[1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "[1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

Transcript

1 [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πειραιάς, 2/12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΑΑΔ 25913/35556 ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιη μετατροπή θέσεων, ένταξη και κατάταξη προσωπικού κλάδου ΠΕ Ιατρών Οδοντιάτρων σε οργανικές θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων ΕΣΥ. ΠΡΑΞΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Τρίτου άρθρου του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 25). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18, 25 και 44 του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 38 ) 4. Τις διατάξεις του άρθρου 50 Β του Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37//ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.» (Φ.Ε.Κ. Α 237). 5. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Γ.Π./οικ / Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας «Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών θέσεων μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού, στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών.» (Φ.Ε.Κ. Β 485). 6. Τις ακόλουθες Πράξεις του Διοικητή της 2 ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου μετάταξης μεταφοράς προσωπικού: ΔΑΑΔ 4733/3917/ (ΦΕΚ 336 Γ ) ΔΑΑΔ 4736/3919/ (ΦΕΚ 336 Γ ) ΔΑΑΔ 4737/3920/ (ΦΕΚ 336 Γ ) ΔΑΑΔ 4735/3918/ (ΦΕΚ 336 Γ ) ΔΑΑΔ 4746/3925/ (ΦΕΚ 336 Γ ) ΔΑΑΔ 4727/ (ΦΕΚ 336 Γ ) ΔΑΑΔ 4743/3922/ (ΦΕΚ 336 Γ ) ΔΑΑΔ 4742/3921/ (ΦΕΚ 342 Γ ) ΔΑΑΔ 4751/3930/ (ΦΕΚ 342 Γ ) ΔΑΑΔ 4745/3924/ (ΦΕΚ 342 Γ ) ΔΑΑΔ 4747/3926/ (ΦΕΚ 342 Γ ) ΔΑΑΔ 6278/5251/ (ΦΕΚ 363 Γ ) ΔΑΑΔ 6285/5256/ (ΦΕΚ 363 Γ ) ΔΑΑΔ 6275/5243/ (ΦΕΚ 363 Γ ) ΔΑΑΔ 6243/5221/ (ΦΕΚ 363 Γ )

2 [2] ΔΑΑΔ 6272/5238/ (ΦΕΚ 363 Γ ) ΔΑΑΔ 6260/5232/ (ΦΕΚ 363 Γ ) ΔΑΑΔ 6276/5249/ (ΦΕΚ 363 Γ ) ΔΑΑΔ 6257/5230/ (ΦΕΚ 363 Γ ) ΔΑΑΔ 6266/5234/ (ΦΕΚ 363 Γ ) ΔΑΑΔ 6247/5224/ (ΦΕΚ 364 Γ ) ΔΑΑΔ 6244/5222/ (ΦΕΚ 364 Γ ) ΔΑΑΔ 6273/5239/ (ΦΕΚ 365 Γ ) ΔΑΑΔ 6262/5233/ (ΦΕΚ 365 Γ ) ΔΑΑΔ 6720/5236/ (ΦΕΚ 365 Γ ) ΔΑΑΔ 6249/5226/ (ΦΕΚ 365 Γ ) ΔΑΑΔ 6250/5227/ (ΦΕΚ 365 Γ ) ΔΑΑΔ 6253/5229/ (ΦΕΚ 365 Γ ) ΔΑΑΔ 6271/5237/ (ΦΕΚ 365 Γ ) ΔΑΑΔ 7171/6067/ (ΦΕΚ 460 Γ ) Διόρθωση σφαλμάτων στις υπ αριθμ. ΔΑΑΔ 6247/5224/ και ΔΑΑΔ 6244/5222/ (ΦΕΚ 364 Γ ) Αποφάσεις Διοικητή της 2 ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου (ΦΕΚ 481 Γ ). 7. Τις υπ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.34102/ (ΑΔΑ: ΒΙΦΘΘ-Γ65) και ΔΥ1δ/Γ.Π.43698/ (ΑΔΑ: Ω5Ω2Θ-0Σ6) Αποφάσεις του Υπουργού Υγείας περί συγκρότησης του Πενταμελούς Συμβουλίου Αξιολόγησης Ιατρών της 2 ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου. 8. Την υπ αριθμ. Υ10α/Γ.Π.οικ.42126/ εγκύκλιο του Υφυπουργού Υγείας: «Αξιολόγηση και κατάταξη στον κλάδο ιατρών οδοντιάτρων ΕΣΥ των ΠΕ ιατρών οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των Δ.Υ.Πε.». 9. Τις υπ αριθμ. 1/ , 2/ , 3/ , 4/ , 5/ , 6/ και 7/ συνεδριάσεις του Πενταμελούς Συμβουλίου Αξιολόγησης Ιατρών. 10. Το γεγονός ότι από την παρούσα Διαπιστωτική Πράξη προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Μετατρέπονται αυτοδίκαια Οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού κλάδου ΠΕ Ιατρών Οδοντιάτρων, που συστάθηκαν στη 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ. Γ.Π./οικ / Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας (Φ.Ε.Κ. Β 485), στις οποίες μεταφέρθηκαν / μετατάχθηκαν ιατρικό, οδοντιατρικό προσωπικό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4238/2014, σε οργανικές θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων ΕΣΥ. Εντάσσονται οι κατωτέρω ειδικευμένοι ιατροί και οδοντίατροι στις μετατρεπόμενες θέσεις και κατατάσσονται στους βαθμούς Διευθυντή, Επιμελητή Α και Επιμελητή Β ΕΣΥ μετά από αίτησή τους και αξιολόγηση από το Πενταμελές Συμβούλιο Αξιολόγησης Ιατρών της 2 ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, ως ακολούθως: Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ-ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 3 ΚΩΝΣΤΑ-ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ

3 [3] 4 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 5 ΜΑΥΡΙΚΟΥ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 6 ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΑΝ ΧΑΜΠΑΡΤΣΟΥΜ ΑΡΤΙΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 7 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 8 ΤΖΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ω.Ρ.Λ. 9 ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΔΥ-ΜΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 1 ΑΝΔΡΟΜΙΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ 3 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 4 ΚΕΜΕΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 5 ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 6 ΜΑΤΕΕΣΚΟΥ-ΡΩΜΑΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΧΑΕΛΛΑ 7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 8 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 9 ΣΤΕΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 10 ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 11 ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 1 ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 3 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 4 ΜΑΝΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 5 ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 3 ΜΠΑΝΖΙ ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΣΑΪΜΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 4 ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 5 ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 1 ΝΤΑΛΛΑ-ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ) 1 ΓΚΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΘΗΡΕΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 3 ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

4 [4] 4 ΚΙΑΣΣΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 5 ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1 ΑΝΝΙΝΟΥ ΑΡΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 3 ΚΑΪΤΟΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΚΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 4 ΚΑΚΛΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 5 ΚΑΣΣΙΣ ΧΑΝΝΑ ΤΖΕΡΙΟΣ Ω.Ρ.Λ. 6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 7 ΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 8 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ-ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 9 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 10 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 11 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 1 ΣΙΑΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 1 ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 ΓΚΙΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΡΕΡ ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΑΜΠΝΤΕΛ-ΑΦΟΥ Ω.Ρ.Λ. 3 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 4 ΚΟΚΚΟΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 5 ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ-ΑΞΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 6 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΙΡΑΝΤΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 7 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 8 ΣΕΒΕΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 9 ΤΖΗΜΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 10 ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 11 ΧΑΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 2 ΓΚΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 3 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 1 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

5 [5] ΠΕΔΥ-ΜΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1 ΤΣΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΡΟΔΟΥ 1 ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΩ 1 ΧΝΟΥΦ ΝΙΚΟΛΑ ΜΠΑΝΤΑΛΙ Ω.Ρ.Λ. ΠΕΔΥ-ΜΥ ΣΑΜΟΥ 1 ΚΑΚΑΝΤΩΝΗΣ ΟΘΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ- ΜΥ ΧΙΟΥ 1 ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΒΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 3 ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Α α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΔΥ- ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2 ΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 ΒΑΛΑΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 4 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 5 ΒΩΤΤΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 6 ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 7 ΔΡΙΜΙΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 8 ΖΑΧΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 9 ΙΓΓΛΕΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 10 ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 11 ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 12 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 13 ΚΕΛΕΣΗ ΔΑΦΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 14 ΚΟΛΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 15 ΚΟΤΟΥΛΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΙΤΑΛΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 16 ΚΟΥΖΙΛΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 17 ΚΟΥΜΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΧΑΗΛ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 18 ΚΡΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 19 ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 20 ΜΑΛΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 21 ΜΑΣΤΟΡΗ ΓΚΑΜΠΙ ΤΖΩΡΤΖ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 22 ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ 23 ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 24 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 25 ΜΠΟΥΡΘΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

6 [6] 26 ΟΥΑΝΗΣ-ΣΕΝΟΥΝΤΑ ΜΑΓΚΝΤΙ ΣΟΥΜΠΧΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 27 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 28 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ 29 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 30 ΠΑΤΣΑΛΙΔΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΑΔΗ ΑΓΝΗ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 31 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 32 ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 33 ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 34 ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 35 ΣΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 36 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 37 ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 38 ΣΚΙΑΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 39 ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ 40 ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 41 ΣΤΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΜΙΚΡΟΒ/ΛΟΓΙΑ) 42 ΤΣΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 43 ΤΣΙΜΟΡΟΖΙ ΝΑΝΤΙΑ ΤΖΙΟΒΑΝΝΙ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 44 ΦΑΣΟΥΛΑ- ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 45 ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΜΙΧΑΗΛ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 46 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 47 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 48 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ- 49 ΨΑΡΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 1 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 3 ΒΟΥΓΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 4 ΒΡΥΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 5 ΓΚΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 6 ΓΛΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 7 ΔΑΓΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 8 ΖΕΠΠΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 9 ΚΑΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 10 ΚΑΨΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ω.Ρ.Λ. 11 ΜΑΝΔΕΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 12 ΜΑΟΥΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 13 ΟΥΖΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 14 ΠΑΠΑΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 15 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ω.Ρ.Λ. 16 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ω.Ρ.Λ. 17 ΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

7 [7] 18 ΣΚΟΥΡΤΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 19 ΣΟΛΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 20 ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 21 ΦΙΛΙΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ 22 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1 ΔΑΝΔΑΛΗ ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 3 ΚΑΡΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 4 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΜΙΚΡ/ΛΟΓΙΑ) 5 ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 6 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 7 ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΜΙΚΡΟΒ/ΛΟΓΙΑ) 8 ΜΑΝΤΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 9 ΜΠΟΖΟΒΙΤΗ ΓΚΟΥΤΣΟΥ ΝΤΙΑΝΑ- ΚΟΡΝΕΛΙΟ-ΑΝΤΡΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΑΝΟΥΕΛΑ 10 ΜΠΟΖΟΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 11 ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 12 ΠΟΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 13 ΡΑΚΟΒΙΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 14 ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 15 ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 1 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 2 ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ ΤΖΑΜΙΛ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 3 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 4 ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 6 ΜΠΑΡΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 7 ΜΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 8 ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 9 ΝΤΟΥΜΠΟΒΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 10 ΣΟΥΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 11 ΣΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 12 ΤΕΡΜΙΝΕ ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΜΠΡΟΥΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 13 ΤΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 14 ΤΟΜΠΡΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 15 ΤΡΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 16 ΤΣΕΚΕΡΗ-ΕΡΡΙΠΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 17 ΤΣΕΡΚΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 18 ΦΙΛΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 19 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

8 [8] 20 ΦΩΚΑΕΥΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 21 ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 2 ΚΟΡΚΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 3 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 4 ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 5 ΜΑΝΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 6 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 7 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 8 ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΗΛΙΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 9 ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 10 ΣΚΟΥΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 11 ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 12 ΤΣΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 13 ΤΥΡΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΒΛΑΣΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 14 ΧΑΛΑΦ ΜΑΝΣΟΥΡ ΕΪΝΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 2 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 3 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 1 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 3 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 4 ΓΙΑΓΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 5 ΔΕΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 6 ΖΑΛΑΧΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 7 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 8 ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 9 ΚΑΪΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 10 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 11 ΚΑΡΛΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 12 ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 13 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ω.Ρ.Λ. 14 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16 ΠΟΝΗΡΑΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 17 ΣΑΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 18 ΤΖΑΦΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ -

9 [9] 19 ΦΩΤΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 20 ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ω.Ρ.Λ. 21 ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ) 1 ΒΑΛΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 2 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ 3 ΛΕΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 4 ΜΟΛΙΝΑ-ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ 5 ΣΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 6 ΤΡΑΓΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 7 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΔΥ- ΜΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1 ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 2 ΑΝΝΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ω.Ρ.Λ. 3 ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 4 ΒΑΜΒΟΥΝΗ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 5 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ω.Ρ.Λ. 7 ΖΑΝΝΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 8 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 9 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΝΑΔΕΣΔΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 10 ΚΑΚΟΥΡΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 11 ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 12 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 13 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 14 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 15 ΚΛΙΟΥΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 16 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ- ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 17 ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΘΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 18 ΚΟΥΣΚΟΥΜΒΕΚΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 19 ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 22 ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ω.Ρ.Λ. 23 ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 24 ΛΙΩΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 25 ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ ΜΙΝΩΣ ΜΑΡΚΟΣ Ω.Ρ.Λ. 26 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 27 ΜΑΡΜΟΥΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 28 ΜΕΛΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

10 [10] 29 ΜΠΟΥΡΑΪΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 30 ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 31 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 32 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 33 ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 34 ΠΛΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 35 ΣΙΑΤΕΡΛΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 36 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 37 ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 38 ΧΑΤΖΗΑΛΙ ΧΑΛΙΝΤ ΑΜΠΝΤΕΛΡΑΧΗΜ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 39 ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 1 ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 3 ΛΥΤΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 4 ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 5 ΜΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 6 ΞΕΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 7 ΠΑΡΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 8 ΧΙΟΥΤΑΚΟΣ-ΧΙΟΥΤΑΚΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 1 ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΠΑΣΣΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ω.Ρ.Λ. 3 ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 4 ΠΟΥΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 5 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΔΥ-ΜΥ ΜΕΓΑΡΩΝ 1 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 2 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 3 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 4 ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ω.Ρ.Λ. 5 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 6 ΣΤΑΜΠΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 7 ΤΣΟΡΒΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1 ΑΠΛΑΔΑ ΟΛΓΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΚΑΡΑΒΑ ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 4 ΚΟΤΣΟΚΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 5 ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ -

11 [11] 6 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 7 ΤΙΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 8 ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΙΛΙΟΥ 1 ΔΡΟΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΔΡΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 3 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 4 ΚΑΡΜΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 5 ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ω.Ρ.Λ. 6 ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 7 ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 8 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 9 ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 10 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 11 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 12 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 13 ΣΚΙΑΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 14 ΣΤΑΘΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 15 ΦΩΤΙΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 2 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 3 ΑΠΟΛΛΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 4 ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ ΟΘΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 5 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ω.Ρ.Λ. 6 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 7 ΒΟΥΝΑΤΣΗ-ΠΟΠΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 8 ΒΡΕΤΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 9 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 10 ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 11 ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 12 ΕΛ ΣΙΟΥΦΙ ΜΠΑΣΣΑΜ ΓΙΟΥΣΕΦ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 13 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 14 ΖΑΝΝΙΚΟΥ ΜΑΡΓΙΕΤΤΑ ΜΑΡΚΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 15 ΖΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 16 ΚΑΜΠΟΛΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 17 ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 18 ΚΟΚΟΤΗ ΜΑΡΘΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 19 ΚΟΚΟΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 20 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

12 [12] 21 ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 22 ΚΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 23 ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 24 ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 25 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 26 ΛΕΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 27 ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 28 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 29 ΜΑΓΓΟΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 30 ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 31 ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 32 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 33 ΠΑΠΠΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 34 ΠΑΣΧΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ω.Ρ.Λ. 35 ΠΑΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 36 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 37 ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 38 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 39 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 40 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 41 ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ω.Ρ.Λ. 42 ΣΑΡΑΝΤΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 43 ΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 44 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 45 ΣΥΜΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 46 ΣΥΡΙΒΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 47 ΣΧΟΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 48 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΑΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ω.Ρ.Λ. 49 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 50 ΤΖΟΥΝΟΥΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 51 ΤΟΝΕΛΛΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΥΜΠΕΡΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 52 ΤΣΙΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 53 ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 54 ΦΑΡΜΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 55 ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 56 ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ω.Ρ.Λ. 57 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 58 ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 59 ΞΑΝΘΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ 1 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2 ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 3 ΚΑΤΣΙΝΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

13 [13] 4 ΚΟΥΒΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 6 ΜΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 7 ΜΠΛΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 8 ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 9 ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΩΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ω.Ρ.Λ. 10 ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 11 ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 1 ΑΣΗΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 3 ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 4 ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 5 ΜΙΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 7 ΣΚΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 8 ΣΥΡΜΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 9 ΤΡΙΒΥΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1 ΑΜΠΝΤΙΝ ΙΩΣΗΦ-ΡΑΜΕΧ ΡΑΚΙΦ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2 ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΣΤΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 3 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΑΓΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 4 ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 5 ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΓΛΑΪΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 6 ΜΠΟΥΚΑΓΙΕ ΜΟΥΝΙΡ ΑΧΜΕΝΤ Ω.Ρ.Λ. 7 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΤΤΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 8 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 9 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 10 ΣΟΚΑΤ ΑΛΗΜ ΜΟΥΣΤΑΚ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΧΜΕΝΤ 11 ΤΡΙΑΛΩΝΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 12 ΤΖΑΦΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 13 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΡΟΔΟΥ 1 ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 3 ΔΙΑΜΑΝΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ-ΚΩΝ/ΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 4 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 5 ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 6 ΚΟΡΔΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 7 ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ-ΑΤΤΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 8 ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

14 [14] 10 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 11 ΣΑΡΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΩ 1 ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 2 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΚΩ (ΚΑΛΥΜΝΟΣ) 1 ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΠΗΤΕΡ ΦΙΛΙΠΠΟΣ- ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΛΕΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1 ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΑΤΜΟΥ 1 ΜΑΚΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΣΑΜΟΥ 1 ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2 ΛΑΓΑΣΤΗ ΣΤΕΛΙΑ ΜΗΝΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 3 ΣΑΚΛΑΣ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 4 ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 5 ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ 1 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΤΟΪΚΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 2 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 3 ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 4 ΠΙΝΤΙΚΑΝΟΥ ΜΟΝΙΚΑ ΛΙΒΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 ΠΙΤΣΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ω.Ρ.Λ. 6 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΧΙΟΥ 1 ΝΙΚΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2 ΤΑΝΑΪΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 1 ΜΑΝΙΑΤΗ-ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 2 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - 3 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 4 ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Β α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΒΕΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΜΗΤΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 3 ΒΗΧΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΣ

15 [15] ΠΕΔΥ-ΜΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 1 ΓΕΡΑΙΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ) 1 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΔΥ-ΜΥ ΡΟΔΟΥ 1 ΠΙΖΗΜΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΕΥΠΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ TO EΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ ΚΑΙ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΕΥΠΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ TO EΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ ΚΑΙ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ (07-10-12) ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΕΥΠΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ TO EΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σας ενημερώνουμε για την πορεία κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 `ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Θέσεις ειδίκευσης: 4 Χρόνος: 2 χρόνια Αιτήσεις σε αναμονή: 0 Κενές θέσεις: 2

Σελίδα 1 από 13 `ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Θέσεις ειδίκευσης: 4 Χρόνος: 2 χρόνια Αιτήσεις σε αναμονή: 0 Κενές θέσεις: 2 `ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Θέσεις ειδίκευσης: 4 Χρόνος: 2 χρόνια Αιτήσεις σε αναμονή: 0 Κενές θέσεις: 2 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΜΕΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 1649/29-6-2015 Σελίδα 1 από 13 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 2ης Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 2ης Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 2ης Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 18-10-2016 ΑΠ ΗΜΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Τ ΝΟΜΟΣ 1 ΝΟΜΟΣ 2 1 1 10258 10/2/2016 ΣΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΕΥΠΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΕΥΠΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΕΥΠΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ Σας ενημερώνουμε αναφορικά με τις 2 πρώτες δικασίμους για το πρώην ΙΚΑ Πειραιά κλπ. για τη διεκδίκηση του οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 `ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Θέσεις ειδίκευσης: 4 Χρόνος: 2 χρόνια Αιτήσεις σε αναμονή: 0 Κενές θέσεις: 2

Σελίδα 1 από 13 `ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Θέσεις ειδίκευσης: 4 Χρόνος: 2 χρόνια Αιτήσεις σε αναμονή: 0 Κενές θέσεις: 2 `ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Θέσεις ειδίκευσης: 4 Χρόνος: 2 χρόνια Αιτήσεις σε αναμονή: 0 Κενές θέσεις: 2 Σελίδα 1 από 13 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Θέσεις ειδίκευσης: 4 Χρόνος: 2 χρόνια Αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 991/Β/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-04-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.34715 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΪΕΡ ΟΥΡΣΟΥΛΑ του ΜΑΞ ΒΗΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) Αθήνα, 11.06.2015 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ 1 CREEN ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΙΑΣΟΝΑΣ του Raymond 2 HAMΖAJ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Dhori 3 ΑΓΓΕΛΗ ΔΑΝΑΗ του Αποστόλου 4 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ - ΣΙΜΩΝΕΤΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ του Γεωργίου 5 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ευθυμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 477/1-1-21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Διαγωνισμός: 449/24-9-21 Ειδικότητα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ( 1 )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟΨ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ ΥΠΟΨ.ΝΟΜΑΡΧΕΣ 1.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Α/Α 1 1484 92,75 ΓΑΛΛΙΚΑ ΖΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΟΣ 2 1382 85,5 ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 3 1393 84,95 ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11-3-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11-3-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11-3-2011 2 η Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ.πρωτ. 22149 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ) ΚΥΘΗΡΑ, ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ, ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αριστείδη ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου 3 ΒΕΖΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Ιωάννη 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ 3ΗΣ Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 25/11/2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ 3ΗΣ Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 25/11/2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ 3ΗΣ Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 25/11/2016 α/α Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ 1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη 1) ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Παναγιώτη ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Νικολάου 2 ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΚΕΒΟΡΚ του Αρτίν 3 ΑΙΓΙΝΙΤΗ-ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου 4 ΑΝΝΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ. Υποψήφια Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Νομού Λέσβου

ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ. Υποψήφια Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Υποψήφια Αντιπεριφερειάρχης Νομού Λέσβου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Απριλίου 2014 Τα ονόματα των υποψηφίων του Συνδυασμού μας "ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΓΟΝΙΜΗ ΓΡΑΜΜΗ" Ο Συνδυασμός έχει ως εξής : ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ Υποψήφια Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη 17561 2 ) ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη 13934 3 ) ΔΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) του Δημητρίου 6756 4 ) ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου-Αντωνίου 4268 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕ/ΤΕ/ΠΕ ΤΜΗΜΑ Α 10.00-11.00 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ/ΤΕ/ΠΕ ΤΜΗΜΑ Α 10.00-11.00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΔΕ/ΤΕ/ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :125 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ,07/03/2012 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανακοίνωσης εν ΣΟΧ ελλείψει: 2/2012ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ)

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 45 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ)

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΕΛ ΑΛΒΕΡΤΟΣ του ΔΑΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 203 Πίνακας Β' - Α/Α Δνσεις & Προτίμησης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3/3/997 7,82 0Ε 8Μ 0Η 44Μ 9Η 2 3 7 5 5 9 3 4 8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. Ψηφοδέλτιο ΚΥΣΠΕ Αβράμης Παναγιωτόπουλος Φώτιος του Παναγιώτη Αγιάννογλου Νικόλαος του Ευδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 2 ΚΑΡΑΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 17/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 3 ΤΣΕΝΙΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 91 92 93 94 95 96 97 ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΙΑΣ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ ΑΦΑΛΩΝΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Αγ. Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υποψήφιος Δήμαρχος)

ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υποψήφιος Δήμαρχος) ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υποψήφιος Δήμαρχος) ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. ΑΡΦΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 23 η /3-9-2013

Πράξη 23 η /3-9-2013 Πράξη 23 η /3-9-2013 Α Χίου ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ 70- ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κάμπου ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 7 ο Χίου ΚΑΝΕΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 3 ο Χίου ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 49 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 344 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 123 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΔΗ.Κ.Ι. Ι.Σ.Α ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ- Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ 158847 ΓΚΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 3,5 13 16,5 ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ - 170732 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ05 3,5 12,875 16,375

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

Ε Ι Σ Α Γ Ο Μ Ε Ν Ο Ι ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Οικονομολόγων 3 4 5 6 7 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 4, ΚΟΠΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 39,3 ΠΑΣΙΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 39,08 ΚΟΥΛΟΥΜΠΑ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 38,69 ΜΑΥΡΟΦΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 37,75 ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά Κατερίνα Ταχ. Δ/νση: Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντη: 4-2-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα ονόματα των φοιτητών Α' έτους σπουδών έως πτυχίο που

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Μιχαήλ Ζυμής του Γεωργίου Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι Φλωρεντία Καλδή του Παναγιώτου Ιωάννης Σαρμάς του Δημητρίου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

21/7/2016 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

21/7/2016 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 21/7/2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ κατά ΧΡΟΝΟ (Άρθρο 10 ν.3329/2005, ως ισχύει) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - 7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ 101

ΑΙΤΗΣΕΙΣ Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ 101 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Ταχ.Δ/νση:Μπαλτατζή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 160 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 160 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2015 1 12014266 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2 15000508 ΒΥΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 14001050 ΓΑΓΓΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 4 15005694 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 15001503 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 3 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 4 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα