ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ"

Transcript

1 Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ: ÁËÊÏÊÏÍÄÕËÇ 35, ÁÈÇÍÁ, ÔÇË-ÖÁÎ , ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2012 ÁÑ. ÖÕË. 480, 1,50 ÔÏ ÐÑÏÂÏÊÁÔÏÑÉÊÏ ÐÁÉ ÍÉÄÉ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇÓ ÊÁÉ ÁÍÔÉÐÏËÉÔÅÕÓÇÓ ÌÅ ÔÁ ÌÅÔÑÁ ÔÓÁÊÉÆÅÉ ÔÏ ËÁÏ ÊÁÉ ÄÉÁËÕÅÉ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÇ Áñ ßæåé íá îåðñïâüëëåé üëï êáé êáèáñüôåñá ç óõãêåêñéììýíç ôáêôéêþ ôùí åöôáêïììáôéêþí ðñïâïêáôüñùí ðïõ äéïéêïýí êáé ôçí êõâýñíçóç êáé ôéò üðïéåò ëáúêýò áíôéäñüóåéò åíüíôéá óôçí êõâýñíçóç. Åêåßíï ðïõ èýëïõí åßíáé íá åîáíáãêüóïõí ôçí ÅÆ íá ôïõò êüøåé Ýíá ôåñüóôéï ìýñïò ôïõ ñýïõò. Áñ éêü óôéò äéáðñáãìáôåýóåéò ìå ôçí ÅÆ åßðáí ìå ôï óôüìá ôïõ ÓáìáñÜ üôé èýëïõí áðëü ìéá ðáñüôáóç äýï åôþí ãéá íá ìïéñüóïõí ôá ìýôñá ðåßíáò óå ðåñéóóüôåñï ñüíï êáé Ýôóé íá ôá åëáöñýíïõí. Áõôü èá êüóôéæå óôçí ÅÆ ðåñßðïõ 20 äéò Åõñþ óå Üñéóìá äáíåéêþí. Ôþñá ôåëåõôáßá üìùò ìå ôï óôüìá ôïõ ÂåíéæÝëïõ áíáêïßíùóáí üôé èýëïõí óôç óõíý åéá êáé Ýíá íýï ìåãüëï êïýñåìá ðüíù áðü ôá 100 äéò óáí ôï ðñïçãïýìåíï ôùí éäéùôþí äáíåéóôþí, ôï ëåãüìåíï PSI, ìüíï ðïõ áõôü èá åßíáé êïýñåìá óå âüñïò ôùí êñáôéêþí äáíåéóôþí, ôï ëåãüìåíï OSI. ÁõôÜ ôá ìéêñü êáé ìåãüëá êïõñýìáôá äåí ôá èýëïõí ãéá ôï êáëü ôïõ åëëçíéêïý ëáïý áëëü ãéá íá öýñïõí óå áêüìá ðéï äýóêïëç èýóç ôçí ÅÆ, íá ôçí êüíïõí äçëáäþ ðéï áöåñýããõá, íá áõîþóïõí ôï êüóôïò äáíåéóìïý ôçò êáé ôåëéêü íá ôçí äéáóðüóïõí õðýñ ôùí ñùóïêéíýæùí áöåíôéêþí ôïõò. Ç äéüóðáóç Þäç Ý åé óå áñêåôü âáèìü ðñáãìáôïðïéçèåß êáé ç ìýèïäïò ôçò åßíáé âáóéêü ç åîþò: Íá õðï ñåþíåôáé ï ÂïññÜò íá åããõüôáé ôï ñýïò ôïõ Íüôïõ, ôï ñýïò ôïõ Íüôïõ íá áõîüíåôáé ëüãù áýîçóçò ôùí åðéôïêßùí äáíåéóìïý ôïõ êáé áõôþ ç áýîçóç íá ðáñáïîýíåôáé êüèå ôüóï áðü ôï öüâï ìéáò ìåôüäïóçò óôï Íüôï ôçò äéáñêþò åðáðåéëïýìåíçò ñåùêïðßáò ôçò ÅëëÜäáò. Ìðïñåß êáíåßò åäþ íá áíôéôåßíåé üôé áò ðüèåé üôé èýëåé ç õðüëïéðç Åõñþðç, üìùò áí ôï åëëçíéêü ñýïò ìåéùèåß ôüôå ç äéêéü ìáò þñá ðïõ ðéï ðïëý ðü êüèå Üëëç õðïöýñåé èá áíáêïõöéóôåß ãéáôß èá ìåéùèïýí ôá ôïêï ñåùëýóéá ôçò. ¼ìùò áðü ôç ìéá ç ðåßñá Ý åé äåßîåé üôé üóï óõóóùñåõìýíï ñýïò êáé íá áñéóôåß óôç þñá ìáò Ýíá êáéíïýñãéï êáé ìåãáëýôåñï óýíôïìá èá äçìéïõñãçèåß óôç èýóç ôïõ ãéáôß áõôïß ðïõ ôçí êõâåñíüíå óáìðïôüñïõí ìå áóýëëçðôï ñõèìü ôçí ðáñáãùãþ ôçò. Êáé äåí ôçí óáìðïôüñïõí ìå ôï íá ìåéþíïõí ôçí êáôáíüëùóç ôùí ìáæþí ôçò ìå ôá ìýôñá ðåßíáò ðïõ êáé ïé êõâåñíþôåò êáé ïé äáíåéóôýò åðéâüëëïõí, áëëü ôçí óáìðïôüñïõí áð åõèåßáò ìå ðáñåìðüäéóç ôùí åðåíäýóåùí, ôïõ åêóõã ñïíéóìïý êáé ôçò óõãêýíôñùóçò ôïõ ðáñáãùãéêïý êåöüëáéïõ, êáé ìå ôéò ìåèïäåõìýíåò êáôáóôñïöýò ôïõ ôå íéêïý êáé öõóéêïý ðëïýôïõ ôçò. Áðü ôçí Üëëç ðüëé ç ðåßñá Ý åé äåßîåé üôé üôáí ïé äáíåéóôýò ìáò áñßæïõí ñýïò æçôüíå óå áíôüëëáãìá áðü ôçí åêüóôïôå êõâýñíçóç íá ìåéþóåé ôï ôñý ïí Ýëëåéììá. Êáé åðåéäþ ç êüèå êõâýñíçóç êüíåé óáìðïôüæ óôçí ðáñáãùãþ êáé ôáõôü ñï- óõíý åéá óôç óåë. 10 Ôï ðáñáêüôù Üñèñï ãñüöôçêå ôçí ðñïçãïýìåíç ôùí âïõëåõôéêþí åêëïãþí óôç Ãåùñãßá. Ïé åéñüôåñåò áíçóõ- ßåò ìáò ðïõ äéáôõðþíáìå óå áõôü óå ó Ýóç ìå áõôþ ôç þñá åðéâåâáéþèçêáí. Êé áõôü ãéáôß ôï ìýôùðï ìå åðéêåöáëþò ôïí ðüìðëïõôï êáé ðïõëçìýíï óôç Ñùóßá ïëéãüñ ç Éâáíéóâßëé íßêçóå ôåëéêü, ìå äéáêñéôþ äéáöïñü ôï êüììá ôïõ åèíéêïáíåîáñôçóéáêïý Óááêáóâßëé. Ôï áðïôýëåóìá áõôü, ðïõ áðïôåëåß -Üó åôá ìå ôéò áéôßåò ôïõ- ôáðåßíùóç ãéá ôï ãåùñãéáíü ëáü, êëåßíåé ìéá êé üîù ôïí ôåëåõôáßï áíåîüñôçôï áðü ôç Ñùóßá äñüìï åöïäéáóìïý ôçò Åõñþðçò áðü ôïõò õäñïãïíüíèñáêåò ôçò êåíôñéêþò Áóßáò. Ôï Ãåùñãßá Ëéâýç: åéñüôåñï åßíáé üôé óöñáãßæåé ôï äéáìåëéóìü êáé ôçí ðñïóüñôçóç ôçò Ãåùñãßáò êáé Ýôóé åíèáññýíåé ôïõò íåï éôëåñéêïýò ôïõ Êñåìëßíïõ íá óõíå ßóïõí ôéò ðñïåôïéìáóßåò ôïõò ãéá ôçí ðåñéêýêëùóç êáé åðßèåóç óôçí Åõñþðç ìå óôü ï ôçí ðáãêüóìéá çãåìïíßá êáé êõñéáñ ßá. ÌÜëéóôá ìéá ðïëý ðéèáíþ íßêç ÏìðÜìá óôéò áìåñéêáíéêýò ðñïåäñéêýò åêëïãýò èá ôïõò áðï áëéíþóåé ïëüôåëá. ¹äç ôï ñþóéêï ÕÐÅÎ áéñýôçóå ôï áðïôýëåóìá, åíþ ôï CNN ðáíçãõñßæåé ãéá ôçí «ïìáëþ äçìïêñáôéêþ áëëáãþ óôçí åîïõóßá». ÁñãÜ áëëü óôáèåñü ïëïêëçñþíåôáé ç åíåñãåéáêþ áóöõîßá ôçò Åõñþðçò ÔÝóóåñá ñüíéá ìåôü ôçí ùìþ äéáìåëéóôéêþ åðßèåóç ôùí Ñþóùí ßôëåñ óôç ìéêñþ ôñéôïêïóìéêþ Ãåùñãßá, ðïõ ôçò áðüêïøå ôç Íüôéá Ïóóåôßá êáé ôçí Áìð áæßá, ï ãåùñãéáíüò ëáüò øçößæåé ôçí 1ç ôïõ Ï ôþâñç ãéá íýï êïéíïâïýëéï. Óôï áðåñ üìåíï, ôï ÅíùìÝíï Åèíéêü Êßíçìá ôïõ ðñïýäñïõ ôçò Ãåùñãßáò Ì. Óááêáóâßëé åß å Üíåôç ðëåéïøçößá 119 åäñþí, óå óýíïëï 150. ÁõôÞ ç ðëåéïøçößá Þôáí áðüôïêï ôçò óèåíáñþò êáé ðáôñéùôéêþò óôüóçò ðïõ åß å äåßîåé áõôü ôï ñåýìá, ìå åðéêåöáëþò ôïõ ôï öéëå- ëåýèåñï åèíéêéóôþ Óááêáóâßëé, êáôü ôç äéüñêåéá ôçò öáóéóôéêþò åéóâïëþò ôùí Ñþóùí óïóéáëéìðåñéáëéóôþí óôç þñá. Óôéò êüëðåò áðýíáíôé óôï ÅÅÊ, èá âñåèåß ìéá åôåñüêëçôç óõììá ßá õðü ôïí ôßôëï «Ãåùñãéáíü ¼íåéñï ÄçìïêñáôéêÞ Ãåùñãßá». ÔõðéêÜ, êáé áõôþ ç óõììá ßá ïìíýåé óôïí åõñùðáúóìü êáé óôçí åõñùðáúêþ ðïñåßá ôçò þñáò, åíþ õðïóôçñßæåé åðßóçò ôïí «ïéêïíïìéêü öéëåëåõèåñéóìü». ÅðéêåöáëÞò êáé ãåíéêüò êïõìáíôáäüñïò ôçò åßíáé ùóôüóï Ýíáò ñùóïöôéáãìýíïò ðüìðëïõôïò ïëéãüñ çò, ï 153ïò óõíý åéá óôç óåë. 16 ÁÐÏ ÔÁ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ Ç ðñïâïêüôóéá ÓÕÑÉÆÁ- ÁÍÔÁÑÓÕÁ-ÓÅÊ åíáíôßïí ôçò ÁíôéíáæéóôéêÞò Ðñùôïâïõëßáò äåí èá ðåñüóåé, ó. 2 Ãéá ôçí êëéìüêùóç ôçò íáæéóôéêþò âßáò, ó. 3 ÐñïêÞñõîç ôçò ÏÁÊÊÅ: Ï É ÓÔÁ ÌÅÔÑÁ ÐÅÉÍÁÓ-Ï É ÓÔÏ ÐÁÑÁÃÙÃÉÊÏ ÓÁÌÐÏÔÁÆ ÔÙÍ 7 ÅÃÊËÇÌÁÔÉÊÙÍ ÊÏÌÌÁÔÙÍ- ÅÊÔÏÓ ÍÏÌÏÕ ÏÉ ÍÁÆÉ ÔÇÓ «Ñ.ÁÕÃÇÓ», ó. 4 ÊÜôù ïé åãêëçìáôßåò ôùí 7 êïììüôùí! Áóýëëçðôï ôï óáìðïôüæ ôïõò óôç âéïìç áíßá, ó.7 Íá ìçí ðáñáäïèïýí ïé óéäçñïäñïìéêýò ìåôáöïñýò óôï êéíýæéêï êáé óôï ñþóéêï öáóéóôéêü ìïíïðþëéï, ó.8 ¼ é óôç óêáíäáëþäç ðáñüäïóç ôçò ãáëáêôïâéïìç áíßáò Äùäþíç êáé ôçò õðáßèñïõ ôçò Çðåßñïõ óôïõò íýïõò ôóüñïõò, ó. 9 ÕðïêñéôÝò êáé Öáñéóáßïé! øåõôïêêå êáé ÓÕÑÉÆÁ îåðëýíïõí ôïõò íáæéóôýò, ó.12 Ìå áöïñìþ ôçí åäáöéêþ äéýíåîç ìå ôçí Éáðùíßá ïé êéíýæïé óïóéáëéìðåñéáëéóôýò åôïéìüæïõí ôï ìåãüëï åðéèåôéêü ôïõò ðüëåìï, ó.14

2 Óåëßäá 2 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2012 Ç ðñïâïêüôóéá ÓÕÑÉÆÁ ÁÍÔÁÑÓÕÁ ÓÅÊ åíáíôßïí ôçò ÁíôéíáæéóôéêÞò Ðñùôïâïõëßáò äåí èá ðåñüóåé ÓÞìåñá áðïêáëýðôåôáé ðüóï åîáðüôçóå ôï ëáü ôï äéáêïììáôéêü êáèåóôþò êñýâïíôáò ãéá ñüíéá ôï íáæéóôéêü áñáêôþñá ôçò «ñ. ÁõãÞò» êáé ôçí åðéêéíäõíüôçôá ôçò âßáò ôçò. Åßíáé áêñéâþò áõôþ ç óôéãìþ ðïõ áðïäåéêíýåôáé ðüóï ðñùôïðüñá êáé óùóôþ ðïëéôéêü Þôáí ç óõãêñüôçóç ôçò ÁíôéíáæéóôéêÞò Ðñùôïâïõëßáò ðñéí 15 ñüíéá ìåôü áðü Ýíá åõñýôåñï êüëåóìá ôçò ÏÁÊÊÅ ìå êåíôñéêü áßôçìá íá ôåèïýí ïé íáæéóôýò åêôüò íüìïõ êáé íá óôáìáôþóåé ôï ìïíáäéêü óôçí Åõñþðç óêüíäáëï ôçò íïìéìüôçôáò ôçò ðñïðáãüíäáò êáé ôçò âßáò ôïõò. ÁõôÞ ôç óôéãìþ åðýëåîáí ïé ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÔÁÑÓÕÁ êáé ÓÅÊ, ãéá íá ôõðþóïõí ôç äõíáìéêþ ôçò ÁÐ, äçìéïõñãþíôáò Ýíá ó Þìá ðïõ ïíüìáóáí «ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá ÐåéñáéÜ». Ôï ó Þìá áõôü åìöáíßóôçêå óôçí áñ Þ óáí ìéá åíôåëþò ìéêñþ ôïðéêþ ðñùôïâïõëßá, êáé Ü ñùìá ìå Ýíá ìðëïãê êáé ìßá éóôïóåëßäá ôçí Üíïéîç ôïõ Ðñéí áðü ëßãåò ìýñåò óôéò 22/9 ïé ðïëéôéêïß åìðíåõóôýò ôçò ðñïâïêáôüñéêçò áõôþò åðßèåóçò ïñãüíùóáí ìßá êåíôñéêþ óõãêýíôñùóç ðïñåßá óôïí ÐåéñáéÜ, üðïõ ÓÕÑÉÆÁ êáé ÁÍÔÁÑÓÕÁ óôïé Þèçêáí ðßóù áðü ôçí «ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá ÐåéñáéÜ» ðïõ åìöáíßóôçêå óáí êåíôñéêþ äéïñãáíþôñéá. Ôçí êåíôñéêþ ïìéëßá Ýêáíå óôç óõãêýíôñùóç óáí åêðñüóùðïò ôçò ï Êþóôáò ÓáññÞò ôïõ ÓÅÊ. Óáí óõíäéïñãáíùôýò åìöáíßóôçêáí åðßóçò óôçí áößóá ðïõ êõêëïöüñçóå, ç Êßíçóç åíüíôéá óôï Ñáôóéóìü êáé ôç ÖáóéóôéêÞ ÁðåéëÞ (ìå åðéêåöáëþò ôïí Ð. Êùíóôáíôßíïõ ôçò ÁÍÔÁÑÓÕÁ), ôï Áíïé ôü Ó ïëåßï Ìåôáíáóôþí, ç ÐáêéóôáíéêÞ Êïéíüôçôá ÅëëÜäáò, êáé ï Äéêçãïñéêüò Óýëëïãïò ÐåéñáéÜ (!) Åßíáé áñáêôçñéóôéêü ðùò óôï êåíôñéêü ðáíü ôçò óõãêýíôñùóçò ç õðïãñáöþ Þôáí ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá ìå ôç ëýîç ÐåéñáéÜ íá Ý åé ùèåß êüðïõ óôçí Üêñç ìå ìéêñü ãñüììáôá. Ìå áõôþ ôçí êßíçóç öüíçêå êáèáñü üôé ðñüêåéôáé ãéá ðïëéôéêþ ðñïâïêüôóéá ìå óôü ï ü é ôüóï ôçí êáðçëåßá, üóï ôï óêýðáóìá ôçò ÁíôéíáæéóôéêÞò Ðñùôïâïõëßáò áðü ôïõò óïóéáëöáóßóôåò ðïõ èá ñçóéìïðïéïýóáí ãé áõôü ôï óêïðü ôïí ïñãáíùôéêü ôïõò üãêï êáé ôçí êáèåóôùôéêþ ðñïðáãáíäéóôéêþ ôïõò éó ý ôçí þñá ðïõ ç öùíþ ôçò ðñáãìáôéêþò «ÁíôéíáæéóôéêÞò Ðñùôïâïõëßáò» åäþ êáé äýï ñüíéá êõñéïëåêôéêü ðíßãåôáé áðü ôá ÌÌÅ. Ç áíôßäñáóç ôçò ÁíôéíáæéóôéêÞò Ðñùôïâïõëßáò Þôáí Üìåóç êáé á- ðïöáóéóôéêþ ìå ìßá äçìüóéá êáôáããåëßá ðïõ ôç äçìïóéåýïõìå ðáñáêüôù. Ç ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá âñýèçêå óôï óôü áóôñï ôùí óïóéáëöáóéóôþí ãéáôß èýëïõí íá åìðïäßóïõí ïðïéáäþðïôå ðñáãìáôéêþ áíôéíáæéóôéêþ óõóðåßñùóç. Ãé áõôü êáìþíïíôáé ôïõò áíôéñáôóéóôýò êáé åãêëùâßæïõí ìýóá ôïõò ãéá íá áêñùôçñéüóïõí ðïëéôéêü ìßá ìüæá ìå äçìïêñáôéêýò äéáèýóåéò ðïõ èýëåé íá áíôéóôáèåß óôï íáæéóôéêü ôýñáò. Áõôïß Ý ïõí áðïäåßîåé åäþ êáé ñüíéá üôé èýëïõí ôç «.Á.» äõíáôþ êáé ðáñüãïíôá ôïõ ðïëéôéêïý óõóôþìáôïò óáí ôìþìá ôïõ öáéïêüêêéíïõ ìåôþðïõ ðïõ ðñïùèåß äéáñêþò Ýíáí êáé ìïíáäéêü óôñáôçãéêü óôü- ï: íá äýóåé ôç þñá êáé ôï ëáü óôï Üñìá ôïõ íåïíáæéóôéêïý Üîïíá ôçò Ñùóßáò ôïõ Ðïýôéí êáé ôçò Êßíáò ôïõ ïõ ÃéíôÜï. Áñêåß ï ÊáóéäéÜñçò êáé ï Ìé áëïëéüêïò íá öùíüæïõí üðïõ óôáèïýí êáé üðïõ âñåèïýí üôé Ýíáò åßíáé ï äñüìïò ãéá ôç þñá, áõôüò ðïõ ôçí ïäçãåß êüôù áðü ôçí ìðüôá ôïõ Ðïýôéí, êáé ïé óïóéáëöáóßóôåò èá ôïõò ðñïóôáôåýïõí ìå ôñüðï Þ êáé îåôóßðùôá êáé áõôïýò êáé ôéò óâüóôéêåò ôïõò. Óôï ßäéï öáéïêüêêéíï ìýôùðï óõììåôý åé ðñùôïðüñá êáé ôï øåõôïêêå, ôï ïðïßï ðñïò ôï ðáñüí Ý åé áíáëüâåé êõñßùò ôïí äþèåí «áíôéêáðéôáëéóôéêü» áãþíá êáé Ý åé áöþóåé ôïí «áíôéñáôóéóìü» óôïõò ÓÕÑÉÆÁ êáé óßá. ¼ìùò êáé ïé äýï ìáæß öñïíôßæïõí íá Ý ïõí ôïõò íáæéóôýò áðü êïíôü üðùò áðïäåß ôçêå ìå ôéò óõíåñãáóßåò ôïõò óôï «äåí ðëçñþíù» óôá äéüäéá, êáé óôçí áðåñãßá óôç áëõâïõñãßá ôïõ Á- óðñïðýñãïõ. Öñïíôßæïõí åðßóçò ðüíôá íá ðñïóôáôåýïõí êáé íá îåðëýíïõí ôïõò íáæéóôýò üðùò öüíçêå ìå ôï ðñüóöáôï ëåõêü óôï øþöéóìá ôçò ÂïõëÞò êáôü ôçò «.Á.». ôóé ãéá ñüíéá Ýêáíáí üôé ìðïñïýóáí ãéá íá êñáôüíå íüìéìïõò ôïõò íáæéóôýò êáé Ýâñéóêáí ßëéá äýï ðñïó Þìáôá ãéá íá êáèçóõ Üæïõí êüèå äçìïêñüôç ðïõ á- íçóõ ïýóå áðü ôçí åîüðëùóç ôçò íáæéóôéêþò ðñïðáãüíäáò êáé âßáò, ðáñïõóéüæïíôáò ôïõò ñõóáõãßôåò óáí «ðåñéèùñéáêïýò», «áêñïäåîéïýò», óôþíïíôáò êüëðéêåò åðé- åéñçìáôïëïãßåò ãéá äþèåí êéíäýíïõò ãéá ôçí åëåõèåñßá ôçò Ýêöñáóçò áí áðáãïñåõôïýí, Þ ñçóéìïðïéþíôáò ôï óåíüñéï üôé ç êáôáããåëßá èá ôïõò äõíáìþóåé åíþ ç á- äéáöïñßá èá ôïõò áöþóåé óôï ðåñéèþñéï. ÁëëÜ üëá ôá ðáñáìýèéá ôïõò ôþñá êáôýññåõóáí, êáé ïé ìüæåò ðïõ êïßìéæáí ìå áõôü Ý ïõí áñ ßóåé íá îõðíüíå. ïõí áñ- ßóåé íá âüæïõí êáé ðéï âáèéü åñùôþìáôá êáé åíóôüóåéò ãéá ôï øåõôï-áíôéñáôóéóôéêü «äüãìá» ôçò èåùñßáò ôùí «áíïé ôþí óõíüñùí» ðïõ Ý åé äõíáìþóåé ôïõò íáæéóôýò êáé ðïõ õøþíåé Ýíáí ôïß ï óå êüèå áðåýèõíóç óôï ëáü ãéá ôçí áíüãêç ôïõ áíôéíáæéóôéêïý áãþíá. Ãé áõôü åßíáé êñßóéìï ãéá ôï óïóéáëöáóéóôéêü ìýôùðï íá ðáñáìåñßóåé ôçí ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá ðïõ Ýâáæå ðüíôá óáí êåíôñéêü ðïëéôéêü æþôçìá ãéá ôç äçìïêñáôßá êáé ãéá ôï ìýëëïí ôïõ ëáïý êáé ôçò þñáò ôçí ðüëç åíüíôéá óôç íáæéóôéêþ ðñïðáãüíäá êáé ôç âßá, îåóêåðüæïíôáò ðüíù áð üëá ôï êáèåóôþò ðïõ êáëýðôåé êáé èñýöåé ôïõò íáæéóôýò, ðïõ ôïõò êñáôüåé óôç íïìéìüôçôá, ðïõ êáëëéåñãåß óõóôçìáôéêü ôéò ðïëéôéêýò óõíèþêåò ôçò éó õñïðïßçóçò ôïõò, êáé ðïõ ðñïùèåß ìýóá óôï ëáü ôïí áíôéóçìéôéóìü êáé ôïí å- èíï-ñáôóéóôéêïý ôýðïõ áíôéäõôéêéìü, äçëáäþ ôï Ýäáöïò ðüíù óôï ïðïßï ðáôüåé ï ñõóáõãßôçò. ÁëëÜ ôï øýìá Ý åé êïíôü ðïäüñéá. Äåí èá ôïõò ðåñüóåé! Ç êáôáããåëßá ôçò ÁíôéíáæéóôéêÞò óõíüíôçóå âýâáéá ôïí óõíçèéóìýíï ðüëåìï óéùðþò óôá êáèåóôùôéêü ìýóá áëëü äçìïóéåýôçêå óå áñêåôü ìðëïãêò êáé ðñïêüëåóå ïñãþ ãéá ôçí ðñïâïêüôóéá êáé åêäçëþóåéò õðïóôþñéîçò áðü ðïëëïýò äçìïêñüôåò êáé óõìðáñáóôüôåò ðáëéüôåñïõò êáé íýïõò ôçò ÁÐ, êáé ìå ðïëý èåñìü ëüãéá. ëëùóôå ôá áðïêáëõðôéêü áñ åßá ôçò Á.Ð êáôü ôùí íáæß óõíå ßæïõí íá êéíïýíôáé ðïëý ðëáôåéü ìýóá óôï ßíôåñíåô èýëïõí äåí èýëïõí ïé å èñïß ôçò. ¼óïé ðåñéóóüôåñïé á- íôéäñáóôéêïß ôýðïõ ÓÕÑÉÆÁ, ÁÍÔÁÑÓÕÁ,ÓÅÊ êëð èá ìðáßíïõí óôçí óáðéüâáñêá ôùí ðïëéôéêþí ðëáóôïãñüöùí ôüóï áõôþ èá âõèßæåôáé. Áêïëïõèåß ôï êåßìåíï ôçò êáôáããåëßá ôçò Á.Ð. üðù ò äçìïóéåýôçêå óôçí éóôïóåëßäá ôçò óôéò 24/9 ìå ôßôëï ÕÐÏÕËÇ ÊÁÉ ÐÑÏÂÏÊÁÔÏÑÉÊÇ ÅÐÉÈÅÓÇ ÔÙÍ ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÔÁÑÓÕÁ-ÓÅÊ ÓÔÇÍ ÁÍÔÉÍÁÆÉÓÔÉÊÇ ÐÑÙÔÏÂÏÕËÉÁ ÊÁÔÁÃÃÅËÉÁ Ôçí þñá ðïõ ïé äçìïêñüôåò áíçóõ ïýí âáèéü ìå ôçí Üíïäï êáé ôçí êëéìüêùóç ôçò âßáò ôçò íáæéóôéêþò óõììïñßáò ôçò «ñ. ÁõãÞò» êáé áíáæçôïýí ôñüðïõò íá ôçí áíáêüøïõí êáé íá ôç óõíôñßøïõí åíþíïíôáò ôéò äõíüìåéò ôïõò, êëéìáêþíåôáé ìéá ýðïõëç, ðñïâïêáôüñéêç êáé öáóéóôéêïý ôýðïõ åðßèåóç åíüíôéá óôçí «ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá» áðü ôï ÓÅÊ êáé ôçí ÁÍÔÁÑÓÕÁ ìå ôçí áíïé ôþ õðïóôþñéîç ôïõ ÓÕÑÉÆÁ. ÓõãêåêñéìÝíá ç ÁÍÔÁÑÓÕÁ ìå å- ðéêåöáëþò ôçò ôï ÓÅÊ êáé óå óõíåñãáóßá ìå ôïí ÓÕÑÉÆÁ äçìéïýñãçóáí ðñüóöáôá Ýíá ìåôùðéêü ó Þìá êáé ôïõ Ýäùóáí ôï üíïìá «ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá ÐåéñáéÜ», óáí íá ðñüêåéôáé ãéá ôïðéêü ôìþìá ôçò ÏñãÜíùóÞò ìáò. To ÓÜââáôï 22 ÓåðôÝìâñç óôïí ÐåéñáéÜ, ôï ó Þìá áõôü çãþèçêå óõãêýíôñùóçò êáé äéáäþëùóçò, ðïõ åß å óõíäéïñãáíùôýò ôçí ÁÍÔÁÑÓÕÁ êáé ôïí ÓÕÑÉÆÁ êáé êåíôñéêü ïìéëçôþ - åêðñüóùðï ôïõ ó Þìáôïò, Ýíá óôýëå ïò ôïõ ÓÅÊ êáé ôçò Á- ÍÔÁÑÓÕÁ. Åíþ ëïéðüí ïé éäñõôýò ôïõ ó Þìáôïò áõôïý èá ìðïñïýóáí íá ôï ïíïìüóïõí ìå äåêüäåò Üëëá ïíüìáôá ìå ôï ßäéï ðåñéå- üìåíï üðùò ð. «áíôéíáæéóôéêþ åíüôçôá ÐåéñáéÜ», «áíôéíáæéóôéêþ óõóðåßñùóç ÐåéñáéÜ», «áíôéöáóéóôéêü ìýôùðï Ðåé- ñáéü» ê.ëð. þóôå íá áðïöýãïõí Ýôóé êüèå óýã õóç ìå ôç ãíùóôþ óå üëïõò ôïõò á- íôéöáóßóôåò áðü ôç 15åôÞ äñüóç ôçò Á- íôéíáæéóôéêþ Ðñùôïâïõëßá, äéüëåîáí á- êñéâþò Ýíá üíïìá ðïõ íá äçìéïõñãåß áõôþ ôç óýã õóç. Ãéáôß ôï Ýêáíáí áõôü; Ðñïöáíþò ï ÓÕÑÉÆÁ êáé ç ÁÍÔÁÑ- ÓÕÁ äåí åðéäéþêïõí íá åìöáíßóïõí ôï ìåôùðéêü ôïõò áõôü ó Þìá óáí ôïðéêü ôìþìá ôçò ÏñãÜíùóÞò ìáò. ëëùóôå ôç ëýîç «ÐåéñáéÜ» óéãü óéãü êáé «ìå ôñüðï» ôçí áðïóýñïõí. Áõôü ðïõ èýëïõí åßíáé íá óôþóïõí ìéá ìáúìïý «ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá» äéêéüò ôïõò êïðþò, íá ôçí åðáíäñþóïõí ìå ôá êïììáôéêü ìýëç ôïõò, íá ôçí «êáèéåñþóïõí» ìå ôïí êáèåóôùôéêü éó õñü ðñïðáãáíäéóôéêü ôïõò ìç áíéóìü êáé ìåôü íá ðïõí óôïõò äçìïêñáôéêïýò áíèñþðïõò ðïõ áíçóõ ïýí: «Íá áõôþ åßíáé ç ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá ðïõ áîßæåé íá áêïëïõèþóåôå». Óôü ïò áõôþò ôçò ðïëéôéêþò ðëáóôïðñïóùðßáò åßíáé íá åìðïäßóåé ôïõò äçìïêñüôåò íá óôñáöïýí ðñïò ôçí ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá êáé íá ôç äõíáìþóïõí ïñãáíùôéêü êáé ðïëéôéêü åðåéäþ áõôþ ÔÙÑÁ äéêáéþíåôáé. Áíôßèåôá ÔÙÑÁ Ýãéíå ïëïöüíåñç ç áðïôõ ßá ôçò áíôéñáôóéóôéêþò ðïëéôéêþò ôùí ÓÕÑÉÆÁ, ÁÍÔÁÑÓÕÁ êáé ÓÅÊ êáé üëçò ôçò êáèåóôùôéêþò «áñéóôåñüò». ÁõôÞ ü é ìüíï äåí áíýêïøå áëëü åß å óáí áðïôýëåóìá ôåëéêü íá äõíáìþóåé ôïõò íáæéóôýò. Áðïäåéêíýåôáé äçëáäþ óþìåñá ðüóï äßêéï åß å ç ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá üôáí ðñéí áðü 15 ñüíéá Ýâáëå óáí êåíôñéêü óôü ï ôçò ßäñõóÞò ôçò ôçí áðïêüëõøç ôçò «ñ. ÁõãÞò» ùò íáæéóôéêþò, ôçí ðïëéôéêþ êáé éäåïëïãéêþ óõíôñéâþ ôçò ðëáôöüñìáò ôçò êáé ôç èýóç ôçò åêôüò íüìïõ. Áðü ôüôå ç ÁíôéíáæéóôéêÞ Ðñùôïâïõëßá êáôþããåéëå ôçí ðïëéôéêþ Üñíçóç ôùí çãåóéþí ôçò ëåãüìåíçò áñéóôåñüò, íá õøþóïõí óå êåíôñéêü æþôçìá ôçò ðïëéôéêþò æùþò ôçí åãêëçìáôéêþ äñüóç óõíý åéá óôç óåë. 6 ÔÏ BLOG ÔÇÓ ÏÁÊÊÅ Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να στέλνουν τα γράμματά τους στη δ/νση Χαλκοκονδύλη 35, Αθήνα, Τ.Κ Για τις οικονομικές σας ενισχύσεις χρησιμοποιήστε το λογαριασμό μας στην Εθνική Τράπεζα: 160/ ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Ìçíéáßá åöçìåñßäá ÉäéïêôÞôçò: ÊåíôñéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÏÁÊÊÅ Åêäüôçò óýìöùíá ìå ôï íüìï ÅëÝíç Êùíóôáíôéíïðïýëïõ (Êùäéêüò 2988) ISSN áëêïêïíäýëç 35, 5ïò üñïöïò Ô.Ê ÁèÞíá Ôçë.- Öáî: ÅôÞóéá óõíäñïìþ: 20 Åõñþ Åîáìçíéáßá: 10 Åõñþ

3 ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2012 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Óåëßäá 3 ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÔÇÓ ÏÁÊÊÅ ÃÉÁ ÔÇÍ ÊËÉÌÁÊÙÓÇ ÔÇÓ ÍÁÆÉÓÔÉÊÇÓ ÂÉÁÓ ÌÅ ÔÇÍ ÁÍÏÉ ÔÇ ÅÐÉÈÅÓÇ ÔÇÓ XA ÓÔÏÕÓ ÌÉÊÑÏÐÙËÇÔÅÓ Åêôüò íüìïõ ç åãêëçìáôéêþ óõììïñßá ôçò «ñ. ÁõãÞò». Íá óõëëçöèïýí ôþñá ïé ôñáìðïýêïé ôçò. ñóç ôïõ áóýëïõ ãéá ôïõò âïõëåõôýò ôçò. Áíôéöáóéóôéêü ìýôùðï ìýóá óôéò ìüæåò êáé ôá ðñïâëþìáôü ôïõò Óôá ðñüôõðá ôùí éôëåñéêþí ôáãìüôùí åöüäïõ ôçò ìåóïðïëåìéêþò Ãåñìáíßáò ïé êáèåóôùôéêïß áõôïß ôñáìðïýêïé ôåíßæïõí ôþñá ôá ðáæüñéá ðñïêåéìýíïõ íá åíôïðßóïõí áëëïäáðïýò ìéêñïðùëçôýò, ðïõ óôç óõíý åéá õðïâüëïõí óå åîåõôåëéóôéêïýò åëýã ïõò. Ïé åðéäñïìåßò æçôïýí åðß þñá áñôéü áðü áõôïýò, óá íá Þôáí áóôõíïìéêïß ùñßò ïé áóôõíïìéêïß íá åðåìâáßíïõí. ÔåëéêÜ ìå ñüðáëá êáé êëùôóéýò êáôáóôñýöïõí ðüãêïõò ìå åìðïñåýìáôá üóùí äåí åãêñßíïõí ôá áñôéü. Ïé ðéï áñáêôçñéóôéêýò ôýôïéåò åðéèýóåéò Þôáí áõôýò ðïõ Ýãéíáí ôçí ÐáñáóêåõÞ ôï âñüäõ óå ðáíçãýñé óôç ÑáöÞíá, ôçí ïðïßá óõíôüíéæáí ïé âïõëåõôýò ôçò íáæéóôéêþò óõììïñßáò, ÃåñìåíÞò êáé Çëéüðïõëïò, êáé áñãüôåñá óå ëáúêþ ôïõ Ìåóïëïããßïõ ìå å- ðéêåöáëþò ôïí Ìðáñìðáñïýóç. Ìå ôçí áíïé ôþ ôþñá ñáôóéóôéêþ ôïõò âßá åíüíôéá óôïõò ìéêñïðùëçôýò ïé ñõóáõãßôåò ðüíå íá ðüñïõí ìáæß ôïõò ôçí êáôåóôñáììýíç ìéêñïáóôéêþ ìéêñåìðïñéêþ ìüæá üðùò ìå ôç ñáôóéóôéêþ âßá åíüíôéá ãåíéêü óôïõò ìåôáíüóôåò Ý ïõí ðüñåé ìáæß ôïõò Ýíá ìýñïò ôçò Üíåñãçò íåïëáßáò, ðïõ ôïõò ðåñíüåé ãéá «áíôéêáèåóôùôéêïýò» êáèþò êáé êüðïéïõò öïâéóìýíïõò õðåñþëéêåò. Ç õðïêñéóßá áõôþí ôùí ôñáìðïýêùí åßíáé äéðëþ êáé áðïäåéêíýåôáé á) áðü ôçí êáèåóôùôéêþ áíï Þ ôïõò óôï êéíýæéêï ëáèñåìðüñéï ðïõ âñßóêåôáé óôçí êáñäéü ôïõ ðáñåìðüñéïõ êáé â) áðü ôçí áíïé ôþ õðïóôþñéîç ôïõò óôçí åðßóçò êáèåóôùôéêþ ãñáììþ êáôüñãçóçò ôïõ Äïõâëßíïõ 2 äçëáäþ óôçí õðïóôþñéîþ ôçò êáñäéüò ôçò ôñüíæéô äïõëåìðïñéêþò ìåôáíüóôåõóçò ðïõ åßíáé ç äéáêïììáôéêþ õ- ðüó åóç üôé ç ÅëëÜäá èá öñïíôßóåé íá áíïßîåé ï äñüìïò ôùí ðáñüíïìùí ìåôáíáóôþí ðñïò ôçí õðüëïéðç ÅÅ. ÁõôÞ ç óôüóç ôïõò áðïäåêíýåé üôé ïé ñõóáõãßôåò èýëïõí êáé ôçí ðáñüíïìç ìåôáíüóôåõóç êáé ôï ðáñáåìðüñéï ãéáôß ôñýöïíôáé ðïëéôéêü á- ðü áõôü êáé Üñç óå áõôü ìåôáôñýðïíôáé óå êüììá åîïõóßáò. ÁõôÜ ôá äýï åãêëçìáôéêü ëáèñåìðïñéêü êõêëþìáôá ðñïóþðùí êáé ðñïéüíôùí ôïõò ðáñý ïõí óôçí.á ôçí áíèñþðéíç ìåôáíáóôåõôéêþ ðñþôç ýëç ãéá íá áóêþóåé ôçí ôüóï ðïëéôéêü ðñïóïäïöüñá óå ðåñßïäåò õðåñ-áíåñãßáò âßá ôçò. ¼ é ôõ áßá ôéò äýï âáóéêýò ðïëéôéêýò ðçãýò ôùí äýï áõôþí ëáèñåìðïñßùí, ôïí ñùóüöéëï ÅñíôïãÜí (üðùò äçìïóéåýôçêå óôçí éóôïóåëßäáò ôçò ÏÁÊÊÅ -www.oakke.gr- óôéò 9/9) Ïé åðéäñïìýò ôçò íáæéóôéêþò óõììïñßáò ôçò ñ. ÁõãÞò óôéò õðáßèñéåò áãïñýò ìå ôï ðñüó çìá ôçò ðüôáîçò ôïõ ðáñáåìðïñßïõ åßíáé Ýíá ôåñüóôéï Ýãêëçìá óå âüñïò ôïõ ëáïý áõôþò ôçò þñáò êáé Ýíá íýï âþìá ãéá ôçí åðýêôáóç ôçò åê ùñçìýíçò áðü ôá Üëëá 6 êüììáôá ðïëéôéêï-áóôõíïìéêþò ðáñáêñáôéêþò åîïõóßáò ôçò. êáé ôçí ñùóüöéëç Êßíá, ôéò êñýâïõí êáé äåí ôéò ôõðüíå ðïëéôéêü ïýôå ç áíïé ôü êáé îåäéüíôñïðá ñùóüäïõëç ñõóþ ÁõãÞ ïýôå ï õðïôéèýìåíïò áíôßèåôïò ôçò ðéï «íôñïðáëüò» áëëü åî ßóïõ ñùóüäïõëïò ÓÕÑÉÆÁ. Åííïåßôáé üôé üëï ôï êáèåóôþò ôùí 7 çãåóéþí õðïóôçñßæåé óôçí ðñüîç áõôü ôá äýï ëáèñåìðüñéá. Ç óõãêáëõðôéêþ óôüóç ôùí õðüëïéðùí êïììüôùí Äåí åßíáé ôõ áßåò ëïéðüí ïé åóêåììýíá ëéáñýò áíôéäñüóåéò ôùí õðüëïéðùí 6 êïììáôéêþí çãåóéþí, ïé ïðïßåò Ýäùóáí ôçí åõêáéñßá óôçí áãáðçìýíç ôïõò óõììïñßá íá ìåßíåé áóýëëçðôç êáé ìåôü ôïõò ôñáìðïõêéóìïýò ôçò ÑáöÞíáò- ôïõëü éóôïí ùò ðñïò ôá ìç êïéíïâïõëåõôéêü ìýëç ôçò- áëëü êáé íá ðñïáíáããåßëåé ìå èñüóïò áðüëõôçò êñáôéêþò åîïõóßáò óõíý éóç ôùí åðéäñïìþí ôçò. Ùò ôþñá äçëáäþ, ðáñüëï ðïõ ç åðßèåóç Ýãéíå ìðñïóôü óå êüìåñåò êáíýíá áðü ôá 6 êüììáôá äåí æþôçóå ôç óýëëçøç êáé ôç ôéìùñßá ôùí äñáóôþí êáé ôçí Üìåóç Üñóç ôçò á- óõëßáò ôùí âïõëåõôþí áíüìåóá óå áõôïýò. Åðßóçò êáíýíá äåí æþôçóå ïýôå ôþñá íá ôåèåß ç óõììïñßá áõôþ ðïõ åãêëçìáôåß ìðñïóôü óôéò êüìåñåò åêôüò íüìïõ üðùò ãßíåôáé ìå ü- ëåò ôéò åãêëçìáôéêýò óõììïñßåò óå üëï ôïí êüóìï. Åßíáé ìüëéóôá ðïëý áñáêôçñéóôéêü üôé ãéá ìéá áêüìá öïñü ç ÍÄ óáí Μετά την επέλαση των ναζιστικών ταγμάτων εφόδου στη Ραφήνα êüììá åðéäåéêôéêü äåí êáôáããýëëåé ôçí âßá ôçò.á üðùò äåí ôï êüíåé êáé ôï êüììá ôïõ ÊáììÝíïõ. ÁëëÜ êáé ôï ÐÁÓÏÊ ðïõ ùò ôþñá åß å ìéá ó åôéêü êáëýôåñç óôüóç, áíáöýñèçêå áõôþ ôç öïñü óôïõò ñõóáõãßôåò óáí «áêñïäåîéïýò êáéñïóêüðïõò, ëáúêéóôýò» êáé ü é óáí íåïíáæé üðùò Ýêáíå ùò ôþñá. Óôéò óõíçèéóìýíåò äå áíáêïéíùóïýëåò ôïõò, ðïõ ðíßãïõí ôá åãêëþìáôá ôùí íáæß ìýóá óå ìéá ôåëåôïõñãéêþ ñïõôßíá ç ÄÇÌÁÑ êáé ôá øåõôïêêå êáé ÓÕÑÉ- ÆÁ ðñïóðáèïýí Üìåóá Þ Ýììåóá íá åðéêåíôñþóïõí ôéò åõèýíåò óôïí õðïõñãü äçìüóéáò ôüîçò Í. ÄÝíäéá. ¼ìùò áõôüò ôïõëü éóôïí Ý åé êüíåé ðñüóöáôá ëüãï ãéá ôüãìáôá åöüäïõ, êáé ôþñá äá äéýôáîå êüðïéá ðñïáíáêñéôéêþ åîýôáóç óå âüñïò ôùí ôñéþí «âïõëåõôþí» ôçò ñõóþò ÁõãÞò ãéá ôá áóôåßá âýâáéá áäéêþìáôá ôçò áíôéðïßçóçò áñ Þò êáé ôçò áðñüêëçôçò öèïñüò îýíçò éäéïêôçóßáò, åíþ åîåôüæåôáé ç Üñóç ôçò áóõëßáò ôïõò. ¼ìùò áõôïß ðïõ Ýðñåðáí íá êéíçèïýí ðñþôïé Þôáí ïé åéóáããåëåßò ðïõ êüèçóáí íá âëýðïõí åðß 24 þñåò ôá âßíôåï ôçò âßáò ôùí éôëåñéêþí êáé äåí äéýôáîáí äßùîç åíáíôßïí ôïõò. Êáé åöüóïí áõôïß äåí êéíþèçêáí þ- öåéëå íá êéíçèåß ï õðïõñãüò Äéêáéïóýíçò êáé óôýëå ïò ôçò ÄÇ- ÌÁÑ Ñïõðáêéþôçò, êáé íá äéáôüîåé ôïí åéóáããåëýá ôïõ Áñåßïõ ÐÜãïõ íá êéíþóåé ôç äéáäéêáóßá óýëëçøçò ôùí ôñáìðïýêùí êáé ðáñáðïìðþò ôùí âïõëåõôþí ôñáìðïýêùí ãéá Üñóç ôçò áóõëßáò ãéá Ýíá ôýôïéï ôñïìáêôéêþò óçìáóßáò ãåãïíüò. ËÝìå ôñïìáêôéêþò óçìáóßáò ãéáôß áõôïß ðïõ Ü- óêçóáí âßá ìðñïóôü óôéò êüìåñåò ôçí Ü- óêçóáí óáí âïõëåõôýò êáé ìüëéóôá õðïó Ýèçêáí üôé èá ôçí îáíááóêþóïõí. Óôçí ïõóßá êáôáñãþóáíå ôï êïéíïâïýëéï êáé ôçí êïéíïâïõëåõôéêþ äçìïêñáôßá ëýãïíôáò ïõóéáóôéêü üôé ìéáò êáé ç íïìïèåôéêþ, ç åêôåëåóôéêþ, êáé ç äéêáóôéêþ åîïõóßá äåí åðéâüëïõí ôï íüìï áíáëáìâüíïõí ïé ßäéïé íá ôï êüíïõí, äçëáäþ ìéá íáæéóôéêþ óõììïñßá áíáëáìâüíåé íá áóêþóåé åîïõóßá. Êáé âýâáéá ôï âáóéêü Ýãêëçìá ôçò óõììïñßáò äåí Þôáí áðëü ç áíôéðïßçóç áñ Þò êáé ç öèïñü îýíçò éäéïêôçóßáò, üðùò ëýåé ç áóôõíïìßá, áëëü ç ñáôóéóôéêþ âßá. Ðéï áñáêôçñéóôéêü õðïêñéôéêþ áðü ü- ëåò Þôáí ç óôüóç ôçò ÄÇÌÁÑ, ðïõ á- ðáßôçóå «íá êéíçèåß áìýóùò åíáíôßïí» ôùí ôñáìðïýêùí «ï íüìïò ôïõ êñüôïõò», áëëü ðñïöáíþò ü é ï êáô åîï Þí áñìüäéïò êñáôéêüò ðáñüãïíôáò ðïõ Þôáí ï äéêüò ôçò õðïõñãüò ôçò äéêáéïóýíçò! Äåí õðüñ åé ëýóç áðü ôá 6 êüììáôá. Áíôéöáóéóôéêü ìýôùðï êõñßùò áðü ôá êüôù ÐñÝðåé íá ãßíåé ðéá öáíåñü óôïõò äçìïêñüôåò ðïõ ðåñéìýíïõí áðü ôá ðüíù ìéá ëýóç üôé ç áíôßóôáóç óôïõò íáæþäåò äåí èá Ýñèåé áðü ôá óçìåñéíü êüììáôá ãéáôß áõôü ôïõëü éóôïí óáí çãåóßåò ðñïóôáôåýïõí åíôåëþò ôçí ñ. ÁõãÞ. Éäéáßôåñá äåí èá Ýñèåé áðü ôï êüììá ðïõ åìöáíßæåôáé óáí ôü á áíôéíáæéóôéêü, ôïí ÓÕÑÉÆÁ ðïõ áðýäåéîå ðïéïò åßíáé ðñáãìáôéêü ðñï èýò üôáí ìå å- ðéêåöáëþò ôç Äïýñïõ âüäéóå ìáæß ìå ôçí ñõóþ ÁõãÞ êüôù áðü ôá ðáíþ ôùí áóôõíïìéêþí. Áõôü äçëáäþ ðïõ Ý- êáíå ðýñõóé óôá êñõöü ìå ôïõò «áãáíáêôéóìýíïõò» ï ÓÕÑÉÆÁ óôçí ðëáôåßá ÓõíôÜãìáôïò (üôáí óôçí «ðüíù ðëáôåßá» Ü- öçíå ôïõò ñõóáõãßôåò íá ïñãáíþíïõí ôï ìïýôæùìá ôçò ÂïõëÞò êáé êüôù ï ßäéïò Ýóôçíå ôï èýáôñï ôùí êáðåëùìýíùí «ëáßêþí» ôïõ óõíåëåýóåùí) ôï Ýêáíå ôþñá öáíåñü ìå ôïõò åðßóçìá ðëýïí öéëï ñõóáõãßôåò áóôõíïìéêïýò. Áõôïß ïé ôåëåõôáßïé âüëáíå ïõóéáóôéêü åðéêåöáëþò ôïõ «áãþíá» ôïõò, êáôá åéñïêñïôþíôáò ôïí, ôïí áñ éíáæß ÊáóéäéÜñç. Åííïïåßôáé üôé ôá ßäéá éó ýïõí êáé ãéá ôçí «áñéóôåñþ» ïõñü ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ôïõò áíôéóçìßôåò öéëï áìáóßóôåò ôïõ ÁÍÔÁÑÓÕÁ ðïõ ðñïâïêüñïõí êáé áðïìïíþíïõí ïëïêëçñùôéêü ôïí áíôéíáæéóôéêü á- ãþíá ðñïùèþíôáò ôá «áíïé ôü óýíïñá» êáé ôï åëåýèåñï êéíýæéêï ëáèñåìðüñéï. Ï ÁÍÔÁÑÓÕÁ êáé óå Ý- íá âáèìü ï ÓÕÑÉÆÁ êüíïõí äéáäçëþóåéò êáé äéüöïñá «áíôéñáôóéóôéêü äñþìåíá» ìüíï êáé ìüíï ãéá íá óõíý åéá óôç óåë. 6

4 Óåëßäá 4 ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ Ï É ÓÔÁ ÌÅÔÑÁ ÐÅÉÍÁÓ-Ï É ÓÔÏ ÐÁÑÁÃÙÃÉÊÏ ÓÁÌÐÏÔÁÆ ÔÙÍ 7 ÅÃÊËÇÌÁÔÉÊÙÍ ÊÏÌÌÁÔÙÍ- ÅÊÔÏÓ ÍÏÌÏÕ ÏÉ ÍÁÆÉ ÔÇÓ «Ñ.ÁÕÃÇÓ» ÏÉ 7 ÇÃÅÓÉÅÓ ÊÁÍÏÕÍ ÓÁÌÐÏÔÁÆ ÔÇÓ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÃÉÁ ÍÁ ÑÅÙÊÏÐÏÕÍ ÊÁÉ ÍÁ ÅÎÁÈËÉÙÍÏÕÍ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ÙÓÔÅ ÍÁ ÔÇÍ ÐÏÕËÁÍÅ ÔÆÁÌÐÁ ÓÔÇ ÑÙÓÉÁ ÊÁÉ ÓÔÇ ÓÕÌÌÁ Ï ÔÇÓ ÊÉÍÁ ÔÁ ÍÅÁ ÁÖÅÍÔÉÊÁ ÑÅÉÁÆÏÍÔÁÉ ÔÇ ÑÙÓÏÄÏÕËÇ Ñ. ÁÕÃÇ ÃÉÁ ÍÁ ÅÐÉÂÁËÏÕÍ ÁÕÑÉÏ ÔÇÍ ÊÔÇÍÙÄÇ ÄÉÊÔÁÔÏÑÉÁ ÔÏÕÓ Αυτό που ανοιχτά ή με τρόπο επαναλαμβάνει από το 2009 σύσσωμο το πολιτικό σύστημα είναι ότι η Γερμανία θέλει την εξαθλίωση της χώρας μας για να την αγοράσει φτηνά. Αποδεικνύεται όμως σήμερα ότι τη χρεωκοπημένη Ελλάδα δεν την αγοράζει η Γερμανία αλλά την αγοράζουν αθόρυβα, σχεδόν τζάμπα και χωρίς διαγωνισμούς η Ρωσία και η σύμμαχός της Κίνα. Κανένα από τα 7 κόμματα δεν το καταγγέλλει αυτό ενώ κάποιοι καλοθελητές λένε ότι μόνο οι ρώσοι και οι κινέζοι επενδύουν επειδή μόνο αυτοί είναι σύμμαχοί μας. Η αλήθεια είναι ότι μόνο αυτοί ξέρουν ότι δεν θα χάσουν τα λεφτά τους αν επενδύσουν σε μια υποτακτική τους χώρα. Γιατί όσο και να είναι μεταμφιεσμένοι σε «ευρωπαίους» και «πατριώτες» είναι οι υποτακτικοί της Ρωσίας, που σήμερα ηγούνται σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, και είναι αυτοί που φέρανε στην κατάσταση της χρεωκοπίας την Ελλάδα κάνοντας επί χρόνια και συνεχίζοντας τώρα πάνω στην κρίση να κάνουν σαμποτάζ στην παραγωγή με πολλές μεθόδους. Επειδή κάποια στιγμή ο ελληνικός λαός θα καταλάβει ποιοι πραγματικά τον καταστρέψανε και τον σκλαβώσανε και θα αντισταθεί σθεναρά σε αυτούς, οι πουλημένες στους ρωσοκινέζους 7 ηγεσίες έχουν προστατέψει και έχουν δυναμώσει πολιτικά -κυρίως με την προβοκατόρικη πολιτική των «ανοιχτών συνόρων»- την εγκληματική συμμορία της Χρ. Αυγής. Αυτήν τη χρειάζονται για να ασκήσει την πιο κτηνώδη βία στους δημοκράτες και στους πραγματικούς πατριώτες. Ταυτόχρονα από καιρό ασκούν αντιλαϊκή βία, αν και όχι ρατσιστική, και οι ρωσόφιλοι ψευτοαριστεροί και ψευτοαναρχικοί στρατοί των ψευτοκκε-συριζα. Δίνουν τους τομείς κλειδιά στους ρωσοκινέζους που αγοράζουν τζάμπα επειδή οι εγκάθετοί τους χρεωκόπησαν τη χώρα κάνοντας σαμποτάζ Χάρη στην ακήρυκτη ελληνική χρεωκοπία η Ρωσία και η Κίνα παίρνουν σταδιακά στα χέρια τους όλους τους τομείς κλειδιά της παραγωγής (ενέργεια, μεταφορές-επικοινωνίες και τουρισμό) και αξιοποιούν στα εργασιακά γκέτο τους τα νέα άθλια μεροκάματα που προκαλεί ουσιαστικά η ανεργία και που επιβάλει και νομοθετικά η ΕΕ. Έτσι ξαφνικά πέρυσι η Ρωσία με έναν ολιγάρχη του Πούτιν, το Νέσις (και έναν τσέχο άνθρωπό του) αγόρασε σχεδόν τζάμπα το μεγαλύτερο πακέτο μετοχών της Πειραιώς με το οποίο θα μπορεί να την ελέγχει. Πρόσφατα τα 7 κόμματα δώσανε στην Πειραιώς σκοτεινά, ξαφνικά και χωρίς διαγωνισμό την κρατική ΑΤΕ, δηλαδή το κλειδί του οικονομικού ελέγχου της υπαίθρου, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο εκ των υστέρων διαμαρτυρήθηκε και χωρίς μαχητική δράση, δηλαδή για ξεκάρφωμα. Παράλληλα μέσω του εξαρτημένου από αυτούς Κατάρ οι ρωσοκινέζοι έχουν βάλει μειοψηφικά πόδι στην υπερχρεωμένη Άλφα Μπανκ, καιροφυλακτώντας μάλλον να την πάρουν μετά την ανακεφαλαιοποίηση. Τώρα, αφού έχουν εξαρτήσει τη χώρα από το φυσικό αέριο της Ρωσίας, θέλουν να της δώσουν και το υγροποιημένο αέριο (!) (ΔΕΣΦΑ), και μαζί τα διυλιστήρια. Στην Κίνα έχουν ήδη δώσει την κυριαρχία στα φωτοβολταϊκά (μέσω της ΡΑΕ) και τον πελώριο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του Θριάσιου. Τώρα πάνε να της δώσουν όλο το λιμάνι του Πειραιά (τον ΟΛΠ), δηλαδή τη βασική πύλη του εμπορίου της χώρας σε μια πρωτοφανή κίνηση υποδούλωσης, μαζί και τη ρημαγμένη από το ΠΑΜΕ Επισκευαστική Ζώνη του Περάματος. Ήδη πριν από την κρίση ΓΣΕΕκαι ΠΑΜΕ είχαν αφήσει την Κίνα εντελώς ανενόχλητη να απαγορεύσει κάθε συνδικαλιστική οργάνωση και να δημιουργήσει το πρώτο εργασιακό κάτεργο στην προβλήτα 2. Στο μεταξύ αθόρυβα οι σαμποταριστές έχουν παραδώσει το ιντερνετικό δίκτυο του ΟΤΕ στους κινέζους. Τέλος η Ρωσία αγοράζει πυρετωδώς φτηνά φιλέτα τουριστικής γη σε Χαλκιδική, Ρόδο, Κρήτη. Τη γη αυτή την φτήνυναν πολύ τα τσιράκια με έναν ειδικό νόμο που υπερφορολογεί τη γη ακόμα και όταν δεν δίνει εισοδήματα ώστε οι ιδιοκτήτες τους να αναγκαστούν να την πουλήσουν όσο-όσο στα νέα αφεντικά. Για να παραδώσουν τη χώρα στο αφεντικό τους οι ρωσόδουλες δυνάμεις, κάνουν σαμποτάζ στην παραγωγή, ιδιαίτερα στη βιομηχανική, εδώ και δεκαετίες. Επικεφαλής του σαμποτάζ ήταν και είναι τα τσιράκια των προδοτών του κομμουνισμού της πρώην ΕΣΣΔ, δηλαδή οι ηγεσίες του ψευτοκκε και του ΣΥΝ. Αυτά συνεργάζονταν με τους ρωσόδουλους α- στούς κομματάρχες (που παριστάνουνε τους ευρωπαίους ή τους τριτοκοσμικούς), Α. και Γ. Παπανδρέου, Σημίτη, Καραμανλή και τώρα με τους Σαμαρά-Βενιζέλο. Όλοι αυτοί μαζί έδρασαν συνδυασμένα σαν κυβερνήσεις και σαν «κινήματα του λαού», πάτησαν στην ιστορική έλλειψη χαρακτήρα της ελληνικής αστικής τάξης αλλά και στις αδυναμίες του αποκεφαλισμένου από την πρωτοπορία του ελληνικού προλεταριάτου και γκρεμίσανε τη ντόπια βιομηχανία. Επίσης εμπόδισαν την ανάπτυξη του μεγάλου τουρισμού, υπονόμευσαν τη σύγχρονη αγροτική παραγωγή, την εκπαίδευση και την έρευνα και ματαίωσαν κάθε μεγάλη νέα μη ρωσοκινέζικη επένδυση. Όλα αυτά τα έκαναν και τα κάνουν δήθεν για το καθαρό περιβάλλον, τη διατήρηση της άγριας ζωής, τη διαφύλαξη των αρχαιοτήτων ή τάχα ενάντια στο μεγάλο κεφάλαιο, στην ουσία ενάντια στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Το σαμποτάζ το κάνουν μέσω των ανθρώπων τους στο ΣτΕ, στα υπουργεία, στους δήμους και κυρίως στη διεφθαρμένη γραφειοκρατία, ειδικά στις πολεοδομίες, στα δασαρχεία, στην αρχαιολογία κλπ. Ταυτόχρονα ο παρακρατικός τους υπόκοσμος πάντα ασύλληπτος καίει με ταυτόχρονες βραδινές φωτιές δάση και καλλιέργειες, που οι «ειδικοί» τους αποδίδουν σε αυτοανάφλεξη! Επίσης καίει εργοστάσια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ειδικά σε μη βιομηχανικά επανοικοδομήσιμες ζώνες (πχ Σόφτεξ, Τζάμπο). Μέρος του σαμποτάζ είναι και οι τελετουργίες απανθράκωσης και λεηλασίας του κέντρου της Αθήνας. Παλιότερα όταν δεν είχε ακόμα πλήρη πολιτική εξουσία το ρωσόφιλο παρακράτος σκότωνε με τους ψευτοαριστερούς φονιάδες της 17Ν τους ντόπιους βιομήχανους ενώ ποτέ δεν άγγιξε κανέναν ανατολικό ολιγάρχη. Το ότι πρόκειται για σαμποτάζ σε βάρος ενός συγκεκριμένου κεφάλαιου αποδεικνύεται από το ότι όλες αυτές οι ηγεσίες δυναμώσανε με σκανδαλώδεις παραχωρήσεις και μετατρέψανε σε μονοπώλια, ειδικά χάρη στην κρίση τις εθνικές υπερβδέλλες που ήταν δεμένες ά- μεσα ή έμμεσα με τα ρώσικα συμφέροντα, δηλαδή τους νέο- ολιγάρχες Μπόμπολα, Κόκκαλη, Γερμανό, Κοπελούζο, Μυτιληναίο, κλπ. Είναι χαρακτηριστικό πως το καθεστώς την ώρα που δίνει στους κινέζους άδεια για φωτοβολταϊκά 1,8 δις εμποδίζει τους γερμανούς να φτιάξουν τα δικά τους στην Κρήτη (πρόγραμμα Ήλιος 1δις) για να πουλάνε ρεύμα στη Γερμανία. Ο Καμμένος λέει στο πρόγραμμά του ότι το Ήλιος δεν πρέπει να γίνει γιατί έτσι η Γερμανία... δεν θα εξαρτιέται από το ρώσικο φυσικό αέριο! Τόσο «πατριώτες». Πως τα 7 κόμματα συνεχίζουν το σαμποτάζ πάνω στην κρίση και διασπούν την ΕΖ Το σαμποτάζ, που το δυναμώνουν οργιαστικά τώρα δα πάνω στη κρίση οι 7 ηγεσίες προκαλώντας ασύλληπτη ανεργία και πείνα, το εμφανίζουν στην Ευρώπη - που ως τώρα τους δανείζει χάνοντας τα λεφτά της - σαν «ιστορική γραφειοκρατική κληρονομιά». Όμως παρά την κληρονομιά αυτή πριν λίγες δεκαετίες η Ελλάδα αναπτυσσόταν με βιομηχανικούς ρυθμούς πάνω από 10%. Άλλωστε δεν οφείλεται σε καμιά γραφειοκρατική κληρονομιά που πάνω στην κρίση οι εγκληματίες των 7 κομμάτων ματαιώσανε την εκτροπή του Αχελώου την ώρα που η Θεσσαλία αφυδατώνεται, ματαιώσανε τους αυτοκινητοδρόμους με το κίνημα δεν πληρώνω, (το οποίο άφησε μόνο τον Μπόμπολα να τελειώσει το δρόμο του Τρίπολης- Καλαμάτας και δεν ενόχλησε τα διόδιά του στο Ρίο-Αντίρριο και στην Αττική Οδό), ματαιώσανε το βιομηχανικό και τουριστικό ρυθμιστικό της Αττικής, πνίξανε το Ε- ΣΠΑ με αλλεπάλληλες αναβολές και εγκρίνανε από αυτό ότι είναι μη αναπτυξιακό, υπονόμευσαν τους νέους λιγνιτικούς σταθμούς της ΔΕΗ και ταυτόχρονα επιδοτήσανε τα πανάκριβα φωτοβολταϊκά οπότε καταχρεώνεται η ΔΕΗ και φορτώνει νέα βάρη στο λαό αυξάνοντας τους λογαριασμούς ρεύματος, εμπόδισαν ωμά κάθε νέα βιομηχανική επένδυση όπως πχ την εξόρυξη και τη μεταλλουργία του πανάκριβου χρυσού, τη βιομηχανία γυαλιού στην Καβάλα, τον ταινιόδρομο στη Χαλυβουργία Ασπροπύργου, εμπόδισαν την τουριστική αξιοποίηση του Ελληνικού και ακύρωσαν τις πελώριες ξενοδοχειακές μονάδες στην Κρήτη, στην Η- λεία και παντού αλλού. Οι 7 χτύπησαν και την υπάρχουσα βιομηχανία, με την υπερφορολόγηση, με την αυξημένη ΔΕ- Η και με καταστροφικά συνδικαλιστικά κινήματα όχι εκεί που πλουτίζουν οι μεγαλοβδέλλες χάρη στα άθλια μεροκάματα (πχ ΚΟΣΚΟ, εργοτάξια Μπόμπολα κλπ) αλλά εκεί που λόγω κρίσης πέφτουν οι δουλειές και τα εργοστάσια έχουν πελώριες ζημιές (πάλι στη Χαλυβουργία Ασπροπύργου με ΠΑΜΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Ναζί Χρ. Αυγής). Το πιο τερατώδες είναι ότι οργάνωσαν ή ουσιαστικά σιώπησαν για τη ματαίωση κάθε έρευνας για την εξόρυξη των σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις πελώριων κοιτασμάτων φυσικού αερίου νότια της Κρήτης που θα έλυναν το πρόβλημα δανεισμού της Ελλάδας και θα βοηθούσαν στην ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ από τη Ρωσία. Δίπλα σε όλα αυτά συνέχισαν το γραφειοκρατικό σαμποτάζ με το να διατηρούν διεφθαρμένο και αντιπαραγωγικό το δημόσιο ενώ τσακίζουν μισθολογικά τους υπαλλήλους χωρίς να κουνήσουν το δαχτυλάκι τους για να τους αξιοποιήσουν παραγωγικά. Οι 7 ρωσόδουλες ηγεσίες εκ των οποίων οι τρισήμισυ (η μισή είναι του διπρόσωπου ΣΥΡΙΖΑ) προσποιούνται ότι είναι φιλοευρωπαϊκές- καταφέρανε να ρίξουν την ευθύνη της ανεργίας και της πείνας στους δανειστές, ιδιαίτερα στη Γερμανία. Αυτή τη μετάθεση την διευκόλυναν οι ίδιοι οι δανειστές που με επικεφαλής τη Γερμανία ανέλαβαν την πολιτική ευθύνη να επιβάλλουν όλο και πιο έντονες μισθολογικές περικοπές πείνας στο λαό. Αυτό το έκαναν με τη γνωστή αντιδραστική αλλά και βλακώδη σχετικά με την Ελλάδα ανάλυση ότι τα ψηλά μεροκάματα έφταιξαν πάνω απ όλα για την ελληνική υπερχρέωση. Γι αυτές τις περικοπές και την ψηλή φορολογία των φτωχών (τα μόνα μέτρα που εφάρμοσαν οι σαμποταριστές από το μνημόνιο το οποίο περιλάμβανε και μερικά θετικά αντιγραφειοκρατικά και αντισυντεχνιακά μέτρα), λένε τα 7 κόμματα ότι έφεραν τη χρεωκοπία επειδή μειώσανε τη ντόπια κατανάλωση, οπότε και τη ζήτηση, οπότε και την παραγωγή. Στην πραγματικότητα τα μέτρα αυτά στη συγκεκριμένη περίπτωση απλά επιδεινώσανε τα αποτελέσματα του σαμποτάζ. Αν δηλαδή εφαρμόζονταν μόνο οι περικοπές μισθών τότε ναι μεν θα χτυπιόταν η εσωτερική αγορά και θα εξαθλιώνονταν παραπέρα οι εργαζόμενοι, όπως γίνεται σε όλες αυτές τις ιμπεριαλιστικές διασώσεις, αλλά ταυτόχρονα θα αυξάνονταν σημαντικά οι εξαγωγές οπότε θα μειωνόταν το χρέος όπως γίνεται τώρα στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Όμως εξαιτίας του σαμποτάζ και παρά τα μέτρα το ελληνικό χρέος αυξάνεται, οπότε όλο και χειρότερα μέτρα πείνας επιβάλλονται από τους δανειστές που επίσης χάνουν τα λεφτά τους με τα κουρέματα. Οι σαμποταριστές με το να αυξάνουν το ελληνικό χρέος παρά τα δανεικά που παίρνουν και παρά την πείνα που επιβάλουν στους μισθωτούς κάνουν ύποπτο χρεωκοπίας όλο τον ευρωπαϊκό Νότο, οπότε καταφέρνουν να μεταδίνουν και σε αυτόν την πιστωτική αναξιοπιστία της Ελλάδας. Έτσι αυξάνουν τα ε- πιτόκια δανεισμού του οπότε τον κάνουν ελλειμματικό δημοσιονομικά και τον υποχρεώνουν να ζητάει νεα δανεικά από το Βορρά που αυτός τα αρνείται ή τα δίνει με αντάλλαγμα σκληρή λιτότητα. Έτσι οι σαμποταριστές μας -κάνοντας μάλιστα άλλος τον «καλό» φιλοευρωπαίο και άλλος τον «κακό» αντιευρωπαίο- διασπούν και διαλύουν την ΕΖ όπως ακριβώς θέλει ο Πούτιν. Αυτός δηλαδή έχει διπλό κέρδος από τους έλληνες υποτακτικούς του: Από τη μια, που είναι και το βασικότερο, διασπά την Ευρώπη και από την άλλη παίρνει την Ελλάδα στο πιάτο έτοιμη και οικονομικά και πολιτικά. Δηλαδή εξασφαλίζει μια όλο και πιο α- ντιευρωπαϊκή, και πιο αντιγερμανική ελληνική κοινή γνώμη για να μπορεί να αλυσοδένει πολιτικοοικονομικά τη χώρα μας στο άρμα του και στο άρμα των κινέζων συμμάχων του χωρίς αυτή να αντιδρά. Μάλιστα μετά τις τελευταίες περικοπές μισθών το 7κομματικό καθεστώς ξεσηκώνει ε- κτός από το λαό και όλο το βαθύ κρατικό μηχανισμό (αστυνομία, δικαστικούς, στρατό) ενάντια στην ΕΕ και κυρίως ενάντια στην παραπαίουσα αστοδημοκρατική μορφή διακυβέρνησης. Και μέσα σε όλα αυτά έχουν αναλάβει οι ευρωπαίοι το πολιτικό βάρος για τα ελληνικά κινεζικού τύπου μεροκάματα που Ρωσία και Κίνα θα αξιοποιήσουν καταλλήλως για τους ίδιους και τα ντόπια τσιράκια τους. Γιατί «όχι στα μέτρα» και γιατί συναινετικά έξω από την ΕΖ και μέσα στην ΕΕ Για αυτό εκτιμάμε ότι ο λαός μας πρέπει να λέει «όχι» στα μέτρα πείνας που επιβάλλει η ΕΖ παίρνοντας βέβαια και την ευθύνη της συνέπειας αυτής της άρνησης που είναι

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÏÉ ÍÅÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÔÏÕ ÅÊÂÉÁÓÌÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÁËÕÓÇÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÆÙÍÇÓ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÏÉ ÍÅÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÔÏÕ ÅÊÂÉÁÓÌÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÁËÕÓÇÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÆÙÍÇÓ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ: ÁËÊÏÊÏÍÄÕËÇ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÊÁÔÙ ÔÏ ÅÖÔÁÊÏÌÌÁÔÉÊÏ ÊÁÈÅÓÔÙÓ Ôï åöôáêïììáôéêü êáèåóôþò ôçò íáæéóôéêþò âßáò, ôçò õðïôý

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ÊÁÔÙ ÔÏ ÅÖÔÁÊÏÌÌÁÔÉÊÏ ÊÁÈÅÓÔÙÓ Ôï åöôáêïììáôéêü êáèåóôþò ôçò íáæéóôéêþò âßáò, ôçò õðïôý Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ ¼ðïôå êáé íá ãßíïõí ïé áéùñïýìåíåò åðåñ üìåíåò åêëïãýò ç ÃÉÁ ÍÁ ÖÑÁÎÏÕÌÅ ÔÏ ÄÑÏÌÏ ÓÔÏ ÖÁÉÏÊÏÊÊÉÍÏ ÌÅÔÙÐÏ ÔÇÓ ÐÅÉÍÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕ ÖÁÓÉÓÌÏÕ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Ç ÅËËÁÄÁ ÊÁÉ Ç ÅÅ ÓÔÇ ÄÉÍÇ ÌÉÁÓ ÁÔÅËÅÉÙÔÇÓ ÐÑÏÂÏÊÁÔÓÉÁÓ ÇäéáêïììáôéêÞ çãåóßá ôùí ÐáðáíäñÝïõ-ÂåíéæÝëïõ, ÓáìáñÜ,

w ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ Ç ÅËËÁÄÁ ÊÁÉ Ç ÅÅ ÓÔÇ ÄÉÍÇ ÌÉÁÓ ÁÔÅËÅÉÙÔÇÓ ÐÑÏÂÏÊÁÔÓÉÁÓ ÇäéáêïììáôéêÞ çãåóßá ôùí ÐáðáíäñÝïõ-ÂåíéæÝëïõ, ÓáìáñÜ, Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò

Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò Óôï äñüìï ðñïò ôéò êüëðåò ÃÏÑÔÕÍÉÁ: Ï Ãéþñãïò Ìðáñïýôóáò ðþñå êåöüëé ùò åíùôéêüò õðïøþöéïò äþìáñ ïò, ìåôü áðü óýóêåøç ðïõ Ýãéíå óôçí ÉððïêñÜôïõò Óåë. 12 ÁÓÔÑÏÓ: Ï ÓôñÜôçò ÄáëéÜíçò êáé ðüëé óôï óôßâï ôçò

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 1050 ÌÁÑÔÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý ïõò: 5 åõñþ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÁÈÅÚÁ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας.

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας. Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008 ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού απαιτεί ένα νέο ριζοσπαστισμό στα αναπηρικά κινήματα της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ...

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ... Áíáëþóéìïò, (-ç, -ï): Áõôüò ðïõ ìðïñåß íá îïäåõôåß. ÊÜíïíôáò ìéá âüëôá óôçí áãïñü, èá ðáñáôçñþóåé êáíåßò áñêåôü ìáãáæéü ðïõ åìðïñåýïíôáé ÁÍÁËÙÓÉÌÁ åßäç, ãéá õðïëïãéóôýò, ãéá ôï ãñáöåßï, ãéá ìç áíþìáôá.

Διαβάστε περισσότερα

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï . áíôéåîïõóéáóôéêþ åðéèå þñçóç, Èåóóáëïíßê ç, ìüñôéïò 2007 ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï Ôï Black Out ìðáßíåé áéóßùò óôïí 3ï ñüíï æùþò ôïõ. Ôï ðñþôï ôåý- ïò (ìå áñéèìü #00) ôçò áíôéåîïõóéáóôéêþò åðéèåþñçóçò

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ...

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ... Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 6488 (αναλυτική έκδοση) 17,90 7632 5,99 7287 (συντομευμένη έκδοση) 15,28 5863 Ηροδότου Ιστορίες, Α Γυμνασίου Α. Κοκοβίνος 19,36

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821 ôïò 10 ï ö. 54 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ

14 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 499,56 + 2,09% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 33,10 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ENTYÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1091/9 ÊÅÌÐÁ Oäüò: Óìýñíçò 27-10439 ÁÈÇÍÁ Êùäéêüò: 1044 ÔÅÕ ÏÓ 1049 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí ôïò 7 ï ö. 38 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8)

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) ôïò 11 ï ö. 63 ï ÓåðôÝìâñéïò-Ïêôþâñéïò 2006 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÌÅÓÏËÏÃÃÉÏÕ 2 & ËÏÍÔÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Σε ένα πείραμα εφελκυσμού, ένα δοκίμιο μήκους L και εγκάρσιας διατομής A υφίσταται συνεχώς αυξανόμενη μονοαξονική επιμήκυνση [συνήθως χρησιμοποιώντας σταθερή ταχύτητα v (crss-head

Διαβάστε περισσότερα

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò Ôå íéêü èýìáôá CE marking of curtain walling This FAECF Guidance Sheet provides an explanation to the product standard on curtain walling EN 13830 with more details for the manufacturer and reader of the

Διαβάστε περισσότερα

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ

ÁÕÓÔÇÑÏÔÅÑÇ ÄÇÌÏÓÉÏÍÏÌÉÊÇ ÅÐÏÐÔÅÉÁ ÓÔÏÕÓ OTÁ ÁÐÏ ÔÏ 2013 ÄÇÌÏÉ ÕÐÏ ÅÐÉÔÑÏÐÅÉÁ ÊÙÄÉÊÏÓ ÃÉÁ ÅËÔÁ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 912,70 + 1,76% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 45,97 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 393-394 ÓåðôÝìâñéïò Ïêôþâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

«Ευρώ ή Δραχμή;», «ΣΥΡΙΖΑ ή Μνημόνιο;», «λιτότητα ή χρεωκοπία», αυτά είναι μερικά από

«Ευρώ ή Δραχμή;», «ΣΥΡΙΖΑ ή Μνημόνιο;», «λιτότητα ή χρεωκοπία», αυτά είναι μερικά από Το δίκιο θα κριθεί στους δρόμους και όχι στης Βουλής τους διαδρόμους «Ευρώ ή Δραχμή;», «ΣΥΡΙΖΑ ή Μνημόνιο;», «λιτότητα ή χρεωκοπία», αυτά είναι μερικά από τα διλήμματα που κυριαρχούν τις τελευταίες μέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision. Evetric Προσφορά Α: Με την αγορά δύο (2) κασετινών 8x3,5gr., σε χρώματα Α1, Α2, Α3, Α3,5, Β2, C2, T, A3,5 Dentin Παίρνετε δώρο* 1 κασετίνα (4x3,5gr. σε χρώματα Α2x2, Α3x2 και 1 φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4 ÌÁÑÔÉÏÕ 2005 Ï ÁðïêñéÜôéêïò ïñüò ìáò öýôïò óôï êýíôñï Åñìçíåßåò

Ç ÂÇÑÁ. ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 4 ÌÁÑÔÉÏÕ 2005 Ï ÁðïêñéÜôéêïò ïñüò ìáò öýôïò óôï êýíôñï Åñìçíåßåò ôïò 9 ï ö. 52 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ

11 ÌÁÑÔÉÏÕ 2014 0,59 ÅÕÑÙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 1.338,68-0,19% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 118,09 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 1ï - AÑ. Ö. 4ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2010 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì.

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì. ôïò 8 ï ö. 44 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

Κáëü åßíáé íá ãíùñßæïõìå. ΜÝ ñé åäþ êáëü. Ìå. Λüãéá üìùò ôá ïðïßá öïâüìáóôå. Σé ôéñßæåé áíáãêáóôéêü ôï. Ζ η τ ε ί τ α ι... Μ π ρ ο σ τ ά ρ η ς

Κáëü åßíáé íá ãíùñßæïõìå. ΜÝ ñé åäþ êáëü. Ìå. Λüãéá üìùò ôá ïðïßá öïâüìáóôå. Σé ôéñßæåé áíáãêáóôéêü ôï. Ζ η τ ε ί τ α ι... Μ π ρ ο σ τ ά ρ η ς PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 389-390 ÌÜúïò Éïýíéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003 ôïò 8 ï ö. 43 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ s60-64.qxd 16/4/2007 11:43 Page 60 Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÉäéùôéêÞ ñçìáôïïéêïíïìéêþ ðñùôïâïõëßá Þ äçìüóéá ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êýñäïõò; Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ ÊÕÑÉÁÊÇ 18 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2001 ÁÑ ÁÉÑÅÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÄÅÉÎÇ ÍÅÏÕ Ä.Ó. ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 6 ï ÖÕËËÏ 33 o ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ-ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ TOΠΙΟ Μια βασική παράμετρος της ζωής μας

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ TOΠΙΟ Μια βασική παράμετρος της ζωής μας ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 9ï - ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ - ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. H 84ç EÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ. Áðü ôéò åêäçëþóåéò ôùí Èñáêéêþí óùìáôåßùí ôçò ÁèÞíáò

Ç ÂÇÑÁ. H 84ç EÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ. Áðü ôéò åêäçëþóåéò ôùí Èñáêéêþí óùìáôåßùí ôçò ÁèÞíáò ôïò 9 ï ö. 49 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ÅÑÅÕÍÇÔÉÊÇ ÅÑÃÁÓÉÁ ORIGINAL PAPER

ÅÑÅÕÍÇÔÉÊÇ ÅÑÃÁÓÉÁ ORIGINAL PAPER 26 Â. ÔÓÉÌÉ OÄÇÌÏÓ êáé óõí ÅÑÅÕÍÇÔÉÊÇ ÅÑÃÁÓÉÁ ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2004, 21(1):26 36 ORIGINAL PAPER ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2004, 21(1):26 36...... Åðßäñáóç ôçò öåíïöéâñüôçò óôá åðßðåäá ôçò

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 28 o ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ-ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. Ôï åðåôåéáêü ìáò ôåý ïò. ÁÓÔÇÑ ôçò ÁÍÁÔÏËÇÓ Åêäßäåôáé áðü ôï 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. Ôï åðåôåéáêü ìáò ôåý ïò. ÁÓÔÇÑ ôçò ÁÍÁÔÏËÇÓ Åêäßäåôáé áðü ôï 1858 ΣΚΕΨΕΙΣ Óôï ôåý ïò áõôü óõìðåñéëáìâüíïíôáé ïé ïìéëßåò ôçò åêäçëþóåùò ôïõ ÁóôÝñïò, ôçò 22çò Íïåìâñßïõ ôïõ 2008. Ïé ïìéëßåò áõôýò Ý ïõí íá êüíïõí ìå ôçí éóôïñßá ôïõ ðåñéïäéêïý ìáò êáèþò êáé ôïõ Üëëïõ åíôýðïõ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 3 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 05/1399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία

www.avmag.gr Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία 25 21 Ενημερωτικό έντυπο δημηνιαίας έκδοσης ΤΕΥΧΟΣ 25ο Εκδίδεται από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Εθελοντές για θέματα φύλου, ισότητας και διακρίσεων» Μια πρωτοβουλία του ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 7ï - AÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ

ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ ÁÃÃËÉÊÁ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΨΑΛΑΣ Ðùëïýíôáé ðïëõôåëþ äéáìåñßóìáôá Æçôïýíôáé ïéêüðåäá ãéá áãïñü - áíôéðáñï Þ ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇ 16 ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË.: 27440-22250, 27410-37734, 210-9732609 ÊÉÍ.: 0977-429265,

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Åðéôõ çìýíç Þôáí êáé ç öåôåéíþ åêäþëùóç

Ç ÂÇÑÁ. Åðéôõ çìýíç Þôáí êáé ç öåôåéíþ åêäþëùóç ôïò 11 ï ö. 59 ï ÉáíïõÜñéïò-ÖåâñïõÜñéïò 2006 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η απάντηση σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις της Πρότασης είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 1 ÓÔÏÉ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 15ï - ÁÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

9 Νοεμβρίου 2008 Κυριακή στα Κανάλια

9 Νοεμβρίου 2008 Κυριακή στα Κανάλια KΩΔ. 6772 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ K A Ρ Δ Ι Τ Σ Α Σ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10, 106 78 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3303.455 ΧΡΟΝΟΣ 29ος ΟΚΤΩΒΡΙΟ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂËÔÁÉÑÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 395-396 ÍïÝìâñéïò ÄåêÝìâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ï Óýëëïãüò ìáò ðüåé ÈÝáôñï

Ç ÂÇÑÁ. Ï Óýëëïãüò ìáò ðüåé ÈÝáôñï ôïò 7 ï ö. 376 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 24ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 89 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ -

Διαβάστε περισσότερα

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ Ðñüåäñïò: Ìáßç Êïêêßäïõ Áíôéðñüåäñïò: ÆùÞ Äéïíõóßïõ Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò, ÄçìÞôñçò ÁíôùíáêÜêçò, ÐÝôñïò Âïýâáñçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý-Ìáñßíç, ÄçìÞôñçò Äéïíõóßïõ, Êùíóôáíôßíá ÄïãÜíç, ÈáíÜóçò

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 23ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 87 Ä/ÍÔÑÉÁ ÓÕÍÔÁÎÇÓ: ÓÏÖÉÁ ÔÑÉÁÍÔÏÃÉÁÍÍÇ-ÐÁÍÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Το λεύκωμα "Απολιθωμένο

Το λεύκωμα Απολιθωμένο www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åíá ìïíáäéêü ëåýêùìá ãéá ôïô ÁðïëéèùìÝíï ÄÜóïò ôçò ËÝóâïõ óå ôñåéò ãëþóóåò Το λεύκωμα "Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου" είναι μια πολυτελής τετράχρωμη έκδοση 160 σελίδων,

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ηεφημερίδα μας, «Η Βήρα», έκλεισε ήδη. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8)

Ç ÂÇÑÁ. Ηεφημερίδα μας, «Η Βήρα», έκλεισε ήδη. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 25 o ÌÁÚÏÓ-ÉÏÕÍÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλυφαδιώτικη εταιρία

Η Γλυφαδιώτικη εταιρία καθημερινή ενημέρωση 24 ώρες: e-epikaira. gr Νέα Σμύρνη Άγιος Δημήτριος Ηλιούπολη Ελληνικό-Αργυρούπολη Γλυφάδα Άλιμος Παλαιό Φάληρο Καλλιθέα Εβδομαδιαία εφημερίδα Έτος 17ο Ξενοδοχεία βγαίνουν στο σφυρί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27/2/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ôïò 7 ï ö. 36 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç êïðþ ôçò Ðñùôï ñïíéüôéêçò ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé ç ÂñÜâåõóç ôùí åéóá èýíôùí ðáéäéþí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ

Ç ÂÇÑÁ. Ç êïðþ ôçò Ðñùôï ñïíéüôéêçò ðßôáò ôïõ Óõëëüãïõ ìáò êáé ç ÂñÜâåõóç ôùí åéóá èýíôùí ðáéäéþí óôá ÁÅÉ êáé ÔÅÉ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 29 o ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA 6488 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 22,21 7632 8,00 7287 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 15,14 (συντομευμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÏéêïíïìéêÞ êáé ÊïéíùíéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÅëëÜäïò óôçí 65ç ÄéåèíÞ êèåóç Èåóóáëïíßêçò

Ç ÏéêïíïìéêÞ êáé ÊïéíùíéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò ÅëëÜäïò óôçí 65ç ÄéåèíÞ êèåóç Èåóóáëïíßêçò PORT PAYΙ HELLAS Κ.Δ.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1321-1998 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 11, ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000 «Ο.Κ.Ε. και ΙΝΤΕRNET» - Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών 1 Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30 Η ΕΚΠ. ΠΕΡ. ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 Θεόδωρος Δ. Παρασκευόπουλος Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ

ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Ο Γ. ΓΚΙΩΝΗΣ 11 ÑÏÍÉÁ ÂÇÌÁ ÔÏ ÁÃÃËÉÊÁ ñéóôéíá Êïñìðåô Ôéíá Íôáíôåñ 28çò 29 ËïõôñÜêé ôçë. 27440 28626 ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ 17 Éïõíßïõ 2007 15ÍÈÇÌÅÑÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÃÉÁ ËÏÕÔÑÁÊÉ, ÐÅÑÁ ÙÑÁ, ÉÓÈÌÉÁ, ÐÉÓÉÁ, ÊÏÑÉÍÈÏ ÅÔÏÓ 11ï

Διαβάστε περισσότερα