýæéêùí åìðïñåõìüôùí óôçí Åõñþðç. Ôï ìåãüëï terminal ôïõ ÓïõÝæ ôçò Cosco ìáæß ìå áõôü ôçò ÍÜðïëçò êáé ôïõ ÐåéñáéÜ åßíáé ç óõíäõáóìýíç ðýëç åéóüäïõ óôçí ÅÅ ôùí êéíýæéêùí åìðïñåõìüôùí ðïõ óýìöùíá ìå ôçí ìåëýôç ôçò åôáéñåßáò Collier Énternational ìåôáôïðßæåôáé ó áõôþí üëï êáé ðåñéóóüôåñï ôï êýíôñï âüñïõò ôùí êéíýæéêùí ìåôáöïñþí áðü ôá ëéìüíéá ôïõ åõñùðáúêïý âïññü. Ná óçìåéùèåß üôé ôï 98% ôùí êéíýæéêùí ìåôáöïñþí ðñáãìáôïðïéïýíôáé áðü ôç èüëáóóá. O Ýëåã ïò åðïìýíùò üëïõ ôïõ ëéìáíéïý ôïõ ÐåéñáéÜ êáé ôçò íáõðçãïåðéóêåõáóôéêþò æþíçò ìå ôï îåðïýëçìá ôïõ ÏËÐ å- ðßóçò óôçí Cosco, ðïõ ðñïùèïýí ôá åöôü êüììáôá, áëëü êáé ìüíï ôï îåðïýëçìá ôùí óéäçñïäñïìéêþí ìåôáöïñþí óôçí Cosco ðïõ ðñïãñáììáôßæïõí ïé íôüðéïé êïõßóëéãêò, åëåõèåñþíåé ôïí åìðïñéêü äñüìï ôçò íïôéïáíáôïëéêþò Áóßáò ìýóù ÓïõÝæ ðñïò ôçí Åõñþðç. ÌåôáôñÝðåé Ýôóé ôïí ÐåéñáéÜ óôç ìåãáëýôåñç äéáìåôáêïìéóôéêþ åìðïñéêþ âüóç ôïõ êéíýæéêïõ ìïíïðþëéïõ óôï åîùôåñéêü êáé ôïí êáèéóôü, üðùò åêôéìïýìå, êýíôñï ëáèñåìðïñßïõ ôçò Êßíáò. Êáé ôï ëýìå áõôü ãéáôß ç Cosco æçôüåé óôéò äéáðñáãìáôåýóåéò ôùí ðáñá ùñþóåùí þñïõò ãéá ìåôáðïßçóç ôùí åéóáãüìåíùí ðñïúüíôùí áðü ôçí Êßíá. Áí êñßíïõìå á- ðü ôï äéáðéóôùìýíï ëáèñåìðüñéï ðïõ äéåîüãåôáé óþìåñá ìå ôá êéíýæéêá ðñïúüíôá óå üëç ôç þñá êáé ðïõ ùñßò ôçí êüëõøç ôïõ êáèåóôþôïò äåí åßíáé äõíáôüí íá Ý åé áõôþ ôçí ìåãüëç Ýêôáóç, Ýíá ëáèñåìðüñéï ðïõ åßíáé óå áðüëõôç áíôéóôïé ßá ìå ôïí áñðá ôéêü áñáêôþñá ôïõ êéíýæéêïõ êñáôéêïý ìïíïðþëéïõ, ïé þñïé ìåôáðïßçóçò áêüìá êáé áí äåí ôïõò äïèïýí åðßóçìá èá ñçóéìïðïéçèïýí ãéá ëáèñåìðüñéï. Ìðïñåß íá ñçóéìïðïéçèïýí ùò þñïé áëëáãþò åôéêåôþí óôá åìðïñåýìáôü ôïõò ðïõ èá ôá åìöáíßæïõí Ýôóé ùò íüìéìá, ðáñáãìýíá ôü á óôï Ýäáöïò ôçò ÅÅ äçëáäþ ðáñáãìýíá êáé ìåôáöåñüìåíá ôü á ìå ôçí åõñùðáúêþ åñãáôéêþ êáé äéåèíþ åìðïñéêþ íïìïèåóßá. Ï ñüëïò ôïõ ÈñéÜóéïõ åßíáé óçìáíôéêüò ãéá ôá ìåëëïíôéêü ìåôáöïñéêü êáé ëáèñåìðïñéêü ó Ýäéá ôùí êéíýæùí êáé ôùí íôüðéùí ëáêýäùí ôïõò. Ôï ôåñüóôéï terminal óôï ÈñéÜóéï ðïõ ó åäéüæåôáé íá êáôáóêåõáóôåß åßíáé ôï åóùôåñéêü «ëéìüíé» ôïõ ÐåéñáéÜ áðü ôï ïðïßï èá äéáêéíïýíôáé óéäçñïäñïìéêü üëá ôá êïíôýéíåñ ðïõ èá öôüíïõí óôï ëéìüíé. Óôçí áðïéêéáêþ êáôï Þ ôïõ ÈñéÜóéïõ áðü ôçí Êßíá áíôéóôýêåôáé ùò ôþñá ç ðáíßó õñç êåöáëáéêü êáé êåñäïöüñá èõãáôñéêþ ôïõ ÏÓÅ ðïõ äéá åéñßæåôáé ôçí áêßíçôç ðåñéïõóßá ôïõ êáé ëýãåôáé ÃÁÉÏÓÅ. ¼ìùò êáé ùñßò ôï ÈñéÜóéï ôï êéíýæéêï åìðüñéï ìðïñåß íá ðñáãìáôïðïéåßôáé áðü ôïí ÐåéñáéÜ, üðùò óõìâáßíåé êáé óþìåñá ðïõ áõôü ôï terminal äåí õðüñ åé áöïý ïé êéíýæïé óôçí ðñïâëþôá ÉÉ Ý ïõí óôþóåé Ýíá êýíôñï äéáêßíçóçò ôùí êïíôýéíåñ. Óýìöùíá ìå ôçí Eurostat ôï 2011 ïé êéíýæéêåò åðåíäýóåéò óôçí ÅÅ-27 Þôáí 3,1 äéò åõñþ êáé ïé åõñùðáúêýò óôçí Êßíá 17,7 äéò. Ïé åîáãùãýò ðñïúüíôùí ôçò ÅÅ ðñïò ôçí Êßíá ôï 2011 Þôáí: 136,2 äéóåêáôïììýñéá (+20% áðü ôï 2010) åíþ ïé åéóáãùãýò áðü ôçí Êßíá ôï 2011: 292,5 äéóåêáôïììýñéá (+3% áðü ôï 2010). ¼ëåò ïé þñåò ôçò ÅÅ Ý ïõí åëëåéììáôéêü åìðïñéêü éóïæýãéï ìå ôçí Êßíá åêôüò áðü ôçí Ãåñìáíßá ðïõ ôï ðñþôï åîüìçíï ôïõ 2011 åß- å èåôéêü éóïæýãéï ìüíï ìå 284 åêáô åõñþ! Ç êáôüóôáóç áõôþ äåí ïöåßëåôáé öõóéêü óôçí áðëçóôßá êáé ìüíï ôïõ äõôéêïý êåöáëáßïõ åîáéôßáò ôùí áìçëþí ìåñïêüìáôùí ôçò Êßíáò. Ôï êéíýæéêï ìïíïðþëéï ðñïùèåß óôáèåñü Üíéóåò åìðïñéêýò ó Ýóåéò áêüìá êáé ìå ôéò éó õñýò þñåò ôçò Äýóçò óôéò ïðïßåò äåí ìðïñåß öõóéêü íá ðõñïâïëåß áêüìá ôïõò åñãüôåò üðùò êüíåé óôçí ÁöñéêÞ Þ íá áñðüæåé ôéò ðëïõôïðáñáãùãéêýò ôïõò ðçãýò. Ïé ó Ýóåéò áõôýò åßíáé ç áíôáíüêëáóç óå äéåèíýò å- ðßðåäï ôùí åóùôåñéêþí ðáñáãùãéêþí ó Ýóåùí ôçò Êßíáò ðïõ áñáêôçñßæïíôáé áðü ôçí ðáñáãùãþ ôùí ðéï åîåëéãìýíùí ìç áíþí êáé ðñïúüíôùí ìå êëåììýíåò ôéò ðáôýíôåò ôéò ðåñéóóüôåñåò öïñýò êáé ìå ìåñïêüìáôá ôùí äýï åõñþ, åßíáé ç ôåñüóôéá äçëáäþ áíôáãùíéóôéêüôçôá ôïõ öáóéóôéêïý êéíýæéêïõ ìïíïðþëéïõ ðïõ ñß- íåé ôï êüóôïò ìýóá áðü ôçí ðéï êôçíþäç êáôáðßåóç ôïõ ðñïëåôáñéüôïõ ãéá íá ìðïñåß íá ðïõëüåé óôéò äéåèíåßò áãïñýò áêüìá êáé êüôù áðü ôï êüóôïò (íôüìðéãê) êáé ôçí ðáñáãìýíç áîßá íá ôçí ìåôáôñýðåé óõíôñéðôéêü óå êýñäïò ñß íïíôáò óôçí ðåßíá êáé óôçí åîáèëßùóç ôï ëáü êáé ôçí åñãáôéêþ ôüîç. ÊÝñäïò ðïõ ôï åìöáíßæåé óå ñçìáôéóôéêü êåöüëáéï, ìéá ôåñüóôéá õëéêþ äýíáìç ñçìáôïäüôçóçò ôùí êñáôéêþí åëëåéììüôùí êáé ðïëéôéêþò å- îüñôçóçò óôïí ðëáíþôç. Óôçí Êßíá ç åñãáóßá áìåßâåôáé åëü éóôá óå ó Ýóç ìå ôïí üãêï ôçò óõóóþñåõóçò ôïõ êåöáëáßïõ. ¼ëåò ïé êïììáôéêýò çãåóßåò êñýâïõí áðü ôï ëáü ôïí ôåñüóôéï óôñáôçãéêü ñüëï ôïõ ëéìáíéïý ôïõ ÐåéñáéÜ êáé ôçò þñáò ãéá ôçí ìåôáöïñü ôùí êéíýæéêùí å- ìðïñåõìüôùí ðñïò ôçí Åõñþðç áëëü êáé óôç äõôéêþ Ñùóßá êáé óôéò ãåéôïíéêýò ðñïò ôá äõôéêü ôçò þñåò. Ï ÓáìáñÜò ìå ôçí õðïóôþñéîç ÐÁÓÏÊ êáé ÄÇÌÁÑ Ýâáëå ìåôáîý Üëëùí ôçí é- äéùôéêïðïßçóç ôçò ÔÑÁÉÍÏÓÅ, ôïõ ÏË- Ð, ôïõ ÏÓÅ êáé üëùí ôùí ëéìáíéþí óôï ôåëåõôáßï ðñüãñáììá áðïêñáôéêïðïéþóåùí êáé õðïäýåôáé óôï êáèåóôùôéêü ðïëéôéêü èýáôñï ôïí áöåëþ õðïóôçñéêôþ ôçò «áíüðôõîçò». ÂÜæåé ôá ÌÌÅ íá ìéëïýí ãéá ßëéåò èýóåéò åñãáóßáò ðïõ èá äþóåé ç Cosco ìå ôï îåðïýëçìá ôçò ÔÑÁÉÍÏÓÅ. ÐáñïõóéÜæåé äçëáäþ ôï îåðïýëçìá ôùí õðïäïìþí ôçò þñáò ùò «áíüðôõîç», êñýâåé ôïí ãåùðïëéôéêü ñüëï ôçò ðáñüäïóçò ôùí ìåãáëýôåñùí ëéìáíéþí êáé ôùí ìåôáöïñþí ôçò þñáò óôçí Êßíá êáé óôçí Ñùóßá ðïõ èýëåé íá ðüñåé åêôüò áðü ôéò õðïäïìýò ôïõ ÏÓÅ (ðñïáöáíþò èá åííïåß êáé ôçí ÃÁÉÏÓÅ) êáé ôï ëéìüíé ôçò Èåóóáëïíßêçò. Åðßóçò êñýâåé ï ÓáìáñÜò ôïí îåôóßðùôá áíôåñãáôéêü áñáêôþñá ôïõ êéíýæéêïõ ìïíïðùëßïõ ðïõ, üðùò áêñéâþò êáé óôçí ðñïâëþôá ÉÉ, áðáéôåß ôïí Ýëåã ï ôùí ìéóèþí óôï íýï åðé åéñçìáôéêü ó Þìá Cosco-ÔÑÁÉÍÏÓÅ, äçëáäþ âüæåé óáí ðñïûðüèåóç ôï åñãáóéáêü êáèåóôþò ôçò ðåßíáò êáé ôçò êáôáðßåóçò üðùò áêñéâþò ôçò äüèçêå óôçí ðåñßðôùóç ôçò ðñïâëþôáò ÉÉ. Êñýâåé ôï ãåãïíüò üôé ï åêðñüóùðüò ôïõ Êåäßêïãëïõ ìéëüåé áóôáìüôçôá ãéá ôçí ðáñüäïóç ôçò Åýâïéáò ãéá âüóç óôï ñþóéêï óôüëï êáé ôï üôé ëåéôïõñãåß ùò åêðñüóùðïò ôùí ñþóéêùí êåöáëáßùí ãéá ôçí áãïñü åëëçíéêþí ðåñéïõóéáêþí óôïé åßùí. Ç øåõôïáñéóôåñü, øåõôïêêå ÓÕÑÉÆÁ êáé ÄÇÌÁÑ êáôáããýëëïõí ãåíéêü ôçí áðïêñáôéêïðïßçóç ôïõ ÏËÐ ôùí óéäçñïäñïìéêþí åìðïñéêþí ìåôáöïñþí ôïõ Ï- ÓÅ êëð ðáñéóôüíïíôáò ôïõò ðáôñéþôåò ðïõ äåí ðáñáäßäïõí ôü á ôïí ðëïýôï ôçò þñáò ôïõò óôï êåöüëáéï êáé óôá éäéùôéêü óõìöýñïíôá êáé èýëïõí íá ôïí êñáôïýí óôç ìïñöþ ôçò êñáôéêþò éäéïêôçóßáò ðïõ åßíáé å Ýããõï ôü á ãéá ôçí äéáôþñçóþ ôïõ. Åßíáé Ýêäçëïò üìùò ï ðñïäïôéêüò ôïõò ñüëïò áðü ôï ãåãïíüò üôé äåí êüíïõí êáìéü äéüêñéóç áíüìåóá óôï íôüðéï êáé ôï îýíï êåöüëáéï êáèþò êáé áíüìåóá óôï îýíï êåöüëáéï ãåíéêü êáé óôï íåïáðïéêéáêü êåöüëáéï Ñùóßáò êáé Êßíáò åéäéêü. Êáôáñãïýí äçëáäþ êüèå éìðåñéáëéóôéêü ðåñéå üìåíï ôùí ðáñá ùñþóåùí óôïõò ñùóïêéíýæïõò êáé êüèå Ýííïéá ðáôñéùôéóìïý óôï üíïìá ôü á ôïõ üôé üëåò ïé êáðéôáëéóôéêýò óõíáëëáãýò ßóåò Þ Üíéóåò åßíáé ôåëéêü ßäéåò. Ðñï ùñïýí êáé óôï åðüìåíï âþìá ãéá íá ãßíïõí ðåéóôéêïß êáé ëýíå íá áíáðôýîïõìå ôéò õðïäïìýò áõôýò êáé íá ôéò åêìåôáëëåõôïýìå åìåßò, äçëáäþ ôï êñüôïò (ðïõ ôü á äåí åßíáé êåöüëáéï) êáé ü é ôï êåöüëáéï (åííïïýí ôï éäéùôéêü êåöüëáéï). ËÝîç äåí ëýíå ãéá ôçí ðïëéôéêïïéêïíïìéêþ åîüñôçóç ôçò þñáò áðü ôçí Êßíá êáé ôç Ñùóßá ðïõ èá öýñïõí áõôïý ôïõ åßäïõò ïé åê ùñþóåéò. ËÝîç ãéá ôçí íåïáðïéêéïêñáôßá êáé ôçí êáôüñãçóç ôçò áíåîáñôçóßá ôçò þñáò ðïõ óõíéóôïýí ïé ðáñá ùñþóåéò óå öáóéóôéêýò õðåñäõíüìåéò üëùí ôùí õðïäïìþí óôñáôçãéêïý áñáêôþñá. ËÝîç ãéá ôïí Ýëåã ï ôùí ìåñïêüìáôùí óôçí íýá ÔÑÁÉÍÏÓÅ ðïõ âüæåé ç Cosco. ËÝîç ãéá ôï êéíýæéêï ëáèñåìðüñéï. ËÝîç ãéá îýíï êåöüëáéï üôáí ðñüêåéôáé ãéá îåðïýëçìá óôïõò êéíýæïõò êáé ñþóïõò. Ôï îýíï êåöüëáéï ôï ðïëåìüíå ìüíï üôáí åßíáé äõôéêü üðùò ôçí åëâåôéêþ MSC (ðïõ äåí åß å åãêáôáóôþóåé êáèüëïõ áðïéêïêñáôéêýò êáé áíôåñãáôéêýò õðåñåêìåôáëëåõôéêýò ó Ýóåéò óôïí ÐåéñáéÜ ) ðïõ ôçí ðýôáîáí Ýîù áðü ôïí ÐåéñáéÜ ãéá íá ôïí ðáñáäþóïõí óôçí Cosco. Áíôßèåôá ôï îåðïýëçìá ôçò ÔÑÁÉÍÏÓÅ óôï êéíýæéêï óôñáôéùôéêü ìïíïðþëéï, üðùò êáé ôçò ðñïâëþôáò ÉÉ êáé ôïõ ÏËÐ ôï åìöáíßæïõí óáí ìéá áðëþ ðáñá þñçóç óôï êåöüëáéï. Ç ìüíç áðüíôçóç óôï îåðïýëçìá ôçò þñáò áðü ôïõò íôüðéïõò ëáêýäåò åßíáé ç óõãêñüôçóç ôïõ áíôéöáóéóôéêïý áíôééìðåñéáëéóôéêïý ðáôñéùôéêïý áíôéñþóéêïõ ìýôùðïõ, ç ðñïóôáóßá êáé áíåîáñôçóßá ôçò þñáò áðü ôï íáæéóôéêü Üîïíá ðïõ êáèïäçãåßôáé ðïëéôéêü áðü ôç Ñùóßá.

9 ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2012 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Óåëßäá 9 Όχι στη σκανδαλώδη παράδοση της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη και της υπαίθρου της Ηπείρου στους νέους τσάρους Με κάθε μέσο προσπαθεί το καθεστώς να κατοχυρώσει στην κοινοπραξία της Simos Foods με το ρωσικό fund Strategic Initiatives Capital Partners την διαδικασία πώλησης της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη που διενεργείται από τον ειδικό εκκαθαριστή της υπό εκκαθάριση Αγροτικής Τράπεζας. Ωστόσο μεγάλες αντιδράσεις έχουν προκληθεί τόσο στην τοπική κοινωνία της Ηπείρου, δεδομένου ότι η εταιρία Simos Foods εμφανίζεται να χρωστάει περί τα 11 εκατ. ευρώ στην γαλακτοβιομηχανία (!), όσο και από τους ανταγωνιστές της που αντιδρούν στην αλλαγή των όρων του διαγωνισμού που έγινε τελευταία στιγμή για να ευνοηθεί η Ρώσικη κοινοπραξία παρά το γεγονός ότι δεν έκανε την μεγαλύτερη προσφορά. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν, η κοινοπραξία του ρωσικού fund με την Simos Foods, πολυεθνική Lactalis, η ΤΥΡΑΣ(ΟΛΥΜΠΟΣ), η Τουρκική Coban και η συνεργασία των ΕΑΣ Ηπείρου με την ΒΙΚΟΣ Α.Ε. η οποία έχει και την στήριξη των κτηνοτρόφων της περιοχής. Στο άρθρο με τίτλο Καβγάς μνηστήρων για τη Δωδώνη Η αλλαγή όρων του διαγωνισμού μείωσε την αξιολόγηση της εταιρείας πυροδοτώντας την επιχειρηματική διαμάχη ΤΟ ΒΗΜΑ (26/8/2012) διαβάζουμε: Την περασμένη Τετάρτη 22 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, έληξε ο χρόνος υποβολής των δεσμευτικών προτάσεων. Πριν από λίγες η- μέρες, λόγω της αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΑΤΕ, κρίθηκε σκόπιμο να αλλάξουν ορισμένοι όροι του διαγωνισμού. Ως εδώ όλα καλά. Ενας όμως από τους όρους που άλλαξε θέτει εκτός διαγωνισμού την εταιρεία Τυράς ΑΕ των αδελφών Σαράντη - όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν με επιστολή τους στον υπουργό Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα -, η οποία υπέβαλε και την υψηλότερη προσφορά, 28 εκατ. ευρώ, για την απόκτηση του μετοχικού ποσοστού της ΑΤΕ στη Δωδώνη. Και έτσι α- ποκτά το προβάδισμα ο δεύτερος κατά σειρά, η εταιρεία Σίμος Foods ΑΕ, η οποία υπέβαλε προσφορά 25 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα ο νέος όρος που μειώνει την αξιολόγηση της Τυράς Α.Ε στον διαγωνισμό αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα καταβληθεί το τίμημα. Ετσι οι αδελφοί Σαράντη δίνουν 10 εκατ. ευρώ μετρητά και 18 εκατ. ευρώ σε πέντε χρόνια. Στην επιστολή του ο κ. Σαράντης ζητεί την παρέμβαση του υπουργού Οικονομικών «προκειμένου ο διαγωνισμός να συνεχιστεί στο πλαίσιο της νομιμότητας και υπό καθεστώς πλήρους διαφάνειας, με την εξάλειψη των όρων που τέθηκαν δολίως και οι οποίοι ισοδυναμούν με ρήτρα αποκλεισμού για την εταιρεία μας και τέθηκαν παράνομα και καταχρηστικά με μόνο και αποκλειστικό σκοπό τη μη περαιτέρω συμμετοχή μας». Κάνουν επίσης λόγο για την άσκηση όλων των ένδικων μέσων που έχουν στη διάθεσή τους. Σε άλλο άρθρο με τίτλο Σκιές στο πωλητήριο της Δωδώνης. Οι οφειλές του επίδοξου αγοραστή, οι καταγγελίες των συνεταιριστών, το σκάκι των Γάλλων και οι τραπεζίτες ΤΟ ΒΗΜΑ (9/9/2012) διαβάζουμε: Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο εκκαθαριστής έχει καταλήξει από τις 31 Αυγούστου στην επιλογή του αγοραστή της η- πειρώτικης γαλακτοβιομηχανίας - έχει ε- πιλέξει την κοινοπραξία της Simos Foods με ρώσους κεφαλαιούχους -, ωστόσο έχει αποφύγει ως τώρα να την κατακυρώσει, δεδομένου του μεγέθους των αντιδράσεων που έχουν προκληθεί. Παράλληλα στην τοπική κοινωνία η συγκεκριμένη επιλογή του διακινητή των προϊόντων της Δωδώνης στην Αττική έχει α- παξιωθεί πλήρως, δεδομένου του γεγονότος ότι οι οφειλές του στην εταιρεία ανέρχονται σε περίπου 11 εκατ. ευρώ, από τα οποία μόνο τα 2,5 εκατ. ευρώ είναι καλυμμένα με εγγυήσεις, 3,7 εκατ. ευρώ είναι καλυμμένα με δεύτερη υποθήκη σε κάποιο τυροκομείο της Βοιωτίας και 4,8 εκατ. ευρώ είναι ακάλυπτα. Με αναλυτικό υπόμνημα προς την κυβέρνηση οι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών έκαναν βαριές καταγγελίες για στήσιμο του διαγωνισμού για την πώληση της ΔΩ- ΔΩΝΗΣ. Συνεταιρισμοί: «Στημένος ο διαγωνισμός για τη Δωδώνη» ΤΟ ΒΗΜΑ (10/9/2012) article/?aid= Στο υπόμνημα του προς την κυβέρνηση ο πρόεδρος των συνεταιριστών Ιωαννίνων κ. Χριστόδουλος Μπαλτογιάννης τονίζει τα εξής: - «Οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το διαγωνισμό για την πώληση του 67,77% των μετοχών της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙ- ΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ από την ΑΤΕ, μάς οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα ότι ο διαγωνισμός είχε εξ αρχής μεθοδευτεί, προκειμένου να αναδειχθεί ως τελικός αγοραστής η εταιρεία SIMOS FOOD GROUP και η Ρωσικών συμφερόντων επενδυτική εταιρεία SI Capital Partners. Ο απερχόμενος Διοικητής της ΑΤΕ κ. Θ. Πανταλάκης, κατά την περίοδο της παραίτησής του από τη Διοίκηση της Τράπεζας και παρά την ύπαρξη συμφώνου εμπιστευτικότητας σε ισχύ, ανέφερε προ της αξιολόγησης των προσφορών ότι η καλύτερη προσφορά έχει υποβληθεί από τη SIMOS FOOD GROUP, επηρεάζοντας έτσι τους α- ξιολογητές. Περαιτέρω, οι σύμβουλοι της ΑΤΕ παρανόμως ζήτησαν εγγράφως από τους συμμετέχοντες να συμφωνήσουν ότι ο τελικός Αγοραστής θα πρέπει να καταβάλει σε αυτούς , το οποίο και οι Ενώσεις αρνήθηκαν. Προφανώς, όσοι εκ των υποψηφίων αποδέχθηκαν αυτή τη ρήτρα, θα είχαν ευνοϊκότερη αξιολόγηση. Επίσης, στις 10/8/2012, ζητήθηκε από τους υποψήφιους επενδυτές να υποβάλλουν Επικαιροποιημένη Δεσμευτική Προσφορά μέχρι τις 22/8/2012, εφαρμόζοντας νέα μέθοδο αξιολόγησης, με απώτερο σκοπό τον αποκλεισμό άλλων υποψηφίων. Κανείς δεν υπολόγιζε ότι οι ΕΑΣ της Η- πείρου θα βρουν στρατηγικό συνεργάτη και θα καλύψουν το ποσό της οικονομικής τους προσφοράς (21,3 εκατομμύρια ευρώ), μέσα στον Δεκαπενταύγουστο και σε μία περίοδο οικονομικής ασφυξίας των τραπεζών. Παρ όλα αυτά, οι ΕΑΣ της Ηπείρου κατόρθωσαν να βρουν αξιόλογο τοπικό επενδυτή, την εταιρεία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ- ΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ (ΒΙΚΟΣ) Α.Ε., η ο- ποία θα κάλυπτε μετρητοίς το ποσό της οικονομικής προσφοράς, θα αναλάμβανε την αποπληρωμή των δανείων, τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της εταιρείας και διασφάλιζε τους όρους συνεργασίας των Ενώσεων, των εργαζόμενων, των παραγωγών καθώς επίσης και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Για το σκοπό της υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων, ζητήθηκε από τις Ενώσεις τριήμερη παράταση, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε από τον εκκαθαριστή της ΑΤΕ (!)(Η υπογράμμιση δικιά μας). Τελικώς, στις 22 Αυγούστου, οι Ενώσεις υπέβαλλαν Επικαιροποιημένη Δεσμευτική Προσφορά, μαζί με Τραπεζική Επιστολή εκδοθείσα από την Εμπορική Τράπεζα, βεβαίωσης διατήρησης επαρκών διαθεσίμων κεφαλαίων για την αγορά του πακέτου μετοχών που κατείχε η ΑΤΕ στη ΔΩΔΩΝΗ. Στις 30/8 ζητήθηκαν από τον εκκαθαριστή της ΑΤΕ τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εκχώρηση του ποσού κάλυψης της οικονομικής προσφοράς, τα οποία, κατόπιν συνεννόησης με τους συμβούλους της ΑΤΕ, διαβιβάστηκαν ηλεκτρονικά την επόμενη ημέρα, ενώ τα πρωτότυπα εστάλησαν την επόμενη Δευτέρα 3/9. Το βράδυ της 31ης Αυγούστου ενημερωθήκαμε προφορικά ότι έχουμε αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία, ενώ στις 3/9 είχαμε έγγραφη (ηλεκτρονική) ειδοποίηση. Σε καμία από τις δύο ενημερώσεις δεν αναφέρθηκε ο λόγος του αποκλεισμού μας. Στην αξιολόγηση των προσφορών για την αγορά των μετοχών, η οποία διέρρευσε στον Τύπο, αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι αμφισβητείται η κάλυψη της οικονομικής προσφοράς. Αυτός ο ισχυρισμός κάθε άλλο παρά ισχύει, καθώς οι Ενώσεις είχαν συμπεριλάβει στο φάκελο δεσμευτικής προσφοράς Εγγυητική Επιστολή ύψους ευρώ, η οποία και θα κατέπιπτε υπέρ της ATEBank σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής του τιμήματος και ο εκκαθαριστής θα προχωρούσε στον επόμενο επιλαχόντα. Στο ίδιο κείμενο ο κ. Μπαλτογιάννης επισημαίνει ακόμη: - Η SIMOS FOOD GROUP είναι αντιπρόσωπος της ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ στην Αττική και χρωστάει στην τελευταία περί τα 11 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων μόνο τα 2,5 εκατ. ευρώ είναι καλυμμένα με εγγυήσεις, 3,7 εκατ. ευρώ είναι καλυμμένα με δεύτερη υποθήκη και 4,8 εκατ. ευρώ είναι ακάλυπτα. Βάσει δε του δημοσιευμένου ισολογισμού για το 2011, οι προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων ανήλθαν στα 4,9 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεών της ανέρχεται στα 45,948 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 43,647 εκατ. ευρώ είναι βραχυπρόθεσμες. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η SIMOS FOOD GROUP θέλει να αγοράσει τη ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά τα χρήματα της τελευταίας. (Η υπογράμμιση δικιά μας). Επίσης, στο πλαίσιο του αιτήματος για υποβολή Ε- πικαιροποιημένης Δεσμευτικής Προσφοράς, η εταιρεία αυτή αντί να αυξήσει την οικονομική της προσφορά, τη μείωσε στα 20,6 εκατ. ευρώ, έχοντας πιθανότατα εσωτερική πληροφόρηση. (Η υπογράμμιση δικιά μας). Εάν σε αυτό το ποσό προστεθεί και η ζητούμενη αμοιβή από τους Συμβούλους της ΑΤΕ ( ευρώ), προκειμένου να έχει ευνοϊκότερη αξιολόγηση, το τελικό τίμημα ανέρχεται στα 21,3 εκατομμύρια ευρώ, όση είναι και η προσφορά των Ενώσεων. Θα πρέπει να εξεταστεί εάν στη συγκεκριμένη επενδυτική εταιρεία που συνεργάζεται με τη SIMOS FOOD GROUP συμμετέχουν και Έλληνες επιχειρηματίες και τραπεζίτες, οι οποίοι θεώρησαν την αγορά των μετοχών της ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ ως μία ευκαιρία να επανεισάγουν αναίμακτα στην Ελλάδα κεφάλαια που είχαν σταλεί στο εξωτερικό*. Για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω, προειδοποιούμε για μία ακόμα φορά όλους όσοι εμπλέκονται στο διαφαινόμενο σκάνδαλο ότι δεν πρόκειται να σταματήσουμε τη διεκδίκηση της εξαγοράς των μετοχών της ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ εδώ. Επαναλαμβάνουμε δε το αίτημά μας για παρέμβαση της Ελληνικής Κυβέρνησης, ώ- στε να σταματήσει εδώ και τώρα αυτή η εξέλιξη και να αποφασιστεί άμεσα η πώληση του 67,77% των μετοχών της ΔΩ- ΔΩΝΗ ΑΕ, βάσει και του άρθρου 8 του Καταστατικού της εταιρείας, στο προτεινόμενο από τις ΕΑΣ της Ηπείρου επενδυτικό σχήμα, το οποίο χαίρει της στήριξης ό- λης της Ηπειρωτικής κοινωνίας». Σε πρόσφατη επιστολή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων (2/10/ 2012) προς τον Ειδικό Εκκαθαριστή της ΑΤΕ Α.Ε. κ. Νικόλαο Μαράντο, ζητάει να μη ληφθεί καμία απόφαση για τη Δωδώνη πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και τονίζει ότι βάσει του άρθρου 8 παρ. 1 του Καταστατικού της Δωδώνης Α- Ε ΑΒΓΗ, ισχύει ο περιορισμός μεταβίβασης των μετοχών που κατέχει η ΑΤΕ σε άλλα πρόσωπα πλην των λοιπών μετόχων της εταιρείας. index.asp?mod=articles&id=75349 Η εκτίμηση μας είναι ότι η πώληση της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη στα Ρώσικα κεφάλαια που βρίσκονται υ- πό τον έλεγχο του Κρεμλίνου, αποτελεί στρατηγική πολιτική επιλογή του Ρωσόδουλου καθεστώτος. Η γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρία της χώρας στον τομέα των τυροκομικών προϊόντων και πηγή πλούτου για την Ήπειρο, ωστόσο η επιλογή του καθεστώτος να θέσει την εταιρία υπό τον ουσιαστικό έλεγχο του Κρεμλίνου, δεν είναι οικονομικός, αλλά πολιτικός, καθώς έ- τσι σε συνδυασμό με τον ρώσικο έλεγχο της ΑΤΕ αποκτάει την δυνατότητα οικονομικού, άρα και πολιτικού ελέγχου του α- γροτικού πληθυσμού της Ηπείρου, α- πό όπου περνάει και η στρατηγική Ε- γνατία Οδός. Στην Πουτινική Ελλάδα, ό- πως και στην Πουτινική Ρωσία, δεν υπάρχει χώρος για οποιαδήποτε μη ελεγχόμενη από τους νέους Τσάρους σημαντική οικονομική δραστηριότητα και μάλιστα εξαγώγιμη προς την Δύση, καθώς κάθε τέτοια δραστηριότητα θα είναι πάντα εν δυνάμει πυρήνας εθνικά ανεξάρτητης και σε αυτή την ιστορική φάση ευρωπαιόφιλης πολιτικής συσπείρωσης. Οι αυθόρμητες α- ντιδράσεις πάντως των κατοίκων της Ηπείρου και των άλλων εταιριών, συνεταιριστικών και μη που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό, φαίνεται να δυσκολεύει την πολιτική διαχείριση της επιλογής του καθεστώτος και συνιστά μια πρώτη έντονη ενστικτώδη, εθνικοανεξαρτησιακή στο περιεχόμενο αντίδραση του λαού και του ντόπιου κεφαλαίου στην πολιτικοοικονομική εξάρτηση της χώρας από την Ρωσία. Δεν γνωρίζουμε τι ελιγμό θα σκαρφιστούν οι πολιτικοί αυτοί χαμαιλέοντες στην υπηρεσία των ρώσων σοσιαλιμπεριαλιστών για να περάσουν αργά ή γρήγορα την επιλογή τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να στηρίξουμε τον α- γώνα των Ηπειρωτών που αντιστέκονται στον έλεγχο της Δωδώνης από τα νέα αληθινά αφεντικά- εισβολείς της χώρας. * Σημείωση:. Εδώ οι συντάκτες της επιστολής επηρεασμένοι από την καθεστωτική γραμμή ψάχνουν την πηγή του κακού στους ντόπιους ανταγωνιστές τους και όχι σε αυτό που είναι μπροστά τους, δηλαδή στα ίδια τα ρώσικα συμφέροντα της συγκεριμμένης ρώσικης εταιρείας. Ένας α- πό τους λόγους πάντως της αδυναμίας τους να κατανοήσουν το αληθινό παιχνίδι είναι ότι δεν ξέρουν ότι ο εκκαθαριστής, δηλαδή η ΑΤΕ, που μόλις πρόσφατα αρπάχτηκε χωρίς διαγωνισμό από την Πειραιώς κάνει ότι θέλει η Πειραιώς η οποία πριν ένα χρόνο και αθόρυβα αλώθηκε α- πό τα μέσα από τη Ρωσία μέσω ενός ολιγάρχη στενού συνεργάτη του Πούτιν, που αγόρασε τάζαμπα μες στην αναμπουμπούλα της κρίσης το 10% της τράπεζας που είναι το σχετικά μεγαλύτερο και γι αυτό κυριαρχικό σήμερα μετοχικό πακέτο της.

10 Óåëßäá 10 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2012 ÔÏ ÐÑÏÂÏÊÁÔÏÑÉÊÏ ÐÁÉ ÍÉÄÉ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇÓ ÊÁÉ ÁÍÔÉÐÏËÉÔÅÕÓÇÓ ÌÅ ÔÁ ÌÅÔÑÁ ÔÓÁÊÉÆÅÉ ÔÏ ËÁÏ ÊÁÉ ÄÉÁËÕÅÉ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÇ óõíý åéá áðü ôç óåë. 1 íá ðñïùèåß ôç öïñïäéáöõãþ êáé êüèå Üëëç êñáôéêþ äéáöèïñü êáé óðáôüëç, äåí ìðïñåß íá åîïéêïíïìþóåé ëåöôü ãéá íá ìåéþóåé ôï äçìïóéïíïìéêü Ýëëåéììá ìå êáíýíáí Üëëï ôñüðï áðü ôï íá êüâåé ìéóèïýò êáé óõíôüîåéò êáé íá áõîüíåé ôçí åýêïëá óõëëáìâáíüìåíç öïñïëïãçôýá ýëç ôùí ìéóèùôþí êáé óõíôáîéïý ùí. Ãéá íá êüøåé ëïéðüí ôï ñýïò ðïõ õ- ðïôßèåôáé üôé èá áíáêïõößóåé ìåëëïíôéêü ôï ëáü ç åêüóôïôå êõâýñíçóç, ôïí ãäýñíåé åäþ êáé ôþñá. Ï äñüìïò ãéá Ýíáí áìößâïëï ðáñüäåéóï óþìåñá óôçí ÅëëÜäá ðåñíüåé áðü ôçí óßãïõñç êüëáóç. Ãéá ôçí áêñßâåéá äåí õðüñ åé êáìéü áìöéâïëßá üôé äåí õðüñîåé ðïôý ðáñüäåéóïò áöïý ôï óáìðïôüæ ôçò ðáñáãùãþò êáé ç ìåßùóç ôçò êáôáíüëùóçò èá äõíáìþíïõí ôï ñýïò ìå ìåãáëýôåñç ôá ýôçôá áðü åêåßíç ìå ôçí ï- ðïßá ïé äáíåéóôýò ìáò áñßæïõí Ýíá ìýñïò ôïõ. Åäþ áöþíïõìå êáôü ìýñïò ôç äéáöèïñü áëëü êáé ôç áìçëþ öïñïëïãßá ôùí øçëþí áôïìéêþí åéóïäçìüôùí ðïõ äåí åðéôñýðïõí ôïõëü éóôïí ôïõò öôù ïýò íá îåëáöñþóïõí ëßãï á- ðü ôï âüñïò ôïõ ñýïõò ðïõ ðëçñþíïõí. Ôï äéáñêþò åðáíáëáìâáíüìåíï ãäüñóéìï ôïõ ëáïý ëïéðüí äåí åßíáé ìéá ðñüîç ïõóßáò, äçëáäþ ìéá åéëéêñéíþò, Ýóôù áðïôõ çìýíç á- ðüðåéñá ìåßùóçò ôïõ ñýïõò, áëëü ìéá äéáñêþò åðáíáëáìâáíüìåíç ðïëéôéêþ åðßäåéîç áîéïðéóôßáò ôùí ðñïâïêáôüñùí ðïõ ìáò äéïéêïýí ðñïò ôïõò äáíåéóôýò, ðïõ äéáñêþò êáé äéêáéïëïãçìýíá áìöéóâçôïýí áõôþí ôçí áîéïðéóôßá. Ãéá íá åßíáé ðñáãìáôéêü áîéüðéóôïé ïé êõâåñíþôåò èá Ýðñåðå íá êüíïõí åêåßíåò ôéò áëëáãýò óôéò ðáñáãùãéêýò ó Ýóåéò-äéáñèñùôéêÝò ôéò ëýíå ïé äáíåéóôýò-ðïõ ðåñéïñßæïõí ôéò äõíáôüôçôåò ôïõ ðáñáãùãéêïý óáìðïôüæ, üðùò åßíáé ð ç áðåëåõèýñùóç ôçò á ñçóéìïðïßçôçò áêßíçôçò ðåñéïõóßáò ôïõ äçìïóßïõ, Þ ôï ôýðçìá ôçò óáìðïôáñéóôéêþò êáé äéåöèáñìýíçò ãñáöåéïêñáôßáò, Þ ç êáôüñãçóç ôùí êñáôéêï-ðñïóôáôåõüìåíùí ìéêñïáóôéêþí óõíôå íéþí ðïõ åìðïäßæïõí ôçí óõëëïãéêþ óõíåôáéñéóôéêþ Þ ôçí áíïé ôü êáðéôáëéóôéêþ óõãêýíôñùóç ôçò ðáñáãùãþò óôïõò áíôßóôïé ïõò êëüäïõò. Ïé ìüíåò äéáñèñùôéêýò áëëáãýò ðïõ äý ïíôáé íá êüíïõí ïé óáìðïôáñéóôýò åßíáé ðüíôá ïé ðéï áíôéäñáóôéêýò ðïõ èýëåé ç Ôñüéêá, üðùò åßíáé ð ç åëá éóôïðïßçóç êüèå åñãáóéáêþò ðñïóôáóßáò Þ ç áíáôïëéêþ øåõôïéäéùôéêïðïßçóç äçëáäþ ôï ðýñáóìá ôçò åëëçíéêþò êñáôéêþò ðåñéïõóßáò óôçí ñùóïêéíýæéêç êñáôéêþ-öáóéóôéêþ ïëéãáñ ßá. Áí êüíáíå êüðïéåò áðü ôéò èåôéêýò áëëáãýò ðïõ ôïõò æçôïýóáí ïé äáíåéóôýò ôüôå ïé åöôü çãåóßåò èá áíáéñïýóáí ôïí åáõôü ôïõò êáé ôï ñüëï ôïõò óáí óáìðïôáñéóôþí ãéá ëïãáñéáóìü ôùí áíáôïëéêþí ðñïóôáôþí ôïõò, ïðüôå ç þñá èá êéíäýíåõå íá âãåß áðü ôçí õðåñ ñýùóç, ïðüôå ôï ôïðéêü êáé äéåèíýò ðáé íßäé áõôþí ôùí ðñïóôáôþí ìå åñãáëåßï ôçí ìáôùìýíç ðéáóìýíç óôï áãêßóôñé ôïõò ÅëëÜäá èá á ñçóôåõüôáí. Áõôüò åßíáé ï ëüãïò ðïõ üëç ç áíýðáñêôç áîéïðéóôßá ôùí 6 êïììüôùí êáé ôçò ìßáò óõììïñßáò ( ñõóþò ÁõãÞò) ðñýðåé õðï ñåùôéêü íá áíôéññïðßæåôáé áðü ôïí óôáäéáêü áêñùôçñéáóìü ôçò æùþò êáé ôçò ýðáñîçò áõôïý ôïõ ëáïý. Ï êüèå ÓáìáñÜò, ï êüèå ÂåíéæÝëïò êáé ï êüèå Ã. ÐáðáíäñÝïõ ãéá íá ìðïñïýí íá áðïóðüíå äéáñêþò ìåãáëýôåñá äüíåéá, êïõñýìáôá êëð áðü ôçí ÅÆ (êáé Ýôóé íá ôçò á- äõíáôßæïõí ôçí ðåñéïñéóìýíç óõëëïãéêþ ðéóôùôéêþ éó ý ôçò) ðñýðåé íá åìöáíßæïíôáé ìðñïóôü ôçò ìåôü áðü êüèå áðïôõ ßá ôïõò íá åöáñìüóïõí ôéò äéáñèñùôéêýò áëëüãåò ðïõ õðïó Ýèçêáí, êáé íá ëýíå: «Äåí ìðïñýóáìå íá êüíïõìå üëá üóá õðï åèþêáìå. Äåí ìðïñýóáìå ãéáôß äåí ìáò Üöçíáí ôá ðáãéùìýíá óõíôå íéáêü óõìöýñïíôá êáé ïé äçìáãùãïß. Ìçí îå íüôå ðùò êüèå ôüóï ï èõìùìýíïò ìáò ëáüò îþëùíå ôéò ðëáôåßåò êáé Ýêáéãå ôá êôßñéá êáé å- ìåßò øçößæáìå ôá ìýôñá êáé ôñþãáìå ðýôñåò êáé îýëï áðü áõôüí. Ìçí îå íüôå üôé áðü ìåãüëá êüììáôá ãßíáìå ìåóáßá êáé ìéêñü êüììáôá. ÄÝóôå üìùò ôé êüíáìå êáé ìçí ôï õðïôéìüôå. Êüøáìå êïììüôéá áðü ôï ëáü ìáò ðïõ å- óåßò äåí èá ôïëìïýóáôå ðïôý íá êüøåôå áðü ôïõò äéêïý óáò. Êáé ü é ìüíï áõôü áëëü èá êüøïõìå êé Üëëá áí ñåéáóôåß. Êé áí ôåëéêü óáò êïñüéäåøå ï ÐáðáíäñÝïõ äåí èá óáò êïñïéäýøù åãþ ï ÂåíéæÝëïò Þ åãþ ï ÓáìáñÜò Þ ç ðïëýôéìç ãýöõñü ìáò ìå ôïí ÓÕÑÉÆÁ, ï áõôïèõóéáêüò êõìáôïèñáýóôçò ôïõ «êéíþìáôïò», ï åðßóçò äéêüò óáò óïóéáëäçìïêñüôçò ÊïõâÝëçò. Êýñéïé, ìç ìáò ïäçãåßôå óôá Üêñá. Íá áð Ýîù åßíáé ï ÓÕÑÉÆÁ, ôï ÊÊÅ, êáé ïé ßôëåñ ðïõ áí Ýñèïõí óôçí åîïõóßá èá êüíïõí á- ìýóùò ôç ñåùêïðßá êáé ôüôå èá ôñý- åôå íá óþóåôå ôéò Éóðáíßåò êáé ôéò É- ôáëßåò óáò êáé íá óâþóåôå ôéò Üëëåò åîåãýñóåéò ôïõ Íüôïõ êáé ôåëéêü äåí èá áðïöýãåôå íá ãßíåôå êáé óåéò îáíü ÂáéìÜñåò. Êüøôå ëïéðüí êüôé áðü ôá ìýôñá Þ áí äåí êüâåôå, êáé ôï êáôáíïïýìå áõôü, äþóôå ìáò åðéìþêõíóç êáé á- êüìá êáëýôåñá äþóôå ìáò Ýíá êáëü Êïýñåìá. Äþóôå ôï óå ìáò ìå ôï êáëü ðñéí ôï ðüñåé ìå ôï êáêü ï Ôóßðñáò áõôïêôïíþíôáò êáé ðáßñíïíôüò óáò ìáæß ôïõ». Íá ãéáôß äåí ìðïñåß íá åßíáé ðåéóôéêüò óôçí ÅÆ Ýíáò «êáëüò åõñùðáßïò» ÓáìáñÜò ùñßò íá õðüñ åé Ýíáò «êáêüò áíôéåõñùðáßïò» Ôóßðñáò åðéêåöáëþò ìéáò ìüíéìá åðáðåéëïýìåíçò áëëü ïõäýðïôå ðñáãìáôïðïéïýìåíçò áëçèéíþò åîýãåñóçò, êáèþò êüèå ôüóï üëïé áðåñãïýí áëëü ðïôý üëïé ìáæß êáé ðïôý ôüóï üóï ñåéüæåôáé ãéá íá ðáñáëýóåé ãéá ìýñåò êáé ãéá âäïìüäåò ç Äéïßêçóç. ÌÞðùò äåí áðïäåß ôçêå ôï üôé üëïé áõôïß ìðïñïýí íá åíáëëüóïõí ñüëïõò üôáí ï «êáëüò» Ã. ÐáðáíäñÝïõ Ý- ãéíå óå ìéá íýêôá «êáêüò» êáé ìå ôçí áðüóõñóþ ôïõ ðþñå ôç èýóç ôïõ ï «êáêüò» ÓáìáñÜò ðïõ Ýãéíå ï ðéï «êáëüò» áðü üëïõò ôïõò «êáëïýò» ; ÄçëáäÞ äåí áíýëáâå áõôüò íá ãßíåé ìéóçôüò óôï ëáü, äçëáäþ ôüóï ðñïóùñéíüò êáé ôüóï á- íáëþóéìïò üóï ï Ã. ÐáðáíäñÝïõ, ìüíï êáé ìüíï ãéá íá ãßíåé ãéá ìéá êñßóéìç ðåñßïäï áãáðçôüò áðü ôç ÌÝñêåë êáé ôï ãåñìáíéêü ìïíïðþëéï ðïõ óôïé Þèçêå ðßóù ôçò ðéóôåýïíôáò ìýóá óôï ðïëéôéêü ôïõ áäéýîïäï óå áõôþ ôçí ìåôáìüñöùóç ôïõ ùò èåò êýñéïõ å èñïý ôïõ ; ÁëëÜ áí êüðïéïò åßíáé ðáñáôçñçôéêüò èá ìðïñåß íá äåé üôé êáé ï Ôóßðñáò ðñïåôïéìüæåôáé ãéá ìéá ìåëëïíôéêþ áëëáãþ ñüëïõ. ôóé ìéëþíôáò óôç óõíüíôçóç ôïõ ìå ôïí ðñüåäñï ôïõ Åõñùêïéíïâïõëßïõ Óïõëôò ôüíéóå üôé «áðýíáíôé óôçí ôñüéêá èá ðñýðåé íá ìéëþóïõìå ôç ãëþóóá ôçò áëþèåéáò, ìå óåâáóìü ðñïò ôïí Åõñùðáßï öïñïëïãïýìåíï ðïõ åðéâáñýíåôáé», äçëáäþ ãéá ðñþôç öïñü áíáãíþñéóå Ýììåóá ðëçí óáöþò üôé ïé äáíåéóôýò äåí åßíáé ðéá á- ðëü ïé ôïêïãëýöïé áëëü êáé ïé ëáïß ôçò Åõñþðçò. Ìüíï ìå Ýíá ðïëéôéêü ðáé íßäé ðïõ åßíáé ïõóéáóôéêü óå âüñïò ôçò þñáò ìðïñåß íá åîçãçèåß áõôþ Üíåõ ðñïçãïõìýíïõ ðáñüôáóç ôùí äéáðñáãìáôåýóåùí ôïõ 7-êïììáôéêïý óõóôþìáôïò ìå ôïõò äáíåéóôýò êáé ç âáóáíéóôéêþ øõ éêü ãéá ôï ëáü öýóç ôçò. Ç äéáðñáãìüôåõóç áõôþ îåêéíüåé ðïëéôéêü êáé ïõóéáóôéêü ðñéí áðü ôéò åêëïãýò êáé Ý åé Þ ßäéá ç ðáñüôáóþ ôçò óêïôþóåé ôçí ïéêïíïìéêþ æùþ óôåãíþíïíôáò ôïõò ðüñïõò êáé ôïõ êñüôïõò (êáèõóôýñçóç åßóðñáîçò öüñùí ïðüôå ôï êñüôïò äåí ðëçñþíåé ôïõò ðñïìçèåõôýò âáóéêþí õðçñåóéþí êáé ôá ñýç ôïõ óôéò åðåé åéñþóåéò ) êáé ôçò áãïñüò ãåíéêü ìå ôçí áóýëëçðôç êáé åóêåììýíç êáèõóôýñçóç ôüóï ôçò íïìïèåóßáò ãéá ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí ôñáðåæþí üóï êáé ôçí ßäéá ôçí êáôáâïëþ ôùí 31 äéò ôçò íýáò äüóçò. Ôï åðôáêïììáôéêü êáèåóôþò ôùí ñùóüäïõëùí èýëåé ôçí åîáöüíéóç ôçò ñåõóôüôçôáò ü é ìüíï ãéá íá óõíôñßøåé ü- óåò áêüìá åðé åéñþóåéò ìðïñåß, êáé ü é ìüíï ãéá íá äçìéïõñãþóåé ìéá Üíåõ ðñïçãïõìýíïõ ïéêïíïìéêþ áóôüèåéá, áëëü ãéá íá áðåéëåß ðñáêôéêü üëï êáé ðåñéóóüôåñï ôïõò åõñùðáßïõò óõíïìéëçôýò ôçò ìå óôüóç ðëçñùìþí, äçëáäþ ìå ñåùêïðßá. Åíþ äçëáäþ êüíåé ðùò èýëåé íá ôåëåéþóåé ãñþãïñá ôéò óõíïìéëßåò ãéá íá ðüñåé ôá 31 äéò êüíåé ôá ðüíôá ãéá íá ôéò ðáñáôåßíåé êáé íá ìçí ôá ðáßñíåé. Ôáõôü ñïíá ìå áõôþí ôçí ðáñüôáóç êáôáóêåõüæåé êáé ðáñïîýíåé Ýíá áâõóáëýï ìßóïò óôï ëáü åíüíôéá óôçí Åõñþðç. Ãéáôß áöïý Ý åé ïõóéáóôéêü óáìðïôüñåé êüèå êüëõøç ôïõ ðñïõðïëïãéóìïý ìå ìýóá ü é ìüíï åíôåëþò á- íþäõíá ãéá ôï ëáü áëëü êáé åðùöåëþ ãéá ôçí áíüðôõîç, üðùò åßíáé ç ðáñáãùãéêþ åê þñçóç áíáîéïðïßçôùí ôïõñéóôéêþí áêéíþôùí áîßáò ðïëëþí äéò üðùò ð Åëëçíéêü, Þ Ý åé óáìðïôüñåé ôï ïðïéïäþðïôå ôýðçìá ôçò ìåãüëçò öïñïäéáöõãþò (áõôü âãþêå êáé ôþñá äá ìå ôçí áðüêñõøç ôçò åëâåôéêþò ëßóôáò áðü ôïí øåõôïêêå Äéþôç êáé ôïí ÂåíéæÝëï) Ý åé áöþóåé óáí ìüíç äõíáôüôçôá êëåéóßìáôïò ôïõ ðñïõðïëïãéóìïý ôïí ðáñáðýñá áêñùôçñéáóìü ôçò æùþò ôùí ìéêñïìåóáßùí êáé ôçò öôù ïëïãéüò. Êé áõôü ãéá åëü éóôá äéò. Ç âñùìéü áõôþí ôùí ðñïâïêáôüñùí åßíáé ü- ôé áöïý óôýñçóáí áõôïýò ôïõò ðïëý ìåãüëïõò ðüñïõò áðü ôç þñá äåß íïõí óôçí ôñüéêá åíôåëþò áìößâïëïõò êáé áôåêìçñßùôïõò ôñüðïõò êüëõøçò ôïõ ðñïõðïëïãéóìïý ð ìýóù ðåñéêïðþí óå õãåßá, äþìïõò, óôñáôü ðïõ ðïëëýò öïñýò ôéò õðïó Ýèçêáí êáé ðïôý äåí ôéò åöüñìïóáí. Áí Þôáí êáèáñïß óå áõôü èá áëüãáí ôïí êüóìï èá äåß íáí ôá óôïé åßá ôùí ðåñéêïðùí ðïõ ðñüôåéíáí êáé èá âãüæáí åíôåëþò êáêüðéóôç ôçí Ôñüéêá. ÁëëÜ ôï ìüíï ðïõ ëýíå åßíáé üôé ç Ôñüéêá èá Ýðñåðå íá öåñèåß ðéï ðïëéôéêü, äçëáäþ íá äå ôåß ôï ìåãáëýôåñï Ýëëåéììá êáé íá ìçí æçôüåé Üëëá ìýôñá óáöïýò áðüäïóçò äçëáäþ å- îüíôùóç ôùí ìéóèùôþí, óõíôáîéïý- ùí. ôóé ôá ôñßá «öéëïåõñùðáúêü» êõâåñíçôéêü êüììáôá êüèå ôüóï ãõñíüíå óôá èýìáôü ôïõò êáé áöïý ôá åß- áí ñßîåé óôçí êáôüèëéøç åîáããýëëïíôáò ð üôé èá ôïõò êüøïõí ôá äü ôõëá ôïõ áñéóôåñïý ðïäéïý, ôïõò áíáêïéíþíïõí üôé ç ôñüéêá èýëåé äõóôõ þò ü- ëï ôï áñéóôåñü ðüäé áðü ôï ãüíáôï êáé êüôù. ÌåôÜ ôïõò áíáêïéíþíïõí üôé ç Ôñüéêá èýëåé êáé êüôé ëßãï áðü ôï äåîß ðüäé êáé ìåôü óõíåäñéüæïõí áðü ÐÝìðôç óå ÐÝìðôç ìþðùò âñïõí êüðïéï Üëëï ìýëïò ôïõ óþìáôïò Þ êüðïéï êáëýôåñï «éóïäýíáìï» üñãáíï íá ðñïóöýñïõí óôçí ôñüéêá ðïõ äåí åßíáé ôüóï áðáñáßôçôï. ôóé áíôéðñïôåßíïõí ôçí á- öáßñåóç ïëþò ðïõ üìùò ç Ôñüéêá äåí ôçí èýëåé êáé åðéìýíåé óôï ðüäé. Ôï ìáñôýñéï êáé ç ïñãþ ôïõ êüóìïõ

11 ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2012 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Óåëßäá 11 Ç ÅÕÑÙÐÇ ÕÐÏÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÐÅÉÍÁ, Ç ÑÙÓÉÁ ÊÁÉ Ç ÊÉÍÁ ÊÁÔÁËÁÌÂÁÍÏÕÍ ÁÈÏÑÕÂÁ ÔÇ ÙÑÁ Ï É ÓÔÁ ÌÅÔÑÁ ÐÅÉÍÁÓ - Ï É ÓÔÏ ÐÁÑÁÃÙÃÉÊÏ ÓÁÌÐÏÔÁÆ ÔÙÍ 7 ÊÏÌÌÁÔÙÍ ÅÊÔÏÓ ÍÏÌÏÕ Ç ÍÁÆÉÓÔÉÊÇ. ÁÕÃÇ Αυτό που ανοιχτά ή με τρόπο επαναλαμβάνει από το 2009 σύσσωμο το πολιτικό σύστημα είναι ότι η Γερμανία θέλει την εξαθλίωση της χώρας μας για να την αγοράσει φτηνά. Αποδεικνύεται όμως σήμερα ότι τη χρεωκοπημένη Ελλάδα δεν την αγοράζει η Γερμανία αλλά την αγοράζουν αθόρυβα, σχεδόν τζάμπα και ουσιαστικά χωρίς διαγωνισμούς η Ρωσία και η σύμμαχός της Κίνα. Είναι η Ρωσία που με τον άνθρωπο του Πούτιν, Νέσις αγόρασε τζάμπα το μεγαλύτερο πακέτο μετοχών της Πειραιώς. Πριν λίγο τα 7 κόμματα δώσανε στην Πειραιώς ξαφνικά και χωρίς διαγωνισμό την κρατική ΑΤΕ, δηλαδή της δώσανε το κλειδί του ελέγχου της αγροτικής οικονομίας. (Ο ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτυρήθηκε μόνο εκ των υστέρων). Αφού έχουν εξαρτήσει τη χώρα από το φυσικό αέριο της Ρωσίας, ετοιμάζονται τώρα να της δώσουν και το υγροποιημένο αέριο που λειτουργεί σαν εφεδρεία ενάντια σε αυτήν την εξάρτηση(!) (ΔΕΣΦΑ). Στις αρχές της κρίσης δώσανε στην Κίνα τη βασική προβλήτα 2 του Πειραιά και τον πελώριο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του Θριάσιου, τώρα πάνε να της δώσουν όλο το λιμάνι του Πειραιά ( ΟΛΠ), μαζί και την επίτηδες ρημαγμένη από το ΠΑΜΕ Επισκευαστική Ζώνη του Περάματος. Στην Κίνα επίσης (μέσω της ΡΑΕ) δώσανε την ουσιαστική κυριαρχία στα φωτοβολταϊκά, με επενδύσεις 1,8 δις ενώ την ίδια ώρα ματαίωναν επενδύσεις της Γερμανίας στα φωτοβολταϊκά 1δις Ευρώ (πρόγραμμα Ήλιος). Στο μεταξύ αθόρυβα οι σαμποταριστές έχουν παραδώσει το βασικό τηλεπικοινωνιακό υλικό του ΟΤΕ, ιδιαίτερα το διαδικτυακό, στους κινέζους. Τέλος η Ρωσία αγοράζει πυρετωδώς φτηνά φιλέτα τουριστικής γης σε Χαλκιδική, Ρόδο, Κρήτη. Οι σημερινές στενές ηγετικές ομάδες σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ακόμα και όταν εμφανίζονται σαν «ευρωπαϊκές», είναι ρωσόδουλες. Αυτό αποδεικνύεται από το ότι ενώ επί δεκαετίες εμποδίσανε κάθε μεγάλη ντόπια ή δυτική βιομηχανική επένδυση και έτσι αποβιομηχανοποιήσανε τη χώρα, δυναμώσανε και κάνανε τελικά ηγεμονικό ένα τμήμα του κεφάλαιου, εκείνο που έχει ειδικούς άμεσους ή έμμεσους δεσμούς με τη Ρωσία ή που ανήκει στη Ρωσία και στη σύμμαχο της Κίνα. Αυτό το κεφάλαιο όλες οι ηγεσίες το προστατεύουν σήμερα. Τέτοιο κεφάλαιο είναι εκείνο της Γκάζπρομ και της ΚΟΣΚΟ, εκείνο του Κοπελούζου (ενέργεια), του Μυτιληναίου (ενέργεια, ορυχεία), του Κόκκαλη που τελικά πούλησε την Ιντρακόμ στη Ρωσία (τηλεπικοινωνίες, δημόσια έργα), του Μπόμπολα (στρατηγικά δημόσια έργα, ΜΜΕ, ορυχεία), του Γερμανού, του Βγενόπουλου (γενική οικονομική διείσδυση) και μερικών άλλων. Αυτό το κεφάλαιο οι σαμποταριστές το υπερπαχύνανε με σκανδαλώδεις συμβάσεις και με απευθείας αναθέσεις. Τώρα όλοι αυτοί ρίχνουν την ευθύνη της πείνας στην Ευρώπη και ειδικά στη Γερμανία. Η Γερμανία κάνει το έγκλημα, που όλοι βλέπουν, να επιβάλλει σκληρή δίαιτα σε έναν όλο και πιο καχεκτικό άνθρωπο. Αυτό το κάνουν όλες οι ιμπεριαλιστικές δανείστριες χώρες στις οφειλέτριες που χρεωκοπούν. Όμως το πιο μεγάλο έγκλημα, που ελάχιστοι το βλέπουν, είναι αυτό που κάνουν από την αρχή της κρίσης οι ηγεσίες των 7 κομμάτων. Πρόκειται για το σαμποτάζ της παραγωγής πάνω στην κρίση. Αυτές μπαίνουνε νύχτα στο δωμάτιο του καχεκτικού και του ρουφάνε το λίγο του αίμα και μετά ρίχνουν την ευθύνη της αναιμίας του αποκλειστικά στη Γερμανία και της ζητάνε και νέα λεφτά για τη θεραπεία του. Έτσι οι 7 ηγεσίες ματαιώσανε (ενεργητικά ή με τη σιωπή τους) γιγαντιαία χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, όπως το γιγαντιαίο έργο της εκτροπής του Αχελώου την ώρα που ο θεσσαλικός κάμπος αφυδατώνεται, τους πιο μεγάλους αυτοκινητοδρόμους (ανάμεσα στα άλλα και με το κίνημα δεν πληρώνω, το οποίο άφησε μόνο τον Μπόμπολα να τελειώσει το δρόμο του Τρίπολης- Καλαμάτας και δεν ενόχλησε τα διόδιά του στο Ρίο-Αντίρριο και στην Αττική Οδό). Επίσης ματαιώσανε το βιομηχανικό και τουριστικό χωροταξικό της Αττικής και κάθε μεγάλο χωροταξικό στην Ελλάδα, πνίξανε το ΕΣΠΑ με αλλεπάλληλες αναβολές και εγκρίνανε από αυτό ότι είναι μη αναπτυξιακό, υπονόμευσαν τους νέους λιγνιτικούς σταθμούς της ΔΕΗ και ταυτόχρονα επιδοτήσανε υπερβολικά τα πανάκριβα φωτοβολταϊκά καταχρεώνοντας τη ΔΕΗ, εμπόδισαν ή ματαίωσαν ωμά κάθε σημαντική βιομηχανική επένδυση όπως πχ την εξόρυξη και τη μεταλλουργία του χρυσού, ή τη βιομηχανία γυαλιού στην Καβάλα, ή τον ταινιόδρομο στη Χαλυβουργία Ασπρόπυργου κλπ, κλπ. Χτύπησαν ανελέητα και την παραπαίουσα υπάρχουσα βιομηχανία, με την υπερφορολόγηση και με την αυξημένη ΔΕΗ. Ακόμα όλοι μαζί εμπόδισαν την τουριστική αξιοποίηση του Ελληνικού και ακύρωσαν τις πελώριες ξενοδοχειακές μονάδες στην Κρήτη, στην Ηλεία και παντού αλλού. Το πιο χαρακτηριστικό σαμποτάζ τους είναι ότι ματαίωσαν κάθε έρευνα για την εξόρυξη των, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, πελώριων κοιτασμάτων φυσικού αερίου νότια της Κρήτης που θα έλυναν το πρόβλημα δανεισμού της Ελλάδας και θα βοηθούσαν στην ενεργειακή ανεξαρτησία όλης της ΕΕ από τη Ρωσία. Δίπλα σε όλα αυτά συνέχισαν το γραφειοκρατικό σαμποτάζ με το να διατηρούν διεφθαρμένο και αντιπαραγωγικό το δημόσιο ενώ τσακίζουν μισθολογικά τους υπαλλήλους χωρίς να τους αξιοποιούν παραγωγικά. Οι 7 εκτός από εγκληματίες είναι και προβοκάτορες γιατί δείχνουν επίτηδες σαν κατοχική εχθρική δύναμη την ΕΕ ώστε να στέλνουν τον ελληνικό λαό στο μεγάλο εκμεταλλευτή και μελλοντικό δήμιο του, τη νεοναζιστική Ρωσία και τη σύμμαχό της Κίνα. Το ότι άλλοι από τους 7 παίζουν τον «καλό» και άλλοι τον «κακό» στους δανειστές είναι για να διασπάσουν ή να διαλύσουν την Ευρωζώνη όπως εθέλουν οι ρωσοκινέζοι. Ένα αποφασιστικό βήμα για να δει ο λαός μας ποιοι είναι οι εχθροί του και Ãñáöåßá: áëêïêïíäýëç 35,Ôçë-Öáî: oakke.blogspot.com åßíáé áíåßðùôá ãéáôß äåí îýñåé ôé Üëëï èá ôïõ æçôþóïõí íá êüøåé áýñéï. Ç ðïëéôéêþ ïõóßá åßíáé üôé ïé ôçëåïñüóåéò äåß íïõí ôçí Ôñüéêá íá èýëåé íá îåêïéëéüóåé ôï ëáü ùñßò áíáéóèçôéêü åíþ óå ãåíéêýò ãñáììåò ôá ôñßá êáèüñìáôá ôïõ ôá äåß íïõí óá åéñïýñãïõò ðïõ èýëïõí ðéï ëåðôýò åã åéñþóåéò êáé éäßùò ðéï äßêáéåò. Ãéá ðáñüäåéãìá ïé ôñåéò åèíéêïß åéñïýñãïé ðñïôéìïýí á- íôß íá êïðïýí ôýóóåñá äü ôõëá áðü ôï áñéóôåñü ðüäé íá êïðïýí äýï áðü ôï áñéóôåñü êáé äýï áðü ôï äåîß ðüäé. Åéäéêüò óå áõôþ ôçí ìç ïñéæüíôéá áðïêïðþ, åßíáé ï ÊïõâÝëçò. Ç ïõóßá åßíáé üôé áõôü ðïõ âëýðåé ï ëáüò óáí åóùôåñéêþ äéüìá ç óôçí ÅëëÜäá åßíáé áðëü äýï ãñáììýò áðýíáíôé óôïõò õðïôéèýìåíïõò êáíßâáëïõò ôçò Ôñüéêáò. Ç ìßá åßíáé åêåßíç ôùí ôñéþí åéñïõñãùí ðïõ ëýíå «êáëýôåñá íá êüíù åãþ åã åßñçóç ðáñü íá óáò îåêïéëéüæåé ç ôñüéêá» êáé ç Üëëç åßíáé ôá ôýóóåñá áíôé-ôñüéêá êüììáôá ôïõ «ëáïý» (áíüìåóá ôïõò êáé ïé ãíþóéïé êáíßâáëïé ôçò ñ. ÁõãÞò) ðïõ ëýíå üôé ïé åéñïýñãïé äïõëåýïõí ãéá ôçí Ôñüéêá êáé ü é ãéá ôïí åã åéñéæüìåíï ëáü. Åêåßíï äçëáäþ ðïõ áíôéëáìâüíåôáé ìå óéãïõñéü ôï Ýèíïò åßíáé üôé ï ìåãüëïò å èñüò ôïõ åßíáé ç Ôñüéêá, äçëáäþ óå ôåëéêþ áíüëõóç ç Ãåñìáíßá, äçëáäþ ç ðñáãìáôéêþ ïéêïíïìéêþ êáé óå ìåãüëï âáèìü ðïëéôéêþ êáñäéü ôçò Åõñþðçò. ÂÝâáéá áõôþ åßíáé ìéá áíåóôñáììýíç åéêüíá. Ï áëçèéíüò êáíßâáëïò å- èñüò ôïõ ëáïý êáé ôçò þñáò ìáò åßíáé ïé åðôü ðïëéôéêýò çãåóßåò. ÁõôÝò á- êñùôçñéüæïõí ôç þñá ìáò ãéá íá ðñïóöýñïõí óôçí Åõñþðç Ýíá ôýñáò ðïõ åßíáé óáí óéáìáßï ðáñáóéôéêü êïëëçìýíï ðüíù ôçò êáé áðáéôïýí íá ôï æþóåé åêåßíç Ýóôù ìáôþíïíôáò, áí èýëåé íá åðéâéþóåé ç ßäéá. Ç ôåñüóôéá åõèýíç ôçò Åõñþðçò êáé åéäéêü ôçò Ãåñìáíßáò åßíáé üôé áíáëáìâüíåé ôï ñüëï íá æþóåé ôï äõóôõ éóìýíï áõôü êïñìß, áðïäå üìåíç ïíôñéêü ôïí ðáñáóéôéêü ôñüðï ýðáñîçò ðïõ ôïõ Ý ïõí åðéâüëëåé ïé êáíßâáëïé óõíåñãáæüìåíç ìáæß ôïõò óå åéñïõñãéêü åðßðåäï ãéá íá ôï «äéïñèþóåé» ðáñü ôç èýëçóþ åíþ áõôü äåí èýëåé ôßðïôá Üëëï áðü ôçí á- íåîáñôçóßá ôïõ. Ôï üôé üìùò ç ÅÅ êáé åéäéêü ç Ãåñìáíßá áíáãíùñßæïõí óôçí ðñüîç ìéá þñá óáí ðáñüóéôï êáé ü é óáí ìéá áíåîüñôçôç ïíôüôçôá áíôß íá ôçí âïçèþóïõí íá äéá ùñéóôåß êáé íá èåñáðåõôåß ìå ôïí äéêü ôçò ôñüðï ôóáêßæïíôáò ôïõò âéáóôýò ôçò, åßíáé ç äéêéü ôïõò âáñéü åõèýíç óýìöõôç ìå ôçí éìðåñéáëéóôéêþ ôïõò öýóç. ÁõôÞí ôüóá ñüíéá äçìïêñáôéêþò áíôéåèíéêéóôéêþò åíïðïßçóçò êáé áíôé éôëåñéêþò áõôïêñéôéêþò äåí ìðïñïýí íá ôçí óâþóïõí ïé óõíèþêåò ôïõ óçìáñéíïý Üãñéïõ êáðéôáëéóìïý êáé óïóéáëöáóéóìïý. ÁõôÞ ôçí Üñíçóç ìéáò ñþîçò ìå ôçí êáêþ óõíþèåéá ôùí ôáðåéíùôéêþí õðïäåßîåùí áðü ôá Ýîù óôïõò Üëëïõò ëáïýò êáé óôéò þñåò, ðëçñþíåé áõôþ ôç óôéãìþ ç Ãåñìáíßá êáé üëç ç ÅÅ üóï èá êñáôüíå ìýóá ôïõò ìéá äéáâñùìýíç á- ðü ôïõò ñþóïõò ðñüêôïñåò ÅëëÜäá, ðïõ ôç äéáöèåßñïõí ãéáôß äåí ôçí áöþíïõí íá óôçñé èåß óôéò äõíüìåéò ôçò êáé Ýôóé ðáñüëëçëá äéáöèåßñïíôáé áðü áõôþí. ¹äç ðñï ùñüåé óå üëåò ôéò êáãêåëáñßåò ôï ó Ýäéï ôùí åëëþíùí ñùóüäïõëùí (êáè õðüäåéîç ôùí áöåíôéêþí ôïõò), íá áñéóôåß óôç þñá ìáò Ýíá íýï ðåëþñéï ìýñïò ôïõ ñýïõò ìýóá á- ðü áõôýò ôéò ôñáãéêýò äéáðñáãìáôåýóåéò ðïõ æïýìå êáé ôïí ïëïýíá êáé ðéï äéïãêïýìåíï êßíäõíï ñåùêïðßáò êáé åêöáóéóìïý ôçò þñáò ìáò ðïõ ôñïìïêñáôïýí ïéêïíïìéêü êáé ðïëéôéêü ôçí ÅÅ. ÏìðÜìá, ïõ Ãéí ôüï, ÏëÜíô, Ñåí, ÃéïõíêÝñ êáé ðéï áíïé ôü êáé ðéï ùìü áð üëïõò ôï ÄÍÔ (ðïõ âñßóêåôáé õðü ôçí ðïëéôéêþ çãåìïíßá ðëýïí ôùí Ç- ÐÁ ôçò Êßíáò êáé ôçò Ñùóßáò ) æçôüíå Ýíá íýï ìåãüëï êïýñåìá ôïõ åëëçíéêïý ñýïõò. ÁõôÞ åßíáé ìéá áðáßôçóç ðïõ óå óõíäõáóìü ìå ôçí ðßåóç ôùí ß- äéùí êýíôñùí ðñïò ôçí Éóðáíßá íá äå- ôåß ìéá äéüóùóç áðü ôçí Åõñùæþíç, áëëü êáé ìå ôçí ðßåóþ ôïõò ãéá ìéá êüëõøç üëùí ôùí ñåþí ôùí ôñáðåæþí üëçò ôçò ÅÅáðü ôçí ÅÊÔ, èá öýñåé óå áöüñçôç ïéêïíïìéêþ ðßåóç êáé ôñáãéêþ ðïëéôéêþ áðïìüíùóç ôç Ãåñìáíßá. ¹äç áêüìá êáé ìýóá óôç Ãåñìáíßá ôá áíôßèåôá ñåýìáôá êéíïýíôáé óå ôñï éü äéüðáóçò. Ôï åëëçíéêü ìáñôýñéï ãßíåôáé óôáäéáêü ìáñôýñéï üëçò ôçò Åõñþðçò. Ìüíï ï ñùóïêéíåæéêüò Ü- îïíáò êáé ïé åéñüôåñåò ìåñßäåò ôçò á- ÁÖÉÓÓÁ ÔÇÓ ÏÁÊÊÅ ìåñéêüíéêçò áóôéêþò ôüîçò áßñïíôáé ãé áõôü. Ï åëëçíéêüò ëáüò ðïõ óýñíåôáé áðü ôïõò âéáóôýò êáé ðñïâïêüôïñåò çãýôåò ôïõ ãéá íá ôáðåéíùèåß óôï Ýðáêñï óáí ôï áñíçôéêü êýíôñï ôçò ãçò èá Ý åé íá ðáßîåé Ýíá ìåãüëï ðñïïäåõôéêü ñüëï áí êáôáöýñåé êüðïéá óôéãìþ íá ôïõò áíôéðáëáßøåé. Áõôü èá ôï ìðïñýóåé áí êáôáíïþóåé üôé áõôïß ïé çãýôåò êáé ïé ðñïóôüôåò ôïõò, ïé íýïé áãïñáóôýò ôçò þñáò, åßíáé ï áëçèéíüò å- èñüò êáé ü é ôá êñüôç äáíåéóôýò, ðïõ ðáñü ôá ëüèç êáé ôéò ôáîéêü ðñïóäéïñéóìýíåò áèëéüôçôýò ôïõò åßíáé åðßóçò èýìáôá ôïõ áëçèéíïý áõôïý êáé ðïëý ìåãüëïõ ðáãêüóìéïõ å èñïý. ÔÁ ÍÅÁ ÁÖÅÍÔÉÊÁ ÑÅÉÁÆÏÍÔÁÉ ÔÇ ÑÙÓÏÄÏÕËÇ Ñ. ÁÕÃÇ ÃÉÁ ÍÁ ÅÐÉÂÁËÏÕÍ ÁÕÑÉÏ ÔÇÍ ÊÔÇÍÙÄÇ ÄÉÊÔÁÔÏÑÉÁ ÔÏÕÓ να πάρει τη μοίρα του κύρια στα δικά του χέρια και όχι να εναποθέτει τη σωτηρία του σε τρίτους, ευρωπαίους ή ανατολικούς, αλλά και να σωθεί η ΕΖ είναι να βγει η χώρα μας από το Ευρώ (μένοντας πάντως στην ΕΕ). Αυτό πρέπει να γίνει ειρηνικά μέσα από μια συμφωνημένη με την ΕΖ μεταβατική περίοδο στην οποία θα υπάρχει ορισμένη κεφαλαιική στήριξη από την ΕΖ αλλά χωρίς εσωτερική οικονομική κηδεμονία από την ΕΖ ώστε την ευθύνη της διάσωσής της να την έχει αποκλειστικά η χώρα μας. Επειδή πάντως έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή ο ελληνικός λαός θα καταλάβει ποιοι πραγματικά τον καταστρέψανε και τον σκλαβώσανε και θα εξεγερθεί ενάντιά τους, οι ρωσόδουλοι έχουν νομιμοποιήσει μια ναζιστική συμμορία, φανατικά ρωσόφιλη, για να ασκήσει αύριο την πιο κτηνώδη βία στους δημοκράτες και στους πραγματικούς πατριώτες, τη Χρ. Αυγή. Αυτή την έκαναν μαζική με μια πελώρια πολιτική προβοκάτσια. Εξασφάλισαν, ιδιαίτερα πάνω στην κρίση να είναι πρακτικά ανοιχτά τα σύνορα της χώρας για να διεκπεραιώνεται από τους δουλεμπόρους του Ερντογάν, του φίλου του Πούτιν, η πιο μαζική παράνομη τράνζιτ μετανάστευση. (Τράνζιτ εννοούμε τους μετανάστες που έρχονται με στόχο να πάνε προς την ΕΕ). Για να ενθαρρύνουν αυτό το ρεύμα τα 6 κόμματα παλεύουν να καταργήσουν το Δουβλίνο 2, δηλαδή δίνουν την ελπίδα στους τράνζιτ μετανάστες ότι κάποια στιγμή θα τους περάσουν στην ΕΕ. Το ότι και η Χρυσή Αυγή είναι υπέρ της κατάργησης του Δουβλίνου 2 αποκαλύπτει πόσο αυτή θέλει την παράνομη μετανάστευση. Και είναι φυσικό αφού χάρη σε αυτήν αναπτύσσεται. Με το να στοιβάζουν τα κόμματα, ιδιαίτερα οι ψευτοαριστεροί ψευτοδιεθνιστές προβοκάτορες, νέα κύματα μεταναστών στο κέντρο της πεινασμένης άνεργης πρωτεύουσας μαζί με κάθε λογής εγκληματία, προσφέρουν στη Χρ. Αυγή τα αθώα θύματα που αυτή έχει αναλάβει να ξυλοκοπεί ατιμώρητα εμφανιζόμενη σαν σωτήρας του λαού. Η ΟΑΚΚΕ καλεί το λαό να σχηματίσει ένα πλατύ αντιφασιστικό, δημοκρατικό και πατριωτικό μέτωπο. Χωρίς αυτό θα γίνει αδύνατη η πάλη για την επιβίωση ενάντια στους σαμποτέρ, ενάντια στην εθνική λεηλασία και ενάντια στα εργασιακά κάτεργα που αυτοί εγκαθιδρύουν. Το αντιφασιστικό μέτωπο πρέπει να προσδιορίσει τη ΧΑ σαν το μεγαλύτερο εχθρό του και να απαιτήσει από το κράτος να τεθεί αυτή εκτός νόμου. Νόμιμοι ναζιστές μαχαιροβγάλτες σημαίνε ντεφάκτο παράνομοι οι δημοκράτες. Για να είναι αποτελεσματικό το αντιφασιστικό αυτό μέτωπο και να ενώνει το λαό πρέπει ω- στόσο ταυτόχρονα: 1ον να είναι ενάντια σε κάθε φασιστική βία που σημαίνει και τη βία με «αριστερό» πρόσωπο που έχει πολιτικό προστάτη κυρίως το ΣΥΡΙΖΑ και κύριο διεκπεραιωτή ένα ψευτοαναρχικό κρυφοφασιστικο λούμπεν. Η βία αυτή άνοιξε το δρόμο στους ναζί ξυλοκοπώντας σε δρόμους και συγκεντρώσεις πολιτικούς ή δήθεν ταξικούς αντιπάλους. Τέτοια είναι και η βία του ψευτοκκε με τους τραμπουκισμούς μέσα στα συνδικάτα και με την επιβολή ψευτοαπεργιών ομηρείας του πληθυσμού στα λιμάνια και τους δρόμους. Ωστόσο το δημοκρατικό μέτωπο πρέπει πάντα να κάνει μία θεμελιακή διάκριση: ότι καμιά άλλη αντιλαϊκή βία δεν ισοδυναμεί με τη ρατσιστική βία και από ιστορική και από πρακτική πολιτική άποψη. 2ον πρέπει να καταγγέλει την πρακτική των «ανοιχτών συνόρων». Αυτό σημαίνει σήμερα α) ανοιχτά σύνορα μόνο στους πραγματικούς πολιτικούς πρόσφυγες β) υλικά κίνητρα-αποζημίωσεις στους τράνζιτ μετανάστες να γυρίζουν πίσω γιατί είναι το πολιτικό καθεστώς που τους έφερε στην Ελλάδα. Όχι στις σκούπες και στα στρατόπεδα κράτησης, αντίσταση σε κάθε βία ενάντια σε κάθε μετανάστη, απόδοση ιθαγένειας στους εγκατεστημένους μετανάστες. w ÏÁÊÊÅ ÏñãÜíùóç ãéá ôçí Áíáóõãêñüôçóç ôïõ ÊÊÅ Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2012

12 Óåëßäá 12 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2012 ÕÐÏÊÑÉÔÅÓ ÊÁÉ ÖÁÑÉÓÁÉÏÉ! øåõôïêêå êáé ÓÕÑÉÆÁ îåðëýíïõí ôïõò íáæéóôýò ÌåôÜ ôéò éôëåñéêïý ôýðïõ åðéèýóåéò ôçò íáæéóôéêþò óõììïñß áò ôçò «ñ. ÁõãÞò» åíüíôéá óå ìåôáíüóôåò ìéêñïðùëçôýò óå ÑáöÞíá êáé Ìåóïëüããé, êáé êüðïéï åðåéóüäéï ðïõ åß å ðñïçãçèåß ìå ôñáìðïõêéóìü åíüò ñõóáõãßôç «âïõëåõôþ» êáôü ìßáò âïõëåõôþ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, óõíåäñßáóå óôéò 13/9 ç ÅéäéêÞ Ìüíéìç ÅðéôñïðÞ ÊïéíïâïõëåõôéêÞò Äåïíôïëïãßáò ìå èýìá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò âßáò ôçò «.Á.». Ðñüåäñïò ôçò óõíåäñßáóçò Þôáí ï ê. ñ. ÌáñêïãéáííÜêçò ôçò ÍÄ êáé åß å áíáêïéíùèåß üôé èá óõììåôý ïõí ùò ìýëç ïé âïõëåõôýò ÊõñéÜêïò ÂéñâéäÜêçò êáé Êþóôáò ÃêéïõëÝêáò (ÍÄ), Åõ. Á- ðïóôüëïõ (ÓÕÑÉÆÁ), ÌÜñêïò Ìðüëáñçò ÐÁÓÏÊ, Ìáñßá Êüëëéá- Ôóáñïõ- Ü (ÁíåîÜñôçôïé ëëçíåò), Ðïëýâéïò Æçóéìüðïõëïò ( ñõóþ ÁõãÞ), Íßêïò Ôóïýêáëçò (ÄÇÌÁÑ) êáé Óð. áëâáôæþò ôïõ øåõôïêêå. Ï ñõóáõãßôçò Æçóéìüðïõëïò äåí åìöáíßóôçêå ãéá íá äéåõêïëýíåé ôïõò ÓÕ- ÑÉÆáßïõò êáé ôï øåõôïêêå íá îåðëýíïõí ôç óõììïñßá ôïõ, üðùò áðïäåß ôçêå óôç óõíý åéá. öáíôïò ðáñýìåéíå ìý ñé ôï ôýëïò ôçò óõíåäñßáóçò êáé ï Ì. Ìðüëáñçò ôïõ ÐÁÓÏÊ, ðïõ äéêáéïëïãþèçêå üôé îý áóå ôçí þñá êáé ôçí áßèïõóá (!) Óôç óõíý åéá, ôï ÐÁ- ÓÏÊ êñýöôçêå ðßóù áðü ôçí «áìíçóßá» ôïõ Ì. Ìðüëáñç ãéá íá ìçí ðüñåé èýóç, áöïý äåí õðþñîå åðßóçìç á- íáêïßíùóç áðü ôçí çãåóßá ôïõ ðïõ íá «áíáðëçñþíåé» êüðùò ôç öõóéêþ áðïõóßá ôïõ åêðñïóþðïõ ôïõ. Ç êáôüðôõóôç áõôþ ìåèüäåõóç ôçò çãåóßáò ôïõ ÐÁÓÏÊ äéåõêüëõíå áêüìá ðåñéóóüôåñï ôïõò ÓÕÑÉÆÁ-øåõôïÊÊÅ íá äþóïõí Ýñé âïçèåßáò óôïõò íáæéóôýò. Óôçí åðéôñïðþ ëïéðüí ðáñïõóéüóôçêå ó Ýäéï øçößóìáôïò êáôü ôçò «.Á.» ðïõ õðåñøçößóôçêå áðü ôç ÍÄ êáé ôïõò ÁÍ.ÅË, ìéóïøçößóôçêå áðü ôç ÄÇÌÁÑ, åíþ ÓÕÑÉÆÁ êáé øåõôïê- ÊÅ øþöéóáí ëåõêü äçëáäþ áðü ðïëéôéêþ Üðïøç õðýñ ôç ñ. ÁõãÞò (!!!). ÓõãêåêñéìÝíá ôï øþöéóìá Ý åé ôá å- îþò óçìåßá: - êáôáäéêüæåé ôá åðáíåéëçììýíá öáéíüìåíá âßáò, óôá ïðïßá óõììåôý ïõí âïõëåõôýò ôçò ñõóþò ÁõãÞò, - ðñïôåßíåé óôïí ðñüåäñï ôçò ÂïõëÞò, åöüóïí óõíå éóôåß ç áíôéêïéíïâïõëåõôéêþ, ðáñüíïìç óõìðåñéöïñü âïõëåõôþí, íá æçôþóåé ðñï çìåñçóßáò äéáôüîåùò óõæþôçóç, - åðéóçìáßíåé ôéò åõèýíåò ôçò ç- ãåóßáò ôçò ñõóþò ÁõãÞò êáé - êáëåß ôçí åêôåëåóôéêþ åîïõóßá êáé ôç Äéêáéïóýíç íá åðéôá ýíåé ôéò äéáäéêáóßåò áðüäïóçò åõèõíþí. Åßíáé öáíåñü üôé ôï øþöéóìá Ý åé óôï åðßêåíôñï ôïõ ôç âßá ôùí ñõóáõãéôþí áöïý êáôáëïãßæåé åõèýíåò óôçí çãåóßá ôïõò, êáé ðýñá áðü äéáðéóôþóåéò, êáëåß óå êüðïéá õ- ðïôõðþäç ìýôñá. Ðñüêåéôáé ãéá ôçí ðñþôç Ýóôù êáé êïëïâþ áíôßäñáóç ôçò âïõëþò óôç íáæéóôéêþ óõììïñßá. ÐñÝðåé íá êüíåé êáíåßò êñéôéêþ óå áõôü ôï øþöéóìá, ãéá ôï ü- ôé äåí óôéãìáôßæåôáé ç «.Á» óá íáæéóôéêþ, êáé äåí ìðáßíåé ôï Å- ÊÔÏÓ ÍÏÌÏÕ ãéá ôçí ïñãáíùìåíç ñáôóéóôéêþ âßá ôçò. ÁëëÜ áõôþ ç êñéôéêþ äåí áðïôåëåß ëüãï êáôáøþöéóçò ôïõ øçößóìáôïò ðáñü ìüíï áí áõôü Ýìðáéíå óå áíôéðáñüèåóç ìå Ýíá óùóôüôåñï øþöéóìá. ¼ìùò êáìéü ôýôïéá êñéôéêþ äåí Ý- ãéíå êáé êáíýíá Üëëï øþöéóìá äåí áíôéðñïôüèçêå áðü áõôïýò ðïõ øþöéóáí ëåõêü, äçëáäþ ðïõ ïõóéáóôéêü ôï êáôáøþöéóáí. ôóé, ï ÓÕÑÉÆÁ, ðñüâáëå óáí áéôéïëüãçóç ôïõ ëåõêïý ôï åðé åßñçìá üôé ç âßá Ýðñåðå íá áñáêôçñßæåôáé óôï êåßìåíï «ñáôóéóôéêþ», ðëáóüñïíôáò óôá ìýëç ôïõ ôï øýìá üôé ôï øþöéóìá ìðïñåß íá ðåñéåß å êüðïéá õðüíïéá ãéá êáôáäßêç ôçò âßáò ôùí «êéíçìüôùí», äçëáäþ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, Þ íá Üíïéãå ôï äñüìï óå ìßá ôýôïéá êáôáäßêç. Äåí ìðïñåß üìùò íá Ý åé Ýíáí ôýôïéï áñáêôþñá Ýíá øþöéóìá ðïõ êáôáããýëëåé ìßá óõãêåêñéìýíç âßá ìå ïíïìáôåðþíõìï, äçëáäþ ôç âßá ôçò «ñõóþò ÁõãÞò». Ãéá áõôü áðü ôçí ðñþôç óôéãìþ ðïõ Þñèå ç åßäçóç óôç äçìïóéüôçôá îýóðáóå ìßá óåéñü áíôéäñüóåùí óôïí ôýðï êáé óôï ßíôåñíåô, ìå áðïôýëåóìá íá á- íáäéðëùèåß ï ÓÕÑÉÆÁ êáé íá «äéïñèþóåé» ôç øþöï ôïõ åê ôùí õóôýñùí. - ôóé, ìå åðßóçìï äåëôßï ôýðïõ áñáêôçñßæåé èåôéêþ åîýëéîç (!!!) ôï øþöéóìá êáé «åñìçíåýåé» ôçí øþöï ôïõ ùò åîþò : «Ôçí ßäéá óôéãìþ, üìùò, ðñïêáëåß Ý- íôïíï ðñïâëçìáôéóìü êáé áíçóõ ßá ôï ãåãïíüò üôé ç ÅðéôñïðÞ áñíåßôáé íá êáôïíïìüóåé ôç âßá ôçò ñõóþò ÁõãÞò ùò áõôü ðïõ åßíáé, äçëáäþ ñáôóéóôéêþ êáé öáóéóôéêþ. Óôï åðßìá ï, ëïéðüí, óçìåßï ôïõ êåéìýíïõ ï ÓÕÑÉÆÁ øþöéóå ëåõêü (åíþ ðñïöáíþò õðåñøþöéóå ôï õðüëïéðï êåßìåíï)». Ôßðïôá äåí åßíáé ðñïöáíýò óå ìßá øþöï áí äåí äçëùèåß êáôü ôçí ßäéá ôçí øçöïöïñßá. Ðùò åßíáé ðñïöáíýò äçëáäþ åê ôùí õ- óôýñùí üôé ôï ëåõêü äåí áöïñïýóå ôá Üëëá ôñßá óçìåßá; ÁëëÜ óå êüèå ðåñßðôùóç ôá õðüëïéðá ôñßá óçìåßá äåí Ý- ïõí êáíýíá íüçìá, ùñßò ôï ðñþôï êáé ðéï âáóéêü óçìåßï ôïõ øçößóìáôïò ðïõ åßíáé áõôü ðïõ êáôáäéêüæåé ôç ñõóáõãßôéêç âßá; Åßíáé åðßóçò áðïêáëõðôéêü üôé óå êáíýíá óçìåßï ôçò áíáêïßíùóçò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ç «.Á.» äåí áñáêôçñßæåôáé ùò «íáæéóôéêþ óõììïñßá». Áõôïýò ôïõò áñáêôçñéóìïýò ï ÓÕÑÉÆÁ äåí ôïõò Ý åé ãéá ðëáôéü ñþóç, áëëü ìüíï ãéá ðåñéïñéóìýíç ñþóç óôïí «êéíçìáôéêü» þñï. ÐñÝðåé íá öôüóåéò óôçí ôåëåõôáßá öñüóç ôçò ìáêñïóêåëïýò áíáêïßíùóçò ãéá íá äéáâüóåéò ìéá öñáóïýëá ãéá ôïõò «íïóôáëãïýò ôïõ ßôëåñ» ðïõ ïýôå åêåß êáôïíïìüæïíôáé, áðëü õðïíïïýíôáé. Ôçí ßäéá âñþìéêç óôüóç êáé áðü ìéá Üðïøç åéñüôåñç êñüôçóå êáé ç ÄÇ- ÌÁÑ, ðáñüëï ðïõ áõôü ôï êüììá ôï ïðïßï îåðåñíüåé óå äéðëïðñïóùðßá ôïí ÓÕÑÉÆÁ, êéíþèçêå óôç óõãêåêñéìýíç ðåñßðôùóç óôï óêïôüäé êáé ìý ñé óþìåñá äåí Ý åé îåêáèáñßóåé ôç èýóç ôïõ. ÄçëáäÞ, êüðïéá äçìïóéåýìáôá åìöáíßæïõí ôç ÄÇÌÁÑ íá Ý åé õðåñøçößóåé ôï ó Ýäéï, êáé êüðïéá Üëëá íá Ý åé øçößóåé ëåõêü óôï óçìåßï ôçò âßáò ãéá ôïõò ßäéïõò ëüãïõò ìå ôïí ÓÕÑÉÆÁ. Á- öïý üìùò ôá åðßóçìá ðñáêôéêü óêáíäáëùäþò äåí Ý ïõí êõêëïöïñþóåé, êáé áíáêïßíùóç ôçò ÄÇÌÁÑ, áíüëïãç ìå áõôþ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ äåí õðüñ åé, åìåßò êñáôüìå ôï ìüíï áíáìöéóâþôçôï óôïé- åßï ðïõ õðüñ åé ãéá ôç óôüóç ôçò ÄÇ- ÌÁÑ óôç óõíåäñßáóç êáé ðïõ åßíáé ç ôïðïèýôçóç ôïõ åêðñïóþðïõ ôçò Í. Ôóïýêáëç üðùò äçìïóéåýåôáé óôçí é- óôïóåëßäá ôçò «ÄçìïêñáôéêÞò ÁñéóôåñÜò», ï ïðïßïò Ýêáíå Ýêêëçóç íá ðýóïõí ïé ôüíïé (!!!) ãéá ôç «.Á.» ãéáôß äåí åßíáé áêüìá Ýôïéìï ôï Ýäáöïò. ÓõãêåêñéìÝíá åß å Ýíóôáóç (!!!) ãéá ôçí ðáñáðïìðþ ôïõ èýìáôïò óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò êáé åßðå ó åôéêü ôá åîþò: «Êýñéå Ðñüåäñå, Ý ù êáô áñ Þí ìéá åðéöýëáîç, ìå ôç óõæþôçóç óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò áõôïý ôïõ èýìáôïò. ù ôçí åíôýðùóç üôé äåí ðñýðåé íá ôï óçêþóïõìå ôüóï ðïëý óå ôüóï øçëü åðßðåäï, äß ùò íá Ý ïõí ðñïçãçèåß êüðïéá ðñüãìáôá áðü êüôù. Ç ðñüôáóþ ìïõ, ç ÅðéôñïðÞ Èåóìþí ÑÇÓÔÏÓ ÌÁÑÊÏÃÉÁÍÍÁÊÇÓ (Ðñüåäñïò ôçò ÅðéôñïðÞò) : Ãé áõôü âëýðåôå êáé ëýìå «óôï ìýëëïí êáé åöüóïí óõíå éóôïýí». ÍÉÊÏËÁÏÓ ÔÓÏÕÊÁËÇÓ : Áðëþò ôï êáôáèýôù ùò ðñïâëçìáôéóìü, áí á- ðïöáóéóôåß áðü ôçí ÅðéôñïðÞ, äåí èá Ý ù áíôßññçóç. Ç ðñüôáóþ ìïõ åßíáé, óå åðßðåäï ÂïõëÞò, ç ÅðéôñïðÞ Èåóìþí êáé ÄéáöÜíåéáò íá áó ïëçèåß èåóìéêü, óõãêñïôçìýíá ìå ôï èýìá êáé íá ðñïôåßíåé, íá êáôáëþîåé óå óõìðåñüóìáôá, ôá ïðïßá èá áöïñïýí ðëýïí ôï óýíïëï ôçò åëëçíéêþò äçìïêñáôßáò êáé ü é ìüíï ôçò ÂïõëÞò. Ãéá ðáñüäåéãìá, ç óõëëïãéêþ ìíþìç ðþò åðáíýñ åôáé; ÅðáíÝñ åôáé ìå ôá ó ïëåßá, ìå ôç äéäáóêáëßá. ÅðáíÝñ åôáé êáé èá ôïëìþóù íá ôï ðù, ìå áíáâüèìéóç ôùí åïñôþí óõëëïãéêþò ìíþìçò. ÄçëáäÞ, ÊáëÜâñõôá, Äßóôïìï êáé ü é ïé ãíùóôýò ôõðéêýò åêäçëþóåéò, áëëü ðáñïõóßá óõëëïãéêþ, èåóìéêþ ôçò ÂïõëÞò êáé ìå ü,ôé ìðïñåß íá óçìáßíåé áõôü. Ôï 2013, íá áñáêôçñéóôåß áðü ôç ÂïõëÞ, áðü ôçí ÊõâÝñíçóç, äåí îýñù áêñéâþò, ùò Ýôïò êáôü ôïõ öáóéóìïý, ñáôóéóìïý êáé îåíïöïâßáò, ðïõ óçìáßíåé üôé üëï ôï ðïëéôéêü, èåóìéêü ïéêïäüìçìá, èá áíáëüâåé óõãêåêñéìýíåò äñüóåéò ðñïò áõôþ ôçí êáôåýèõíóç. ÈåóìéêÞ èùñüêéóç>>. Ìå ëßãá ëüãéá ï Í. Ôóïýêáëçò åêðñïóùðþíôáò ôç ÄÇÌÁÑ, Ýêáíå üôé ìðïñïýóå ãéá íá óôñýøåé ôçí áé ìþ ôïõ æçôþìáôïò ìáêñéü áðü ôçí êáôáããåëßá ôçò íáæéóôéêþò óõììïñßáò, ìéëþíôáò ãéá ðñüâëçìá èåóìþí, êáé ü é ãéá ðñüâëçìá ôùí óõãêåêñéìýíùí íáæéóôþí, ðïõ Ý ïõí óõãêñïôþóåé ôç óõãêåêñéìýíç äïëïöïíéêþ óõììïñßá, ãéá ôçí ïðïßá ðñýðåé íá ëçöèïýí óõãêåêñéìýíá ìýôñá. Áóöáëþò ç ÄÇÌÁÑ äåí èýëåé êáèüëïõ íá ðüåé ôï èýìá óôçí ÏëïìÝëåéá üðïõ èá áíáãêáóôïýí üëïé íá ðüñïõí èýóç ìðñïóôü óôïí åëëçíéêü ëáü. ôóé, ÓÕÑÉÆÁ êáé ÄÇÌÁÑ åß áí äéáöüñùí åéäþí «ðñïâëçìáôéóìïýò» ó åôéêü ìå ôï êáôü ðüóï êáé ìý ñé ðïõ êáé ìå ðïéïí ôñüðï èá ôç óôñßøïõí áðü ôçí êáôáããåëßá ôùí íáæéóôþí ôçò «Á». Áðü ôçí Üëëç ôï øåõôïêêå, ðïõ åßíáé ðüíôá ôï ðéï «óõíåðýò» óïóéáëöáóéóôéêü êüììá, äåí åß å êáíåíüò ôýôïéïõ åßäïõò ðñïâëçìáôéóìü, êáé øþöéóå ëåõêü óå üëá ôá óçìåßá, óõóôþíïíôáò ìå êõíéóìü «øõ ñáéìßá» êáé «óôüóç áíáìïíþò». ÄçëáäÞ, ôá éëéüäåò èýìáôá ôçò íáæéóôéêþò äïëïöïíéêþò âßáò ðñýðåé íá ðåñéìýíïõí êáé íá ðáñáìåßíïõí øý ñáéìá. Áöïý ãéá ôï øåõôïêêå ç íáæéóôéêþ «ñ. ÁõãÞ» äåí åßíáé ôßðïôá Üëëï áðü Üëëï Ýíá ãñáíüæé ôïõ êáðéôáëéóôéêïý óõóôþìáôïò, ôï ïðïßï èá ôóáêéóôåß ìáæß ìå ôï êáðéôáëéóôéêü óýóôçìá. Ïðüôå, ìå áõôþ ôç ëïãéêþ, äåí ñåéüæåôáé êáíýíá äçìïêñáôéêü ìýôùðï êáôü ôïõ íáæéóìïý. Ìå áõôü ôïí ôñüðï, ôï øåõôïêêå êáôáðáôüåé ôéò óôïé åéþäåéò áñ Ýò ôïõ äçìïêñáôéóìïý, êáé ëåéôïõñãåß óáí ç ðéï áðïôåëåóìáôéêþ áóðßäá áðýíáíôé óôïõò íáæéóôýò. Áðïäåéêíýåôáé ãéá Üëëç ìéá öïñü ðüóï äåí Þôáí ôõ áßï ðïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé øåõôïêêå Ý ïõí óöé ôáãêáëéáóôåß ìå ôïõò íáæéóôýò óôï óõñéæáßéêï êßíçìá «äåí ðëçñþíù» óôá äéüäéá, êáé óôçí êáðåëùìýíç áðü ôï ÐÁÌÅ áðåñãßá ôçò áëõâïõñãßáò ôïõ Áóðñïðýñãïõ. ÔåëéêÜ, åìöáíßóôçêáí íá äéáóþóïõí ôï øþöéóìá ðïõ êéíäýíåøå íá ìçí ðåñüóåé, ç áðñüèõìç øþöïò ôùí ÁíåîÜñôçôùí ÅëëÞíùí (!), äçëáäþ ï åèíéêïöáóßóôáò Ð. ÊáììÝíïò, ðïõ äåí Þèåëå íá åêôåèåß óáí öéëï ñõóáõãßôçò óôç âüóç ôçò ÍÄ óôçí ïðïßá èýëåé íá äéåéóäýóåé, êáé áõôþ ôçò ßäéáò ÍÄ ðïõ äåí åß å üìùò êåíôñéêþ óôþñéîç áöïý ï ÓáìáñÜò äåí âãþêå íá áéñåôßóåé ôï øþöéóìá, ïýôå íá êáôáããåßëåé ôï ÐÁÓÏÊ êáé ôçí øåõôïáñéóôåñü ãéá ôç óôüóç ôïõò. ÃåíéêÜ, êáìßá ðïëéôéêþ äýíáìç ôçò ÂïõëÞò äåí Ýäåéîå åíèïõóéáóìü ãéá áõôü ôï øþöéóìá ôï ïðïßï öáßíåôáé üôé åß å óôü ï íá êáèçóõ Üóåé ôçí Åõñþðç óáí äåßãìá «êáëþò ðñáêôéêþò» ôïõ åëëçíéêïý êñüôïõò áðýíáíôé óôï íáæéóôéêü Ýêôñùìá. Óôçí ïõóßá ïé öéëïíáæéóôéêýò çãåóßåò ôùí Ýîé êïììüôùí äéýóùóáí ãéá Üëëç ìéá öïñü ôïõò íáæéóôýò, üðùò ôïõò Ý ïõí ðñïóôáôåýóåé üëá áõôü ôá ñü-

13 ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2012 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Óåëßäá 13 íéá. Åßíáé áõôïß ïé ßäéïé ðïõ ôïõò ãéãüíôùóáí êáé ôïõò Ýöåñáí óôç ÂïõëÞ. Áõôïß ôïõò êñáôüíå óôç íïìéìüôçôá, áõôïß ôïõò Ýâáëáí óôá ôñáðýæéá ôïõò ãéá íá ìïéñüóïõí ôïí ôçëåïðôéêü ñüíï ìáæß ôïõò óå êüèå åêëïãéêþ ìü ç, áõôïß ôïõò äßíïõí ñüíï óå üëá ôá äåëôßá åéäþóåùí åíþ Ýðñåðå ôï ñáäéïôçëåïðôéêü Óõìâïýëéï íá ôïõò áöáéñýóåé áõôþ ôç äõíáôüôçôá áðü ôçí þñá ðïõ Ýäåéñáí óõíïìéëçôþ ôïõò óå æùíôáíþ ôçëåïðôéêþ åêðïìðþ êáé õðïóôþñéîáí ôçí ðñüîç ôïõò. ÁëëÜ âáèýôåñá áõôïß Üöçóáí áíïé ôü ôï Ýäáöïò íá êáëëéåñãçèåß óôïõò åñãüôåò ôï ñáôóéóôéêü ìßóïò üôáí åðýôñåøáí ôá ìáýñá êáé óðáóìýíá ìåñïêüìáôá ãéá ôïõò ìåôáíüóôåò, áõôïß Üöçóáí áíïé ôü ôá óýíïñá áêüìá êáé óôçí êïñýöùóç ôçò êñßóçò êáé óõíùèïýóáí ôïõò ìåôáíüóôåò óôï êýíôñï ôçò ðñùôåýïõóáò ãéá íá ðëáóóüñïõí ôïõò ñõóáõãßôåò óáí äþèåí ðñïóôüôåò ôïõ íôüðéïõ ðëçèõóìïý áðü ôçí åãêëçìáôéêüôçôá, áõôïß Ý ïõí ìáæß ìå ôïõò íáæéóôýò êïéíü áßôçìá íá êáôáñãçèåß ç óõíèþêç «Äïõâëßíï ÉÉ» ãéá íá Ýëêïõí óôç þñá ìáò ôá ìåôáíáóôåõôéêü ñåýìáôá êáé ìåôü íá ôá óðñþ íïõí ìýóá áðü ôá ôñýðéá óýíïñá ôçò ÅëëÜäáò óôçí Åõñþðç ãéá íá ãåìßóïõí êáé ïé åõñùðáúêýò þñåò ðïëëýò ñùóüäïõëåò ñõóýò ÁõãÝò. ÁõôÜ ãéáôß Ý ïõí üëïé ìáæß Ýíá êïéíü óôñáôçãéêü ðñïóáíáôïëéóìü, êáé áõôüò åßíáé íá äýóïõí ôç þñá ðéóèüãêùíá óôï Üñìá ôçò íåïíáæéóôéêþò Ñùóßáò ôïõ Ðïýôéí. Ï ÊáóéäéÜñçò äåí Üíåé åõêáéñßá ìýóá êáé Ýîù áðü ôç ÂïõëÞ íá äçëþíåé ðüóï áíáãêáßá åßíáé ç óõíåñãáóßá ìå ôç Ñùóßá óå üëá ôá åðßðåäá å- íþ Ýöôáóå óôï óçìåßï íá áðïêáëýøåé ôçí îåíïäïõëåßá ôïõ üôáí ìéëþíôáò óôç ÂïõëÞ óôéò 26.9 æþôçóå íá å- ãêáôáóôáèåß ñþóéêïò óôñáôüò óôçí ÅëëÜäá ôü á ãéá íá ðñïóôáôýøåé ôïí áãùãü ÌðïõñãêÜò-Áëåîáíäñïýðïëçò. Ôï ó åôéêü âßíôåï êõêëïöïñåß óôï you tube w w w. y o u t u b e. c o m / watch?v=8cuphs4vmvq. Ç ÏÁÊÊÅ èá óõíå ßóåé íá êáëåß óôç äçìéïõñãßá åíüò ðëáôéïý áíôéöáóéóôéêïý ìåôþðïõ âáóéêü áðü ôá êüôù, ü- óï ïé ðüíù çãåóßåò ôùí êïììüôùí ðïõ âñßóêïíôáé êáé ìýóá êáé Ýîù áðü ôç ÂïõëÞ (åêôüò áðü ôçí ÏÁÊÊÅ) åßíáé üëåò óôçí ïõóßá ñùóüäïõëåò êáé ãé áõôü öéëïíáæéóôéêýò. Ôï áíôéöáóéóôéêü ìýôùðï ðñýðåé íá îåóêåðüóåé ôï ðïëéôéêü êáèåóôþò áðáéôþíôáò á- ðü áõôü íá áðáãïñåýóåé ìå ðïëéôéêþ êáé íïìéêþ áðüöáóç ôç óõììïñßá ðñüãìá ðïõ áõôü, üðùò áðïäåß ôçêå ðåñßôñáíá êáé ìå ôï ðñüóöáôï øþöéóìá ôçò ÂïõëÞò, ìå ôßðïôá äåí èýëåé íá êüíåé. Ôï êõñéüôåñï ãåíéêü ðïõ ðñýðåé íá êüíåé ôï áíôéöáóéóôéêü ìýôùðï óå áõôþ ôç öüóç äåí åßíáé íá áðïêáëýøåé ôï áðïêñïõóôéêü ðñüóùðï ôùí íáæß ôçò.á óôéò ìüæåò. Áõôü ôï êüíåé ëßãï ðïëý êáé ï áóôéêüò ôýðïò. ëëùóôå êáé ïé ßäéïé ïé íáæéóôýò äéáöçìßæïõí Ýíá ìýñïò áðü ôç ñáôóéóôéêþ ìðü- á ôïõò. Ôï êõñéüôåñï åßíáé íá áðïêáëýøåé ðùò ôï êáèþò ðñýðåé êáèåóôþò õðïóôçñßæåé ôïõò íáæéóôýò, éäéáßôåñá ðùò ôïõò áâáíôüñåé ç äýíáìç ðïõ õðïôßèåôáé ðùò èá Ý- ðñåðå íá ôïõò áíôéôá èåß, ç ëåãüìåíç áñéóôåñü. Áóýëëçðôï ôï óáìðïôüæ ôïõò óôç âéïìç áíßá óõíý åéá áðü ôç óåë. 7 ôï ïðïßï óõíåðüãåôáé ìåãüëåò êáé á- ðñüâëåðôåò äéáêõìüíóåéò ôçò ôéìþò ôïõ, êáé, äåýôåñïí, óôçí ôéìïëüãçóþ ôïõ ðñïò ôç âéïìç áíßá ç ïðïßá ãßíåôáé áí óôçí ôéìþ ôïõ äéõëéóôçñßïõ ôïõ ìáæïýô áìçëïý èåßïõ ðñïóôåèåß ï ÅÖÊ ôïõ ìáæïýô êáé ôï óõíïëéêü ðåñéèþñéï êýñäïõò ôùí åôáéñéþí ìåôáöïñüò êáé äéáíïìþò. ÐñÜãìá ôï ïðïßï ïäçãåß óå ðïëý õøçëþ ôéìþ ôïõ öõóéêïý áåñßïõ. Áõôü ôï ìåãüëï êüóôïò ôçò çëåêôñéêþò åíýñãåéáò ãéá ôç âéïìç áíßá ãßíåôáé ìå ü çìá ôçí êñáôéêþ ÄÅÇ. Áí êáé ôï 70% ðåñßðïõ ôçò ðáñáãùãþò ôçò ÄÅÇ ðñïýñ åôáé áðü ôïõò áìçëïý êüóôïõò ëéãíéôéêïýò êáé õäñïçëåêôñéêïýò óôáèìïýò, ôùí ïðïßùí Ý- åé ôçí áðïêëåéóôéêþ åêìåôüëëåõóç, êáôáñôßæåé êáé åéóçãåßôáé ôéìïëüãéá çëåêôñéêþò åíýñãåéáò ãéá ôçí ÕøçëÞ ÔÜóç, áðü ôçí ïðïßá ôñïöïäïôïýíôáé ïé ìåãüëåò âéïìç áíßåò ðïõ äåí Ý ïõí ó Ýóç ìå ôï êüóôïò ôçò ðáñáãùãþò á- ðü áõôþí ôçò çëåêôñéêþò åíýñãåéáò. Ìå äåäïìýíï üôé ïé âéïìç áíßåò åßíáé ó åäüí áðüëõôá åîáñôçìýíåò áðü ôç ÄÅÇ áíôéëáìâüíåôáé êáíåßò üôé ïé ôéìýò ðïõ áõôþ äéáìïñöþíåé åðçñåüæïõí Üìåóá ôéò ôéìýò ôùí ðñïúüíôùí ôïõò êáé ôçí áíôáãùíéóôéêüôçôü ôïõò. Óýìöùíá ìå Üñèñï ôùí ÐáðáìáíôÝëëïõ (ô. äéïéêçôþò ÄÅÇ) êáé Ãéùôüðïõëïõ (ô. ãåí. ä/íôþò Ïéêïíïìéêïý ÄÅÇ) óôçí ÊáèçìåñéíÞ ôçò : «Ôïí ôåëåõôáßï êáéñü, ç óôüóç ôçò ÄÅÇ áðýíáíôé óôéò åëëçíéêýò âéïìç áíßåò âüóçò ðïõ åßíáé ïé êýñéïé ðåëüôåò ÕøçëÞò ÔÜóåùò, öáßíåôáé íá áíáèåùñåßôáé ñéæéêü ÐáñáâëÝðïíôáò ôï ãåãïíüò üôé, ôï ìåôáâëçôü êüóôïò ðáñáãùãþò ôùí ëéãíéôéêþí óôáèìþí, ðïõ áðïôåëïýí ôïí âáóéêü êïñìü ôïõ óõóôþìáôïò ðáñáãùãþò çëåêôñéêþò å- íýñãåéáò óôçí ÅëëÜäá (ðåñßðïõ ôï 60%), äéáìïñöþíåôáé óôçí ðåñéï Þ 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Λιγνιτική Πετρελαϊκή Φυσικού αερίου Υδροηλεκτρική ΑΠΕ Ο πίνακας είναι από την εισήγηση του Ν. Χατζηαργυρίου Η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. ôùí 30 åõñþ áíü MWh, åíþ ôï ìåôáâëçôü êüóôïò ôùí õäñïçëåêôñéêþí åßíáé áìåëçôýï, åðéêáëåßôáé ôï «ïñéáêü êüóôïò», äçëáäþ óôï êüóôïò ðïõ áîéþíåé ï ôåëåõôáßïò (ï áêñéâüôåñïò) ðñïìçèåõôþò, ðïõ ìðáßíåé óôï åëëçíéêü óýóôçìá, ãéá íá áéôéïëïãþóåé ôéò åîùðñáãìáôéêýò ôéìýò, ðïõ áðáéôåß áðü ôïõò âéïìç áíéêïýò ðåëüôåò ÕøçëÞò ÔÜóåùò Öáßíåôáé íá áãíïïýìå üôé, ìå ôï áðßèáíá åîùðñáãìáôéêü êüóôïò çëåêôñéêþò åíýñãåéáò ôùí 80 åõñþ áíü MWh, ãéáôß åêåß ðåñßðïõ ïäçãïýí ôá íýá ôéìïëüãéá ÕøçëÞò ÔÜóåùò ôçò ÄÅÇ, ïé âéïìç áíßåò âüóåùò óôçí ÅëëÜäá ïäçãïýíôáé óå ïñéóôéêü ôýëïò ÌåôáëëïõñãéêÝò âéïìç áíßåò, ðïõ Þäç ìå ôá éó ýïíôá ôéìïëüãéá Ý ïõí ðñüâëçìá âéùóéìüôçôáò, ìå ôçí ôéìþ ôùí 80åõñþ/MWh, ôßèåíôáé åêôüò áãïñüò. Åßíáé áðáñáßôçôï ðëýïí íá å- êëïãéêåõèåß ôï êüóôïò çëåêôñéêþò åíýñãåéáò óôç þñá ìáò, åüí èýëïõìå íá Ý ïõìå âéïìç áíßá óôçí Åë- ëüäá». Áí êáé ç þñá ìáò äéáèýôåé ôåñüóôéá ëéãíéôéêü áðïèýìáôá êáé Ýíá ðïëý ìåãüëï õäüôéíï äõíáìéêü ãéá õäñïçëåêôñéêü åñãïóôüóéá ïé ðçãýò áõôýò å- íýñãåéáò áíôß íá å ïõí áõîçìýíç óõììåôï Þ óôçí ðáñáãùãþ çëåêôñéóìïý ðüíù óôçí êñßóç Ý ïõí ìåéùìýíç!!! Êáé ìåôü ïé åãêëçìáôßåò ðïõ êõâåñíïýí ôç þñá êáé ôá ïéêïíïìïëïãéêü êáé äçìïóéïãñáöéêü ôóéñüêéá ôïõò á- íáñùôéïýíôáé ãéáôß áíåâáßíïõí ïé ôéìýò ôùí ðñïéüíôùí ðáñü ôçí ðåßíá ôùí åñãáôþí. Åðßóçò êüíïõí ðùò äåí îýñïõí üôé üóá êáé íá äáíåéóôåß ç þñá üóï êáé íá êïðïýí ïé ìéóèïß êáé ïé óõíôüîåéò ôï ñýïò èá ìåãáëþíåé êáé ôï êñáôéêü Ýëëåéììá åëü éóôá Þ êáèüëïõ äåí èá ìåéþíåôáé ãéáôß ç þñá èá ðáñüãåé üëï êáé ëéãüôåñï ëüãù óáìðïôüæ óôçí ðáñáãùãþ. Ôá ìýôñá ðåßíáò ðïõ åðéâüëïõí ïé äáíåéóôýò åßíáé óôçí êýñéá ðëåõñü óõíýðåéá áõôïý ôïõ óáìðïôüæ êáé ìüíï óôçí äåõôåñåýïõóá ðëåõñü ôï åíôåßíïõí. Το δήθεν Ευρωπαιόφιλο καθεστώς υποδέχεται Ρώσικα πλοία στο Αιγαίο Πριν ένα χρόνο στις 28 Οκτωβρίου στην Αλεξανδρούπολη παρέλασε ο Ρώσικος στρατός, ήταν η μοναδική παρέλαση σε μεγάλη πόλη στην Ελλάδα που δεν διακόπηκε από τα φασιστικά τάγματα εφόδου του ΣΥΡΙΖΑ και της ΧΑ (βλ άρθρο 28 ΟΚΤΩΒΡΗ ΠΑΡΕΛΑΥΝΕΙ Ο ΡΩΣΙ- ΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΗ ΠΑΡΕΛΑΥΝΟΥΝ ΕΠΙΣΗ- ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ Ετοιμάζουν νέα φασιστική δικτατορία Ν.Ανατολή φύλο 472) 472alexandroupoli.htm Έχοντας περάσει ένας ακόμη χρόνος αντιδυτικής γκεμπελικής προπαγάνδας για Ευρωπαϊκή Κατοχή από το επτακομματικό Ρωσόδουλο καθεστώς, τμήμα του οποίου (Σαμαράς, Βενιζέλος, Κουβέλης) υποκρίνεται το Ευρωπαιόφιλο, ήρθε η ώρα να μας ξαναέρθει ο στρατός του Πούτιν ως δήθεν φίλος και υποστηρικτής της Ελλάδας, την ώρα που οι άνθρωποί τους την καταστρέφουν με ένα πρώτοφανές οικονομικό σαμποτάζ. Μαθαίνουμε από τοπικό σάιτ ότι στην Λήμνο κατέπλευσε το Ρώσικο πολεμικό πλοίο «ΝΟΒΟΤΣΕΡΚΑΣΣΚ» για να συμμετάσχει στον 4ημέρο εορτασμό της «Ρωσο-Ελληνικής φιλίας στη Λήμνο» από 1/10/2012 έως 4/10/2012. Εγκαινίασαν μάλιστα και μνημείο πεσόντων ναυτών των Α,Ορλωφ και ΝΤ.Σενιαβίν. Σύμφωνα μάλιστα με το εργολαβικά Ρωσόδουλο και φιλικό προς τον Σαμαρά σάιτ Defencenet οι Ρώσοι πεζοναύτες παρέλασαν στο νησί και έστειλαν μήνυμα στην Ανατολή ότι η Ελλάδα νομιμοποιείται πλήρως να διατηρεί δυνάμεις αυτοάμυνας index.php?option=com_content&task=view&id=56966&itemid=139 Αφού λοιπόν οι Ρώσοι πράκτορες κατάστρεψαν για χρόνια την χώρα και τα φόρτωσαν στην ΕΕ, οργανώνουν τώρα την εμφάνιση του αφεντικού τους ως δήθεν φίλο και υποστηρικτή της χώρας μας. Βέβαια πως γίνεται στην Γερμανοκρατούμενη Ελλάδα, όπου κυβερνάνε υπάλληλοι της Τροϊκας να αράζουν Ρώσικα πλοία σε α- To Ρώσικο πολεμικό πλοίο «ΝΟΒΟΤΣΕΡΚΑΣΣΚ» στην Λήμνο κριτικά νησιά, να εγκαινιάζουν Ρώσικα μνημεία και να κάνουν παρελάσεις, είναι κάτι που δεν το εξηγούν στον λαό όλοι αυτοί οι Ρωσολιγούρηδες λακέδες του Πούτιν.

14 Óåëßäá 14 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2012 ÌÅ ÁÖÏÑÌÇ ÔÇÍ ÅÄÁÖÉÊÇ ÄÉÅÍÅÎÇ ÌÅ ÔÇÍ ÉÁÐÙÍÉÁ ÏÉ ÊÉÍÅÆÏÉ ÓÏÓÉÁËÉÌÐÅÑÉÁËÉÓÔÅÓ ÐÑÏÅÔÏÉÌÁÆÏÕÍ ÔÏ ÌÅÃÁËÏ ÅÐÉÈÅÔÉÊÏ ÔÏÕÓ ÐÏËÅÌÏ Ïé èõåëëþäåéò äéáäçëþóåéò óôçí Êßíá ìå áöïñìþ ôç äéýíåîç ãéá ôá íçóéü ÓåíêÜêïõ, ïé âáíäáëéóìïß ôùí ãéáðùíýæéêùí êáôáóôçìüôùí êáé ïé êáôáóôñïöýò ôùí éáðùíéêþí áõôïêéíþôùí åßíáé äåßãìá ìéáò êáéíïýñãéáò ðïëåìéêþò áôìüóöáéñáò ðïõ åðéêñáôåß áõôþ ôç óôéãìþ óôçí Êßíá. Ìßá ïìüäá áêáôïßêçôùí íçóéþí óôá áíïé ôü ôçò ÁíáôïëéêÞò ÈÜëáóóáò Ý åé Þäç ìåôáôñáðåß óå ìéá Üêñùò åðéêßíäõíç ðõñéôéäáðïèþêç ðïõ ìðïñåß ðïëý åýêïëá íá âõèßóåé ôïõò ëáïýò ôçò Áóßáò óå ìéá áéìáôçñþ ðïëåìéêþ óýãêñïõóç. Ôá áêáôïßêçôá íçóéü ÓåíêÜêïõ (Íôéáüãéïõ óôá êéíýæéêá) âñßóêïíôáé 100 íáõôéêü ìßëéá âïñåéïáíáôïëéêü ôçò ÔáúâÜí êáé âüñåéá ôïõ ãéáðùíýæéêïõ íçóéùôéêïý íïìïý ôçò ÏêéíÜâá. Ãéá áéþíåò âñéóêüíôïõóáí êüôù áðü êéíåæéêþ êõñéáñ ßá. Ç Éáðùíßá ôá ðñïóüñôçóå óôá 1895 óáí ðïëåìéêü Ýðáèëï á- ðýíáíôé óôçí Êßíá êé åß å áñ ßóåé íá ôá åðïéêßæåé. Ìå ôçí Þôôá ôïõ éáðùíéêïý ìéëéôáñéóìïý óôá 1945 ôá íçóéü ôýèçêáí õðü áìåñéêáíéêþ êõñéáñ ßá ãéá 27 ñüíéá. Áíôß üìùò íá ôá åðéóôñýøïõí óôçí Êßíá, ïé áìåñéêáíïß éìðåñéáëéóôýò ôá ðáñá þñçóáí óôçí êáðéôáëéóôéêþ Éáðùíßá ðïõ ìüëéóôá âñéóêüôáí õðü ôç äéêþ ôïõò ðïëéôéêþ åðéññïþ åíþ ìå ôçí óïóéáëéóôéêþ Êßíá ïé ó Ýóåéò ôïõò ìüëéò åß áí ïìáëïðïéçèåß. Ç ôüôå ëáúêþ êõâýñíçóç ôçò Êßíáò åß å êáôáããåßëåé áõôþ ôçí «åðéóôñïöþ» áëëü ðáñüëá áõôü, åöáñìüæïíôáò ôéò áñ- Ýò ôçò åéñçíéêþò óõíýðáñîçò åðåäßùîå êáé ðýôõ å ôçí åîïìüëõíóç ôùí ó Ýóåùí ìå ôï Ôüêéï. Ôï ÓåðôÝìâñç ôïõ 72 ç Êßíá áðýêôçóå äéðëùìáôéêýò ó Ýóåéò ìå ôçí Éáðùíßá êé Ýôóé èá Üñ éæå ìéá íýá ðåñßïäïò êáëþò ãåéôïíßáò ãéá ôéò äýï þñåò óôç âüóç ôçò áñ Þò ôïõ «íá åðéäéþêïõìå ôç óýãêëéóç óôá óçìáíôéêü èýìáôá êáé íá äéáôçñïýìå ôéò äéáöïñýò ìáò óôá äåõôåñåýïíôá». ¼ìùò áõôþ ôçí áñ Þ Ýðáøáí íá åöáñìüæïõí ïé êéíýæïé óïóéáëöáóßóôåò ðïõ áíýâçêáí áñãüôåñá óôçí åîïõóßá, êé Ýôóé Þ- äç áðü ôá ìýóá ôçò äåêáåôßáò ôïõ 90, üôáí ðéá ç Êßíá åß å ìåôáôñáðåß óå óïóéáëéìðåñéáëéóôéêþ þñá, Üñ éóáí íá óôýëíïõí ðëïßá óôçí ðåñéï Þ ðñïêáëþíôáò áíáèýñìáíóç êáé ìüëéóôá ðñùôïöáíþ üîõíóç ôçò ãéá ñüíéá ðáãùìýíçò äéýíåîçò. Ôüôå Þôáí ðïõ ç éáðùíéêþ êõâýñíçóç áíáêþñõîå ôçí áðïêëåéóôéêþ ïéêïíïìéêþ ôçò æþíç óôç ãýñù áðü ôá íçóéü êáé ðëïýóéá óå øüñéá êáé ðåôñýëáéï èáëüóóéá ðåñéï Þ, ðïõ üðùò Þôáí öõóéêü åðéêüëõðôå ôçí êéíåæéêþ ïéêïíïìéêþ æþíç. Óôç äéüñêåéá ôùí ñüíùí ç Ýíôáóç êëéìáêþèçêå ðïëëýò öïñýò, ìå áðïêïñýöùìá ôç öåôéíþ âßáéç êëéìüêùóç. Áí Þôáí ìüíï ãéá ôá íçóéü áõôü èá ëýãáìå üôé ï ðñïùèçôþò ôçò üîõíóç åßíáé ç Éáðùíßá ü- ìùò ðñýðåé íá äïýìå áõôþ ôç äéýíåîç óáí ìýñïò ìéáò äéýíåîçò ðïõ Ý åé ç Êßíá ìå üëïõò ôïõò èáëüóóéïõò ãåéôüíïõò ôçò åêôüò áðü ôçí õðïôåëþ ôçò Âéñìáíßá. Ìå äõï ëüãéá ç Êßíá Ý åé åðéäéþîåé ôá ôåëåõôáßá ñüíéá íá åðéâüëëåé ôçí êõñéáñ ßá ôçò êáé óôéò ðéï ìáêñõíýò ôéò èüëáóóåò óôá áíáôïëéêü ôçò Êßíáò êáé Ý åé ãé áõôü äßêáéá îåóçêþ- óåé ôçí áíçóõ ßá êáé ôçí ïñãþ üëùí ôùí ðáñüêôéùí ùñþí áõôþò ôçò ðåñéï Þò áðü ôï ÂéåôíÜì êáé ôçí ÔáõëÜíäç ùò ôéò Öéëéððßíåò êáé ôçí Éíäïíçóßá. ¼ëåò áõôýò ïé þñåò Ý ïõí åíùèåß åíüíôéá óå áõôýò ôéò áðáéôþóåéò åðåéäþ âëýðïõí üôé ç Êßíá äåí ìýíåé óôá ëüãéá áëëü êáôáóêåõüæåé Ýíáí ôåñüóôéï ðïëåìéêü óôüëï ðïõ ìáæß ôïõ üëåò ìáæß äåí ìðïñïýí ôþñá íá áíáìåôñçèïýí ãé áõôü æçôüíå ôç âïþèåéá ôùí ÇÐÁ. Êáé ìüëéò ïé ÇÐÁ áíôáðïêñßíïíôáé óôï ñüëï ôïõ ðñïóôüôç ôüôå âãáßíåé ç Êßíá êáé êáôçãïñåß ôéò þñåò áõôýò üôé äåí êïíïõíôáé áðü ìüíåò ôïõò áëëü üôé ïé ÇÐÁ ôéò ïñãáíþíåé ôü á åíáíôßïí ôçò Êßíáò. Âåâáßùò êáëü åßíáé áõôýò ïé þñåò íá óôçñé èïýí ðüíù áð üëá óôéò åóùôåñéêýò åíùìýíåò ôïõò äõíüìåéò êáé íá ìçí óôçñßæïíôáé óôéò õðåñåðåìâáôéêýò éìðåñéáëéóôéêýò ÇÐÁ ãéá ôçí óõëëïãéêþ ôïõò Üìõíá, üìùò ï ðñþôïò ðïõ öôáßåé ãé áõôü åßíáé ïé êéíýæïé é- ìðåñéáëéóôýò. Ο Μπο Ξιλάι είναι γιος του Μπο Γιμπό, παλιού στελέχους του ΚΚ Κίνας επί Μάο Τσε Τουνγκ. Ο Μπο Γιμπό είχε καθαιρεθεί από όλα του τα αξιώματα κατά τη διάρκεια της Πολιτιστικής Επανάστασης και είχε φυλακιστεί από το 1967 έως το 1979 σαν υπεραντιδραστικός και οπαδός της κλίκας Λιου Σάο Σι Τενγκ Ξιάο Πινγκ. Από τη φυλακή τον έβγαλε ο αρχι-σοσιαλφασίστας Τενγκ, όταν παραμέρισε το Χούα Κούο Φενγκ και τους μαοϊστές μέσα στο ΠΓ του ΚΚ Κίνας. Ο Μπο Γιμπό ήταν από τους πλέον διαπρύσιους κήρυκες της κτηνώδους καταστολής της μεγάλης εξέγερσης της Τιεν Αν Μεν, σοσιαλφασίστας σε όλη τη γραμμή. Και ο ίδιος ο Μπο Ξιλάι, αν και νεαρός, ακολούθησε τα βήματα του υπεραντιδρατικού πατέρα του και φυλακίστηκε για πέντε χρόνια κατά τη διάρκεια της Πολιτιστικής Επανάστασης. Με το πολιτικό κεφάλαιο του πατέρα του ÌÝóá óå áõôü ôï êëßìá ëïéðüí ôï ÌÜñôç ðïõ ìáò ðýñáóå ç êõâýñíçóç ôçò Éáðùíßáò Ýäùóå éáðùíéêü ïíüìáôá óå 39 Ýùò ôüôå áâüöôéóôåò íçóßäåò óôçí ÁíáôïëéêÞ ÈÜëáóóá, êáé ëßãï áñãüôåñá, ôïí Éïýëç, ï ãéáðùíýæïò ðñùèõðïõñãüò åîþããåéëå ôçí ðñüèåóç ôçò êõâýñíçóþò ôïõ íá áãïñüóåé ïñéóìýíá áðü ôá íçóéü ÓåíêÜêïõ áðü ôï ãéáðùíýæï éäéïêôþôç ôïõò. ¹ôáí ðëýïí åìöáíýò üôé ïé ÉÜðùíåò åß áí áðïöáóßóåé íá óêëçñýíïõí ôç óôüóç ôïõò áðýíáíôé óôçí Êßíá ü é ðáñáäå üìåíåò ôï äßêéï ôçò óôï óõãêåñéììýíï æþôçìá êáé æçôþíôáò ìéá åéñçíéêþ ëýóç ìå ßóùò êüðïéá áíôáëëüãìáôá áðü áõôþí áëëü áðáíôþíôáò óôéò âßáéåò ëýóåéò ðïõ åðé åéñïýóå óôçí ïõóßá ç Êßíá ìå äéêþ ôïõò åèíïóïâéíéóôéêþ êëéìüêùóç. ÁõôÞ ç óôüóç óôçí ðñáãìáôéêüôçôá Ýñé- íå íåñü óôï ìýëï ôùí êéíýæùí óùâéíéóôþí ðïõ áðëü ìáæåýïõí ôþñá ðñïó Þìáôá ãéá íá ãåìßóïõí åèìïöáóéóôéêü ìßóïò ôïí ëáü ôïõò êáé íá áíáöëýîïõí áýñéï üëï ôïí Åéñçíéêü. Áõôü äå èá ìðïñïýóå íá óõìâåß ùñßò ôçí õðïóôþñéîç ðüëé ôùí ÇÐÁ ôùí ðñïâïêáôüñùí Êëßíôïí-ÏìðÜìá, ïé ïðïßåò áí êáé å- ðßóçìá áðïöåýãïõí íá ðüñïõí èýóç ù- óôüóï áöþíïõí íá äéáññýïõí äçëþóåéò õðïóôþñéîçò ôçò éáðùíéêþò èýóçò. ÓõãêåêñéìÝíá, åðéêáëïýíôáé ìßá óõíèþêç ôïõ 1960 ãéá íá ðïõí üôé åüí ç Éáðùíßá äå ôåß åðßèåóç óôá íçóéü ÓåíêÜêïõ ôüôå ïé ÇÐÁ èá óðåýóïõí íá ôç âïçèþóïõí (Reuters, 20/9). ÔÝôïéïõ åßäïõò äçëþóåéò, óõí ôïéò Üëëïéò, äéáóðïýí ôç óõììá ßá ÇÐÁ ÔáúâÜí êáé Éáðùíßáò ÔáúâÜí, ç ïðïßá åðßóçò äéåêäéêåß ôá íçóéü áðü ôçí Éáðùíßá. Ðïëý óýíôïìá, êáé Üëëï ðïõ äåí Þèåëå ç Êßíá ç Ýíôáóç êëéìáêþèçêå. ÊéíÝæéêá ðåñéðïëéêü óêüöç ìðþêáí óôá áìöéóâçôïýìåíá ýäáôá êáé ëßãï áñãüôåñá ôï Ôüêéï áíáêüëåóå ôïí ðñåóâåõôþ ôïõ á- ðü ôï Ðåêßíï. Óôéò 15/8, ìéá ï- ìüäá êéíýæùí «áêôéâéóôþí» áðü ôï ïíãê Êïíãê åðé åßñçóå íá ðñïóåããßóåé ôá íçóéü, åíþ ôñåéò ìýñåò áñãüôåñá, áíþìåñá ôçò åðåôåßïõ ôçò éáðùíéêþò åéóâïëþò óôçí Êßíá, ãéáðùíýæïé öáóßóôåò Ýêáíáí ôï ßäéï ãéá íá ôéìþóïõí ôïõò íåêñïýò óõìðáôñéþôåò óõíý åéá óôç óåë. 16 Υπόθεση Μπο Ξιλάι: Η μπόχα του κινέζικου σοσιαλφασισμού δεν κρύβεται Πριν λίγες ημέρες, το μέλος του ΠΓ του «Κ»Κ Κίνας μέχρι τον Απρίλη του 2012 και παντοδύναμος κομματικός γραμματέας της περιοχής Τσονγκκίνγκ, ο Μπο Ξιλάι, καθαιρέθηκε από όλα τα κομματικά και κρατικά αξιώματα και παραδόθηκε από το ίδιο το σοσιαλφασιστικό καθεστώς στη γνωστή κινέζικη «δικαιοσύνη» για να λογοδοτήσει για διάφορες εγκλήματικές πράξεις και δραστηριότητες. Ο νέος πρόεδρος του Κ ΚΚ εμφανίζεται δήθεν σαν λαϊκός ηγέτης και την πολιτική προστασία του Ζιανγκ Ζεμίν, ο Μπο Ξιλάι ανέβηκε τα σκαλία της κομματικής και κρατικής ιεραρχίας κι έ- φτασε στα 2008 να γίνει μέλος του 25μελους Πολιτικού Γραφείου (αν και όχι της πανίσχυρης 9μελούς Διαρκούς Επιτροπής του). Πάντως, ήταν ο απόλυτος κρατικός και κομματικός κυρίαρχος της περιοχής της Τσονγκκίνγκ, όπου τυχαίνει να βρίσκεται και το σπίτι του Μάο Τσε Τουνγκ. Εκεί λοιπόν ο γόνος-τέρας του παλιού προδότη της επανάστασης αποφάσισε και εφάρμοσε μια πολιτική «επιστροφής στις ρίζες», μια πολιτική λαϊκίστικου ψευδο-αντικαπιταλισμού με μεγάλη έμφαση στις «παλιές μαοϊκές αξίες», δήθεν «ενάντια στη διαφθορά», με πολλά επαναστατικά τραγούδια και έμφαση στα αγάλματα του Μάο και στο προσκύνημα στο γενέθλιο χωριό του. Μάλιστα, πολλοί Κινέζοι συνέκριναν τη γραμμή του με εκείνη του φασίστα Πούτιν στη Ρωσία, λόγω του κοινού αντι-φιλελεύθερου και πιο ωμά κρατικοκαπιταλιστικού χαραχτήρα τους. Η σύγχρονη ιστορία έχει αποδείξει ότι τα καθάρματα αυτά μέσα στα σοσιαλφασιστικά καθεστώτα που μετά τις ρεβιζιονιστικές ανατροπές στις σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής και την παλινόρθωση του καπιταλισμού κηρύσσουν τον «αντικαπιταλιστικό αγώóõíý åéá äßðëá

15 ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2012 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Óåëßäá 15 Ï ÓôÜéíìðñïõê êáé ç âñþìéêç öýóç ôçò ãåñìáíéêþò óïóéáëäçìïêñáôßáò Ôïí ÐÝåñ ÓôÜéíìðñïõê õðýäåéîå ôåëéêü ôï Ãåñìáíéêü Óïóéáëäçìïêñáôéêü Êüììá (SPD), ç íáõáñ ßäá ôçò ðáãêüóìéáò óïóéáëäçìïêñáôßáò, ãéá õðïøþöéï ÊáãêåëÜñéï óôéò ãåñìáíéêýò ïìïóðïíäéáêýò åêëïãýò ôïõ ÓåðôÝìâñç ôïõ Ï ÓôÜéíìðñïõê Ý åé äéáôåëýóåé ðñùèõðïõñãüò ôïõ êñáôéäßïõ ôïõ Âüñåéïõ ÑÞíïõ Âåóôöáëßáò, åíþ Þôáí êáé ïìïóðïíäéáêüò õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí åðß ôïõ ðñïçãïýìåíïõ óïóéáëäçìïêñüôç êáé ðáôåíôáñéóìýíïõ ñþóïõ ðñü ôïñá ÓñÝíôåñ. Ôï óõãêåêñéìýíï ðïëéôéêü óôýëå ïò åìöáíßæåôáé ìå öéëïìïíïðùëéáêþ öéëåëåýèåñç ïéêïíïìéêþ ãñáììþ, äçëáäþ ôç ãñáììþ ôçò «äçìïóéïíïìéêþò ðåéèáñ ßáò» ðïõ óçìáßíåé ðåñéóôïëþ ôùí êñáôéêþí Ýììåóùí ìéóèïëïãéêþí ðáñï þí ðñïò ôéò ìüæåò (ðïõ ôéò ïíïìüæïõí êïéíùíéêü ìéóèü), óå áíôßèåóç ìå ôéò «áñéóôåñýò» ôüóåéò ôùí óïóéáëäçìïêñáôþí, ðïõ óõíþèùò ðëåéïäïôïýí óå «öéëïëáúêþ» äçìáãùãßá êáé êñáôéêýò ìéóèïëïãéêýò ðáñï Ýò ãéá íá áñðüîïõí ôçí åîïõóßá ãéá ëïãáñéáóìü ïñéóìýíùí ôìçìüôùí ôïõ ìïíïðþëéïõ, êõñßùò ôùí öéëïáíáôïëéêþí, Þ ãéá íá êáôáëáãéüóïõí ôéò ðéï Ýíôïíåò ôáîéêýò äéåêäéêþóåéò. Áõôü ìüíï ôïõ äåí óçìáßíåé üôé ï ÓôÜéíìðñïõê åßíáé öéëïäõôéêüò ìïíïðùëéóôþò ÖõóéêÜ. Êé áõôü ãéáôß ìåôü ôï 1990 ôïõëü éóôï, ïé «ñþóïé» ëáêýäåò ìýóá óôéò äõôéêýò êáãêåëáñßåò êáé õðïõñãåßá äåí öïñüíå ìïíü á ôç öáóüôá ôïõ «öéëïêïììïõíéóôþ áñéóôåñïý ößëïõ ôïõ ëáïý», áëëü åíßïôå êáé ôç óôïëþ ôïõ ïéêïíïìéêü öéëåëåýèåñïõ, ãéá íá êåñäßóïõí èýóåéò óå âüèïò ìýóá óôï äõôéêü ìïíïðþëéï êáé óôçí áíôßóôïé ç êñáôéêþ ãñáöåéïêñáôßá. Ãéá ðáñüäåéãìá, ï ñùóüäïõëïò ÓñÝíôåñ ôýðçóå ìå ðïëý ðéï ùìü ôñüðï áð üôé ï êëáóóéêüò óõíôçñçôéêüò Êïë ôéò åñãáôéêýò êáé ëáúêýò êáôáêôþóåéò êáé ôï êñüôïò ðñüíïéáò ìýóá óôç Ãåñìáíßá, «ðáãþíïíôáò» ïõóéáóôéêü ôéò áõîþóåéò êáé äßíïíôáò áýñá óôá ãéãéáíôéáßá ãåñìáíéêü ìïíïðþëéá, êåñäßæïíôáò Ýôóé ôçí åýíïéü ôïõò ãéá íá äéåêðåñáéþóåé ôçí ñùóüäïõëç ðïëéôéêþ ôïõ óôï åíåñãåéáêü Þ óôçí åîùôåñéêþ ðïëéôéêþ. Ôþñá öáßíåôáé ãéá ðáñüäåéãìá ç áîßá ôïõ êáôïñèþìáôüò ôïõ íá þóåé ìýóá óôçí ÅÅ ôçí ñþóéêç ùñïëïãéáêþ âüìâá ðïõ ëýãåôáé ÅëëÜäá ùñßò áõôþ íá åêðëçñþíåé ôéò ðñïõðïèýóåéò. ôóé, ðïëý ìåãáëýôåñç áíçóõ ßá ðñýðåé íá ðñïêáëåß óôïõò åõñùðáúêïýò ëáïýò ç «öéëåëëçíéêþ» (ðïõ óôçí ïõóßá êüíåé êáêü êáé óôçí ÅëëÜäá êáé óôçí Åõñþðç) óðïõäþ ôïõ ÓôÜéíìðñïõê õðýñ ôçò «âïþèåéáò ðñïò ôçí ÅëëÜäá», ãéá íá «äïèåß ôü á ñüíïò ãéá ôéò ìåôáññõèìßóåéò óôïõò ëëçíåò», êáé êõñßùò ç öáíáôéêþ ôïõ õðïóôþñéîç óôï åõñùïìüëïãï êáé óôçí êïéíþ áíüëçøç åõèõíþí ãéá ôá åèíéêü ñýç áðü ôçí ÅÅ, ùñßò íá Ý åé ðñïçãçèåß ìéá êüðùò ðñïùèçìýíç ðïëéôéêþ åíïðïßçóç ôùí ùñþí ôçò Åõñùæþíçò. áñáêôçñéóôéêü åßíáé åðßóçò ôï ãåãïíüò üôé Þäç Ýñéîå ðëáôöüñìá óõãêõâýñíçóçò ìå ôïõò áíôéâéïìç áíéóôýò, áíôéðõñçíéóôýò êáé ãåíéêü áíôéäñáóôéêïýò ÐñÜóéíïõò, áðïññßðôïíôáò ôç «ìåãüëç óõììá ßá» ñéóôéáíïäçìïêñáôþí Óïóéáëäçìïêñáôþí, ãåãïíüò ðïõ äåß íåé üôé óáí êýñéï å èñü ôïõ äåí á- íôéìåôùðßæåé ôïí øåõôïáñéóôåñü ëáúêéóìü, áëëü ôçí êáñäéü ôçò -üðïéáò- ãåñìáíéêþò áíôßóôáóçò óôï ñþóéêï îå áñâüëùìá ôçò Åõñþðçò. ÅðéðëÝïí, ï ÓôÜéíìðñïõê, óáí Üëëïò Ï- ëüíô, åßíáé ëüâñïò êáôü ôùí «öáíôáóìüôùí ôçò ðáãêüóìéáò áãïñüò» êáé ôùí «ôñáðåæéôþí ðïõ êéíïýíôáé óôç óêéü» êáé ðïõ, êáôü ôïí ßäéï, åõèýíïíôáé óôçí êýñéá ðëåõñü ãéá ôçí ðáãêüóìéá êáðéôáëéóôéêþ êñßóç (óõíýíôåõîç óôï êñáôéêü ãåñìáíéêü ñáäéüöùíï ARD, 19 ôïõ ÖëåâÜñç 2011). ÖõóéêÜ, ïé äõôéêïß óðåêïõëáäüñïé ôïõ åýêïëïõ êáé áåñéôæþäéêïõ êýñäïõò Ý ïõí ôåñüóôéåò åõèýíåò ãéá ôï âýèéóìá ôïõ ðëáíþôç óôçí êñßóç êáé ôçí ýöåóç. ¼ôáí üìùò äåí âüæåéò óôï åðßêåíôñï ôçò êñéôéêþò óïõ Τζιαμπάο θεωρούνται σχετικά πιο «κεϋνσιανοί» και οπαδοί της «αναδιανομής», είναι δηλαδή πιο κρατικοκαπιταλιστές. Φυσικά, αυτό δείχνει κάτι γενικά γνωστό στους αριστερούς και στους προωθημένους δημοκράτες, ότι δηλαδή ο σοσιαλφασισμός δεν έχει αρχές. Ωστόσο, Αν σε κάτι χρησιμεύει η υπόθεση αυτού του «αριστερού» τέρατος, του μικρού Πούτιν Μπο Ξιλάι, είναι στο καταξέσχισμα της «κνίτικης» δήθεν «αριστερής» κριτικής στις καπιταλιστικές παλινορθώσεις Κίνας και Ρωσίας, της κριτικής που βλέπει την παλινόρθωση σαν απλή προώθηση και νίκη των αξιών και των μεθόδων του δυτικού φιλελεύθερου καπιταλισμού πάνω στις σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής. Αποδεικνύεται ότι τα δεξιότερα, τα πιο διεφθαρμένα, τα πλέον τερατώδη στοιχεία στις καπιταλιστικές παλινορθώσεις, δηλαδή οι πιο δεξιοί και σκληροί σοσιαλφασίστες είναι εκείνοι που σηκώνουν τη σημαία του «αντιδυτικού αγώνα», της «επιστροφής στο σοσιαλισμό» και της κρατικής μονοπωλιακής ιδιοκτησίας, αφού φυσικά έχουν πουλήσει, σε συνεργασία με τους φιλελεύθερους, κι έχουν σκοτώσει κάθε πραγματικό σοσιαλισμό. Άλλωστε, ο μεγάλος ιμπεριαλιστικός πόλεμος που ετοιμάζουν οι σοσιαλιμπεριαλιστές για την αναδιανομή του κόσμου χρειάζεται γραμμή Πούτιν και Μπο Ξιλάι, και όχι Χρουστσόφ και Χου Γιαομπάνγκ. Χρειάζεται πόλεμο ενάντια κύρια στο «εβραϊκό» δηλαδή στο δυτικό χρηματιστικό κεφάλαιο, στην διαφθορά «των αξιών», στον «σιχαμερό καταναλωτικό φιλελεύθερο τρόπο ζωής» και στο «αντεθνικό κοσμοπολίτικο πνεύμα της Δύσης». Χρειάζεται με δυο λόγια μεταφράζοντας στα δικά μας- γραμμή Παπαρήγα κι όχι γραμμή Παρτσαλίδη. Ο Μπο Ξιλάι μπορεί να «πέθανε» γιατί ξεπέρασε σε ασυδοσία τα κυβικά που του επέτρεπε η θέση κι ο ρόλος του, ή ίσως το μπόι των προστατών του. Η γραμμή του όμως, δηλαδή η δημαγωγική ψευτοαριστερή, που κρύβει την παράλληλη κυριαρχία της μίζας, της εξαγοράς των συνειδήσεων και της συμμορίτικης συγκρότησης στην κορυφή του κόμματος και του κράτους και η οποία θα εκβιάζει όλο το υπόλοιπο κεφάλαιο για να δίνει μεγαλύτερες παροχές στους κομματικούς γραφειοκράτες ληστές, ζει και θα ζει. Όχι μόνο γιατί είναι η πιο σοσιαλφασιστική στο εσωτερικό αλλά, γιατί είναι ιδεολογικά απαραίτητη στο κινέζικο καθεστώς για τη μεγάλη σοσιαóõíý åéá áðü äßðëá να» μέσα στα ψεύτικα και αντεστραμμένα πια «Κ»Κ είναι η άκρα δεξιά του καθεστώτος. Και δε θα μπορούσε να είναι αλλιώς και για τον Μπο Ξι Λάι. Ο υποκριτής αυτός, σε συνεργασία με τον τοπικό του αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών και της αστυνομίας, τον Βανγκ Λιτζούν, παγίδευε τους πάντες με κοριούς, εκβίαζε, διαπόμπευε, ανεβοκατέβαζε συνεργάτες με μεθόδους Α. Παπανδρέου πετώντας τους στα σκουπίδια όταν πια δε τους χρειαζόταν, έβγαζε λεφτά παράνομα στο εξωτερικό, γενικώς ήταν βουτηγμένος μέχρι το λαιμό στη βρωμιά, την ατιμία, την ίντριγκα και τον παράνομο πλουτισμό. Η εμπλοκή της γυναίκας του στη δολοφονία του κοινού τους φίλου και ενδιάμεσου με τα δυτικά μονοπώλια Βρετανού Νιλ Χέιγουντ, που βοηθούσε το ζεύγος Μπο να βγάζει λεφτά στο εξωτερικό, αλλά και να στείλει τα παιδιά του σε δυτικά πανεπιστήμια, ήταν η αρχή του τέλους. Η σύγκρουση του Μπο με τον Βανγκ Λιτζούν, οδήγησε τον δεύτερο να καταφύγει στο αμερικανικό προξενείο στην Τσενγκτού, όπου και κατάγγειλε τον Μπο σαν τον μεγαλύτερο γκάνγκστερ και εγκληματία στην Κίνα. Οι Αμερικάνοι αρνήθηκαν να τον καλύψουν, κι έτσι συνελήφθη και πριν λίγες ημέρες καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλακή. Παρ όλ αυτά, το κινέζικο καθεστώς, μετά και τη δημοσίευση μιας ανοιχτής επιστολής του Βανγκ για τις εγκληματικές δραστηριότητες του Μπο Ξιλάι δε μπορούσε να τον καλύπτει περισσότερο. Από το Γενάρη διεξήχθη μία μεγάλη μάχη μέσα στα ηγετικά κλιμάκια του ΚΚ Κίνας, για το κατά πόσο αυτός θα έπρεπε να μείνει στο απυρόβλητο ή να τιμωρηθεί, μάχη που απ ότι φαίνεται, έληξε με νίκη των εσωκομματικών του αντιπάλων. Το γεγονός πιθανά να οφείλεται στο ότι, παρά τον ψευτοαριστερό, κρατικοκολλεχτιβίστικο χαραχτήρα της γραμμής του, ο Μπο Ξιλάι ήταν σε κεντρικό επίπεδο στηριγμένος στη φράξια του Ζιανγκ Ζεμίν, του προηγούμενου επικεφαλής του «Κ»Κ Κίνας, και όχι με τη φράξια των Χου Τζιντάο Γουέν Τζιαμπάο. Ο Ζιανγκ Ζεμίν θεωρείτο οπαδός του οικονομικού φιλελεύθερισμού και του ανοίγματος, στα πλαίσια πάντα του σοσιαλφασιστικού καθεστώτος, ενώ οι Τζιντάο ôï ñïýöçãìá ðñïò ôá êüôù ôïõ ðáãêüóìéïõ ìåñïêüìáôïõ, áëëü êáé ôç óõãêýíôñùóç ôçò ðáãêüóìéáò ðáñáãùãþò Ýíôáóçò åñãáóßáò áðü ôï óïóéáëöáóéóôéêü êáèåóôþò ôçò Êßíáò êáé ôï õäáßï åêâéáóìü ôçò Ñùóßáò óå þñåò êáé ëáïýò ìå ôïõò õäñïãïíüíèñáêåò, ç êñéôéêþ óïõ óôéò «ôñüðåæåò» êáé óôï «íåïöéëåëåýèåñï» (ðñüãìáôé âáèåéü áíôéëáúêü) äõôéêü ïéêïíïìéêü ìïíôýëï, óõíþèùò åßíáé áðü ôá äåîéü. ÄçëáäÞ ìéá ôýôïéá êñéôéêþ åßíáé ãåíéêü áðü ôçí ðëåõñü ôïõ êñáôéêïãñáöåéïêñáôéêïý ìïíïðùëéáêïý êáðéôáëéóìïý ðïõ ðáßñíåé ìáæß ôïõ ôá ìéêñïáóôéêü óôåëý ç ôùí óïóéáëäçìïêñáôéêþí êáé øåõôïêïììïõíéóôéêþí êïììüôùí ãéá óõììåôï Þ óôï ìåãüëï öáãïðüôé ôçò ëåçëáóßáò ôïõ äçìüóéïõ ðëïýôïõ, åíþ óõ íü åßíáé êñéôéêþ åéäéêüôåñá áðü ôçí ðëåõñü ôïõ ñþóéêïõ êñáôéêïöáóéóôéêïý ìïíïðþëéïõ, ðïõ æçôüåé íá ðüñåé ìáæß ôïõ ôéò ìüæåò óôïí ðüëåìï ïëïêëçñùôéêþò õðïäïýëùóçò ðïõ åôïéìüæåé, ñçóéìïðïéþíôáò ôçí ïñãþ ôïõò ãéá ôá ðñáãìáôéêü áßó ç êáé ôçí áäéêßá ðïõ óðýñíåé ôï äõôéêü ìïíïðþëéï. ÖõóéêÜ, áõôü äå óçìáßíåé üôé ç ÌÝñêåë, ï Óüéìðëå Þ áêüìá êáé ï êüðùò ðéï äéïñáôéêüò öéëåëåýèåñïò ÑÝóëåñ áðïôåëïýí áóöáëýò ìåôüðéóèåí ãéá ôïõò ëáïýò áðýíáíôé óôï óïóéáëéìðåñéëáéóìü. ïõí äåßîåé êáëü ôï ðüóï ïíôñüðåôóïé áëëü êáé ôõöëïß Ý ïõí óôáèåß êáé óôçí ìáñôõñéêþ Ôóåôóåíßá, êáé óôç Ãåùñãßá, êáé óôçí Ïõêñáíßá, êáé óôïí Áñáâéêü åéìþíá, áêüìá êáé óôï ðþò óõììá ïýí ìå ôçí Êßíá (âë. Ôåëåõôáßá öùôïâïëôáúêü êáé êëïðþ ãåñìáíéêþò ðáôýíôáò áðü ôïõò ÊéíÝæïõò), áêüìá êáé åíüíôéá óôï ßäéï ôï ãåñìáíéêü âéïìç áíéêü êåöüëáéï ðïõ ðáñüãåé ãéá ôçí åóùôåñéêþ ãåñìáíéêþ êáé Υπόθεση Μπο Ξιλάι ãéá ôçí åõñùðáúêþ áãïñü. Áðëþò, óôïõò óïóéáëäçìïêñüôåò áõôþ ç øåõôï-«äéåèíéóôéêþ» öéëïñþóéêç öéëïêéíýæéêç ãñáììþ åßíáé áêüìç ðéï åíéó õìýíç (üðùò åßíáé ðåñéóóüôåñï óôï Äçìïêñáôéêü ðáñü óôï Ñåðïõìðëéêáíéêü Êüììá óôéò ÇÐÁ). ÐáñÜ ôï ãåãïíüò üôé ç ãåñìáíéêþ óïóéáëäçìïêñáôßá óå åðßðåäï âüóçò Ý åé ìéá ôüóç ðåñéïñéóìïý ôçò ïéêïíïìéêþò áóõäïóßáò ôïõ ìïíïðùëßïõ êáé ó åôéêþò åëüöñõíóçò ôçò öôù ïëïãéüò, êáé ðáñü ôï üôé Ý åé êé áõôþ ôéò åèíéêïáíåîáñôçóéáêýò, äåõôåñïêïóìéêýò ðëåõñýò ôçò, äåí åßíáé äçëáäþ óõëëþâäçí ðïõëçìýíç óôç Ñùóßá, âñßóêåôáé óþìåñá óå ãåíéêýò ãñáììýò ðïëý äåîéüôåñá áðü ôïõò ñéóôéáíïäçìïêñüôåò êáé ôïõò öéëåëåýèåñïõò. ÔåëéêÜ ðüíôùò ï ãåñìáíéêüò ëáüò, üðùò êáé ïé Üëëïé ëáïß ôçò Å. Åõñþðçò, ìðïñåß íá óùèåß ìüíï áí áíáâéþóåé ôéò ìåãüëåò áãùíéóôéêýò ôïõ ðáñáäüóåéò êáé ôßóåé ôïõò äéêïýò ôïõ ëáúêïýò ðïëéôéêïýò öïñåßò, ðïõ èá âüëïõí áëéíüñé óôï á üñôáãï ãéá êýñäïò ãåñìáíéêü ìïíïðþëéï êáé èá èùñáêßóïõí ôç Ãåñìáíßá êáé (ìáæß ìå ôïõò Üëëïõò åéñçíüöéëïõò ëáïýò) ïëüêëçñç ôçí Åõñþðç áðýíáíôé óôïí ñþóéêï êáé óôïí êéíýæéêï óïóéáëéìðåñéáëéóìü. λιμπεριαλιστική του ληστρική επίθεση στην Ιαπωνία, στην Ταϊβάν και στις χώρες της Ινδοκίνας. Επίσης είναι απαραιτητη καθώς και για την εσωτερική αποκοίμιση των λαικών ριζοσπαστών μέσα στην Κίνα, που από πολιτική ανωριμότητα βλέπουν ακόμα σε πολιτικές τύπου Μπο Ξιλάι μια κάποια «επιστροφή στο σοσιαλισμό». Δεν είναι τυχαίο ότι ο διάδοχος του Χου Γιν Τάο στην ηγεσία του ΚΚ Κίνας ο Ξι είναι από τους προωθητές της πολιτικής του Μπο και προωθητές της «αριστερής» του γραμμής πριν βέβαια ο τελευταίος συλληφθεί επ αυτοφώρω κλέβοντας και σκοτώνοντας. Όμως, το μέλλον επιφυλάσσει πολύ δυσάρεστες εκπλήξεις στους Κινέζους Χαν σωβινιστές που άρπαξαν την ηγεσία του ΚΚ Κίνας και το μετέτρεψαν σε σοσιαλφασιστικό έκτρωμα. Ο μαοϊσμός είναι α- κόμη φρέσκος και εγκιβωτισμένος στις ψυχές και τα μυαλά χιλιάδων και εκατομμυρίων Κινέζων, κι από κει «θα τό βρουν» αργά η γρήγορα αυτά τα τέρατα, οι διεφθαρμένοι ως το λαιμό ιμπεριαλιστές α- στοί νέου τύπου της Κίνας. Άλλωστε εμφανίζονται διαρκώς άρθρα στον πιο έγκυρο δυτικό τύπο που έντρομα κάνουν λόγο για αρκετά μαζική αναβίωση του μαοισμού στην Κίνα. Σε ένα από αυτά στους Φαινάνσιαλ Τάιμς της 14 του Σεπτέμβρη ένας οπαδός του Μάο μέλος μια φιλομαοικής ομάδας που επισκέφτηκε τη γενέτειρα του προέδρου λέει στους ανταποκριτές: «Το ονομάζουν σοσιαλισμό αλλά ο Τέγκ έχει δημιουργήσει ένα σύστημα που συνδυάζει τα χειρότερα όλων των κόσμων: Υπερκαπιταλισμός, διαφθορά και φασισμός». Λίγο μετά μπροστά στα μάτια του ανταποκριτή η ομάδα φωνάζει το σύνθημα: «κάτω το ψευτοκομμουνιστικό κόμμα» οπότε το υπόλοιπο πλήθος των επισκεπτών ο- πισθοχωρεί φοβισμένο. Αμέσως μετά η ο- μάδα φωνάζει το σύνθημα: «κάτω οι διεφθαρμένοι επίσημοι» οπότε το πλήθος ζητωκραύγασε μαζί και μερικοί ξένοι τουρίστες. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο πραγματικά αντικαθεστωτικοί ήταν αυτοί οι μαοικοί αφού δεν τους συνέλαβαν επί τόπου σε ένα τόσο πολυσύχναστο μέρος την ώρα που φωνάζανε συνθήματα σαν το πρώτο. Το σίγουρο είναι ότι από κάτω βράζει κάτι πολύ βαθύ για να έρχονται τέτοιες φωνές στην επιφάνεια πράγμα που εξηγεί γιατί οι κομματικοί ηγέτες σηκώνουν όλο και πιο ψηλά την εικόνα του Μάο προκειμένου να καθησυχάσουν τις μάζες.

16 Óåëßäá 16 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2012 Ãåùñãßá Ëéâýç: ÁñãÜ áëëü óôáèåñü ïëïêëçñþíåôáé ç åíåñãåéáêþ áóöõîßá ôçò Åõñþðçò óõíý åéá áðü ôç óåë. 1 ðéï ðëïýóéïò Üíèñùðïò óôïí ðëáíþôç óýìöùíá ìå ôç ëßóôá ôïõ Forbes, ï Ìðéôæßíá Éâáíéóâßëé, ãíùóôüò êáé ùò «Ìðüñéò» áðü ôçí åðï Þ ðïõ Ýêáíå ôéò äïõëåéýò ôïõ óôç Ìüó á! Ï óõãêåêñéìýíïò ôýðïò åìöáíßóôçêå ïõñáíïêáôýâáôïò óôçí ðïëéôéêþ óêçíþ ôçò Ãåùñãßáò, åíþ ðñüóöáôá åß å ëüâåé ãáëëéêþ(!) õðçêïüôçôá êáé åß å áðïëýóåé ôç ãåùñãéáíþ. ÌÜëéóôá, ëýãåôáé üôé ãéá íá ñçìáôïäïôþóåé ôï ðïëéôéêü áõôü ìýôùðï ðïõ Ýóôçóå ìáæþ- íïíôáò ïðïéïíäþðïôå åß å ðáñüðïíá áðü ôç äéïßêçóç Óááêáóâßëé, ðïýëçóå ìåãüëï ìýñïò áêßíçôçò ðåñéïõóßáò ôïõ óôç Ñùóßá, ìå ôéò áãïñáðùëçóßåò íá äéåõêïëýíïíôáé áðü ôï ñþóéêï êáèåóôþò. Ï Óááêáóâßëé Ý åé åðáíåéëçììýíá êáôáããåßëåé üôé ï Éâáíéóâßëé äåí ðåñéïñßæåôáé óôï íá æçôü áðëþò «âåëôßùóç ôùí ó Ýóåùí ìå ôç Ñùóßá», áëëü åßíáé áíïé ôü áðïëïãçôéêüò áðýíáíôé óôç öáóéóôéêþ õðåñäýíáìç ôïõ Ðïýôéí, êüôé ðïõ äå èá Ýêáíå êáíýíáò ðñáãìáôéêüò Ãåùñãéáíüò ðáôñéþôçò. ÂÝâáéá, êáé ìüíï ç «âåëôßùóç ôùí ó Ýóåùí Ñùóßáò Ãåùñãßáò» óáí óôü- ïò ãéá Ýíáí Ãåùñãéáíü çãýôç, ôç óôéãìþ ðïõ ç Ñùóßá áêüìç êïìðüæåé ãéá ôá «êáôïñèþìáôü» ôçò ôï êáëïêáßñé ôïõ 2008 êé Ý åé êüíåé áíïé ôü ðñïôåêôïñüôá ôçò ôéò äýï ãåùñãéáíýò åðáñ ßåò áõôüíïìåò äçìïêñáôßåò ðïõ êáôýëáâå, åßíáé áñêåôüò ãéá íá ôïõ á- ðïäþóåé ôï áñáêôçñéóìü ôïõ ëáêý ôçò Ìüó áò. Åêåßíï üìùò ðïõ åßíáé åíäåéêôéêü ôçò áðåñßãñáöôçò ïíôñïðåôóéüò ôùí äõôéêþí éìðåñéáëéóôþí, êýñéá ôùí Åõñùðáßùí ðïõ áðïôåëïýí ôïí ðõñþíá ôïõ Äåýôåñïõ Êüóìïõ, åßíáé ç åíôåëþò «íßðôù ôá åßñáò ìïõ» óôüóç ôïõò áðýíáíôé óôï ñåýìá ôçò ãåùñãéáíþò åèíéêþò áíåîáñôçóßáò, ðïõ áíôéêåéìåíéêü åêöñüæåé óáí åêðñüóùðïò êáôáðéåóìýíïõ Ýèíïõò ï Óááêáóâßëé. ¼ é ìüíï äå ôïõ ðáñý ïõí áíïé ôþ ðïëéôéêþ óôþñéîç óå ìéá äçìïêñáôéêþ áíôéñþóéêç - åõñùðáúóôéêþ ðëáôöüñìá, áëëü áöþíïõí ùñßò áðüíôçóç ôá ÌÌÅ ôïõò íá øáëìïõäßæïõí ôéò êáôçãïñßåò ôçò öéëïñþóéêçò áíôéðïëßôåõóçò ãéá ôïí «öáóßóôá» Óááêáóâßëé, ëüãù êüðïéùí ðåñéóôáôéêþí ìå âáóáíéóìïýò êñáôïõìýíùí óôéò öõëáêýò. ÖõóéêÜ, ôï ðéèáíüôåñï åßíáé ðùò ç êôçíùäßá ðïõ åðéêñáôåß óôéò öõëáêýò ðïéíéêþí ôçò Ãåùñãßáò åßíáé ç ßäéá ðïõ åðéêñáôåß ëßãï Ýùò ðïëý óôéò öõëáêýò ïëüêëçñïõ ôïõ êáðéôáëéóôéêïý êüóìïõ, äçëáäþ óþìåñá üëïõ ôïõ ðëáíþôç. Êáé óßãïõñá õðïëåßðïíôáé óå êôçíùäßá á- ðü ôéò ñùóéêýò êáé ôéò êéíåæéêýò, ðïõ èõìßæïõí à ÑÜé êáé áõôïêñáôïñéêþ Éáðùíßá ôïõ ÁëëÜ ðýñá áðü áõôü, öáßíåôáé üôé ìå ü çìá ôçí üðïéá âßá áóêåßôáé óôá óùöñïíéóôéêü éäñýìáôá ôçò Ãåùñãßáò, ôõðéýôáé ç ðñïïäåõôéêþ ðïëéôéêþ ôïõ Óááêáóâßëé íá ôõðþóåé âßáéá êáé á- ðïöáóéóôéêü ôï ëïýìðåí õðüêïóìï ôçò þñáò ôïõ. Óôç Ãåùñãßá áðü ôç íßêç ôïõ Óááêáóâßëé êáé äþèå, Ý åé äïèåß Ý- íáò ðïëý óïâáñüò áãþíáò êáôáðïëýìçóçò ôçò åãêëçìáôéêüôçôáò êáé, óå ó Ýóç ìå ôçí ðëåéïøçößá ôùí 15 ùñþí ðïõ áðïôåëïýóáí êüðïôå ôçí ÅÓ- ÓÄ, ç ìéêñþ áõôþ þñá ôïõ ÊáõêÜóïõ åìöáíßæåôáé ðëýïí ìå ôïõò áìçëüôåñïõò äåßêôåò óå ü,ôé áöïñü ôï Ýãêëçìá êáé êõñßùò ôç ìßæá. íáò ôýôïéïò á- ãþíáò, ðïõ Ýóôåéëå ðïëëïýò äéåöèáñìýíïõò áóôõíïìéêïýò ìåôáîý Üëëùí ìå ðïëý ñïíåò ðïéíýò óôç öõëáêþ, åßíáé ôéôüíéïò óå ìéá þñá ìå ôç óïóéáëöáóéóôéêþ ðáñüäïóç ðïõ êëçñïíüìçóå áðü ôç ñïõóôóïöéêþ-ìðñåæíéåöéêþ ðåñßïäï, ôçí ðåñßïäï ðïõ áðü ôïõò ðñþçí óïâéåôéêïýò ëáïýò áðïêáëåßôáé êáé «êëåðôïêñáôßá». Ï Éâáíéóâßëé, áíôßèåôá, êëåßíåé ôï ìüôé óå üëï ôïí õðüêïóìï êáé óôç ñþóéêç êëåðôïêñáôéêþ ëïýìðåí ìáößá, åíþ åíäý åôáé ôï óôñáôüðåäü ôïõ íá óõíäýåôáé êáé Üìåóá ðïëéôéêü ìå ôá âßíôåï ðïõ åßäáí ôï öùò ôçò äçìïóéüôçôáò, êïéíþò áõôü ôá ôåëåõôáßá íá åßíáé åí ìýñåé Þ êáé åíôåëþò óôçìýíá êáé ðñïâïêáôüñéêá. Ôï æþôçìá åäþ åßíáé üôé ïé äõôéêïß öéëåëåýèåñïé êáé ïé ñùóüöéëïé ðïõ öïñüí ôç öéëåëåýèåñç ðñïâéü óôç Äýóç åßíáé Ýôïéìïé íá óçêþóïõí ôï öñýäé êáé íá «êáôáäéêüóïõí» ôá ðñáãìáôéêü Þ ñùóïêáôáóêåõáóìýíá «áíôéäçìïêñáôéêü ïëéóèþìáôá» ôïõ Óááêáóâßëé. ôóé, ìå ãåùóôñáôçãéêïýò åðéêåöáëþò ôïõò ôçí åíôåëþò ðñïâïêáôüñéêç ñùóüöéëç êëßêá ôùí Êëßíôïí ÏìðÜìá, ïé äõôéêïß éìðåñéáëéóôýò ïëïêëçñþíïõí ôï óôñáôçãéêü ôïõò Ýãêëçìá íá äþóïõí óüñêá êáé ïóôü óôá éóëáìïöáóéóôéêü ðñáîéêïðþìáôá ôïõ Áñáâéêïý åéìþíá. Ì áõôü ôïí ôñüðï, áöþíïõí ôç Ñùóßá êáé êüèå áíôéäõôéêü óýììá ï Þ êáé õðïôá ôéêü ôçò íá óößããïõí ôïí åíåñãåéáêü êëïéü ãýñù áðü ôçí Åõñþðç. Åßíáé áñáêôçñéóôéêýò ïé åîåëßîåéò óôç Ëéâýç, üðïõ ïé -ìå ôéò ëüã åò ôïõ ÍÁÔÏ- åãêáôåóôçìýíïé óôçí åîïõóßá éóëáìïöáóßóôåò, åêìåôáëëåõüìåíïé ôçí ðñïâïêáôüñéêç áíôé-éóëáìéêþ ôáéíßá ðïõ åß å óêáñþóåé -üðùò áðïäåß ôçêå- Ýíá óôïé åßï ôïõ õðüêïóìïõ, Ýêáíáí ôï ìåãüëï áíôéäõôéêü ñåóüëôï, óêïôþíïíôáò ôïí «êáëü ôïõò ößëï» ðñýóâç ôùí ÇÐÁ. Ç ëéâõêþ êõâýñíçóþ öõóéêü êüíåé ôçí áíþîåñç êáé ñåþíåé ôï ôýðçìá óôçí Áë ÊÜéíôá, ìå ôçí ïðïßá ü- ìùò ðïëåìïýóå Ýñé Ýñé êáôü ôïõ å- èíïáíåîáñôçóéáêïý ÊáíôÜöé. Ï óõãêåêñéìýíïò ðñýóâçò Þôáí áðü ôïõò âáóéêïýò ïñãáíùôýò ôïõ áíôé-êáíôüöé ðñáîéêïðþìáôïò, óå óõììá ßá ìå üëï ôïí éóëáìïöáóéóôéêü óõñöåôü, êáé êáôü ìßá Ýííïéá ðëþñùóå ôï ôßìçìá ãéá ôéò éìðåñéáëéóôéêýò âñùìéýò ðïõ óêüñùóå óå âüñïò ôïõ ôñéôïêïóìéêïý ëéâõêïý Ýèíïõò. Ùóôüóï, ç ùìþ êáé ïõóéáóôéêü áíáßôéá äïëïöïíßá åíüò Á- ìåñéêáíïý áîéùìáôïý ïõ Ýäùóå Ýíá ãåñü ôýðçìá óôï ðñïâïêáôüñéêï äßäõìï ÏìðÜìá Êëßíôïí, ðïõ óôçí áñ Þ åìöüíéóáí ôï ãåãïíüò óá «äßêáéç ïñãþ ðïõ îýöõãå áðü ôá üñéá», åíþ óôç óõíý åéá ñýùóáí ôçí åðßèåóç óôçí Áë ÊÜéíôá. Ôï äßäõìï ôõðþèçêå ôüóï áðü ôï Ñüìíåû, üóï êáé áðü ôüóåéò ôïõ Äçìïêñáôéêïý Êüììáôïò, áëëü óþèçêå áðü ôç ãñáììþ ôçò «áññáãïýò áíôéôñïìïêñáôéêþò åíüôçôáò» ðïõ åðéêñüôçóå êáé óôá äýï áíôéäñáóôéêü éìðåñéáëéóôéêü áóôéêü êüììáôá ôùí ÇÐÁ. ÁõôÞ ç ãñáììþ åßíáé ðïõ ôýðçóå ôï Ñüìíåû ãéá «ðïëéôéêþ åêìåôüëëåõóç ôïõ æçôþìáôïò», ðñïöáíþò ìå êáôáëõôéêþ ôç óõìâïëþ ôïõ åðéôåëåßïõ ôùí Êëßíôïí ÏìðÜìá. Óôç Ãåùñãßá ç ìü ç äåí Ý åé êñéèåß êáé öáíôüæåé áìößññïðç, êáé ìýóá óôç Ëéâýç ïé áìéãþò Ñþóïé Ý ïõí ìðüëéêç äïõëåéü ãéá íá êáèáñßóïõí ôï êïõâüñé ôùí öñáîéþí ðïõ áëëçëïóöüæïíôáé ãéá ôçí åîïõóßá, åíþ êáé ôï êáíôáöéêü ñåýìá êñáôü ôïõò èýëáêýò ôïõ êáé áíôéóôýêåôáé óôï íýï éóëáìïöáóéóôéêü êáé öéëïúìðåñéáëéóôéêü áóêýñé. ¼ìùò, áñãü Þ ãñþãïñá, ôï åíéáßï ìýôùðï éìðåñéáëéóìïý óïóéáëéìðåñéáëéóìïý êáé éóëáìïöáóéóôþí öéëïúìðåñéáëéóôþí ïéêïíïìéêü öéëåëåýèåñùí ìýóá óôïí Ôñßôï Êüóìï åîïíôþíåé ôéò åèíéêýò á- íåîáñôçóéáêýò áíôéóôüóåéò, åëëåßøåé êáé åíüò ðáãêüóìéïõ ðñïïäåõôéêïý ëáúêïý áíôééìðåñéáëéóôéêïý êéíþìáôïò. ÁõôÝò ôéò áëþèåéåò ôéò îýñåé êáëü ç Ìüó á, ç éìðåñéáëéóôéêþ õðåñäýíáìç ðïõ ó åäéüæåé ôï ìýëëïí ãéáôß åßíáé á- êñéâþò åêåßíç ðïõ æçôü ôçí áíáäéáíïìþ ôïõ êüóìïõ. Êé üôáí èá Ýñèåé ç þñá ðïõ ç ðåñéêýêëùóç ôçò Åõñþðçò èá óõíý åéá áðü ôç óåë. 14 ôïõò ôïõ â ðáãêüóìéïõ ðïëýìïõ, áí êáé ôïõò áðáãïñåýôçêå ç áðüâáóç áðü ôéò ãéáðùíéêýò áñ Ýò. ÏñéóìÝíïé ðüíôùò êáôüöåñáí íá áðïâéâáóôïýí óôç íþóï Ïõïôóïýñé êáé íá õøþóïõí ãéáðùíýæéêåò óçìáßåò. Ç áðüâáóç ôùí ãéáðùíýæùí áêñïäåîéþí Ýäùóå ôçí åõêáéñßá óôçí êõâýñíçóç ôïõ Ðåêßíïõ íá ïñãáíþóåé ïñãéóìýíåò äéáäçëþóåéò óå äéüöïñåò ðüëåéò ôçò Êßíáò öáíáôßæïíôáò ôéò ìüæåò êáé ðñïåôïéìüæïíôüò ôéò ãéá ôïí åðéèåôéêü ðüëåìï ðïõ åðéäéþêåé íá åîáðïëýóåé óå óõììá ßá ìå ôç íåïíáæéóôéêþ Ñùóßá å- íüíôéá óôçí Éáðùíßá. Ôá Ýêôñïðá ðïõ óçìåéþèçêáí ó áõôýò ôéò êéíçôïðïéþóåéò óå âüñïò ãéáðùíýæéêùí óôü ùí, áí êáé åíäåäõìýíá ìå ìßá «áíôéöáóéóôéêþ» éäåïëïãéêþ åðßöáóç, èõìßæïõí óôï ýöïò öáíåß áíüãëõöá óôá ìüôéá êáé ôïõ ðéï áäáïýò, çëßèéïõ êáé ïéêïíïìéóôþ äõôéêïý éìðåñéáëéóôþ, ïé åêðñüóùðïé ôïõ äõôéêïý ìïíïðþëéïõ èá âñåèïýí ìðñïóôü óôçí áíüãêç åßôå íá õðï ùñþóïõí êáé íá êüíïõí Ýíá ôñéó åéñüôåñï Ìüíá ï ìå ôïõò íýïõò ßôëåñ, åßôå êáé íá âñåèïýí êáô åõèåßáí õðü ôç óôñáôéùôéêþ ìðüôá Ìüó áò êáé Ðåêßíïõ. Êáé ãé áõôïýò ôïõò ïíôñüðåôóïõò êáé åíôåëþò óáðéóìýíïõò ðïëéôéêïýò åêðñïóþðïõò ôïõ äõôéêïý ìïíïðùëßïõ, äåí áîßæåé íá êáßãåôáé êáñöß óå êáíýíáí ðñïïäåõôéêü Üíèñùðï. Ôï äõóôý- çìá åßíáé üôé ìáæß ôïõò èá ðëçñþóïõí âáñý ôßìçìá êáé ïé åõñùðáúêïß êáé ôñéôïêïóìéêïß ëáïß, ïé ïðïßïé, áêýöáëïé óþìåñá áðü ðñïëåôáñéáêýò êáé ëáúêýò ðñùôïðïñßåò, ãßíïíôáé ìðáëüêé ôïõ ðéíãê ðïíãê áíüìåóá óôéò ðñïâïêüôóéåò ôçò ñþóéêçò äéðëùìáôßáò êáé óôç èëéâåñþ õöåóéáêþ ðñïò ôï óïóéáëéìðåñéáëéóìü äõôéêþ ãñáììþ. ÁëëÜ åßíáé ôåëéêü ïé ßäéïé ïé ëáïß ðïõ èá äþóïõí êáé ôç ëýóç, óçêþíïíôáò øçëü ôçí áíôé-óïóéáëéìðåñéáëéóôéêþ (êáé âáèýôåñá óõíïëéêü áíôéçãåìïíéóôéêþ êáé áíôééìðåñéáëéóôéêþ) óçìáßá, ìå ôçí ïðïßá ç áíèñùðüôçôá èá óõíôñßøåé ôåëéêü ôï ñùóïêéíåæéêü îïíá êáé óôç óõíý åéá üëï ôïí éìðåñéáëéóôéêü êüóìï. Ãéáôß ï îïíáò äåí åßíáé ìüíï ç åîïõóßá ôùí íýùí ßôëåñ áëëü åßíáé êáé ç êåíôñéêþ äéåèíþò åîïõóßá üëùí ôùí ðñïäïôþí ôïõ åðáíáóôáôéêïý ðñïëåôáñéüôïõ. Ìå ôç óõíôñéâþ ôùí íýùí ßôëåñ èá óõíôñéâïýí ôáõôü ñïíá êáé ïé íýïé ÊÜïõôóêé, ïé íýïé Óïõóëüö êáé ïé íýïé Ôåíãê ÎéÜï Ðéíãê. ùñßò áõôïýò ôï éìðåñéáëéóôéêü ìïíïðþëéï èá åßíáé åíôåëþò ãõìíü êáé áíï ýñùôï ãéá ðñþôç öïñü ôüóï ðïëý óôçí éóôïñßá ôùí óïóéáëéóôéêþí åðáíáóôüóåùí. ÅÄÁÖÉÊÇ ÄÉÅÍÅÎÇ ôïõò íý ôåò êñõóôüëëùí. Ôáõôü ñïíá ôï Ðåêßíï áíáêïßíùóå ôá ó ÝäéÜ ôïõ ãéá áýîçóç ôùí ìç åðáíäñùìýíùí áåñïóêáöþí ðïõ ðåñéðïëïýí ôçí ðåñéï Þ êáèþò êáé ãéá åðýêôáóç ôçò êéíåæéêþò õöáëïêñçðßäáò (äçë. áýîçóç êáé ôçò ÁÏÆ) ýóôåñá áðü áßôçóç ðïõ èá õðïâüëåé óôç ó åôéêþ õðçñåóßá ôïõ ÏÇÅ. Ïé ëáïß êáé ôá êñüôç ôçò ðåñéï Þò èá ðñýðåé íá åìðïäßóïõí ôá åðåêôáôéêü ó Ýäéá ôùí êéíýæùí íåïíáæß ðïõ óôñýöïíôáé åíüíôéá óôçí Áíèñùðüôçôá áëëü ôáõôü ñïíá èá ðñýðåé íá áðáéôþóïõí áðü ôçí Éáðùíßá íá óôáìáôþóåé íá ôïõò äßíåé ôýôïéá ðáôþìáôá, äçëáäþ íá áðáéôþóåé åéñçíéêþ äéåõèýôçóç ìýóá áðü óõæçôþóåéò êáé íá ðñïâáßíåé óå ìïíïìåñåßò íôå ãéïýñå áðïöüóåéò óõíôþñçóçò ôçò üîõíóçò.

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÏÉ ÍÅÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÔÏÕ ÅÊÂÉÁÓÌÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÁËÕÓÇÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÆÙÍÇÓ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÏÉ ÍÅÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÔÏÕ ÅÊÂÉÁÓÌÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÁËÕÓÇÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÆÙÍÇÓ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ: ÁËÊÏÊÏÍÄÕËÇ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÊÁÔÙ ÔÏ ÅÖÔÁÊÏÌÌÁÔÉÊÏ ÊÁÈÅÓÔÙÓ Ôï åöôáêïììáôéêü êáèåóôþò ôçò íáæéóôéêþò âßáò, ôçò õðïôý

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÊÁÔÙ ÔÏ ÅÖÔÁÊÏÌÌÁÔÉÊÏ ÊÁÈÅÓÔÙÓ Ôï åöôáêïììáôéêü êáèåóôþò ôçò íáæéóôéêþò âßáò, ôçò õðïôý Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Ç ÅËËÁÄÁ ÊÁÉ Ç ÅÅ ÓÔÇ ÄÉÍÇ ÌÉÁÓ ÁÔÅËÅÉÙÔÇÓ ÐÑÏÂÏÊÁÔÓÉÁÓ ÇäéáêïììáôéêÞ çãåóßá ôùí ÐáðáíäñÝïõ-ÂåíéæÝëïõ, ÓáìáñÜ,

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Ç ÅËËÁÄÁ ÊÁÉ Ç ÅÅ ÓÔÇ ÄÉÍÇ ÌÉÁÓ ÁÔÅËÅÉÙÔÇÓ ÐÑÏÂÏÊÁÔÓÉÁÓ ÇäéáêïììáôéêÞ çãåóßá ôùí ÐáðáíäñÝïõ-ÂåíéæÝëïõ, ÓáìáñÜ, Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα