ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/ Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Πάρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση στην Οικονοµική Επιτροπή του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου Πάρου για το έτος 2014 και του ετήσιου προγράµµατος δράσης. Στην Πάρο, σήµερα, ευτέρα, 11 Νοεµβρίου 2013 και ώρα στο Γραφείο του ηµάρχου Πάρου, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του ήµου Πάρου, ύστερα από την 16750/ πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τεσσάρων (4) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) µέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Βλαχογιάννης Χρήστος 2. Κουτσουράκης Παναγιώτης 3. Κωβαίος Μάρκος 4. Φραγκούλη Μαρουσώ ΑΠΟΝΤΕΣ Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Αλιπράντη Κυριακή, ηµοτική Υπάλληλο. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. δ του άρθρου 63 και της παρ. 3 του άρθρου 76, των παρ. 1 και. 4 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 79 του Ν. 4172/2013 που αντικαθιστά την παρ. 1 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, καθώς και της υπ αρίθµ / Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. 1896/ τ. Β ) - Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισµού των δήµων ο.ε τροποποίηση της υπ αρίθµ. 7028/ Φ.Ε.Κ. 253 Β απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων», για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού εκάστου έτους απαιτείται µόνο η κατάρτιση τεχνικού προγράµµατος για το έτος αυτό και δεν είναι απαραίτηττη προϋπόθεση η εκπόνηση και έγκριση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος και Ετήσιου Προγράµµατος ράσης. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του ήµου για το Ε.Π. και τον προϋπολογισµό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.. και του προϋπολογισµού στην Οικονοµική Επιτροπή προκειµένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο ηµοτικό Συµβούλιο. Ο κ. Κουτσουράκης Παναγιώτης εισηγήθηκε το προσχέδιο του ετήσιου προγράµµατος δράσης και ανέφερε ότι η σύνταξή του βασίστηκε στο σχέδιο του τεχνικού προγράµµατος και του προϋπολογισµού και περιλαµβάνει δράσεις που προβλέπονται στο επιχειρησιακό όσο βέβαια το επιτρέπουν οι οικονοµικές δυνατότητες για φέτος µε πηγές 1

2 χρηµατοδότησης τη λιγοστή φετινή ΣΑΤΑ ΥΠΕΣ Α, ΕΣΠΑ κ.λ.π. Επιγραµµατικά ανέφερε ότι συµπεριελήφθηκαν οι δραστηριότητες όπως προγραµµατίσθηκαν από τις Υπηρεσίες και τα Νοµικά Πρόσωπα, περιγράφηκε η οργανωτική δοµή του ήµου και οι αρµοδιότητες της κάθε Υπηρεσίας για την υλοποίηση έργων και δράσεων ενώ παράλληλα προσδιορίστηκαν µετρήσιµοι στόχοι επίτευξης. Στη συνέχεια ανέφερε αναλυτικότερα τις επενδυτικές και λειτουργικές δραστηριότητες ανά υπηρεσία και το ανίστοιχο ύψος των δαπανών τους. Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος όσον αφορά το προσχέδιο του ισοσκελισµένου προϋπολογισµού είπε ότι προβλέπονται όλα τα έσοδα και τα έξοδα του ήµου για το έτος 2014 ύψους ,90. Mε την υπ αρίθµ. 2/2013 απόφασή της η Επιτροπή ιαβούλευσης του ήµου εισηγείται θετικά επί του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου για το οικονοµικό έτος Το προσχέδιο έχει συνταχθεί βάσει των οδηγιών του Υπουργείου και όπως είναι προφανές δεν υπάρχουν επιχορηγήσεις πολιτιστικών και λοιπών συλλόγων, έχουν γίνει περικοπές σε χρηµατοδοτήσεις της Κ..Ε.Π.Α.Π. και του Νοµικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης. Είναι αντικειµενικός και τα ποσά που αναφέρονται είναι βάσει των περσινών δεδοµένων. Περιλαµβάνει ως προς τα έσοδα τα προβλεπόµενα δηµοτικά τέλη, φόρους, εισφορές, τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και τις λοιπές επιχορηγήσεις και ως προς τα έξοδα τις συνολικές δαπάνες του ήµου συµπεριλαµβανοµένου και του τεχνικού προγράµµατος που ψηφίστηκε από το ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ αρίθµ. 326/2013 απόφασή του. Για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών ο ήµος όπως και τα περασµένα χρόνια δεν χρησιµοποιεί τη ΣΑΤΑ η οποία, σύµφωνα µε το νόµο, διατίθεται αποκλειστικά για την εκτέλεση του τεχνικού προγράµµατος. Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: την εισήγηση του Προέδρου την παρ. δ του άρθρου 63, την παρ. 3 του άρθρου 76 και την παρ. 4 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 το άρθρο 79 του Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167 Α ) την υπ αρίθµ / Κ.Υ.Α των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών - Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισµού των δήµων ο.ε τροποποίηση της υπ αρίθµ. 7028/ Φ.Ε.Κ. 253 Β απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων» την υπ αρίθµ. 326/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου για την ψήφιση του τεχνικού προγράµµατος του ήµου Πάρου ο.ε την υπ αρίθµ. 2/2013 απόφαση της ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης. Αποφασίζει οµόφωνα Εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή το προσχέδιο του ετήσιου προγράµµατος δράσης για το έτος 2014 και του προϋπολογισµού του ήµου Πάρου οικονοµικού έτους 2014 ύψους ,90 τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. Το προσχέδιο του προϋπολογισµού ανακεφαλαιωτικά έχει ως εξής: Κ.Α. ΕΣΟ Α 0 Τακτικά Έσοδα ,62 1 Έκτακτα Έσοδα ,55 2 Έσοδα Π.Ο.Ε ,00 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε ,73 2

3 4 Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων ,00 5 Χρηµατικό υπόλοιπο ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,90 Κ.Α. ΕΞΟ Α 6 Έξοδα ,99 7 Επενδύσεις ,55 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε. αποδόσεις και προβλέψεις ,61 9 Αποθεµατικό ,75 ΣΥΝΟΛΟ ,90 Α Α: ΒΛ0ΧΩΞΓ-0Ο0 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 6/2013 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο Πρόεδρος Βλαχογιάννης Χρήστος Τα Μέλη Κουτσουράκης Παναγιώτης Κωβαίος Μάρκος Φραγκούλη Μαρουσώ Aκριβές αντίγραφο Ο Πρόεδρος Χρήστος Βλαχογιάννης 3

4 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 2014 Νοέµβριος

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Σκοπός του ετήσιου προγράµµατος δράσης του έτους Η σχέση του ετήσιου προγράµµατος µε το τριετές επιχειρησιακό πρόγραµµα 5 Η σχέση του ετήσιου προγράµµατος µε τον προϋπολογισµό 6 Η δοµή διάρθρωση και το περιεχόµενο του ετήσιου προγράµµατος δράσης 6 Περιεχόµενο του ετήσιου προγράµµατος δράσης 10 1ο Μέρος - Γενική παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 11 Εισαγωγή 13 Οι τρέχουσες Εξελίξεις που επηρεάζουν τη δράση του ήµου 13 Οι γενικές κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες της δηµοτικής αρχής για το έτος Συνοπτική παρουσίαση των σηµαντικών δράσεων του ετήσιου προγράµµατος 2014 σε αντιστοιχία µε τους γενικούς στόχους και τις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 15 Συνοπτικός Πίνακας του Επιχειρησιακού Σχεδιασµού 20 2o Μέρος - Αναλυτική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2014 των Υπηρεσιακών Οµάδων του ήµου ΠΑΡΟΥ 25 Υπηρεσιακή Οµάδα Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 27 Υπηρεσιακή Οµάδα Β : ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ( /νση ιοικητικών και /νση Οικονοµικών) 37 Υπηρεσιακή Οµάδα Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ ΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 49 Υπηρεσιακή Οµάδα : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ( /νση Τεχνικών Υπηρεσιών) 59 Υπηρεσιακή Οµάδα Ε : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 81 Παράρτηµα Ι: Πίνακες 93 Πίνακας Ι: Τεχνικό Πρόγραµµα 2014 (Προµήθειες, Μελέτες και Έργα ) 95 Πίνακας ΙΙ: Προβλεπόµενες Προσλήψεις 119 Παράρτηµα ΙΙ: Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2014 Νοµικών Προσώπων του ήµου ΠΑΡΟΥ & Λοιπών ηµοτικών Επιχειρήσεων 121 ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάρου Αντιπάρου 123 Νοµικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 137 Σύνδεσµος ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου Αντιπάρου (ΣΥ. Ι.Σ.Α.Π.Α.) 149 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πάρου ( ΕΥΑΠ) 157 Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ..Ε.Π.Α.Π.) 163 Πρωτοβάθµια Σχολική Επιτροπή ήµου Πάρου 169 ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή ήµου Πάρου 175 «ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ» ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Π.. 185/2007 (ΦΕΚ 221Α/ ) όπως τροποποιήθηκε κaι συµπληρώθηκε µε το Π.. 89/2011 (ΦΕΚ 213Α/ ), οι ήµοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό πρόγραµµα (ή τριετές για την περίοδο ), καθώς και τα Νοµικά τους Πρόσωπα, καταρτίζουν ετήσιο πρόγραµµα δράσης για κάθε έτος της δηµοτικής περιόδου µαζί µε τον ετήσιο προϋπολογισµό τους. Ο δήµος Πάρου εφαρµόζοντας τις νοµικές διατάξεις και πιστός στις αρχές της σύγχρονης διοίκησης καταρτίζει το ετήσιο επιχειρησιακό του πρόγραµµα που αποτυπώνει τις λειτουργίες των υπηρεσιών του ήµου τις δραστηριότητες και τις δαπάνες που απαιτούνται και αποτελεί επίσηµο έγγραφο του ήµου οδηγό στο έργο του για το έτος Σκοπός του ετήσιου προγράµµατος δράσης του έτους 2014 Ο σκοπός του ετήσιου προγράµµατος δράσης είναι να προγραµµατίσουν λεπτοµερέστερα όλες οι δηµοτικές υπηρεσίες του ήµου και τα Νοµικά Πρόσωπα τη δραστηριότητά τους για το έτος 2014 µε ορίζοντα το επιχειρησιακό πρόγραµµα της τριετίας, να εξειδικεύσουν τις δράσεις του τριετούς προγράµµατος και να αποτυπώσουν τις δαπάνες που προκύπτουν από αυτές. Με το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, η διοίκηση του ήµου και ο δηµότης µπορούν να γνωρίζουν τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δηµοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισµό καθώς και το αναµενόµενο προϊόν των προγραµµατιζόµενων δραστηριοτήτων. Η σχέση του ετήσιου προγράµµατος µε το τριετές επιχειρησιακό πρόγραµµα Το τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αποτελεί πρόγραµµα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος. Το περιεχόµενο του ετήσιου προγράµµατος δράσης περιλαµβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του - 6 -

7 τριετούς επιχειρησιακού προγράµµατος. Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 1 στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης µπορεί να τροποποιείται ο προγραµµατισµός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραµµα. Μπορεί επίσης να περιλαµβάνει νέες δράσεις που δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραµµα εφόσον εντάσσονται στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του ήµου. Εποµένως το ετήσιο πρόγραµµα προσαρµόζει το επιχειρησιακό πρόγραµµα στις τρέχουσες εξελίξεις και τη µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα, παίρνοντας υπόψη νέες ευκαιρίες ή περιορισµούς. Η σχέση του ετήσιου προγράµµατος µε τον προϋπολογισµό εδοµένου ότι δράσεις υλοποιούνται µόνο όταν καλύπτονται και αναφέρονται στον προϋπολογισµό 2 λογικό προαπαιτούµενο για την κατάρτιση ενός προϋπολογισµού, είναι η κατάρτιση του προγράµµατος δράσης που αντιστοιχεί στον προϋπολογισµό. Οι δηµοτικές υπηρεσίες, προγραµµατίζουν τη δραστηριότητά τους για το επόµενο έτος και προτείνουν στην οικονοµική υπηρεσία τα ποσά που απαιτείται να προβλεφθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισµού δαπανών προκειµένου να υλοποιηθεί το έργο τους. Η δοµή διάρθρωση και το περιεχόµενο του ετήσιου προγράµµατος δράσης Η δοµή-διάρθρωση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου αντιστοιχεί στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών του ήµου και διαφέρει από την διάρθρωση του τριετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου που αντιστοιχεί σε προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα). Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού µηχανισµού που θα το υλοποιήσει. Η διάρθρωσή του εµφανίζεται ανά διεύθυνση και ανά αυτοτελή διοικητική ενότητα. Ανάλογη δοµή έχει και ο ετήσιος προϋπολογισµός δαπανών του Ο.Τ.Α. ο οποίος διαρθρώνεται σε κωδικούς δαπανών -00,10, 15, 20, 30, 35, 40, 50, 70- στους οποίους κωδικοποιούνται 1 Παράγραφος 6. του άρθρου 8 της Υ.Α /07 2 Άρθρο 206 του Κ..Κ

8 (κατηγοριοποιούνται) αντιστοίχως οι δαπάνες των Γενικών Υπηρεσιών, Οικονοµικών ιοικητικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Πολιτισµού Αθλητισµού Κοινωνικής Πολιτικής, Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού, Υπηρεσίες Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχετεύσεις, Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων, Υπηρεσιών Πρασίνου, Υπηρεσιών Πολεοδοµίας, Υπηρεσίες Νεκροταφείων, ηµοτικής Αστυνοµίας, Λοιπών Υπηρεσιών. Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης περιλαµβάνει τα προγράµµατα των διοικητικών ενοτήτων - όπως αυτές καθορίζονται από τον Εσωτερικό Οργανισµό Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) 3 του ήµου Πάρου - και συνοδεύεται από το ετήσιο πρόγραµµα των Νοµικών Προσώπων σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Π.. 185/ Το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης συντάσσεται από την Εκτελεστική Επιτροπή (µετά τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των προτάσεων των υπηρεσιών και των Νοµικών Προσώπων του ήµου) και µε την υποστήριξη της αρµόδιας κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε ήµου υπηρεσίας επί θεµάτων προγραµµατισµού. Για τον ήµο Πάρου και λόγω µη έναρξης λειτουργίας της σχετικής υπηρεσίας το παρόν Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης συντάχθηκε από οµάδα στελεχών του ήµου αποτελούµενη από τον Αντιδήµαρχο κ. Παναγιώτη Κουτσουράκη, Υπεύθυνο Προγραµµατισµού και τον Επιστηµονικό Συνεργάτη του ηµάρχου Πάρου κ. Ιωάννη Κουζούµη, Αρχιτέκτονα Ε.Μ.Π. Το προσχέδιο υποβάλλεται στην Οικονοµική Επιτροπή (Ν.3852/2010, άρθρο 72), η οποία µε τη σειρά της το υποβάλει στο ηµοτικό Συµβούλιο. Η ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης (Ν.3852/2010, άρθρο 76) µετά από παραποµπή του ηµοτικού Συµβουλίου γνωµοδοτεί επί του προσχεδίου του Ετησίου Προγράµµατος ράσης. 3 ΦΕΚ 2583Β/ (Αρ. Απόφ /6650) 4 Άρθρο 4: ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΡΑΣΗΣ. Το επιχειρησιακό πρόγραµµα εξειδικεύεται σε ετήσιο πρόγραµµα δράσης του ήµου και σε ετήσια προγράµµατα των Νοµικών Προσώπων του, τα οποία καταρτίζονται κάθε έτος της δηµοτικής περιόδου, µαζί µε τον ετήσιο προϋπολογισµό αυτών. Ο ετήσιος προϋπολογισµός του ήµου και των Νοµικών προσώπων του, καλύπτει τις δράσεις που προβλέπονται στο αντίστοιχο ετήσιο πρόγραµµα δράσης και σύµφωνα µε την τροποποίηση από το Π.. 89/2011. Το ετήσιο Πρόγραµµα ράσης των ηµοτικών Ιδρυµάτων καταρτίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή τους και εγκρίνεται από το ιοικητικό τους Συµβούλιο. Των λοιπών Νοµικών Προσώπων του ήµου καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το ιοικητικό τους Συµβούλιο

9 Σύµφωνα µε το Μέρος 1, Άρθρο 1 «ιάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών» του Ο.Ε.Υ. του ήµου Πάρου, οι Οργανικές Μονάδες του ήµου Πάρου είναι: Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΗΜΑΡΧΟ 1. Αυτοτελές Γραφείο ηµάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και ηµοσίων Σχέσεων. 3. Γραφείο Ειδικών Συµβούλων και Ειδικών Συνεργατών. 4. Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης. 5. Γραφείο ιοικητικής Βοήθειας. 6. Αυτοτελές Τµήµα ηµοτικής Αστυνοµίας: α. Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασµού. β. Γραφείο Αστυνόµευσης. Β ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: α) Γραφείο Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης. β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) { ΙΑΥΓΕΙΑ ΙΑΦΑΝΕΙΑ}. Γ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: α) Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Φυτικής Παραγωγής. β) Γραφείο Ζωικής Παραγωγής. γ) Γραφείο Αλιείας. δ) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων. ε) Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισµού. στ) Γραφείο Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιοµηχανίας

10 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1. ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, Υπηρεσίας όµησης και Περιβάλλοντος που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Τµήµα Αδειών όµησης. β) Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Ελέγχου. γ) Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. δ) Τµήµα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου. Ε ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Μέριµνας, Παιδείας και Πολιτισµού που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: α) Γραφείο Κοινωνικής Μέριµνας και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων. β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της ηµόσιας Υγείας και Πρόνοιας. γ) Γραφείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Πολιτισµού. δ) Γραφείο Αθλητισµού και Νέας Γενιάς. ΣΤ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων. β) Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού. γ) Τµήµα Αστικής και ηµοτικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. δ) Τµήµα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 2. ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Τµήµα, Λογιστικό και Επιµελητείας. β) Τµήµα Εσόδων, ηµοτικής Περιουσίας και Ταµείου

11 3. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Τµήµα Έργων Υποδοµής και Κτηρίων, Οδοποιίας, Συντηρήσεων και Γενικών Τεχνικών Εργασιών. β) Τµήµα Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Ηλεκτροµηχανολογικών Εφαρµογών. Περιεχόµενο του ετήσιου προγράµµατος δράσης Το περιεχόµενο του ετήσιου προγράµµατος δράσης του ήµου διαρθρώνεται στα ακόλουθα µέρη: I. Συνολική παρουσίαση του ετήσιου προγράµµατος δράσης II. Παρουσίαση του ετήσιου προγράµµατος δράσης ανά Υπηρεσιακή Οµάδα III. Παράρτηµα Ι: Πίνακες. IV. Παράρτηµα ΙΙ: Παρουσίαση του ετήσιου προγράµµατος δράσης των Νοµικών Προσώπων και Λοιπών Επιχειρήσεων του ήµου Πάρου

12 1ο Μέρος Γενική παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης

13 Εισαγωγή Στη διάρκεια της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου επιδιώξαµε τον καθορισµό του αναπτυξιακού οράµατος του ήµου. Το Ε.Π. έγινε επίσηµος προγραµµατισµός του ήµου µας και πλαίσιο της δραστηριότητας όλου του οργανισµού. Ξεκινήσαµε πολλές δράσεις που καθόρισε το Ε.Π. και θεωρήσαµε πρωταρχικές για το νησί µας και τους δηµότες. Οι τρέχουσες Εξελίξεις που επηρεάζουν τη δράση του ήµου Είναι φανερό ότι η πορεία και ανάπτυξης του ήµου µας επηρεάζεται από παράγοντες που έχουν σχέση µε το εξωτερικό περιβάλλον του ήµου. Ήδη σήµερα µε την οικονοµική κρίση στο απόγειο της και µέσα σε ένα ασφυκτικό οικονοµικό περιβάλλον ο ήµος Πάρου καλείται να συντάξει και να υλοποιήσει ένα απολύτως ρεαλιστικό Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο ήµος στοχεύει να διατηρήσει τα οικονοµικά του µεγέθη και να αναβαθµίσει τα συστήµατα οικονοµικής διοίκησης και διαχείρισης που εφαρµόζει µε σκοπό να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες του ήµου και των δηµοτών. Με ταχύτητα ο ήµος µας οφείλει να µετασχηµατιστεί σε µηχανισµό παραγωγής τοπικών υποδοµών για να υλοποιήσει τη νέα του οργάνωση και σε φορέα παροχής υπηρεσιών για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του αυξανόµενου πληθυσµού. Σήµερα παρά τις δυσµενείς συγκυρίες ο ήµος Πάρου έχει πραγµατοποιήσει πολύ σοβαρά βήµατα: Συντάχθηκε, ψηφίστηκε, εγκρίθηκε, δηµοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ. και ισχύει ήδη ο νέος Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου, Πραγµατοποιήθηκαν οι συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων, Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες σύστασης των ηµοτικών Επιχειρήσεων, Καταρτίστηκε και εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο το οποίο περιλαµβάνει το Στρατηγικό Σχεδιασµό, τον Επιχειρησιακό Προγραµµατισµό καθώς και τον Οικονοµικό Προγραµµατισµό για την υλοποίηση του προσδοκώµενου οράµατος και την ανάπτυξη του ήµου

14 Ενώ σε επόµενο βήµα σήµερα ο δήµος µας προχωρά σε αξιολόγηση δοµών και στην εν συνεχεία αναδιοργάνωση του δήµου,συνεκτιµώντας το νέο ασφυκτικό περιβάλλον που έχει δηµιουργηθεί από τις θεσµικές αλλαγές,τις τεράστιες οικονοµικές περικοπές, της συνεχούς διογκωµένης γραφειοκρατίας και τα συνεχή δηµοσιονοµικά εµπόδια που τίθενται καθηµερινά και δυσχεραίνουν ανυπέρβλητα το έργο µας. Οι γενικές κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες της δηµοτικής αρχής για το έτος 2014 Οι γενικές κατευθύνσεις της ηµοτικής αρχής πηγάζουν από τις ανάγκες όλων των δηµοτών µας για ένα ήµο σύγχρονο που σέβεται τον πολίτη και εξασφαλίζει τα σύγχρονα standars στις υποδοµές του περιβάλλοντος. Στο επιχειρησιακό πρόγραµµα ο ήµος µας καθόρισε την αναπτυξιακή πορεία του νησιού µας στην προοπτική της τριετίας. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι δεν είναι δυνατό να ενσωµατωθούν στο Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης όλα τα έργα και οι ενέργειες που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, αλλά οπωσδήποτε είναι χαρακτηριστική και αντικειµενική η ιεράρχηση που γίνεται σε συνεργασία µε τις ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες στα πλαίσια των εξασφαλισµένων χρηµατοδοτήσεων. Εφέτος στο επιχειρησιακό πρόγραµµα περιλαµβάνονται µόνο νέα έργα ώστε να είναι εναρµονισµένο µε τον προϋπολογισµό που συντάσσεται µε βάσει των στοιχείων Αυγούστου 2013 ενώ τα συνεχιζόµενα θα περιληφθούν σ αυτό µε την αναµόρφωση του προϋπολογισµού τον Ιανουάριο 2014 Προτεραιότητες της ηµοτικής Αρχής είναι η πλήρης κάλυψη των ανελαστικών δαπανών, όπως πάσης φύσης συντηρήσεις, καθαριότητα και λειτουργικές δαπάνες. Ένα πολύ σηµαντικό µέρος του τετραετούς προγράµµατος ξεκίνησε το Το έτος 2014 συνεχίζουµε να εξειδικεύουµε τις δράσεις και ορίζουµε ως γενικές κατευθύνσεις τα ακόλουθα: Ολοκλήρωση µελετών βασικών υποδοµών και µεγάλων έργων και πραγµατοποίηση ηµιουργία δυνατότητας ανέγερσης σχολικών αιθουσών και κτηρίων σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης παρακολουθώντας την πληθυσµιακή αύξηση του νησιού µας και τις νέες ανάγκες

15 Οικονοµική και τουριστική ανάπτυξη του ήµου και παρακολούθηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας των δηµοτών. Ανάδειξη ιστορικών σηµείων του νησιού και συντήρησή τους. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου µέσω του ήµου, των υπηρεσιών του και των Νοµικών του Προσώπων, (ΚΕΠ, Κ.Η.Φ.Η, ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι). ιατήρηση των επιπέδων της καθαριότητας και κατά το δυνατό βελτίωσή της στο σύνολο του ήµου, επιδιώκοντας έναν ήµο όµορφο, λειτουργικό και ανθρώπινο, που να προσφέρει ασφάλεια στους δηµότες που κατοικούν, εργάζονται εκπαιδεύονται σ αυτόν και στους επισκέπτες του. Προβολή του νησιού µας ως τουριστικό προορισµό Α προτεραιότητας, µε έµφαση στην ανάπτυξη των εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Συνοπτική παρουσίαση των σηµαντικών δράσεων του ετήσιου προγράµµατος 2014 σε αντιστοιχία µε τους γενικούς στόχους και τις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Τα σηµαντικότερα έργα και δράσεις που επιλέγουµε να υλοποιήσουµε και τα οποία είναι σε αντιστοιχία µε τις ανάγκες των δηµοτών και τον Επιχειρησιακό σχεδιασµό του ήµου µας είναι και για το 2014 ΑΞΟΝΑΣ 1 : Περιβάλλον - Ποιότητα ζωής - Κάλυψη βασικών περιβαλλοντικών υποδοµών µε έµφαση στα παρακάτω: - α. στη ιαχείριση Υδάτινων Πόρων, - β. στη Συλλογή - ιάθεση Λυµάτων, - γ. στη Αποκοµιδή - ιαχείριση Απορριµµάτων, - δ. στην προστασία του Περιβάλλοντος, - ε. οδικά έργα, αναπλάσεις, κυκλοφοριακές παρεµβάσεις κλπ. Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής, η αειφόρος ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν βασικές επιδιώξεις της παρούσας ηµοτικής Αρχής. Το περιβάλλον του νησιωτικού µας χώρου αποτελεί σηµαντικό «οικονοµικό απόθεµα» το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης ώστε διαχρονικά να προβάλλεται ως ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατά µας

16 Όσο για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής στον σχεδιασµό της δράσης λαµβάνονται υπόψη τόσο η κατάσταση του ευρύτερου περιβάλλοντος του δήµου όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των κατοίκων. Γίνεται προσπάθεια βελτίωσης των περιβαλλοντικών υποδοµών όπως η διαχείριση υδατικών πόρων, η συλλογή και διάθεση λυµάτων, η αποκοµιδή και διαχείριση απορριµµάτων, η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Εφαρµόζονται προγράµµατα ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας και ηλεκτρικών υλικών. Αυξάνεται και ανανεώνεται ο στόλο των οχηµάτων και των µηχανηµάτων καθαριότητας. Οργανώνονται προγράµµατα καθαρισµού των κοινόχρηστων χώρων συντήρησης και ανανέωσης του πρασίνου. Ένα µεγάλο µέρος των δράσεων του Ε.Π. υλοποιείται από τα Νοµικά Πρόσωπα του ήµου µε την ενεργή συµµετοχή των δηµοτών. Επιδιώκεται η δηµιουργία ενός οικιστικού περιβάλλοντος που δηµιουργεί το αίσθηµα της ασφάλειας στους κατοίκους δηµότες, τα παιδιά, τους νέους και τους ηλικιωµένους. Γίνεται προσπάθεια διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στις πόλεις και τους οικισµούς, (κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, κατασκευή και ανάπλαση πεζοδροµίων, βελτίωση ηλεκτροφωτισµού των οδών). Οργανώνεται η δηµοτική συγκοινωνία για την ευκολότερη µετακίνηση των κατοίκων. ΑΞΟΝΑΣ 2 : Παιδία Αθλητισµός Πολιτιστικές ράσεις - α. Παιδεία, µε έµφαση στον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων που ανήκουν στον ήµο, στην αξιοποίηση των ηµοτικών Κτιρίων για συναφείς δραστηριότητες και στη δηµιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδοµών εκπαίδευσης, - β. Αθλητισµός, µε έµφαση στην ανάπτυξη αθληµάτων, στη δηµιουργία σύγχρονων υποδοµών και συνθηκών άθλησης για το κοινό, - γ. Πολιτιστικές ράσεις µε έµφαση στην αξιοποίηση της ιστορικής κληρονοµιάς του ήµου αλλά και προώθηση νέων πολιτιστικών αγαθών, ώστε να διαµορφωθεί πολιτιστική ταυτότητα υψηλού επιπέδου. Ο συγκεκριµένος άξονας έχει ως στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών παιδείας, αθλητισµού και πολιτισµού. Περιλαµβάνει τη βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδοµών καθώς επίσης και τη βελτίωση των υποδοµών αθλητισµού και πολιτισµού. ίνεται έµφαση στην ενίσχυση των δοµών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και στον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων και στην αξιοποίηση των ηµοτικών κτιρίων για συναφείς δραστηριότητες. Ανάπτυξη αθληµάτων, µε την δηµιουργία σύγχρονων υποδοµών και τον εκσυγχρονισµό

17 υφιστάµενων αθλητικών χώρων, την ανέλιξη των οµαδικών αθληµάτων και την δηµιουργία συνθηκών άθλησης για το κοινό. ΑΞΟΝΑΣ 3 : Προώθηση Επιχειρηµατικότητας - Ανάπτυξη - Απασχόληση µε έµφαση στα ακόλουθα: - α. Αξιοποίηση του Πρωτογενούς Τοµέα, - β. Προβολή - Τουριστική Αξιοποίηση της περιοχής, - γ. ιασύνδεση πρωτογενούς παραγωγής µε τουρισµό, - δ. ηµιουργία συνθηκών ανάπτυξης. Ο άξονας αυτός έχει ως στόχο την ανάδειξη των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της Πάρου αξιοποιώντας τις δυνατότητες του τόπου για δηµιουργία διαφοροποιηµένων ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών µε επίκεντρο τον καταναλωτή και τον επισκέπτη. Βασικές επιδίωξή είναι η ενίσχυση της καινοτοµίας, η ποιότητα και η τυποποίηση των τοπικών προϊόντων, η αύξηση του επιπέδου και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και η σύνδεση τοπικής παραγωγής µε τον τουρισµό. ίνεται έµφαση στην αξιοποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τοµέα και την ενίσχυση της αγροτικής οικονοµίας, ώστε να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα και να προσδώσουν αναπτυξιακή προοπτική. Επίσης στην προβολή και την τουριστική αξιοποίηση του ήµου. Στο πλευρό των επιχειρηµατιών του νησιού γίνατε προσπάθεια δηµιουργίας δυνατοτήτων για µια βιώσιµη τοπική οικονοµία και αγορά. Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και η ανάπλαση των πεζοδροµίων δηµιουργεί συνθήκες καλλίτερης πρόσβασης στην τοπική αγορά και η µε κάθε τρόπο παρότρυνση του καταναλωτικού κοινού για την προτίµηση των επιχειρηµατιών και καταστηµαταρχών του νησιού δηµιουργεί δυνατότητες βιώσιµης τοπικής ανάπτυξης. ΑΞΟΝΑΣ 4 : Κοινωνική Μέριµνα - Προστασία Υγείας, µε έµφαση στα ακόλουθα: - α. ράσεις για την τρίτη ηλικία, - β. ράσεις για τις ευπαθείς οµάδες, - γ. Ενίσχυση των υποδοµών Υγείας. Ο συγκεκριµένος άξονας έχει ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται υποβάθµιση των πρωτοβάθµιων υπηρεσιών υγείας και αρχίζει να αναπτύσσεται ένα δίκτυο παροχής αποκεντρωµένων κοινωνικών υπηρεσιών. Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει, στα πλαίσια των δυνατοτήτων που της παρέχει το νοµικό πλαίσιο, να οργανώσει δράσεις συµπληρωµατικές των ελλείψεων που παρατηρούνται και ολοένα αυξάνονται

18 ύναται να αντιµετωπισθούν φαινόµενα όπως ο κοινωνικός αποκλεισµός, η φτώχεια, η περιθωριοποίηση και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή. Χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και µέριµνα και την πρωτοβάθµια περίθαλψη. Στο κέντρο της προσοχής του ήµου είναι τα ζητήµατα υγείας και ασφάλειας των δηµοτών µε έµφαση σε δράσεις για την τρίτη ηλικία και την ενίσχυση των υποδοµών υγείας για το σύνολο του νησιού. ΑΞΟΝΑΣ 5 : Πολεοδοµικός - Χωροταξικός Σχεδιασµός µε έµφαση στα ακόλουθα: - α. Βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος, - β. Βελτίωση των δηµοσίων κοινοχρήστων χώρων, - γ. ιέξοδος στον πολεοδοµικό σχεδιασµό, - δ. Προστασία, διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, - ε. Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών µε εφαρµογή τους στην χωρική διαχείριση της Πάρου Με τη θεσµοθέτηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου της Πάρου, ανοίγει ο δρόµος για να προσδιορισθούν τα αναπτυξιακά όρια της Πάρου. Επίσης δίνονται λύσεις στα προβλήµατα σύγκρουσης χρήσεων γης στον εξωαστικό χώρο και ταυτόχρονα δίνεται διέξοδο στην υλοποίηση του πολεοδοµικού σχεδιασµού. Τέλος η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρµογών στην διαχείριση των χωρικών δεδοµένων µέσω συστηµάτων και εφαρµογών Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (G.I.S.) είναι απολύτως επιβεβληµένη προκειµένου για την οργάνωση και συνολική εποπτεία και διαχείριση του Παριανού χώρου. Στον άξονα συµπεριλαµβάνονται επεκτάσεις σχεδίου πόλεων, ορίων οικισµών, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, θεσµοθέτηση του νέου Γ.Π.Σ., επίλυση του προβλήµατος µε το σχέδιο πόλης της Παροικίας κλπ. ΑΞΟΝΑΣ 6: ιοικητική µεταρρύθµιση και εκσυγχρονισµός, µε έµφαση στα ακόλουθα: - α. Οργάνωση των υπηρεσιών του ήµου µε βάση τα προβλεπόµενα από τον «Καλλικράτη», - β. Βελτίωση των υποδοµών και εφαρµογή σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής, - γ. Συνεχής αναβάθµιση της µηχανοργάνωσης των υπηρεσιών, - δ. Επιµόρφωση στελεχών του ήµου σε θέµατα διοίκησης και λειτουργίας, - ε. Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας όµησης

19 Ο ήµος λόγω των αλλαγών που έφερε η εφαρµογή του «Καλλικράτη» καλείται άµεσα να παράσχει αυξηµένες τόσο σε αριθµό όσο και σε ποιότητα υπηρεσίες προς τους πολίτες. Η επιµόρφωση των υπαλλήλων, η αναβάθµιση των υποδοµών και η οργάνωση και λειτουργία νέων υπηρεσιών είναι άµεσες προτεραιότητες της ηµοτικής αρχής. ίνεται έµφαση τον εκσυγχρονισµό και την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ήµου, συµπλήρωση και στελέχωση, µηχανογράφηση και εφαρµογή συγχρόνων τεχνολογιών, αναδιάρθρωση των ηµοτικών επιχειρήσεων, και επισκευή ή ανακατασκευή του ηµαρχιακού κτιρίου. Ακολούθως παρατίθεται Συνοπτικός Πίνακας του Επιχειρησιακού Σχεδιασµού του ήµου Πάρου, σε Άξονες και Μέτρα για την δυνατότητα αντιστοίχησης των ετήσιων δράσεων µε τις δράσεις της τετραετίας

20 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.2. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΜΕΤΡΟ 1.4. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΣΕ ΧΥΤΥ ΜΕΤΡΟ 1.5. ΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ- ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙ ΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 1.6 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΟΠΟΙΙΕΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1.7 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.8 ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 2.1. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΣΕ ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.2 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.3 ΡΑΣΕΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Γούρνες, Δεκέμβριος 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΑ Α. ΓΕΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 A.1 Συνθήκες ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ ΠΡΟΧΕ ΙΟ ΕΤΗΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΗ 2013 ΕΚΕΜΒΡΙΟ 2012 Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ο Ε Τ Η Ι Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Ρ Α Η 2 0 1 3 Η Μ Ο Υ Α Λ Ε Ξ Α Ν Ρ Ε Ι Α 1. Εισαγωγή Το παρόν προσχέδιο του Ετήσιου Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 3 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 από 62 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. Εισαγωγή ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Το παρόν προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας καταρτίστηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού και τέθηκε υπόψη της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 στ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2012 2014 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 7/2008 Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007 2010 B Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Θεσµικό πλαίσιο ετησίων προγραµµάτων δράσης Α2. Δοµή

Διαβάστε περισσότερα