Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 Νοµικό Καθεστώς Η λειτουργία των ηµοτικών Κοιµητηρίων διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις: 1) Από το άρθρο 19 του από 24/9-20/10/58 Β. /τος «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείµενο νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των ήµων και Κοινοτήτων» 2) Από τον Α.Ν 445/1968 «περί Κοιµητηρίων και ενταφιασµού Νεκρών», 3) Από τον Α.Ν 582/1968 «περί ηµοτικών και Κοινοτικών Κοιµητηρίων», 4) Από το άρθρο 11 του Ν.. 318/1969 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των ήµων και Κοινοτήτων», 5) Από το Π.. 933/1975, 6) Από το Π.. 210/1975 «περί ταριχεύσεως µεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων», 7) Από το Ν. 547/1977, 8) Από την Α. 5/1210/78 (ΦΕΚ Β'424) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών «περί όρων για την ίδρυση Κοιµητηρίων», 9) Από το Π /80 «περί καθορισµού αποστάσεων για την ίδρυση ή επέκταση Κοιµητηρίων», 10) Από τα άρθρα 966 και 970 του Αστικού Κώδικα, 11) Από τον Οργανισµό Εσωτερικής Λειτουργίας του ήµου και κάθε άλλο σχετικό νόµο γενικά που δεν έχει καταργηθεί και δεν αντιστρατεύεται προς τον κανονισµό αυτό. ΑΡΘΡΟ 2 Νοµικός χαρακτηρισµός Τα κοιµητήρια χαρακτηρίζονται, ως πράγµατα εκτός συναλλαγής (966 Α.Κ.), επί των οποίων κατά τις διατάξεις του άρθρου 970 του Α.Κ. µπορεί να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωµα (ειδικό δικαίωµα επί ορισµένου χώρου ταφής). Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώµατος ταφής εκ µέρους του ήµου αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δηµοτικού πράγµατος, οι δε σχετικές πράξεις του ήµου αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Ο χώρος επί του οποίου παρέχεται δικαίωµα χρήσεως δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνου προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση,

2 δεν κληρονοµείται και δεν επιδέχεται οιαδήποτε µεταβίβαση ή πώληση προς τρίτους δια πράξεων εν ζωή ή αιτία θανάτου. ΑΡΘΡΟ 3 Λειτουργία Η εσωτερική λειτουργία των Υπηρεσιών του ηµοτικού Κοιµητηρίου ρυθµίζεται µε τον παρόντα Κανονισµό και τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου. ΑΡΘΡΟ 4 Περιγραφή Ο Κανονισµός αφορά στην λειτουργία του δηµοτικού κοιµητηρίου Κοµοτηνής, καθώς στην λειτουργία των κοιµητηρίων των Τοπικών Κοινοτήτων και των οικισµών του ήµου. ΑΡΘΡΟ 5 Ιερός Ναός ηµοτικού Κοιµητηρίου Η διοίκηση και διαχείριση του κοιµητηριακού Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής ασκείται από κοινού από τον Μητροπολίτη και το ήµο (άρθρο 14, παρ.2γ, Κανονισµός 8/1979 ΦΕΚ 1 Α /1980 ) διοικείται δε από πενταµελή Επιτροπή, που αποτελείται από τον Εφηµέριο του Ναού (ή επί περισσοτέρων Εφηµερίων από αυτόν που ορίζει ο οικείος Μητροπολίτης) ως Πρόεδρο και τέσσερα λαϊκά µέλη, από τα οποία το µεν ένα διορίζεται από το οικείο Μητροπολιτικό Συµβούλιο, τα υπόλοιπα τρία από το ηµοτικό Συµβούλιο, µε τριετή θητεία. Η Επιτροπή καλείται «Κοσµητεία του Ναού» και επιµελείται της ευκοσµίας και ευπρέπειας του ναού. Τα έσοδα του Ναού, του οποίου η διαχείριση γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί διοίκησης και διαχείρισης της δηµοτικής και κοινοτικής περιουσίας, διατίθενται αποκλειστικά και µόνο για την λειτουργία και συντήρηση του Ναού και τις ανάγκες αυτού. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσεύµατα, αυτά διατίθενται υπέρ ηµοτικών ή Εκκλησιαστικών Ευαγών Ιδρυµάτων της περιφέρειας του ήµου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοια, διατίθενται υπέρ των Ιδρυµάτων της Ιεράς Μητρόπολης. (άρθρο 14, παρ3, Κανονισµός 8/1979 ΦΕΚ 1 Α /1980 ) Τα δικαιώµατα από τις ιεροπραξίες του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής καθορίζονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου έπειτα από σύµφωνη γνώµη του οικείου Μητροπολίτη. ΑΡΘΡΟ 6 Ενταφιασµός νεκρών α) Η ταφή των νεκρών ενεργείται υποχρεωτικά µέσα στα Κοιµητήρια και στους χώρους που παραχωρούνται γι' αυτό το σκοπό. β) Η ταφή των νεκρών επιτρέπεται τουλάχιστον µετά από δώδεκα (12) ώρες από τη νόµιµη πιστοποίηση του θανάτου και σε περίπτωση νεκροτοµής αµέσως µετά από αυτή. γ) Κανένας νεκρός δεν ενταφιάζεται αν δεν προσκοµισθεί στην υπηρεσία του Κοιµητηρίου άδεια ενταφιασµού. δ) Οι εργολάβοι κηδειών υποχρεούνται όπως προ οκτώ ωρών το λιγότερο από την ώρα που επιθυµούν οι οικείοι του νεκρού να γίνει η κηδεία, να

3 ειδοποιήσουν την Υπηρεσία του ηµοτικού Κοιµητηρίου και να συνεννοούνται για τον ακριβή καθορισµό της ώρας για την τελετή αυτή. Επίσης θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις του υπευθύνου της υπηρεσίας του Κοιµητηρίου σχετικά µε τη θέση τάφου που θα τους υποδεικνύει, καθώς και να παρέχουν πλήρη στοιχεία των θανόντων (τηλ. συγγενών) κ.λ.π. ε) Η ταφή των νεκρών θα γίνεται υποχρεωτικά εντός ξύλινων φέρετρων για την αποτελεσµατικότερη διάλυση τους, εκτός των περιπτώσεων ταφής νεκρών εκ του εξωτερικού σε µεταλλικό φέρετρο. ζ) Καµία κηδεία δε θα γίνεται πριν τις π.µ. η) Η δήλωση των κηδειών τηλεφωνικά, όπως και η καταβολή των δικαιωµάτων ταφής, γίνεται από τα γραφεία τελετών χωρίς εµπλοκή των συγγενών. θ) Καθορίζεται ως χώρος ταφής ακρωτηριασµένων µελών, τα οποία προέρχονται από χειρουργικές επεµβάσεις νοσηλευτικών ιδρυµάτων, σε εφαρµογή της ΚΥΑ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/2003), ο χώρος του κοινοταφείου. Πριν την πράξη του ενταφιασµού ακρωτηριασµένων µελών εκδίδεται από την υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 7 Τάφοι Κατηγορίες/ ιαστάσεις α) Οι χώροι (τάφοι) που παραχωρούνται µέσα στα ηµοτικά κοιµητήρια για την ταφή των νεκρών καθορίζονται µε σχεδιαγράµµατα (τοπογραφικά ταφολόγια) που εκπονούνται ή τροποποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου και εγκρίνονται από το ηµοτικό Συµβούλιο. β) Η πιστή εφαρµογή των σχεδιαγραµµάτων αυτών από την Υπηρεσία του ηµοτικού Κοιµητηρίου είναι υποχρεωτική και δεν επιτρέπεται καµία παρέκκλιση από αυτά. γ) Επίσης δεν επιτρέπεται καµία προσθήκη τάφου, εκτός εγκεκριµένου ταφολογίου, χωρίς απόφαση ηµάρχου. ιαστάσεις α) Οι οικογενειακοί τάφοι θα έχουν διαστάσεις 2,20µ µήκος και πλάτος 1,20µ. καθώς και γενικό βάθος 1,50µ. περίπου. Τα στοιχεία των τάφων δε θα υπερβαίνουν το ύψος των 70 εκατοστών πλην του σταυρού. Ο πυθµένας θα βρίσκεται τουλάχιστον 1,00µ. χαµηλότερα από την στάθµη οποιουδήποτε παρευρισκόµενου δρόµου. β) Οι ατοµικοί τάφοι έχουν διαστάσεις 1,20 x 2,20 µ. γ) Οι τάφοι µετά την τοποθέτηση του νεκρού θα γεµίζουν καλά µε γαιώδη υλικά µέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω απ αυτή θα σχηµατίζεται γαιόλοφος ύψους τουλάχιστον 0,25 µ. περίπου. δ) Οι τάφοι θα έχουν µεταξύ τους απόσταση 0,50µ. τουλάχιστον που θα µετράται από το άκρο του κάθε τάφου. ΑΡΘΡΟ 8 Σύσταση οικογενειακών τάφων Η σύσταση και η παραχώρηση οικογενειακού τάφου ενεργείται και γίνεται µόνον στο όνοµα του αιτούντος αποκλειστικά αφού προηγουµένως υποβληθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου (άρθρο 3 α.ν.582/1968) ενώ τα στοιχεία του θανόντος θα αναγράφονται στην αίτηση που υποβάλλει ο κύριος δικαιούχος του τάφου. Η παραχώρηση θεωρείται δε ολοκληρωµένη και

4 τελειωµένη από την καταβολή στο ηµοτικό Ταµείο του σχετικού δικαιώµατος και της εκδόσεως της πράξης παραχώρησης από τον ήµαρχο. Απαγορεύεται η παραχώρηση του ίδιου τάφου σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα καθώς και η προπώληση τάφου. Επιτρέπεται, για ειδικούς λόγους και κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήµατος, η παραχώρηση δικαιώµατος ταφής, σε γειτνιαζόµενο του θανόντα τάφο, µε απόφαση του ηµάρχου ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου. Η καταβολή του συνολικού ποσού για την παραχώρηση πρέπει να γίνεται πριν την σύνταξη του παραχωρητηρίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να γίνει η καταβολή του ποσού σε ισόποσες άτοκες µηνιαίες δόσεις εντός του διαχειριστικού έτους. Η πρώτη δόση που καταβάλλεται πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον το 20% του συνολικού ποσού η δε σύνταξη του παραχωρητηρίου πραγµατοποιείται µετά την εξόφληση της τελευταίας δόσης. Σε περίπτωση ολοσχερούς/εφάπαξ εξόφλησης του ποσού, προβλέπεται µείωση αυτού κατά δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε προβλεπόµενου ποσού. ΑΡΘΡΟ 9 ικαίωµα ταφής σε οικογενειακούς τάφους ικαίωµα ταφής στους οικογενειακούς τάφους έχουν: 1. α) Εκείνος προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση, β) Ο σύζυγος ή η σύζυγος του, γ) Οι κατ' ευθείαν γραµµή ανιόντες ή κατιόντες αυτού, καθώς και οι ανιόντες του συζύγου ή της συζύγου του (δηλαδή οι γονείς του και τα πεθερικά του), δ) Τα νόµιµα θετά, νοµιµοποιηθέντα και αναγνωρισθέντα δικαστικώς εξώγαµα τέκνα του και οι κατιόντες των τέκνων, ε) Άτεκνοι διαζευγµένοι αδελφοί/αδελφές οι οποίοι είναι άγαµοι και δεν έχουν δική τους οικογένεια υπό τον όρο της έγγραφης συγκατάθεσης του δικαιούχου και αν δεν υπάρχει αυτός, έγγραφη συγκατάθεση του συζύγου ή της συζύγου του ή των κατιόντων αυτού (άρθρο 3 παρ. 3 του Α.Ν. 582/68). 2. Οι διαζευγµένοι σύζυγοι και εκείνοι που κάνουν γάµο ύστερα από τη λύση του προηγούµενου από θάνατο, δεν έχουν δικαίωµα χρήσεως και ταφής στους οικογενειακούς τάφους. 3. α) Επιτρέπεται η αναγνώριση δικαιώµατος ταφής σε οικογενειακό τάφο και προσώπων συνδεόµενων µε τον αρχικό δικαιούχο και τον σύζυγο ή τη σύζυγο αυτού και µε άλλο βαθµό συγγένειας εξ' αίµατος ή εξ' αγχιστείας, ύστερα από προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού δικαιούχου και όταν αυτός δεν υπάρχει από τον ή την σύζυγο και τους κατιόντες. β) εν επιτρέπεται η συγκυριότητα πέραν του ενός συγκυρίου. 4. Ο βαθµός συγγένειας προς τον αρχικό δικαιούχο των ενταφιασµένων αποδεικνύεται από έγγραφο ηµοσίου ή ηµοτικής Αρχής. ΑΡΘΡΟ 10 ωρεάν ταφή Ειδικών κατηγοριών - Απόρων 1. Το ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να παραχωρεί τους τάφους για το δωρεάν ενταφιασµό προσώπων που µε την κοινωνική και εθνική τους δράση προσέφεραν µεγάλες υπηρεσίες στο ήµο και στο Έθνος.

5 2. ιατελέσαντες αιρετοί ήµαρχοι ενταφιάζονται δωρεάν. Οι τάφοι αυτοί παραχωρούνται για την ταφή µόνο των παραπάνω προσώπων και παραµένουν στο διηνεκές. 3. Η ταφή των νεκρών οπλιτών του Στρατού, του Ναυτικού, Αεροπορίας καθώς και των διακοµιζοµένων από το Ανατοµείο ενεργείται δωρεάν στο νεκροταφείο. 4. Επίσης ενεργείται δωρεάν η ταφή των αποβιωσάντων ασθενών σε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα που καθίστανται ανέφικτος, η αναζήτηση από τα Ιδρύµατα των συγγενών των αποβιωσάντων για την διαπίστωση της από το Νόµο απορίας αυτών. 5. Οι άποροι θα ενταφιάζονται δωρεάν σε τάφους επταετούς ταφής αφού οι συγγενείς ή οι εργολάβοι κηδειών προσκοµίσουν βεβαίωση της Πρόνοιας που θα αποδεικνύει την απορία τους. ΑΡΘΡΟ 11 Αδέσποτοι τάφοι 1. Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται από τη χρήση τους περιέρχονται στο ήµο, ο οποίος διαθέτει τούτους παραπέρα ελεύθερα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Τα υπάρχοντα οστά αποκοµίζονται µε την φροντίδα των δικαιούχων και σύµφωνα µε τις διατάξεις του κείµενου κανονισµού. 2. Εφόσον κατά την αντίληψη της υπηρεσίας του ηµοτικού Κοιµητηρίου υπάρχουν τάφοι που πιθανόν εξέλιπαν οι αρχικοί δικαιούχοι και οι κατιόντες αυτών, ή οι τάφοι εγκαταλείφθηκαν ολοσχερώς για µεγάλο χρονικό διάστηµα ή οι τάφοι δεν φέρουν κανένα διακριτικό σταυρό µε όνοµα, κράσπεδο ή κάτι άλλο που να φανερώνει ότι υπάρχει τάφος θα θεωρούνται ελεύθεροι προς µελλοντική διάθεση µε απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου κατόπιν εισήγησης Επιτροπής η οποία συστήνεται για το σκοπό αυτό και αποτελείται από τα τρία λαϊκά µέλη της «Κοσµητείας του Ναού» (άρθρο 5 του παρόντος). Κατόπιν εισήγησης της υπηρεσίας του Κοιµητηρίου, η Επιτροπή υποβάλει πρακτικό µέσω της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης στο ηµοτικό Συµβούλιο. Η περίληψη της απόφασης θα δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες της περιοχής του ήµου Κοµοτηνής. Μετά την παρέλευση (3) µηνών από την δηµοσίευση και σε περίπτωση που δεν υπάρχει δικαιούχος χρήσεως, ο τάφος επανέρχεται στο ήµο, τα δε οστά που τυχόν υπάρχουν στον τάφο φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο µε φροντίδα του ήµου, µετά τη λήξη της επταετίας τοποθετούνται στον κοινό λάκκο ή χωνευτήριο. Για τον παραπάνω λόγο δηµιουργείται «ΜΗΤΡΩΟ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΑΦΩΝ» στο οποίο καταχωρείται υποχρεωτικά κάθε τάφος ο οποίος µε την προηγούµενη διαδικασία έχει επανέλθει στον ήµο. Επίσης, στο ίδιο Μητρώο καταχωρούνται και όλοι οι τάφοι, οι οποίοι σε εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού χαρακτηρίζονται από την υπηρεσία «τάφοι προς ανακοµιδή». Οι αιτούντες την ταφή δικαιούνται να επιλέξουν από το ΜΗΤΡΩΟ κατά προτεραιότητα µε βάση την ηµεροµηνία και ώρα ταφής. Όλοι οι αιτούντες ταφής θα πρέπει να υπογράφουν ότι έλαβαν γνώση του περιεχοµένου του προαναφερόµενου Μητρώου. Υπεύθυνος για την υποχρεωτική επίδειξη του Μητρώου είναι ο υπεύθυνος του Κοιµητηρίου. 3. Αν οι δικαιούχοι χρήσεως οικογενειακών τάφων που παραχωρήθηκαν κατά το παρελθόν, χρησιµοποιούν για οποιοδήποτε λόγο έκταση µεγαλύτερη της

6 αρχικά παραχωρούµενης, τότε αυτή επιστρέφεται αυτοδικαίως στο ήµο, ο οποίος την µετατρέπει σύµφωνα µε τις ανάγκες του ηµοτικού Κοιµητηρίου. 4. Σε περίπτωση καταργήσεως τάφου για εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των Κοιµητηρίων, παραχωρείται στο ίδιο τµήµα αντίστοιχος χώρος προς σύσταση τάφου και διαµορφώνεται όµοιος τάφος µε δαπάνες του ήµου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος στο ίδιο τµήµα παραχωρείται χώρος σε ανάλογο τµήµα µε εισήγηση της υπηρεσίας και απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 12 Λειτουργία Οστεοφυλάκιου 1. Στο ηµοτικό Κοιµητήριο λειτουργούν οστεοφυλάκια για τη διαφύλαξη των ανακοµιζοµένων οστών εφ' όσον καταβληθούν τα αναλογούντα ηµοτικά τέλη. 2. Σε περίπτωση που επί ένα έτος δεν καταβληθεί το δικαίωµα που έχει καθοριστεί για τη διαφύλαξη των οστών σε οστεοθήκες, η Υπηρεσία ηµοτικού Κοιµητηρίου ενηµερώνει στην αρχή κάθε έτους µε ανακοίνωση της που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του ηµοτικού Μεγάρου καθώς και σε εµφανή σηµεία του ηµοτικού Κοιµητηρίου, τους δικαιούχους. Μετά την παρέλευση του πρώτου διµήνου του έτους, τα οστά µε ευθύνη της υπηρεσίας µεταφέρονται από τις οστεοθήκες και τοποθετούνται στον κοινό λάκκο ή χωνευτήριο. 3. Οι δηµότες υποχρεούνται να φέρουν την ηµέρα της ανακοµιδής, ξύλινο κιβώτιο διαστάσεων 0,30 επί 0,30 επί 0,50cm (ύψος-πλάτος-βάθος) χρώµατος σκούρο καφέ, στο οποίο θα αναγράφεται το όνοµα, η ηµεροµηνία ταφής, και είναι στην ευχέρεια των συγγενών η τοποθέτηση φωτογραφίας του θανόντος. 4. O ενδιαφερόµενος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει εφ άπαξ το τέλος φύλαξης των οστών για πέντε (5) χρόνια. ΑΡΘΡΟ 13 Ανακοµιδή οστών - Οστεοφυλάκιο 1. Η ανακοµιδή των οστών στα κοινοτάφια ενεργείται µετά την παρέλευση επτά (7) ετών από την ταφή οπωσδήποτε, µε ευθύνη των συγγενών των νεκρών. 2. Στις αρχές κάθε έτους η Υπηρεσία ηµοτικού Κοιµητηρίου εκδίδει ανακοίνωση που δηµοσιεύεται σε µία (1) τοπική εφηµερίδα, στον πίνακα ανακοινώσεων του ηµοτικού Μεγάρου και σε εµφανή σηµεία του Κοιµητηρίου η οποία θα ενηµερώνει τους συγγενείς των οποίων οι θανόντες συµπληρώνουν την επταετία να προσέλθουν είτε για την αγορά του τάφου, είτε για τη διενέργεια της ανακοµιδής των οστών. Σε περίπτωση που δεν γίνει η ανακοµιδή των οστών από τους συγγενείς και αφού εξαντληθούν όλα τα µέσα για την ενηµέρωση των δηµοτών, η υπηρεσία του ηµοτικού Κοιµητηρίου µετά την παρέλευση ενός µήνα, χωρίς καµία άλλη ειδοποίηση, προβαίνει στην ανακοµιδή των οστών και την τοποθέτηση τους σε κοινό λάκκο ή χωνευτήριο. 3. Επιτρέπεται παράταση ανακοµιδής σε κοινοτάφια, διάρκειας ενός έτους, εφ' όσον υποβληθεί σχετικό έγγραφο αίτηµα από τους συγγενείς των νεκρών, υπάρχει η ανάλογη δυνατότητα και καταβληθεί το αναλογούν δικαίωµα.

7 4. Ανακοµιδή οστών σε οικογενειακούς τάφους µπορεί να γίνει µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων αφού έχει παρέλθει επταετία από την ταφή του νεκρού και καταβληθεί το αναλογούν δικαίωµα ανακοµιδής, µόνον σε περίπτωση µεταφοράς των οστών σε άλλο τάφο του αυτού ή άλλου Κοιµητηρίου. 5. Η εκταφή των νεκρών για αυτοψία ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο πριν παρέλθει η επταετία επιτρέπεται µόνο κατόπιν αδείας του εισαγγελέα. 6. Επιτρέπεται η µεταφορά οστών στο δηµοτικό κοιµητήριο είτε για την φύλαξη αυτών στο οστεοφυλάκιο µε την καταβολή τέλους, το οποίο καθορίζεται µε απόφαση του.σ. είτε για την ταφή τους σε οικογενειακό τάφο. 7. Σε περίπτωση που ανοίγεται οικογενειακός τάφος µε σκοπό τον ενταφιασµό νεκρού (δικαιούχου του τάφου), επιτρέπεται η ανακοµιδή οστών που βρίσκονται στον εν λόγω τάφο εφόσον ζητηθεί και έχοντας τη σύµφωνη γνώµη της/του συζύγου του αρχικού δικαιούχου και αν δεν είναι εν ζωή όλων των κατιόντων αυτού είτε για την φύλαξη τους στο οστεοφυλάκιο είτε για την ταφή τους σε άλλο τάφο. ΑΡΘΡΟ 14 ιάφορες ρυθµίσεις 1. Η ταφή των νεκρών, η ανακοµιδή και µετακοµιδή των οστών, ενεργείται µε την κείµενη νοµοθεσία περί δηµόσιας υγείας. Εάν κατά την ανόρυξη τάφου για ανακοµιδή οστών νεκρού, στη λήξη της επταετίας, διαπιστωθεί ότι το πτώµα του δεν είναι διαλυµένο, δίδεται παράταση ενός έτους από την υπηρεσία ηµοτικού Κοιµητηρίου χωρίς χρηµατική καταβολή. Η παράταση επαναλαµβάνεται ανά έτος µε την υποχρεωτική παρουσία των συγγενών, διαφορετικά ισχύει η παράγραφος 2 του άρθρου 14 επαναλαµβανόµενης της παράτασης ανά έτος µέχρι τελικής διαλύσεως του. 2. Η διαφύλαξη των ανακοµιζοµένων οστών ενεργείται µε αίτηση των ενδιαφεροµένων συγγενών και µε την επιµέλεια των Υπηρεσιών του Κοιµητηρίου α) στα οστεοφυλάκια, β) στους οικογενειακούς τάφους, µε τη συγκατάθεση των δικαιούχων χρήσεως και µε την καταβολή τέλους προβλεπόµενου από τον Κανονισµό, 3. Επιτρέπεται ο ενταφιασµός οστών συγγενών εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µετά του αρχικού δικαιούχου µετά από έγγραφη συγκατάθεση αυτού ή των κατιόντων του αφού καταβληθούν τα αναλογούντα τέλη και χωρίς παραπέρα δικαίωµα των συγγενών. ΑΡΘΡΟ 15 Ρυθµίσεις κατά την ανακοµιδή Για την ανακοµιδή των οστών απαιτείται η παρουσία και ενός συγγενή του νεκρού. Η ανασκαφή των οικογενειακών τάφων και ανακοµιδή των οστών των νεκρών που έχουν ταφεί εντός αυτού σε περίπτωση απουσίας των δικαιούχων ή ενός εκ των κατιόντων των τάφων τούτων απαγορεύεται απολύτως, εκτός της περίπτωσης και µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ.2 του άρθρου 11 του παρόντος κανονισµού. Αντικείµενα (κινητά πράγµατα) τα οποία ευρίσκονται κατά τις ανακοµιδές επάνω ή µέσα στους οικογενειακούς τάφους, των οποίων η χρήση για κάθε λόγο περιέχεται στο ήµο, επιστρέφονται στους δικαιούχους των τάφων αυτών ή τους κληρονόµους τους, εφ' όσον παρίσταται αυτοπροσώπως ή µε πληρεξούσιο κατά την

8 ανακοµιδή πλην έργων τέχνης µε ιστορική και καλλιτεχνική αξία. Εάν δεν υπάρχει κανείς συγγενής τα αντικείµενα αυτά περιέρχονται στο ήµο. Κάθε είδους µάρµαρα και αντικείµενα που προέρχονται από ανακοµιδή ή παράλειψη χρήσεως περιέρχονται στο ήµο, φυλάσσονται µε ευθύνη της υπηρεσίας ηµοτικού Κοιµητηρίου διατίθενται κατά περίπτωση µε την Εποπτεία της Οικονοµικής Υπηρεσίας αφού προηγουµένως κοστολογηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία. Σκελετοί στεφανιών ή κοντάρια αυτών διατίθενται στην ιεύθυνση Περιβάλλοντος-Ανακύκλωσης-Καθαριότητας για τις ανάγκες τους ή εκποιούνται προς όφελος του ήµου µε τις προβλεπόµενες από το Νόµο διαδικασίες. ΑΡΘΡΟ 16 Ωράριο λειτουργίας 1. Το ηµοτικό Κοιµητήριο λειτουργεί όλες τις ηµέρες της εβδοµάδος 07:00-17:00 κατά τη χειµερινή περίοδο και 07:00-20:00 κατά τη θερινή. 2. Το γραφείο διοίκησης και οργάνωσης λειτουργεί ευτέρα-παρασκευή 07:30-14: Οι φύλακες εκτελούν τα καθήκοντα τους κατά το χρονικό διάστηµα που είναι ανοικτό το ηµοτικό Κοιµητήριο µε αναλογία ωραρίου αυτό που ορίζεται από την εκάστοτε εργατική νοµοθεσία. Οι βάρδιες καθορίζονται από τους εξουσιοδοτηµένους από τον Προϊστάµενο διοικητικούς υπαλλήλους του ηµοτικού Κοιµητηρίου και σε συνεννόηση µε τον αρµόδιο ιευθυντή. 4. Το προσωπικό της Υπηρεσίας του ηµοτικού Κοιµητηρίου θα εργάζεται σύµφωνα µε το ωράριο που ισχύει για τους εργαζόµενους στους ΟΤΑ. 5. Η τοποθέτηση του προσωπικού του ηµοτικού Κοιµητηρίου και η κατανοµή του σε αυτά ορίζεται βάσει των αναγκών από τον εκάστοτε Προϊστάµενο. Επίσης συνίσταται τουλάχιστον µία ή δύο φορές το χρόνο η ανακύκλωση των εργαζοµένων στο ηµοτικό Κοιµητήριο µε άµεση προτεραιότητα των εργατών ταφής κατά την κρίση του Προϊσταµένου. 6. Επιτρέπεται και η καθιέρωση διακεκοµµένης εργασίας, εφόσον υπάρχει ανάγκη και υπό την κρίση του Προϊστάµενου. Σε περίπτωση που απαιτηθεί το προσωπικό να εργασθεί πέραν του πενθηµέρου ωραρίου και συγκεκριµένα Σάββατο, Κυριακές, αργίες, καθώς και υπερωριακά, τότε θα αµείβεται ανάλογα και βάσει µε την ισχύουσα νοµοθεσία. ΑΡΘΡΟ 17 Λειτουργία του Κοιµητηρίου Σε ώρες που δεν λειτουργεί το Κοιµητήριο απαγορεύεται η είσοδος σε οποιονδήποτε. Απαγορεύεται κάθε κατασκευή (βρύση, παγκάκια, τέντες κ.λπ.) ή φύτευση δένδρων σε χώρο των κοιµητηρίων άνευ αδείας η οποία χορηγείται από την αρµόδια ιεύθυνση, µε τη σύµφωνα γνώµη του αρµόδιου αντιδηµάρχου, κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήµατος, διαφορετικά θα αποµακρύνεται από τον συγγενή µε ευθύνη του κατασκευαστή ή από το ήµο και το κόστος θα καταλογίζεται στον συγγενή του νεκρού, ο οποίος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. Σε εµφανή σηµεία του ηµοτικού Κοιµητηρίου τοποθετούνται πινακίδες προς ενηµέρωση του κοινού που αναγράφουν τα δικαιώµατα του ήµου καθώς

9 επίσης και πινακίδες ενδεικτικές των αριθµών, των τάφων και των δρόµων του ηµοτικού Κοιµητηρίου. Οι επιγραφές πάνω στους τάφους συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Όταν πρόκειται για αλλοδαπούς που έχουν ενταφιαστεί επιτρέπονται ξενόγλωσσες επιγραφές ενώ δύναται να υπάρχει και η µετάφραση αυτών στην Ελληνική. εν επιτρέπεται η επαιτεία, η εγκατάσταση µικροπωλητών και η πώληση κεριών στο χώρο ή στις εισόδους του Κοιµητηρίου. Απαγορεύεται η άνευ αδείας είσοδος σε τροχοφόρα οχήµατα εξαιρουµένων νεκροφόρων και οχηµάτων που συνοδεύουν άτοµα µε κινητικά προβλήµατα Επίσης απαγορεύεται η είσοδος σε τετράποδα. ΑΡΘΡΟ 18 Κοπή δένδρων Απαγορεύεται η κοπή δένδρων χωρίς έγκριση του τµήµατος Πρασίνου της /νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. ΑΡΘΡΟ 19 Εκτέλεση εργασιών 1. Η εκτέλεση έργων διακόσµησης και διαµόρφωσης οικογενειακών τάφων θα γίνεται από ιδιώτες κατασκευαστές ή από τους οικείους του νεκρού (µέχρι 2 ου βαθµού συγγένειας) εφόσον ασκούν παρεµφερές επάγγελµα (πχ. µαρµαράδες, χτίστες, µπετατζήδες, σοβατζήδες κλπ). 2. Οι κατασκευαστές προκειµένου να εκτελέσουν οποιαδήποτε εργασία στο δηµοτικό κοιµητήριο θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο ετήσιο µητρώο Κατασκευαστών που τηρείται από την υπηρεσία του Κοιµητηρίου. Η εγγραφή τους θα µπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγµή του έτους εφόσον υποβληθεί στην Υπηρεσία του Κοιµητηρίου αίτηση εγγραφής. Επίσης θα πρέπει να εφοδιασθούν µε άδεια εισόδου από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου αφού προσκοµίσουν συνηµµένα τα εξής δικαιολογητικά : α) εγγύηση ή εγγυητική επιστολή ύψους πεντακοσίων ευρώ 500,00 (εγγυητική επιστολή του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων ή αναγνωρισµένης Τράπεζας) «εγγύηση για την αποκατάσταση ζηµιών, που τυχόν θα προκληθούν από τις εργασίες και την αποµάκρυνση των αχρήστων υλικών και η οποία θα επιστρέφεται στο τέλος του έτους εφ όσον δεν υπάρχει καµιά εκκρεµότητα εκ µέρους του εργολήπτη, αλλιώς θα εκπίπτει υπέρ του ήµου. β) ηµοτική ενηµερότητα γ) Επικυρωµένο αντίγραφο έναρξης επιτηδεύµατος δ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση του Κανονισµού Λειτουργίας του ηµοτικού Κοιµητηρίου και ότι θα συµµορφώνονται αυστηρά προς τις διατάξεις του κανονισµού και υποδείξεις της Υπηρεσίας. Για τις παρερχόµενες από τον ήµο υπηρεσίες στους εργολήπτες κατασκευής και διαµόρφωσης τάφων θα καταβάλλεται απ αυτούς το χρηµατικό ποσό των σαράντα ευρώ (40,00 ) για κάθε νέα κατασκευή και είκοσι ευρώ (20,00 ) για κάθε ανακατασκευή παλιού τάφου (µε έτοιµα τα µπετά).

10 Σε περίπτωση που η δόµηση του τάφου γίνεται από τους οικείους του νεκρού τα ποσά που θα καταβάλλονται θα είναι τα ίδια ήτοι σαράντα ευρώ (40,00 ) για κάθε νέα κατασκευή και είκοσι ευρώ (20,00 ) για ανακατασκευή τάφου αντίστοιχα. Για συντηρήσεις µνηµείων (τρίψιµο κλπ) και σφραγίσεις δεν θα καταβάλλεται χρηµατικό ποσό. 3. Τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται στην Ταµειακή Υπηρεσία του ήµου, πριν την πραγµατοποίηση κάθε εργασίας διαφορετικά δεν επιτρέπεται η έναρξη των εργασιών. 4. Οι κατασκευαστές µνηµείων θα εργάζονται τις ηµέρες ευτέρα έως Σάββατο και από ώρα π.µ. έως 15:00 µ.µ. εκτός Κυριακής και Αργιών και θα δηλώνουν στο υπεύθυνο του κοιµητηρίου καθηµερινά σε ποιους τάφους θα εργασθούν. 5. Κάθε εργασία γενικά µέσα στα Κοιµητήρια θα αποπερατώνονται σε χρονικό διάστηµα (2) µηνών το αργότερο. Τα υλικά µεταφέρονται στο χώρο των Κοιµητηρίων, την 1 η µέρα των εργασιών και αποµακρύνονται άµεσα είτε µε την περάτωση των εργασιών είτε κατόπιν υπόδειξης του υπευθύνου των Κοιµητηρίων. Απαγορεύεται ρητά η αποθήκευση των υλικών µέσα στο χώρο των Κοιµητηρίων. 6. Η εξωτερική µορφή και το µέγεθος των µνηµείων που κατασκευάζονται στους τάφους πρέπει να συµβιβάζονται µε την σοβαρότητα και την αισθητική εικόνα του χώρου. 7. Απαγορεύεται η πλήρης κάλυψη του τάφου µε µπετόν, πράγµα που δυσχεραίνει τη διάλυση του πτώµατος και δηµιουργεί δυσάρεστη κατάσταση στους οικείους του νεκρού. Όπου κρίνεται απαραίτητη η στήριξη µαρµάρων αυτή θα επιτυγχάνεται δια µικρού σινάζ, κρασπέδων κλπ. µέγιστου επιτρεπόµενου πλάτους δέκα πέντε (15) εκατοστών και µέγιστου ύψους τριών (3) εκατοστών. Πάντοτε δε η θέση ταφής δεν θα καλύπτεται µε µπετόν. Κάθε τυχόν διαφορά του τρόπου εκτέλεσης των επί των τάφων έργων, ως και του ελέγχου τούτων, επιλύεται µε αυτοψία του προϊσταµένου του νεκροταφείου, των ενδιαφεροµένων. 8. Για την καλή εκτέλεση, την επίβλεψη γενικά και την παρακολούθηση των αυθαιρέτων δοµήσεων αρµόδιος είναι ο υπεύθυνος του Κοιµητηρίου σε συνεργασία µε τη ηµοτική Αστυνοµία. 9. Κάθε παράβαση των διατάξεων του κανονισµού και των νόµων και υποδείξεων της Υπηρεσίας Κοιµητηρίου και οποιαδήποτε συµπεριφορά απάδουσα προς την ιερότητα του χώρου θα συνεπάγεται απαγόρευση της εισόδου του παραβάτη στα κοιµητήρια επί 15νθήµερο. Σε οποιαδήποτε δε υποτροπή τούτου θα επιβάλλεται απαγόρευση εισόδου στα Κοιµητήρια µέχρι ενός έτους. ΑΡΘΡΟ 20 Τέλη και ικαιώµατα Τα δικαιώµατα για την παροχή υπηρεσιών και για την χρήση χώρων στο ηµοτικό Κοιµητήριο, τις εγκαταστάσεις του και του Ιερού Ναού, ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Νοµοθεσίας «περί Προσόδων ήµων και Κοινοτήτων» η δε βεβαίωση και είσπραξη διέπεται από την νοµοθεσία περί βεβαιώσεως και εισπράξεως ηµοτικών Προσόδων.

11 ΑΡΘΡΟ 21 Είδη τελών & δικαιωµάτων Τα τέλη και δικαιώµατα του ηµοτικού νεκροταφείου είναι τα ακόλουθα: α) ικαίωµα τάφων επταετούς ταφής β) ικαίωµα οικογενειακών τάφων δηµοτών και ετεροδηµοτών γ) Τέλος ενταφιασµού δ) Τέλος ανακοµιδής ε) Τέλος παράτασης ανακοµιδής στ) Τέλος αφής κανδηλιών ζ) Τέλος φύλαξης οστών η) Τέλος φύλαξης στο ψυγείο νεκρών θ) Τέλος νέας κατασκευής ι) Τέλος ανακατασκευής Τα παραπάνω δικαιώµατα και τέλη καθορίζονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου στο τέλος κάθε έτους. ΑΡΘΡΟ 22 ωρεές Κάθε είδους δωρεές δηµοτών υπέρ των ηµοτικών Κοιµητηρίων γίνονται αποδεκτές από το ήµο και χρησιµοποιούνται κατά την επιθυµία των δωρητών. ΑΡΘΡΟ 23 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ιοικητικοί υπάλληλοι Είναι υπεύθυνοι για την ακριβή τήρηση, εφαρµογή και εκτέλεση των αρµοδιοτήτων και καθηκόντων που τους ανατίθεται από τους προϊσταµένους τους. Φροντίζουν για την εφαρµογή των νόµων και των αποφάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και των εγκυκλίων του ηµάρχου ή κάθε άλλης αρχής. Συντονίζουν και κατανέµουν την εργασία στους εργάτες ταφής και καθαριότητας και του λοιπού προσωπικού του ηµοτικού Κοιµητηρίου. Τηρούν και ενηµερώνουν τα βιβλία του ηµοτικού Κοιµητηρίου, τους αντίστοιχους φακέλους των οικογενειακών τάφων καθώς επίσης και το υπάρχον µηχανογραφικό σύστηµα. Υποδεικνύουν τους προς παραχώρηση οικογενειακούς τάφους και τους παραχωρούν στους ηµότες συντάσσοντας τα απαραίτητα έγγραφα καθώς και τον τίτλο παραχωρητηρίου. Σε περίπτωση απουσίας των εργαζοµένων υποχρεούνται στην αυθηµερόν ενηµέρωση του αρµόδιου ιευθυντή. Επίσης ελέγχουν τους κατασκευαστές τάφων υποχρεώνοντας τους να τηρούν τον κανονισµό του Κοιµητηρίου. Υποχρεούνται για την έγκαιρη προµήθεια των υλικών που είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του Κοιµητηρίου. Εξυπηρετούν τους δηµότες και φροντίζουν για την επίλυση των δικαίων προβληµάτων τους στο µέτρο του δυνατού. Τέλος συµµορφώνονται πλήρως και εκτελούν τις εντολές του άµεσου Προϊσταµένου και ιευθυντή ενηµερώνοντας τους σχετικά για οποιοδήποτε θέµα υποπέσει στην αντίληψή τους και χρήζει αντιµετώπισης. Εργάτες ταφής

12 Οι εργάτες ταφής είναι υπεύθυνοι µόνο για το άνοιγµα τάφων µε την υπόδειξη των υπευθύνων διοικητικών υπαλλήλων του ηµοτικού Κοιµητηρίου, την ταφή των νεκρών και το κλείσιµο των εν λόγω τάφων µε γαιώδη υλικά ή το σφράγισµα αυτών που είναι κενοτάφια µε την υπάρχουσα ταφόπλακα. Επίσης υποχρεούνται µε την υπόδειξη των υπευθύνων διοικητικών υπαλλήλων στην ανακοµιδή των οστών από τους τάφους µε την λήξη της πενταετίας, το πλύσιµο αυτών καθώς επίσης και τον ενταφιασµό τους σε οικογενειακούς τάφους ή την τοποθέτηση τους στον κοινό λάκκο ή το οστεοφυλάκιο όπως ο κανονισµός ορίζει. Εργάτες Καθαριότητας Οι εργάτες καθαριότητος είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισµό του χώρου του ηµοτικού Κοιµητηρίου, την κοπή των χόρτων την περιποίηση των δένδρων, το κλάδεµα τους, την περιποίηση του γκαζόν, των ανθέων κ.λ,π. καθώς την λίπανση και το πότισµα αυτών και εν γένει εκτελούν κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από τους υπεύθυνους των Κοιµητηρίων που αφορά στην ευπρέπεια και τον καλλωπισµό του χώρου. Επίσης υποχρεούται στον καθαρισµό όλων των κτιρίων εντός του ηµοτικού Κοιµητηρίου γραφείων - τουαλέτες - αποδυτηρίων εργατών κ.τ.λ. Απαγορεύεται στο υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του Κοιµητηρίου κάθε ανάµιξη που έχει µε την σύσταση εργοληπτών, εργολάβων κηδειών ή άλλων παραγόντων, σε ενδιαφερόµενες οικογένειες για κατασκευή έργου επί τάφου, για τέλεση κηδειών, µνηµόσυνων, πλυσίµατα τάφων κλπ. Επίσης, απαγορεύεται κάθε οικονοµική τους σχέση µε εργολάβους κηδειών, εργολήπτες ή άλλων παραγόντων καθώς και µε ενδιαφερόµενες οικογένειες για κάθε είδους εργασία εντός του Κοιµητηρίου. Όλο το προσωπικό που υπηρετεί στα ηµοτικά Κοιµητήρια υπάγεται και τελεί υπό τις εντολές του εκάστοτε αρµόδιου ιευθυντή και Αντιδηµάρχου. ΑΡΘΡΟ 24 Αφή κανδηλίων Το δικαίωµα της διαχειρίσεως της αφής των καντηλιών ανήκει στο ήµο Κοµοτηνής. Υπάλληλοι της υπηρεσίας ηµοτικών Κοιµητηρίων θα αναλάβουν την αφή των κανδηλιών κατά τοµείς, όπως θα διαµορφώνονται από τα αιτήµατα ενδιαφεροµένων. Όσοι δηµότες επιθυµούν το άναµµα καντηλιού σε τάφο οικείου τους θα υποβάλλουν αίτηση στις υπηρεσίες των ηµοτικών Κοιµητηρίων και θα καταβάλουν το αντίστοιχο τέλος. Η τιµή του τέλους θα καθορίζεται µε απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιµο προσωπικό για την αφή των καντηλιών και προκειµένου ο ήµος Κοµοτηνής να διευκολύνει την οικονοµική ενίσχυση απόρων και ανέργων οικογενειών και ατόµων που εξυπηρετούνται από τα προγράµµατα της Επιτροπής Πρόνοιας του ήµου Κοµοτηνής, δύναται να επιτρέπει την αφή κανδηλιών σε ιδιώτες επ' ανταλλάγµατι, οι οποίοι θα αµείβονται απ' ευθείας από τον εντολέα. Η επιλογή των κανδηλαναπτών θα γίνεται κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήµατός τους στην υπηρεσία του Κοιµητηρίου, µε απόφαση ηµάρχου και κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Πρόνοιας, η οποία θα αποτυπώνει την ατοµική, οικογενειακή και οικονοµική κατάσταση των υποψηφίων κανδηναλαπτών. Η ανωτέρω επιλογή θα γίνεται για το χρονικό διάστηµα δύο ετών, µετά την πάροδο των οποίων κάθε περίπτωση θα επανελέγχεται.

13 Κάθε κανδηλανάπτης δύναται να ανάβει το µέγιστο τριάντα (30) καντήλια. Η µέγιστη τιµή για το άναµµα των κανδηλιών καθορίζεται µε απόφαση του.σ. Τέλος απαγορεύεται ρητά σε υπαλλήλους του ήµου µόνιµους ή έκτακτους να ανάβουν καντήλια έναντι ανταλλάγµατος. Η τήρηση των ανωτέρω διατάξεων θα ελέγχεται από την υπηρεσία µε τη συνδροµή των αρµοδίων ηµοτικών και Κρατικών οργάνων. ΑΡΘΡΟ 25 Κοιµητήρια Τοπικών Κοινοτήτων και Οικισµών Τα Κοιµητήρια των τοπικών κοινοτήτων και οικισµών λειτουργούν υπό την ευθύνη των προέδρων της δηµοτικής κοινότητας, των τοπικών κοινοτήτων ή των εκπροσώπων, σε εφαρµογή της παρ.στ του άρθρου 82 του ν. 3852/2010, οι οποίοι µεριµνούν για την εύρυθµη λειτουργία τους, τη συντήρηση και την ευταξία τους, προεγκρίνοντας την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών µνηµείων και εκδίδοντας άδειες ταφής, παράταση ταφής και ανακοµιδής οστών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα Κανονισµό. ΑΡΘΡΟ 26 Κάθε διάταξη αντίθετη µε τον παρόντα Κανονισµό καταργείται.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ. Κανονισμός Λειτουργίας Νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ. Κανονισμός Λειτουργίας Νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ Κανονισμός Λειτουργίας Νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο και στόχοι του Κανονισμού Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1. Αντικείμενο του κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1. Αντικείμενο του κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει σαν αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Ορεστιάδας Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Ορεστιάδας

ήµος Ορεστιάδας Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Ορεστιάδας ήµος Ορεστιάδας Κανονισµός λειτουργίας δηµοτικών Νεκροταφείων - Κοιµητηρίων Ορεστιάδας Ορεστιάδα Φεβρουάριος 2009 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο του κανονισµού Ο παρών κανονισµός έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 31/2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 31/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 2 ο : «Κανονισμός Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ) ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 15 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό πλαίσιο Σελ.3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρον 1 ον Α) Ο παρόν Κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για την διοίκηση, την διαχείριση και την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο του Κανονισµού Ο παρών Κανονισµός έχει ως αντικείµενο την καθιέρωση λεπτοµερών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αρ.Πρωτ.: Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α π ό σ π α σ µ α απο το 4/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πάρου Απόφαση 18/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Γενικά ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2 η Συνεδρίαση 22 Μαρτίου 2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικά Η λειτουργία Κοιμητηρίων του Δήμου Αγιάς διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 - Γενικά 3 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 3 Άρθρο 3 Γενικοί κανόνες 3 Άρθρο 4 - Οικογενειακοί τάφοι - τάφοι ιστορικών

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 39 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 27ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 27ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Άρθρο 1 Γενικά Η λειτουργία Κοιμητηρίων του Δήμου Θέρμης διέπεται από τις διατάξεις: 1. Του Α.Ν. 445/1968, «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΙΛΙΟΥ Άρθρο 1 ο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/06 περί κανονιστικών πράξεων και του άρθρου 4 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση κανόνων για τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των Δημοτικών κοιμητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείμενο του Κανονισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός έχει ως αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 65.150,03 µε Φ.Π.Α. 23% ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞΟ ΩΝ: 45.7336.01 CPV: [98371110-8]-Υπηρεσίες νεκροταφείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 65.150,03 µε Φ.Π.Α. 23% ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞΟ ΩΝ: 45.7336.01 CPV: [98371110-8]-Υπηρεσίες νεκροταφείων Τίτλος εργασίας: «Εργασίες ταφών -εκταφών στο Δηµοτικό κοιµητήριο Κοµοτηνής» ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 65.150,03 µε Φ.Π.Α. 23% ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞΟ ΩΝ: 45.7336.01 CPV: [98371110-8]-Υπηρεσίες νεκροταφείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Σελίδα 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του κανονισμού: Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση κανόνων για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρόν κανονισμός έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο του Κανονισμού 2. Πεδίο Εφαρμογής 3. Γενικοί Κανόνες 4. Εκτέλεση Εργασιών επί των Τάφων 5. Αντικείμενα Στολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 13 Ιανουαρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 13 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 13 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 9 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-8-2013.

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-8-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 47/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 20-8-2013.

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 13/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΣΙΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ.

AΡΙΘ. Πρακτικού 13/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΣΙΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 02 Νοεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο του Κανονισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο του Κανονισμού ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λε πτομερών Κανόνων για την διοίκηση, την διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (./2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 12 / 2013 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 12 / 2013 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 12 / 2013 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 68.757,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Τεχνική Περιγραφή - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές προδιαγραφές - Προϋπολογισµός -Έντυπο οικονοµικής προσφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2 Αθήνα 04/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 4 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Απόντες 4 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ, και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΪΛΗΣ απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ορθή Επανάληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 3/6/2015 με αριθμ. 13 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 249

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ -2013- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1: Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Άρθρο 1 Διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περί ενιαίου κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Μεγαρέων.

ΘΕΜΑ: Περί ενιαίου κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Μεγαρέων. Σελίδα - 1 - από 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 24/2/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χρ. Μωραΐτου & Γ. Μαυρουκάκη Μέγαρα Τ.Κ. 19100 ΠΡΟΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως:

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως: ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Εµπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ηµερών από τον τοκετό Εκπρόθεσµη προθεσµία δήλωσης: Από την 11η (ενδέκατη) µέχρι και την 100η (εκατοστή) ηµέρα δηλώνεται µε την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος,14-07-2011 Αρ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ρ. Φεραίου 1 Ταχ. Κώδ. : 38001 Τηλ. : 24213 50221 Τηλ/πο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 840 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 840 / 2012 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 31 / 19-12-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 840 / 2012 ΘΕΜΑ: Ψήφιση Κανονισµού Λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο 20 μελών βρέθηκαν παρόντα 13 δηλαδή :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο 20 μελών βρέθηκαν παρόντα 13 δηλαδή : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 16/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δεσκάτης. Αριθμ. Απόφασης: 186/2015 Θ Ε Μ Α: Ψήφιση Κανονισμού Κοιμητηρίων Δήμου Δεσκάτης Στη Δεσκάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Άρθρο 1 ο Η λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων διέπεται γενικά από τις παρακάτω διατάξεις: 1. άρθρο 19 του από 24-9-1958

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο και Σκοπός του Κανονισµού Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η καθιέρωση κανόνων για τη διοίκηση, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 26/2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 25/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα 1 από 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3 ΑΡΘΡΟ 2: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4683/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4683/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4683/31-01-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 29/2012 ΘΕΜΑ Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 858

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 858 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 01-04-2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. πρωτ.:2/29174 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 6 / 2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 6 / 2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 6 / 2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθ. Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Άρθρο 1 Διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Νεκροταφείου Η λειτουργία γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων 1. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Περίληψη «Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων Πέλλας».

Απόσπασμα Περίληψη «Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων Πέλλας». Απόσπασμα Από το πρακτικό της αριθμ. 5 /2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. Αριθ. Απόφασης 70 /2016 Περίληψη «Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων Πέλλας». Στα Γιαννιτσά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ: «Υπηρεσίες εργολάβου κηδειών» ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 με ΦΠΑ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ: «Υπηρεσίες εργολάβου κηδειών» ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 με ΦΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- EKA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Παρασκευή Τσώτσου Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757, 670 prom5@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 8ΑΠ /2013

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ. νεκρών» Τηλ: 210 4520835 Φαξ: 210 4528948 Εmail: prommet@yahoo.gr ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ. νεκρών» Τηλ: 210 4520835 Φαξ: 210 4528948 Εmail: prommet@yahoo.gr ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Μαρία Μηλιώρη Πειραιάς 19770/16-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 24 ο Η/Δ: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Λέσβου.

ΘΕΜΑ 24 ο Η/Δ: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Λέσβου. ΑΔΑ: 6ΙΧΙΩ ΛΦ-672 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 34 ης /14-12-2015 τακτής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 922/2015 ΘΕΜΑ 24 ο Η/Δ: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο Το αντικείμενο είναι η παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της καντίνας του Δημοτικού Σταδίου Βορείου Πόλου. Έναρξη και διάρκεια Η ημερομηνία έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2013 κατ άρθρον 17 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου»

Θέμα : «Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2013 κατ άρθρον 17 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου» www.neafiladelfeia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα : Δημ.Κοιμητηρίου Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 143 41 Ν.Φ. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω: Λόγω των κοινωνικών και εργασιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 185/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 25/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Καθορισµός του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την:«μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ. Τηλ: 210 4520835 Φαξ: 210 4528948 Εmail: prommet@yahoo.gr ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ. Τηλ: 210 4520835 Φαξ: 210 4528948 Εmail: prommet@yahoo.gr ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Μ. Μηλιώρη Τηλ: 210 4520835

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχικές Πράξεις. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό.

Ληξιαρχικές Πράξεις. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό. Ληξιαρχικές Πράξεις ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Ερμούπολης, πρέπει ν'αναφέρεται στο Ληξιαρχείο Ερμούπολης. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Βρούτσης, Μ. Ρούσσος και Κ. Στρογγύλης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Βρούτσης, Μ. Ρούσσος και Κ. Στρογγύλης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 16/2/2015 με αριθμ. 3 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/11/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/11/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Εθνικής Αμύνης 9 Α, Θεσσαλονίκη 546 21 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΜ-Θ/ΤΥ/11/2015 ΕΡΓΟ : «ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΠΜ-Θ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 77/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Πολίτου Ζωή Τηλ.:2531352426

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.1ης Συνεδρίασης;έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 1.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.1ης Συνεδρίασης;έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 1. Λιβαδειά 24-02 - 2016 Αριθ. Πρωτ.:4317 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.1ης Συνεδρίασης;έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 1 Περίληψη Εισήγηση προς το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.600,79 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόµενους του ήµου Κοµοτηνής για διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ : 24/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 56.910,57 Φ.Π.Α. (23%)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΩΝ 2013 K.A.:10.6643.01 20.6643, 20.6641.01,

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΩΝ 2013 K.A.:10.6643.01 20.6643, 20.6641.01, ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την υπ αριθ. 78/2013 µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου Κοµοτηνής για το έτος 2013. Η προµήθεια θα περιλαµβάνει:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το κοιµητήριο της ηµοτικής Κοινότητας Παπάγου:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το κοιµητήριο της ηµοτικής Κοινότητας Παπάγου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61- ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΟΣΤEΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η τεχνική υπηρεσία του ήµου συνέταξε τη µελέτη αυτή για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 654/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών.

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών. 1.Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση - Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα