Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.: Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: /H Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Κ. ΠΙΤΤΑΔΑΚΗΣ Τηλέφωνο: Φαξ: Ηλ. Ταχυδρ.: ΑΔΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μετάταξη εκατόν είκοσι δυο (122) εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στις Περ/κές Υπηρεσίες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της χώρας Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296/Α) 2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α) 3. Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α) 4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) 5. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α)

2 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α/2003) και 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α/2005) και ισχύει 7. Το άρθρο 20 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α/2006) 8. Το αρ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/τ.Α/ ) Προεδρικό Διάταγμα Τροποποίηση Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 9. Το αρ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ.Α / ) Προεδρικό Διάταγμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 10. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό-Ελεγχος Δαπανών» 11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»(φ.ε.κ. 98/τ. Α ) 12. Τις αιτήσεις μετάταξης των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση 13. Το γεγονός ότι οι εκπ/κοι που αιτήθηκαν μετάταξη σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης κατέχουν τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας και του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται. 14. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α ) 15. Το αρ /Δ1/ έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης σύμφωνα με το οποίο η εν λόγω Δ/νση εισηγήθηκε στο ΚΥΣΠΕ α) θετικά για την αποδέσμευση των εκπαιδευτικών που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ11 ΚΑΙ ΠΕ06 και β)αρνητικά για την αποδέσμευση των εκπαιδευτικών που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ70 και ΠΕ60, θεωρώντας ως δεδομένο ότι με την ικανοποίηση των συγκεκριμένων μετατάξεων θα δημιουργηθούν κενά στην Α/θμια Εκπ/ση, τα οποία, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα που διέπει την οργανικότητα-δυναμικότητα των σχολικών μονάδων σε σχέση με την ειδικότητα αυτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα οδηγήσουν σε διατάραξη και απορρύθμιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων 16. Την αρ. 11/ Πράξη του ΚΥΣΠΕ σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ όλων των μετατάξεων των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν και μεταφορά της αντίστοιχης πίστωσης στο φορέα μετάταξης 17. Το αρ. Υ.Σ./ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ/ Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 18. Την αρ. 26/ Πράξη του ΚΥΣΔΕ σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ όλων των μετατάξεων σε διοικητικές θέσεις των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν και μεταφορά της αντίστοιχης πίστωσης στο φορέα μετάταξης 19. Την από βεβαίωση της Προέδρου του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ), σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο στην 11 η / συνεδρίαση του γνωμοδότησε θετικά για τις εν λόγω μετατάξεις

3 20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος της Γενικής Κυβέρνησης. Οι δαπάνες μισθοδοσίας θα καλυφθούν με μεταφορά πιστώσεων από τους Ειδικούς Φορείς 210 και 220 στον Ειδικό Φορέα 110 από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Α) μετατάσσουμε τους κατωτέρω είκοσι τρείς (23) μόνιμους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης σε θέσεις κλάδου ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την ίδια σχέση εργασίας, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν και με το βαθμό και το ΜΚ που επίσης κατέχουν, ως ακολούθως: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΛΑΔΟΣ 1. ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ11 2. ΚΑΝΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ06 3. ΜΑΝΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 4. ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ11 6. ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 7. ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ06 8. ΖΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ06 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4 9. ΛΙΑΣΚΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ ΚΑΡΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕ ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΓΟΥΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΜΟΣΧΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ ΞΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΘΩΜΑΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΚΑΛΥΒΙΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΕ11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

5 Β) μετατάσσουμε τους κατωτέρω ογδόντα επτά (87) μόνιμους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπ/σης σε θέσεις κλάδου ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την ίδια σχέση εργασίας, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν και με το βαθμό και το ΜΚ που επίσης κατέχουν, ως ακολούθως: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΚΩΤΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ10 ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ03 ΦΛΕΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ08 ΜΠΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ04.04 ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ08 ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ13 ΚΑΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ05 ΜΟΦΟΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ05 ΠΑΡΙΑΝΟΥ ΘΕΜΙΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ05 ΚΑΥΚΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ09 ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ09 ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Ν.Δ. ΑΘΗΝΩΝ) (Ν.Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ) (Ν.Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ) (Ν.Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ) (Ν.Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ) (Ν.Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ) ΑΧΑΪΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

6 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ11 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ11 ΝΑΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ05 ΧΑΡΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΒΟΥΛΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 ΔΑΒΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ12.10 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΚΑΔΡΗ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ06 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΪΔΕΥΤΟΣ ΠΕ06 ΚΑΡΑΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ09 ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ11 ΚΟΤΖΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕ12.02 ΚΟΥΦΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ05 ΚΥΖΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΕ05 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

7 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ12.03 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ07 ΜΕΛΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ12.01 ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΠΕ09 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΥΡΙΝΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ09 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΠΕ11 ΤΡΕΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ05 ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΕ11 ΤΣΙΜΠΟΥ ΚΟΣΜΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ ΘΩΜΑΗ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΠΕ05 ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 ΚΩΣΤΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.01 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ19 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΕ05 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

8 ΚΑΛΑΪΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙ ΑΓΚΟΠ ΠΕ05 ΚΑΤΣΑΒΑΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ06 ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 ΣΕΜΙΖΟΓΛΟΥ ΜΙΣΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ11 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 ΠΩΠΟΤΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ01 ΤΣΑΡΝΕΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ11 ΔΟΡΙΖΑ ΡΕΒΕΚΚΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ05 ΚΟΤΖΑΤΙΣΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ11 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΓΚΙΓΚΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΜΑΛΕΒΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ11 ΔΕΛΗΧΑΤΖΗ ΠΑΓΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ12.01 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 ΚΑΨΑΛΗ ΧΑΜΑΪΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ09 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

9 ΛΟΥΚΟΥΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ02 ΜΟΥΖΗΘΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ09 ΜΠΟΥΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ01 ΡΑΜΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ09 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ09 ΣΤΑΪΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ10 ΤΕΓΟΥΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ09 ΚΟΥΤΣΟΦΙΤΗΣ ΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ02 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΕ01 ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ07 ΜΟΥΜΟΥΛΕΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ01 ΦΥΛΑΚΤΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ09 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΤΑΪΓΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ11 ΚΑΤΣΑΜΑΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ05 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

10 ΚΕΡΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ09 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΕ05 ΚΑΤΣΕΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ05 ΑΡΣΕΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ10 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ10 ΦΟΥΡΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 ΠΙΣΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ09 ΤΕΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ04 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ /Ν.Δ. ΑΝΑΤ. Γ) μετατάσσουμε τους κατωτέρω δώδεκα (12) μόνιμους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπ/σης σε θέσεις κλάδου ΠΕ ΠΛΗΡ των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την ίδια σχέση εργασίας, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν και με το βαθμό και το ΜΚ που επίσης κατέχουν, ως ακολούθως:

11 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΛΑΔΟΣ 1 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ19 2 ΤΖΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ19 3 ΒΕΛΛΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ19 4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ19 5 ΤΡΥΦΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ19 6 ΤΣΙΦΟΥΝΤΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ19 7 ΠΑΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ19 8 ΚΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ19 9 ΤΣΙΣΠΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ19 10 ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ19 11 ΤΣΑΠΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ19 12 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ19 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

12 Η κατανομή των θέσεων που μεταφέρονται και οι τοποθέτησεις των υπαλλήλων σε συγκεκριμένη Υπηρεσία εντός του Νομού, θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Δ/ντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.). (Αρ. Βεβ. Υ.Δ.Ε. του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων: ) Περίληψη της παρούσας απόφασης να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναπλήρωση αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής.

ΘΕΜΑ: Αναπλήρωση αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής. Να σταλεί και mail ή fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ.16966 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010. Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε.

Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010. Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε. Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010 Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε. της χώρας Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 17 Ιουλίου 009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 64767 /Γ7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχω ση των νέων βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ξενοφώντος 15 Α, 105 57 ΑΘΗΝΑ e-mail : eye-ypepth@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 26-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10493 ΑΠΟΦΑΣΗ

Θεσσαλονίκη 26-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10493 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7253. ΘΕΜΑ : Μετάταξη ιατρικού/οδοντιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού προσωπικού στην 1 η Δ.Υ.Πε. Αττικής.

Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7253. ΘΕΜΑ : Μετάταξη ιατρικού/οδοντιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού προσωπικού στην 1 η Δ.Υ.Πε. Αττικής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 19-03-2014 Αριθ. Πρωτ. : 7253 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 72 22 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Τοποθέτηση Υποδιευθυντών 10/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων όλων των τύπων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας"

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Υποδιευθυντών 10/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων όλων των τύπων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ Α Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ------------ Ταχ. Δ/νση: Δώρου 9 T.K.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014. Αθήνα, 28/2/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8758 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1893 11 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχια κών και τοπικών εφημερίδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3130 26 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1245 22 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας Νά ντης Γαλλίας... 1 Αναγνώριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

Α Προγραμματισμός. Ειδικότερα:

Α Προγραμματισμός. Ειδικότερα: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ):

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737 1. 3468/2006 Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): 1. 1.1. 1.2. : : : :..: : :..: : : :. : : :. : 17738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Διαβάστε περισσότερα