ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00."

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ (Τravel Assistance Basic) ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Κάλυψη κόστους χωρίς περιορισµό όταν η µεταφορά πραγµατοποιείται από την Εταιρία. Εάν η Εταιρία αδυνατεί, κάλυψη των δαπανών τρίτων έως το ποσό των 600,00 εντός της χώρας µόνιµης διαµονής και έως το ποσό των 3.000,00 εκτός αυτής. ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Για κάθε απρόβλεπτο περιστατικό υγείας, χωρίς περιορισµό κλήσεων, όλο το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο. ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΟΡΟΥ Μέχρι το ποσό των 1.000,00 για µεταφορά εντός της χώρας µόνιµης διαµονής και µέχρι το ποσό των 3.500,00 για µεταφορά προς την χώρα µόνιµης διαµονής. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00. ΕΞΟ Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Μέχρι το ποσού των 3.000,00. εν ισχύει για περιστατικό εντός της χώρας µόνιµης διαµονής. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ( ) ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Κάλυψη αγοράς φαρµάκων εκτός Νοσοκοµείου έως το ποσό των 500,00. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΞΙ ΙΟΥ Αποζηµίωση για το 75% καταβληθείσας δαπάνης αν ακυρωθεί το ταξίδι. ΚΑΛΥΨΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΟΛΙΚΗΣ Η ΜΕΡΙΚΗΣ) ΕΩΣ 6.000

2 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «Travel Assistance Basic» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς και για κάθε άλλη διάταξη του περιεχοµένου του παρόντος ασφαλιστηρίου, που ενδεχοµένως θα µπορούσε να θεωρηθεί παρέκκλισή του από την αίτηση ασφάλισης, ο συµβαλλόµενος η αίτηση του οποίου έγινε αποδεκτή από την Εταιρία, έχει δικαίωµα Εναντίωσης στο παρόν ασφαλιστήριο µε έγγραφη δήλωση που στέλνεται αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή προς τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από την παραλαβή του παρόντος ασφαλιστηρίου. Μαζί µε αυτό παραδίδεται και έντυπο υπόδειγµα της δήλωσης Εναντίωσης. Επίσης, παραδίδονται στον συµβαλλόµενο και τα εξής: α) οι προβλεπόµενες από τον Νόµο (αρ.4, παρ. 2, περ. Η του Ν.. 400/70, όπως τούτο τροποποιήθηκε από το Π.. 252/96 και τον Ν. 2496/97) πληροφορίες, µε έντυπο κατά την υποβολή της αίτησης για ένταξη στο παρόν ασφαλιστήριο. β) οι Γενικοί και Ειδικοί ασφαλιστικοί όροι. Η µη παράδοση οποιουδήποτε από τα παραπάνω υπό στοιχεία (α) και (β) δίνει στον ανωτέρω συµβαλλόµενο δικαίωµα Εναντίωσης στην ένταξη στο παρόν ασφαλιστήριο, που ασκείται µε τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και µε βάση το ίδιο υπόδειγµα, µέσα σε προθεσµία δέκα τεσσάρων (14) ηµερών από την παραλαβή εκτυπωµένου αντιγράφου του παρόντος ασφαλιστηρίου. 2. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις συµβάσεις ασφάλισης µε χρόνο διάρκειας µικρότερης των τριάντα (30) ηµερών. ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 1. Εκτός από τα παραπάνω δικαιώµατα εναντίωσης ο συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να υπαναχωρήσει, χωρίς κανένα λόγο, από την ένταξη στο παρόν ασφαλιστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα τεσσάρων (14) ηµερών από την παραλαβή εκτυπωµένου αντιγράφου του παρόντος ασφαλιστηρίου. Το δικαίωµα αυτό ασκείται µε έγγραφη δήλωση που στέλνεται αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή προς τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας. 2. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις συµβάσεις ασφάλισης µε χρόνο διάρκειας µικρότερης των τριάντα (30) ηµερών. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Ή ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Σε περίπτωση που ο συµβαλλόµενος ασφαλιστηρίου συµβολαίου Υγείας και Βοηθείας διάρκειας µεγαλύτερης των τριάντα (30) ηµερών ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατα εναντίωσης ή υπαναχώρησης, η κάλυψη του ενταχθέντος στο παρόν ασφαλιστήριο ακυρώνεται εξ υπαρχής, αµέσως και αυτόµατα από την παράδοση στο ταχυδροµείο της προαναφεροµένης συστηµένης επιστολής και θεωρείται σαν να µην έχει γίνει ποτέ η ένταξη σ αυτό. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις θα παρακρατείται από την Εταιρία το «ικαίωµα Συµβολαίου» για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της (π.χ. ενηµερωτικό φυλλάδιο, εκτυπωµένο αντίγραφο του ασφαλιστηρίου, κάρτες ασφάλισης κ.λπ.) εκτός αν στην περίπτωση της εναντίωσης αυτή οφείλεται σε σοβαρό λόγο από υπαιτιότητα της Εταιρίας. ιευκρινίζεται ότι το δικαίωµα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν µπορεί να ασκηθεί αν µέχρι την παράδοση της συστηµένης επιστολής στο ταχυδροµείο ή µετά από αυτή και µέχρι την περιέλευση στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας έχει καταβληθεί ασφάλισµα βάσει του παρόντος ασφαλιστηρίου για επελθόντα ασφαλιστικό κίνδυνο. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Το παρόν ασφαλιστήριο θα διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο, για κάθε δε διαφορά που τυχόν θα προκύψει από το ασφαλιστήριο, αποκλειστικά κατά τόπο αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Οι εξαιρέσεις από την κάλυψη του ασφαλιστηρίου κατά είδος κάλυψης προβλέπονται στο άρθρο 10 των Γενικών Όρων. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από το ασφαλιστήριο, δηλαδή συµπεριλαµβανοµένων και των Γενικών και Ειδικών ασφαλιστικών όρων που το διέπουν και ενσωµατώνονται σ αυτό, εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου για την «Ασφαλιστική Σύµβαση» κ.λ.π., καθώς και οι διατάξεις της λοιπής νοµοθεσίας.

3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Στο παρόν ασφαλιστήριο καλούνται : α) «Εταιρία» (Ασφαλιστής), Η «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ». β) «Συµβαλλόµενος» To πρόσωπο που συνάπτει µε την εταιρία την παρούσα σύµβαση ασφάλισης. γ) «Ασφαλιζόµενος», το πρόσωπο υπέρ του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση. δ) «Ατύχηµα», κάθε γεγονός (συµβάν) που οφείλεται σε αιτία αιφνίδια, εξωτερική, ορατή, βίαιη, τυχαία, και που προκαλεί στον ασφαλιζόµενο, σαν αποκλειστική αιτία και ανεξάρτητα από κάθε άλλη, σωµατική βλάβη. ε) «Αιφνίδια Ασθένεια», κάθε απρόβλεπτη και απότοµη µεταβολή της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισµού, που δεν οφείλεται σε ατύχηµα. ζ) «Περιστατικό», το ατύχηµα ή η αιφνίδια ασθένεια που συµβαίνει κατά την διάρκεια της µετακίνησης ή απουσίας από τον τόπο της µόνιµης διαµονής των από το ασφαλιστήριο ασφαλιζοµένων κατά τα παραπάνω οριζόµενα και απαιτεί την άµεση νοσηλεία τους σε Νοσοκοµείο. η) «Νοσοκοµείο», κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα (δηµόσιο ή ιδιωτικό) µε νόµιµη άδεια λειτουργίας για περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυµατιών, που διαθέτει πλήρη νοσοκοµειακό εξοπλισµό και µόνιµο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό. Στην έννοια «Νοσοκοµείο» δεν περιλαµβάνονται εξωτερικά ιατρεία, ιδιωτικά ιατρεία, σανατόρια, φυσιοθεραπευτήρια, αναρρωτήρια, οίκοι ευγηρίας ή παρόµοια ιδρύµατα, κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα ή χώρος στον οποίο ασκείται µη επιστηµονικά αποδεκτή ιατρική, καθώς και ιδρύµατα για την αποθεραπεία αλκοολικών και τοξικοµανών. Κατ εξαίρεση και µόνο για την Ελλάδα, ως Νοσοκοµεία θεωρούνται και τα Κέντρα Υγείας. θ) «Αρµόδιος Ιατρός» 1. Ο οριζόµενος από την Εταιρία ιατρός ως συντονιστής που έχει άµεση επικοινωνία µε το Συντονιστικό της Κέντρο Άµεσης Βοήθειας στην Ελλάδα. 2. Ο οριζόµενος ιατρός από τρίτους στο εξωτερικό µε τον οποίο η Εταιρία συνεργάζεται προς εκπλήρωση των προβλεποµένων από το ασφαλιστήριο συµβατικών υποχρεώσεών της, σε περίπτωση επέλευσης των καλυπτοµένων κινδύνων, ο οποίος (ιατρός) είχε άµεση επικοινωνία µε το αντίστοιχο Συντονιστικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας. 3. Ο ιατρός που επιλήφθηκε του περιστατικού. Σε κάθε περίπτωση, ο αρµόδιος ιατρός πρέπει να ασκεί νόµιµα το επάγγελµά του. ι) «Στενοί Συγγενείς», οι γονείς, τα παιδιά, οι αδελφοί και ο/η σύζυγός του παθόντος ασφαλισµένου. ια) «Συνοδός», το πρόσωπο που τυχόν συνοδεύει τον παθόντα ασφαλισµένο κατά το χρόνο που επήλθε ο κίνδυνος. ιβ) «Ασφαλιστήριο», η παρούσα σύµβαση ασφάλισης. ιγ) «Μόνιµη ιαµονή», ο τόπος στον οποίο ο ασφαλιζόµενος διατηρεί την κύρια και µόνιµη εγκατάστασή του και από τον οποίο δεν απουσιάζει για χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες. ιδ) «Ταξίδι», η µετακίνηση του ασφαλιζοµένου, µε την χρήση οποιουδήποτε µέσου µεταφοράς, από τον τόπο της µόνιµης διαµονής του και η επιστροφή του σε αυτόν εντός χρονικού διαστήµατος που δεν υπερβαίνει, κατ ανώτατο όριο, τις τριάντα (30) συνεχόµενες ηµέρες. ιε) «Γεωγραφική έκταση», η οριζόµενη στο άρθρο 7. ιστ)«ικαιούχος», το πρόσωπο που ορίζεται στο ασφαλιστήριο για να λάβει το ασφάλισµα σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζοµένου. ιζ) «ιάρκεια ασφάλισης», η αναφερόµενη στην κάρτα ασφάλισης ή το πιστοποιητικό ασφάλισης, που παρέλαβε ο ασφαλιζόµενος κατά τη σύναψη της ασφάλισης. ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το ασφαλιστήριο καλύπτει τον ασφαλιζόµενο αποκλειστικά και µόνο κατά την διάρκεια µετάβασης ή µετακίνησής του από και προς τον τόπο της µόνιµης διαµονής του (ταξίδι), για τους κινδύνους που περιγράφονται στα άρθρα των Ειδικών Όρων αυτού, συνεπεία ατυχήµατος ή αιφνίδιας ασθένειας. ΑΡΘΡΟ 3 ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η Εταιρία συνήψε την παρούσα ασφάλιση βασισθείσα στην αίτηση του Συµβαλλοµένου. Το παρόν ασφαλιστήριο υπογεγραµµένο από τα νόµιµα όργανα της Εταιρίας µαζί µε την αίτηση για την έκδοσή του, τους Γενικούς και Ειδικούς ασφαλιστικούς όρους καθώς και τις τυχόν Πρόσθετες Πράξεις επ αυτού, αποτελούν το έγγραφο που αποδεικνύει την ασφαλιστική σύµβαση. ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά και µόνο από τους όρους που περιέχονται στο ασφαλιστήριο ή στις τυχόν Πρόσθετες Πράξεις επ αυτού. ΑΡΘΡΟ 5 ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ εκτικά ασφάλισης πρόσωπα είναι τα άτοµα µε ηλικία µεγαλύτερη του ενός έτους. Ρητά διευκρινίζεται ότι όλες οι καλύψεις του παρόντος προγράµµατος καλύπτουν τον ασφαλισµένο, για περιστατικό εξαιτίας αιφνίδιας ασθένειας έως το 75 ο έτος της ηλικίας τους και χωρίς περιορισµό για περιστατικό εξαιτίας ατυχήµατος. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Αποκλείονται από την ασφάλιση πρόσωπα: α) Ηλικίας µικρότερης του ενός (1) έτους. β) Πρόσωπα σε κατάσταση εγκυµοσύνης άνω των (4) τεσσάρων µηνών. ΑΡΘΡΟ 7 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους ασφαλιζοµένους παγκοσµίως υπό τον όρο ότι αυτοί βρίσκονται µακριά από τον τόπο µόνιµης διαµονής τους σε απόσταση µεγαλύτερη των εκατό (100) χιλιοµέτρων. Ρητά ορίζεται ότι σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε χώρα υπάρχει εξωτερικός πόλεµος (κηρυγµένος ή ακήρυκτος), εµφύλιος πόλεµος, επανάσταση, πραξικόπηµα και πολιτικές ταραχές, αποκλείεται κάθε επέµβαση της Εταιρίας εντός της χώρας αυτής. ΑΡΘΡΟ 8 ΜΟΝΙΜΗ ΙΑΜΟΝΗ Μόνιµη διαµονή και διεύθυνση του ασφαλιζοµένου είναι πάντοτε αυτές που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο εκτός αν γνωστοποιηθεί αλλαγή, µε γραπτή δήλωση προς τα

4 Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας. Η επίδοση ή η αποστολή εγγράφων από την Εταιρία στη διεύθυνση που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο ή στην τελευταία δήλωση αλλαγής κατοικίας, αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι τα έγγραφα αυτά περιήλθαν στον συµβαλλόµενο. Στις περιπτώσεις ασφάλισης για χρονική περίοδο µέχρι τριάντα (30) ηµέρες, µόνιµη διαµονή είναι αυτή που δηλώνει και αποδεικνύει σχετικά στην Εταιρία ο ασφαλιζόµενος κατά την αίτησή του προς αποζηµίωση. ΑΡΘΡΟ 9 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η κάλυψη κάθε ασφαλιζοµένου τερµατίζεται αυτόµατα µε τη λήξη ή την ακύρωση του ασφαλιστηρίου. ΑΡΘΡΟ 10 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Α. εν καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο οποιοιδήποτε κίνδυνοι που η επέλευσή τους οφείλεται άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά, σε: Εξωτερικό πόλεµο (κηρυγµένο ή ακήρυκτο), εµφύλιο πόλεµο, επανάσταση, πραξικόπηµα, πολιτικές ταραχές, τροµοκρατικές ενέργειες, εγκληµατική ενέργεια του ασφαλιζοµένου ή απόπειρα διάπραξης αυτής, πυρηνική ή ατοµική ενέργεια. Β. Υπό την προϋπόθεση ότι η ασφάλιση διαρκεί πάνω από τριάντα (30) ηµέρες, δεν καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο οποιοιδήποτε κίνδυνοι που η επέλευση τους οφείλεται, άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά, σε: 1. Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας. 2. Χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών και επιπλοκές αυτής. 3. Υπερβολική χρήση αλκοόλ καθώς και σε χρήση αλκοόλ που υπερβαίνει τα εκ του νόµου επιτρεπόµενα όρια. 4. Προϋπάρχουσες της ασφάλισης νόσους, ασθένειες ή παθήσεις, επιπλοκές και επακόλουθα αυτών, καθώς και αναρρωτικές καταστάσεις. 5. ιανοητικές ή νευροφυτικές διαταραχές και ψυχιατρικές παθήσεις. 6. AIDS και λοιπές λοιµώδεις νόσους. 7. Επαγγελµατική συµµετοχή σε οποιοδήποτε άθληµα. 8. Περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται µεν από την εργατική νοµοθεσία ως εργατικά ατυχήµατα δεν συντρέχουν όµως γι αυτά οι προϋποθέσεις του ατυχήµατος, κατά τα οριζόµενα παραπάνω. 9. Εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάµεις ή στα σώµατα ασφαλείας, οποιασδήποτε χώρας, ή οργανισµού. 10. Κίνδυνο που η επέλευσή του έχει άµεση αιτία διάπραξη εκ µέρους του ασφαλιζοµένου ποινικά τιµωρούµενης πράξης, εκτός αν αυτή είναι πταίσµα. 11. εν καλύπτονται καταστάσεις οι οποίες προβλέπεται ότι θα επιδεινωθούν λόγω της υγειονοµικής µεταφοράς. Γ. Ειδικά, δεν καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο: 1. Έγκυοι άνω των τεσσάρων (4) µηνών. 2. Η µεταφορά σορού σε περίπτωση θανάτου κατά το χρονικό διάστηµα µετακίνησης του ασφαλιζοµένου για την πραγµατοποίηση θεραπείας συνεπεία χρόνιας πάθησης. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το συνολικό ασφάλιστρο για την παρεχόµενη από το ασφαλιστήριο κάλυψη είναι το αναφερόµενο στην πρώτη σελίδα του παρόντος, αναφορικά µε την διάρκεια ισχύος της κάλυψης και καταβάλλεται εφ άπαξ κατά την υποβολή της αίτησης προς ασφάλιση. ΑΡΘΡΟ 12 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ Εφόσον η σύµβαση ασφάλισης διαρκεί πέραν των 30 ηµερών: α) Κατά τη σύναψη της ασφάλισης ο ασφαλιζόµενος είναι υποχρεωµένος να περιγράψει µε ειλικρίνεια στην Εταιρία την κατάσταση της υγείας του, τις συνθήκες του επαγγέλµατός του και γενικά να δηλώσει όλα τα περιστατικά που είναι απαραίτητα για να εκτιµήσει η Εταιρία τον κίνδυνο που αναλαµβάνει, όπως όλες αυτές οι πληροφορίες ζητούνται στην αίτηση για ασφάλιση. Αν ο ασφαλιζόµενος από δόλο κάνει ψευδή δήλωση ή αποσιωπήσει οτιδήποτε σχετικά µε τις ανωτέρω πληροφορίες, η Εταιρία έχει δικαίωµα να καταγγείλει την ασφάλιση µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τότε που έλαβε γνώση της ψευδούς δήλωσης ή της αποσιώπησης. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας (τερµατισµός της ισχύος της ασφάλισης) επέρχονται αµέσως από την πραγµατοποίησή της. Αν όµως συµβεί περιστατικό εντός της παραπάνω προθεσµίας, ή πριν περιέλθει η ψευδής δήλωση ή η αποσιώπηση σε γνώση της Εταιρίας, αυτή απαλλάσσεται της υποχρέωσής της προς καταβολή του ασφαλίσµατος. β) Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ο συµβαλλόµενος και ο ασφαλιζόµενος είναι υποχρεωµένοι να δηλώνουν στην Εταιρία κάθε µεταβολή του επαγγέλµατος και της διεύθυνσης της κατοικίας ή της εργασίας τους. ΑΡΘΡΟ 13 ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η Εταιρία δεσµεύεται µόνο µε έγγραφα που φέρουν υπογραφή των εξουσιοδοτηµένων οργάνων της. ιευκρινίζεται ότι έγγραφα που υπογράφονται από πρόσωπα που διαµεσολαβούν για τη σύναψη της ασφάλισης ή τη διατήρησή της σε ισχύ δε δεσµεύουν την Εταιρία. ΑΡΘΡΟ 14 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σε κάθε περίπτωση ασφάλισης, η Εταιρία χορηγεί στον ασφαλιζόµενο πιστοποιητικό ασφάλισης. ΑΡΘΡΟ 15 ΦΟΡΟΙ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Κάθε φόρος ή τέλος που έχει σχέση µε το ασφαλιστήριο και τις βάσει αυτού δοσοληψίες όπως φόροι, τέλη ή άλλα δικαιώµατα υπέρ τρίτων, βαρύνουν τον Συµβαλλόµενο, ή τον ασφαλιζόµενο µε το παρόν ασφαλιστήριο ανάλογα µε την περίπτωση, ανεξάρτητα αν επιβάλλονται µε διατάξεις που θεσπίσθηκαν πριν ή µετά από την έκδοση του ασφαλιστηρίου. ΑΡΘΡΟ 16 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Όλες οι προβλεπόµενες από τα κατ ιδίαν άρθρα των Ειδικών Όρων του ασφαλιστηρίου καλύψεις παρέχονται από την Εταιρία σε περίπτωση επέλευσης των αναφεροµένων στο ασφαλιστήριο κινδύνων, είτε απ ευθείας, είτε µέσω τρίτων µε τους οποίους η Εταιρία συνεργάζεται προς το σκοπό αυτό, υπό τον όρο ότι: α) αυτή ειδοποιήθηκε σχετικά στο Συντονιστικό της Κέντρο Άµεσης Βοήθειας και της γνωστοποιήθηκαν, εκτός από τα άλλα στοιχεία που θα ζητήσει, ο αριθµός του ασφαλιστηρίου καθώς και το όνοµα του γιατρού που επιλήφθηκε του περιστατικού, καθώς άλλες πληροφορίες όπου αυτό απαιτείται.

5 β) αυτή διαπίστωσε ότι επήλθε κίνδυνος που καλύπτεται µε βάση τα αναφερόµενα στους όρους του ασφαλιστηρίου. Σε κάθε περίπτωση, ο ασφαλιζόµενος υποχρεούται να παράσχει αµέσως στην Εταιρία οποιοδήποτε στοιχείο ή παραστατικό απαιτείται προς απόδειξη της συνδροµής των προϋποθέσεων κάλυψής του από το ασφαλιστήριο. Στην περίπτωση που ο ασφαλιζόµενος µπορεί, βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου, να προβάλει αξίωση κατά της Εταιρίας, υποχρεούται να µην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα καθιστούσε µεγαλύτερη την έκταση των συνεπειών του γεγονότος εξ αιτίας του οποίου µπορεί να προβάλει την αξίωση και να ειδοποιήσει την Εταιρία το αργότερο εντός οκτώ (8) ηµερών από την ηµέρα που αυτό έλαβε χώρα. Πριν υποβληθούν όλα τα απαραίτητα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά ή πριν ολοκληρωθούν από την Εταιρία όλες οι ενέργειες που έχουν σχέση µε το περιστατικό, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε πληρωµή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Ενέργειες της Εταιρίας που αποβλέπουν στην εξακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού ή των συνεπειών του, δεν µπορούν ποτέ να θεωρηθούν αναγνώριση υποχρέωσής της για καταβολή ασφαλιστικής αποζηµίωσης. Κάθε καταβολή της Εταιρίας οποιασδήποτε φύσης που σχετίζεται µε την υλοποίηση παροχής γίνεται στα Κεντρικά Γραφεία της. Παράλειψη του ασφαλιζοµένου να εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις συνεπάγεται τις συνέπειες που προβλέπονται από το Νόµο. ΑΡΘΡΟ 17 ΕΠΙΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύµβασης ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόµενος υποχρεούται να δηλώσει στην Εταιρία, µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό που µπορεί να επιφέρει σηµαντική επίταση του κινδύνου σε βαθµό που αν η Εταιρία το γνώριζε, δε θα είχε συνάψει τη σύµβαση ή δε θα την είχε συνάψει µε τους ίδιους όρους. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία, µόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης εφαρµόζεται το άρθρο 4 και οι παράγραφοι 3,4,5,6 και 7 του άρθρου 3 Ν.2496/97. ΑΡΘΡΟ 18 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ (Καλύψεις καταβολής συγκεκριµένων άµεσων ζηµιών) Αν το ασφαλισµένο έννοµο συµφέρον έχει ασφαλιστεί κατά του ιδίου κινδύνου σε περισσότερες εταιρίες (πολλαπλή ασφάλιση), ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόµενος οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως, χωρίς καθυστέρηση, τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιστικά ποσά. Οι περισσότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές µέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζηµιάς. Σε περίπτωση µη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύναψης της σύµβασης, το ασφάλισµα θα περιορίζεται στο µέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούµενη ασφάλιση. Η Εταιρία δικαιούται στην περίπτωση εκ δόλου µη γνωστοποίησης των άλλων ασφαλίσεων, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύµβαση, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 15 και στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 3 Ν. 2496/1997, κρατώντας τα δεδουλευµένα ασφάλιστρα. Κάθε ζηµιά που τυχόν θα συµβεί στη διάρκεια ισχύος της Ασφαλιστικής Σύµβασης, θα κατανέµεται σε όλες τις Ασφαλιστικές Εταιρίες, ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής τους στον ασφαλιζόµενο κίνδυνο και όχι εις ολόκληρο. Εάν οι περισσότερες ασφαλιστικές συµβάσεις έχουν συναφθεί µε κοινή συµφωνία, µε ή χωρίς κοινή συντονίστρια ασφαλιστική εταιρία, η κάθε ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται κατ αναλογία του ασφαλισµένου σε αυτήν ποσοστού (συνασφάλιση ). ΑΡΘΡΟ 19 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΝΟΝΕΣ Η Εταιρία δεν φέρει καµία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµιά επαγγελµατικής ή εµπορικής φύσης την οποία τυχόν υπέστη κάθε ασφαλιζόµενος ή άλλος από την βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου επέµβασή της προς παροχή οποιασδήποτε προβλεποµένης από το ασφαλιστήριο κάλυψης. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η Εταιρία, κατά την επέµβαση της προς παροχή οποιασδήποτε προβλεπόµενης από το ασφαλιστήριο κάλυψης, συµµορφώνεται προς τους ισχύοντες διοικητικούς και υγειονοµικούς κανόνες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. ΑΡΘΡΟ 20 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Πλην της καταβολής αποζηµίωσης για θάνατο από ατύχηµα) Εάν ο ασφαλιζόµενος έχει αξίωση προς αποκατάσταση της ζηµίας κατά οιουδήποτε τρίτου προκαλέσαντος το περιστατικό, η αξίωση περιέρχεται αυτοµάτως στην Εταιρία, στην έκταση του ασφαλίσµατος που κατέβαλε. ΑΡΘΡΟ 21 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΑΝΗΣ ΜΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Αν µετά τη χορήγηση από την Εταιρία σε οποιονδήποτε ασφαλιζόµενο, οποιασδήποτε παροχής προβλεποµένης από το ασφαλιστήριο, αποδειχθεί ότι το περιστατικό συνεπεία του οποίου χορηγήθηκε αυτή, δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, ο ασφαλιζόµενος υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρία τη σχετική δαπάνη στην οποία αυτή υποβλήθηκε εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την ηµέρα της σχετικής ειδοποίησής του. ΑΡΘΡΟ 22 ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Σε περίπτωση πραγµατοποίησης µεταφοράς, κατ εφαρµογή των Ειδικών ασφαλιστικών όρων του παρόντος συµβολαίου, η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να χρησιµοποιήσει τους τίτλους µεταφοράς (εισιτήρια) που διαθέτει ο ασφαλιζόµενος ή να ζητήσει από τον ασφαλιζόµενο αυτό, το χρηµατικό ποσό, που του επιστράφηκε από τον φορέα έκδοσης των εν λόγω τίτλων µεταφοράς.

6 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ Αν συνεπεία περιστατικού (ατυχήµατος ή αιφνίδιας ασθένειας), προβλεποµένου στο άρθρο 1 των Γενικών Όρων του ασφαλιστηρίου, ο ασφαλιζόµενος περιήλθε σε αδυναµία να συνεχίσει τη µετακίνησή του, η Εταιρία, θα φέρει σε επαφή το συντονιστή γιατρό της ή το συντονιστή γιατρό των τρίτων στο εξωτερικό µε τους οποίους αυτή συνεργάζεται, µε το γιατρό του Νοσοκοµείου ως ορίζεται στην παράγραφο «η» του άρθρου 1 των Γενικών Όρων του ασφαλιστηρίου, όπου προσφέρθηκαν στον ασφαλιζόµενο οι δυνάµενες να του παρασχεθούν σ αυτό ιατρικές υπηρεσίες. Εφ όσον από την τηλεφωνική επαφή και συνεννόηση των δύο γιατρών διαπιστωθεί ότι η κατάσταση της υγείας του ασφαλιζοµένου χρήζει περαιτέρω αντιµετώπισης σε άλλο κατάλληλο για την περίπτωση Νοσοκοµείο και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την κρίση του γιατρού που έχει επιληφθεί του περιστατικού, η µεταφορά, εκτός από επιβεβληµένη, είναι και επιτρεπόµενη, η Εταιρία θα αναλάβει την οργάνωση και πραγµατοποίηση αυτής στο πλησιέστερο κατάλληλο για την αντιµετώπιση του περιστατικού Νοσοκοµείο. Ως εκ του περισσού διευκρινίζεται ότι ως αντιµετώπιση επείγοντος περιστατικού, δεν µπορεί να χαρακτηρίζεται η τυχόν ανάγκη αποκατάστασης των συνεπειών του συµβάντος. Αν η Εταιρία, για οποιοδήποτε λόγο, αδυνατεί να αναλάβει έγκαιρα την οργάνωση αυτής της µεταφοράς, η υποχρέωσή της περιορίζεται στην αποζηµίωση των εξόδων που θα πραγµατοποιηθούν για την κατόπιν υπόδειξής της υγειονοµική µεταφορά του παθόντος ασφαλιζοµένου, µέχρι του ποσού των 600,00 Ευρώ, κατ ανώτατο όριο, για τη µεταφορά του εντός της χώρας µόνιµης διαµονής και µέχρι του ποσού των 3.000,00 Ευρώ για τη µεταφορά του από το εξωτερικό προς τη χώρα µόνιµης διαµονής ή σε άλλο σηµείο του εξωτερικού. Η Εταιρία, µετά τη µεταφορά του καλυπτοµένου παθόντος ασφαλισµένου στο κατάλληλο, πλησιέστερο προς τον τόπο του περιστατικού Νοσοκοµείο, έχει, εν συνεχεία, το δικαίωµα να µεταφέρει αυτόν σε κατάλληλο πλησιέστερο προς τον τόπο της µόνιµης διαµονής του Νοσοκοµείο, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω µεταφορά επιτρέπεται, κατά την κρίση των θεραπόντων ιατρών του Νοσοκοµείου. Η µεταφορά µπορεί να πραγµατοποιηθεί, ανάλογα µε την περίπτωση, µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο της Εταιρίας ή τρίτων. Στην περίπτωση αυτή, εάν δηλαδή απαιτούνται συνθήκες υγειονοµικής µεταφοράς για τη µετακίνηση του ασφαλιζοµένου, τόσο αυτές, όσο και το κατάλληλο µέσο θα αποφασιστούν από κοινού από τον συντονιστή ιατρό της Εταιρίας και τον ιατρό που επιλήφθηκε του περιστατικού. Επ αυτού διευκρινίζεται ότι εάν για τη µετακίνηση του ασφαλιζοµένου δεν απαιτούνται συνθήκες υγειονοµικής µεταφοράς, η Εταιρία δεν έχει άλλη υποχρέωση αποζηµίωσης του µέσου µετακίνησης, έναντι του ασφαλιζοµένου. Αν όµως, για οποιοδήποτε λόγο, καθίσταται δυσχερής η ανάληψη της έγκαιρης οργάνωσης και πραγµατοποίησης της µεταφοράς από την Εταιρία, η υποχρέωση αυτής περιορίζεται στην αποζηµίωση του καλυπτοµένου παθόντος των εξόδων που θα πραγµατοποιήσει για την κατόπιν υπόδειξης της Εταιρίας υγειονοµική µεταφορά του, κατά τα προαναφερόµενα, µέχρι µεν του ποσού των Ευρώ 400,00 κατ' ανώτατο όριο προκειµένου για µεταφορά εντός της χώρας µόνιµης διαµονής, µέχρι δε του ποσού των Ευρώ 2.000,00 κατ' ανώτατο όριο προκειµένου για µεταφορά από το εξωτερικό στην χώρα µόνιµης διαµονής. Επιπλέον, και µόνο για περιστατικό που συνέβη εκτός της χώρας µόνιµης διαµονής του παθόντος, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. ζ του Άρθρου 1 των Γενικών Όρων, αν ο ασφαλιζόµενος διακοµιστεί από τον τόπο του περιστατικού µε υγειονοµικό µέσο τρίτων σε πλησιέστερο κέντρο Α Βοηθειών προκειµένου να αντιµετωπισθεί άµεσα, η Εταιρία θα αποζηµιώσει το κόστος της διακοµιδής µε την καταβολή ποσού έως (600,00) Ευρώ, κατ ανώτατο όριο. Ρητά ορίζεται ότι η Εταιρία δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συµβεί στον µεταφερόµενο παθόντα συνεπεία της κατάστασης της υγείας του, καθώς οποιαδήποτε µεταφορά ή µετακίνησή του κατά τα ανωτέρω γίνεται πάντα κατόπιν σχετικής υποδείξεως των θεραπόντων ιατρών. ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Η Εταιρία θα παρέχει στον ασφαλιζόµενο µέσω του Συντονιστικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας στην Ελλάδα και σε 24ωρη βάση, ιατρικές συµβουλές σχετικά µε κάθε απρόβλεπτο περιστατικό υγείας που µπορεί να οδηγήσει ή όχι σε υγειονοµική µεταφορά, πληροφορίες υγειονοµικής φύσεως, σχετικά µε τους όρους και προϋποθέσεις υγιεινής που απαιτείται να πληρούνται από τους υγειονοµικούς κανονισµούς της Ελλάδος ή της χώρας στην οποία πρόκειται να ταξιδεύσει (εµβόλια, προληπτικά µέτρα κλπ.) καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά µε εφηµερεύοντα νοσοκοµεία, ιατρούς κλπ. εντός Ελλάδας. ΑΡΘΡΟ 3 ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΟΡΟΥ Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζοµένου, η Εταιρία θα αναλάβει την διεκπεραίωση των απαιτουµένων διαδικασιών για τη µεταφορά της σορού του µέχρι τον τόπο της ταφής του στην χώρα µόνιµης διαµονής του και θα καλύψει τα σχετικά έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων ταρίχευσης, µέχρι µεν του ποσού των Ευρώ 3.500,00, κατ' ανώτατο όριο, προκειµένου για µεταφορά από το εξωτερικό µέχρι τον επιλεγέντα τόπο ταφής στην χώρα µόνιµης διαµονής. Εφόσον ο θάνατος επέλθει στην χώρα µόνιµης διαµονής, η Εταιρία θα καλύψει τα κατά τα ανωτέρω σχετικά έξοδα µεταφοράς της σορού, µέχρι του ποσού των Ευρώ 1000,00 Ευρώ, κατ' ανώτατο όριο. Ρητώς ορίζεται ότι η Εταιρία δεν αναλαµβάνει την µεταφορά σορού σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζοµένου κατά το χρονικό διάστηµα της µετακίνησης του για την πραγµατοποίηση θεραπείας συνεπεία χρόνιας πάθησης. Τέλος, ορίζεται ότι η Εταιρία δεν αναλαµβάνει την µεταφορά σορού σε περίπτωση που ο θάνατος επήλθε µετά την λήξη του παρόντος παρ ότι το περιστατικό όπως ορίζεται στην παρ. ζ του Άρθρου 1 των Γενικών Όρων συνέβη κατά την διάρκεια της ισχύος του. Οποιαδήποτε τυχόν υπέρβαση των ανωτάτων αυτών ορίων θα βαρύνει αποκλειστικά τους στενούς συγγενείς του θανόντος ασφαλιζοµένου. Τα έξοδα ενταφιασµού και τελετής βαρύνουν επίσης αποκλειστικά και µόνο τους στενούς συγγενείς του θανόντος ασφαλιζοµένου και θα καταβάλλονται απ' ευθείας απ' αυτούς χωρίς καµιά ανάµιξη της Εταιρίας. Εφ όσον ο αποβιώσας ασφαλιζόµενος συνοδευόταν από εξαρτηµένα µέλη της οικογενείας του ή από τους γονείς του στην περίπτωση που αποθανών ήταν παιδί, τότε η Εταιρία θα αναλάβει τη µέριµνα και κάλυψη των εξόδων αποκλειστικά και µόνο της επιστροφής στον τόπο της µόνιµης διαµονής τους των λοιπών µη παθόντων ασφαλισµένων, µε αεροπλάνο γραµµής, ή µε άλλο πρόσφορο µέσο.

7 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΗΣ Καλύπτεται η αποζηµίωση συνεπεία κλοπής ή απώλειας µιας (1) µόνο αποσκευής, ήτοι, βαλίτσας ή ταξιδιωτικής τσάντας, ανεξαρτήτως περιεχοµένου, µέχρι το ποσό των 300,00 Ευρώ. Η αίτηση αποζηµίωσης θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται στη µεν περίπτωση απώλειας από επίσηµη έγγραφη επιβεβαίωση του αεροµεταφορέα, στη δε κλοπή από δελτίο συµβάντος της αστυνοµικής αρχής στην οποία δηλώθηκε η κλοπή. εν καλύπτεται από το παρόν άρθρο η κλοπή των παρακάτω αντικειµένων: 1. Χαρτονοµισµάτων, πιστωτικών τίτλων (συναλλαγµατικών, γραµµατίων και επιταγών) αξιόγραφων και χρεογράφων εν γένει και οποιωνδήποτε τίτλων σε διαταγή ανωνύµων ή ονοµαστικών, ταξιδιωτικών επιταγών, εγγράφων, χειρογράφων, υπηρεσιακών εντύπων, διαβατηρίων και εγγράφων αποδεικτικών ταυτότητας. Γνησίων µαργαριταριών, πολυτίµων ή ηµιπολύτιµων λίθων, κοσµηµάτων, πινάκων, χρυσαφικών, ασηµικών, αντικειµένων τέχνης εν γένει. 2. Αρωµάτων, ευπαθών εδωδίµων και κάθε είδους τροφίµων. 3. Αποσκευών χρησιµοποιουµένων για επαγγελµατικούς σκοπούς. 4. Ζηµιές που οφείλονται σε κατάσχεση ή κατακράτηση από τις τελωνειακές αρχές ή από άλλες αρχές. 5. Ζηµιές σε αποσκευές που αποστέλλονται χωρίς συνοδό. ΑΡΘΡΟ 5 ΕΞΟ Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η Εταιρία καλύπτει, µε τον τρόπο που αναφέρεται παρακάτω, τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα για την περίθαλψη του ασφαλιζοµένου σε Νοσοκοµείο εκτός της χώρας µόνιµης διαµονής του και όχι σε εξωτερικά ιατρεία Νοσοκοµείου συνεπεία περιστατικού που συνέβη: α) Για ηµερήσια Νοσήλια (δωµάτιο και τροφή) µέχρι πέντε (5) µέρες, κατ' ανώτατο όριο Ευρώ 200,00/ηµέρα. β) Για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη εντός Νοσοκοµείου, κατ' ανώτατο όριο, Ευρώ 1.000,00. γ) Για αµοιβή χειρουργού, κατ' ανώτατο όριο, Ευρώ 1.000,00. Ως εκ περισσού διευκρινίζεται ότι όλα τα προαναφερόµενα κατά παροχή µεγέθη αποτελούν ανώτατα όρια και καλύπτουν µόνο έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν. Αν ο ασφαλιζόµενος εισπράξει για την ίδια νοσηλεία αποζηµίωση από οποιαδήποτε άλλη πηγή (ασφάλιση ιδιωτική ή κοινωνική, Ταµείο Υγείας κ.λπ.) τότε καταβάλλεται σ' αυτό από την Εταιρία η διαφορά που µπορεί να υπάρχει ανάµεσα στην αποζηµίωση που εισέπραξε και στα ποσά που πράγµατι δαπάνησε. Σε καµιά περίπτωση όµως η διαφορά που θα καταβληθεί δεν µπορεί να υπερβαίνει τα προαναφερόµενα ανώτατα όρια. Η Εταιρία καλύπτει τα νοσήλια (δωµάτιο και τροφή) σε δίκλινο δωµάτιο που πλήρωσε το καλυπτόµενο πρόσωπο για κάθε µέρα της νοσηλείας του µέχρι πέντε (5) µέρες κατ' ανώτατο όριο και για ποσό τη µέρα που να µην υπερβαίνει αυτό που αναφέρεται παραπάνω. Η Εταιρία (µε την προϋπόθεση πώς έγινε νοσηλεία σε Νοσοκοµείο) καλύπτει και τα έξοδα της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και της αµοιβής του χειρουργού πού πραγµατοποιήθηκαν και χρεώθηκαν από το Νοσοκοµείο, καθώς επίσης την αµοιβή της αποκλειστικής νοσοκόµας, εφόσον υπάρχει το σχετικό νόµιµο δικαιολογητικό παραστατικό. Σε περίπτωση που ο ασφαλιζόµενος δεν µπορεί να παράσχει στο Νοσοκοµείο την τυχόν απαιτούµενη εγγύηση για την εισαγωγή του σ' αυτό ή να καταβάλει σ' αυτό τα σχετικά έξοδα µετά τη νοσηλεία του, η Εταιρία, υπό την προϋπόθεση ότι το περιστατικό καλύπτεται από το ασφαλιστήριο αναλαµβάνει την υποχρέωση να παράσχει στο Νοσοκοµείο τη σχετική εγγύηση µέχρι του ποσού των προαναφεροµένων κατά παροχή ανωτάτων ορίων καλυπτοµένων εξόδων, µειωµένου κατά το ποσό των κάθε φύσης φόρων και τελών που παρακρατούνται από την Εταιρία κατά την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης στον ασφαλιζόµενο και στη συνέχεια να καταβάλει απευθείας στο Νοσοκοµείο, αφού λάβει τα σχετικά πρωτότυπα νόµιµα δικαιολογητικά παραστατικά, το ποσό των πραγµατοποιηθέντων σχετικών εξόδων µέχρι τα όρια αυτά για λογαριασµό του ασφαλιζοµένου, εξοφλούµενης κατά το ισόποσο (δηλαδή περιλαµβανοµένου και του ποσού των φόρων και τελών) της υποχρέωσής της έναντι αυτού. Ως εκ περισσού διευκρινίζεται ότι η εξόφληση του υπολοίπου ποσού των εξόδων στο Νοσοκοµείο γίνεται από τον ασφαλιζόµενο. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση από την Εταιρία της προαναφεροµένης εγγύησης καθώς και στη συνέχεια της καταβολής των εξόδων στο Νοσοκοµείο είναι αφ' ενός µεν ο ασφαλιζόµενος να εκφράσει τη σχετική κατά περίπτωση βούλησή του εγγράφως προς το Νοσοκοµείο αµέσως από την εισαγωγή του σ' αυτό, αφ' ετέρου δε να ειδοποιήσει συγχρόνως την Εταιρία για τη βούλησή του αυτή προκειµένου η Εταιρία να ενεργήσει σχετικά. Αν ο ασφαλιζόµενος δεν κάνει χρήση του παραπάνω δικαιώµατος να ζητήσει από την Εταιρία τη για λογαριασµό του απ' ευθείας καταβολή στο Νοσοκοµείο των σχετικών εξόδων κατά τα προαναφερόµενα και καταβάλλει ο ίδιος στο Νοσοκοµείο το ποσό των σχετικών εξόδων, υποχρεούται να προσκοµίσει στην Εταιρία τα σχετικά πρωτότυπα νόµιµα δικαιολογητικά παραστατικά των πραγµατοποιηθέντων εξόδων, προκειµένου να του καταβληθεί η σχετική αποζηµίωση, εντός της προθεσµίας της οριζόµενης στο άρθρο 12 των Γενικών Όρων του ασφαλιστηρίου. Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να εξετάζει, µε έξοδά της και µε γιατρό που η ίδια ορίζει, οποιονδήποτε ασφαλιζόµενο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Τυχόν άρνηση του ασφαλιζοµένου να υποβληθεί στην εξέταση αυτή έχει σαν αποτέλεσµα την απώλεια του δικαιώµατός του για την λήψη των προαναφεροµένων παροχών. εν καλύπτεται από το παρόν άρθρο η εγκυµοσύνη και οι συνέπειες αυτής, καθώς και οι επιπλοκές της και τα επακόλουθα αυτών. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ( ΕΥΡΩ) Εάν επέλθει θάνατος του ασφαλιζοµένου συνεπεία ατυχήµατος, η Εταιρία θα καταβάλει στον δικαιούχο το προβλεπόµενο για την περίπτωση θανάτου ασφαλιστικό ποσό. Προϋπόθεση για την καταβολή του είναι ο θάνατος να επήλθε άµεσα, αυτοτελώς και ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία από ατύχηµα που συνέβη κατά τη διάρκεια της κάλυψης και πάντως µέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο από την ηµέρα του ατυχήµατος. Αν δικαιούχος συντελέσει «εκ προθέσεως» µε οποιοδήποτε τρόπο άµεσα ή έµµεσα, στη συντόµευση της ζωής του ασφαλιζοµένου, η ασφάλιση, ως προς αυτόν, γίνεται αυτοδικαίως άκυρη και ανυπόστατη υπέρ της Εταιρίας και δεν παράγει καµία υποχρέωση σε βάρος της. Απαραίτητα δικαιολογητικά: 1) Ληξιαρχική πράξη θανάτου 2) Πιστοποιητικό θανάτου από ιατρό ή νοσοκοµείο. 3) Πιστοποιητικό της Εφορίας για τη δήλωση του ασφαλιστικού ποσού. 4) Κληρονοµητήριο. 5) Αν για το θάνατο του ασφαλιζοµένου έχει σχηµατισθεί ποινική δικογραφία, πρέπει να προσκοµισθούν και όλα τα σχετικά έγγραφα. Εκτός όµως από τα παραπάνω

8 δικαιολογητικά, η Εταιρία µπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεµελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώµατός του, από το οποίο απορρέει η αξίωση αυτή. εν καλύπτονται: 1. Περιπτώσεις αυτοκτονίας ή απόπειρας αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση (µόνιµη ή προσωρινή)του ασφαλιζόµενου. 2. Περιπτώσεις όπου ο ασφαλιζόµενος πάσχει από παραλυσία, επιληψία, νευρασθένεια ή βρίσκεται σε κατάσταση µέθης σύµφωνα µε το άρθρο 42 του Κ.Ο.Κ. (ως οδηγός αυτοκινήτου) ή είναι αλκοολικός ή τοξικοµανής ή ανάπηρος. 3. Περιπτώσεις που οφείλονται σε ανώτερη βία, όπως σεισµός, πληµµύρα, θύελλα, κατολίσθηση, έκρηξη ηφαιστείου κ.λπ. 4. Περιπτώσεις που οφείλονται σε πόλεµο, πολιτικές ταραχές, τροµοκρατικές ενέργειες, διαταραχές της δηµόσιας τάξης και παρόµοιες ενέργειες ή καταστάσεις. 5. Οι κάθε µορφής νόσοι, ασθένειες ή παθήσεις, έστω και αν χαρακτηρισθούν από το ικαστήριο ως ατυχήµατα. 6. Ατυχήµατα που οφείλονται, άµεσα ή έµµεσα, ολικά ή µερικά, σε σωµατική βλάβη που είχε υποστεί ο ασφαλιζόµενος πριν την ασφάλιση και τα επακόλουθα ή επιπλοκές της. 7. Αεροπορικά ατυχήµατα, εκτός εάν ο ασφαλιζόµενος υποστεί ατύχηµα ως επιβάτης αεροσκάφους αναγνωρισµένης αεροπορικής εταιρίας το οποίο εκτελεί κανονικό δροµολόγιο, τακτικό ή έκτακτο. 8. Ατυχήµατα οφειλόµενα σε συµµετοχή του ασφαλισµένου σε αγώνες, ή επαγγελµατικό αθλητισµό, διαγωνισµούς, συναγωνισµούς, στοιχήµατα, ακροβασίες, δοκιµές οχηµάτων ή µηχανηµάτων ή συσκευών, επικίνδυνες ασκήσεις, πυγµαχία, χιονοδροµία, θαλάσσιο σκι, υποβρύχιες καταδύσεις, ορειβασίες, αναρριχήσεις, µονοµαχία, διαπληκτισµούς, εκτός από τις περιπτώσεις νόµιµης άµυνας. ΑΡΘΡΟ 7 ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Σε περίπτωση περιστατικού όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο (ζ ) του Άρθρου 1 των Γενικών Όρων, εξαιτίας του οποίου ο ασφαλιζόµενος πραγµατοποιήσει έξοδα για ιατρική εξέταση από γιατρό εκτός Νοσοκοµείου, µικροχειρουργική επέµβαση(χωρίς νοσηλεία) ή για αγορά φαρµάκων εκτός Νοσοκοµείου, η Εταιρία θα καλύψει τις δαπάνες αυτές έως του ποσού των 500,00 Ευρώ κατ ανώτατο όριο µε τον ασφαλιζόµενο να επιβαρύνεται τα πρώτα 50,00 Ευρώ ετησίως. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζηµίωση είναι η κατάθεση στην Εταιρία των πρωτοτύπων τιµολογίων παροχής υπηρεσιών και αγοράς των φαρµάκων και της υπογεγραµµένης συνταγής ή γνωµάτευσης ιατρού. Τα έξοδα που καλύπτονται είναι: Αµοιβή χειρουργού Έξοδα χειρουργείου Εργαστηριακές εξετάσεις διάγνωσης Ιατρική επίσκεψη Φάρµακα ΑΡΘΡΟ 8 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΞΙ ΙΟΥ Καλύπτονται τα έξοδα που έχουν πληρωθεί σε πρακτορείο ταξιδίων, σε ποσοστό 75% κατ ανώτατο όριο συνολικά, για προκαταβολή ή εξόφληση προγραµµατισµένου ταξιδιού µε συγκεκριµένη ηµεροµηνία αναχώρησης και επιστρoφής, αν αυτό ακυρωθεί εξαιτίας: Α)Θανάτου στενού συγγενούς(α βαθµού) του ταξιδεύοντος Β)Ατυχήµατος ή αιφνίδιας ασθένειας του ταξιδεύοντος ασφαλιζοµένου η στενού του συγγενούς του Α βαθµού, που επέφερε νοσηλεία και χρειάστηκε αυτή να υπερβεί την ηµεροµηνία αναχώρησης του ταξιδιού. Γ)Καταστροφής της οικίας ή της επιχείρησης του ταξιδεύοντος από σεισµό, πυρκαγιά η πληµµύρα )Καταστροφής της περιοχής του προορισµού σε βαθµό αδυναµίας µετάβασης των µέσων µεταφοράς ή καταστροφής του ξενοδοχείου διαµονής του ταξιδεύοντος από σεισµό, πυρκαγιά ή πληµµύρα. ιευκρινίζεται ότι η παρούσα κάλυψη ισχύει από την έκδοσή της έως το πρώτο check- in του ταξιδιού. Απαραίτητα δικαιολογητικά σχετικά µε την κάλυψη των συγκεκριµένων εξόδων θεωρούνται όλα τα επίσηµα έγγραφα επισήµων αρχών και φορέων που αποδεικνύουν το θάνατο, τη νοσηλεία και τα φυσικά φαινόµενα (καταστροφές) εξαιτίας των οποίων ακυρώθηκε το ταξίδι (Ιατρικές γνωµατεύσεις, εισιτήριο νοσηλείας, πιστοποιητικό θανάτου, εκθέσεις πυροσβεστικης ή αστυνοµίας, αντίγραφο του εισιτηρίου αναχώρησης, κ.λ.π.). Προκειµένου δε για την απόδειξη της καταβολής του ποσού προκαταβολής ή εξόφλησης του ταξιδίου απαιτείται πρωτότυπο τιµολόγιο ή απόδειξη ότι ο ασφαλιζόµενος κατέβαλε στο τουριστικό πρακτορείο το συγκεκριµένο ποσό καθώς και το πρωτότυπο έγγραφο ακύρωσης και το τιµολόγιο για τα έξοδα ακύρωσης που εξέδωσε το ταξιδιωτικό γραφείο. Ειδικές εξαιρέσεις αυτής της Παροχής: Επιπρόσθετα στις Γενικές Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλες τις καλύψεις του παρόντος, όπως ορίζονται στο Άρθρο 10 των παρόντων Γενικών Όρων, οι Ακυρώσεις Ταξιδιού δεν καλύπτονται αν προκληθούν από: α) αισθητική αγωγή, θεραπεία, αντένδειξη ταξιδιού ή εµβολιασµού, το γεγονός ότι είναι αδύνατον να συνεχιστεί η συνιστώµενη προληπτική ιατρική αγωγή σε ορισµένους προορισµούς, β) επιδηµίες, γ) αν ο Ασφαλισµένος δεν υποβάλει τα έγγραφα που απαιτούνται για να επιτραπεί το ταξίδι, όπως διαβατήριο, visa, εισιτήρια, δελτίο ταυτότητας ή πιστοποιητικά εµβολιασµού. δ) διανοητική ή νευρολογική ασθένεια ή άγχος, ε) Ασθένεια ή Τραυµατισµός αν ο Ασφαλισµένος: 1. σκόπευε να ταξιδέψει παρά τις αντίθετες συστάσεις γιατρού, 2. νοσηλεύεται ή είναι σε λίστα αναµονής για να νοσηλευτεί ως εσωτερικός ασθενής νοσοκοµείου ή θεραπευτηρίου, 3. έχει διαγνωστεί ότι έχει κάποια θανατηφόρα ασθένεια. στ) τοκετός ή επιπλοκές τοκετού από τον έβδοµο µήνα, ζ) οποιοδήποτε ποσό το οποίο είναι ανακτήσιµο από ταξιδιωτικό πράκτορα, ταξιδιωτικό γραφείο, αεροπορική εταιρεία ή άλλη πηγή. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΛΥΨΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΟΛΙΚΗΣ Η ΜΕΡΙΚΗΣ) Η µόνιµη ανικανότητα διακρίνεται σε: 1) Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, που επήλθε αποκλειστικά συνεπεία ατυχήµατος και πάντως µέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο από την ηµέρα που συνέβη αυτό και στην οποία περίπτωση η Εταιρία καταβάλλει ολόκληρο το ασφαλιστικό ποσό που προβλέπεται γι' αυτή. Οι περιπτώσεις τέτοιας ανικανότητας είναι περιοριστικά οι εξής: α) Ολική απώλεια της όρασης των δύο οφθαλµών ή της λειτουργίας των δύο βραχιόνων ή των δύο χεριών ή των δύο κνηµών ή των δύο ποδιών ή ενός βραχίονα και µίας κνήµης ή ενός βραχίονα και ενός ποδιού.

9 β) Ανίατη τραυµατική ή µετατραυµατική πάθηση του εγκεφάλου που κάνει τον ταξιδιώτη ισοβίως ανίκανο για κάθε εργασία. γ) Ολική διαρκής παράλυση. 2) Μόνιµη Μερική Ανικανότητα. Κάθε περίπτωση µόνιµης ανικανότητας που επήλθε υπό τις ίδιες παραπάνω προϋποθέσεις και η οποία δεν συνιστά µόνιµη ολική ανικανότητα, εφόσον η ικανότητα του ταξιδιώτη για οποιαδήποτε εργασία µειώνεται αντικειµενικά ισοβίως µερικώς. Σε περίπτωση µόνιµης µερικής ανικανότητας, το ασφαλιστικό ποσό συνίσταται σε ποσοστό του ποσού που προβλέπεται για τη µόνιµη ολική ανικανότητα και καθορίζεται ως εξής: εξιά Αριστερά Ολική απώλεια του βραχίονα ή του 60% χεριού 50% Ολική απώλεια της κίνησης του ώµου 25% 20% Ολική απώλεια της κίνησης του 20% αγκώνα ή του καρπού 15% Ολική απώλεια της κίνησης του 35% αντίχειρα και του δείκτη 25% Ολική απώλεια του αντίχειρα 20% 15% Ολική απώλεια του δείκτη 15% 10% Ολική απώλεια του µέσου ή του 8% παράµεσου 7% Ολική απώλεια του µικρού δακτύλου 7% 6% Ολική απώλεια δύο από τα τελευταία 15% δάκτυλα (µέσο, παράµεσο ή µικρό) 12% Μερικός ακρωτηριασµός του ποδιού µαζί µε όλα τα δάκτυλα 30% Ολική απώλεια της κνήµης ή ποδιού 50% Ολική απώλεια της κίνησης του ισχίου 30% Ολική απώλεια της κίνησης του γονάτου 20% Βράχυνση του ποδιού κατά 5 τουλάχιστον εκατοστά 15% Ολική απώλεια της όρασης του ενός µατιού ή ελάττωση στο µισό της 25% όρασης και των δύο µατιών Ολική και ανίατη απώλεια ακοής και των δύο αυτιών 40% Κάταγµα όχι πορωµένο, του κάτω σαγονιού 25% Αγκύλωση τµήµατος της σπονδυλικής στήλης ε παραµόρφωση 30% Κάταγµα πλευρών µε παραµόρφωση του θώρακα και µε οργανικές ανωµαλίες 10% Σε περίπτωση αποκοπής τµήµατος µόνο δακτύλου χεριού, καταβάλλεται µέρος του ποσού που προβλέπεται για την ολική απώλεια αυτού, ανάλογα µε το σηµείο αποκοπής του δακτύλου. Η πλήρης και η αθεράπευτη απώλεια της ικανότητας λειτουργικής χρήσης ενός οργάνου ή ενός µέλους, το οποίο έτσι γίνεται ισόβια άχρηστο, θεωρείται ως πλήρης απώλεια του οργάνου ή του µέλους. Σε περίπτωση µόνιµης µερικής απώλειας, δηλαδή όταν η χρήση του βλαβέντος οργάνου ή µέλους µερικά µόνο εµποδίζεται, η αποζηµίωση συνίσταται σε ποσοστό του ποσού που προβλέπεται για την περίπτωση ολικής απώλειας ανάλογο µε το βαθµό που εµποδίζεται η χρήση του οργάνου ή του µέλους. Σε κάθε περίπτωση µόνιµης µερικής ανικανότητας που δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, το ποσό της αποζηµίωσης είναι ανάλογο προς τη µείωση της ικανότητας του ασφαλιζοµένου για οποιαδήποτε εργασία, αλλά σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί το προβλεπόµενο ποσό για σωµατική βλάβη της αυτής σοβαρότητας και βαρύτητας. Σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης οργάνου ή µέλους που είναι ήδη άχρηστο πριν από το ατύχηµα, καµιά αποζηµίωση δεν καταβάλλεται για την απώλεια ή βλάβη του οργάνου ή του µέλους αυτού. Αν οι συνέπειες του ατυχήµατος καθίστανται σοβαρότερες λόγω προϋπάρχοντος ελαττώµατος ή αφαίρεσης ή αποκοπής µέλους, η αποζηµίωση υπολογίζεται λαµβανοµένης υπόψη µόνο της βλάβης που επήλθε άµεσα από το ατύχηµα και όχι της µεγαλύτερης βλάβης που προήλθε έµµεσα από την κατάσταση που προϋπήρχε. Σε περίπτωση απώλειας περισσοτέρων οργάνων ή µελών, η οποία δεν συνιστά µόνιµη ολική ανικανότητα κατά τα προαναφερόµενα, το σύνολο της αποζηµίωσης δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να υπερβεί το ολικό ασφαλιστικό ποσό το προβλεπόµενο για την περίπτωση της µόνιµης ολικής ανικανότητας. ΑΡΘΡΟ 10 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ιευκρινίζεται ότι: α) Όπου στο παρόν ασφαλιστήριο αναφέρεται ο όρος «πρόσφορο µέσο», νοείται: αεροπλάνο γραµµής σε οικονοµική θέση, τραίνο ή πλοίο σε Α θέση, λεωφορείο γραµµής ή ταξί και επιλέγεται κάθε φορά από την Εταιρία (Ασφαλιστής), επί τη βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. β) Στα πλαίσια της υπεύθυνης αντιµετώπισης κάθε περιστατικού όλες οι σχετικές µε αυτό τηλεφωνικές επικοινωνίες καταγράφονται στο Συντονιστικό Κέντρο.

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α )

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) FH Smart & Flexi Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και όσα αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας

Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Οδικής Βοήθειας www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Έκδοση 10.2013 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Οδική Βοήθεια INTERAMERICAN. Οι καλύψεις που περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 2.500 2.500 10.000

TRAVEL GUARD EMEA Limited 1.500 1.500 25.000 25.000 50.000 50 50.000 50 50.000 50 2.500 2.500 10.000 ιακοπή / Ακύρωση Ταξιδιού ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Ευρώπη & Υπόλοιπος Κόσµος Πλήρης Ταξιδιωτική Ασφάλιση Για ταξίδια εντός Ελλάδας ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ TRAVEL GUARD EMEA Limited Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD»

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD» ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙ ΙΟΥ MASTERCARD» ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 1. Συµβαλλόµενα Μέρη Λήπτης της Ασφάλισης Ασφαλιστής / Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης. Προσωπικών Ατυχημάτων. & Ασθενειών

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης. Προσωπικών Ατυχημάτων. & Ασθενειών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ οκτ 2008 Σελίδα 1 από 32 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας συγχαίρουμε για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Περιεχόμενα σελ. Γενικοί όροι αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος και λοιπών, προαιρετικά καλυπτόμενων, ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME

ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME Έκδοση 08.2012 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME H ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25 Οµαδικό

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis»

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 155 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008 Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» Η Εταιρία µε στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΡΩΝ ERGO A.A.E.Z.: 19.12/1.9.2013 Συνεργαζόμενων Εταιριών: 100/1.5.2013 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αυτοκινήτου Περιλαμβάνονται το κυρίως σώμα του ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2014 Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οικονομικών Μεταναστών και Αλλοδαπών

Οκτώβριος 2014 Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οικονομικών Μεταναστών και Αλλοδαπών Οκτώβριος 2014 Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οικονομικών Μεταναστών και Αλλοδαπών Ασφάλιση Ατυχημάτων και Υγείας για Οικονομικούς Μετανάστες και Αλλοδαπούς Health insurance for immigrant

Διαβάστε περισσότερα

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 (Annual check-up) 1.8 1.9 / 1.10 1.11 / 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 (Annual check-up) 1.8 1.9 / 1.10 1.11 / 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ KAI ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ CARE 4U Τo ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟ µαρτυρεί ότι σε αντάλλαγµα της πληρωµής στην εταιρεία ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. (που στο εξής θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα