AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008"

Transcript

1 AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθόξεζεο Νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΑΣΑ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ANΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ ηελ θαη έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε

2 Πίνακας Περιεχομένων 1) Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 1 2) Έθζεζε Διέγρνπ Aλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή 6 3) Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 8 Ηζνινγηζκφο 9 Θαηάζηαζε Κεηαβνιψλ ηεο Θαζαξήο Θέζεσο 10 Θαηάζηαζε Ρακεηαθψλ Ονψλ 11 Πειίδα 1. Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο 12 i) Πεκεηψζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ Αξ. Πεκεηψζεσο Πειίδα 4) 2. Ξιαίζην Θαηάξηηζεο Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 12 5) 3. Πεκαληηθέο Ινγηζηηθέο Ξνιηηηθέο Δλζψκαηα Ξάγηα Πηνηρεία (ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα) Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα Άπια Ξάγηα Πηνηρεία Απνκείσζε Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Κέζσλ Δλεξγεηηθνχ Δπελδχζεηο ζε Αμηφγξαθα Δπελδπηηθνχ Σαξηνθπιαθίνπ Ππλαιιαγέο ζε Μέλν Λφκηζκα Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ρακεηαθά Ηζνδχλακα Απηψλ Ξιεξνθφξεζε θαηά Ρνκέα Έληνθα Γάλεηα Κηζζψζεηο Φφξνο Δηζνδήκαηνο Ξαξνρέο ζην Ξξνζσπηθφ Ξξνβιέςεηο Αζθαιηζηήξηα Ππκβφιαηα Αλαγλψξηζε Δζφδσλ Θέξδε αλά κεηνρή Γηαρείξηζε Θηλδχλσλ Λέα πξφηππα θαη δηεξκελείεο πνπ δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί Πεκαληηθέο Ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ζηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ 34 Αλάιπζε Ινγαξηαζκώλ Απνηειέζκαηα 4 Θαζαξά δνπιεπκέλα Αζθάιηζηξα θαη Ππλαθή Έζνδα 35 5 Έζνδα Δπελδχζεσλ 37 6 Σξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Σαξηνθπιαθίνπ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε 7 Ινηπά Έζνδα 37 37

3 8 Απνδεκηψζεηο Αζθαιηζκέλσλ 38 9 Γνπιεπκέλεο Ξξνκήζεηεο Ξαξαγσγήο Δπηβάξπλζε απφ Αζθαιηζηηθέο Ξξνβιέςεηο Έμνδα Γηάζεζεο Έμνδα Γηνηθεηηθήο Ιεηηνπξγίαο Ινηπά Έμνδα Φφξνο Δηζνδήκαηνο 39 Δλεξγεηηθό 15 Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα Αμηφγξαθα Δπελδπηηθνχ Σαξηνθπιαθίνπ-Γηαζέζηκα πξνο Ξψιεζε Δπελδχζεηο γηα Ινγαξηαζκφ Αζθαιηζκέλσλ πνπ θέξνπλ 41 ηνλ Δπελδπηηθφ Θίλδπλν 18 Απαηηήζεηο απφ Αζθαιηζκέλνπο Απαηηήζεηο απφ Αληαζθαιηζηέο Απαηηήζεηο απφ Γάλεηα ζε Aζθαιηζηέο, Αζθαιηζκέλνπο, Ρξίηνπο Απαηηήζεηο απφ Ινηπνχο Σξεψζηεο Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα Δλζψκαηα Ξάγηα Άπια Ξάγηα Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ρακεηαθά Ηζνδχλακα Απηψλ Απαηηήζεηο απφ Αλαβαιιφκελνπο θφξνπο Ξξνκήζεηεο Ξαξαγσγήο θαη Ινηπά Έμνδα Δπνκέλσλ Σξήζεσλ 44 Θαζαξή Θέζε θαη πνρξεώζεηο 27 Κεηνρηθφ Θεθάιαην Απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο Λένλ Αζθαιηζηηθέο Ξξνβιέςεηο Ξηζησηέο θαη Ινηπέο πνρξεψζεηο πνρξεψζεηο γηα Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο 50 Ξξόζζεηεο Ξιεξνθνξίεο 33 Ξιεξνθφξεζε Θαηά Ρνκέα Ππλαιιαγέο κε Ππλδεκέλεο Δπηρεηξήζεηο θαη Ξξφζσπα Γεγνλφηα κεηά ηελ Ζκεξνκελία Πχληαμεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ Δλδερφκελεο πνρξεψζεηο θαη Γεζκεχζεηο Διάρηζην Δγγπεηηθφ θεθάιαην θαη Δπίπεδν θεξεγγπφηεηαο 53

4 ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΥΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ Α.Δ. ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 Πχκθσλα κε ην Λφκν θαη ην Θαηαζηαηηθφ, ζαο ππνβάιινπκε πξνο έγθξηζε ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο , πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ Ηζνινγηζκφ, ηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ, ηελ Θαηάζηαζε Ρακεηαθψλ Ονψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε θαζψο επίζεο θαη κηα πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ, πνιηηηθψλ θαη επεμεγεκαηηθψλ ζεκεηψζεσλ. Ζ ζχληαμε θαη ε παξνπζίαζε απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ έγηλε κε βάζε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο, φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2008, ε αλάπηπμε ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία επηβξαδχλζεθε, ιφγσ ησλ απμαλφκελσλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πξψησλ πιψλ. Ρν ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2008, ε αλάπηπμε πεξηνξίζηεθε αθφκα πεξηζζφηεξν, κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αθνινχζεζε ηελ θαηάξξεπζε Lehman. Ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ πξντφληνο (Α.Δ.Ξ.) έθηαζε ην 3% θαη παξακέλεη αθφκα αλάκεζα ζηα πςειφηεξα ζηελ Δπξσπατθήο Έλσζε. Ζ θαηαλάισζε απμήζεθε θαηά 2.2% ην 2008, έλαληη 3.9% ην 2007, παξά ηελ εχξσζηε πηζησηηθή επέθηαζε ηνπ +20.7% ζηα λνηθνθπξηά κέρξη ην ηέινο Πεπηεκβξίνπ ηνπ Δληνχηνηο, νη πξνβιεκαηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο θαη ην απμεκέλν δεκφζην έιιεηκκα ζηελ Διιάδα είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ζηηο 250 κνλάδεο. Ζ πηζησηηθή πνιηηηθή ζηα λνηθνθπξηά θαζψο επίζεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο έγηλε πην απζηεξή, επηβξαδχλνληαο ηελ εγρψξηα πηζησηηθή επέθηαζε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2008 θαη κεηά. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε αθνινπζψληαο ηελ επηθξαηνχζα δηεζλή πξαθηηθή πηνζέηεζε έλα νηθνλνκηθφ ζρέδην ηφλσζεο κε 28 δηζεθαηνκκχξηα γηα ελίζρπζε ζε θεθάιαηα, ξεπζηφηεηα αιιά θαη εγγπήζεηο, ζηνρεχνληαο ζηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο θεξεγγπφηεηαο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο βηνκεραλίαο. Ζ αχμεζε ηνπ ΑΔΞ αλακέλεηαη λα επηβξαδπλζεί ζην 0.8% ην 2009, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πηψζε ζηνλ ηνπξηζκφ, ηε λαπηηιία θαη ηελ νηθνδνκή αθνινπζψληαο ηε βαζηά ππνρψξεζε ζηελ Δπξψπε θαη ην δηεζλέο εκπφξην. Πην επηθξαηνχλ πεξηβάιινλ, ε ειιεληθή αζθαιηζηηθή βηνκεραλία επεξεάζηεθε σο εμήο : Σξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε Εεκηέο απφ επελδχζεηο πνπ ππνινγίδνληαη πεξίπνπ ζηα 1.2 δηζεθαηνκκχξηα Ρα δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα 44 επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα έδεημαλ ζπλνιηθέο δεκηέο πνπ θζάλνπλ ηα εθαηνκκχξηα. Πχκθσλα κε ηα ήδε γλσζηά δεηήκαηα ζην ζρεκαηηζκφ ησλ ηερληθψλ πξνβιέςεσλ, ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζηα ζίγνπξα ρεηξφηεξε. Ζ ππφινηπε αγνξά αλακέλεηαη λα δεκνζηνπνηήζεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηηο εξρφκελεο εβδνκάδεο κε πηζαλφηεηα πεξαηηέξσ επηδείλσζεο ηεο δεκηάο ηεο αγνξάο. Λέα λνκνζεζία ζηηο Γεληθέο Αζθαιίζεηο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ Ρερληθψλ Απνζεκάησλ θαη ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ Αληηθαηάζηαζε ηεο ηππνπνηεκέλεο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχ ηερληθψλ απνζεκάησλ κε αλαινγηζηηθέο κεζνδνινγίεο βαζηζκέλεο ζε αξρέο. Ρν ελ ιφγσ πξφηππν είλαη αλάινγν κε ην ήδε ζε ηζρχ κνληέιν ηεο ΑΣΑ. Ιεπηνκεξέζηαηε εμακεληαία έθζεζε Ρερληθψλ Απνζεκάησλ επηθπξσκέλε απφ ειεγθηή θαζψο θαη ηξηκεληαία επηθαηξνπνίεζε ηεο, ε νπνία παξέρεηαη ζηνλ επφπηε γηα ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε θαη θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο ησλ δεκηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εηψλ κέρξη ηελ πιεξσκή ηνπο. Ζ EΞΔΗΑ έηζη ζα δηαζέηεη επαξθή πιεξνθφξεζε πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηελ πνιηηηθή ζρεκαηηζκνχ απνζεκάησλ θαη λα εληνπίζεη ηηο αλεπαξθείο πξνβιέςεηο. Ξνιηηηθέο αλαθνξηθά κε εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα θαη αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ. Κεηαβαηηθή πεξίνδνο: Ν επφπηεο πξνζθέξεη ηελ επθαηξία ζηηο Δηαηξίεο λα θαιχςνπλ ηηο αλεπάξθεηεο ησλ απνζεκάησλ ηνπ παξειζφληνο ζε 3 βήκαηα (ην 40% κέρξη 1

5 31/12/2009, ην 70% έσο 31/12/2010 θαη 100% έσο 1/1/2011), κε ηελ πξνυπφζεζε λα ππνβιεζεί ζηελ ΔΞΔΗΑ έλα εγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ ζρέδην αλάθακςεο. Φνξνινγηθά Θαηάξγεζε ραξηφζεκνπ ζηνλ θιάδν Γεληθψλ θαη Εσήο απφ ΡΔΑΑΞΑΔ θαη Φφξνο ζε ηζρχ. Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ Νη αθεξέγγπεο επηρεηξήζεηο απερψξεζαλ θαη δεκηνχξγεζαλ δηαθνξεηηθή Έλσζε, κε ζηφρν ηελ θαηάξγεζε ή ηελ θαζπζηέξεζε ησλ θαλνληζκψλ γηα ηελ θεξεγγπφηεηα / ηνλ ζρεκαηηζκφ απνζεκάησλ / θαη ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ. Ρα επηρεηξήκαηα είλαη ε ειιεληθή ζεκαία ησλ Δηαηξηψλ θαη ε απαζρφιεζεο. Νη ηξέρνπζεο ζπλζήθεο αιιάδνπλ ηελ λννηξνπία κεγάισλ Δηαηξηψλ ζηελ αζθαιηζηηθή βηνκεραλία θαη δηαζπνχλ ηελ πξνεγνχκελε ζπλνρή. Νη πξνζδνθψκελεο εθινγέο ζηηο αξρέο ηνπ 2009 ζα αιιάμνπλ ην ηνπίν ηεο αγνξάο. Ν αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά θαζνδεγείηαη θπξίσο απφ ηελ ηηκνιφγεζε θαη ηηο πξνκήζεηεο. Ζ αζθαιηζηηθή αγνξά απμήζεθε θαηά 1.8% ην 2008, ε Εσή κεηψζεθε θαηά 1% ζε 2.5 δηζεθαηνκκχξηα, επεξεαζκέλε απφ επελδπηηθά πξντφληα, θαη ν θιάδνο ησλ Γεληθψλ απμήζεθε θαηά 4.4% ζε 2.8 δηζεθαηνκκχξηα, αχμεζε πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηα απηνθίλεηα θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ πεξηνπζία. Ρν 2008 ήηαλ ρξνληά ζηαζκφο γηα ηελ εηαηξία καο δεδνκέλνπ φηη απεηέιεζε ην πξψην έηνο θάησ απφ ηελ εγεζία ηεο AXA, έλα παγθφζκην εγέηε ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα. Κηα 20εηήο απνθιεηζηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Alpha Bank θαη ηεο Axa εμαζθαιίδεη ηελ πξνψζεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ηεο ΑΣΑ κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηεο ηξάπεδαο. Απηή ε ζπκθσλία ζηνρεχεη ζηελ νπζηαζηηθή αλάπηπμε ηνπ bancassurance, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ πξνεμάξρνπζα ζέζε ηεο Αlpha Bank ζηελ Ρξαπεδηθή αγνξά ζπλνιηθά θαη ηδηαίηεξα ζηηο εκπνξηθέο πηζηψζεηο, θαζψο θαη ζηνλ αλακελφκελν ξφιν ηνπ bancassurance σο θχξηνπ κνρινχ αλάπηπμεο ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο ζηηο αηνκηθέο αζθαιίζεηο ηα επεξρφκελα έηε. Αξρηθέο επηηπρίεο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζην bancassurance: Γχν εθδφζεηο ζε U/L επελδπηηθά, αλ θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηελ ελ ηζρχ ζπκθσλία ηνπ bancassurance, παξήγαγαλ 40 εθ. αζθάιηζηξα ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2007 θαη 43 εθ. ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ Ζ ηξίηε ζρεδηαζκέλε ελέξγεηα ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε γηα ην Λνέκβξην ηνπ 2008 αιιά αθπξψζεθε ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Απμαλφκελεο δηαζηαπξνχκελεο πσιήζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ελππφζεθσλ: Ν θιάδνο ησλ Γεληθψλ έθηαζε ην 60% (+10 κνλάδεο) Ν θιάδνο Εσήο έθηαζε ην 36% (~ +8 κνλάδεο) ςειή δηείζδπζε ζηα θαηαλαισηηθά δάλεηα: 86% ζηνλ θιάδν Εσήο (+ 30 κνλάδεο) Γεκηνπξγία εχθνισλ ζηελ πψιεζε παθέησλ πνπ απεπζχλνληαη ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ νδήγεζαλ ζε 4 ρηιηάδεο λέα ζπκβφιαηα ζηνλ θιάδν Εσήο απφ ην Κάην ηνπ Ρν ζρεηηθφ αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα ησλ Γεληθψλ δελ πέηπρε θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. Γξάζεηο πνπ νξηζηηθνπνηήζεθαλ κε ηελ Ρξάπεδα πξνθεηκέλνπ λα θαιπηεξεχζνπλ : Απνγνεηεπηηθή πνξεία ησλ Γεληθψλ ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο Ππζηάζεηο ζηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έκεηλαλ ζηάζηκεο ςειφο αληίθηππνο απφ ηηο αθπξψζεηο αλείζπξαθησλ ζπκβνιαίσλ (εηδηθά ζηηο πξνζσπηθέο αζθαιίζεηο) πνπ αληηζηαζκίδνπλ αηζζεηά ηηο απμεκέλεο ζηαπξνεηδείο πσιήζεηο. Έλα θνηλφ πξφγξακκα AXA WAY αλακέλεηαη λα δηνξζψζεη ην δήηεκα ην Ρν 2008 ην φλνκα ηεο ΑΣΑ εληζρχζεθε πεξαηηέξσ κέζσ ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο ε νπνία ηφληζε ηε λέα ππνγξαθή ηεο πνπ βαζίδεηαη ζηηο «απνδείμεηο». Έξεπλα αγνξάο αλέδεημε φηη ε Axa θαηέιαβε ηελ 6 ε ζέζε ζηελ Διιεληθή αγνξά, σο πξνο ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ νλφκαηνο, ακέζσο κεηά απφ ηα νλφκαηα φπσο Eζληθή, Ηnteramerican, Aspis, ή ING, πνπ έρνπλ παξνπζία πνιιά ρξφληα ζηελ Διιάδα. 2

6 Ρν 2008 μεθηλήζακε έλα θηιφδνμν ζρέδην αλαδηάξζξσζεο πνπ πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο, πνπ αθνινπζνχλ ηα πξφηππα ηνπ Axa ΚedLA Region (αξρηηεθηνληθή, πιηθφ, ινγηζκηθφ), αιιά θαη αλαζεψξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Ζ ελ ιφγσ αλαδηάξζξσζε ζα ζηεξηρηεί ζηελ ηερλνγλσζία ηνπ Νκίινπ θαη ζα κεηψζεη ην θφζηνο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ζην κέιινλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα πξνεγκέλα εξγαιεία πνπ εθαξκφζηεθαλ ήδε ζηελ Ξνξηνγαιία, ηελ Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία θαη ην Καξφθν. Κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εζεινπζίαο εμφδνπ, θαηαθέξακε λα αλαλεψζνπκε ην πξνζσπηθφ, αληηθαζηζηψληαο άηνκα κε ρακειφ πξνθίι κε πξνζιήςεηο επαγγεικαηηψλ πςειφηεξνπ επηπέδνπ, εληζρχνληαο εμεηδίθεπζε θαη δέζκεπζε. Ππκπιεξψζεθαλ ζέζεηο ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξνζθνξάο Ξξντφλησλ θαη ζηελ Γηαλνκή Ξξντφλησλ (Νffer θαη Distribution). Νη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη θαηάξηηζεο αλαπηχρζεθε πεξαηηέξσ πξνθεηκέλνπ λα πξναρζνχλ νη αιιαγέο ζηελ θνπιηνχξα, ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ζηελ εγεζία. Δθαξκφζηεθε ην πιήξεο πξφηππν αμηνιφγεζεο ηεο Axa, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη δχν ζπλαληήζεηο αμηνιφγεζεο εηεζίσο γηα ηνπο θαζνξηζκνχο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη νη πνιηηηθέο αληακνηβήο έγηλαλ μεθάζαξεο ζε φιν ην πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζπκκεηείρε ζε 2 πξσηλέο ζπλαληήζεηο απεπζείαο κε ην Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν. Ρν 2008 επηηεχρζεθαλ ηα αθφινπζα : Αλαλέσζε ησλ πθηζηακέλσλ δεκηνγφλσλ πξντφλησλ πγείαο, κε αλαζεψξεζε ηεο ππάξρνπζαο πξνζθνξάο σο πξψην βήκα θαη πξνψζεζε ηνπ λένπ ζπκβνιαίνπ γηα Λνζνθνκεηαθή Ξεξίζαιςε θαη Σεηξνπξγηθή Δπέκβαζε. Πηνλ θιάδν Απηνθηλήησλ, σο πξψην βήκα γηα θαιχηεξε πξαθηηθή ηηκνιφγεζεο εηζήρζε ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή, θαη ζπγρξφλσο επηπξφζζεηα ηεο ππνρξεσηηθήο Αζηηθήο Δπζχλεο ε ελίζρπζε ησλ πξφζζεησλ θαιχςεσλ δεκηψλ. Απμήζεθαλ νη επελδχζεηο θαη βειηηψζεθε ε απφδνζε ηνπο κέζσ ησλ απμεκέλσλ εηζπξάμεσλ θαη ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ. Δπαλαπξνζδηνξίζηεθαλ νη ζηξαηνινγήζεηο δηθηχνπ agency θαη brokers. Αλαπηχρζεθαλ νη πξψηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπκε πξάθηνξεο αηνκηθψλ αζθαιίζεσλ, θαζψο νη αηνκηθέο αζθαιίζεηο έρνπλ ηηο θαιχηεξεο πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ θαη παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξε θπθιηθφηεηα ζηελ θεξδνθνξία. Δπίζεο πηζηεχνπκε φηη έθζαζε ε ζηηγκή λα ηνπνζεηεζνχκε ζηελ αγνξά ηνπ θιάδνπ Απηνθηλήησλ, θαζψο πξνζβιέπνπκε ζηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ κέζσ απμεκέλεο επνπηείαο. Βειηησκέλε δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ agency, θπξίσο απφ ηελ άπνςε ηεο θαζνδήγεζεο ηεο ζχλζεζεο ζηα πξντφληα. Πηελφηεξε θαη εθηελέζηεξε επηθνηλσλία ηεο δηεχζπλζεο πσιήζεσλ κε ηα δίθηπα, πνπ πξνεηνηκάδεη ηηο θξίζηκεο αιιαγέο σο πξνο έλα πεξηζζφηεξν παξαγσγηθφ θαη θεξδνθφξν πξφηππν πσιήζεσλ Απμεκέλε ππνζηήξημε δηθηχσλ (field coaching) ζε ειεχζεξνπο πξάθηνξεο θαη brokers. Πε ζπλνιηθή παξαγσγή αζθαιίζηξσλ θεξδίζακε κία ζέζε ζηελ θαηάηαμε θαη θαηαιάβακε ηελ 7 ε ζέζε. Ξαξά ηηο αζηαζείο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά ιφγσ ησλ δεηεκάησλ δηαθπβέξλεζεο θαη θεξδνθνξίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή αλαηαξαρή αιιά θαη ηε κεησκέλε πηζησηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Αlpha Bank, είκαζηε βέβαηνη φηη ζα πεηχρνπκε ζηηο παξνχζεο θαη κειινληηθέο πξνθιήζεηο πνπ ζα ζπλαληήζνπκε, βαζηδφκελνη ζηελ ηζρπξή ππνζηήξημε ηνπ νκίινπ ηεο Axa αιιά θαη ζηηο πξννδεπηηθέο θαη ζπλερείο βειηηψζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη. Ρα ζεκέιηα ζίγνπξα ηίζεληαη γηα κηα πην θαηάιιειε θαη θεξδνθφξα επέθηαζε, επσθεινχκελνη απφ ηηο επθαηξίεο πνπ ε ειιεληθή αγνξά ελδερνκέλσο ζα πξνζθέξεη. Ζ AXA Αζθαιηζηηθή θαηφξζσζε ζε κεγάιν βαζκφ ηα αθφινπζα ην 2008: Ρα θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ απμήζεθε ζε 9.4 εθαηνκκχξηα ην 2008, απφ 2 εθαηνκκχξηα ην Νη θχξηνη ιφγνη είλαη ηα θαιχηεξα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα θαη ην βειηησκέλα έζνδα επελδχζεσλ θαη ε έιιεηςε πξνζαξκνγψλ ηνπ PGAAP φπσο ην 2007, γηα 7.1 εθαηνκκχξηα. Ρν ελ ιφγσ απνηέιεζκα δηαηεξήζεθε παξά ην θφζηoο δεκηψλ 7 εθαηνκκπξίσλ απφ ηηο αλαηαξαρέο ηνπ Γεθεκβξίνπ Ρν ζπλνιηθφ εηζφδεκα (κεηθηά εγγεγξακκέλα αζθάιηζηξα + ακνηβέο) απμήζεθε θαηά 6% ζε εθαηνκκχξηα έλαληη εθαηνκκχξηα ην Ρα έζνδα ζηνλ θιάδν Εσήο απμήζεθαλ θαηά 6% ζε 118 εθαηνκκχξηα, θπξίσο ιφγσ ηνπ πξντφληνο «Αlpha Aπφδνζε» 3

7 ηνπ bancassurance, πξφγξακκα 42 εθαηνκκπξίσλ. Ν θιάδνο Γεληθψλ έθζαζε ζηα 100 εθαηνκκχξηα, θαηαγξάθνληαο κηα αχμεζε 5.4% νδεγνχκελε απφ ηα αηνκηθά ζπκβφιαηα, ηα απηνθίλεηα θαη ηηο αζθαιίζεηο πεξηνπζίαο. Ξαξά ηελ πηψζε ζηνλ ηνκέα ησλ ζπζηάζεσλ ζηηο Ρξαπεδναζθαιίζεηο, νη εκπνξηθέο αζθαιίζεηο απμήζεθαλ θαηά 2% ιφγσ ησλ πξαθηφξσλ. Ζ AXA Aζθαιηζηηθή ππεξαπφδσζε έλαληη ηεο αγνξάο ην 2008, γηα κελ ηνλ θιάδν Εσήο +6% έλαληη -1% ηεο αγνξάο, γηα δε ηνλ θιάδν ησλ Γεληθψλ +5.5% έλαληη +4.1% ηεο αγνξάο. Ρα ιεηηνπξγηθά έμνδα ( 32.7 εθαηνκκχξηα) ήηαλ 4.4% ρακειφηεξα έλαληη ηνπ 2007, πξσηίζησο ιφγσ ηεο θαζπζηεξεκέλεο έλαξμεο ησλ επελδχζεσλ ηεο κεραλνγξάθεζεο. Ρα έμνδα εθθξαζκέλα σο πνζνζηφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ κεηψζεθαλ ζε 14.9%. Ρν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ έθηαζε ζην 61.8 εθαηνκκχξηα, θαιχπηνληαο 178% ησλ απαηηήζεσλ θεξεγγπφηεηαο. Γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πξνηείλεη ηελ δηαλνκή κεξίζκαηνο πνζνχ 13.4 εθαηνκκπξίσλ εθ ησλ θεξδψλ ηξερνχζεο θαη πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ. Ρέινο πξνηείλεη ηελ θαηαβνιή έθηαθηεο παξνρήο ζε Γηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο απφ ηα θέξδε ρξήζεσο ζπλνιηθνχ πνζνχ 393 ρηι. Ζ Δηαηξία ζηηο απαζρνινχζε 313 άηνκα έλαληη 331 ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν (- 5.2%). Ρα άηνκα κε ρακειφ πξνθίι απερψξεζαλ ρσξίο αληηθαηάζηαζε, δεκηνπξγψληαο θελφ γηα πξνζιήςεηο αηφκσλ κε πςειφηεξν πξνθίι θαη θαιχηεξε αληακνηβή ηεο απφδνζεο θαη ησλ ηαιέλησλ. Ξξνζδνθίεο γηα ην 2009 Ζ παξαγσγή ησλ Γεληθψλ Αζθαιίζεσλ ην 2009 επηβεβαηψλεη ηελ ηάζε, ζχκθσλα κε ην 1 ν ηξίκελν ηνπ 2009, αιιά παξαηεξείηαη πίεζε ζηελ θεξδνθνξία ιφγσ κηαο πξννδεπηηθήο αιιαγήο ζηελ ζχλζεζε ηεο παξαγσγήο κε επηηάρπλζε ζηνλ θιάδν Απηνθηλήησλ. Ζ ελ ιφγσ αιιαγή εγθπκνλεί επθαηξίεο θαη θηλδχλνπο. Απφ ηελ πιεπξά ησλ επθαηξηψλ, ε απμεκέλε επνπηεία κπνξεί λα αιιάμεη ηελ ηάζε ζηνλ θιάδν Απηνθηλήησλ, ν νπνίνο έρεη πξνεμάξρνπζα ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ζηελ αγνξά ησλ Γεληθψλ Αζθαιίζεσλ. Πηελ πιεπξά ησλ θηλδχλσλ εληνπίδνπκε έλα πηζαλφ ρξνληθφ ράζκα κεηαμχ ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ηηκνιφγεζεο ηνπ θιάδνπ Απηνθηλήησλ θαζψο θαη ηνπ αληίθηππνπ ηεο αχμεζεο ζηα ππνρξεσηηθά φξηα Αζηηθήο Δπζχλεο (5 ε νδεγία ηεο ΔΔ) απφ 500K αλά δεκηά ζε 500K αλά ζχκα. Ρν 2009 αλακέλνπκε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ παξαγσγήο, αιιά ζα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θεξδνθνξία. Ν θιάδν Αζθαιίζεσλ Εσήο, επεξεάδεηαη απφ ηε ρακειφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηνπ bancassurance, κεηά απφ ηελ πηψζε ζηνλ ηνκέα ησλ δαλείσλ, παξά ηνλ απμαλφκελν φγθν ζηηο δηαζηαπξνχκελεο πσιήζεηο. Νη ζπλζήθεο ζηελ αγνξά έρνπλ θαηαζηήζεη ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ επελδπηηθνχ UL αδχλαηεο, εθηφο ίζσο εάλ βειηησζνχλ νη ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο. Θχξηεο πξνθιήζεηο ην 2009 ζα είλαη : Ξαξάδνζε ηεο πξψηεο θάζεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ. Ζ παξάδνζε πξέπεη λα είλαη αθξηβήο, ζηνρεπκέλε θαη εληφο πξνυπνινγηζκνχ. Ξεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ κέζσ ησλ ζηξαηνινγήζεσλ, ηνπ field coaching, θαη αλάπηπμεο έκκηζζνπ δηθηχνπ πνπ ζα είλαη ππφινγνη θαη ζα παξαθνινπζνχλ ηα ζεκεία πσιήζεσλ. Λένο θαλνληζκφο πσιήζεσλ ζην θιάδν Εσήο ν νπνίνο ζα αληακείβεη ηελ αχμεζε παξαγσγήο θαη ηελ θεξδνθνξία. Έιεγρνο θαη βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ θιάδνπ ησλ Γεληθψλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηηο εμειίμεηο ηεο αγνξάο. Δπίιπζε αλνηθηψλ δεηεκάησλ ζην ζέκα bancassurance θαη ησλ παξαδνζηαθψλ δηθηχσλ δηαλνκήο Δπίηεπμε ησλ θεξδψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Βειηηζηνπνίεζε ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ έλαληη ησλ θχξησλ ππνρξεψζεσλ Γέζκεπζε ππαιιήισλ κέζσ ηεο εγεζίαο θαη αλάπηπμεο 4

8 Γηαζθάιηζε θαη βειηίσζε ηνπ πειαηνθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο σο εγγπεηή ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πειάηε, παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο θεξδνθνξίαο θαη δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ. Θα ζπλερίζνπκε λα αλαπηχζζνπκε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο καο ζε ζηέξεα βάζε, δηαζθαιίδνληαο ηε θεξεγγπφηεηα θαη βειηηψλνληαο ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξαθηηθέο ηνπ νκίινπ ΑΣΑ. Πχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ΑΣΑ ζα δψζνπκε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ θεξδνθνξία φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο, ζην θφζηνο δηαρείξηζεο θαη ζηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ. Θα εληζρχζνπκε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ πσιήζεσλ, παξέρνληαο πξνζηηζέκελε αμία ζηα δίθηπα θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηζρπξέο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο βειηηψλνληαο ην επίπεδν ησλ πειαηψλ, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Δίκαζηε ζίγνπξνη φηη κπνξνχκε λα αληηκεησπίζνπκε ηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο επηηπρψο. Ν ζηφρνο καο είλαη λα θαζηεξψζνπκε ηελ ΑΣΑ σο θνξπθαίν αζθαιηζηηθφ θνξέα, κεηαμχ ησλ 3 πξψησλ ζηελ Διιεληθή αγνξά κέρξη ην Ζ επνπηεία ηεο ειιεληθήο αζθαιηζηηθήο αγνξάο, είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο ψζηε λα δηακνξθσζεί έλα πεδίν δξάζεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΔΔ, φπνπ νη θαλφλεο εθαξκφδνληαη θαη ηεξνχληαη απφ φινπο ηνπο θνξείο. Νη δεκφζηεο αξρέο θαη ε EΞΔΗΑ έρνπλ θάλεη ηα πξψηα πνιχηηκα βήκαηα, πεξηζζφηεξν απ' φ,ηη ζηα πξνεγνχκελα 10 έηε Ζ ηθαλφηεηα θαη ε βνχιεζε ησλ ιφγσ αξρψλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο πξνβιεκαηηθνχο κεγαιχηεξνπο θνξείο ζηελ αγνξά ζα είλαη θξίζηκε. Νη ζπλεξγάηεο θαη νη ππάιιεινί καο ήηαλ ζεκαληηθνί ζπληειεζηέο ζηελ επηηπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο ην Δθθξάδνπκε ηηο επραξηζηίεο καο γηα ηε δέζκεπζή ηνπο θαη ηα απνηειέζκαηα. Δθθξάδνπκε επίζεο ηελ επγλσκνζχλε καο ζηνπο πειάηεο καο γηα ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζηελ Δηαηξία καο. Γεζκεπφκαζηε λα ηνπ εγγπεζνχκε δηαηεξήζηκε πςειή θεξεγγπφηεηα, πξνζηαζία θαη πςειήο θιίκαθαο εμππεξέηεζε, θαζψο θαη λα ηνπο δηαβεβαηψζνπκε φηη ζα είκαζηε πξνζεισκέλνη ζηηο αλάγθεο ηνπο, αμηφπηζηνη θαη δηαζέζηκνη. Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Jean Raymond Abat 5

9 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο ΑΣΑ Αζθαιηζηηθή Α.Δ. Έθζεζε επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΑΣΑ Αζθαιηζηηθή Α.Δ. (ε Δηαηξία) πνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 θαη ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο. Δπζύλε Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ αθνξά ζηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη ζε απάηε ή ιάζνο. Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηε δηελέξγεηα ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ, πνπ είλαη ινγηθέο γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Δπζύλε Διεγθηή Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε γλψκεο επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρν ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Ξξφηππα. Ρα πξφηππα απηά απαηηνχλ ηε ζπκκφξθσζή καο κε ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο θαη ην ζρεδηαζκφ θαη δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ καο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη δηαδηθαζίεο επηιέγνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιφγσ απάηεο ή ιάζνπο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, ν ειεγθηήο ιακβάλεη ππφςε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ αθνξά ζηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξίαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο γλψκεο καο. 6

10 Γλώκε Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα απφ θάζε νπζηψδε άπνςε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθώλ Θεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43 α θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Αζήλα, 4 Ηνπλίνπ 2009 Ν ΝΟΘΩΡΝΠ ΔΙΔΓΘΡΖΠ ΙΝΓΗΠΡΖΠ Ξξαηογνπσηεξρανπο Θνχπεξο Γεκήηξηνο Πνχξκπεο Αλψλπκνο ειεγθηηθή Δηαηξία Αξ. Κ ΠΝΔΙ Ι. Θεθηζίαο Σαιάλδξη Αξ Κ ΠΝΔΙ 113 7

11 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ (Ξνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) Πεκ. 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 Γνπιεπκέλα κηθηά αζθάιηζηξα θαη άιια ζπλαθή έζνδα Κείνλ: Αληαζθάιηζηξα θαη άιια ζπλαθή έμνδα 4 (28.234) (34.730) Θαζαξά δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα θαη ζπλαθή έζνδα θαη έμνδα Έζνδα επελδχζεσλ Σξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ραξηνθπιαθίνπ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε Ινηπά έζνδα Απνδεµηψζεηο αζθαιηζµέλσλ 8 (78.067) (61.915) νπιεπµέλεο πξνµήζεηεο παξαγσγήο 9 (25.321) (20.032) Δπηβάξπλζε απφ αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 10 (57.021) (61.109) Έμνδα δηάζεζεο 11 (10.261) (8.792) Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 12 (22.011) (23.953) Ινηπά έμνδα 13 (562) (1.587) Θέξδε πξν θόξσλ Φφξνο εηζνδήµαηνο 14 (4.704) (2.535) Θέξδε µεηά από θόξνπο Θέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή (βαζηθά) ζε Δπξψ ,89 Θέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή (πξνζαξκνζκέλα) ζε Δπξψ ,89 Αζήλαη, 4 Ηνπλίνπ 2009 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ Ν ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ν ΑΛΑΙΝΓΗΠΡΖΠ JEAN RAYMOND THIERY ABAT Ν3FE05657 ERIC PIERRE SIMON KLEIJNEN EG ΚΑΟΗΑ Β. ΓΘΗΩΛΖ Α.Γ.Ρ. Π ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ Γ. ΘΝΡΠΩΛΖ Α. Κ. ΑΓ. : Α ΡΑΜΖΠ ΠΝΦΗΑ Σ. ΚΑΟΘΝ Α.Γ.Ρ. ΑΒ Νη επηζπλαπηφκελεο Πεκεηψζεηο (ζει ) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 8

12 ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝΠ (Ξνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) Πεκ. 31/12/ /12/2007 ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα Αμηφγξαθα επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ -Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε Δπελδχζεηο γηα ινγαξηαζκφ αζθαιηζκέλσλ πνπ θέξνπλ ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν Απαηηήζεηο απφ: -Αζθαιηζκέλνπο Αληαζθαιηζηέο Αληαζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Γάλεηα ζε αζθαιηζηέο, αζθαιηζκέλνπο, ηξίηνπο Ινηπνί ρξεψζηεο Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα Άυια πάγηα Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα απηψλ Απαηηήζεηο απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο Ξξνκήζεηεο παξαγσγήο θαη ινηπά έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ ΘΑΘΑΟΖ ΘΔΠΖ Κεηνρηθφ θεθάιαην Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην Απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λένλ Πύλνιν Θαζαξήο Θέζεσο ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΔΠ ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ Καζεκαηηθά απνζέκαηα αζθαιεηψλ δσήο Ξξνβιέςεηο εθθξεκψλ απνδεκηψζεσλ Ξξνβιέςεηο κε δνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ Ινηπέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 30 - Ξξνβιέςεηο αζθαιίζεσλ δσήο πνπ νη αζθαιηζκέλνη θέξνπλ ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν Πύλνιν αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ Ινηπέο πξνβιέςεηο Ξηζησηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο πνρξεψζεηο πξνο αληαζθαιηζηέο πνρξεψζεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο Πύλνιν πνρξεώζεσλ Πύλνιν Θαζαξήο Θέζεσο, Ξξνβιέςεσλ θαη πνρξεώζεσλ , Νη επηζπλαπηφκελεο Πεκεηψζεηο (ζει.12-53) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 9

13 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΡΖΠ ΘΑΘΑΟΖΠ ΘΔΠΔΥΠ (Ξνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) Κεηνρηθό Γηαθνξά από Απνηειέζκαηα Θεθάιαην έθδνζε ππέξ Απνζεκαηηθά εηο λένλ Πύλνιν ην άξηην πόινηπν Κεηαβνιέο ζηελ θαζαξή ζέζε ρξήζεσο Απνηίκεζε ραξηνθπιαθίνπ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε αμηνγξάθσλ - - (563) - (563) Αλαβαιιφκελε θνξνινγία - - (1.264) - (1.264) Απνηέιεζκα πνπ αλαγλσξίζζεθε απεπζείαο ζηε θαζαξή ζέζε - - (1.827) - (1.827) Απνηέιεζκα ρξήζεσο Πχλνιν απνηειέζκαηνο - - (1.827) Πρεκαηηζκφο Απνζεκαηηθψλ (2.757) - πόινηπν πόινηπν Κεηαβνιέο ζηελ θαζαξή ζέζε ρξήζεσο Απνηίκεζε ραξηνθπιαθίνπ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε αμηνγξάθσλ - - (17.338) - (17.338) Αλαβαιιφκελε θνξνινγία Απνηέιεζκα πνπ αλαγλσξίζζεθε απεπζείαο ζηε θαζαξή ζέζε - - (14.690) - (14.690) Απνηέιεζκα ρξήζεσο Πχλνιν απνηειέζκαηνο - - (14.689) (5.253) Γηαλνκή θνξνι απνζεκεηηθψλ πξνεγ. Σξήζεσλ (11.240) (11.240) Πρεκαηηζκφο Απνζεκαηηθψλ (397) 0 πόινηπν Νη επηζπλαπηφκελεο Πεκεηψζεηο (ζει.12-53) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 10

14 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΥΛ ΟΝΥΛ (Ξνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 Θέξδε ρξήζεσο πξν θφξσλ Απνζβέζεηο Θέξδε απφ απνηίκεζε θαη πψιεζε αμηνγξάθσλ Ρακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξηλ ηηο κεηαβνιέο ζηα ιεηηνπξγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Κεηαβνιέο ζε ιεηηνπξγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: Mεηαβνιή απαηηήζεσλ (1.831) Κεηαβνιή ππνρξεψζεσλ (3.068) Κεηαβνιή αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ Ξιεξσζέληεο θφξνη εηζνδήκαηνο (3.337) (4.027) Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Ρακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Αγνξέο άυισλ θαη ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (1.481) (1.310) Ξσιήζεηο άυισλ θαη ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 3 26 Αγνξέο / πσιήζεηο αμηφγξαθσλ ραξηνθπιαθίνπ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε (26.589) Ρφθνη εηζπξαρζέληεο (Κείσζε) ζε επελδχζεηο γηα ινγαξηαζκφ αζθαιηζκέλσλ Εσήο πνπ θέξνπλ ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν (UNIT LINKED) (19.575) (42.520) Kαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (6.501) (69.032) Ρακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Κεξίζκαηα (11.231) - Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (11.231) - Θαζαξή αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα απηώλ αξρήο ρξήζεσο Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα απηώλ ηέινπο ρξήζεσο Νη επηζπλαπηφκελεο Πεκεηψζεηο (ζει.12-53) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 11

15 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ Ζ ΑΣΑ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ Α.Δ. (ε «Δηαηξία») ιεηηνπξγεί απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 1999 ππφ ηελ επσλπκία «ΑΙΦΑ ΑΛΩΛΚΝΠ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ» ελψ απφ 16 Νθησβξίνπ 2007 κεηνλνκάζηεθε ζε «ΑΣΑ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ». H δηάξθεηα ηεο Δηαηξίαο, πνπ άξρηζε κε ηε ζχζηαζή ηεο, ππφ ηελ Δπσλπκία «Ζ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ», ηελ 3 Απξηιίνπ 1940 κε ηελ 25518/ απφθαζε ηνπ θ. πνπξγνχ Δζληθήο Νηθνλνκίαο (Ρεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ αξ. θχιινπ 105/ ), ιήγεη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Ζ Δηαηξία, δπλάκεη ησλ απφ 19 Λνεκβξίνπ 1998 απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ απηήο θαη ησλ εηαηξηψλ «ΔΙΙΖΛΝΒΟΔΡΑΛΛΗΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ ΑΠΦΑΙΗΠΔΩΛ ΕΩΖΠ» θαη «ΔΙΙΖΛΝΒΟΔΡΑΛΛΗΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ ΑΠΦΑΙΗΠΔΩΛ ΘΑΡΑ ΕΖΚΗΩΛ», ζπγρσλεχζεθε κεη απηψλ δη απνξξνθήζεψο ηνπο. Ζ ζπγρψλεπζε ησλ σο άλσ εηαηξηψλ εγθξίζεθε κε ηελ 11619/ απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Ζ Δηαηξία απφ ηηο 23 Καξηίνπ 2007 αλήθεη ζην Γαιιηθφ Όκηιν ΑΣΑ ν νπνίνο είλαη παγθφζκηνο εγέηεο ζηνλ θιάδν θαιχςεσο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, κε δξαζηεξηφηεηα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Ζ Δηαηξία ζρεδηάδεη θαη δηαζέηεη πξντφληα Bancassurance, απνθιεηζηηθά γηα ηνλ πειάηε ηεο ALPHA BANK (πξψελ βαζηθφο κέηνρνο ηεο Δηαηξίαο), κε ηελ νπνία έρεη ππνγξάςεη καθξνρξφληα θαη απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία, πνπ ζπλίζηαηαη ζηε δηάζεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ηεο, κέζσ ηνπ κεγάινπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ηεο ALPHA BANK. Ζ Δηαηξία ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ.2190/1920 θαη ηνπ Ξ.Γ. 400/1970 πεξί Ηδησηηθήο Δπηρεηξήζεσο Αζθαιίζεσο φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα, κε έδξα ηελ Αζήλα, νδφο Κηραιαθνπνχινπ αξ. 48 Ρ.Θ κε Αξηζκφ Κεηξψνπ Αλσλχκνπ Δηαηξηψλ 12850/5/Β/86/30. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ ζηηο 4 Ηνπλίνπ 2009 απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο. ΗΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 2. ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ Νη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ ηελ Δηαηξία αλαθέξνληαη παξαθάησ. Απηέο νη πνιηηηθέο έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο ρξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ρσξίο παξεθθιίζεηο, εθηφο αλ μεθάζαξα αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο ( Γ.Ξ.Σ.Ξ. ) ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ηηο Γηεξκελείεο, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ (Η.F.R.I.C.) ηεο IASB φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηνλ θαλνληζκφ αξηζ. 1606/2002 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηζρχνπλ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηηο 4 Ηνπλίνπ 2009 θαη ππφθεηληαη ζηε ηειηθή έγθξηζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ. Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Ξ. απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ απφ ηελ Δηαηξία. Νη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο παξαδνρέο απηέο έγηλαλ ζηηο πεξηνρέο εθείλεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ απμεκέλε πνιππινθφηεηα θαη ππνθεηκεληθφηεηα ζηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη αλαθέξνληαη ζηελ ζεκείσζε Πεκεηψλεηαη φηη, παξά ην γεγνλφο φηη νη εθηηκήζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο, ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηέο κε επηπηψζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Νη εθηηκήζεηο θαη ηα θξηηήξηα ιήςεσο απνθάζεσλ, επαλεθηηκψληαη γηα λα ιάβνπλ ππφςε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο θαη νη επηπηψζεηο απφ ηπρφλ αιιαγέο ηνπο αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηά ην ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί κε βάζεη ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο κε εμαίξεζε ηηο επελδχζεηο ζε αμηφγξαθα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαζψο θαη ηηο επελδχζεηο γηα ινγαξηαζκφ αζθαιηζκέλσλ πνπ θέξνπλ ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν πνπ απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο. 12

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009)

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) ΔΛΥΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ OIKONOMIKEΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2009 (1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) Ξίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΑΞΗΧΝ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΣΧΝ 168.000.000 ΝΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝ, ΑΤΛΧΝ, ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑ ΦΖΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ.

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (International Accounting Standards) (Απφ ην 1973 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2002) ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011) Ανώνσμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν Αρ. μητρώοσ Α.Ε. 6013/06/Β/86/90 Χαλκίδος 22Α - 111 43 Αθήνα Αλώλπκε Εηαηξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα