ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/ Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Πάρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση στην Οικονοµική Επιτροπή του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου Πάρου για το έτος 2014 και του ετήσιου προγράµµατος δράσης. Στην Πάρο, σήµερα, ευτέρα, 11 Νοεµβρίου 2013 και ώρα στο Γραφείο του ηµάρχου Πάρου, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του ήµου Πάρου, ύστερα από την 16750/ πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τεσσάρων (4) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Βλαχογιάννης Χρήστος 2. Κουτσουράκης Παναγιώτης 3. Κωβαίος Μάρκος 4. Φραγκούλη Μαρουσώ ΑΠΟΝΤΕΣ Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Αλιπράντη Κυριακή, ηµοτική Υπάλληλο. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. δ του άρθρου 63 και της παρ. 3 του άρθρου 76, των παρ. 1 και. 4 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 79 του Ν. 4172/2013 που αντικαθιστά την παρ. 1 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, καθώς και της υπ αρίθµ / Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. 1896/ τ. Β ) - Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισµού των δήµων ο.ε τροποποίηση της υπ αρίθµ. 7028/ Φ.Ε.Κ. 253 Β απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων», για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού εκάστου έτους απαιτείται µόνο η κατάρτιση τεχνικού προγράµµατος για το έτος αυτό και δεν είναι απαραίτηττη προϋπόθεση η εκπόνηση και έγκριση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος και Ετήσιου Προγράµµατος ράσης. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του ήµου για το Ε.Π. και τον προϋπολογισµό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.. και του προϋπολογισµού στην Οικονοµική Επιτροπή προκειµένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο ηµοτικό Συµβούλιο. Ο κ. Κουτσουράκης Παναγιώτης εισηγήθηκε το προσχέδιο του ετήσιου προγράµµατος δράσης και ανέφερε ότι η σύνταξή του βασίστηκε στο σχέδιο του τεχνικού προγράµµατος και του προϋπολογισµού και περιλαµβάνει δράσεις που προβλέπονται στο επιχειρησιακό όσο βέβαια το επιτρέπουν οι οικονοµικές δυνατότητες για φέτος µε πηγές 1

2 χρηµατοδότησης τη λιγοστή φετινή ΣΑΤΑ ΥΠΕΣ Α, ΕΣΠΑ κ.λ.π. Επιγραµµατικά ανέφερε ότι συµπεριελήφθηκαν οι δραστηριότητες όπως προγραµµατίσθηκαν από τις Υπηρεσίες και τα Νοµικά Πρόσωπα, περιγράφηκε η οργανωτική δοµή του ήµου και οι αρµοδιότητες της κάθε Υπηρεσίας για την υλοποίηση έργων και δράσεων ενώ παράλληλα προσδιορίστηκαν µετρήσιµοι στόχοι επίτευξης. Στη συνέχεια ανέφερε αναλυτικότερα τις επενδυτικές και λειτουργικές δραστηριότητες ανά υπηρεσία και το ανίστοιχο ύψος των δαπανών τους. Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος όσον αφορά το προσχέδιο του ισοσκελισµένου προϋπολογισµού είπε ότι προβλέπονται όλα τα έσοδα και τα έξοδα του ήµου για το έτος 2014 ύψους ,90. Mε την υπ αρίθµ. 2/2013 απόφασή της η Επιτροπή ιαβούλευσης του ήµου εισηγείται θετικά επί του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου για το οικονοµικό έτος Το προσχέδιο έχει συνταχθεί βάσει των οδηγιών του Υπουργείου και όπως είναι προφανές δεν υπάρχουν επιχορηγήσεις πολιτιστικών και λοιπών συλλόγων, έχουν γίνει περικοπές σε χρηµατοδοτήσεις της Κ..Ε.Π.Α.Π. και του Νοµικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης. Είναι αντικειµενικός και τα ποσά που αναφέρονται είναι βάσει των περσινών δεδοµένων. Περιλαµβάνει ως προς τα έσοδα τα προβλεπόµενα δηµοτικά τέλη, φόρους, εισφορές, τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και τις λοιπές επιχορηγήσεις και ως προς τα έξοδα τις συνολικές δαπάνες του ήµου συµπεριλαµβανοµένου και του τεχνικού προγράµµατος που ψηφίστηκε από το ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ αρίθµ. 326/2013 απόφασή του. Για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών ο ήµος όπως και τα περασµένα χρόνια δεν χρησιµοποιεί τη ΣΑΤΑ η οποία, σύµφωνα µε το νόµο, διατίθεται αποκλειστικά για την εκτέλεση του τεχνικού προγράµµατος. Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: την εισήγηση του Προέδρου την παρ. δ του άρθρου 63, την παρ. 3 του άρθρου 76 και την παρ. 4 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 το άρθρο 79 του Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167 Α ) την υπ αρίθµ / Κ.Υ.Α των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών - Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισµού των δήµων ο.ε τροποποίηση της υπ αρίθµ. 7028/ Φ.Ε.Κ. 253 Β απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων» την υπ αρίθµ. 326/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου για την ψήφιση του τεχνικού προγράµµατος του ήµου Πάρου ο.ε την υπ αρίθµ. 2/2013 απόφαση της ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης. Αποφασίζει οµόφωνα Εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή το προσχέδιο του ετήσιου προγράµµατος δράσης για το έτος 2014 και του προϋπολογισµού του ήµου Πάρου οικονοµικού έτους 2014 ύψους ,90 τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. Το προσχέδιο του προϋπολογισµού ανακεφαλαιωτικά έχει ως εξής: Κ.Α. ΕΣΟ Α 0 Τακτικά Έσοδα ,62 1 Έκτακτα Έσοδα ,55 2 Έσοδα Π.Ο.Ε ,00 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε ,73 2

3 4 Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων ,00 5 Χρηµατικό υπόλοιπο ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,90 Κ.Α. ΕΞΟ Α 6 Έξοδα ,99 7 Επενδύσεις ,55 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε. αποδόσεις και προβλέψεις ,61 9 Αποθεµατικό ,75 ΣΥΝΟΛΟ ,90 Α Α: ΒΛ0ΧΩΞΓ-0Ο0 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 6/2013 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο Πρόεδρος Βλαχογιάννης Χρήστος Τα Μέλη Κουτσουράκης Παναγιώτης Κωβαίος Μάρκος Φραγκούλη Μαρουσώ Aκριβές αντίγραφο Ο Πρόεδρος Χρήστος Βλαχογιάννης 3

4 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 2014 Νοέµβριος

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Σκοπός του ετήσιου προγράµµατος δράσης του έτους Η σχέση του ετήσιου προγράµµατος µε το τριετές επιχειρησιακό πρόγραµµα 5 Η σχέση του ετήσιου προγράµµατος µε τον προϋπολογισµό 6 Η δοµή διάρθρωση και το περιεχόµενο του ετήσιου προγράµµατος δράσης 6 Περιεχόµενο του ετήσιου προγράµµατος δράσης 10 1ο Μέρος - Γενική παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 11 Εισαγωγή 13 Οι τρέχουσες Εξελίξεις που επηρεάζουν τη δράση του ήµου 13 Οι γενικές κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες της δηµοτικής αρχής για το έτος Συνοπτική παρουσίαση των σηµαντικών δράσεων του ετήσιου προγράµµατος 2014 σε αντιστοιχία µε τους γενικούς στόχους και τις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 15 Συνοπτικός Πίνακας του Επιχειρησιακού Σχεδιασµού 20 2o Μέρος - Αναλυτική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2014 των Υπηρεσιακών Οµάδων του ήµου ΠΑΡΟΥ 25 Υπηρεσιακή Οµάδα Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 27 Υπηρεσιακή Οµάδα Β : ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ( /νση ιοικητικών και /νση Οικονοµικών) 37 Υπηρεσιακή Οµάδα Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ ΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 49 Υπηρεσιακή Οµάδα : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ( /νση Τεχνικών Υπηρεσιών) 59 Υπηρεσιακή Οµάδα Ε : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 81 Παράρτηµα Ι: Πίνακες 93 Πίνακας Ι: Τεχνικό Πρόγραµµα 2014 (Προµήθειες, Μελέτες και Έργα ) 95 Πίνακας ΙΙ: Προβλεπόµενες Προσλήψεις 119 Παράρτηµα ΙΙ: Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2014 Νοµικών Προσώπων του ήµου ΠΑΡΟΥ & Λοιπών ηµοτικών Επιχειρήσεων 121 ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάρου Αντιπάρου 123 Νοµικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 137 Σύνδεσµος ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου Αντιπάρου (ΣΥ. Ι.Σ.Α.Π.Α.) 149 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πάρου ( ΕΥΑΠ) 157 Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ..Ε.Π.Α.Π.) 163 Πρωτοβάθµια Σχολική Επιτροπή ήµου Πάρου 169 ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή ήµου Πάρου 175 «ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ» ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Π.. 185/2007 (ΦΕΚ 221Α/ ) όπως τροποποιήθηκε κaι συµπληρώθηκε µε το Π.. 89/2011 (ΦΕΚ 213Α/ ), οι ήµοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό πρόγραµµα (ή τριετές για την περίοδο ), καθώς και τα Νοµικά τους Πρόσωπα, καταρτίζουν ετήσιο πρόγραµµα δράσης για κάθε έτος της δηµοτικής περιόδου µαζί µε τον ετήσιο προϋπολογισµό τους. Ο δήµος Πάρου εφαρµόζοντας τις νοµικές διατάξεις και πιστός στις αρχές της σύγχρονης διοίκησης καταρτίζει το ετήσιο επιχειρησιακό του πρόγραµµα που αποτυπώνει τις λειτουργίες των υπηρεσιών του ήµου τις δραστηριότητες και τις δαπάνες που απαιτούνται και αποτελεί επίσηµο έγγραφο του ήµου οδηγό στο έργο του για το έτος Σκοπός του ετήσιου προγράµµατος δράσης του έτους 2014 Ο σκοπός του ετήσιου προγράµµατος δράσης είναι να προγραµµατίσουν λεπτοµερέστερα όλες οι δηµοτικές υπηρεσίες του ήµου και τα Νοµικά Πρόσωπα τη δραστηριότητά τους για το έτος 2014 µε ορίζοντα το επιχειρησιακό πρόγραµµα της τριετίας, να εξειδικεύσουν τις δράσεις του τριετούς προγράµµατος και να αποτυπώσουν τις δαπάνες που προκύπτουν από αυτές. Με το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, η διοίκηση του ήµου και ο δηµότης µπορούν να γνωρίζουν τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δηµοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισµό καθώς και το αναµενόµενο προϊόν των προγραµµατιζόµενων δραστηριοτήτων. Η σχέση του ετήσιου προγράµµατος µε το τριετές επιχειρησιακό πρόγραµµα Το τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αποτελεί πρόγραµµα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος. Το περιεχόµενο του ετήσιου προγράµµατος δράσης περιλαµβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του - 6 -

7 τριετούς επιχειρησιακού προγράµµατος. Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 1 στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης µπορεί να τροποποιείται ο προγραµµατισµός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραµµα. Μπορεί επίσης να περιλαµβάνει νέες δράσεις που δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραµµα εφόσον εντάσσονται στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του ήµου. Εποµένως το ετήσιο πρόγραµµα προσαρµόζει το επιχειρησιακό πρόγραµµα στις τρέχουσες εξελίξεις και τη µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα, παίρνοντας υπόψη νέες ευκαιρίες ή περιορισµούς. Η σχέση του ετήσιου προγράµµατος µε τον προϋπολογισµό εδοµένου ότι δράσεις υλοποιούνται µόνο όταν καλύπτονται και αναφέρονται στον προϋπολογισµό 2 λογικό προαπαιτούµενο για την κατάρτιση ενός προϋπολογισµού, είναι η κατάρτιση του προγράµµατος δράσης που αντιστοιχεί στον προϋπολογισµό. Οι δηµοτικές υπηρεσίες, προγραµµατίζουν τη δραστηριότητά τους για το επόµενο έτος και προτείνουν στην οικονοµική υπηρεσία τα ποσά που απαιτείται να προβλεφθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισµού δαπανών προκειµένου να υλοποιηθεί το έργο τους. Η δοµή διάρθρωση και το περιεχόµενο του ετήσιου προγράµµατος δράσης Η δοµή-διάρθρωση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου αντιστοιχεί στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών του ήµου και διαφέρει από την διάρθρωση του τριετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου που αντιστοιχεί σε προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα). Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού µηχανισµού που θα το υλοποιήσει. Η διάρθρωσή του εµφανίζεται ανά διεύθυνση και ανά αυτοτελή διοικητική ενότητα. Ανάλογη δοµή έχει και ο ετήσιος προϋπολογισµός δαπανών του Ο.Τ.Α. ο οποίος διαρθρώνεται σε κωδικούς δαπανών -00,10, 15, 20, 30, 35, 40, 50, 70- στους οποίους κωδικοποιούνται 1 Παράγραφος 6. του άρθρου 8 της Υ.Α /07 2 Άρθρο 206 του Κ..Κ

8 (κατηγοριοποιούνται) αντιστοίχως οι δαπάνες των Γενικών Υπηρεσιών, Οικονοµικών ιοικητικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Πολιτισµού Αθλητισµού Κοινωνικής Πολιτικής, Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού, Υπηρεσίες Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχετεύσεις, Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων, Υπηρεσιών Πρασίνου, Υπηρεσιών Πολεοδοµίας, Υπηρεσίες Νεκροταφείων, ηµοτικής Αστυνοµίας, Λοιπών Υπηρεσιών. Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης περιλαµβάνει τα προγράµµατα των διοικητικών ενοτήτων - όπως αυτές καθορίζονται από τον Εσωτερικό Οργανισµό Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) 3 του ήµου Πάρου - και συνοδεύεται από το ετήσιο πρόγραµµα των Νοµικών Προσώπων σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Π.. 185/ Το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης συντάσσεται από την Εκτελεστική Επιτροπή (µετά τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των προτάσεων των υπηρεσιών και των Νοµικών Προσώπων του ήµου) και µε την υποστήριξη της αρµόδιας κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε ήµου υπηρεσίας επί θεµάτων προγραµµατισµού. Για τον ήµο Πάρου και λόγω µη έναρξης λειτουργίας της σχετικής υπηρεσίας το παρόν Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης συντάχθηκε από οµάδα στελεχών του ήµου αποτελούµενη από τον Αντιδήµαρχο κ. Παναγιώτη Κουτσουράκη, Υπεύθυνο Προγραµµατισµού και τον Επιστηµονικό Συνεργάτη του ηµάρχου Πάρου κ. Ιωάννη Κουζούµη, Αρχιτέκτονα Ε.Μ.Π. Το προσχέδιο υποβάλλεται στην Οικονοµική Επιτροπή (Ν.3852/2010, άρθρο 72), η οποία µε τη σειρά της το υποβάλει στο ηµοτικό Συµβούλιο. Η ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης (Ν.3852/2010, άρθρο 76) µετά από παραποµπή του ηµοτικού Συµβουλίου γνωµοδοτεί επί του προσχεδίου του Ετησίου Προγράµµατος ράσης. 3 ΦΕΚ 2583Β/ (Αρ. Απόφ /6650) 4 Άρθρο 4: ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΑΣΗΣ. Το επιχειρησιακό πρόγραµµα εξειδικεύεται σε ετήσιο πρόγραµµα δράσης του ήµου και σε ετήσια προγράµµατα των Νοµικών Προσώπων του, τα οποία καταρτίζονται κάθε έτος της δηµοτικής περιόδου, µαζί µε τον ετήσιο προϋπολογισµό αυτών. Ο ετήσιος προϋπολογισµός του ήµου και των Νοµικών προσώπων του, καλύπτει τις δράσεις που προβλέπονται στο αντίστοιχο ετήσιο πρόγραµµα δράσης και σύµφωνα µε την τροποποίηση από το Π.. 89/2011. Το ετήσιο Πρόγραµµα ράσης των ηµοτικών Ιδρυµάτων καταρτίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή τους και εγκρίνεται από το ιοικητικό τους Συµβούλιο. Των λοιπών Νοµικών Προσώπων του ήµου καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το ιοικητικό τους Συµβούλιο

9 Σύµφωνα µε το Μέρος 1, Άρθρο 1 «ιάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών» του Ο.Ε.Υ. του ήµου Πάρου, οι Οργανικές Μονάδες του ήµου Πάρου είναι: Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΗΜΑΡΧΟ 1. Αυτοτελές Γραφείο ηµάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και ηµοσίων Σχέσεων. 3. Γραφείο Ειδικών Συµβούλων και Ειδικών Συνεργατών. 4. Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης. 5. Γραφείο ιοικητικής Βοήθειας. 6. Αυτοτελές Τµήµα ηµοτικής Αστυνοµίας: α. Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασµού. β. Γραφείο Αστυνόµευσης. Β ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: α) Γραφείο Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης. β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) { ΙΑΥΓΕΙΑ ΙΑΦΑΝΕΙΑ}. Γ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: α) Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Φυτικής Παραγωγής. β) Γραφείο Ζωικής Παραγωγής. γ) Γραφείο Αλιείας. δ) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων. ε) Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισµού. στ) Γραφείο Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιοµηχανίας

10 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1. ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, Υπηρεσίας όµησης και Περιβάλλοντος που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Τµήµα Αδειών όµησης. β) Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Ελέγχου. γ) Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. δ) Τµήµα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου. Ε ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Μέριµνας, Παιδείας και Πολιτισµού που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: α) Γραφείο Κοινωνικής Μέριµνας και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων. β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της ηµόσιας Υγείας και Πρόνοιας. γ) Γραφείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Πολιτισµού. δ) Γραφείο Αθλητισµού και Νέας Γενιάς. ΣΤ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων. β) Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού. γ) Τµήµα Αστικής και ηµοτικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. δ) Τµήµα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 2. ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Τµήµα, Λογιστικό και Επιµελητείας. β) Τµήµα Εσόδων, ηµοτικής Περιουσίας και Ταµείου

11 3. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Τµήµα Έργων Υποδοµής και Κτηρίων, Οδοποιίας, Συντηρήσεων και Γενικών Τεχνικών Εργασιών. β) Τµήµα Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Ηλεκτροµηχανολογικών Εφαρµογών. Περιεχόµενο του ετήσιου προγράµµατος δράσης Το περιεχόµενο του ετήσιου προγράµµατος δράσης του ήµου διαρθρώνεται στα ακόλουθα µέρη: I. Συνολική παρουσίαση του ετήσιου προγράµµατος δράσης II. Παρουσίαση του ετήσιου προγράµµατος δράσης ανά Υπηρεσιακή Οµάδα III. Παράρτηµα Ι: Πίνακες. IV. Παράρτηµα ΙΙ: Παρουσίαση του ετήσιου προγράµµατος δράσης των Νοµικών Προσώπων και Λοιπών Επιχειρήσεων του ήµου Πάρου

12 1ο Μέρος Γενική παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης

13 Εισαγωγή Στη διάρκεια της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου επιδιώξαµε τον καθορισµό του αναπτυξιακού οράµατος του ήµου. Το Ε.Π. έγινε επίσηµος προγραµµατισµός του ήµου µας και πλαίσιο της δραστηριότητας όλου του οργανισµού. Ξεκινήσαµε πολλές δράσεις που καθόρισε το Ε.Π. και θεωρήσαµε πρωταρχικές για το νησί µας και τους δηµότες. Οι τρέχουσες Εξελίξεις που επηρεάζουν τη δράση του ήµου Είναι φανερό ότι η πορεία και ανάπτυξης του ήµου µας επηρεάζεται από παράγοντες που έχουν σχέση µε το εξωτερικό περιβάλλον του ήµου. Ήδη σήµερα µε την οικονοµική κρίση στο απόγειο της και µέσα σε ένα ασφυκτικό οικονοµικό περιβάλλον ο ήµος Πάρου καλείται να συντάξει και να υλοποιήσει ένα απολύτως ρεαλιστικό Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο ήµος στοχεύει να διατηρήσει τα οικονοµικά του µεγέθη και να αναβαθµίσει τα συστήµατα οικονοµικής διοίκησης και διαχείρισης που εφαρµόζει µε σκοπό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες του ήµου και των δηµοτών. Με ταχύτητα ο ήµος µας οφείλει να µετασχηµατιστεί σε µηχανισµό παραγωγής τοπικών υποδοµών για να υλοποιήσει τη νέα του οργάνωση και σε φορέα παροχής υπηρεσιών για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του αυξανόµενου πληθυσµού. Σήµερα παρά τις δυσµενείς συγκυρίες ο ήµος Πάρου έχει πραγµατοποιήσει πολύ σοβαρά βήµατα: Συντάχθηκε, ψηφίστηκε, εγκρίθηκε, δηµοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ. και ισχύει ήδη ο νέος Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου, Πραγµατοποιήθηκαν οι συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων, Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες σύστασης των ηµοτικών Επιχειρήσεων, Καταρτίστηκε και εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο το οποίο περιλαµβάνει το Στρατηγικό Σχεδιασµό, τον Επιχειρησιακό Προγραµµατισµό καθώς και τον Οικονοµικό Προγραµµατισµό για την υλοποίηση του προσδοκώµενου οράµατος και την ανάπτυξη του ήµου

14 Ενώ σε επόµενο βήµα σήµερα ο δήµος µας προχωρά σε αξιολόγηση δοµών και στην εν συνεχεία αναδιοργάνωση του δήµου,συνεκτιµώντας το νέο ασφυκτικό περιβάλλον που έχει δηµιουργηθεί από τις θεσµικές αλλαγές,τις τεράστιες οικονοµικές περικοπές, της συνεχούς διογκωµένης γραφειοκρατίας και τα συνεχή δηµοσιονοµικά εµπόδια που τίθενται καθηµερινά και δυσχεραίνουν ανυπέρβλητα το έργο µας. Οι γενικές κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες της δηµοτικής αρχής για το έτος 2014 Οι γενικές κατευθύνσεις της ηµοτικής αρχής πηγάζουν από τις ανάγκες όλων των δηµοτών µας για ένα ήµο σύγχρονο που σέβεται τον πολίτη και εξασφαλίζει τα σύγχρονα standars στις υποδοµές του περιβάλλοντος. Στο επιχειρησιακό πρόγραµµα ο ήµος µας καθόρισε την αναπτυξιακή πορεία του νησιού µας στην προοπτική της τριετίας. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι δεν είναι δυνατό να ενσωµατωθούν στο Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης όλα τα έργα και οι ενέργειες που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, αλλά οπωσδήποτε είναι χαρακτηριστική και αντικειµενική η ιεράρχηση που γίνεται σε συνεργασία µε τις ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες στα πλαίσια των εξασφαλισµένων χρηµατοδοτήσεων. Εφέτος στο επιχειρησιακό πρόγραµµα περιλαµβάνονται µόνο νέα έργα ώστε να είναι εναρµονισµένο µε τον προϋπολογισµό που συντάσσεται µε βάσει των στοιχείων Αυγούστου 2013 ενώ τα συνεχιζόµενα θα περιληφθούν σ αυτό µε την αναµόρφωση του προϋπολογισµού τον Ιανουάριο 2014 Προτεραιότητες της ηµοτικής Αρχής είναι η πλήρης κάλυψη των ανελαστικών δαπανών, όπως πάσης φύσης συντηρήσεις, καθαριότητα και λειτουργικές δαπάνες. Ένα πολύ σηµαντικό µέρος του τετραετούς προγράµµατος ξεκίνησε το Το έτος 2014 συνεχίζουµε να εξειδικεύουµε τις δράσεις και ορίζουµε ως γενικές κατευθύνσεις τα ακόλουθα: Ολοκλήρωση µελετών βασικών υποδοµών και µεγάλων έργων και πραγµατοποίηση ηµιουργία δυνατότητας ανέγερσης σχολικών αιθουσών και κτηρίων σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης παρακολουθώντας την πληθυσµιακή αύξηση του νησιού µας και τις νέες ανάγκες

15 Οικονοµική και τουριστική ανάπτυξη του ήµου και παρακολούθηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας των δηµοτών. Ανάδειξη ιστορικών σηµείων του νησιού και συντήρησή τους. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου µέσω του ήµου, των υπηρεσιών του και των Νοµικών του Προσώπων, (ΚΕΠ, Κ.Η.Φ.Η, ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι). ιατήρηση των επιπέδων της καθαριότητας και κατά το δυνατό βελτίωσή της στο σύνολο του ήµου, επιδιώκοντας έναν ήµο όµορφο, λειτουργικό και ανθρώπινο, που να προσφέρει ασφάλεια στους δηµότες που κατοικούν, εργάζονται εκπαιδεύονται σ αυτόν και στους επισκέπτες του. Προβολή του νησιού µας ως τουριστικό προορισµό Α προτεραιότητας, µε έµφαση στην ανάπτυξη των εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Συνοπτική παρουσίαση των σηµαντικών δράσεων του ετήσιου προγράµµατος 2014 σε αντιστοιχία µε τους γενικούς στόχους και τις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Τα σηµαντικότερα έργα και δράσεις που επιλέγουµε να υλοποιήσουµε και τα οποία είναι σε αντιστοιχία µε τις ανάγκες των δηµοτών και τον Επιχειρησιακό σχεδιασµό του ήµου µας είναι και για το 2014 ΑΞΟΝΑΣ 1 : Περιβάλλον - Ποιότητα ζωής - Κάλυψη βασικών περιβαλλοντικών υποδοµών µε έµφαση στα παρακάτω: - α. στη ιαχείριση Υδάτινων Πόρων, - β. στη Συλλογή - ιάθεση Λυµάτων, - γ. στη Αποκοµιδή - ιαχείριση Απορριµµάτων, - δ. στην προστασία του Περιβάλλοντος, - ε. οδικά έργα, αναπλάσεις, κυκλοφοριακές παρεµβάσεις κλπ. Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής, η αειφόρος ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν βασικές επιδιώξεις της παρούσας ηµοτικής Αρχής. Το περιβάλλον του νησιωτικού µας χώρου αποτελεί σηµαντικό «οικονοµικό απόθεµα» το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης ώστε διαχρονικά να προβάλλεται ως ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατά µας

16 Όσο για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής στον σχεδιασµό της δράσης λαµβάνονται υπόψη τόσο η κατάσταση του ευρύτερου περιβάλλοντος του δήµου όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των κατοίκων. Γίνεται προσπάθεια βελτίωσης των περιβαλλοντικών υποδοµών όπως η διαχείριση υδατικών πόρων, η συλλογή και διάθεση λυµάτων, η αποκοµιδή και διαχείριση απορριµµάτων, η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Εφαρµόζονται προγράµµατα ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας και ηλεκτρικών υλικών. Αυξάνεται και ανανεώνεται ο στόλο των οχηµάτων και των µηχανηµάτων καθαριότητας. Οργανώνονται προγράµµατα καθαρισµού των κοινόχρηστων χώρων συντήρησης και ανανέωσης του πρασίνου. Ένα µεγάλο µέρος των δράσεων του Ε.Π. υλοποιείται από τα Νοµικά Πρόσωπα του ήµου µε την ενεργή συµµετοχή των δηµοτών. Επιδιώκεται η δηµιουργία ενός οικιστικού περιβάλλοντος που δηµιουργεί το αίσθηµα της ασφάλειας στους κατοίκους δηµότες, τα παιδιά, τους νέους και τους ηλικιωµένους. Γίνεται προσπάθεια διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στις πόλεις και τους οικισµούς, (κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, κατασκευή και ανάπλαση πεζοδροµίων, βελτίωση ηλεκτροφωτισµού των οδών). Οργανώνεται η δηµοτική συγκοινωνία για την ευκολότερη µετακίνηση των κατοίκων. ΑΞΟΝΑΣ 2 : Παιδία Αθλητισµός Πολιτιστικές ράσεις - α. Παιδεία, µε έµφαση στον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων που ανήκουν στον ήµο, στην αξιοποίηση των ηµοτικών Κτιρίων για συναφείς δραστηριότητες και στη δηµιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδοµών εκπαίδευσης, - β. Αθλητισµός, µε έµφαση στην ανάπτυξη αθληµάτων, στη δηµιουργία σύγχρονων υποδοµών και συνθηκών άθλησης για το κοινό, - γ. Πολιτιστικές ράσεις µε έµφαση στην αξιοποίηση της ιστορικής κληρονοµιάς του ήµου αλλά και προώθηση νέων πολιτιστικών αγαθών, ώστε να διαµορφωθεί πολιτιστική ταυτότητα υψηλού επιπέδου. Ο συγκεκριµένος άξονας έχει ως στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών παιδείας, αθλητισµού και πολιτισµού. Περιλαµβάνει τη βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδοµών καθώς επίσης και τη βελτίωση των υποδοµών αθλητισµού και πολιτισµού. ίνεται έµφαση στην ενίσχυση των δοµών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και στον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων και στην αξιοποίηση των ηµοτικών κτιρίων για συναφείς δραστηριότητες. Ανάπτυξη αθληµάτων, µε την δηµιουργία σύγχρονων υποδοµών και τον εκσυγχρονισµό

17 υφιστάµενων αθλητικών χώρων, την ανέλιξη των οµαδικών αθληµάτων και την δηµιουργία συνθηκών άθλησης για το κοινό. ΑΞΟΝΑΣ 3 : Προώθηση Επιχειρηµατικότητας - Ανάπτυξη - Απασχόληση µε έµφαση στα ακόλουθα: - α. Αξιοποίηση του Πρωτογενούς Τοµέα, - β. Προβολή - Τουριστική Αξιοποίηση της περιοχής, - γ. ιασύνδεση πρωτογενούς παραγωγής µε τουρισµό, - δ. ηµιουργία συνθηκών ανάπτυξης. Ο άξονας αυτός έχει ως στόχο την ανάδειξη των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της Πάρου αξιοποιώντας τις δυνατότητες του τόπου για δηµιουργία διαφοροποιηµένων ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών µε επίκεντρο τον καταναλωτή και τον επισκέπτη. Βασικές επιδίωξή είναι η ενίσχυση της καινοτοµίας, η ποιότητα και η τυποποίηση των τοπικών προϊόντων, η αύξηση του επιπέδου και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και η σύνδεση τοπικής παραγωγής µε τον τουρισµό. ίνεται έµφαση στην αξιοποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τοµέα και την ενίσχυση της αγροτικής οικονοµίας, ώστε να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα και να προσδώσουν αναπτυξιακή προοπτική. Επίσης στην προβολή και την τουριστική αξιοποίηση του ήµου. Στο πλευρό των επιχειρηµατιών του νησιού γίνατε προσπάθεια δηµιουργίας δυνατοτήτων για µια βιώσιµη τοπική οικονοµία και αγορά. Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και η ανάπλαση των πεζοδροµίων δηµιουργεί συνθήκες καλλίτερης πρόσβασης στην τοπική αγορά και η µε κάθε τρόπο παρότρυνση του καταναλωτικού κοινού για την προτίµηση των επιχειρηµατιών και καταστηµαταρχών του νησιού δηµιουργεί δυνατότητες βιώσιµης τοπικής ανάπτυξης. ΑΞΟΝΑΣ 4 : Κοινωνική Μέριµνα - Προστασία Υγείας, µε έµφαση στα ακόλουθα: - α. ράσεις για την τρίτη ηλικία, - β. ράσεις για τις ευπαθείς οµάδες, - γ. Ενίσχυση των υποδοµών Υγείας. Ο συγκεκριµένος άξονας έχει ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται υποβάθµιση των πρωτοβάθµιων υπηρεσιών υγείας και αρχίζει να αναπτύσσεται ένα δίκτυο παροχής αποκεντρωµένων κοινωνικών υπηρεσιών. Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει, στα πλαίσια των δυνατοτήτων που της παρέχει το νοµικό πλαίσιο, να οργανώσει δράσεις συµπληρωµατικές των ελλείψεων που παρατηρούνται και ολοένα αυξάνονται

18 ύναται να αντιµετωπισθούν φαινόµενα όπως ο κοινωνικός αποκλεισµός, η φτώχεια, η περιθωριοποίηση και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή. Χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και µέριµνα και την πρωτοβάθµια περίθαλψη. Στο κέντρο της προσοχής του ήµου είναι τα ζητήµατα υγείας και ασφάλειας των δηµοτών µε έµφαση σε δράσεις για την τρίτη ηλικία και την ενίσχυση των υποδοµών υγείας για το σύνολο του νησιού. ΑΞΟΝΑΣ 5 : Πολεοδοµικός - Χωροταξικός Σχεδιασµός µε έµφαση στα ακόλουθα: - α. Βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος, - β. Βελτίωση των δηµοσίων κοινοχρήστων χώρων, - γ. ιέξοδος στον πολεοδοµικό σχεδιασµό, - δ. Προστασία, διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, - ε. Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών µε εφαρµογή τους στην χωρική διαχείριση της Πάρου Με τη θεσµοθέτηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου της Πάρου, ανοίγει ο δρόµος για να προσδιορισθούν τα αναπτυξιακά όρια της Πάρου. Επίσης δίνονται λύσεις στα προβλήµατα σύγκρουσης χρήσεων γης στον εξωαστικό χώρο και ταυτόχρονα δίνεται διέξοδο στην υλοποίηση του πολεοδοµικού σχεδιασµού. Τέλος η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρµογών στην διαχείριση των χωρικών δεδοµένων µέσω συστηµάτων και εφαρµογών Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (G.I.S.) είναι απολύτως επιβεβληµένη προκειµένου για την οργάνωση και συνολική εποπτεία και διαχείριση του Παριανού χώρου. Στον άξονα συµπεριλαµβάνονται επεκτάσεις σχεδίου πόλεων, ορίων οικισµών, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, θεσµοθέτηση του νέου Γ.Π.Σ., επίλυση του προβλήµατος µε το σχέδιο πόλης της Παροικίας κλπ. ΑΞΟΝΑΣ 6: ιοικητική µεταρρύθµιση και εκσυγχρονισµός, µε έµφαση στα ακόλουθα: - α. Οργάνωση των υπηρεσιών του ήµου µε βάση τα προβλεπόµενα από τον «Καλλικράτη», - β. Βελτίωση των υποδοµών και εφαρµογή σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής, - γ. Συνεχής αναβάθµιση της µηχανοργάνωσης των υπηρεσιών, - δ. Επιµόρφωση στελεχών του ήµου σε θέµατα διοίκησης και λειτουργίας, - ε. Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας όµησης

19 Ο ήµος λόγω των αλλαγών που έφερε η εφαρµογή του «Καλλικράτη» καλείται άµεσα να παράσχει αυξηµένες τόσο σε αριθµό όσο και σε ποιότητα υπηρεσίες προς τους πολίτες. Η επιµόρφωση των υπαλλήλων, η αναβάθµιση των υποδοµών και η οργάνωση και λειτουργία νέων υπηρεσιών είναι άµεσες προτεραιότητες της ηµοτικής αρχής. ίνεται έµφαση τον εκσυγχρονισµό και την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ήµου, συµπλήρωση και στελέχωση, µηχανογράφηση και εφαρµογή συγχρόνων τεχνολογιών, αναδιάρθρωση των ηµοτικών επιχειρήσεων, και επισκευή ή ανακατασκευή του ηµαρχιακού κτιρίου. Ακολούθως παρατίθεται Συνοπτικός Πίνακας του Επιχειρησιακού Σχεδιασµού του ήµου Πάρου, σε Άξονες και Μέτρα για την δυνατότητα αντιστοίχησης των ετήσιων δράσεων µε τις δράσεις της τετραετίας

20 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.2. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΜΕΤΡΟ 1.4. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΣΕ ΧΥΤΥ ΜΕΤΡΟ 1.5. ΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ- ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙ ΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.6 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΟΠΟΙΙΕΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1.7 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.8 ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 2.1. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΣΕ ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.2 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.3 ΡΑΣΕΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 19.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 28477 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Αριθ.Απόφ. 2101 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τηλ.23733 50 241 Fax:23730-65792 Email:stavroyla.iliopoyloy@nea-propontida.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

21 υπάλληλοι (επί συνόλου 24) ποσό : Ώρες απογευµατινές: Ώρες νυκτερινές : 800. Ώρες Κυριακών & Εξαιρέσιµων : 800

21 υπάλληλοι (επί συνόλου 24) ποσό : Ώρες απογευµατινές: Ώρες νυκτερινές : 800. Ώρες Κυριακών & Εξαιρέσιµων : 800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 210 4194249 50 56 FAX : 210 4194257 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 11/01/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 337 Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο ηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δήμος Τρίπολης Τρίπολη 8-3-2012 Εισήγηση προς την επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τρίπολης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΜΗ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ Π

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΜΗ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ Π ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 2008-2010 Παραδοτέο Π2: Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Παραδοτέο Π3: Οικονοµικός Προγραµµατισµός & είκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης εκέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Αχαρνών 2013

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Αχαρνών 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΑΡΝΩΝ Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Αχαρνών 2013 Ιανουάριος 2013 Α. Εισαγωγή Γενικά Μετά την με αριθμό 338/12.10.2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου διαμορφώθηκε η Στρατηγική του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 1 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2014. Ο ήµαρχος Καρπενησίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 1 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2014. Ο ήµαρχος Καρπενησίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 1 Σεπτεµβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 15968 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση :Ύδρας 6, Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας :36100 Πληροφορίες :Γραφείο ηµάρχου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : 14398 Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο Δηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ορισµός Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Βοΐου

«Ορισµός Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Βοΐου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. νση: Πλ. Τσιστοπούλου 5 Ταχ. Κώδικας: 50 300 ΣΙΑΤΙΣΤΑ Τηλέφωνο: 2465350100 FAX: 2465023270 E-mail : info@dimosvoiou.gr ------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 282/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2011-2014 2014 ΗΜΟΣΙΛΙΟΥ-Εισαγωγή H Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος ΕΥΡΩΤΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ο ήµαρχος ΕΥΡΩΤΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκάλα 01/01/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 140 ΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ Αριθ. Απόφασης: 1 Ταχ. /νση: Σκάλα Ταχ. Κώδικας: 23051 Τηλέφωνο: 2735360028 FAX: 2735024032 ΘΕΜΑ: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έλεγχος τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού δήµου Σκύδρας οικονοµικού έτους 2012 και υποβολή της στο ηµοτικό Συµβούλιο

ΘΕΜΑ: Έλεγχος τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού δήµου Σκύδρας οικονοµικού έτους 2012 και υποβολή της στο ηµοτικό Συµβούλιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΥ ΡΑΣ Αριθ.Αποφ 3/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Σκύδρας ΘΕΜΑ: Έλεγχος τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 363 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 363 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 21/ πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 363 / Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: Σύνταξη έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 41617 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 40600 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Χανιά 14/05/2012 Αριθµ. Απόφ.:209 Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ -ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 24 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:30 µ.µ. συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 213-2022103 FAX : 213-2022139

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 2 ο -4/2/2015

Πρακτικό 2 ο -4/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό 2 ο -4/2/2015 Στην Κέρκυρα σήµερα 4 Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13.00 µ.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση στο Μαράσλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 21 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 21 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 4/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 21 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 ήµου Πάρου.

Θέµα: Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2014 ήµου Πάρου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 7432/06-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 8/2014 πρακτικό συνεδρίασης της ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονοµικής Επιτροπής ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Εκτελεστική Επιτροπή /νση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Χαλάνδρι Τηλ: 213 2023922, FAX: 2132023925 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 27/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 32 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 32 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ. Απόφασης 548/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 24.684,04

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ» Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Ο.Ν.Α.Π ΘΕΣΠΙΣ Πλ.Μικράς Ασίας 49, Κρυονέρι Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αριθ. Αποφ. 51/2016 Από το πρακτικό 16 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Ο. στις 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ.

18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα από το πρακτικό της 18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ. : 2313-313689 Αριθ. Απόφασης: 092/2016 ΘΕΜΑ: Εισηγητική

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΙΑΡΤΟΥ -- ΘΕΣΠΙΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΙΑΡΤΟΥ -- ΘΕΣΠΙΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΙΟ ΑΝΟΙΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΙΑΣ ΙΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΙΑ ΤΟ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΙΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 2019 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΙΑΡΤΟΥ -- ΘΕΣΠΙΙΕΩΝ Με τον Κώδικα ήµων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 8/2013 Ο ήµαρχος Κοµοτηνής

Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 8/2013 Ο ήµαρχος Κοµοτηνής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή 3-1-2013 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Αριθ.πρωτ: 233 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 8/2013 Ο ήµαρχος Κοµοτηνής αφού έλαβε υπόψη τα άρθρα 58,59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Τι αλλάζει με το Προσχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» Μία πρώτη προσέγγιση

Τι αλλάζει με το Προσχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» Μία πρώτη προσέγγιση Τι αλλάζει με το Προσχέδιο του«καλλικρατη ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» Μία πρώτη προσέγγιση Κεντρικό Κράτος Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Ελεγκτής Νοµιµότητας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Περιφέρειες Περιφερειακές Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ H ήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ H ήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μάνδρα 30.12.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ αριθ. πρωτ. 29018 ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑ Σ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 460 H ήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας Αφού έλαβε υπόψη Τα άρθρα 59 και 282 παρ. 16 του Ν.3852/10

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 253 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 253 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 17/2015 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 253 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης:386 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΠΕΜΠΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 /

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 20 / 23-04-23 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθ. 3 / 23 της τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ. Α ΦΑΣΗ: Στρατηγικός Σχεδιασµός (Υφιστάµενη Κατάσταση Στρατηγική του ΟΤΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ. Α ΦΑΣΗ: Στρατηγικός Σχεδιασµός (Υφιστάµενη Κατάσταση Στρατηγική του ΟΤΑ) ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 2007-2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός (Υφιστάµενη Κατάσταση Στρατηγική του ήµου Χαλανδρίου) Οκτώβριος, 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.grr ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 1/2017 από (20-1- 2017) της

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το αναφερόµενο

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το αναφερόµενο ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 36o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 940 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 270/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 40/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 11ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας τις

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 11ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρµόδιος : ηµήτρης Πανάρετος Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 6 Α Κερκυρα 49100 Τηλ. 2661362783 e-mail: ecocommittee@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Αστέριος Ρήγας του Γεωργίου για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Αστέριος Ρήγας του Γεωργίου για την τήρηση των πρακτικών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 144/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 17/2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή 2ης τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων - Εξόδων εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 27329 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση :Ύδρας 6, Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας :36100 Πληροφορίες :Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ.Χουδετσανάκη.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Γ.Χουδετσανάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 01-03-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2338 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 &

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 8 / 1 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. /νση : Τηλέφωνο : Φαξ : Ηλεκ/κό Ταχ. : Ιστοσελίδα : ηµάρχου Πλ. Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 851 00 - ΡΟ ΟΣ 2241361387

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 24 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 152/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 9 ης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπόλεως 55, 59100 Βέροια Μ. Γεωργιάδου 23313 50586 2331350518 m.georgiadou@veria.gr

Μητροπόλεως 55, 59100 Βέροια Μ. Γεωργιάδου 23313 50586 2331350518 m.georgiadou@veria.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 12-11-2015 Αρ. πρωτ. : Δ.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : Fax : e-mail : Μητροπόλεως 55, 59100 Βέροια Μ. Γεωργιάδου 23313 50586 2331350518

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 7/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Πάρου ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου νέου Οργανισµού Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ψαρών έτους 2017.

ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ψαρών έτους 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 6/206 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Έγκριση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ. 70/2016. Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ. 70/2016. Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κομνηνών 76 Τ.Κ. 57013 Τηλ. 2313304002 Fax: 2310697897 Email: dimarxos@oraiokastro.gr Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 3/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 3/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 3/31-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 53-3/31-01-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα