ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΣΕΛΙ Α: 1/229

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΛ ΑΕ- ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...3 Β. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...5 Γ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΛ...9 E. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ...13 ΣΤ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΛ...14 I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ...17 II. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ...27 III. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...31 IV. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ...32 V. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ...33 VI. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ...41 VII. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ...69 VIII. ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ...73 IX. ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...82 X. I ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ...86 XI. XII. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ...87 ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ...88 XIII. ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ...90 XIV. XV. XVI. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ...91 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...97 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ XVII. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ XVIII. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ XIX. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ XX. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ XXI. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ XXII. ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΟΛ ΑΕ > 5% ΣΤΙΣ XXIII. ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ XXIV. ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΕΛΙ Α: 2/229

3 Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΛ ΑΕ- ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 A.1.Συνοπτικά Στοιχεία Αποτελεσµάτων (1) χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ Κύκλος Εργασιών , ,46 Μείον : Κόστος Πωληθέντων προ Αποσβέσεων (2) , ,02 Μικτό Αποτέλεσµα προ Αποσβέσεων , ,44 (% επί του κύκλου εργασιών) 36,75% 42,47% Πλέον : Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 1.869, ,26 Σύνολο προ Αποσβέσεων , ,69 (% επί του κύκλου εργασιών) 38,39% 43,76% Μείον : Γενικά Έξοδα ιοίκησης και ιάθεσης προ Αποσβέσεων (2) , ,77 Λειτουργικό Αποτέλεσµα προ Αποσβέσεων 4.078, ,92 (% επί του κύκλου εργασιών) 3,58% 8,33% Πλέον : Καθαρά Έσοδα (Έξοδα), Κέρδη (Ζηµίες) από Συµµετοχές, Χρεόγραφα - Προβλέψεις Υποτίµησης Συµµετοχών και Χρεογράφων (συµψηφιστικά) 646, ,04 Πλέον : Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσµατα 1.325, ,60 Αποτελέσµατα προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 6.051, ,55 Μείον : Τόκοι (Χρεωστικοί - Πιστωτικοί) 798,40 638,19 Αποτελέσµατα προ Αποσβέσεων και Φόρων 5.252, ,36 (% επί του κύκλου εργασιών) 4,61% 11,81% Αποτελέσµατα προ Φόρων Χρήσης 2.008, ,59 (% επί του κύκλου εργασιών) 1,76% 9,77% Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσης 1.925, ,23 (% επί του κύκλου εργασιών) 1,69% 9,70% Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγούµενων χρήσεων (3) (4) 1.925, ,23 (% επί του κύκλου εργασιών) 1,69% 9,70% Συνολικό Μέρισµα 0,00 0,00 Αριθµός Μετοχών τέλους χρήσης (5) Αποτελέσµατα ανά Μετοχή (5) ευρώ ευρώ Αποτελέσµατα Χρήσης προ Αποσβέσεων και Φόρων Χρήσης 0,07 0,19 Αποτελέσµατα Χρήσης προ Φόρων Χρήσης 0,03 0,16 Αποτελέσµατα Χρήσης µετά από Φόρους χρήσης Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγούµενων χρήσεων (3) (4) 0,03 0,16 Μέρισµα ανά Μετοχή 0,00 0,00 (1) Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης 2003 έχουν αναµορφωθεί προκειµένου να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της τρέχουσας χρήσεως Ειδικότερα τα άµεσα έξοδα πωλήσεων της χρήσεως 2003 περιλήφθηκαν στα έξοδα λειτουργίας διάθεσης, αντί του κόστους πωληθέντων µε αναµόρφωση των αντίστοιχων κονδυλίων της χρήσεως 2002, για σκοπούς οµοιόµορφης παρουσίασης µε τον κλάδο. ΣΕΛΙ Α: 3/229

4 (2) Για τον υπολογισµό του Μικτού Αποτελέσµατος προ Αποσβέσεων και του Λειτουργικού Αποτελέσµατος προ Αποσβέσεων έχουν αφαιρεθεί προηγουµένως οι Ενσωµατωµένες Αποσβέσεις από το Κόστος Πωληθέντων, τα Έξοδα ιοίκησης και τα Έξοδα ιάθεσης ως κατωτέρω : Κατανοµή Αποσβέσεων χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ Κόστος Πωληθέντων 1.520,74 898,78 Έξοδα ιοίκησης 935,36 791,75 Έξοδα ιάθεσης 788,23 832,25 α) Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό κόστος 3.244, ,78 β) Μη Ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο 3.244, ,78 (3) Κατά τις χρήσεις 2002 και 2003 δεν υπάρχει διανοµή κερδών σε µέλη.σ. (4) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις (εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., τελών χαρτοσήµου, Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Φ.Μ.Υ., φόρου αµοιβών τρίτων) από τακτικό έλεγχο µέχρι και τη χρήση Τα αποτελέσµατα των τακτικών φορολογικών ελέγχων των χρήσεων µέχρι και το 1998 επιβάρυναν τις χρήσεις µέχρι και το Κατά τον φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 1999 δεν προέκυψαν φορολογικές διαφορές, δεδοµένου ότι οι λογιστικές διαφορές που καταλογίσθηκαν µείωσαν τις φορολογικές ζηµίες χρήσεως Εποµένως δεν υφίσταται επιβάρυνση των αποτελεσµάτων των χρήσεων 2002 και 2003 µε κατανοµή φόρων φορολογικού ελέγχου. Σχετικά ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής στο Πιστοποιητικό Ελέγχου της χρήσεως 2003 σηµειώνει τα ακόλουθα: «Η εταιρεία, έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 1999, µε συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις να µην έχουν καταστεί οριστικές.» Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο Κεφάλαιο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ». (5) Κατά τις χρήσεις 2002 και 2003 δεν συνέτρεξαν λόγοι οι οποίοι να επιβάλλουν τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών. Τα Αποτελέσµατα ανά Μετοχή έχουν υπολογιστεί µε βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. A. 2.Συνοπτικά Στοιχεία Ισολογισµού της ΟΛ ΑΕ χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ Ενεργητικό Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 1.916, ,15 Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 80,81 70,86 Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια , ,79 Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις , ,85 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 360,66 442,86 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού , ,36 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , ,26 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 598, ,02 Σύνολο Ενεργητικού , ,78 Παθητικό Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,84 Προβλέψεις 10,82 3,74 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων , ,14 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,14 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 2.083, ,07 Σύνολο Παθητικού , ,78 Λογιστική Αξία Μετοχής (1) 2,30 2,42 (1) Για τον υπολογισµό της Λογιστικής Αξίας της Μετοχής έχει ληφθεί υπόψη ο αριθµός των µετοχών τέλους χρήσης. ΣΕΛΙ Α: 4/229

5 Β. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η εξέλιξη των βασικότερων χρηµατοοικονοµικών δεικτών της Εταιρείας για τη διετία ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου Εργασιών Εταιρείας 9,02% 8,24% Αποτελεσµάτων Χρήσεως προ Φόρων 111,68% 500,03% Αποτελεσµάτων Χρήσεως µετά από Φόρους Χρήσεως και Αµοιβές.Σ. 111,16% 521,17% Ενσώµατων Παγίων (σε αξία κτήσης) -1,34% 8,39% Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων -3,31% 10,47% ΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ ΟΥΣ (%) Μικτού Αποτελέσµατος προ Αποσβέσεων 36,75% 42,47% Αποτελεσµάτων Χρήσεως προ Φόρων 1,76% 9,77% Αποτελεσµάτων Χρήσεως µετά από Φόρους Χρήσεως και Αµοιβές.Σ. 1,69% 9,70% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%) Αποδοτικότητα Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων 1,13% 6,78% Αποδοτικότητα Μ.Ο. Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων 0,93% 5,36% ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) Απαιτήσεων 160,28 147,14 Προµηθευτών 111,18 76,03 Αποθεµάτων 37,09 26,53 ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 0,23 0,29 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,07 0,11 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Γενική Ρευστότητα 2,28 1,63 Άµεση Ρευστότητα 2,09 1,53 Λειτουργική Ταµειακή Ροή / Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 3,12 25,05 Λειτουργική Ταµειακή Ροή / Σύνολο Φόρων Χρήσεως 31,35 179,39 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Μικτό Αποτέλεσµα προ Αποσβέσεων 1,99% 1,24% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Αποτελέσµατα προ Τόκων Αποσβέσεων και Φόρων 13,75% 4,25% ΣΕΛΙ Α: 5/229

6 Γ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Για την αναµόρφωση των ηµοσιευµένων Αποτελεσµάτων και της Καθαρής Θέσης της ΑΕ ΟΛ των χρήσεων 2002 και 2003 λήφθηκαν υπόψη οι Σηµειώσεις της Εταιρείας και οι Παρατηρήσεις των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που διενέργησαν τον Τακτικό Έλεγχο των εν λόγω χρήσεων, ως ακολούθως: Χρήση Η εταιρεία βασιζόµενη στη γνωµοδότηση αριθµός 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοίκησης και το άρθρο 31 παρ. 1 ιε του Ν.2238/1994, δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν η εταιρεία σχηµάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Ν.2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε χιλ. ευρώ περίπου από το οποίο 386 χιλ. ευρώ αφορά τα αποτελέσµατα χρήσεως και το υπόλοιπο χιλ. ευρώ προηγούµενες χρήσεις. 2. Οι "Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις" αφορούν: α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας χιλ. ευρώ που αποτιµήθηκε στην τρέχουσα αξία σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 2992/2002. β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας , χιλ. ευρώ από τις οποίες δέκα πέντε (15) µε αξία κτήσεως χιλ. ευρώ περίπου ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92) στην αξία κτήσεως τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά, αυτή θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. ευρώ περίπου ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/20, (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και εσωτερικής λογιστικής αξίας ανά συµµετοχή µε βάση τους τελευταίους δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους) θα ήταν µικρότερη κατά , χιλ. ευρώ µε επίπτωση χιλ. ευρώ στα αποτελέσµατα της παρούσης χρήσεως και χιλ. ευρώ των προηγουµένων χρήσεων. 3. Στο λογαριασµό του ενεργητικού ΙΙΙ 1 Μετοχές περιλαµβάνονται και µετοχές δύο (2) εταιρειών αξίας κτήσεως χιλ. ευρώ 816 µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ, οι οποίες αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92) στην αξία κτήσεώς τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά αυτή θα ήταν µικρότερη κατά 99 χιλ. ευρώ περίπου ενώ, σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και εσωτερικής λογιστικής αξίας ανά συµµετοχή) µε βάση τους τελευταίους δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους, θα ήταν µικρότερη κατά 262 χιλ. ευρώ περίπου, µε επίπτωση στα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων. 4. Για την κάλυψη πιθανής ζηµίας από τη ρευστοποίηση επισφαλών, επίδικων και καθυστερηµένων απαιτήσεων συνολικού ποσού χιλ. ευρώ, η εταιρεία έχει σχηµατίσει βάσει του άρθρου 31 παρ. 1θ του ν.2238/1994, πρόβλεψη 759. χιλ. ευρώ. Για τη διαφορά χιλ. ευρώ η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη, σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως 383 χιλ. ευρώ και προηγουµένων χρήσεων χιλ. ευρώ. 5. Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων, περιλαµβάνεται και απαίτηση συνολικού ύψους χιλ. ευρώ από εταιρεία που έχει τεθεί υπό εκκαθάριση για την οποία δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων. 6. Στο λογαριασµό ΙΙΙ 1 του Ενεργητικού "Μετοχές" περιλαµβάνονται και µετοχές εταιρειών εισηγµένων στο ΧΑΑ αξίας χιλ. ευρώ περίπου, που αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Οι διαφορές (ζηµίες) που προέκυψαν από την αποτίµηση αυτή, συνολικού ύψους χιλ. ευρώ (αφού συµψηφίστηκαν µε κέρδη από την αποτίµηση συµµετοχής, εταιρείας µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, ύψους χιλ. ευρώ ), µεταφέρθηκαν απ ευθείας στην καθαρή θέση, µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2992/2002 και δεν έχουν επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης κατά χιλ. ευρώ 7. Η εταιρεία, έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 1999, µε συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2000 έως 2002 να µην έχουν καταστεί οριστικές Χρήση Οι "Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις" περιλαµβάνουν και συµµετοχές σε εταιρείες µη εισηγµένες στο ΧΑΑ συνολικού ύψους 112 εκατ. ευρώ περίπου, από τις οποίες δέκα έξι (16) µε συνολική αξία κτήσεως 87 εκατ. ευρώ περίπου ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές, αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεως τους, και όχι όπως ορίζεται από τις διατάξεις ΚΝ 2190/1920 άρθρο 43 παρ. 6 (στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ τιµής κτήσεως τους και της τρέχουσας τιµής τους). Εάν η αποτίµηση γινόταν µε βάση τις παραπάνω διατάξεις θα προέκυπτε διαφορά υποτίµησης 38 εκατ. ευρώ περίπου, για την οποία δεν σχηµατίσθηκε σχετική πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως 3 εκατ. ευρώ περίπου και προηγουµένων χρήσεων 35 εκατ. ευρώ περίπου. 2.Η εταιρεία δεν επιβάρυνε τα αποτελέσµατα χρήσεως µε ζηµιές αποτίµησης συνολικού ύψους 2,8 εκατ. ευρώ περίπου, των εισηγµένων στο Χ.Α.Α. µετοχών που έχει στο χαρτοφυλάκιό της πριν από την 31η εκεµβρίου 2002, αλλά τις µετέφερε απευθείας σε µείωση των Ιδίων Κεφαλαίων. 3. Για την κάλυψη πιθανής ζηµίας από τη ρευστοποίηση επισφαλών, επίδικων και καθυστερηµένων απαιτήσεων συνολικού ποσού 5,5 εκατ. ευρώ περίπου, η εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη 0,3 εκατ. ευρώ περίπου. Για τη διαφορά 5,2 εκατ. ευρώ η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη, σε βάρος των αποτελεσµάτων προηγουµένων χρήσεων. 4. Στο λογαριασµό ΙΙ(1) «Πελάτες» του Ενεργητικού, περιλαµβάνεται και απαίτηση συνολικού ύψους 5,4 εκατ. ευρώ από συνδεδεµένη εταιρεία που έχει τεθεί υπό εκκαθάριση για την οποία δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων προηγουµένων χρήσεων. 5. Η εταιρεία βασιζόµενη στη γνωµοδότηση αριθµός 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοίκησης και το άρθρο 31 παρ. 1 ιε του Ν.2238/1994, δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν η εταιρεία σχηµάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Ν.2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε 7,6 εκατ. ευρώ µε επίπτωση 0,6 εκατ. ευρώ στα αποτελέσµατα της χρήσεως και 7 εκατ. ευρώ στα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων. 6. Η εταιρεία, έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 1999, µε συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις να µην έχουν καταστεί οριστικές. ΣΕΛΙ Α: 6/229

7 Γ.1.Πίνακας Αναµόρφωσης Αποτελεσµάτων ΟΛ ΑΕ σύµφωνα µε τις Παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ Αποτελέσµατα προ Φόρων βάσει Ισολογισµού 2.008, ,59 Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ 14 του Ν. 2190/1920 ιαφορά από Αποτίµηση Συµµετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 ιαφορά από Αποτίµηση εισηγµένων στο ΧΑΑ χρεογράφων σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 Επισφαλείς, Επίδικες και Καθυστερηµένες Απαιτήσεις Πρόβλεψη για απαίτηση από εταιρεία υπό εκκαθάριση 386,00 600, , , , , , ,00 0,00 Σύνολο Αναµορφώσεων , ,00 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα προ φόρων , ,59 Λοιποί Φόροι Χρήσης 82,89 90,36 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσεως , ,23 Αµοιβές Σ 0,00 0,00 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα µετά από Φόρους χρήσης και Αµοιβές.Σ Φόροι Φορολογικού Ελέγχου στις χρήσεις που αναλογούν , ,23 0,00 0,00 ιανοµή Αµοιβών Σ 0,00 0,00 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσης Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου , ,23 Αριθµός Μετοχών τέλους χρήσης Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα ανά Μετοχή (1) ευρώ ευρώ Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα προ Φόρων -0,31 0,08 Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσεως Αναµορφωµένα Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσης Αµοιβές.Σ. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου -0,31 0,07-0,31 0,07 (1) Για τον υπολογισµό των Αναµορφωµένων Αποτελεσµάτων ανά Μετοχή έχει ληφθεί υπόψη ο αριθµός των µετοχών τέλους χρήσης. ΣΕΛΙ Α: 7/229

8 Γ.2.Πίνακας Αναµόρφωσης Καθαρής Θέσης ΟΛ ΑΕ σε χιλ. ευρώ Παρατηρήσεις που αφορούν σε παρελθούσες χρήσεις Αναµορφώσεις Χρήσεως Αναµορφώσεις Χρήσεως Ίδια Κεφάλαια βάσει Ισολογισµού , ,84 Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ 14 του Ν. 2190/1920 ιαφορά από Αποτίµηση Συµµετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 Επισφαλείς, Επίδικες και Καθυστερηµένες Απαιτήσεις Πρόβλεψη για απαίτηση από εταιρεία υπό εκκαθάριση 6.614,00 386,00 600, , , , ,00 383,00 0,00 0, ,00 0,00 Σύνολο Αναµορφώσεων , , ,00 Αναµορφωµένη Καθαρή Θέση µε Παρατηρήσεις Χρήσεως , ,84 Αριθµός Μετοχών Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής (ευρώ) 2,10 2,37 (1) Για τον υπολογισµό της Αναµορφωµένης Λογιστικής Αξίας της Μετοχής έχει ληφθεί υπόψη ο αριθµός των µετοχών τέλους χρήσης. Γ3. Αναµορφωµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Αποτελεσµάτων Χρήσεως προ Φόρων 58,70% 124,52% Αποτελεσµάτων Χρήσεως µετά από Φόρους Χρήσεως και Αµοιβές.Σ. 58,59% 124,04% ΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ ΟΥΣ (%) Αποτελεσµάτων Χρήσεως προ Φόρων -20,22% 4,58% Αποτελεσµάτων Χρήσεως µετά από Φόρους Χρήσεως και Αµοιβές.Σ. -20,29% 4,51% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%) Αποδοτικότητα Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων -13,93% 3,36% Αποδοτικότητα Μ.Ο. Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων -10,61% 2,52% ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια (1) (2) 0,26 0,30 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,08 0,11 Αναλυτικά οι Σηµειώσεις της Εταιρείας και τα Πιστοποιητικά των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, όπως αναφέρθηκαν στις δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις των χρήσεων 2002 και 2003, οι οποίες αφορούν στα µεγέθη του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων της ΑΕ ΟΛ, παρατίθενται στο Κεφάλαιο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ». ΣΕΛΙ Α: 8/229

9 . ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΛ.1.Συνοπτικά Στοιχεία Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων (1) χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ Κύκλος Εργασιών , ,48 Μείον : Κόστος Πωληθέντων προ Αποσβέσεων (2) , ,12 Μικτό Αποτέλεσµα προ Αποσβέσεων , ,36 % στον Κύκλο Εργασιών 29,34% 34,02% Πλέον: Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 1.826,30 253,82 Σύνολο προ Αποσβέσεων , ,18 % στον Κύκλο Εργασιών 30,05% 34,11% Μείον : Έξοδα ιοίκησης, ιάθεσης, Έρευνας και Ανάπτυξης (2) , ,89 προ Αποσβέσεων % στον Κύκλο Εργασιών 22,23% 24,49% Λειτουργικό Αποτέλεσµα προ Αποσβέσεων (2) , ,29 % στον Κύκλο Εργασιών 7,82% 9,62% Πλέον: Έσοδα από Συµµετοχές & Χρεόγραφα 1.710, ,03 Κέρδη πωλήσεως συµµετοχών και χρεογράφων 658,71 123,14 Μείον: Προβλέψεις Υποτίµησης 1.406,21 0,00 Έξοδα και ζηµιές συµµετοχών και χρεογράφων 0,00 88,82 Πλέον : Έκτακτα και ανόργανα Έσοδα 4.235, ,36 Μείον : Έκτακτα και ανόργανα Έξοδα 4.939, ,40 Αποτελέσµατα προ Τόκων και Αποσβέσεων , ,60 % στον Κύκλο Εργασιών 7,92% 11,10% Πιστωτικοί Τόκοι 243,14 447,02 Χρεωστικοί Τόκοι 3.136, ,76 Αποτελέσµατα προ Φόρων & Αποσβέσεων , ,86 % στον Κύκλο Εργασιών 6,80% 8,90% Μείον: Αποσβέσεις στο Λειτουργικό Κόστος , ,77 Πρόσθετες Αποσβέσεις 0,00 5,27 Αποτελέσµατα προ Φόρων 1.918, ,82 % στον Κύκλο Εργασιών 0,74% 2,65% Μείον : Φόρος Εισοδήµατος 1.231, ,44 ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου (3) 0,00 858,33 ικαιώµατα Μειοψηφίας -312,62-743,76 Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσης, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιώµατα Μειοψηφίας 999, ,82 % στον Κύκλο Εργασιών 0,38% 2,20% Αριθµός Μετοχών τέλους χρήσης Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα ανά Μετοχή (4) ευρώ ευρώ Αποτελέσµατα Χρήσεως προ Αποσβέσεων, Φόρων Χρήσης, Φόρων Φορολογικών Ελέγχων και ικαιωµάτων Μειοψηφίας Αποτελέσµατα Χρήσεως προ Φόρων Χρήσης, Φόρων Φορολογικών Ελέγχων και ικαιωµάτων Μειοψηφίας Αποτελέσµατα µετά από Φόρους Χρήσης, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,24 0,34 0,03 0,10 0,01 0,08 (1) Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης έχουν αναµορφωθεί προκειµένου να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της τρέχουσας χρήσεως. Ειδικότερα τα άµεσα έξοδα πωλήσεων της χρήσεως 2003 περιλήφθηκαν στα έξοδα λειτουργίας διάθεσης, αντί του κόστους πωληθέντων µε αναµόρφωση των αντίστοιχων κονδυλίων της χρήσεως 2002, για σκοπούς οµοιόµορφης παρουσίασης µε τον κλάδο. ΣΕΛΙ Α: 9/229

10 (2) Για τον υπολογισµό του Ενοποιηµένου Μικτού Αποτελέσµατος προ Αποσβέσεων και του Λειτουργικού Αποτελέσµατος προ Αποσβέσεων έχουν αφαιρεθεί προηγουµένως οι Ενσωµατωµένες Αποσβέσεις από το Κόστος Πωληθέντων, τα Έξοδα ιοίκησης και τα Έξοδα ιάθεσης ο επιµερισµός των οποίων έχει ως κατωτέρω ως κατωτέρω : Επιµερισµός Ενοποιηµένων Αποσβέσεων χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ Κόστος Πωληθέντων , ,96 Έξοδα ιοίκησης 2.706, ,38 Έξοδα ιάθεσης 1.214, ,42 α) Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό κόστος , ,77 β) Μη Ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 0,00 5,27 Γενικό Σύνολο , ,03 (3) Οι εταιρείες που συµµετέχουν στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου ΟΛ δεν έχουν υποστεί φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις 2002 και Μέχρι και τη χρήση 2001 έχουν ελεγχθεί φορολογικά οι εταιρείες Εκτυπώσεις IRIS ΑΕΒΕ. Multimedia AE, Ειδικές Εκδόσεις ΑΕ και Νέα Ακτίνα ΑΕ. Σχετικά ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στο Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως 2003 επισηµαίνει ότι «Οι εταιρείες του οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά κυρίως για τις χρήσεις µε συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές να µην έχουν καταστεί οριστικές.» Οι φορολογικές διαφορές που αναφέρονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΑΕ της ύψους 858,33 χιλ. ευρώ αφορούν σε λογιστικοποιηθέντες φόρους φορολογικού ελέγχου των θυγατρικών εταιρειών Εκτυπώσεις IRIS ΑΕΒΕ, Εκτυπώσεις IRIS ΑΕΒΕ. Multimedia AE, Ειδικές Εκδόσεις ΑΕ, Studio ATA AE και Νέα Ακτίνα ΑΕ και αφορούν σε διαφορές φόρων παλαιότερων χρήσεων. Για τον φορολογικό έλεγχο των εταιρειών που συµµετέχουν στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου ΟΛ περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο Κεφάλαιο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ». (4) Κατά τις χρήσεις 2002 και 2003 δεν συνέτρεξαν λόγοι οι οποίοι να επιβάλλουν τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών. Τα Στοιχεία ανά Μετοχή έχουν υπολογιστεί µε βάση το αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. ΣΕΛΙ Α: 10/229

11 .2.Συνοπτικά Στοιχεία Ενοποιηµένης Οικονοµικής Κατάστασης χιλ. ευρώ χιλ. ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 9.895, ,07 Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 198,66 448,95 Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια , ,33 Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις µετά από Προβλέψεις και Οφειλόµενες όσεις , ,31 Συµµετοχές σε Λοιπές Επιχειρήσεις 5.500,00 0,00 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 1.242, ,98 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού , ,57 Αποθέµατα , ,07 Σύνολο Απαιτήσεων , ,05 Σύνολο Χρεογράφων µετά από Προβλέψεις , ,89 ιαθέσιµα 3.003, ,01 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , ,02 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 6.327, ,41 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,07 Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί , ,47 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , ,79 ιαφορές αναπροσαρµογής αξίας περιουσιακών στοιχείων 419,51 419,51 Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 0, ,92 Απόσβεση goodwill 0, ,11 Αποθεµατικά Κεφάλαια , ,80 Μείον : Ζηµία από πώληση ή υποτίµηση συµµετοχών & χρεογράφων συµψηφιστικά , ,22 ιαφορές ενοποίησης , ,50 Αποτελέσµατα σε Νέο , ,12 ικαιώµατα µειοψηφίας , ,90 Ίδιες Μετοχές ΟΛ ΑΕ , ,14 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,84 Προβλέψεις 357,45 238,42 Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων , ,58 Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων , ,08 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 5.332, ,15 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,07 Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί , ,47 Λογιστική Αξία Μετοχής (1) 2,58 2,44 (1) Κατά τις χρήσεις 2002 και 2003 δεν συνέτρεξαν λόγοι οι οποίοι να επιβάλλουν τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών. Η Λογιστική Αξία της Μετοχής έχει υπολογιστεί µε βάση το αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. Τα κονδύλια του ενοποιηµένου ισολογισµού και των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της χρήσεως 2003 δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως 2002 επειδή στη χρήση 2003 η εταιρεία ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε. περιλαµβάνεται στην ενοποίηση για πρώτη φορά και δεν περιλαµβάνονται η εταιρεία ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΦΟΙΝΙΞ ΑΕ στην ενοποίηση της θυγατρικής ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AEBE και η εταιρεία IN TRAVEL AE - λόγω εκκαθάρισης - στην ενοποίηση της θυγατρικής της ΟΛ DIGITAL AE. Επίσης στην τρέχουσα χρήση η θυγατρική ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AEBE συγχώνευσε δια απορροφήσεως την εταιρεία ORAPRESS Α.Ε. µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993. Τέλος σηµειώνεται ότι η εταιρεία ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ αποκτήθηκε τον Ιούνιο 2003 και οι οικονοµικές της καταστάσεις που ενοποιήθηκαν αφορούσαν το Β εξάµηνο του 2003, ενώ η εταιρεία ACTION PLAN H.R. ΑΕΠΑ ενοποιήθηκε (ενώ είχε υπερδωδεκάµηνη χρήση) για το χρονικό διάστηµα που αφορούσε το έτος Αναλυτικά οι θυγατρικές εταιρείες που συµµετείχαν στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου της ΑΕ ΟΛ µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης κατά τις χρήσεις 2002 και 2003 ήταν οι κάτωθι: ΣΕΛΙ Α: 11/229

12 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΕ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Χρήση 2002 Χρήση 2003 % Συµµετοχής της ΑΕ ΟΛ στο κεφάλαιο της θυγατρικής Επωνυµία Ενοποιούµενες Επιχειρήσεις εκτός της µητρικής % Συµµετοχής % Συµµετοχής της ΑΕ ΟΛ στο κεφάλαιο της θυγατρικής Επωνυµία Ενοποιούµενες Επιχειρήσεις εκτός της µητρικής % Συµµετοχής 100,00% MULTIMEDIA AE εν υπάρχει 100,00% MULTIMEDIA AE εν υπάρχει 100,00% ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ " 50,50% NEA AKTINA AE 50,50% NEA AKTINA AE 95,00% STUDIO ATA AE 95,00% STUDIO ATA AE 65,58% ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ 100,00% ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ 50,00% MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 50,00% MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 50,00% 51,00% HEARST ΟΛ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ 50,00% 51,00% HEARST ΟΛ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ 70,00% ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ ΦΟΙΝΙΞ ΑΕ 50,00% 70,00% ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ 85,00% ACTION PLAN AE ACTION PLAN H/R ΑΕ 98,00% EUROSTAR ATEBE ΤΡΙΑΙΝΑ ΤΡΑΒΕΛ-ΣΤ. ΛΑΓΑΣ ΑΤΕΝΕ 99,00% 85,00% ACTION PLAN AE ACTION PLAN H/R ΑΕ 99,00% EXPO PLAN AE 50,00% EXPO PLAN AE 50,00% 75,00% 98,00% EUROSTAR ATEBE ΤΡΙΑΙΝΑ ΤΡΑΒΕΛ-ΣΤ. ΛΑΓΑΣ ΑΤΕΝΕ 75,00% RAMNET AE 100,00% RAMNET AE 100,00% 78,71% ΟΛ DIGITAL AE RAMNET SHOP ΑΕ 100,00% ΝΕΤ ΟΝ LINE AE 100,00% 78,71% ΟΛ DIGITAL AE RAMNET SHOP ΑΕ 100,00% IN TRAVEL AE 100,00% ΝΕΤ ΟΝ LINE AE 100,00% Όλες οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ηµεροµηνία συντάξεως την ηµεροµηνία συντάξεως της µητρικής ( ). ΣΕΛΙ Α: 12/229

13 E. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η εξέλιξη των βασικότερων ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών δεικτών του Οµίλου ΟΛ για τη διετία ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΚΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου Εργασιών -3,22% 10,11% Αποτελεσµάτων Χρήσεως προ Φόρων και ικαιωµάτων Τρίτων 106,42% 296,42% Αποτελεσµάτων Χρήσεως µετά από Φόρους Χρήσεως, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιώµατα Τρίτων 103,43% 531,39% Ενσώµατων Παγίων (σε αξία κτήσης) 13,46% 11,81% Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων -0,89% 4,27% ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ ΟΥΣ (%) Μικτού Αποτελέσµατος προ Αποσβέσεων 29,34% 34,02% Αποτελεσµάτων Χρήσεως προ Φόρων και ικαιωµάτων Τρίτων 0,74% 2,65% Αποτελεσµάτων Χρήσεως µετά από Φόρους Χρήσεως, Φόρους Φορολογικού Ελέγχου και ικαιώµατα Τρίτων 0,38% 2,20% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%) Αποδοτικότητα Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων 0,95% 4,03% Αποδοτικότητα Μ.Ο. Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων 0,47% 1,83% ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) Απαιτήσεων 157,44 154,34 Προµηθευτών 110,84 82,33 Αποθεµάτων 66,90 58,36 ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα/Ίδια Κεφάλαια 1,07 1,27 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,73 0,88 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Γενική Ρευστότητα 1,59 1,33 Άµεση Ρευστότητα 1,32 1,14 Λειτουργική Ταµειακή Ροή / Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 7,19 3,29 Λειτουργική Ταµειακή Ροή / Σύνολο Φόρων Χρήσεως 18,31 18,86 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Μικτό Αποτέλεσµα προ Αποσβέσεων 4,11% 6,91% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Αποτελέσµατα προ Τόκων Αποσβέσεων και Φόρων 15,23% 21,20% Οι ανωτέρω χρηµατοοικονοµικοί δείκτες παρατίθενται για λόγους πληρότητας της πληροφόρησης, εντούτοις πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα κονδύλια του ενοποιηµένου ισολογισµού και των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της χρήσεως 2003 δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως 2002 επειδή στη χρήση 2003 : Α) περιλαµβάνεται στην ενοποίηση για πρώτη φορά η εταιρεία ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε. (100% θυγατρική της ΑΕ ΟΛ) Β) δεν περιλαµβάνεται η εταιρεία ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΦΟΙΝΙΞ ΑΕ στην ενοποίηση της ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AEBE και Γ) δεν περιλαµβάνεται η εταιρεία IN TRAVEL AE - λόγω εκκαθάρισης - στην ενοποίηση της ΟΛ DIGITAL AE. Επίσης στην τρέχουσα χρήση η θυγατρική ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AEBE συγχώνευσε δι απορροφήσεως την εταιρεία ORAPRESS Α.Ε. µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993. Τέλος σηµειώνεται ότι η εταιρεία ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ αποκτήθηκε τον Ιούνιο 2003 και οι οικονοµικές της καταστάσεις που ενοποιήθηκαν αφορούσαν το Β εξάµηνο του 2003, ενώ η εταιρεία ACTION PLAN H.R. ΑΕΠΑ ενοποιήθηκε (ενώ είχε υπερδωδεκάµηνη χρήση) για το χρονικό διάστηµα που αφορούσε το έτος ΣΕΛΙ Α: 13/229

14 ΣΤ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΛ Για την αναµόρφωση των Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων και της Ενοποιηµένης Καθαρής Θέσης του Οµίλου ΟΛ των χρήσεων 2002 και 2003 λήφθηκαν υπόψη οι Σηµειώσεις της Εταιρείας και οι Παρατηρήσεις των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που διενήργησαν τον Τακτικό Έλεγχο των εν λόγω χρήσεων: Χρήση Οι µετοχές εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, λογαριασµός ΙΙΙ του Ενεργητικού, αξίας χιλ. ευρώ περίπου, αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Οι διαφορές (ζηµίες) που προέκυψαν από την αποτίµηση αυτή, συνολικού ύψους χιλ. ευρώ , αφού συµψηφίστηκαν µε κέρδη από την αποτίµηση συµµετοχής, εταιρείας µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, ύψους χιλ. ευρώ 2.297, µεταφέρθηκαν απ ευθείας στην καθαρή θέση, µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2992/2002 και δεν έχουν επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης κατά χιλ. ευρώ Εταιρείες του οµίλου δεν έχουν διενεργήσει αποσβέσεις επί των ενσωµάτων και ασωµάτων ακινητοποιήσεων χιλ. Ευρώ 1.920, µε επίπτωση τη µη επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της παρούσης χρήσεως κατά χιλ. Ευρώ 450 και χιλ. Ευρώ των αποτελεσµάτων των προηγουµένων χρήσεων (εκ των οποίων χιλ. Ευρώ 933 βασιζόµενες στις διατάξεις του Ν. 2065/1992). 3. Εταιρείες του οµίλου στην προηγούµενη χρήση, σε αντίθεση µε την παρούσα, προέβησαν στην ολοσχερή απόσβεση των εξόδων εγκαταστάσεως και ενσώµατων ακινητοποιήσεων µε συνέπεια την διενέργεια µεγαλύτερων αποσβέσεων κατά χιλ. ευρώ περίπου και την ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της προηγούµενης χρήσης και τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων. 4. Θυγατρική εταιρεία του οµίλου ορθά κεφαλαιοποίησε στην παρούσα χρήση, σε αντίθεση µε την προηγούµενη χρήση, τόκους δανείων κατασκευαστικής περιόδου ύψους χιλ. ευρώ Εάν είχε ακολουθήσει την ίδια λογιστική µέθοδο και στην προηγούµενη χρήση, τα αποτελέσµατα χρήσης θα ήταν αυξηµένα κατά χιλ. ευρώ 600 περίπου. 5. Οι συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις αφορούν: α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας χιλ. ευρώ που αποτιµήθηκε στην τρέχουσα αξία σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 2992/2002. β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας κτήσεως χιλ. ευρώ , από τις οποίες επτά (7) ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές µε αξία κτήσεως χιλ. ευρώ περίπου, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π 186/92), στην αξία κτήσεώς τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία µε βάση το άρθρο 106 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, αυτή θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. Ευρώ Στα αποθέµατα εταιρειών του οµίλου περιλαµβάνονται απαξιωµένα και βραδέως κινούµενα αποθέµατα συνολικού ύψους χιλ. ευρώ 800 περίπου, έναντι των οποίων δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη µε συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 7. Για την κάλυψη πιθανής ζηµίας από τη ρευστοποίηση επισφαλών, επίδικων και καθυστερηµένων απαιτήσεων συνολικού ποσού χιλ. ευρώ , οι εταιρείες του οµίλου έχουν σχηµατίσει, βάσει του άρθρου 31 παρ. 1θ του Ν. 2238/1994, πρόβλεψη χιλ. ευρώ Για τη διαφορά χιλ. ευρώ η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη, σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως χιλ. ευρώ και προηγουµένων χρήσεων χιλ. ευρώ Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων, περιλαµβάνεται και απαίτηση συνολικού ύψους χιλ. ευρώ από εταιρεία που έχει τεθεί υπό εκκαθάριση για την οποία δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων. 9. Οι εταιρείες βασιζόµενες στη γνωµοδότηση αριθµός 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοίκησης και το άρθρο 31 παρ. 1 ιε του Ν. 2238/1994, δεν έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού τους λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, εκτός δύο εταιρειών του οµίλου που έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη χιλ. ευρώ 101. Εάν σχηµατιζόταν η πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού, σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Ν. 2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε χιλ. ευρώ από το οποίο χιλ. ευρώ 509 έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσεως και το υπόλοιπο χιλ. ευρώ τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων. 10. Οι εταιρείες του οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά κυρίως για τις χρήσεις µε συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις να µην έχουν καταστεί οριστικές. Χρήση Εταιρείες του οµίλου δεν έχουν διενεργήσει σε προηγούµενες χρήσεις αποσβέσεις επί των ενσωµάτων και ασωµάτων ακινητοποιήσεων συνολικού ύψους εκατ. Ευρώ 1,9 περίπου, µε αποτέλεσµα τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 2. Τα αποτελέσµατα χρήσεως δεν επιβαρύνθηκαν µε την εφάπαξ απόσβεση της χρεωστικής διαφοράς (Goodwill) εκατ. Ευρώ 6,5 περίπου που προέκυψε από την απορρόφηση εταιρείας από θυγατρική. 3. Οι "Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις" περιλαµβάνουν και συµµετοχές σε εταιρείες µη εισηγµένες στο ΧΑΑ συνολικού ύψους εκατ. Ευρώ 12 περίπου, από τις οποίες πέντε (5) µε συνολική αξία κτήσεως εκατ. Ευρώ 9,9 περίπου ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές, αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεως τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ της αξίας κτήσεως και της εσωτερικής λογιστικής τους αξίας µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 θα προέκυπτε ζηµία αποτίµησης συνολικού ύψους Ευρώ 7,5 εκατ περίπου, για την οποία δεν σχηµατίσθηκε σχετική πρόβλεψη σε µείωση των αποτελεσµάτων χρήσεως εκατ. Ευρώ 0,5 περίπου και των αποτελεσµάτων προηγουµένων χρήσεων κατά εκατ. Ευρώ 7 περίπου. 4. Όπως αναφέρεται στη σηµείωση Νο 3 κάτω από τον Ισολογισµό, εταιρείες του οµίλου δεν επιβάρυναν τα αποτελέσµατα χρήσεως µε ζηµιές από πώληση και αποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων συνολικού ύψους εκατ. Ευρώ 4,2 περίπου, αλλά τις µετέφεραν απευθείας σε µείωση των Ιδίων Κεφαλαίων. 5. Στο λογαριασµό του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Αποθέµατα περιλαµβάνονται κατά την 31η εκεµβρίου 2003, βραδέως κινούµενα αποθέµατα συνολικού ύψους εκατ. Ευρώ 1,3 περίπου για τα οποία η Εταιρία δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη υποτίµησής τους, σε µείωση των αποτελεσµάτων χρήσεως εκατ. Ευρώ 0,5 περίπου και των αποτελεσµάτων προηγουµένων χρήσεων κατά εκατ. Ευρώ 0,8 περίπου. 6. Για την κάλυψη πιθανής ζηµίας από τη ρευστοποίηση επισφαλών, επίδικων και σε καθυστέρηση απαιτήσεων συνολικού ποσού εκατ. Ευρώ 18,8 περίπου, η εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη εκατ. Ευρώ 1,1 περίπου. Για τη διαφορά εκατ. Ευρώ 17,7 η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη, σε µείωση των αποτελεσµάτων προηγούµενων χρήσεων. 7. Εταιρείες του οµίλου βασιζόµενες στη γνωµοδότηση αριθµός 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοίκησης και το άρθρο 31 παρ. 1 ιε του Ν.2238/1994, δεν έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού τους λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν σχηµατιζόταν η πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού, σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Ν.2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν στο ποσό των εκατ. Ευρώ 10,5 περίπου από το οποίο ποσό εκατ. Ευρώ 0,5 θα έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσεως και ποσό εκατ. Ευρώ 10 τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων. 8. Στα «Έκτακτα Αποτελέσµατα» περιλαµβάνονται και µη εκκαθαρισµένα έσοδα από ασφαλιστικές αποζηµιώσεις, τα οποία θα έπρεπε να µεταφερθούν στα έσοδα της χρήσης στην οποία η αποζηµίωση θα εκκαθαριστεί και θα εισπραχθεί, µε συνέπεια τα αποτελέσµατα χρήσεως και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά εκατ. Ευρώ 2,1 περίπου. 9. Οι εταιρείες του οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά κυρίως για τις χρήσεις µε συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές να µην έχουν καταστεί οριστικές. ΣΕΛΙ Α: 14/229

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2005 3 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15.11.2002 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Βάσει των διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Μάρτιος 2005 2 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 4 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ. Απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των Εταιριών ALPHA TRUST ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø 2004/2005

ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø 2004/2005 ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø 2004/2005 E HNIKH BIOMHXANIA ZAXAPH A.E. EBZ EBZ ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø ETH IO E TIO 2004/2005 B ÛÂÈ ÙˆÓ appleôê ÛÂˆÓ 5/204/14.11.2000 Î È 1/319/9.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ. 1.1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1. Αποτελέσµατα Χρήσεων 2000-2002

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ. 1.1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1. Αποτελέσµατα Χρήσεων 2000-2002 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1. Αποτελέσµατα Χρήσεων 20002002 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 20002002 (ΣΕ 000 )* 2000 2001 2002 Κύκλος εργασιών Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ INTERPESCA A.E., ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚ ΟΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 Επιστολή Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι, Το έτος 2002

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα