ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Για κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσης που τυχόν θα προκύψει από το ασφαλιστήριο ή σε σχέση µε αυτό, Α Ρ ΘΡΟ 10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Για κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσης που τυχόν θα προκύψει από το ασφαλιστήριο ή σε σχέση µε αυτό, Α Ρ ΘΡΟ 10"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ «ΒΑΣΙΚΟ PLUS(A1)» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Στο παρόν ασφαλιστήριο καλούνται: α) «Συµβαλλόµενος», το πρόσωπο που συνάπτει µε την Εταιρία την παρούσα σύµβαση ασφάλισης, β) «Κυρίως ασφαλιζόµενος», ο έχων νόµιµη άδεια οδήγησης, κύριος του καλυπτόµενου αυτοκινήτου, υπέρ του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση. γ) «Λοιποί ασφαλιζόµενοι», ο οποιοσδήποτε, πέραν του κυρίως ασφαλιζοµένου και κατόπιν συγκατάθεσης αυτού, οδηγών τούτο µε νόµιµη άδεια οδήγησης και οι τυχόν συνεπιβαίνοντες (µέσα στο όριο του αριθµού των θέσεων καθηµένων όπως αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου) σ αυτό τρίτοι. δ) «Καλυπτόµενο αυτοκίνητο», το αυτοκίνητο το οποίο αναφέρεται στο ασφαλιστήριο. ε) «Αυτοκίνητο», το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο ή το ηµόσιας Χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο (Ταξί) ή το µέχρι τρισήµισι (3,5) τόνων µικτού βάρους ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο ή µοτοσικλέτα ανεξαρτήτου ιπποδύναµης ή τρίκυκλο. στ) «Βλάβη», η οποιαδήποτε αιφνίδια και απρόβλεπτη µηχανική ή ηλεκτρολογική αιτία ή άλλη ζηµία που έχει ως συνέπεια την ακινητοποίηση του καλυπτόµενου αυτοκινήτου. ιευκρινίζεται ως εκ περισσού ότι εργασίες που αφορούν συντήρηση, έλεγχο και τοποθέτηση αξεσουάρ δεν θεωρούνται ως βλάβη. ζ) «Ασφαλιστήριο», η παρούσα σύµβαση ασφάλισης. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους β και γ του παραπάνω άρθρου 1 ασφαλιζοµένους για τους οριζοµένους κινδύνους στα κατ ιδίαν άρθρα των Ειδικών Όρων αυτού συνεπεία βλάβης του καλυπτοµένου αυτοκινήτου, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο στ του παραπάνω άρθρου 1 υπό την εξυπακουόµενη προϋπόθεση ότι το καλυπτόµενο αυτοκίνητο υπέστη τη βλάβη µετά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου. ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η Εταιρία συνήψε την παρούσα ασφάλιση βασισθείσα στην αίτηση του συµβαλλοµένου που αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο µε το ασφαλιστήριο και τα οποία συνιστούν, µαζί και αποκλειστικά, το για την ασφαλιστική σύµβαση µεταξύ των µερών έγγραφο. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά και µόνο από τους όρους που περιέχονται στο ασφαλιστήριο ή τις τυχόν Πρόσθετες Πράξεις επ αυτού. ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ εκτικά ασφάλισης πρόσωπα είναι τα έχοντα µόνιµη διαµονή στην Ελλάδα. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ Η κάλυψη κάθε ασφαλιζοµένου τερµατίζεται µε τη λήξη του ασφαλιστηρίου όπως αυτή προσδιορίζεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΥΤΟΥ Το συνολικό ασφάλιστρο για την παρεχόµενη από το ασφαλιστήριο κάλυψη είναι το αναφερόµενο στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου και καταβάλλεται εφ άπαξ κατά την υποβολή της αίτησης προς ασφάλιση. ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α Κάθε φόρος επί του ασφαλιστηρίου, τα τέλη χαρτοσήµου και τα τέλη εξόφλησης οποιασδήποτε αποζηµίωσης βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον συµβαλλόµενο ή τον ασφαλιζόµενο ή τυχόν δικαιούχο, κατά περίπτωση. Οµοίως βαρύνουν αυτούς και όλα τα έξοδα στα οποία ενδεχόµενα θα υποβληθεί η Εταιρία από τυχόν κοινοποιηθείσες σ αυτή εκχωρήσεις ή από επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας της ως τρίτης. Α Ρ ΘΡΟ 9 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Όλες από τα κατ ιδίαν άρθρα των Ειδικών Όρων του ασφαλιστηρίου προβλεπόµενες παροχές, σε περίπτωση επέλευσης των αναφεροµένων σ αυτά κινδύνων, δίδονται από την Εταιρία, είτε απ ευθείας, είτε µέσω τρίτων µε τους οποίους αυτή συνεργάζεται προς το σκοπό αυτό, υπό τον όρο ότι: α) αυτή ειδοποιήθηκε σχετικά στο τηλεφωνικό της κέντρο ενέργειας στην Ελλάδα και της γνωστοποιήθηκαν τα απαιτούµενα στοιχεία, όπως π.χ. στοιχεία του αυτοκινήτου, αριθµός ασφαλιστηρίου, ακριβές σηµείο στο οποίο έχει ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητο, κατά το δυνατό περιγραφή της βλάβης, άλλες αναγκαίες πληροφορίες κ.λ.π. και β) ότι ενέκρινε προηγουµένως την κατά περίπτωση προβλεπόµενη παροχή, χωρίς την οποία έγκριση καµία παροχή δεν δίδεται. Ο ασφαλιζόµενος υποχρεούται να παράσχει αµέσως στην Εταιρία οποιοδήποτε στοιχείο και παραστατικό απαιτείται κατά περίπτωση κάλυψης προβλεπόµενης από το ασφαλιστήριο, προς απόδειξη της συνδροµής των προϋποθέσεων για τη σχετική αξίωσή του έναντι της Εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση που ο ασφαλιζόµενος µπορεί, βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου, να προβάλει αξίωση κατά της Εταιρίας, υποχρεούται να µην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα καθιστούσε µεγαλύτερη την έκταση των συνεπειών του γεγονότος εξ αιτίας του οποίου µπορεί να προβάλει την αξίωση και να ειδοποιήσει την Εταιρία το αργότερο εντός οχτώ (8) ηµερών από την ηµέρα που αυτό έλαβε χώρα, διαφορετικά ευθύνεται απέναντι στην Εταιρία για κάθε ζηµία που θα υποστεί αυτή λόγω της ως άνω παράλειψής του. Σε περίπτωση αξίωσης αποζηµίωσης από προβλεπόµενη παροχή σε χρήµα σύµφωνα µε τους ορισµούς των Ειδικών Όρων του ασφαλιστηρίου τα σχετικά πρωτότυπα αποδεικτικά παραστατικά πρέπει να προσκοµισθούν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας εντός δέκα πέντε (15) ηµερών το αργότερο από την ηµέρα πραγµατοποίησης των σχετικών εξόδων. Καµία αξίωση δεν µπορεί να ασκηθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο κατά της Εταιρίας πριν από την παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την προσκόµιση σ αυτή των αποδεικτικών παραστατικών. 0 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Για κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσης που τυχόν θα προκύψει από το ασφαλιστήριο ή σε σχέση µε αυτό,

2 αποκλειστικά αρµόδια κατά τόπο είναι τα ικαστήρια της Αθήνας. 1 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΑΝΗΣ ΜΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Αν µετά τη χορήγηση από την Εταιρία σε οποιονδήποτε ασφαλιζόµενο οποιασδήποτε παροχής προβλεποµένης από το ασφαλιστήριο, αποδειχθεί ότι το γεγονός συνεπεία του οποίου χορηγήθηκε αυτή δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, ο ασφαλιζόµενος υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρία τη σχετική δαπάνη στην οποία αυτή υποβλήθηκε εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την ηµέρα της σχετικής ειδοποίησής του. 2 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η Εταιρία υποκαθίσταται αυτοµάτως στις τυχόν αξιώσεις οποιουδήποτε ασφαλιζοµένου κατά οποιουδήποτε τρίτου προκαλέσαντος το γεγονός συνεπεία του οποίου αυτή θα υποβληθεί σε έξοδα για την παροχή των κατά περίπτωση προβλεποµένων από το ασφαλιστήριο καλύψεων, µέχρι του ποσού των εν λόγω εξόδων. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΡΟΣ Α. ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους ασφαλιζοµένους σε όλη την Ελληνική επικράτεια είτε σε είδος είτε σε χρήµα βάσει του άρθρου 11 Μέρος. ιευκρινήσεις του παρόντος. ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ οποιονδήποτε ασφαλιζόµενο, ακινητοποιηθεί από βλάβη, η Εταιρία θα µεριµνήσει για την αποστολή µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, ανάλογα µε την απόσταση και τις ειδικές περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούν, κινητού συνεργείου για την παροχή υπηρεσιών προς αποκατάσταση της βλάβης. Αν η βλάβη αποκαθίσταται επί τόπου µε τα µέσα που διαθέτει το κινητό συνεργείο σε µικρό χρονικό διάστηµα, πραγµατοποιείται η αποκατάσταση αυτής, άλλως το αυτοκίνητο µεταφέρεται σε τοπικό συνεργείο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρακάτω άρθρο 3. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που για την άµεση επί τόπου αποκατάσταση της βλάβης απαιτείται τοποθέτηση ανταλλακτικών ο ασφαλιζόµενος βαρύνεται εξ ολοκλήρου µε την αξία αυτών. ιευκρινίζεται ότι στον ορισµό της επί τόπου αποκατάστασης της βλάβης, συµπεριλαµβάνεται και η αντικατάσταση κατεστραµµένου ελαστικού. Σε περίπτωση που λόγω ατυχήµατος το καλυπτόµενο όχηµα βρεθεί εκτός οδικού δικτύου και η επαναφορά του σε αυτό είναι δυνατή µόνο µε ειδικό ανυψωτικό µηχάνηµα τρίτων, η εταιρία θα καλύψει την αποζηµίωση του έως του ποσού των 300,00 ευρώ κατ ανώτατο όριο υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουµένως συµφωνήσει για την αναγκαιότητα χρήσης του. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Αν η βλάβη του καλυπτόµενου αυτοκινήτου δεν αποκαθίσταται επί τόπου, λόγω έλλειψης των απαιτούµενων ανταλλακτικών ή εργαλείων ή διότι η βλάβη είναι µεγάλης έκτασης ή διότι οι ειδικές περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούν δεν το επιτρέπουν, η Εταιρία θα µεριµνήσει για τη µεταφορά του αυτοκινήτου σε τοπικό συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη αποκατάστασης της βλάβης βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ασφαλιζόµενο. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ οποιονδήποτε ασφαλιζόµενο, υποστεί βλάβη σε απόσταση µεγαλύτερη των εξήντα (60) χιλιοµέτρων από τον τόπο της µόνιµης διαµονής του ασφαλιζοµένου και η αποκατάστασή της δεν είναι δυνατή αυθηµερόν, η Εταιρία θα αποζηµιώσει τον ασφαλιζόµενο, κατόπιν προσκόµισης στα Kεντρικά Γραφεία αυτής των σχετικών πρωτοτύπων αποδεικτικών παραστατικών, για τα τυχόν πραγµατοποιηθέντα έξοδα µιας (1) διανυκτέρευσης αυτού και των τυχόν συνεπιβαινόντων στο αυτοκίνητο τρίτων σε ξενοδοχείο της περιοχής µέχρι του ποσού των εβδοµήντα πέντε ευρώ (75,00) συνολικά κατ' ανώτατο όριο. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ οποιονδήποτε ασφαλιζόµενο, ακινητοποιηθεί εξ αιτίας: α) πρόσκρουσης, ολίσθησης ή ανατροπής του και η ζηµία την οποία υπέστη είναι τέτοιας έκτασης ώστε η θέση του σε κίνηση µε δικά του µέσα είναι αδύνατη και η επισκευή του σε τοπικό συνεργείο είναι είτε χρονοβόρα είτε πολυδάπανη, ή β) µηχανικής βλάβης η αποκατάσταση της οποίας απαιτεί χρόνο µεγαλύτερο των δύο (2) ηµερών, ή γ) σοβαρής καταστροφής καλωδιώσεων που προκλήθηκε από πυρκαγιά η αποκατάσταση της οποίας βλάβης απαιτεί χρόνο µεγαλύτερο των δύο (2) ηµερών, η Εταιρία θα µεριµνήσει για τη µεταφορά του σε συνεργείο της προτίµησης του ασφαλιζοµένου πλησίον του τόπου της µόνιµης διαµονής του. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΙΑΜΟΝΗΣ Στην περίπτωση που το καλυπτόµενο αυτοκίνητο οδηγείται από οποιονδήποτε ασφαλιζόµενο συντρέξει οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις α, β και γ του παραπάνω άρθρου 5, η Εταιρία θα αποζηµιώσει τον ασφαλιζόµενο, κατόπιν προσκόµισης στα Κεντρικά Γραφεία αυτής των σχετικών πρωτοτύπων αποδεικτικών παραστατικών, για τα τυχόν πραγµατοποιηθέντα έξοδα είτε για τη συνέχιση του ταξιδιού, είτε για την επιστροφή αυτού και των τυχόν συνεπιβαινόντων στο αυτοκίνητο τρίτων στον τόπο της µόνιµης διαµονής τους, αποκλειστικά και µόνο µε λεωφορείο ή τραίνο. Στην περίπτωση που η µετακίνηση µε τα προαναφερθέντα µέσα µεταφοράς είναι εκ των πραγµάτων δύσκολη ή ανέφικτη, η Εταιρία έχει τη δυνατότητα αποζηµίωσης ταξί. Σε κάθε περίπτωση και για κάθε µέσο, η αποζηµίωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100,00) Ευρώ συνολικά. Απαραίτητη προϋπόθεση το αυτοκίνητο να ακινητοποιήθηκε σε απόσταση µεγαλύτερη των εξήντα χιλιοµέτρων από τον τόπο της µόνιµης διαµονής του ασφαλιζοµένου. Επί πλέον και µόνο σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήµατος από ατύχηµα και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι αυτό συνέβη σε

3 απόσταση άνω των 60 km από τον τόπο µόνιµης διαµονής του ασφαλισµένου, η Εταιρία εφ όσον αυτό είναι εφικτό, θα χορηγεί στον ασφαλισµένο και τους τυχόν συνεπιβαίνοντες ενοικιαζόµενο όχηµα της επιλογής της µε αποκλειστικό σκοπό την άµεση επιστροφή τους στον τόπο µόνιµης διαµονής. Η αποζηµίωση του ενοικιαζόµενου οχήµατος δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) Ευρώ. ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΛΕΙ ΙΩΝ Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος κλειδώσει τα κλειδιά του αυτοκίνητου εντός του οχήµατος ή σε περίπτωση που χάσει τα κλειδιά του αυτοκινήτου, η Εταιρία αναλαµβάνει να ενεργήσει ώστε να βοηθήσει τον ασφαλισµένο. Συγκεκριµένα, αναλαµβάνει την υποχρέωση να παράσχει στον ασφαλιζόµενο µια από τις ακόλουθες υπηρεσίες, εναλλακτικά: Την αποστολή στο σηµείο του συµβάντος εφεδρικών κλειδιών αν αυτό είναι εφικτό (έως 35 χλµ. από το συµβάν). Την εύρεση και αποστολή στον τόπο του συµβάντος ειδικού κλειδαρά, η αµοιβή του οποίου θα επιβαρύνει τον ασφαλισµένο. Την µεταφορά του οχήµατος σε κοντινό συνεργείο εφ όσον αυτή είναι τεχνικά εφικτή αφού το όχηµα θα παραµένει κλειδωµένο. Η µεταφορά του οχήµατος στη συγκεκριµένη περίπτωση γίνεται µε την αποκλειστική ευθύνη του ασφαλισµένου, µε την Εταιρία να µην φέρει καµία ευθύνη για τυχόν πρόκληση οποιασδήποτε ζηµιάς. ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια µετακίνησης του ασφαλισµένου οχήµατος παρουσιαστεί έλλειψη καυσίµων, η Εταιρία θα φροντίσει για τη µεταφορά καυσίµων στο σηµείο ακινητοποίησής του. Το κόστος των καυσίµων επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ασφαλισµένος. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η µεταφορά καυσίµων δεν είναι εφικτή, η Εταιρία θα µεταφέρει το ακινητοποιηµένο όχηµα στο πλησιέστερο σε λειτουργία πρατήριο καυσίµων. ΜΕΡΟΣ Β. ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους ασφαλιζοµένους εντός των γεωγραφικών ορίων όλων των χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης (συµπεριλαµβανοµένης και της Μεγάλης Βρετανίας), µέχρι το Βόσπορο, εκτός την Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Αλβανία και τα νησιά Φερόε, είτε σε είδος είτε σε χρήµα βάσει του άρθρου 11 - Μέρος. ιευκρινήσεις του παρόντος. ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ οποιονδήποτε ασφαλιζόµενο, ακινητοποιηθεί από βλάβη, η Εταιρία θα αποζηµιώσει, κατόπιν προσκόµισης στα Κεντρικά Γραφεία αυτής των σχετικών πρωτοτύπων αποδεικτικών παραστατικών, τον ασφαλιζόµενο για τα έξοδα που πραγµατοποίησε για την επί τόπου αποκατάσταση της βλάβης του αυτοκινήτου ή τη ρυµούλκηση του σε τοπικό συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων και µέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00) κατ ανώτατο όριο. Σε περίπτωση που για την άµεση επί τόπου αποκατάσταση της βλάβης του αυτοκινήτου απαιτείται τοποθέτηση ανταλλακτικών καθώς και σε περίπτωση αποκατάστασης της βλάβης του σε τοπικό συνεργείο, στο οποίο αυτό ρυµουλκήθηκε, η σχετική δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ασφαλιζόµενο. ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α οποιονδήποτε ασφαλιζόµενο, ακινητοποιηθεί από µεγάλης έκτασης βλάβη η αποκατάσταση της οποίας απαιτεί χρόνο µεγαλύτερο των πέντε (5) ηµερών, η Εταιρία θα µεριµνήσει για τον επαναπατρισµό αυτού στην Ελλάδα µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων και συνθηκών που επικρατούν στην συγκεκριµένη περίπτωση, υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις: α) Ότι η κατά τα ανωτέρω βλάβη έχει εγγράφως πιστοποιηθεί από το τοπικό συνεργείο στο οποίο κατέφυγε ο ασφαλιζόµενος και έχει παραδοθεί η πιστοποίηση αυτή στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας µε όλα τα απαιτούµενα έγγραφα (όπως π.χ. άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, απόδειξη φύλαξής του, εξουσιοδότηση προς παραλαβή και επαναπατρισµό του κ.λ.π.) και τα κλειδιά του αυτοκινήτου µαζί µε τη σχετική έγγραφη αίτηση του ασφαλιζοµένου. β) Ότι το αυτοκίνητο έχει µεταφερθεί σε φυλασσόµενο χώρο στον οποίο βρίσκεται µέχρι την παραλαβή του από την Εταιρία προς επαναπατρισµό, η δε τυχόν εν τω µεταξύ µετακίνηση του αυτοκινήτου από τον αρχικό χώρο φύλαξης σε άλλο γνωστοποιήθηκε στην Εταιρία εγγράφως και παραδόθηκε σ αυτή µαζί και η νέα απόδειξη φύλαξής του. Τα φύλακτρα του αυτοκινήτου για το χρονικό διάστηµα µέχρι είκοσι πέντε (25) ηµερών βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ασφαλιζόµενο, τα πέραν δε αυτών των ηµερών βαρύνουν την Εταιρία. γ) Ότι δεν υπάρχει κανένα αντικείµενο µέσα στο αυτοκίνητο (όπως πχ αποσκευές, βαλίτσες, ρούχα ή άλλο αντικείµενο) ή κανένας επιβάτης. δ) Ότι το Τελωνείο εισόδου, από το οποίο η Εταιρία θα ζητήσει τον πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου, θα επιτρέψει την είσοδο αυτού. Σε περίπτωση που οι Τελωνειακές αρχές δεν επιτρέψουν για οποιοδήποτε λόγο την είσοδο του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, η Εταιρία δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη και έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ασφαλιζόµενο να της καταβάλει τα έξοδα που πραγµατοποίησε εφ όσον αποδεικνύεται ότι ο ασφαλιζόµενος, ενώ εγνώριζε ότι οι Τελωνειακές αρχές δεν θα επέτρεπαν την είσοδο του αυτοκινήτου εξ αιτίας γνωστού σ αυτόν λόγου, απέκρυψε τούτο από την Εταιρία. ε) Ότι το αυτοκίνητο δεν κρατείται από Αστυνοµικές αρχές ή άλλες αρχές του ξένου κράτους για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση δε που κρατείται, η Εταιρία δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη και έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ασφαλιζόµενο να της καταβάλει τα έξοδα που πραγµατοποίησε, εφ όσον ο ασφαλιζόµενος της απέκρυψε το γεγονός αυτό. ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΙΑΜΟΝΗΣ Αν η Εταιρία αναλάβει τον επαναπατρισµό του καλυπτόµενου αυτοκινήτου στην Ελλάδα από το εξωτερικό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παραπάνω άρθρο 3, θα αποζηµιώσει τον ασφαλιζόµενο, κατόπιν προσκόµισης στα Κεντρικά Γραφεία αυτής των σχετικών πρωτοτύπων αποδεικτικών παραστατικών εντός τριάντα (30) ηµερών από τον επαναπατρισµό του αυτοκινήτου, για τα τυχόν πραγµατοποιηθέντα έξοδα επιστροφής αυτού και των τυχόν συνεπιβαινόντων στο αυτοκίνητο τρίτων

4 στον τόπο της µόνιµης διαµονής τους στην Ελλάδα µέχρι του ποσού των τριακοσίων ευρώ (300,00) συνολικά κατ ανώτατο όριο. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Σε περίπτωση που το ασφαλισµένο όχηµα έµεινε µετά την ακινητοποίησή του στο εξωτερικό για επισκευή και ο ασφαλισµένος έχει επιστρέψει στην Ελλάδα λόγω µεγάλης διάρκειας της επισκευής αυτής, όταν αυτή ολοκληρωθεί, η Εταιρία θα χορηγήσει στον ασφαλισµένο ένα αεροπορικό εισιτήριο ώστε να µπορέσει αυτός να µεταβεί στον τόπο επισκευής και να παραλάβει το όχηµα. ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΛΕΙ ΙΩΝ Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος ευρισκόµενος εκτός Ελλάδας κλειδώσει τα κλειδιά του αυτοκίνητου εντός του οχήµατος ή σε περίπτωση που χάσει τα κλειδιά του αυτοκινήτου, η Εταιρία αναλαµβάνει να ενεργήσει ώστε να βοηθήσει τον ασφαλισµένο. Συγκεκριµένα, αναλαµβάνει την υποχρέωση να παράσχει στον ασφαλιζόµενο µια από τις ακόλουθες υπηρεσίες, εναλλακτικά: Την αποστολή στο σηµείο του συµβάντος εφεδρικών κλειδιών αν αυτό είναι εφικτό. Την εύρεση και αποστολή στον τόπο του συµβάντος ειδικού κλειδαρά, η αµοιβή του οποίου θα επιβαρύνει τον ασφαλισµένο. Την µεταφορά του οχήµατος σε κοντινό συνεργείο εφ όσον αυτή είναι τεχνικά εφικτή αφού το όχηµα θα παραµένει κλειδωµένο. Η µεταφορά του οχήµατος στη συγκεκριµένη περίπτωση γίνεται µε την αποκλειστική ευθύνη του ασφαλισµένου, µε την Εταιρία να µην φέρει καµία ευθύνη για τυχόν πρόκληση οποιασδήποτε ζηµιάς. ΜΕΡΟΣ Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Η Εταιρία δεν φέρει καµία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία επαγγελµατικής ή εµπορικής φύσης την οποία τυχόν υπέστη κάθε ασφαλιζόµενος ή ενδιαφερθείς λόγω του περιστατικού, από τη βάσει του ασφαλιστηρίου επέµβαση αυτής προς παροχή οποιασδήποτε προβλεποµένης από το ασφαλιστήριο κάλυψης. εν καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο οποιοιδήποτε κίνδυνοι προξενούµενοι και οφειλόµενοι, άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά σε: Εξωτερικό πόλεµο (κηρυγµένο ή ακήρυκτο), εµφύλιο πόλεµο, επανάσταση, πραξικόπηµα, πολιτικές ταραχές, τροµοκρατικές ενέργειες, εγκληµατική ενέργεια του ασφαλιζόµενου ή απόπειρα διάπραξης αυτής πυρηνική ή ατοµική ενέργεια, από συµµετοχές σε αγώνες Rally. οποιονδήποτε ασφαλιζόµενο, ακινητοποιηθεί από βλάβη σε χώρο από τον οποίο για να ανασυρθεί και ρυµουλκηθεί απαιτείται ειδικό ανυψωτικό όχηµα ή ειδικός γερανός, η Εταιρία, εφόσον το όχηµα έχει επαφή µε το οδόστρωµα, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια µε ειδικά οχήµατα που διαθέτει η ίδια για να ανασύρει και ρυµουλκήσει το αυτοκίνητο, για οποιαδήποτε δε ζηµία που τυχόν θα προκληθεί σ αυτό λόγω των ειδικών περιστάσεων και συνθηκών που επικρατούν η Εταιρία δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη. Αν το καλυπτόµενο αυτοκίνητο υποστεί βλάβη µεµονωµένα (και όχι ταυτόχρονα) στο φλας, ή στην κόρνα, ή στα µεγάλα (µακρινά) φώτα, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε καµία απολύτως παροχή βοήθειας. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε καµία απολύτως παροχή βοήθειας για ρυµούλκηση, αν το καλυπτόµενο αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί σε υπόγειο σταθµό αυτοκινήτων όπου η ρυµούλκησή του είναι δύσκολη ή αδύνατη. Μετά την τυχόν µεταφορά του καλυπτόµενου αυτοκινήτου σε συνεργείο ή σε άλλο σηµείο που θα υποδείξει ο ασφαλιζόµενος σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε νέα µεταφορά του σε άλλο συνεργείο ή άλλο σηµείο. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να µετακινεί ξένα αυτοκίνητα, προκειµένου το καλυπτόµενο αυτοκίνητο να ελευθερωθεί από το σηµείο στο οποίο είναι παρκαρισµένο. ΜΕΡΟΣ. ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Ως εκ περισσού, διευκρινίζονται τα κατωτέρω: Σε περίπτωση αποζηµίωσης βάσει του άρθρου 6 του Μέρους Α των Ειδικών Όρων (περί κάλυψης εξόδων επιστροφής στον τόπο µόνιµης διαµονής) αποκλείεται η αποζηµίωση βάσει του άρθρου 4 του Μέρους Α των Ειδικών Όρων (περί κάλυψης εξόδων διαµονής σε ξενοδοχείο) και αντιστρόφως. Αν οι καιρικές συνθήκες είναι εξαιρετικά δυσµενείς και οι δρόµοι αποκλεισµένοι από χιόνια, πάγους, πληµµύρες, κατολισθήσεις κ.λ.π. ή οι δρόµοι είναι άβατοι λόγω ειδικών περιστάσεων και συνθηκών (κοµµένες ή χαλασµένες γέφυρες, σεισµοί κ.λ.π.) η υποχρέωση της Εταιρίας για παροχή οδικής βοήθειας αναστέλλεται επί όσο χρόνο διαρκεί το κώλυµα. Αν ο κυρίως ασφαλιζόµενος εκποιήσει το καλυπτόµενο αυτοκίνητο και αποκτήσει άλλο, το παρόν ασφαλιστήριο θα καλύπτει το νέο αυτοκίνητο µε την προϋπόθεση ότι ο κυρίως ασφαλιζόµενος θα γνωρίσει στην Εταιρία εγγράφως τη µεταβολή αυτή και η Εταιρία θα προβεί στην έκδοση της σχετικής Πρόσθετης Πράξης. Αν κατά το διάστηµα αναµονής της βοήθειας ο ασφαλιζόµενος εγκαταλείψει το αυτοκίνητο, η Εταιρία δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την τυχόν κλοπή προσωπικών αντικειµένων ή εξαρτηµάτων από το αυτοκίνητο. Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς του καλυπτόµενου αυτοκινήτου, η Εταιρία δικαιούται να εξυπηρετεί και άλλα καλυπτόµενα απ αυτή αυτοκίνητα τα οποία υπέστησαν βλάβη και βρίσκονται στη διαδροµή της µεταφοράς του.

5 Εφ όσον µε την παροχή βοήθειας επί τόπου η βλάβη του αυτοκινήτου αποκατασταθεί, η Εταιρία δεν υποχρεούται να µεταφέρει το αυτοκίνητο σε συνεργείο ή σε άλλο σηµείο. Η Εταιρία παρέχει τις από το ασφαλιστήριο προβλεπόµενες υπηρεσίες οδικής βοήθειας χρησιµοποιώντας το µέσο που κατά την κρίση της εξυπηρετεί σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση. Η Εταιρία δεν υποχρεούται στην τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων στο καλυπτόµενο αυτοκίνητο, σε περίπτωση που τυχόν αυτό τις χρειάζεται λόγω των συνθηκών που επικρατούν. Α Ρ ΘΡΟ 9 Σε περίπτωση βλάβης η αποκατάσταση της οποίας είναι δυνατόν να γίνει αυθηµερόν σε τοπικό συνεργείο της πλησιέστερης προς το σηµείο ακινητοποίησης του καλυπτόµενου αυτοκινήτου µεγαλύτερης πόλης (όπως π.χ. ψυγείο, δυναµό και γενικά οποιαδήποτε επιφανειακή βλάβη) η Εταιρία δεν υποχρεούται να προβεί στον βάσει του άρθρου 5 του ανωτέρω Μέρους Α εσωτερικό επαναπατρισµό του αυτοκινήτου, εκτός αν πρόκειται για τέτοια µάρκα αυτοκινήτου τα ανταλλακτικά της οποίας δεν υπάρχουν στην περιφέρεια του τόπου ακινητοποίησής του. 0 Σε περίπτωση επαναπατρισµού του καλυπτόµενου αυτοκινήτου, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, ο ασφαλιζόµενος υποχρεούται να υποδείξει αµέσως στην Εταιρία τον τόπο στον οποίο θα του παραδοθεί το αυτοκίνητο, άλλως, δηλαδή σε περίπτωση µη υπόδειξης, η Εταιρία θα το εγκαταλείψει σε οποιοδήποτε σηµείο κρίνει ότι την εξυπηρετεί και δεν θα φέρει καµία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε γεγονός συµβεί σ αυτό. 1 Η Εταιρία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παρ. 15 Ν. 3651/2008, µπορεί, κατά περίπτωση, να παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν, είτε σε είδος, είτε σε χρήµα. Στην περίπτωση σε χρήµα παροχής υπηρεσίας εκ µέρους της Εταιρίας, τυχόν δαπάνες που θα απαιτηθούν για τη µεταφορά του καλυπτόµενου αυτοκινήτου µε Ferry Boat βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ασφαλιζόµενο σε κάθε περίπτωση. 2 Σε καµία περίπτωση δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται σε µακροχρόνια ακινησία του αυτοκινήτου. 3 Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να αρνηθεί την παροχή οδικής βοήθειας, εάν ο ασφαλιζόµενος πραγµατοποιεί συχνές κλήσεις για την ίδια αιτία (π.χ. χαλασµένη µπαταρία, φθαρµένες καλωδιώσεις κ.λ.π.) επιδεικνύοντας, µε τον τρόπο αυτό, αδιαφορία για την επιδιόρθωση/συντήρηση του οχήµατός του. 4 Στα πλαίσια της υπεύθυνης αντιµετώπισης κάθε περιστατικού όλες οι σχετικές µε αυτό τηλεφωνικές επικοινωνίες καταγράφονται στο συντονιστικό κέντρο της Εταιρίας στην Αθήνα.

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Έκδοση 10.2013 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN. Οι καλύψεις που περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ταξιδεύουν µέσα στα όρια της Ελλάδας καθώς και των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ταξιδεύουν µέσα στα όρια της Ελλάδας καθώς και των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο ΙΚΗ & ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α & ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ. Οι νόµιµοι οδηγοί του αυτοκινήτου µε αριθµό κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας Είναι το Τηλεφωνικό Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισμένος στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.».

Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας Είναι το Τηλεφωνικό Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισμένος στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.». ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ Ασφαλιστής Η Ασφαλιστική Εταιρία Οδικής Βοήθειας µε την επωνυµία "EUROP ASSISTANCE, που εδρεύει στην Γαλλία και διατηρεί νομίμως υποκατάστημα στην

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Οδικής Βοήθειας και Δίκτυο Συνεργατών Mapfre Asistencia

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Οδικής Βοήθειας και Δίκτυο Συνεργατών Mapfre Asistencia Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Όροι Οδικής Βοήθειας και Δίκτυο Συνεργατών Mapfre Asistencia ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Η Mapfre Asistencia ιεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

VOLVO CAR CORPORATION www.volvocars.gr ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 9988199

VOLVO CAR CORPORATION www.volvocars.gr ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 9988199 VOLVO CAR CORPORATION www.volvocars.gr Volvo Assistance ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ 210 9988199 ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΑΝΑΝΕΩΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ VOLVO ΣΑΣ. Η VOLVO ASSISTANCE

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα

ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α )

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) FH Smart & Flexi Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και όσα αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Περιεχόμενα σελ. Γενικοί όροι αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος και λοιπών, προαιρετικά καλυπτόμενων, ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 2.500 2.500 10.000

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 2.500 2.500 10.000 ιακοπή / Ακύρωση Ταξιδιού ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Ευρώπη & Υπόλοιπος Κόσµος Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Για ταξίδια εντός Ελλάδας ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ TRAVEL GUARD EMEA Limited Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE.

Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE. Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE. Η εμπιστοσύνη σας προς την Εταιρία μας και τους Συνεργάτες της μας τιμά ιδιαίτερα και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΡΩΝ ERGO A.A.E.Z.: 19.12/1.9.2013 Συνεργαζόμενων Εταιριών: 100/1.5.2013 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αυτοκινήτου Περιλαμβάνονται το κυρίως σώμα του ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα

ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα ALLIANZ HELLAS, ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Αθηνών 110, Κτήριο Γ, 104 42 Αθήνα ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 ΟΡΙΣΜΟΙ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα