[1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "[1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

Transcript

1 [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πειραιάς, 2/12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΑΑΔ 25913/35556 ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιη μετατροπή θέσεων, ένταξη και κατάταξη προσωπικού κλάδου ΠΕ Ιατρών Οδοντιάτρων σε οργανικές θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων ΕΣΥ. ΠΡΑΞΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Τρίτου άρθρου του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 25). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18, 25 και 44 του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 38 ) 4. Τις διατάξεις του άρθρου 50 Β του Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37//ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.» (Φ.Ε.Κ. Α 237). 5. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Γ.Π./οικ / Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας «Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών θέσεων μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού, στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών.» (Φ.Ε.Κ. Β 485). 6. Τις ακόλουθες Πράξεις του Διοικητή της 2 ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου μετάταξης μεταφοράς προσωπικού: ΔΑΑΔ 4733/3917/ (ΦΕΚ 336 Γ ) ΔΑΑΔ 4736/3919/ (ΦΕΚ 336 Γ ) ΔΑΑΔ 4737/3920/ (ΦΕΚ 336 Γ ) ΔΑΑΔ 4735/3918/ (ΦΕΚ 336 Γ ) ΔΑΑΔ 4746/3925/ (ΦΕΚ 336 Γ ) ΔΑΑΔ 4727/ (ΦΕΚ 336 Γ ) ΔΑΑΔ 4743/3922/ (ΦΕΚ 336 Γ ) ΔΑΑΔ 4742/3921/ (ΦΕΚ 342 Γ ) ΔΑΑΔ 4751/3930/ (ΦΕΚ 342 Γ ) ΔΑΑΔ 4745/3924/ (ΦΕΚ 342 Γ ) ΔΑΑΔ 4747/3926/ (ΦΕΚ 342 Γ ) ΔΑΑΔ 6278/5251/ (ΦΕΚ 363 Γ ) ΔΑΑΔ 6285/5256/ (ΦΕΚ 363 Γ ) ΔΑΑΔ 6275/5243/ (ΦΕΚ 363 Γ ) ΔΑΑΔ 6243/5221/ (ΦΕΚ 363 Γ )

2 [2] ΔΑΑΔ 6272/5238/ (ΦΕΚ 363 Γ ) ΔΑΑΔ 6260/5232/ (ΦΕΚ 363 Γ ) ΔΑΑΔ 6276/5249/ (ΦΕΚ 363 Γ ) ΔΑΑΔ 6257/5230/ (ΦΕΚ 363 Γ ) ΔΑΑΔ 6266/5234/ (ΦΕΚ 363 Γ ) ΔΑΑΔ 6247/5224/ (ΦΕΚ 364 Γ ) ΔΑΑΔ 6244/5222/ (ΦΕΚ 364 Γ ) ΔΑΑΔ 6273/5239/ (ΦΕΚ 365 Γ ) ΔΑΑΔ 6262/5233/ (ΦΕΚ 365 Γ ) ΔΑΑΔ 6720/5236/ (ΦΕΚ 365 Γ ) ΔΑΑΔ 6249/5226/ (ΦΕΚ 365 Γ ) ΔΑΑΔ 6250/5227/ (ΦΕΚ 365 Γ ) ΔΑΑΔ 6253/5229/ (ΦΕΚ 365 Γ ) ΔΑΑΔ 6271/5237/ (ΦΕΚ 365 Γ ) ΔΑΑΔ 7171/6067/ (ΦΕΚ 460 Γ ) Διόρθωση σφαλμάτων στις υπ αριθμ. ΔΑΑΔ 6247/5224/ και ΔΑΑΔ 6244/5222/ (ΦΕΚ 364 Γ ) Αποφάσεις Διοικητή της 2 ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου (ΦΕΚ 481 Γ ). 7. Τις υπ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.34102/ (ΑΔΑ: ΒΙΦΘΘ-Γ65) και ΔΥ1δ/Γ.Π.43698/ (ΑΔΑ: Ω5Ω2Θ-0Σ6) Αποφάσεις του Υπουργού Υγείας περί συγκρότησης του Πενταμελούς Συμβουλίου Αξιολόγησης Ιατρών της 2 ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου. 8. Την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π.οικ.42126/ εγκύκλιο του Υφυπουργού Υγείας: «Αξιολόγηση και κατάταξη στον κλάδο ιατρών οδοντιάτρων ΕΣΥ των ΠΕ ιατρών οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των Δ.Υ.Πε.». 9. Τις υπ αριθμ. 1/ , 2/ , 3/ , 4/ , 5/ , 6/ και 7/ συνεδριάσεις του Πενταμελούς Συμβουλίου Αξιολόγησης Ιατρών. 10. Το γεγονός ότι από την παρούσα Διαπιστωτική Πράξη προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Μετατρέπονται αυτοδίκαια Οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού κλάδου ΠΕ Ιατρών Οδοντιάτρων, που συστάθηκαν στη 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ. Γ.Π./οικ / Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας (Φ.Ε.Κ. Β 485), στις οποίες μεταφέρθηκαν / μετατάχθηκαν ιατρικό, οδοντιατρικό προσωπικό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4238/2014, σε οργανικές θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων ΕΣΥ. Εντάσσονται οι κατωτέρω ειδικευμένοι ιατροί και οδοντίατροι στις μετατρεπόμενες θέσεις και κατατάσσονται στους βαθμούς Διευθυντή, Επιμελητή Α και Επιμελητή Β ΕΣΥ μετά από αίτησή τους και αξιολόγηση από το Πενταμελές Συμβούλιο Αξιολόγησης Ιατρών της 2 ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, ως ακολούθως: Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ-ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 3 ΚΩΝΣΤΑ-ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ

3 [3] 4 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 5 ΜΑΥΡΙΚΟΥ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 6 ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΑΝ ΧΑΜΠΑΡΤΣΟΥΜ ΑΡΤΙΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 7 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 8 ΤΖΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ω.Ρ.Λ. 9 ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΔΥ-ΜΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 1 ΑΝΔΡΟΜΙΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ 3 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 4 ΚΕΜΕΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 5 ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 6 ΜΑΤΕΕΣΚΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΧΑΕΛΛΑ 7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 8 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 9 ΣΤΕΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 10 ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 11 ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 1 ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 3 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 4 ΜΑΝΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 5 ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 3 ΜΠΑΝΖΙ ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΣΑΪΜΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 4 ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 5 ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 1 ΝΤΑΛΛΑ-ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ) 1 ΓΚΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΘΗΡΕΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 3 ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

4 [4] 4 ΚΙΑΣΣΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 5 ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1 ΑΝΝΙΝΟΥ ΑΡΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 3 ΚΑΪΤΟΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΚΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 4 ΚΑΚΛΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 5 ΚΑΣΣΙΣ ΧΑΝΝΑ ΤΖΕΡΙΟΣ Ω.Ρ.Λ. 6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 7 ΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 8 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ-ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 9 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 10 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 11 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 1 ΣΙΑΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 1 ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 ΓΚΙΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΡΕΡ ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΑΜΠΝΤΕΛ-ΑΦΟΥ Ω.Ρ.Λ. 3 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 4 ΚΟΚΚΟΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 5 ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ-ΑΞΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 6 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΙΡΑΝΤΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 7 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 8 ΣΕΒΕΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 9 ΤΖΗΜΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 10 ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 11 ΧΑΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 2 ΓΚΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 3 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 1 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

5 [5] ΠΕΔΥ-ΜΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1 ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΡΟΔΟΥ 1 ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΩ 1 ΧΝΟΥΦ ΝΙΚΟΛΑ ΜΠΑΝΤΑΛΙ Ω.Ρ.Λ. ΠΕΔΥ-ΜΥ ΣΑΜΟΥ 1 ΚΑΚΑΝΤΩΝΗΣ ΟΘΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ- ΜΥ ΧΙΟΥ 1 ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΒΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 3 ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Α α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΔΥ- ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2 ΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 ΒΑΛΑΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 4 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 5 ΒΩΤΤΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 6 ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 7 ΔΡΙΜΙΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 8 ΖΑΧΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 9 ΙΓΓΛΕΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 10 ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 11 ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 12 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 13 ΚΕΛΕΣΗ ΔΑΦΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 14 ΚΟΛΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 15 ΚΟΤΟΥΛΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΙΤΑΛΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 16 ΚΟΥΖΙΛΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 17 ΚΟΥΜΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΧΑΗΛ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 18 ΚΡΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 19 ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 20 ΜΑΛΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 21 ΜΑΣΤΟΡΗ ΓΚΑΜΠΙ ΤΖΩΡΤΖ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 22 ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ 23 ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 24 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 25 ΜΠΟΥΡΘΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

6 [6] 26 ΟΥΑΝΗΣ-ΣΕΝΟΥΝΤΑ ΜΑΓΚΝΤΙ ΣΟΥΜΠΧΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 27 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 28 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ 29 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 30 ΠΑΤΣΑΛΙΔΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΑΔΗ ΑΓΝΗ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 31 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 32 ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 33 ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 34 ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 35 ΣΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 36 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 37 ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 38 ΣΚΙΑΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 39 ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ 40 ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 41 ΣΤΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΜΙΚΡΟΒ/ΛΟΓΙΑ) 42 ΤΣΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 43 ΤΣΙΜΟΡΟΖΙ ΝΑΝΤΙΑ ΤΖΙΟΒΑΝΝΙ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 44 ΦΑΣΟΥΛΑ- ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 45 ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 46 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 47 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 48 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ- 49 ΨΑΡΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 1 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 3 ΒΟΥΓΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 4 ΒΡΥΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 5 ΓΚΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 6 ΓΛΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 7 ΔΑΓΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 8 ΖΕΠΠΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 9 ΚΑΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 10 ΚΑΨΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ω.Ρ.Λ. 11 ΜΑΝΔΕΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 12 ΜΑΟΥΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 13 ΟΥΖΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 14 ΠΑΠΑΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 15 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ω.Ρ.Λ. 16 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ω.Ρ.Λ. 17 ΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

7 [7] 18 ΣΚΟΥΡΤΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 19 ΣΟΛΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 20 ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 21 ΦΙΛΙΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ 22 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1 ΔΑΝΔΑΛΗ ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 3 ΚΑΡΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 4 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΜΙΚΡ/ΛΟΓΙΑ) 5 ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 6 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 7 ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΜΙΚΡΟΒ/ΛΟΓΙΑ) 8 ΜΑΝΤΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 9 ΜΠΟΖΟΒΙΤΗ ΓΚΟΥΤΣΟΥ ΝΤΙΑΝΑ- ΚΟΡΝΕΛΙΟ-ΑΝΤΡΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΑΝΟΥΕΛΑ 10 ΜΠΟΖΟΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 11 ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 12 ΠΟΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 13 ΡΑΚΟΒΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 14 ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 15 ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 1 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 2 ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ ΤΖΑΜΙΛ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 3 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 4 ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 6 ΜΠΑΡΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 7 ΜΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 8 ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 9 ΝΤΟΥΜΠΟΒΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 10 ΣΟΥΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 11 ΣΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 12 ΤΕΡΜΙΝΕ ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΜΠΡΟΥΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 13 ΤΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 14 ΤΟΜΠΡΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 15 ΤΡΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 16 ΤΣΕΚΕΡΗ-ΕΡΡΙΠΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 17 ΤΣΕΡΚΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 18 ΦΙΛΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 19 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

8 [8] 20 ΦΩΚΑΕΥΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 21 ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 2 ΚΟΡΚΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 3 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 4 ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 5 ΜΑΝΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 6 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 7 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 8 ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΗΛΙΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 9 ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 10 ΣΚΟΥΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 11 ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 12 ΤΣΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 13 ΤΥΡΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΒΛΑΣΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 14 ΧΑΛΑΦ ΜΑΝΣΟΥΡ ΕΪΝΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 2 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 3 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 1 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 3 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 4 ΓΙΑΓΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 5 ΔΕΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 6 ΖΑΛΑΧΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 7 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 8 ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 9 ΚΑΪΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 10 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 11 ΚΑΡΛΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 12 ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 13 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ω.Ρ.Λ. 14 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16 ΠΟΝΗΡΑΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 17 ΣΑΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 18 ΤΖΑΦΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ -

9 [9] 19 ΦΩΤΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 20 ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ω.Ρ.Λ. 21 ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ) 1 ΒΑΛΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 2 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ 3 ΛΕΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 4 ΜΟΛΙΝΑ-ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ 5 ΣΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 6 ΤΡΑΓΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 7 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΔΥ- ΜΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1 ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 2 ΑΝΝΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ω.Ρ.Λ. 3 ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 4 ΒΑΜΒΟΥΝΗ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 5 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ω.Ρ.Λ. 7 ΖΑΝΝΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 8 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 9 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΔΕΣΔΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 10 ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 11 ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 12 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 13 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 14 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 15 ΚΛΙΟΥΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 16 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 17 ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΘΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 18 ΚΟΥΣΚΟΥΜΒΕΚΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 19 ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 22 ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ω.Ρ.Λ. 23 ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 24 ΛΙΩΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 25 ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ ΜΙΝΩΣ ΜΑΡΚΟΣ Ω.Ρ.Λ. 26 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 27 ΜΑΡΜΟΥΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 28 ΜΕΛΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

10 [10] 29 ΜΠΟΥΡΑΪΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 30 ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 31 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 32 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 33 ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 34 ΠΛΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 35 ΣΙΑΤΕΡΛΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 36 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 37 ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 38 ΧΑΤΖΗΑΛΙ ΧΑΛΙΝΤ ΑΜΠΝΤΕΛΡΑΧΗΜ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 39 ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 1 ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 3 ΛΥΤΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 4 ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 5 ΜΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 6 ΞΕΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 7 ΠΑΡΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 8 ΧΙΟΥΤΑΚΟΣ-ΧΙΟΥΤΑΚΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 1 ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΠΑΣΣΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ω.Ρ.Λ. 3 ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 4 ΠΟΥΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 5 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΔΥ-ΜΥ ΜΕΓΑΡΩΝ 1 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 2 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 3 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 4 ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ω.Ρ.Λ. 5 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 6 ΣΤΑΜΠΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 7 ΤΣΟΡΒΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1 ΑΠΛΑΔΑ ΟΛΓΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΚΑΡΑΒΑ ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 4 ΚΟΤΣΟΚΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 5 ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ -

11 [11] 6 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 7 ΤΙΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 8 ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΙΛΙΟΥ 1 ΔΡΟΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΔΡΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 3 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 4 ΚΑΡΜΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 5 ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ω.Ρ.Λ. 6 ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 7 ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 8 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 9 ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 10 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 11 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 12 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 13 ΣΚΙΑΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 14 ΣΤΑΘΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 15 ΦΩΤΙΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 2 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 3 ΑΠΟΛΛΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 4 ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ ΟΘΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 5 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ω.Ρ.Λ. 6 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 7 ΒΟΥΝΑΤΣΗ-ΠΟΠΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 8 ΒΡΕΤΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 9 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 10 ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 11 ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 12 ΕΛ ΣΙΟΥΦΙ ΜΠΑΣΣΑΜ ΓΙΟΥΣΕΦ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 13 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 14 ΖΑΝΝΙΚΟΥ ΜΑΡΓΙΕΤΤΑ ΜΑΡΚΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 15 ΖΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 16 ΚΑΜΠΟΛΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 17 ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 18 ΚΟΚΟΤΗ ΜΑΡΘΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 19 ΚΟΚΟΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 20 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

12 [12] 21 ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 22 ΚΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 23 ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 24 ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 25 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 26 ΛΕΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 27 ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 28 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 29 ΜΑΓΓΟΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 30 ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 31 ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 32 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 33 ΠΑΠΠΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 34 ΠΑΣΧΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ω.Ρ.Λ. 35 ΠΑΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 36 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 37 ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 38 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 39 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 40 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 41 ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ω.Ρ.Λ. 42 ΣΑΡΑΝΤΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 43 ΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 44 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 45 ΣΥΜΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 46 ΣΥΡΙΒΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 47 ΣΧΟΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 48 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΑΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ω.Ρ.Λ. 49 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 50 ΤΖΟΥΝΟΥΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 51 ΤΟΝΕΛΛΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΥΜΠΕΡΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 52 ΤΣΙΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 53 ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 54 ΦΑΡΜΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 55 ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 56 ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ω.Ρ.Λ. 57 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 58 ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 59 ΞΑΝΘΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ 1 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2 ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 3 ΚΑΤΣΙΝΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

13 [13] 4 ΚΟΥΒΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 6 ΜΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 7 ΜΠΛΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 8 ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 9 ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΩΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ω.Ρ.Λ. 10 ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 11 ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 1 ΑΣΗΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 3 ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 4 ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 5 ΜΙΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 7 ΣΚΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 8 ΣΥΡΜΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 9 ΤΡΙΒΥΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1 ΑΜΠΝΤΙΝ ΙΩΣΗΦ-ΡΑΜΕΧ ΡΑΚΙΦ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2 ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΣΤΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 3 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΑΓΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 4 ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 5 ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΓΛΑΪΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 6 ΜΠΟΥΚΑΓΙΕ ΜΟΥΝΙΡ ΑΧΜΕΝΤ Ω.Ρ.Λ. 7 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΤΤΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 8 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 9 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 10 ΣΟΚΑΤ ΑΛΗΜ ΜΟΥΣΤΑΚ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΧΜΕΝΤ 11 ΤΡΙΑΛΩΝΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 12 ΤΖΑΦΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 13 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΡΟΔΟΥ 1 ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 3 ΔΙΑΜΑΝΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ-ΚΩΝ/ΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 4 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 5 ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 6 ΚΟΡΔΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 7 ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ-ΑΤΤΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 8 ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

14 [14] 10 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 11 ΣΑΡΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΩ 1 ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 2 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΩ (ΚΑΛΥΜΝΟΣ) 1 ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΠΗΤΕΡ ΦΙΛΙΠΠΟΣ- ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΛΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1 ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΑΤΜΟΥ 1 ΜΑΚΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΣΑΜΟΥ 1 ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2 ΛΑΓΑΣΤΗ ΣΤΕΛΙΑ ΜΗΝΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 3 ΣΑΚΛΑΣ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 4 ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 5 ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 1 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΤΟΪΚΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 3 ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 4 ΠΙΝΤΙΚΑΝΟΥ ΜΟΝΙΚΑ ΛΙΒΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 ΠΙΤΣΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ω.Ρ.Λ. 6 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΧΙΟΥ 1 ΝΙΚΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2 ΤΑΝΑΪΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1 ΜΑΝΙΑΤΗ-ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 2 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 3 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 4 ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Β α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΒΕΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΜΗΤΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 3 ΒΗΧΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΣ

15 [15] ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 1 ΓΕΡΑΙΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ) 1 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΡΟΔΟΥ 1 ΠΙΖΗΜΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Μ.Υ. ΕΟΠΥΥ 1 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2 ΑΜΠΑΡΤΣΟΥΜΙΑΝ ΚΑΡΙΝΕ ΓΕΝ.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Μ.Υ. ΕΟΠΥΥ 1 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2 ΑΜΠΑΡΤΣΟΥΜΙΑΝ ΚΑΡΙΝΕ ΓΕΝ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Μ.Υ. ΕΟΠΥΥ 1 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2 ΑΜΠΑΡΤΣΟΥΜΙΑΝ ΚΑΡΙΝΕ ΓΕΝ.ΙΑΤΡΟΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 3 ΖΑΝ ΤΣΕΧΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 4 ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 25

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3418 19 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 40697 Ένταξη ιατρών σε θέσεις κλάδου Ε.Σ.Υ.. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΕΥΠΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΕΥΠΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΕΥΠΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ Σας ενημερώνουμε αναφορικά με τις 2 πρώτες δικασίμους για το πρώην ΙΚΑ Πειραιά κλπ. για τη διεκδίκηση του οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7254

Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7254 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7254 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Αθήνα, 2/ 12 / 2014 Αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π. οικ. 104770 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1 /4/ 2015 Αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Β Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 30-10-2013 162306/ 2/

Μαρούσι, 30-10-2013 162306/ 2/ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7253. ΘΕΜΑ : Μετάταξη ιατρικού/οδοντιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού προσωπικού στην 1 η Δ.Υ.Πε. Αττικής.

Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7253. ΘΕΜΑ : Μετάταξη ιατρικού/οδοντιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού προσωπικού στην 1 η Δ.Υ.Πε. Αττικής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7253 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 991/Β/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-04-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.34715 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΘ-ΨΜΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΘ-ΨΜΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 1 / 7/ 2013 Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 63056 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22/5/ 2014. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. Οικ. 44728

Αθήνα, 22/5/ 2014. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. Οικ. 44728 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες: Μαριάνθη Κατσάνη Τηλέφωνο : 2132161224 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι 14/7/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8589

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1 500 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 2 6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 0 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ_ΛΙΣΤΑ_ΜΕ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΕΛΙΚΗ_ΛΙΣΤΑ_ΜΕ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Κ ΓΡΙΒΑ 34 30100 2641048017 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΥΦΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 13-05 - 2011 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.821 / 1036Δ / 54399 / Ζ1

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 13-05 - 2011 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.821 / 1036Δ / 54399 / Ζ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 10/ 6/ 2011 Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 65813 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276963/41119/36197/18185 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276963/41119/36197/18185 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 19:49:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276963/41119/36197/18185

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130

ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130 ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ 130 Α/Α ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ AMKA 1 ΑΒΔΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 30076501987 3507 2 3 4 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΩΘ-ΔΨΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΕΙΩΘ-ΔΨΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 22/1/ 2013 Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 7959 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τμηματάρχης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.58002

Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.58002 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 15 / 9 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.58002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1210 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./14/10343 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΝΒ-Τ1Υ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 12-01-2012 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 105/3628 ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιατροί Πειραιώς ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Ιατροί Πειραιώς ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ιατροί Πειραιώς ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 137 2104137720 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 58 2104131448 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κατάταξη (διορισμός) επιτυχόντων υποψηφίων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα».

ΘΕΜΑ: «Κατάταξη (διορισμός) επιτυχόντων υποψηφίων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15.68 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.2 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.34 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.38 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13.56 0 8 4 0 0 4 3 0 0 0 0 1

15.68 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.2 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.34 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14.38 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13.56 0 8 4 0 0 4 3 0 0 0 0 1 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑ Α/Α ID ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜ.ΓΕΝ. ΦΥΛΟ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΙΔ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ/ΤΜ.ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 30/05/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΠΡ/ΛΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔ.ΥΠΟΨ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 `ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Θέσεις ειδίκευσης: 4 Χρόνος: 2 χρόνια Αιτήσεις σε αναμονή: 0 Κενές θέσεις: 2

Σελίδα 1 από 13 `ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Θέσεις ειδίκευσης: 4 Χρόνος: 2 χρόνια Αιτήσεις σε αναμονή: 0 Κενές θέσεις: 2 `ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Θέσεις ειδίκευσης: 4 Χρόνος: 2 χρόνια Αιτήσεις σε αναμονή: 0 Κενές θέσεις: 2 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΜΕΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 1649/29-6-2015 Σελίδα 1 από 13 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα