Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης"

Transcript

1 Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ, απφ ηαηξνχο ππεθφνπο ησλ θξαηψλ κειψλ ησλ Eπξσπατθψλ Kνηλνηήησλ, θαζψο θαη ξχζκηζε ζπλαθψλ ζεκάησλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππ αξηζκφλ 75/362, 75/363 ηεο 16/6/1975, 81/1057 ηεο 14/12/1981 θαη 82/76 ηεο 26/1/1982 νδεγίεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ησλ Eπξσπατθψλ Kνηλνηήησλ". Άζκηζη ηοσ ιαηρικού επαγγέλμαηος Άρθρο 2. Γηαηξνί, ππήθννη ησλ Kξαηψλ - κειψλ ησλ Eπξσπατθψλ Kνηλνηήησλ, κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ θαη λα αζθήζνπλ ην ηαηξηθφ επάγγεικα, θαηφπηλ ρνξήγεζεο άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο Eιιεληθήο λνκνζεζίαο. Άρθρο 3. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν άδεηαο απαηηείηαη: α) Aίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, β) Γίπισκα, πηζηνπνηεηηθφ ή άιινο ηαηξηθφο ηίηινο απφ εθείλνπο πνπ κλεκνλεχνληαη ζηα άξζξα 5 θαη 8 ηνπ παξφληνο γηα ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο κε ή ρσξίο εηδηθφηεηα, γ) O ελδηαθεξφκελνο πξέπεη : γα) Nα ζπγθεληξψλεη ηηο ειάρηζηεο πξνππνζέζεηο θαηαξηίζεσο ή ηνπο άιινπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Oδεγία 75/363/EOK ηεο 16/6/1975 γηα ηελ απφθηεζε δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ ή άιισλ ηαηξηθψλ ηίηισλ, γβ) Nα ζπγθεληξψλεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε Nνκνζεζία ηνπ Kξάηνπο-κέινπο πξνειεχζεσο ή θαηαγσγήο, πξνυπνζέζεηο ήζνπο θαη εληηκφηεηαο γηα ηελ είζνδν ηνπ ζην ηαηξηθφ επάγγεικα θαη ηελ άζθεζε απηνχ, γγ) Nα κελ έρεη ηεζεί ππφ δηθαζηηθή απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε ιφγσ έιιεηςεο ζσκαηηθήο ή ςπρηθήο πγείαο γηα έλα απφ ηνπο ιφγνπο, πνπ κλεκνλεχνληαη ζηα άξζξα 1686 θαη 1705 ηνπ A.K., γδ) Nα έρεη ηελ αλαγθαία γλψζε ηεο Eιιεληθήο γιψζζαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο, αλαιακβάλνληαο πξνζσπηθή επζχλε γηα ηνχην κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ N.Γ. 105/1969, δ) Πηζηνπνηεηηθφ ηζαγέλεηαο. Άρθρο Η ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο-κέινπο θαηαγσγήο ή πξνειεχζεσο, απαηηνχκελε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ήζνπο θαη εληηκφηεηαο ηνπ άξζξνπ 3 (πεξίπησζε γβ) ηνπ παξφληνο, γηα ηελ είζνδν θαη ηελ έλαξμε αζθήζεσο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, βεβαηψλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ Κξάηνπο ηνχηνπ. Δάλ θαηά ηε λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο-κέινπο θαηαγσγήο ή πξνειεχζεσο δελ απαηηείηαη απφδεημε ήζνπο θαη εληηκφηεηαο γηα ηελ έλαξμε ηεο αζθήζεσο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή, εάλ ηνχην ιείπεη, ηζφηηκν έγγξαθν, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ Κξάηνπο-κέινπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Η άδεηα δελ ρνξεγείηαη εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε θσιχκαηνο απφ εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην δ' ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Α.Ν. 1565/1939 "Πεξί θψδηθνο αζθήζεσο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο". 2. Δάλ γίλνπλ γλσζηά ζηηο αξκφδηεο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο αζθήζεσο ηνπ Ιαηξηθνχ

2 Δπαγγέικαηνο ζηνπο ππεθφνπο Κξαηψλ-κειψλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ Διιεληθέο αξρέο, ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ έμσ απφ ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ Διιάδα, θαη πνπ κπνξεί αλ έρνπλ ζπλέπεηεο ζηελ αλάιεςε ηεο ζρεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη Διιεληθέο Αξρέο δεηνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα γεγνλφηα απηά απφ ην Κξάηνο-κέινο θαηαγσγήο ή πξνειεχζεσο. Σε πεξίπησζε πνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρνχνπζα Ννκνζεζία ηνπ Κξάηνπο-κέινπο θαηαγσγήο ή πξνειεχζεσο θαη κεηά ζρεηηθή εθηίκεζε, ηα γεγνλφηα απηά ζεκαίλνπλ έιιεηςε ήζνπο θαη εληηκφηεηαο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ Ιαηξηθνχ επαγγέικαηνο ή πξφθεηηαη γηα θαηαδίθε γηα πξάμεηο πνπ κλεκνλεχνληαη ζην εδ. Γ' ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΑΝ 1565/1939, ε αίηεζε γηα ρνξήγεζε αδείαο απνξξίπηεηαη ή, αλ ε άδεηα έρεη ρνξεγεζεί, αλαθαιείηαη. 3. Τα αλσηέξσ αλαθεξφκελα έγγξαθα δελ δχλαληαη λα ππνβιεζν0χλ ζηελ αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε άδεηαο Αξρή, κεηά πάξνδν ηξηψλ κελψλ απφ ηεο εθδφζεψο ηνπο. (Σηο άρθρο 5 μνημονεύονηαι οι ονομαζίες ηων διπλωμάηων ηων Κραηών-μελών ηης ΕΟΚ). Προϋποθέζεις καηαρηίζεως Άρθρο Γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ ηίηισλ γηαηξψλ, πνπ κλεκνλεχνληαη ζηα άξζξν 5 θαη 8 ηνπ παξφληνο, πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο θαηαξηίζεσο ησλ άξζξσλ 1,2,4 θαη 5 ηεο αξηζκ. 75/363/ Oδεγίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ησλ Eπξσπατθψλ Kνηλνηήησλ ή ηνπ άξζξνπ 12 απηνχ. 2. Oη δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ N. 1193/1981 "πεξί ηεο εμ αθξνδηζίσλ λφζσλ πξνζηαζίαο θ.ιπ." εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο γηαηξνχο ππεθφνπο ησλ Kξαηψλ - κειψλ, εθφζνλ ηα δηπιψκαηα, πηζηνπνηεηηθά ή άιινη ηίηινη ηνπο, λεπξνςπρηαηξηθήο ή αθηηλνινγίαο, πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη είηε ζηα άξζξα 2,3 θαη 5 ηεο Oδεγίαο 75/363/EOK είηε ζην άξζξν 12 απηνχ. Άδεια τρηζιμοποιήζεως ηίηλοσ ιαηρικής ειδικόηηηας - Προϋποθέζεις τορηγήζεως ηης άδειας Άρθρο H ρξεζηκνπνίεζε ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο απφ γηαηξνχο ππεθφνπο ησλ Kξαηψλ-κειψλ, πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Eιιάδα γηα άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, επηηξέπεηαη κεηά απφ ρνξήγεζε άδεηαο ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπ ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο. 2. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, πνπ νξίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, απαηηείηαη ν αηηψλ λα έρεη δίπισκα, πηζηνπνηεηηθφ ή άιιν ηίηιν ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο απφ απηνχο πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο, γηα ηελ άζθεζε κίαο απφ ηηο θαηαλνκαδφκελεο ζηελ παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ εηδηθφηεηεο, θαζψο θαη ηελ πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 2 άδεηα άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. (Σηο άρθρο 8 μνημονεύονηαι οι ονομαζίες ηων διπλωμάηων ποσ αναγνωρίζονηαι ζηην Eλλάδα) Xρήζη ηίηλων

3 Άρθρο 9. Γηαηξνί ππήθννη ησλ Kξαηψλ-κειψλ ησλ Eπξσπατθψλ Kνηλνηήησλ, ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη άδεηα εγθαηαζηάζεσο θαη άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ζηελ Eιιάδα κε ή ρσξίο εηδηθφηεηα, θέξνπλ ηνλ ηζρχνληα ζηελ Eιιεληθή Eπηθξάηεηα ηίηιν, πνπ αληηζηνηρεί ζηε γεληθή ή εηδηθή θαηάξηηζή ηνπο θαη δηθαηνχληαη λα θάλνπλ ρξήζε κφλν ηνπ ηίηινπ απηνχ θαη ηεο ζπληκήζεψο ηνπ αλεμάξηεηα απφ ηελ νλνκαζία ηνπ ηίηινπ ηνπο ζην Kξάηνο-κέινο πξνέιεπζεο ή θαηαγσγήο ηνπο. Άρθρο Γηαηξνί ππήθννη Kξαηψλ-κειψλ ησλ Eπξσπατθψλ Kνηλνηήησλ, ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άδεηα άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ αθαδεκατθφ ηίηιν, πνπ αλαγλσξίδεηαη ζε απηνχο, απφ ην Kξάηνο-κέινο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο θαζψο θαη ηεο ζρεηηθήο ζπληκήζεσο ζηε γιψζζα ηνπ Kξάηνπο απηνχ. O ηίηινο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ πξέπεη λα θέξεη ην φλνκα θαη ηνλ ηφπν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ή ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ε νπνία ην ρνξήγεζε. 2. Aλ ε θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αθαδεκατθνχ ηίηινπ ηνπ Kξάηνπο-κέινπο θαηαγσγήο ή πξνειεχζεσο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε κε ηνλ αλαγλσξηδφκελν θαη ρξεζηκνπνηνχκελν ζηελ Eιιάδα ηίηιν άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ν νπνίνο πξνυπνζέηεη ζπκπιεξσκαηηθή θαηάξηηζε ή απφθηεζε εηδηθφηεηαο πνπ δελ έρεη απνθηεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, ν ηχπνο ηνπ ηίηινπ ηνπ Kξάηνπο-κέινπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο γηα άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο αξρή, κε ηελ πεξί ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο πξάμε ή άιιε παξφκνηα. Άρθρο Γηαηξνί ησλ Kξαηψλ-κειψλ ησλ Eπξσπατθψλ Kνηλνηήησλ, ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο θαη νη νπνίνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ ηίηιν ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο, πνπ ρνξεγείηαη ζηε Eιιάδα θαη πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 2 πεξηπηψζεηο α θαη β ηνπ παξφληνο ή πνπ αλ θαη κλεκνλεχεηαη ζηηο δηαηάμεηο απηέο δελ ρνξεγείηαη ζην Kξάηνο-κέινο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο δχλαληαη λα ιάβνπλ ηνλ αλσηέξσ ηίηιν ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ λνκνζεζία δηαδηθαζία εθφζνλ ζπγθεληξψλνπλ ηηο απαξαίηεηεο θαη' απηή πξνυπνζέζεηο. {Σεκείσζε: Βι. Σρεη. Άξζξν 82 παξ. 1 ηνπ Ν. 2071/92, θαησηέξσ} 2. Oη αξκφδηεο Eιιεληθέο αξρέο, επαιεζεχνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηελ δηάξθεηα ηεο θαηάξηηζεο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ παξάγξαθν 1 ππεθφνπο ησλ Kξαηψλ-κειψλ θαη πηζηνπνηείηαη απφ ηα δηπιψκαηα, πηζηνπνηεηηθά ή άιινπο ηίηινπο θαηάξηηζεο, πνπ απνλέκνληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ Kξάηνποκέινπο, θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Eθφζνλ ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαηά ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαηάξηηζε απηή, δελ αληηζηνηρνχλ πξνο εθείλα πνπ απαηηνχληαη ζηελ Eιιάδα, νη αλσηέξσ αξρέο πιεξνθνξνχλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη γηα ηνπο ηνκείο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη. 3. Γηπιψκαηα, πηζηνπνηεηηθά θαη άιινη ηίηινη ηαηξηθήο ή ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο, ππεθφσλ θξαηψλ-κειψλ, πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο νλνκαζίεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 5 θαη 8 απηνχ αλαγλσξίδνληαη σο επαξθή, εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ή νξγαληζκψλ ηνπ Kξάηνπο Mέινπο πνπ ηα ρνξεγεί. Tν πηζηνπνηεηηθφ απηφ βεβαηψλεη φηη απηά ηα δηπιψκαηα, πηζηνπνηεηηθά θαη άιινη ηίηινη ηαηξηθήο ή ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο πηζηνπνηνχλ εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Oδεγίαο 75/363/EOK πνπ αλαθέξεηαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζηα άξζξα 2, 4 ή 6 ηεο νδεγίαο 75/362/EOK θαη φηη

4 εμνκνηνχληαη, απφ ηα Kξάηε-κέιε πνπ ηα ρνξεγνχλ, πξνο ηα δηπιψκαηα, πηζηνπνηεηηθά αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ζηα άξζξα 3,5 ή 7 ηεο Oδεγίαο 75/362/EOK. Kαηοτύρωζη κεκηημένων δικαιωμάηων Άρθρο Γηπιψκαηα, πηζηνπνηεηηθά θαη άιινη ηίηινη γηαηξψλ ππεθφσλ ησλ Kξαηψλ-κειψλ ησλ Eπξσπατθψλ Kνηλνηήησλ, πνπ δφζεθαλ απφ ηα Kξάηε-κέιε θαηαγσγήο ή πξνζέιεπζεο πξηλ αλ ηεζεί ζε εθαξκνγή ε ππ'αξηζκ. 75/363/ νδεγία ηεο EOK ή πνπ πηζηνπνηνχλ εθπαίδεπζε πνπ, ελψ είρε αξρίζεη πξηλ, νινθιεξψζεθε κεηά ηε ζέζε ζε εθαξκνγή ηεο νδεγίαο απηήο αλαγλσξίδνληαη σο επαξθή ζηε Eιιάδα, εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ βεβαίσζε πνπ πηζηνπνηεί φηη νη γηαηξνί απηνί άζθεζαλ ηε ηαηξηθή πξαγκαηηθά θαη λφκηκα επί ηξία ηνπιάρηζηνλ ζπλερή ρξφληα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε πξνεγνχκελσλ απφ ηεο ρνξεγήζεσο ηεο βεβαίσζεο, ρξφλσλ. 2. Γηπιψκαηα, πηζηνπνηεηηθά θαη άιινη ηίηινη ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο γηαηξψλ ππεθφσλ ησλ Kξάησλ-κειψλ ησλ Eπξσπατθψλ Kνηλνηήησλ, πνπ δφζεθαλ απφ ηα Kξάηε-κέιε θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο πξηλ λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ε ππ' αξηζκφλ 75/363/ νδεγία ηεο EOK ή πνπ πηζηνπνηνχλ εθπαίδεπζε πνπ ελψ είρε αξρίζεη πξηλ, νινθιεξψζεθε κεηά ηε ζέζε ζε εθαξκνγή απηήο, θαη πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζην ζχλνιν ησλ ειαρίζησλ απαηηήζεσλ θαηάξηηζεο, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 2,3,4, θαη 5 ηεο αλσηέξσ νδεγίαο, αλαγλσξίδνληαη σο επαξθή ζηελ Eιιάδα, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ηνπ Kξάηνποκέινπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο πνπ λα βεβαηψλεη άζθεζε ηεο εηδηθφηεηαο απηήο, επί ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν πξνο ην δηπιάζην ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ εηδηθήο θαηάξηηζεο ηνπ Kξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ ειαρίζηνπ ρξφλνπ θαηάξηηζεο ηεο εηδηθφηεηαο απηήο, πνπ κλεκνλεχεηαη ζηελ αλσηέξσ νδεγία. Eάλ πξηλ λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ρξεηαδφηαλ ζηε Eιιάδα γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα ειάρηζηε δηάξθεηα θαηάξηηζεο θαηψηεξε απφ εθείλε πνπ κλεκνλεχεηαη ζηα άξζξα 4 θαη 5 ηεο αλσηέξσ νδεγίαο, ε δηαθνξά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηεο πξνβιεπφκελεο ζηελ Eιιάδα ειάρηζηεο δηάξθεηαο θαηάξηηζεο. 3. Γηπιψκαηα, πηζηνπνηεηηθά θαη άιινη ηίηινη, πνπ δφζεθαλ απφ Kξάηε- κέιε ησλ Kξαηψλ-κειψλ ησλ Eπξσπατθψλ Kνηλνηήησλ, πξηλ λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή νη νδεγίεο EOK 75/362 θαη 75/363 θαη πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πεξηιακβαλφκελεο ζηα άξζξα 5 θαη 8 ηνπ παξφληνο θαηνλνκαζίεο, αλαγλσξίδνληαη σο επαξθή, εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ ηζνηηκίαο εθδηδφκελν απφ ηη αξκφδηεο ηνπ Kξάηνποκέινπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο αξρέο. 4. Γηπιψκαηα, πηζηνπνηεηηθά θαη άιινη ηίηινη ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο πνπ πηζηνπνηνχλ εθπαίδεπζε πνπ απνθηήζεθε ζην έδαθνο ηεο πξψελ Λανθξαηηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζην ζχλνιν ησλ ειαρίζησλ απαηηήζεσλ θαηάξηηζεο, νη νπνίνη πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 84/86, αλαγλσξίδνληαη σο επαξθή ζηε Eιιάδα, εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ βεβαίσζε ησλ Aξκνδίσλ Aξρψλ πνπ πηζηνπνηεί: 1. Eθπαίδεπζε πνπ άξρηζε πξηλ απφ ηε εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9 παξ. 1 δεχηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 75/363/E.O.K. 2. Γηθαίσκα άζθεζεο, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εηδηθεπκέλνπ γηαηξνχ, ζην ζχλνιν ηνπ εδάθνπο ηεο Γεξκαλίαο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ηίηινπο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ηηο αξκφδηεο γεξκαληθέο αξρέο θαη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ Π.Γ. 84/86, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. A4/1665/90 Kνηλή Yπνπξγηθή Aπφθαζε.

5 3. Όηη νη γηαηξνί άζθεζαλ ηελ εηδηθφηεηα απηή επί ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν πξνο ην δηπιάζην ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο δηάξθεηαο ηεο εηδηθεπκέλεο θαηάξηηζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 84/96. Δικαιώμαηα και σποτρεώζεις εγκαθιζηαμένων Άρθρο 13. Oη γηαηξνί, ππήθννη ησλ Kξαηψλ-κειψλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Eιιάδα, έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πθηζηακέλεο Eιιεληθήο λνκνζεζίαο θαη ηδηαίηεξα απφ ηε δενληνινγία άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο γηα ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο κε εμαίξεζε ην δηθαίσκα λα εθιέγνληαη κέιε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ Ιαηξηθψλ Σπιιφγσλ. Παροτή σπηρεζιών Άρθρο Γηαηξνί ππήθννη ησλ Kξαηψλ-κειψλ ησλ Eπξσπατθψλ Kνηλνηήησλ, θάηνρνη ησλ δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ ή άιισλ ηαηξηθψλ ηίηισλ κε ή ρσξίο εηδηθφηεηα πνπ κλεκνλεχνληαη ζηα άξζξα 5 θαη 8 ηνπ παξφληνο, κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηηο αληίζηνηρεο πξνο ηνπο ηίηινπο απηνχο ηαηξηθέο ππεξεζίεο αθνχ ππνβάινπλ ζηνλ νηθείν Iαηξηθφ Σχιινγν δήισζε ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, πνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: α) Bεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ Kξάηνπο-κέινπο ηεο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, φηη αζθνχλ λφκηκα ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ε παξνρή ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζην θξάηνο απηφ, β) Bεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ Kξάηνπο-κέινπο ηεο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, φηη έρνπλ δηπιψκαηα, πηζηνπνηεηηθά θαη άιινπο ηίηινπο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζην παξφλ Π.Γ. θαη ηνπο δίλνπλ ην δηθαίσκα λα αζθνχλ ηελ ηαηξηθή ζηελ Eιιάδα. 2. Οη βεβαηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ηζρχνπλ γηα έλα ρξφλν απφ ηεο έθδνζήο ηεο. Σε επείγνπζα πεξίπησζε, νη βεβαηψζεηο απηέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ κέζα ζε 45 κέξεο κεηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Σηελ πεξίπησζε απηή, ζηε δήισζε ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία πνπ δηθαηνινγνχζαλ ην ραξαθηεξηζκφ ηεο πεξίπησζεο σο επείγνπζαο. Άρθρο Πξηλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ν γηαηξφο νθείιεη λα ππνβάιεη ζηνλ νηθείν Iαηξηθφ Σχιινγν ηνπ ηφπνπ παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηελ ππφ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ πξνβιεπφκελε δήισζε ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη: α) Tα αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ γηαηξνχ, β) Tα ζηνηρεία ηνπ αζζελή, ε εκεξνκελία παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ε θχζε θαη δηάξθεηα ηεο ηαηξηθήο πξάμεο ή πξάμεσλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ. Πνιιέο ηαηξηθέο πξάμεηο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην αληηθείκελν κηαο κνλαδηθήο δήισζεο φηαλ αθνξνχλ έλα κφλν αζζελή θαη εθηεινχληαη ζηε δηάξθεηα κηαο πξνζσξηλήο παξακνλήο ζηελ Eιιάδα πνπ δελ μεπεξλά ηηο 4 κέξεο, γ) Tνλ ηφπν παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζα πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζκέλε κνλάδα παξνρήο ππεξεζηψλ ή ην ζπίηη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζζελή γηα ηνλ νπνίν ν γηαηξφο έξρεηαη ζηελ Eιιάδα. H παξνρή ππεξεζηψλ ζε Ξελνδνρείν, νπνηαδήπνηε άιιε ηδησηηθή θαηνηθία, πιελ απηήο ηνπ αζζελή, ή ηαηξείν άιινπ γηαηξνχ, δελ επηηξέπεηαη. 2. Σε εμαηξεηηθέο θαη επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε δήισζε παξνρήο ππεξεζηψλ κπνξεί λα ππνβάιιεηαη κεηά ηελ έλαξμε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πνηέ φκσο κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πέληε επνκέλσλ ηεο έλαξμεο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ εξγαζίκσλ εκεξψλ.

6 Σηελ πεξίπησζε απηή, ε δήισζε πξέπεη λα αλαθέξεη ηα εμαηξεηηθά θαη επείγνληα πεξηζηαηηθά, ηα νπνία επέβαιαλ ηελ έλαξμε ηεο εθηέιεζεο ηεο παξνρήο πξηλ ηεο ππνβνιή απηήο. Δικαιώμαηα και σποτρεώζεις ηων γιαηρών ποσ παρέτοσν σπηρεζίες Άρθρο 16. Oη γηαηξνί ππήθννη ησλ Kξαηψλ-κειψλ, νη νπνίνη παξέρνπλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ηηο ηαηξηθέο ηνπο ππεξεζίεο ζηελ Eιιάδα, έρνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ γηαηξψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη αζθνχλ ην ηαηξηθφ επάγγεικα ζηελ Eιιάδα θαη ηδηαίηεξα εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηήξεζε ησλ δενληνινγηθνχ, επαγγεικαηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ ραξαρηήξα δηαηάμεσλ κε εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εγγξαθή ηνπο ζηνπο ηαηξηθνχο Σπιιφγνπο. Άρθρο 19. Ιαηξφο επαγγεικαηηθά εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Διιάδα γηα άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο δελ κπνξεί λα είλαη ζπγρξφλσο κέινο δχν ή πεξηζζνηέξσλ Ιαηξηθψλ Σπιιφγσλ, Διιεληθψλ ή αιινδαπψλ, ή λα είλαη επαγγεικαηηθά εγθαηεζηεκέλνο θαη ζηελ αιινδαπή.

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ N.Δ. 3366 20/23 Σεπηεμβπίος 1955 (ΦEK A'/ 258) ρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο Άδεια αζκήζευρ ιαηπικού επαγγέλμαηορ Άπθπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 1 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ. 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 I. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθύθιηνο ππ αξηζκ. 18 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014. «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ

Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014. «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014 -ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ- «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Έρνληαο ππόςε: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Κ.Τ.Α. απιθμ. ΕΜΠ5/17.11.2012 Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΔΚ 2456/Β/3-11- 2011) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δληαίνο Καλνληζκφο Παξνρψλ Τγείαο (Δ.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα