ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΣΕΛΙ Α: 1/229

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΛ ΑΕ- ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...3 Β. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...5 Γ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΛ...9 E. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ...13 ΣΤ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΛ...14 I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ...17 II. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ...27 III. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...31 IV. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ...32 V. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ...33 VI. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ...41 VII. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ...69 VIII. ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ...73 IX. ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...82 X. I ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ...86 XI. XII. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ...87 ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ...88 XIII. ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ...90 XIV. XV. XVI. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ...91 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...97 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ XVII. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ XVIII. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ XIX. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ XX. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ XXI. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ XXII. ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΟΛ ΑΕ > 5% ΣΤΙΣ XXIII. ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ XXIV. ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΕΛΙ Α: 2/229

3 Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΛ ΑΕ- ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 A.1.Συνοπτικά Στοιχεία Αποτελεσµάτων (1) χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ Κύκλος Εργασιών , ,46 Μείον : Κόστος Πωληθέντων προ Αποσβέσεων (2) , ,02 Μικτό Αποτέλεσµα προ Αποσβέσεων , ,44 (% επί του κύκλου εργασιών) 36,75% 42,47% Πλέον : Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 1.869, ,26 Σύνολο προ Αποσβέσεων , ,69 (% επί του κύκλου εργασιών) 38,39% 43,76% Μείον : Γενικά Έξοδα ιοίκησης και ιάθεσης προ Αποσβέσεων (2) , ,77 Λειτουργικό Αποτέλεσµα προ Αποσβέσεων 4.078, ,92 (% επί του κύκλου εργασιών) 3,58% 8,33% Πλέον : Καθαρά Έσοδα (Έξοδα), Κέρδη (Ζηµίες) από Συµµετοχές, Χρεόγραφα - Προβλέψεις Υποτίµησης Συµµετοχών και Χρεογράφων (συµψηφιστικά) 646, ,04 Πλέον : Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσµατα 1.325, ,60 Αποτελέσµατα προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 6.051, ,55 Μείον : Τόκοι (Χρεωστικοί - Πιστωτικοί) 798,40 638,19 Αποτελέσµατα προ Αποσβέσεων και Φόρων 5.252, ,36 (% επί του κύκλου εργασιών) 4,61% 11,81% Αποτελέσµατα προ Φόρων Χρήσης 2.008, ,59 (% επί του κύκλου εργασιών) 1,76% 9,77% Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσης 1.925, ,23 (% επί του κύκλου εργασιών) 1,69% 9,70% Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγούµενων χρήσεων (3) (4) 1.925, ,23 (% επί του κύκλου εργασιών) 1,69% 9,70% Συνολικό Μέρισµα 0,00 0,00 Αριθµός Μετοχών τέλους χρήσης (5) Αποτελέσµατα ανά Μετοχή (5) ευρώ ευρώ Αποτελέσµατα Χρήσης προ Αποσβέσεων και Φόρων Χρήσης 0,07 0,19 Αποτελέσµατα Χρήσης προ Φόρων Χρήσης 0,03 0,16 Αποτελέσµατα Χρήσης µετά από Φόρους χρήσης Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγούµενων χρήσεων (3) (4) 0,03 0,16 Μέρισµα ανά Μετοχή 0,00 0,00 (1) Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης 2003 έχουν αναµορφωθεί προκειµένου να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της τρέχουσας χρήσεως Ειδικότερα τα άµεσα έξοδα πωλήσεων της χρήσεως 2003 περιλήφθηκαν στα έξοδα λειτουργίας διάθεσης, αντί του κόστους πωληθέντων µε αναµόρφωση των αντίστοιχων κονδυλίων της χρήσεως 2002, για σκοπούς οµοιόµορφης παρουσίασης µε τον κλάδο. ΣΕΛΙ Α: 3/229

4 (2) Για τον υπολογισµό του Μικτού Αποτελέσµατος προ Αποσβέσεων και του Λειτουργικού Αποτελέσµατος προ Αποσβέσεων έχουν αφαιρεθεί προηγουµένως οι Ενσωµατωµένες Αποσβέσεις από το Κόστος Πωληθέντων, τα Έξοδα ιοίκησης και τα Έξοδα ιάθεσης ως κατωτέρω : Κατανοµή Αποσβέσεων χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ Κόστος Πωληθέντων 1.520,74 898,78 Έξοδα ιοίκησης 935,36 791,75 Έξοδα ιάθεσης 788,23 832,25 α) Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό κόστος 3.244, ,78 β) Μη Ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο 3.244, ,78 (3) Κατά τις χρήσεις 2002 και 2003 δεν υπάρχει διανοµή κερδών σε µέλη.σ. (4) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις (εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., τελών χαρτοσήµου, Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Φ.Μ.Υ., φόρου αµοιβών τρίτων) από τακτικό έλεγχο µέχρι και τη χρήση Τα αποτελέσµατα των τακτικών φορολογικών ελέγχων των χρήσεων µέχρι και το 1998 επιβάρυναν τις χρήσεις µέχρι και το Κατά τον φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 1999 δεν προέκυψαν φορολογικές διαφορές, δεδοµένου ότι οι λογιστικές διαφορές που καταλογίσθηκαν µείωσαν τις φορολογικές ζηµίες χρήσεως Εποµένως δεν υφίσταται επιβάρυνση των αποτελεσµάτων των χρήσεων 2002 και 2003 µε κατανοµή φόρων φορολογικού ελέγχου. Σχετικά ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής στο Πιστοποιητικό Ελέγχου της χρήσεως 2003 σηµειώνει τα ακόλουθα: «Η εταιρεία, έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 1999, µε συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις να µην έχουν καταστεί οριστικές.» Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο Κεφάλαιο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ». (5) Κατά τις χρήσεις 2002 και 2003 δεν συνέτρεξαν λόγοι οι οποίοι να επιβάλλουν τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών. Τα Αποτελέσµατα ανά Μετοχή έχουν υπολογιστεί µε βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. A. 2.Συνοπτικά Στοιχεία Ισολογισµού της ΟΛ ΑΕ χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ Ενεργητικό Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 1.916, ,15 Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 80,81 70,86 Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια , ,79 Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις , ,85 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 360,66 442,86 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού , ,36 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , ,26 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 598, ,02 Σύνολο Ενεργητικού , ,78 Παθητικό Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,84 Προβλέψεις 10,82 3,74 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων , ,14 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,14 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 2.083, ,07 Σύνολο Παθητικού , ,78 Λογιστική Αξία Μετοχής (1) 2,30 2,42 (1) Για τον υπολογισµό της Λογιστικής Αξίας της Μετοχής έχει ληφθεί υπόψη ο αριθµός των µετοχών τέλους χρήσης. ΣΕΛΙ Α: 4/229

5 Β. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η εξέλιξη των βασικότερων χρηµατοοικονοµικών δεικτών της Εταιρείας για τη διετία ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου Εργασιών Εταιρείας 9,02% 8,24% Αποτελεσµάτων Χρήσεως προ Φόρων 111,68% 500,03% Αποτελεσµάτων Χρήσεως µετά από Φόρους Χρήσεως και Αµοιβές.Σ. 111,16% 521,17% Ενσώµατων Παγίων (σε αξία κτήσης) -1,34% 8,39% Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων -3,31% 10,47% ΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ ΟΥΣ (%) Μικτού Αποτελέσµατος προ Αποσβέσεων 36,75% 42,47% Αποτελεσµάτων Χρήσεως προ Φόρων 1,76% 9,77% Αποτελεσµάτων Χρήσεως µετά από Φόρους Χρήσεως και Αµοιβές.Σ. 1,69% 9,70% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%) Αποδοτικότητα Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων 1,13% 6,78% Αποδοτικότητα Μ.Ο. Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων 0,93% 5,36% ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) Απαιτήσεων 160,28 147,14 Προµηθευτών 111,18 76,03 Αποθεµάτων 37,09 26,53 ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 0,23 0,29 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,07 0,11 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Γενική Ρευστότητα 2,28 1,63 Άµεση Ρευστότητα 2,09 1,53 Λειτουργική Ταµειακή Ροή / Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 3,12 25,05 Λειτουργική Ταµειακή Ροή / Σύνολο Φόρων Χρήσεως 31,35 179,39 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Μικτό Αποτέλεσµα προ Αποσβέσεων 1,99% 1,24% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Αποτελέσµατα προ Τόκων Αποσβέσεων και Φόρων 13,75% 4,25% ΣΕΛΙ Α: 5/229

6 Γ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Για την αναµόρφωση των ηµοσιευµένων Αποτελεσµάτων και της Καθαρής Θέσης της ΑΕ ΟΛ των χρήσεων 2002 και 2003 λήφθηκαν υπόψη οι Σηµειώσεις της Εταιρείας και οι Παρατηρήσεις των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που διενέργησαν τον Τακτικό Έλεγχο των εν λόγω χρήσεων, ως ακολούθως: Χρήση Η εταιρεία βασιζόµενη στη γνωµοδότηση αριθµός 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοίκησης και το άρθρο 31 παρ. 1 ιε του Ν.2238/1994, δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν η εταιρεία σχηµάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Ν.2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε χιλ. ευρώ περίπου από το οποίο 386 χιλ. ευρώ αφορά τα αποτελέσµατα χρήσεως και το υπόλοιπο χιλ. ευρώ προηγούµενες χρήσεις. 2. Οι "Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις" αφορούν: α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας χιλ. ευρώ που αποτιµήθηκε στην τρέχουσα αξία σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 2992/2002. β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας , χιλ. ευρώ από τις οποίες δέκα πέντε (15) µε αξία κτήσεως χιλ. ευρώ περίπου ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92) στην αξία κτήσεως τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά, αυτή θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. ευρώ περίπου ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/20, (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και εσωτερικής λογιστικής αξίας ανά συµµετοχή µε βάση τους τελευταίους δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους) θα ήταν µικρότερη κατά , χιλ. ευρώ µε επίπτωση χιλ. ευρώ στα αποτελέσµατα της παρούσης χρήσεως και χιλ. ευρώ των προηγουµένων χρήσεων. 3. Στο λογαριασµό του ενεργητικού ΙΙΙ 1 Μετοχές περιλαµβάνονται και µετοχές δύο (2) εταιρειών αξίας κτήσεως χιλ. ευρώ 816 µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ, οι οποίες αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92) στην αξία κτήσεώς τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά αυτή θα ήταν µικρότερη κατά 99 χιλ. ευρώ περίπου ενώ, σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και εσωτερικής λογιστικής αξίας ανά συµµετοχή) µε βάση τους τελευταίους δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους, θα ήταν µικρότερη κατά 262 χιλ. ευρώ περίπου, µε επίπτωση στα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων. 4. Για την κάλυψη πιθανής ζηµίας από τη ρευστοποίηση επισφαλών, επίδικων και καθυστερηµένων απαιτήσεων συνολικού ποσού χιλ. ευρώ, η εταιρεία έχει σχηµατίσει βάσει του άρθρου 31 παρ. 1θ του ν.2238/1994, πρόβλεψη 759. χιλ. ευρώ. Για τη διαφορά χιλ. ευρώ η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη, σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως 383 χιλ. ευρώ και προηγουµένων χρήσεων χιλ. ευρώ. 5. Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων, περιλαµβάνεται και απαίτηση συνολικού ύψους χιλ. ευρώ από εταιρεία που έχει τεθεί υπό εκκαθάριση για την οποία δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων. 6. Στο λογαριασµό ΙΙΙ 1 του Ενεργητικού "Μετοχές" περιλαµβάνονται και µετοχές εταιρειών εισηγµένων στο ΧΑΑ αξίας χιλ. ευρώ περίπου, που αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Οι διαφορές (ζηµίες) που προέκυψαν από την αποτίµηση αυτή, συνολικού ύψους χιλ. ευρώ (αφού συµψηφίστηκαν µε κέρδη από την αποτίµηση συµµετοχής, εταιρείας µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, ύψους χιλ. ευρώ ), µεταφέρθηκαν απ ευθείας στην καθαρή θέση, µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2992/2002 και δεν έχουν επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης κατά χιλ. ευρώ 7. Η εταιρεία, έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 1999, µε συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2000 έως 2002 να µην έχουν καταστεί οριστικές Χρήση Οι "Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις" περιλαµβάνουν και συµµετοχές σε εταιρείες µη εισηγµένες στο ΧΑΑ συνολικού ύψους 112 εκατ. ευρώ περίπου, από τις οποίες δέκα έξι (16) µε συνολική αξία κτήσεως 87 εκατ. ευρώ περίπου ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές, αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεως τους, και όχι όπως ορίζεται από τις διατάξεις ΚΝ 2190/1920 άρθρο 43 παρ. 6 (στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ τιµής κτήσεως τους και της τρέχουσας τιµής τους). Εάν η αποτίµηση γινόταν µε βάση τις παραπάνω διατάξεις θα προέκυπτε διαφορά υποτίµησης 38 εκατ. ευρώ περίπου, για την οποία δεν σχηµατίσθηκε σχετική πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως 3 εκατ. ευρώ περίπου και προηγουµένων χρήσεων 35 εκατ. ευρώ περίπου. 2.Η εταιρεία δεν επιβάρυνε τα αποτελέσµατα χρήσεως µε ζηµιές αποτίµησης συνολικού ύψους 2,8 εκατ. ευρώ περίπου, των εισηγµένων στο Χ.Α.Α. µετοχών που έχει στο χαρτοφυλάκιό της πριν από την 31η εκεµβρίου 2002, αλλά τις µετέφερε απευθείας σε µείωση των Ιδίων Κεφαλαίων. 3. Για την κάλυψη πιθανής ζηµίας από τη ρευστοποίηση επισφαλών, επίδικων και καθυστερηµένων απαιτήσεων συνολικού ποσού 5,5 εκατ. ευρώ περίπου, η εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη 0,3 εκατ. ευρώ περίπου. Για τη διαφορά 5,2 εκατ. ευρώ η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη, σε βάρος των αποτελεσµάτων προηγουµένων χρήσεων. 4. Στο λογαριασµό ΙΙ(1) «Πελάτες» του Ενεργητικού, περιλαµβάνεται και απαίτηση συνολικού ύψους 5,4 εκατ. ευρώ από συνδεδεµένη εταιρεία που έχει τεθεί υπό εκκαθάριση για την οποία δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων προηγουµένων χρήσεων. 5. Η εταιρεία βασιζόµενη στη γνωµοδότηση αριθµός 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοίκησης και το άρθρο 31 παρ. 1 ιε του Ν.2238/1994, δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν η εταιρεία σχηµάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Ν.2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε 7,6 εκατ. ευρώ µε επίπτωση 0,6 εκατ. ευρώ στα αποτελέσµατα της χρήσεως και 7 εκατ. ευρώ στα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων. 6. Η εταιρεία, έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 1999, µε συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις να µην έχουν καταστεί οριστικές. ΣΕΛΙ Α: 6/229

7 Γ.1.Πίνακας Αναµόρφωσης Αποτελεσµάτων ΟΛ ΑΕ σύµφωνα µε τις Παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ Αποτελέσµατα προ Φόρων βάσει Ισολογισµού 2.008, ,59 Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ 14 του Ν. 2190/1920 ιαφορά από Αποτίµηση Συµµετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 ιαφορά από Αποτίµηση εισηγµένων στο ΧΑΑ χρεογράφων σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 Επισφαλείς, Επίδικες και Καθυστερηµένες Απαιτήσεις Πρόβλεψη για απαίτηση από εταιρεία υπό εκκαθάριση 386,00 600, , , , , , ,00 0,00 Σύνολο Αναµορφώσεων , ,00 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα προ φόρων , ,59 Λοιποί Φόροι Χρήσης 82,89 90,36 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσεως , ,23 Αµοιβές Σ 0,00 0,00 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα µετά από Φόρους χρήσης και Αµοιβές.Σ Φόροι Φορολογικού Ελέγχου στις χρήσεις που αναλογούν , ,23 0,00 0,00 ιανοµή Αµοιβών Σ 0,00 0,00 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσης Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου , ,23 Αριθµός Μετοχών τέλους χρήσης Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα ανά Μετοχή (1) ευρώ ευρώ Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα προ Φόρων -0,31 0,08 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσεως Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσης Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου -0,31 0,07-0,31 0,07 (1) Για τον υπολογισµό των Αναµορφωµένων Αποτελεσµάτων ανά Μετοχή έχει ληφθεί υπόψη ο αριθµός των µετοχών τέλους χρήσης. ΣΕΛΙ Α: 7/229

8 Γ.2.Πίνακας Αναµόρφωσης Καθαρής Θέσης ΟΛ ΑΕ σε χιλ. ευρώ Παρατηρήσεις που αφορούν σε παρελθούσες χρήσεις Αναµορφώσεις Χρήσεως Αναµορφώσεις Χρήσεως Ίδια Κεφάλαια βάσει Ισολογισµού , ,84 Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ 14 του Ν. 2190/1920 ιαφορά από Αποτίµηση Συµµετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 Επισφαλείς, Επίδικες και Καθυστερηµένες Απαιτήσεις Πρόβλεψη για απαίτηση από εταιρεία υπό εκκαθάριση 6.614,00 386,00 600, , , , ,00 383,00 0,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Αναµορφώσεων , , ,00 Αναµορφωµένη Καθαρή Θέση µε Παρατηρήσεις Χρήσεως , ,84 Αριθµός Μετοχών Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής (ευρώ) 2,10 2,37 (1) Για τον υπολογισµό της Αναµορφωµένης Λογιστικής Αξίας της Μετοχής έχει ληφθεί υπόψη ο αριθµός των µετοχών τέλους χρήσης. Γ3. Αναµορφωµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Αποτελεσµάτων Χρήσεως προ Φόρων 58,70% 124,52% Αποτελεσµάτων Χρήσεως µετά από Φόρους Χρήσεως και Αµοιβές.Σ. 58,59% 124,04% ΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ ΟΥΣ (%) Αποτελεσµάτων Χρήσεως προ Φόρων -20,22% 4,58% Αποτελεσµάτων Χρήσεως µετά από Φόρους Χρήσεως και Αµοιβές.Σ. -20,29% 4,51% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%) Αποδοτικότητα Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων -13,93% 3,36% Αποδοτικότητα Μ.Ο. Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων -10,61% 2,52% ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια (1) (2) 0,26 0,30 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,08 0,11 Αναλυτικά οι Σηµειώσεις της Εταιρείας και τα Πιστοποιητικά των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, όπως αναφέρθηκαν στις δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις των χρήσεων 2002 και 2003, οι οποίες αφορούν στα µεγέθη του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων της ΑΕ ΟΛ, παρατίθενται στο Κεφάλαιο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ». ΣΕΛΙ Α: 8/229

9 . ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΛ.1.Συνοπτικά Στοιχεία Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων (1) χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ Κύκλος Εργασιών , ,48 Μείον : Κόστος Πωληθέντων προ Αποσβέσεων (2) , ,12 Μικτό Αποτέλεσµα προ Αποσβέσεων , ,36 % στον Κύκλο Εργασιών 29,34% 34,02% Πλέον: Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 1.826,30 253,82 Σύνολο προ Αποσβέσεων , ,18 % στον Κύκλο Εργασιών 30,05% 34,11% Μείον : Έξοδα ιοίκησης, ιάθεσης, Έρευνας και Ανάπτυξης (2) , ,89 προ Αποσβέσεων % στον Κύκλο Εργασιών 22,23% 24,49% Λειτουργικό Αποτέλεσµα προ Αποσβέσεων (2) , ,29 % στον Κύκλο Εργασιών 7,82% 9,62% Πλέον: Έσοδα από Συµµετοχές & Χρεόγραφα 1.710, ,03 Κέρδη πωλήσεως συµµετοχών και χρεογράφων 658,71 123,14 Μείον: Προβλέψεις Υποτίµησης 1.406,21 0,00 Έξοδα και ζηµιές συµµετοχών και χρεογράφων 0,00 88,82 Πλέον : Έκτακτα και ανόργανα Έσοδα 4.235, ,36 Μείον : Έκτακτα και ανόργανα Έξοδα 4.939, ,40 Αποτελέσµατα προ Τόκων και Αποσβέσεων , ,60 % στον Κύκλο Εργασιών 7,92% 11,10% Πιστωτικοί Τόκοι 243,14 447,02 Χρεωστικοί Τόκοι 3.136, ,76 Αποτελέσµατα προ Φόρων & Αποσβέσεων , ,86 % στον Κύκλο Εργασιών 6,80% 8,90% Μείον: Αποσβέσεις στο Λειτουργικό Κόστος , ,77 Πρόσθετες Αποσβέσεις 0,00 5,27 Αποτελέσµατα προ Φόρων 1.918, ,82 % στον Κύκλο Εργασιών 0,74% 2,65% Μείον : Φόρος Εισοδήµατος 1.231, ,44 ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου (3) 0,00 858,33 ικαιώµατα Μειοψηφίας -312,62-743,76 Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσης, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιώµατα Μειοψηφίας 999, ,82 % στον Κύκλο Εργασιών 0,38% 2,20% Αριθµός Μετοχών τέλους χρήσης Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα ανά Μετοχή (4) ευρώ ευρώ Αποτελέσµατα Χρήσεως προ Αποσβέσεων, Φόρων Χρήσης, Φόρων Φορολογικών Ελέγχων και ικαιωµάτων Μειοψηφίας Αποτελέσµατα Χρήσεως προ Φόρων Χρήσης, Φόρων Φορολογικών Ελέγχων και ικαιωµάτων Μειοψηφίας Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσης, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,24 0,34 0,03 0,10 0,01 0,08 (1) Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης έχουν αναµορφωθεί προκειµένου να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της τρέχουσας χρήσεως. Ειδικότερα τα άµεσα έξοδα πωλήσεων της χρήσεως 2003 περιλήφθηκαν στα έξοδα λειτουργίας διάθεσης, αντί του κόστους πωληθέντων µε αναµόρφωση των αντίστοιχων κονδυλίων της χρήσεως 2002, για σκοπούς οµοιόµορφης παρουσίασης µε τον κλάδο. ΣΕΛΙ Α: 9/229

10 (2) Για τον υπολογισµό του Ενοποιηµένου Μικτού Αποτελέσµατος προ Αποσβέσεων και του Λειτουργικού Αποτελέσµατος προ Αποσβέσεων έχουν αφαιρεθεί προηγουµένως οι Ενσωµατωµένες Αποσβέσεις από το Κόστος Πωληθέντων, τα Έξοδα ιοίκησης και τα Έξοδα ιάθεσης ο επιµερισµός των οποίων έχει ως κατωτέρω ως κατωτέρω : Επιµερισµός Ενοποιηµένων Αποσβέσεων χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ Κόστος Πωληθέντων , ,96 Έξοδα ιοίκησης 2.706, ,38 Έξοδα ιάθεσης 1.214, ,42 α) Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό κόστος , ,77 β) Μη Ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 0,00 5,27 Γενικό Σύνολο , ,03 (3) Οι εταιρείες που συµµετέχουν στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου ΟΛ δεν έχουν υποστεί φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις 2002 και Μέχρι και τη χρήση 2001 έχουν ελεγχθεί φορολογικά οι εταιρείες Εκτυπώσεις IRIS ΑΕΒΕ. Multimedia AE, Ειδικές Εκδόσεις ΑΕ και Νέα Ακτίνα ΑΕ. Σχετικά ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στο Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως 2003 επισηµαίνει ότι «Οι εταιρείες του οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά κυρίως για τις χρήσεις µε συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές να µην έχουν καταστεί οριστικές.» Οι φορολογικές διαφορές που αναφέρονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΑΕ της ύψους 858,33 χιλ. ευρώ αφορούν σε λογιστικοποιηθέντες φόρους φορολογικού ελέγχου των θυγατρικών εταιρειών Εκτυπώσεις IRIS ΑΕΒΕ, Εκτυπώσεις IRIS ΑΕΒΕ. Multimedia AE, Ειδικές Εκδόσεις ΑΕ, Studio ATA AE και Νέα Ακτίνα ΑΕ και αφορούν σε διαφορές φόρων παλαιότερων χρήσεων. Για τον φορολογικό έλεγχο των εταιρειών που συµµετέχουν στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου ΟΛ περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο Κεφάλαιο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ». (4) Κατά τις χρήσεις 2002 και 2003 δεν συνέτρεξαν λόγοι οι οποίοι να επιβάλλουν τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών. Τα Στοιχεία ανά Μετοχή έχουν υπολογιστεί µε βάση το αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. ΣΕΛΙ Α: 10/229

11 .2.Συνοπτικά Στοιχεία Ενοποιηµένης Οικονοµικής Κατάστασης χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 9.895, ,07 Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 198,66 448,95 Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια , ,33 Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις µετά από Προβλέψεις και Οφειλόµενες όσεις , ,31 Συµµετοχές σε Λοιπές Επιχειρήσεις 5.500,00 0,00 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 1.242, ,98 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού , ,57 Αποθέµατα , ,07 Σύνολο Απαιτήσεων , ,05 Σύνολο Χρεογράφων µετά από Προβλέψεις , ,89 ιαθέσιµα 3.003, ,01 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , ,02 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 6.327, ,41 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,07 Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί , ,47 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , ,79 ιαφορές αναπροσαρµογής αξίας περιουσιακών στοιχείων 419,51 419,51 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 0, ,92 Απόσβεση goodwill 0, ,11 Αποθεµατικά Κεφάλαια , ,80 Μείον : Ζηµία από πώληση ή υποτίµηση συµµετοχών & χρεογράφων συµψηφιστικά , ,22 ιαφορές ενοποίησης , ,50 Αποτελέσµατα σε Νέο , ,12 ικαιώµατα µειοψηφίας , ,90 Ίδιες Μετοχές ΟΛ ΑΕ , ,14 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,84 Προβλέψεις 357,45 238,42 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων , ,58 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων , ,08 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 5.332, ,15 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,07 Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί , ,47 Λογιστική Αξία Μετοχής (1) 2,58 2,44 (1) Κατά τις χρήσεις 2002 και 2003 δεν συνέτρεξαν λόγοι οι οποίοι να επιβάλλουν τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών. Η Λογιστική Αξία της Μετοχής έχει υπολογιστεί µε βάση το αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. Τα κονδύλια του ενοποιηµένου ισολογισµού και των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της χρήσεως 2003 δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως 2002 επειδή στη χρήση 2003 η εταιρεία ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε. περιλαµβάνεται στην ενοποίηση για πρώτη φορά και δεν περιλαµβάνονται η εταιρεία ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΦΟΙΝΙΞ ΑΕ στην ενοποίηση της θυγατρικής ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AEBE και η εταιρεία IN TRAVEL AE - λόγω εκκαθάρισης - στην ενοποίηση της θυγατρικής της ΟΛ DIGITAL AE. Επίσης στην τρέχουσα χρήση η θυγατρική ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AEBE συγχώνευσε δια απορροφήσεως την εταιρεία ORAPRESS Α.Ε. µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993. Τέλος σηµειώνεται ότι η εταιρεία ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ αποκτήθηκε τον Ιούνιο 2003 και οι οικονοµικές της καταστάσεις που ενοποιήθηκαν αφορούσαν το Β εξάµηνο του 2003, ενώ η εταιρεία ACTION PLAN H.R. ΑΕΠΑ ενοποιήθηκε (ενώ είχε υπερδωδεκάµηνη χρήση) για το χρονικό διάστηµα που αφορούσε το έτος Αναλυτικά οι θυγατρικές εταιρείες που συµµετείχαν στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου της ΑΕ ΟΛ µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης κατά τις χρήσεις 2002 και 2003 ήταν οι κάτωθι: ΣΕΛΙ Α: 11/229

12 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΕ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Χρήση 2002 Χρήση 2003 % Συµµετοχής της ΑΕ ΟΛ στο κεφάλαιο της θυγατρικής Επωνυµία Ενοποιούµενες Επιχειρήσεις εκτός της µητρικής % Συµµετοχής % Συµµετοχής της ΑΕ ΟΛ στο κεφάλαιο της θυγατρικής Επωνυµία Ενοποιούµενες Επιχειρήσεις εκτός της µητρικής % Συµµετοχής 100,00% MULTIMEDIA AE εν υπάρχει 100,00% MULTIMEDIA AE εν υπάρχει 100,00% ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ " 50,50% NEA AKTINA AE 50,50% NEA AKTINA AE 95,00% STUDIO ATA AE 95,00% STUDIO ATA AE 65,58% ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ 100,00% ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ 50,00% MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 50,00% MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 50,00% 51,00% HEARST ΟΛ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ 50,00% 51,00% HEARST ΟΛ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ 70,00% ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ ΦΟΙΝΙΞ ΑΕ 50,00% 70,00% ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ 85,00% ACTION PLAN AE ACTION PLAN H/R ΑΕ 98,00% EUROSTAR ATEBE ΤΡΙΑΙΝΑ ΤΡΑΒΕΛ-ΣΤ. ΛΑΓΑΣ ΑΤΕΝΕ 99,00% 85,00% ACTION PLAN AE ACTION PLAN H/R ΑΕ 99,00% EXPO PLAN AE 50,00% EXPO PLAN AE 50,00% 75,00% 98,00% EUROSTAR ATEBE ΤΡΙΑΙΝΑ ΤΡΑΒΕΛ-ΣΤ. ΛΑΓΑΣ ΑΤΕΝΕ 75,00% RAMNET AE 100,00% RAMNET AE 100,00% 78,71% ΟΛ DIGITAL AE RAMNET SHOP ΑΕ 100,00% ΝΕΤ ΟΝ LINE AE 100,00% 78,71% ΟΛ DIGITAL AE RAMNET SHOP ΑΕ 100,00% IN TRAVEL AE 100,00% ΝΕΤ ΟΝ LINE AE 100,00% Όλες οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ηµεροµηνία συντάξεως την ηµεροµηνία συντάξεως της µητρικής ( ). ΣΕΛΙ Α: 12/229

13 E. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η εξέλιξη των βασικότερων ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών δεικτών του Οµίλου ΟΛ για τη διετία ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου Εργασιών -3,22% 10,11% Αποτελεσµάτων Χρήσεως προ Φόρων και ικαιωµάτων Τρίτων 106,42% 296,42% Αποτελεσµάτων Χρήσεως µετά από Φόρους Χρήσεως, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιώµατα Τρίτων 103,43% 531,39% Ενσώµατων Παγίων (σε αξία κτήσης) 13,46% 11,81% Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων -0,89% 4,27% ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ ΟΥΣ (%) Μικτού Αποτελέσµατος προ Αποσβέσεων 29,34% 34,02% Αποτελεσµάτων Χρήσεως προ Φόρων και ικαιωµάτων Τρίτων 0,74% 2,65% Αποτελεσµάτων Χρήσεως µετά από Φόρους Χρήσεως, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιώµατα Τρίτων 0,38% 2,20% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%) Αποδοτικότητα Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων 0,95% 4,03% Αποδοτικότητα Μ.Ο. Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων 0,47% 1,83% ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) Απαιτήσεων 157,44 154,34 Προµηθευτών 110,84 82,33 Αποθεµάτων 66,90 58,36 ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα/Ίδια Κεφάλαια 1,07 1,27 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,73 0,88 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Γενική Ρευστότητα 1,59 1,33 Άµεση Ρευστότητα 1,32 1,14 Λειτουργική Ταµειακή Ροή / Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 7,19 3,29 Λειτουργική Ταµειακή Ροή / Σύνολο Φόρων Χρήσεως 18,31 18,86 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Μικτό Αποτέλεσµα προ Αποσβέσεων 4,11% 6,91% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Αποτελέσµατα προ Τόκων Αποσβέσεων και Φόρων 15,23% 21,20% Οι ανωτέρω χρηµατοοικονοµικοί δείκτες παρατίθενται για λόγους πληρότητας της πληροφόρησης, εντούτοις πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα κονδύλια του ενοποιηµένου ισολογισµού και των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της χρήσεως 2003 δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως 2002 επειδή στη χρήση 2003 : Α) περιλαµβάνεται στην ενοποίηση για πρώτη φορά η εταιρεία ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε. (100% θυγατρική της ΑΕ ΟΛ) Β) δεν περιλαµβάνεται η εταιρεία ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΦΟΙΝΙΞ ΑΕ στην ενοποίηση της ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AEBE και Γ) δεν περιλαµβάνεται η εταιρεία IN TRAVEL AE - λόγω εκκαθάρισης - στην ενοποίηση της ΟΛ DIGITAL AE. Επίσης στην τρέχουσα χρήση η θυγατρική ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AEBE συγχώνευσε δι απορροφήσεως την εταιρεία ORAPRESS Α.Ε. µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993. Τέλος σηµειώνεται ότι η εταιρεία ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ αποκτήθηκε τον Ιούνιο 2003 και οι οικονοµικές της καταστάσεις που ενοποιήθηκαν αφορούσαν το Β εξάµηνο του 2003, ενώ η εταιρεία ACTION PLAN H.R. ΑΕΠΑ ενοποιήθηκε (ενώ είχε υπερδωδεκάµηνη χρήση) για το χρονικό διάστηµα που αφορούσε το έτος ΣΕΛΙ Α: 13/229

14 ΣΤ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΛ Για την αναµόρφωση των Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων και της Ενοποιηµένης Καθαρής Θέσης του Οµίλου ΟΛ των χρήσεων 2002 και 2003 λήφθηκαν υπόψη οι Σηµειώσεις της Εταιρείας και οι Παρατηρήσεις των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που διενήργησαν τον Τακτικό Έλεγχο των εν λόγω χρήσεων: Χρήση Οι µετοχές εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, λογαριασµός ΙΙΙ του Ενεργητικού, αξίας χιλ. ευρώ περίπου, αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Οι διαφορές (ζηµίες) που προέκυψαν από την αποτίµηση αυτή, συνολικού ύψους χιλ. ευρώ , αφού συµψηφίστηκαν µε κέρδη από την αποτίµηση συµµετοχής, εταιρείας µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, ύψους χιλ. ευρώ 2.297, µεταφέρθηκαν απ ευθείας στην καθαρή θέση, µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2992/2002 και δεν έχουν επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης κατά χιλ. ευρώ Εταιρείες του οµίλου δεν έχουν διενεργήσει αποσβέσεις επί των ενσωµάτων και ασωµάτων ακινητοποιήσεων χιλ. Ευρώ 1.920, µε επίπτωση τη µη επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της παρούσης χρήσεως κατά χιλ. Ευρώ 450 και χιλ. Ευρώ των αποτελεσµάτων των προηγουµένων χρήσεων (εκ των οποίων χιλ. Ευρώ 933 βασιζόµενες στις διατάξεις του Ν. 2065/1992). 3. Εταιρείες του οµίλου στην προηγούµενη χρήση, σε αντίθεση µε την παρούσα, προέβησαν στην ολοσχερή απόσβεση των εξόδων εγκαταστάσεως και ενσώµατων ακινητοποιήσεων µε συνέπεια την διενέργεια µεγαλύτερων αποσβέσεων κατά χιλ. ευρώ περίπου και την ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της προηγούµενης χρήσης και τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων. 4. Θυγατρική εταιρεία του οµίλου ορθά κεφαλαιοποίησε στην παρούσα χρήση, σε αντίθεση µε την προηγούµενη χρήση, τόκους δανείων κατασκευαστικής περιόδου ύψους χιλ. ευρώ Εάν είχε ακολουθήσει την ίδια λογιστική µέθοδο και στην προηγούµενη χρήση, τα αποτελέσµατα χρήσης θα ήταν αυξηµένα κατά χιλ. ευρώ 600 περίπου. 5. Οι συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις αφορούν: α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας χιλ. ευρώ που αποτιµήθηκε στην τρέχουσα αξία σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 2992/2002. β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας κτήσεως χιλ. ευρώ , από τις οποίες επτά (7) ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές µε αξία κτήσεως χιλ. ευρώ περίπου, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92), στην αξία κτήσεώς τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία µε βάση το άρθρο 106 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, αυτή θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. Ευρώ Στα αποθέµατα εταιρειών του οµίλου περιλαµβάνονται απαξιωµένα και βραδέως κινούµενα αποθέµατα συνολικού ύψους χιλ. ευρώ 800 περίπου, έναντι των οποίων δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη µε συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 7. Για την κάλυψη πιθανής ζηµίας από τη ρευστοποίηση επισφαλών, επίδικων και καθυστερηµένων απαιτήσεων συνολικού ποσού χιλ. ευρώ , οι εταιρείες του οµίλου έχουν σχηµατίσει, βάσει του άρθρου 31 παρ. 1θ του Ν. 2238/1994, πρόβλεψη χιλ. ευρώ Για τη διαφορά χιλ. ευρώ η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη, σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως χιλ. ευρώ και προηγουµένων χρήσεων χιλ. ευρώ Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων, περιλαµβάνεται και απαίτηση συνολικού ύψους χιλ. ευρώ από εταιρεία που έχει τεθεί υπό εκκαθάριση για την οποία δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων. 9. Οι εταιρείες βασιζόµενες στη γνωµοδότηση αριθµός 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοίκησης και το άρθρο 31 παρ. 1 ιε του Ν. 2238/1994, δεν έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού τους λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, εκτός δύο εταιρειών του οµίλου που έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη χιλ. ευρώ 101. Εάν σχηµατιζόταν η πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού, σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Ν. 2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε χιλ. ευρώ από το οποίο χιλ. ευρώ 509 έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσεως και το υπόλοιπο χιλ. ευρώ τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων. 10. Οι εταιρείες του οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά κυρίως για τις χρήσεις µε συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις να µην έχουν καταστεί οριστικές. Χρήση Εταιρείες του οµίλου δεν έχουν διενεργήσει σε προηγούµενες χρήσεις αποσβέσεις επί των ενσωµάτων και ασωµάτων ακινητοποιήσεων συνολικού ύψους εκατ. Ευρώ 1,9 περίπου, µε αποτέλεσµα τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 2. Τα αποτελέσµατα χρήσεως δεν επιβαρύνθηκαν µε την εφάπαξ απόσβεση της χρεωστικής διαφοράς (Goodwill) εκατ. Ευρώ 6,5 περίπου που προέκυψε από την απορρόφηση εταιρείας από θυγατρική. 3. Οι "Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις" περιλαµβάνουν και συµµετοχές σε εταιρείες µη εισηγµένες στο ΧΑΑ συνολικού ύψους εκατ. Ευρώ 12 περίπου, από τις οποίες πέντε (5) µε συνολική αξία κτήσεως εκατ. Ευρώ 9,9 περίπου ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές, αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεως τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ της αξίας κτήσεως και της εσωτερικής λογιστικής τους αξίας µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 θα προέκυπτε ζηµία αποτίµησης συνολικού ύψους Ευρώ 7,5 εκατ περίπου, για την οποία δεν σχηµατίσθηκε σχετική πρόβλεψη σε µείωση των αποτελεσµάτων χρήσεως εκατ. Ευρώ 0,5 περίπου και των αποτελεσµάτων προηγουµένων χρήσεων κατά εκατ. Ευρώ 7 περίπου. 4. Όπως αναφέρεται στη σηµείωση Νο 3 κάτω από τον Ισολογισµό, εταιρείες του οµίλου δεν επιβάρυναν τα αποτελέσµατα χρήσεως µε ζηµιές από πώληση και αποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων συνολικού ύψους εκατ. Ευρώ 4,2 περίπου, αλλά τις µετέφεραν απευθείας σε µείωση των Ιδίων Κεφαλαίων. 5. Στο λογαριασµό του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Αποθέµατα περιλαµβάνονται κατά την 31η εκεµβρίου 2003, βραδέως κινούµενα αποθέµατα συνολικού ύψους εκατ. Ευρώ 1,3 περίπου για τα οποία η Εταιρία δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη υποτίµησής τους, σε µείωση των αποτελεσµάτων χρήσεως εκατ. Ευρώ 0,5 περίπου και των αποτελεσµάτων προηγουµένων χρήσεων κατά εκατ. Ευρώ 0,8 περίπου. 6. Για την κάλυψη πιθανής ζηµίας από τη ρευστοποίηση επισφαλών, επίδικων και σε καθυστέρηση απαιτήσεων συνολικού ποσού εκατ. Ευρώ 18,8 περίπου, η εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη εκατ. Ευρώ 1,1 περίπου. Για τη διαφορά εκατ. Ευρώ 17,7 η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη, σε µείωση των αποτελεσµάτων προηγούµενων χρήσεων. 7. Εταιρείες του οµίλου βασιζόµενες στη γνωµοδότηση αριθµός 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοίκησης και το άρθρο 31 παρ. 1 ιε του Ν.2238/1994, δεν έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού τους λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν σχηµατιζόταν η πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού, σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Ν.2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν στο ποσό των εκατ. Ευρώ 10,5 περίπου από το οποίο ποσό εκατ. Ευρώ 0,5 θα έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσεως και ποσό εκατ. Ευρώ 10 τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων. 8. Στα «Έκτακτα Αποτελέσµατα» περιλαµβάνονται και µη εκκαθαρισµένα έσοδα από ασφαλιστικές αποζηµιώσεις, τα οποία θα έπρεπε να µεταφερθούν στα έσοδα της χρήσης στην οποία η αποζηµίωση θα εκκαθαριστεί και θα εισπραχθεί, µε συνέπεια τα αποτελέσµατα χρήσεως και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά εκατ. Ευρώ 2,1 περίπου. 9. Οι εταιρείες του οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά κυρίως για τις χρήσεις µε συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές να µην έχουν καταστεί οριστικές. ΣΕΛΙ Α: 14/229

15 Ε.1. Πίνακας Αναµόρφωσης Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Οµίλου ΟΛ χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ Αποτελέσµατα προ Φόρων και ικαιωµάτων Μειοψηφίας 1.918, ,82 Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ 14 του Ν. 2190/1920 ιαφορά από Αποτίµηση Συµµετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 ιαφορά από αποτίµηση εισηγµένων στο ΧΑΑ χρεογράφων σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/ ,00 500, ,00 500, , ,00 Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις 450,00 0,00 Πρόβλεψη για απαξιωµένα και βραδέως κινούµενα αποθέµατα 800,00 500,00 Επισφαλείς, Επίδικες και Καθυστερηµένες Απαιτήσεις 8.659,00 0,00 Εφάπαξ απόσβεση της χρεωστικής διαφοράς (Goodwill) 0, ,00 Μη εκκαθαρισµένα έσοδα από ασφαλιστικές αποζηµιώσεις 0, ,00 Σύνολο Αναµορφώσεων , ,00 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα προ Φόρων και ικαιωµάτων Μειοψηφίας , ,18 Μείον : ικαιώµατα Μειοψηφίας -312,62-743,76 Φόροι Χρήσης 1.231, ,44 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου στη χρήση που αναλογούν 0,00 0,00 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσεως, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιώµατα Τρίτων , ,85 Αριθµός Μετοχών τέλους χρήσης Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα ανά Μετοχή ευρώ ευρώ Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα προ Φόρων και ικαιωµάτων Τρίτων -0,35-0,09 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσεως, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιώµατα Τρίτων -0,36-0,09 E2. Πίνακας Αναµόρφωσης Ενοποιηµένης Καθαρής Θέσης Οµίλου ΟΛ σε χιλ. ευρώ Παρατηρήσεις που αφορούν σε παρελθούσες χρήσεις Αναµορφώσεις Χρήσεως Αναµορφώσεις Χρήσεως Ίδια Κεφάλαια βάσει Ισολογισµού , ,84 Μείον: Πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ 14 του Ν. 2190/1920 ιαφορά από Αποτίµηση Συµµετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/ ,00 509,00 500,00 0, ,00 500,00 Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις 1.470,00 450,00 0,00 Πρόβλεψη για απαξιωµένα και βραδέως κινούµενα αποθέµατα 0,00 800,00 500,00 Επισφαλείς, Επίδικες και Καθυστερηµένες Απαιτήσεις 9.041, ,00 0,00 Φόροι Φορολογικού Ελέγχου στη Χρήση που αναλογούν 858,33 0,00 0,00 Μη εκκαθαρισµένα έσοδα από ασφαλιστικές αποζηµιώσεις 0,00 0, ,00 Σύνολο Αναµορφώσεων , ,00 Αναµορφωµένη Ενοποιηµένη Καθαρή Θέση µε Παρατηρήσεις Χρήσεως , ,84 Αριθµός Μετοχών Αναµορφωµένη Ενοποιηµένη Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ευρώ) 2,34 2,39 Αναλυτικά οι Σηµειώσεις της Εταιρείας και τα Πιστοποιητικά των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, όπως αναφέρθηκαν στις δηµοσιευµένες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις των χρήσεων 2002 και 2003 οι οποίες αφορούν στα µεγέθη του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων του Οµίλου ΟΛ παρατίθενται στο Κεφάλαιο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ». ΣΕΛΙ Α: 15/229

16 E3. Αναµορφωµένοι Ενοποιηµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Αποτελεσµάτων Χρήσεως προ Φόρων και ικαιωµάτων Τρίτων 68,87% 74,47% Αποτελεσµάτων Χρήσεως µετά από Φόρους Χρήσεως, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιώµατα Τρίτων ΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ ΟΥΣ (%) 67,53% 73,74% Αποτελεσµάτων Χρήσεως προ Φόρων και ικαιωµάτων Τρίτων -10,08% -2,34% Αποτελεσµάτων Χρήσεως µετά από Φόρους Χρήσεως, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιώµατα Τρίτων ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%) -10,43% -2,49% Αποδοτικότητα Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων -0,14-0,04 Αποδοτικότητα Μ.Ο. Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων -0,06-0,02 ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα/Ίδια Κεφάλαια 1,18 1,29 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,80 0,90 ΣΕΛΙ Α: 16/229

17 I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο Ετήσιο ελτίο περιέχονται οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που προβλέπονται στην απόφαση 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την παροχή τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στους επενδυτές σχετικά µε τις δραστηριότητες της εταιρείας ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη ΑΕ (εφεξής Εταιρεία ή ΟΛ ΑΕ) και του Οµίλου της. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Οικονοµικής ιεύθυνσης της Εταιρείας, Πανεπιστηµίου 18, Αθήνα, στους κ.κ.: Κλεοπάτρα Γλυνού, ιευθύντρια Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης και Εταιρικών Ανακοινώσεων, και Αλέξανδρο Χρηστάκη, ιευθυντή Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας (Π.. 348/1985 και Απόφαση 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς). Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι : Ο κ Στ. Ψυχάρης, Αντιπρόεδρος του.σ. και ιευθύνων Σύµβουλος της ΟΛ ΑΕ, Χρ. Λαδά 3, Αθήνα, τηλ: και Ο κ.. Χατζηκόκκινος, Γενικός Οικονοµικός και ιοικητικός ιευθυντής Οµίλου ΟΛ, Πανεπιστηµίου 18, Αθήνα, τηλ.: Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα Μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι : Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. Σε βάρος της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιριών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων η έκβαση των οποίων θα µπορούσε να έχει ουσιώδεις επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. Εκκρεµείς δίκες κατά της Εταιρείας και κατά των εταιρειών του Οµίλου της, κυρίως από δηµοσιεύµατα στις εφηµερίδες, σε περίπτωση που ευοδωθούν, δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και των εταιρειών του Οµίλου της. ΣΕΛΙ Α: 17/229

18 Ι.1.Τακτικοί - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας και του Οµίλου της Η Εταιρεία ελέγχεται από Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τον έλεγχο των εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων και των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τις χρήσεις που έκλεισαν : την διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Χαράλαµπος Πετρόπουλος (ΑΜΣΟΕΛ 12001), κάτοικος Αθηνών, οϊράνης 152, τηλ , της ελεγκτικής εταιρείας «SOL Ernst & Young ΑΕ». την διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Ευστάθιος Στ. Πρασσάς της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ), κάτοικος Αθηνών, οϊράνης 152, τηλ , και Σοφία Καλοµενίδου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ), κάτοικος Μεταµόρφωσης, 10 ο χιλ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαµίας, τηλ της ελεγκτικής εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε». Οι Σηµειώσεις της Εταιρείας και τα Πιστοποιητικά Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών των χρήσεων 2002 και 2003 περιέχουν τις ακόλουθες παρατηρήσεις: Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2002 της ΑΕ ΟΛ Α. Σηµειώσεις της Εταιρείας 1. Στο λογαριασµό ΙΙΙ 1 του Ενεργητικού "Μετοχές" περιλαµβάνονται και µετοχές εταιρειών εισηγµένων στο ΧΑΑ αξίας χιλ. Ευρώ περίπου, που αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Οι διαφορές (ζηµίες) που προέκυψαν από την αποτίµηση αυτή, συνολικού ύψους χιλ. Ευρώ (αφού συµψηφίστηκαν µε κέρδη από την αποτίµηση συµµετοχής, εταιρείας µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, ύψους χιλ. Ευρώ 2.297), µεταφέρθηκαν απ ευθείας στην καθαρή θέση, µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2992/2002 και δεν έχουν επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης κατά χιλ. Ευρώ Τα αποτελέσµατα της χρήσεως επιβαρύνθηκαν µε αποζηµιώσεις προσωπικού χιλ. ευρώ από τις οποίες χιλ. ευρώ αφορούν το τελευταίο τρίµηνο. 3. Εκκρεµείς δίκες κατά της εταιρείας, κυρίως από δηµοσιεύµατα στις εφηµερίδες, σε περίπτωση που ευοδωθούν, δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Επίσης δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων. 4. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού (µέσος όρος της χρήσεως) 819 άτοµα. 5. Η τελευταία αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας έγινε την εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας. 7. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ.91 ) έχει ως εξής για την χρήση : κωδ χιλ. Ευρώ , κωδ χιλ. Ευρώ 675, κωδ χιλ. Ευρώ και κωδ χιλ. ευρώ Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως έχουν αναµορφωθεί προκειµένου να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε την τρέχουσα χρήση. Β. Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της Ανώνυµης Εταιρείας " ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ" της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η εκεµβρίου Ο έλεγχός µας, στα πλαίσια του οποίου λάβαµε και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων της Εταιρείας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύµων Εταιρειών" και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και το κόστος παραγωγής που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία, προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της εκθέσεως ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγρ. 1 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής: 1. Οι "Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις" αφορούν: α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας χιλ. Ευρώ που αποτιµήθηκε στην τρέχουσα αξία σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 2992/2002. β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας χιλ. Ευρώ , από τις οποίες δέκα πέντε (15) µε αξία κτήσεως χιλ. Ευρώ περίπου ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92) στην αξία κτήσεως τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά, αυτή θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. Ευρώ περίπου ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/20, (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και εσωτερικής λογιστικής αξίας ανά συµµετοχή µε βάση τους τελευταίους δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους) θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. Ευρώ , µε επίπτωση χιλ. Ευρώ στα αποτελέσµατα της παρούσης χρήσεως και χιλ. Ευρώ των προηγουµένων χρήσεων. 2. Στο λογαριασµό του ενεργητικού ΙΙΙ 1 Μετοχές περιλαµβάνονται και µετοχές δύο (2) εταιρειών αξίας κτήσεως χιλ. ευρώ 816 µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ, οι οποίες αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92) στην αξία κτήσεώς τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά αυτή θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. ευρώ 99 περίπου ενώ, σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και εσωτερικής ΣΕΛΙ Α: 18/229

19 λογιστικής αξίας ανά συµµετοχή) µε βάση τους τελευταίους δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους, θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. ευρώ 262 περίπου, µε επίπτωση στα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων. 3. Για την κάλυψη πιθανής ζηµίας από τη ρευστοποίηση επισφαλών, επίδικων και καθυστερηµένων απαιτήσεων συνολικού ποσού χιλ. Ευρώ 5.877, η εταιρεία έχει σχηµατίσει βάσει του άρθρου 31 παρ. 1θ του ν.2238/1994, πρόβλεψη χιλ. Ευρώ 759. Για τη διαφορά χιλ. Ευρώ η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη, σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως χιλ. Ευρώ 383 και προηγουµένων χρήσεων χιλ. Ευρώ Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων, περιλαµβάνεται και απαίτηση συνολικού ύψους χιλ. Ευρώ από εταιρεία που έχει τεθεί υπό εκκαθάριση για την οποία δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων. 5. Η εταιρεία βασιζόµενη στη γνωµοδότηση αριθµός 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοίκησης και το άρθρο 31 παρ. 1 ιε του Ν.2238/1994, δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν η εταιρεία σχηµάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Ν.2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε χιλ Ευρώ περίπου από το οποίο χιλ. Ευρώ 386 αφορά τα αποτελέσµατα χρήσεως και το υπόλοιπο χιλ. Ευρώ προηγούµενες χρήσεις. 6. Η εταιρεία, έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 1999, µε συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2000 έως 2002 να µην έχουν καταστεί οριστικές. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι προαναφερόµενες παρατηρήσεις µας, καθώς και οι παρατιθέµενες από την εταιρεία σηµειώσεις και ιδιαίτερα η σηµείωση υπ αριθµ. 1 σχετικά µε το χειρισµό των διαφορών (ζηµιών) που προέκυψαν από την αποτίµηση των µετοχών εταιρειών εισηγµένων στο ΧΑΑ, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η εκεµβρίου 2002 και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2003 της ΑΕ ΟΛ Α. Σηµειώσεις της Εταιρείας 1. Οι µετοχές εταιρειών εισηγµένες στο ΧΑΑ, που συµπεριλαµβάνονται στους λογαριασµούς ΓΙΙΙ και ΙΙΙ του Ενεργητικού, αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2992/2002. Η καθαρή διαφορά (ζηµία) που προέκυψε από την αποτίµηση αυτή, συνολικού ύψους χιλ. Ευρώ όπως και κατά την προηγούµενη χρήση µεταφέρθηκε απ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. 2. Εκκρεµείς δίκες κατά της εταιρείας, κυρίως από δηµοσιεύµατα στις εφηµερίδες, σε περίπτωση που ευοδωθούν, δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Επίσης δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων. 3. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού (µέσος όρος της χρήσεως) 802 άτοµα. 4. εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας. 5. Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης έχουν αναµορφωθεί προκειµένου να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της τρέχουσας χρήσεως. Ειδικότερα τα άµεσα έξοδα πωλήσεων της χρήσεως 2003 περιλήφθηκαν στα έξοδα λειτουργίας διάθεσης, αντί του κόστους πωληθέντων µε αναµόρφωση των αντίστοιχων κονδυλίων της χρήσεως 2002, για σκοπούς οµοιόµορφης παρουσίασης µε τον κλάδο, 6. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ.91 ) έχει ως εξής για την περίοδο : κωδ χιλ. Ευρώ , κωδ χιλ. Ευρώ 722, κωδ χιλ. Ευρώ και κωδ χιλ. Ευρώ Η τελευταία αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας έγινε την Β. Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της Ανώνυµης Εταιρείας " ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε." της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η εκεµβρίου Ο έλεγχός µας, στα πλαίσια του οποίου λάβαµε και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων της εταιρείας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιρειών και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Τέθηκαν στη διάθεση µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και το κόστος παραγωγής που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της εκθέσεως ιαχειρίσεως του ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1. Οι "Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις" περιλαµβάνουν και συµµετοχές σε εταιρείες µη εισηγµένες στο ΧΑΑ συνολικού ύψους εκατ. Ευρώ 112 περίπου, από τις οποίες δέκα έξι (16) µε συνολική αξία κτήσεως εκατ. Ευρώ 87 περίπου ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές, αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεως τους, και όχι όπως ορίζεται από τις διατάξεις ΚΝ 2190/1920 άρθρο 43 παρ. 6 (στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ τιµής κτήσεως τους και της τρέχουσας τιµής τους). Εάν η αποτίµηση γινόταν µε βάση τις παραπάνω διατάξεις θα προέκυπτε διαφορά υποτίµησης εκατ. Ευρώ 38 περίπου, για την οποία δεν σχηµατίσθηκε σχετική πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως εκατ. Ευρώ 3 περίπου και προηγουµένων χρήσεων εκατ. Ευρώ 35 περίπου. 2. Όπως αναφέρεται στη σηµείωση Νο 1 κάτω από τον Ισολογισµό, η εταιρεία δεν επιβάρυνε τα αποτελέσµατα χρήσεως µε ζηµιές αποτίµησης συνολικού ύψους εκατ. Ευρώ 2,8 περίπου, των εισηγµένων στο Χ.Α.Α. µετοχών που έχει στο χαρτοφυλάκιό της πριν από την 31η εκεµβρίου 2002, αλλά τις µετέφερε απευθείας σε µείωση των Ιδίων Κεφαλαίων. 3. Για την κάλυψη πιθανής ζηµίας από τη ρευστοποίηση επισφαλών, επίδικων και καθυστερηµένων απαιτήσεων συνολικού ποσού εκατ. Ευρώ 5,5 περίπου, η εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη εκατ. Ευρώ 0,3 περίπου. Για τη διαφορά εκατ. Ευρώ 5,2 η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη, σε βάρος των αποτελεσµάτων προηγουµένων χρήσεων. 4. Στο λογαριασµό ΙΙ(1) «Πελάτες» του Ενεργητικού, περιλαµβάνεται και απαίτηση συνολικού ύψους εκατ. Ευρώ 5,4 από συνδεδεµένη εταιρεία που έχει τεθεί υπό εκκαθάριση για την οποία δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων προηγουµένων χρήσεων. 5. Η εταιρεία βασιζόµενη στη γνωµοδότηση αριθµός 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοίκησης και το άρθρο 31 παρ. 1 ιε του Ν.2238/1994, δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για ΣΕΛΙ Α: 19/229

20 συνταξιοδότηση. Εάν η εταιρεία σχηµάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Ν.2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε εκατ. Ευρώ 7,6 µε επίπτωση εκατ. Ευρώ 0,6 στα αποτελέσµατα της χρήσεως και εκατ. Ευρώ 7 στα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων. 6. Η εταιρεία, έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 1999, µε συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις να µην έχουν καταστεί οριστικές. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν, µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι προαναφερόµενες παρατηρήσεις µας καθώς και οι παρατιθέµενες από την εταιρεία σηµειώσεις κάτω από τον Ισολογισµό, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η εκεµβρίου 2003 και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2002 Οµίλου ΟΛ Α. Σηµειώσεις της Εταιρείας 1. Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση είναι : α) ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AEBE (ενοποιηµένος), β) MULTIMEDIA AE, γ) STUDIO ATA ΑΕ, δ) ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ, ε) ΟΛ DIGITAL AE (ενοποιηµένος), στ) HEARST ΟΛ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ, ζ) MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ, η) EUROSTAR ATEBE (ενοποιηµένος), θ) ACTION PLAN AE (ενοποιηµένος), ι) ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ και ια) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ. Τα κονδύλια του παρόντος ενοποιηµένου ισολογισµού και των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσεως δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως επειδή στη παρούσα χρήση οι εταιρείες ACTION PLAN HR ΑΕΠΑ, θυγατρική της ACTION PLAN A.E., και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ, περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αντίθετα δεν περιλαµβάνεται η εταιρεία ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στην ενοποίηση της θυγατρικής ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AEBE. 2. Οι µετοχές εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, λογαριασµός ΙΙΙ του Ενεργητικού, αξίας χιλ. Ευρώ περίπου, αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Οι διαφορές (ζηµίες) που προέκυψαν από την αποτίµηση αυτή, συνολικού ύψους χιλ. Ευρώ , αφού συµψηφίστηκαν µε κέρδη από την αποτίµηση συµµετοχής, εταιρείας µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, ύψους χιλ. Ευρώ 2.297, µεταφέρθηκαν απ ευθείας στην καθαρή θέση, µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2992/2002 και δεν έχουν επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης κατά χιλ. Ευρώ Εκκρεµείς δίκες κατά των εταιρειών του οµίλου, κυρίως από δηµοσιεύµατα στις εφηµερίδες, σε περίπτωση που ευοδωθούν, δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία των εταιρειών του οµίλου. Επίσης δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων. 4. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού (µέσος όρος της χρήσεως) άτοµα. 5. Η τελευταία αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων των εταιρειών του οµίλου έγινε την Επί ακινήτων θυγατρικής έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ύψους χιλ. Ευρώ για εξασφάλιση µακροπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού ύψους χιλ. Ευρώ Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως έχουν αναµορφωθεί προκειµένου να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε εκείνα της τρέχουσας χρήσης. Β. Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ελέγξαµε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του κωδ. Ν. 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιρειών», των δωδέκατο ενοποιηµένο ισολογισµό και την Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων, καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της «ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» και των θυγατρικών της για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου Εφαρµόσαµε τις διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για το σκοπό του ελέγχου µας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Ενοποιηµένης Εκθέσεως ιαχειρίσεως µε τις παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων επιχείρησης που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύει ποσοστό 0,5 % και 0,39 % των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών. Οι καταστάσεις αυτές έχουν ελεγχθεί από άλλο αναγνωρισµένο ελεγκτή στο πιστοποιητικό ελέγχου του οποίου βασιστήκαµε για να εκφράσουµε τη γνώµη µας που ακολουθεί, στο µέτρο που αυτή σχετίζεται µε τα περιλαµβανόµενα στην ενοποίηση κονδύλια της πιο πάνω επιχειρήσεως. Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται και οικονοµικές καταστάσεις που δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό 3,72 % και 4,25 % των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών. Από τον έλεγχό µας αυτό προέκυψαν τα εξής : 1. Εταιρείες του οµίλου δεν έχουν διενεργήσει αποσβέσεις επί των ενσωµάτων και ασωµάτων ακινητοποιήσεων χιλ. Ευρώ 1.920, µε επίπτωση τη µη επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της παρούσης χρήσεως κατά χιλ. Ευρώ 450 και χιλ. Ευρώ των αποτελεσµάτων των προηγουµένων χρήσεων (εκ των οποίων χιλ. Ευρώ 933 βασιζόµενες στις διατάξεις του Ν. 2065/1992). 2. Εταιρείες του οµίλου στην προηγούµενη χρήση, σε αντίθεση µε την παρούσα, προέβησαν στην ολοσχερή απόσβεση των εξόδων εγκαταστάσεως και ενσώµατων ακινητοποιήσεων µε συνέπεια την διενέργεια µεγαλύτερων αποσβέσεων κατά χιλ. Ευρώ περίπου και την ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της προηγούµενης χρήσης και τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων. 3. Θυγατρική εταιρεία του οµίλου ορθά κεφαλαιοποίησε στην παρούσα χρήση, σε αντίθεση µε την προηγούµενη χρήση, τόκους δανείων κατασκευαστικής περιόδου ύψους χιλ. Ευρώ Εάν είχε ακολουθήσει την ίδια λογιστική µέθοδο και στην προηγούµενη χρήση, τα αποτελέσµατα χρήσης θα ήταν αυξηµένα κατά χιλ. Ευρώ 600 περίπου. 4. Οι συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις αφορούν: α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας χιλ. Ευρώ που αποτιµήθηκε στην τρέχουσα αξία σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 2992/2002. β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας κτήσεως χιλ. Ευρώ , από τις οποίες επτά (7) ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές µε αξία κτήσεως χιλ. Ευρώ περίπου, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92), στην αξία κτήσεώς τους. ΣΕΛΙ Α: 20/229

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ENOΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΕ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ MULTIMEDIA AE, ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ A.E., STUDIO ΑΤΑ ΑΕ, ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ, MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ, HEARST

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ "ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ" Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την τιµή να υποβάλουµε στη Γενική Συνέλευση, τις συνταχθείσες βάσει του Νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Τα ποσοστά συμμετοχής μας και η οικονομική αξία κάθε μετοχής στις ανωτέρω εταιρείες την 31/12/2005 είναι ως κάτωθι: Ποσοστό Συμμετοχής

Τα ποσοστά συμμετοχής μας και η οικονομική αξία κάθε μετοχής στις ανωτέρω εταιρείες την 31/12/2005 είναι ως κάτωθι: Ποσοστό Συμμετοχής "ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ" Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να υποβάλουμε στη Γενική Συνέλευση, τις συνταχθείσες βάσει του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2005 3 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει µε ενηµέρωση µέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ-ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε (δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ Α.Ε.) ΕΔΡΑ : ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου,οικοδομικό τετράγωνο 48 Α του Δήμου Εχεδώρου Α.Μ.Α.Ε. : 25847/62/B/92/83 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2006 4. Πιστωτικοί τόκοι 13.445,31 16.337,73 Ο Πρόεδρος του.σ.

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2006 4. Πιστωτικοί τόκοι 13.445,31 16.337,73 Ο Πρόεδρος του.σ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ AUDATEX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 σε 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) Αρ.Μ.Α.Ε. 39529/01/Β/97/608

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΓΩΝΗ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 123265904000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47519/62/Β/00/0295 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης ΧΡΗΣHΣ 2014 ΧΡΗΣHΣ 2013 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

, ,11 14

, ,11 14 VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 16η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Αθήνα Α.Μ.Α.Ε 20264 / 05 / Β / 89 / 008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 205/15-7-1998) ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ > ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38757/72/Β/97/23... ( Βάση των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... 3 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ... 6 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ... 8 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ... 9 5 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ, ΕΤΕΜ Α.Ε., ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε., BLYTHE LIMITED, ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε., ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε., BRIDGNORTH ALUMINIUM

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ > ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38757/72/Β/97/23... ( Βάση των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α» Α.Μ.Α.Ε /11/Β/23 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α» Α.Μ.Α.Ε /11/Β/23 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α» Α.Μ.Α.Ε. 64940/11/Β/23 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΤΕΤΡΑΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ν.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣ. Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣ. Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης Μείον: αποσβέσεις Αναπόσβεστη άξια Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις Αξία κτήσης Μείον:αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ:

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39783/65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: 054424221000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε.

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... - 3-2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ... - 6-3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ... - 8-4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ... - 10-5 ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ.

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ. ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.ΑΕ 25229 / 70 / Β / 91 / 33 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα