Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ERP, ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ρ. ΦΙΤΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή ρ. Φιτσιλή Π., για τη συνεχή βοήθεια και την καθοδήγηση κατά την εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Επιπλέον, οφείλω να ευχαριστήσω τους γονείς, τους φίλους και τους συνάδελφους µου, που µε υποστήριξαν και συµπαραστάθηκαν, καθ όλη τη διάρκεια των µεταπτυχιακών µου σπουδών. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συµµετείχαν στην έρευνα, αφιερώνοντας το χρόνο τους για τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων. Ιδιαίτερα, ευχαριστώ τους, Κατσικαδάµο Ευστάθιο, Μιχαηλίδη Σταύρο, Χριστοδούλου Κώστα και Χριστοδούλου Ζωή, για τη συµµετοχή τους στο Focus Group. i

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα συστήµατα ERP, αναγνωρίζονται από τις επιχειρήσεις ως η καλύτερη τεχνολογική λύση, για την αποτελεσµατική και αποδοτική διαχείριση της πληροφορίας, παρά τα µεγάλα ποσοστά αποτυχίας που παρουσιάζουν τα έργα υλοποίησής τους. Η µεγάλη πιθανότητα αποτυχίας σε συνδυασµό µε τις µεγάλες τους απαιτήσεις σε πόρους, οικονοµικούς, υλικούς και ανθρώπινους, έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον των ερευνητών, αλλά και των επαγγελµατιών του κλάδου, οι οποίοι εκτός άλλων, εστιάζουν στον προσδιορισµό και αξιολόγηση των Κρίσιµων Παραγόντων Επιτυχίας (στο εξής ΚΠΕ) ενός τέτοιου έργου. Ενώ αρχικά τα ERP, απευθύνονταν κυρίως σε µεγάλες επιχειρήσεις, τα τελευταία χρόνια, έχουν µπει δυναµικά στο χώρο των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (στο εξής ΜΜΕ). Αντίθετα όµως από τις µεγάλες επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ, χαρακτηρίζονται συνήθως από έλλειψη πόρων, ιδιότυπο ιδιοκτησιακό καθεστώς, αφού στην πλειονότητά τους ο διευθύνων σύµβουλος είναι και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, αλλά και αυξηµένη ανάγκη ευελιξίας και χαλαρών δοµών. Έτσι η υλοποίηση του συστήµατος οµαλά και µε το µικρότερο δυνατό ρίσκο είναι εξαιρετικής σηµασίας. Παρόλα αυτά, η έρευνα σχετικά µε τους ΚΠΕ κατά την υλοποίηση ενός ERP στις ΜΜΕ είναι περιορισµένη. Η παρούσα εργασία έχει σκοπό την αξιολόγηση των κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας κατά την υλοποίηση ενός έργου ERP, στις ελληνικές ΜΜΕ. Η αξιολόγηση έγινε υπό την οπτική γωνία δύο βασικών ενδιαφερόµενων µερών, του οργανισµού/πελάτη και του πωλητή συµβούλου/υλοποίησης, υποθέτοντας ότι τα ενδιαφερόµενα µέρη θα αξιολογούσαν διαφορετικά τους διάφορους ΚΠΕ, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και προσδοκίες τους από το σύστηµα. Η εργασία αναπτύσσεται σε τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό και γίνεται παρουσίαση βασικών εννοιών. Αρχικά, παρουσιάζεται η έννοια των ΜΜΕ καθώς και βασικά µεγέθη στην Ελλάδα και την Ε.Ε.. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν πάνω από το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων, όντας ο πυλώνας της οικονοµίας. Έπειτα, αναλύεται η έννοια του ERP, τόσο ως λογισµικό όσο και ως ένα σύνολο πρακτικών που αυτό ενσωµατώνει, καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτό. Το κεφάλαιο τελειώνει κάνοντας µια αναφορά στην ii

4 κατάσταση των ERP στην Ελλάδα, κυρίως σε όρους διεισδυτικότητας, υιοθέτησης και κινήτρων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται η βιβλιογραφική επισκόπηση του θέµατος. Εντοπίζονται οι κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας από τη σχετική βιβλιογραφία, µε έµφαση σε αυτούς που εφαρµόζονται στις ΜΜΕ. Γίνεται οµαδοποίηση των παραγόντων ανά φάση του έργου και επιλέγονται προς περεταίρω µελέτη 12, οι οποίοι εντοπίζονται στη φάση της υλοποίησης του ERP. Επιπλέον σε αυτό το κεφάλαιο, γίνεται ο εντοπισµός και επιλογή από τη βιβλιογραφία, των ενδιαφεροµένων µερών του έργου. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται η ανάλυση και ιεράρχηση των ΚΠΕ. Ένα focus group αποτελούµενο από επαγγελµατίες του κλάδου, επεξεργάστηκε τους 12 παράγοντες τις βιβλιογραφίας, λαµβάνοντας υπόψη την εφαρµογή τους ή όχι στις ελληνικές ΜΜΕ, καταλήγοντας σε 9 ΚΠΕ προς µελέτη. Έπειτα περιγράφεται η εφαρµογή της µεθόδου Analytic Hierarchy Process (AHP), για την ιεράρχηση των ΚΠΕ από τα ενδιαφερόµενα µέρη. Για την κατασκευή του ερωτηµατολογίου, τη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων, έγινε χρήση της web-based εφαρµογής Expert Choice Comparion Suite. Το κεφάλαιο τελειώνει µε τα αποτελέσµατα της έρευνας και τη σχετική συζήτηση. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έρχονται να επιβεβαιώσουν την αρχική υπόθεση, αφού τα ενδιαφερόµενα µέρη, αξιολόγησαν διαφορετικά τους διάφορους ΚΠΕ. Τέλος το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο αφορά τα συµπεράσµατα της έρευνας. Ο µεν Οργανισµός/Πελάτης, θεωρεί ότι το ERP πρέπει να προσαρµοστεί στον οργανισµό και όχι ο οργανισµός σε αυτό. Κρίσιµος παράγοντας είναι η διαθεσιµότητα σε µεγάλο βαθµό των παλαιών δεδοµένων αλλά και κατάργηση των παλαιών συστηµάτων. Ο Πωλητής/Σύµβουλος υλοποίησης, θεωρεί ότι ο οργανισµός πρέπει να προσαρµόσει πολλές από τις διαδικασίες του στο ERP, αποφεύγοντας έτσι το κόστος και τα πιθανά λάθη κατά της ενδεχόµενης αλλαγής στο ERP. Ως εκ τούτου θεωρεί σηµαντικό παράγοντα επιτυχίας και τις γνώσεις του και εµπειρία στις επιχειρησιακές διαδικασίες του κλάδου. Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας αναδεικνύουν τη διαφορά στην αντίληψη µεταξύ του οργανισµού/πελάτη και πωλητή/συµβούλου υλοποίησης, σχετικά µε τη σηµαντικότητα των διαφόρων παραγόντων στην επιτυχία ενός έργου ERP στις ελληνικές ΜΜΕ. Προτείνεται σε µελλοντικές έρευνες να γίνει διερεύνηση της προτίµησης των iii

5 επιχειρήσεων σχετικά µε την αναδιοργάνωση των διαδικασιών τους έναντι των αλλαγών στο σύστηµα. iv

6 ABSTRACT Enterprise Resource Planning Systems (ERP), are recognized by companies as the best technological solution for the effective and efficient management of information, despite the large failure rates presenting projects implementation. The high probability of failure in combination with large resource requirements, financial, physical and human, have attracted the interest of researchers, and industry professionals, who, among other things, focus on the identification and assessment of Critical Success Factors (CSFs) for such a project. While ERP, initially targeted mostly large enterprises, in recent years have come into the market of Small and Medium Enterprises (SMEs). But unlike large enterprises, SMEs are usually characterized not only by lack of resources and singular ownership, since the majority of the CEO s are also the owners of the business, but also by an increased need for flexibility and loose structures. Thus, the smooth implementation of the system, minimizing the risks included, is of paramount importance. However, research on CSFs while implementing an ERP in SMEs is limited. This study aims to assess the critical success factors during the implementation phase of ERP projects in Greek SMEs. The evaluation was performed under the perspective of two key stakeholders, Organization/Client and Vendor/Implementation Consultant, assuming that the parties would assess the various CSFs differently, according to their requirements and expectations of the system. This study is developed in four chapters. The first chapter is introductory and basic concepts are presented. In the first place, the concept of SMEs as well as key figures in Greece and the EU are discussed. Both in Greece and the European Union, SMEs represent over 99% of all businesses, being the pillar of the economy. Afterwards, the ERP concept, both as software and as a set of best practices, as well as the benefits arising from it, are analyzed. The chapter concludes by making a reference to the state of ERP in Greece, mainly in terms of penetration, adoption and incentives. The second chapter is about the literature review of the subject. Critical success factors from the literature, with emphasis on those applicable to SMEs, are identified. Moreover, the phases of an ERP project are identified and the CSFs are located v

7 accordingly. Twelve CSFs, located in the implementation phase, are selected for further study. In addition, the key stakeholders involved in the project are discussed. The third chapter is about the analysis and prioritization of CSFs. A focus group consisting of professionals, elaborated the twelve CSFs found in the literature review, taking into account their applicability or not in Greek SMEs, resulting in 9 CSFs for further study. Then, the Analytic Hierarchy Process (AHP) method is applied, in order to prioritize those CSFs from the selected stakeholders. The construction of the questionnaire, the collection and processing of data was done using the web-based application Expert Choice Comparion Suite. The chapter concludes with the results and discussion. The survey results come to confirm the original hypothesis, since the stakeholders evaluated differently various CSFs. Finally, the fourth and final chapter addresses the conclusions of the study. The former Client/Organization, considers that the ERP should be adapted to the organization and not the organization in it. Critical factors are the «Accuracy and Availability of Old Data» and the abandonment of legacy systems. The vendor/implementation consultant considers that the organization needs to adapt the ERP processes, thus avoiding the cost and potential errors of ERP customization. Therefore he considers important CSF his knowledge and experience on the industry s business processes. The results of this study highlight the difference in perception between the Organization/Client and Vendor/Implementation consultant, on the importance of various CSFs while implementing an ERP project in the Greek SMEs. As for further research, it is suggested the conduction of this study in a bigger sample, with focus on the preference or not of Organization/Client on ERP customization against business process reengineering. vi

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΜΕ ΟΙ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ERP; ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ERP ERP: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η Χρήση των επιχειρησιακών συστηµάτων από τις ελληνικές επιχειρήσεις Κίνητρα για την υιοθέτηση των ERP Υλοποίηση Χρήση των ERP και Legacy Systems ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ Αποδοτικότητα κόστους/χρόνου Κατάταξη Επικύρωση και αξιολόγηση ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΠΕ ΚΠΕ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ERP Αντιστοίχιση ΚΠΕ και φάσεων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΠΕ Υποστήριξη και δέσµευση της διοίκησης ιοίκηση έργου ιαχείριση της αλλαγής Αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών διαδικασιών Εκπαίδευση Σύνθεση και ικανότητα οµάδας έργου Επικοινωνία και συνεργασία vii

9 2.5.8 ιαχείριση των παλαιών συστηµάτων (Legacy Systems) και δεδοµένων Ηγεσία και αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων Εργαλεία και ικανότητες του πωλητή/συµβούλου υλοποίησης Ανάπτυξη του συστήµατος, δοκιµές και αντιµετώπιση προβληµάτων Συµµετοχή και υποστήριξη των χρηστών στο έργο ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΚΠΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΚΠΕ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΠΕ ΑΠΟ ΤΟ FOCUS GROUP Η ΜΕΘΟ ΟΣ AHP Χρήση της µεθόδου στη βιβλιογραφία Κατασκευή της ιεραρχίας Περιγραφή ΚΠΕ στην κατά ζεύγη σύγκριση ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Συλλογή δεδοµένων Αποτελέσµατα και συζήτηση ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ viii

10 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1.1 Κριτήρια οµαδοποίησης ΜΜΕ (ec.europa.eu)... 5 Πίνακας 1.2 Βασικά µεγέθη ΜΜΕ στην Ελλάδα και την Ευρώπη (SME FACT SHEET, Greece, 2012)... 6 Πίνακας 1.3 Οφέλη ενός ERP συστήµατος (Shang and Seddon, 2000) Πίνακας 1.4 Σύνοψη οφελών από τη χρήση ERP (O Leary, 2004) Πίνακας 1.5 Επιχειρησιακά συστήµατα και αριθµός Η/Υ στις ελληνικές επιχειρήσεις (ΕΟΜΜΕΧ, 2008) Πίνακας 1.6 Κατηγορίες κινήτρων και πραγµάτωση από την υλοποίηση ERP (Poulymenakou and Borotis, 2005) Πίνακας 1.7 Κίνητρα για την υλοποίηση ERP (Spathis and Constantinides, 2003) Πίνακας 1.8 Οφέλη από ένα ERP (Spathis and Constantinides, 2003) Πίνακας 1.9 Πίνακας συχνοτήτων εγκατεστηµένων υποσυστηµάτων (Spathis and Constantinides, 2003) Πίνακας 1.10 Προβλήµατα κατά την υλοποίηση ενός ERP (Spathis and Constantinides, 2003) Πίνακας 1.11 Χρήση των ERP & Legacy Systems ανά λειτουργία (Poulymenakou and Borotis, 2005) Πίνακας 2.1 Queries βιβλιογραφικής αναζήτησης και αποτελέσµατα Πίνακας 2.2 Έρευνες ανά οπτική γωνία Πίνακας 2.3 Εµφάνιση ΚΠΕ στο χρόνο (Leyh, 2012) Πίνακας 2.4 Οµαδοποίηση ΚΠΕ κατά Kronbichler et al. (2009) Πίνακας 2.5 Οµαδοποίηση ΚΠΕ Πίνακας 2.6 Εντοπισµός ΚΠΕ στη βιβλιογραφία Πίνακας 2.7 Αντιστοιχία φάσεων µοντέλων υλοποίησης Πίνακας 2.8 Οµαδοποίηση ΚΠΕ Πίνακας 3.1 ΚΠΕ προς εξέταση Πίνακας 3.2 Η κλίµακα 9 σηµείων του Saaty (1990) Πίνακας 3.3 Ερωτηµατολόγια και έγκυρες απαντήσεις Πίνακας 3.4 CR ανά συµµετέχοντα Πίνακας 3.5 Βαροδότηση και CR κάθε συµµετέχοντα Πίνακας 3.6 Σύνθεση βαρών ανά ενδιαφερόµενο µέρος ix

11 Πίνακας 3.7 Ιεράρχηση ΚΠΕ ανά ενδιαφερόµενο µέρος Πίνακας 3.8 Σύγκριση ιεράρχησης και βαροδότησης ΚΠΕ ανά ΕΜ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήµα 1.1 Εξέλιξη των Enterprise Software Applications (Ioannou and Papadoyiannis, 2004)... 8 Σχήµα 1.2 Σχηµατική απεικόνιση των λειτουργιών ενός ERP... 9 Σχήµα 1.3 Μη απτά οφέλη από τη χρήση των ERP (Murphy and Simon, 2002) Σχήµα 2.1 Τύποι ενδιαφεροµένων µερών (Boonstra, 2006) Σχήµα 2.2 Απεικόνιση των εµπλεκοµένων µερών σε ένα έργο ERP (Wu and Wang, 2006) Σχήµα 2.3 Συγκεντρωτική απεικόνιση των εµπλεκοµένων µερών σε ένα έργο ERP Σχήµα 3.1 Ιεράρχηση του προβλήµατος στην AHP ΛΙΣΤΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ιάγραµµα 1.1 Συγκριτικό διάγραµµα βασικών µεγεθών στην Ελλάδα και την Ευρώπη (SME FACT SHEET, Greece, 2012)... 6 ιάγραµµα 1.2 Κατανοµή ελληνικών ΜΜΕ ανά κλάδο (SME FACT SHEET, Greece, 2012)... 7 ιάγραµµα 1.3 Μερίδιο αγοράς ERP στην Ελλάδα (Mullins et al., 2011) ιάγραµµα 1.4 Αριθµός επιχειρησιακών συστηµάτων ανά µέγεθος επιχειρήσεων (ΕΟΜΜΕΧ, 2008) ιάγραµµα 1.5 Κατανοµή ERP στο σύνολο των εγκαταστάσεων (ΕΟΜΜΕΧ, 2008) ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Πίνακας Π.1 Στοιχεία συµµετεχόντων στην έρευνα στην κατηγορία Οργανισµός/Πελάτης x

12 ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ AHP: Analytic Hierarchy Process AIJ: Aggregating Individual Judgments AIP: Aggregating Individual Priorities BPR: Business Process Reengineering CIO: Chief Information Officer CRM: Customer Relationship Management CSFs: Critical Success Factors ERP: Enterprise Resource Planning MRP: Material Requirements Planning MRPII: Material Resource Planning SMEs: Small and Medium Enterprises ΕΜ: Ενδιαφερόµενα Μέρη ΚΠΕ: Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας ΜΜΕ: Μικροµεσαίες επιχειρήσεις xi

13 1 0. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ Τα έργα ERP, παρουσιάζουν πολύ υψηλά ποσοστά αποτυχίας. Σχεδόν τα τρία τέταρτα από αυτά ξεπερνούν τον προϋπολογισµό κατά 178% και συχνά χρειάζονται 2,5 φορές περισσότερο χρόνο για την υλοποίησή τους (Wu and Wang, 2006). Επιπλέον, ακόµα και όταν ολοκληρωθούν, µόλις το 30% των προσδοκώµενων ωφελειών γίνονται αντιληπτές. Ακόµα, το 90% των εταιρειών που υιοθέτησαν µε επιτυχία ένα σύστηµα ERP, τα κατάφεραν µε τη δεύτερη προσπάθεια (Sun et al., 2005). Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι οι περισσότερες έρευνες µετράνε την επιτυχία του έργου ως προς τον προϋπολογισµό, το κόστος και το εύρος. Έτσι λαµβάνοντας υπόψη το ότι τα περισσότερα έργα ξεπερνούν τον προϋπολογισµό και το χρόνο υλοποίησης, χαρακτηρίζονται ως αποτυχηµένα, χωρίς να συνυπολογίζονται τα µη µετρήσιµα οφέλη (Jiang et al., 2002) Επίσης η αντίληψη σχετικά µε την επιτυχία εξαρτάται από το δέκτη της ερώτησης (Dvir et al., 2002). Έτσι ενώ για την εταιρεία που υλοποιεί το έργο, επιτυχία µπορεί είναι η έγκαιρη υλοποίηση µέσα στα όρια του προϋπολογισµού, για τα ανώτατα στελέχη του πελάτη είναι η υλοποίηση χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία της επιχείρησης και η επίτευξη των στρατηγικών στόχων, ενώ για τους τελικούς χρήστες η ευκολία χειρισµού. Παρόλα τα µεγάλα ποσοστά αποτυχίας, τα ERP, αναγνωρίζονται από τις επιχειρήσεις ως η καλύτερη τεχνολογική λύση, για την αποτελεσµατική και αποδοτική διαχείριση της πληροφορίας (Francoise et al. 2009), καθώς η επιτυχηµένη εφαρµογή ενός συστήµατος ERP, οδηγεί σε σηµαντικά οφέλη και δίνει στις εταιρείες ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα απέναντι σε αυτούς που δεν τα κατάφεραν (Basoglu et al.,2007). Λαµβάνοντας υπόψη την ανταπόκριση των επιχειρήσεων σχετικά µε την εφαρµογή ενός συστήµατος ERP, καθώς και τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας τέτοιων έργων, η αναγνώριση και αξιολόγηση των κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας ενός τέτοιου έργου αποτελεί θέµα εκτενούς έρευνας. Ως κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας ορίζονται τα πεπερασµένα εκείνα σηµείαπαράγοντες, στα οποία η ικανοποιητική απόδοση, διασφαλίζει την επιτυχία των προσπαθειών και κατά συνέπεια του έργου, ενώ αντίθετα η φτωχή απόδοση οδηγεί σε µη

14 2 επιθυµητά αποτελέσµατα και την αποτυχία (Rockhart, 1979 as cited in Ahmad and Cuenca, 2012). Στη βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα µελετών, σχετικά µε τους κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας στην υλοποίηση ενός έργου E.R.P.. Το θέµα απασχολεί όχι µόνο τους ερευνητές αλλά και τους managers, καθώς το κόστος υλοποίησης, πόσο µάλλον της αποτυχίας ενός τέτοιου συστήµατος είναι υψηλό. Μάλιστα υπολογίζεται ότι το κόστος υλοποίησης (επανασχεδιασµός διαδικασιών, συµβουλευτικές υπηρεσίες, customization κ.τ.λ.) είναι µέχρι και δέκα φορές υψηλότερο από αυτό της αγοράς του λογισµικού (Shang and Seddon, 2002). Ειδικά όσον αφορά τις ΜΜΕ, η αναγνώριση των ΚΠΕ, παίζει σηµαντικό ρόλο, καθώς υπολείπονται σε οικονοµικούς, υλικούς και ανθρώπινους πόρους σε σχέση µε τις µεγάλες επιχειρήσεις. Έτσι η υλοποίηση του συστήµατος οµαλά µε το µικρότερο δυνατό ρίσκο είναι εξαιρετικής σηµασίας (Leyh, 2012). Παρόλα αυτά, η έρευνα σχετικά µε τους ΚΠΕ και τις ΜΜΕ, είναι περιορισµένη. 0.1 ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ Σύµφωνα µε τον Fisher (2004), το θέµα της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να ενδιαφέρει προσωπικά το συγγραφέα της εργασίας. Λαµβάνοντας υπόψη τη διάρκεια µιας πτυχιακής εργασίας και της προσπάθειας που πρέπει να καταβληθεί, το θέµα πρέπει να έχει ενδιαφέρον για το συγγραφέα ώστε να υπάρχει παρακίνηση και δέσµευση κατά την εκπόνησή της. Επιπλέον το θέµα πρέπει να ενδιαφέρει και άλλους ώστε τα αποτελέσµατα της έρευνας να έχουν αποδέκτες. ουλεύοντας εδώ και πέντε χρόνια ως σύµβουλος εφαρµογών πληροφορικής, υλοποιώντας ERP συστήµατα, πολλές φορές έχω αναρωτηθεί τι µπορεί να πήγε στραβά και τι δε λήφθηκε υπόψη σε διάφορα σχετικά έργα. Πέραν όµως της άποψης από την πλευρά αυτού που υλοποιεί το έργο, ενδιαφέρον παρουσιάζει και άποψη του πελάτη σχετικά µε το τι θα έπρεπε να εξεταστεί καλύτερα ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία του έργου. Πιστεύω ότι τα ίδια ερωτήµατα έχουν και άλλοι επαγγελµατίες του κλάδου. Η πληθώρα των σχετικών ερευνών που εµφανίζονται στη βιβλιογραφία, ενδυναµώνει το επιχείρηµα του γενικού ενδιαφέροντος του θέµατος.

15 3 Ακόµα, είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχει επαρκής σχετική βιβλιογραφία καθώς και πρόσβαση σε αυτή, ώστε να γίνει η σχετική επισκόπηση (Fisher, 2004). Μέσω της σχετικής υποδοµής που προσφέρεται από το Τ.Ε.Ι. Λάρισας, η πρόσβαση στη βιβλιογραφία είναι δεδοµένη. Η σχετική έρευνα έδειξε ότι υπάρχει περισσότερη από αρκετή βιβλιογραφία πάνω στο θέµα. Επιπλέον πέραν της βιβλιογραφίας, σε περίπτωση διεξαγωγής έρευνας µέσω ερωτηµατολογίων, συνεντεύξεων κ.τ.λ. πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στους κατάλληλους ανθρώπους (Fisher, 2004). Και εδώ λόγω της επαγγελµατικής ιδιότητας, υπάρχει πρόσβαση τόσο σε επαγγελµατίες του κλάδου, όσο και σε επιχειρήσεις οι οποίοι έχουν εφαρµόσει ένα σύστηµα ERP. Σε σχετικές επαφές που έγιναν, υπάρχει προθυµία να συµµετάσχουν σε σχετική έρευνα. 0.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Σκοπός της προτεινόµενης εργασίας είναι να εντοπίσει, αναλύσει και να συγκρίνει τους Κρίσιµους Παράγοντες Επιτυχίας (ΚΠΕ) κατά την υλοποίηση ενός έργου ERP στις ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), κατατάσσοντας τους σε σειρά σηµαντικότητας από δύο οπτικές γωνίες: Των Πωλητών/Συµβούλων υλοποίησης Οργανισµός/Πελάτης Η παρούσα έρευνα θα συνεισφέρει στην καλύτερη και σφαιρικότερη κατανόηση των ΚΠΕ και θα βοηθήσει τους επαγγελµατίες του κλάδου να τους διαχειριστούν καλύτερα, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχηµένης υλοποίησης. Τα ερευνητικά ερωτήµατα είναι: 1. Ποιοι είναι οι κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας στην υλοποίηση ενός έργου ERP; 2. Ποια είναι τα ενδιαφερόµενα/εµπλεκόµενα µέρη στην υλοποίηση ενός ERP; 3. Πως τους κατατάσσουν µε βάση τη σηµαντικότητά τους οι διάφοροι εµπλεκόµενοι στο έργο; Σε αυτό το σηµείο γίνεται η εξής υπόθεση:

16 4 Οι κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας θα αξιολογηθούν διαφορετικά από τις κατηγορίες εµπλεκοµένων. Όσον αφορά το εύρος της έρευνας ισχύουν τα εξής: Οι κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας θα αφορούν µόνο τη φάση υλοποίησης του συστήµατος. Θα ερωτηθούν µόνο στελέχη ΜΜΕ που ήδη έχουν ERP και συµµετείχαν στο έργο της υλοποίησης του ERP. εν θα ερωτηθούν στελέχη επιχειρήσεων οι οποίες σκοπεύουν να αποκτήσουν ERP. Θα ερωτηθούν µόνο Πωλητές/Σύµβουλοι υλοποίησης ERP και όχι λοιποί προµηθευτές που συµµετέχουν στο έργο (Hardware κ.τ.λ.)

17 5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΜΕ Οι ΜΜΕ είναι ο πυλώνας της Ευρωπαϊκής οικονοµίας, καθώς στην Ευρώπη των 25 λειτουργούν περίπου 23 εκατοµµύρια ΜΜΕ, αντιπροσωπεύοντας το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων (ec.europa.eu). Παρόλα αυτά αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, κυρίως στην εύρεση κεφαλαίων και πιστώσεων. Επίσης λόγω περιορισµένων πόρων, έχουν περιορισµένη πρόσβαση στις καινοτοµίες και τη νέα τεχνολογία. Οι πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται µε βάση τον αριθµό των απασχολούµενων ατόµων και τον κύκλο εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού τους. Ως µεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζοµένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ. Ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. Ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ. Πίνακας 1.1 Κριτήρια οµαδοποίησης ΜΜΕ (ec.europa.eu) Κατηγορία επιχείρησης Υπάλληλοι Κύκλος εργασιών ή Σύνολο ισολογισμού Μεσαία < εκατ. ευρώ 43 εκατ. ευρώ Μικρή < εκατ. ευρώ 10 εκατ. ευρώ Πολύ μικρή < 10 2 εκατ. ευρώ 2 εκατ. ευρώ Ο παραπάνω ορισµός δεν είναι δεσµευτικός παρά µόνον όσον αφορά ορισµένους τοµείς, όπως οι κρατικές ενισχύσεις, η χρηµατοδότηση µέσω των ιαρθρωτικών Ταµείων ή τα κοινοτικά προγράµµατα, και ιδιαίτερα το πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Παρόλα αυτά, ενθαρρύνεται η χρήση του από τις κράτη µέλη έτσι

18 6 ώστε τα µέτρα που λαµβάνονται προς όφελος των ΜΜΕ να χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη συνεκτικότητα και αποτελεσµατικότητα. 1.2 ΟΙ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία στην Ελλάδα λειτουργούν ΜΜΕ σε σύνολο επιχειρήσεων, αντιπροσωπεύοντας το 99,9% των επιχειρήσεων. Σε αυτές εργάζεται το 85,2% των µισθωτών και συνεισφέρουν το 70,2% της προστιθέµενης αξίας στην ελληνική οικονοµία. Πίνακας 1.2 Βασικά µεγέθη ΜΜΕ στην Ελλάδα και την Ευρώπη (SME FACT SHEET, Greece, 2012) Ενδιαφέρων παρουσιάζει το γεγονός ότι παρόλο που το ποσοστό των ΜΜΕ είναι σχεδόν το ίδιο µε το ΜΟ της ΕΕ, στην Ελλάδα οι ΜΜΕ απασχολούν το 85,2% των µισθωτών, 17,8% περισσότερους από το ΜΟ της ΕΕ. Επιπλέον συνεισφέρουν 70,2% στην εθνική οικονοµία, 12,1% περισσότερο από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. 120,00% 100,00% 99,90% 99,80% 85,20% 80,00% 60,00% 67,40% 70,20% 58,10% GR 40,00% EU27 20,00% 0,00% NUM EMPL ADDED VALUE ιάγραµµα 1.1 Συγκριτικό διάγραµµα βασικών µεγεθών στην Ελλάδα και την Ευρώπη (SME FACT SHEET, Greece, 2012)

19 7 Όσον αφορά τη διάρθρωση των ελληνικών ΜΜΕ, οι εµπορικές επιχειρήσεις αποτελούν το 40%, οι υπηρεσίες το 38%, µε τις κατασκευές και τη βιοµηχανία να ακολουθούν µε 12% και 10% αντίστοιχα. Κατανομή ελληνικών ΜΜΕ ανά κλάδο Βιοµηχανία 10% Κατασκευές 12% Υπηρεσίες 38% Εµπορία 40% Εμπορία Υπηρεσίες Κατασκευές Βιομηχανία ιάγραµµα 1.2 Κατανοµή ελληνικών ΜΜΕ ανά κλάδο (SME FACT SHEET, Greece, 2012) Από τα παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε το ότι οι ΜΜΕ, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας, αποτελώντας το µεγαλύτερο εργοδότη και συνεισφέροντας το µεγαλύτερο µέρος της παραγόµενης αξίας.

20 8 1.3 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ERP; Πρόγονος του ERP είναι το MRP (Material Requirements Planning). Αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 50 και αποτέλεσε το πρώτο εµπορικό λογισµικό που έδινε τη δυνατότητα υπολογισµού και διαχείρισης των υλικών που ήταν απαραίτητα για την παραγωγική διαδικασία (Bill of Materials). Αργότερα, κατά τη δεκαετία του 70, το MRP, εµπλουτίστηκε µε λειτουργίες που κάλυπταν το σχεδιασµό της παραγωγικής διαδικασίας συστήνοντας το MRPII ( Material Resource Planning), το οποίο συµπεριέλαβε, χρονικό προγραµµατισµό και σχεδιασµό και πρόβλεψη πωλήσεων. Τη δεκαετία του 80 το MRPII περιέλαβε τη διαχείριση των οικονοµικών, τις πωλήσεις, τις διανοµές και τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, ανοίγοντας το δρόµο για το ERP (Klaus, 2000). Σχήµα 1.1 Εξέλιξη των Enterprise Software Applications (Ioannou and Papadoyiannis, 2004) Ως ERP ορίζεται ένα πακέτο λογισµικού το οποίο καθιστά δυνατό για τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς, να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά και αποδοτικά τους πόρους τους, σε όλο το φάσµα της λειτουργίας τους όπως, αποθήκη, χρηµατοοικονοµικά, αγορές, πωλήσεις, πάγια, ανθρώπινοι πόροι κ.τ.λ.. (Francoise et al., 2009; Dezdar and Sulaiman, 2009; Al-Mashari et al. 2003). Επιπλέον επιτρέπει την αυτοµατοποίηση και ενσωµάτωση όλων των επιχειρηµατικών διαδικασιών σε ένα πληροφοριακό σύστηµα και

21 9 τον διαµοιρασµό της σχετικής πληροφορίας σε όλο τον οργανισµό (Shang and Seddon, 2002). Επιπλέον, ένα ERP, ενσωµατώνει ένα πλήθος επιχειρησιακών διαδικασιών (Business processes) και βέλτιστων πρακτικών (Best practices), έτσι όπως έχουν διαµορφωθεί και αξιολογηθεί από τον κατασκευαστή και τους συµβούλους υλοποίησης του (Umble et al.,2003). Η εµπειρία και η κουλτούρα των κατασκευαστών και των συµβούλων, έχουν διαµορφώσει ένα «χάρτη» σχετικά µε το ποιος και πως πρέπει να διεκπεραιώνει τα διάφορες επιχειρησιακές διαδικασίες (Boersma and Kingma, 2005; Umble et al.,2003). Έτσι µπορούµε να πούµε η απόκτηση ενός ERP, δεν αφορά απλά την απόκτηση και χρήση ενός λογισµικού, αλλά πολλές φορές και την υιοθέτηση νέων τρόπων και διαδικασιών στη λειτουργία του οργανισµού. Αυτό καθιστά την επιλογή του κατασκευαστή και των συµβούλων υλοποίησης πολύ σηµαντική, καθώς µαζί µε το λογισµικό «αγοράζονται» και οι πεποιθήσεις τους σχετικά µε τον τρόπο που πρέπει να γίνονται οι διαδικασίες. Επιχειρησιακ ές διαδικασίες Βέλτιστες Πρακτικές Αποθήκη Custom Modules Αγορές Βέλτιστες Πρακτικές Χρηµατοοικ ονοµικά ERP Πωλήσεις Επιχειρησιακ ές διαδικασίες ιαχείριση ανθρωπίνω ν πόρων Παραγωγή Κοστολόγη ση Πάγια Επιχειρησιακ ές διαδικασίες Βέλτιστες Πρακτικές Σχήµα 1.2 Σχηµατική απεικόνιση των λειτουργιών ενός ERP

22 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ERP Στην έρευνά τους οι Shang και Seddon (2000), τοποθετούν τα οφέλη από την εφαρµογή ενός ERP σε 5 κατηγορίες: Λειτουργικά, διοικητικά, στρατηγικά, υποδοµής και οργανωτικά. Πίνακας 1.3 Οφέλη ενός ERP συστήµατος (Shang and Seddon, 2000) Λειτουργικά οφέλη Αυτοµατισµός διαδικασιών, µείωση κόστους, βελτίωση παραγωγικότητας, βελτίωση ποιότητας και εξυπηρέτηση πελάτη ιοικητικά οφέλη Βελτιωµένη διοίκηση πόρων, βελτίωση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και το σχεδιασµό λόγω διαθεσιµότητας δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο Στρατηγικά οφέλη Μείωση κόστους και οικονοµίες κλίµακας στη χρήση ΤΠΕ, δυνατότητα e-commerce, διαφοροποίηση Οφέλη υποδοµής Μείωση κόστους συντήρησης, ευελιξία, επεκτασιµότητα ΤΠΕ Οργανωσιακά οφέλη Οργανωσιακή αλλαγή, διευκόλυνση και εκκίνηση διαδικασιών µάθησης Σε συνέχεια της έρευνας των Shang και Seddon (2000), οι Murphy και Simon (2002) προσπάθησαν να εντοπίσουν τα µη απτά-µετρήσιµα οφέλη από ένα ERP, καταλήγοντας σε τέσσερεις βασικές κατηγορίες: Εσωτερική βελτίωση, εξυπηρέτηση πελατών, πρόβλεψη, προσαρµοστικότητα. Σχήµα 1.3 Μη απτά οφέλη από τη χρήση των ERP (Murphy and Simon, 2002)

23 11 Ο O Leary (2004), έχοντας ως βάση την έρευνα της Deloitte Consulting (1998), κατέληξαν στα παρακάτω οφέλη. Πίνακας 1.4 Σύνοψη οφελών από τη χρήση ERP (O Leary, 2004) Οφέλη Απτά Μη απτά Πρόσθετα Μείωση προσωπικού ιαθεσιµότητα πληροφορίας Εξαγορές Βελτίωση παραγωγικότητας Νέες βελτιωµένες διαδικασίες Νέες δυνατότητες reporting Βελτίωση παραγγελιοληψίας Ολοκλήρωση Αυτοµατισµός πωλήσεων Μείωση χρόνου ολοκλήρωσης Τυποποίηση Ανάπτυξη οικονοµικών συναλλαγών Μείωση κόστους ΤΠΕ Ευελιξία Καλύτερος έλεγχος οικονοµικών µεγεθών Μείωση κόστους αγορών ιεθνοποίηση Υποστήριξη λήψης αποφάσεων Βελτίωση διαχείρισης ταµείου Y2K Μείωση περιττών καταχωρήσεων Αύξηση κερδών Βελτίωση της επιχειρηµατικής Αύξηση ταχύτητας απόδοσης Μείωση κόστους µεταφοράς και αποθήκευσης Βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας Μείωση κόστους συντήρησης Βελτίωση χρόνου παράδοσης

24 ERP: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τα ERP έκαναν την εµφάνισή τους στην ελληνική αγορά, µέσω θυγατρικών πολυεθνικών εταιρειών περίπου το Το αυξηµένο κόστος απόκτησης και συντήρησης καθώς και οι ασυµφωνίες µε το ελληνικό φορολογικό περιβάλλον, είχε σαν συνέπεια την υιοθέτηση του συγκεκριµένου λογισµικού µόνο από πολύ λίγες εταιρείες. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία σε ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν ολοκληρωµένες επιχειρηµατικές εφαρµογές ανταγωνιστικές των ξένων ERP, σε πολύ χαµηλότερο όµως κόστος τόσο για τις ίδιες όσο και για τις εταιρείες-πελάτες τους (ΕΟΜΜΕΧ, 2008). Τα µεγαλύτερα µερίδια στην αγορά λογισµικού κατέχουν πολυεθνικές εταιρείες όπως η SAP (www.sap.com) και η Microsoft (www.microsoft.com/elgr/dynamics/default.aspx). Οι Ελληνικές εταιρείες - λύσεις έχουν και αυτές σηµαντική παρουσία, µε τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις να τους δείχνουν µεγάλη εµπιστοσύνη, κυρίως λόγω της ευελιξίας τους, της γρήγορης προσαρµογής στις νοµικές - φορολογικές ρυθµίσεις και της υποστήριξης των κατά τόπους συµβούλων-dealers (Mullins et al., 2011). Στο ιάγραµµα 1.3 παρουσιάζονται τα εγκατεστηµένα ERP ανά κατασκευαστή, όπως προέκυψαν από την έρευνα των Mullins et al. (2011). 60,00% 50,00% 48,70% 40,00% 30,00% 20,00% 16,23% 10,00% 3,90% 9,09% 3,90% 9,09% 9,09% 0,00% J.D. EDWARDS (ΠΛΕΟΝ ORACLE) LOGIC DIS LOGISMOS MICROSOFT SAP SINGULAR UNISOFT (ΠΛEΟΝ ALTEC) ιάγραµµα 1.3 Μερίδιο αγοράς ERP στην Ελλάδα (Mullins et al., 2011)

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ERP (Enterprise Resource Planning ) Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Η Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ERP (Enterprise Resource Planning ) Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Ανάλυση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ERP (Enterprise Resource Planning ) Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χαρακτηριστικά µας I

Τα Χαρακτηριστικά µας I d.d. Synergy Hellas Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ERP SYSTEMS. Μεταπτυχιακή Διατριβή Παππά Χριστίνα Φωτοπούλου Μαρία. Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά

ERP SYSTEMS. Μεταπτυχιακή Διατριβή Παππά Χριστίνα Φωτοπούλου Μαρία. Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά ERP SYSTEMS Μεταπτυχιακή Διατριβή Παππά Χριστίνα Φωτοπούλου Μαρία Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύστημα ERP Ορισμός Συστημάτων ERP Ένα σύστημα ΕRP (Enterprise Resource Planning):

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13 1.1 Ιστορική αναδρομή...18 1.2 Τρόποι ανάπτυξης ERP συστημάτων...20 1.3 Γενική δομή ERP συστημάτων...22 1.4 Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud!

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! H ελληνική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013 Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Οκτώβριος 2013 Γιατί να μετρήσουμε. Ελέγχω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 11. 15 1: 19 23 1.1 24 1.2. 30 1.3 :.. 34 1.4 :.. 37 1.5 ( ERP)... 49 1.6 ERP... 50 1.7 ERP... 53 1.8 ERP 55 1.9 ERP 58... 59... 60. 61.. 62

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΟΡΩΝ (ERP). ΗΕΠ 2012. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τµήµα Φυσικής Πανεπιστήµιο Πατρών

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΟΡΩΝ (ERP). ΗΕΠ 2012. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τµήµα Φυσικής Πανεπιστήµιο Πατρών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τµήµα Φυσικής Πανεπιστήµιο Πατρών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Ειδική Επιστηµονική Εργασία Πατρούλα Κ. Παναγοπούλου ΗΕΠ 2012 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - E.R.P.

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - E.R.P. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - E.R.P." ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. ΑΜ: 13872 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.........................................................17 Ι - ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ................................19

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ιανουάριος 2013 1 Στόχος Έρευνας Κατάδειξη άμεσης σχέσης ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

διαδικασίες μέσω νέων τεχνολογιών

διαδικασίες μέσω νέων τεχνολογιών Αναμορφώνοντας τις επιχειρησιακές διαδικασίες μέσω νέων τεχνολογιών Βασιλική Αναγνώστου Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος Δεδομένα αγοράς.. Αρνητικά μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον Έλλειψη χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Περιεχόμενα 2 Βασικές έννοιες Επιχειρησιακή Συνέχεια και Ανάλυση Επικινδυνότητας Πλαίσιο Διοίκησης Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Επιχειρηµατική Ευφυΐα Απότηνιδέαστηνπράξη Παναγιώτης Θεοφάνους Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Περιεχόµενα 1. SAP Εταιρικόπροφίλ 2. Επιχειρηµατική Ευφυΐα - Η ανάγκη 3. SAP Business Intelligence

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη Μετάβαση σε ένα Δυναμικό Μοντέλο Διοίκησης. Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (MSc)

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη Μετάβαση σε ένα Δυναμικό Μοντέλο Διοίκησης. Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (MSc) Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη Μετάβαση σε ένα Δυναμικό Μοντέλο Διοίκησης Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (MSc) Partner ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. Η θέση των επιχειρήσεων στη σημερινή οικονομική συγκυρία Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση των Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Κυβέρνησης

Αναδιοργάνωση των Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Κυβέρνησης Αναδιοργάνωση των Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Κυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιανουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή ανάλυση της κατάστασης 2. Στρατηγικοί Στόχοι 3. Τακτική Προσέγγιση 4. Τα διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

More than. Software as a Service

More than. Software as a Service More than Software as a Service! Software as a Service SaaS. Καινοτομία Τεχνολογία Αποτέλεσμα Το SaaS - Software as a Service ή on demand - είναι το νέο πρωτοποριακό μοντέλο διάθεσης λογισμικού που αξιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Δημήτριος Αθανασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 00_PROLOGOS_PERIEXOMENA.indd i 3/12/2010 2:57:24 μμ τίτλος: Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Για οικονομολόγους Στόχοι 1 Να εξετάσουμε γιατί η Πληροφορική είναι χρήσιμη στην οικονομική επιστήμη. Να μάθουμε πώς χρησιμοποιείται η Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

«Leading for Results»

«Leading for Results» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Προϊσταµένων Τµηµάτων «Leading for Results» Βασικοί Στόχοι του Προγράµµατος Το πρόγραµµα «Leading for Results» απευθύνεται σε προισταµένους της εταιρείας, µε σκοπό την εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 AHK ένας Οργανισμός με αξίες: Σεβασμό στους Πελάτες Επένδυση στους ανθρώπους της Συνεχή βελτίωση Εταιρική Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΗΜΗΤΡΑ ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα