Η υπογραφή αυτής της συµφωνίας για τη διασφάλιση. Λειτουργία βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας και της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η υπογραφή αυτής της συµφωνίας για τη διασφάλιση. Λειτουργία βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας και της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης"

Transcript

1 H Omnigen είναι µια από τις πιο σύγχρονες εταιρίες βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. ραστηριοποιείται στο χώρο της φύλαξης βλαστοκυττάρων και των κυτταρικών θεραπειών µε τη χρήση πρωτοποριακών µεθόδων, µε τελικό σκοπό την αποτελεσµατική πρόληψη και αντιµετώπιση σοβαρών ασθενειών. Η Omnigen συνεχώς επενδύει σε νέες τεχνολογίες, εφαρµογές και συνεργασίες, έτσι ώστε συνεχώς να χρησιµοποιεί τις νεότερες επιστηµονικές εξελίξεις προς όφελος της ανθρώπινης υγείας. ουλεύουµε µε σεβασµό στον άνθρωπο και εφαρµόζουµε µε ζήλο τις γνώσεις, το ταλέντο και την εµπειρία µας, πιστεύοντας ότι η συλλογή και φύλαξη βλαστικών κυττάρων από τον οµφάλιο λώρο, αποτελεί την κυρίαρχη προληπτική ενέργεια για τη διασφάλιση της µελλοντικής υγείας του παιδιού σας και όλης της οικογένειας.

2

3

4 Λειτουργία βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας και της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης Στις 24 Μαρτίου 2008, δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το νοµικό πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία των τραπεζών φύλαξης βλαστοκυττάρων και ανθρωπίνων ιστών. Το νοµικό αυτό πλαίσιο θέτει µε αυστηρότητα τους όρους για την εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την οδηγία 2004 / 23 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προµήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανοµή ανθρωπίνων ιστών και κυττάρων (EEL102 / ) και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006 /17 / ΕΚ (EEL 38 / ) και 2006/86/ΕΚ (EEL 294 / ). Η Omnigen εφαρµόζει πλήρως την ελληνική νοµοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες υπαγορεύουν τα πρωτόκολλα λειτουργίας των τραπεζών κρυοσυντήρησης. Οι οδηγίες αυτές θέτουν µε αυστηρότητα τα κριτήρια για τη συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη των βλαστοκυττάρων. Επίσης, υπαγορεύουν µε σαφήνεια τους εργαστηριακούς ελέγχους που πρέπει να γίνουν στο οµφαλοπλακουντιακό αίµα, προκειµένου να αποκλεισθεί η πιθανότητα να µεταφερθεί κάποια ιϊκή µόλυνση από τη µητέρα στο βρέφος. Μέλος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Οµφαλοπλακουντιακού Αίµατος Η Omnigen είναι ιδρυτικό µέλος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Οµφαλοπλακουντιακού Αίµατος (ΕΕΤΟΑ). Η ΕΕΤΟΑ ιδρύθηκε στα πλαίσια της θέσπισης προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για την συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την κρυοσυντήρηση και διανοµή βλαστικών κυττάρων οµφάλιου λώρου. Μέλη της ΕΕΤΟΑ µπορούν να είναι µόνο ελληνικές εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται µε αξιοπιστία τα τελευταία χρόνια στη συλλογή και φύλαξη βλαστοκυττάρων. Σκοπός της Ένωσης είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, η υποστήριξη, η γενική και ειδική ενηµέρωση µεταξύ των µελών, καθώς και η επι- µόρφωση και ενηµέρωση του κοινωνικού συνόλου (υποψήφιων γονέων και ιατρών) σε θέµατα που αφορούν τα βλαστικά κύτταρα, σε συνεργασία µε Νοσοκοµεία, Κλινικές, Υπουργεία και κάθε αρµόδιο φορέα, κρατικό και µη. Η Ένωση συµµετέχει ενεργά σε νοµοπαρασκευαστικές και άλλες κρατικές και µη επιτροπές, για τη διαµόρφωση του νοµικού πλαισίου που διέπει τις εταιρίες βλαστικών κυττάρων στο ελληνικό χώρο, καθώς επίσης και τους επιµέρους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών. Επιπλέον η ΕΕΤΟΑ λειτουργεί ως ένας ανεξάρτητος φορέας ο οποίος, µεταξύ άλλων, έχει αναλάβει την επίβλεψη και πιστοποίηση των µελών της, έτσι ώστε όλες οι εταιρίες - µέλη να λειτουργούν κάτω από αυστηρά πρότυπα που υπαγορεύουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες και η ελληνική νοµοθεσία. Τελικός σκοπός είναι η Ένωση να λειτουργεί µε τρόπο ανάλογο της Αµερικάνικης Ένωσης Τραπεζών Αίµατος (American Association of Blood Banks - AABB), από την οποία πιστοποιούνται οι τράπεζες βλαστοκυττάρων που λειτουργούν στην Αµερική. οποιοδήποτε λόγο παύσει η λειτουργία. Πλέον, οι υποψήφιοι γονείς θα µπορούν να νοιώθουν ασφάλεια όσον αφορά τη φύλαξη των βλαστοκυττάρων του παιδιού τους, εφόσον η φύλαξη γίνεται στην Omnigen, αφού ακόµα και στην απίθανη περίπτωση που παύσει η λειτουργία της εταιρίας, τα δείγµατα που φυλάσσονται εκεί µεταφέρονται άµεσα σε κάποια από τις άλλες τράπεζες-µέλη για να συνεχιστεί η φύλαξη, βάσει της ειδικής συµφωνίας που έχει υπογραφεί και πάντα υπό την εποπτεία της Ένωσης. Η υπογραφή αυτής της συµφωνίας για τη διασφάλιση των δειγµάτων από την ΕΕΤΟΑ, αποτελεί µια πρωτοποριακή κίνηση παγκοσµίως για τους εξής λόγους: 1. Με τον τρόπο αυτό η Omnigen µε τον πιο έγκυρο νοµικά τρόπο διασφαλίζει για πάντα το πολύτιµο βιολογικό υλικό που καλείται να φυλάξει. 2. Για να διασφαλιστεί η µακροχρόνια φύλαξη των δειγ- µάτων, οι εταιρίες-µέλη της Ένωσης, έχουν προβεί στην ίδρυση ειδικού αποθεµατικού ταµείου στο οποίο έχει συγκεντρωθεί το απαραίτητο ποσό που απαιτείται. Το ποσό αυτό έχει προέλθει από τις εισφορές των εταιριών - µελών και προβλέπεται µέσα στη συµφωνία που έχουν υπογράψει αυτές µε την ΕΕΤΟΑ. Πλέον, στα συµβόλαια της Omnigen, υπάρχει ειδική "ρήτρα περαιτέρω φύλαξης των δειγµάτων", την οποία θα πρέπει να αναζητούν οι υποψήφιοι γονείς όταν θα κληθούν να τα υπογράψουν. Έτσι η Omnigen, ως µέλος της ΕΕΤΟΑ και µε τον πιο έγκυρο νοµικά τρόπο, πληρεί τους όρους της ελληνικής νοµοθεσίας, η οποία προβλέπει ότι "σε περίπτωση παύσης των δραστηριοτήτων για οποιονδήποτε λόγο ενός ιδρύµατος ιστών, οι ιστοί και τα κύτταρα που έχει αποθηκεύσει µεταφέρονται µε τη δοθείσα συναίνεση και σύµφωνη γνώµη της κατά περίπτωση αρµόδιας (ες) αρχής (ες) σε άλλο ή άλλα αδειοδοτηµένο/α ίδρυµατα" (ΦΕΚ 51Α' 24/3/ άρθρο 21, παράγραφος 5). Είναι σηµαντικό να γνωρίζουν οι υποψήφιοι γονείς ότι τη διασφάλιση αυτή την παρέχουν µόνο οι εταιρίες-µέλη της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Οµφαλοπλακουντιακού Αίµατος και καµία άλλη ελληνική ή αλλοδαπή εταιρία. σης στον κόσµο. Με τον τρόπο αυτό η Omnigen ουσιαστικά έθεσε τις προδιαγραφές λειτουργίας για τις τράπεζες φύλαξης βλαστοκυττάρων στην Ελλάδα, βάση των οποίων πιστοποιήθηκαν στη συνέχεια και άλλες αντίστοιχες εταιρίες. Η πιστοποίηση αφορά όλες τις εργαστηριακές δραστηριότητες της εταιρίας, από την επεξεργασία του οµφαλοπλακουντιακού αίµατος, µέχρι την απο- µόνωση και κρυοσυντήρηση των βλαστοκυττάρων. Αφορά επίσης όλες τις διοικητικές και οργανωτικές της διαδικασίες. Η Omnigen είναι υποχρεωµένη να πιστοποιείται σύµφωνα µε τα παραπάνω πρότυπα κάθε χρόνο. Αυτό σηµαίνει ότι όλες οι διαδικασίες µας, από τη συλλογή και επεξεργασία, µέχρι και τη φύλαξη του δείγµατος σας, χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και απόλυτο έλεγχο. H Οmnigen διασφαλίζει τη συνεχή και ακατάπαυστη φύλαξη του βιολογικού υλικού που καλείται να φυλάξει Η πρώτη εταιρία φύλαξης βλαστικών κυττάρων µε πιστοποίηση ISO Τον Μάρτιο του 2009, η Omnigen υπέγραψε συµφωνία µε την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών Οµφαλοπλακουντιακού Αίµατος (ΕΕΤΟΑ), έτσι ώστε να είναι και νοµικά κατοχυρωµένη η διασφάλιση των δειγµάτων που φυλάσσονται στους χώρους της, στην απίθανη περίπτωση που για Από τις 29 Ιουνίου 2006, η Omnigen είναι η πρώτη εταιρία φύλαξης βλαστικών κυττάρων στην Ελλάδα µε πιστοποίηση ISO 9001:2008 από τη Lloyd s Register Quality Assurance, τον εγκυρότερο φορέα πιστοποίη-

5 Ως αποτέλεσµα της συνεχούς προσπάθειάς µας να ακολουθούµε µια αυστηρή πολιτική ποιότητας σε όλες µας τις δραστηριότητες, από τις 2 Ιουνίου 2009, τα εργαστήρια της Omnigen είναι από τα λίγα στην Ελλάδα που διαθέτουν διαπίστευση από το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ..), σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025:2005, που αφορά τα κλινικά εργαστήρια (αριθµός πιστοποιητικού 560). Η διαπίστευση αυτή αφορά τους εργαστηριακούς ελέγχους που διεξάγονται σε όλα τα δείγµατα οµφαλοπλακουντιακού αίµατος που επεξεργαζόµαστε, προέρχεται από δηµόσιο φορέα και αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σηµαίνει ότι όλοι οι εργαστηριακοί έλεγχοι που γίνονται στο πολύτιµο βιολογικό που καλούµαστε να φυλάξουµε, χαρακτηρίζονται από απόλυτη ακρίβεια η οποία συνεχώς ελέγχεται µέσω διεργαστηριακών ελέγχων που διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε συνεργασία µε διάφορα κλινικά / αιµατολογικά εργαστήρια ανά τον κόσµο. Ως αποτέλεσµα, τα πιστοποιητικά φύλαξης βλαστοκυττάρων που εκδίδονται από την Omnigen και στα οποία αναγράφονται τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών, θεωρούνται απολύτως αξιόπιστα από οποιοδήποτε ίδρυµα υγείας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Omnigen είναι µια εταιρία αµιγώς ελληνική. Το προσωπικό της εταιρίας, επιστηµονικό και διοικητικό, έχει πολυετή εµπειρία και εκπαίδευση σε διακεκριµένα κέντρα γυναικολογίας και αναπαραγωγής (Brigham and Women s Hospital, Instituto Valenciano de Infertilidad, Royal Victoria Infirmary), καθώς επίσης και στα σπουδαιότερα πανεπιστήµια του κόσµου (Harvard Medical School, Harvard Institutes of Medicine, Medical School of Newscastle, University of Rome, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Κρήτης). Η επιστηµονική τους δουλειά έχει δη- µοσιευτεί στα πιο έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά του χώρου. Επίσης το προσωπικό της Omnigen έχει πολυετή εµπειρία στις µεγαλύτερες εταιρίες του ιατροφαρµακευτικού τοµέα, εξασφαλίζοντας έτσι διαδικασίες λειτουργίας υψηλών προδιαγραφών. Τα γραφεία και τα υπερσύγχρονα εργαστήριά µας βρίσκονται στο Μαρούσι, επιτρέποντας έτσι άµεση παραλαβή, επεξεργασία και φύλαξη κάθε δείγµατος εντός ολίγων ωρών από κάθε νοσοκοµείο της Αττικής και εντός 24 ωρών από κάθε νοσοκοµείο της περιφέρειας. Το προσωπικό µας εργάζεται 365 ηµέρες το χρόνο, εξασφαλίζοντας έτσι ταχεία αποµόνωση και φύλαξη των βλαστικών κυττάρων του µωρού σας. Είναι γνωστό ότι η µεγίστη βιωσιµότητα των βλαστικών κυττάρων επιτυγχάνεται όσο πιο σύντοµα γίνεται η επεξεργασία του αίµατος. Λόγω της τοποθεσίας των εγκαταστάσεων της, η Omnigen είναι η µόνη εταιρία φύλαξης βλαστικών κυττάρων στην Ελλάδα η οποία εγγυάται ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός 24 ωρών. λάσσονται στην Omnigen για µελλοντική χρήση, τόσο από το ίδιο το παιδί (αυτόλογη µεταµόσχευση) όσο και από όλη την οικογένεια (αλλογενή µεταµόσχευση). Η εταιρία µας πρόσφατα συµµετείχε ενεργά σε µεταµόσχευση αυτόλογων βλαστοκυττάρων από µυελό των οστών σε ασθενή (τα κύτταρα του µυελού των οστών είναι τα ίδια µε τα οµφαλικά, αν και τα οµφαλικά θεωρούνται πλέον κατάλληλα). Η αυτόλογη µεταµόσχευση στην εν λόγω ασθενή δεν ήταν εφικτή, εάν η ίδια και οι θεράποντες ιατροί της δεν φρόντιζαν να φυλάξουν δικά της στελεχιαία κύτταρα σε ιδιωτικό κέντρο 8 χρόνια πριν. Το ιατρικό και επιστηµονικό µας προσωπικό, ήδη µελετά την εφαρµογή της κυτταρικής θεραπείας σε νέες σοβαρές ασθένειες. Αναγνωρίζοντας την έλλειψη έγκυρης ενηµέρωσης σχετικά µε τη συλλογή, φύλαξη, αλλά και χρήση των βλαστικών κυττάρων του οµφάλιου λώρου, η Omnigen είναι η µόνη εταιρία στην Ελλάδα η οποία αναλαµβάνει να ενηµερώσει εσάς του γονείς, πριν προβείτε στην απόφαση να συλλέξετε τα βλαστικά κύτταρα από τον οµφάλιο λώρο του παιδιού σας. Η ενηµέρωση γίνεται από εξειδικευµένο, ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό µε πλήρη επιστηµονική κατάρτιση. Η συνάντηση γίνεται µε ραντεβού, είτε στα γραφεία µας στο Μαρούσι, ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, στο δικό σας χώρο. Θεωρούµε υποχρέωση µας την παροχή προς εσάς οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά µε το οµφαλοπλακουντιακό αίµα και τα βλαστικά κύτταρα, καθώς επίσης και σχετικά µε την όλη διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και φύλαξης. κροχρόνια εµπειρία ο καθένας στον τοµέα του. Οι σπουδές και η εµπειρία των ανθρώπων µας, µας δίνουν τη δυνατότητα να λειτουργούµε µε απόλυτη αποτελεσµατικότητα. Έτσι λοιπόν: Το εργαστήριο των βλαστικών κυττάρων (Stem Cells Lab), λειτουργεί υπό την εποπτεία Επιστηµονικού ιευθυντή µε εξειδίκευση στον τοµέα των βλαστοκυττάρων και στην ανοσολογία της αναπαραγωγής. O Eπιστηµονικός ιευθυντής κατέχει σηµαντική και µακροχρόνια εµπειρία και εκπαίδευση στην Ιατρική Σχολή Harvard. Η εµπειρία και η εκπαίδευση του συγκεκριµένου ανθρώπου προήλθε από το Fearing Research Laboratory, στο Brigham and Womens Hospital, το οποίο είναι το µεγαλύτερο νοσοκοµείο στον κόσµο σε θέµατα γυναικολογίας, αναπαραγωγής και βλαστικών κυττάρων. Το νοσοκοµείο αυτό είναι µέρος ενός µεγάλου δικτύου νοσοκοµείων στη Βοστόνη που ανήκει στην Ιατρική σχολή του Harvard. Το Stem Cells Lab πλαισιώνεται επίσης από άτοµα τα οποία έχουν επιλεγεί προσεκτικά, είναι εµβρυολόγοι και κατέχουν µεταπτυχιακά και εµπειρία στην επεξεργασία και κρυοσυντήρηση κυττάρων. Τα εργαστήρια των µοριακών µικροβιολογικών αναλύσεων (Molecular Biology Lab) λειτουργούν υπό την εποπτεία ανθρώπων µε σηµαντική εµπειρία σε τεχνικές Μοριακής Βιολογίας. Πρόκειται για τους ικανότερους ανθρώπους που υπάρχουν στο χώρο, µε µεταπτυχιακά στα µεγαλύτερα πανεπιστήµια στο κόσµο. Έτσι τα εργαστήριά µας εναρµονίζονται πλήρως µε την ελληνική νοµοθεσία και την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία των τραπεζών κρυοσυντήρησης (Commision Directive 2006 /17 EC), η οποία αφορά τις εξετάσεις που πρέπει να γίνουν για να αποκλεισθεί η πιθανότητα να υπάρχουν συγκεκριµένες ιογενείς λοιµώξεις στο αίµα της µητέρας ή του παιδιού. Η Omnigen είναι πλέον η µόνη εταιρία στην Ελλάδα και την Ευρώπη, η οποία µπορεί να αναλάβει το συντονισµό της διαδικασίας µεταµόσχευσης βλαστικών κυττάρων. Έχοντας συνάψει συνεργασίες µε εξέχοντες αιµατολόγους των µεγαλύτερων κέντρων στην Ελλάδα, έχουµε δηµιουργήσει µια κορυφαία οµάδα ιατρών και επιστηµόνων µε ειδίκευση στη µεταµόσχευση βλαστικών κυττάρων. Πρόκειται για µια πρωτοποριακή κίνηση στον Ελλαδικό αλλά και Ευρωπαϊκό χώρο, η οποία έχει σκοπό να παρέχει άµεση πρόσβαση στα βλαστοκύτταρα που φυ- Τα υπερσύγχρονα εργαστήρια της Omnigen βρίσκονται στο Μαρούσι, όπου και γίνεται η επεξεργασία και φύλαξη των βλαστικών κυττάρων. Θεωρούµε ότι ο σηµαντικότερος παράγοντας των υψηλών προδιαγραφών λειτουργίας της εταιρίας µας είναι οι άνθρωποί µας. Οι συνεργάτες και οι υπάλληλοι της Omnigen έχουν επιλεγεί αυστηρά βάσει των αρχών λειτουργίας της εταιρίας και κατέχουν όλοι πτυχία, µεταπτυχιακά αλλά και µα- Η Omnigen συνεχώς επενδύει στην πιο σύγχρονη τεχνολογία για τον έλεγχο, την επεξεργασία και µακροχρόνια φύλαξη του δείγµατος σας. Το αποτέλεσµα της προσπάθειας αυτής είναι η δηµιουργία ενός από τα πιο σύγχρονα και πλήρη εργαστήρια στην Ελλάδα όσον αφορά την επεξεργασία και φύλαξη των βλαστοκυττάρων, αλλά και τους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους.

6 Η αποµόνωση των κυττάρων γίνεται σε ειδικά σχεδιασµένα αποστειρωµένα δωµάτια πίεσης (Clean Rooms), τα οποία είναι πιστοποιηµένα να πληρούν αυστηρές Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Για την ακρίβεια πρόκειται για Clean Rooms τα οποία πληρούν στο 100% τις αυστηρότατες προδιαγραφές που ισχύουν ακόµα και για την µεταµόσχευση µυελού των οστών. Όλα τα δείγµατα που θα έρθουν στο χώρο µας, ελέγχονται µε ειδικές αυτόµατες συσκευές για µικροβιακές µολύνσεις. Ο ιολογικός έλεγχος στο αίµα της µητέρας ή του οµφάλιου λώρου γίνεται µε τη µέθοδο του PCR (Polymerase Chain Reaction), τη µοναδική µέθοδο που µπορεί να ανιχνεύσει το γενετικό υλικό του ιού ακόµα και σε ελάχιστες ποσότητες στον ορό του αίµατος. Ο έλεγχος για βακτηριακές ή µυκητιακές µολύνσεις στο δείγµα γίνεται µετά τη χρήση ειδικών αυτόµατων συστηµάτων αιµοκαλλιέργειας. Τα βλαστοκύτταρα που θα αποµονωθούν, αναλύονται σε ειδικά µηχανή- µατα έτσι ώστε να καταµετρηθούν όσο το δυνατόν πιο αντικειµενικά και να υπολογιστεί η βιωσιµότητά τους (δηλαδή ο αριθµός των κυττάρων που παραµένουν ζωντανά µετά την αποµόνωση). Η καταµέτρηση των κυττάρων γίνεται µε αυτόµατους αιµατολογικούς αναλυτές της Coulter. Τα αι- µοποιητικά βλαστικά κύτταρα (CD34) αναλύονται µε την πρωτοποριακή µέθοδο της κυτταροµετρίας ροής (Flow Cytomerty), χρησιµοποιώντας υπερσύγχρονα µηχανήµατα της Becton Dickinson. Για να ετοιµαστούν τα κύτταρα για τη µακροχρόνια κρυοσυντήρηση, τοποθετούνται σε υψηλής τεχνολογίας µηχανήµατα σταδιακής ψύξης (Controlled Rate Freezer), τα οποία, µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και ειδικών προγραµµάτων, µειώνουν τη θερµοκρασία σταδιακά και µε απόλυτη ακρίβεια, έτσι ώστε να µην υπάρξει κανένας κίνδυνος για τη βιωσιµότητα των κυττάρων. Με τον τρόπο αυτό, τα κύτταρα φτάνουν σταδιακά σε πολύ χαµηλή θερµοκρασία, για να τοποθετηθούν στη συνέχεια στις ειδικές δεξαµενές αποθήκευσης, οι οποίες περιέχουν υγρό άζωτο σε θερµοκρασία -196 ο C. Οι δεξαµενές κρυοσυντήρησης είναι ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στο χώρο. Τόσο οι συσκευές αυτές, όσο και τα δωµάτια φύλαξης παρακολουθούνται µε ειδικά ηλεκτρονικά συστήµατα 24ώρες το 24ώρο, έτσι ώστε να ελέγχεται και να καταγράφεται συνεχώς η θερµοκρασία φύλαξης των δειγµάτων, αλλά και µε κάµερες για να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή ασφάλεια του χώρου. Οι κάµερες αυτές καταγράφουν συνεχώς κάθε κίνηση στους χώρους της εταιρίας. Επιπλέον, η αδιάκοπτη λειτουργία των µηχανηµάτων στους χώρους φύλαξης, ακόµα και έπειτα από παρατεταµένη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος, διασφαλίζεται από υπερσύγχρονη εξωτερική γεννήτρια η οποία έχει τοποθετηθεί στις εγκαταστάσεις µας. Ουσιαστικά η Omnigen έχει αυτή τη στιγµή τη δυνατότητα να παράγει όλη την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, χωρίς καµία εξάρτηση από τη ΕΗ. Η Omnigen είναι µία από τις λίγες εταιρίες (αν όχι η µοναδική) στην Ελλάδα που διαθέτει αυτού του είδους τον εξοπλισµό και έχει τη δυνατότητα να αναλάβει όλους τους παραπάνω εργαστηριακούς ελέγχους για την λεπτοµερή ανάλυση των δειγµάτων που φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις της. Η Omnigen ακολουθεί διαδικασίες που επιτρέπουν τη φύλαξη των βλαστικών κυττάρων σε πολλαπλά, ανεξάρτητα, µεγάλης περιεκτικότητας κρυοφιαλίδια, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα για πολλαπλές θεραπευτικές εφαρµογές στο µέλλον, από το ίδιο το παιδί ή µέλος της οικογένειας του. Λόγω της µακρόχρονης εµπειρίας στη διαχείριση τους για την κρυοσυντήρηση κυττάρων, τα κρυοφιαλίδια αποτελούν τον πλέον ενδεδειγµένο τρόπο φύλαξης παγκοσµίως. Η χρήση τους όχι µόνο εξασφαλίζει πολλαπλές µελλοντικές εφαρµογές, αλλά αποκλείει την περίπτωση διαρροής λόγω "ραγίσµατος" του υλικού (όπως µπορεί να συµβεί µε τους ασκούς κρυοσυντήρησης). Κάθε δείγµα που παραλαµβάνεται από τα εργαστήρια µας χαρακτηρίζεται από ένα προσωπικό, µοναδικό κωδικό (barcode) που το συνοδεύει σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και εγγυάται απόλυτη προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων. Επίσης, σεβόµενοι τους γονείς που µας εµπιστεύονται αλλά και τη νοµοθεσία, η εταιρία µας εφαρµόζει απόλυτα την Πολιτική ιαχείρισης Προσωπικών εδοµένων. Στο πλαίσιο αυτό, διασφαλίζουµε την πλήρη συµµόρφωση του προσωπικού µας, µε αυστηρά κριτήρια ασφάλειας και εµπιστευτικότητας, ενώ έχουµε ενηµερώσει την Αρχή Προστασίας Προσωπικών εδοµένων και κατέχουµε τη σχετική άδεια. Σηµαντικό µέρος της καθηµερινής µας λειτουργίας είναι η καταχώρηση και η ανάλυση στοιχείων από τα δείγµατα οµφαλοπλακουντιακού αίµατος που δεχόµαστε στις εγκαταστάσεις µας. Στο χώρο των εταιριών φύλαξης βλαστικών κυττάρων δεν υπάρχει κάποιο εξειδικευµένο πρόγραµµα το οποίο ανταποκρίνεται στα αυστηρά κριτήρια που θέτουµε για τη διαχείριση του πολύτιµου αυτού υλικού. Για το λόγο αυτό, δηµιουργήσαµε ένα πρωτοποριακό λογισµικό διαχείρισης των δειγµάτων (Datacord), το οποίο ανταποκρίνεται τόσο στους αυστηρούς κανόνες του ISO µε το οποίο έχει πιστοποιηθεί η εταιρία, όσο και στις διεθνείς προδιαγραφές που ισχύουν για την αρχειοθέτηση των στοιχείων για κάθε δείγµα που φυλάσσεται. Έχουµε εισάγει στις διαδικασίες µας ένα επιπλέον, µοναδικό στάδιο, κατά το οποίο όλα τα δείγµατα σφραγίζονται ερµητικά σε ένα δεύτερο στρώµα ενός ειδικού προστατευτικού υλικού για επιπλέον προστασία.

7 H Omnigen είναι η µόνη εταιρία στην Ελλάδα που διαθέτει: Υπερσύχρονα Εργαστήρια στην Αθήνα, δίπλα στα µεγαλύτερα µαιευτήρια της Αθήνας - επεξεργασία δειγµάτων εντός 24ώρου µε αποτέλεσµα τη µέγιστη δυνατή βιωσιµότητα των κυττάρων Πιστοποίηση ISO 9901:2008 για τις διαδικασίες αποµόνωσης, ανάλυσης και κρυοσυντήρησης βλαστοκυττάρων οµφαλίου λώρου ιαπίστευση από ελληνικό δηµόσιο φορέα (ΕΣΥ ) για τους εργαστηριακούς ελέγχους που πραγµατοποιούνται σε δείγµατα οµφαλοπλακουντιακού αίµατος, η οποία αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη Υπερσύχρονα αυτόµατα συστήµατα ανάλυσης των δειγµάτων (καταµέτρηση κυττάρων, µικροβιολογικός και ιολογικός έλεγχος), βάσει Ευρωπαϊκής οδηγίας και Ελληνικής Νοµοθεσίας Μοναδική τεχνογνωσία στην Ελλάδα για την απο- µόνωση των µεσεγχυµατικών βλαστοκυττάρων από τον οµφάλιο λώρο, την οποία δεν ακολουθεί καµία άλλη εταιρία ιασφάλιση των δειγµάτων που φυλάσσονται στους χώρους της, µέσω ειδικής σύµβασης µε την ΕΕΤΟΑ της οποίας είναι ιδρυτικό µέλος Εξειδικευµένο προσωπικό µε άρτια επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία στα µεγαλύτερα κέντρα του κόσµου, εκπαιδευµένο και διαπιστευµένο σύµφωνα µε τα αυστηρά πρότυπα του ΕΣΥ

8

9 Το οµφαλοπλακουντιακό αίµα, είναι το αίµα που κυκλοφορεί στο νεογνό µέσα στη µήτρα. Μετά τη γέννηση, το αίµα που παραµένει στον οµφάλιο λώρο και τον πλακούντα είναι πλούσιο σε βλαστικά κύτταρα. Μέχρι πρόσφατα, το αίµα αυτό θεωρείτο άχρηστο και πετιόταν. Τα βλαστικά κύτταρα έχουν τρία στάδια στη ζωή τους: Α. Εµβρυϊκά βλαστικά κύτταρα Το πρώτο βήµα στην ανάπτυξη του ανθρώπου είναι όταν το γονιµοποιηµένο ωάριο ή ζυγωτό αρχίζει να διαιρείται για να δηµιουργήσει τα βλαστικά κύτταρα τα οποία ονοµάζονται εµβρυϊκά. Αυτά τα πρώιµα κύτταρα χαρακτηρίζονται ως ολοδύναµα, επειδή µπορούν να διαφοροποιηθούν σε κάθε κυτταρικό τύπο από τους 200 που υπάρχουν στο σώµα µας. Επτά ηµέρες µετά τη γονιµοποίηση, τα εµβρυϊκά κύτταρα δηµιουργούν µια σφαίρα η οποία ονοµάζεται βλαστοκύστη. Στο στάδιο αυτό της βλαστοκύστης υπάρχουν δυο είδη κυττάρων. Τα εµβρυϊκά κύτταρα στο εσωτερικό της βλαστοκύστης δηµιουργούν µια εσωτερική κυτταρική µάζα (inner cell mass), η οποία στη συνέχεια θα δώσει το κυρίως σώµα του εµβρύου. Στο περίβληµα της βλαστοκύστης υπάρχει ο τροφοβλάστης, ο οποίος στη συνέχεια θα µετατραπεί στον πλακούντα. Τα βλαστικά κύτταρα στο στάδιο αυτό της βλαστοκύστης ονοµάζονται υπερπολυδύναµα, µπορούν δηλαδή να µετατραπούν σχεδόν σε κάθε είδος κυττάρων στο ανθρώπινο σώµα. Η αποµόνωση τέτοιων κυττάρων για µελλοντικούς σκοπούς θα προκαλούσε αποδιοργάνωση στο έµβρυο, το οποίο δεν µπορεί να εµφυτευτεί στη µήτρα και βέβαια πεθαίνει. Μετά την όγδοη εβδοµάδα ανάπτυξης, το έµβρυο ονοµάζεται πλέον κύηµα και έχει ήδη αρχίσει να παίρνει ανθρώπινο σχήµα. Τα βλαστικά κύτταρα σε αυτό το στάδιο είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη όλων των ιστών πριν από τη γέννηση. Τα βλαστικά κύτταρα αυτού του σταδίου είναι επίσης υπερπολυδύναµα, επειδή µπορούν ακόµα να µετατραπούν σχεδόν σε κάθε είδος κυττάρων στο ανθρώπινο σώµα. Γ. Ενήλικα βλαστικά κύτταρα Τα βλαστικά κύτταρα τα οποία µεταφέρονται συνεχώς στο έµβρυο µέσω του οµφάλιου λώρου θα αποθηκευτούν σε διάφορα σηµεία του σώµατος µε σκοπό να επιδιορθώνουν βλάβες οι οποίες συνεχως δηµιουργούνται σε όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής µας. Το κύριο σηµείο αποθήκευσης των βλαστικων κυττάρων, το σπίτι τους στο ανθρώπινο σώµα, είναι ο µυελός των οστών. Σηµειώνεται ότι υπάρχουν πολλών τύπων ενήλικα βλαστικά κύτταρα στον άνθρωπο. Τα βλαστοκύτταρα του µυελού των οστών συγκεκριµένα είναι είτε αιµοποιητικά (σχηµατίζουν όλους τους κυτταρικούς τύπους του αίµατος), είτε µεσεγχυµατικά (σχηµατίζουν τα οστά, τους χόνδρους, τον λιπώδη ιστό κ.λ.π.) Βλαστοκύτταρα υπάρχουν ακόµη και στον εγκέφαλο, χωρίς να είναι γνωστές οι δυνατότητές τους, ένα θέµα που αντανακλά ένα άλλο ενεργό µέτωπο. Τα βλαστικά κύτταρα αυτού του σταδίου είναι επίσης πολυδύναµα, πράγµα που σηµαίνει ότι µπορούν και αυτά να µετατραπούν σε διάφορα είδη κυττάρων, όχι όµως σε όλα τα είδη. Τα βλαστικά κύτταρα είναι τα κυρίαρχα κύτταρα του ανθρώπινου σώµατος. Αποτελούν την πηγή δηµιουργίας όλων των τύπων των αιµοποιητικών κυττάρων, των κυττάρων του ανοσοποιητικού µας συστήµατος, καθώς και των κυττάρων που δοµούν σχεδόν κάθε όργανο και ιστό. Κατά τη γέννηση, βλαστικά κύτταρα εντοπίζονται σε µεγάλες συγκεντρώσεις στο αίµα του οµφάλιου λώρου. Για την ακρίβεια, το αίµα του οµφάλιου λώρου είναι πλούσιο σε αιµοποιητικά βλαστικά κύτταρα, από τα οποία θα προκύψουν τα κύτταρα του αίµατος και του ανοσοποιητικού συστήµατος. Επίσης, το αίµα του οµφάλιου λώρου περιέχει πολυδύναµα βλαστικά κύτταρα, από τα οποία θα προκύψουν τα κύτταρα των ιστών του ανθρώπινου σώµατος (µυοκάρδιο, ήπαρ, νευρικά κύτταρα, πάγκρεας κ.λ.π.). Κατά τη διάρκεια της ζωής, βλαστικά κύτταρα εντοπίζονται στο περιφερικό αίµα και στο µυελό των οστών. Τα βλαστικά κύτταρα όµως του οµφάλιου λώρου υπερτερούν των ενήλικων βλαστικών κυττάρων του µυελού των οστών γιατί: Αποµονώνονται ανώδυνα και ακίνδυνα Είναι λιγότερο ώριµα µε αποτέλεσµα να διαφοροποιούνται σε πολλές και διαφορετικές µορφές κυττάρων πολύ πιο αποτελεσµατικά Είναι καλύτερα ποιοτικά καθώς δεν έχουν υποστεί περιβαλλοντικές επιδράσεις και φαινόµενα γήρανσης Αποτελούν 100% συµβατό µόσχευµα για το παιδί σας ενώ έχουν µεγάλη πιθανότητα ιστοσυµβατότητας στους γονείς και στα αδέρφια Έχουν διπλή πιθανότητα να χρησιµοποιηθούν επιτυχώς ως µόσχευµα από ό,τι τα κύτταρα του µυελού των οστών Β. Βλαστικά κύτταρα του οµφάλιου λώρου Ο οµφάλιος λώρος µεταφέρει αίµα από τον πλακούντα στο έµβρυο. Το αίµα αυτό (το οποίο ονοµάζεται οµφαλοπλακουντιακό) είναι πλούσιο σε θρεπτικά υλικά και οξυγόνο. Το οµφαλοπλακουντιακό αίµα είναι επίσης πλούσιο σε βλαστικά κύτταρα, τα οποία ονοµάζονται οµφαλοπλακουντιακά βλαστικά κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά είναι γενετικά πανο- µοιότυπα µε το παιδί που θα γεννηθεί. Πρόκειται για πολύτιµα βλαστοκύτταρα που δεν διαφοροποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εµβρυογένεσης - δηλαδή δεν πρόλαβαν να σχηµατίσουν ιστούς και παρέµειναν στο αίµα του πλακούντα και του οµφάλιου λώρου. Τα βλαστικά κύτταρα αυτού του σταδίου είναι πολυδύναµα, πράγµα που σηµαίνει ότι µπορούν να µετατραπούν σε διάφορα είδη κυττάρων, όχι όµως σε όλα τα είδη. Αν και πολλοί άνθρωποι έχουν ακούσει για τα βλαστικά κύτταρα, λίγοι καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι βλαστικών κυττάρων (όπως είναι για παράδειγµα τα βλαστικά κύτταρα του µυελού των οστών). Τα βλαστικά κύτταρα του οµφάλιου λώρου έχουν διάφορα προτερήµατα έναντι άλλων τύπων βλαστικών κυττάρων: Το οµφαλοπλακουντιακό αίµα είναι, αναµφισβήτητα, µια πηγή πλούσια σε βλαστικά κύτταρα Τα βλαστικά κύτταρα του οµφάλιου λώρου χρησιµοποιούνται πλέον για να θεραπεύσουν πάνω από 60 σοβαρές ασθένειες Τα βλαστικά κύτταρα του οµφάλιου λώρου έχουν χρησιµοποιηθεί επιτυχώς για να θεραπεύσουν τόσο παιδιά όσο και ενήλικες Βλαστικά κύτταρα τα οποία προέρχονται από κάποιο µέλος της οικογένειας (π.χ. από έναν αδερφό), είναι πάντα η καλύτερη θεραπευτική επιλογή Υπάρχει 100% συµβατότητα (HLA συµβατότητα) για το ίδιο το παιδί στην περίπτωση µιας αυτόλογης µεταµόσχευσης. Aυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει απόρριψη του µοσχεύµατος αλλά ούτε και αντίδραση του µοσχεύµατος έναντι του δέκτη (graft - versus - host - disease, GVHD) Υπάρχει πλέον η δυνατότητα, αν και σε αρχικά στάδια, πολλαπλασιασµού των κυττάρων. Αυτό επιτρέπει πολλαπλές χρήσεις των βλαστικών κυττάρων που προέρχονται από ένα δείγµα οµφαλοπλακουντιακού αίµατος.

10 Τα βλαστικά κύτταρα του οµφάλιου λώρου είναι µοναδικά λόγω της αυξηµένης ικανότητας τους να δηµιουργούν άλλους τύπους κυττάρων. Για την ακρίβεια, τα κύτταρα αυτά είναι 8-10 φορές πιο δηµιουργικά από τα βλαστικά κύτταρα του µυελού των οστών. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα βλαστικά κύτταρα του οµφάλιου λώρου δεν έχουν ωρι- µάσει ανοσολογικά. Η κρυοσυντήρηση βλαστικών κυττάρων οµφάλιου λώρου κατά κάποιον τρόπο σταµατά το βιολογικό τους ρολόι και τα προστατεύει από βλάβες οι οποίες οφείλονται σε διάφορες αιτίες, όπως η ηλικία, οι ιϊκές µολύνσεις, καθώς επίσης και το ίδιο το περιβάλλον (ακτινοβολίες, µόλυνση του περιβάλλοντος, κ.λ.π.). Τέλος, είναι γνωστό ότι τα βλαστικά κύτταρα του οµφάλιου λώρου έχουν µακρύτερα τελοµερίδια από τα βλαστικά κύτταρα του µυελού των οστών. Τα τελοµερίδια είναι φυσικές απολήξεις των χρωµοσωµάτων και παίζουν σηµαντικό ρόλο στη γήρανση των κυττάρων καθώς επίσης και στον κυτταρικό θάνατο: όσο νεότερο είναι ένα κύτταρο τόσο µακρύτερα είναι τα τελοµερίδια των χρωµοσωµάτων του. Η φύλαξη των βλαστικών κυττάρων αποτελείται από τρία στάδια. Αµέσως µετά τον τοκετό, αφού κοπεί ο οµφάλιος λώρος και εφόσον το νεογνό αποµακρυνθεί από τη µητέρα, ο µαιευτήρας - γυναικολόγος παίρνει δείγµα αίµατος από τον οµφάλιο λώρο, πριν την αφαίρεση του πλακούντα, σε αποστειρωµένο και κατάλληλα σχεδιασµένο ασκό συλλογής, ο οποίος παρέχεται από την εταιρία. Η διαδικασία είναι εντελώς ακίνδυνη, τόσο για το µωρό, όσο και για τη µητέρα. Στη συνεχεία, το πλούσιο σε βλαστικά κύτταρα αίµα µεταφέρεται σε κατάλληλο εργαστήριο, όπου µε εξειδικευµένες τεχνικές γίνεται η επεξεργασία του για την αποµόνωση των βλαστικών κυττάρων. Τέλος, τα αποµονωµένα κύτταρα φυλάσσονται σε ειδικές εγκαταστάσεις, σε κατάλληλες συνθήκες θρεπτικών ουσιών και θερµοκρασίας (-196 C), µακροχρόνια (αρχικά για 20 χρόνια). Στην συγκεκριµένη έρευνα, οι αυτόλογες µεταµοσχεύσεις βλαστικών κυττάρων σε παιδιά που έπασχαν από λευχαιµία, ήταν ίδιο επιτυχείς µε τις µεταµοσχεύσεις βλαστικών κυττάρων τα οποία προέρχονται από κάποιο αδερφάκι (ο συγκεκριµένος τύπος µεταµόσχευσης αναφέρεται ως αλλογενής µεταµόσχευση). Βλαστικά κύτταρα οµφάλιου λώρου τα οποία προέρχονται από το ίδιο το παιδί παρουσιάζουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι των βλαστικών κυττάρων που προέρχονται από άλλα άτοµα. Για παράδειγµα: Υπάρχει µειωµένος κίνδυνος αντίδρασης του µοσχεύµατος έναντι του λήπτη (graft-versus-host-disease η GVHD), η κύρια αιτία θανάτου σε ασθενείς στους οποίους γίνεται µεταµόσχευση βλαστικών κυττάρων Άµεση διαθεσιµότητα Μειωµένος κίνδυνος τα κύτταρα να έχουν µολυνθεί µε κάποια ασθένεια Για τη δηµιουργία του καρκίνου απαιτούνται πολλαπλές µεταλλαγές στο DNA που υπάρχει στα κύτταρα και το οποίο φέρει την γενετική µας ταυτότητα (Knudson, 1971). Συνήθως η πρώτη µεταλλαγή εµφανίζεται σε ένα κύτταρο, αλλά δύο ή και περισσότερες µεταλλαγές, σε αντίστοιχο αριθµό γονιδίων, θα χρειαστούν για να γίνει το κύτταρο αυτόκαρκινικό και στη συνέχεια µεταστατικό. Συνήθως οι άνθρωποι που έχουν προδιάθεση για κάποιας µορφής καρκίνο, φέρουν ήδη την πρώτη µεταλλαγή. Αν όµως δεν γίνουν οι επόµενες µεταλλαγές τότε το κύτταρο δεν θα γίνει ποτέ καρκινικό. Τον Απρίλιο του 2001 πραγµατοποιήθηκε η πρώτη αυτόλογη µεταµόσχευση βλαστικών κυττάρων οµφάλιου λώρου σε ένα βρέφος 11 µηνών, το οποίο έπασχε από ρετινοβλάστωµα (καρκίνος µατιού) µε µεταστάσεις στο νωτιαίο µυελό. Τα δικά του βλαστικά κύτταρα τα οποία είχαν συλλέξει οι γονείς του κατά τη γέννα, αποδείχθηκαν η καλύτερη του ελπίδα για επιβίωση. Όλοι οι υποψήφιοι γονείς θα πρέπει να ενηµερωθούν για τα πλεονεκτήµατα της φύλαξης βλαστικών κυττάρων από οµφαλοπλακουντιακό αίµα. Η ευκαιρία για τη συλλογή των κυττάρων αυτών είναι περιορισµένη, αφού η συλλογή µπορεί να γίνει µονό αµέσως µετά τη γέννηση, άρα µια φορά στη ζωή του ανθρώπου. Πριν τη γέννηση του παιδιού το ζευγάρι θα πρέπει να γνωρίζει αν υπάρχουν στην οικογένεια συγγενείς οι οποίοι πάσχουν ή έπασχαν από κάποια σοβαρή ασθένεια η οποία µπορεί να µεταφερθεί κληρονοµικά (όπως λευχαιµία, καρκίνο, αναιµία, κ.λ.π.). Στην περίπτωση αυτή ενδείκνυται η φύλαξη βλαστικών κυττάρων για δύο λόγους. Καταρχήν τα κύτταρα αυτά έχουν υψηλή ιστοσυµβατότητα µε τους συγγενείς πρώτου βαθµού και άρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν άµεσα για την θεραπεία ενός µέλους της οικογένειας. Επίσης τα κύτταρα αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν εάν η κληρονοµική αυτή ασθένεια εµφανισθεί στο µέλλον στο ίδιο το παιδί ή σε άλλο µέλος της οικογένειας. Άσχετα µε την ύπαρξη ή όχι κληρονοµικής προδιάθεσης σε κάποια σοβαρή ασθένεια, η φύλαξη βλαστικών κυττάρων ενδείκνυται για κάθε παιδί που έρχεται στον κόσµο, δεδοµένου ότι η εµφάνιση κάποιας σοβαρής ασθένειας εξαρτάται τόσο από περιβαλλοντικούς όσο και από κληρονοµικούς παράγοντες (όπως για παράδειγµα η εµφάνιση καρκίνου που δεν οφείλεται σε κληρονοµικά αίτια).επίσης οι µελλοντικές εξελίξεις οδηγούν τη χρήση των βλαστικών κυττάρων σε µια πληθώρα νέων εφαρµογών. Η ικανότητα των κυττάρων αυτών να ανανεώνονται συνεχώς, επιτρέπει την χρήση τους στη θεραπεία σοβαρών ασθενειών. Στην περίπτωση της λευχαιµίας, ή άλλης µορφής καρκίνου, τα κύτταρα του οργανισµού που έχουν καταστραφεί από χηµειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία πρέπει να αποµακρυνθούν. Τα βλαστικά κύτταρα του οµφάλιου λώρου δίνονται ενδοφλέβια στον ασθενή και στη συνέχεια τα κύτταρα αυτά δηµιουργούν ένα νέο ολοκληρωµένο αιµοποιητικό σύστηµα το οποίο διατηρούν για πολλά χρόνια. Αυτόλογη είναι η µεταµόσχευση κατά την οποία τα βλαστικά κύτταρα µεταµοσχεύονται στο ίδιο άτοµο από το οποίο συλλέχθηκαν. Χιλιάδες αυτόλογες µεταµοσχεύσεις βλαστικών κυττάρων γίνονται κάθε χρόνο σε ασθενείς που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες όπως λευχαιµία, µυέλωµα ή κάποια άλλη µορφή καρκίνου. Ιατρική έρευνα η οποία έχει δηµοσιευθεί στο Journal of Clinical Oncology, αναφέρει ότι ακόµα και σε ασθένειες οι οποίες εµφανίζονται πολύ νωρίς στη ζωή (µέσα σε 12 µήνες από τη γέννηση), τα βλαστικά κύτταρα του ίδιου του παιδιού µπορούν να χρησιµοποιηθούν για αυτόλογη µεταµόσχευση. Συµπερασµατικά, τα βλαστικά κύτταρα του οµφάλιου λώρου δεν περιέχουν κακοήθειες, είναι κύτταρα υγιή. Για το λόγο αυτό µπορούν, τις περισσότερες φορές, να χρησιµοποιηθούν για αυτόλογες µεταµοσχεύσεις σε ασθενείς που πάσχουν από κακοήθεις ασθένειες, όπως είναι ο καρκίνος. Η ικανότητα των βλαστικών κυττάρων να δηµιουργούν τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισµού, τους επιτρέπει να χρησιµοποιούνται επιτυχώς για τη θεραπεία πάνω από 60 σοβαρών παθήσεων, όπως για παράδειγµα οξείες και χρόνιες λευχαιµίες, β-θαλασσαιµία, αναιµία Fanconi, δρεπανοκυτταρική αναιµία, σοβαρή απλαστική αναιµία, µη - Hodqkin s λέµφωµα, ασθένεια Hodqkin s, πολλαπλό µυέλωµα, καρκίνος των όρχεων και ωοθηκών, καρκίνος του µαστού, σοβαρή συνδυασµένη ανοσοανεπάρκεια (SCID), νευροβλάστωµα. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η χρήση βλαστικών κυττάρων οµφάλιου λώρου για τη θεραπεία αυτών των ασθενειών δε βρίσκεται σε πειραµατικό στάδιο αλλά αποτελεί βασική επιλογή θεραπείας. Περισσότερες πληροφορίες και επιστηµονική βιβλιογραφία αναφορικά µε τη χρήση βλαστικών κυττάρων στη θεραπεία σοβαρών ασθενειών θα βρείτε στον αναλυτικό πινάκα που παραθέτουµε στην συνέχεια καθώς και στην ιστοσελίδα µας Επιστηµονικά εργαστήρια σε όλο τον κόσµο έχουν ήδη κάνει σηµαντικά βήµατα στην εφαρµογή των θεραπευτικών ιδιοτήτων των βλαστικών κυττάρων και σε άλλες ασθένειες, όπως διαβήτης, µελάνωµα, σκλήρυνση κατά πλάκας, µυϊκή δυστροφία, ρευµατοειδής αρθρίτιδα, νόσος Parkinson s, νόσος Alzheimer s, αναγέννηση κατεστραµµένου καρδιακού ιστού µετά από έµφραγµα, κυστική ίνωση, εγκεφαλικά επεισόδια, βλάβες στο νωτιαίο µυελό, αναγέννηση δέρµατος µετά από εγκαύµατα. Οι µελλοντικές εφαρµογές των βλαστικών κυττάρων οµφαλοπλακουντικού αίµατος για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών βασίζονται στην πλαστικότητα των κυττάρων αυτών, καθώς και στην ικανότητα τους να µετατρέπονται απευθείας σε άλλες κυτταρικές µορφές, όπως νευρικά κύτταρα καρδιάς, ηπατικά κύτταρα, παγκρεατικά κύτταρα, κ.λ.π. Επίσης, το ανθρώπινο σώµα έχει την ικανότητα να κατευθύνει τα βλαστικά κύτταρα οµφάλιου λώρου σε κατεστραµµένα ή άρρωστα όργανα, έτσι ώστε αυτά να συµβάλουν στη θεραπεία των οργάνων αυτών.

11 Μεταµοσχεύσεις αιµοποιητικών βλαστικών κυττάρων γίνονται από τη δεκαετία του 60 για τη θεραπεία ενός µεγάλου αριθµού ασθενειών. Το 1988 βλαστικά κύτταρα από οµφάλιο λώρο χρησιµοποιήθηκαν επιτυχώς για πρώτη φορά για τη θεραπεία ενός παιδιού που έπασχε από αναιµία Fanconi. Βλαστικά κύτταρα από οµφάλιο λώρο έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί για περισσότερες από µεταµοσχεύσεις σε όλο τον κόσµο και αποτελούν µια εξαιρετική εναλλακτική λύση αντί των βλαστικών κυττάρων του µυελού των οστών. Επιστηµονικά εργαστήρια σε όλο τον κόσµο µελετούν την εφαρµογή των θεραπευτικών ιδιοτήτων των βλαστικών κυττάρων και σε άλλες ασθένειες. Οξεία Λεµφοβλαστική Λευχαιµία, Οξεία Μυελογενής Λευχαιµία, Οξεία ιφαινοτυπική Λευχαιµία, Οξεία Μη - διαφοροποιηµένη Λευχαιµία Χρόνια Μυελογενής Λευχαιµία, Χρόνια Λεµφοκυτταρική Λευχαιµία, Νεανική Χρόνια Μυελογενής Λευχαιµία, Χρόνια Μυελοµονοκυτταρική Λευχαιµία Αντιστεκόµενη σε θεραπεία Αναιµία, Αντιστεκό- µενη σε θεραπεία Αναιµία µε ακτυλιωτούς Σιδηροπλάστες, Αντιστεκόµενη σε θεραπεία Αναιµία µε Πλεονάζοντες Βλάστες, Αντιστεκό- µενη σε θεραπεία Αναιµία µε Πλεονάζοντες Βλάστες σε Μεταµόρφωση, Χρόνια Μυελοµονοκυτταρική Λευχαιµία Πολλαπλό µυέλωµα, Λευχαιµία Κυτταροπλάσµατος, Μακροσφαιριναιµία Waldenstro s Σύνδροµο Chediak - Higashi, Χρόνια Κοκκιο- µατώδης Ασθένεια, Ανεπάρκεια Ουδετερόφιλης Ακτίνας, ικτυωτή υσγένεση Βήτα Μείζων Θαλασσαιµία, Καθαρή Απλασία Ερυθρών Αιµοσφαιρίων, ρεπανοκυτταρίκη Ασθένεια Κληρονοµική Ερυθροφαγοκυτταρική Λεµφοϊστοκυττάρωση, Ιστοκυττάρωση-Χ, Αιµοφαγοκυττάρωση Τα αποθηκευµένα βλαστικά κύτταρα ενός παιδιού µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για άλλα µελή της οικογένειας, εφ όσον υπάρχει σχετική συµβατότητα. Τα βλαστικά κύτταρα που έχουν αποµονωθεί από τον οµφάλιο λώρο του µωρού σας, αποτελούν 100% συµβατό µόσχευµα για το ίδιο το παιδί ενώ έχουν 50% πιθανότητα ιστοσυµβατότητας στους γονείς και 25% πιθανότητα ιστοσυµβατότητας στα αδέρφια. Αυξηµένα ποσοστά ιστοσυµβατότητας υπάρχουν και για άλλους συγγενείς. Σε σχεση µε άλλες παραδοσιακές πηγές βλαστοκυττάρων - όπως είναι για παράδειγµα ο µυελός των οστών τα κύτταρα του οµφάλιου λώρου µπορούν να χρησιµοποιηθούν ακόµα και όταν δεν υπάρχει µεγάλη συµβατότητα µεταξύ του δοτή και του δεκτή. Η µεταµόσχευση βλαστικών κυττάρων οµφάλιου λώρου σε κάποιον συγγενή χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη βιωσιµότητα αλλά και µειωµένη πιθανότητα σοβαρών επιπλοκών, σε σχέση µε µεταµόσχευση βλαστικών κυττάρων που προέρχονται από άλλες πηγές. Εφαρµογές σε εξέλιξη: ιαβήτης Μελάνωµα Σκλήρυνση κατά πλάκας Μυϊκή δυστροφία Νόσος Parkinson s Νόσος Alzheimer s Αναγέννηση κατεστραµµένου καρδιακού ιστού µετά από έµφραγµα Κυστική ίνωση Εγκεφαλικά επεισόδια Βλάβες στο νωτιαίο µυελό Αναγέννηση δέρµατος µετά από εγκαύµατα Οξεία Μυελοοϊνωση, Αγνωστογενής Μυελοειδής Μεταπλασία (µυελοοϊνωση), Αληθής Πολυκυτταραιµία, Ουσιαστική Θροµβοκυτταραιµία Απλαστική αναιµία (σοβαρή), Αναιµία Fanconi, Παραξυσµική Νυκτερινή Αιµοσφαιρινουρία Mn - Hodgkin s Λέµφωµα, Ασθένεια Hodgkin s Προλεµφοκυτταρική Λευχαιµία Μυκοπολυσακχαριδώσεις (MPS), Σύνδροµο Hurler (MPS - IH), Σύνδροµο Scheie (MPS - IS), Σύνδροµο Hunter s (MPS - II), Σύνδροµο Sanfilippo ( MPS - III), Σύνδροµο Morquio (MPS -IV), Σύνδροµο Maroteaux Lamy (MPS - VII), Σύνδροµο Sly, Ανεπάρκεια Βήτα - Γλυκουτονιδάσης (MPS -VII), Ανδρενολευκο- δυστροφία, Μυκολιπίδωση II, Ασθένεια Krabble, Ασθένεια Gaucher s, Ασθένεια Niemann - Pick, Ασθένεια Wolman, Μεταχρωµατική Λευκοδυστροφία Αταξία-Τελαγγειεκτασία, Σύνδροµο Kostmann, Ανεπάρκεια Προσκόλλησης Λευκοκυττάρων, Σύνδροµο DiGeorge, Σύνδροµο Εκτεθειµένων Λεµφοκυττάρων, Σύνδροµο Omenn;s, Σοβαρή Συνδιασµένη Ανοσοανεπάρκεια (SCID), SCID µε Ανεπάρκεια Απαµινάσης Αδενοσίνης, Απουσία των T & B κυττάρων SCID, Απουσία των T Κυττάρων, Φυσιλογικά B Κύτταρα SCID,Κοινή Μεταβλητή Ανοσοανεπάρκεια, Σύνδροµο Wiskott-Aldrich, X-Συνδεδεµένη Λεµφοπολλαπλασιαστική ιαταραχή, Άλλες Κληρονοµικές ιαταραχές, Σύνδροµο Lesch-Nyhan, Υποπλασία Χόνδρου, Θροµβασθένεια Glanzmann, Οστεοπέτρωση Σαρκωµα Ewing, Νευροβλάστωµα, Ρετινοβλάστωµα, Καρκίνος Όρχεων/Μαστού/Όωθηκων Ναι. Για παράδειγµα η δρεπανοκυτταρική αναιµία θεραπεύεται µε µεταµόσχευση βλαστικών κυττάρων από αίµα οµφάλιου λώρου. Άλλο παράδειγµα είναι η αναιµία Fanconi η οποία επίσης θεραπεύεται µε µεταµόσχευση βλαστικών κυττάρων από αίµα οµφάλιου λώρου, και ήταν η πρώτη ασθένεια που θεραπεύτηκε µε τα κύτταρα αυτά το Λεπτοµερή λίστα ασθενειών που θεραπεύονται µε βλαστικά κύτταρα, θα βρείτε στο ενηµερωτικό υλικό που παραθέτουµε, καθώς επίσης και στη ιστοσελίδα Είναι γνωστό ότι η βιωσιµότητα των βλαστικών κυττάρων διατηρείται στις συνθήκες στις οποίες φυλάσσονται. Στην πραγµατικότητα στις συνθήκες C ουσιαστικά σταµατά το βιολογικό ρολόι των κυττάρων αυτό σηµαίνει ότι στα- µατά κάθε µεταβολική δραστηριότητα τους. Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει επιστηµονική απόδειξη ότι τα κύτταρα αυτά χάνουν τη βιωσιµότητα τους µετά το περάς των 20 χρόνων. Αντίθετα κύτταρα τα οποία αποθηκεύτηκαν το 1979 σε αντίστοιχες συνθήκες, θερµοκρασίες και θρεπτικές ουσίες έχουν κρατήσει τη βιωσιµότητα τους µέχρι και σή- µερα. Τα βλαστικά κύτταρα που προέρχονται από τον οµφάλιο λώρο είναι πιο ευέλικτα σε σχέση µε τα βλαστικά κύτταρα του µυελού των οστών. Τα βλαστικά κύτταρα του οµφάλιου λώρου είναι πρόγονοι των ενήλικων βλαστικών κυττάρων και έχουν διατηρήσει εξ ολοκλήρου την ικανότητα τους να πολλαπλασιάζονται και να δηµιουργούν κάθε είδους κύτταρα στον οργανισµό. Αυτό δεν ισχύει για τα πιο γερασµένα βλαστικά κύτταρα του µυελού των οστών. Τα βλαστικά του οµφάλιου λώρου συλλέγονται εντελώς ανώδυνα και πολύ γρήγορα. Αντίθετα, η συλλογή βλαστικών κυττάρων του µυελού των οστών και του περιφερικού αίµατος είναι µια επώδυνη και πολύπλοκη διαδικασία. Η παραπάνω λίστα αναφέρει τις κύριες κατηγορίες των ασθενειών που θεραπεύονται µε αυτόλογη ή/και αλλογενή µεταµόσχευση βλαστικών κυττάρων, χωρίς εξαντλητική αναφορά όλων των ασθενειών ανά κατηγορία. Για παράδειγµα, υπάρχουν πάνω από 20 διαφορετικές µορφές µη-hodgin s λεµφώµατος και διάφοροι τύποι Χρόνιας Λεµφοκυτταρικής Λευχαιµίας. Για να χρησιµοποιηθούν τα βλαστικά κύτταρα του µυελού των οστών σε µια µεταµόσχευση, πρέπει να υπάρχει συµβατότητα µεταξύ δότη και δέκτη. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος δότης την κατάλληλη στιγµή, κάτι πολύ δύσκολο και χρονοβόρο. Μεταµόσχευση µε βλαστικά κύτταρα του οµφάλιου λώρου µπορεί να γίνει ακόµα και όταν δεν υπάρχει απόλυτη συµβατότητα µεταξύ δότη και δέκτη. Τέλος τα εµβρυϊκά βλαστικά κύτταρα εντοπίζονται στο έµβρυο µηνών. Είναι η καλύτερη µορφή βλαστικών κυττάρων, αλλά δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για λόγους ηθικούς και νοµικούς.

12 Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να φυλάξετε τα βλαστικά κύτταρα του µωρού σας είναι απλή. Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά τα βήµατα. Οι γονείς Εφόσον επιθυµείτε, επικοινωνείτε µαζί µας για να κλείσουµε ένα ραντεβού στα γραφεία µας ή στο χώρο σας. Η Omnigen Κατά τη συνάντηση µας, θα σας απαντήσουµε κάθε ερώτηση που πιθανώς έχετε, θα σας δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και θα παραλάβετε τη συσκευασία συλλογής καθώς και τα απαραίτητα συµβόλαια, τα οποία πρέπει να υπογραφούν για δική σας διασφάλιση. Οι γονείς Ενηµερώστε έγκαιρα το γιατρό σας ότι έχετε επιλέξει την Omnigen για τη συλλογή του οµφαλοπλακουντιακού αίµατος του µωρού σας. Η Omnigen Τα προσωπικό της Omnigen βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε το γυναικολόγο σας για να του παρέχει οδηγίες και υποστήριξη σχετικά µε τη διαδικασία συλλογής του οµφαλοπλακουντιακού αίµατος. Οι γιατρός σας Μπορεί να µας καλέσει ανά πάσα στιγµή για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστεί. Οι γονείς Την ηµέρα εισαγωγής στο µαιευτήριο, παίρνετε µαζί σας τη συσκευασία συλλογής. Την παραδίδετε στον γιατρό ή τη µαία κατά την εισαγωγή σας στην αίθουσα τοκετού. Αµέσως µετα την ολοκλήρωση του τοκετού και τη συλλογή του οµφαλοπλακουντιακού αίµατος, επικοινωνείτε µαζί µας. Η επικοινωνία µαζί µας για την παραλαβή της συσκευασίας συλλογής από το νοσοκοµείο γίνεται καθηµερινά από τις 9:00 π.µ. µέχρι τις 8:00 µ.µ. Η Omnigen Ο απεσταλµένος της Omnigen παραλαµβάνει το δείγµα, το οποίο µεταφέρεται άµεσα στα εργαστήρια µας στο Μαρούσι για επεξεργασία, έλεγχο βακτηριακών και µυκητιακών µολύνσεων και φύλαξη. Σας ενη- µερώνουµε εντός 48 ωρών για την επιτυχή αποµόνωση των βλαστικών κυττάρων από το οµφαλοπλακουντιακό αίµα του µωρού σας. Μέσα στις επόµενες ηµέρες σας αποστέλλουµε το πιστοποιητικό φύλαξης. Για τη σωστή συλλογή, µεταφορά του οµφαλοπλακουντιακού αίµατος µέχρι αυτό να επεξεργαστεί, θα πρέπει να χρησιµοποιείται ο κατάλληλος ασκός συλλογής. Ο ασκός συλλογής περιέχεται µέσα στη συσκευασία που παραλαµβάνουν οι γονείς πριν από τον τοκετό. Ο ασκός αυτός θα πρέπει να είναι σχεδιασµένος αποκλειστικά για συλλογή οµφαλοπλακουντιακού αί- µατος. Ένας τυπικός ασκός οµφαλοπλακουντιακού αίµατος αναγνωρίζεται εύκολα από τα πέντε παρακάτω χαρακτηριστικά: Θα πρέπει να αναγράφει την ένδειξη Cord Blood (Οµφαλικό Αίµα) και όχι platelets ή whole blood. Ο όγκος που χωράει στον ασκό δεν ξεπερνάει τα ml (αναγράφεται πάνω στον ασκό συλλογής) Η ποσότητα του αντιπηκτικού που περιέχεται µέσα στον ασκό δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 20ml (αναγράφεται πάνω στον ασκό συλλογής) Είναι µονοί ασκοί (µε ένα βοηθητικό µικρό σακουλάκι που περιέχει επιπλέον αντιπηκτικό σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί) Υπάρχουν δύο βελόνες για την καλύτερη συλλογή αίµατος Συµφωνά µε τις οδηγίες της Αµερικανικής Ένωσης Τραπεζών Αίµατος (ΑΑΒΒ), αλλά και οδηγίες δηµοσιευµένες σε έγκυρα ιατρικά περιοδικά, η ποσοτική σχέση αίµατος προς αντιπηκτικό µέσα στον ασκό θα πρέπει να κυµαίνεται από 7:1 µέχρι 5:1 (στη χειρότερη περίπτωση). Ο λόγος είναι ότι αν η ποσότητα αίµατος είναι λίγη (δηλαδή αν η σχέση αίµατος προς αντιπηκτικό είναι µικρότερη από 5:1), τότε τα κύτταρα παθαίνουν σηµαντικές αλλοιώσεις µε αποτέλεσµα να χάνουν σε µεγάλο βαθµό τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι γονείς που ενδιαφέρονται να φυλάξουν τα βλαστοκύτταρα του παιδιού τους θα πρέπει να ελέγχουν τι είδους ασκών χρησιµοποιεί η κάθε εταιρία για τη συλλογή του οµφαλικού αίµατος. Αυτό µπορούν να το ρωτούν στην εταιρία φύλαξης, αλλά και να το ελέγχουν οι ίδιοι όταν παραλαµβάνουν τη συσκευασία συλλογής, χρησιµοποιώντας τα 5 χαρακτηριστικά. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Σε καµία περίπτωση η συλλογή οµφαλοπλακουντιακού αίµατος δεν θα πρέπει να γίνεται σε ασκούς αιµοδοσίας. Οι ασκοί αιµοδοσίας είναι τριπλοί ασκοί των 450ml οι οποίοι περιέχουν 63ml αντιπηκτικό και αναγνωρίζονται εύκολα. Οι ασκοί αυτοί χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για συλλογή περιφερικού αίµατος και αποµόνωση αιµοπεταλίων και όχι για οµφαλοπλακουντιακο αίµα. Η χρήση των συγκεκριµένων ασκών οδηγεί σε καταστροφή των βλαστοκυττάρων. Η Omnigen, αναγνωρίζοντας τη σηµασία κάθε βήµατος στη διαδικασία συλλογής και φύλαξης βλαστοκυττάρων από τον οµφάλιο λώρο, χρησιµοποιεί µονό τους ειδικούς ασκούς συλλογής. Οι ασκοί αυτοί είναι πιστοποιηµένοι απ την Ευρωπαϊκή Ένωση και φέρουν την ένδειξη CE IVD. Αν και σηµαντικά ακριβότεροι από τους ασκούς αι- µοδοσίας, είναι οι µόνοι που µπορούν να εγγυηθούν µέγιστη βιωσι- µότητα των κυττάρων µέχρι την επεξεργασία τους. Όχι. Η συλλογή είναι πολύ εύκολη και εντελώς ανώδυνη. Γίνεται µετά τη γέννηση, αφού κοπεί ο οµφάλιος λώρος και αποµακρυνθεί το νεογνό. εν υπάρχει ο παραµικρός κίνδυνος για τη µητέρα ή το παιδί. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 5 λεπτά και γίνεται από τον δικό σας γυναικολόγο. Τα χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τη συλλογή µέχρι την επεξεργασία και φύλαξη, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 24 ώρες. Η Omnigen φροντίζει ώστε η επεξεργασία και φύλαξη κάθε δείγµατος να γίν εται εντός ολίγων ωρών, όταν η συλλογή γίνεται στα µαιευτήρια της Αττικής και εντός 24 ωρών όταν η συλλογή γίνεται στα µαιευτήρια της περιφέρειας. Σηµαντικό ρόλο στην απόφαση για να φυλάξετε τα βλαστοκύτταρα του παιδιού σας παίζει η επιλογή της εταιρίας η οποία θα αναλάβει τη µακροχρόνια αυτή υποχρέωση. Θα πρέπει εποµένως οι υποψήφιοι γονείς να πάρουν την τελική απόφαση για την επιλογή της εταιρίας βασιζόµενοι στα παρακάτω πολύ ση- µαντικά κριτήρια: Η φύλαξη θα πρέπει να γίνεται στην Ελλάδα και όχι σε άλλη χώρα του εξωτερικού (Αγγλία, Βέλγιο, κλπ).είναι γνωστό ότι η µέγιστη βιωσιµότητα των βλαστικών κυττάρων επιτυγχάνεται όσο πιο σύντοµα γίνεται η επεξεργασία του αίµατος εντός ολίγων ωρών από τη συλλογή και σίγουρα εντός 24ώρου.Μετά το πέρας του 24ώρου από τη συλλογή του αίµατος από τον οµφάλιο λώρο µειώνεται σηµαντικά η βιωσιµότητα των βλαστοκυττάρων. Αυτό σηµαίνει ότι στις περιπτώσεις που το δείγµα αποστέλλεται στο εξωτερικό, φυλάσσεται σηµαντικά,µειωµένος αριθµός βλαστικών κυττάρων (λιγότερο από το 50% του αρχικού πληθυσµού). Όσο περισσότερα κύτταρα φυλαχθούν, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας µιας µετα- µόσχευσης στο µέλλον. Καµία αλλοδαπή εταιρία δεν έχει εργαστήρια στην Ελλάδα, άρα δεν µπορεί να διασφαλίσει επεξεργασία του δείγµατος εντός 24 ωρών. Επίσης τα συµφωνητικά φύλαξης που υπογράφονται µε εταιρίες του εξωτερικού, δεν έχουν νοµική υπόσταση στην Ελλάδα, αφού διέπονται από το δίκαιο της χώρας όπου εδρεύει η εταιρία (Αγγλία, Βέλγιο, κλπ), άρα οι γονείς δεν είναι νοµικά κατοχυρωµένοι. Για τη συλλογή οµφαλοπλακουντιακού αίµατος κατά τον τοκετό, η εταιρία θα πρέπει να χρησι- µοποιεί ασκούς των ml οι οποίοι περιέχουν 20ml αντιπηκτικό (ειδικά σχεδιασµένο για οµφαλοπλακουντικό αίµα) και όχι τριπλούς ασκούς αιµοδοσίας των 450ml οι οποίοι περιέχουν 63ml αντιπηκτικό (οι οποίοι χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για συλλογή περιφερικού αίµατος και αποµόνωση αιµοπεταλίων). Χρήση λανθασµένου ασκού συλλογής καταστρέφει τα βλαστοκύτταρα. Η φύλαξη θα πρέπει να γίνεται σε πολλαπλά, µεγάλης περιεκτικότητας κρυοφιαλίδια και όχι σε ασκούς κρυοσυντήρησης. Σε γενικές γραµµές, τα κρυοφιαλίδια είναι πολύ πιο ανθεκτικά από τους ασκούς σε χαµηλές θερµοκρασίες, επιτρέπουν τ η φύλαξη σε πολλαπλά µερίδια για πολλαπλές µελλοντικές χρήσεις, η φύλαξη γίνεται στη χαµηλότερη δυνατή θερµοκρασία (-196 C) έναντι -140 C στην περίπτωση των ασκών, ενώ δεν έχει αναφερθεί ποτέ επιµόλυνση των δειγµάτων κατά τη µακροχρόνια φύλαξη σε κρυοφιαλίδια.

13 Η εταιρία φύλαξης θα πρέπει είναι πιστοποιηµένη µε ISO από τον ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης) για όλες τις εργαστηριακές διαδικασίες. Η πιστοποίηση θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο, άρα είναι σηµαντικό να ελέγχετε ότι το ISO της εταιρίας που επιλέγετε αναγράφει ότι ισχύει για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Επίσης είναι σηµαντικό να υπάρχει αντίστοιχη πιστοποίηση για κάθε παράρτηµα της εταιρείας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό το πιστοποιητικό που έχει µια εταιρεία για τα εργαστήρια της σε µια πόλη δεν ισχύει για τα εργαστήρια της ίδιας εταιρίας σε κάποια άλλη πόλη της Ελλάδας.Το πιστοποιητικό ISO αναγράφει µε ευκρίνεια ποια µονάδα φύλαξης αφορά η πιστοποίηση. Τέλος, οι υποψήφιοι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αλλοδαπές εταιρίες (από Αγγλία, Βέλγιο, Αµερική) οι οποίες αναφέρουν την ύπαρξη πιστοποίησης στη χώρα που εδρεύουν, δεν έχουν απολύτως καµία πιστοποίηση για τη λειτουργία τους στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται γιατί η πιστοποίηση αφορά µόνο τα κεντρικά εργαστήρια των εταιρειών αυτών και όχι τα παραρτήµατά τους σε άλλες χώρες. Η φύλαξη θα πρέπει να γίνεται σε ασφαλές και ελεγχόµενο περιβάλλον και όχι σε δυο η τρία διαφορετικά µέρη στην Ελλάδα. εν υπάρχει σε καµία χώρα οδηγία που να υπαγορεύει το διαχωρισµό και φύλαξη των δειγµάτων σε διαφορετικές τοποθεσίες. Αντίθετα, κάτι τέτοιο δεν πρέπει να γίνεται αφού το πολύτιµο βιολογικό υλικό θα πρέπει να διατηρείται σε σταθερές συνθήκες καθ όλη τη διάρκεια της φύλαξης. Αυτό επιβεβαιώνεται κι από την πρόσφατη οδηγία της Αµερικανικής Ένωσης Τραπεζών Αίµατος (American Association of Blood Banks - AABB) η οποία ρητά αναφέρει ότι τα δείγµατα θα πρέπει να φυλάσσονται σε ένα µέρος έτσι ώστε, µεταξύ άλλων, να αποφευχθεί πιθανό σφάλµα στην αναγνώριση της ταυτότητας του δείγµατος. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι η µεταφορά δειγµάτων σε διαφορετικά αποµακρυσµένα γεωγραφικά σηµεία, αυξάνει σηµαντικά τον κίνδυνο µείωσης βιωσιµότητας ή καταστροφής των κυττάρων από διαφόρους παράγοντες, όπως αύξηση ή διακύµανση της θερµοκρασίας κατά τη µεταφορά, κοσµική ακτινοβολία, µόλυνση του δείγµατος, απώλεια του δείγµατος λόγω ατυχήµατος ή καθυστέρησης της πτήσης κλπ. Τέλος είναι σηµαντικό να γνωρίζετε ότι οι συνθήκες στο δεύτερο χώρο φύλαξης δεν είναι ιδανικές, αφού δεν θα υπάρχει πιστοποίηση ISO (επί του παρόντος, καµία εταιρία στην Ελλάδα δεν κατέχει πιστοποίηση για κάποιον άλλο χώρο περά των κεντρικών εργαστηρίων της). Η ιδιωτική εταιρεία φύλαξης δεν θα πρέπει να συνεργάζεται µε δηµόσιο φορέα για τη φύλαξη των βλαστοκυττάρων του παιδιού σας. Κανένας δηµόσιος φορέας δεν έχει τους πόρους που χρειάζονται για τη µακροχρόνια συντήρηση των δειγµάτων σας, ενώ δεν υπάρχει δηµόσιος φορέας στον κόσµο που να αναλαµβάνει (ιδιωτική) φύλαξη βλαστοκυττάρων. Εποµένως, κανενός δηµόσιος φορέας δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι το πολύτιµο βιολογικό υλικό σας θα υπάρχει µετά από µερικά χρόνια. Είναι σηµαντικό να γνωρίζετε ότι παγκοσµίως, οι δηµόσιοι φορείς φύλαξης βλαστοκυττάρων θα διαθέσουν τα κύτταρα που φυλάσσουν σε κάποιον τρίτο άνθρωπο, πέραν της οικογένειας, αν αυτά χρειαστούν και εφ όσον υπάρχει η σχετική συµβατότητα. Επίσης τα κύτταρα αυτά ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν για ερευνητικούς λόγους. Ειναι σηµαντική η οικονοµική ευρωστία της εταιρίας. Η εταιρία θα πρέπει να είναι απαλλαγµένη από κάθε µορφής δανεισµό και να λειτουργεί βασιζόµενη σε ίδια κεφάλαια. Απαιτούνται σηµαντικοί οικονοµικοί πόροι για τη µακρόχρονη συντήρηση κάθε µορφής βιολογικών δειγµάτων, εποµένως η εταιρία θα πρέπει µέσα από τα ίδια κεφάλαια της και την κερδοφορία της να διασφαλίσει τη µακροχρόνια υποχρέωση που αναλαµβάνει. Τέλος είναι σηµαντικό η υπηρεσία της φύλαξη να παρέχεται µε σεβασµό στους γονείς και στο δείγµα που φυλάσσεται. Οι τράπεζες φύλαξης βλαστοκυττάρων δεν παρέχουν απλά µια υπηρεσία, έχουν αναλάβει ένα λειτούργηµα. Το υλικό που φυλάσσεται όσο και αν το απευχόµαστε ίσως στο µέλλον χρησιµοποιηθεί για να σώσει κάποια ζωή. Η φύλαξη βλαστοκυττάρων οµφαλίου λώρου είναι µια σηµαντική απόφαση για τη διασφάλιση της µελλοντικής υγείας όλης της οικογένειας. Σηµαντικό ρόλο στην απόφαση σας να φυλάξετε τα βλαστοκύτταρα του παιδιού σας παίζει η επιλογή της εταιρίας η οποία θα αναλάβει τη µακροχρόνια αυτή υποχρέωση. Πριν πάρουν οι υποψήφιοι γονείς την τελική απόφαση για την επιλογή της εταιρείας φύλαξης, θα πρέπει να γνωρίζουν γιατί είναι σηµαντικό η φύλαξη να γίνεται σε ελληνική εταιρία και όχι σε εταιρία του εξωτερικού (Αγγλία, Βέλγιο, κπλ). Είναι γνωστό ότι η µέγιστη βιωσιµότητα των βλαστικών κυττάρων επιτυγχάνεται όσο πιο σύντοµα γίνεται η επεξεργασία του αίµατος, εντός ολίγων ωρών από τη συλλογή και σίγουρα εντός 24ωρου. Μετά το πέρας του πρώτου 24ώρου από τη συλλογή του αίµατος από τον οµφάλιο λώρο, µειώνεται η βιωσιµότητα των βλαστοκυττάρων. Αυτό σηµαίνει ότι στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι γονείς επιλέξουν µια αλλοδαπή εταιρία, το δείγµα αποστέλλεται στο εξωτερικό και κατά συνέπεια φυλάσσεται σηµαντικά µειωµένος αριθµός βλαστικών κυττάρων (λιγότερο από το 50% του αρχικού πληθυσµού). Όσο περισσότερα κύτταρα φυλαχθούν τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας µιας µεταµόσχευσης στο µέλλον. Καµία αλλοδαπή εταιρία δεν έχει εργαστήρια στην Ελλάδα, άρα δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να διασφαλίσει επεξεργασία του δείγµατος εντός 24 ωρών. Τα συµφωνητικά φύλαξης που υπογράφονται µε εταιρίες εξωτερικού, δεν έχουν νοµική υπόσταση στην Ελλάδα, αφού διέπονται από το δίκαιο της χώρας όπου εδρεύει η εταιρία (π.χ. Αγγλία, Βέλγιο κλπ), άρα οι γονείς δεν είναι νοµικά κατοχυρωµένοι. Οι υποψήφιοι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αλλοδαπές εταιρίες (από Αγγλία, Βέλγιο, Αµερική) οι οποίες αναφέρουν την ύπαρξη πιστοποίησης στη χώρα που εδρεύουν, δεν έχουν απολύτως καµία πιστοποίηση για τη λειτουργία στην Ελλάδα. Η πιστοποίηση στην οποία ενδεχοµένως αναφέρονται, αφορά µόνο τα κεντρικά εργαστήρια των εταιριών και όχι τα παραρτήµατα τους σε άλλες χώρες. Εποµένως οι αλλοδαπές εταιρίες δεν µπορούν να εγγυηθούν σε καµία περίπτωση την απαραίτητη ποιότητα που απαιτείται στις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας του δείγµατος µέχρι αυτό να φτάσει στη χώρα που εδρεύουν. Η πρόσβαση στα βλαστικά κύτταρα, σε περίπτωση που αυτά χρειαστούν για µεταµόσχευση, είναι πολύ δύσκολη, όχι µονό λόγω της απόστασης αλλά και λόγω γραφειοκρατικών παραγόντων (όπως η χρήση ξένης γλώσσας η οποία µπορεί να καθυστερήσει σηµαντικά τις διαδικασίες). Η πρόσβαση στο δείγµα είναι άµεση (εντός 24ώρου) µονό στην περίπτωση που φυλάσσεται σε ελληνική εταιρία. Οι αλλοδαπές εταιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, λειτουργούν απλά ως γραφεία διεκπεραίωσης αποστολής του δείγµατος στο εξωτερικό. ηλαδή απλώς αναλαµβάνουν να παραλάβουν το οµφαλοπλακουντιακό αίµα µετά τη συλλογή του και, χωρίς καµία επεξεργασία, να το αποστείλουν µε courier στο εξωτερικό. εν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο επεξεργάζεται το δείγµα σε κάποιο στάδιο µετά την παραλαβή του από την εταιρία. Τέλος, το κόστος φύλαξης που καλούνται να πληρώσουν οι γονείς στις αλλοδαπές εταιρίες, είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση µε τις ελληνικές εταιρίες. Ο λόγος είναι ότι το δείγµα αποστέλλεται στο εξωτερικό για φύλαξη (Αγγλία, Βέλγιο κλπ), εποµένως στο τελικό κόστος συµπεριλαµβάνεται και η αµοιβή του γραφείου της ξένης εταιρίας στην Ελλάδα. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, στο υψηλό αυτό κόστος δεν συµπεριλαµβάνονται οι απαραίτητες εξετάσεις που πρέπει να γίνουν στο δείγµα, άρα οι γονείς καλούνται να πληρώσουν ξεχωριστά το επιπλέον αυτό ποσό. Υπάρχουν δυο τρόποι να φυλάξετε τα βλαστοκύτταρα του παιδιού σας: ο ένας είναι σε δηµόσια τράπεζα και ο άλλος σε ιδιωτική τράπεζα. Οι δηµόσιες τράπεζες βλαστοκυττάρων από οµφάλιο λώρο φυλάσσουν κύτταρα τα οποία έχουν γίνει δωρεά από κάποιους ανθρώπους. Τα βλαστοκύτταρα που φυλάσσονται εκεί µπορούν να δοθούν σε οποιονδήποτε έχει ανάγκη για µεταµόσχευση βλαστοκυττάρων. Εποµένως, αυτοί που αποφασίζουν να φυλάξουν τα βλαστοκυτταρα του παιδιού τους σε δηµόσια τράπεζα, γνωρίζουν ότι δεν είναι βέβαιο πως θα βρουν τα κύτταρα τους σε περίπτωση που τα χρειαστεί ένα µέλος της οικογένειας. Επιπλέον στην Ελλάδα υπάρχει µόνο µια δηµόσια τράπεζα βλαστοκυττάρων οµφάλιου λώρου.

14 Μια ιδιωτική (οικογενειακή) τράπεζα φύλαξης βλαστοκυττάρων αναλ αµβάνει να φυλάξει τα βλαστοκύτταρα του παιδιού αποκλειστικά και µόνο για χρήση από την ίδια την οικογένεια. Σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει µεταµόσχευση βλαστοκυττάρων, η οικογένεια δεν χρειάζεται να ψάξει να βρει συµβατό δότη (κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο, αφού η πιθανότητα να βρεθεί συµβατό µόσχευµα υπολογίζεται σε 1:30.000). Υπάρχει 75% πιθανότητα τα βλαστοκύτταρα του παιδιού να αποτελέσουν συµβατό µόσχευµα για κάποιο αδερφάκι. Είναι επίσης σηµαντικό να γνωρίζετε ότι η χρήση βλαστοκυττάρων οµφάλιου λώρου έχει διπλάσια πιθανότητα επιτυχίας αν τα κύτταρα αυτά προέρχονται από ένα µέλος της οικογένειας, παρά από ένα ξένο δότη. Τα βλαστικά κύτταρα µπορούν να κρυοσυντηρηθούν είτε σε ασκούς κρυοσυντήρησης, είτε σε ειδικά σχεδιασµένα κρυοφιαλίδια. Το επιστηµονικό προσωπικό της Omnigen, µετά από µεγάλη σχετική µελέτη και βάσει των διεθνών πρωτοκόλλων, επέλεξε τη φύλαξη σε ειδικά, µεγάλης περιεκτικότητας κρυοφιαλίδια. Η φύλαξη σε κρυοφιαλίδια έχει πολλαπλά προτερήµατα έναντι της φύλαξης σε ασκούς κρυοσυντήρησης. Η Omnigen έχει µεριµνήσει έτσι ώστε η αδιάκοπη λειτουργία των µηχανηµάτων στους χώρους φύλαξης, ακόµα και έπειτα από παρατεταµένη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος, να διασφαλίζεται από υπερσύγχρονη εξωτερική γεννήτρια η οποία έχει τοποθετηθεί στις εγκαταστάσεις µας. Η γεννήτρια αυτή υπερκαλύπτει τις ανάγκες των εγκαταστάσεων µας σε ηλεκτρικό ρεύµα. Ουσιαστικά η Omnigen έχει αυτή τη στιγµή τη δυνατότητα να παράγει όλη την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, χωρίς εξάρτηση από τη ΕΗ, διασφαλίζοντας τη φύλαξη των βλαστικών κυττάρων σε περιπτώσεις διακοπής ρεύµατος. Τα προτερήµατα αυτά αναλύονται παρακάτω: Τα κρυοφιαλίδια είναι πολύ πιο ανθεκτικά από τους ασκούς κρυοσυντήρησης. Για την ακρίβεια δεν υπάρχει καµία πιθανότητα να σπάσουν κατά τη διάρκεια της µακροχρόνιας φύλαξης στους -196 ο C. Επίσης δεν υπάρχει καµία πιθανότητα να ραγίσουν ή να τρυπήσουν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του δείγµατος. Οι ασκοί κρυοσυντήρησης ενδέχεται να σπάσουν, να ραγίσουν ή να τρυπήσουν κατά τη διάρκεια της φύλαξης ή της επεξεργασίας του δείγµατος, αφού είναι κατασκευασµένοι από µαλακό υλικό. Λόγω της ανθεκτικότητάς τους, µόνο τα κρυοφιαλίδια µπορούν να φυλαχθούν κάτω από την επιφάνεια του αζώτου, σε σταθερή θερµοκρασία (-196 ο C), σύµφωνα µε το µόνο δηµοσιευµένο πρωτόκολλο που απέδειξε έως σήµερα άριστη βιωσιµότητα των βλαστικών κυττάρων µετά από µακροχρόνια φύλαξη. Eίναι γενικά αποδεκτό ότι ο τρόπος αυτός φύλαξης είναι ο µόνος ο οποίος εξασφαλίζει βιωσιµότητα για απεριόριστο χρονικό διάστηµα. Για το λόγο αυτό εφαρµόζεται από τις µεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες βλαστοκυττάρων του κόσµου. Αντίθετα, λόγω της έλλειψης ανθεκτικότητας, οι ασκοί κρυοσυντήρησης δεν µπορούν να φυλαχθούν σε υγρό άζωτο, παρά µόνο στην αέρια φάση του αζώτου, όπου η θερµοκρασία είναι υψηλότερη (περίπου -140 ο C) και παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις. Για το λόγο αυτό η φύλαξη σε ασκούς κρυοσυντήρησης δεν ενδείκνυται για µακροχρόνια φύλαξη και εφαρµόζεται µόνο από δηµόσιες τράπεζες οι οποίες έχουν περιορισµένους πόρους. Πολύ σηµαντικό είναι το γεγονός ότι τα κρυοφιαλίδια επιτρέπουν τη φύλαξη των βλαστικών κυττάρων σε πολλαπλά ανεξάρτητα µερίδια (πολλαπλά κρυοφιαλίδια) για πολλαπλές πιθανές χρήσεις στο µέλλον (πολλαπλά θεραπευτικά σχήµατα κυττάρων από ένα µόνο κρυοφιαλίδιο αφήνοντας τα άλλα άθικτα, γονιδιακή θεραπεία, κ.λ.π.). Οι ασκοί κρυοσυντήρησης δεν επιτρέπουν σε καµία περίπτωση φύλαξη σε πολλαπλά ανεξάρτητα µερίδια. Εποµένως, αν χρησιµοποιούσαµε ασκούς κρυοσυντήρησης θα έπρεπε να ξεπαγώσουµε ολόκληρο το δείγµα εάν παρουσιαζόταν ανάγκη στο µέλλον. Στη µακροχρόνια φύλαξη σε κρυοφιαλίδια, χρησιµοποιείται σηµαντικά µικρότερος όγκος κρυοσυντηρητικού (DMSO). Το κρυοσυντηρητικό είναι απαραίτητο για τη βιωσιµότητα των κυττάρων σε χαµηλές θερµοκρασίες, είναι όµως τοξικό. Στην περίπτωση που φυλαχθούν τα κύτταρα σε ασκούς κρυοσυντήρησης για µακροχρόνια φύλαξη, η ποσότητα του DMSO που χρησιµοποιείται είναι πολύ µεγαλύτερη. Αυτό οδηγεί σε απώλεια µεγάλου αριθµού βλαστικών κυττάρων κατά την απόψυξη, διότι σε περίπτωση µεταµόσχευσης η τράπεζα θα υποχρεωθεί να προβεί στην έκπλυση των βλαστικών κυττάρων µε σκοπό την αποµάκρυνση του DMSO, κάτι που δεν χρειάζεται να γίνει αν χρησιµοποιηθούν κρυοφιαλίδια. Μέχρι τώρα µόλυνση εντός των δοχείων κρυοσυντήρησης αναφέρθηκε µόνο στη χρήση ασκών κρυοσυντήρησης, όπως δηµοσιεύτηκε στο εγκυρότερο ιατρικό περιοδικό του κόσµου, κάτι που οφείλεται στην περιορισµένη ανθεκτικότητα των ασκών. εν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση επιµόλυνσης στη χρήση των κρυοφιαλιδίων για τη µακροχρόνια φύλαξη κυττάρων. Η χρήση κρυοφιαλιδίων επιτρέπει την επικάλυψη του δείγ- µατος µε µια δεύτερη στρώση ενός ανθεκτικού υλικού. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει διπλή προστασία του δείγµατος στη διάρκεια της µακροχρόνιας φύλαξης και άρα καµία πιθανότητα να διαρρεύσει υλικό ή να υπάρξει επιµόλυνση στα δείγ- µατα. Αυτό δεν µπορεί να διασφαλιστεί σε καµία περίπτωση µε την χρήση των ασκών κρυοσυντήρησης. Οι µεγαλύτερες εταιρίες φύλαξης βλαστικών κυττάρων στον κόσµο χρησιµοποιούν κρυοφιαλίδια αντί για ασκούς κρυοσυντήρησης. Αυτό γιατί υπάρχει µακροχρόνια εµπειρία στη χρήση κρυοφιαλιδίων, ενώ οι ασκοί κρυοσυντήρησης είναι κάτι σχετικά καινούριο και δεν µπορούν να εγγυηθούν φύλαξη χωρίς προβλήµατα. Τέλος, αν και η πιθανότητα είναι ελαχίστη, αν συµβεί κάποιο πρόβληµα σε κάποιο από τα κρυοφιαλίδια (είτε κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, είτε κατά τη διάρκεια της φύλαξης) θα υπάρχουν τα υπόλοιπα για να χρησιµοποιηθούν. Με άλλα λόγια, η πιθανότητα να χαθεί όλο το δείγµα είναι µηδαµινή, καθ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας και φύλαξης. Στην περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα στον ασκό κρυοσυντήρησης όλο το δείγµα θα καταστραφεί. Θα θέλαµε τους υποψήφιους γονείς, ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να συµβεί. Παρ όλα αυτά, βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας (ΦΕΚ 24/3/2008 άρθρο 21, παράγραφος 5), σε περίπτωση παύσης των δραστηριοτήτων για οποιονδήποτε λόγο ενός ιδρύµατος ιστών, οι ιστοί και τα κύτταρα που έχει αποθηκεύσει µεταφέρονται µε τη δοθείσα συναίνεση και σύµφωνη γνώµη της κατά περίπτωση αρµόδιας/ες αρχής/ες ή άλλα αδειοδοτηµένο/α ίδρυµα/τα. Η Omnigen εφαρµόζει πλήρως τις οδηγίες της νέας νοµοθεσίας η οποία θέτει µε αυστηρότητα τα κριτήρια για τη συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη των βλαστοκυττάρων. Τα εργαστήρια µας λειτουργούν πλήρως βάσει αυτών των οδηγιών, τόσο όσον αφορά στη συλλογή, αποµόνωση και φύλαξη βλαστοκυττάρων από τον οµφάλιο λώρο, όσο και στους αυστηρούς εργαστηριακούς ελέγχους που γίνονται προκειµένου να ελεγχθεί η καταλληλότητα κάθε δείγµατος για µακροχρόνια κρυοσυντήρηση. Βάσει του νοµικού πλαισίου που διέπει τις εταιρίες φύλαξης βλαστικών κυττάρων και ανθρωπίνων ιστών στη χώρα µας, αλλά και της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία των τραπεζών κρυοσυντήρησης (Commission Directive 2006/17/EC), για να µπορούν τα βλαστικά κύτταρα που θα φυλαχθούν να έχουν µελλοντική χρήση, είναι απαραίτητο να πραγµατοποιηθούν κάποιες εξετάσεις για συγκεκριµένες ιογενείς λοιµώξεις στο αίµα της µητέρας. Οι εξετάσεις αφορούν στους παρακάτω ιούς και αποκλείουν την πιθανότητα η µητέρα να φέρει ιϊκη µόλυνση η οποία µπορεί να µεταδοθεί στο βρέφος: AIDS (HIV I/II) Ηπατίτιδα B (Αυστραλιανό αντιγόνο) Ηπατίτιδα C (ΗCV) Σύφιλη (TPHA, RPR ή VDRL) Θα πρέπει να ενηµερώσετε τον µαιευτήρα σας για την ανάγκη συλλογής περιφερικού µητρικού αίµατος στο ειδικό φιαλίδιο που υπάρχει στη συσκευασία συλλογής, ώστε οι εξετάσεις να πραγµατοποιηθούν στα εργαστήρια της Omnigen χωρίς επιπλέον χρέωση. Η Omnigen θα πραγµατοποιήσει τις παραπάνω εξετάσεις στο µητρικό αίµα, ή αν αυτό δεν είναι διαθέσιµο, στο οµφαλοπλακουντιακό αίµα που θα παραλάβουµε και τα αρνητικά αποτελέσµατα θα αρχειοθετηθούν στο φάκελο του παιδιού. Οι εξετάσεις αυτές γίνονται από την Omnigen µε τη µέθοδο του PCR (Polymerase Chain Reaction), τη µοναδική µέθοδο που ανιχνεύει το γενετικό υλικό του ιού (DNA / RNA) ακόµα και σε ελάχιστες ποσότητες µέσα στο αίµα. Για το λόγο αυτό, βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας και της ευρωπαϊκής οδηγίας, δεν χρειάζεται να επαναλάβετε τις ίδιες εξετάσεις 6 µήνες µετά τον τοκετό. Παρόλα αυτά, οι ίδιες εξετάσεις έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, ή θα γίνουν την ηµέρα του τοκετού. Είναι απαραίτητο να µας προσκοµίσετε ένα αντίτυπο των αποτελεσµάτων, το αργότερο 10 ηµέρες µετά τον τοκετό. Στην περίπτωση που κάποια από τις παραπάνω εξετάσεις δεν περιλαµβάνεται στο δικό σας εργαστηριακό έλεγχο, παρακαλούµε ζητήστε από το γιατρό σας να τη συµπεριλάβει.

15

16 Η Omnigen συνεχώς επενδύει σε νέες τεχνολογίες, εφαρµογές και συνεργασίες, µε σκοπό να παρέχει στην ελληνική οικογένεια τα πραγµατικά οφέλη της φύλαξης των βλαστοκυττάρων και της κυτταρικής θεραπείας. Η έρευνα και η ανάπτυξη νέων πρωτοποριακών µεθόδων και επιστηµονικών επιτευγµάτων µε εφαρµογή στη βελτίωση της υγείας στην Ελλάδα, είναι πρωταρχικός σκοπός της εταιρίας µας. Μέσα από αυτήν την έρευνα και ανάπτυξη που πραγµατοποιείται στα υπερσύγχρονα εργαστήρια της Omnigen, συνεχώς αναδύονται νέες υπηρεσίες. Αποτέλεσµα αυτής της επένδυσης σε έρευνα και ανάπτυξη νέων εφαρ- µογών στα βλαστοκύτταρα και τις κυτταρικές θεραπείες, είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγµή η Omnigen αποτελεί την πρώτη ιδιωτική τράπεζα βλαστοκυττάρων στην Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη που έχει αναπτύξει στα εργαστήρια της την τεχνολογία για την αποµόνωση µεσεγχυµατικών βλαστικών κυττάρων από το λώρο του νεογέννητου, καθώς και από άλλους ιστούς (µυελού των οστών, λιπώδης ιστός κλπ). Το επιστηµονικό προσωπικό της εταιρίας µας εκπαιδεύεται στα µεγαλύτερα κέντρα του κόσµου µε σκοπό να αποκτά συνεχώς µεγαλύτερη εµπειρία στον τοµέα των βλαστοκυττάρων. Παράδειγµα αποτελεί η διαδικασία µέσα από την οποία δηµιουργήθηκε η νέα υπηρεσία Bioanaplasis. Η αποµόνωση µεσεγχυµατικών βλαστικών κυττάρων γίνεται από το τµήµα του οµφάλιου λώρου που ονοµάζεται γέλη του Wharton (Wharton s jelly). Η εφαρµογή αυτών των πρωτοκόλλων απαιτεί πολύ εξειδικευµένες τεχνικές διαχείρισης ιστών, κυτταροκαλλιέργειας και ιστοκαλλιέργειας. Οι τεχνικές αυτές επιµελώς αναπτύχθηκαν δοκι- µάστηκαν και τελειοποιήθηκαν µέσα στα εργαστήρια της Omnigen, σε συνδυασµό µε εµπειρία η οποία αποκτήθηκε στην Ιατρική Σχολή του Harvard. Η υπηρεσία µας Bioanaplasis αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση για την ανάπτυξη της επιστήµης µέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην Ελλάδα. Αυτό που µπορούµε να υποσχεθούµε στους γονείς που µας εµπιστεύονται, καθώς και στην ιατρική κοινότητα της χώρας µας, είναι ότι θα συνεχίσουµε να επενδύουµε µε ζήλο στις βιοεπιστήµες, µε µοναδικό σκοπό η Omnigen να οδηγεί τις εξελίξεις στο χώρο των βλαστοκυττάρων και της κυτταρικής θεραπείας. Κινητήρια δύναµη της εταιρίας µας είναι η θέληση να δηµιουργήσουµε συνεχώς νέους ορίζοντες για θεραπευτικές εφαρµογές των βλαστοκυττάρων σε όλους τους κλάδους της ιατρικής, πέραν της αιµατολογίας. Ήδη, στη παρούσα χρονική περίοδο, αναπτύσσονται στα εργαστήρια µας νέες, πρωτοποριακές υπηρεσίες, πάντα σε συνεργασία µε τα µεγαλύτερα επιστηµονικά κέντρα του κόσµου. Τα µεσεγχυµατικά βλαστικά κύτταρα είναι πολυδύναµα (multipotent) αρχέγονα κύτταρα τα οποία έχουν την ιδιότητα να αυτοπολλαπλασιάζονται και να δίνουν γένεση στους προδρόµους διαφοροποιηµένων / εξειδικευµένων κυττάρων. Τα κύτταρα αυτά έχουν συγκεντρώσει το έντονο ενδιαφέρον του επιστηµονικού κόσµου λόγω της πληθώρας των επιτυχηµένων εφαρµογών τους σε προ-κλινικές και κλινικές µελέτες, Αποτελούν τη νέα ελπίδα στο χώρο της αναγεννητικής ιατρικής (regenerative medicine & tissue engineering). Κλινικές µελέτες έχουν δείξει ότι τα κύτταρα αυτά έχουν αρκετές εφαρµογές στην αναγεννητική, όπως για παράδειγµα: Μέχρι πρόσφατα, η αποµόνωση των µεσεγχυµατικών βλαστικών κυττάρων γινόταν από το µυελό των οστών. Λόγω των κινδύνων / δυσκολιών που σχετίζονται µε την παραπάνω διαδικασία, η αναζήτηση νέων ιστών-πηγών µεσεγχυµατικών κυττάρων είναι επιβεβληµένη. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται το συκώτι, ο περιοδοντικός σύνδεσµος, τα θυλάκια τριχών, ο λιπώδης ιστός, ο οµφάλιος λώρος, το αµνιακό υγρό, ο πλακούντας και ο πνεύµονας. Ο πιο κατάλληλος ιστός για την αποµόνωση µεσεγχυµατικών βλαστικών κυττάρων εµβρυικής προέλευσης είναι ο βλεννώδης συνδετικός ιστός που περιβάλλει / προστατεύει τα αιµοφόρα αγγεία του οµφάλιου λώρου. Το τµήµα αυτό του οµφάλιου λώρου ονοµάζεται γέλη του Wharton (Wharton s jelly). Τα µεσεγχυµατικά κύτταρα που αποµονώνονται από τη γέλη του Wharton του οµφάλιου λώρου, υπερτερούν έναντι των µεσεγχυµατικών κυττάρων ενήλικης προέλευσης (π.χ. µυελού των οστών) καθώς τα πρώτα εµφανίζουν λιγότερες γενετικές ανωµαλίες και σηµαντικά µεγαλύτερη αναγεννητική ικανότητα. Τα µεσεγχυµατικά κύτταρα που εντοπίζονται στη γέλη του Wharton είναι κύτταρα τα οποία έχουν δηµιουργηθεί κατά την εµβρυογένεση και έχουν ξεµείνει στον οµφάλιο λώρο είναι εποµένως υπερπολύτιµα. Η φύλαξη του πολύτιµου αυτού υλικού αφορά όλους τους υποψήφιους γονείς που αποφασίζουν να φυλάξουν βλαστοκύτταρα για πιθανή µελλοντική χρήση από την οικογένεια. Υπάρχουν τέσσερα πολύ σηµαντικά χαρακτηριστικά των µεσεγχυµατικών βλαστικών κυττάρων που συνηγορούν υπέρ της φύλαξης από κάθε οικογένεια: Σηµαντικό χαρακτηριστικό των κυττάρων αυτών είναι η δυνατότητα περαιτέρω πολλαπλασιασµού τους πριν ή µετά την κρυοσυντήρηση, γεγονός που επιτρέπει τη χρήση του δείγµατος περισσότερο από µία φορά, ανεξαρτήτως του αρχικού αριθµού των κυττάρων που έχουν συλλεχθεί. Εποµένως, το πολύτιµο αυτό υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί πολλές φορές, αν αυτό χρειαστεί, χωρίς να µειωθεί η ποσότητα των κυττάρων που φυλάσσονται. Επίσης σηµαντική είναι η ανοσοκατασταλτική ιδιότητα των κυττάρων αυτών, κάτι που τους προσδίδει τη µοναδική δυνατότητα µεταµόσχευσης τους, ακόµα και αν δεν υπάρχει ιστοσυµβατότητα µεταξύ δότη και λήπτη του µοσχεύµατος. Αυτό επιτρέπει να χρησιµοποιηθούν τα κύτταρα αυτά, όχι µόνο από το παιδάκι από το οποίο απο- µονώθηκαν, αλλά και από άλλα µέλη της οικογένειας. Εποµένως αν αυτό χρειαστεί και πάντα µε τη συγκατάθεση των γονέων, µπορούν να γίνουν δωρεά για να χρησιµοποιηθούν από κάποιον συνάνθρωπό µας ο οποίος πάσχει από κάποια σοβαρή ασθένεια. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα µεσεγχυµατικά βλαστικά κύτταρα δεν δίνουν γένεση σε αιµοποιητικά κύτταρα, παραµένει εποµένως απαραίτητη η ανάγκη να φυλαχτούν αιµοποιητικά βλαστικά κύτταρα από το αίµα του οµφάλιου λώρου. Τα µεσεγχυµατικά βλαστικά κύτταρα µπορούν όµως να χρησιµοποιηθούν επικουρικά σε αιµοποιητικές εφαρµογές, καθώς εν ισχύουν σηµαντικά την αφοµοίωση (engaftment) και τον πολλαπλασιασµό των αιµοποιητικών βλαστικών κυττάρων στην περίπτωση µιας µεταµόσχευσης. ηλαδή, µε άλλα λόγια, τα κύτταρα αυτά έχουν την εκπληκτική ικανότητα να υποστηρίξουν τις µεταµοσχεύσεις αιµοποιητικών βλαστικών κυττάρων (οµφάλιου λώρου ή µυελού των οστών), έτσι ώστε να αποτρέψουν πιθανή απόρριψη του µοσχεύµατος. Τα µεσεγχυµατικά βλαστικά κύτταρα που αποµονώνονται από τη γέλη του Wharton του οµφάλιου λώρου, χρησι- µοποιούνται ήδη πειραµατικά ως υπόστρωµα καλλιέργειας και πολλαπλασιασµού αιµοποιητικών βλαστικών κυττάρων (βλαστοκύτταρα που αποµονώνονται από το αίµα του οµφάλιου λώρου). Έτσι, στο εγγύς µέλλον θα δώσουν τη δυνατότητα πολλαπλασιασµού των αιµοποιητικών βλαστοκυττάρων κυττάρων που έχουν ήδη φυλάξει και θα φυλάξουν πολλοί γονείς στο µέλλον και τα οποία χρησιµοποιούνται σε αιµατολογικές κυρίως κακοήθειες. Οι υποψήφιοι γονείς θα πρέπει, εφόσον το αποφασίσουν, να προβούν στη φύλαξη αιµοποιητικών βλαστικών κυττάρων από το αίµα οµφάλιου λώρου, αλλά και µεσεγχυµατικών βλαστικών κυττάρων από τη γέλη Wharton του οµφάλιου λώρου. Η διπλή φύλαξη αιµοποιητικών και µεσεγχυµατικών βλαστοκυττάρων είναι σηµαντική, διότι δίνει τη δυνατότητα για τη θεραπεία ασθενειών που αφορούν το αιµοποιητικό και ανοσοποιητικό σύστηµα, καθώς και για πρωτοποριακές εφαρµογές αναγεννητικής ιατρικής και επιδιόρθωσης οργάνων. Η Omnigen παρέχει σε κάθε συσκευασία συλλογής οµφαλοπλακουντιακού αίµατος και ειδικό αποστειρωµένο δοχείο για τη συλλογή του οµφάλιου λώρου. Αυτό είναι σηµαντικό γιατί, σε περίπτωση που η φύλαξη αιµοποιητικών βλαστοκυττάρων δεν µπορεί να γίνει λόγω µόλυνσης ή µειωµένου αριθµού, οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν την εντολή στην εταιρία µας να προχωρήσει στη φύλαξη µεσεγχυµατικών κυττάρων. Εποµένως, σε κάθε περίπτωση, θα είναι δυνατή η φύλαξη βλαστοκυττάρων (αιµοποιητικών, µεσεγχυµατικών, ή και των δύο). Η διαδικασία για τη λήψη των µεσεγχυµατικών βλαστικών κυττάρων από τον οµφάλιο λώρο είναι πολύ εύκολη και ανώδυνη. Αφού πραγµατοποιηθεί ο τοκετός, αποµονώνεται ένα κοµµάτι οµφάλιου λώρου µήκους εκ. Το κοµµάτι αυτό τοποθετείται στο ειδικό αποστειρωµένο δοχείο που περιέχεται στη συσκευασία συλλογής οµφαλοπλακουντιακού αίµατος και αποστέλλεται στα εργαστήρια της Omnigen. Εκεί ακολουθούνται εξειδικευµένες τεχνικές για την αποµόνωση και φύλαξη των κυττάρων. Έµφραγµα του µυοκαρδίου Σκλήρυνση κατά πλάκας Βλάβες στο νωτιαίο µυελό Αναγέννηση οστού, χόνδρου και συνδέσµων Εγκεφαλικά επεισόδια Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις Μυϊκή δυστροφία Αναγέννηση δέρµατος Αναγέννηση ήπατος Είναι σηµαντικό να γνωρίζετε ότι ο έλεγχος των µεσεγχυµατικών διαρκεί από 2 έως 6 εβδοµάδες, αφού ακολουθούνται µέθοδοι αποµόνωσης συγκεκριµένων κυτταρικών πληθυσµών από τον ιστό του οµφάλιου λώρου, καθώς και τεχνικές κυτταροκαλλιέργειας, οι οποίες µας επιτρέπουν να επιτύχουµε ικανοποιητικούς αριθµούς κυττάρων, κατάλληλους να στηρίξουν πιθανές µελλοντικές χρήσεις. Για την ακρίβεια, τα βλαστοκύτταρα που αποµονώνονται καλλιεργούνται σε ειδικά θρεπτικά υλικά και συνθήκες, έτσι ώστε να καταλήξουµε σε έναν αριθµό κυττάρων ο οποίος είναι µέχρι και 50 φορές µεγαλύτερος από τον αριθµό που αποµονώθηκαν αρχικά από τον οµφάλιο λώρο.

17 Η τεχνολογία που χρησιµοποιείται στην Omnigen για την αποµόνωση και φύλαξη των µεσεγχυµατικών βλαστοκυττάρων είναι µοναδική. Στα εργαστήρια της εταιρίας µας αναπτύχθηκε για πρώτη φορά σε ιδιωτική τράπεζα στην Ευρώπη (άρα και στην Ελλάδα) η τεχνολογία για την αποµόνωση του πολύτιµου αυτού υλικού, µε τη χρήση υπερσύγχρονων εργαστηριακών µεθόδων και µετά από επίπονη προσπάθεια του επιστηµονικού µας προσωπικού. Η διαδικασία που χρησιµοποιούµε είναι µοναδική για τους εξής λόγους: Η αποµόνωση των µεσεγχυµατικών βλαστοκυττάρων γίνεται από τη γέλη του Wharton (ή ουσία του Wharton - Wharton's jelly). Η επεξεργασία του ιστού είναι µια λεπτή και ευαίσθητη διαδικασία, η οποία καταλήγει στο τέλος στην αποµόνωση του συγκεκρι- µένου κυτταρικού πληθυσµού. Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε ειδικές συνθήκες και θρεπτικά υλικά, µέσα σε ειδικούς επωαστήρες για µερικές ηµέρες, υπό τη συνεχή παρακολούθηση του επιστηµονικού προσωπικού της Omnigen. Τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται έτσι και ο τελικός πληθυσµός αποτελείται από πολύ µεγάλες ποσότητες "καθαρών" µεσεγχυµατικών κυττάρων. Κάποιες εταιρίες, µην κατέχοντας τα πρωτόκολλα αυτά, φυλάσσουν τον ιστό του οµφάλιου λώρου χωρίς καµία επεξεργασία (ολόκληρο το λώρο ή τεµαχισµένο). Τα λανθασµένα αυτά πρωτόκολλα είναι γνωστό ότι δεν λειτουργούν, και σε περίπτωση που χρειαστεί να αποψυχθεί ο ιστός στο µέλλον, είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα κύτταρα θα είναι ήδη νεκρά. Οι υποψήφιοι γονείς θα πρέπει να αποφεύγουν αυτού του είδους τη φύλαξη γιατί δεν υπάρχουν τα επιστηµονικά δεδοµένα και η σχετική επιστηµονική βιβλιογραφία που να την στηρίζουν. Τα κύτταρα που αποµονώνονται φυλάσσονται σε πολλαπλά κρυοφιαλίδια. Έτσι σε περίπτωση που χρειαστεί να χρησι- µοποιηθούν για µεταµόσχευση, θα αποψυχθεί µόνο ένα από τα κρυοφιαλίδια, τα κύτταρα θα πολλαπλασιαστούν έτσι ώστε να πάρουµε το αριθµό που χρειάζεται για τη µεταµόσχευση, ενώ µια ποσότητα θα καταψυχθεί ξανά. Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά τα κύτταρα µπορούν αν χρησιµοποιηθούν για όσες φορές χρειαστεί στο µέλλον, χωρίς να µειώνεται η ποσότητά που έχει φυλαχθεί. Λόγω της µακροχρόνιας εµπειρίας µας στην επεξεργασία του οµφάλιου λώρου για την αποµόνωση µεσεγχυµατικών κυττάρων, τα ποσοστά επιτυχίας της αποµόνωσης αγγίζουν το 100%. Η αποµόνωση µεσεγχυµατικών κυττάρων από τη γέλη του Wharton είναι µια επίπονη διαδικασία και, σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχει ένα ποσοστό δειγµάτων οµφάλιου λώρου που δεν "αποδίδει" κύτταρα. Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στην Omnigen οφείλονται στο γεγονός ότι στα εργαστήριά µας ακολουθούµε παράλληλα δύο διαφορετικές µεθόδους αποµόνωσης µεσεγχυµατικών κυττάρων για κάθε δείγµα που παραλαµβάνουµε στα εργαστήριά µας. Τα µεσεγχυµατικά κύτταρα που αποµονώνονται από τον ιστό του οµφάλιου λώρου δεν φυλάσσονται αµέσως µετά την αποµόνωση. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, µεσολαβεί ένα στάδιο κατά το οποίο τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται (20-50 φορές) σε κατάλληλες συνθήκες και θρεπτικά υλικά, µέσα σε ειδικούς επωαστήρες για µερικές ηµέρες, υπό τη συνεχή παρακολούθηση του επιστηµονικού προσωπικού της Omnigen. Ο λόγος είναι ότι ο αρχικός πληθυσµός των κυττάρων που αποµονώνονται από τη γέλη του Wharton είναι µικρός σε αριθµό και άρα, σε καµία περίπτωση ικανοποιητικός για να χρησιµοποιηθεί σε κάποια µεταµόσχευση. Μετά από την καλλιέργεια των κυττάρων για τον πολλαπλασιασµό τους στα εργαστήρια της Omnigen, φυλάσσεται πολύ µεγαλύτερη ποσότητα κυττάρων από αυτή που αρχικά αποµονώθηκε. Επιπλέον, ο πολλαπλασιασµός των κυττάρων µας επιτρέπει πολλαπλές χρήσεις στο µέλλον από το ίδιο το άτοµο ή µέλη της οικογένειάς του, αφού λόγω του µεγάλου αριθµού των κυττάρων, αυτά φυλάσσονται σε πολλαπλά κρυοφιαλίδια. Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας των κυττάρων που έχουν αποµονωθεί από τον οµφάλιο λώρο, πέρα από τον πολλαπλασιασµό τους, γίνεται έλεγχος για µικροβιακές µολύνσεις. Επίσης, είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι η καλλιέργεια των κυττάρων επιτρέπει να επιβεβαιωθεί η βιωσιµότητά τους (αν δηλαδή τα κύτταρα που αποµονώθηκαν είναι ζωντανά). Τα παραπάνω δεν µπορούν να ελεγχθούν στην περίπτωση που φυλάσσεται ολόκληρος ο ιστός του οµφάλιου λώρου, ή στην περίπτωση που φυλάσσονται κύτταρα αµέσως µετά την αποµόνωσή τους από το λώρο χωρίς καλλιέργεια. Εποµένως οι γονείς θα πρέπει να είναι προσεχτικοί στην επιλογή της τράπεζας φύλαξης µεσεγχυµατικών κυττάρων. H Omnigen δίνει πάντα πιστοποιητικό φύλαξης για τα µεσεγχυµατικά κύτταρα που κρυοσυντηρεί, στο οποίο αναφέρεται η µέθοδος που ακολουθήθηκε, ο ακριβής αριθµός των κυττάρων που φυλάχθηκαν και το αποτέλεσµα των εξετάσεων. Με άλλα λόγια δεσµευόµαστε για το αποτέλεσµα! Οι γονείς θα πρέπει πάντα να αναζητούν αυτό το πιστοποιητικό µε οποιαδήποτε εταιρία συζητούν, αφού αυτό τους διασφαλίζει ότι η εταιρία έχει όντως φυλάξει κύτταρα τα οποία είναι ζωντανά και µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο µέλλον αν χρειαστεί.

18

19 Βιοµοριακή Ιατρική H Omnigen είναι µια από τις πιο σύγχρονες εταιρίες βιοϊατρικής και η πρωτοπόρος εταιρία βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. ραστηριοποιείται στο χώρο των βιοµοριακών αναλύσεων µε τη χρήση πρωτοποριακών µεθόδων, µε τελικό σκοπό την αποτελεσµατική πρόληψη και αντιµετώπιση σοβαρών ασθενειών. Η Omnigen συνεχώς επενδύει σε νέες τεχνολογίες, εφαρµογές και συνεργασίες, έτσι ώστε συνεχώς να χρησιµοποιεί τις νεότερες επιστηµονικές εξελίξεις προς όφελος της ανθρώπινης υγείας. ουλεύουµε µε σεβασµό στον άνθρωπο και εφαρµόζουµε µε ζήλο τις γνώσεις, το ταλέντο και την εµπειρία µας, πιστεύοντας ότι η πρόληψη είναι η κυρίαρχη ενέργεια για τη διασφάλιση της µελλοντικής υγείας του ανθρώπου: της σύγχρονης γυναίκας, του σύγχρονου άνδρα και της σύγχρονης οικογένειας. Επί του παρόντος, η Omnigen παρέχει δύο νέες υπηρεσίες: Η υπηρεσία Scangen TM η οποία αφορά στην έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας Η υπηρεσία Reprogen TM η οποία αφορά στην αντιµετώπιση ης ανδρικής και της γυναικείας υπογονιµότητας, σε συνεργασία µε τα µεγαλύτερα κέντρα εξωσωµατικής στην Ελλάδα. Η Omnigen, ως η κορυφαία εταιρία βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, είναι η πρώτη εταιρία που παρέχει στο γιατρό τα απαραίτητα εργαλεία για την αντιµετώπιση της ανδρικής υπογονιµότητας. Πρόκειται για υπερσύγχρονες µεθόδους, οι οποίες µε επιµέλεια αναπτύχθηκαν στα εργαστήρια της εταιρίας µας από το έµπειρο επιστηµονικό µας προσωπικό. Εναλλακτική πηγή µεσεγχυµατικών βλαστοκυττάρων, παρουσιάζει ο λιπώδης ιστός Τα µεσεγχυµατικά βλαστοκύτταρα έχουν την ικανότητα να διεισδύουν σε κάθε όργανο, να µετατρέπονται στις συγκεκριµένες µορφές κυττάρων και ιστών, προκειµένου να αποκαταστήσουν βλάβες που έχουν προκληθεί. Μια εναλλακτική πηγή βλαστοκυττάρων όµοια µε τα µεσεγχυµατικά κύτταρα, είναι τα βλαστοκύτταρα του λίπους (Adipose Derived Stem Cells, ADSCs). Πρόκειται για κύτταρα τα οποία παρουσιάζουν παρό- µοιες ιδιότητες µε τα µεσεγχυµατικά κύτταρα του οµφάλιου λώρου και µπορούν να συλλεγούν από το λιπώδη ιστό σε µεγάλες ποσότητες. Η διαδικασία φύλαξης ξεκινά µε τη συλλογή ελάχιστης ποσότητας λίπους, ανώδυνα, µε τοπική αναισθησία, από την περιοχή του σώµατος που θα επιλεχθεί από το συνεργαζόµενο µε την Omnigen ιατρό (π.χ. κοιλιά ή γλουτούς). Ακολουθεί η επεξεργασία του λίπους για τον έλεγχο, την αποµόνωση και την καλλιέργεια των µεσεγχυµατικών, µε τελικό στάδιο την κρυοσυντήρηση µεγάλου αριθµού κυττάρων σε υγρό άζωτο στους -196 C σε πολλαπλά κρυοφιαλίδια. Η διαδικασία συλλογής γίνεται σε συνεργαζόµενους µε την Omnigen πλαστικούς χειρουργούς και κέντρα αισθητικής. Εφαρµογές µεσεγχυµατικών βλαστικών κυττάρων στην αισθητική ιατρική Τα µεσεγχυµατικά βλαστοκύτταρα πέρα από την χρήση τους στην αναγεννητική ιατρική, βρίσκουν επιπλέον εφαρµογή στον τοµέα της αισθητικής ιατρικής. Παραδείγµατα είναι οι αντιγηραντικές θεραπείες προσώπου και σώµατος, απολύτως ασφαλείς διαδικασίες εφόσον τα κύτταρα προέρχονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο. Η εφαρµογή της µεθόδου συνίσταται στην προσθήκη των βλαστοκυττάρων στο σηµείο όπου υπάρχει πρόβληµα, µε αποτέλεσµα την αι- µάτωση του, χωρίς να εµφανίζονται ανεπιθύµητες ενέργειες. Για παράδειγµα η εµφύτευση εµπλουτισµένου σε βλαστοκύτταρα λίπους χρησιµοποιείται για αποκατάσταση όγκου στο πρόσωπο, διατηρώντας το χειρουργικό αποτέλεσµα σταθερό στο χρόνο µε ποσοστό επιβίωσης 90-95%. Η τεχνική µπορεί να εφαρµοστεί για επιδιόρθωση όγκου ζυγωµατικών, ή χειλιών, οπουδήποτε χρησιµοποιούνταν εµφυτεύµατα όπως το υαλουρονικό οξύ, το οποίο κάθε 4-6 µήνες έχρηζε επανάληψης. Επιπλέον ο εµπλουτισµός του λίπους µε βλαστοκύτταρα έφερε την επανάσταση στην τεχνική µεταµόσχευσης λίπους και στην αυξητική µαστού, όπου µέχρι τώρα, το 40-50% του λίπους εξαφανιζόταν σε διάστηµα µερικών µηνών. Τα βλαστοκύτταρα φαίνεται ότι αναπτύσσουν νεόπλαστα αγγεία µέσα στο µεταµοσχευµένο λίπος, εξασφαλίζοντας την αιµάτωσή του, συνεπώς την επιβίωσή του. Ωστόσο πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι τα µεσεγχυµατικά που αποµονώνονται από έναν ενήλικα οργανισµό, υστερούν ποιοτικά των βλαστοκυττάρων του οµφαλίου λώρου, διότι πλέον έχουν «µεγαλώσει» ηλικιακά, έχουν εκτεθεί σε φαρµακευτικές αγωγές και στη µόλυνση του περιβάλλοντος. Εποµένως, εάν υπάρχει η δυνατότητα, η συλλογή τους από τον οµφάλιο λώρο παρουσιάζει την ιδανικότερη λύση.

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΠΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΠΑ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΠΑ Για την αδειοδότηση-λειτουργία των τραπεζών ΟΠΑ υπάρχουν βασικές προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, προτείνονται οι προδιαγραφές πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανίχνευση Οµάδας υψηλού κινδύνου για άνοια σε άτοµα των 65 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας.

Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» Νέες τεχνολογίες στις κατ οίκον υπηρεσίες υγείας. Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ιστορικό... 8 1.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης & Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά είκτης Αίτησης Θεραπείας στους χρήστες ναρκωτικών Ο ΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2010 Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΕΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΓΕΝΕΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΤΙ ΨΆΧΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΕΤΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ; Η ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΑΠΌΦΑΣΗ Γενετικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα