2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και. Περιβάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες που του 106(1) του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 5(1)(ε) του περί Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Γενικοί Όροι Απόρριψης Αποβλήτων από Πτηνοσφαγεία) Διάταγμα του Οι γενικοί όροι απόρριψης αποβλήτων που καθορίζονται στο Παράρτημα ι ισχύουν για τη διαχείριση και διάθεση των αποβλήτων εγκατάστασης πτηνοσφαγείου στην οποία παράγονται λιγότερα των κοτόπουλων ανά χρόνοι και χορηγείται άδεια απόρριψης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

2 2350 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 150,000 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1. Η συνολική ποσότητα των παραγόμενων υγρών αποβλήτων από εγκατάσταση πτηνοσφαγείου δεν θα υπερβαίνει την ποσότητα που καθορίζεται στην άδεια απόρριψης.. 2. Τα υγρά απόβλητα του πτηνοσφαγείοu (απόβλητα παραγωγικής διαδικασίας και ξεπλύματα από το πλύσιμο οχημάτων μεταφοράς πουλερικών και διανομής προϊόντων), μπορούν να τυγχάνουν διαχείρισης μόνο με τους ακόλουθους τρόπους: (α) Τα απόβλητα να συλλέγονται σε στεγανή, κατάλληλα επενδυμένη και κλειστή δεξαμενή, χωρητικότητας τουλάχιστον 10κ.μ. και κατά 5κ.μ. μεγαλύτερη από τη μέγιστη εβδομαδιαία ποσότητα παραγόμενων υγρών αποβλήτων και να μεταφέρονται με βυτιοφόρο σε αδειοδοτημένο κεντρικό σταθμό επεξεργασίας αστικών ή βιομηχανικών αποβλήτων. Για τη μεταφορά των υγρών αποβλήτων να χρησιμοποιούνται αδεlοδοτημένοι / εγκεκριμένοι μεταφορείς αποβλήτων. φορέας εκμετάλλευσης να διατηρεί αρχείο με όλες τις αποδείξεις παραλαβής των αποβλήτων από το διαχειριστή του κεντρικού σταθμού επεξεργασίας και να υπόκειται στους όρους και διαδικασίες του διαχειριστή / ιδιοκτήτη του σταθμού. Ο (β) Τα απόβλητα να συλλέγονται μέσω αγωγών και να 'οδηγούνται σε ιδιόκτητη μονάδα επεξεργασίας όπου θα τυγχάνουν κατάλληλης επεξεργασίας επιτόπου, για αφαίρεση των στερεών και των λιπών και μείωση του οργανικού και του μικροβιολογικού φορτίου, ώστε να πληρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά πqυ δίνονται παρακάτω και στη συνέχεια θα διατίθενται για άρδευση καλλιεργειών. 3. Ολόκληρη η ποσότητα του αίματος, να διατίθεται αυθημερόν σε κατάλληλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων (π.χ. μεταποίησης, ή αναερόβιας επεξεργασίας, ή καύσης) που πληρούν τις προδιαγραφές, έχουν άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων και σύμφωνα με τον περί Ελέγχου και Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμο (Αρ. 187(1)/2002). Σε περίπτωση που η αυθημερόν διάθεση δεν είναι εφικτή, το αίμα να φυλάγεται σε ψυγείο μέχρι τη διάθεση του, ώστε να αποφεύγεται η σήψη, η μόλυνση και η οχληρία. 4. 'Όλες οι ποσότητες μεταχειρισμένων μηχανέλαιων, που πιθανό να προκύπτουν από τις διεργασίες στον ευρύτερο χώρο του σφαγείου, να τοποθετούνται σε κατάλληλα στεγανά δοχεία και να μεταφέρονται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή καταστροφής σύμφωνα με τους περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων) Κανονισμούς (Κ.Δ.Π: 637/2002). 5. Στην περίπτωση που τα υγρά απόβλητα τυγχάνουν επεξεργασίας επιτόπου σε ιδιόκτητο σταθμό επεξεργασίας, ισχύουν επιπλέον από τους παραπάνω όρους, και τα ακόλουθα:

3 2351 (α) Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων και ο τρόπος της διάθεσής. τους για άρδευση πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος ( όσον αφορά αιωρούμενα 'στερεά, το ΒΟD και εντερικά κολοβακτηρίδια) που επισυνάπτεται και αποτελεί μέρος των όρων, καθώς επίσης και με τα πιο κάτω: Χρώμα: Οσμή: Πρακτικά άχρωμο Άοσμο Θερμοκρασία < 30 βαθμοί Κελσίου Ηλεκτρική Αγωγιμότητα < 3000 μs/cm Λίπη και έλαια (FOG) < 5mg/L Αυγά εντερικών παρασίτων: μηδέν/l ρη: 6-9 (β) Ολόκληρη η ποσότητα των επεξεργασμένων αποβλήτων να διατίθεται σε τεμάχια ή περιοχές που καθορίζονται στην άδεια απόρριψης. (γ) Η επιλογή των Kαλλιεργεlιf)ν άρδευσης γίνεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης. Η διάθεση και χρήση των επεξεργασμένων αποβλήτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον Κώδικά Ορθής Γεωργικής Πρακτικής ( ΚΔΠ: 407/2002) ο οποίος θεωρείται ότι αποτελεί μέρος του όρου αυτού. Το σύστημα παροχής και άρδευσης και οι τρόποι.και συνθήκες εφαρμογής θα ΊΊρέπεl να είναι τέτοια ώστε να αποφεύγονται λιμνάζοντα νερά και απορροές. (δ) Να κατασκευασθεί στεγανή δεξαμενή στο χώρο των εγκαταστάσεων του σταθμού επεξεργασίας, χωρητικότητας αντίστοιχης του όγκου υγρών αποβλήτων, 1 Ο τουλάχιστο ημερών, που να χρησιμοποιείται για αποθήκευση των επεξεργασμένων αποβλήτων κατά τις περιόδους του χειμώνα όπου τα επεξεργασμένα νερά θα είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν στην ολότητά τους για άρδευση. (ε) Κατά και μετά τη διάθεση των επεξεργασμένων υγριίν αποβλήτων να μη δημιουργούνται επιφανειακά λιμνάζοντα νερά ή απορροές σε γειτονικά τεμάχια που να αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή να προκαλούν οχληρία. Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 6. Όλα τα στερεά οργανικά απόβλητα πουλερικών πρέπει να διατίθενται αυθημερόν ή να αποθηκεύονται σε ψυγείο μέχρι τη διάθεσή τους σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων (π.χ. μεταποίησης, ή αναερόβιας επεξεργασίας, ή καύσης) που πληρούν τις προδιαγραφές και έχουν άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων σύμφωνα με τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμο (Αρ. 187(1)/2002). Για τη μεταφορά πρέπει να χρησιμοποιούνται κλειστά, υδατοστεγή, κατάλλήλα δοχεία ή/και οχήματα ώστε να αποφεύγονται διαρροές, δυσοσμία, οπτική και άλλη οχληρία καθώς και πιθανότητα μόλυνσης. 7. Όλα τα απορρίμματα όπως χαρτιά, πλαστικά, μεταλλικά αντικείμενα και αποφάγια από το προσωπικό, παλιός εξοπλισμός (είδη γραφείου, μηχανήματα, κλπ.), υλικά συσκευασίας, κλπ., να διατίθενται, είτε σε συλλέκτες ή εμπόρους για ανακύκλωση ή ανάκτηση ή να επιστρέφονται στους προμηθευτές ή/και να

4 2352 απορρίπτονται σε εγκεκριμένους δημόσιους χώρους απόρριψης ή. εγκαταστάσεις στερεών απορριμμάτων, σύμφωνα με τον περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμο του 2002 (Αρ. 215(1) /2002). 8. Στην περίπτωση που πτηνοσφαγείο διαθέτει σταθμό επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ισχύουν επιπλέον από τους παραπάνω όρους και τα ακόλουθα: (α) Τα στερεά από το διαχωριστήρα στερεών του σταθμού επεξεργασίας να αποθηκεύονται σε κλειστά δοχεία και να μεταφέρονται σε εγκεκριμενους δημόσιους χώρους διαχείρισης στερεών απορριμμάτων. (β) Η λάσπη που παράγεται όταν αφαιρούνται τα λίπη να διατίθεται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων ή να αποθηκεύεται σε κλειστή αεριζόμενη δεξαμενή και να μεταφέρεται με βυτιοφόρο το αργότερο κάθε εβδομάδα σε εγκεκριμένους κατάλληλους χώρους επεξεργασίας και διάθεσης απόρριψης αφού προηγουμένως εξασφαλισθεί η σχετική έγκριση από το διαχειριστή του χώρου επεξεργασίας / απόρριψης. (γ) Η λάσπη που παράγεται από τη βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων πρέπει, είτε να τυγχάνει κατάλληλης επεξεργασίας για να αφυγραίνεται από το Φορέα Εκμετάλλευσης και στη συνέχεια να διατίθεται ως εδαφοβελτιωtlκό με βάση τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Χρησιμοποίηση της Ιλύος στη Γεωργία) κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 517/2002) και τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής(Κ.Δ.Π. 407/2002), είτε να μεταφέρεται σε εγκεκριμένους κατάλληλους χώρους επεξεργασίας και διάθεσης, μετά απ.ό έγκριση του διαχειριστή τους. Γ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 9. Στην περίπτωση που το πτηνοσφαγείο διαθέτει σταθμό επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ο Φορέας Εκμετάλλευσης πρέπει να: (α) Παρέχει τα απαιτούμενα μέσα πρόσβασης στο σημείο της απόρριψης για δειγματοληπτικό έλεγχο του απορριπτόμενου αποβλήτου και μέτρηση του ρυθμού ροής, (β) Μετρά καθημερινά με κατάλληλο ογκομετρητή την ποσότητα των υγρών αποβλήτων που δημιουργείται και να παρακολουθεί επίσης καθημερινά και να μετρά την ποιότητα των επεξεργασμένων αποβλήτων για τις παραμέτρους ρη και ηλεκτρική αγωγιμότητα. Να διατηρεί αρχείο (μητρώο) καταγραφής όλων των παραπάνω δεδομένων. (γ) Πραγματοποιεί δύο φορές το μήνα, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις των επεξεργασμένων αποβλήτων στην έξοδο από το σταθμό επεξεργασίας, και να γίνεται μέτρηση των παραμέτρων του όρου 5(α) και του Πίνακα 1, εκτός από τα εντερικά κολοβακτηρίδια (FC) και τα αυγά εντερικών παρασίτων, τα οποία μπορούν να μετρούνται μια φορά το τρίμηνο και το εξάμηνο, αντίστοιχα, και (δ) Να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, αναφορικά με την τήρηση των όρων της άδειας απόρριψης αποβλήτων καθώς και των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και αναλύσεων όπως αναφέρονται

5 2353 στον όρο 9 (β) και 9 (γ). Η έκθεση πρέπει να υποβάλλεται μέχρι την 31 η Μαρτίου του επόμενου έτους, για το προηγούμενο έτος. 10. Στην περίπτωση μεταφοράς των αποβλήτων σε κεντρικό σταθμό επεξεργασίας αποβλήτων, ο φορέας. εκμετάλλευσης υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο ογκομετρητή στην πηγή' υδατοπρομήθειας, να διατηρεί' αρχείο εβδομαδιαίας κατανάλωσης νερού και αρχείο με τις ποσότητες υγρών, στερεών αποβλήτων και αίματος που μεταφέρει και διαθέτει στις άλλες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων. Δ. ΓΕΝΙΚΑ 11. Στην περίπτωση που το mηνοσφαγείο διαθέτει σταθμό επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ισχύουν επιπλέον από τους παραπάνω όρους και τα ακόλουθα: Ο Φορέας Εκμετάλλευσης πρέπει να: (α) Διατηρεί σχέδια δράσης για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που να περιλαμβάνουν την περίmωση δυσλειτουργίας του συστήματος επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων και να ενημερώνει αμέσως το Διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος σε περίπτωση διαρροής αποβλήτων λόγω ατυχήματος ή αμέλειας. (β) Λαμβάνει συνεx~ς όλα τα απαραίτητα μέτρα' με την ορθή - επιλογή, χωροθέτηση, ομαλή λειτουργία και καλή συντήρηση των διαφόρων τεi.yολογιών επεξεργασίας για την αποφυγή της δημιουργίας δυσοσμίας,' εντόμων ή άλλης οχληρίας. Να διατηρεί για τον ίδιο σκοπό όλα τα απαραίτητα εφεδρικά εξαρτήματα για αναγκαίες τεχνολογικό εξοπλισμό. επιδιορθώσεις εντός 48 ωρών για όλο τόν 12. Οι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις που αναφέρονται στον όρο 9 (γ) πρέπει να γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο ή από το Χημείο που θα πραγματοποιήσει τιςόναλύσεις. 13. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διοχέτευση ή διάθεση υγρών ή στερεών αποβλήτων του mηνοσφαγείου σε υπεδαφικούς J.ρKKOυς, τάφρους, ρυάκια ή γεωτρήσεις.., ' -- ΤΙΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Υ πουργός Γεωργίας, Φυσικιον Π όρων και Περιβάλλοντος.

6 2354 nlνακασ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ποlοτητασ' ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ γγρων ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣκοπογΣ ΑΡΔΕγΣΗΣ ( Σύμφωνα με τον Όρο 5α ) Α/Α Εντερικά Αυγά Επιτρέπεται να BODs Αιωρούμενα Κολοβακτηρίδια Εντερικών αρδεύονται mg/l Στερεά Ανά 100 ml Παράσίτων /Ι. (55 mg/l) (Ε. Coli/100 ml) (Eggs of Intestinal Wormsl ι...) Όλες ΟΙ καλλίέργεlες.. * και χωροl πρασίνου ** με ελείιθερη χρήση. Βλ σημείωση (α) κατωτέρω. ΤΙποτε '10 50 μαγειρεμένα Βλ..- ** Λαχανικά * * * '. σημείωση (β), κατωτέρω. Τίποτε Προϊόντα για * * ανθρώπινη βρωση, 30'". Χώροι πρασίνου με περιορισμένη χρήάη από το κοινό Κτηνοτροφικά φυτά ΤΙποτε ** ** ** ** 5000 Τίποτε 5. Βιομηχανικά φυτά * * *. ** * ** *** (α) (β) Αυτές οι τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνονται για τα 80% των δειγμάτων που αναλύονται. Αριθμός δειγμάτων: 24 δείγματα /έτος Μέγιστη αποδεκτή τιμή. Συχνότητα δειγματοληψίας /fia φορά το χρόνο τους καλοκαιρινούς μήνες Απαγορεύεται να αρδεύονται φυλλώδη λαχανικά, βολβο' και κόνδυλοι που τρώγονται ωμοί. Πατάτες, κολοκάσι κοκκινογούλι

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : οικ. 97311 / 985 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οροι Αδειοδότησης Οινοποιείων που αφορούν την Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας

Οροι Αδειοδότησης Οινοποιείων που αφορούν την Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμοι του 2002 μέχρι 2009 Οροι Αδειοδότησης Οινοποιείων που αφορούν την Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας Νομοθεσία για Έλεγχο της Ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1275 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.15/4187/266 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Β. Γεράγγελος Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Β. Γεράγγελος Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 26 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 57770/6204 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια.

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων 1.1 Γενικά Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Άρθρο 1. Γενικά ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ: ΒΕΙΩ7Λ1-Λ1Υ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κωδ.: 311 00 Λευκάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΛΚΗΣΤΙΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΚΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 323/2012 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4590 Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012 2197 Αριθμός 323 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τμήμα Περιβ/κού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύνδεσμος Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων Σχέδιο ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Προς Διαβούλευση Αθήνα 01-02-2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β.ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Μέρος 1. Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 5470/234263 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 8243/1113/91 Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου. (ΦΕΚ 138/Β/8-03-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ) 30.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/57 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5734 / 1813 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 Α 2.1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 24 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 369/2014

Συνεδρίαση 24 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 369/2014 Συνεδρίαση 24 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 369/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα