AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π 31.12.2008"

Transcript

1 AXA ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Δ Π Θ Α Ρ Α Π Ρ Α Π Δ Η Π Ρ Ζ Π Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθόξεζεο Νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΑΣΑ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ANΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ ηελ θαη έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε

2 Πίνακας Περιεχομένων 1) Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 1 2) Έθζεζε Διέγρνπ Aλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή 6 3) Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 8 Ηζνινγηζκφο 9 Θαηάζηαζε Κεηαβνιψλ ηεο Θαζαξήο Θέζεσο 10 Θαηάζηαζε Ρακεηαθψλ Ονψλ 11 Πειίδα 1. Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο 12 i) Πεκεηψζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ Αξ. Πεκεηψζεσο Πειίδα 4) 2. Ξιαίζην Θαηάξηηζεο Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ 12 5) 3. Πεκαληηθέο Ινγηζηηθέο Ξνιηηηθέο Δλζψκαηα Ξάγηα Πηνηρεία (ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα) Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα Άπια Ξάγηα Πηνηρεία Απνκείσζε Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Κέζσλ Δλεξγεηηθνχ Δπελδχζεηο ζε Αμηφγξαθα Δπελδπηηθνχ Σαξηνθπιαθίνπ Ππλαιιαγέο ζε Μέλν Λφκηζκα Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ρακεηαθά Ηζνδχλακα Απηψλ Ξιεξνθφξεζε θαηά Ρνκέα Έληνθα Γάλεηα Κηζζψζεηο Φφξνο Δηζνδήκαηνο Ξαξνρέο ζην Ξξνζσπηθφ Ξξνβιέςεηο Αζθαιηζηήξηα Ππκβφιαηα Αλαγλψξηζε Δζφδσλ Θέξδε αλά κεηνρή Γηαρείξηζε Θηλδχλσλ Λέα πξφηππα θαη δηεξκελείεο πνπ δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί Πεκαληηθέο Ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ζηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ 34 Αλάιπζε Ινγαξηαζκώλ Απνηειέζκαηα 4 Θαζαξά δνπιεπκέλα Αζθάιηζηξα θαη Ππλαθή Έζνδα 35 5 Έζνδα Δπελδχζεσλ 37 6 Σξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Σαξηνθπιαθίνπ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε 7 Ινηπά Έζνδα 37 37

3 8 Απνδεκηψζεηο Αζθαιηζκέλσλ 38 9 Γνπιεπκέλεο Ξξνκήζεηεο Ξαξαγσγήο Δπηβάξπλζε απφ Αζθαιηζηηθέο Ξξνβιέςεηο Έμνδα Γηάζεζεο Έμνδα Γηνηθεηηθήο Ιεηηνπξγίαο Ινηπά Έμνδα Φφξνο Δηζνδήκαηνο 39 Δλεξγεηηθό 15 Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα Αμηφγξαθα Δπελδπηηθνχ Σαξηνθπιαθίνπ-Γηαζέζηκα πξνο Ξψιεζε Δπελδχζεηο γηα Ινγαξηαζκφ Αζθαιηζκέλσλ πνπ θέξνπλ 41 ηνλ Δπελδπηηθφ Θίλδπλν 18 Απαηηήζεηο απφ Αζθαιηζκέλνπο Απαηηήζεηο απφ Αληαζθαιηζηέο Απαηηήζεηο απφ Γάλεηα ζε Aζθαιηζηέο, Αζθαιηζκέλνπο, Ρξίηνπο Απαηηήζεηο απφ Ινηπνχο Σξεψζηεο Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα Δλζψκαηα Ξάγηα Άπια Ξάγηα Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ρακεηαθά Ηζνδχλακα Απηψλ Απαηηήζεηο απφ Αλαβαιιφκελνπο θφξνπο Ξξνκήζεηεο Ξαξαγσγήο θαη Ινηπά Έμνδα Δπνκέλσλ Σξήζεσλ 44 Θαζαξή Θέζε θαη πνρξεώζεηο 27 Κεηνρηθφ Θεθάιαην Απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο Λένλ Αζθαιηζηηθέο Ξξνβιέςεηο Ξηζησηέο θαη Ινηπέο πνρξεψζεηο πνρξεψζεηο γηα Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο 50 Ξξόζζεηεο Ξιεξνθνξίεο 33 Ξιεξνθφξεζε Θαηά Ρνκέα Ππλαιιαγέο κε Ππλδεκέλεο Δπηρεηξήζεηο θαη Ξξφζσπα Γεγνλφηα κεηά ηελ Ζκεξνκελία Πχληαμεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ Δλδερφκελεο πνρξεψζεηο θαη Γεζκεχζεηο Διάρηζην Δγγπεηηθφ θεθάιαην θαη Δπίπεδν θεξεγγπφηεηαο 53

4 ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΥΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ Α.Δ. ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 Πχκθσλα κε ην Λφκν θαη ην Θαηαζηαηηθφ, ζαο ππνβάιινπκε πξνο έγθξηζε ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο , πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ Ηζνινγηζκφ, ηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ, ηελ Θαηάζηαζε Ρακεηαθψλ Ονψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε θαζψο επίζεο θαη κηα πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ, πνιηηηθψλ θαη επεμεγεκαηηθψλ ζεκεηψζεσλ. Ζ ζχληαμε θαη ε παξνπζίαζε απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ έγηλε κε βάζε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο, φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2008, ε αλάπηπμε ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία επηβξαδχλζεθε, ιφγσ ησλ απμαλφκελσλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ πξψησλ πιψλ. Ρν ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2008, ε αλάπηπμε πεξηνξίζηεθε αθφκα πεξηζζφηεξν, κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αθνινχζεζε ηελ θαηάξξεπζε Lehman. Ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ πξντφληνο (Α.Δ.Ξ.) έθηαζε ην 3% θαη παξακέλεη αθφκα αλάκεζα ζηα πςειφηεξα ζηελ Δπξσπατθήο Έλσζε. Ζ θαηαλάισζε απμήζεθε θαηά 2.2% ην 2008, έλαληη 3.9% ην 2007, παξά ηελ εχξσζηε πηζησηηθή επέθηαζε ηνπ +20.7% ζηα λνηθνθπξηά κέρξη ην ηέινο Πεπηεκβξίνπ ηνπ Δληνχηνηο, νη πξνβιεκαηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο θαη ην απμεκέλν δεκφζην έιιεηκκα ζηελ Διιάδα είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ζηηο 250 κνλάδεο. Ζ πηζησηηθή πνιηηηθή ζηα λνηθνθπξηά θαζψο επίζεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο έγηλε πην απζηεξή, επηβξαδχλνληαο ηελ εγρψξηα πηζησηηθή επέθηαζε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2008 θαη κεηά. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε αθνινπζψληαο ηελ επηθξαηνχζα δηεζλή πξαθηηθή πηνζέηεζε έλα νηθνλνκηθφ ζρέδην ηφλσζεο κε 28 δηζεθαηνκκχξηα γηα ελίζρπζε ζε θεθάιαηα, ξεπζηφηεηα αιιά θαη εγγπήζεηο, ζηνρεχνληαο ζηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο θεξεγγπφηεηαο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο βηνκεραλίαο. Ζ αχμεζε ηνπ ΑΔΞ αλακέλεηαη λα επηβξαδπλζεί ζην 0.8% ην 2009, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πηψζε ζηνλ ηνπξηζκφ, ηε λαπηηιία θαη ηελ νηθνδνκή αθνινπζψληαο ηε βαζηά ππνρψξεζε ζηελ Δπξψπε θαη ην δηεζλέο εκπφξην. Πην επηθξαηνχλ πεξηβάιινλ, ε ειιεληθή αζθαιηζηηθή βηνκεραλία επεξεάζηεθε σο εμήο : Σξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε Εεκηέο απφ επελδχζεηο πνπ ππνινγίδνληαη πεξίπνπ ζηα 1.2 δηζεθαηνκκχξηα Ρα δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα 44 επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα έδεημαλ ζπλνιηθέο δεκηέο πνπ θζάλνπλ ηα εθαηνκκχξηα. Πχκθσλα κε ηα ήδε γλσζηά δεηήκαηα ζην ζρεκαηηζκφ ησλ ηερληθψλ πξνβιέςεσλ, ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζηα ζίγνπξα ρεηξφηεξε. Ζ ππφινηπε αγνξά αλακέλεηαη λα δεκνζηνπνηήζεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηηο εξρφκελεο εβδνκάδεο κε πηζαλφηεηα πεξαηηέξσ επηδείλσζεο ηεο δεκηάο ηεο αγνξάο. Λέα λνκνζεζία ζηηο Γεληθέο Αζθαιίζεηο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ Ρερληθψλ Απνζεκάησλ θαη ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ Αληηθαηάζηαζε ηεο ηππνπνηεκέλεο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχ ηερληθψλ απνζεκάησλ κε αλαινγηζηηθέο κεζνδνινγίεο βαζηζκέλεο ζε αξρέο. Ρν ελ ιφγσ πξφηππν είλαη αλάινγν κε ην ήδε ζε ηζρχ κνληέιν ηεο ΑΣΑ. Ιεπηνκεξέζηαηε εμακεληαία έθζεζε Ρερληθψλ Απνζεκάησλ επηθπξσκέλε απφ ειεγθηή θαζψο θαη ηξηκεληαία επηθαηξνπνίεζε ηεο, ε νπνία παξέρεηαη ζηνλ επφπηε γηα ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε θαη θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο ησλ δεκηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εηψλ κέρξη ηελ πιεξσκή ηνπο. Ζ EΞΔΗΑ έηζη ζα δηαζέηεη επαξθή πιεξνθφξεζε πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηελ πνιηηηθή ζρεκαηηζκνχ απνζεκάησλ θαη λα εληνπίζεη ηηο αλεπαξθείο πξνβιέςεηο. Ξνιηηηθέο αλαθνξηθά κε εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα θαη αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ. Κεηαβαηηθή πεξίνδνο: Ν επφπηεο πξνζθέξεη ηελ επθαηξία ζηηο Δηαηξίεο λα θαιχςνπλ ηηο αλεπάξθεηεο ησλ απνζεκάησλ ηνπ παξειζφληνο ζε 3 βήκαηα (ην 40% κέρξη 1

5 31/12/2009, ην 70% έσο 31/12/2010 θαη 100% έσο 1/1/2011), κε ηελ πξνυπφζεζε λα ππνβιεζεί ζηελ ΔΞΔΗΑ έλα εγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ ζρέδην αλάθακςεο. Φνξνινγηθά Θαηάξγεζε ραξηφζεκνπ ζηνλ θιάδν Γεληθψλ θαη Εσήο απφ ΡΔΑΑΞΑΔ θαη Φφξνο ζε ηζρχ. Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ Νη αθεξέγγπεο επηρεηξήζεηο απερψξεζαλ θαη δεκηνχξγεζαλ δηαθνξεηηθή Έλσζε, κε ζηφρν ηελ θαηάξγεζε ή ηελ θαζπζηέξεζε ησλ θαλνληζκψλ γηα ηελ θεξεγγπφηεηα / ηνλ ζρεκαηηζκφ απνζεκάησλ / θαη ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ. Ρα επηρεηξήκαηα είλαη ε ειιεληθή ζεκαία ησλ Δηαηξηψλ θαη ε απαζρφιεζεο. Νη ηξέρνπζεο ζπλζήθεο αιιάδνπλ ηελ λννηξνπία κεγάισλ Δηαηξηψλ ζηελ αζθαιηζηηθή βηνκεραλία θαη δηαζπνχλ ηελ πξνεγνχκελε ζπλνρή. Νη πξνζδνθψκελεο εθινγέο ζηηο αξρέο ηνπ 2009 ζα αιιάμνπλ ην ηνπίν ηεο αγνξάο. Ν αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά θαζνδεγείηαη θπξίσο απφ ηελ ηηκνιφγεζε θαη ηηο πξνκήζεηεο. Ζ αζθαιηζηηθή αγνξά απμήζεθε θαηά 1.8% ην 2008, ε Εσή κεηψζεθε θαηά 1% ζε 2.5 δηζεθαηνκκχξηα, επεξεαζκέλε απφ επελδπηηθά πξντφληα, θαη ν θιάδνο ησλ Γεληθψλ απμήζεθε θαηά 4.4% ζε 2.8 δηζεθαηνκκχξηα, αχμεζε πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηα απηνθίλεηα θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ πεξηνπζία. Ρν 2008 ήηαλ ρξνληά ζηαζκφο γηα ηελ εηαηξία καο δεδνκέλνπ φηη απεηέιεζε ην πξψην έηνο θάησ απφ ηελ εγεζία ηεο AXA, έλα παγθφζκην εγέηε ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα. Κηα 20εηήο απνθιεηζηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Alpha Bank θαη ηεο Axa εμαζθαιίδεη ηελ πξνψζεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ηεο ΑΣΑ κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηεο ηξάπεδαο. Απηή ε ζπκθσλία ζηνρεχεη ζηελ νπζηαζηηθή αλάπηπμε ηνπ bancassurance, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ πξνεμάξρνπζα ζέζε ηεο Αlpha Bank ζηελ Ρξαπεδηθή αγνξά ζπλνιηθά θαη ηδηαίηεξα ζηηο εκπνξηθέο πηζηψζεηο, θαζψο θαη ζηνλ αλακελφκελν ξφιν ηνπ bancassurance σο θχξηνπ κνρινχ αλάπηπμεο ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο ζηηο αηνκηθέο αζθαιίζεηο ηα επεξρφκελα έηε. Αξρηθέο επηηπρίεο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζην bancassurance: Γχν εθδφζεηο ζε U/L επελδπηηθά, αλ θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηελ ελ ηζρχ ζπκθσλία ηνπ bancassurance, παξήγαγαλ 40 εθ. αζθάιηζηξα ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2007 θαη 43 εθ. ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ Ζ ηξίηε ζρεδηαζκέλε ελέξγεηα ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλε γηα ην Λνέκβξην ηνπ 2008 αιιά αθπξψζεθε ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Απμαλφκελεο δηαζηαπξνχκελεο πσιήζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ελππφζεθσλ: Ν θιάδνο ησλ Γεληθψλ έθηαζε ην 60% (+10 κνλάδεο) Ν θιάδνο Εσήο έθηαζε ην 36% (~ +8 κνλάδεο) ςειή δηείζδπζε ζηα θαηαλαισηηθά δάλεηα: 86% ζηνλ θιάδν Εσήο (+ 30 κνλάδεο) Γεκηνπξγία εχθνισλ ζηελ πψιεζε παθέησλ πνπ απεπζχλνληαη ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ νδήγεζαλ ζε 4 ρηιηάδεο λέα ζπκβφιαηα ζηνλ θιάδν Εσήο απφ ην Κάην ηνπ Ρν ζρεηηθφ αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα ησλ Γεληθψλ δελ πέηπρε θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. Γξάζεηο πνπ νξηζηηθνπνηήζεθαλ κε ηελ Ρξάπεδα πξνθεηκέλνπ λα θαιπηεξεχζνπλ : Απνγνεηεπηηθή πνξεία ησλ Γεληθψλ ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο Ππζηάζεηο ζηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έκεηλαλ ζηάζηκεο ςειφο αληίθηππνο απφ ηηο αθπξψζεηο αλείζπξαθησλ ζπκβνιαίσλ (εηδηθά ζηηο πξνζσπηθέο αζθαιίζεηο) πνπ αληηζηαζκίδνπλ αηζζεηά ηηο απμεκέλεο ζηαπξνεηδείο πσιήζεηο. Έλα θνηλφ πξφγξακκα AXA WAY αλακέλεηαη λα δηνξζψζεη ην δήηεκα ην Ρν 2008 ην φλνκα ηεο ΑΣΑ εληζρχζεθε πεξαηηέξσ κέζσ ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο ε νπνία ηφληζε ηε λέα ππνγξαθή ηεο πνπ βαζίδεηαη ζηηο «απνδείμεηο». Έξεπλα αγνξάο αλέδεημε φηη ε Axa θαηέιαβε ηελ 6 ε ζέζε ζηελ Διιεληθή αγνξά, σο πξνο ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ νλφκαηνο, ακέζσο κεηά απφ ηα νλφκαηα φπσο Eζληθή, Ηnteramerican, Aspis, ή ING, πνπ έρνπλ παξνπζία πνιιά ρξφληα ζηελ Διιάδα. 2

6 Ρν 2008 μεθηλήζακε έλα θηιφδνμν ζρέδην αλαδηάξζξσζεο πνπ πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε κεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο, πνπ αθνινπζνχλ ηα πξφηππα ηνπ Axa ΚedLA Region (αξρηηεθηνληθή, πιηθφ, ινγηζκηθφ), αιιά θαη αλαζεψξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Ζ ελ ιφγσ αλαδηάξζξσζε ζα ζηεξηρηεί ζηελ ηερλνγλσζία ηνπ Νκίινπ θαη ζα κεηψζεη ην θφζηνο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ζην κέιινλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα πξνεγκέλα εξγαιεία πνπ εθαξκφζηεθαλ ήδε ζηελ Ξνξηνγαιία, ηελ Ηζπαλία, ηελ Ηηαιία θαη ην Καξφθν. Κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εζεινπζίαο εμφδνπ, θαηαθέξακε λα αλαλεψζνπκε ην πξνζσπηθφ, αληηθαζηζηψληαο άηνκα κε ρακειφ πξνθίι κε πξνζιήςεηο επαγγεικαηηψλ πςειφηεξνπ επηπέδνπ, εληζρχνληαο εμεηδίθεπζε θαη δέζκεπζε. Ππκπιεξψζεθαλ ζέζεηο ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξνζθνξάο Ξξντφλησλ θαη ζηελ Γηαλνκή Ξξντφλησλ (Νffer θαη Distribution). Νη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη θαηάξηηζεο αλαπηχρζεθε πεξαηηέξσ πξνθεηκέλνπ λα πξναρζνχλ νη αιιαγέο ζηελ θνπιηνχξα, ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ζηελ εγεζία. Δθαξκφζηεθε ην πιήξεο πξφηππν αμηνιφγεζεο ηεο Axa, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη δχν ζπλαληήζεηο αμηνιφγεζεο εηεζίσο γηα ηνπο θαζνξηζκνχο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη νη πνιηηηθέο αληακνηβήο έγηλαλ μεθάζαξεο ζε φιν ην πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζπκκεηείρε ζε 2 πξσηλέο ζπλαληήζεηο απεπζείαο κε ην Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν. Ρν 2008 επηηεχρζεθαλ ηα αθφινπζα : Αλαλέσζε ησλ πθηζηακέλσλ δεκηνγφλσλ πξντφλησλ πγείαο, κε αλαζεψξεζε ηεο ππάξρνπζαο πξνζθνξάο σο πξψην βήκα θαη πξνψζεζε ηνπ λένπ ζπκβνιαίνπ γηα Λνζνθνκεηαθή Ξεξίζαιςε θαη Σεηξνπξγηθή Δπέκβαζε. Πηνλ θιάδν Απηνθηλήησλ, σο πξψην βήκα γηα θαιχηεξε πξαθηηθή ηηκνιφγεζεο εηζήρζε ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή, θαη ζπγρξφλσο επηπξφζζεηα ηεο ππνρξεσηηθήο Αζηηθήο Δπζχλεο ε ελίζρπζε ησλ πξφζζεησλ θαιχςεσλ δεκηψλ. Απμήζεθαλ νη επελδχζεηο θαη βειηηψζεθε ε απφδνζε ηνπο κέζσ ησλ απμεκέλσλ εηζπξάμεσλ θαη ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ. Δπαλαπξνζδηνξίζηεθαλ νη ζηξαηνινγήζεηο δηθηχνπ agency θαη brokers. Αλαπηχρζεθαλ νη πξψηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπκε πξάθηνξεο αηνκηθψλ αζθαιίζεσλ, θαζψο νη αηνκηθέο αζθαιίζεηο έρνπλ ηηο θαιχηεξεο πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ θαη παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξε θπθιηθφηεηα ζηελ θεξδνθνξία. Δπίζεο πηζηεχνπκε φηη έθζαζε ε ζηηγκή λα ηνπνζεηεζνχκε ζηελ αγνξά ηνπ θιάδνπ Απηνθηλήησλ, θαζψο πξνζβιέπνπκε ζηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ κέζσ απμεκέλεο επνπηείαο. Βειηησκέλε δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ agency, θπξίσο απφ ηελ άπνςε ηεο θαζνδήγεζεο ηεο ζχλζεζεο ζηα πξντφληα. Πηελφηεξε θαη εθηελέζηεξε επηθνηλσλία ηεο δηεχζπλζεο πσιήζεσλ κε ηα δίθηπα, πνπ πξνεηνηκάδεη ηηο θξίζηκεο αιιαγέο σο πξνο έλα πεξηζζφηεξν παξαγσγηθφ θαη θεξδνθφξν πξφηππν πσιήζεσλ Απμεκέλε ππνζηήξημε δηθηχσλ (field coaching) ζε ειεχζεξνπο πξάθηνξεο θαη brokers. Πε ζπλνιηθή παξαγσγή αζθαιίζηξσλ θεξδίζακε κία ζέζε ζηελ θαηάηαμε θαη θαηαιάβακε ηελ 7 ε ζέζε. Ξαξά ηηο αζηαζείο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά ιφγσ ησλ δεηεκάησλ δηαθπβέξλεζεο θαη θεξδνθνξίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή αλαηαξαρή αιιά θαη ηε κεησκέλε πηζησηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Αlpha Bank, είκαζηε βέβαηνη φηη ζα πεηχρνπκε ζηηο παξνχζεο θαη κειινληηθέο πξνθιήζεηο πνπ ζα ζπλαληήζνπκε, βαζηδφκελνη ζηελ ηζρπξή ππνζηήξημε ηνπ νκίινπ ηεο Axa αιιά θαη ζηηο πξννδεπηηθέο θαη ζπλερείο βειηηψζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη. Ρα ζεκέιηα ζίγνπξα ηίζεληαη γηα κηα πην θαηάιιειε θαη θεξδνθφξα επέθηαζε, επσθεινχκελνη απφ ηηο επθαηξίεο πνπ ε ειιεληθή αγνξά ελδερνκέλσο ζα πξνζθέξεη. Ζ AXA Αζθαιηζηηθή θαηφξζσζε ζε κεγάιν βαζκφ ηα αθφινπζα ην 2008: Ρα θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ απμήζεθε ζε 9.4 εθαηνκκχξηα ην 2008, απφ 2 εθαηνκκχξηα ην Νη θχξηνη ιφγνη είλαη ηα θαιχηεξα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα θαη ην βειηησκέλα έζνδα επελδχζεσλ θαη ε έιιεηςε πξνζαξκνγψλ ηνπ PGAAP φπσο ην 2007, γηα 7.1 εθαηνκκχξηα. Ρν ελ ιφγσ απνηέιεζκα δηαηεξήζεθε παξά ην θφζηoο δεκηψλ 7 εθαηνκκπξίσλ απφ ηηο αλαηαξαρέο ηνπ Γεθεκβξίνπ Ρν ζπλνιηθφ εηζφδεκα (κεηθηά εγγεγξακκέλα αζθάιηζηξα + ακνηβέο) απμήζεθε θαηά 6% ζε εθαηνκκχξηα έλαληη εθαηνκκχξηα ην Ρα έζνδα ζηνλ θιάδν Εσήο απμήζεθαλ θαηά 6% ζε 118 εθαηνκκχξηα, θπξίσο ιφγσ ηνπ πξντφληνο «Αlpha Aπφδνζε» 3

7 ηνπ bancassurance, πξφγξακκα 42 εθαηνκκπξίσλ. Ν θιάδνο Γεληθψλ έθζαζε ζηα 100 εθαηνκκχξηα, θαηαγξάθνληαο κηα αχμεζε 5.4% νδεγνχκελε απφ ηα αηνκηθά ζπκβφιαηα, ηα απηνθίλεηα θαη ηηο αζθαιίζεηο πεξηνπζίαο. Ξαξά ηελ πηψζε ζηνλ ηνκέα ησλ ζπζηάζεσλ ζηηο Ρξαπεδναζθαιίζεηο, νη εκπνξηθέο αζθαιίζεηο απμήζεθαλ θαηά 2% ιφγσ ησλ πξαθηφξσλ. Ζ AXA Aζθαιηζηηθή ππεξαπφδσζε έλαληη ηεο αγνξάο ην 2008, γηα κελ ηνλ θιάδν Εσήο +6% έλαληη -1% ηεο αγνξάο, γηα δε ηνλ θιάδν ησλ Γεληθψλ +5.5% έλαληη +4.1% ηεο αγνξάο. Ρα ιεηηνπξγηθά έμνδα ( 32.7 εθαηνκκχξηα) ήηαλ 4.4% ρακειφηεξα έλαληη ηνπ 2007, πξσηίζησο ιφγσ ηεο θαζπζηεξεκέλεο έλαξμεο ησλ επελδχζεσλ ηεο κεραλνγξάθεζεο. Ρα έμνδα εθθξαζκέλα σο πνζνζηφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ κεηψζεθαλ ζε 14.9%. Ρν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ έθηαζε ζην 61.8 εθαηνκκχξηα, θαιχπηνληαο 178% ησλ απαηηήζεσλ θεξεγγπφηεηαο. Γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πξνηείλεη ηελ δηαλνκή κεξίζκαηνο πνζνχ 13.4 εθαηνκκπξίσλ εθ ησλ θεξδψλ ηξερνχζεο θαη πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ. Ρέινο πξνηείλεη ηελ θαηαβνιή έθηαθηεο παξνρήο ζε Γηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο απφ ηα θέξδε ρξήζεσο ζπλνιηθνχ πνζνχ 393 ρηι. Ζ Δηαηξία ζηηο απαζρνινχζε 313 άηνκα έλαληη 331 ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν (- 5.2%). Ρα άηνκα κε ρακειφ πξνθίι απερψξεζαλ ρσξίο αληηθαηάζηαζε, δεκηνπξγψληαο θελφ γηα πξνζιήςεηο αηφκσλ κε πςειφηεξν πξνθίι θαη θαιχηεξε αληακνηβή ηεο απφδνζεο θαη ησλ ηαιέλησλ. Ξξνζδνθίεο γηα ην 2009 Ζ παξαγσγή ησλ Γεληθψλ Αζθαιίζεσλ ην 2009 επηβεβαηψλεη ηελ ηάζε, ζχκθσλα κε ην 1 ν ηξίκελν ηνπ 2009, αιιά παξαηεξείηαη πίεζε ζηελ θεξδνθνξία ιφγσ κηαο πξννδεπηηθήο αιιαγήο ζηελ ζχλζεζε ηεο παξαγσγήο κε επηηάρπλζε ζηνλ θιάδν Απηνθηλήησλ. Ζ ελ ιφγσ αιιαγή εγθπκνλεί επθαηξίεο θαη θηλδχλνπο. Απφ ηελ πιεπξά ησλ επθαηξηψλ, ε απμεκέλε επνπηεία κπνξεί λα αιιάμεη ηελ ηάζε ζηνλ θιάδν Απηνθηλήησλ, ν νπνίνο έρεη πξνεμάξρνπζα ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ζηελ αγνξά ησλ Γεληθψλ Αζθαιίζεσλ. Πηελ πιεπξά ησλ θηλδχλσλ εληνπίδνπκε έλα πηζαλφ ρξνληθφ ράζκα κεηαμχ ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ηηκνιφγεζεο ηνπ θιάδνπ Απηνθηλήησλ θαζψο θαη ηνπ αληίθηππνπ ηεο αχμεζεο ζηα ππνρξεσηηθά φξηα Αζηηθήο Δπζχλεο (5 ε νδεγία ηεο ΔΔ) απφ 500K αλά δεκηά ζε 500K αλά ζχκα. Ρν 2009 αλακέλνπκε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ παξαγσγήο, αιιά ζα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θεξδνθνξία. Ν θιάδν Αζθαιίζεσλ Εσήο, επεξεάδεηαη απφ ηε ρακειφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηνπ bancassurance, κεηά απφ ηελ πηψζε ζηνλ ηνκέα ησλ δαλείσλ, παξά ηνλ απμαλφκελν φγθν ζηηο δηαζηαπξνχκελεο πσιήζεηο. Νη ζπλζήθεο ζηελ αγνξά έρνπλ θαηαζηήζεη ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ επελδπηηθνχ UL αδχλαηεο, εθηφο ίζσο εάλ βειηησζνχλ νη ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο. Θχξηεο πξνθιήζεηο ην 2009 ζα είλαη : Ξαξάδνζε ηεο πξψηεο θάζεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ. Ζ παξάδνζε πξέπεη λα είλαη αθξηβήο, ζηνρεπκέλε θαη εληφο πξνυπνινγηζκνχ. Ξεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ κέζσ ησλ ζηξαηνινγήζεσλ, ηνπ field coaching, θαη αλάπηπμεο έκκηζζνπ δηθηχνπ πνπ ζα είλαη ππφινγνη θαη ζα παξαθνινπζνχλ ηα ζεκεία πσιήζεσλ. Λένο θαλνληζκφο πσιήζεσλ ζην θιάδν Εσήο ν νπνίνο ζα αληακείβεη ηελ αχμεζε παξαγσγήο θαη ηελ θεξδνθνξία. Έιεγρνο θαη βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ θιάδνπ ησλ Γεληθψλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηηο εμειίμεηο ηεο αγνξάο. Δπίιπζε αλνηθηψλ δεηεκάησλ ζην ζέκα bancassurance θαη ησλ παξαδνζηαθψλ δηθηχσλ δηαλνκήο Δπίηεπμε ησλ θεξδψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Βειηηζηνπνίεζε ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ έλαληη ησλ θχξησλ ππνρξεψζεσλ Γέζκεπζε ππαιιήισλ κέζσ ηεο εγεζίαο θαη αλάπηπμεο 4

8 Γηαζθάιηζε θαη βειηίσζε ηνπ πειαηνθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο σο εγγπεηή ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πειάηε, παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο θεξδνθνξίαο θαη δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ. Θα ζπλερίζνπκε λα αλαπηχζζνπκε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο καο ζε ζηέξεα βάζε, δηαζθαιίδνληαο ηε θεξεγγπφηεηα θαη βειηηψλνληαο ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξαθηηθέο ηνπ νκίινπ ΑΣΑ. Πχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ΑΣΑ ζα δψζνπκε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ θεξδνθνξία φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο, ζην θφζηνο δηαρείξηζεο θαη ζηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ. Θα εληζρχζνπκε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ πσιήζεσλ, παξέρνληαο πξνζηηζέκελε αμία ζηα δίθηπα θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηζρπξέο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο βειηηψλνληαο ην επίπεδν ησλ πειαηψλ, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Δίκαζηε ζίγνπξνη φηη κπνξνχκε λα αληηκεησπίζνπκε ηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο επηηπρψο. Ν ζηφρνο καο είλαη λα θαζηεξψζνπκε ηελ ΑΣΑ σο θνξπθαίν αζθαιηζηηθφ θνξέα, κεηαμχ ησλ 3 πξψησλ ζηελ Διιεληθή αγνξά κέρξη ην Ζ επνπηεία ηεο ειιεληθήο αζθαιηζηηθήο αγνξάο, είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο ψζηε λα δηακνξθσζεί έλα πεδίν δξάζεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΔΔ, φπνπ νη θαλφλεο εθαξκφδνληαη θαη ηεξνχληαη απφ φινπο ηνπο θνξείο. Νη δεκφζηεο αξρέο θαη ε EΞΔΗΑ έρνπλ θάλεη ηα πξψηα πνιχηηκα βήκαηα, πεξηζζφηεξν απ' φ,ηη ζηα πξνεγνχκελα 10 έηε Ζ ηθαλφηεηα θαη ε βνχιεζε ησλ ιφγσ αξρψλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο πξνβιεκαηηθνχο κεγαιχηεξνπο θνξείο ζηελ αγνξά ζα είλαη θξίζηκε. Νη ζπλεξγάηεο θαη νη ππάιιεινί καο ήηαλ ζεκαληηθνί ζπληειεζηέο ζηελ επηηπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο ην Δθθξάδνπκε ηηο επραξηζηίεο καο γηα ηε δέζκεπζή ηνπο θαη ηα απνηειέζκαηα. Δθθξάδνπκε επίζεο ηελ επγλσκνζχλε καο ζηνπο πειάηεο καο γηα ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζηελ Δηαηξία καο. Γεζκεπφκαζηε λα ηνπ εγγπεζνχκε δηαηεξήζηκε πςειή θεξεγγπφηεηα, πξνζηαζία θαη πςειήο θιίκαθαο εμππεξέηεζε, θαζψο θαη λα ηνπο δηαβεβαηψζνπκε φηη ζα είκαζηε πξνζεισκέλνη ζηηο αλάγθεο ηνπο, αμηφπηζηνη θαη δηαζέζηκνη. Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Jean Raymond Abat 5

9 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο ΑΣΑ Αζθαιηζηηθή Α.Δ. Έθζεζε επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΑΣΑ Αζθαιηζηηθή Α.Δ. (ε Δηαηξία) πνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 θαη ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο. Δπζύλε Γηνίθεζεο γηα ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ αθνξά ζηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη ζε απάηε ή ιάζνο. Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηε δηελέξγεηα ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ, πνπ είλαη ινγηθέο γηα ηηο πεξηζηάζεηο. Δπζύλε Διεγθηή Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε γλψκεο επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρν ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Ξξφηππα. Ρα πξφηππα απηά απαηηνχλ ηε ζπκκφξθσζή καο κε ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο θαη ην ζρεδηαζκφ θαη δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ καο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Νη δηαδηθαζίεο επηιέγνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιφγσ απάηεο ή ιάζνπο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, ν ειεγθηήο ιακβάλεη ππφςε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ αθνξά ζηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξίαο. Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο γλψκεο καο. 6

10 Γλώκε Θαηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα απφ θάζε νπζηψδε άπνςε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθώλ Θεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43 α θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Αζήλα, 4 Ηνπλίνπ 2009 Ν ΝΟΘΩΡΝΠ ΔΙΔΓΘΡΖΠ ΙΝΓΗΠΡΖΠ Ξξαηογνπσηεξρανπο Θνχπεξο Γεκήηξηνο Πνχξκπεο Αλψλπκνο ειεγθηηθή Δηαηξία Αξ. Κ ΠΝΔΙ Ι. Θεθηζίαο Σαιάλδξη Αξ Κ ΠΝΔΙ 113 7

11 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ (Ξνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) Πεκ. 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 Γνπιεπκέλα κηθηά αζθάιηζηξα θαη άιια ζπλαθή έζνδα Κείνλ: Αληαζθάιηζηξα θαη άιια ζπλαθή έμνδα 4 (28.234) (34.730) Θαζαξά δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα θαη ζπλαθή έζνδα θαη έμνδα Έζνδα επελδχζεσλ Σξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ραξηνθπιαθίνπ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε Ινηπά έζνδα Απνδεµηψζεηο αζθαιηζµέλσλ 8 (78.067) (61.915) νπιεπµέλεο πξνµήζεηεο παξαγσγήο 9 (25.321) (20.032) Δπηβάξπλζε απφ αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 10 (57.021) (61.109) Έμνδα δηάζεζεο 11 (10.261) (8.792) Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 12 (22.011) (23.953) Ινηπά έμνδα 13 (562) (1.587) Θέξδε πξν θόξσλ Φφξνο εηζνδήµαηνο 14 (4.704) (2.535) Θέξδε µεηά από θόξνπο Θέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή (βαζηθά) ζε Δπξψ ,89 Θέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή (πξνζαξκνζκέλα) ζε Δπξψ ,89 Αζήλαη, 4 Ηνπλίνπ 2009 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ Ν ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ν ΑΛΑΙΝΓΗΠΡΖΠ JEAN RAYMOND THIERY ABAT Ν3FE05657 ERIC PIERRE SIMON KLEIJNEN EG ΚΑΟΗΑ Β. ΓΘΗΩΛΖ Α.Γ.Ρ. Π ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ Γ. ΘΝΡΠΩΛΖ Α. Κ. ΑΓ. : Α ΡΑΜΖΠ ΠΝΦΗΑ Σ. ΚΑΟΘΝ Α.Γ.Ρ. ΑΒ Νη επηζπλαπηφκελεο Πεκεηψζεηο (ζει ) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 8

12 ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝΠ (Ξνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) Πεκ. 31/12/ /12/2007 ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα Αμηφγξαθα επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ -Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε Δπελδχζεηο γηα ινγαξηαζκφ αζθαιηζκέλσλ πνπ θέξνπλ ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν Απαηηήζεηο απφ: -Αζθαιηζκέλνπο Αληαζθαιηζηέο Αληαζθαιηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Γάλεηα ζε αζθαιηζηέο, αζθαιηζκέλνπο, ηξίηνπο Ινηπνί ρξεψζηεο Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα Άυια πάγηα Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα απηψλ Απαηηήζεηο απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο Ξξνκήζεηεο παξαγσγήο θαη ινηπά έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ ΘΑΘΑΟΖ ΘΔΠΖ Κεηνρηθφ θεθάιαην Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην Απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λένλ Πύλνιν Θαζαξήο Θέζεσο ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΔΠ ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ Καζεκαηηθά απνζέκαηα αζθαιεηψλ δσήο Ξξνβιέςεηο εθθξεκψλ απνδεκηψζεσλ Ξξνβιέςεηο κε δνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ Ινηπέο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο 30 - Ξξνβιέςεηο αζθαιίζεσλ δσήο πνπ νη αζθαιηζκέλνη θέξνπλ ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν Πύλνιν αζθαιηζηηθώλ πξνβιέςεσλ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ Ινηπέο πξνβιέςεηο Ξηζησηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο πνρξεψζεηο πξνο αληαζθαιηζηέο πνρξεψζεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο Πύλνιν πνρξεώζεσλ Πύλνιν Θαζαξήο Θέζεσο, Ξξνβιέςεσλ θαη πνρξεώζεσλ , Νη επηζπλαπηφκελεο Πεκεηψζεηο (ζει.12-53) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 9

13 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΡΖΠ ΘΑΘΑΟΖΠ ΘΔΠΔΥΠ (Ξνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) Κεηνρηθό Γηαθνξά από Απνηειέζκαηα Θεθάιαην έθδνζε ππέξ Απνζεκαηηθά εηο λένλ Πύλνιν ην άξηην πόινηπν Κεηαβνιέο ζηελ θαζαξή ζέζε ρξήζεσο Απνηίκεζε ραξηνθπιαθίνπ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε αμηνγξάθσλ - - (563) - (563) Αλαβαιιφκελε θνξνινγία - - (1.264) - (1.264) Απνηέιεζκα πνπ αλαγλσξίζζεθε απεπζείαο ζηε θαζαξή ζέζε - - (1.827) - (1.827) Απνηέιεζκα ρξήζεσο Πχλνιν απνηειέζκαηνο - - (1.827) Πρεκαηηζκφο Απνζεκαηηθψλ (2.757) - πόινηπν πόινηπν Κεηαβνιέο ζηελ θαζαξή ζέζε ρξήζεσο Απνηίκεζε ραξηνθπιαθίνπ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε αμηνγξάθσλ - - (17.338) - (17.338) Αλαβαιιφκελε θνξνινγία Απνηέιεζκα πνπ αλαγλσξίζζεθε απεπζείαο ζηε θαζαξή ζέζε - - (14.690) - (14.690) Απνηέιεζκα ρξήζεσο Πχλνιν απνηειέζκαηνο - - (14.689) (5.253) Γηαλνκή θνξνι απνζεκεηηθψλ πξνεγ. Σξήζεσλ (11.240) (11.240) Πρεκαηηζκφο Απνζεκαηηθψλ (397) 0 πόινηπν Νη επηζπλαπηφκελεο Πεκεηψζεηο (ζει.12-53) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 10

14 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΥΛ ΟΝΥΛ (Ξνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ) 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 Θέξδε ρξήζεσο πξν θφξσλ Απνζβέζεηο Θέξδε απφ απνηίκεζε θαη πψιεζε αμηνγξάθσλ Ρακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξηλ ηηο κεηαβνιέο ζηα ιεηηνπξγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Κεηαβνιέο ζε ιεηηνπξγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: Mεηαβνιή απαηηήζεσλ (1.831) Κεηαβνιή ππνρξεψζεσλ (3.068) Κεηαβνιή αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ Ξιεξσζέληεο θφξνη εηζνδήκαηνο (3.337) (4.027) Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Ρακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Αγνξέο άυισλ θαη ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (1.481) (1.310) Ξσιήζεηο άυισλ θαη ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 3 26 Αγνξέο / πσιήζεηο αμηφγξαθσλ ραξηνθπιαθίνπ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε (26.589) Ρφθνη εηζπξαρζέληεο (Κείσζε) ζε επελδχζεηο γηα ινγαξηαζκφ αζθαιηζκέλσλ Εσήο πνπ θέξνπλ ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν (UNIT LINKED) (19.575) (42.520) Kαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (6.501) (69.032) Ρακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Κεξίζκαηα (11.231) - Θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (11.231) - Θαζαξή αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα απηώλ αξρήο ρξήζεσο Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα απηώλ ηέινπο ρξήζεσο Νη επηζπλαπηφκελεο Πεκεηψζεηο (ζει.12-53) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. 11

15 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ Ζ ΑΣΑ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ Α.Δ. (ε «Δηαηξία») ιεηηνπξγεί απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 1999 ππφ ηελ επσλπκία «ΑΙΦΑ ΑΛΩΛΚΝΠ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ» ελψ απφ 16 Νθησβξίνπ 2007 κεηνλνκάζηεθε ζε «ΑΣΑ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ». H δηάξθεηα ηεο Δηαηξίαο, πνπ άξρηζε κε ηε ζχζηαζή ηεο, ππφ ηελ Δπσλπκία «Ζ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ», ηελ 3 Απξηιίνπ 1940 κε ηελ 25518/ απφθαζε ηνπ θ. πνπξγνχ Δζληθήο Νηθνλνκίαο (Ρεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ αξ. θχιινπ 105/ ), ιήγεη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Ζ Δηαηξία, δπλάκεη ησλ απφ 19 Λνεκβξίνπ 1998 απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ απηήο θαη ησλ εηαηξηψλ «ΔΙΙΖΛΝΒΟΔΡΑΛΛΗΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ ΑΠΦΑΙΗΠΔΩΛ ΕΩΖΠ» θαη «ΔΙΙΖΛΝΒΟΔΡΑΛΛΗΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ ΑΠΦΑΙΗΠΔΩΛ ΘΑΡΑ ΕΖΚΗΩΛ», ζπγρσλεχζεθε κεη απηψλ δη απνξξνθήζεψο ηνπο. Ζ ζπγρψλεπζε ησλ σο άλσ εηαηξηψλ εγθξίζεθε κε ηελ 11619/ απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Ζ Δηαηξία απφ ηηο 23 Καξηίνπ 2007 αλήθεη ζην Γαιιηθφ Όκηιν ΑΣΑ ν νπνίνο είλαη παγθφζκηνο εγέηεο ζηνλ θιάδν θαιχςεσο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, κε δξαζηεξηφηεηα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Ζ Δηαηξία ζρεδηάδεη θαη δηαζέηεη πξντφληα Bancassurance, απνθιεηζηηθά γηα ηνλ πειάηε ηεο ALPHA BANK (πξψελ βαζηθφο κέηνρνο ηεο Δηαηξίαο), κε ηελ νπνία έρεη ππνγξάςεη καθξνρξφληα θαη απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία, πνπ ζπλίζηαηαη ζηε δηάζεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ ηεο, κέζσ ηνπ κεγάινπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ηεο ALPHA BANK. Ζ Δηαηξία ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θ.Λ.2190/1920 θαη ηνπ Ξ.Γ. 400/1970 πεξί Ηδησηηθήο Δπηρεηξήζεσο Αζθαιίζεσο φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα, κε έδξα ηελ Αζήλα, νδφο Κηραιαθνπνχινπ αξ. 48 Ρ.Θ κε Αξηζκφ Κεηξψνπ Αλσλχκνπ Δηαηξηψλ 12850/5/Β/86/30. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ ζηηο 4 Ηνπλίνπ 2009 απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο. ΗΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 2. ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ Νη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ ηελ Δηαηξία αλαθέξνληαη παξαθάησ. Απηέο νη πνιηηηθέο έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα ζε φιεο ηηο ρξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ρσξίο παξεθθιίζεηο, εθηφο αλ μεθάζαξα αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο ( Γ.Ξ.Σ.Ξ. ) ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ηηο Γηεξκελείεο, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ (Η.F.R.I.C.) ηεο IASB φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηνλ θαλνληζκφ αξηζ. 1606/2002 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηζρχνπλ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηηο 4 Ηνπλίνπ 2009 θαη ππφθεηληαη ζηε ηειηθή έγθξηζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ. Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Ξ.Σ.Ξ. απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ απφ ηελ Δηαηξία. Νη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο παξαδνρέο απηέο έγηλαλ ζηηο πεξηνρέο εθείλεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ απμεκέλε πνιππινθφηεηα θαη ππνθεηκεληθφηεηα ζηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη αλαθέξνληαη ζηελ ζεκείσζε Πεκεηψλεηαη φηη, παξά ην γεγνλφο φηη νη εθηηκήζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξίαο, ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηέο κε επηπηψζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ. Νη εθηηκήζεηο θαη ηα θξηηήξηα ιήςεσο απνθάζεσλ, επαλεθηηκψληαη γηα λα ιάβνπλ ππφςε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο θαη νη επηπηψζεηο απφ ηπρφλ αιιαγέο ηνπο αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηά ην ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Νη Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί κε βάζεη ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο κε εμαίξεζε ηηο επελδχζεηο ζε αμηφγξαθα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαζψο θαη ηηο επελδχζεηο γηα ινγαξηαζκφ αζθαιηζκέλσλ πνπ θέξνπλ ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν πνπ απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο. 12

16 Θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε έγηλαλ κεξηθέο αλαθαηαηάμεηο ζηα θνλδχιηα ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο θαη ηδηαίηεξα ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ έηζη ψζηε απηά λα θαηαζηνχλ ζπγθξίζηκα κε απηά ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο. Ρα πνζά ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε ρηιηάδεο Δπξψ εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επί κέξνπο Πεκεηψζεηο. 3. ΠΖΚΑΛΡΗΘΔΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ Νη αθνινπζνχκελεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηνπ 2008 παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 3.1 Δλζώκαηα Ξάγηα Πηνηρεία (Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα) Πηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα νηθφπεδα, ηα θηίξηα, νη δαπάλεο πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ ζε κηζζσκέλα αθίλεηα, θαη ν θηλεηφο εμνπιηζκφο, ηα νπνία ηδηνρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Δηαηξία είηε γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο εξγαζίεο ηεο είηε γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο. Ρφζν ηα αθίλεηα, φζν θαη ν θηλεηφο εμνπιηζκφο, παξνπζηάδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο κεησκέλν θαηά ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ δεκηέο απνκείσζεο. ΠΖΚΑΛΡΗΘΔΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ (ζπλέρεηα) Πην ηζηνξηθφ θφζηνο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε ησλ παγίσλ. Κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο επαπμάλνπλ ηελ αμία ηνπ παγίνπ ή αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηφ πάγην, κφλν φηαλ είλαη πνιχ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε. Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Νη απνζβέζεηο ησλ θηηξίσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, δηελεξγνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηελ ππνιεηκκαηηθή ηνπο αμία, θαη ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Ζ σθέιηκε δσή αλά θαηεγνξία παγίσλ έρεη θαζνξηζζεί σο εμήο: Θηίξηα ηδηφθηεηα: Ξξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο ζε θηίξηα κηζζσκέλα: Ινηπφο εμνπιηζκφο: 20 ρξφληα Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο 4 έσο 7 ρξφληα Νη εδαθηθέο εθηάζεηο δελ απνζβέλνληαη, εμεηάδνληαη φκσο γηα ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο ησλ παγίσλ θαη ε σθέιηκε δσή ηνπο αλαπξνζαξκφδνληαη, αλ είλαη απαξαίηεην, θάζε θνξά πνπ ζπληάζζνληαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ξάγηα πνπ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε πξνζαξκφδνληαη ζηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο. Θέξδε θαη δεκίεο απφ δηαζέζεηο παγίσλ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. 3.2 Δπελδύζεηο ζε Αθίλεηα Πηελ θαηεγνξία απηή ε Δηαηξία έρεη εληάμεη θηίξηα ή ηκήκαηα θηηξίσλ θαη ηελ αλαινγία ηνπο επί ηνπ νηθνπέδνπ, ηα νπνία εθκηζζψλεη κε ιεηηνπξγηθή κίζζσζε. 13

17 Νη επελδχζεηο απηέο, αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο, πξνζαπμεκέλν κε ηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλαιιαγή γηα ηελ απφθηεζή ηνπο. Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο, κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ ζσξεπκέλεο δεκίεο απφ ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Έμνδα ζπληεξήζεσλ θαη επηζθεπψλ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ, ε σθέιηκε δσή ηνπο έρεη θαζνξηζζεί ίζε κε απηή ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ. 3.3 Άπια Ξάγηα Πηνηρεία Πηα άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη άδεηεο ινγηζκηθνχ, πνπ απνηηκνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο, κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηνπο. Νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο απηψλ, ηελ νπνία ε Δηαηξία έρεη θαζνξίζεη ζε 3 έσο 4 έηε. Νη δαπάλεο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. 3.4 Απνκείσζε Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Κέζσλ Δλεξγεηηθνύ Πε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εμεηάδεηαη αλ ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ, δειαδή αλ ε αλαθηήζηκε αμία είλαη κηθξφηεξε ηεο αμίαο, φπσο απηή εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ηεο Δηαηξίαο ζηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία. Ωο έλδεημε απνκείσζεο ελλννχληαη κεηαμχ άιισλ, νη κεηαβνιέο φξσλ ή αθχξσζεο ζπκβνιαίσλ κε ηξίηνπο, ε αδπλακία πιεξσκψλ απφ ρξεψζηεο κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ, θ.ι.π. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 3.5 Δπελδύζεηο ζε Αμηόγξαθα Δπελδπηηθνύ Σαξηνθπιαθίνπ Νη επελδχζεηο ηεο Δηαηξίαο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο αμηφγξαθα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. Ζ απφθαζε γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ επελδχζεσλ ιακβάλεηαη θαηά ηελ απφθηεζή ηνπο. Νη επελδχζεηο θαηαρσξνχληαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ θαη απνηηκνχληαη ζηελ αμία θηήζεο, πνπ είλαη ε εχινγε αμία ηεο αληηπαξνρήο πνπ θαηαβάιιεηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ αγνξάο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επέλδπζε, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε. Ζ θαηεγνξία ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε επελδχζεσλ αθνξά επελδχζεηο νη νπνίεο κπνξεί είηε λα θξαηνχληαη κέρξη ηε ιήμε ή λα πσιεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ή λα επηηεπρζνχλ θέξδε απφ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ ή ηεο ηηκήο μέλσλ λνκηζκάησλ. Έπεηηα απφ ηελ αξρηθή θαηαρψξεζή ηνπο, νη επελδχζεηο πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Ρα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνηίκεζε ησλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε επελδχζεσλ θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο θαζαξήο ζέζεο έσο φηνπ εθπνηεζνχλ ή εηζπξαρζνχλ ή δηαπηζησζεί φηη ππάξρεη απνκείσζε ζηελ αμία ηνπο, νπφηε θαη κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Δπελδχζεηο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλεο ρξεκαηαγνξέο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηξέρνπζα ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηελ εκέξα ζπληάμεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπελδχζεηο ζε κε εηζεγκέλνπο ηίηινπο απνηηκψληαη ζηελ αμία θηήζεο ηνπο κείνλ ηελ ηπρφλ ππάξρνπζα απαμίσζή ηνπο. Όιεο νη ζπλαιιαγέο αγνξάο θαη πψιεζεο επελδχζεσλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη ηελ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ ηεο ζπλαιιαγήο (settlement date), ε νπνία αληηζηνηρεί ζηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε Δηαηξία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 14

18 3.6 Ππλαιιαγέο ζε Μέλν Λόκηζκα Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη κε ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Noκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία απηή. Νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεηαηξνπή θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Κε λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζε ηζηνξηθή αμία κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Κε ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ εχινγε αμία, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ θαζνξίζζεθε ε αμία. 3.7 Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη Ρακεηαθά Ηζνδύλακα απηώλ Πηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα, νη θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδεο θαη νη βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο άκεζεο ξεπζηνπνίεζεο θαη κεδεληθνχ θηλδχλνπ πνπ ιήγνπλ εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 3.8 Ξιεξνθόξεζε θαηά Ρνκέα Ωο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξέρνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Ζ Δηαηξία επέιεμε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα σο πξσηεχνληα ηχπν πιεξνθφξεζεο. Νη επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο αλαιχνληαη ζε: α. Αζθαιίζεηο Εσήο, πνπ θαιχπηνπλ ηηο αζθαιίζεηο επηβίσζεο, ζαλάηνπ, ηηο κηθηέο, κφληκεο νιηθήο αληθαλφηεηαο, θαη ινηπψλ αηπρεκάησλ, αζθαιίζεηο πνπ ζπλδένληαη κε επελδχζεηο θαη αζθαιίζεηο πγείαο. β. Αζθαιίζεηο Εεκηψλ, πνπ θαιχπηνπλ ηηο αζθαιίζεηο αηπρεκάησλ, ρεξζαίσλ νρεκάησλ, αεξνζθαθψλ, πινίσλ, κεηαθεξφκελσλ εκπνξεπκάησλ, ππξφο, γεληθήο αζηηθήο επζχλεο, πηζηψζεσλ, εγγπήζεσλ, θ.ιπ. Δπεηδή ε Δηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη κφλν ζηελ Διιάδα δελ θξίζεθε απαξαίηεηε ε αλάιπζε θαηά γεσγξαθηθφ ηνκέα. 3.9 Έληνθα Γάλεηα Ρα έληνθα δάλεηα πξνο ηνπο ζπλεξγάηεο, αζθαιηζηέο, αζθαιηζκέλνπο θαη ηξίηνπο, θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ άκεζσλ δαπαλψλ ηεο ζπλαιιαγήο. Κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θαηαρψξεζεο, ηα έληνθα δάλεηα εκθαλίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ηνπο θαη νη δηαθνξέο κεηαμχ θφζηνπο θαη αμίαο απνπιεξσκήο θαηαλέκνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ, βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ Κηζζώζεηο Ζ Δηαηξία ζπλάπηεη κφλν ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο αθηλήησλ είηε σο κηζζψηξηα είηε σο εθκηζζψηξηα. Πηηο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ, πνπ ε Δηαηξία ιεηηνπξγεί σο κηζζψηξηα, δελ θαηαρσξεί ην κηζζσκέλν πάγην σο ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ, αλαγλσξίδεη δε, σο έμνδν, ην πνζφ ησλ κηζζσκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ρξήζε ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ, κε ηε κέζνδν ηνπ δνπιεπκέλνπ. Πηηο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ, πνπ ε Δηαηξία ιεηηνπξγεί σο εθκηζζψηξηα, ην κηζζσκέλν πάγην παξαθνινπζείηαη σο ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ θαη δηελεξγνχληαη απνζβέζεηο κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή ηνπ. Ρν πνζφ ησλ κηζζσκάησλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ρξήζε ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ, αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν, ζηελ θαηεγνξία ινηπά έζνδα, κε ηε κέζνδν ηνπ δεδνπιεπκέλνπ Φόξνο Δηζνδήκαηνο Ν θφξνο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνλ ηξέρνληα θαη ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν. Ν ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο είλαη ν αλακελφκελνο πιεξσηένο θφξνο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ρξήζεο, βάζεη ζεζπηζκέλσλ ή νπζηαζηηθά ζεζπηζκέλσλ ζπληειεζηψλ θφξνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή ζην θφξν πιεξσηέν πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. 15

19 Αλαβαιιφκελνο θφξνο είλαη ν θφξνο πνπ ζα πιεξσζεί ή ζα αλαθηεζεί ζην κέιινλ θαη ζρεηίδεηαη µε ινγηζηηθέο πξάμεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηνκέλεο ρξήζεσο αιιά ζεσξνχληαη θνξνινγεηέα έζνδα ή εθπεζηέα έμνδα κειινληηθψλ ρξήζεσλ. πνινγίδεηαη ζηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηεο αληίζηνηρεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο. Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα ηαθηνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη λφκνπο) πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Απαηηήζεηο απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο αλαγλσξίδνληαη κφλν φηαλ πηζαλνινγνχληαη κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε, απφ ηα νπνία παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα εθπέζνπλ νη αληίζηνηρεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Ν ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο θφξνο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα, ή απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε αλ αθνξά ζηνηρεία πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθό Ζ Δηαηξία ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ κεηά ηελ έμνδν ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. Ρα πξνγξάκκαηα απηά αθνξνχλ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαη δηάθνξα άιια ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα παξνρψλ. Ωο πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ νξίδεηαη ην πξφγξακκα κε ην νπνίν ε Δηαηξία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ζην πξνζσπηθφ πνπ απνρσξεί ηηο πξνβιεπφκελεο παξνρέο. Γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπγθεθξηκέλσλ παξνρψλ, ε αμία ηεο ππνρξέσζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κεηνχκελν κε ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ πξνζαξκνγψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηα θέξδε ή ηηο δεκηέο πνπ δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ ηηο αλαινγηζηηθέο κειέηεο θαη ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο. Ν ππνινγηζκφο γίλεηαη απφ πηπρηνχρν αλαινγηζηή, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε, κε ηε κέζνδν ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο. Ζ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο ρξεκαηνξνέο κε επηηφθην πξνεμφθιεζεο πνπ ηζρχεη γηα νκφινγν πςειήο πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο πνπ έρεη εθδνζεί ζε λφκηζκα θνηλφ κε απηφ ην νπνίν θαηαβάιιεηαη ή θαζνξηζκέλε παξνρή θαη έρεη ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα πνπ ελαξκνλίδεηαη κε ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο. Αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη ππεξβαίλνπλ ην 10% ηεο ζσξεπκέλεο ππνρξέσζεο απνζβέλνληαη ζε πεξίνδν ίζε κε ηε κέζε ελαπνκέλνπζα εξγάζηκε δσή ηνπ πξνζσπηθνχ. Γηαθνξεηηθά ηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκηέο δελ αλαγλσξίδνληαη. Ωο πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ νξίδεηαη ην πξφγξακκα ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Δηαηξία ππνρξενχηαη φπσο θαηαβάιιεη ζπγθεθξηκέλν πνζφ εηζθνξψλ θαη δελ έρεη νπδεκία άιιε είηε λνκηθή είηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη πξφζζεηεο εηζθνξέο ζηε πεξίπησζε φπνπ ην Ρακείν δελ ζα δηαζέηεη επαξθή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα παξάζρεη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ηηο παξνρέο πνπ ηνπο νθείιεη, ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα αιιά θαη ηελ πξνεγνχκελε πξνυπεξεζία ηνπο Ξξνβιέςεηο Ζ Δηαηξία αλαγλσξίδεη πξνβιέςεηο ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο γηα ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ γεγνλφηα πνπ έρνπλ ζπκβεί θαη είλαη βέβαην φηη ε ηαθηνπνίεζή ηνπο ζα δεκηνπξγήζεη εθξνή ην χςνο ηεο νπνίαο κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Νη ζρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεηο επί ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ επηδίθσλ ππνζέζεσλ επαλαμηνινγνχληαη θαη αλαζεσξνχληαη ζε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Νη ελ ιφγσ πξνβιέςεηο κεηψλνληαη κε ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη γηα ην δηαθαλνληζκφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππνρξεψζεσλ. Ξξνβιέςεηο γηα κειινληηθέο ιεηηνπξγηθέο δεκίεο δελ αλαγλσξίδνληαη. Κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην πνζφ πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ νπνία έρεη ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν φηαλ ππάξρνπλ επαξθείο αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο φηη ζα ζπκβνχλ. 16

20 3.14 Αζθαιηζηήξηα Ππκβόιαηα Δθαξκνγή Γ.Ξ.Σ.Ξ. 4 Ζ πηνζέηεζε ηνπ Γ.Ξ.Σ.Ξ. 4 απφ ηελ Δηαηξία έγηλε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2004 νπφηε έγηλε ηαμηλφκεζε ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ θαη αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ησλ ζρεκαηηζκέλσλ αζθαιηζηηθψλ πξνβιέςεσλ. Γηαρσξηζκόο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ Πχκθσλα κε ην Γ.Ξ.Σ.Ξ. 4 ηα ζπκβφιαηα, ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ θάιπςε ζεκαληηθνχ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ, ραξαθηεξίδνληαη είηε σο επελδπηηθά είηε σο ζπκβφιαηα παξνρήο ππεξεζηψλ, νπφηε ε ινγηζηηθή ηνπο κεηαρείξηζε θαιχπηεηαη απφ ηα Γ.Ι.Ξ. 32 θαη 39 γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη ην Γ.Ι.Ξ. 18 γηα ηα έζνδα. Έηζη, δηαρσξίζζεθαλ απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο: i) Ρα αηνκηθά ζπκβφιαηα unit-linked κε κεδεληθφ αζθαιηδφκελν θεθάιαην. ii) Ρα νκαδηθά ζπληαμηνδνηηθά ζπκβφιαηα δηαρείξηζεο unit-linked. iii) Νη ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ απιή δηακεζνιάβεζε (π.ρ. Άιθα δηάγλσζε, νδηθή βνήζεηα θαη θξνληίδα αηπρήκαηνο). Α) Αζθαιηζηήξηα Ππκβόιαηα Αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα είλαη εθείλα ηα ζπκβφιαηα κε ηα νπνία κεηαθέξεηαη ζεκαληηθφο αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο απφ ηνλ αζθαιηδφκελν ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία θαη φπνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξία απνδέρεηαη λα απνδεκηψζεη ηνλ αζθαιηδφκελν ζε πεξίπησζε επέιεπζεο θαζνξηζκέλνπ αβέβαηνπ κειινληηθνχ ζπκβάληνο πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηνλ αζθαιηδφκελν. Ν αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο είλαη ζεκαληηθφο φηαλ θαη κφλνλ φηαλ έλα ζπκβάλ ζα κπνξνχζε λα αλαγθάζεη ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία λα θαηαβάιεη ζεκαληηθέο επηπιένλ παξνρέο. Νη επηπιένλ παξνρέο αλαθέξνληαη ζε πνζά πνπ ππεξβαίλνπλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 10% εθείλα πνπ ζα ήηαλ θαηαβιεηέα αλ ν αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο δελ είρε επέιζεη. Έλα ζπκβφιαην πνπ εθζέηεη ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν ρσξίο ζεκαληηθφ αζθαιηζηηθφ θίλδπλν, δελ είλαη αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. Θάπνηα ζπκβφιαηα εθζέηνπλ ηελ αζθαιηζηηθή ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν επηπξνζζέησο ηνπ ζεκαληηθνχ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ. Ρα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηαμηλνκνχληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ θηλδχλνπ. Αζθαιηζηήξηα Ππκβφιαηα Εσήο Ξαξαδνζηαθά Ππκβόιαηα Πηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα ζπκβφιαηα πνπ εθδίδεη ε Δηαηξία γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπκβάλησλ ζαλάηνπ, ζπληάμεσλ, αληθαλφηεηαο, αηπρεκάησλ, αζζελείαο ηφζν ζε αηνκηθή φζν θαη ζε νκαδηθή βάζε, βξαρείαο ή καθξάο δηάξθεηαο. Αζθαιηζηήξηα Ππκβόιαηα Εσήο κε ραξαθηεξηζηηθά πξναηξεηηθήο ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε θαη Universal life O θχξηνο φγθνο ησλ παξαδνζηαθψλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δσήο πεξηέρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πξναηξεηηθήο ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε (DPF) επεηδή ν αζθαιηζκέλνο δχλαηαη λα ιάβεη πξφζζεηα νθέιε πέξαλ απηψλ πνπ εγγπάηαη ην ζπκβφιαην, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαη ε ρξνληθή ζηηγκή ηεο θαηαβνιήο ηνπο έγθεηηαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Δηαηξίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο θάζε ζπκβνιαίνπ θαη κε ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ ηεο Δηαηξίαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο αζθαιηζηηθέο πξνβιέςεηο δσήο. Αζθαιηζηήξηα Ππκβόιαηα Εσήο ρσξίο ραξαθηεξηζηηθά πξναηξεηηθήο ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε θίζηαληαη αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δσήο ρσξίο ραξαθηεξηζηηθά πξναηξεηηθήο ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ην χςνο ησλ νπνίσλ δελ θξίλεηαη ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκβνιαίσλ. Ππκβόιαηα Ξαξνρήο ππεξεζηώλ Πηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα ζπκβφιαηα πνπ εθδίδεη ε Δηαηξία θαη δηαρεηξίδεηαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ θαηφρσλ ησλ ζπκβνιαίσλ. Ρα αλσηέξσ ζπκβφιαηα έρνπλ κεδεληθφ αζθαιηζηηθφ θαη επελδπηηθφ θίλδπλν θαη παξέρνληαη ζε αηνκηθή θαη νκαδηθή βάζε. Πηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη θαη νξηζκέλα πξντφληα check-up. Ρα αζθάιηζηξα ησλ ζπκβνιαίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Ξ

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.)

VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) 2012 VOLTERRA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (πρώην ΑΡΓΕΣΗ Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2012 (1 Ιανουαρίου 2012 έωσ 31 Δεκεμβρίου 2012) Σφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011

IAPETOS LIMITED. ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΔΘΘΔΠΖ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΑ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη άιινη Αμησκαηνχρνη 1 Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009)

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) ΔΛΥΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ OIKONOMIKEΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2009 (1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) Ξίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ.

ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 ΟΗ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ: ΜΗΑ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015 Αλαθνίλσζε Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015 Λεπθσζία, 26 Απγνχζηνπ 2015 Κύξηα εκεία Βειηησκέλε ρξεκαηνδνηηθή δνκή. Ο δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο (Γ/Κ)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα