Έκθεση Διαφάνειας 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Διαφάνειας 2013"

Transcript

1 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

2 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 3 Νομική μορφή της Εταιρείας και στοιχεία των Εταίρων 4 Εταιρική Διακυβέρνηση 7 Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 8 Εκπαίδευση 10 Έλεγχοι σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου Αμοιβές Ελεγκτών 11 Οντότητες Δημοσίου Ενδιαφέροντος 11 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 11 Ασφαλιστική Κάλυψη 12 Στοιχεία Επικοινωνίας 12 Δηλώσεις Άρθρου 36 Ν.3693/

3 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σας παρουσιάζουμε την Έκθεση Διαφάνειας για την Εταιρία μας για το ημερολογιακό έτος Η εταιρία "ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ είναι μια νέα εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων. Η Έκθεση Διαφάνειας της Εταιρείας μας είναι συμμορφούμενη πλήρως με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Νόμου 3693/2008. Με την παρούσα Έκθεση Διαφάνειας παρέχουμε πληροφορίες σε σχέση με τις δραστηριότητές μας, τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες που ακολουθούμε καθώς και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται από τις διατάξεις του Νόμου 3693/2008. Θεωρούμε υποχρέωση μας την επικοινωνία με τις Εποπτικές και Ρυθμιστικές Αρχές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και της ΕΛΤΕ. Με εκτίμηση, Θοδωρής Δεληγιάννης Διαχειριστής -3-

4 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 2.1. Νομική Μορφή και έδρα Η εταιρία "ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με διακριτικό τίτλο DNP AUDIT ιδρύθηκε το Εδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Χαλανδρίου τα δε γραφεία της εταιρίας είναι στην οδό Ζαλοκώστα 44, ΤΚ Η διάρκεια της εταιρίας έχει οριστεί πενήντα (50) χρόνια και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εξήντα ένα (2061). Μπορεί όμως με απόφαση της συνελεύσεως που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της πιο πάνω διάρκειας της Εταιρίας, να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. Το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα (150) μερίδια ονομαστικής αξίας κάθε ενός τριάντα (30) ευρώ. Αναλυτικότερα: α) ο Θεόδωρος Δεληγιάννης συμμετέχει στην εταιρία με μια (1) μερίδα απο εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια και β) ο Κυριάκος Παπακυριάκου συμμετέχει στην εταιρία με μια (1) μερίδα απο εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια Η Εταιρία μας παρέχει προς τους πελάτες της, υπηρεσίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, συμβουλευτικές υπηρεσίες και λογιστικές φοροτεχνικές συμβουλές Στοιχεία Νόμιμων Ελεγκτών Οι κύριοι Θοδωρής Δεληγιάννης με ΑΜ ΣΟΕΛ και ΑΜ ΕΛΤΕ 2136, Κυριάκος Παπακυριάκου με ΑΜ ΣΟΕΛ και ΑΜ ΕΛΤΕ 1651 και Γιώργος Νίκου με ΑΜ ΣΟΕΛ και ΑΜ ΕΛΤΕ από 1583, Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, είχαν δικαίωμα υπογραφής για λογαριασμό του ελεγκτικού μας γραφείου κατά το ημερολογιακό έτος Επίσης, δικαίωμα υπογραφής για το 2013 είχαν: ο κ. Γεώργιος Νίκου με ΑΜ ΣΟΕΛ και ΑΜ ΕΛΤΕ 1583 όπου στις 30 Ιουλίου 2013 διακόπηκε η συνεργασία της εταιρίας μαζί του και ο κ. Ευάγγελος Τέης με ΑΜ ΣΟΕΛ και ΑΜ ΕΛΤΕ 1802, όπου στις 30 Ιουνίου 2013 διακόπηκε επίσης η συνεργασία μαζί του. -4-

5 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (Συνέχεια) 2.3. Εγγραφή σε Δημόσια Μητρώα Ελεγκτικών Εταιριών Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στην ιδιαίτερη μερίδα του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπει το αρθ. 13 του ΠΔ 226/1993, η οποία τηρείται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), με αριθμό 157 καθώς και στο Μητρώο Ελεγκτικών Εταιριών που τηρείται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης (ΕΛΤΕ) με αριθμό 026. Με την από 5/2/2014 απόφαση υπ αριθμ Ζ 49 του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ, η εταιρία εντάχθηκε σε ιδιαίτερη μερίδα του Μητρώου Ελεγκτικών Εταιριών του ΣΟΕΛ, στην οποία εγγράφονται όσες εκ των ελεγκτικών εταιριών δηλώνουν αδράνεια μέχρι την οριστική λύση τους. Την Εταιρία εκπροσωπούν με μονή υπογραφή οι δύο διαχειριστές κ.κ. Θοδωρής Δεληγιάννης και Κυριάκος Παπακυριάκου Δίκτυο Η DNP Audit ΕΠΕ, από τις 2 Απριλίου 2012 έως και τις 6 Μαρτίου 2013 όπου διακόπηκε η συνεργασία μας, ήταν ανεξάρτητο συνεργαζόμενο μέλος της KINGSTON SOREL INTERNATIONAL (KSI). Κανένα άλλο μέλος του δικτύου της KS International δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με τα έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία μας και βεβαίως ούτε εμείς για τα έργα που αναλαμβάνουν άλλες εταιρείες του δικτύου. H KS International είναι ένωση-οργανισμός (association) ανεξάρτητων επιχειρήσεων, παροχής ελεγκτικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες παρέχονται από τις εταιρίες-μέλη και όχι από τον ίδιο τον Οργανισμό. Η KSI είναι μια οντότητα με δικό της προσωπικό και τα έξοδα της καλύπτονται από τις συνδρομές των μελών της. Οι εταιρίες μέλη είναι νομικές οντότητες με ανεξάρτητη λειτουργία, σύμφωνα με τους νόμους και κανόνες που διέπουν τα κράτη που δραστηριοποιούνται. Εκτός από την καταβολή της ετήσιας εισφοράς, οι εταιρίες-μέλη δεν έχουν άλλες υποχρεώσεις έναντι του Οργανισμού. Δεν υπάγονται σε κοινές πολιτικές και μεθοδολογίες και έχουν πλήρη ανεξαρτησία στον τρόπο λειτουργίας τους. Για την είσοδο νέων μελών διενεργείται ποιοτικός έλεγχος ενώ στη συνέχεια δεν διενεργούνται περιοδικοί ποιοτικοί έλεγχοι. -5-

6 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (Συνέχεια) 2.5. Βασικές δραστηριότητες Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αλλά και η παροχή υπηρεσιών φορολογικών συμβουλών και συμβουλών σε επιχειρήσεις. Πιο αναλυτικά, σκοποί της εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι: 1. Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου όλων των εταιριών, ιδρυμάτων και οργανισμών 2. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε φορολογικά και λογιστικά θέματα 3. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων 4. Η διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, η αποτίμηση της αξίας επιχειρήσεων και συναφείς εργασίες 5. Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε σχέση με εξαγορές, συγχωνεύσεις και μετατροπές εταιριών 6. Η παροχή υπηρεσιών εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 7. Η παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου 8. Η σύνταξη μελετών για ένταξη επενδύσεων σε αναπτυξιακούς νόμους και ευρωπαϊκά προγράμματα 9. Η παροχή όλων των άλλων υπηρεσιών που επιτρέπονται και δεν απαγορεύονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 226/92 περί Ορκωτών Ελεγκτών -6-

7 3. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η εταιρεία διοικείται από τα εξής όργανα: Τη Συνέλευση των Εταίρων Το Συμβούλιο των Διαχειριστών Το Συμβούλιο των Διαχειριστών συνέρχεται μια φορά το μήνα και γίνεται συζήτηση των θεμάτων που ανακύπτουν από την καθημερινή λειτουργία της Εταιρίας μας. Η Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση. Οι κύριοι Θοδωρής Δεληγιάννης με ΑΜ ΣΟΕΛ και ΑΜ ΕΛΤΕ 2136 και Κυριάκος Παπακυριάκου με ΑΜ ΣΟΕΛ και ΑΜ ΕΛΤΕ 1651, Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, είναι οι μόνοι Εταίροι της εταιρίας και Διαχειριστές της Εταιρίας. Οι διαχειριστές αποφασίζουν με απόλυση πλειοψηφία, αλλά την ενέργεια οποιασδήποτε πράξεως διαχειρίσεως μπορεί να την κάνει ένας, οποιοσδήποτε από αυτούς, μόνος του. Η Εταιρεία, λειτουργεί βάσει του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας της. Εκεί περιγράφονται εκτενώς οι αρμοδιότητες όλων των οργάνων της Εταιρείας, οι γενικές διαδικασίες και πολιτικές που ακολουθούνται και οι ειδικές διαδικασίες ανά λειτουργία / κύκλωμα αλλά και Τμήμα. Υπεύθυνος για τις αναθεωρήσεις του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας έχει οριστεί ο Κύριος Θοδωρής Δεληγιάννης. -7-

8 4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας στην Εταιρεία μας έχει οριστεί ο Κύριος Θοδωρής Δεληγιάννης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής. Η Εταιρεία μας διατηρεί και αναπτύσσει κανονισμούς και διαδικασίες που συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης των όσων προβλέπει το Διεθνές Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας 1 (ΔΠΔΠ 1). Το σύστημα περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο του εσωτερικού κανονισμού ποιοτικού ελέγχου το οποίο εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 με άμεσο στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών και τη διατήρηση του επιπέδου σύμφωνα τόσο με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΕΠ) όσο και με τα αυτά που προβλέπει η ελληνική Νομοθεσία. Η Εταιρεία διαθέτει Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου το οποίο περιστρέφεται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες. Οι άξονες αυτοί είναι: Κώδικας Δεοντολογίας (Code of Ethics for Professional Accountants) επίβλεψη εφαρμογής των διαδικασιών - αυστηρός καθορισμός αρμοδιοτήτων για θέματα Συστήματος Ποιοτικού Ελέγχου ποιοτική διεξαγωγή των ελεγκτικών εργασιών - αποδοχή και συνεργασία (περιλαμβάνει και θέματα των μελών της ομάδος ελέγχου) με τον πελάτη, σχέσεις με τον πελάτη παρακολούθηση - έλεγχος και καταγραφή αποτελεσμάτων απόδοσης και ποιότητος ανά εργασία και ανά πελάτη Πιο αναλυτικά, η Διοίκηση της Εταιρείας μέσω των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, πρέπει να φροντίζει, ώστε οι πολιτικές και οι διαδικασίες που αφορούν τον ποιοτικό έλεγχο, να ανασχεδιάζονται με σκοπό την αναβάθμισή τους, να φτάνουν και να γίνονται κατανοητές ακόμη και στις χαμηλότερες βαθμίδες αλλά και να ελέγχεται η τήρησή τους. Τονίζεται και πάλι η τελική ευθύνη της Διοίκησης για το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας της Εταιρείας. -8-

9 4.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία εφαρμόζει τον Κώδικα Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants - IFAC), καθώς και αυτόν του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος (ΣΟΕΛ) όπως αυτός έχει αναθεωρηθεί στο ΦΕΚ 364/ αλλά και το πρόσφατο ΦΕΚ 174/ (Ν 3693/2008). Υπεύθυνος Δεοντολογίας και Ανεξαρτησίας έχει οριστεί ο κ. Κυριάκος Παπακυριάκου,Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με βάση απόφαση των Διαχειριστών από τις 3 Σεπτεμβρίου 2012, ενώ με την ίδια απόφαση, Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε σχέση με την πρόληψη διενέργειας συναλλαγών που συνδέονται με την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας έχει οριστεί ο κ. Γεώργιος Νίκου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής. Από 1 Αυγούστου 2013, λόγω της διακοπής συνεργασίας με τον κ. Νίκου, υπεύθυνος ορίστηκε ο κ. Θεόδωρος Δεληγιάννης. Η Εταιρία έχει στοιχειοθετήσει τις κατάλληλες διαδικασίες που μπορούν να προσφέρουν την βεβαιότητα ότι όλοι τα μέλη και συνεργάτες της Εταιρίας τηρούν τους Κανόνες Δεοντολογίας του Επαγγέλματος. Θεωρεί πολύ σημαντική διαδικασία το θέμα της ανεξαρτησίας όλων των εμπλεκόμενων στο τμήμα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής θα πρέπει να εκφέρει την άποψη του με αντικειμενικότητα παραμένοντας ανεπηρέαστος από κάθε τι που θα μπορούσε να επηρεάσει την επαγγελματική του κρίση. Η Εταιρεία εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες που μπορούν να προσφέρουν την εύλογη διασφάλιση ότι όλα τα μέλη της Εταιρίας τηρούν ευσυνείδητα τους κανόνες του Κώδικα Δεοντολογίας του επαγγέλματος. Οι διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας παρακάτω, αφορούν σε όλα τα μέλη του προσωπικού της Εταιρίας. Τα κυριότερα σημεία που πραγματεύεται είναι τα θέματα εντιμότητας, ανεξαρτησίας, ακεραιότητας, αντικειμενικότητας, εχεμύθειας, επαγγελματικής συμπεριφοράς, επάρκειας και ευσυνειδησίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τα μέλη της Εταιρείας οφείλουν να συμπεριφέρονται με αξιοπρέπεια, συνέπεια, ευγένεια, ειλικρίνεια και εντιμότητα απέναντι σε όλους (ελεγχόμενους και συναδέλφους) και να τηρούν τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ΔΕΠ) και γενικά τη Νομοθεσία που διέπουν το Επάγγελμα. -9-

10 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η Εταιρία πάνω στον άξονα της ιδιαίτερης βαρύτητας που δείχνει σε θέματα εκπαίδευσης, έχει υιοθετήσει πολιτικές διαρκούς εκπαίδευσης για όλα τους Συνεργάτες και το προσωπικό, ορμώμενη αλλά και συμμορφούμενη πλήρως με τις αποφάσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants - IFAC), όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στην πιο πρόσφατη μορφή τους στο Διεθνές Πρότυπο για τον Ποιοτικό Έλεγχο 1 (International Standard on Quality Control 1 - ISQC 1. Επίσης το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών έχει αποφασίσει τη διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε ετήσια βάση. Συγκεκριμένα η απόφαση ορίζει ότι κάθε Ορκωτός πρέπει να έχει τουλάχιστον 120 ώρες επιμόρφωσης ανά τριετία (30 το ελάχιστο ανά έτος) που θα πιστοποιούνται μέσω διεξαγωγής επισήμων σεμιναρίων. Ο κάθε Συνεργάτης είναι υπεύθυνος για να καλύπτει τις ελάχιστες ετήσιες απαιτούμενες ώρες επιμόρφωσης. Ακόμη, η Εταιρεία στα πλαίσια της ιδιαίτερης βαρύτητας που δίνει σε θέματα διαρκούς επιμόρφωσης όλων των στελεχών της, φροντίζει να ενημερώνει για όλες τις αλλαγές, σχετικές με το επάγγελμα (Νομοθεσία, αρθρογραφία κλπ, ελληνική και ξένη). 6. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ Ν. 3693/2008 Σύμφωνα με τον Νόμο 3693/2008, η εταιρεία μας υπόκειται σε επισκόπηση των ελεγκτικών εργασιών της από την ΕΛΤΕ. Εντός του 2013 και συγκεκριμένα στις 25 Φεβρουάριου του 2013, πραγματοποιήθηκε ποιοτικός έλεγχος κατ εντολή του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), όπου επισκοπήθηκαν δυο εργασίες υποχρεωτικού ελέγχου της χρήσης 2011 ενώ στόχος ήταν και η διαπίστωση της ύπαρξης, του βαθμού συμμόρφωσης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος Ποιοτικού Ελέγχου που εφαρμόζει η εταιρία μας. Αναμένεται η τελική Έκθεση Πορισμάτων Ποιοτικού Ελέγχου από το ΣΠΕ. -10-

11 7. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ο καθορισμός των αμοιβών των νομίμων ελεγκτών της Εταιρείας πραγματοποιείται με βάση ένα πλαίσιο παραγόντων που αφορούν στη διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών, στην αποδοτικότητα τους και στην συνολική απόδοση της Εταιρείας. Η διάθεση των κερδών καθορίζεται από το Καταστατικό της Εταιρείας και διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις σχετικές διατάξεις του Εμπορικού Νόμου. Σε καμία περίπτωση οι αμοιβές των εταίρων δεν είναι συνυφασμένες με την πώληση μη ελεγκτικών υπηρεσιών σε εταιρείες στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες ελέγχου. 8. ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αντιλαμβανόμαστε ότι ο ορισμός των εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος βάσει της Νομοθεσίας περιλαμβάνει τις εταιρείες των οποίων οι τίτλοι διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες. Κατά τη χρήση 2012 και ημερολογιακό έτος 2013, η εταιρία είχε μόνο έναν πελάτη δημοσίου ενδιαφέροντος όπως παρατίθεται παρακάτω: ΑΙΧΜΗ ΑΕ Επωνυμία ΑρΜΑΕ Διεύθυνση 34122/67/Β/95/007 Προξ. Ασκητού 17 και Ζυμβρακάκη, Κομοτηνή Ηλεκτρονική Διεύθυνση 9.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η χρηματοοικονομική πληροφόρηση που παρέχεται παρακάτω περιλαμβάνει ανάλυση του κύκλου εργασιών από ελεγκτικές, φορολογικές/λογιστικές, συμβουλευτικές και λοιπές υπηρεσίες για την υπερδωδεκάμηνη χρήση από 1 Ιουλίου 2012 έως και 30 Ιουνίου

12 9.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συνέχεια) Παρατίθεται ανάλυση: Είδος παρεχόμενης υπηρεσίας Ελεγκτικές υπηρεσίες Συμβουλευτικές υπηρεσίες Λογιστικές φοροτεχνικές υπηρεσίες Σύνολο Είδος παρεχόμενης ελεγκτικής υπηρεσίας Υπηρεσίες υποχρεωτικών ελέγχων Υπηρεσίες μη υποχρεωτικών ελέγχων στις οντότητες στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες υποχρεωτικών ελέγχων Υπηρεσίες μη υποχρεωτικών ελέγχων Ελεγκτικές υπηρεσίες ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Η Εταιρία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 29 του Ν. 3693/2008, ήταν ασφαλισμένη για επαγγελματική ευθύνη στην INTERAMERICAN για τη περίοδο από 3/12/2012 έως και 8/7/2013 για ασφαλιζόμενο ποσό ενώ από την ημερομηνία είναι ασφαλισμένη στην AIG EUROPE LIMITED έως και τις 30/8/2014 για ποσό ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θοδωρής Δεληγιάννης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής DnP AUDIT ΕΠΕ Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι Τηλ Fax:

13 12. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 36 Ν. 3693/2008 Δήλωση εξασφάλισης της ανεξαρτησίας κατά την διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων Δηλώνω ότι η Εταιρία DNP AUDIT ΕΠΕ κατά το ημερολογιακό έτος 2013 εφάρμοσε επαρκώς τις οριζόμενες διαδικασίες σχετικά με την παρακολούθηση της ανεξαρτησίας των Εταίρων της κατά την διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων για το σύνολο των αναληφθεισών από αυτή εργασιών. Κυριάκος Παπακυριάκου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δήλωση Διασφάλισης Ποιότητας Ως Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητος της Εταιρείας δηλώνω ότι η DNP AUDIT ΕΠΕ κατά το ημερολογιακό έτος 2013 εφάρμοσε επαρκώς τις οριζόμενες διαδικασίες που καθορίζονται από το σύστημα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου της εταιρίας. Θοδωρής Δεληγιάννης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής -13-

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Μαρούσι, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Αθήνα, Μάρτιος 2012 Κωνσταντίνος Σιγάλας και Σια Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...2 2 Νομική μορφή και στοιχεία μετόχων... 3 3 Δίκτυο στο οποίο ανήκει η

Διαβάστε περισσότερα

EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014

EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014 EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος... 3 2. Εισαγωγή Στοιχεία Εταιρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 3693/2008, ο οποίος διέπει το Ελεγκτικό επάγγελμα στην Ελλάδα, σας παρουσιάζουμε την ετήσια Έκθεση διαφάνειας της «PKF

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2011

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2011 www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2011 Πρόλογος Σας παρουσιάζουμε τη τέταρτη ετήσια Έκθεση Διαφάνειας της PricewaterhouseCoopers που αφορά την οικονομική χρήση που έληξε 30/06/2011. Η έκθεση αυτή παραθέτει

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2013

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2013 www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2013 Περιεχόμενα 1. Νομική μορφή και μέτοχοι 4 2. Σχέσεις με το δίκτυο εταιρειών PwC 8 3. Εταιρική διακυβέρνηση 11 4. Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) . QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού...

Συμβούλια... 23 Επιτροπές... 23 Σύνθεση Συμβουλίων και Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλιου... 27 Αμοιβές μελών Δ.Σ. και προσωπικού... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 5 2. Η ATEbank Με ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 7 3. Η ATEbank Σήμερα Το Οργανόγραμμα της ATEbank... 9 4. Πολιτική Ποιότητας της ATEbank ΑΕ... 11 5. Βραβεύσεις και Διακρίσεις... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε.

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε. Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Άρθρο 4 του ν. 3556/2007 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

************************

************************ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα Δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920 και αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2012) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 ιστόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Έδρα : Αδριανή Δράμας Τ.Κ. 661 00 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Γ.Ε.Μ.Η 51231919000 Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο..σελ. 06 ΜΕΡΟΣ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Α) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1) Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κερατσίνι, Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/04/2015 Αριθ.Πρωτ.: 29608 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 29/04/2015 Αριθ.Πρωτ.: 29608 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 29/04/2015 Αριθ.Πρωτ.: 29608 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ IEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ /ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ ΤΜΗΜΑ : Εισηγµένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε. Πληροφορίες: Μ. Κανά Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 26 4. Στοιχεία αγορών X.A. 32 5. Απολογισμός εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ IΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ: 356301000 Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα