Αριθμός 4527 Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4527 Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012"

Transcript

1 Αριθμός 4527 Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012 Αριθμός 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1,1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Γωνίο Κίμωνος και Θουκυδίδου, 1434 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπόψη: Ρέας Στεφάνου, Νικόλα Σωκράτους, Τηλέφωνο: / , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): moec.gov.cy Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχή (σε περίπτωση σύμβασης που καλύπτεται από την οδηγία 2004/18/ΕΚ) ΤΜΗΜΑ ίι: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μ.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται σι ην αρχική προκήρυξη): ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΥΓΟΡΟΥ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ (Τ.Υ 130/2012) ) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Επέκταση τεσσάρων αιθουσών διδασκαλίας στο ισόγειο και ηλεκτρολογική αναβάθμιση εργαστηρίου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: Δ' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Τ.Υ 130/ Πληρωμή σε μετρητά ή επιταγή που εκδίδεται στο όνομα της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV. 1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Ανοικτή IV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχγ\ι ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη, ενδεχομένως); IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί) Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω::

2 2220 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Σύνδεση: TED24 IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 02/08/2012 (ηη/μμ/εεεε) VI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: (ηη/μμ/εεεε) VI.2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η διαδικασία ανάθεσης διακόπηκε. Η σύμβαση ενδεχομένως να αποτελέσει αντικείμενο επαναδημοσίευσης. VI.4) ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά :: Ο διαγωνισμός με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΥΓΟΡΟΥ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ» και ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Τ.Υ. 130/2012, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑί. VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 22/08/2012 (ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΥΨΩΝΑ, 83 ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ, 4181 ΛΕΜΕΣΟΣ, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Δήμος Υψωνα, Υπόψη: Κα Αριστείδου, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικά σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) π ροα να φερόμενο (α) σημείο(α) επαφής Οι προσφορές ή ο: αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημεΐο(α) επαφής 5.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ): Περιφερειακή ή τοπική αρχή, Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι ϋ.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Προσφορά για την αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού (H/W) ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) ο Δήμος'Υψωνα ζητά προσφορές για την αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού (ΗΛΎ). Πα έντυπα προσφορών και όρους, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει ν' απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Ύψωνα σε εργάσιμες μέρες και ώρες. Για την παραλαβή των εγγράφων θα καταβάλλεται το ποσό των 30,00 το οποίο δεν επιστρέφεται. Οι προσφορές πρέπει να τοποθετητουν σε κλειστό φάκελο και να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Ύψωνα, ν' αναγράφεται δε στο φάκελο ευδιάκριτα " μπροσφορα για την αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/νν}"μέχρι την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου, 2012 και ώρα 12 το μεσημέρι ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): , , , , , , , , , ) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές ) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): EUR ) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά : όχι ΙΙ.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ έναρξη: 09/09/2012 (ηη/μμ/εεεε) ολοκλήρωση: 15/10/2012 {ηη/μμ/εεεε) IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΛΣΪΑΣ IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Έγγραφα έναντι αντιτίμου: ναι Εάν ναι, τιμή (ποσά): Νόμισμα: EUR Όροι και τρόπος πληρωμής: Με επιταγή ή μετρητά IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 06/09/2012 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 12:00

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Γ 2221 VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: όχι Vf.5} ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 22/08/2012 {ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΑ ΟΡΓΑΝίΣΜΟΥΣ ΚΟίΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 1.1} ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Electricity Authority of Cyprus, 11 Amfipoieos Street, Strovofos, 2025 Lefkosia, 2025 Nicosia, Κύπρος, Σημείο(α} επαφής: Purchasing Division, Υπόψη: Purchasing Manager, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Διεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού συστήματος αγορών): Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημεΐο(α) επαφής Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Ι.2) ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ: Ηλεκτρισμός, ΤΜΗΜΑ Ι!: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από τον αναθέτοντα φορέα: Tender No. 135/ Supply of Chairs for Administration Building, Vasilikos Power Station ) Είδος της σύμβασης και τόπος εκτέλεσης των εργασιών, παράδοσης των προμηθειών ή παροχής των υπηρεσιών: (β) Προμήθειες ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Supply of Chairs for Administration Building at Vasilikos Power Station. i!.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): Ιί.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά 246 pes chairs of different types Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): ) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά : όχι!ί.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Διάρκεια σε ημέρες: 21 (από την ανάθεση της σύμβασης) IV. 1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV. 1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(σ) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών έγγραφων (εκτός από ΔΣΑ) Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα: Ημερομηνία: 04/09/2012 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 23:45 Έγνραφα έναντι αντιτίμου: όχι IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 05/09/2012 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 12:00 VI,2) ΣΥΜΒΑΣΗ(ΕΙΣ) ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ (ΟΝΤΑ!) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ: όχι V!.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά : The complete Tender document may be downloaded free of charge from EAC's website, cy, by visiting the section Tenders > New * Free VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 22/08/2012 (ηη/μμ/εεεε)

4 2222 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Αριθμός 2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Υγείος, Προδρόμου 1 και Χεϊλωνας 17, 1448 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Διεύθυνση Αγορών κοι Προμηθειών Υπουργείου Υγείας, Υπόψη: Κο Χριστίνα Σολωμού, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Διεύθυνση (εις) στο διαδίκτυο: Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): htlp://www.eprocurement.gov.cy Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Τεχνικές προδιαγραφές κοι συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προ αναφερόμενο (α) οημείο(α) επαφής Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών Υπουργείου Υγείος, Γιώρκειο, Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17 Αγιος Ανδρέος, 1448 Λευκωσία Πώρκειο, Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17 Αγιος Ανδρέας, 1448 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κιβώτιο Αρ ) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡίΟΤΗΤΑ(ΕΣ): Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους, Υγεία, Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: ναι ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Προσφορά για την προμήθεια ενδοοστικών βελόνων (Intraosseous Injection gun) ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες } Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Προσφορά για την προμήθεια ενδοοστικών βελόνων (Intraosseous Injection gun) ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): Ν.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές 1!.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι Ι!,2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): EUR ) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά : όχι II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάρκεια σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης) IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 14/09/2012 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:00 VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: όχι VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 22/08/2012 (ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝίΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, Τ.Θ , 3608 Λεμεσός, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Κτίριο Α, Λεμεσός, Υπόψη: Γενικός Διευθυντής, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ:

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Γ 2223 Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): htip://www.eprocurement.gov.cy Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενα(α) σημείο(α) επαφής Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το{τα) προαναφερόμενο(α) σημείο{α) επαφής Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προοναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Ι.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ! ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗ Ρ ΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ): Οργανισμός δημοσίου δικαίου, Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Διαγωνισμός αρ. 10/2012 για παροχή υπηρεσιών πρόσβασης, ασφάλειας, πλοήγησης διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσσύ- Αμαθούντας ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (Για τις κατηγορίες υπηρεσιών 1-27, βλ. παράρτημα Η της οδηγίας 2004/18/ΕΚ) (γ) Υπηρεσίες } Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης, ασφάλειας, πλοήγησης διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δικαίωμα παράτασης της διάρκειας για επιπρόσθετη περίοδο 12 μηνών ) Κοινό λεξιλόγιο για πς δημόσιες συμβάσεις (CPV): , ) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές ) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ il.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά για περίοδο 24 μήνων πλέον 10,000 σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης για επιπρόσθετη περίοδο 12 μηνών Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): EUR ΙΙ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά : ναι Εάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Δικαίωμα ανανέωσης για επιπρόσθετη περίοδο 12 μηνών Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης) Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων (κατά : Ιί.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάρκεια σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης) IV, 1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή IV.2) ΚΡΠΉΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤίΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 17/09/2012 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 12:30 Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 17/09/2012 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 12:30 VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: όχι VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 22/08/2012 (ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Δήμος Λευκωσίας, Τ.Θ , 1500 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Τεχνική Υπηρεσία, Κτίριο Λυσσαρίδη, Κλάδος'Κατασκευών, Υπόψη: κα. Ειρήνη Αντωνίου, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής

6 2224 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡίΔΑ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προ αναφερόμενο (α) σημείο(α) επαφής Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Δήμος Λευκωσίας, Κεντρικά Γραφεία Πλατεία Ελευθερίας, 1500 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Κεντρικά Γραφεία, Πλατεία Ελευθερίας, Υπόψη: κας Ρένας Φώτσιου, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): Ι.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ^ Σ); Περιφερειακή ή τοπίκή αρχή, Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: 85/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΡΙΕΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΑΓ. ΣΑΒΒΑ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (α) Έργα ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Το έργο αφορά εργασίες στήριξης (στατικής Εξασφάλισης) των κτηρίων δηλαδή (α) αφαίρεση υφιστάμενης και κατασκευή νέας στέγης (β) κατεδάφιση ετοιμόρροπων τοίχων ή ετοιμόρροπων βοηθητικών κτηρίων (γ) αποκατάσταση υφιστάμενων τοιχοποιιών Η Κατηγορία του Έργου είναι ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ και κατατάσσεται στην Γ Τάξη Προϋπολογισμός Σύμβασης:( 370,000) Αρμόδιος Λειτουργός: ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ αρ ΛΕΥΚΩΣΙΑ τηλέφωνο Περίοδος διάθεσης Εγγράφων Διαγωνισμού:Από 23/08/2012 μέχρι 4/09/2012 Προθεσμία υποβολής ΓΙροσφορών:Έως 14/09/2012 και ώρα π.μ. Τόπος διάθεσης Εγγράφων Διαγωνισμού:Από την ιστοσελίδα ΜΟΝΟ Τιμή διάθεσης Εγγράφων:ΔΩΡΕΑΝ ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): ) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όοες φορές ) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): EUR ) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά : όχι ΙΙ.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης) IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔίΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΟΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)}: Χαμηλότερη τιμή IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 04/09/2012 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 23:00 Έγγραφο έναντι αντιτίμου: όχι IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 14/09/2012 (ηη/μμ/εεεε) Ωρα: 10:00 VI.2) ΣΧΕΤίΖΕΤΑ! Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: όχι VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 23/08/2012 (ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑ!: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Electricity Authority of Cyprus, 11 Amfipoleos Street, Sfrovolos, 2025 Lefkosia, 2025 Nicosia, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Electricity Authority of Cyprus, Υπόψη; Purchasing Manager, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φσξ: Διε ύ θυ νση (ε ι ς) στο διαδί κτυ ο: Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): htlp://www.eprocuremenf.gov.cy Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από:

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Γ 2225 Διεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού συστήματος αγορών): Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(ο) επαφής Ι.2) ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ή ΔΡΑΣΤΗΡίΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ: Ηλεκτρισμός, ΤΜΗΜΑ Μ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11,1,1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από τον αναθέτοντα φορέα: Tender No. 134/ Supply of Low Voltage Current Transformers ϋ.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος εκτέλεσης των εργασιών, παράδοσης των προμηθείών ή παροχής των υπηρεσιών: (β) Προμήθείες ϋ,1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράςίών) Supply of Low Voltage Current Transformers ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): ) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές } Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά 1400 pieces LV CT Class 0.2S 5VA 230/400V 50Hz 200/5A, 1000 pieces LV CT Class 0.2S 5VA 230/400V 50Hz 300/5A, 400 pieces LV CT Class 0.2S 5VA 230/400V 50Hz 500/5A, 100 pieces LV CT Class 0.2S 5VA 230/400V 50Hz 800/5A, 100 pieces LV CT Class 0.2S 5VA 230/400V 50Hz 1000/5A Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αί)α χωρίς ΦΠΑ (ποσά): EUR ί(,2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά : όχι ϋ.3) Δ5ΑΡΚΕΙΑ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Διάρκεια σε μήνες: 18 (από την ανάθεση της σύμβασης) IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV. 1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχεπκό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα: Ημερομηνία: 02/10/2012 (ηη/μμ/εεεε) Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 03/10/2012 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 12:00 VI.2) ΣΥΜΒΑΣΗ(ΕΙΣ) ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ(ΟΝΤΑΙ) ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ: όχι VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά : The complete tender document may be downloaded free of charge from EAC's website, by visiting the section Tenders - New -> Free. VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 23/08/2012 (ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 33, Latsia Business Center, 3ας όροφος, Λατσιά, 2220 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Γραφείο Συμβάσεων και Προσφορών Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Υπόψη: Αντρια Λεοντίου, Τηλέφωνο: /600, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Διεΰθυνση(εις) στο διαδίκτυσ: Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) πρααναφερόμενοία) σημείο(α) επαφής Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προ αναφερόμενο (α) σημείο(α) επαφής Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Ι.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ): Οργανισμός δημοσίου δικαίου, Εκπαίδευση, Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

8 2226 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΑΙ 1ΚΥ0Ό5/ Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση, υλοποίηση, εκπαίδευση στη χρήση και συντήρηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης για τις ανάγκες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στα πλαίσια του έργου euniversity ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (Για τις κατηγορίες υπηρεσιών 1-27, βλ, παράρτημα II της οδηγίας 2004/18/ΕΚ) (γ) Υπηρεσίες, Κατηγορία υπηρεσιών αριθ.: 7 Κωδικός NUTS: CY ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Η Σύμβαση αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, διαμόρφωση, υλοποίηση, εκπαίδευση στη χρήση και συντήρηση Λύσης Ολοκληρωμένου Συστήματος Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης για τις ανάγκες του ΑΠΚΥ στα πλαίσια του έργου ellniversity. Η Λύση η οποία θα υλοποιηθεί θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργικές οντότητες: - Οικονομική και Λογιστική Διαχείριση: - Γενικό Καθολικό (General Ledger), Διαχείριση Εισπρακτέων Τιμολογίων και Εισπράξεων (Invoices and Receipts), Διαχείριση Τιμολογίων Προμηθευτών και Πληρωμές (Invoices and Payments), Διαχείριση Μετρητών (Cash Management), Τήρηση Στοιχείων Πάγιου ενεργητικού (Fixed Assets) - Διαχείριση Προϋπολογισμών (Budgeting) - Διαχείριση Προσφορών και Παραγγελιών Αγορών (Procurement Management) - Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων (Research Administration) - Διαχείριση Χορηγιών/ Επιχορηγήσεων (Grants Administration) - Διαχείριση Αποθηκών και Αποθεμάτων (Warehouse Management) - Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (Human Resource Management) Στο Αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνονται επίσης: - Η εκπαίδευση των χρηστών και διαχειριστών του συστήματος. - Η αγορά επιπρόσθετων υπηρεσιών για την εκτέλεση σχετικών εργασιών με το αντικείμενο της σύμβασης για τριακόσιες (300) ανθρωποώρες (κατά μέσο όρο εκατό (100) ανθρωποώρες ανά έτος για έτη (3) έτη). Η αγορά υπηρεσιών για την εκτέλεση επιπρόσθετων σχετικών εργασιών αποτελεί αντικείμενο επιλογής. - Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης για περίοδο έως και τριάντα έξι (36) μήνες. Η ανάγκη για αγορά υπηρεσιών συντήρησης θα αξιολογείται από την Αναθέτουσα Αρχή σε ετήσια βάση. Η ανορά υπηρεσιών συντήρησης αποτελεί αντικείμενο επιλογής. - Η προμήθεια επιπρόσθετων αδειών χρήσης για περίοδο έως και τριάντα έξι (36) μήνες. Η αγορά επιπρόσθετων αδειών χρήσης αποτελεί αντικείμενο επιλογής. Οι λεπτομερείς όροι και οι προδιαγραφές που αφορούν στην υλοποίηση της Λύσης αναλύονται στα έγγραφα του Διαγωνισμού ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): , ) Σύμβαση διεπόμενη από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA): ναι Μ.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές 11,1,9) θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι Κ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑΊ Ι ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11,2,1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): EUR Κ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά : ναι Εάν ναι, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Αντικείμενα Επιλογής: - Αγορά επιπρόσθετων υπηρεσιών για την εκτέλεση σχετικών εργασιών με το αντικείμενο της σύμβασης για τριακόσιες (300) ανθρωποώρες (κατά μέσο όρο εκατό (100) ανθρωποώρες ανά έτος για έτη (3) έτη): Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης για τριάντα έξι (36) μήνες: , - Αγορά επιπρόσθετων αδειών χρήσης: Δικαίωμα Διαπραγμάτευσης: Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης:σε μήνες: 66 (από την ανάθεση της σύμβασης) Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων (κατά : il.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάρκεϊα σε μήνες: 66 (από την ανάθεση της σύμβασης) ΤΜΗΜΑ ΜΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ! ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ill.1) ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙ. 1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις (κατά : Εγγύηση συμμετοχής: Εξήντα χιλιάδες ευρώ ( ) Εγγύηση πιστής εκτέλεσης της σύμβασης: 10% της συμβατικής τιμής Εγγύηση προκαταβολής: είκοσι επί τοις εκατό (20%) της Αξίας της Σύμβασης που αναλονεί στα βασικά αντικείμενα. Εγγύηση πιστής εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης: 10% της ετήσιας δαπάνης συντήρησης ΜΙ. 1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τους διέπουν: 1. Η πληρωμή της Συμβατικής Αξίας θα γίνεται σε ευρώ είτε με επιταγή είτε στον τραπεζικό που γνωστοποιείται από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το Αρθρο 34.1 του Παραρτήματος Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 2. Η πληρωμή θα γίνεται δυνάμει των προνοιών των όρθρων 34 και 35 του Παραρτήματος Ι. ΓΕΝίΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, με τον παρακάτω περιγραφόμενο τρόπο: (α) Προκαταβολή: Χορήγηση προκαταβολής ποσού που αντιστοιχεί στο είκοσι επί τοις εκατό (20%) της Αξίας της Σύμβασης που αναλογεί στα βασικά αντικείμενα, και με την προϋπόθεση της προσκόμισης από τον Ανάδοχο, ως έναντι, ισόποσης Εγγύησης Προκαταβολής συντεταγμένης σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του συνημμένου στα Έγγραφα Διαγωνισμού Προσαρτήματος, (β) 1η Ενδιάμεση Πληρωμή: Χορήγηση ποσού που αντιστοιχεί στο είκοσι επί τοις εκατό (20%) της Αξίας της Σύμβασης που αναλογεί στα βασικά αντικείμενα και με την προϋπόθεση της αποδοχής του τελικού εγγράφου ανάλυσης και σχεδιασμού Λύσης (Παραδοτέο 2.3). (γ) 2η Ενδιάμεση Πληρωμή: Χορήγηση ποσού που αντιστοιχεί στο είκοσι πέντε επί τοις εκατό (25%) της Αξίας της Σύμβασης που αναλογεί ατα βασικά αντικείμενα με την παράδοση του Παραδοτέου 3.1. (δ) 3η Ενδιάμεση Πληρωμή: Χορήγηση ποσού που αντιστοιχεί στο δέκα επί τοις εκατό (10%) της Αξίας της

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Σύμβασης που αναλογεί στα βασικά αντικείμενα με την αποδοχή του Παραδοτέου 3.4 και την έκδοση του Πιστοποιητικού Προσωρινής ΠαροΛαβής Συστήματος, (ε) Τελική Πληρωμή: Χορήγηση του υπολοίπου εικοσιπέντε επί τοις εκατό (25%) της Αξίας της Σύμβασης που αναλογεί στα βασικά αντικείμενα μετά την παραλαβή του Παραδοτέου 3.5 και με την έκδοση του Πιστοποιητικού «Τελικής Αποδοχής και Οριστικής Παραλαβής». III.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση (κατά : 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοοίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία. 2. Οι κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων δικαιούνται να υποβάλουν κοινή Προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. Ότι στην Προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου, β. Ότι όλα τα πρόσωπα της κοινοπραξίας πληρούν την απαίτηση της νόμιμης εγκατάστασης στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή οε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την E.C. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία. 3, Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της Προσφοράς τους. Στην περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι κοινοπραξία ιότε αυτή δεν θα υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή πριν την υπογραφή της Σύμβασης. 4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία μόνο κοινοπραξία. 5. Ο Προσφέρων δικαιούται, για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους, τους οποίους είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στην Τεχνική του Προσφορά, αναφέροντας και το μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης που αυτοί πρόκειται να υλοποιήσουν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Προσφέρων προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε υπεργολάβους, ο Προσφέρων κατά την ετοιμασία της προσφοράς του έχει λάβει γνώση κατά πόσον ο ίδιος υπεργολάβος συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη Προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό Λ) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης (κατά : όχι ΜΙ.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΜ.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων: Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση: α. να μην έχουν καταδικαστεί οριστικά για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθ.2 1 της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου), για δωροδοκία (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της από πράξης του Συμβουλίου και στο άρθρο 3 1 της κοινής δράσης 98/742/ΔΕΥ του Συμβουλίου), απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προοταοία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) ή για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) β. να μην τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις γ. να μην έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις 6. να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή, βάσει αποφάσεως η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου ε. να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή στ. να έχουν διευθετημένες τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή των φόρων και τελών κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των Προσφορών, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία ή τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένοι ζ. να έχουν παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των ανωτέρω και δεν έχουν προβεί σε σοβαρές ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών αυτών. 2. Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας. 3. Οι ίδιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από τους φορείς των οποίων τις δυνατότητες επικαλείται ο Προσφέρων, κατά την έννοια του εδαφίου (5) της παραγράφου και του εδαφίου (6) της παραγράφου fii.2.2) Χρηματοοικονομική ικανότητα Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων: Για την πιστοποίηση της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας του Προσφέροντα, της παραγράφου 6.2.2, συμπληρωμένο το οχετικό Πίνακα υπόδειγμα του οποίου (Έντυπο 4) περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού, συνοδευόμενο από αντίγραφα ή αποσπάσματα ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων των τελευταίων τριών (3) οικονομικών ετών (2009, 2010 και 2011), σε περίπτωση που ο ΓΙροοφέρων υποχρεούται στην έκδοση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων (στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο Προσφέρων) ή Δήλωση του συνολικού ύψους των αντίστοιχων ζητούμενων στοιχείων του σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων. Ειδικά σε ότι αφορά στα αντίγραφα ή αποσπάσματα των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, αυτά μπορούν να αποσταλούν στην Αναθέτουσα Αρχή, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο (3) της παραγράφου 8.1. Στην περίπτωση που υποβληθεί δήλωση του συνολικού ύψους εργασιών, αυτή θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τη διεύθυνση της επιχείρησης, μαζί με βεβαίωση από εγκεκριμένο λογιοτή ή από κάτοχο ισοδύναμων προσόντων που ισχύουν οτη χώρα προέλευσης του. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων κατά την έννοια

10 2228 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 του εδαφίου (5) της παραγράφου 6.2.2, απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών που ακολουθούν: (α) Δηλώσεις των φορέων αυτών, με τις οποίες θα εγγυώνται στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, σε περίπτωση ανάδειξης του Προσφέροντα ως Αναδόχου, θα θέσουν στη διάθεση του τους κατά περίπτωση αναγκαίους πόρους (Έντυπο 18). (β) Δήλωση του εδαφίου (3) της παραγράφου 8.3,1.1 Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, στα δικαιολογητικά του εδαφίου (4) της παραγράφου πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία που αφορούν τους φορείς αυτούς, ανάλογα με τους διατιθέμενους πόρους. Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων (κατά : Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν στην οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια: 1) Να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη (2009, 2010 και 2011), τουλάχιστον ίσο με τετρακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ. 2) Ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, για τα τελευταία τρία (3) χρόνια (2009, 2010 και 2011), να ήταν δρώσα και οικονομικά εύρωστη επιχειρηματική μονάδα, σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις εκθέσεις των ελεγκτών που τις συνοδεύουν. 3) Ειδικότερα, ο μέσος όρος των ετήσιων αποτελεσμάτων εργασιών των τελευταίων τριών (3) ετών (2009, 2010 και 2011)θα πρέπει να είναι θετικός 4) Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικό από τα μέλη της κοινοπραξίας. 5) Ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 53(2) του Ν.12(Ι)/2006, δύναται να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με αυτόν/ους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους III.2.3) Τεχνική ικανότητα Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων: 1) Για την πιστοποίηση των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων του Προσφέροντα, της παραγράφου 6.2.3, τα ακόλουθα στοιχεία; (α) Δήλωση η οποία να παρέχει γενικές πληροφορίες για τα κάτωθι τουλάχιστον χαρακτηριστικά του Προσφέροντα: - επιχειρηματική δομή - τομείς δραστηριότητας - εμπορευόμενα προϊόντα και παρεχόμενες υπηρεσίες - εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (β) Κατάσταση του απασχολούμενου με μόνιμη σχέση εργασίας προσωπικού του Προσφέροντα, για την κάλυψη της προϋπόθεσης συμμετοχής που ορίζεται στο εδάφιο (1) της παραγράφου 6.2.3, που θα είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα (Έντυπο 5) το οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού, (γ) Κατάλογο δέκα (10) το πολύ συμβάσεων, για την κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής που ορίζονται στα εδάφια (2) και (3) της παραγράφου 6.2.3, ο οποίος θα είναι σύμφωνος με το υπόδειγμα (Έντυπο 5) το οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού, (δ) Στοιχεία τεκμηρίωσης της επιτυχούς υλοποίησης των συμβάσεων του εδαφίου (3) της παραγράφου 6.2.3, ως εξής: - Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος είναι Δημόσιος Φορέας, πιστοποιητικό, που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή, ή πιστοποιητικό παραλαβής. - Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος είναι ιδιώτης, είτε πιστοποιητικό που συντάσσει ο ιδιώτης, είτε απλή δήλωση του Προσφέροντα στην οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιότυπου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αν υπάρχει) του υπευθύνου ατόμου στο Φορέα που εκτελέστηκε η σύμβαση, (ε) Αναλυτικό Βιογραφικά Σημειώματα των στελεχών που πρέπει να περιλαμβάνονται στην Ομάδα Έργου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ενότητα 8 του Παραρτήματος II ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ των Εγγράφων Διαγωνισμού. Τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να συνταχθούν σε τυποποιημένη μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 6) που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των Εγγράφων Διαγωνισμού. Τα βιογραφικά σημειώματα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα των πτυχίων/διπλωμάτων και των επαγγελματικών πιστοποιήσεων. 2) Σε περίπτωση που τα στελέχη, που προτείνονται στην Ομάδα Έργου για την κάλυψη των απαιτήσεων προσωπικού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ενότητα 8 του Παραρτήματος II ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ των Εγγράφων Διαγωνισμού, δεν είναι μόνιμοι εργοδότουμενοι του Προσφέροντα, δηλώσεις των προσώπων αυτών, με τις οποίες θα δηλώνεται ότι υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας με τον Προσφέροντα και ότι αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού. 3) Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων κατά την έννοια του εδαφίου (6) της παραγράφου 6.2.3, απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών που ακολουθούν: (α) Δηλώσεις των φορέων αυτών, με τις οποίες θα εγγυώνται στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, σε περίπτωση ανάδειξης του Προσφέροντα ως Αναδόχου, θα θέσουν στη διάθεση του τους κατά περίπτωση αναγκαίους πόρους (Έντυπο 18). (β) Δήλωση του εδαφίου (3) της παραγράφου Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, στα δικαιολογητικά του (5) της παραγράφου πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία που αφορούν τους φορείς αυτούς, ανάλογα με τους διατιθέμενους πόρους. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων και στην Ομάδα Έργου περιλαμβάνονται στελέχη που είναι μόνιμοι εργοδότου μενοι των άλλων φορέων δεν απαιτείται η υποβολή δηλώσεων των προσώπων αυτών, οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα το εδάφιο (6) της παραγράφου Ελάχιοτο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων (κατά : Πα τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες: 1) Ο αριθμός του μόνιμου απασχολούμενου επιστημονικού προσωπικού που εργοδοτείται στον τομέα της ανάπτυξης/υλοποίησης πληροφορικών συστημάτων, κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία, να μην είναι μικρότερος από δώδεκα (12). Ν έννοια «επιστημονικό προσωπικό» καλύπτει τους κατόχους Διπλώματος τρποβάθμιας εκπαίδευσης. 2) Να διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση Συμβάσεων συναφών με το Αντικείμενο της Σύμβασης, την οποία να μπορεί να τεκμηριώσει επαρκώς και ειδικότερα να είναι σε θέση να αποδείξει την τεχνογνωσία, αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα και πείρα του στην εγκατάσταση και διαμόρφωση παρόμοιων λύσεων. 3) Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη (2009, 2010 και 2011), τρείς (3) ή λιγότερες συμβάσεις, προϋπολογισμού δαπάνης που ανέρχεται αθροιστικά τουλάχιστον στις τριακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών της κατηγορίας «Υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων Οικονομικής Διαχείρισης» και με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%). Η έννοια του όρου «ολοκληρώσει» σημαίνει κατά ποσοστά υλοποίησης της σύμβασης τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%). Οι συμβάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει, αθροιστικά, να καλύπτουν τουλάχιστον δύο (2) από τις πιο κάτω ενότητες: (ί) Οικονομική Διαχείριση (Financia! Management) (ϋ) Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (Human Resources Management) (iii) Διαχείριση Αποθεμάτων/Αποθηκών (Warehouse Management)

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Γ 2229 (iv) Προϋπολογισμός (Budgeting) 4) Να έχει συμπεριλάβει στην προτεινόμενη Ομάδα Έργου, στελέχη των οποίων τα προσόντα θα καλύπτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα για το προσωπικό του Αναδόχου όπως αυτά περιγράφονται στην Ενότητα 8 του Παραρτήματος II ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ των Εγγράφων του Διαγωνισμού. 5) Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας είναι κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας, 6) Ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 54(3) του Ν.12(Ι)/2006, δύναται να οτηρίζεται στις δυνατότητες άλλου/ων φορέα/ων ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών με αυτόν/ους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους. III. 1.4) Αλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης (κατά : όχι ΙΜ.3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙ.3.1) Η παροχή των υπηρεσιών προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι lli.3.2) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για την παροχή των υπηρεσιών: ναι ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔίΚΑΣΙΑ IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κρπήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Η πλέον οικονομικό συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω (τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να παρατίθενται ανάλογα με τη στάθμιση τους ή κατά φθίνουσα σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση που η στάθμιση τους δεν είναι δυνατή για εμφανείς λόγους) 1. Προσέγγιση και Μεθοδολογία Στάθμιση: Ομάδα Έργου Στάθμιση: Προσφερόμενη Τεχνική Λύση Στάθμιση: Προαιρετικές προδιαγραφές συστήματος Στάθμιση: 10 iv.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: όχι IV.3) ΔΙΟίΚΗΤίΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή (κστό : ΑΠΚΥ005/2012 IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(εύσεις) σχετικά με την ίδια σύμβαση: όχι IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 11/10/2012 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 14:00 Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 11/10/2012 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 14:00 IV.3.6) Γλώσσα(ες) στην(στις) οποία(ες) μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά, Αγγλικά IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (ανοικτή διαδικασία) Διάρκεια σε μήνες: 7 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών Ημερομηνία: 12/10/2012 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 14:30 Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών (κατά : όχι VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ (κατά : όχι VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ TAMESA: ναι Εάν ναι, αναφορά σε αχέδιο(α) ή/και πρόγραμμα(άμματα): [ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα ΤΑΜΕΙΟ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία] VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά : 1) 11 διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης είναι εξήντα έξι (66) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, ως ακολούθως: - Δεκαοκτώ (18) μήνες από την έναρξη της Σύμβασης για την ανάπτυξη της Λύσης - Δώδεκα (12) μήνες περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας - Τριάντα έξι (36) μήνες Υπηρεσίες Συντήρησης, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει την αγορά για παροχή υπηρεσιών συντήρησης (σε ετήσια βάση) 2) Στον προϋπολογισμό της Σύμβασης, συμπεριλαμβάνεται και το δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής να προσφύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης βάσει του άρθρου 33.(5)(ϋ) του Νόμου 12(ί)/2006 για πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο όρθρο 2.5 του Μέρους Β των Εγγράφων του Διαγωνισμού. 3) Οι Προσφορές υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον τόπο που ορίζεται στην παράγραφο 2,20, Λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο Σύστημα δίνονται στο Παράρτημα ΠΙ (Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφοράς) των Εγγράφων του Διαγωνισμού και στο σχετικό Εγχειρίδιο που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση hiips:// ceproc/manuals/economic_operators_eproc_usfi: Manual.pdf 4) Συγκεκριμένα έγγραφα, όπως αυτά αναφέρονται στο εδάφιο (4) της παραγράφου μπορούν να αποσταλούν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.20) η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του Ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα, να ταχυδρομηθεί πριν την τελευταία προθεσμία υποβολής Προσφορών και να παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής Συμπληρωματικών Στοιχείων της παραγράφου Οι φάκελοι με τα συμπληρωματικά έγγραφα που αποστέλλονται ταχυδρομικώς φυλάσσονται σφραγισμένοι or. ασφαλισμένο χώρο του Γραφείου Συμβάσεων και Προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής έως την εκίίνοή της τελευταίας προθεσμίας υποβολής Συμπληρωματικών Στοιχείων της παραγράφου 2.21, 5) Για την ετοιμασία της οικονομικής ιοιι ΐϊροοφοράς οι Προσφέρονιες πρέπει να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα: - Ο κάθε προσφέρεον θα μπορεί να αξιοποιήσει υψιοκίμενες άδειες χρήσης τις οποίες κατέχει η Αναθέτουσα

12 2230 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Αρχή (Τα υφιστάμενα συστήματα Οικονομικής κοι Διοικητικής Λιοχείρισης του ΑΠΚΥ αναφέρονται στο Παράρτημα IV των Εγγράφων του Διαγωνισμού) - Το συνολικό κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών συντήρησης για 36 μήνες δεν πρέπει να υπερβαίνει τις Μη συμμόρφωση στο πιο πάνω όριο θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς του Προσφέροντα. VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ VI.4.1) Φορέας αρμόδιος γ!α τις διαδικασίες προσφυγής: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος Τ.Κ , 1304 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): htip;//www,tra,gav.cy VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: 1. Κάθε Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η Σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται νο υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που προηγείται της σύναψης της Σύμβασης και νια την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν,104(!)/2010). 2. Για την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Λρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα 3. Για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκηοης προσφυγής, τον τρόπο εξέτασης της και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύνοψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(ί}/2010). VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος Τ.Κ , 1304 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 23/08/2012 (ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣίΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ L1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Υγείας, Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1448 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Υπουργείο Υγείας, Υπόψη: κ. Παπαδόπουλου Στέλιου, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προ αναφερόμενο (α) σημείο(α) επαφής Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: ΥΠΟΥΡΓΕίΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1448 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Υπόψη: κ. Στέλιο Παπαδόπουλο, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: -ι i.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ): Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους, Υγεία, Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: ναι ΤΜΗΜΑ U: ΑΝΤΙΚΕίΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ίι.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΪΙ.1,1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟ ΚΑί ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Γ.Τ. 225/12 il.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (Για τις κατηγορίες υπηρεσιών 1-27, βλ. παράρτημα II της οδηγίας 2004/18/ΕΚ) (γ) Υπηρεσίες ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) ανοράς(ών) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟ ΚΑΙ ΙΙΡΟΣ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Γ.Τ. 225/ ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): ,1,8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημο Β όσες φορές Ιί.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΙΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): ,00 EUR ) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά : όχι ΙΙ.3} ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

13 ΕΠΪΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Γ 2231 Διάρκεια σε μήνες; 24 (από την ανάθεση της σύμβασης) IV.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ]V. 1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το (τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕ! ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 07/09/2012 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:00 VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: όχι VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 23/08/2012 (ηη/μμ/εεεε) Αρι9μός 2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΪΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεωφ, Γιάννου Κρανιδιώτη 33, Latsia Business Center, 3ος όροφος, Λατσιά, 2220 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Γραφείο Συμβάσεων και Προσφορών Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Υπόψη: Μαρίνα Δημητρίου, Τηλέφωνο: /600, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Ι.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΟΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑ! ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ): Οργανισμός δημοσίου δικαίου, Εκπαίδευση, Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι JI.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΑΠΚΥ006/ Διαγωνισμός για τον Σχεδιασμό και Υλοποίηση Αιθουσών Ηλεκτρονικής Μάθησης και Πολυμέσων για τις ανάγκες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Τεχνολογικών Υποδομών Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (euniversity)» Μ.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση Μ.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Η σύμβαση αφορά στο Σχεδιασμό και Υλοποίηση δύο (2) Αιθουσών Ηλεκτρονικής Μάθησης και Πολυμέσων. Συγκεκριμένα στο Αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 1) Ο σχεδιασμός των αιθουσών. 2) Η προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαραίτητου εξοπλισμού. 3) Η σύνδεση και ενοποίηση του εξοπλισμού της κάθε αίθουσας μέσω συστήματος ενιαίου ελέγχου ώστε να ικανοποιούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις τις Αναθέτουσας Αρχής, 4) Η εκπαίδευση των χρηστών (παρουσιαστών/ διδασκόντων) στη χρήση του εξοπλισμού της αίθουσας. 5) Η εκπαίδευση των διαχειριστών στη διαχείριση του εξοπλισμού της αίθουσας Ίο Αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνει επίσης: (α) την εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονική περίοδο τριάντα έξι (36) μηνών, η οποία ξεκινά με την έκδοση του Πιστοποιητικού της «Υπό Όρους Αποδοχής» του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4.3 του Παραρτήματος II - Όροι Εντολής, και (β) την αγορά επιπρόσθετων υπηρεσιών για συνολικά είκοσι (20) ανθρωποώρες, για ενσωμάτωση επιπρόσθετου εξοπλισμού (π.χ. ελέγχου συστημάτων φωτισμού, ελέγχου συστημάτων σκίασης και ελέγχου κλιματισμού) στο σύστημα κεντρικού ελέγχου και αυτοματισμού της κάθε αίθουσας. 11 αγορά των υπηρεσιών αυτών αποτελεί αντικείμενο επιλογής. It.1.6) Κοινόλεξίλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις {CPV): , , , , , , , , , , ) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές ) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι II,2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): EUR ) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά : ναι

14 2232 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Εάν vat, περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: Αγορά επιπρόσθετων εργασιών ενσωμάτωσης επιπρόσθετου εξοπλισμού στο σύστημα ελέγχου και αυτοματισμού της κάθε αίθουσας για είκοσι (20) ανθρωποώρες: Εάν είναι γνωστό, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης: (από την ανάθεση της σύμβασης) Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων (κατά : Ι!.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάρκεια σε μήνες: 39 (από την ανάθεση της σύμβασης) IV. 1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV. 1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή IV.2) ΚΡΠΉΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ iv.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με ΐν.3)ΔίΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ} ή περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 18/09/2012 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 14:00 Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 18/09/2012 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 14:00 VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ; ναι Εάν ναι, αναφορά σε σχέδιο(α) ή/και πρόγραμμα(άμματα): Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Ε; ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα ΤΑΜΕΙΟ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία Vi.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά : 1. Διάρκεια Εκτέλεσης της Σύμβασης: τριάντα εννέα (39) μήνες - τρεις (3) μήνες από την έναρξη υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης - τριάντα έξι (36) μήνες περίοδος Καλής Λειτουργίας 2.Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις - Εγγύηση Συμμετοχής: Δέκα χιλιάδες ευρώ ( } - Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης: 10% της συμβατικής αξίας - Εγγύησης Προκαταβολής: 30% της Συμβατικής Αξίας - Εγγύηση Καλής Λειτουργίας: 5% της Συμβατικής Αξίας 3. Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί στις αίθουσες Ηλεκτρονικής Μάθησης και Πολυμέσων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι αίθουσες Ηλεκτρονικής Μάθησης και Πολυμέσων είναι συγκεκριμένες και βρίσκονται στον 1ο (Αίθουσα Α) και στον 2ο (Αίθουσα Β) όροφο του κεντρικού κτιρίου του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στα Λατσιά (Latsia Business Center, Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 33, 2220 Λατσιά, Κύπρος). Οι Προσφέροντες μπορούν, σε συγκεκριμένο χρόνο, να επισκεφτούν τις αίθουσες για να δουν την ακριβή τους διαρρύθμιση και διαμόρφωση. Ο τόπος και ο χρόνος κατά τον οποίο οι Προσφέροντες μπορούν να επισκεφτούν τις αίθουσες ορίζονται στην παράγραφο 2.13 του Μέρους Α - Οδηγίες προς Οικονομικούς Φορείς. 4. Οι Προσφορές υποβάλλοντα) ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον τόπο που ορίζεται στην παράγραφο 2,19. Λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο Σύστημα δίνονται στο Παράρτημα II! (Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφοράς) των Εγγράφων του Διαγωνισμού και στο σχετικό Εγχειρίδιο που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση htips:// Operators_eProc_User_Manual.pdf5. Συγκεκριμένα έγγραφα, όπως αυτά αναφέρονται στο εδάφιο (4) της παραγράφου μπορούν να αποσταλούν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.19) η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του Ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα, να ταχυδρομηθεί πριν την τελευταία προθεσμία υποβολής Προσφορών και να παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής Συμπληρωματικών Στοιχείων της παραγράφου Οι φάκελοι με τα συμπληρωματικά έγγραφα που αποστέλλονται ταχυδρομικώς φυλάσσονται σφραγισμένοι σε ασφαλισμένο χώρο του Γραφείου Συμβάσεων και Προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής έως την εκπνοή της τελευταίας προθεσμία υποβολής Συμπληρωματικών Στοιχείων της παραγράφου 2, Προηγούμενη σχετική προκήρυξη: ΑΠΚΥ011/ Διαγωνισμός για τον Σχεδιασμό και Υλοποίηση Αιθουσών Ηλεκτρονικής Μάθησης και Πολυμέσων για τις ανάγκες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Τεχνολογικών Υποδομών Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (euniversiiy)» - Δημοσιεύτηκε οτην Εφημερίδα της Δημοκρατίας 3352 στις 30/12/2011. VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 23/08/2012 (ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟ?. ΙΡΥΣΗΤ. ΕΡΓΑ!.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Λεωφ. Αγίου ίλαρίωνος, Καϊμακλι, 1426 Λευκωσία. Ταχ. Θυρ , 1722 Λευκωσία, 1426 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Τομέας Έργων, Υπόψη: Χρίστος Χρίστου, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL):

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Γ 2233 Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από; Το{τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικό έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό δίάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Οι προσφορές ή οι απήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν: Κιβώτιο Προσφορών Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Λεωφ. Αγίου Ιλαρίωνος, Περιοχή Σοπάζ, 1426 Λευκωσία, Κύπρος 1.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΛΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑ! ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ): Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους, Γενικές δημόσιες υπηρεσίες, Μ.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Διαγωνισμός με Αρ, Ε.ΗΜΥ - Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστήματος Πυρόσβεσης στο Αλιευτικό Καταφύγιο Αγίας Νάπας ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (α) Έργα ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστήματος Πυρόσβεσης στο Αλιευτικό Καταφύγιο Αγίας Νάπας ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): , , , Μ.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές ) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι 11.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): EUR Μ.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά : όχι Ιί.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάρκεια σε ημέρες: 70 (από την ανάθεση της σύμβασης) ΤΜΗΜΑ IV: ΔΪΑΔΪΚΑΣΙΑ 1V.1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV. 1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα) σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλότερη τιμή IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.3) Οροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 14/09/2012 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:00 Έγγραφα έναντι αντιτίμου: όχι!v.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 14/09/2012 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:00 VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟΉ/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: όχι VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά : Τα έγγραφα διαγωνισμού διατίθενται στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 24/08/2012 (ηη/μμ/εεεε) ΑριΘμός 2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ!.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Αμυνας, Εμμανουήλ Ροίδη 4, 1432 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Υπουργείο Αμυνας / Τομέας Προσφορών, Υπόψη: κα Έλλη Χρυσοστόμου, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) αημείο(α) επαφής Οι προσφορές ή οι απήσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν:

16 ΤΜΉΜΑ Γ 2234 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Κιβώτιο Προσφορών Υπουργείου Αμυνας, Εμμανουήλ Ροίδη 6 Αγιοι Ομολογητές., 1432 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Υπουργείο Αμυνας /Τομέας Προσφορών, Υπόψη: κα'ελλη Χρυσοστόμου, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): Ι.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ! ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ): Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών παραρτημάτων τους, Αμυνα, Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι Μ.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: CY: Λευκωσία: Διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρικών και άλλων συσκευών μαγειρείων, για κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Φρουράς ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες Κωδικός NUTS: CY ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση 11,1,5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της(των) αγοράς(ών) Προμήθεια ηλεκτρικών και άλλων συσκευών μαγειρείων, για κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Φρουράς. ίι.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): il.1.7) Σύμβαση διεπόμενη από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA): ναι Μ. 1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα (για πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, να χρησιμοποιηθεί το παράρτημα Β όσες φορές απαιτείται): ναι Εάν ναι, πρέπει να υποβληθούν προσφορές για: ένα ή περισσότερα τμήματα ) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: όχι ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων και των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά α. 70 ψυγεία νερού, προϋπολογισθείσας άξιας ,00, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. β. 5 ηλεκτρικά πριόνια κοπής κρέατος, προϋπολογισθείσας αξίας 12,250,00, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.ΙΊ.Α. γ. 40 ψυγεία οικιακού τύπου, προϋπολογισθείσας αξίας ,00, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. δ. 10 μηχανές τηγανίσματος πατατών, προϋπολογισθείσας αξίας ,00, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ε. 5 αερόφουρνοι, προϋπολογισθείσας αξίας ,00, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στ. 5 πλυντήρια δίσκων, προϋπολογισθείσας αξίας ,00, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ζ. 5 μηχανές καθαρισμού πατατών, προϋπολογισθείσας αξίας 6.500,00, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. η. 30 ψυγεία κρεάτων (καταψύκτες), προϋπολογισθείσας αξίας 25,500,00, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θ. 5 ηλεκτρονικές ζυγαριές, προϋπολογισθείσας αξίας 2.500,00, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ι. 150 θερμόμετρα-υγρόμετρα, προϋπολογισθείσας αξίας 2.700,00, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): EUR ) Δικαιώματα προαίρεσης (κατά : όχι II.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΪΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Διάρκεια σε μήνες: 4 (από την ανάθεση της σύμβασης) ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ?. ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΙ.1) ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΙ.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις (κατά : α. Εγγύηση συμμετοχής 10% του συνολικού ποσού της προσφοράς του κάθε προσφέροντα. β. Εγγύηση πιστής εκτέλεσης 10% του συνολικού ποσού της σύμβασης, γ. Εγγύηση καλής λειτουργίας 3% του συνολικού ποσού της σύμβασης. ΙίΙ.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τους διέπουν: Η πληρωμή θα γίνει έναντι τιμολογίου, μετά την τελική παραλαβή των ανταλλακτικών. Ι! 1.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση (κατά : Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι φυσικά ή νομικό πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων. IN. 1.4) Αλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση ι ης σύμβασης (κατά : όχι ΙΙΙ.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ill.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι διαγωνιζόμενοι: α, που έχουν λάβει νομότυπα τα Έγγραφα Προσφοράς και β. που είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών και/ή νομικών προσώπων, που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος στους Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή των κρατών που έχουν υπογράψει την Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή άλλων χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία. Νοείται ότι ο ΕΟΧ καθορίζεται από την Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στους 2 Μαίου 1992 στο Οπόρτο, και όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται. Ιί1.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης (κατά : όχι ΤΜΗΜΑ IV: ΔΪΑΛΙΚΑΣΙΑ IV, 1) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV.1.1) Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΛΘΕΣΗΣ

17 ΤΜΗΜΑ r ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης [σημειώστε το(τα}σχετικό(ά) τετραγωνίδιο(α)]: Χαμηλοίερη τιμή IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕ! ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή (κατά : (08/2012) IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(εύσεις) σχετικά με την ίδια σύμβαση: όχι IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή περιγραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου): Ημερομηνία: 26/10/2012 (ηη/μμ/εεεε)ώρα: 14:00 Έγγραφα έναντι αντιτίμου: ναι Εάν ναι, τιμή (ποσά): Νόμισμα: EUR Οροι και τρόπος πληρωμής: 1. Τα έγγραφα προσφοράς θα δίδονται στους ενδιαφερόμενους σε έντυπη μορφή αφού πληρώσουν το πιο πάνω ποσό και επιπλέον Φ.Π.Α. 5%. 2. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερωθούν και να προμηθευτούν τα έγγραφα της προκήρυξης, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου, ΛΩΡΕΑΝ. Διευκρινίζεται ότι δεν είναι απαραίτητο οι οικονομικοί φορείς να προμηθευτούν τα έγγραφα σε έντυπη μορφή και να πληρώσουν το αντίτιμο για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό. 3. Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη εάν καθ' οιονδήποτε τρόπο τα έγγραφα του διαγωνισμού δεν παραληφθούν έγκαιρα από τον ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα. IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: Ημερομηνία: 09/11/2012 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:00 IV.3.6) Γλώσσα(ες) στην(στις) οποία(ες) μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά, Αγγλικά IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (ανοικτή διαδικασία) Διάρκεια σε μήνες: 5 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών) IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών Ημερομηνία: 09/11/2012 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 09:30 Τόπος (κατά : Αίθουσα Συνεδριάσεων Τομέα Προσφορών Υπουργείου Άμυνας, 1ο όροφο επι της οδούκωνσταντίνου Κανάρη 8 & Προδρόμου γωνία, 2406'Εγκωμη, Λευκωσία. Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών (κατά : ναι Εκπρόσωποι του Γενικού Ελεγκτή και της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και οι υποψήφιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους. VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ (κατά : όχι VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: όχι VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά : 1. Αριθμός Διαγωνισμού που δόθηκε απο την Αναθέτουσα Αρχή: ΛίΔΜ / 08 / Τραπεζική Εγγύηση Συμμετοχής ίση με το 10% του συνολικού ποσού της προσφοράς του κάθε προσφέροντα. 3. Τραπεζική Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης ίση με το 10% του συνολικού ποσού της σύμβασης. 4. Τραπεζική Εγγύηση Καλής Λειτουργίας ίση με το 3% του συνολικού ποσού της σύμβασης. 5. Περίοδος Εκτέλεσης της Σύμβασης: Τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Σε περίπτωση που στο χρόνο παράδοσης μεσολαβεί ο μήνας Αύγουστος, αυτός δεν θα προσμετράτε. 6. Τα έγγραφα προσφοράς θα είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων προσφοροδοτών από τη Δευτέρα, 03 Σεπτεμβρίου 2012 μέχρι την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (από 08:00 μέχρι 14:00-ΩΡΑ ΚΥΠΡΟΥ). 7. Τα έγγραφα διαγωνισμού θα δίδονται στους ενδιαφερόμενους σε έντυπη μορφή αφού πληρώσουν το ποσό των 80,00 ΕΥΡΩ και επιπλέον Φ.Π.Α. 5%. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερωθούν και να προμηθευτούν τα έγγραφα της προκήρυξης, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου ΔΩΡΕΑΝ. Διευκρινίζεται ότι δεν είναι απαραίτητο οι οικονομικοί φορείς να προμηθευτούν τα έγγραφα σε έντυπη μορφή και να πληρώσουν το αντίτιμο για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό. 8. Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη εάν καθ' οιονδήποτε τρόπο τα έγγραφα του διαγωνισμού δεν παραληφθούν έγκαιρα από τον ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα. VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος Τ.Κ , 1304 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο: -ι , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): Φορέας αρμόδιος για διαδικασίες διαμεσολάβησης: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος Τ.Κ ,1304 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): htlp://www.lra.gov.cy VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: 1. Κάθε Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η Σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη ή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που προηγείται της σύναψης της Σύμβασης και για την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(ί)/2010). 2. Για την άσκηση προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, ο ενδιαφερόμενος καταβόλλει τέλος που δεν είναι επιστρεπτέο και κατατίθεται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα 3. Για τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης προσφυγής, τον τρόπο εξέτασης της και τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων του Νόμου περί των Διαδικασιών Προσφυγής τον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων του 2010 (Ν.104(ί)/2010).

18 2236 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να Ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος Τ.Κ , 1304 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): hllp://www.tra.gov.cy VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 24/08/2012 (ηη/μμ/εεεε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 1 ΤΙΤΛΟΣ ΨΥΓΕΙΑ ΝΕΡΟΥ 1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 70 ψυγεία νερού. 2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV) ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ70 ψυγεία νερού. Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): EUR 4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά 5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 2 ΤΙΤΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΟΠΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 5 ηλεκτρικά πριόνια κοπής κρέατος 2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕίΣ (CPV) ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ5 ηλεκτρικά πριόνια κοπής κρέατος Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): EUR 4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝίΑΣ ΠΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΉ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά 5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 3 ΤΙΤΛΟΣ ΨΥΓΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 40 ψυγεία οικιακού τύπου 2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV) ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ40 ψυγεία οικιακού τύπου Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): EUR 4) ΕΝΛΕίΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΉ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά 5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 4 ΤΙΤΛΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΤΑΤΩΝ 1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 10 μηχανές τηγανίσματος πατατών 2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV) ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ 10 μηχανές τηγανίσματος πατατών Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): EUR 4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΉ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά 5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΤΜΗΜΑ ΑΡίΘ. 5 ΤΙΤΛΟΣ ΑΕΡΟΦΟΥΡΝΟΙ 1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 5 αερόφουρνοι 2) ΚΟΪΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV) ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ5 αερόφουρνοι Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): EUR 4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά 5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 6 ΤΙΤΛΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΔΙΣΚΩΝ 1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 5 πλυντήρια δίσκων 2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV) ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ5 πλυντήρια δίσκων Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): EUR 4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά 5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΑΤΩΝ 1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 5 μηχανές καθαρισμού πατατών 2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕίΣ (CPV) ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ5 μηχανές καθαρισμού πατατών Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): EUR 4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΉ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά 5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 8 ΤΙΤΛΟΣ ΨΥΓΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ)

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Γ ) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 30 ψυγεία κρεάτων (καταψύκτες) 2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV) ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ30 ψυγεία κρεάτων (καταψύκτες) Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): EUR 4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤ!ΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΉ ΤΗΝ ΕΝΑΡ Ξ Η/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά ττερίπτωση) 5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΤΜΗΜΑ ΑΡϊΘ. 9 ΤΙΤΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝίΚΕΣ ΖΥΓΑΡΙΕΣ 1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 5 ηλεκτρονικές ζυγαριές 2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV) ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ5 ηλεκτρονικές ζυγαριές Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά); EUR 4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΝΑΡ ΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά 5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 10 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ-ΥΓΡΟΜΕΤΡΑ 1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 150 θερμόμετρα-υγρόμετρα 2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV) ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ150 θερμόμετρα-υγρόμετρα Κατά περίπτωση, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ (ποσά): EUR 4) ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΉ ΤΗΝ ΕΝΑΡ ΞΗ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (κατά 5) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Αριθμός 2025 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑ ί: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Δήμος Λευκωσίας, Τ.Θ , 1500 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Τεχνική Υπηρεσία, Κτίριο Λυσσαρίδη, Κλάδος'Κατασκευών, Υπόψη: κα. Ειρήνη Αντωνίου, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): 1.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχή (σε περίπτωση σύμβασης που καλύπτεται από την οδηγία 2004/18/ΕΚ) ) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): 85/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΡΙΕΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΑΓ. ΣΑΒΒΑ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Το έργο αφορά εργασίες στήριξης (στατικής Εξασφάλισης) των κτηρίων δηλαδή (α) αφαίρεση υφιστάμενης και κατασκευή νέας στέγης (β) κατεδάφιση ετοιμόρροπων τοίχων ή ετοιμόρροπων βοηθητικών κτηρίων (γ) αποκατάσταση υφιστάμενων τοιχοποιιών Η Κατηγορία του Έργου είναι ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ και κατατάσσεται στην Γ Τάξη Προϋπολογισμός Σύμβαοης:( 370,000) Αρμόδιος Λειτουργός: ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ αρ ΛΕΥΚΩΣΙΑ τηλέφωνο Περίοδος διάθεσης Εγγράφων Διαγωνισμού:Από 23/08/2012 μέχρι 4/09/2012 Προθεσμία υποβολής Προσφορών:Έως 14/09/2012 και ώρα ττ.μ. Τόπος διάθεσης Εγγράφων Διαγωνισμού:Από την ιστοσελίδα ΜΟΝΟ Τιμή διάθεσης Εγγράφων:ΔΩΡΕΑΝ ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV. 1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Ανοικτή IV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη, ενδεχομένως): IV.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί) Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω:: Σύνδεση: TED24 IV.2.4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 23/08/2012 (ηη/μμ/εεεε) VI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: Συμπληρωματικές πληροφορίες VI.3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ VI.3.1) Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση ΟΊΟ ("ED δεν είναι συμμαϊή. Σε αμφότερα

20 ΤΜΗΜΑ r 2238 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 VI.3.2) Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού Στην αρχική προκήρυξη VI.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν): Σημείο κειμένου προς προσθήκη: Προσθήκη στα Έγγραφα Διαγωνισμού, Κείμενο προς προσθήκη: Προσθήκη στα Έγγραφα Διαγωνισμού - ΕΚ ΙΙΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΗΚΑΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ VI.4) ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (κατά :: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑί 25 ΣΧΕΔΙΑ. ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΑΡ. 6 Σ1 ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ 2 ΦΟΡΕΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΥΠΩΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ. ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟ ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ Ελένης Παλαιολόγης.ραΤ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ Shortcut ίο Ελένης ΠαΛαιολόγης VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 24/08/2012 (ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 2026 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΊΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕίΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Δημοσίων Έργων, Λεωφόρος Στροβόλου 165, 2048 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπόψη: Μαρία Χάμουτα, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ: Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL): hftp://www.eprocuremenl.gov.cy Ι.2) Είδος φορέα προμηθειών: Αναθέτουσα αρχή (σε περίπτωση σύμβασης που καλύπτεται από την οδηγία 2004/18/ΕΚ) 11,1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (1.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη}: Μελέτη, Κατασκευή, Συντήρηση Κέντρου Υγείας Φυλακών και Επέκτασης Πτέρυγας 3 στις Κεντρικές Φυλακές. Αρ.διαγ.1/ ) Σύντομη περιγραφή (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Μελέτη, Κατασκευή, Συντήρηση Κέντρου Υγείας Φυλακών και Επέκτασης Πτέρυγας 3 στις Κεντρικές Φυλακές. Μ. 1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) {όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV.1.1) Είδος διαδικασίας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη): Ανοικτή IV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.2.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας (όπως αναφέρεται στην αρχική προκήρυξη, ενδεχομένως): fv.2.2) Αριθ. αναφοράς για ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες προκηρύξεις (εάν είναι γνωστοί) Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω:: Σύνδεση: TED24 IV.2,4) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 25/06/2012 (ηη/μμ/εεεε) VI.1) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ: Διόρθωση VL3) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ VI.3.1) Η τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών ή η δημοσίευση στο TED δεν είναι συμβατή. Τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή VI.3.2) Προκήρυξη ή αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού Σε αμφότερα (για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να αναφέρετε τα σχετικά αντίστοιχα έγγραφα διαγωνισμού) VI.3.3) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν): VI.3.4) Ημερομηνίες προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη {εάν υπάρχουν): Σημείο ημερομηνιών προς τροποποίηση: IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής., Αντί: 28/09/2012 (ηη/μμ/εεεε) 11:00 (ωω:λλ), Διάβαζε: 12/10/2012 (ηη/μμ/εεεε) 11:00 (ωω:λλ) VI.3.5) Διευθύνσεις και σημεία επικοινωνίας προς διόρθωση (εάν υπάρχουν): VI.3.6) Κείμενο προς προσθήκη στην αρχική προκήρυξη (εάν υπάρχουν): VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 24/08/2012 (ηη/μμ/εεεε) Αριθμός 2027 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, Αλκαίου 2, 1458 Λευκωσία, Κύπρος, Σημείο(α) επαφής: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, Υπόψη: Ζ. ΞΥΝΑΡΗ, Τηλέφωνο: , Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Φαξ:

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 43S8 ΙΙαρασκευή, 5 Ιουνίου 2009 1017 Αριθμός 1525 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 8/2009 Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ. Αριθμός 4625 Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014 1503

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ. Αριθμός 4625 Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014 1503 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4625 Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014 1503 Αριθμός 1278 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4377 ΙΙαρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2009 2287 Αριθμός 2952 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Το Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων, Τμήμα Δημόσιων Έργων, ( Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4365 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 1447 Αριθμός 2122 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Από το Τμήμα Δημοσίων Έργων (Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Αμμοχώστου)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4372 Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2009 1909 Αριθμός 2564 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4496 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 123

Αριθμός 4496 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 123 Αριθμός 4496 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 123 Αριθμός 120 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑ i: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ. Αριθμός 4434 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3527

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ. Αριθμός 4434 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3527 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4434 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3527 Αριθμός 3119 ΕΡΓΑ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012 ^ & Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012 Αριθμός 67 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο Υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 26 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Αριθμός 26 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Αριθμός 26 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ; Επαρχιακή Διοίκηση Αεμεσού,, Ανεξαρτησίας 159, 3040 Λεμεσός, Κύπρος, Σημείο(α)

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4550 Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013 245 Αριθμός 187 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 2013/S 046-073885. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αθήνα: Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 2013/S 046-073885. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/11 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:73885-2013:text:el:html GR-Αθήνα: Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 2013/S 046-073885 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 42 670. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Υπηρεσίες

2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 42 670. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 2013/S 045-072171. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 2013/S 045-072171. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:72171-2013:text:el:html GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 2013/S 045-072171 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα