Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 Νοµικό Καθεστώς Η λειτουργία των ηµοτικών Κοιµητηρίων διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: 1) Από το άρθρο 19 του από 24/9-20/10/58 Β. /τος «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείµενο νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των ήµων και Κοινοτήτων» 2) Από τον Α.Ν 445/1968 «περί Κοιµητηρίων και ενταφιασµού Νεκρών», 3) Από τον Α.Ν 582/1968 «περί ηµοτικών και Κοινοτικών Κοιµητηρίων», 4) Από το άρθρο 11 του Ν.. 318/1969 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των ήµων και Κοινοτήτων», 5) Από το Π.. 933/1975, 6) Από το Π.. 210/1975 «περί ταριχεύσεως µεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων», 7) Από το Ν. 547/1977, 8) Από την Α. 5/1210/78 (ΦΕΚ Β'424) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών «περί όρων για την ίδρυση Κοιµητηρίων», 9) Από το Π /80 «περί καθορισµού αποστάσεων για την ίδρυση ή επέκταση Κοιµητηρίων», 10) Από τα άρθρα 966 και 970 του Αστικού Κώδικα, 11) Από τον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας του ήµου και κάθε άλλο σχετικό νόµο γενικά που δεν έχει καταργηθεί και δεν αντιστρατεύεται προς τον κανονισµό αυτό. ΑΡΘΡΟ 2 Νοµικός χαρακτηρισµός Τα κοιµητήρια χαρακτηρίζονται, ως πράγµατα εκτός συναλλαγής (966 Α.Κ.), επί των οποίων κατά τις διατάξεις του άρθρου 970 του Α.Κ. µπορεί να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωµα (ειδικό δικαίωµα επί ορισµένου χώρου ταφής). Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώµατος ταφής εκ µέρους του ήµου αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δηµοτικού πράγµατος, οι δε σχετικές πράξεις του ήµου αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Ο χώρος επί του οποίου παρέχεται δικαίωµα χρήσεως δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνου προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση,

2 δεν κληρονοµείται και δεν επιδέχεται οιαδήποτε µεταβίβαση ή πώληση προς τρίτους δια πράξεων εν ζωή ή αιτία θανάτου. ΑΡΘΡΟ 3 Λειτουργία Η εσωτερική λειτουργία των Υπηρεσιών του ηµοτικού Κοιµητηρίου ρυθµίζεται µε τον παρόντα Κανονισµό και τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου. ΑΡΘΡΟ 4 Περιγραφή Ο Κανονισµός αφορά στην λειτουργία του δηµοτικού κοιµητηρίου Κοµοτηνής, καθώς στην λειτουργία των κοιµητηρίων των Τοπικών Κοινοτήτων και των οικισµών του ήµου. ΑΡΘΡΟ 5 Ιερός Ναός ηµοτικού Κοιµητηρίου Η διοίκηση και διαχείριση του κοιµητηριακού Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής ασκείται από κοινού από τον Μητροπολίτη και το ήµο (άρθρο 14, παρ.2γ, Κανονισµός 8/1979 ΦΕΚ 1 Α /1980 ) διοικείται δε από πενταµελή Επιτροπή, που αποτελείται από τον Εφηµέριο του Ναού (ή επί περισσοτέρων Εφηµερίων από αυτόν που ορίζει ο οικείος Μητροπολίτης) ως Πρόεδρο και τέσσερα λαϊκά µέλη, από τα οποία το µεν ένα διορίζεται από το οικείο Μητροπολιτικό Συµβούλιο, τα υπόλοιπα τρία από το ηµοτικό Συµβούλιο, µε τριετή θητεία. Η Επιτροπή καλείται «Κοσµητεία του Ναού» και επιµελείται της ευκοσµίας και ευπρέπειας του ναού. Τα έσοδα του Ναού, του οποίου η διαχείριση γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί διοίκησης και διαχείρισης της δηµοτικής και κοινοτικής περιουσίας, διατίθενται αποκλειστικά και µόνο για την λειτουργία και συντήρηση του Ναού και τις ανάγκες αυτού. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσεύµατα, αυτά διατίθενται υπέρ ηµοτικών ή Εκκλησιαστικών Ευαγών Ιδρυµάτων της περιφέρειας του ήµου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοια, διατίθενται υπέρ των Ιδρυµάτων της Ιεράς Μητρόπολης. (άρθρο 14, παρ3, Κανονισµός 8/1979 ΦΕΚ 1 Α /1980 ) Τα δικαιώµατα από τις ιεροπραξίες του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής καθορίζονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου έπειτα από σύµφωνη γνώµη του οικείου Μητροπολίτη. ΑΡΘΡΟ 6 Ενταφιασµός νεκρών α) Η ταφή των νεκρών ενεργείται υποχρεωτικά µέσα στα Κοιµητήρια και στους χώρους που παραχωρούνται γι' αυτό το σκοπό. β) Η ταφή των νεκρών επιτρέπεται τουλάχιστον µετά από δώδεκα (12) ώρες από τη νόµιµη πιστοποίηση του θανάτου και σε περίπτωση νεκροτοµής αµέσως µετά από αυτή. γ) Κανένας νεκρός δεν ενταφιάζεται αν δεν προσκοµισθεί στην υπηρεσία του Κοιµητηρίου άδεια ενταφιασµού. δ) Οι εργολάβοι κηδειών υποχρεούνται όπως προ οκτώ ωρών το λιγότερο από την ώρα που επιθυµούν οι οικείοι του νεκρού να γίνει η κηδεία, να

3 ειδοποιήσουν την Υπηρεσία του ηµοτικού Κοιµητηρίου και να συνεννοούνται για τον ακριβή καθορισµό της ώρας για την τελετή αυτή. Επίσης θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις του υπευθύνου της υπηρεσίας του Κοιµητηρίου σχετικά µε τη θέση τάφου που θα τους υποδεικνύει, καθώς και να παρέχουν πλήρη στοιχεία των θανόντων (τηλ. συγγενών) κ.λ.π. ε) Η ταφή των νεκρών θα γίνεται υποχρεωτικά εντός ξύλινων φέρετρων για την αποτελεσµατικότερη διάλυση τους, εκτός των περιπτώσεων ταφής νεκρών εκ του εξωτερικού σε µεταλλικό φέρετρο. ζ) Καµία κηδεία δε θα γίνεται πριν τις π.µ. η) Η δήλωση των κηδειών τηλεφωνικά, όπως και η καταβολή των δικαιωµάτων ταφής, γίνεται από τα γραφεία τελετών χωρίς εµπλοκή των συγγενών. θ) Καθορίζεται ως χώρος ταφής ακρωτηριασµένων µελών, τα οποία προέρχονται από χειρουργικές επεµβάσεις νοσηλευτικών ιδρυµάτων, σε εφαρµογή της ΚΥΑ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/2003), ο χώρος του κοινοταφείου. Πριν την πράξη του ενταφιασµού ακρωτηριασµένων µελών εκδίδεται από την υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 7 Τάφοι Κατηγορίες/ ιαστάσεις α) Οι χώροι (τάφοι) που παραχωρούνται µέσα στα ηµοτικά κοιµητήρια για την ταφή των νεκρών καθορίζονται µε σχεδιαγράµµατα (τοπογραφικά ταφολόγια) που εκπονούνται ή τροποποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου και εγκρίνονται από το ηµοτικό Συµβούλιο. β) Η πιστή εφαρµογή των σχεδιαγραµµάτων αυτών από την Υπηρεσία του ηµοτικού Κοιµητηρίου είναι υποχρεωτική και δεν επιτρέπεται καµία παρέκκλιση από αυτά. γ) Επίσης δεν επιτρέπεται καµία προσθήκη τάφου, εκτός εγκεκριµένου ταφολογίου, χωρίς απόφαση ηµάρχου. ιαστάσεις α) Οι οικογενειακοί τάφοι θα έχουν διαστάσεις 2,20µ µήκος και πλάτος 1,20µ. καθώς και γενικό βάθος 1,50µ. περίπου. Τα στοιχεία των τάφων δε θα υπερβαίνουν το ύψος των 70 εκατοστών πλην του σταυρού. Ο πυθµένας θα βρίσκεται τουλάχιστον 1,00µ. χαµηλότερα από την στάθµη οποιουδήποτε παρευρισκόµενου δρόµου. β) Οι ατοµικοί τάφοι έχουν διαστάσεις 1,20 x 2,20 µ. γ) Οι τάφοι µετά την τοποθέτηση του νεκρού θα γεµίζουν καλά µε γαιώδη υλικά µέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω απ αυτή θα σχηµατίζεται γαιόλοφος ύψους τουλάχιστον 0,25 µ. περίπου. δ) Οι τάφοι θα έχουν µεταξύ τους απόσταση 0,50µ. τουλάχιστον που θα µετράται από το άκρο του κάθε τάφου. ΑΡΘΡΟ 8 Σύσταση οικογενειακών τάφων Η σύσταση και η παραχώρηση οικογενειακού τάφου ενεργείται και γίνεται µόνον στο όνοµα του αιτούντος αποκλειστικά αφού προηγουµένως υποβληθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου (άρθρο 3 α.ν.582/1968) ενώ τα στοιχεία του θανόντος θα αναγράφονται στην αίτηση που υποβάλλει ο κύριος δικαιούχος του τάφου. Η παραχώρηση θεωρείται δε ολοκληρωµένη και

4 τελειωµένη από την καταβολή στο ηµοτικό Ταµείο του σχετικού δικαιώµατος και της εκδόσεως της πράξης παραχώρησης από τον ήµαρχο. Απαγορεύεται η παραχώρηση του ίδιου τάφου σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα καθώς και η προπώληση τάφου. Επιτρέπεται, για ειδικούς λόγους και κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήµατος, η παραχώρηση δικαιώµατος ταφής, σε γειτνιαζόµενο του θανόντα τάφο, µε απόφαση του ηµάρχου ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου. Η καταβολή του συνολικού ποσού για την παραχώρηση πρέπει να γίνεται πριν την σύνταξη του παραχωρητηρίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να γίνει η καταβολή του ποσού σε ισόποσες άτοκες µηνιαίες δόσεις εντός του διαχειριστικού έτους. Η πρώτη δόση που καταβάλλεται πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον το 20% του συνολικού ποσού η δε σύνταξη του παραχωρητηρίου πραγµατοποιείται µετά την εξόφληση της τελευταίας δόσης. Σε περίπτωση ολοσχερούς/εφάπαξ εξόφλησης του ποσού, προβλέπεται µείωση αυτού κατά δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε προβλεπόµενου ποσού. ΑΡΘΡΟ 9 ικαίωµα ταφής σε οικογενειακούς τάφους ικαίωµα ταφής στους οικογενειακούς τάφους έχουν: 1. α) Εκείνος προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση, β) Ο σύζυγος ή η σύζυγος του, γ) Οι κατ' ευθείαν γραµµή ανιόντες ή κατιόντες αυτού, καθώς και οι ανιόντες του συζύγου ή της συζύγου του (δηλαδή οι γονείς του και τα πεθερικά του), δ) Τα νόµιµα θετά, νοµιµοποιηθέντα και αναγνωρισθέντα δικαστικώς εξώγαµα τέκνα του και οι κατιόντες των τέκνων, ε) Άτεκνοι διαζευγµένοι αδελφοί/αδελφές οι οποίοι είναι άγαµοι και δεν έχουν δική τους οικογένεια υπό τον όρο της έγγραφης συγκατάθεσης του δικαιούχου και αν δεν υπάρχει αυτός, έγγραφη συγκατάθεση του συζύγου ή της συζύγου του ή των κατιόντων αυτού (άρθρο 3 παρ. 3 του Α.Ν. 582/68). 2. Οι διαζευγµένοι σύζυγοι και εκείνοι που κάνουν γάµο ύστερα από τη λύση του προηγούµενου από θάνατο, δεν έχουν δικαίωµα χρήσεως και ταφής στους οικογενειακούς τάφους. 3. α) Επιτρέπεται η αναγνώριση δικαιώµατος ταφής σε οικογενειακό τάφο και προσώπων συνδεόµενων µε τον αρχικό δικαιούχο και τον σύζυγο ή τη σύζυγο αυτού και µε άλλο βαθµό συγγένειας εξ' αίµατος ή εξ' αγχιστείας, ύστερα από προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού δικαιούχου και όταν αυτός δεν υπάρχει από τον ή την σύζυγο και τους κατιόντες. β) εν επιτρέπεται η συγκυριότητα πέραν του ενός συγκυρίου. 4. Ο βαθµός συγγένειας προς τον αρχικό δικαιούχο των ενταφιασµένων αποδεικνύεται από έγγραφο ηµοσίου ή ηµοτικής Αρχής. ΑΡΘΡΟ 10 ωρεάν ταφή Ειδικών κατηγοριών - Απόρων 1. Το ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να παραχωρεί τους τάφους για το δωρεάν ενταφιασµό προσώπων που µε την κοινωνική και εθνική τους δράση προσέφεραν µεγάλες υπηρεσίες στο ήµο και στο Έθνος.

5 2. ιατελέσαντες αιρετοί ήµαρχοι ενταφιάζονται δωρεάν. Οι τάφοι αυτοί παραχωρούνται για την ταφή µόνο των παραπάνω προσώπων και παραµένουν στο διηνεκές. 3. Η ταφή των νεκρών οπλιτών του Στρατού, του Ναυτικού, Αεροπορίας καθώς και των διακοµιζοµένων από το Ανατοµείο ενεργείται δωρεάν στο νεκροταφείο. 4. Επίσης ενεργείται δωρεάν η ταφή των αποβιωσάντων ασθενών σε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα που καθίστανται ανέφικτος, η αναζήτηση από τα Ιδρύµατα των συγγενών των αποβιωσάντων για την διαπίστωση της από το Νόµο απορίας αυτών. 5. Οι άποροι θα ενταφιάζονται δωρεάν σε τάφους επταετούς ταφής αφού οι συγγενείς ή οι εργολάβοι κηδειών προσκοµίσουν βεβαίωση της Πρόνοιας που θα αποδεικνύει την απορία τους. ΑΡΘΡΟ 11 Αδέσποτοι τάφοι 1. Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται από τη χρήση τους περιέρχονται στο ήµο, ο οποίος διαθέτει τούτους παραπέρα ελεύθερα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Τα υπάρχοντα οστά αποκοµίζονται µε την φροντίδα των δικαιούχων και σύµφωνα µε τις διατάξεις του κείµενου κανονισµού. 2. Εφόσον κατά την αντίληψη της υπηρεσίας του ηµοτικού Κοιµητηρίου υπάρχουν τάφοι που πιθανόν εξέλιπαν οι αρχικοί δικαιούχοι και οι κατιόντες αυτών, ή οι τάφοι εγκαταλείφθηκαν ολοσχερώς για µεγάλο χρονικό διάστηµα ή οι τάφοι δεν φέρουν κανένα διακριτικό σταυρό µε όνοµα, κράσπεδο ή κάτι άλλο που να φανερώνει ότι υπάρχει τάφος θα θεωρούνται ελεύθεροι προς µελλοντική διάθεση µε απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου κατόπιν εισήγησης Επιτροπής η οποία συστήνεται για το σκοπό αυτό και αποτελείται από τα τρία λαϊκά µέλη της «Κοσµητείας του Ναού» (άρθρο 5 του παρόντος). Κατόπιν εισήγησης της υπηρεσίας του Κοιµητηρίου, η Επιτροπή υποβάλει πρακτικό µέσω της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης στο ηµοτικό Συµβούλιο. Η περίληψη της απόφασης θα δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες της περιοχής του ήµου Κοµοτηνής. Μετά την παρέλευση (3) µηνών από την δηµοσίευση και σε περίπτωση που δεν υπάρχει δικαιούχος χρήσεως, ο τάφος επανέρχεται στο ήµο, τα δε οστά που τυχόν υπάρχουν στον τάφο φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο µε φροντίδα του ήµου, µετά τη λήξη της επταετίας τοποθετούνται στον κοινό λάκκο ή χωνευτήριο. Για τον παραπάνω λόγο δηµιουργείται «ΜΗΤΡΩΟ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΑΦΩΝ» στο οποίο καταχωρείται υποχρεωτικά κάθε τάφος ο οποίος µε την προηγούµενη διαδικασία έχει επανέλθει στον ήµο. Επίσης, στο ίδιο Μητρώο καταχωρούνται και όλοι οι τάφοι, οι οποίοι σε εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού χαρακτηρίζονται από την υπηρεσία «τάφοι προς ανακοµιδή». Οι αιτούντες την ταφή δικαιούνται να επιλέξουν από το ΜΗΤΡΩΟ κατά προτεραιότητα µε βάση την ηµεροµηνία και ώρα ταφής. Όλοι οι αιτούντες ταφής θα πρέπει να υπογράφουν ότι έλαβαν γνώση του περιεχοµένου του προαναφερόµενου Μητρώου. Υπεύθυνος για την υποχρεωτική επίδειξη του Μητρώου είναι ο υπεύθυνος του Κοιµητηρίου. 3. Αν οι δικαιούχοι χρήσεως οικογενειακών τάφων που παραχωρήθηκαν κατά το παρελθόν, χρησιµοποιούν για οποιοδήποτε λόγο έκταση µεγαλύτερη της

6 αρχικά παραχωρούµενης, τότε αυτή επιστρέφεται αυτοδικαίως στο ήµο, ο οποίος την µετατρέπει σύµφωνα µε τις ανάγκες του ηµοτικού Κοιµητηρίου. 4. Σε περίπτωση καταργήσεως τάφου για εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των Κοιµητηρίων, παραχωρείται στο ίδιο τµήµα αντίστοιχος χώρος προς σύσταση τάφου και διαµορφώνεται όµοιος τάφος µε δαπάνες του ήµου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος στο ίδιο τµήµα παραχωρείται χώρος σε ανάλογο τµήµα µε εισήγηση της υπηρεσίας και απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 12 Λειτουργία Οστεοφυλάκιου 1. Στο ηµοτικό Κοιµητήριο λειτουργούν οστεοφυλάκια για τη διαφύλαξη των ανακοµιζοµένων οστών εφ' όσον καταβληθούν τα αναλογούντα ηµοτικά τέλη. 2. Σε περίπτωση που επί ένα έτος δεν καταβληθεί το δικαίωµα που έχει καθοριστεί για τη διαφύλαξη των οστών σε οστεοθήκες, η Υπηρεσία ηµοτικού Κοιµητηρίου ενηµερώνει στην αρχή κάθε έτους µε ανακοίνωση της που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του ηµοτικού Μεγάρου καθώς και σε εµφανή σηµεία του ηµοτικού Κοιµητηρίου, τους δικαιούχους. Μετά την παρέλευση του πρώτου διµήνου του έτους, τα οστά µε ευθύνη της υπηρεσίας µεταφέρονται από τις οστεοθήκες και τοποθετούνται στον κοινό λάκκο ή χωνευτήριο. 3. Οι δηµότες υποχρεούνται να φέρουν την ηµέρα της ανακοµιδής, ξύλινο κιβώτιο διαστάσεων 0,30 επί 0,30 επί 0,50cm (ύψος-πλάτος-βάθος) χρώµατος σκούρο καφέ, στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα, η ηµεροµηνία ταφής, και είναι στην ευχέρεια των συγγενών η τοποθέτηση φωτογραφίας του θανόντος. 4. O ενδιαφερόµενος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει εφ άπαξ το τέλος φύλαξης των οστών για πέντε (5) χρόνια. ΑΡΘΡΟ 13 Ανακοµιδή οστών - Οστεοφυλάκιο 1. Η ανακοµιδή των οστών στα κοινοτάφια ενεργείται µετά την παρέλευση επτά (7) ετών από την ταφή οπωσδήποτε, µε ευθύνη των συγγενών των νεκρών. 2. Στις αρχές κάθε έτους η Υπηρεσία ηµοτικού Κοιµητηρίου εκδίδει ανακοίνωση που δηµοσιεύεται σε µία (1) τοπική εφηµερίδα, στον πίνακα ανακοινώσεων του ηµοτικού Μεγάρου και σε εµφανή σηµεία του Κοιµητηρίου η οποία θα ενηµερώνει τους συγγενείς των οποίων οι θανόντες συµπληρώνουν την επταετία να προσέλθουν είτε για την αγορά του τάφου, είτε για τη διενέργεια της ανακοµιδής των οστών. Σε περίπτωση που δεν γίνει η ανακοµιδή των οστών από τους συγγενείς και αφού εξαντληθούν όλα τα µέσα για την ενηµέρωση των δηµοτών, η υπηρεσία του ηµοτικού Κοιµητηρίου µετά την παρέλευση ενός µήνα, χωρίς καµία άλλη ειδοποίηση, προβαίνει στην ανακοµιδή των οστών και την τοποθέτηση τους σε κοινό λάκκο ή χωνευτήριο. 3. Επιτρέπεται παράταση ανακοµιδής σε κοινοτάφια, διάρκειας ενός έτους, εφ' όσον υποβληθεί σχετικό έγγραφο αίτηµα από τους συγγενείς των νεκρών, υπάρχει η ανάλογη δυνατότητα και καταβληθεί το αναλογούν δικαίωµα.

7 4. Ανακοµιδή οστών σε οικογενειακούς τάφους µπορεί να γίνει µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων αφού έχει παρέλθει επταετία από την ταφή του νεκρού και καταβληθεί το αναλογούν δικαίωµα ανακοµιδής, µόνον σε περίπτωση µεταφοράς των οστών σε άλλο τάφο του αυτού ή άλλου Κοιµητηρίου. 5. Η εκταφή των νεκρών για αυτοψία ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο πριν παρέλθει η επταετία επιτρέπεται µόνο κατόπιν αδείας του εισαγγελέα. 6. Επιτρέπεται η µεταφορά οστών στο δηµοτικό κοιµητήριο είτε για την φύλαξη αυτών στο οστεοφυλάκιο µε την καταβολή τέλους, το οποίο καθορίζεται µε απόφαση του.σ. είτε για την ταφή τους σε οικογενειακό τάφο. 7. Σε περίπτωση που ανοίγεται οικογενειακός τάφος µε σκοπό τον ενταφιασµό νεκρού (δικαιούχου του τάφου), επιτρέπεται η ανακοµιδή οστών που βρίσκονται στον εν λόγω τάφο εφόσον ζητηθεί και έχοντας τη σύµφωνη γνώµη της/του συζύγου του αρχικού δικαιούχου και αν δεν είναι εν ζωή όλων των κατιόντων αυτού είτε για την φύλαξη τους στο οστεοφυλάκιο είτε για την ταφή τους σε άλλο τάφο. ΑΡΘΡΟ 14 ιάφορες ρυθµίσεις 1. Η ταφή των νεκρών, η ανακοµιδή και µετακοµιδή των οστών, ενεργείται µε την κείµενη νοµοθεσία περί δηµόσιας υγείας. Εάν κατά την ανόρυξη τάφου για ανακοµιδή οστών νεκρού, στη λήξη της επταετίας, διαπιστωθεί ότι το πτώµα του δεν είναι διαλυµένο, δίδεται παράταση ενός έτους από την υπηρεσία ηµοτικού Κοιµητηρίου χωρίς χρηµατική καταβολή. Η παράταση επαναλαµβάνεται ανά έτος µε την υποχρεωτική παρουσία των συγγενών, διαφορετικά ισχύει η παράγραφος 2 του άρθρου 14 επαναλαµβανόµενης της παράτασης ανά έτος µέχρι τελικής διαλύσεως του. 2. Η διαφύλαξη των ανακοµιζοµένων οστών ενεργείται µε αίτηση των ενδιαφεροµένων συγγενών και µε την επιµέλεια των Υπηρεσιών του Κοιµητηρίου α) στα οστεοφυλάκια, β) στους οικογενειακούς τάφους, µε τη συγκατάθεση των δικαιούχων χρήσεως και µε την καταβολή τέλους προβλεπόµενου από τον Κανονισµό, 3. Επιτρέπεται ο ενταφιασµός οστών συγγενών εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µετά του αρχικού δικαιούχου µετά από έγγραφη συγκατάθεση αυτού ή των κατιόντων του αφού καταβληθούν τα αναλογούντα τέλη και χωρίς παραπέρα δικαίωµα των συγγενών. ΑΡΘΡΟ 15 Ρυθµίσεις κατά την ανακοµιδή Για την ανακοµιδή των οστών απαιτείται η παρουσία και ενός συγγενή του νεκρού. Η ανασκαφή των οικογενειακών τάφων και ανακοµιδή των οστών των νεκρών που έχουν ταφεί εντός αυτού σε περίπτωση απουσίας των δικαιούχων ή ενός εκ των κατιόντων των τάφων τούτων απαγορεύεται απολύτως, εκτός της περίπτωσης και µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ.2 του άρθρου 11 του παρόντος κανονισµού. Αντικείµενα (κινητά πράγµατα) τα οποία ευρίσκονται κατά τις ανακοµιδές επάνω ή µέσα στους οικογενειακούς τάφους, των οποίων η χρήση για κάθε λόγο περιέχεται στο ήµο, επιστρέφονται στους δικαιούχους των τάφων αυτών ή τους κληρονόµους τους, εφ' όσον παρίσταται αυτοπροσώπως ή µε πληρεξούσιο κατά την

8 ανακοµιδή πλην έργων τέχνης µε ιστορική και καλλιτεχνική αξία. Εάν δεν υπάρχει κανείς συγγενής τα αντικείµενα αυτά περιέρχονται στο ήµο. Κάθε είδους µάρµαρα και αντικείµενα που προέρχονται από ανακοµιδή ή παράλειψη χρήσεως περιέρχονται στο ήµο, φυλάσσονται µε ευθύνη της υπηρεσίας ηµοτικού Κοιµητηρίου διατίθενται κατά περίπτωση µε την Εποπτεία της Οικονοµικής Υπηρεσίας αφού προηγουµένως κοστολογηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία. Σκελετοί στεφανιών ή κοντάρια αυτών διατίθενται στην ιεύθυνση Περιβάλλοντος-Ανακύκλωσης-Καθαριότητας για τις ανάγκες τους ή εκποιούνται προς όφελος του ήµου µε τις προβλεπόµενες από το Νόµο διαδικασίες. ΑΡΘΡΟ 16 Ωράριο λειτουργίας 1. Το ηµοτικό Κοιµητήριο λειτουργεί όλες τις ηµέρες της εβδοµάδος 07:00-17:00 κατά τη χειµερινή περίοδο και 07:00-20:00 κατά τη θερινή. 2. Το γραφείο διοίκησης και οργάνωσης λειτουργεί ευτέρα-παρασκευή 07:30-14: Οι φύλακες εκτελούν τα καθήκοντα τους κατά το χρονικό διάστηµα που είναι ανοικτό το ηµοτικό Κοιµητήριο µε αναλογία ωραρίου αυτό που ορίζεται από την εκάστοτε εργατική νοµοθεσία. Οι βάρδιες καθορίζονται από τους εξουσιοδοτηµένους από τον Προϊστάµενο διοικητικούς υπαλλήλους του ηµοτικού Κοιµητηρίου και σε συνεννόηση µε τον αρµόδιο ιευθυντή. 4. Το προσωπικό της Υπηρεσίας του ηµοτικού Κοιµητηρίου θα εργάζεται σύµφωνα µε το ωράριο που ισχύει για τους εργαζόµενους στους ΟΤΑ. 5. Η τοποθέτηση του προσωπικού του ηµοτικού Κοιµητηρίου και η κατανοµή του σε αυτά ορίζεται βάσει των αναγκών από τον εκάστοτε Προϊστάµενο. Επίσης συνίσταται τουλάχιστον µία ή δύο φορές το χρόνο η ανακύκλωση των εργαζοµένων στο ηµοτικό Κοιµητήριο µε άµεση προτεραιότητα των εργατών ταφής κατά την κρίση του Προϊσταµένου. 6. Επιτρέπεται και η καθιέρωση διακεκοµµένης εργασίας, εφόσον υπάρχει ανάγκη και υπό την κρίση του Προϊστάµενου. Σε περίπτωση που απαιτηθεί το προσωπικό να εργασθεί πέραν του πενθηµέρου ωραρίου και συγκεκριµένα Σάββατο, Κυριακές, αργίες, καθώς και υπερωριακά, τότε θα αµείβεται ανάλογα και βάσει µε την ισχύουσα νοµοθεσία. ΑΡΘΡΟ 17 Λειτουργία του Κοιµητηρίου Σε ώρες που δεν λειτουργεί το Κοιµητήριο απαγορεύεται η είσοδος σε οποιονδήποτε. Απαγορεύεται κάθε κατασκευή (βρύση, παγκάκια, τέντες κ.λπ.) ή φύτευση δένδρων σε χώρο των κοιµητηρίων άνευ αδείας η οποία χορηγείται από την αρµόδια ιεύθυνση, µε τη σύµφωνα γνώµη του αρµόδιου αντιδηµάρχου, κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήµατος, διαφορετικά θα αποµακρύνεται από τον συγγενή µε ευθύνη του κατασκευαστή ή από το ήµο και το κόστος θα καταλογίζεται στον συγγενή του νεκρού, ο οποίος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. Σε εµφανή σηµεία του ηµοτικού Κοιµητηρίου τοποθετούνται πινακίδες προς ενηµέρωση του κοινού που αναγράφουν τα δικαιώµατα του ήµου καθώς

9 επίσης και πινακίδες ενδεικτικές των αριθµών, των τάφων και των δρόµων του ηµοτικού Κοιµητηρίου. Οι επιγραφές πάνω στους τάφους συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Όταν πρόκειται για αλλοδαπούς που έχουν ενταφιαστεί επιτρέπονται ξενόγλωσσες επιγραφές ενώ δύναται να υπάρχει και η µετάφραση αυτών στην Ελληνική. εν επιτρέπεται η επαιτεία, η εγκατάσταση µικροπωλητών και η πώληση κεριών στο χώρο ή στις εισόδους του Κοιµητηρίου. Απαγορεύεται η άνευ αδείας είσοδος σε τροχοφόρα οχήµατα εξαιρουµένων νεκροφόρων και οχηµάτων που συνοδεύουν άτοµα µε κινητικά προβλήµατα Επίσης απαγορεύεται η είσοδος σε τετράποδα. ΑΡΘΡΟ 18 Κοπή δένδρων Απαγορεύεται η κοπή δένδρων χωρίς έγκριση του τµήµατος Πρασίνου της /νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. ΑΡΘΡΟ 19 Εκτέλεση εργασιών 1. Η εκτέλεση έργων διακόσµησης και διαµόρφωσης οικογενειακών τάφων θα γίνεται από ιδιώτες κατασκευαστές ή από τους οικείους του νεκρού (µέχρι 2 ου βαθµού συγγένειας) εφόσον ασκούν παρεµφερές επάγγελµα (πχ. µαρµαράδες, χτίστες, µπετατζήδες, σοβατζήδες κλπ). 2. Οι κατασκευαστές προκειµένου να εκτελέσουν οποιαδήποτε εργασία στο δηµοτικό κοιµητήριο θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο ετήσιο µητρώο Κατασκευαστών που τηρείται από την υπηρεσία του Κοιµητηρίου. Η εγγραφή τους θα µπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγµή του έτους εφόσον υποβληθεί στην Υπηρεσία του Κοιµητηρίου αίτηση εγγραφής. Επίσης θα πρέπει να εφοδιασθούν µε άδεια εισόδου από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου αφού προσκοµίσουν συνηµµένα τα εξής δικαιολογητικά : α) εγγύηση ή εγγυητική επιστολή ύψους πεντακοσίων ευρώ 500,00 (εγγυητική επιστολή του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων ή αναγνωρισµένης Τράπεζας) «εγγύηση για την αποκατάσταση ζηµιών, που τυχόν θα προκληθούν από τις εργασίες και την αποµάκρυνση των αχρήστων υλικών και η οποία θα επιστρέφεται στο τέλος του έτους εφ όσον δεν υπάρχει καµιά εκκρεµότητα εκ µέρους του εργολήπτη, αλλιώς θα εκπίπτει υπέρ του ήµου. β) ηµοτική ενηµερότητα γ) Επικυρωµένο αντίγραφο έναρξης επιτηδεύµατος δ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση του Κανονισµού Λειτουργίας του ηµοτικού Κοιµητηρίου και ότι θα συµµορφώνονται αυστηρά προς τις διατάξεις του κανονισµού και υποδείξεις της Υπηρεσίας. Για τις παρερχόµενες από τον ήµο υπηρεσίες στους εργολήπτες κατασκευής και διαµόρφωσης τάφων θα καταβάλλεται απ αυτούς το χρηµατικό ποσό των σαράντα ευρώ (40,00 ) για κάθε νέα κατασκευή και είκοσι ευρώ (20,00 ) για κάθε ανακατασκευή παλιού τάφου (µε έτοιµα τα µπετά).

10 Σε περίπτωση που η δόµηση του τάφου γίνεται από τους οικείους του νεκρού τα ποσά που θα καταβάλλονται θα είναι τα ίδια ήτοι σαράντα ευρώ (40,00 ) για κάθε νέα κατασκευή και είκοσι ευρώ (20,00 ) για ανακατασκευή τάφου αντίστοιχα. Για συντηρήσεις µνηµείων (τρίψιµο κλπ) και σφραγίσεις δεν θα καταβάλλεται χρηµατικό ποσό. 3. Τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται στην Ταµειακή Υπηρεσία του ήµου, πριν την πραγµατοποίηση κάθε εργασίας διαφορετικά δεν επιτρέπεται η έναρξη των εργασιών. 4. Οι κατασκευαστές µνηµείων θα εργάζονται τις ηµέρες ευτέρα έως Σάββατο και από ώρα π.µ. έως 15:00 µ.µ. εκτός Κυριακής και Αργιών και θα δηλώνουν στο υπεύθυνο του κοιµητηρίου καθηµερινά σε ποιους τάφους θα εργασθούν. 5. Κάθε εργασία γενικά µέσα στα Κοιµητήρια θα αποπερατώνονται σε χρονικό διάστηµα (2) µηνών το αργότερο. Τα υλικά µεταφέρονται στο χώρο των Κοιµητηρίων, την 1 η µέρα των εργασιών και αποµακρύνονται άµεσα είτε µε την περάτωση των εργασιών είτε κατόπιν υπόδειξης του υπευθύνου των Κοιµητηρίων. Απαγορεύεται ρητά η αποθήκευση των υλικών µέσα στο χώρο των Κοιµητηρίων. 6. Η εξωτερική µορφή και το µέγεθος των µνηµείων που κατασκευάζονται στους τάφους πρέπει να συµβιβάζονται µε την σοβαρότητα και την αισθητική εικόνα του χώρου. 7. Απαγορεύεται η πλήρης κάλυψη του τάφου µε µπετόν, πράγµα που δυσχεραίνει τη διάλυση του πτώµατος και δηµιουργεί δυσάρεστη κατάσταση στους οικείους του νεκρού. Όπου κρίνεται απαραίτητη η στήριξη µαρµάρων αυτή θα επιτυγχάνεται δια µικρού σινάζ, κρασπέδων κλπ. µέγιστου επιτρεπόµενου πλάτους δέκα πέντε (15) εκατοστών και µέγιστου ύψους τριών (3) εκατοστών. Πάντοτε δε η θέση ταφής δεν θα καλύπτεται µε µπετόν. Κάθε τυχόν διαφορά του τρόπου εκτέλεσης των επί των τάφων έργων, ως και του ελέγχου τούτων, επιλύεται µε αυτοψία του προϊσταµένου του νεκροταφείου, των ενδιαφεροµένων. 8. Για την καλή εκτέλεση, την επίβλεψη γενικά και την παρακολούθηση των αυθαιρέτων δοµήσεων αρµόδιος είναι ο υπεύθυνος του Κοιµητηρίου σε συνεργασία µε τη ηµοτική Αστυνοµία. 9. Κάθε παράβαση των διατάξεων του κανονισµού και των νόµων και υποδείξεων της Υπηρεσίας Κοιµητηρίου και οποιαδήποτε συµπεριφορά απάδουσα προς την ιερότητα του χώρου θα συνεπάγεται απαγόρευση της εισόδου του παραβάτη στα κοιµητήρια επί 15νθήµερο. Σε οποιαδήποτε δε υποτροπή τούτου θα επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου στα Κοιµητήρια µέχρι ενός έτους. ΑΡΘΡΟ 20 Τέλη και ικαιώµατα Τα δικαιώµατα για την παροχή υπηρεσιών και για την χρήση χώρων στο ηµοτικό Κοιµητήριο, τις εγκαταστάσεις του και του Ιερού Ναού, ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Νοµοθεσίας «περί Προσόδων ήµων και Κοινοτήτων» η δε βεβαίωση και είσπραξη διέπεται από την νοµοθεσία περί βεβαιώσεως και εισπράξεως ηµοτικών Προσόδων.

11 ΑΡΘΡΟ 21 Είδη τελών & δικαιωµάτων Τα τέλη και δικαιώµατα του ηµοτικού νεκροταφείου είναι τα ακόλουθα: α) ικαίωµα τάφων επταετούς ταφής β) ικαίωµα οικογενειακών τάφων δηµοτών και ετεροδηµοτών γ) Τέλος ενταφιασµού δ) Τέλος ανακοµιδής ε) Τέλος παράτασης ανακοµιδής στ) Τέλος αφής κανδηλιών ζ) Τέλος φύλαξης οστών η) Τέλος φύλαξης στο ψυγείο νεκρών θ) Τέλος νέας κατασκευής ι) Τέλος ανακατασκευής Τα παραπάνω δικαιώµατα και τέλη καθορίζονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου στο τέλος κάθε έτους. ΑΡΘΡΟ 22 ωρεές Κάθε είδους δωρεές δηµοτών υπέρ των ηµοτικών Κοιµητηρίων γίνονται αποδεκτές από το ήµο και χρησιµοποιούνται κατά την επιθυµία των δωρητών. ΑΡΘΡΟ 23 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ιοικητικοί υπάλληλοι Είναι υπεύθυνοι για την ακριβή τήρηση, εφαρµογή και εκτέλεση των αρµοδιοτήτων και καθηκόντων που τους ανατίθεται από τους προϊσταµένους τους. Φροντίζουν για την εφαρµογή των νόµων και των αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και των εγκυκλίων του ηµάρχου ή κάθε άλλης αρχής. Συντονίζουν και κατανέµουν την εργασία στους εργάτες ταφής και καθαριότητας και του λοιπού προσωπικού του ηµοτικού Κοιµητηρίου. Τηρούν και ενηµερώνουν τα βιβλία του ηµοτικού Κοιµητηρίου, τους αντίστοιχους φακέλους των οικογενειακών τάφων καθώς επίσης και το υπάρχον µηχανογραφικό σύστηµα. Υποδεικνύουν τους προς παραχώρηση οικογενειακούς τάφους και τους παραχωρούν στους ηµότες συντάσσοντας τα απαραίτητα έγγραφα καθώς και τον τίτλο παραχωρητηρίου. Σε περίπτωση απουσίας των εργαζοµένων υποχρεούνται στην αυθηµερόν ενηµέρωση του αρµόδιου ιευθυντή. Επίσης ελέγχουν τους κατασκευαστές τάφων υποχρεώνοντας τους να τηρούν τον κανονισµό του Κοιµητηρίου. Υποχρεούνται για την έγκαιρη προµήθεια των υλικών που είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του Κοιµητηρίου. Εξυπηρετούν τους δηµότες και φροντίζουν για την επίλυση των δικαίων προβληµάτων τους στο µέτρο του δυνατού. Τέλος συµµορφώνονται πλήρως και εκτελούν τις εντολές του άµεσου Προϊσταµένου και ιευθυντή ενηµερώνοντας τους σχετικά για οποιοδήποτε θέµα υποπέσει στην αντίληψή τους και χρήζει αντιµετώπισης. Εργάτες ταφής

12 Οι εργάτες ταφής είναι υπεύθυνοι µόνο για το άνοιγµα τάφων µε την υπόδειξη των υπευθύνων διοικητικών υπαλλήλων του ηµοτικού Κοιµητηρίου, την ταφή των νεκρών και το κλείσιµο των εν λόγω τάφων µε γαιώδη υλικά ή το σφράγισµα αυτών που είναι κενοτάφια µε την υπάρχουσα ταφόπλακα. Επίσης υποχρεούνται µε την υπόδειξη των υπευθύνων διοικητικών υπαλλήλων στην ανακοµιδή των οστών από τους τάφους µε την λήξη της πενταετίας, το πλύσιµο αυτών καθώς επίσης και τον ενταφιασµό τους σε οικογενειακούς τάφους ή την τοποθέτηση τους στον κοινό λάκκο ή το οστεοφυλάκιο όπως ο κανονισµός ορίζει. Εργάτες Καθαριότητας Οι εργάτες καθαριότητος είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισµό του χώρου του ηµοτικού Κοιµητηρίου, την κοπή των χόρτων την περιποίηση των δένδρων, το κλάδεµα τους, την περιποίηση του γκαζόν, των ανθέων κ.λ,π. καθώς την λίπανση και το πότισµα αυτών και εν γένει εκτελούν κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από τους υπεύθυνους των Κοιµητηρίων που αφορά στην ευπρέπεια και τον καλλωπισµό του χώρου. Επίσης υποχρεούται στον καθαρισµό όλων των κτιρίων εντός του ηµοτικού Κοιµητηρίου γραφείων - τουαλέτες - αποδυτηρίων εργατών κ.τ.λ. Απαγορεύεται στο υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του Κοιµητηρίου κάθε ανάµιξη που έχει µε την σύσταση εργοληπτών, εργολάβων κηδειών ή άλλων παραγόντων, σε ενδιαφερόµενες οικογένειες για κατασκευή έργου επί τάφου, για τέλεση κηδειών, µνηµόσυνων, πλυσίµατα τάφων κλπ. Επίσης, απαγορεύεται κάθε οικονοµική τους σχέση µε εργολάβους κηδειών, εργολήπτες ή άλλων παραγόντων καθώς και µε ενδιαφερόµενες οικογένειες για κάθε είδους εργασία εντός του Κοιµητηρίου. Όλο το προσωπικό που υπηρετεί στα ηµοτικά Κοιµητήρια υπάγεται και τελεί υπό τις εντολές του εκάστοτε αρµόδιου ιευθυντή και Αντιδηµάρχου. ΑΡΘΡΟ 24 Αφή κανδηλίων Το δικαίωµα της διαχειρίσεως της αφής των καντηλιών ανήκει στο ήµο Κοµοτηνής. Υπάλληλοι της υπηρεσίας ηµοτικών Κοιµητηρίων θα αναλάβουν την αφή των κανδηλιών κατά τοµείς, όπως θα διαµορφώνονται από τα αιτήµατα ενδιαφεροµένων. Όσοι δηµότες επιθυµούν το άναµµα καντηλιού σε τάφο οικείου τους θα υποβάλλουν αίτηση στις υπηρεσίες των ηµοτικών Κοιµητηρίων και θα καταβάλουν το αντίστοιχο τέλος. Η τιµή του τέλους θα καθορίζεται µε απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιµο προσωπικό για την αφή των καντηλιών και προκειµένου ο ήµος Κοµοτηνής να διευκολύνει την οικονοµική ενίσχυση απόρων και ανέργων οικογενειών και ατόµων που εξυπηρετούνται από τα προγράµµατα της Επιτροπής Πρόνοιας του ήµου Κοµοτηνής, δύναται να επιτρέπει την αφή κανδηλιών σε ιδιώτες επ' ανταλλάγµατι, οι οποίοι θα αµείβονται απ' ευθείας από τον εντολέα. Η επιλογή των κανδηλαναπτών θα γίνεται κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήµατός τους στην υπηρεσία του Κοιµητηρίου, µε απόφαση ηµάρχου και κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Πρόνοιας, η οποία θα αποτυπώνει την ατοµική, οικογενειακή και οικονοµική κατάσταση των υποψηφίων κανδηναλαπτών. Η ανωτέρω επιλογή θα γίνεται για το χρονικό διάστηµα δύο ετών, µετά την πάροδο των οποίων κάθε περίπτωση θα επανελέγχεται.

13 Κάθε κανδηλανάπτης δύναται να ανάβει το µέγιστο τριάντα (30) καντήλια. Η µέγιστη τιµή για το άναµµα των κανδηλιών καθορίζεται µε απόφαση του.σ. Τέλος απαγορεύεται ρητά σε υπαλλήλους του ήµου µόνιµους ή έκτακτους να ανάβουν καντήλια έναντι ανταλλάγµατος. Η τήρηση των ανωτέρω διατάξεων θα ελέγχεται από την υπηρεσία µε τη συνδροµή των αρµοδίων ηµοτικών και Κρατικών οργάνων. ΑΡΘΡΟ 25 Κοιµητήρια Τοπικών Κοινοτήτων και Οικισµών Τα Κοιµητήρια των τοπικών κοινοτήτων και οικισµών λειτουργούν υπό την ευθύνη των προέδρων της δηµοτικής κοινότητας, των τοπικών κοινοτήτων ή των εκπροσώπων, σε εφαρµογή της παρ.στ του άρθρου 82 του ν. 3852/2010, οι οποίοι µεριµνούν για την εύρυθµη λειτουργία τους, τη συντήρηση και την ευταξία τους, προεγκρίνοντας την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών µνηµείων και εκδίδοντας άδειες ταφής, παράταση ταφής και ανακοµιδής οστών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα Κανονισµό. ΑΡΘΡΟ 26 Κάθε διάταξη αντίθετη µε τον παρόντα Κανονισµό καταργείται.

ήµος Ορεστιάδας Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Ορεστιάδας

ήµος Ορεστιάδας Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Ορεστιάδας ήµος Ορεστιάδας Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Ορεστιάδας Ορεστιάδα Φεβρουάριος 2009 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο του κανονισµού Ο παρών κανονισµός έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο του Κανονισµού Ο παρών Κανονισµός έχει ως αντικείµενο την καθιέρωση λεπτοµερών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αρ.Πρωτ.: Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α π ό σ π α σ µ α απο το 4/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πάρου Απόφαση 18/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 - Γενικά 3 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 3 Άρθρο 3 Γενικοί κανόνες 3 Άρθρο 4 - Οικογενειακοί τάφοι - τάφοι ιστορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση κανόνων για τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των Δημοτικών κοιμητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Άρθρο 1 Γενικά Η λειτουργία Κοιμητηρίων του Δήμου Θέρμης διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του Α.Ν. 445/1968, «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 65.150,03 µε Φ.Π.Α. 23% ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞΟ ΩΝ: 45.7336.01 CPV: [98371110-8]-Υπηρεσίες νεκροταφείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 65.150,03 µε Φ.Π.Α. 23% ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞΟ ΩΝ: 45.7336.01 CPV: [98371110-8]-Υπηρεσίες νεκροταφείων Τίτλος εργασίας: «Εργασίες ταφών -εκταφών στο Δηµοτικό κοιµητήριο Κοµοτηνής» ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 65.150,03 µε Φ.Π.Α. 23% ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞΟ ΩΝ: 45.7336.01 CPV: [98371110-8]-Υπηρεσίες νεκροταφείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 13 Ιανουαρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 13 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 13 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 9 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Σελίδα 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του κανονισμού: Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση κανόνων για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο του Κανονισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο του Κανονισμού ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λε πτομερών Κανόνων για την διοίκηση, την διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 13/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΣΙΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ.

AΡΙΘ. Πρακτικού 13/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΣΙΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 02 Νοεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρόν κανονισμός έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (./2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 4 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Απόντες 4 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ορθή Επανάληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 3/6/2015 με αριθμ. 13 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 249

Διαβάστε περισσότερα

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2 Αθήνα 04/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 68.757,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Τεχνική Περιγραφή - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές προδιαγραφές - Προϋπολογισµός -Έντυπο οικονοµικής προσφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Άρθρο 1 Διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα 1 από 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3 ΑΡΘΡΟ 2: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 26/2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 25/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως:

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως: ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Εµπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ηµερών από τον τοκετό Εκπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Από την 11η (ενδέκατη) µέχρι και την 100η (εκατοστή) ηµέρα δηλώνεται µε την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Άρθρο 1 ο Η λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων διέπεται γενικά από τις παρακάτω διατάξεις: 1. άρθρο 19 του από 24-9-1958

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο 20 μελών βρέθηκαν παρόντα 13 δηλαδή :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο 20 μελών βρέθηκαν παρόντα 13 δηλαδή : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 16/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δεσκάτης. Αριθμ. Απόφασης: 186/2015 Θ Ε Μ Α: Ψήφιση Κανονισμού Κοιμητηρίων Δήμου Δεσκάτης Στη Δεσκάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ: «Υπηρεσίες εργολάβου κηδειών» ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 με ΦΠΑ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ: «Υπηρεσίες εργολάβου κηδειών» ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 με ΦΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- EKA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Παρασκευή Τσώτσου Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757, 670 prom5@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 8ΑΠ /2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Άρθρο 1 Διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Νεκροταφείου Η λειτουργία γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ. νεκρών» Τηλ: 210 4520835 Φαξ: 210 4528948 Εmail: prommet@yahoo.gr ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ. νεκρών» Τηλ: 210 4520835 Φαξ: 210 4528948 Εmail: prommet@yahoo.gr ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Μαρία Μηλιώρη Πειραιάς 19770/16-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος,14-07-2011 Αρ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ρ. Φεραίου 1 Ταχ. Κώδ. : 38001 Τηλ. : 24213 50221 Τηλ/πο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων 1. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω: Λόγω των κοινωνικών και εργασιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.600,79 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόµενους του ήµου Κοµοτηνής για διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

-Την αριθ.264/2012 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς που αφορά καθορισμό όρων λειτουργίας εμποροπανήγυρις στην Μεσοποταμία

-Την αριθ.264/2012 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς που αφορά καθορισμό όρων λειτουργίας εμποροπανήγυρις στην Μεσοποταμία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο συμπλήρωσης-τροποποίησης αριθ.264/2012 απόφασης Δ.Σ. που αφορά τον καθορισμό λειτουργίας εμποροπανήγυρις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ : 24/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 56.910,57 Φ.Π.Α. (23%)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την:«μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 19/2013 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 19/2013 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 19/2013 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Αποφάσεως 317/2013 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Σελίδα 1 από 15 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό πλαίσιο Σελ.3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τοπογραφικές εργασίες κατά την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής ΗΜΟΣ ΗΜΟΥ Κ.Α. : 1. Κ.Α. 10.6643.02 2. Κ.Α. 20.6641.03 3. Κ.Α. 30.6641.03 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 21/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 236/2012

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΓΑΛΑ)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΓΑΛΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου Ν.3316/05) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 35/2013 Α.Π.: 41041 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Άρθρο 1 Η «ηµοτική Αγορά Αργοστολίου» λειτουργεί σε χώρο 2.613 τ.µ. στην περιοχή Λυκιαρδοπουλάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 654/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν. 3316/2005) & ΕΡΓΟ: Προµήθεια πιάτων και ποτηριών για την παιδική εξοχή Μάκρης Αρ. 28/06/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του Κ. Μ.: Π122/2014 K.A: 30.6654.0016

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:..

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το κοιµητήριο της ηµοτικής Κοινότητας Παπάγου:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το κοιµητήριο της ηµοτικής Κοινότητας Παπάγου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61- ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΟΣΤEΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η τεχνική υπηρεσία του ήµου συνέταξε τη µελέτη αυτή για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου στο 1 ο ΓΕΛ Γιαννιτσών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου στο 1 ο ΓΕΛ Γιαννιτσών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ. 58300 Τηλ.: 2382350845 Φαξ: 2382029033 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.235 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ. Τα πραγµατικά περιστατικά της υπόθεσης σύµφωνα µε τα στοιχεία της αναφοράς έχουν ως εξής:

ΠΟΡΙΣΜΑ. Τα πραγµατικά περιστατικά της υπόθεσης σύµφωνα µε τα στοιχεία της αναφοράς έχουν ως εξής: Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 3528/04-05-1999] Θέµα: ιερεύνηση συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: 4ΑΣ4ΩΨ8-4ΨΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Τα Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους γράφονται στον πίνακα 9 του Εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, ο οποίος χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Μελέτης: 29/2015 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ.Ε. ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010»

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι) του 2007 194(Ι) του 2007

Διαβάστε περισσότερα